OMVR LUNENBERG ADVOCATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMVR LUNENBERG ADVOCATEN"

Transcriptie

1 WEGEN NAAR RECHT

2 OMVR LUNENBERG ADVOCATEN OMVR Lunenberg met vestigingen in Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk en Elburg is met meer dan 20 advocaten het grootste kantoor in de driehoek Zwolle- Apeldoorn Amersfoort. OMVR Lunenberg is in vergaande mate gespecialiseerd, waarbij het streven steeds is gericht op toegankelijke en persoonlijke dienstverlening voor ondernemers, instellingen en particuliere cliënten. Terwijl OMVR Lunenberg sterk geworteld is in zijn thuismarkt, heeft het in meerdere praktijkgebieden een landelijke reputatie. Deze brochure bevat enige eerste informatie over onze gespecialiseerde praktijk. WEGEN NAAR RECHT 2

3 OMVR LUNENBERG ADVOCATEN Voor OMVR Lunenberg voortgekomen uit een fusie per 1 januari 2007 van OMVR advocaten en Lunenberg advocaten is specialisatie de belangrijkste peiler van de kantoorfilosofie. In de breedte waar het de rechtsgebieden betreft die door onze praktijk bestreken wordt in de diepte waar het aankomt op de behandeling van uw vraag, als die door de specifieke omstandigheden van de situatie een verdergaande expertise vergt. Bij OMVR Lunenberg vindt u specialisten op de volgende gebieden: Ambtenarenrecht Arbeidsrecht Bestuursrecht Huurrecht Insolventierecht Ondernemingsrecht Letselschade Mediation Personen- en familierecht Strafrecht WEGEN NAAR RECHT 3

4 ACCOUNT MANAGEMENT VOLGENS OMVR LUNENBERG Bij OMVR Lunenberg heeft iedere client in beginsel een eigen aanspreekpunt. Bij vragen of problemen die buiten de expertise van de vaste contactpersoon liggen, wordt die vraag weliswaar doorverwezen naar een andere gespecialiseerde advocaat, echter zonder dat dat leidt tot een nieuwe contactpersoon. Er is en blijft een vast aanspreekpunt, dat intern zorg draagt voor het doorleiden van informatie over de cliënt, zodat de dingen niet steeds opnieuw moeten worden uitgelegd. Daardoor is er snelheid en kan worden vermeden dat een juridisch-theoretisch advies wordt gegeven, dat echter niet blijkt te passen op de onderneming in kwestie. 4

5 AMBTENARENRECHT Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan die voortvloeit uit een gewone arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze rechtspositie wordt geregeld in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht heeft een zeer specifieke plaats binnen het Nederlandse rechtsysteem. Het omvat veel meer dan alleen de arbeidsovereenkomst tussen ambtenaar en overheidsinstelling in enge zin. Samenwerkingsverbanden, stichtingen en organisaties die strikt genomen niet tot de overheid horen, maar daarin wel hun herkomst hebben, vallen er eveneens onder. Een aparte subspecialisatie wordt gevormd door het militair ambtenarenrecht, waaronder begrepen het militair straf- en tuchtrecht en een veelheid van onderwerpen en incidenten die zich tijdens de uitoefening van de militaire dienst kunnen voordoen. Het ambtenarenrecht wordt in Nederland slechts door een relatief beperkt aantal specialisten beoefend. OMVR Lunenberg geniet van oudsher een sterke reputatie in deze praktijk. Ambtenarenrecht Bezwaarprocedures Beroepsprocedures Advisering afvloeiing, uitkering en pensioen 5 WEGEN NAAR RECHT

6 ARBEIDSRECHT Of je nu werknemer bent in loondienst of werkgever, vroeg of laat komen de meeste Nederlanders wel in aanraking met het arbeidsrecht. Hoewel het arbeidsrecht en vooral het ontslagrecht recent onderhevig is aan gewijzigde inzichten (zij het vooralsnog zonder zicht op drastische veranderingen), heeft zich sinds de oorlog een uitgekristalliseerd systeem ontwikkeld, waarvan bescherming van de werknemer als traditioneel zwakkere partij nog steeds een belangrijk uitgangspunt is. Terwijl de politiek verder discussieert over flexibiliteitbevordering van de arbeidsmarkt, hebben partijen in de praktijk regelmatig behoefte aan het advies van een gespecialiseerde advocaat bij een arbeidsconflict. Soms betreft dat een conflict, waarbij de interventie van kantonrechter of CWI niet vermeden kan worden. Soms ook, wat in het algemeen de voorkeur heeft, komen partijen via onderhandeling tot een wederzijds aanvaardbare schikking. OMVR Lunenberg adviseert ook terzake van collectief ontslagrecht, reorganisaties, ARBO-wetgeving en andere facetten van het arbeidsrecht in brede zin. Arbeidsrecht Arbeidscontracten Ontslagvergunning Arbeidsgeschillen Arbowetgeving Reorganisatie Sociaal plan 6 WEGEN NAAR RECHT

7 BESTUURSRECHT Bestuursrecht Ruimtelijk ordeningsrecht Milieurecht Sociaal zekerheidsrecht Het bestuursrecht (: dat in brede zin de verhoudingen tussen overheid en burger regelt) heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een buitengewoon complex systeem. De verzamelde wetten en regels beslaan een boekenkast van vele meters, waarin de burger maar ook de overheid zelf maar al te gemakkelijk kan verdwalen. Voor een deel hangt deze regelgeving samen met het feit dat wij onze economie hebben ingericht op zo n klein grondgebied. Aldus raakt het recht van de een al snel het recht van de ander. Het ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen, Provinciale Kernbeslissingen) en het milieurecht zijn daar voorbeelden van. Beoefening van de bestuursrechtpraktijk vergt niet alleen kennis van regels en jurisprudentie die bijna dagelijks in omvang toenemen, maar ook kennis van en ervaring met de speciale bestuursrechtelijke procedures en (beroeps)instanties. In sterk toenemende mate is ook kennis van Europese regelgeving vereist. Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht dat snijvlakken heeft met het arbeidsrecht. WEGEN NAAR RECHT 7

8 HUURRECHT Het huurrecht, dat onder de zgn. bijzondere overeenkomsten wordt geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek regelt de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder. Hoewel er inhoudelijk sterke overeenkomst is, valt het pachtrecht niet onder het huurrecht, maar wordt apart geregeld. Het huurrecht is niet alleen van toepassing op onroerende maar ook op roerende zaken. Omdat de behoefte aan woonruimte door de wetgever echter is beschouwd als een eerste levensbehoefte, zijn in de wet principes opgenomen die zien op bescherming van de huurder, zoals het beginsel dat de huurprijs niet binnen een te korte tijd onevenredig mag worden verhoogd. Naast adviseren in kwesties van huur van woonruimte, is een belangrijk stuk van de huurrechtpraktijk van OMVR Lunenberg gericht op de huur van bedrijfsruimte. Daarbij komt goed van pas de gecombineerde kennis van het bestuursrecht, waarmee bijvoorbeeld huurders en verhuurders op industrieterreinen regelmatig te maken krijgen. HUURRECHT Roerende zaken Onroerende zaken Huur van bedrijfsruimten Vergunningen 8 WEGEN NAAR RECHT

9 INSOLVENTIERECHT Onder het insolventierecht worden begrepen de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die zich voordoen als een bedrijf in zwaar weer raakt en daardoor (tijdelijk) niet meer in staat is zijn crediteuren te voldoen. Advocaten van OMVR Lunenberg worden in die gevallen regelmatig benoemd tot bewindvoerder, wanneer uitstel van betaling van betaling aan de insolvente onderneming is verleend, of tot curator in geval van faillissement. In dat geval is het in de eerste plaats de wettelijke opdracht van de curator om op te komen voor het belang van de schuldeisers. Daarbij dient er op worden toegezien dat er geen actief aan de boedel wordt onttrokken ten laste van andere crediteuren. Een situatie van insolventie hoeft niet per se fataal te zijn; regelmatig kan met medewerking van een bank of door het vinden van een koper een doorstart worden gemaakt. In zulke situaties wordt nauw samengewerkt met andere partijen, zoals financiers, interimmanagers of accountants. Insolventierecht Faillissement surséance Doorstart Beslaglegging 9 WEGEN NAAR RECHT

10 ONDERNEMINGSRECHT Ondernemingsrecht Bedrijfsovernames Financiering Management buy-outs Onder de term ondernemingsrecht wordt in brede zin verstaan het gehele pallet van juridische deelgebieden die van toepassing (kunnen) zijn op de onderneming. In die zin betreft dat bijvoorbeeld ook algemene voorwaarden, koop-overeenkomsten en andere contracten. In engere zin ziet het ondernemingsrecht op alles wat met rechtspersonen NV, BV, CV, VoF, Stichting, Vereniging te maken heeft, de inrichting van het bestuur en het toezicht (raad van commissarissen) daarop en de transacties die vennootschappen met elkaar aan gaan: koop en verkoop van ondernemingen of bedrijfs-onderdelen als cash- of aandelentransactie, management buy-outs en buy-ins enz. Nu door het aantrekken van de economie een sterke groei van deze praktijk voorzien wordt, is het voor ondernemers van belang dat zij worden geadviseerd door advocaten met een relevant trackrecord op dit gebied. OMVR Lunenberg heeft dat track record en beschikt bovendien over een substantieel netwerk van aanvullende adviseurs. WEGEN NAAR RECHT 10

11 LETSELSCHADE Letselschade Materiële schade Immateriële schade Advisering en begeleiding Met het gezegde een ongeluk zit in een klein hoekje wordt bedoeld dat het leven van dag tot dag vele gevaren voor ons in petto kan hebben. Wie sochtends nietsvermoedend opstaat om naar zijn werk te gaan of boodschappen te doen, kan de dag in het ziekenhuis besluiten. Als er sprake is van schade, waarbij het slachtoffer een medische behandeling nodig heeft, dan spreken we van letselschade. In veel gevallen is daarvoor iemand aansprakelijk doordat hij heeft gehandeld of juist omdat hij heeft nagelaten te handelen voor vergoeding van de geleden schade en de daarmee samenhangende kosten. Letselschade is een juridisch deelgebied, waarin meerdere partijen opereren en dat, mede door de komst van zgn. ambulance chasers, soms ook te maken heeft met aanbieders die eerder hun eigen belang dan dat van hun cliënt lijken na te streven. Voor OMVR Lunenberg, met een landelijk reputatie op dit gebied, vormen integriteit en degelijkheid de hoekstenen van de letselschadepraktijk. WEGEN NAAR RECHT 11

12 MEDIATION Soms doet zich een geschil voor tussen partijen, waarbij zij er de voorkeur aan geven dat geschil gezamenlijk op te lossen. Niet in een procedure, waarbij de standpunten zich vaak kunnen verharden, maar met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Mediation is zinvol onderhandelen, in een zorgvuldig bemiddelingsproces. Dat heeft met name ook voordelen wanneer de partijen, na het oplossen van het conflict, toch weer met elkaar door een deur moeten. De mediator brengt de communicatie weer op gang. Hij begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces. Anders dan een rechter die in een juridische procedure wordt betrokken om een uitspraak te doen, doet de mediator geen uitspraak. Hij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing van bovenaf. Mediation is snel, kosten-efficiënt en heeft een hoog succespercentage. Mediation Conflictbemiddeling zonder rechter Gecertificeerde bemiddelaars Snel en kostenefficiënt 12 WEGEN NAAR RECHT

13 PERSONEN- EN FAMILIERECHT Hoewel het personen- en familierecht door veel mensen (ten onrechte) wordt vereenzelvigd met echtscheiding, omvat dit rechtsgebied veel meer aspecten, waaronder bewindvoering, curatele, erfrecht, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling. Omdat dergelijke aangelegenheden vaak met grote gevoeligheden en emoties zijn omgeven, geven de advocaten van OMVR Lunenberg zich er rekenschap van persoonlijke aandacht minstens zo belangrijk is als juridische kennis. Een apart facet van het personenen familierecht is de echtscheidingsbemiddeling, een vorm van mediation, waarbij echtgenoten weliswaar besluiten tot scheiding, maar tegelijkertijd er de voorkeur aan geven om daar samen uit te komen. De bemiddelaars van OMVR Lunenberg benaderen de problematiek bij voorkeur niet op juridische wijze maar streven naar gezamenlijke belangen en gebruiken daarbij technieken, opgedaan in de gecertificeerde opleiding tot echtscheidingsbemiddelaar. Personen- en familierecht Echtscheiding Bewindvoering Erfenissen Huwelijkse voorwaarden 13 WEGEN NAAR RECHT

14 STRAFRECHT Strafrecht Gewone strafwetgeving Milieuwetgeving Verkeerswetgeving Arbowet Militair strafrecht Binnen het strafrecht is het zinvol om een onderscheid te maken. Enerzijds ziet het strafrecht op de rechtshulpverlening aan individuele verdachten. Anderzijds zijn er personen die met vervolging worden bedreigd omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor een misdrijf of overtreding (al dan niet begaan door een derde) in de uitoefening van hun functie. In het eerste geval kan het gaan om een verkeersovertreding of een delict uit het wetboek van Strafrecht. In het tweede geval kan het gaan om een zogenaamd economisch delict. Het is dan niet nodig dat men weet had van het strafrechtelijk handelen. Het feit dat men ervoor verantwoordelijk is, ofwel feitelijk leiding heeft gegeven, kan reeds voldoende zijn voor vervolging. In beide gevallen krijgt de verdachte (meestal) te maken met het Openbaar Ministerie. Gelet op de dwangmiddelen die het OM tot zijn beschikking heeft, is bijstand door een goede advocaat onontbeerlijk. OMVR Lunenberg biedt die bijstand, zowel in het gewone als het militaire strafrecht. WEGEN NAAR RECHT 14

15 NIET PRATEN MAAR DOEN Deze brochure is kort en puntig. Dat is ook onze stijl van werken: waar mogelijk houden we van opschieten, maar we hebben geduld als dat moet. In alle gevallen kennen we de wegen naar recht. Als u een advocaat zoekt die niet alleen praat maar ook doet, wordt het tijd eens contact met ons op te nemen. Bel ons kantoor voor een afspraak met één of meerdere van onze specialisten. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de partners: Frans van Oss (Harderwijk) T E Jurrie Roossien (Elburg) T E Henk van der Meijden (Harderwijk) T E Arjen Kale (Nunspeet) T E Frank Vermeer (Harderwijk) T E Peter Reitsma (Harderwijk) T E Jeroen van den Bos (Nunspeet) T E Onze vestigingen HARDERWIJK Deventerweg 9c Postbus ABHarderwijk Tel NUNSPEET Laan 33-I Postbus AHNunspeet Tel NIJKERK Frieswijkstraat 66 Postbus BC Nijkerk Tel ELBURG Noorderkerkstraat 7 Postbus AA Elburg Tel WEGEN NAAR RECHT

16

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers

nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers nijkerksnieuws interviews met advocaten omvr lunenberg - overzicht praktijkgebieden - partners en medewerkers Nieuwe stap grootste advocatenkantoor Noordwest Veluwe OMVR Lunenberg Advocaten opent nieuw

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden RBP 01012014 Bijzondere Voorwaarden rechtsbijstandsverzekering particulier U heeft een rechtsbijstandsverzekering bij ons afgesloten of u

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015

Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015 Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor particulieren 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 5 Wie zijn verzekerd als u een gezin heeft of samenwoont? 5 Wie zijn verzekerd als u alleenwonend

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Mr. M.J.E. van den Bergh* 2. Risico s op deadlocks in BV s 134 1. Inleiding Wanneer twee partijen samen een BV willen oprichten om hun samenwerking vorm te geven,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Comfort

Woongarant Rechtsbijstand Comfort Woongarant Rechtsbijstand Comfort Bijzondere voorwaarden 0113 Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert de rechtsbijstand uit?

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie