Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector"

Transcriptie

1 Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Uw risico s het hoofd bieden Hoe succesvol is uw instelling in het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, financieel en operationeel? Die vraag wordt van steeds groter belang. Diverse bezuinigingen en aanpassingen zetten de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen in Nederland meer en meer onder druk. Ook u zult de beperkte mensen en middelen efficiënt in moeten zetten om voor de korte en lange termijn uw eigen doelstellingen overeind te houden. Aon helpt u hierbij op weg. Goed voorbereid zijn begint bij een duidelijke analyse van de risico s die op u afkomen. Daarom lichten we de belangrijkste actuele ontwikkelingen en maatregelen toe die in het hedendaagse onderwijs spelen. Op basis hiervan bieden we een handreiking om risico s voor uw instelling meetbaar en concreet te maken. Zodat u met het oog op de toekomst keuzes kunt maken om risico s het hoofd te bieden. Inhoud: Maart Inleiding en doelstelling 3 2 Ontwikkelingen in het onderwijs 4 3 Conclusie en aanbevelingen 13

2 1 Inleiding What sculpture is to a block of marble, education is to a human soul. Joseph Addison - Engels politicus, schrijver en dichter ( ) Goed en innovatief onderwijs is een hoofdzaak. Voor een sterke Nederlandse kenniseconomie, maar ook voor een samenleving waarin iedereen een eigen plek kan vinden. Tegelijkertijd staat het onderwijs juist nu onder druk door bezuinigingen op de bekostiging, wijzigingen in weten regelgeving, maar ook onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Daar komen dan ook nog de veranderingen bij op het gebied van personele lasten. Ook uw instelling heeft of krijgt te maken met deze opeenstapeling van uitdagingen. Vraagstelling Het mag duidelijk zijn dat voortdurende (gedwongen) aanpassingen in de bedrijfsvoering of financiering veel vragen van het onderwijs, en van de verantwoordelijke bestuurders en uitvoerders. Ongetwijfeld staat u hierin voor afwegingen die mensen en middelen raken. Dat vraagt doelgerichtheid en creativiteit, de nodige expertise om financieel en operationeel bij te sturen en zo in control te zijn en te blijven. De vraagstelling van deze whitepaper is daarom: Hoe kunt u actief financiële en/of operationele tegenvallers inschatten en beperken? Om deze vraag te beantwoorden is het om te beginnen nodig een goed beeld te hebben van wat er op u afkomt. De basis van deze whitepaper is daarom een beknopte uiteenzetting van actuele thema s en ontwikkelingen. Stuk voor stuk raken ze het functioneren van onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om: Bezuinigingen; Verbreding taak Onderwijsinspectie; Belegging bouwheerschap bij scholen; Verandering personele lasten; Maatschappelijke ontwikkelingen. Perspectief Deze whitepaper gaat verder dan een schets van ontwikkelingen die zich op de korte en lange termijn voordoen. Het doel is een handreiking te bieden, zodat uw instelling in staat is risico s beter te beheren en te beheersen. Door bij te dragen aan inzicht om mogelijke risico s te identificeren, zijn de risico s die uw instelling loopt beter in te schatten. En door hieraan bovendien gericht advies en maatregelen te verbinden om tegenvallers waar mogelijk vóór te zijn. De auteurs putten hiervoor uit hun jarenlange ervaring met de bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen. Ze benaderen de thematiek vanuit een helder perspectief op het belang en de noodzaak van risicomanagement. Want door risicobewust in te spelen op de veranderingen waarmee uw instelling te maken krijgt, kunt u zich richten op uw primaire proces, het onderwijs. Kortom, op de hoofdzaak. 2 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

3 2 Ontwikkelingen in het onderwijs De kwaliteit en het succes van het onderwijs zelf hangen in toenemende mate af van de keuzes die instellingen op het niveau van de bedrijfsvoering maken. Dit hoofdstuk zet uiteen met welke ontwikkelingen u wat dat betreft rekening kunt houden. Ook zijn ter illustratie voorbeelden en cases uit de praktijk opgenomen. Vijf aandachtsgebieden worden hier uitgewerkt. Op een schets van actuele ontwikkelingen volgt een uitleg over de mogelijke gevolgen en effecten hiervan, financieel dan wel operationeel en met oog voor zowel de korte als lange termijn. Bij elk onderwerp vindt u als afsluiting gericht advies over hoe uw instelling op een specifiek aandachtsgebied de risico s het hoofd kan bieden. Bezuinigingen Aan de realiteit van minder inkomsten en/of extra kosten in het onderwijs liggen diverse oorzaken ten grondslag. Van het afschaffen van de Bestuur- en Managementvergoeding binnen het primair onderwijs, tot introductie van de functiemix in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Duidelijk is dat de bezuinigingsmaatregelen zich binnen alle onderdelen van de onderwijssector laten voelen. Hoewel het voor een deel om maatregelen gaat met een gefaseerde invoering, lost dit het probleem waarvoor onderwijsinstellingen zich gesteld zien slechts tijdelijk op. De confrontatie met de financiële gevolgen volgt hoe dan ook. Voorbeeld: passend onderwijs en financiering van de overgangsfase De bezuiniging op het passend onderwijs is een voorbeeld van een maatregel waarbij de invoering over meerdere jaren verspreid wordt. In die periode kunnen de scholen zich beraden, bijvoorbeeld over de vraag of ze het aanbod passend onderwijs aanpassen aan de nieuwe financieringsmethoden óf het aanbod handhaven en aanvullende financieringsmethoden zoeken. Een school zal zich gedurende een bepaalde tijd in een overgangsfase bevinden. Ondertussen lopen de kosten voor de reguliere bedrijfsvoering gewoon door. Een beroep op de reserves van de school is vrijwel niet te vermijden om de overgangsfase te overbruggen. Daarom is het belangrijk te kunnen inschatten welk deel van de reserves hiervoor nodig is, en welk deel beschikbaar blijft voor de financiering van overige doelen. Onderbouwing van de financiële positie is bij veel onderwijsinstellingen nog geen gemeengoed. Doorgaans is er wel het gevoel dat de reservepositie overeenkomt met de benodigde financiële middelen voor de instelling, maar ontbreekt een feitelijke onderbouwing. Het kwantificeren van de onderliggende financieringsbehoeften kan hierin (gedeeltelijk) voorzien. Een instelling die weet dat er bezuinigingsmaatregelen aankomen kan hiervoor reserves aanhouden. Hiervoor is het vereist om de financiële gevolgen in te kunnen schatten van zowel bekende als de nog onbekende bezuinigingen die op stapel staan. Maakt uw instelling deel uit van het primair onderwijs dan heeft u te maken gehad met de afschaffing van de Bestuur- en Managementvergoeding. Dit terwijl de commissie Don aanbeveelt dat de financiële deskundigheid versterkt dient te worden. Veel onderwijsinstellingen missen door de afschaffing enkele tonnen euro s. Daarnaast worden scholen in de lumpsum vergoeding niet volledig gecompenseerd voor de werkgeverslasten die zij dragen. Bij een onderwijsinstelling, waar personeelskosten ongeveer 85-90% van de totale lasten beslaan, is een dergelijke beperking van de vergoeding van grote invloed op de financiële situatie van de organisatie. Impact van actuele bezuinigingen Het onderwijs ziet zich niet alleen geconfronteerd met bezuinigingen uit het verleden, ook het huidige kabinet heeft bezuinigingsmaatregelen benoemd in het regeerakkoord. Voor het primair en voortgezet onderwijs is vooral de bezuiniging op passend onderwijs ingrijpend, net als de mogelijke afschaffing of beperking van de BAPO-regeling. Bent u actief in het hoger onderwijs, dan is voor uw organisatie impact te verwachten van mogelijke verhoging van de collegegelden, afschaffing van de OV-jaarkaart voor langstudeerders, en het plan om een boete op te leggen aan de instelling waar de langstudeerder zijn of haar studie volgt. Veel van de genoemde maatregelen hebben structurele invloed op het budget. Dit heeft ook zijn weerslag op de reserves van de organisatie. In de meeste gevallen zullen onderwijsinstellingen niet zelf in staat zijn om de organisatie en de processen direct af te stemmen op de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Hier is tijd voor nodig en dat betekent dat de instelling gedurende een overgangsfase kosten maakt waarvoor de vergoeding inmiddels is weggevallen. In zo n situatie bent u voor financiering aangewezen op de reserves. Het is daarom van belang: voor alle posten op de exploitatiebegroting na te gaan of (voorgenomen) bezuinigingen deze posten raken; indien van toepassing te bepalen wat de mogelijke impact daarvan is en welke kans u hier als onderwijsinstelling aan toekent; door middel van een statistische simulatie een beeld te vormen van de verwachte tekorten of overschotten op de begroting voor de komende jaren. De simulatie biedt houvast voor onderbouwing of verantwoording van (een deel van) de reservepositie. Daarnaast vormt het input voor het bijsturen van de eigen organisatie. Financiering van eventuele tekorten kan vervolgens plaatsvinden vanuit de reservepositie van de onderwijsinstelling. Verbreden taak Onderwijsinspectie Een van de aanbevelingen van de commissie Don was om de taak van de Onderwijsinspectie te verbreden: de inspectie moet ook onderzoek doen naar de doelmatigheid van het financiële beleid van onderwijsinstellingen om zo excessief spaargedrag ter discussie te kunnen stellen. Uit onderzoek door de inspectie (in 2009) blijkt dat bijna tweederde van de primair onderwijsinstellingen eind 2008 teveel financiële middelen had en het waarom van deze extra gelden niet kon onderbouwen. Binnen het voortgezet onderwijs ligt dit percentage lager. Maar ook in dit segment gaat het nog steeds om ruim de helft van de onderzochte instellingen. Voor het ministerie van OCW was dit aanleiding om alle onderwijsinstellingen te gaan toetsen. Instellingen die de grenzen overschrijden, krijgen bezoek van de inspectie en dienen hun financiële positie te onderbouwen. 4 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

4 Voor het op kwantitatieve wijze beargumenteren van de reservepositie en het kwantificeren van risico s van een onderwijsinstelling zijn verschillende methoden beschikbaar. Aan te raden is een methode te gebruiken die rekent op basis van een statistisch simulatiemodel. Een dergelijk model houdt rekening met het feit dat meerdere risico s zich in een zelfde jaar kunnen voordoen en dat sommige risico s elkaar versterken of juist afzwakken. De simulatie levert een overzicht dat voor verschillende zekerheidsniveaus aangeeft wat de benodigde weerstandscapaciteit is om de risico s op korte en/of middellange termijn te kunnen opvangen. Het resultaat van deze aanpak waarbij u risico s kwantificeert en hierop een deel van uw meerjarenplanning baseert, ligt in lijn met de vereisten die de commissie Don stelt aan een onderwijsinstelling. Zij stelt namelijk dat alle instellingsbesturen een meerjarige financiële planning moeten opstellen en tevens een op de eigen omstandigheden toegesneden risicoanalyse (en in het verlengde daarvan een liquiditeitsplanning). Ook voldoet uw onderwijsinstelling hiermee aan de eis van de onderwijsinspectie met betrekking tot de onderbouwing van de reservepositie en de doelmatigheid van het financiële beleid. Bouwheerschap bij scholen beleggen Steeds vaker beleggen gemeenten het bouwheerschap voor verbouw of nieuwbouw van schoollocaties bij de onderwijsinstelling zelf. De gemeente stelt de school in deze gevallen een vastgesteld bedrag ter beschikking waarna het bestuur het project naar eigen inzicht uitvoert. Neemt u als instelling het bouwheerschap over dan krijgt u te maken met allerlei aan het project gerelateerde risico s. Daarbij kan het gaan om overschrijding van het projectbudget, maar ook om de gevolgen van een eventuele ontwerpfout in het nieuwe of verbouwde pand. De financiële gevolgen komen voor rekening van de school en financiering daarvan kan een zwaar beroep doen op de reserves. Voorbeeld: projectrisico s beheersen bij bouwheerschap Een onderwijsinstelling gaat een nieuwe schoollocatie bouwen. De projectsom van dit bouwproject bedraagt 6 miljoen euro. De school accepteert de door de ontwerper gehanteerde branchevoorwaarden (DNR-voorwaarden). Hierin is opgenomen dat de architect zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de opdrachtsom van het ontwerp; stel ,-. Voor de daadwerkelijke bouw, huurt de school een aannemer in en volgt veel aanwijzingen van de aannemer op, zoals aanwijzingen met betrekking tot de verzekeringen en de te gebruiken materialen. De aannemer sluit dan ook een CARverzekering (Construction All Risk) voor het project om eventuele aansprakelijkheid tijdens de bouw van de school af te dekken. Na oplevering van de nieuwe school blijkt sprake van een constructiefout. In verband met de veiligheid sluit de school, totdat de fout verholpen is. Zo krijgt de school te maken met de kosten van herstel van het gebrek en met de kosten voor het zoeken en huren van tijdelijke huisvesting. Herstelkosten kunnen gemakkelijk 10% van de projectsom bedragen; in dit voorbeeld ,-. In dit voorbeeld houdt dat in dat de school zeker ,- uit de eigen reserves moet financieren om de reparatie aan het pand te voltooien; ,- kan namelijk verhaald worden op de ingenieur op basis van de DNR-voorwaarden. De hier geschetste gevolgen zijn nog exclusief de aanvullende kosten voor vervangende huisvesting. Ontwerpfouten bij de verbouw of nieuwbouw van een school leiden tot aanzienlijke extra kosten voor de onderwijsinstelling. Is er geen specifieke regeling getroffen dan komen deze kosten ten laste van de reserves. Als onderwijsinstelling kunt u zichzelf tegen de financiële risico s van het bouwheerschap beschermen door: een CAR-verzekering uit te nemen bij een verzekeraar; deze situatie heeft enkele voordelen, waaronder een beperking van de kosten voor de onderwijsinstelling; een Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering; deze verzekering biedt de organisatie dekking voor niet verhaalbare schades in het kader van ontwerpactiviteiten door een ingenieursbureau. Hierbij gaat het om dekking van schade als gevolg van een fout in het ontwerp die tijdens de eerste 10 jaar na oplevering van het werk wordt geconstateerd; een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV); deze verzekering biedt voor een periode van 10 jaar na oplevering dekking voor verborgen gebreken in de constructieve delen van een nieuw opgeleverd gebouw. De dekking omvat schade door een fout in het ontwerp, een fout in de uitvoering en een fout in een gebruikt materiaal. Veranderingen in personele lasten WIA en eigenrisicodragerschap Hoewel de WIA en de daarin besloten financieringskeuze voor de WGA-uitkering nu al een aantal jaren bestaat, is dit voor veel organisaties nog steeds een hoofdpijndossier. Voor grote organisaties gaat het om een omvangrijke sterk beïnvloedbare geldstroom. Dat pleit ervoor om dit aandachtgebied aan te wijzen als prioriteit van de organisatie als geheel en van HR als gespecialiseerde dossiereigenaar. Vooral de concrete operationele invulling van een eenmaal gekozen private financiering (eigenrisicodragerschap) leidt in de praktijk tot problemen. Twee veelvoorkomende oorzaken: Bij de financieel gedreven beslissing om uit het publieke bestel te treden is vaak niet volledig vastgesteld welke uitkeringslasten het risico voor de werkgever vormden; De verwachting dan wel belofte over de ondersteunende rol van de verzekeraar blijkt te hoog te zijn. Werkgevers merken in de praktijk dat een vorm van structurele regie op langdurige arbeidsongeschiktheidsgevallen noodzakelijk is en bovendien tot grote besparingen leidt. Het organiseren daarvan is een relatief nieuw terrein en ook tamelijk lastig omdat het deels gaat over oud-medewerkers die niet meer in de personeelsadministratie voorkomen. De gemiddelde premie in het publieke bestel wordt geleidelijk (en soms met grote schokken) hoger als gevolg van de steeds kleiner wordende groep werkgevers die publiek verzekerd is. Voor organisaties die nog niet hebben gekozen voor eigenrisicodragerschap betekent dit een steeds sterkere aanleiding om de afweging tussen publieke of private financiering (opnieuw) op de agenda te zetten. Naast het financiële voordeel, is er een aantal belangrijke aandachtspunten. Het gaat vooral om de invulling van de verantwoordelijkheid voor re-integratie gedurende maximaal tien jaar WGA-uitkering. 6 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

5 WGA eigenrisicodragen in cijfers Voor een grote organisatie met een gemiddeld premieloon van EUR en een gelijkblijvende toegerekende uitkeringenlast van EUR , bedraagt alleen al de stijging van de gedifferentieerde WGA-premie tussen 2009 en 2012 ongeveer EUR In dit voorbeeld is er geen sprake van nieuwe WGA-gevallen vanaf Werkgevers die de afgelopen jaren wél instromers in de WGA hadden, betalen in het publieke bestel de rekening daarvoor, soms tot wel tweeënhalf maal het bedrag van de werkelijke uitkeringslasten. Privatisering Ziektewet Technisch verwant aan het eigenrisicodragerschap voor de WGA, maar nieuw en minder opvallend, is de behoorlijk ingrijpende aanpassing van de Ziektewet. Op 6 juni 2011 is de Wet Wijziging Verrekening Inkomsten met Ziekengeld (voorheen bekend onder de naam Wet Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) in werking getreden. De reden voor invoering van de Wet Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet is voornamelijk gelegen in het feit dat de vangnetters de afgelopen jaren in hoge mate hebben bijgedragen aan de instroom in de WIA. De nieuwe wet heeft als oogmerk om de WIA betaalbaar te houden en geeft de werkgever daarop gerichte prikkels. Vooral bij organisaties met veel vangnetters (bijvoorbeeld veel tijdelijke contracten) heeft deze wet een forse impact. Dit betekent onder meer dat als een werkgever de re-integratieverplichtingen niet is nagekomen ten aanzien van personen die aanspraak maken op een Ziektewetuitkering, de loonsanctie en verhaalssanctie zullen gelden voor die werkgever. Dit geldt voor ziektegevallen die na 1 juli 2011 zijn ontstaan. De eerste ziektedag is dan ook bepalend voor de nieuwe sancties. Vangnetfunctie van de Ziektewet De huidige Ziektewet heeft een vangnetfunctie. Dat betekent dat het UWV in bepaalde gevallen het loon van zieke werknemers doorbetaalt. Die vangnetfunctie geldt onder meer voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben, zoals werknemers met een tijdelijk contract en uitzendkrachten. Daarnaast geldt dit voor bijvoorbeeld werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling en voor werknemers die bij ziekte aanspraak maken op de zogeheten no riskpolis. De werkgever mag de uitkering uit hoofde van de Ziektewet in mindering brengen op het door te betalen loon. Er staat nog meer op stapel: naast deze wijziging van de Ziektewet worden ook andere mogelijkheden verkend ten aanzien van de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten voor vangnetters. Hierbij worden de genoemde lasten meer toegerekend aan de individuele werkgever. Er bestaat een concept wetsvoorstel dat zal leiden tot meer financiële prikkels voor werkgevers door de invoering van een gedifferentieerde Ziektewetpremie op werkgeversniveau voor grote werkgevers. Voor kleine werkgevers zal een sectorpremie worden ingevoerd. Daarnaast wordt gedacht aan invoering van loondoorbetaling voor een periode van tien dagen voor uitzendbureaus. Gezondheid en vitaliteit De veroudering van het personeelsbestand, nog versterkt door de opschuivende AOW-leeftijd, stelt u in het HR-beleid van uw instelling voor de uitdaging van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uit onderzoeken blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen leeftijd, het aantal aanwezige gezondheidsrisico s en productiviteit. Bij een hogere gemiddelde leeftijd zal het aantal gezondheidsrisico s en -klachten toenemen en bovendien de impact daarvan op de productiviteit. Gemiddeld betekent dit een afname van productiviteit naarmate de leeftijd van de werknemer hoger is of, preciezer geformuleerd, een toenemende kans op lagere productiviteit. Ook hier is sprake van een risico dat vraagt om inzicht en de juiste maatregelen. De omvang van dit risico verschilt sterk per organisatie, maar kan een omvang hebben die de ondernemingsdoelstellingen in de weg staat. Duurzame inzetbaarheid kan niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever zijn: ook de werknemer zelf zal rondom gezondheidsrisico s zelf keuzes moeten maken, voorafgegaan door de instelling om langer te willen kunnen werken. Hier hoort ook bij dat medewerkers openstaan voor persoonlijke ontwikkeling en verandering van de arbeidsrelatie. De sleutel tot deze gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid komt hiermee te liggen bij de mate van employee wellness binnen de organisatie. Bovenstaande veranderingen kunnen voor uw onderwijsinstelling ook gevolgen hebben, zowel in positieve als negatieve zin. Voor het optimaal benutten van deze veranderingen kunt u begeleid worden door verschillende deskundige partijen. Zij kunnen u helpen de overwegingen door te rekenen, de operationele consequenties in beeld te brengen en u begeleiden bij een succesvolle overstap. WIA en eigenrisicodragen De financiering en uitvoering van de WGA vormt bij uitstek een onderwerp om te benaderen vanuit een risicoperspectief: de besparingspotentie wordt alleen verzilverd door een uitgebreide risicoanalyse vooraf, een zorgvuldige keuze tussen financieringsvormen en doordachte implementatie in de organisatie. Dit is een verantwoordelijkheid die in de WIA niet verder is uitgewerkt. Bovendien levert het optimaal invullen ervan vooral schadelastvermindering op voor de verzekeraar. Toch zal geen enkele werkgever dit op zijn beloop willen laten: het streven naar duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap geven hiervoor voldoende aanleiding. Daarnaast is een goede operationele inrichting inclusief procesafspraken met alle partijen de basis voor het vermijden van onverwachte financiële tegenvallers en onnodige administratieve rompslomp. Ongeveer 35 procent van de werkgevers is momenteel eigenrisicodrager voor de wettelijke WGA-uitkering. Zij kiezen er meestal voor het risico voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers onder te brengen bij een private verzekeraar. Het door de overheid aangekondigde moment van volledige privatisering van de WGA nadert. Daardoor en vanwege de fors opgelopen premie bij het UWV, doen de achterblijvers er goed aan om in 2012 (opnieuw) te bepalen welk moment voor hen het meest gunstig is om over te stappen. Voordat u overweegt welke mogelijkheid voor uw organisatie het beste is, adviseren wij u de uitgangspunten voor een juiste premiebetaling te controleren. Hierbij bekijkt uw partner in dit traject of u in het verleden de juiste gedifferentieerde premie heeft afgedragen, eventueel te veel betaalde premies worden voor u teruggevorderd. Deze toets over het verleden dient u niet te lang uit te stellen, aangezien de aanspraken op deze gelden kunnen verjaren. 8 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

6 Ziektewet Werkgevers hadden altijd al de verplichting om zieke vangnetters te re-integreren. Als dit niet werd nageleefd kon er geen sanctie worden opgelegd door het UWV. Door de gewijzigde wetgeving geldt nu dat u als werkgever het loon moet doorbetalen aan de zieke vangnetter (na afloop van de eerste 104 weken loondoorbetaling) als blijkt dat de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Daarnaast gaat de verhaalssanctie gelden. Dit houdt in dat het UWV de Ziektewetuitkering verhaalt op de werkgever als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht ten aanzien van zijn zieke vangnetter voor wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte. Het onderscheid voor de werkgever tussen gewone zieke werknemers en zieke vangnetters komt hiermee althans voor wat betreft de re-integratieverplichting te vervallen. Risicomanagement behelst op dit onderwerp onder meer het overwegen van een volgsysteem voor de betreffende groep ex-werknemers. In elk geval zult u invulling moeten geven, zelf of in een uitbestede vorm aan re-integratie-inspanningen voor werknemers met een tijdelijk contract die als gevolg van ziekte uit dienst gaan. Gezondheid en vitaliteit HR heeft als taak om de organisatie te helpen met het effectief verhogen van de factor employee wellness en daarmee het succes van de organisatie. De juiste investeringen beperken de risico s, verhogen de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers en verlagen verzuim- en verzekeringskosten. De meest effectieve manier van sturen, is sterk afhankelijk van de specifieke risico s en omstandigheden die voor een organisatie gelden. De juiste benadering is om te starten met een 0-meting en een medewerkersonderzoek om de actuele employee wellness in kaart te brengen. Employee wellness wordt bepaald door een combinatie van gezondheid, werksituatie en persoonlijke voorkeuren en uitgangspunten van een werknemer. Dit bepaalt voor een individuele werknemer in hoeverre hij zijn werk kan doen op een prettige, productieve en veilige manier. Het employee wellness-niveau is vaak de belangrijkste factor voor medewerkers om al dan niet te verzuimen, zich te willen ontwikkelen, bereid zijn mee te werken aan veranderingen in de organisatie tot en met willen (blijven) werken bij de organisatie. De optelsom van de employee wellness-scores van uw medewerkers bepaalt het succes van uw organisatie. Maatschappelijke ontwikkelingen De zorgplicht, de toename van de mondigheid van ouders, de juridisering van de maatschappij, maar ook de toenemende wens om transparantie; het zijn allemaal ontwikkelingen waar een schoolbestuur vandaag de dag rekening mee moet houden. Zorgplicht De zorgplicht van een onderwijsinstelling is primair vastgelegd in Arbo- en onderwijswetgeving en houdt in dat de onderwijsinstelling zorg moet dragen voor de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van werknemers en leerlingen. De kwetsbaarheid van scholen is groot. Niet alleen omdat de school open en midden in de samenleving staat, maar ook omdat de samenleving er letterlijk binnenkomt. Incidenten en problemen die zich voordoen op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid van werknemers en leerlingen, bijvoorbeeld pesten, de aanwezigheid van asbest in een schoolgebouw, of een ongeluk op het schoolplein, kunnen de school een negatief imago opleveren, maar ook financiële gevolgen hebben. Schoolbesturen en directies worden naar aanleiding van een incident ter verantwoording geroepen. Veelal zijn scholen onvoldoende of helemaal niet voorbereid op dergelijke situaties. Juridisering Een andere maatschappelijke ontwikkeling die zeker ook scholen raakt, is de juridisering van de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan de toenemende claimcultuur, zowel in het bedrijfsleven als vanuit ouders van leerlingen. Om deze reden worden contracten en afspraken voor u als organisatie van steeds groter belang. Binnen de onderwijssector is dit een ondergewaardeerd thema waardoor onvoldoende aandacht is voor contractmanagement. Hierbij gaat het onder meer om het sluiten van contracten, het beoordelen van contractvoorwaarden, het verdelen van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden en het intern beheren van lopende contracten. Voorbeeld: aansprakelijkstelling bij letsel Een school huurt een dakdekker in om de dakbedekking te vernieuwen. De dakdekker kan het werk alleen tijdens schooltijden uitvoeren en de school gaat hiermee gezien de urgentie akkoord. De situatie vormt echter een aanzienlijk risico voor de school omdat brand die als gevolg van de werkzaamheden zou kunnen ontstaan, ook zou kunnen leiden tot letselschade bij de aanwezige leerlingen. Daarnaast kan ook veel of alle inventaris verloren gaan bij een dergelijke brand. Hierbij kunnen eigendommen van zowel de school als derden verloren gaan. Voor (letsel)schade van leerlingen en/ of schade aan of verlies van eigendommen van derden kan de school aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de school in het contract met de dakdekker op dit gebied geen specifieke regeling getroffen heeft, zullen veelal de leveringsvoorwaarden van de dakdekker op het contract van toepassing zijn. Hierin zal hij hoogstwaarschijnlijk zijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken tot bijvoorbeeld de opdrachtsom. Alle overige schade komt vervolgens bij de school terecht. Een deel van deze schades zal verhaald kunnen worden op de brandverzekering (schade aan opstal en inventaris), maar niet alle aanwezige goederen vallen hieronder. Daarnaast kan sprake zijn van letselschade bij leerlingen, medewerkers en bezoekers. De aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schades alleen als de onderwijsinstelling op basis van de wet aansprakelijk kan worden geacht. Bijvoorbeeld wanneer de vluchtwegen geblokkeerd waren ten tijde van het incident. Als dat niet het geval is, dan moet de school ook deze schades uit eigen middelen betalen. Hoewel maatschappelijke ontwikkelingen buiten de invloedsfeer van onderwijsinstelling liggen, kunnen de gevolgen ervan groot zijn. Dat geldt op financieel vlak, maar te denken valt ook aan schade aan het imago van de school. Daarom is het zinvol om hier vooraf bij stil te staan en waar mogelijk maatregelen te treffen die de impact van de risico s kunnen beperken. Steeds meer instellingen leggen dit vast in een zogenoemde veiligheidsvisie. Om effectief risico s te beheersen zult u risicomanagement als een vast onderdeel van de dagelijkse gang van zaken moeten beschouwen. Voor uw instelling is het belangrijk om: In kaart te brengen met welke maatschappelijke ontwikkelingen u te maken heeft, onder meer op basis van incidenten die zijn voorgevallen, ook bij soortgelijke instellingen; 10 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

7 Te bepalen in welke mate deze op de eigen school in kunnen werken en op basis hiervan een risicoprofiel vast te stellen; In een volgende stap zal het schoolbestuur moeten bepalen of zij de risico s binnen het risicoprofiel acceptabel vindt of dat deze middels preventiemaatregelen gelimiteerd moeten worden. Alleen door een structurele aanpak binnen het schoolbeleid kan risicopreventie effectief zijn. Ook de aard van de activiteiten die binnen de school plaatsvinden en de omgeving van de school vormen een belangrijke factor. Denk bijvoorbeeld aan gevaren als bedreigingen, geweld, vandalisme, brandstichting, informatiebeveiliging, waterschade, kortsluiting, struikelen, vallen, uitglijden. Steeds meer instellingen leggen hun ambitie en de concrete vertaalslag hiervan vast in een zogenoemde veiligheidsvisie. Belangrijke momenten om hieraan extra aandacht te besteden zijn: inrichten of herinrichten van de organisatie; nieuwbouw of andere ingrijpende bouwwerkzaamheden; na een bedreiging, verwonding of geweldsincident; na een (grote) schade; bij wijzigingen van informatiesystemen en/of de gebruikersgroepen; voor gevaarlijke werkzaamheden zoals schilderen (oplosmiddelen) en dakdekken; voor bijzondere evenementen. Dat een 100% veilige situatie niet bestaat, behoeft geen toelichting. De samenleving wordt steeds crisisgevoeliger door toenemende afhankelijkheid van systemen, de invloed van de media, maar ook onder invloed van de verregaande juridisering en de snelheid waarmee berichten verspreid worden via onder meer social media. Daarom is het raadzaam u voor te bereiden op incidenten en crisissituaties. In crisisplannen omschrijft u scenario s die u voorziet en de wijze waarop u te werk gaat als zich een crisis voordoet. 3 Conclusies en aanbevelingen Inzicht in uw activiteiten en de risico s die hieraan verbonden zijn, biedt belangrijke aanknopingspunten om de organisatie beter aan te sturen. Hierbij gaat het niet alleen om de operationele aansturing van uw onderwijsinstelling, maar ook om de invulling van uw financiële planning en sturing. Kies daarom voor een risico-gestuurde benadering (in plaats van een reactieve benadering). Een risicoperspectief op de bedrijfsvoering van een school beschermt niet alleen het primaire proces van uw instelling door tegenvallers te identificeren en hiervoor maatregelen te treffen. Het kennen en realistisch inschatten van risico s, is essentieel voor het gericht en meetbaar reduceren van de kans op ongewenste gebeurtenissen. Dat levert bovendien besparingen op. De besparingspotentie wordt alleen verzilverd door een structurele aanpak: Uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse vooraf; Zorgvuldige keuze tussen financieringsvormen; Opstellen van een robuuste meerjarenraming; Doordachte implementatie in de organisatie. In het beperken van risico s en het vormgeven hiervan in beleid en procedures kunt u een eigen ambitieniveau bepalen. Uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse vooraf Risicogestuurd ( risk based ) werken vereist een betrouwbare risicoanalyse. Deze analyse vormt niet alleen de eerste stap voor uw risicomanagement, maar vormt gedurende een aantal jaar het uitgangspunt voor veel van uw inspanningen. Het opgestelde risicoprofiel omvat naast de risico s en operationele beheersmaatregelen een weergave van de financieringsmaatregelen die getroffen zijn. Door deze koppeling ontstaat een totaalbeeld van zowel de externe als interne risico s voor uw organisatie en de mogelijke consequenties voor uw financiële positie. Zorgvuldige keuze tussen financieringsvormen In samenhang met het opstellen van een risicoprofiel en het maken van de financiële vertaalslag kunt u na (laten) gaan welke risico s wel en niet gedekt zijn door de huidige verzekeringen van uw onderwijsinstelling. Dit kan in de vorm van een analyse van de lopende verzekeringen. Wanneer risico s niet binnen uw huidige verzekeringsportefeuille gedekt zijn, zullen de financiële gevolgen ten laste van de reserves (weerstandscapaciteit) van de onderwijsinstelling komen. Opstellen van een robuuste meerjarenraming Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit en het opstellen van een robuuste meerjarenraming is het aan te raden een methode te gebruiken die rekent op basis van een statistisch simulatiemodel. Een dergelijk model houdt rekening met het feit dat meerdere risico s zich in een zelfde jaar kunnen voordoen en dat sommige risico s elkaar versterken of juist afzwakken. De simulatie levert een overzicht dat voor verschillende zekerheidsniveaus aangeeft wat de benodigde weerstandscapaciteit is om de risico s op korte en/of middellange termijn te kunnen opvangen 12 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

8 Doordachte implementatie in de organisatie Het resultaat van deze aanpak vormt een beslisinstrument voor het bestuur ten aanzien van aan te houden reserves en het stellen van prioriteiten met betrekking tot de risicofinanciering en -beheersing. Bovendien kunnen de uitkomsten gebruikt worden om richting de Onderwijsinspectie een deel van het budgetbeheer van de organisatie te beargumenteren. Ook krijgt u inzicht in het effect van de geïdentificeerde risico s op de begroting op middellange termijn en hiermee input voor het opstellen van de meerjarenbegroting. Aangezien risicomanagement een proces is, is het belangrijk dit op te nemen in de huidige cyclus voor Planning & Control binnen uw instelling. Op deze manier vindt er periodieke monitoring plaats en kunt u snel inspelen op interne en externe veranderingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw financiële situatie. Tot slot Als instelling kunt u voor het vormgeven van gestructureerd risicomanagement een beroep doen op deskundige partijen, zoals uw accountant, verzekeringsmakelaar of een andere adviesorganisatie. Schakelt u voor begeleiding een verzekeringsmakelaar/-risicoadviseur in dan geldt voor die partij de verplichting u zo goed mogelijk te adviseren in het afdekken van uw risico s, onder andere door middel van verzekeringen. Bij een dergelijke analyse komt het geheel aan risico s in beeld alsmede de financiering ervan. Dit levert inzicht op in de mogelijkheden die u op het gebied van financiering heeft en advies over welke financieringsvorm hierbij in uw situatie het beste past. Ook draagt het bij aan optimalisatie van de verzekeringsdekking en aan optimalisatie van de totale risicokosten van de organisatie. 14 Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart Whitepaper: Risicobewust inspelen op verandering Maart 2012

9 Jolande Waterschoot Jolande Waterschoot is Managing Consultant bij Aon Gobal Risk Consulting (AGRC). Vanuit die functie is Jolande verantwoordelijk voor de ontwikkeling van liability risk management binnen AGRC. Ook draagt ze bij aan de ontwikkeling van dienstverlening binnen de publieke sector. Ze heeft ruime ervaring met risicomanagement en risicofinanciering, speciaal binnen de sector onderwijs. Jiska Wijker-Kerskes Jiska Wijker-Kerskes is Consultant bij Aon Global Risk Consulting. Jiska neemt als consultant deel aan risicomanagementprojecten binnen diverse sectoren. De publieke sector is hierbij een specifiek aandachtsgebied. Binnen deze sector, en met name de onderwijssector, heeft zij ruime ervaring opgedaan met risicomanagement en risicofinanciering en is zij nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en dienstverlening. Contact Voor meer informatie: Jolande Waterschoot T M E Jiska Wijker-Kerskes T M E Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE). Aon is hoofdsponsor van Manchester United, lees hierover op Meer informatie: V6-Whitepaper-onderwijs 1e druk

Ik ben Eigenrisicodrager en nu?

Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Ik ben Eigenrisicodrager en nu? Wanneer u dit leest heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Waarschijnlijk is dit een overwogen keuze geweest waarbij u zich ook heeft laten informeren

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Hewitt Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Inkomensverzekeringen Werknemers zijn cruciaal voor de continuïteit en winstgevendheid

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Aon Risk Solutions. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Wat is het nut van een WGAhiaatverzekering indien al voorzien is in een WIA-excedentregeling? Het

Nadere informatie

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources.

WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? Risk. Reinsurance. Human Resources. WGA en Ziektewet: risico s of kansen? De overheid trekt zich steeds verder terug uit de sociale zekerheid. Financiële prikkels

Nadere informatie

Verzuim & WGA.IN CONTROL

Verzuim & WGA.IN CONTROL Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Verzuim &.IN CONTROL Eén loket voor al uw zaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Cerr ovit Aut Vedae Hsum

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

Aon Hewitt. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Hewitt. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Hewitt WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Wat is het nut van een WGAhiaatverzekering indien al voorzien is in een WIA-excedentregeling? Het komt regelmatig

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

Impactanalyse Participatiewet

Impactanalyse Participatiewet Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Impactanalyse Participatiewet Risico s en kansen die ontstaan als gevolg van de Participatiewet Risk. Reinsurance. Human Resources. Inleiding Om

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Medische Aansprakelijkheid

Medische Aansprakelijkheid Medische Aansprakelijkheid Ziekenhuizen zijn jarenlang geconfronteerd met zeer beperkte Om dit mogelijk te maken introduceert Aon Medische Aansprakelijkheid mogelijkheden om medische aansprakelijkheidsrisico

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu?

Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Help, ik ben eigenrisicodrager! Wat nu? Eigenrisicodragers krijgen het nodige voor hun kiezen. Verzekeraars berekenen fors hogere premies voor hun WIAverzekeringen nu de instroom in diverse sectoren hoger

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering Arbo en Onderwijswet De Arbo- en Onderwijswet schrijft uw onderwijsinstelling een wettelijke zorgplicht voor.

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Inkomensverzekeringen De oplossing voor inkomstenterugval van uw werknemers Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân

Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering. Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden. Ten behoeve van Provinsje Fryslân Nota van Inlichtingen Bestek 11-35-WN Constructie All Risks Verzekering Aanleg complexe infrastructuur rondom Leeuwarden Ten behoeve van Provinsje Fryslân Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Van risico naar inzetbaarheid

Van risico naar inzetbaarheid Van risico naar inzetbaarheid Inzetbaarheid medewerkers benutten Geen onnodige instroom meer in de WGA en bevordering van uitstroom WGA! Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid Schadelastbeheersing Stelling

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie