schoolgids 2013 / 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2013 / 2014"

Transcriptie

1 schoolgids 2013 /

2 Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de inhoud van deze schoolgids of over andere schoolaangelegenheden, kunt u natuurlijk altijd bij het team terecht. Woord voor nieuwe ouders Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool, of misschien moet u een nieuwe school kiezen. In beide gevallen is de vraag: naar welke school? van groot belang. Scholen verschillen immers. Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het maken van een goede keuze. Er staat in het kort in waar Speelleercentrum De Wijde Wereld voor staat. In de schoolgids vindt u informatie over de opzet van met name het onderwijs, op welke manieren wij extra zorg besteden aan kinderen, wat ouders van de school kunnen verwachten en wat wij van ouders en kinderen verwachten. Wij hopen dat u zich, mede door deze gids, een goed beeld kunt vormen van ons Speelleercentrum, waar talentontwikkeling, omgang met anderen en zelfstandigheid van de kinderen hoog in het vaandel staan. De voorwaarde om tot goed leren te komen is dat uw kind zich thuis voelt op school. Dit te creëren zien wij als een gezamenlijke opdracht van het team en van u als ouders/ verzorgers. Alles in het belang van ieder individueel kind. Het team van De Wijde Wereld - 2 -

3 Algemene gegevens Naam Speelleercentrum (SLC) De Wijde Wereld, Adres Helmteken DK Uden. Telefoonnummer adres Website Directeur Jos van Zutphen Kiem onderwijs en opvang SLC de Wijde Wereld is onderdeel van Kiem onderwijs en opvang. Deze stichting beheert 12 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. Voor de stichting is een directeur bestuurder werkzaam. Dit is dhr. Frans van den Hoogen. Hij is te bereiken onder nummer Kiem staat voor: Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld, Creatief denken, Kennis en vaardigheden, - 3 -

4 Samenwerken en respect, Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Wij zien de kracht in ieder kind - 4 -

5 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten Missie en Visie van de Wijde Wereld 1.2 Pedagogische visie 1.3 Didactische visie 1.4 Een katholieke school 7 2 Organisatie van het onderwijs Binnen ons dagarrangement onderscheiden we vijf Tijden 2.2 OnderwijsTijd verder uitgewerkt Doelen Methodes De werkwijze Speciale activiteiten Het team Scholing voor leerkrachten Stageplaatsen voor studenten schooltijden Regels bij schoolverzuim 3 De ontwikkeling van kinderen Nieuwe leerlingen op school 3.2 De zorg voor kinderen 3.3 U wilt praten met Naar het voortgezet onderwijs 3.5 Klachtenregeling / machtsmisbruik 3.6 Advies en meldpunt kindermishandeling 19 4 De ouders Ouders en school 4.2 Mondelinge contacten 4.3 Schriftelijke contacten 4.4 Inspraak en samenwerking 4.5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Contacten van de school met andere instellingen 23 6 Resultaten van de Wijde Wereld 27 7 Documenten ter inzage 8 Namen en adressen - 5 -

6 1. Uitgangspunten 1.1 Missie en visie van de Wijde Wereld Missie van de Wijde Wereld Kinderen kansen bieden, met gebruikmaking vanuit hun eigen talenten zich te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen. Visie van de Wijde Wereld Nadat de missie en de waarden helder en levend zijn gemaakt, zijn we aan de slag gegaan met de visie. De visie geeft een beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren. Het woord visie komt van het Latijnse werkwoord visere. Dit betekent zien. Dit verband met zien is belangrijk: hoe duidelijker we het beeld van de toekomst hebben, des te inspirerender ervaren we het. Hoe ziet onze school er over twee of drie jaar uit? Wat zie ik als ik dan binnenloop? Wat zie ik mensen doen? Wat hoor ik mensen zeggen? De gezamenlijke visie geeft vorm en richting aan de toekomst van de school en helpt de mensen deze toekomst voor de organisatie waar te maken. Ze geeft richting aan het handelen in de school. Op De Wijde Wereld streven we naar een goed evenwicht tussen kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Naast de kernvakken lezen, taal en rekenen, besteden we veel tijd aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur) en de creatieve ontwikkeling (beeldende vorming, muziek, dans en dramatische expressie). 1.2 Pedagogische visie Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen. Dit is de basis van waaruit kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Kinderen leren van en met elkaar. Wij zien leren als een sociaal gebeuren. We leren kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen, naar zelfstandigheid te groeien, rekening te houden met anderen in een veilige gestructureerde omgeving. We veronderstellen dat dit leer- en ontwikkelingsproces resulteert in een goede voorbereiding op De Wijde Wereld. In een ordelijke en veilige omgeving hanteren we duidelijke structuren in het aanbieden, verwerken en evalueren van de leerstof. Hierdoor kunnen kinderen zich optimaal ontplooien. Het leer- en ontwikkelingsklimaat is voorwaardenscheppend en uitdagend. We stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun taak of een gedeelte ervan. 1.3 Didactische visie De Wijde Wereld kent een jaarklassensysteem waarbij kinderen op leeftijd zijn ingedeeld. In iedere jaargroep is een basispakket leerstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt op maat aangeboden rekening houdend met de (on)mogelijkheden en talenten van ieder kind

7 Om het bereiken van doelen en ontwikkeling bij de kinderen te kunnen volgen en vaststellen, maken we gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS), methodeen niet methodegebonden toetsen. Uit de verzamelde gegevens van leerlingen kunnen, in samenspraak met de unitcoördinator en ouders, passende programma s worden opgesteld. 1.4 Een katholieke school Onze school is een katholieke school. Deze benaming houdt voor ons meer in dan het geven van het vak levensbeschouwing. Katholiciteit moet terug te vinden zijn in het leven van alledag, in de wijze waarop met elkaar omgegaan wordt. Proberen zelf het goede voorbeeld te geven en kinderen daarop aanspreken. Zien en begrijpen kun je niet alles, soms moet je anderen geloven. Dat heeft ook te maken met vertrouwen op en in elkaar. Geloven in jezelf in de ander, geloven in de wereld, geloven in de toekomst

8 2. Organisatie van het onderwijs Schoolgids Speelleercentrum De Wijde Wereld, Uden. 2.1 Binnen ons dagarrangement onderscheiden we vijf Tijden : OnderwijsTijd: Deze tijd is te vergelijken met onderwijs op een reguliere basisschool (conform Wet op Primair Onderwijs WPO). Het verschil is echter dat op de Wijde Wereld onderwijs verspreid over de dag in meerdere blokken wordt aangeboden. Tussen de Onderwijsblokken in, worden diverse activiteiten georganiseerd (WereldTijd, EigenTijd, EtensTijd, SportTijd) die steeds minimaal één uur in beslag nemen. Binnen de onderwijstijd gaan we uit van de principes van Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner). Deze houden rekening met de verschillende manieren waarop kinderen kennis tot zich nemen. Dit is de tijd die conform en binnen de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) wordt ingevuld. Kinderen volgen onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanleren van instrumentele vaardigheden. Twee SportTijden maken onderdeel uit van het reguliere onderwijsprogramma. WereldTijd: Dit is de tijd waarin kinderen met uiteenlopende activiteiten aan de slag kunnen gaan. Hierin speelt de inbreng van de kinderen een grote rol en proberen we maximaal tegemoet te komen aan hun talenten en behoeften. Er is een breed scala aan activiteiten mogelijk; van buiten- tot binnenspelen, van vrij spelen tot het volgen van workshops, van individueel- tot groepsspel. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt hiervoor een plan gemaakt. De uitvoering van dit plan is niet vrijblijvend. EigenTijd: Dit is de tijd die de kinderen naar eigen inzicht mogen invullen. Sommige zullen dit actief doen, anderen zullen hierin de rust opzoeken of combinaties hiervan. Hierbij valt te denken aan: een boek lezen, buitenspelen, een spelletje doen, knutselen of even lekker liggen op de bank. De vergelijking hierin kan getrokken worden bij het vrije spel dat kinderen ook in de thuissituatie laten zien. SportTijd: Binnen ons dagarrangement zijn op drie dagen sportactiviteiten ingeroosterd. Deze kunnen plaatsvinden in de speel- of gymzaal en/of op ons eigen buitenterrein. Twee sportactiviteiten vallen onder de OnderwijsTijd (gymles!), één activiteit valt onder de WereldTijd. EtensTijd: Tussen de middag krijgen de kinderen een gezonde lunch aangeboden. Deze (deels warme) lunch bevat de juiste hoeveelheid voedingsstoffen en vitamines. Deze maaltijd wordt bereid door koks van het IBN

9 2.2 OnderwijsTijd verder uitgewerkt Doelen Zoals elke school werkt Speelleercentrum De Wijde Wereld aan realisatie van de, door de overheid vastgestelde kerndoelen Methodes Kinderen in ons kinderdagverblijf volgen de methode Peuterplein. In de groepen een en twee werken we volgens de methode Kleuterplein in projectvorm. Vanaf groep drie wordt het onderwijs op een meer programmagerichte manier gegeven. We gebruiken moderne methodes met herhalings- en verrijkingsopdrachten. Om de samenwerking tussen kinderen te bevorderen maken we gebruik van diverse werkvormen van coöperatief leren. We komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen door in een flexibel leerstofjaarklassensysteem extra begeleiding te geven. Dit geldt niet alleen voor kinderen die moeite hebben met de leerstof maar ook voor hen, die meer aankunnen. Kinderen kunnen middels de weektaak zelfstandig, op hun eigen niveau en tempo werken. Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Voortgezet lezen Nieuwsbegrip XL voor de groepen 4, 5 en 6 Kidsweek voor groep 7 en 8 Taal Peuterplein voor het kinderdagverblijf Kleuterplein voor groep 1 en 2 Taal in beeld vanaf groep 4 Spelling Spelling in beeld vanaf groep 4 Engels Take it easy Rekenen Peuterplein voor het kinderdagverblijf Kleuterplein voor groep 1 en 2 De Wereld in getallen vanaf groep 3 Wereldoriëntatie Peuterplein voor het kinderdagverblijf Kleuterplein voor groep 1 en 2 Vier X Wijzer vanaf groep De Werkwijze De Wijde Wereld kent een jaarklassensysteem. In dit schooljaar zit iedere leerling in een vaste groep met vaste leerkrachten. In iedere jaargroep is een pakket basisstof het uitgangspunt. Deze leerstof wordt aangeboden aan alle kinderen van de groep. De manier waarop we kinderen leerstof aanbieden: Individueel of in kleine groepjes; de groep werkt aan een opdracht en de leerkracht richt zich op één of meerdere leerlingen, die extra aandacht nodig hebben. Dit gebeurt aan de instructietafel

10 Klassikaal; hierbij richten we ons tot de hele groep en wordt op hetzelfde niveau gewerkt; de klassikale instructie wordt zo kort mogelijk gehouden. Om binnen de klas mogelijkheden te creëren om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, werken we met het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen van de leerkracht). Dit klassenorganisatiemodel stelt de leerkrachten in staat om, binnen de klas, individuele aandacht te geven. Het zelfstandig werken, uitgestelde aandacht, samenwerken, werken aan dag- en weektaken zijn zaken die de kinderen binnen dit model leren. De leerkrachten gaan tijdens dit zelfstandig werken, steeds voor een korte periode met kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben, apart aan de instructietafel aan het werk. Tussen het werken aan de instructietafel, schenkt de leerkracht aan alle kinderen (volgens een vaste route) de nodige aandacht. Door het werken met een takenbord in groep 0 t/m 3, en een weektaak vanaf groep 4, leren de kinderen stap voor stap hun eigen werk te plannen Speciale activiteiten Kunstzinnige vorming Elk jaar biedt stichting C de basisscholen een programma voor kunstzinnige vorming aan. Voor alle groepen is gezocht naar een invulling op dit gebied. In ons Wereldnieuws geven we aan wanneer de diverse groepen een voorstelling zullen bezoeken. Vieringen Samen vieren is belangrijk. Hiertoe organiseren we door het jaar heen een aantal vieringen, denk hierbij aan het openen en sluiten van het schooljaar. Festiviteiten In samenwerking met de ouders organiseren we op school een aantal activiteiten door het jaar heen zoals: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sportdag, Werelddag Het team De samenstelling en taken van het team wijzigen ieder schooljaar. Voor een actuele lijst van het team verwijzen wij naar de jaarbijlage en naar onze site

11 2.2.6 Scholing voor leerkrachten Wij zijn een lerende organisatie waarin alle professionals zich willen blijven ontwikkelen en zich verder bekwamen in hun vak. In overleg met het team wordt bekeken aan welke onderwerpen aandacht moet worden besteed en welke collega s cursussen of studies gaan volgen. Deze vinden veelal plaats buiten schooltijd, een enkele bijeenkomst is gepland onder lestijd Stageplaats voor studenten Wij geven studenten van de Pabo, ALO en ROC de Leijgraaf de gelegenheid in de praktijk kennis te maken met hun toekomstige beroep. In de klas worden ze begeleid door de groepsleerkracht die natuurlijk eindverantwoordelijk blijft Schooltijden Het volledige dagarrangement speelt zich af binnen de volgende tijden. Binnen deze tijden worden de blokken onderwijs ( in totaal 940 uur per jaar) afgewisseld met blokken opvang. Dag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ochtend 8.30 uur tot uur 8.30 uur tot uur 8.30 uur tot uur 8.30 uur tot uur 8.30 uur tot uur Het jaarrooster vindt u in de jaarbijlage van de schoolgids en op de site Regels bij schoolverzuim Als uw kind om enige reden afwezig is, wil de school hiervan tijdig (graag voor 8.15 uur) op de hoogte worden gebracht. Dit kan telefonisch ( ). Indien wij na het doornemen van de absentielijst een leerling missen zonder dat deze is afgemeld, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de ouders. Hiervoor is het erg belangrijk dat de leerkracht over de telefoonnummers beschikt waarop de ouders te bereiken zijn. Verlof- en verzuimregels, leerplicht Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan nog een dagje zonder toestemming thuis kunt houden. Wel graag even doorgeven aan de leerkracht. Kinderen zijn vanaf vijf jaar volledig leerplichtig

12 In de leerplichtwet wordt bepaald wanneer uw kind verplicht naar school moet, maar ook om welke reden uw kind daarvan kan/mag worden vrijgesteld. In alle gevallen beslist de directeur of er recht bestaat op verlof. De directeur mag dit verlof niet puur naar eigen inzicht verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften. Een folder met de juiste informatie kunt u op het gemeentehuis krijgen. U kunt ook altijd terecht bij de leerplichtambtenaar. Verlof kunt u aanvragen via een standaardformulier verkrijgbaar bij de directeur. U dient uw aanvraag uiterlijk acht weken van tevoren in te dienen! Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan zijn we verplicht dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar

13 3. De ontwikkeling van kinderen 3.1 Nieuwe leerlingen op school Schoolgids Speelleercentrum De Wijde Wereld, Uden. Aanmelding Aanmelding kan het gehele schooljaar plaatsvinden. Indien uw kind, voordat het naar groep één gaat al gebruik maakt van ons kinderdagverblijf, is opnieuw inschrijven niet nodig. In dat geval zult u uitgenodigd worden voor een overdrachtsgesprek met de leerkracht van groep één en een collega van het kdv. Indien uw kind geen gebruik heeft gemaakt van ons kdv maakt u een afspraak met de directeur voor een informatief gesprek en rondleiding, hierin zal de verdere inschrijfprocedure met u besproken worden. Toelating / kennismakingsdagen Bij het toelaten van kinderen op ons Speelleercentrum, handelen we volgens de wettelijke voorschriften. In het kader van deze wet hebben we twee beleidsdocumenten opgesteld die betrekking hebben op het toelaten van kinderen tot onze school: - beleidsdocument Grenzen aan zorg - beleidsdocument Aannamebeleid Beide documenten liggen op school ter inzage. Om te worden toegelaten tot de OnderwijsTijd op Speelleercentrum De Wijde Wereld, moeten kinderen vier jaar oud zijn. Kinderen worden bij de directeur van de school aangemeld. Bijvoorkeur kan dat na overleg, onder schooltijd, zodat U en uw kind(eren) zich een goed beeld van het Speelleercentrum kunnen vormen. Kinderen mogen 5 dagen komen instromen voordat ze 4 jaar oud zijn. Deze dagen worden in overleg met de leerkracht op woensdagen en of vrijdagen gepland. Als uw kind aan het begin van het nieuwe schooljaar start, vervallen deze dagen. Indien uw kind is aangemeld, krijgt u ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag een bericht van de leerkracht bij wie uw kind is ingedeeld om definitieve afspraken te maken. Uw kind krijgt vervolgens een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd. Voor kinderen die in augustus starten, hebben wij ieder jaar, nog net voor de zomervakantie een kennismakingsmoment. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Voor kinderen die van een andere school komen is het mogelijk een dag(deel) mee te draaien in de groep. 3.2 De zorg voor kinderen De zorgstructuur op De Wijde Wereld De intern begeleider op school geeft het beleid ten aanzien van de leerlingenzorg vorm en coördineert de uitvoering daarvan. Deze zorgstructuur is weergegeven in de (digitale) map Interne Zorg. De IB-er heeft de volgende taken:

14 Het begeleiden van leerkrachten omtrent de zorg voor leerlingen (incl. rugzakleerlingen ) Signaleren Trendanalyses maken voor: School en diverse groepen Diagnosticeren Het volgen van leerlingen via cito LVS en leerlingbesprekingen Zorgbeleid optimaliseren Intermediair tussen leerkrachten, ouders en evt. externe instanties De IB-er op de Wijde Wereld is tevens coördinator van de unit. De unit coördinator is naast begeleider teven coördinator van de unit (afdeling). De unitcoördinator heeft een staffunctie. De unitcoördinatoren onder leiding van de directeur vormen het management van het Speelleercentrum. De zorgstructuur op De Wijde Wereld is er niet alleen voor zorgleerlingen, maar voor alle leerlingen. Daartoe onderscheiden we vijf niveaus van zorg. Drie keer per jaar worden alle leerlingen door hun leerkracht ingedeeld op niveau van zorg. Dit vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen, waarin alle leerlingen besproken worden. Alle leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. De nieuwe leerkracht gaat dan verder op de ingeslagen weg. De vijf niveaus van zorg Niveau 1 is het niveau van Algemene zorg. Dit is de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Hieronder valt ook de extra uitleg van bijvoorbeeld een rekensom aan de instructietafel en het differentiëren naar tempo. Dit leert kinderen zelfstandig te werken. Vanaf groep 1 starten we hiermee. Er is een opbouw in duur en intensiteit van het gippen door de jaren heen. Niveau 2 is het niveau van Extra zorg. De leerkracht geeft binnen de groep, eventueel na kort overleg met de IB-er extra aandacht aan een leerling of doet kleine aanpassingen in het programma. Als een kind bijvoorbeeld op gezette tijden aan de instructietafel komt om het lezen extra te oefenen, dan is dat niveau 2. Ook de extra hulp buiten de groep, omdat een groep te groot is om dit aan de instructietafel te organiseren, valt onder dit zorgniveau. In dit stadium zullen de ouders op de hoogte worden gebracht van de extra zorg die aan de leerling wordt gegeven. Onder niveau 2 vallen ook de zorgvoorzieningen van het samenwerkingsverband WSNS

15 Het samenwerkingsverband biedt een aantal zorgvoorzieningen aan waarvoor de school zich kan inschrijven. Ouders moeten toestemming geven voor de aanvraag van een zorgvoorziening. Niveau 3 is het niveau van Speciale zorg na intern onderzoek. Een leerling wordt tijdens een leerlingenbespreking besproken of via een intern aanmeldingsformulier door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. Hierna volgt verder onderzoek waarna de leerkracht samen met de intern begeleider en eventueel een extern begeleider op zoek gaat naar oplossingen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De aanpak wordt vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt ondertekend door de ouders. Vervolgens gaan alle plannen in het zorgdossier. Hierin worden relevante zaken bijgehouden zoals verslagen van: oudergesprekken, logopedie, in- en extern onderzoek, ambulante begeleiding, remedial teaching, groeps- / handelingsplannen, zorgplannen etc. Niveau 4 is het niveau van speciale zorg na extern onderzoek. Nadat er toestemming verkregen is van de ouders kan een leerling verder worden onderzocht. Dit gebeurt alléén indien er vanuit de school een duidelijke hulpvraag is. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met de externe instantie, de ib-er, leerkracht en ouders een plan van aanpak gemaakt. Na verloop van tijd vindt er een evaluatie plaats met alle betrokkenen. Niveau 5 is het niveau van bovenschoolse zorg. Dit is het moment waarop het kind niet verder verantwoord begeleid kan worden op onze school. Door middel van aanmelding (toestemming ouders) en vervolgens bespreking binnen de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) wordt dan naar de beste oplossing gezocht. De PCL bestaat uit een aantal mensen waaronder de schoolarts, de schoolpsycholoog, een maatschappelijk werkster, een orthopedagoog en de directeur van de SBO. De IB-er en de leerkracht van het betreffende kind worden bij deze bespreking ook uitgenodigd. Tevoren hebben de leerkrachten een onderwijskundig rapport gemaakt over de problematiek van het kind en de tot dan toe gevoerde aanpak. Eén bladzijde van het onderwijskundig rapport wordt door de ouders ingevuld. Ouders hebben inzage in het gehele onderwijskundig rapport en moeten dit rapport, evenals de directeur, ondertekenen. Een afschrift van de criteria voor een SBO beschikking is in te zien bij de directie. Leerling-gebonden financiering

16 Onder niveau 5 vallen ook de zgn. rugzakleerlingen. Dit betreft kinderen met een handicap die een leerling-gebonden budget toegewezen hebben gekregen. Het gaat hierbij dus om extra formatie voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben (het betreft hier dan altijd kinderen die door een externe instantie als zodanig worden geïndiceerd). Hiermee kunnen ouders en school extra zorg inkopen. De leerkrachten worden extra begeleid door een ambulant begeleider vanuit een van de Regionale Expertise Centra (REC s). De leerling krijgt extra begeleiding binnen en buiten de klas. REC cluster 1: Blinde en slechtziende kinderen REC cluster 2: Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een spraaktaalproblematiek. REC cluster 3: Langdurig zieke kinderen en kinderen met een(verstandelijke) beperking. REC cluster 4: Kinderen met een gediagnosticeerde psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met een autistisch spectrum stoornis. Schoolmaatschappelijk werk De gemeente Uden heeft middelen beschikbaar gesteld om aan elke school in de gemeente Uden een schoolmaatschappelijk werker te verbinden. Daar waar nodig heeft de IB-er met haar een overleg waarin kinderen besproken kunnen worden. Bij die bespreking kunnen op verzoek ook leerkrachten en externe deskundigen van bijvoorbeeld de GGD aansluiten. De consultatie wordt anoniem besproken. Daadwerkelijk contact vanuit de schoolmaatschappelijk werker met ouders en/of het kind kan alleen plaats vinden als de ouders hiervoor toestemming geven. De interne begeleider zorgt voor de verdere planning en de bewaking van de procedure. Met de ouders wordt overlegd over de vervolgstappen. Afhankelijk van de hulpvraag en de bereidheid van ouders, heeft de schoolmaatschappelijk werkster gesprekken met ouders en/of kind. Als zij denkt dat verdere actie gewenst is, zorgt zij ervoor dat dit in samenwerking met ouders en school gebeurt. U kunt als ouder ook via de leerkracht en/of IB-er uw zorgen omtrent het kind kenbaar maken. Zij kunnen dan in overleg met u bekijken of deze problemen besproken kunnen worden met schoolmaatschappelijk werk. School Video Interactie Begeleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing

17 Net zoals dat bij andere begeleidings-functionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet - zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. Sociaal emotionele ontwikkeling. Op De Wijde Wereld hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat (zie pedagogisch beleidsplan). Op vele manieren proberen wij dit in de dagelijkse praktijk vorm te geven. De positieve, open houding van alle leerkrachten naar alle kinderen is daarbij de basis. Daarnaast hebben we een aantal instrumenten binnen onze school die ons en de kinderen daarbij ondersteunen. We maken daarbij gebruik van de metaforen uit de werkwijze van Fides die we naar ons Speelleercentrum hebben vertaald. Portfolio Alle kinderen verzamelen in samenspraak met de leerkracht voor hen belangrijke werkjes in hun Trotsmap. Voor alle kinderen worden de gegevens m.b.t. de ontwikkeling door de leerkracht bijgehouden op de screeningslijsten en deze gegevens vormen mede de basis voor het oudergesprek. Alles wordt gedurende de acht basisschool jaren bijgehouden in het portfolio, zowel de sociaal emotionele ontwikkeling alsook de didactische ontwikkeling. Vier keer per jaar vinden voortgangsgesprekken plaats met de ouders waarbij het portfolio samen met een gesprekswijzer als basis dient voor dit gesprek. Tijdens het eerste, zgn. omgekeerde oudergesprek, nodigen we ouders uit om te komen vertellen hoe zij hun kind zien, welke verwachtingen zij hebben van hun kind. In het tweede gesprek (na de herfstvakantie) komen ouders samen met hun kind en wordt er gezamenlijk gesproken over het sociale welzijn van het kind. Het derde en vierde oudergesprek gaat vooral over de cognitieve ontwikkeling van het kind. Bij de overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs, nemen de kinderen deel aan de Cito-eindtoets basisonderwijs. Naast dit advies vraagt het voortgezet onderwijs (vanaf HAVO-VWO) nog een tweede positieve advies. In vele gevallen zal dat het schooladvies zijn dat de basisschool afgeeft. Anders dan het woord suggereert, is dit 'schooladvies' een rapport waarin de school / het Speelleercentrum aangeeft welke vorm van voortgezet onderwijs zij het kind en de ouders adviseert

18 Aangezien het voortgezet onderwijs twee positieve adviezen vraagt, is het ook mogelijk om het schooladvies of de Cito-eintoets te vervangen door een ander erkend extern onderzoek. Voor het adviesgesprek worden de ouders en het kind uitgenodigd. 3.3 U wilt praten met In de regel zijn de leerkrachten voor of na schooltijd in de gelegenheid u te woord te staan. Duurt uw gesprek vermoedelijk wat langer, dan is het beter even een afspraak te maken. Na schooltijd vinden ook de team- en unitvergaderingen plaats. De leerkrachten hebben dan geen gelegenheid om u uitgebreid te woord te staan. Mocht u de directeur willen spreken dan is dat mogelijk als er op dat moment geen andere afspraken zijn. Wilt u er zeker van zijn dat hij tijd voor u heeft, dan kunt u beter vooraf een afspraak maken. 3.4 Naar het voortgezet onderwijs De school adviseert ouders /verzorgers en hun kinderen over de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Dit schooladvies is een onderdeel van de toelatingsprocedure voor een school voor voortgezet onderwijs. Het advies is bestemd voor kinderen uit groep 8. In groep 7 wordt een schriftelijk voorlopig advies gegeven. Het (voorlopig) schooladvies wordt bepaald in een commissie waarin de leerkracht, IB-er en directie zitting hebben. Uiteindelijk bepaalt een toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs of een kind toelaatbaar is voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. De toelatingscommissie neemt een beslissing op tenminste twee van de volgende onderdelen: De rapportage die de school verstrekt over betreffende leerling; De uitslag van de CITO eindtoets (in ieder geval nodig voor kinderen met HAVO/VWO advies) Het brugklasonderzoek (voor kinderen met het advies VMBO of twijfel VMBO/HAVO) Om ouders en kinderen zo goed mogelijk te informeren, vinden er in de loop van het schooljaar diverse activiteiten plaats die tijdens de informatieavond van groep 8 aan de ouders worden medegedeeld. 3.5 Klachtenregeling / machtsmisbruik Per 1 augustus 1998 zijn scholen in het kader van de kwaliteitswet verplicht een klachtenregeling te hebben voor alle mogelijke klachten die op een school kunnen afkomen: machtsmisbruik waaronder seksuele intimidatie, discriminatie en agressie

19 Voor klachten aangaande machtsmisbruik kan men terecht bij de contactpersonen van de school. Zij weten hoe de procedure binnen de Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden vastgelegd is en hoe er gehandeld moet worden. De taken van de contactpersonen zijn de volgende: eerste opvang van en advies aan de leerling (of diens ouders) die geconfronteerd wordt (worden) met machtsmisbruik; doorverwijzen naar externe vertrouwenspersoon; zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van machtsmisbruik. Het team heeft gedragsregels opgesteld. Wie de contactpersoon van onze school is, kunt u lezen in de jaarbijlage van de school. De externe vertrouwenspersoon is iemand die op basis van haar of zijn beroep deskundig is op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn de volgende: consultatiefunctie voor de interne contactpersoon; waar mogelijk en of wenselijk bemiddelen; doorverwijzen naar de klachtencommissie, Stichting KOMM. Externe vertrouwenspersonen staan genoemd in de jaarbijlage van onze school. Met klachten over onderwijskundige zaken kunt u in eerste instantie natuurlijk terecht bij de leerkrachten of directie. De Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden, en de schoolorganisatie zijn met één model klachtenregeling gekomen. Deze modelregeling gaat er van uit dat lichtere klachten zoveel mogelijk binnen de school opgelost worden via de leerkrachten of directie. Lukt dit niet binnen de school, dan wordt er doorverwezen naar het bevoegd gezag. Vervolgens wordt er een commissie samengesteld. De school is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM in Oss. Wanneer een klacht bij de stichting KOMM wordt ingediend, stelt deze - voor de behandeling daarvan - een klachtencommissie samen en wijst daaraan een ambtelijk secretaris toe. De klachtencommissie heeft als taken: het onderzoeken van de ingediende klachten en het daaromtrent rapporteren en adviseren aan het bevoegd gezag; het zo nodig informatie inwinnen bij andere deskundigen; het gevraagd en ongevraagd adviseren en aan het bevoegd gezag over een beleid inzake preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs; het jaarlijks schriftelijk verslag uitbrengen aan het bevoegd gezag over haar werkzaamheden

20 Naast de bovenstaande klachtenprocedure van de Kiem bestaat er ook een klachtenregeling voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband Uden e.o. 3.6 Advies en meldpunt kindermishandeling Wanneer een heel sterk vermoeden is dat kinderen in aanraking komen met een of andere vorm van kindermishandeling, moeten wij dit melden bij het Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt trouwens voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving. U kunt anoniem contact met dit bureau opnemen en uw zorgen met hen bepreken tel Er is ook een landelijk informatienummer tel Onze school is onderdeel van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen

4.1.2 Toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen 4. DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 4.1.1 De plaatsing van een kind op school Ouders van kinderen die vier jaar worden, kunnen telefonisch een afspraak maken met de

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad 2014/2015

Medezeggenschapsraad 2014/2015 Medezeggenschapsraad 2014/2015 In deze Gids: 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor 2. De Medezeggenschapsraad in het kort 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor Hoe vaak gebeurt dit

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het huisbezoek: Indien de situatie hier aanleiding toe geeft kan de school contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Het huisbezoek: Indien de situatie hier aanleiding toe geeft kan de school contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. De ouders. Het contact tussen school en ouders. Een goed contact tussen school en ouders is van groot belang. Wij staan immers samen voor de taak uw kind wat in moeilijkheden is geraakt weer aanzet tot

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje

KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID. Uitgewerkt. in een protocol voor basisschool Merijntje KWALITEITSKAART OUDERBETROKKENHEID Uitgewerkt in een protocol voor basisschool Merijntje Mei 2011 Files\Low\Content.IE5\QO1XG778\kwaliteitskaart%20ouderbetrokkenheid%20versie%202011[1].doc 1 / 5 Lowys

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie