Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per (versie , na goedkeuring CCvD-KT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)"

Transcriptie

1 Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per (versie , na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden de Keurmerkreglementen met ingang van 1 januari 2008 op een aantal punten aangepast. Hieronder treft u per reglement de voorgestelde wijzigingen plus toelichting aan. (Oude tekst is cursief weergegeven, nieuwe tekst meestal onderstreept.) Reglement inzake de 10 criteria 1. Kwaliteitsbeleid De ondernemer dient in een schriftelijke verklaring aan te geven, dat de ondernemer zal voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan de Total Quality-criteria van het IRU Global Quality Charter, alsmede aan de voorwaarden uit het reglement van de nationale instantie. De ondernemer dient ervoor te zorgen, dat zijn personeel de criteria begrijpt en dat hieraan in de praktijk wordt voldaan. De uitvoering van deze zorg dient in documenten te zijn beschreven. [ NL: en beheerd te worden.] Aan het eerste criterium wordt de volgende passage toegevoegd: [ NL: De ondernemer dient verder schriftelijk aan te geven dat de ondernemer een format interne procescontrole zal invoeren en toepassen op zijn bedrijfsvoering. Een voorbeeld format interne procescontrole is als bijlage aan dit reglement toegevoegd.] 4.1 Uitvoering van vervoer De ondernemer dient er zorg voor te dragen dat alle informatie over uitgevoerd vervoer wordt verwerkt en beoordeeld en dat corrigerend wordt opgetreden (zie ook criterium 8). Dit dient te gebeuren volgens een procedure. Aan dit 4 e criterium wordt de volgende passage toegevoegd: [ NL: Deze procedure maakt deel uit van een format interne procescontrole.] 8. Analyse en verbetering De ondernemer dient zorg te dragen voor continue verbetering van zijn bedrijfsvoering en dienstverlening. De ondernemer dient aan de hand van een procedure de feedback van klanten, chauffeurs, monteurs en ander personeel evenals de resultaten van controles te analyseren. Waar deze aangeven dat de geleverde prestatie of dienstverlening niet aan de gewenste maatstaven heeft voldaan, dient de ondernemer volgens een procedure maatregelen ter verbetering te initiëren. Aan dit 8 e criterium wordt de volgende passage toegevoegd: [ NL: Deze procedure maakt deel uit van een format interne procescontrole.] Toelichting: deze toevoegingen aan de Criteria 1, 4.1 en 8 dienen ter verduidelijking van de impliciet reeds bestaande verplichting om een format interne procescontrole uit te voeren. Bijlage: Format Interne Procescontrole Keurmerkhouders Inleiding: Op basis van de Criteria 1 (kwaliteitsbeleid); 4.1 Uitvoering van vervoer; en 8 Analyse en verbetering, dient een ondernemer in overleg met zijn certificerende instelling een format interne procescontrole in te voeren en toe te passen. In deze bijlage wordt een handreiking 1

2 voor zo n format gegeven. Deze format is met de certificerende instellingen besproken en hij voldoet aan de basiseisen die zij daaraan gesteld hebben. Voorstel Format: De Format interne procescontrole dient eenduidig, kort en krachtig te zijn. De uitvoering van de Format dient in de praktijk aantoonbaar doorlopend plaats te vinden. Meet de resultaten / prestaties doorlopend en maak afwijkingen met de daarop genomen corrigerende / preventieve maatregelen kenbaar / zichtbaar in de organisatie. Beoordeel minimaal elk half jaar alle resultaten / prestaties van de Format. Stel maatregelen ter verbetering op om de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem te vergroten, de voorbereiding en uitvoering van vervoer te verbeteren en behoeften aan middelen vast te stellen. De Format mag voor de keurmerkhouder deels vrij invulbaar zijn en moet deels een aantal identieke parameters met indicatoren bevatten en wordt daarmee eenduidig te auditten en te beoordelen door elke certificerende instelling. Deze identieke parameters zijn gebaseerd op interne en externe beoordelingen van (afwijkende) registraties met betrekking tot: Naleving kernbepalingen CAO art.2 sub 1 Reglementen Keurmerk Naleving kernbepalingen arbeidstijden wet & besluit vervoer art.2 sub 2 Reglementen Keurmerk Kwaliteitsbeleid Criterium 1 Reglementen Keurmerk Uitvoering van vervoer Criterium 4 Reglementen Keurmerk Analyse en verbetering Criterium 8 Reglementen Keurmerk Opleiding en kwalificaties Criterium 9 Reglementen Keurmerk Klachtenbehandeling Criterium 10 Reglementen Keurmerk De Format moet voorzien in een duidelijke rapportage over gerealiseerde resultaten / prestaties en verbetermogelijkheden. De keurmerkhouder formuleert voor een verbetermogelijkheid een eenduidige, meetbare en realistische doelstelling. De keurmerkhouder bewerkstelligt dat het kwaliteitsbeleid geschikt is voor het doel en de werkwijze van het touringcarbedrijf. Beleidsmatig legt de keurmerkhouder in het Kwaliteitsbeleid (Criterium 1 Reglementen Keurmerk ) vast dat het aan de verplichting wil voldoen om de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem continu te verbeteren en dat in het geval van verbetermogelijkheden, o.a. naar aanleiding van de uitkomsten van de Format (verbeter-)doelstelling(en) aantoonbaar worden opgesteld. De Format dient te voldoen aan de Reglementen Keurmerk. De Format dient voorbereid te zijn op een uitbreiding naar gelang te verwachten (technische) ontwikkelingen en/of samenwerking binnen alle belanghebbenden. Reglement Keurmerk Overgangsbepalingen, vervangen door: Keurmerkhouders, die op reeds erkend zijn als Keurmerk, dienen uiterlijk per de aanpassingen van Reglementen Keurmerk, versie in hun kwaliteitshandboek verwerkt te hebben. 2

3 Nieuwe Keurmerkhouders, die in de periode van tot hun initiële audit hebben, mogen nog geaudit worden op basis van de versie van de reglementen, maar dienen uiterlijk per de aanpassingen van Reglementen Keurmerk, versie in hun kwaliteitshandboek verwerkt te hebben. Nieuwe Keurmerkhouders, die na hun initiële audit hebben, moeten direct geaudit worden op basis van de Reglementen Keurmerk, versie Toelichting: aanpassing data spreekt voor zich Artikel 2 Voorwaarden en gedragscode, Sub 4 - kwalificatie personeel Aan dit artikel wordt de volgende zinsnede toegevoegd: De Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59 wordt met ingang van 10 september 2008 ingevoerd binnen het personenvervoer. Op grond van deze Richtlijn dienen beroepschauffeurs te voldoen aan een verplichte vijfjaarlijkse nascholingseis van 35 uur. Keurmerkhouders dienen per chauffeur in kaart te brengen hoe de nascholingseis wordt ingevuld en de uitvoering daarvan te controleren. Toelichting: Het is zaak dat de bedrijven deze verplichting vanaf het begin goed gaan invullen. Artikel 2 Voorwaarden en gedragscode, in Sub 5 Verzekeringen Tekstblok I A I A Inzake het vervoer door het touringcarbedrijf Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen welke tenminste voldoet aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen, met een verzekerd bedrag van minimaal ,10 per gebeurtenis. Touringcars die zijn ingericht en goedgekeurd voor het vervoer van maximaal 20 personen moeten worden verzekerd tot een bedrag van minimaal ,20 per gebeurtenis. Wel dient op het kentekenbewijs het maximum aantal zitplaatsen gelijk te zijn aan het hierboven vermelde getal van 20. Met ingang van 11 juni 2007 de beoogde invoeringdatum voor de 5 e WAM-richtlijn - geldt een verzekerd bedrag van minimaal (letselschade) plus (materiële schade) per gebeurtenis voor alle motorvoertuigen, die zijn ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen. vervangen door: I Inzake het vervoer door het touringcarbedrijf A Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Motorrijtuigen, die zijn ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen,welke tenminste voldoet aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen, met een verzekerd bedrag van minimaal per gebeurtenis voor letselschade en minimaal per gebeurtenis voor materiële schade. Toelichting: met ingang van 11 juni 2007 is de Vijfde WAM-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De afwijkende bedragen voor voertuigen tot 20 personen zijn komen te vervallen. Het verzekerde bedrag dient dus tenminste 11 miljoen te omvatten, onderverdeelt in 10 miljoen voor letselschade en 1 miljoen voor materiële schade. Artikel 2 Sub B - Banden In dit artikel worden de volgende wijzigingen aangebracht: 3

4 1. De keurmerkhouder dient zijn in de winterperiode naar sneeuw- en bergbestemmingen rijdend materieel op alle wielen van de aangedreven as te hebben voorzien van banden met de kwalificatie M&S (dan wel gelijkwaardige aanduiding kwalificatie), en met een minimale profieldiepte van 4 millimeter op deze aangedreven as. De profieldiepte van de banden van dit voertuig dient op zowel de sturende as als wel op de eventuele sleepas tenminste 2 millimeter te bedragen. Strengere wettelijke eisen in het buitenland dienen steeds te worden gerespecteerd. Toelichting: Bij aanduiding praat je alleen over banden waar daadwerkelijk M&S op de band staat, terwijl ook denkbaar is dat er bij de band een certificaat zit waarop de fabrikant verklaart dat de band aan de M&S norm voldoet. 5. Coverbanden Vernieuwde banden mogen nimmer op de voorste, sturende as worden gebruikt. Toelichting: Binnen de VACO wordt sinds lange tijd over vernieuwde banden in plaats van over coverbanden gesproken. Dit hangt samen met de grote kwaliteitsimpuls die dit product heeft ondergaan. Voor het overige voldoet de paragraaf over Banden volgens VACO nog steeds aan de Nederlandse eisen. Met betrekking tot de Vier-Seizoen-Banden stelt VAO dat deze voor gebruik in de winterperiode tenminste aan de criteria voor het voeren van de aanduiding M & S moeten voldoen. Artikel 6 Afgifte Lid g en h komen te vervallen: g. Voor de touringcar een perspex houder, ter presentatie van de consumentenfolders over het keurmerk aan de passagiers (verplicht); h. Voor op de balie van het bedrijf een perspex houder, ter presentatie van de consumentenfolders over het keurmerk aan bezoekende consumenten (vrijwillig). Toelichting: Deze artikelen zijn niet meer beschikbaar en niet meer van toepassing. Normen inzake geaccrediteerde certificeringinstellingen die het aspectcertificaat voor het besloten busvervoerbedrijf wensen te verlenen Aan Bijlage 1 Invulling artikel 4.5 Normeringen auditinstellingen, wordt aan Procedure jaarlijkse audit (1. Een keurmerkhouder komt in aanmerking voor jaarlijkse audit nadat hij tenminste drie jaar het aspectcertificaat Besloten Busvervoer heeft gehad. Indien een bedrijf tijdens de eerste auditcyclus van auditinstelling is gewijzigd, telt de periode bij de eerste auditinstelling mee voor de drie jaren eis.) de volgende zinsnede toegevoegd. De keurmerkhouder dient te beschikken over een format interne procescontrole dat in overleg met de certificerende instelling is opgesteld en in de praktijk naar tevredenheid wordt toegepast. Toelichting: deze toevoeging past in de lijn van de aanpassingen in de 10 Criteria op dit onderwerp. Handleiding met betrekking tot collegiale inhuur voor Keurmerk Touringcarbedrijven Onder het punt Voorwaarden aan inhuur onder de tweede bullit punt 7 de tekst als volgt aanpassen: 4

5 Verzekeringen conform de wettelijke voorschriften, zoals neergelegd in Artikel 2 Voorwaarden en gedragscode, in Sub 5 Verzekeringen blok 1 a van het Keurmerkreglement. Onderstaande tekst komt te vervallen: Met ingang van 11 juni 2007 de beoogde invoeringdatum voor de 5 e WAM-richtlijn - geldt een verzekerd bedrag van minimaal (letselschade) plus (materiële schade) per gebeurtenis voor alle motorvoertuigen, die zijn ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen.; Toelichting: dit zijn de nieuwe condities.. NZ,

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging Herziene versie 1 (2012) Versiebeheer Herziene versie 1 (2012) Versie 1 (2010) Toelichting bij Herziene versie 1 (2012) Deze versie van het keurmerk is op één onderdeel

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2

Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 Norm TX-Keur (inclusief handleiding) Versie 2 1 januari 2007 ALGEMEEN De norm is een standaard voor het borgen van de belangen in de uitvoering van de taxionderneming. Een taxionderneming moet aan de eisen

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1.1 Certificeren 1.1.1 Erkenning Raad voor Accreditatie De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling

Nadere informatie

geschreven door W.W. de Wolf

geschreven door W.W. de Wolf Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0

Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 Minimale normen en eisen (her)certificering voor de bij de FSMI aangesloten Sportmedische Instellingen Plaats hier uw verwijzing waar Versie 1.0 betreffende Datum: 13.3.14 SCAS942 Als basis voor het kwaliteitsdenken

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging versie 1 (2010) Versiebeheer Versie 1 (2010) Keurmerk Evenementenbeveiliging, versie 1 (2010) Redactie: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties Gorinchem, Vereniging

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.toetsingverzekeraars.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

CU Connection Bos, hout en papier editie

CU Connection Bos, hout en papier editie CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL

De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II. nr. 01B/NL De Nederlandsche Bank N.V. Implementatie Solvency II nr. 01B/NL 31 maart 2010 De Nederlandsche Bank bedankt de verschillende marktpartijen voor hun reacties op het consultatiedocument Implementatie Solvency

Nadere informatie