Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$"

Transcriptie

1

2 ToyoTiresTime*Attack2014*SportiefReglementV1.0 Inhoud Inleiding...2 1Organisatie...2 2Inschrijving...2 3Algemenedagindeling Inschrijven/inchecken Keuring Briefing Warm&Up,Kwalificatie&Finale Prijsuitreiking...4 4Klasse&indeling Semi&ProStreet ProStreet Super&ProStreet Extreme...5 5StraftijdenOverplaatsingen Straftijd Overplaatsingen...5 6Deelnemerseisen Semi&ProStreet&ProStreet Super&ProStreet&Extreme...6 7Kampioenschap Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Schrapregelingkampioenschap...7 8RegelgevingBaan&Paddock Pitlaneenpaddock Gedragsregelsbaan Opstellenentoegangbaan Verlatenbaan Marshallsenvlagsignalen Schadeofongeval Mechanischdefect Vrijwaringenschade Tanken...10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 1 P agina

3 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 2 P agina Inleiding Hetsportiefreglementomvatprocedures,deelnemersreglementenendeklasse&indelingvoor2014. Buitenhetsportiefreglementzijnerdetechnischereglementenwelkevantoepassingzijnvoorhet voertuigwaarmeejegaatdeelnemen. 1Organisatie OmverderegroeienprofessionaliseringbinnenTime&Attackmogelijktemakenispereind2012 binnen402automotiveeenlossedivisieopgezetvooralletime&attackgerelateerdezaken. Dezeorganisatiezalzichbezighoudenmethetplannen,organiserenendeuitvoeringopenbuiten evenementen. Buitenevenementenkanje,indienjeeenvraagofopmerkinghebt,mailennaar Opdeevenementenwerkterachterdeschermeneengrootteamomervoortezorgendatalleszo vloeiendmogelijkverloopt.hetvolgendeorganogramgeeftinzichtindeorganisatie.voorvragenop dedagzelfkanjeterechtbijéénvandeorganisatieleden. 2Inschrijving Inschrijvenismogelijkviadewebsitewww.timeattack.nl.Leesvoorjejezelfinschrijfthetsportiefen technischreglementinzijngeheelaandachtigdoor,ditvoorkomtverassingenachteraf.doorjezelfin teschrijvengajeakkoordmetdereglementenenvoorwaardenenkan,alsblijktdaternietaanhet reglementvoldaanwordt,hetrechtopdeelnameontzegtwordenzonderrestitutievande deelnamegelden. Nainschrijvingontvangjeenkeledagenvoorhetevenementdedeurschildenmethetstartnummer. Dezedienenopdezijkantvanhetvoertuiggeplaktteworden,inééngeheel(dusnietverknipt). Time&Acack coördinator MaartenBehr TechnischeKeuring Divers Keurmeesters Divers Inschrijving 402 Timekeeping Trackrecord Baancoördinator PaulvanStenis Racecontrol CPZ/TTAssen Pitlanecrew 402

4 Letop:omin2014meetedoenaanhetkampioenschapdienjejevoordestartvanhetseizoen onlineinteschrijvenvooralleronden.jehoeftnietdirecttebetalenvoorallerondes. 3Algemenedagindeling Dealgemenedagindelinggeeftingrotelijnenhetverloopvandedagweer.Deexactedagindeling mettijdenenlocatiesverschiltperevenementenwordtenkelewekenvoorhetevenement gepubliceerdopdewebsite. 1.Inschrijven/inchecken 5.Kwalificatie 2.Keuring 6.Finale 3.Briefing 7.Prijsuitreiking 4.Warm&Up 3.1Inschrijven/inchecken Deeerstestapopdedagishetinschrijven/inchecken.Ditgebeurdmeestalopdezelfdelocatiealsde keuring.hierleverjedevrijwaringinenontvangjetegeneenborg(hetrijbewijsof300eurocontant) detransponder. 3.2Keuring Vervolgenswordtdeautogekeurdaandehandvanhettechnischreglementvoordeklassewaarinje gaatdeelnemen.neemnaardekeuringookjekledingmeeenzorgdatdeautoraceklaaris.losse spullendienenverwijderdtezijn. 3.3Briefing Debriefingiseenbelangrijkonderdeelvandedag.Hierwordtdelaatsteinformatievoorhetrijden gegevenendebaanregelsnogeensverduidelijkt.debriefingwordtverzorgddoorpaulvanstenisin hetnederlands.voorbuitenlandsegastenwordteenapartebriefinginhetengelsverzorgd. 3.4Warm*Up,Kwalificatie&Finale Tijdensdewarm*upvan25minutengaandedeelnemersklassenaklassedebaanop.Dewarm&upis bedoeldalsbaanverkenning.rondetijdenwordenwelgemeten,maartellennietmeevoorhet resultaat. Tijdensdekwalificatiegaatheteromeenzosnelmogelijkerondetijdneertezetten.Hiervooriseen tijdsblokvan25minutenbeschikbaarperklasse.debeste10gaandoornaardefinale. Definaleverlooptvolgenshet outlap hotlap inlap systeem.jehebt1opwarmrondevoordat jeaandehotlapbegint.dehotlapisdeenigerondewaardegeredentijdtelt.nadezerondeiserde inlap;eenextrarondeomdeautoaftelatenkoelenwaarinjedepitsbinnenkomt.dedeelnemer metdesnelsterondetijd(binnendeklasse&grenzenenstraftijdgrens)isdagwinnaarenkrijgt maximalepuntenvoorhetkampioenschap(mitsingeschrevenalskampioenschapsrijder). Inhetgevalvaneenomstandigheidwaarbijdecoureurineenpositiebelandwaarhij/zijnietzonder hulpuitkankomenvervalthetrechtophetvervolgenvandefinale.ditgeldtvoordeoutlap,hotlap eninlap.eventuelekampioenschapspuntenwordenniettoegekend. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 3 P agina

5 Inhetgevalvaneenrodeofgelevlagtijdensdehotlap,tewijtenaaneenanderedeelnemer,kaner demogelijkheidzijndezeteherkansen.zodrajedepitstraatbinnenkomtrijjedoornaareindepits. Debaancoördinatorvangtjeopenbeslistofjekanherkansen. 3.5Prijsuitreiking Deprijsuitreikingvindtaanheteindevandedagplaats.Tijdenplaatsverschiltperevenement.Houd dewebsiteenkeledagenvoorhetevenementindegatenvoorhetmeestactueletijdschema. 4Klasse*indeling2014 BijTime&Attackdraaitallesomderondetijddiederijdermetzijnautoweettepresteren. Talent,ervaringentechniekbepalendeuitkomst.Dezecombinatievertegenwoordigdeen (teverwachten)rondetijd.opbasisvandezeverwachtingzijner4klassenverdeeldin rondetijdblokken. Semi&ProStreet(>2:12) ProStreet(>2:05) SuperProStreet(>1:58) Extreme(<1:58) 4.1Semi*ProStreet DeSemi&ProStreetisdeopstapklassebinnenTime&Attack.Dezeklasseisbedoeldvoor(nieuwe) deelnemersdiemethunstraatlegaleautomeewillendoenbinnenhettime&attackkampioenschap. Binnendezeklassegeldteentijdgrensvan2:12(CPZ&TTAssen). Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:12)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. 4.2ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:12. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)ishet reglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:14komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesemi&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesemi&prostreetkanvoldoen). 4.3Super*ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:05. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 4 P agina

6 Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:07komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardeprostreetpervolgenderonde(mitsde deelnemeraanhetreglementvandeprostreetkanvoldoen). 4.4Extreme Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan1:58. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:00komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesuper&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesuper&prostreetkanvoldoen). 5StraftijdenOverplaatsingen 5.1Straftijd Indieneenrondetijdonderdeklassegrenswordtgeredenwordtdetesnelletijd,vermenigvuldigt metfactor1,5,directopgeteldbijdeklassegrensalszijndestraftijdonderenkelevoorwaarden; Maximaaltot2secondenonderdeklassegrens.Meerdan2secondenbetekentdirecte overplaatsingindienmogelijkzieartikel5.2. Regelingisvantoepassinggedurendehetgeheleseizoeninallesessies. Bijmeerdan3tesnellesessiesbinnenhetseizoen(binnen2secondenstraftijdmarge)dient dedeelnemerin2015testartenineenhogereklasse. Voorbeeld: GeredentijdinProStreetklasseis2:04=1secondetesnel.Tijdinminderingis1,5 (1x1,5).2:05+1,5=2:0650notering. 5.2Overplaatsingen Indieneenrondetijdonderdeklassegrensenstraftijdgrenswordtgeredendientde deelnemerperdirectovergeplaatsttewordenindienvoldaankanwordenaanhetdaar geldendereglement.indienditnietmogelijkiswordtdedeelnemergediskwalificeerd (zonderrestitutievandeelnamegelden). Eventueelgewonnenkampioenschapspuntenblijvenstaanindeklasseenwordenniet meegenomennaardehogere/lagereklasse. Dedagprijszalnietuitgekeerdwordenaandetesnelledeelnemer(bijmeerdan2seconden onderdeklassegrens). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 5 P agina

7 6Deelnemerseisen 6.1Semi*ProStreet&ProStreet DedeelnemerindeSemi&ProStreetofPro&Streetmoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaleenecekeurmerkbezitten.dehelmdientingoedeconditieteverkeren. Degedragenkledingmoetdebeidebenenenarmengeheelbedekken.(kortebroekofshirt metkortemouwenniettoegestaan).kledinggemaaktvannylonniettoegestaan.sandalen, slipperse.d.zijnniettoegestaan. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. 6.2Super*ProStreet&Extreme DedeelnemerindeSuper&ProStreetofExtrememoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaléénvandevolgendeautosportkeurmerkenbezitten.dehelmdientingoede conditieteverkeren. FIA8860*2004 SnellSA2000 FIA8860*2010 SFI31.1 SnellSAH2010 SFI31.1A SnellSA2010 SFI31.2A SnellSA2005 BS6658*85typeA/FR EenautosportoverallmethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). EenbalaclavamethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). HandschoenenmethetkeurmerkFIA8856&2000zijnverplicht(mogenverlopenzijn). Kledingdientingoedeconditieteverkeren. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 6 P agina

8 7Kampioenschap Hetkampioenschapzalin2014over4verschillenderondenverredenwordenenkentdevolgende puntenverdeling: Kwalificatie Plaats Punten Plaats Punten Finale Plaats Punten Plaats Punten Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Hetwisselenvanrijderonderhetzelfdestartnummerisgedurendehetevenementniettoegestaan. Tussendeevenementendoormagerwelgewisseldwordenmaarhourekeningdatde(eventueel) verdiendekampioenschapspuntennietovergezetkunnenwordennaardenieuwerijder.denieuwe rijderontvangteennieuwstartnummer. Bijuitzonderingkaneraanvraagwordengedaanvoor2deelnemersmeteengezamenlijkvoertuigdie beidewillendeelnemeninverschillendeklassenop1evenement.ditgaatinoverlegmetde organisatie. 7.2Schrapregelingkampioenschap Integenstellingtot2013isergeenschrapregelingin2014.Alle4rondentellenmeevoorhet kampioenschap. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 7 P agina

9 8RegelgevingBaan&Paddock 8.1Pitlaneenpaddock Snelheidslimietpaddock:20km/h.Snelheidslimietpitlane:40km/h. Depitlaneisalleentoegankelijkvoorrijdersamenmetmaximaal2crewleden(vantenminste 16jaaroud).Toegangsbandjesvoorcrewledenzijnverkrijgbaarbijinschrijvingopdedagzelf. Huisdierenzijnniettoegestaanindepitstraaten/ofpaddock. 8.2Gedragsregelsbaan Dedeelnemersdienenzichtijdenshetrijdenopdehoogtetezijnvanhetgeenwatachterzich gebeurt,doorgoedindespiegelstekijken.hetisniettoegestaanomhetcircuitaftesnijdenofom anderedeelnemerstehinderen(bijdeeersteconstateringvandergelijkrijgedragzaldedeelnemer eenwaarschuwingkrijgen,bijdetweedeconstateringwordtditbestraftmetdiskwalificatie). Tenaanzienvanhetinhalengeldt: Voordetrainingenkwalificatiegeldtdatsnelleredeelnemersaltijddegrotere verantwoordelijkhebbenomopeenveiligemanierintehalen.desnelleredeelnemerpast zichaandelangzameredeelnemeraan. Voordefinalegeldtdatdeelnemerswelkeindeinlapofoutlapbevindenaltijdaandekant dienentegaan(vande idealelijn afgaan)voordeelnemersdiezichindehotlapbevinden. Deelnemersdieindefinalehinderhebbenondervondenvaneenlangzameredeelnemer kunnenbijdewedstrijdleidereenverzoekindienenomopnieuwterijden.indien aannemelijkgemaaktkanwordendatersprakeisvanhinderzaldeorganisatieditverzoek honoreren; 8.3Opstellenentoegangbaan Deopstelplaatsverschiltperevenementmaarzalsamenmethettijdschemagepubliceerdworden opdewebsite.ookzaldittijdensdebriefingverduidelijktworden.startenvanuitdepitboxdoorde pitlaneistoegestaan. 8.4Verlatenbaan Bijeindesessierijjederondeopeenlagermaarvlottempouitenkomjedoordepitlanebinnen. Hierwordtjehetpaddockopgeleidofkeerjeterugnaarjepitbox(indienvantoepassing). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 8 P agina

10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 9 P agina 8.5Marshallsenvlagsignalen Langsdebaanzijndiversebemandebaanposten.Hierzittenmarshallswelkeincontactstaanmetde racecontrol.bijhetgevalvaneengevaarlijkesituatiewaarschuwendemarchallsdedeelnemersmet diversevlagsignalen.devolgendevlagsignalenkunnengetoondworden.indiengetoondpasjeje snelheidaanofanders(zieomschrijving). GEEL Aanduidingvangevaar. INHALENISNIETTOEGESTAAN DUBBELGEEL Bijtweebewogengelevlaggenkandebaan geheelofgedeeltelijkgeblokkeerdzijn INHALENISNIETTOEGESTAAN GROEN EindegevaarlijkesituatieofeindeCode60(Paars) Inhalenisweertoegestaan ROOD Onmiddellijkgasterugnemenenmetgepaste snelheidterugrijdennaardepistraat. INHALENISNIETTOEGESTAAN CODE60(PAARS) Max.60km/h.Inhalenniettoegestaan.Bijhet tonenvandegroenevlagisinhalentoegestaan enmagudesnelheidweeropvoeren. ROOD/GEELGESTREEPT PASOPGladwegdekdoorbijvoorbeeldolie, zand,grind,etc. BLAUW LETOPeensnellerewagenwilupasseren. ZWART Derijdermoetzichdeeerstvolgenderonde meldenaanheteindevandepitsstraat. ZWART/WITGEBLOKT Eindevandesessie. INHALENNIETTOEGESTAAN UverlaatdebaanbijdemarshalmetdeRODEvlag

11 8.6Schadeofongeval Alseendeelnemerbetrokkenisgeweestbijeenongevalophetcircuitofcontactheeftgehadmet eenanderedeelnemer,isdiedeelnemerverplichtzichbinnen30minutennaafloopvanzijn/haar sessietemeldenbijdewedstrijdleiding/race&control. 8.7Mechanischdefect Indienerzicheenmechanischdefectvoordoetgedurendedesessiedientdedeelnemerzijnautoop eenveiligepleknaastdebaanneertezetten.dedeelnemerstaptuitengaatachterdevangrailstaan totdatdemarshallinstructiesgeeft. LettenalletijdenopdatditveiliggebeurtAlsditnietkan,blijfdaninhetvoertuigzittenenwacht aftotdemarshallsinstructiesgeven. 8.8Vrijwaringenschade Doorhettekenenvandevrijwaring,alvorensdedeelnemerhetcircuitbetreedt,stemtdezeindat allegevolgenvoortkomendeuitzijn/haardeelnamevooreigenrekeningzullenzijn.hierondervalt o.a.schadetoegebrachtaanhetcircuiten/ofeigenschade(materialistischen/ofletselschade). Deorganisatieenhetfaciliterendecircuitkannietaansprakelijkwordengehoudenvoor bovenstaande. Schadeveroorzaaktaanhetcircuitwordtzondertussenkomstvan402Automotivetussenhetcircuit endedeelnemerafgehandeld. 8.9Tanken HetbijtankenvanbrandstofisalleentoegestaanvoordepitboxofophetpaddockmetdemotorUIT. (nietindepitbox).indedirectenabijheiddienteenwerkendebrandblusseraanwezigtezijn. Dedeelnemerisverplichteentank/milieumattegebruikenomverspillingoptevangen. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 10 P agina

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Toyo Tires Time-Attack 2013 Sportief Reglement V1.1 Inhoud Inleiding... 2 1 Organisatie... 2 2 Inschrijving... 2 3 Algemene dagindeling...

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2016

SPORTIEF REGLEMENT 2016 SPORTIEF REGLEMENT 2016 VERSIE 1.0 Toyo Tires Time Attack 2016 SPORTIEF REGLEMENT V1.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2017

SPORTIEF REGLEMENT 2017 SPORTIEF REGLEMENT 2017 Dutch Time Attack 2017 1 Contact 3 2 Inschrijving 4 2.1 Inschrijving 4 2.2 Tarieven en betaling 4 2.3 Deurschilden 4 3 Algemeen 5 3.1 Dagindeling 5 3.2 Inschrijving 5 3.3 Keuring

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015 1 Organisatie Naam: Ducati Club Nederland 2 e- mail: secretaris@ducaticlub.nl Datum: vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 Plaats van het evenement: TT Circuit Assen, Nederland Toegangsweg: Snelweg

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 5 Mei 2010 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

Betreft : Antoniacup op zaterdag 20 augustus 2016

Betreft : Antoniacup op zaterdag 20 augustus 2016 , 20 juli 2016 Betreft : cup op zaterdag 20 augustus 2016 Geachte, We willen jullie graag bedanken voor de inschrijving in ons tornooi. We organiseren het tornooi dit jaar in samenwerking met onze jeugdsponsor

Nadere informatie

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Sportief Reglement NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Begrippenlijst In het navolgend Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE M.Schmetz & P.Grivegnee N 9 GPR Racing Visit : www.brcc.be HANDLEIDING Kalender 2013* FIA World Series - Zolder 19-20-21/04 Format van de wedstrijden Elk van de zes

Nadere informatie

BMW Ooperon Cup 2016

BMW Ooperon Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT BMW Ooperon Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

VOORWOORD. Het jeugdbestuur van Sportclub Monster.

VOORWOORD. Het jeugdbestuur van Sportclub Monster. VOORWOORD In dit jubileumjaar strijden op Sportpark Polanen in Monster voor maar liefst de 25-ste keer de C1-teams van verenigingen uit de regio om het Westlands Kampioenschap voor C-junioren. Dit jaar

Nadere informatie

NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP

NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP BUREAU INTERNATIONALE SPORT/SPORTCOMMISSIE CLSK PROGRAMMABOEKJE VOORWOORD ALS VOORZITTER VAN DE SPORTRAAD CLSK, HEET IK U VAN HARTE WELKOM OP HET NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Creatief brainstorm sessie draaiboek Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Voorbereiding De voorbereiding van de workshop bestaat uit acht stappen 1. Formuleer een vraagstelling

Nadere informatie

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam.

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Blad 1 - Wit - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Exemplaar ontvangende school Opmerkingen Blad 2 - Blauw - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Terugstuurexemplaar van ontvangende school aan afleverende

Nadere informatie

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap GT & Touring Cars voor auto's uit de jaren 1966-1981 (verder te noemen NK GTTC)

Nadere informatie

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries:

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries: Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 Nevenseries: KRONOS EVENTS // // ZANDVOORT 27 & 28 MAY 2017 Artikel 1. Omschrijving van de meeting. De «Benelux Open Races» hebben het statuut van OPEN meeting.

Nadere informatie

VOORWOORD. De jeugdcommissies van VV Monster en SV Polanen.

VOORWOORD. De jeugdcommissies van VV Monster en SV Polanen. VOORWOORD Zoals elk jaar op 2 e paasdag strijden op ons Sportpark Polanen in Monster de C1-teams van verschillende verenigingen uit de regio Westland om het fel begeerde Westlands Kampioenschap voor C-junioren.

Nadere informatie

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Reglementswijzigingen 2015 door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Roadbook Annexe J Helmen en kleding Klasse-indeling 2015 Groep-S Verantwoording Deze informatie is correct ten tijde

Nadere informatie

REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015

REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015 REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De Trofee Senioren is toegankelijk voor spelers geboren in 1960 en vroeger (55 jaar en meer) en voor speelsters

Nadere informatie

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 57 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

Hans van Ringen 4x4 minitoernooi. 25 juni Deelnemende Ploegen. Hoofdsponsor: SPORTMAAT. 3 e Editie

Hans van Ringen 4x4 minitoernooi. 25 juni Deelnemende Ploegen. Hoofdsponsor: SPORTMAAT. 3 e Editie Hans van Ringen 4x4 minitoernooi 3 e Editie 25 juni 2016 Hoofdsponsor: SPORTMAAT Deelnemende Ploegen Hans van Ringen ZATERDAG 25 JUNI 2016 Toernooi 2016 Van harte welkom bij de vv Helpman voor het 3 e

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code) Wedstrijd: Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 22 juli t/m 25 juli 2015 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras)

Nadere informatie

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag Vrijdag 10-06-2016 Eerste start 16.30 uur De wedstrijd Wedstrijdregelement De organisatie behoudt zich het recht voor om voertuigen die niet voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap Politierugby

Nederlands Kampioenschap Politierugby APGS Amsterdam & de Nederlandse Politie Sportbond organiseren het: Nederlands Kampioenschap Politierugby Datum: 4 april 2015 Lokatie: Politie Trainingscentrum Ouderkerkerdijk 150 1096 CR Amsterdam 1 1)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Aanvullend reglement specifieke wedstrijden Onderstaand aanvullingen en/of afwijkingen ten aanzien van specifieke wedstrijden. Algemene regel

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 Categorie: Handicap Tee # holes Opmerking: De start handicap is : 54 Kids U12 (= t/m 2001) 54-53 wit 6 korte Ouders beschikbaar voor begeleiding Doe de theoretische proef en je krijgt

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Organisatie 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Wedstrijdsecretariaat d) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht 4 3. Huishoudelijke mededelingen 5 4. Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie SPORTIEF REGLEMENT Art. 1 Intro De Rental Kart Masters is een organisatie van Karting Eupen. Het is een internationaal en individueel kampioenschap ondersteund door Alpinestars! Ons doel is om goede races

Nadere informatie

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal de gele cirkel de paarse cirkel de rode cirkel cirkel de turkoise ovaal de zwarte ovaal de bruine ovaal de groene ovaal het oranje vierkant het paarse vierkant het blauwe vierkant het rode vierkant de

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER 27/03/2016 BMX-FLCUP 1 10/04/2016 BMX-FLCUP 2 8/05/2016 BMX-FLCUP 3 22/05/2016 BMX-FLCUP 4 21/08/2016 BMX-FLCUP 5 18/09/2016 BMX-FLCUP 6 25/09/2016 BMX-FLCUP 7 9/10/2016

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Vrijwilligers info & taakomschrijving

Vrijwilligers info & taakomschrijving Vrijwilligers info & taakomschrijving Inhoudsopgave Team leider vrijwilligers & algemene informatie... 2 1. Atleet service... 5 2. Back office... 5 3. Banners... 5 4. Fietsparcours... 6 5. Finish area...

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC)

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Dit sportief reglement vormt de basis voor de Super Toer Wagen Cup. Verdere verduidelijkingen en/of aanpassingen van dit reglement zullen door de organisatoren

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13 S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Woensdag 28 december 2016 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen U12 Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede 2505 Geel - Rood - Rood SC Zonnebeke

Nadere informatie

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal.

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal. s Gele holle kraal DSC00294 s Rode kraal met transparante middenlijn DSC00293 1 s Oranje holle kraal DSC00292 s Oranje holle kraal DSC00290 2 s Transparante kraal met rode strepen DSC00289 s Transparante

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

Wedstrijdverloop. warmup: 13u00-14u55

Wedstrijdverloop. warmup: 13u00-14u55 Infosessie Wedstrijdverloop warmup: 13u00-14u55 om vertrouwd te raken met de wedstrijdinfrastructuur telt niet mee in de puntentelling van de wedstrijd infosessie: daar luister je nu (hopelijk) naar wedstrijd:

Nadere informatie

ZAALVOETBAL TOERNOOI. Basisscholen Heemskerk

ZAALVOETBAL TOERNOOI. Basisscholen Heemskerk ZAALVOETBAL TOERNOOI Basisscholen Heemskerk 18 november 2015 INHOUDSOPGAVE Zaalvoetbal Toernooi 18 november 2015 pagina 01. Deelnemende scholen... 2 02. Contactinformatie organisatie... 2 03. Plattegrond

Nadere informatie

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series BNL Karting Series SPORTIEF 2016 REGLEMENT 1 Reglement BNL 2016 Inhoudsopgave Reglement BNL 2016... 2 1. Algemene informatie... 3 1.1. 1.2. Organisatie... 3 Nationale Sport Federatie... 3 1.3. Kalender

Nadere informatie

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Jumping Brecht 14-15 en 16 augustus 2015 Amazonekampioenschap Paarden & Pony s Algemene informatie www.jumpingbrecht.be Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Organisator:

Nadere informatie

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent.

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent. Ballonnen verkrijgbaar bij pr-rent OP BESTELLING "ballon aan touwtje" groot blanco normaal blanco communie disney en dieren geboorte huwelijk en jubileum verjaardag overige decoratie communie disney en

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 Het wedstrijdreglement voor de BMX Zuid Competitie wedstrijden in 2015 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT

Nadere informatie

Vlaams Badmintonfestival

Vlaams Badmintonfestival Vlaams Badmintonfestival Vlaams Badmintonfestival p Algemene informatie 42 badmintonterreinen Bloso, de Vlaamse Badminton Liga en de Stad Antwerpen organiseren voor de eerste maal het Vlaams Badmintonfestival.

Nadere informatie

Reglement Nationale Handbike Competitie Versie 30 januari 2017

Reglement Nationale Handbike Competitie Versie 30 januari 2017 Reglement Nationale Handbike Competitie 2017 Versie 30 januari 2017 Reglementen 2017 In het seizoen 2017 zal binnen de discipline Aangepast Wielrennen de KNWU Nationale Handbike Competitie (NHC) worden

Nadere informatie

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via  (met een toegestuurd code) Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 26-29 juli 2017 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras) Afmeting losrijring:

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER 12/03/2017 Ranst BMX-FLCUP 1 19/03/2017 Peer BMX-FLCUP 2 21/05/2017 Halle BMX-FLCUP 3 11/06/2017 Ravels BMX-FLCUP 4 6/08/2017 Keerbergen BMX-FLCUP 5 13/08/2017 Dessel

Nadere informatie

Masters of RallyRacing

Masters of RallyRacing Voorwoord Geachte Autosporter, Stichting Autosport Promotie Nederland organiseert i.s.m. het Eurocircuit Valkenswaard de Masters of RallyRacing Er kan maar één coureur de allerbeste zijn... Ben jij dat?

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

40e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017

40e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017 40 e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017 Inhoud Voorwoord... 3 Deelnemende ploegen... 4 Algemeen reglement... 5 U17... 6 U15... 7 U13... 8 U12... 9 U9... 10 U7...

Nadere informatie

Nederlands Rummikub kampioenschap Reglement

Nederlands Rummikub kampioenschap Reglement Nederlands Rummikub kampioenschap 2016 Reglement ARTIKEL 1 De onderneming GOLIATH BV organiseert het Nederlands Rummikub Kampioenschap. De deelneming aan het Nederlands Kampioenschap is voorbehouden aan

Nadere informatie

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 VC Groot Dilbeek organiseert: U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 U6-U8-U10 tornooi zondag 27 december 2015 Sporthal Ten Gaerde J. Mertensstraat 27a 1702 Groot-Bijgaarden (DILBEEK) Beste, Wij heten

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

Toernooi reglement

Toernooi reglement Toernooi reglement 2016 2017 Ten behoeve van de F.D.F. ranking toernooien Behoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement 2016 2017 Het bestuur van de Flakkeese Dart Federatie vormt de reglementscommissie:

Nadere informatie

Bommelerwaardse paardendag Ammerzoden

Bommelerwaardse paardendag Ammerzoden AMMERZODEN LR. GELDERSE BOYS (PSV.) (V40171) 22-8-2015 Ineke Zwart VP0066938 0031735949015 0031651681124 Status: Goedgekeurd ineke.zwart@onsmail.nl Datum goedgekeurd: 22-6-2015 www.gelderseboys.nl Outdoor

Nadere informatie

Data: zaterdag 9, zaterdag 16 en zondag 17 november 2013

Data: zaterdag 9, zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 Aan alle besturen van verenigingen en regiocoördinatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

Reglement SWS Race 20/7/2015

Reglement SWS Race 20/7/2015 Reglement SWS Race 20/7/2015 Algemeen Reserveren voor deze wedstrijd is verplicht. De reservatie is definitief bij betaling. Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 22 deelnemers. Prijs : 270 euro per

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0

TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0 TECHNISCH REGLEMENT 2014 PRO STREET VERSIE 1.0 Toyo$Tires$Time*Attack$2014$ Technisch$Reglement$Pro$Street$V1.0$ Inhoud$ Inleiding...1 Algemeen...1 1Motorisch...2 2Aandrijving...3 3Ophanging...4 4Chassis...5

Nadere informatie

Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi

Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi Georganiseerd door : Alkmaar Sport N.V. Datum : 10 mei 2017 Coördinatoren : Mieke Tesselaar & Milan Loos 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Poule indeling

Nadere informatie

Het basisscholenvolleybaltoernooi van 2010

Het basisscholenvolleybaltoernooi van 2010 Het basisscholenvolleybaltoernooi van 2010 Georganiseerd door de volleybalvereniging Ardea. Elselien de Jonge Piet Beers Marleen Lubbers Jeugdcommissie@ardeahhw.nl Donderdag 25 februari. In de sporthal

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 2.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 2.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan Nationaal

Nadere informatie

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 D.A.V. Kronos N.S.A.F. ZeuS Februari 2017 Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK)

Nadere informatie

Odin 59 Heemskerk D-pupillen toernooi 19 april 2015

Odin 59 Heemskerk D-pupillen toernooi 19 april 2015 Odin 59 Heemskerk D-pupillen toernooi 19 april 2015 Beste voetballiefhebbers, Allereerst wil ik u allen, spelers, (bege)leiders, trainers en supporters, van harte welkom heten bij HSV Odin 59. Vandaag

Nadere informatie

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 Artikel 1. Definitie van de meeting. Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT De «Trophée de Bourgogne» heeft het statuut van OPEN meeting. De meeting

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI. 27 mei 2016 C & B JUNIOREN. 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN

VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI. 27 mei 2016 C & B JUNIOREN. 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI 27 mei 2016 C & B JUNIOREN 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN Sportpark Sportweg Elst (UT) Tel Accommodatie 0318 471 650 Tel Toernooisecr 0657 595 260 Voorwoord. Graag

Nadere informatie

augustus Locatie: Luyckstraat Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 2/8

augustus Locatie: Luyckstraat Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 2/8 Jumping Brecht 5-6 - 7 augustus 2016 Amazonekampioenschap Paarden & Pony s Algemene informatie www.jumpingbrecht.be Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 2/8 Inschrijvingen

Nadere informatie

Rapid Wheels NK BMX Maak het mee! NK BMX & 5 juli, Klazienaveen. rapidwheels.nl

Rapid Wheels NK BMX Maak het mee! NK BMX & 5 juli, Klazienaveen. rapidwheels.nl NK BMX 2015 Maak het mee! NK BMX 2015 4 & 5 juli, Klazienaveen Klazienaveen organiseert tijdens ORGANISATIE & LOCATIE Klazienaveen, fietscrossbaan gelegen aan de Leeuw 1, 7891 TS Klazienaveen. WEGBEWIJZERING

Nadere informatie

Gefriseerde rassen en Houdingrassen

Gefriseerde rassen en Houdingrassen Open Nederlandse Kampioenschappen Gefriseerde rassen en Houdingrassen Op zaterdag 16 november 2013 Plaats: Verenigingsgebouw De Vogelvriend P.M. van Gentstraat 23 4142 BM Leerdam Tel. 0345-618024 Voor

Nadere informatie