Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector"

Transcriptie

1 Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Uw risico s het hoofd bieden Hoe succesvol is uw instelling in het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, financieel en operationeel? Die vraag wordt van steeds groter belang. Diverse bezuinigingen en aanpassingen zetten de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen in Nederland meer en meer onder druk. Ook u zult de beperkte mensen en middelen efficiënt in moeten zetten om voor de korte en lange termijn uw eigen doelstellingen overeind te houden. Aon helpt u hierbij op weg. Goed voorbereid zijn begint bij een duidelijke analyse van de risico s die op u afkomen. Daarom lichten we de belangrijkste actuele ontwikkelingen en maatregelen toe die in het hedendaagse onderwijs spelen. Op basis hiervan bieden we een handreiking om risico s voor uw instelling meetbaar en concreet te maken. Zodat u met het oog op de toekomst keuzes kunt maken om risico s het hoofd te bieden. Inhoud: Maart Inleiding en doelstelling 3 2 Ontwikkelingen in het onderwijs 4 3 Conclusie en aanbevelingen 13

2 1 Inleiding What sculpture is to a block of marble, education is to a human soul. Joseph Addison - Engels politicus, schrijver en dichter ( ) Goed en innovatief onderwijs is een hoofdzaak. Voor een sterke Nederlandse kenniseconomie, maar ook voor een samenleving waarin iedereen een eigen plek kan vinden. Tegelijkertijd staat het onderwijs juist nu onder druk door bezuinigingen op de bekostiging, wijzigingen in weten regelgeving, maar ook onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Daar komen dan ook nog de veranderingen bij op het gebied van personele lasten. Ook uw instelling heeft of krijgt te maken met deze opeenstapeling van uitdagingen. Vraagstelling Het mag duidelijk zijn dat voortdurende (gedwongen) aanpassingen in de bedrijfsvoering of financiering veel vragen van het onderwijs, en van de verantwoordelijke bestuurders en uitvoerders. Ongetwijfeld staat u hierin voor afwegingen die mensen en middelen raken. Dat vraagt doelgerichtheid en creativiteit, de nodige expertise om financieel en operationeel bij te sturen en zo in control te zijn en te blijven. De vraagstelling van deze whitepaper is daarom: Hoe kunt u actief financiële en/of operationele tegenvallers inschatten en beperken? Om deze vraag te beantwoorden is het om te beginnen nodig een goed beeld te hebben van wat er op u afkomt. De basis van deze whitepaper is daarom een beknopte uiteenzetting van actuele thema s en ontwikkelingen. Stuk voor stuk raken ze het functioneren van onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om: Bezuinigingen; Verbreding taak Onderwijsinspectie; Belegging bouwheerschap bij scholen; Verandering personele lasten; Maatschappelijke ontwikkelingen. Perspectief Deze whitepaper gaat verder dan een schets van ontwikkelingen die zich op de korte en lange termijn voordoen. Het doel is een handreiking te bieden, zodat uw instelling in staat is risico s beter te beheren en te beheersen. Door bij te dragen aan inzicht om mogelijke risico s te identificeren, zijn de risico s die uw instelling loopt beter in te schatten. En door hieraan bovendien gericht advies en maatregelen te verbinden om tegenvallers waar mogelijk vóór te zijn. De auteurs putten hiervoor uit hun jarenlange ervaring met de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen. Ze benaderen de thematiek vanuit een helder perspectief op het belang en de noodzaak van risicomanagement. Want door risicobewust in te spelen op de veranderingen waarmee uw instelling te maken krijgt, kunt u zich richten op uw primaire proces, het onderwijs. Kortom, op de hoofdzaak. 2 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

3 2 Ontwikkelingen in het onderwijs De kwaliteit en het succes van het onderwijs zelf hangen in toenemende mate af van de keuzes die instellingen op het niveau van de bedrijfsvoering maken. Dit hoofdstuk zet uiteen met welke ontwikkelingen u wat dat betreft rekening kunt houden. Ook zijn ter illustratie voorbeelden en cases uit de praktijk opgenomen. Vijf aandachtsgebieden worden hier uitgewerkt. Op een schets van actuele ontwikkelingen volgt een uitleg over de mogelijke gevolgen en effecten hiervan, financieel dan wel operationeel en met oog voor zowel de korte als lange termijn. Bij elk onderwerp vindt u als afsluiting gericht advies over hoe uw instelling op een specifiek aandachtsgebied de risico s het hoofd kan bieden. Bezuinigingen Aan de realiteit van minder inkomsten en/of extra kosten in het onderwijs liggen diverse oorzaken ten grondslag. Van het afschaffen van de Bestuur- en Managementvergoeding binnen het primair onderwijs, tot introductie van de functiemix in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Duidelijk is dat de bezuinigingsmaatregelen zich binnen alle onderdelen van de onderwijssector laten voelen. Hoewel het voor een deel om maatregelen gaat met een gefaseerde invoering, lost dit het probleem waarvoor onderwijsinstellingen zich gesteld zien slechts tijdelijk op. De confrontatie met de financiële gevolgen volgt hoe dan ook. Voorbeeld: passend onderwijs en financiering van de overgangsfase De bezuiniging op het passend onderwijs is een voorbeeld van een maatregel waarbij de invoering over meerdere jaren verspreid wordt. In die periode kunnen de scholen zich beraden, bijvoorbeeld over de vraag of ze het aanbod passend onderwijs aanpassen aan de nieuwe financieringsmethoden óf het aanbod handhaven en aanvullende financieringsmethoden zoeken. Een school zal zich gedurende een bepaalde tijd in een overgangsfase bevinden. Ondertussen lopen de kosten voor de reguliere bedrijfsvoering gewoon door. Een beroep op de reserves van de school is vrijwel niet te vermijden om de overgangsfase te overbruggen. Daarom is het belangrijk te kunnen inschatten welk deel van de reserves hiervoor nodig is, en welk deel beschikbaar blijft voor de financiering van overige doelen. Onderbouwing van de financiële positie is bij veel onderwijsinstellingen nog geen gemeengoed. Doorgaans is er wel het gevoel dat de reservepositie overeenkomt met de benodigde financiële middelen voor de instelling, maar ontbreekt een feitelijke onderbouwing. Het kwantificeren van de onderliggende financieringsbehoeften kan hierin (gedeeltelijk) voorzien. Een instelling die weet dat er bezuinigingsmaatregelen aankomen kan hiervoor reserves aanhouden. Hiervoor is het vereist om de financiële gevolgen in te kunnen schatten van zowel bekende als de nog onbekende bezuinigingen die op stapel staan. Maakt uw instelling deel uit van het primair onderwijs dan heeft u te maken gehad met de afschaffing van de Bestuur- en Managementvergoeding. Dit terwijl de commissie Don aanbeveelt dat de financiële deskundigheid versterkt dient te worden. Veel onderwijsinstellingen missen door de afschaffing enkele tonnen euro s. Daarnaast worden scholen in de lumpsum vergoeding niet volledig gecompenseerd voor de werkgeverslasten die zij dragen. Bij een onderwijsinstelling, waar personeelskosten ongeveer 85-90% van de totale lasten beslaan, is een dergelijke beperking van de vergoeding van grote invloed op de financiële situatie van de organisatie. Impact van actuele bezuinigingen Het onderwijs ziet zich niet alleen geconfronteerd met bezuinigingen uit het verleden, ook het huidige kabinet heeft bezuinigingsmaatregelen benoemd in het regeerakkoord. Voor het primair en voortgezet onderwijs is vooral de bezuiniging op passend onderwijs ingrijpend, net als de mogelijke afschaffing of beperking van de BAPO-regeling. Bent u actief in het hoger onderwijs, dan is voor uw organisatie impact te verwachten van mogelijke verhoging van de collegegelden, afschaffing van de OV-jaarkaart voor langstudeerders, en het plan om een boete op te leggen aan de instelling waar de langstudeerder zijn of haar studie volgt. Veel van de genoemde maatregelen hebben structurele invloed op het budget. Dit heeft ook zijn weerslag op de reserves van de organisatie. In de meeste gevallen zullen onderwijsinstellingen niet zelf in staat zijn om de organisatie en de processen direct af te stemmen op de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Hier is tijd voor nodig en dat betekent dat de instelling gedurende een overgangsfase kosten maakt waarvoor de vergoeding inmiddels is weggevallen. In zo n situatie bent u voor financiering aangewezen op de reserves. Het is daarom van belang: voor alle posten op de exploitatiebegroting na te gaan of (voorgenomen) bezuinigingen deze posten raken; indien van toepassing te bepalen wat de mogelijke impact daarvan is en welke kans u hier als onderwijsinstelling aan toekent; door middel van een statistische simulatie een beeld te vormen van de verwachte tekorten of overschotten op de begroting voor de komende jaren. De simulatie biedt houvast voor onderbouwing of verantwoording van (een deel van) de reservepositie. Daarnaast vormt het input voor het bijsturen van de eigen organisatie. Financiering van eventuele tekorten kan vervolgens plaatsvinden vanuit de reservepositie van de onderwijsinstelling. Verbreden taak Onderwijsinspectie Een van de aanbevelingen van de commissie Don was om de taak van de Onderwijsinspectie te verbreden: de inspectie moet ook onderzoek doen naar de doelmatigheid van het financiële beleid van onderwijsinstellingen om zo excessief spaargedrag ter discussie te kunnen stellen. Uit onderzoek door de inspectie (in 2009) blijkt dat bijna tweederde van de primair onderwijsinstellingen eind 2008 teveel financiële middelen had en het waarom van deze extra gelden niet kon onderbouwen. Binnen het voortgezet onderwijs ligt dit percentage lager. Maar ook in dit segment gaat het nog steeds om ruim de helft van de onderzochte instellingen. Voor het ministerie van OCW was dit aanleiding om alle onderwijsinstellingen te gaan toetsen. Instellingen die de grenzen overschrijden, krijgen bezoek van de inspectie en dienen hun financiële positie te onderbouwen. 4 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

4 Voor het op kwantitatieve wijze beargumenteren van de reservepositie en het kwantificeren van risico s van een onderwijsinstelling zijn verschillende methoden beschikbaar. Aan te raden is een methode te gebruiken die rekent op basis van een statistisch simulatiemodel. Een dergelijk model houdt rekening met het feit dat meerdere risico s zich in een zelfde jaar kunnen voordoen en dat sommige risico s elkaar versterken of juist afzwakken. De simulatie levert een overzicht dat voor verschillende zekerheidsniveaus aangeeft wat de benodigde weerstandscapaciteit is om de risico s op korte en/of middellange termijn te kunnen opvangen. Het resultaat van deze aanpak waarbij u risico s kwantificeert en hierop een deel van uw meerjarenplanning baseert, ligt in lijn met de vereisten die de commissie Don stelt aan een onderwijsinstelling. Zij stelt namelijk dat alle instellingsbesturen een meerjarige financiële planning moeten opstellen en tevens een op de eigen omstandigheden toegesneden risicoanalyse (en in het verlengde daarvan een liquiditeitsplanning). Ook voldoet uw onderwijsinstelling hiermee aan de eis van de onderwijsinspectie met betrekking tot de onderbouwing van de reservepositie en de doelmatigheid van het financiële beleid. Bouwheerschap bij scholen beleggen Steeds vaker beleggen gemeenten het bouwheerschap voor verbouw of nieuwbouw van schoollocaties bij de onderwijsinstelling zelf. De gemeente stelt de school in deze gevallen een vastgesteld bedrag ter beschikking waarna het bestuur het project naar eigen inzicht uitvoert. Neemt u als instelling het bouwheerschap over dan krijgt u te maken met allerlei aan het project gerelateerde risico s. Daarbij kan het gaan om overschrijding van het projectbudget, maar ook om de gevolgen van een eventuele ontwerpfout in het nieuwe of verbouwde pand. De financiële gevolgen komen voor rekening van de school en financiering daarvan kan een zwaar beroep doen op de reserves. Voorbeeld: projectrisico s beheersen bij bouwheerschap Een onderwijsinstelling gaat een nieuwe schoollocatie bouwen. De projectsom van dit bouwproject bedraagt 6 miljoen euro. De school accepteert de door de ontwerper gehanteerde branchevoorwaarden (DNR-voorwaarden). Hierin is opgenomen dat de architect zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de opdrachtsom van het ontwerp; stel ,-. Voor de daadwerkelijke bouw, huurt de school een aannemer in en volgt veel aanwijzingen van de aannemer op, zoals aanwijzingen met betrekking tot de verzekeringen en de te gebruiken materialen. De aannemer sluit dan ook een CARverzekering (Construction All Risk) voor het project om eventuele aansprakelijkheid tijdens de bouw van de school af te dekken. Na oplevering van de nieuwe school blijkt sprake van een constructiefout. In verband met de veiligheid sluit de school, totdat de fout verholpen is. Zo krijgt de school te maken met de kosten van herstel van het gebrek en met de kosten voor het zoeken en huren van tijdelijke huisvesting. Herstelkosten kunnen gemakkelijk 10% van de projectsom bedragen; in dit voorbeeld ,-. In dit voorbeeld houdt dat in dat de school zeker ,- uit de eigen reserves moet financieren om de reparatie aan het pand te voltooien; ,- kan namelijk verhaald worden op de ingenieur op basis van de DNR-voorwaarden. De hier geschetste gevolgen zijn nog exclusief de aanvullende kosten voor vervangende huisvesting. Ontwerpfouten bij de verbouw of nieuwbouw van een school leiden tot aanzienlijke extra kosten voor de onderwijsinstelling. Is er geen specifieke regeling getroffen dan komen deze kosten ten laste van de reserves. Als onderwijsinstelling kunt u zichzelf tegen de financiële risico s van het bouwheerschap beschermen door: een CAR-verzekering uit te nemen bij een verzekeraar; deze situatie heeft enkele voordelen, waaronder een beperking van de kosten voor de onderwijsinstelling; een Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering; deze verzekering biedt de organisatie dekking voor niet verhaalbare schades in het kader van ontwerpactiviteiten door een ingenieursbureau. Hierbij gaat het om dekking van schade als gevolg van een fout in het ontwerp die tijdens de eerste 10 jaar na oplevering van het werk wordt geconstateerd; een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV); deze verzekering biedt voor een periode van 10 jaar na oplevering dekking voor verborgen gebreken in de constructieve delen van een nieuw opgeleverd gebouw. De dekking omvat schade door een fout in het ontwerp, een fout in de uitvoering en een fout in een gebruikt materiaal. Veranderingen in personele lasten WIA en eigenrisicodragerschap Hoewel de WIA en de daarin besloten financieringskeuze voor de WGA-uitkering nu al een aantal jaren bestaat, is dit voor veel organisaties nog steeds een hoofdpijndossier. Voor grote organisaties gaat het om een omvangrijke sterk beïnvloedbare geldstroom. Dat pleit ervoor om dit aandachtgebied aan te wijzen als prioriteit van de organisatie als geheel en van HR als gespecialiseerde dossiereigenaar. Vooral de concrete operationele invulling van een eenmaal gekozen private financiering (eigenrisicodragerschap) leidt in de praktijk tot problemen. Twee veelvoorkomende oorzaken: Bij de financieel gedreven beslissing om uit het publieke bestel te treden is vaak niet volledig vastgesteld welke uitkeringslasten het risico voor de werkgever vormden; De verwachting dan wel belofte over de ondersteunende rol van de verzekeraar blijkt te hoog te zijn. Werkgevers merken in de praktijk dat een vorm van structurele regie op langdurige arbeidsongeschiktheidsgevallen noodzakelijk is en bovendien tot grote besparingen leidt. Het organiseren daarvan is een relatief nieuw terrein en ook tamelijk lastig omdat het deels gaat over oud-medewerkers die niet meer in de personeelsadministratie voorkomen. De gemiddelde premie in het publieke bestel wordt geleidelijk (en soms met grote schokken) hoger als gevolg van de steeds kleiner wordende groep werkgevers die publiek verzekerd is. Voor organisaties die nog niet hebben gekozen voor eigenrisicodragerschap betekent dit een steeds sterkere aanleiding om de afweging tussen publieke of private financiering (opnieuw) op de agenda te zetten. Naast het financiële voordeel, is er een aantal belangrijke aandachtspunten. Het gaat vooral om de invulling van de verantwoordelijkheid voor re-integratie gedurende maximaal tien jaar WGA-uitkering. 6 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

5 WGA eigenrisicodragen in cijfers Voor een grote organisatie met een gemiddeld premieloon van EUR en een gelijkblijvende toegerekende uitkeringenlast van EUR , bedraagt alleen al de stijging van de gedifferentieerde WGA-premie tussen 2009 en 2012 ongeveer EUR In dit voorbeeld is er geen sprake van nieuwe WGA-gevallen vanaf Werkgevers die de afgelopen jaren wél instromers in de WGA hadden, betalen in het publieke bestel de rekening daarvoor, soms tot wel tweeënhalf maal het bedrag van de werkelijke uitkeringslasten. Privatisering Ziektewet Technisch verwant aan het eigenrisicodragerschap voor de WGA, maar nieuw en minder opvallend, is de behoorlijk ingrijpende aanpassing van de Ziektewet. Op 6 juni 2011 is de Wet Wijziging Verrekening Inkomsten met Ziekengeld (voorheen bekend onder de naam Wet Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) in werking getreden. De reden voor invoering van de Wet Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet is voornamelijk gelegen in het feit dat de vangnetters de afgelopen jaren in hoge mate hebben bijgedragen aan de instroom in de WIA. De nieuwe wet heeft als oogmerk om de WIA betaalbaar te houden en geeft de werkgever daarop gerichte prikkels. Vooral bij organisaties met veel vangnetters (bijvoorbeeld veel tijdelijke contracten) heeft deze wet een forse impact. Dit betekent onder meer dat als een werkgever de re-integratieverplichtingen niet is nagekomen ten aanzien van personen die aanspraak maken op een Ziektewetuitkering, de loonsanctie en verhaalssanctie zullen gelden voor die werkgever. Dit geldt voor ziektegevallen die na 1 juli 2011 zijn ontstaan. De eerste ziektedag is dan ook bepalend voor de nieuwe sancties. Vangnetfunctie van de Ziektewet De huidige Ziektewet heeft een vangnetfunctie. Dat betekent dat het UWV in bepaalde gevallen het loon van zieke werknemers doorbetaalt. Die vangnetfunctie geldt onder meer voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten. Daarnaast geldt dit voor bijvoorbeeld werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling en voor werknemers die bij ziekte aanspraak maken op de zogeheten no riskpolis. De werkgever mag de uitkering uit hoofde van de Ziektewet in mindering brengen op het door te betalen loon. Er staat nog meer op stapel: naast deze wijziging van de Ziektewet worden ook andere mogelijkheden verkend ten aanzien van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten voor vangnetters. Hierbij worden de genoemde lasten meer toegerekend aan de individuele werkgever. Er bestaat een concept wetsvoorstel dat zal leiden tot meer financiële prikkels voor werkgevers door de invoering van een gedifferentieerde Ziektewetpremie op werkgeversniveau voor grote werkgevers. Voor kleine werkgevers zal een sectorpremie worden ingevoerd. Daarnaast wordt gedacht aan invoering van loondoorbetaling voor een periode van tien dagen voor uitzendbureaus. Gezondheid en vitaliteit De veroudering van het personeelsbestand, nog versterkt door de opschuivende AOW-leeftijd, stelt u in het HR-beleid van uw instelling voor de uitdaging van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uit onderzoeken blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen leeftijd, het aantal aanwezige gezondheidsrisico s en productiviteit. Bij een hogere gemiddelde leeftijd zal het aantal gezondheidsrisico s en -klachten toenemen en bovendien de impact daarvan op de productiviteit. Gemiddeld betekent dit een afname van productiviteit naarmate de leeftijd van de werknemer hoger is of, preciezer geformuleerd, een toenemende kans op lagere productiviteit. Ook hier is sprake van een risico dat vraagt om inzicht en de juiste maatregelen. De omvang van dit risico verschilt sterk per organisatie, maar kan een omvang hebben die de ondernemingsdoelstellingen in de weg staat. Duurzame inzetbaarheid kan niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever zijn: ook de werknemer zelf zal rondom gezondheidsrisico s zelf keuzes moeten maken, voorafgegaan door de instelling om langer te willen kunnen werken. Hier hoort ook bij dat medewerkers openstaan voor persoonlijke ontwikkeling en verandering van de arbeidsrelatie. De sleutel tot deze gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid komt hiermee te liggen bij de mate van employee wellness binnen de organisatie. Bovenstaande veranderingen kunnen voor uw onderwijsinstelling ook gevolgen hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Voor het optimaal benutten van deze veranderingen kunt u begeleid worden door verschillende deskundige partijen. Zij kunnen u helpen de overwegingen door te rekenen, de operationele consequenties in beeld te brengen en u begeleiden bij een succesvolle overstap. WIA en eigenrisicodragen De financiering en uitvoering van de WGA vormt bij uitstek een onderwerp om te benaderen vanuit een risicoperspectief: de besparingspotentie wordt alleen verzilverd door een uitgebreide risicoanalyse vooraf, een zorgvuldige keuze tussen financieringsvormen en doordachte implementatie in de organisatie. Dit is een verantwoordelijkheid die in de WIA niet verder is uitgewerkt. Bovendien levert het optimaal invullen ervan vooral schadelastvermindering op voor de verzekeraar. Toch zal geen enkele werkgever dit op zijn beloop willen laten: het streven naar duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap geven hiervoor voldoende aanleiding. Daarnaast is een goede operationele inrichting inclusief procesafspraken met alle partijen de basis voor het vermijden van onverwachte financiële tegenvallers en onnodige administratieve rompslomp. Ongeveer 35 procent van de werkgevers is momenteel eigenrisicodrager voor de wettelijke WGA-uitkering. Zij kiezen er meestal voor het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers onder te brengen bij een private verzekeraar. Het door de overheid aangekondigde moment van volledige privatisering van de WGA nadert. Daardoor en vanwege de fors opgelopen premie bij het UWV, doen de achterblijvers er goed aan om in 2012 (opnieuw) te bepalen welk moment voor hen het meest gunstig is om over te stappen. Voordat u overweegt welke mogelijkheid voor uw organisatie het beste is, adviseren wij u de uitgangspunten voor een juiste premiebetaling te controleren. Hierbij bekijkt uw partner in dit traject of u in het verleden de juiste gedifferentieerde premie heeft afgedragen, eventueel te veel betaalde premies worden voor u teruggevorderd. Deze toets over het verleden dient u niet te lang uit te stellen, aangezien de aanspraken op deze gelden kunnen verjaren. 8 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

6 Ziektewet Werkgevers hadden altijd al de verplichting om zieke vangnetters te re-integreren. Als dit niet werd nageleefd kon er geen sanctie worden opgelegd door het UWV. Door de gewijzigde wetgeving geldt nu dat u als werkgever het loon moet doorbetalen aan de zieke vangnetter (na afloop van de eerste 104 weken loondoorbetaling) als blijkt dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Daarnaast gaat de verhaalssanctie gelden. Dit houdt in dat het UWV de Ziektewetuitkering verhaalt op de werkgever als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht ten aanzien van zijn zieke vangnetter voor wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Het onderscheid voor de werkgever tussen gewone zieke werknemers en zieke vangnetters komt hiermee althans voor wat betreft de re-integratieverplichting te vervallen. Risicomanagement behelst op dit onderwerp onder meer het overwegen van een volgsysteem voor de betreffende groep ex-werknemers. In elk geval zult u invulling moeten geven, zelf of in een uitbestede vorm aan re-integratie-inspanningen voor werknemers met een tijdelijk contract die als gevolg van ziekte uit dienst gaan. Gezondheid en vitaliteit HR heeft als taak om de organisatie te helpen met het effectief verhogen van de factor employee wellness en daarmee het succes van de organisatie. De juiste investeringen beperken de risico s, verhogen de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers en verlagen verzuim- en verzekeringskosten. De meest effectieve manier van sturen, is sterk afhankelijk van de specifieke risico s en omstandigheden die voor een organisatie gelden. De juiste benadering is om te starten met een 0-meting en een medewerkersonderzoek om de actuele employee wellness in kaart te brengen. Employee wellness wordt bepaald door een combinatie van gezondheid, werksituatie en persoonlijke voorkeuren en uitgangspunten van een werknemer. Dit bepaalt voor een individuele werknemer in hoeverre hij zijn werk kan doen op een prettige, productieve en veilige manier. Het employee wellness-niveau is vaak de belangrijkste factor voor medewerkers om al dan niet te verzuimen, zich te willen ontwikkelen, bereid zijn mee te werken aan veranderingen in de organisatie tot en met willen (blijven) werken bij de organisatie. De optelsom van de employee wellness-scores van uw medewerkers bepaalt het succes van uw organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen De zorgplicht, de toename van de mondigheid van ouders, de juridisering van de maatschappij, maar ook de toenemende wens om transparantie; het zijn allemaal ontwikkelingen waar een schoolbestuur vandaag de dag rekening mee moet houden. Zorgplicht De zorgplicht van een onderwijsinstelling is primair vastgelegd in Arbo- en onderwijswetgeving en houdt in dat de onderwijsinstelling zorg moet dragen voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van werknemers en leerlingen. De kwetsbaarheid van scholen is groot. Niet alleen omdat de school open en midden in de samenleving staat, maar ook omdat de samenleving er letterlijk binnenkomt. Incidenten en problemen die zich voordoen op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid van werknemers en leerlingen, bijvoorbeeld pesten, de aanwezigheid van asbest in een schoolgebouw, of een ongeluk op het schoolplein, kunnen de school een negatief imago opleveren, maar ook financiële gevolgen hebben. Schoolbesturen en directies worden naar aanleiding van een incident ter verantwoording geroepen. Veelal zijn scholen onvoldoende of helemaal niet voorbereid op dergelijke situaties. Juridisering Een andere maatschappelijke ontwikkeling die zeker ook scholen raakt, is de juridisering van de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan de toenemende claimcultuur, zowel in het bedrijfsleven als vanuit ouders van leerlingen. Om deze reden worden contracten en afspraken voor u als organisatie van steeds groter belang. Binnen de onderwijssector is dit een ondergewaardeerd thema waardoor onvoldoende aandacht is voor contractmanagement. Hierbij gaat het onder meer om het sluiten van contracten, het beoordelen van contractvoorwaarden, het verdelen van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden en het intern beheren van lopende contracten. Voorbeeld: aansprakelijkstelling bij letsel Een school huurt een dakdekker in om de dakbedekking te vernieuwen. De dakdekker kan het werk alleen tijdens schooltijden uitvoeren en de school gaat hiermee gezien de urgentie akkoord. De situatie vormt echter een aanzienlijk risico voor de school omdat brand die als gevolg van de werkzaamheden zou kunnen ontstaan, ook zou kunnen leiden tot letselschade bij de aanwezige leerlingen. Daarnaast kan ook veel of alle inventaris verloren gaan bij een dergelijke brand. Hierbij kunnen eigendommen van zowel de school als derden verloren gaan. Voor (letsel)schade van leerlingen en/ of schade aan of verlies van eigendommen van derden kan de school aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de school in het contract met de dakdekker op dit gebied geen specifieke regeling getroffen heeft, zullen veelal de leveringsvoorwaarden van de dakdekker op het contract van toepassing zijn. Hierin zal hij hoogstwaarschijnlijk zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken tot bijvoorbeeld de opdrachtsom. Alle overige schade komt vervolgens bij de school terecht. Een deel van deze schades zal verhaald kunnen worden op de brandverzekering (schade aan opstal en inventaris), maar niet alle aanwezige goederen vallen hieronder. Daarnaast kan sprake zijn van letselschade bij leerlingen, medewerkers en bezoekers. De aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schades alleen als de onderwijsinstelling op basis van de wet aansprakelijk kan worden geacht. Bijvoorbeeld wanneer de vluchtwegen geblokkeerd waren ten tijde van het incident. Als dat niet het geval is, dan moet de school ook deze schades uit eigen middelen betalen. Hoewel maatschappelijke ontwikkelingen buiten de invloedsfeer van onderwijsinstelling liggen, kunnen de gevolgen ervan groot zijn. Dat geldt op financieel vlak, maar te denken valt ook aan schade aan het imago van de school. Daarom is het zinvol om hier vooraf bij stil te staan en waar mogelijk maatregelen te treffen die de impact van de risico s kunnen beperken. Steeds meer instellingen leggen dit vast in een zogenoemde veiligheidsvisie. Om effectief risico s te beheersen zult u risicomanagement als een vast onderdeel van de dagelijkse gang van zaken moeten beschouwen. Voor uw instelling is het belangrijk om: In kaart te brengen met welke maatschappelijke ontwikkelingen u te maken heeft, onder meer op basis van incidenten die zijn voorgevallen, ook bij soortgelijke instellingen; 10 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Een andere kijk op kostenbesparingen. Thema: kostenbesparingen. - Sylvia Mulder-Busch, Account Manager bij Aon Risk Services

Een andere kijk op kostenbesparingen. Thema: kostenbesparingen. - Sylvia Mulder-Busch, Account Manager bij Aon Risk Services Thema: kostenbesparingen Inzicht in debiteurenportefeuille leidt tot kostenbesparing Bestedingen terugdringen door mix van risicomanagement en verzekeren Transparantie: kans voor publieke sector Een andere

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorgsector

Risicomanagement in de zorgsector Er is sprake van een continu veranderend risicolandschap dat zorginstellingen vraagt om te ondernemen. Dit betekent risico's nemen en vereist tegelijkertijd een actieve beheersing van die risico's. Een

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland.

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland. APRIL 2010 NUMMER 1 JAARGANG 12 GEMEENTEBULLETIN Informatie over risicomanagement voor gemeenten Risico- en verzekeringsmanagement binnen uw gemeente In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor een

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Positie vangnetters

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie