Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$"

Transcriptie

1

2 ToyoTiresTime*Attack2014*SportiefReglementV1.0 Inhoud Inleiding...2 1Organisatie...2 2Inschrijving...2 3Algemenedagindeling Inschrijven/inchecken Keuring Briefing Warm&Up,Kwalificatie&Finale Prijsuitreiking...4 4Klasse&indeling Semi&ProStreet ProStreet Super&ProStreet Extreme...5 5StraftijdenOverplaatsingen Straftijd Overplaatsingen...5 6Deelnemerseisen Semi&ProStreet&ProStreet Super&ProStreet&Extreme...6 7Kampioenschap Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Schrapregelingkampioenschap...7 8RegelgevingBaan&Paddock Pitlaneenpaddock Gedragsregelsbaan Opstellenentoegangbaan Verlatenbaan Marshallsenvlagsignalen Schadeofongeval Mechanischdefect Vrijwaringenschade Tanken...10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 1 P agina

3 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 2 P agina Inleiding Hetsportiefreglementomvatprocedures,deelnemersreglementenendeklasse&indelingvoor2014. Buitenhetsportiefreglementzijnerdetechnischereglementenwelkevantoepassingzijnvoorhet voertuigwaarmeejegaatdeelnemen. 1Organisatie OmverderegroeienprofessionaliseringbinnenTime&Attackmogelijktemakenispereind2012 binnen402automotiveeenlossedivisieopgezetvooralletime&attackgerelateerdezaken. Dezeorganisatiezalzichbezighoudenmethetplannen,organiserenendeuitvoeringopenbuiten evenementen. Buitenevenementenkanje,indienjeeenvraagofopmerkinghebt,mailennaar Opdeevenementenwerkterachterdeschermeneengrootteamomervoortezorgendatalleszo vloeiendmogelijkverloopt.hetvolgendeorganogramgeeftinzichtindeorganisatie.voorvragenop dedagzelfkanjeterechtbijéénvandeorganisatieleden. 2Inschrijving Inschrijvenismogelijkviadewebsitewww.timeattack.nl.Leesvoorjejezelfinschrijfthetsportiefen technischreglementinzijngeheelaandachtigdoor,ditvoorkomtverassingenachteraf.doorjezelfin teschrijvengajeakkoordmetdereglementenenvoorwaardenenkan,alsblijktdaternietaanhet reglementvoldaanwordt,hetrechtopdeelnameontzegtwordenzonderrestitutievande deelnamegelden. Nainschrijvingontvangjeenkeledagenvoorhetevenementdedeurschildenmethetstartnummer. Dezedienenopdezijkantvanhetvoertuiggeplaktteworden,inééngeheel(dusnietverknipt). Time&Acack coördinator MaartenBehr TechnischeKeuring Divers Keurmeesters Divers Inschrijving 402 Timekeeping Trackrecord Baancoördinator PaulvanStenis Racecontrol CPZ/TTAssen Pitlanecrew 402

4 Letop:omin2014meetedoenaanhetkampioenschapdienjejevoordestartvanhetseizoen onlineinteschrijvenvooralleronden.jehoeftnietdirecttebetalenvoorallerondes. 3Algemenedagindeling Dealgemenedagindelinggeeftingrotelijnenhetverloopvandedagweer.Deexactedagindeling mettijdenenlocatiesverschiltperevenementenwordtenkelewekenvoorhetevenement gepubliceerdopdewebsite. 1.Inschrijven/inchecken 5.Kwalificatie 2.Keuring 6.Finale 3.Briefing 7.Prijsuitreiking 4.Warm&Up 3.1Inschrijven/inchecken Deeerstestapopdedagishetinschrijven/inchecken.Ditgebeurdmeestalopdezelfdelocatiealsde keuring.hierleverjedevrijwaringinenontvangjetegeneenborg(hetrijbewijsof300eurocontant) detransponder. 3.2Keuring Vervolgenswordtdeautogekeurdaandehandvanhettechnischreglementvoordeklassewaarinje gaatdeelnemen.neemnaardekeuringookjekledingmeeenzorgdatdeautoraceklaaris.losse spullendienenverwijderdtezijn. 3.3Briefing Debriefingiseenbelangrijkonderdeelvandedag.Hierwordtdelaatsteinformatievoorhetrijden gegevenendebaanregelsnogeensverduidelijkt.debriefingwordtverzorgddoorpaulvanstenisin hetnederlands.voorbuitenlandsegastenwordteenapartebriefinginhetengelsverzorgd. 3.4Warm*Up,Kwalificatie&Finale Tijdensdewarm*upvan25minutengaandedeelnemersklassenaklassedebaanop.Dewarm&upis bedoeldalsbaanverkenning.rondetijdenwordenwelgemeten,maartellennietmeevoorhet resultaat. Tijdensdekwalificatiegaatheteromeenzosnelmogelijkerondetijdneertezetten.Hiervooriseen tijdsblokvan25minutenbeschikbaarperklasse.debeste10gaandoornaardefinale. Definaleverlooptvolgenshet outlap hotlap inlap systeem.jehebt1opwarmrondevoordat jeaandehotlapbegint.dehotlapisdeenigerondewaardegeredentijdtelt.nadezerondeiserde inlap;eenextrarondeomdeautoaftelatenkoelenwaarinjedepitsbinnenkomt.dedeelnemer metdesnelsterondetijd(binnendeklasse&grenzenenstraftijdgrens)isdagwinnaarenkrijgt maximalepuntenvoorhetkampioenschap(mitsingeschrevenalskampioenschapsrijder). Inhetgevalvaneenomstandigheidwaarbijdecoureurineenpositiebelandwaarhij/zijnietzonder hulpuitkankomenvervalthetrechtophetvervolgenvandefinale.ditgeldtvoordeoutlap,hotlap eninlap.eventuelekampioenschapspuntenwordenniettoegekend. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 3 P agina

5 Inhetgevalvaneenrodeofgelevlagtijdensdehotlap,tewijtenaaneenanderedeelnemer,kaner demogelijkheidzijndezeteherkansen.zodrajedepitstraatbinnenkomtrijjedoornaareindepits. Debaancoördinatorvangtjeopenbeslistofjekanherkansen. 3.5Prijsuitreiking Deprijsuitreikingvindtaanheteindevandedagplaats.Tijdenplaatsverschiltperevenement.Houd dewebsiteenkeledagenvoorhetevenementindegatenvoorhetmeestactueletijdschema. 4Klasse*indeling2014 BijTime&Attackdraaitallesomderondetijddiederijdermetzijnautoweettepresteren. Talent,ervaringentechniekbepalendeuitkomst.Dezecombinatievertegenwoordigdeen (teverwachten)rondetijd.opbasisvandezeverwachtingzijner4klassenverdeeldin rondetijdblokken. Semi&ProStreet(>2:12) ProStreet(>2:05) SuperProStreet(>1:58) Extreme(<1:58) 4.1Semi*ProStreet DeSemi&ProStreetisdeopstapklassebinnenTime&Attack.Dezeklasseisbedoeldvoor(nieuwe) deelnemersdiemethunstraatlegaleautomeewillendoenbinnenhettime&attackkampioenschap. Binnendezeklassegeldteentijdgrensvan2:12(CPZ&TTAssen). Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:12)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. 4.2ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:12. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)ishet reglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:14komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesemi&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesemi&prostreetkanvoldoen). 4.3Super*ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:05. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 4 P agina

6 Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:07komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardeprostreetpervolgenderonde(mitsde deelnemeraanhetreglementvandeprostreetkanvoldoen). 4.4Extreme Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan1:58. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:00komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesuper&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesuper&prostreetkanvoldoen). 5StraftijdenOverplaatsingen 5.1Straftijd Indieneenrondetijdonderdeklassegrenswordtgeredenwordtdetesnelletijd,vermenigvuldigt metfactor1,5,directopgeteldbijdeklassegrensalszijndestraftijdonderenkelevoorwaarden; Maximaaltot2secondenonderdeklassegrens.Meerdan2secondenbetekentdirecte overplaatsingindienmogelijkzieartikel5.2. Regelingisvantoepassinggedurendehetgeheleseizoeninallesessies. Bijmeerdan3tesnellesessiesbinnenhetseizoen(binnen2secondenstraftijdmarge)dient dedeelnemerin2015testartenineenhogereklasse. Voorbeeld: GeredentijdinProStreetklasseis2:04=1secondetesnel.Tijdinminderingis1,5 (1x1,5).2:05+1,5=2:0650notering. 5.2Overplaatsingen Indieneenrondetijdonderdeklassegrensenstraftijdgrenswordtgeredendientde deelnemerperdirectovergeplaatsttewordenindienvoldaankanwordenaanhetdaar geldendereglement.indienditnietmogelijkiswordtdedeelnemergediskwalificeerd (zonderrestitutievandeelnamegelden). Eventueelgewonnenkampioenschapspuntenblijvenstaanindeklasseenwordenniet meegenomennaardehogere/lagereklasse. Dedagprijszalnietuitgekeerdwordenaandetesnelledeelnemer(bijmeerdan2seconden onderdeklassegrens). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 5 P agina

7 6Deelnemerseisen 6.1Semi*ProStreet&ProStreet DedeelnemerindeSemi&ProStreetofPro&Streetmoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaleenecekeurmerkbezitten.dehelmdientingoedeconditieteverkeren. Degedragenkledingmoetdebeidebenenenarmengeheelbedekken.(kortebroekofshirt metkortemouwenniettoegestaan).kledinggemaaktvannylonniettoegestaan.sandalen, slipperse.d.zijnniettoegestaan. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. 6.2Super*ProStreet&Extreme DedeelnemerindeSuper&ProStreetofExtrememoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaléénvandevolgendeautosportkeurmerkenbezitten.dehelmdientingoede conditieteverkeren. FIA8860*2004 SnellSA2000 FIA8860*2010 SFI31.1 SnellSAH2010 SFI31.1A SnellSA2010 SFI31.2A SnellSA2005 BS6658*85typeA/FR EenautosportoverallmethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). EenbalaclavamethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). HandschoenenmethetkeurmerkFIA8856&2000zijnverplicht(mogenverlopenzijn). Kledingdientingoedeconditieteverkeren. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 6 P agina

8 7Kampioenschap Hetkampioenschapzalin2014over4verschillenderondenverredenwordenenkentdevolgende puntenverdeling: Kwalificatie Plaats Punten Plaats Punten Finale Plaats Punten Plaats Punten Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Hetwisselenvanrijderonderhetzelfdestartnummerisgedurendehetevenementniettoegestaan. Tussendeevenementendoormagerwelgewisseldwordenmaarhourekeningdatde(eventueel) verdiendekampioenschapspuntennietovergezetkunnenwordennaardenieuwerijder.denieuwe rijderontvangteennieuwstartnummer. Bijuitzonderingkaneraanvraagwordengedaanvoor2deelnemersmeteengezamenlijkvoertuigdie beidewillendeelnemeninverschillendeklassenop1evenement.ditgaatinoverlegmetde organisatie. 7.2Schrapregelingkampioenschap Integenstellingtot2013isergeenschrapregelingin2014.Alle4rondentellenmeevoorhet kampioenschap. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 7 P agina

9 8RegelgevingBaan&Paddock 8.1Pitlaneenpaddock Snelheidslimietpaddock:20km/h.Snelheidslimietpitlane:40km/h. Depitlaneisalleentoegankelijkvoorrijdersamenmetmaximaal2crewleden(vantenminste 16jaaroud).Toegangsbandjesvoorcrewledenzijnverkrijgbaarbijinschrijvingopdedagzelf. Huisdierenzijnniettoegestaanindepitstraaten/ofpaddock. 8.2Gedragsregelsbaan Dedeelnemersdienenzichtijdenshetrijdenopdehoogtetezijnvanhetgeenwatachterzich gebeurt,doorgoedindespiegelstekijken.hetisniettoegestaanomhetcircuitaftesnijdenofom anderedeelnemerstehinderen(bijdeeersteconstateringvandergelijkrijgedragzaldedeelnemer eenwaarschuwingkrijgen,bijdetweedeconstateringwordtditbestraftmetdiskwalificatie). Tenaanzienvanhetinhalengeldt: Voordetrainingenkwalificatiegeldtdatsnelleredeelnemersaltijddegrotere verantwoordelijkhebbenomopeenveiligemanierintehalen.desnelleredeelnemerpast zichaandelangzameredeelnemeraan. Voordefinalegeldtdatdeelnemerswelkeindeinlapofoutlapbevindenaltijdaandekant dienentegaan(vande idealelijn afgaan)voordeelnemersdiezichindehotlapbevinden. Deelnemersdieindefinalehinderhebbenondervondenvaneenlangzameredeelnemer kunnenbijdewedstrijdleidereenverzoekindienenomopnieuwterijden.indien aannemelijkgemaaktkanwordendatersprakeisvanhinderzaldeorganisatieditverzoek honoreren; 8.3Opstellenentoegangbaan Deopstelplaatsverschiltperevenementmaarzalsamenmethettijdschemagepubliceerdworden opdewebsite.ookzaldittijdensdebriefingverduidelijktworden.startenvanuitdepitboxdoorde pitlaneistoegestaan. 8.4Verlatenbaan Bijeindesessierijjederondeopeenlagermaarvlottempouitenkomjedoordepitlanebinnen. Hierwordtjehetpaddockopgeleidofkeerjeterugnaarjepitbox(indienvantoepassing). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 8 P agina

10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 9 P agina 8.5Marshallsenvlagsignalen Langsdebaanzijndiversebemandebaanposten.Hierzittenmarshallswelkeincontactstaanmetde racecontrol.bijhetgevalvaneengevaarlijkesituatiewaarschuwendemarchallsdedeelnemersmet diversevlagsignalen.devolgendevlagsignalenkunnengetoondworden.indiengetoondpasjeje snelheidaanofanders(zieomschrijving). GEEL Aanduidingvangevaar. INHALENISNIETTOEGESTAAN DUBBELGEEL Bijtweebewogengelevlaggenkandebaan geheelofgedeeltelijkgeblokkeerdzijn INHALENISNIETTOEGESTAAN GROEN EindegevaarlijkesituatieofeindeCode60(Paars) Inhalenisweertoegestaan ROOD Onmiddellijkgasterugnemenenmetgepaste snelheidterugrijdennaardepistraat. INHALENISNIETTOEGESTAAN CODE60(PAARS) Max.60km/h.Inhalenniettoegestaan.Bijhet tonenvandegroenevlagisinhalentoegestaan enmagudesnelheidweeropvoeren. ROOD/GEELGESTREEPT PASOPGladwegdekdoorbijvoorbeeldolie, zand,grind,etc. BLAUW LETOPeensnellerewagenwilupasseren. ZWART Derijdermoetzichdeeerstvolgenderonde meldenaanheteindevandepitsstraat. ZWART/WITGEBLOKT Eindevandesessie. INHALENNIETTOEGESTAAN UverlaatdebaanbijdemarshalmetdeRODEvlag

11 8.6Schadeofongeval Alseendeelnemerbetrokkenisgeweestbijeenongevalophetcircuitofcontactheeftgehadmet eenanderedeelnemer,isdiedeelnemerverplichtzichbinnen30minutennaafloopvanzijn/haar sessietemeldenbijdewedstrijdleiding/race&control. 8.7Mechanischdefect Indienerzicheenmechanischdefectvoordoetgedurendedesessiedientdedeelnemerzijnautoop eenveiligepleknaastdebaanneertezetten.dedeelnemerstaptuitengaatachterdevangrailstaan totdatdemarshallinstructiesgeeft. LettenalletijdenopdatditveiliggebeurtAlsditnietkan,blijfdaninhetvoertuigzittenenwacht aftotdemarshallsinstructiesgeven. 8.8Vrijwaringenschade Doorhettekenenvandevrijwaring,alvorensdedeelnemerhetcircuitbetreedt,stemtdezeindat allegevolgenvoortkomendeuitzijn/haardeelnamevooreigenrekeningzullenzijn.hierondervalt o.a.schadetoegebrachtaanhetcircuiten/ofeigenschade(materialistischen/ofletselschade). Deorganisatieenhetfaciliterendecircuitkannietaansprakelijkwordengehoudenvoor bovenstaande. Schadeveroorzaaktaanhetcircuitwordtzondertussenkomstvan402Automotivetussenhetcircuit endedeelnemerafgehandeld. 8.9Tanken HetbijtankenvanbrandstofisalleentoegestaanvoordepitboxofophetpaddockmetdemotorUIT. (nietindepitbox).indedirectenabijheiddienteenwerkendebrandblusseraanwezigtezijn. Dedeelnemerisverplichteentank/milieumattegebruikenomverspillingoptevangen. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 10 P agina

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015 1 Organisatie Naam: Ducati Club Nederland 2 e- mail: secretaris@ducaticlub.nl Datum: vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 Plaats van het evenement: TT Circuit Assen, Nederland Toegangsweg: Snelweg

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE M.Schmetz & P.Grivegnee N 9 GPR Racing Visit : www.brcc.be HANDLEIDING Kalender 2013* FIA World Series - Zolder 19-20-21/04 Format van de wedstrijden Elk van de zes

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Creatief brainstorm sessie draaiboek Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Voorbereiding De voorbereiding van de workshop bestaat uit acht stappen 1. Formuleer een vraagstelling

Nadere informatie

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam.

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Blad 1 - Wit - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Exemplaar ontvangende school Opmerkingen Blad 2 - Blauw - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Terugstuurexemplaar van ontvangende school aan afleverende

Nadere informatie

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Reglementswijzigingen 2015 door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Roadbook Annexe J Helmen en kleding Klasse-indeling 2015 Groep-S Verantwoording Deze informatie is correct ten tijde

Nadere informatie

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 57 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code) Wedstrijd: Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 22 juli t/m 25 juli 2015 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras)

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap Politierugby

Nederlands Kampioenschap Politierugby APGS Amsterdam & de Nederlandse Politie Sportbond organiseren het: Nederlands Kampioenschap Politierugby Datum: 4 april 2015 Lokatie: Politie Trainingscentrum Ouderkerkerdijk 150 1096 CR Amsterdam 1 1)

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 Categorie: Handicap Tee # holes Opmerking: De start handicap is : 54 Kids U12 (= t/m 2001) 54-53 wit 6 korte Ouders beschikbaar voor begeleiding Doe de theoretische proef en je krijgt

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Organisatie 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Wedstrijdsecretariaat d) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht 4 3. Huishoudelijke mededelingen 5 4. Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal de gele cirkel de paarse cirkel de rode cirkel cirkel de turkoise ovaal de zwarte ovaal de bruine ovaal de groene ovaal het oranje vierkant het paarse vierkant het blauwe vierkant het rode vierkant de

Nadere informatie

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal.

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal. s Gele holle kraal DSC00294 s Rode kraal met transparante middenlijn DSC00293 1 s Oranje holle kraal DSC00292 s Oranje holle kraal DSC00290 2 s Transparante kraal met rode strepen DSC00289 s Transparante

Nadere informatie

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series BNL Karting Series SPORTIEF 2016 REGLEMENT 1 Reglement BNL 2016 Inhoudsopgave Reglement BNL 2016... 2 1. Algemene informatie... 3 1.1. 1.2. Organisatie... 3 Nationale Sport Federatie... 3 1.3. Kalender

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 Het wedstrijdreglement voor de BMX Zuid Competitie wedstrijden in 2015 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT

Nadere informatie

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Jumping Brecht 14-15 en 16 augustus 2015 Amazonekampioenschap Paarden & Pony s Algemene informatie www.jumpingbrecht.be Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Organisator:

Nadere informatie

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent.

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent. Ballonnen verkrijgbaar bij pr-rent OP BESTELLING "ballon aan touwtje" groot blanco normaal blanco communie disney en dieren geboorte huwelijk en jubileum verjaardag overige decoratie communie disney en

Nadere informatie

Masters of RallyRacing

Masters of RallyRacing Voorwoord Geachte Autosporter, Stichting Autosport Promotie Nederland organiseert i.s.m. het Eurocircuit Valkenswaard de Masters of RallyRacing Er kan maar één coureur de allerbeste zijn... Ben jij dat?

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 VC Groot Dilbeek organiseert: U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 U6-U8-U10 tornooi zondag 27 december 2015 Sporthal Ten Gaerde J. Mertensstraat 27a 1702 Groot-Bijgaarden (DILBEEK) Beste, Wij heten

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte. 2 en 3 april 2016

BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte. 2 en 3 april 2016 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing VHC Havelte 2 en 3 april 2016 Bijzonder Reglement VHC Actifood Havelte 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze ORR zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en

Nadere informatie

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015

Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 Artikel 1. Definitie van de meeting. Trophée de Bourgogne Circuit van Dijon-Prenois 1, 2 & 3 mei 2015 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT De «Trophée de Bourgogne» heeft het statuut van OPEN meeting. De meeting

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI. 27 mei 2016 C & B JUNIOREN. 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN

VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI. 27 mei 2016 C & B JUNIOREN. 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN VV MUSKETIERS JEUGDVOETBALTOERNOOI 27 mei 2016 C & B JUNIOREN 28 mei 2016 MINI, F, E & D PUPILLEN Sportpark Sportweg Elst (UT) Tel Accommodatie 0318 471 650 Tel Toernooisecr 0657 595 260 Voorwoord. Graag

Nadere informatie

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo

Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Uitnodiging: zondag 27-09 - 2015 35ste Tornooi van Eeklo Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw Aanvangsuur: 10u Locatie: Sporthal OLV Ten Doorn, Dullaert - Eeklo Categorieën: vanaf miniem Onderdelen:

Nadere informatie

Zeilwedstrijd "Oosterscheldebeker"

Zeilwedstrijd Oosterscheldebeker Zeilwedstrijd "Oosterscheldebeker" Regionale Admiraliteit Zeeuwse Stromen & Ridder Boudewijngroep Yerseke 24 mei 2014 Informatieboekje Zeilwedstrijd Oosterscheldebeker 2014 STARTLIJN WACHTSCHIP Burenpolderweg

Nadere informatie

ALGEMENE REGLEMENTEN

ALGEMENE REGLEMENTEN ALGEMENE REGLEMENTEN Nederlandse Rittensport Federatie - Nationaal Reglement Ritten (NRR) uitgave 2011 (versie maart 2013) Colofon : Uitgave : Nederlandse Rittensport Federatie - Amersfoort, januari 1996.

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

20 ste schapen-en geitenhappening VHGS

20 ste schapen-en geitenhappening VHGS 20 ste schapen-en geitenhappening VHGS Keuring van CAE- of zwoegervrije dieren op zat. 29 aug. 2015 en voor dieren zonder attest op zond.30 aug. 2015 met tentoonstelling van bijzondere schapen- en geitenrassen

Nadere informatie

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus

Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Copyright Labrador Kring Nederland Coverfoto: Ron Baltus Labrador Kring Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging. Een vereniging die staat voor de belangen van ons hondenras, de Labrador

Nadere informatie

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen.

Artikel 5 - TRAINING Deelname aan de training is verplicht. De wedstrijdleider kan de rijder voor deze verplichting dispensatie verlenen. WEDSTRIJDREGLEMENT AUTORENSPORT NATIONAAL B Artikel 1 - WEDSTRIJDVERLOOP Het wedstrijdverloop, de verschillende wedstrijdonderdelen en het tijdschema worden vermeld in het bijzonder reglement. De prijsuitreiking

Nadere informatie

Kampioenschap van België 2014

Kampioenschap van België 2014 Reglement Masters & Bachelors Kampioenschap van België 2014 11.05.14 Brussels Expo, Paleis 3 www.coiffure.org wedstrijden@coiffure.org Beauty Selection Brussels Nationale wedstrijden tijdens vakbeurs BEAUTY

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Informatiepakket Cruze Cup 2012

Informatiepakket Cruze Cup 2012 Informatiepakket 1 Cruze Cup 2012 Informatiepakket 2 Inhoud Cruze Cup... 3 De Chevrolet Cruze... 4 De Cruze Cup kit... 5 Gelijkheid... 6 Het kampioenschap... 7 Reglementen... 8 Sponsoring... 9 Kopen...

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (België), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, Internet: http://www.fci.be FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS

Nadere informatie

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer!

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer! Theorie-opleiding VO (Vliegondericht) Geplaatst door webmaster op 08-02-2009 Voor aanmelden voor het VO theorie examen neem contact op met: De landelijk coordinator opleiding instructeur. Mevr. P. Dijkstra-Adriaansen

Nadere informatie

online shop www.glas-in-lood-shop.nl

online shop www.glas-in-lood-shop.nl 2005-2 Zierikzee Glasatelier Steiltjesstraat 23 4301 HS Zierikzee Tel: 0111-417885 Atelier: www.zierkzee.nl Shop: www.glas-in-lood-shop.nl E-mail: glas@zierikzee.nl online shop www.glas-in-lood-shop.nl

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

46 ste nationaal kadettentornooi memorial Henri de Nys

46 ste nationaal kadettentornooi memorial Henri de Nys ROELANDSVELD STADION SPORTLAAN 24-1700 DILBEEK VC Groot Dilbeek organiseert: 46 ste nationaal kadettentornooi memorial Henri de Nys zaterdag 10 & zondag 11 mei 2014 met o.a. ploegen uit: Jupiler pro league

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MOM4Y... 1. 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2. 2. De klasconventie... 3

Wedstrijdreglement MOM4Y... 1. 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2. 2. De klasconventie... 3 WEDSTRIJDREGLEMENT MOM4Y Wedstrijdreglement MOM4Y... 1 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2 2. De klasconventie... 3 3. Verplicht in te dienen: verslag en filmpje... 3 3.1. Hoe en

Nadere informatie

BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT

BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT BURANDO PRODUCTION OPEN 2014 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of

Nadere informatie

ALGEMENE SPELREGELS FUNNY NUTS RUSH. Om de onderlinge vrede wat te bewaren, wil ik even de aandacht vestigen op een aantal algemene spelregels:

ALGEMENE SPELREGELS FUNNY NUTS RUSH. Om de onderlinge vrede wat te bewaren, wil ik even de aandacht vestigen op een aantal algemene spelregels: ALGEMENE SPELREGELS FUNNY NUTS RUSH Om de onderlinge vrede wat te bewaren, wil ik even de aandacht vestigen op een aantal algemene spelregels: Fairplay is vandaag van allergrootst belang! De scheidsrechters

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010

PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010 PRAKTISCHE INFORMATIE AFRICA Eco RACE 2010 27 december 2009-10 januari 2010 TIMING Maandag 1 juni 2009 Maandag 30 november 2009 Zondag 27 december 2009 Maandag 28 december 2009 Dinsdag 29 december 2009

Nadere informatie

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen:

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen: Reglement Truggy Masters Vanaf seizoen 2015 0 Inhoud Organisatie... 2 Communicatie... 2 Doelstelling... 3 Truggy Klasse Indeling... 3 Electro & Vrije 1:8 klasse... 4 Heat indeling Rookie, Sport, Masters

Nadere informatie

Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden

Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden Programma Bathmen te Paard 2016 springen paarden ALGEMEEN Accommodatie : Manege t Ruiterkamp, Koekendijk 20, 7434 CK te Bathmen Afmeting hoofdring : 35 x 55 meter Afmeting losrijring : 35 x 40 meter Datum

Nadere informatie

REGLEMENT ZEEUWS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERFOTOGRAFIE 2015

REGLEMENT ZEEUWS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERFOTOGRAFIE 2015 I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap, het Nederlands Kampioenschap en het Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie worden door Aquashot georganiseerd op zondag 17 mei en zondag 31 mei 2015. Het

Nadere informatie

Zeilwedstrijden 2008

Zeilwedstrijden 2008 Zeilvereniging`t Wiede Zeilwedstrijden 2008 Zondags 1 open clubwedstrijd 1e start 10.05 uur Startvolgorde Klasse 1 GH-klasse Klasse 2 GP-klasse Klasse 3 (overige klassen ( Handicap)) Eventueel meerdere

Nadere informatie

19 t/m 22 augustus 2015

19 t/m 22 augustus 2015 www.ballonfiestabarneveld.nl Stichting Internationale Ballonfiësta Barneveld Brochure arrangementen ballonnen en piloten 33 e Ballonfiësta Barneveld 19 t/m 22 augustus 2015 33 e editie 2015 Stichting Internationale

Nadere informatie

Hippiade 2015 Versie 21 mei

Hippiade 2015 Versie 21 mei 28 augustus 2015 Springen paarden en pony s B 29 augustus 2015 Dressuur pony s B t/m Z2 29 augustus 2015 Springen pony s L t/m ZZ 29 augustus 2015 Verenigingskampioenschap pony s en afdelingsdressuur 4

Nadere informatie

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

Mocht een van deze papieren ontbreken dan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement. i. CLASS CONDITIONS: Alle standaard street Legal bike s zijn toegestaan Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van: Geldig rijbewijs Geldige verzekering Geldig kenteken Mocht een van deze papieren ontbreken

Nadere informatie

BUILDING STREETRACE 2012

BUILDING STREETRACE 2012 BUILDING STREETRACE 2012 1. REGLEMENT STREETRACE art 1: Te betalen rechten aan de FV B-RACING art 2: Inschrijvingsgelden wedstrijd art 3: Samenstelling team art 4: Verzekeringen art 5: Wedstrijdnummers

Nadere informatie

RUNFORESTRUN DWINGELDERVELD 20 JUNI 2016. Beste RUNFORESTRUN deelnemer,

RUNFORESTRUN DWINGELDERVELD 20 JUNI 2016. Beste RUNFORESTRUN deelnemer, RUNFORESTRUN DWINGELDERVELD 20 JUNI 2016 Beste RUNFORESTRUN deelnemer, Welkom bij de 7 e trailrun uit de RUNFORESTRUN serie en onze 1 e het derde Nationale Park van Drenthe: Dwingelderveld. Je bent te

Nadere informatie

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS

Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Bowling Vereniging Oss ORGANISEERT HET 1 OSSE BOWLING TOERNOOI VAN 13 FEBRUARI T/M 14 FEBRUARI 2016 IN SPORTCENTRUM DE RUSHEUVEL TE OSS Dit Event Wordt Mede Mogelijk Gemaakt Door: Beste Bowlingvrienden

Nadere informatie

4 april 2014 VANAF 12.45 UUR. Op het terrein van VV St. Adelbert in Egmond Binnen

4 april 2014 VANAF 12.45 UUR. Op het terrein van VV St. Adelbert in Egmond Binnen Het 36 e schoolvoetbaltoernooi van de Egmonden VANAF 12.45 UUR Op het terrein van VV St. Adelbert in Egmond Binnen 35 e editie Schoolvoetbaltoernooi de Egmonden Nog een paar nachtjes slapen en dan is het

Nadere informatie

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN)

Nationaal Proef aan Toegelaten Buitenlandse Deelname (OPEN) ECURIE BAYARD A.S.B.L. DINANT 8 «BAYARD CONTACTS» Driemaandelijkse periodiek 2de KWARTAAL 2015 Verantwoordelijke uitgever : Nyssen H., rue du Jauviat, 48 B-5530 YVOIR 12 APRIL 2015 Nationaal Proef aan

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup

Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Uitvoeringsbesluit KNHS/KWPN kampioenschap jonge springpaarden 2014 om de Isah Cup Artikel 1 Algemeen 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op het KNHS/KWPN kampioenschap voor jonge springpaarden 2014

Nadere informatie

ZATERDAG 04 APRIL 2015 U12 - U14 MAANDAG 06 APRIL 2015 U10 - U16

ZATERDAG 04 APRIL 2015 U12 - U14 MAANDAG 06 APRIL 2015 U10 - U16 PAASTORNOOI ZATERDAG 04 APRIL 2015 U12 - U14 MAANDAG 06 APRIL 2015 U10 - U16 REGLEMENT Tornooivorm U10 - Er wordt 5 vs 5 gespeeld (max. 9 speelsters / ploeg). - Elke wedstrijd duurt 2 x 12 minuten. - Er

Nadere informatie

NK JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

NK JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN NK JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN Sportcentrum Galgenwaard, Utrecht Uitgave nr. : 1 Datum : 30 april 2016 1. INHOUD 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Plattegrond zaal... 4 4. Protocol... 4 5. De wedstrijden...

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN]

[LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 2009 Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga [LASTENBOEK ZWEMLOPEN] 1. INTRO ALLE EVENTS EN WEDSTRIJDEN DIE IN DE OFFICIËLE RANKING EN KALENDER VAN DE VLAAMSE TRIATLON EN DUATLON LIGA WILLEN OPGENOMEN WORDEN,

Nadere informatie

CYCLUS 2014 Een nieuw elan... Het 15 punten plan van KBRSF

CYCLUS 2014 Een nieuw elan... Het 15 punten plan van KBRSF CYCLUS 2014 Een nieuw elan... Het 15 punten plan van KBRSF ALGEMEEN Volgende opmerkingen werden samengevat tijdens de evaluatie in Gesves Minder wedstrijden (negen waarvan 5 in Vlaanderen, 4 in Wallonie)

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2015 EXTREME KLASSE VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Extreme klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2014 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch

Nadere informatie

DUTCH TEA CHAMPIONSHIP 2016 REGLEMENT

DUTCH TEA CHAMPIONSHIP 2016 REGLEMENT DUTCH TEA CHAMPIONSHIP 2016 REGLEMENT Over het Dutch Tea Championship Het Dutch Tea Championship is een merkonafhankelijk kampioenschap en puur gericht op de bereiding en presentatie van thee. De nadruk

Nadere informatie

CombiSport Wedstrijdorganisatie

CombiSport Wedstrijdorganisatie FHN Reglementen CombiSport Wedstrijdorganisatie CombiSport Wedstrijdorganisatie versie 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 AANVRAAG VAN EEN COBISPORT WEDSTRIJD 3 RICHTLIJNEN 3 TAKEN VAN DE FHN 3 TAKEN VAN DE

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2014 De afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN organiseert het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor 4-, en 5- jarige dressuurpaarden. Het HORSEFOOD DRESSUUR

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

Algemeen Reglement v.2013.01

Algemeen Reglement v.2013.01 Algemeen Reglement v.2013.01 1 Index 1 Index... 2 2 Algemeen:... 3 3 Wedstrijden en deelnemers:... 3 3.1 Wedstrijdlocatie... 3 3.2 Organisator... 3 3.3 Deelnemer... 3 4 Wedstrijdstructuur:... 4 4.1 Reeks

Nadere informatie