Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$"

Transcriptie

1

2 ToyoTiresTime*Attack2014*SportiefReglementV1.0 Inhoud Inleiding...2 1Organisatie...2 2Inschrijving...2 3Algemenedagindeling Inschrijven/inchecken Keuring Briefing Warm&Up,Kwalificatie&Finale Prijsuitreiking...4 4Klasse&indeling Semi&ProStreet ProStreet Super&ProStreet Extreme...5 5StraftijdenOverplaatsingen Straftijd Overplaatsingen...5 6Deelnemerseisen Semi&ProStreet&ProStreet Super&ProStreet&Extreme...6 7Kampioenschap Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Schrapregelingkampioenschap...7 8RegelgevingBaan&Paddock Pitlaneenpaddock Gedragsregelsbaan Opstellenentoegangbaan Verlatenbaan Marshallsenvlagsignalen Schadeofongeval Mechanischdefect Vrijwaringenschade Tanken...10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 1 P agina

3 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 2 P agina Inleiding Hetsportiefreglementomvatprocedures,deelnemersreglementenendeklasse&indelingvoor2014. Buitenhetsportiefreglementzijnerdetechnischereglementenwelkevantoepassingzijnvoorhet voertuigwaarmeejegaatdeelnemen. 1Organisatie OmverderegroeienprofessionaliseringbinnenTime&Attackmogelijktemakenispereind2012 binnen402automotiveeenlossedivisieopgezetvooralletime&attackgerelateerdezaken. Dezeorganisatiezalzichbezighoudenmethetplannen,organiserenendeuitvoeringopenbuiten evenementen. Buitenevenementenkanje,indienjeeenvraagofopmerkinghebt,mailennaar Opdeevenementenwerkterachterdeschermeneengrootteamomervoortezorgendatalleszo vloeiendmogelijkverloopt.hetvolgendeorganogramgeeftinzichtindeorganisatie.voorvragenop dedagzelfkanjeterechtbijéénvandeorganisatieleden. 2Inschrijving Inschrijvenismogelijkviadewebsitewww.timeattack.nl.Leesvoorjejezelfinschrijfthetsportiefen technischreglementinzijngeheelaandachtigdoor,ditvoorkomtverassingenachteraf.doorjezelfin teschrijvengajeakkoordmetdereglementenenvoorwaardenenkan,alsblijktdaternietaanhet reglementvoldaanwordt,hetrechtopdeelnameontzegtwordenzonderrestitutievande deelnamegelden. Nainschrijvingontvangjeenkeledagenvoorhetevenementdedeurschildenmethetstartnummer. Dezedienenopdezijkantvanhetvoertuiggeplaktteworden,inééngeheel(dusnietverknipt). Time&Acack coördinator MaartenBehr TechnischeKeuring Divers Keurmeesters Divers Inschrijving 402 Timekeeping Trackrecord Baancoördinator PaulvanStenis Racecontrol CPZ/TTAssen Pitlanecrew 402

4 Letop:omin2014meetedoenaanhetkampioenschapdienjejevoordestartvanhetseizoen onlineinteschrijvenvooralleronden.jehoeftnietdirecttebetalenvoorallerondes. 3Algemenedagindeling Dealgemenedagindelinggeeftingrotelijnenhetverloopvandedagweer.Deexactedagindeling mettijdenenlocatiesverschiltperevenementenwordtenkelewekenvoorhetevenement gepubliceerdopdewebsite. 1.Inschrijven/inchecken 5.Kwalificatie 2.Keuring 6.Finale 3.Briefing 7.Prijsuitreiking 4.Warm&Up 3.1Inschrijven/inchecken Deeerstestapopdedagishetinschrijven/inchecken.Ditgebeurdmeestalopdezelfdelocatiealsde keuring.hierleverjedevrijwaringinenontvangjetegeneenborg(hetrijbewijsof300eurocontant) detransponder. 3.2Keuring Vervolgenswordtdeautogekeurdaandehandvanhettechnischreglementvoordeklassewaarinje gaatdeelnemen.neemnaardekeuringookjekledingmeeenzorgdatdeautoraceklaaris.losse spullendienenverwijderdtezijn. 3.3Briefing Debriefingiseenbelangrijkonderdeelvandedag.Hierwordtdelaatsteinformatievoorhetrijden gegevenendebaanregelsnogeensverduidelijkt.debriefingwordtverzorgddoorpaulvanstenisin hetnederlands.voorbuitenlandsegastenwordteenapartebriefinginhetengelsverzorgd. 3.4Warm*Up,Kwalificatie&Finale Tijdensdewarm*upvan25minutengaandedeelnemersklassenaklassedebaanop.Dewarm&upis bedoeldalsbaanverkenning.rondetijdenwordenwelgemeten,maartellennietmeevoorhet resultaat. Tijdensdekwalificatiegaatheteromeenzosnelmogelijkerondetijdneertezetten.Hiervooriseen tijdsblokvan25minutenbeschikbaarperklasse.debeste10gaandoornaardefinale. Definaleverlooptvolgenshet outlap hotlap inlap systeem.jehebt1opwarmrondevoordat jeaandehotlapbegint.dehotlapisdeenigerondewaardegeredentijdtelt.nadezerondeiserde inlap;eenextrarondeomdeautoaftelatenkoelenwaarinjedepitsbinnenkomt.dedeelnemer metdesnelsterondetijd(binnendeklasse&grenzenenstraftijdgrens)isdagwinnaarenkrijgt maximalepuntenvoorhetkampioenschap(mitsingeschrevenalskampioenschapsrijder). Inhetgevalvaneenomstandigheidwaarbijdecoureurineenpositiebelandwaarhij/zijnietzonder hulpuitkankomenvervalthetrechtophetvervolgenvandefinale.ditgeldtvoordeoutlap,hotlap eninlap.eventuelekampioenschapspuntenwordenniettoegekend. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 3 P agina

5 Inhetgevalvaneenrodeofgelevlagtijdensdehotlap,tewijtenaaneenanderedeelnemer,kaner demogelijkheidzijndezeteherkansen.zodrajedepitstraatbinnenkomtrijjedoornaareindepits. Debaancoördinatorvangtjeopenbeslistofjekanherkansen. 3.5Prijsuitreiking Deprijsuitreikingvindtaanheteindevandedagplaats.Tijdenplaatsverschiltperevenement.Houd dewebsiteenkeledagenvoorhetevenementindegatenvoorhetmeestactueletijdschema. 4Klasse*indeling2014 BijTime&Attackdraaitallesomderondetijddiederijdermetzijnautoweettepresteren. Talent,ervaringentechniekbepalendeuitkomst.Dezecombinatievertegenwoordigdeen (teverwachten)rondetijd.opbasisvandezeverwachtingzijner4klassenverdeeldin rondetijdblokken. Semi&ProStreet(>2:12) ProStreet(>2:05) SuperProStreet(>1:58) Extreme(<1:58) 4.1Semi*ProStreet DeSemi&ProStreetisdeopstapklassebinnenTime&Attack.Dezeklasseisbedoeldvoor(nieuwe) deelnemersdiemethunstraatlegaleautomeewillendoenbinnenhettime&attackkampioenschap. Binnendezeklassegeldteentijdgrensvan2:12(CPZ&TTAssen). Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:12)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. 4.2ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:12. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)ishet reglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:14komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesemi&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesemi&prostreetkanvoldoen). 4.3Super*ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:05. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 4 P agina

6 Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:07komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardeprostreetpervolgenderonde(mitsde deelnemeraanhetreglementvandeprostreetkanvoldoen). 4.4Extreme Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan1:58. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:00komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesuper&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesuper&prostreetkanvoldoen). 5StraftijdenOverplaatsingen 5.1Straftijd Indieneenrondetijdonderdeklassegrenswordtgeredenwordtdetesnelletijd,vermenigvuldigt metfactor1,5,directopgeteldbijdeklassegrensalszijndestraftijdonderenkelevoorwaarden; Maximaaltot2secondenonderdeklassegrens.Meerdan2secondenbetekentdirecte overplaatsingindienmogelijkzieartikel5.2. Regelingisvantoepassinggedurendehetgeheleseizoeninallesessies. Bijmeerdan3tesnellesessiesbinnenhetseizoen(binnen2secondenstraftijdmarge)dient dedeelnemerin2015testartenineenhogereklasse. Voorbeeld: GeredentijdinProStreetklasseis2:04=1secondetesnel.Tijdinminderingis1,5 (1x1,5).2:05+1,5=2:0650notering. 5.2Overplaatsingen Indieneenrondetijdonderdeklassegrensenstraftijdgrenswordtgeredendientde deelnemerperdirectovergeplaatsttewordenindienvoldaankanwordenaanhetdaar geldendereglement.indienditnietmogelijkiswordtdedeelnemergediskwalificeerd (zonderrestitutievandeelnamegelden). Eventueelgewonnenkampioenschapspuntenblijvenstaanindeklasseenwordenniet meegenomennaardehogere/lagereklasse. Dedagprijszalnietuitgekeerdwordenaandetesnelledeelnemer(bijmeerdan2seconden onderdeklassegrens). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 5 P agina

7 6Deelnemerseisen 6.1Semi*ProStreet&ProStreet DedeelnemerindeSemi&ProStreetofPro&Streetmoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaleenecekeurmerkbezitten.dehelmdientingoedeconditieteverkeren. Degedragenkledingmoetdebeidebenenenarmengeheelbedekken.(kortebroekofshirt metkortemouwenniettoegestaan).kledinggemaaktvannylonniettoegestaan.sandalen, slipperse.d.zijnniettoegestaan. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. 6.2Super*ProStreet&Extreme DedeelnemerindeSuper&ProStreetofExtrememoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaléénvandevolgendeautosportkeurmerkenbezitten.dehelmdientingoede conditieteverkeren. FIA8860*2004 SnellSA2000 FIA8860*2010 SFI31.1 SnellSAH2010 SFI31.1A SnellSA2010 SFI31.2A SnellSA2005 BS6658*85typeA/FR EenautosportoverallmethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). EenbalaclavamethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). HandschoenenmethetkeurmerkFIA8856&2000zijnverplicht(mogenverlopenzijn). Kledingdientingoedeconditieteverkeren. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 6 P agina

8 7Kampioenschap Hetkampioenschapzalin2014over4verschillenderondenverredenwordenenkentdevolgende puntenverdeling: Kwalificatie Plaats Punten Plaats Punten Finale Plaats Punten Plaats Punten Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Hetwisselenvanrijderonderhetzelfdestartnummerisgedurendehetevenementniettoegestaan. Tussendeevenementendoormagerwelgewisseldwordenmaarhourekeningdatde(eventueel) verdiendekampioenschapspuntennietovergezetkunnenwordennaardenieuwerijder.denieuwe rijderontvangteennieuwstartnummer. Bijuitzonderingkaneraanvraagwordengedaanvoor2deelnemersmeteengezamenlijkvoertuigdie beidewillendeelnemeninverschillendeklassenop1evenement.ditgaatinoverlegmetde organisatie. 7.2Schrapregelingkampioenschap Integenstellingtot2013isergeenschrapregelingin2014.Alle4rondentellenmeevoorhet kampioenschap. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 7 P agina

9 8RegelgevingBaan&Paddock 8.1Pitlaneenpaddock Snelheidslimietpaddock:20km/h.Snelheidslimietpitlane:40km/h. Depitlaneisalleentoegankelijkvoorrijdersamenmetmaximaal2crewleden(vantenminste 16jaaroud).Toegangsbandjesvoorcrewledenzijnverkrijgbaarbijinschrijvingopdedagzelf. Huisdierenzijnniettoegestaanindepitstraaten/ofpaddock. 8.2Gedragsregelsbaan Dedeelnemersdienenzichtijdenshetrijdenopdehoogtetezijnvanhetgeenwatachterzich gebeurt,doorgoedindespiegelstekijken.hetisniettoegestaanomhetcircuitaftesnijdenofom anderedeelnemerstehinderen(bijdeeersteconstateringvandergelijkrijgedragzaldedeelnemer eenwaarschuwingkrijgen,bijdetweedeconstateringwordtditbestraftmetdiskwalificatie). Tenaanzienvanhetinhalengeldt: Voordetrainingenkwalificatiegeldtdatsnelleredeelnemersaltijddegrotere verantwoordelijkhebbenomopeenveiligemanierintehalen.desnelleredeelnemerpast zichaandelangzameredeelnemeraan. Voordefinalegeldtdatdeelnemerswelkeindeinlapofoutlapbevindenaltijdaandekant dienentegaan(vande idealelijn afgaan)voordeelnemersdiezichindehotlapbevinden. Deelnemersdieindefinalehinderhebbenondervondenvaneenlangzameredeelnemer kunnenbijdewedstrijdleidereenverzoekindienenomopnieuwterijden.indien aannemelijkgemaaktkanwordendatersprakeisvanhinderzaldeorganisatieditverzoek honoreren; 8.3Opstellenentoegangbaan Deopstelplaatsverschiltperevenementmaarzalsamenmethettijdschemagepubliceerdworden opdewebsite.ookzaldittijdensdebriefingverduidelijktworden.startenvanuitdepitboxdoorde pitlaneistoegestaan. 8.4Verlatenbaan Bijeindesessierijjederondeopeenlagermaarvlottempouitenkomjedoordepitlanebinnen. Hierwordtjehetpaddockopgeleidofkeerjeterugnaarjepitbox(indienvantoepassing). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 8 P agina

10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 9 P agina 8.5Marshallsenvlagsignalen Langsdebaanzijndiversebemandebaanposten.Hierzittenmarshallswelkeincontactstaanmetde racecontrol.bijhetgevalvaneengevaarlijkesituatiewaarschuwendemarchallsdedeelnemersmet diversevlagsignalen.devolgendevlagsignalenkunnengetoondworden.indiengetoondpasjeje snelheidaanofanders(zieomschrijving). GEEL Aanduidingvangevaar. INHALENISNIETTOEGESTAAN DUBBELGEEL Bijtweebewogengelevlaggenkandebaan geheelofgedeeltelijkgeblokkeerdzijn INHALENISNIETTOEGESTAAN GROEN EindegevaarlijkesituatieofeindeCode60(Paars) Inhalenisweertoegestaan ROOD Onmiddellijkgasterugnemenenmetgepaste snelheidterugrijdennaardepistraat. INHALENISNIETTOEGESTAAN CODE60(PAARS) Max.60km/h.Inhalenniettoegestaan.Bijhet tonenvandegroenevlagisinhalentoegestaan enmagudesnelheidweeropvoeren. ROOD/GEELGESTREEPT PASOPGladwegdekdoorbijvoorbeeldolie, zand,grind,etc. BLAUW LETOPeensnellerewagenwilupasseren. ZWART Derijdermoetzichdeeerstvolgenderonde meldenaanheteindevandepitsstraat. ZWART/WITGEBLOKT Eindevandesessie. INHALENNIETTOEGESTAAN UverlaatdebaanbijdemarshalmetdeRODEvlag

11 8.6Schadeofongeval Alseendeelnemerbetrokkenisgeweestbijeenongevalophetcircuitofcontactheeftgehadmet eenanderedeelnemer,isdiedeelnemerverplichtzichbinnen30minutennaafloopvanzijn/haar sessietemeldenbijdewedstrijdleiding/race&control. 8.7Mechanischdefect Indienerzicheenmechanischdefectvoordoetgedurendedesessiedientdedeelnemerzijnautoop eenveiligepleknaastdebaanneertezetten.dedeelnemerstaptuitengaatachterdevangrailstaan totdatdemarshallinstructiesgeeft. LettenalletijdenopdatditveiliggebeurtAlsditnietkan,blijfdaninhetvoertuigzittenenwacht aftotdemarshallsinstructiesgeven. 8.8Vrijwaringenschade Doorhettekenenvandevrijwaring,alvorensdedeelnemerhetcircuitbetreedt,stemtdezeindat allegevolgenvoortkomendeuitzijn/haardeelnamevooreigenrekeningzullenzijn.hierondervalt o.a.schadetoegebrachtaanhetcircuiten/ofeigenschade(materialistischen/ofletselschade). Deorganisatieenhetfaciliterendecircuitkannietaansprakelijkwordengehoudenvoor bovenstaande. Schadeveroorzaaktaanhetcircuitwordtzondertussenkomstvan402Automotivetussenhetcircuit endedeelnemerafgehandeld. 8.9Tanken HetbijtankenvanbrandstofisalleentoegestaanvoordepitboxofophetpaddockmetdemotorUIT. (nietindepitbox).indedirectenabijheiddienteenwerkendebrandblusseraanwezigtezijn. Dedeelnemerisverplichteentank/milieumattegebruikenomverspillingoptevangen. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 10 P agina

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal de gele cirkel de paarse cirkel de rode cirkel cirkel de turkoise ovaal de zwarte ovaal de bruine ovaal de groene ovaal het oranje vierkant het paarse vierkant het blauwe vierkant het rode vierkant de

Nadere informatie

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE M.Schmetz & P.Grivegnee N 9 GPR Racing Visit : www.brcc.be HANDLEIDING Kalender 2013* FIA World Series - Zolder 19-20-21/04 Format van de wedstrijden Elk van de zes

Nadere informatie

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver

b. Organisator Nationale Autorenstal MAK vzw, Zandstraat 66, 2860 St. Katelijne Waver Reglement 1. Inleiding Algemeenheden a. Elke organisator moet bij het vertrek van zijn wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die heeft deelgenomen of georganiseerd aan een regelmatigheidswedstrijd met

Nadere informatie

Het DRTCC6 seizoen wordt mogelijk gemaakt door

Het DRTCC6 seizoen wordt mogelijk gemaakt door Het DRTCC6 seizoen wordt mogelijk gemaakt door O F FICIEEL REGLEMENT Laatste update: woensdag 9 maart 2011 versienummer: 1.00 1 Deelname 1.1 Deelnemer 1. Door deel te nemen aan het DigitalRacing.nl Touring

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

Bijzonder Reglement 2009

Bijzonder Reglement 2009 Veenhuizen Groep Nederland Rally Bijzonder Reglement 2009 NL Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 2009 1/14 Bijzonder reglement Veenhuizen Groep Nederland Rally 10 oktober 2009 Dit Bijzonder

Nadere informatie

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer!

De vakken zijn conform het huidige geldende KEI examenreglement. De Examen methode is : MC-examinering (Dus geen open vragen meer! Theorie-opleiding VO (Vliegondericht) Geplaatst door webmaster op 08-02-2009 Voor aanmelden voor het VO theorie examen neem contact op met: De landelijk coordinator opleiding instructeur. Mevr. P. Dijkstra-Adriaansen

Nadere informatie

1. Inloggen artsenportaal

1. Inloggen artsenportaal 1. Inloggen artsenportaal De inlogprocedure voor het artsenportaal is gelijk aan die van de Feedbackmodule. U logt in op dezelfde website met uw Call Manager gebruikersnaam en wachtwoord, vervolgens krijgt

Nadere informatie

Informatiepakket Cruze Cup 2012

Informatiepakket Cruze Cup 2012 Informatiepakket 1 Cruze Cup 2012 Informatiepakket 2 Inhoud Cruze Cup... 3 De Chevrolet Cruze... 4 De Cruze Cup kit... 5 Gelijkheid... 6 Het kampioenschap... 7 Reglementen... 8 Sponsoring... 9 Kopen...

Nadere informatie

PS-Les14-Eenvoudige animatie

PS-Les14-Eenvoudige animatie In deze les gaan we werken naar dit voorbeeld. In deze les gaan we kennis maken met het onderdeel animatie van Photoshop. We gaan een leuk flikkerende neonreclame maken. Het echte resultaat kan je enkel

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE

TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE TECHNISCH REGLEMENT 2015 PRO KLASSE VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 Technisch Reglement Pro klasse V2.0 Inhoud Inleiding 2 Wijzigingen t.o.v. het reglement 2014 2 1 Algemeen 3 2 Motorisch 3 3 Aandrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3

Inhoudsopgave. 8.15 - Hervatten 13 8.16 - Uitvallen 13 8.17 - Tanken 13 8.18 - Bestraffing 13 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 Definitief 15-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING RALLY 3 2. ORGANISATIE 3 2.1 - Bestuur Stichting Evenementen AMAC 3 2.2 - Organisatiecomité 3 2.3 - Officials 3 2.4 - Comité van aanbeveling 3 2.5

Nadere informatie

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement

KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014. Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog. Bijzonder Reglement KLIP IV: Een kleintje SLS zondag 2 november 2014 Uitzetters: Peter Rovers Bart den Hartog Bijzonder Reglement Inhoudsopgave 1 Algemene zaken...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wedstrijdsecretariaat...3 1.3 Vergunningen...3

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MOM4Y... 1. 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2. 2. De klasconventie... 3

Wedstrijdreglement MOM4Y... 1. 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2. 2. De klasconventie... 3 WEDSTRIJDREGLEMENT MOM4Y Wedstrijdreglement MOM4Y... 1 1. Inschrijven en aanvullen teamprofiel via Facebook... 2 2. De klasconventie... 3 3. Verplicht in te dienen: verslag en filmpje... 3 3.1. Hoe en

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015

Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 Scheveningen - Luxembourg - Scheveningen 27 augustus t/m 30 augustus 2015 DEFINITIEF - 04-06-2015 Inhoudsopgave 1 Organisatie... 5 1.1 Omschrijving... 5 1.2 Stichtingsbestuur en organisatiecomité... 5

Nadere informatie

Q-LITE EINDE REEKS MODELLEN

Q-LITE EINDE REEKS MODELLEN Q-Lite multi line display type QLMO 04.40.03,3 4 lijnen, 40 karakters per lijn, 3,3 cm karakterhoogte afmeting kast: 118 cm breed x 39 cm hoog, kleur kast: bruin Q-Lite single line display type QLSO 06.20

Nadere informatie

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015 22-02-2015 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit

Nadere informatie

HANDLEIDING IBS ONLINE

HANDLEIDING IBS ONLINE HANDLEIDING IBS ONLINE Kwintes afdeling Budgetbeheer Versie: Muteeraccount Begeleider 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen 2. Opdrachten inzien, inboeken, wijzigen 3. Digitaal Dossier 4. Schulden 5. Historie 6.

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

Tevens Kampioenschap Noord-Nederland PROGRAMMA

Tevens Kampioenschap Noord-Nederland PROGRAMMA Damwoude: Vorm Eleven Communicatie & Creatie Stiens: De Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot Rabobank Stiens Bos Bouwbedrijf Bakker Therapie Bike Totaal & Witgoedspecialist Homburg Tevens Kampioenschap

Nadere informatie

Analyse rekrutering 2012-2013 16/05/14 1

Analyse rekrutering 2012-2013 16/05/14 1 Analyse rekrutering 2012-2013 16/05/14 1 Inhoud 2012-2013 Algemene info Cijfers over events, regio s, scholen, opleidingen 2013-2014 16/05/14 Pag. 2 Basisinfo over de cijfers Datum rapport: 14/05/2014

Nadere informatie

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011

Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 - 1 - Beveiligingsplan Serieuzzz Live 2011 Definitieve versie, 7 december 2011 United City Security B.V. Torenallee 20 Postbus 1423 5617 BC Eindhoven T: 040 2374194 F: 040 2376709-1 - - 2 - Eindhoven,

Nadere informatie

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht

Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht Kwalitatief, effectief praktisch en resultaatgericht OrganisatieGroei OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt al meer dan 10 jaar opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden

Nadere informatie

EUROPEAN CHAMPIONSHIP LONG DISTANCE

EUROPEAN CHAMPIONSHIP LONG DISTANCE ETU CHALLENGE 2014 ALMERE-AMSTERDAM EUROPEAN CHAMPIONSHIP LONG DISTANCE presented by ATHLETE JOURNEY GUIDEBOOK 2014 Y A L E R TEAM INTRODUCTIE INSCHRIJVINGEN Beste atleet, Van harte welkom bij de 2014

Nadere informatie

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland

Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland Wedstrijd- en deelnemingsvoorwaarden Bocuse d Or Nederland 1.Onderwerp De Nederlandse finale voor de Bocuse d Or wordt georganiseerd door de stichting Bocuse d Or Nederland. De winnaar van de Nederlandse

Nadere informatie

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie