Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toyo$Tires$Time*Attack$2014$*$Sportief$Reglement$V1.0$"

Transcriptie

1

2 ToyoTiresTime*Attack2014*SportiefReglementV1.0 Inhoud Inleiding...2 1Organisatie...2 2Inschrijving...2 3Algemenedagindeling Inschrijven/inchecken Keuring Briefing Warm&Up,Kwalificatie&Finale Prijsuitreiking...4 4Klasse&indeling Semi&ProStreet ProStreet Super&ProStreet Extreme...5 5StraftijdenOverplaatsingen Straftijd Overplaatsingen...5 6Deelnemerseisen Semi&ProStreet&ProStreet Super&ProStreet&Extreme...6 7Kampioenschap Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Schrapregelingkampioenschap...7 8RegelgevingBaan&Paddock Pitlaneenpaddock Gedragsregelsbaan Opstellenentoegangbaan Verlatenbaan Marshallsenvlagsignalen Schadeofongeval Mechanischdefect Vrijwaringenschade Tanken...10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 1 P agina

3 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 2 P agina Inleiding Hetsportiefreglementomvatprocedures,deelnemersreglementenendeklasse&indelingvoor2014. Buitenhetsportiefreglementzijnerdetechnischereglementenwelkevantoepassingzijnvoorhet voertuigwaarmeejegaatdeelnemen. 1Organisatie OmverderegroeienprofessionaliseringbinnenTime&Attackmogelijktemakenispereind2012 binnen402automotiveeenlossedivisieopgezetvooralletime&attackgerelateerdezaken. Dezeorganisatiezalzichbezighoudenmethetplannen,organiserenendeuitvoeringopenbuiten evenementen. Buitenevenementenkanje,indienjeeenvraagofopmerkinghebt,mailennaar Opdeevenementenwerkterachterdeschermeneengrootteamomervoortezorgendatalleszo vloeiendmogelijkverloopt.hetvolgendeorganogramgeeftinzichtindeorganisatie.voorvragenop dedagzelfkanjeterechtbijéénvandeorganisatieleden. 2Inschrijving Inschrijvenismogelijkviadewebsitewww.timeattack.nl.Leesvoorjejezelfinschrijfthetsportiefen technischreglementinzijngeheelaandachtigdoor,ditvoorkomtverassingenachteraf.doorjezelfin teschrijvengajeakkoordmetdereglementenenvoorwaardenenkan,alsblijktdaternietaanhet reglementvoldaanwordt,hetrechtopdeelnameontzegtwordenzonderrestitutievande deelnamegelden. Nainschrijvingontvangjeenkeledagenvoorhetevenementdedeurschildenmethetstartnummer. Dezedienenopdezijkantvanhetvoertuiggeplaktteworden,inééngeheel(dusnietverknipt). Time&Acack coördinator MaartenBehr TechnischeKeuring Divers Keurmeesters Divers Inschrijving 402 Timekeeping Trackrecord Baancoördinator PaulvanStenis Racecontrol CPZ/TTAssen Pitlanecrew 402

4 Letop:omin2014meetedoenaanhetkampioenschapdienjejevoordestartvanhetseizoen onlineinteschrijvenvooralleronden.jehoeftnietdirecttebetalenvoorallerondes. 3Algemenedagindeling Dealgemenedagindelinggeeftingrotelijnenhetverloopvandedagweer.Deexactedagindeling mettijdenenlocatiesverschiltperevenementenwordtenkelewekenvoorhetevenement gepubliceerdopdewebsite. 1.Inschrijven/inchecken 5.Kwalificatie 2.Keuring 6.Finale 3.Briefing 7.Prijsuitreiking 4.Warm&Up 3.1Inschrijven/inchecken Deeerstestapopdedagishetinschrijven/inchecken.Ditgebeurdmeestalopdezelfdelocatiealsde keuring.hierleverjedevrijwaringinenontvangjetegeneenborg(hetrijbewijsof300eurocontant) detransponder. 3.2Keuring Vervolgenswordtdeautogekeurdaandehandvanhettechnischreglementvoordeklassewaarinje gaatdeelnemen.neemnaardekeuringookjekledingmeeenzorgdatdeautoraceklaaris.losse spullendienenverwijderdtezijn. 3.3Briefing Debriefingiseenbelangrijkonderdeelvandedag.Hierwordtdelaatsteinformatievoorhetrijden gegevenendebaanregelsnogeensverduidelijkt.debriefingwordtverzorgddoorpaulvanstenisin hetnederlands.voorbuitenlandsegastenwordteenapartebriefinginhetengelsverzorgd. 3.4Warm*Up,Kwalificatie&Finale Tijdensdewarm*upvan25minutengaandedeelnemersklassenaklassedebaanop.Dewarm&upis bedoeldalsbaanverkenning.rondetijdenwordenwelgemeten,maartellennietmeevoorhet resultaat. Tijdensdekwalificatiegaatheteromeenzosnelmogelijkerondetijdneertezetten.Hiervooriseen tijdsblokvan25minutenbeschikbaarperklasse.debeste10gaandoornaardefinale. Definaleverlooptvolgenshet outlap hotlap inlap systeem.jehebt1opwarmrondevoordat jeaandehotlapbegint.dehotlapisdeenigerondewaardegeredentijdtelt.nadezerondeiserde inlap;eenextrarondeomdeautoaftelatenkoelenwaarinjedepitsbinnenkomt.dedeelnemer metdesnelsterondetijd(binnendeklasse&grenzenenstraftijdgrens)isdagwinnaarenkrijgt maximalepuntenvoorhetkampioenschap(mitsingeschrevenalskampioenschapsrijder). Inhetgevalvaneenomstandigheidwaarbijdecoureurineenpositiebelandwaarhij/zijnietzonder hulpuitkankomenvervalthetrechtophetvervolgenvandefinale.ditgeldtvoordeoutlap,hotlap eninlap.eventuelekampioenschapspuntenwordenniettoegekend. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 3 P agina

5 Inhetgevalvaneenrodeofgelevlagtijdensdehotlap,tewijtenaaneenanderedeelnemer,kaner demogelijkheidzijndezeteherkansen.zodrajedepitstraatbinnenkomtrijjedoornaareindepits. Debaancoördinatorvangtjeopenbeslistofjekanherkansen. 3.5Prijsuitreiking Deprijsuitreikingvindtaanheteindevandedagplaats.Tijdenplaatsverschiltperevenement.Houd dewebsiteenkeledagenvoorhetevenementindegatenvoorhetmeestactueletijdschema. 4Klasse*indeling2014 BijTime&Attackdraaitallesomderondetijddiederijdermetzijnautoweettepresteren. Talent,ervaringentechniekbepalendeuitkomst.Dezecombinatievertegenwoordigdeen (teverwachten)rondetijd.opbasisvandezeverwachtingzijner4klassenverdeeldin rondetijdblokken. Semi&ProStreet(>2:12) ProStreet(>2:05) SuperProStreet(>1:58) Extreme(<1:58) 4.1Semi*ProStreet DeSemi&ProStreetisdeopstapklassebinnenTime&Attack.Dezeklasseisbedoeldvoor(nieuwe) deelnemersdiemethunstraatlegaleautomeewillendoenbinnenhettime&attackkampioenschap. Binnendezeklassegeldteentijdgrensvan2:12(CPZ&TTAssen). Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:12)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. 4.2ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:12. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)ishet reglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:14komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesemi&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesemi&prostreetkanvoldoen). 4.3Super*ProStreet Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan2:05. Ophetmomentdatdedeelnemereenrondetijdrealiseertonderdeklassegrens(2:05)is hetreglementomtrentstraftijdvantoepassing.zieartikel5. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 4 P agina

6 Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:07komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardeprostreetpervolgenderonde(mitsde deelnemeraanhetreglementvandeprostreetkanvoldoen). 4.4Extreme Dezeklasseisbedoeldvoordedeelnemersdiesnellerkunnenrijdendan1:58. Indiendedeelnemerbovendeminimaletijdvan2:00komtindekwalificatieen/offinalekan dezedoordeorganisatieovergezetwordennaardesuper&prostreetpervolgenderonde (mitsdedeelnemeraanhetreglementvandesuper&prostreetkanvoldoen). 5StraftijdenOverplaatsingen 5.1Straftijd Indieneenrondetijdonderdeklassegrenswordtgeredenwordtdetesnelletijd,vermenigvuldigt metfactor1,5,directopgeteldbijdeklassegrensalszijndestraftijdonderenkelevoorwaarden; Maximaaltot2secondenonderdeklassegrens.Meerdan2secondenbetekentdirecte overplaatsingindienmogelijkzieartikel5.2. Regelingisvantoepassinggedurendehetgeheleseizoeninallesessies. Bijmeerdan3tesnellesessiesbinnenhetseizoen(binnen2secondenstraftijdmarge)dient dedeelnemerin2015testartenineenhogereklasse. Voorbeeld: GeredentijdinProStreetklasseis2:04=1secondetesnel.Tijdinminderingis1,5 (1x1,5).2:05+1,5=2:0650notering. 5.2Overplaatsingen Indieneenrondetijdonderdeklassegrensenstraftijdgrenswordtgeredendientde deelnemerperdirectovergeplaatsttewordenindienvoldaankanwordenaanhetdaar geldendereglement.indienditnietmogelijkiswordtdedeelnemergediskwalificeerd (zonderrestitutievandeelnamegelden). Eventueelgewonnenkampioenschapspuntenblijvenstaanindeklasseenwordenniet meegenomennaardehogere/lagereklasse. Dedagprijszalnietuitgekeerdwordenaandetesnelledeelnemer(bijmeerdan2seconden onderdeklassegrens). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 5 P agina

7 6Deelnemerseisen 6.1Semi*ProStreet&ProStreet DedeelnemerindeSemi&ProStreetofPro&Streetmoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaleenecekeurmerkbezitten.dehelmdientingoedeconditieteverkeren. Degedragenkledingmoetdebeidebenenenarmengeheelbedekken.(kortebroekofshirt metkortemouwenniettoegestaan).kledinggemaaktvannylonniettoegestaan.sandalen, slipperse.d.zijnniettoegestaan. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. 6.2Super*ProStreet&Extreme DedeelnemerindeSuper&ProStreetofExtrememoetinhetbezitzijnvaneengeldig Europeesrijbewijsofminimaal18jaaroudeninhetbezitvaneenracelicentie(opminimaal clubniveau)zijn. Hetgebruikvaneenhelmisgedurendeallesessiesopdebaanverplicht.Dehelmmoet minimaaléénvandevolgendeautosportkeurmerkenbezitten.dehelmdientingoede conditieteverkeren. FIA8860*2004 SnellSA2000 FIA8860*2010 SFI31.1 SnellSAH2010 SFI31.1A SnellSA2010 SFI31.2A SnellSA2005 BS6658*85typeA/FR EenautosportoverallmethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). EenbalaclavamethetkeurmerkFIA8856&2000isverplicht(magverlopenzijn). HandschoenenmethetkeurmerkFIA8856&2000zijnverplicht(mogenverlopenzijn). Kledingdientingoedeconditieteverkeren. Hetgebruikvanalcoholen/ofdrugsisniettoegestaanvoorentijdenshetevenement.Bij twijfelkandeorganisatiededeelnemeraaneentestonderwerpenenindiennodiguitsluiten vandeelnamezonderrestitutievandeelnamegelden. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 6 P agina

8 7Kampioenschap Hetkampioenschapzalin2014over4verschillenderondenverredenwordenenkentdevolgende puntenverdeling: Kwalificatie Plaats Punten Plaats Punten Finale Plaats Punten Plaats Punten Meerdererijdersmet1gezamenlijkvoertuig Hetwisselenvanrijderonderhetzelfdestartnummerisgedurendehetevenementniettoegestaan. Tussendeevenementendoormagerwelgewisseldwordenmaarhourekeningdatde(eventueel) verdiendekampioenschapspuntennietovergezetkunnenwordennaardenieuwerijder.denieuwe rijderontvangteennieuwstartnummer. Bijuitzonderingkaneraanvraagwordengedaanvoor2deelnemersmeteengezamenlijkvoertuigdie beidewillendeelnemeninverschillendeklassenop1evenement.ditgaatinoverlegmetde organisatie. 7.2Schrapregelingkampioenschap Integenstellingtot2013isergeenschrapregelingin2014.Alle4rondentellenmeevoorhet kampioenschap. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 7 P agina

9 8RegelgevingBaan&Paddock 8.1Pitlaneenpaddock Snelheidslimietpaddock:20km/h.Snelheidslimietpitlane:40km/h. Depitlaneisalleentoegankelijkvoorrijdersamenmetmaximaal2crewleden(vantenminste 16jaaroud).Toegangsbandjesvoorcrewledenzijnverkrijgbaarbijinschrijvingopdedagzelf. Huisdierenzijnniettoegestaanindepitstraaten/ofpaddock. 8.2Gedragsregelsbaan Dedeelnemersdienenzichtijdenshetrijdenopdehoogtetezijnvanhetgeenwatachterzich gebeurt,doorgoedindespiegelstekijken.hetisniettoegestaanomhetcircuitaftesnijdenofom anderedeelnemerstehinderen(bijdeeersteconstateringvandergelijkrijgedragzaldedeelnemer eenwaarschuwingkrijgen,bijdetweedeconstateringwordtditbestraftmetdiskwalificatie). Tenaanzienvanhetinhalengeldt: Voordetrainingenkwalificatiegeldtdatsnelleredeelnemersaltijddegrotere verantwoordelijkhebbenomopeenveiligemanierintehalen.desnelleredeelnemerpast zichaandelangzameredeelnemeraan. Voordefinalegeldtdatdeelnemerswelkeindeinlapofoutlapbevindenaltijdaandekant dienentegaan(vande idealelijn afgaan)voordeelnemersdiezichindehotlapbevinden. Deelnemersdieindefinalehinderhebbenondervondenvaneenlangzameredeelnemer kunnenbijdewedstrijdleidereenverzoekindienenomopnieuwterijden.indien aannemelijkgemaaktkanwordendatersprakeisvanhinderzaldeorganisatieditverzoek honoreren; 8.3Opstellenentoegangbaan Deopstelplaatsverschiltperevenementmaarzalsamenmethettijdschemagepubliceerdworden opdewebsite.ookzaldittijdensdebriefingverduidelijktworden.startenvanuitdepitboxdoorde pitlaneistoegestaan. 8.4Verlatenbaan Bijeindesessierijjederondeopeenlagermaarvlottempouitenkomjedoordepitlanebinnen. Hierwordtjehetpaddockopgeleidofkeerjeterugnaarjepitbox(indienvantoepassing). Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 8 P agina

10 Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 9 P agina 8.5Marshallsenvlagsignalen Langsdebaanzijndiversebemandebaanposten.Hierzittenmarshallswelkeincontactstaanmetde racecontrol.bijhetgevalvaneengevaarlijkesituatiewaarschuwendemarchallsdedeelnemersmet diversevlagsignalen.devolgendevlagsignalenkunnengetoondworden.indiengetoondpasjeje snelheidaanofanders(zieomschrijving). GEEL Aanduidingvangevaar. INHALENISNIETTOEGESTAAN DUBBELGEEL Bijtweebewogengelevlaggenkandebaan geheelofgedeeltelijkgeblokkeerdzijn INHALENISNIETTOEGESTAAN GROEN EindegevaarlijkesituatieofeindeCode60(Paars) Inhalenisweertoegestaan ROOD Onmiddellijkgasterugnemenenmetgepaste snelheidterugrijdennaardepistraat. INHALENISNIETTOEGESTAAN CODE60(PAARS) Max.60km/h.Inhalenniettoegestaan.Bijhet tonenvandegroenevlagisinhalentoegestaan enmagudesnelheidweeropvoeren. ROOD/GEELGESTREEPT PASOPGladwegdekdoorbijvoorbeeldolie, zand,grind,etc. BLAUW LETOPeensnellerewagenwilupasseren. ZWART Derijdermoetzichdeeerstvolgenderonde meldenaanheteindevandepitsstraat. ZWART/WITGEBLOKT Eindevandesessie. INHALENNIETTOEGESTAAN UverlaatdebaanbijdemarshalmetdeRODEvlag

11 8.6Schadeofongeval Alseendeelnemerbetrokkenisgeweestbijeenongevalophetcircuitofcontactheeftgehadmet eenanderedeelnemer,isdiedeelnemerverplichtzichbinnen30minutennaafloopvanzijn/haar sessietemeldenbijdewedstrijdleiding/race&control. 8.7Mechanischdefect Indienerzicheenmechanischdefectvoordoetgedurendedesessiedientdedeelnemerzijnautoop eenveiligepleknaastdebaanneertezetten.dedeelnemerstaptuitengaatachterdevangrailstaan totdatdemarshallinstructiesgeeft. LettenalletijdenopdatditveiliggebeurtAlsditnietkan,blijfdaninhetvoertuigzittenenwacht aftotdemarshallsinstructiesgeven. 8.8Vrijwaringenschade Doorhettekenenvandevrijwaring,alvorensdedeelnemerhetcircuitbetreedt,stemtdezeindat allegevolgenvoortkomendeuitzijn/haardeelnamevooreigenrekeningzullenzijn.hierondervalt o.a.schadetoegebrachtaanhetcircuiten/ofeigenschade(materialistischen/ofletselschade). Deorganisatieenhetfaciliterendecircuitkannietaansprakelijkwordengehoudenvoor bovenstaande. Schadeveroorzaaktaanhetcircuitwordtzondertussenkomstvan402Automotivetussenhetcircuit endedeelnemerafgehandeld. 8.9Tanken HetbijtankenvanbrandstofisalleentoegestaanvoordepitboxofophetpaddockmetdemotorUIT. (nietindepitbox).indedirectenabijheiddienteenwerkendebrandblusseraanwezigtezijn. Dedeelnemerisverplichteentank/milieumattegebruikenomverspillingoptevangen. Time&Attacksportiefreglement Automotive.com 10 P agina

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1

Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Wijziging t.o.v. versie 1.0: Toevoeging meerdere rijders art 7.1 VERSIE 1.1 Toyo Tires Time-Attack 2013 Sportief Reglement V1.1 Inhoud Inleiding... 2 1 Organisatie... 2 2 Inschrijving... 2 3 Algemene dagindeling...

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2016

SPORTIEF REGLEMENT 2016 SPORTIEF REGLEMENT 2016 VERSIE 1.0 Toyo Tires Time Attack 2016 SPORTIEF REGLEMENT V1.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2017

SPORTIEF REGLEMENT 2017 SPORTIEF REGLEMENT 2017 Dutch Time Attack 2017 1 Contact 3 2 Inschrijving 4 2.1 Inschrijving 4 2.2 Tarieven en betaling 4 2.3 Deurschilden 4 3 Algemeen 5 3.1 Dagindeling 5 3.2 Inschrijving 5 3.3 Keuring

Nadere informatie

NK Off Road Racing VHC Havelte

NK Off Road Racing VHC Havelte Bijzonder Reglement KNAC Nationale Autosport Federatie, Sectie Terreinsport. NK Off Road Racing VHC Havelte 19 en 20 april 2014 Pagina 1 van 8 Inhoud Bijzonder Reglement Knac Nationale Autosport Federatie,

Nadere informatie

PTC Cup 2015. Sportief Reglement

PTC Cup 2015. Sportief Reglement Sportief Reglement PTC Cup 2015 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015

Aanvullend reglement Internationale Ducati Club Race 2015 1 Organisatie Naam: Ducati Club Nederland 2 e- mail: secretaris@ducaticlub.nl Datum: vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 mei 2015 Plaats van het evenement: TT Circuit Assen, Nederland Toegangsweg: Snelweg

Nadere informatie

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no.

81 5165 KN. Waspik. ORR op. Dankzij. Kievitsweg. en de. terrein van. voor één. vermeld. in het ASJ. nemen. rek.nr.: 38. k.v.k. no. Uitnodiging voor de ORR op 2 en juni 2012 te Almere Dankzij de medewerking van de Gemeente Almere zijn we er wederom in geslaagd om twee wedstrijden voor het NK Off Road Racing te organiseren in Almere.

Nadere informatie

Betreft : Antoniacup op zaterdag 20 augustus 2016

Betreft : Antoniacup op zaterdag 20 augustus 2016 , 20 juli 2016 Betreft : cup op zaterdag 20 augustus 2016 Geachte, We willen jullie graag bedanken voor de inschrijving in ons tornooi. We organiseren het tornooi dit jaar in samenwerking met onze jeugdsponsor

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 5 Mei 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 5 Mei 2010 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Sportief Reglement NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CITYBUG 2016 Begrippenlijst In het navolgend Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016

SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT DTC Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen worden

Nadere informatie

VOORWOORD. Ook dank ik de Sectie Militaire Sport van het Commando Luchtstrijdkrachten voor de organisatie van dit evenement

VOORWOORD. Ook dank ik de Sectie Militaire Sport van het Commando Luchtstrijdkrachten voor de organisatie van dit evenement VOORWOORD Als voorzitter Sportraad CLSK, heet ik u van harte welkom op het NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP VELDVOETBAL 2017. Het veldvoetbal is een belangrijk onderdeel van de nationaal militaire sportkalender.

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015

BIJZONDER REGLEMENT. NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 BIJZONDER REGLEMENT NK Off Road Racing Mini Dakar Hardenberg 2015 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement

Nadere informatie

Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017

Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017 Wedstrijdreglement annex Nederlandse Golf Federatie 2017 Aanvullend reglement specifieke wedstrijden Onderstaand aanvullingen en/of afwijkingen ten aanzien van specifieke wedstrijden. Algemene regel voor

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 1 februari 2015 AANVULLEND REGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement. Datum evenement : 1 februari 2015 Plaats evenement : TT Circuit Assen

Nadere informatie

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE

MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE MARKETING REPORT IMPACT, MEDIA & VALUE M.Schmetz & P.Grivegnee N 9 GPR Racing Visit : www.brcc.be HANDLEIDING Kalender 2013* FIA World Series - Zolder 19-20-21/04 Format van de wedstrijden Elk van de zes

Nadere informatie

BMW Ooperon Cup 2016

BMW Ooperon Cup 2016 SPORTIEF REGLEMENT BMW Ooperon Cup 2016 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen

Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen Uitnodiging voor de ORR op 15 en 16 oktober 2011 te Velsen Richard van Beek (van de bunker) heeft er weer voor gezorgd dat we weer een vergunning hebben om op het strand van Velsen onze 8 ste en 9 de ORR

Nadere informatie

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D)

30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 30 september 2 oktober 2016 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Autosportjaarboek van

Nadere informatie

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010

AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 AUTOSPORT COMPETITIE Noord Nederland 11 April 2010 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT / SUPPLEMENTARY REGULATIONS Artikel 1 Omschrijving evenement Datum evenement : 11 April 2010 Plaats evenement : TT Circuit

Nadere informatie

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015

NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 NK Off Road Racing Baja Duitsland 2015 23 25 oktober 2015 Bruinkoolmijn Hohenmölsen (D) 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen,

Nadere informatie

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1 Sportief Reglement voor de Mercedes-Benz SLK Race Cup Dit Sportief Reglement vormt de basis voor de Mercedes-Benz SLK Race Cup. Verdere verduidelijkingen of aanpassingen zullen door de Cuporganisatie gepubliceerd

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1

Approved by KNAF under Permitnr Pagina 1 Sportief Reglement Citybug Cup 2017 Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties, organen, functionarissen of begrippen

Nadere informatie

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale

Nadere informatie

VOORWOORD. Het jeugdbestuur van Sportclub Monster.

VOORWOORD. Het jeugdbestuur van Sportclub Monster. VOORWOORD In dit jubileumjaar strijden op Sportpark Polanen in Monster voor maar liefst de 25-ste keer de C1-teams van verenigingen uit de regio om het Westlands Kampioenschap voor C-junioren. Dit jaar

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP

NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP BUREAU INTERNATIONALE SPORT/SPORTCOMMISSIE CLSK PROGRAMMABOEKJE VOORWOORD ALS VOORZITTER VAN DE SPORTRAAD CLSK, HEET IK U VAN HARTE WELKOM OP HET NATIONAAL MILITAIR KAMPIOENSCHAP

Nadere informatie

Weekend winnaars; 1. Cees Zandbergen. 2. Frans Smit. 3. Clemens Hecker. Overall winnaars; 1. Cees Zandbergen. 2. Frans Smit. 3.

Weekend winnaars; 1. Cees Zandbergen. 2. Frans Smit. 3. Clemens Hecker. Overall winnaars; 1. Cees Zandbergen. 2. Frans Smit. 3. Voor u ligt de nieuwsbrief van Dutch Truck Racing. Na de finaleraces zijn wij als bestuur alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Er is geëvalueerd met circuit Zandvoort en

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam.

Doorstroomformulier van de scholen behorend tot het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland. Familienaam. Voorna(a)m(en) Roepnaam. Blad 1 - Wit - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Exemplaar ontvangende school Opmerkingen Blad 2 - Blauw - Doorstroomform. V.O. M.b.M. 09-2015 Terugstuurexemplaar van ontvangende school aan afleverende

Nadere informatie

NK HARC Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90

NK HARC Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90 NK HARC 82-90 Klasse Reglement voor het Nederlands Kampioenschap HARC 82-90 1. ORGANISATIE Het Nederlands KampioenschapTouring Cars voor auto's uit de jaren 1982-1990 (verder te noemen NK HARC 82-90) wordt

Nadere informatie

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016

Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 Klassenreglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2016 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap GT & Touring Cars voor auto's uit de jaren 1966-1981 (verder te noemen NK GTTC)

Nadere informatie

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande

Creatief. brainstorm sessie draaiboek. Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Creatief brainstorm sessie draaiboek Facilitators Gideon Swart Amy Brekelmans Marion Venmans Lisa van de Sande Voorbereiding De voorbereiding van de workshop bestaat uit acht stappen 1. Formuleer een vraagstelling

Nadere informatie

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries:

BENELUX OPEN RACES. Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT. Nevenseries: Circuit Park Zandvoort 27 & 28 May 2017 Nevenseries: KRONOS EVENTS // // ZANDVOORT 27 & 28 MAY 2017 Artikel 1. Omschrijving van de meeting. De «Benelux Open Races» hebben het statuut van OPEN meeting.

Nadere informatie

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg

Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 56 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

Preminiemen U10. Preminiemen U11. Deelnemende ploegen. Beste sportvrienden,

Preminiemen U10. Preminiemen U11. Deelnemende ploegen. Beste sportvrienden, Vrijdag 6 Mei 2016 Beste sportvrienden, Het jeugdbestuur van SC Zonnebeke bedankt alle deelnemers voor hun deelname aan ons preminiementornooi. Per ploeg mogen trainer en afgevaardigde gratis binnen met

Nadere informatie

VOORWOORD. De jeugdcommissies van VV Monster en SV Polanen.

VOORWOORD. De jeugdcommissies van VV Monster en SV Polanen. VOORWOORD Zoals elk jaar op 2 e paasdag strijden op ons Sportpark Polanen in Monster de C1-teams van verschillende verenigingen uit de regio Westland om het fel begeerde Westlands Kampioenschap voor C-junioren.

Nadere informatie

REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015

REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015 REGLEMENT KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN VAN LANSCHOT TROFEE SENIOREN 2015 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De Trofee Senioren is toegankelijk voor spelers geboren in 1960 en vroeger (55 jaar en meer) en voor speelsters

Nadere informatie

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015

door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Reglementswijzigingen 2015 door Theo van Teijlingen Rally Club Holland, 17 januari 2015 Roadbook Annexe J Helmen en kleding Klasse-indeling 2015 Groep-S Verantwoording Deze informatie is correct ten tijde

Nadere informatie

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg

20, 21 en 22 november 2015 57 e Internationale loket.nl Warandeloop Tilburg Pagina 1 Stichting Internationale Warandeloop Tilburg Tijdschema 57 e Internationale Loket.nl Warandeloop Tilburg Tijdschema van alle onderdelen met afstanden, leeftijd en inschrijfgelden Pagina Onderdeel

Nadere informatie

Hans van Ringen 4x4 minitoernooi. 25 juni Deelnemende Ploegen. Hoofdsponsor: SPORTMAAT. 3 e Editie

Hans van Ringen 4x4 minitoernooi. 25 juni Deelnemende Ploegen. Hoofdsponsor: SPORTMAAT. 3 e Editie Hans van Ringen 4x4 minitoernooi 3 e Editie 25 juni 2016 Hoofdsponsor: SPORTMAAT Deelnemende Ploegen Hans van Ringen ZATERDAG 25 JUNI 2016 Toernooi 2016 Van harte welkom bij de vv Helpman voor het 3 e

Nadere informatie

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn.

Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd voldaan zijn. 1. Deelnamevoorwaarden Elke deelnemende piloot dient zich akkoord te verklaren met ons huishoudelijk reglement. Het startgeld van 35 voor leden of 45 voor niet-leden moet steeds voor de start van de wedstrijd

Nadere informatie

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014

New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 New Race Festival Circuit Zolder 25, 26 & 27 April 2014 Artikel 1. Definitie van de meeting. Bijzonder Wedstrijdreglement Het «New Race Festival» heeft het statuut van Open meeting. De meeting is samengesteld

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van 17 juni t/m 3 juli 2015 Via www.concours.nl (met een toegestuurd code) Wedstrijd: Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 22 juli t/m 25 juli 2015 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras)

Nadere informatie

Masters of RallyRacing

Masters of RallyRacing Voorwoord Geachte Autosporter, Stichting Autosport Promotie Nederland organiseert i.s.m. het Eurocircuit Valkenswaard de Masters of RallyRacing Er kan maar één coureur de allerbeste zijn... Ben jij dat?

Nadere informatie

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014

Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Wedstrijdreglement - annex Nederlandse Golf Federatie 2014 Aanvullend reglement specifieke wedstrijden Onderstaand aanvullingen en/of afwijkingen ten aanzien van specifieke wedstrijden. Algemene regel

Nadere informatie

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur

Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag. Vrijdag Eerste start uur Zeepkistenrace Dorpsfeest Zaamslag Vrijdag 10-06-2016 Eerste start 16.30 uur De wedstrijd Wedstrijdregelement De organisatie behoudt zich het recht voor om voertuigen die niet voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap Politierugby

Nederlands Kampioenschap Politierugby APGS Amsterdam & de Nederlandse Politie Sportbond organiseren het: Nederlands Kampioenschap Politierugby Datum: 4 april 2015 Lokatie: Politie Trainingscentrum Ouderkerkerdijk 150 1096 CR Amsterdam 1 1)

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2015 JUNKYARDRACE RACES 2015 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013

JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 JEUGD WEDSTRIJDEN 2013 Categorie: Handicap Tee # holes Opmerking: De start handicap is : 54 Kids U12 (= t/m 2001) 54-53 wit 6 korte Ouders beschikbaar voor begeleiding Doe de theoretische proef en je krijgt

Nadere informatie

Sectie Historische Rally s

Sectie Historische Rally s Sectie Historische Rally s Reglement Touring Events INLEIDING Het Reglement Touring Events is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 4 van de Code Sportif International van de Fédération Internationale

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klassereglement 2015 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal

de rode cirkel de roze ster de witte ster de gele cirkel de paarse ster de blauwe ster de paarse cirkel de licht blauwe cirkel de turkoise ovaal de gele cirkel de paarse cirkel de rode cirkel cirkel de turkoise ovaal de zwarte ovaal de bruine ovaal de groene ovaal het oranje vierkant het paarse vierkant het blauwe vierkant het rode vierkant de

Nadere informatie

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten

4. Wedstrijdreglement 5/6/7 a) Regelgeving b) Tenue c) Gele/rode kaarten 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Organisatie 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Wedstrijdsecretariaat d) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht 4 3. Huishoudelijke mededelingen 5 4. Wedstrijdreglement

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie

SPORTIEF REGLEMENT. Art. 1 Intro. Art. 2 Algemene informatie SPORTIEF REGLEMENT Art. 1 Intro De Rental Kart Masters is een organisatie van Karting Eupen. Het is een internationaal en individueel kampioenschap ondersteund door Alpinestars! Ons doel is om goede races

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2016 WEDSTRIJDKALENDER 27/03/2016 BMX-FLCUP 1 10/04/2016 BMX-FLCUP 2 8/05/2016 BMX-FLCUP 3 22/05/2016 BMX-FLCUP 4 21/08/2016 BMX-FLCUP 5 18/09/2016 BMX-FLCUP 6 25/09/2016 BMX-FLCUP 7 9/10/2016

Nadere informatie

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC

Nadere informatie

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1

Bijzonder reglement Suzi s Place Rally Maas en Waal 2015 v2.1 1 INTRODUCTIE 1.1 Deze Off Road Racing zal worden verreden conform de FIA Code Sportif International en zijn bijlagen, het Standaard Reglement Terreinsport van de KNAF, het Autosportjaarboek van de KNAF

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Vrijwilligers info & taakomschrijving

Vrijwilligers info & taakomschrijving Vrijwilligers info & taakomschrijving Inhoudsopgave Team leider vrijwilligers & algemene informatie... 2 1. Atleet service... 5 2. Back office... 5 3. Banners... 5 4. Fietsparcours... 6 5. Finish area...

Nadere informatie

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC)

Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Sportief Reglement Super Toer Wagen Cup (STWC) Dit sportief reglement vormt de basis voor de Super Toer Wagen Cup. Verdere verduidelijkingen en/of aanpassingen van dit reglement zullen door de organisatoren

Nadere informatie

Kampioenschapsbepalingen

Kampioenschapsbepalingen Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Kampioenschapsbepalingen KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2010 ALGEMEEN 1. Het KNHS-Subli Kampioenschap Jonge Dressuurpaarden heeft als belangrijkste

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13 S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Woensdag 28 december 2016 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen U12 Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede 2505 Geel - Rood - Rood SC Zonnebeke

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017

SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017 SPORTIEF REGLEMENT JUNKYARDRACE RACES 2017 JUNKYARDRACE RACES 2017 SPORTIEF REGLEMENT Begrippenlijst In het navolgende Sportief Reglement staan een aantal omschrijvingen vermeld, waarmee de volgende organisaties,

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal.

Focals. Focals 2012-12-18 19:29. Lampwerk. Gele holle kraal DSC00294. Eigen creatie 8,00 2012-10-06. stalen draadspang inbegrepen. Focal. s Gele holle kraal DSC00294 s Rode kraal met transparante middenlijn DSC00293 1 s Oranje holle kraal DSC00292 s Oranje holle kraal DSC00290 2 s Transparante kraal met rode strepen DSC00289 s Transparante

Nadere informatie

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012 Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor GT & Touring Cars 2012 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap GT & Touring Cars voor auto's uit de jaren 1966-1981 (verder te noemen NK GTTC)

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

1. Vergunning en toegelaten piloten:

1. Vergunning en toegelaten piloten: Sportief reglement 10 Hours Endurance 12 september 2009 1. Vergunning en toegelaten piloten: 1.1 - De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar (bereikte leeftijd op 12/09) tenzij uitzonderlijke toestemming

Nadere informatie

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016.

De uiterste datum voor inschrijving is 10 MEI 2016. Hasselt, 25 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 29 mei 2016 gaan we weer een stapje verder... I-Karate GLBAL organiseert: Het kampioenschap wordt georganiseerd door I-Karate GLBAL, in samenwerking

Nadere informatie

art.nr. trefwoord naam artikel / provincie / hoofdstuk Trefwoordenregister

art.nr. trefwoord naam artikel / provincie / hoofdstuk Trefwoordenregister Trefwoordenregister 240 - aangifte overtredingen - overtredingen en wangedrag 305 - aanmelden - sportresultaten 304 - aanmelden scores - sportresultaten 408 - aanmelding - nationale leagues 411 - aanmelding

Nadere informatie

Wedstrijdverloop. warmup: 13u00-14u55

Wedstrijdverloop. warmup: 13u00-14u55 Infosessie Wedstrijdverloop warmup: 13u00-14u55 om vertrouwd te raken met de wedstrijdinfrastructuur telt niet mee in de puntentelling van de wedstrijd infosessie: daar luister je nu (hopelijk) naar wedstrijd:

Nadere informatie

ZAALVOETBAL TOERNOOI. Basisscholen Heemskerk

ZAALVOETBAL TOERNOOI. Basisscholen Heemskerk ZAALVOETBAL TOERNOOI Basisscholen Heemskerk 18 november 2015 INHOUDSOPGAVE Zaalvoetbal Toernooi 18 november 2015 pagina 01. Deelnemende scholen... 2 02. Contactinformatie organisatie... 2 03. Plattegrond

Nadere informatie

District Zuid Poomsae Kampioenschap 2016

District Zuid Poomsae Kampioenschap 2016 Uitnodiging alleen voor TBN leden district Zuid District Zuid Poomsae Kampioenschap 2016 A, B, C, D & Para-Tkd Categorie (M/V) Promotor Organisatie TBN districtsbestuur Zuid Mike Fox - voorzitter Mark

Nadere informatie

Bredene Kerst STRANDRACE / Vlaams Kampioenschap Strandrace TECHNISCHE FICHE & REGLEMENT

Bredene Kerst STRANDRACE / Vlaams Kampioenschap Strandrace TECHNISCHE FICHE & REGLEMENT Bredene Kerst STRANDRACE 26-12-2017 / Vlaams Kampioenschap Strandrace 2017-18 TECHNISCHE FICHE & REGLEMENT Gemeente : Bredene Discipline & Categorie : MTB STRANDRACE-Alle categorieën Datum organisatie

Nadere informatie

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Jumping Brecht 14-15 en 16 augustus 2015 Amazonekampioenschap Paarden & Pony s Algemene informatie www.jumpingbrecht.be Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Organisator:

Nadere informatie

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent.

Pr-rent Windekekouter 37 G.S.M.: 0474/510.868. 9860 Oosterzele e-mail : info@pr-rent.be BTW : BE 0810.821.317. website : www.pr-rent. Ballonnen verkrijgbaar bij pr-rent OP BESTELLING "ballon aan touwtje" groot blanco normaal blanco communie disney en dieren geboorte huwelijk en jubileum verjaardag overige decoratie communie disney en

Nadere informatie

Reglement Nationale Handbike Competitie Versie 30 januari 2017

Reglement Nationale Handbike Competitie Versie 30 januari 2017 Reglement Nationale Handbike Competitie 2017 Versie 30 januari 2017 Reglementen 2017 In het seizoen 2017 zal binnen de discipline Aangepast Wielrennen de KNWU Nationale Handbike Competitie (NHC) worden

Nadere informatie

Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef

Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef Activiteitenkalender 2017 Golfbaan De Achterste Hoef Datum Tijd Aantal holes Wedstrijdvorm Omschrijving Kosten Inschrijven tot 25 3 2017 13:30 18 Non qualifying Vlaggenwedstrijd: Golfleden: 5,00 24 3 2017

Nadere informatie

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013

Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 Klassereglement voor het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 2013 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series

BNL Karting Series SPORTIEF REGLEMENT. Sportief Reglement BNL Karting Series BNL Karting Series SPORTIEF 2016 REGLEMENT 1 Reglement BNL 2016 Inhoudsopgave Reglement BNL 2016... 2 1. Algemene informatie... 3 1.1. 1.2. Organisatie... 3 Nationale Sport Federatie... 3 1.3. Kalender

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT BMX ZUID COMPETITIE 2015 Het wedstrijdreglement voor de BMX Zuid Competitie wedstrijden in 2015 is als volgt: 1. Algemeen 1.1 De wedstrijden worden verreden volgens het geldende WEDSTRIJDREGLEMENT

Nadere informatie

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via (met een toegestuurd code)

Inschrijven op uitnodiging organisatie van maandag 19 juni t/m maandag 3 juli 2017 Via  (met een toegestuurd code) Jumping Peel & Maas Hendrix Training Rijksweg 45 5995 NT Kessel Wedstrijddatum: 26-29 juli 2017 Outdoor Springen Paarden Categorie: 1 Afmeting wedstrijdring: Outdoor 100 m x 60 m (gras) Afmeting losrijring:

Nadere informatie

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER

BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER BMX FLANDERSCUP 2017 WEDSTRIJDKALENDER 12/03/2017 Ranst BMX-FLCUP 1 19/03/2017 Peer BMX-FLCUP 2 21/05/2017 Halle BMX-FLCUP 3 11/06/2017 Ravels BMX-FLCUP 4 6/08/2017 Keerbergen BMX-FLCUP 5 13/08/2017 Dessel

Nadere informatie

Vlaams Badmintonfestival

Vlaams Badmintonfestival Vlaams Badmintonfestival Vlaams Badmintonfestival p Algemene informatie 42 badmintonterreinen Bloso, de Vlaamse Badminton Liga en de Stad Antwerpen organiseren voor de eerste maal het Vlaams Badmintonfestival.

Nadere informatie

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend)

ALGEMEEN. REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) REGLEMENT VLAGSIGNALEN (Uittreksel van Annexe 'H' art. 4) (Officiële Franse tekst is bindend) A. Voor de baanbeveiliging moeten de wedstrijdleider (of zijn assistent) en de baanposten zich voornamelijk

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

40e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017

40e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017 40 e Paastornooi Zaterdag 15 april 2017 Zondag 16 april 2017 Maandag 17 april 2017 Inhoud Voorwoord... 3 Deelnemende ploegen... 4 Algemeen reglement... 5 U17... 6 U15... 7 U13... 8 U12... 9 U9... 10 U7...

Nadere informatie

Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Klasse reglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ORGANISATIE Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (NK HTGT) wordt georganiseerd door de Vereniging

Nadere informatie

Nederlands Rummikub kampioenschap Reglement

Nederlands Rummikub kampioenschap Reglement Nederlands Rummikub kampioenschap 2016 Reglement ARTIKEL 1 De onderneming GOLIATH BV organiseert het Nederlands Rummikub Kampioenschap. De deelneming aan het Nederlands Kampioenschap is voorbehouden aan

Nadere informatie