AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE"

Transcriptie

1 AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE Auteur : Q-Consult Versie : 4.3 DEFINITIEF Datum : 28 juni 2012 Q-Consult 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Leeswijzer Inleiding audit Keurmerk Letselschade Doel van de audit Relatie tussen audit en keurmerkreglement Denkkader audit Auditcyclus Uitvoering audit Verloop formulier/dossieraudit Verloop bezoekaudit Index Slachtoffer Centraal Eisen aan auditoren Certificeringsreglement Geheimhouding Tijdsbesteding Annulering Omgang met (kritieke) afwijkingen Verstrekken, schorsen en intrekken van het keurmerk Additionele audit Bijlage 1 Toelichting auditcyclus Bijlage 2 Prestatie Indicatoren per resultaatgebied Bijlage 3 Omvang dossieraudit Bijlage 4 Vragenlijst formulieraudit Bijlage 5 Vragenlijst dossieraudit Bijlage 6 Tevredenheidsenquête Pagina 1 van 20

3 Voorwoord De Stichting Keurmerk Letselschade ontwikkelt en handhaaft kwaliteitsnormen voor rechtshulpverleners die actief zijn in letselzaken. Het gaat hierbij om letselschadeadvocaten en letselschade-experts. Het keurmerk omvat een aantal belangrijke waarborgen, zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie, communicatie en duidelijkheid. De keurmerknormen worden regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd. In januari 2008 werden de eerste keurmerken verstrekt en werd een aanvang gemaakt met het vermelden van de aangesloten kantoren op de website. Op dit moment (begin 2010) staat de teller op ruim 100 keurmerkhoudende kantoren en ontvangt het secretariaat nog regelmatig aanmeldingen. Het Keurmerk Letselschade is direct vanaf de oprichting een groot succes, afgemeten aan het aantal keurmerkleden. De explosieve groei die het keurmerk heeft doorgemaakt is een teken dat de behoefte aan het stimuleren van kwaliteit en onderscheidend vermogen binnen de branche groot is. In de eerste twee jaar heeft de nadruk gelegen op de inhoudelijke vormgeving en de communicatie. In de volgende fase is het toezicht op de inhoudelijke eisen aan leden geprofessionaliseerd. Deze handleiding is daar de resultante van. De handleiding is bedoeld voor organisaties die keurmerkhouder zijn of op willen opgaan voor het keurmerk. Deze beschrijft een audit waarin een organisatie van een (potentiele) keurmerkhouder op essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering wordt doorgelicht. Zowel de inrichting van de organisatie als de resultaten die zij boekt met betrekking tot kwaliteit, worden in de audit betrokken. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft u inzicht in het doel van de audit en verschaft u informatie op hoofdlijnen. Hoofdstuk 2 gaat in op het denkkader achter de audit, zodat u de audit kunt plaatsen in uw dagelijkse praktijk. Het certificeringsreglement is opgenomen in Hoofdstuk 3. Hierin leest u hoe wordt omgegaan met het verstrekken, schorsen en intrekken van het keurmerk. In de bijlagen vindt u vervolgens informatie waarnaar in deze hoofdstukken verwezen wordt. Pagina 2 van 20

4 1. Inleiding audit Keurmerk Letselschade 1.1. Doel van de audit Het Keurmerk Letselschade bevordert de kwaliteit van de letselschaderechtshulpverlening en maakt deze inzichtelijk voor het slachtoffer. Zodoende scheidt men het kaf van het koren en kan het slachtoffer welbewust kiezen voor kwalitatief goede rechtshulp. Bovendien draagt het keurmerk bij aan een algemene kwaliteitsverbetering in de branche. De audits hebben tot doel: de kwaliteit van de bedrijfsvoering concreet en objectief meetbaar te maken; daardoor in te kunnen staan voor de kwaliteit van de bij het keurmerk aangesloten leden; zodat zij een professioneel en betrouwbaar keurmerk kunnen voeren Relatie tussen audit en keurmerkreglement In het keurmerkreglement zijn de kwalitatieve eisen geformuleerd zoals deze door Stichting Keurmerk Letselschade zijn vastgesteld. In de handleiding Audit Keurmerk Letselschade zijn deze kwalitatieve eisen omgezet naar normatieve kaders in de vorm van vragenlijsten en concreet meetbare indicatoren. Dit model stelt de Stichting Keurmerk Letselschade in staat om keurmerkdeelnemers onafhankelijk en op een uniforme wijze te toetsen aan de eisen uit het keurmerkreglement Denkkader audit Voor de audit is een denkkader ontwikkeld. Daarin worden organisatiegebieden en resultaatgebieden onderscheiden. Resultaatgebieden Organisatiegebieden Organisatiegebieden Figuur 1: denkkader audit De audit gaat uit van de gedachte dat iedere organisatie een visie heeft op letselschaderegeling en belangenbehartiging in het bijzonder. De visie is vastgelegd in de vorm van een beleid. Hier passen vragen bij als: Waar staan wij als organisatie voor? Wat willen wij bereiken als belangenbehartiger? Vervolgens is het beleid vertaald naar de benodigde deskundigheid van medewerkers. Aan welke opleidingseisen moeten onze medewerkers voldoen? Hoe bevorderen wij deskundigheid van medewerkers? Pagina 3 van 20

5 Van de organisatie wordt tevens verwacht dat zij de visie vertaalt naar een manier van communiceren met externe partijen, waaronder het slachtoffer. Hoe benaderen en bejegenen wij slachtoffers en andere betrokken partijen? Tenslotte wordt er vanuit gegaan dat er onderlinge afspraken zijn gemaakt over de praktijkvoering. Welke werkafspraken hebben wij met elkaar gemaakt over de wijze waarop letselschaden worden behandeld? Deze vier aspecten vormen samen de inrichting van de organisatie Resultaatgebieden De inrichting van de organisatie heeft invloed op de resultaten die worden geboekt. Er zijn drie perspectieven gedefinieerd van waaruit naar de resultaten wordt gekeken: het slachtoffer, de medewerker en de eigenaar (van de organisatie zelf). In bijlage 2 zijn per resultaatgebied concreet meetbare indicatoren benoemd die gezamenlijk een beeld geven van de kwaliteit van de schadebehandeling Auditcyclus Voor het Keurmerk Letselschade worden twee typen audits gehouden: Formulieraudit/dossieraudit: Ieder jaar neemt uw organisatie deel aan een formulier/dossieraudit. Bij deze audit wordt u niet bezocht door een auditor, maar beantwoordt u een aantal vooraf vastgestelde vragen op organisatieniveau (formulieraudit) en dossierniveau (dossieraudit). Waar nodig wordt u verzocht bewijsmateriaal mee te sturen. Bezoekaudit: Minimaal eens in de drie jaar ondergaat uw organisatie een bezoekaudit. Doel van de bezoekaudit is in de praktijk vast te stellen of uw organisatie voldoet aan de keurmerkeisen. De resultaten uit de formulieren dossieraudit vormen de basis voor de bezoekaudit. Wanneer afwijkingen aangetroffen worden, kan een incidentele bezoekaudit aangekondigd worden. Daarnaast kan op initiatief van het bestuur een aantal incidentele bezoekaudits worden gepland. Dit gebeurt aan de hand van een a-selecte steekproef. Nieuwe deelnemer? ja nee Formulier- /dossieraudit Formulier- /dossieraudit jaar 1 Initiele audit biinnen 1 jaar Formulier- /dossieraudit jaar 2 Formulier- /dossieraudit jaar 3 certificaat Extra bezoekaudit van toepassing: In geval van afwijkingen bij de formulieraudit Op basis van a-selecte steekproef (x% van de kantoren) Bezoekaudit eens per 3 jaar Figuur 2: auditcyclus Pagina 4 van 20

6 2. Uitvoering audit 2.1. Verloop formulier/dossieraudit Jaarlijks wordt de organisatie verzocht deel te nemen aan een formulier/dossieraudit in de periode maart/april Scoringsmethodiek formulieraudit De formulieraudit bestaat uit een online vragenlijst met gesloten vragen die betrekking hebben op de organisatiegebieden beleid, deskundigheid, communicatie en praktijkvoering. Aanvullend wordt de organisatie gevraagd de resultaten op de indicatoren uit de resultaatgebieden aan te leveren. De indicatoren zijn opgenomen in bijlage 2. De ingevulde formulieraudit komt bij de auditor binnen inclusief de onderliggende documentatie. De antwoorden worden binnen 3 weken na aanlevering getoetst op afwijkingen (zie 2.3 voor de definitie van een afwijking) Methodiek dossieraudit De dossieraudit is een kwaliteitscontrole op dossierniveau die jaarlijks door de organisatie zelf wordt uitgevoerd (self assessment). Om beïnvloeding van de resultaten te voorkomen, selecteert de auditor een aantal dossiers uit een lijst van dossiernummers. Dit zijn minimaal 3 en maximaal 15 dossiers, afhankelijk van de omvang van de portefeuille (zie bijlage 3). De criteria voor de dossiers betreffen: er is sprake van een minimaal belang van 1.500; de schade is in de afgelopen 2 jaar, voorafgaand aan de audit, in behandeling genomen; het betreft particuliere zaken. De dossieraudit bestaat uit het doorlopen van een vaststaande lijst met vragen. De auditor ontvangt de resultaten van de uitgevoerde dossieraudits. In de eerstvolgende bezoekaudit controleert de auditor de resultaten op basis van een steekproef (zie ) Rapportage De auditor koppelt de resultaten van de formulier- en dossieraudit terug aan de organisatie in de vorm van een rapportage. Deze bevat: het advies aan de Stiching Keurmerk Letselschade met betrekking tot certificatie of continuering van de certificatie; de geconstateerde afwijkingen en kritieke afwijkingen (zie voor definities paragraaf 2.3.); de aanbevelingen van de auditor. De organisatie wordt verzocht kritieke afwijkingen conform het Certificeringsreglement in bijlage 4 af te handelen Verloop bezoekaudit De kern van de bezoekaudit wordt gevormd door interviews en een aantal steekproefsgewijze dossiercontroles. De auditor werkt conform een auditplan dat uiterlijk twee weken voor de audit aan de organisatie wordt toegezonden. Onderstaande toelichting op het verloop van de bezoekaudit geldt ook voor incidentele bezoekaudits. Pagina 5 van 20

7 Het auditplan ziet er als volgt uit: Aftrap met management en betrokken medewerkers Interview management toelichting Interview medewerker toelichting Controle op dossierniveau toelichting Controle resultaten op basis van de indicatoren toelichting Terugkoppeling en rapportage toelichting Voorbereiding Een audit is bedoeld om een helder beeld te krijgen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daartoe is het noodzakelijk dat tijdens de audit de juiste personen aanwezig zijn (management en medewerkers) en alle relevante informatie beschikbaar is. Dit geldt voor: het beleidsplan; resultaten op de indicatoren, inclusief bewijslast in de vorm van metingen c.q. cijfers; ingevulde formulieraudit, inclusief bewijslast in de vorm van documentatie; ingevulde dossierauditformulieren, inclusief de originele dossiers. Tevens wordt de organisatie gevraagd via een self assessment jaarlijks een aantal dossiers door te lichten. Dit dient een representatief aantal te zijn Interviews In de interviews met het management en de medewerker worden alle organisatiegebieden aan de orde gesteld. Zo wordt getoetst of het beleid van de organisatie geoperationaliseerd is in communicatierichtlijnen, deskundigheid(sbevordering) en afspraken over de praktijkvoering. De antwoorden van het management en de medewerker worden onderling vergeleken. Op ieder organisatiegebied kunnen afwijkingen worden geconstateerd of aanbevelingen worden gedaan Controle op dossierniveau De auditor neemt een steekproef op de dossieraudit die door de organisatie zelf is uitgevoerd. Het doel is vast te stellen dat de dossieraudits naar waarheid zijn ingevuld en de resultaten representatief zijn Scoringsmethodiek bezoekaudit Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de dagelijkse bedrijfsvoering, worden de resultaten uit de diverse auditonderdelen samengevoegd. Dit resulteert in een beknopte beschrijving van de constateringen op de organisatiegebieden en een weergave van de metingen op de resultaatgebieden (de indicatoren). Gezamenlijk bepaalt dit de score op de Index Slachtoffer Centraal (zie 2.3) Terugkoppeling en rapportage Aan het eind van de auditdag koppelt de auditor de resultaten aan het management terug in de vorm van de Index Slachtoffer Centraal (zie 2.3), alsmede zijn advies aan de Stichting Keurmerk Letselschade met betrekking tot certificatie of continuering van de certificatie. De auditor geeft een mondelinge samenvatting van de resultaten van de audit. Indien er afwijkingen geconstateerd zijn tijdens de audit dan zullen deze tijdens de slotbijeenkomst worden besproken met het management. De omgang met afwijkingen is beschreven in het Certificeringsreglement in bijlage 4. Pagina 6 van 20

8 2.3. Index Slachtoffer Centraal De Index Slachtoffer Centraal geeft in één oogopslag weer of en in welke mate de organisatie voldoet aan de eisen die het keurmerk stelt aan de inrichting van de organisatie en de normen op de indicatoren in de resultaatgebieden. Zodra er afwijkingen worden geconstateerd op de organisatie- en/of resultaatgebieden, heeft de Index Slachtoffer Centraal de status rood. Alleen de status groen is direct keurmerkwaardig. Hieronder wordt een impressie gegeven van de wijze waarop de Index gerapporteerd wordt inclusief de scores. voorbeeld keurmerkwaardig: voorbeeld keurmerkonwaardig: De audit kent drie soorten uitkomsten: Kritieke afwijking: Een constatering van een afwijking van het keurmerkreglement die kritiek is voor de kwaliteit van de rechtshulpverlening door de organisatie. Bij een kritieke afwijking ontbreekt beleidsmatige c.q. procedurele vastlegging en is de werkwijze in de praktijk niet conform de normeisen. Het oplossen van een kritieke afwijking door corrigerende maatregelen is een voorwaarde voor toekenning of behoud van het keurmerk en dient binnen 1 maand na de audit te geschieden. Afwijking: Een constatering van een afwijking van het keurmerkreglement die invloed heeft op de kwaliteit van de rechtshulpverlening door de organisatie. Bij een afwijking ontbreekt beleidsmatige c.q. procedurele vastlegging of is de werkwijze in de praktijk niet conform de normeisen. Het oplossen van een afwijking door corrigerende maatregelen is noodzakelijk en dient binnen 3 maanden na de audit te geschieden. Het niet oplossen van een afwijking binnen de gestelde termijn, resulteert in een kritieke afwijking. Aanbeveling: Een aanbeveling die van positieve invloed kan zijn op de kwaliteit van de rechtshulpverlening door de organisatie. De organisatie is niet verplicht deze aanbevelingen op te volgen. Pagina 7 van 20

9 2.4. Eisen aan auditoren Algemene eisen die aan auditoren voor het Keurmerk Letselschade worden gesteld zijn: Onafhankelijk Open Integer Opbouwend Behulpzaam Betrouwbaar Tactvol Uitdrukkingsvaardig Afdoende kennis van de letselschadebranche en de behandelprocessen Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd doordat de auditoren een geheimhoudingsverklaring tekenen. Bij advocatenkantoren worden de dossiers louter ingezien door verschoningsgerechtigenden. In de praktijk is dat een advocaat-auditor zonder eigen letselschadepraktijk of letselschadedossiers. Deze werkwijze is afgestemd met de Nederlandse Orde van Advocaten 1. 1 In zijn brief van 22 augustus 2011 heeft de Algemeen deken mr. J.D. Loorbach te kennen gegeven het initiatief om tot een kwaliteitscontrole te komen, toe te juichen. Het belang van de client dient te prevaleren. Middels de inzet van een advocaat-auditor is hier gehoor aan gegeven. Pagina 8 van 20

10 3. Certificeringsreglement Het certificeringsreglement formuleert de voorwaarden voor een gedegen organisatie van de audits door de auditor in samenwerking met de Stichting Keurmerk Letselschade en de daarbij aangesloten organisaties Geheimhouding De auditor is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is gericht op alle informatie/gegevens die de auditor tijdens haar onderzoeken ontvangt van de organisatie. Dossieraudits bij advocatenkantoren worden alleen door een advocaat-auditor uitgevoerd. Auditoren die geen advocaat zijn, richten zich op de beleids- en procesmatige kant van de organisatie en zien derhalve geen dossiers in Tijdsbesteding De tijdsbesteding van audits is gebaseerd op de omvang van een kantoor, afgeleid van het aantal dossiers dat in behandeling is op jaarbasis. Omvang portefeuille Tijdsbesteding audit < dossiers ca. 14 uur > dossiers ca. 18 uur Organisaties met meerdere locaties kunnen per locatie een audit ontvangen. De tijdsbesteding en kosten worden op voorhand bepaald Annulering Bij annulering van een gemaakte afspraak door de organisatie binnen een week voor de audit, worden de kosten van de audit aan de organisatie doorbelast Omgang met (kritieke) afwijkingen In het geval er (kritieke) afwijkingen zijn geconstateerd, dient de organisatie de oorzaakanalyse en genomen (correcties en) corrigerende maatregel(en) binnen de overeengekomen termijn aan de auditor toe te sturen. Voor kritieke afwijkingen geldt een termijn van 1 maand, voor afwijkingen een termijn van 3 maanden nadat het schriftelijk verslag is uitgebracht. De toegestuurde documenten worden door de auditor geverifieerd. Hierbij kijkt de lead-auditor naar: Oorzaakanalyse; is deze gericht op de grondoorzaak van de afwijking? Corrigerende maatregelen; zijn deze gericht op het wegnemen van de grondoorzaak? Bewijs; is er bewijs dat de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn? Eventuele correctie; is deze doorgevoerd? Op basis van deze verificatie zal de auditor beslissen of hij de Stichting Keurmerk Letselschade wel of niet zal adviseren om de afwijking als afgedaan te beschouwen Verstrekken, schorsen en intrekken van het keurmerk De Stichting Keurmerk Letselschade neemt na ontvangst van het advies van de auditor de beslissing over uitgave en/of behoud van het keurmerk voor de betreffende organisatie. In geval van een negatief advies of een negatieve beslissing door de beslisser, wordt de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld door Pagina 9 van 20

11 Stichting Keurmerk Letselschade. Bij een positieve beslissing wordt overgegaan tot registratie in het keurmerkregister Certificaat Het certificaat vermeldt de naam van de organisatie, elke gecertificeerde vestiging en locatie, en geeft expliciet de activiteiten (werkgebieden) van (de individuele vestigingen van) de gecertificeerde organisatie aan. De geldigheidsdatum van het certificaat is maximaal drie jaar gerekend vanaf de uitgiftedatum. Pas nadat Stichting Keurmerk Letselschade het keurmerk aan een organisatie verschaft, mag het logo gevoerd worden. Wanneer er sprake is van schorsing dan wel intrekking van het keurmerk is het aan de organisatie per direct verboden het logo te gebruiken Schorsen en intrekken van het keurmerk De Stichting Keurmerk Letselschade heeft de beslissingsbevoegdheid om het certificaat te schorsen en in te trekken op basis van een negatief advies van het auditteam van de auditor. De directie van de organisatie wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gesteld Schorsen van het keurmerk Het certificaat kan voor een bepaalde periode, met instemming van Stichting Keurmerk Letselschade en naar goeddunken van de auditor, worden geschorst, bijvoorbeeld indien: de organisatie niet in staat is aan te tonen dat er adequate corrigerende maatregelen op afwijkingsrapporten van de auditor zijn genomen; in het geval van een negatieve beslissing door de auditor; als onjuist gebruik van de registratie, het certificaat en/of het logo niet wordt herzien naar tevredenheid van de auditor; als de organisatie haar financiële verplichtingen tegenover de auditor niet nakomt. Schorsing van het certificaat wordt door de auditor in een aangetekende brief aan de organisatie medegedeeld. In deze brief worden de voorwaarden vermeld aan welke de organisatie moet voldoen om de schorsing van het certificaat ongedaan te maken. De periode dat het certificaat wordt geschorst is maximaal 3 maanden en hangt af van de aangegeven en omschreven afwijking. In de brief waarin de schorsing wordt aangekondigd, wordt de in de specifieke situatie geldende maximale periode aangegeven. Zodra binnen de vastgestelde periode aan de condities met betrekking tot de afwijking is voldaan, zal de auditor de schorsing van het certificaat ongedaan maken en de organisatie dienovereenkomstig informeren Corrigerende maatregelen In het geval van schorsen van een certificaat dient de organisatie direct adequate corrigerende acties te nemen om de auditor in staat te stellen om de schorsing op te heffen. De organisatie dient de auditor schriftelijk te benaderen met betrekking tot de voorgestelde corrigerende maatregel(en). De corrigerende maatregel(en) in verband met de schorsing dient (dienen) op de locatie van de organisatie door de auditor te worden geverifieerd (verificatie audit) Intrekken van het keurmerk De Stichting Keurmerk Letselschade is gemachtigd om het keurmerk, en het gebruik van het bijbehorende logo, in te trekken in de volgende gevallen: de corrigerende maatregelen zijn niet opgelost naar tevredenheid van de beslisser; de organisatie stopt voor meer dan 6 maanden met het leveren van de diensten; als de organisatie haar financiële verplichtingen aan de auditor niet na blijkt te komen; op grond van andere redenen, mits deze redenen specifiek zijn opgenomen in het certificatiereglement of deze redenen formeel zijn overeengekomen tussen De auditor en de organisatie; bij ernstige klachten over de organisatie. Pagina 10 van 20

12 Het intrekken van het keurmerk wordt ten uitvoer gebracht door de organisatie hiervan op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief. De auditor kan de kennisgeving van het intrekken van het certificaat publiceren. De auditor zal aan derden indien daarom gevraagd wordt altijd de actuele status van het certificaat geven Additionele audit De auditor kan in overleg met de Stichting Keurmerk Letselschade besluiten een additionele audit uit te voeren bij een organisatie wanneer: de resultaten van een formulieraudit hiertoe aanleiding geven; er klachten over de organisatie worden geuit bij de Stichting Keurmerk Letselschade; de handelswijze van de organisatie leidt tot negatieve aandacht voor de Stichting Keurmerk Letselschade, bijv. in de media. Pagina 11 van 20

13 Bijlage 1 Toelichting auditcyclus Initiële auditcyclus start Formulier- /dossieraudit Kritieke afwijkingen? nee certificaat ja nee Corrigerende maatregelen Kritieke afwijkingen? ja Afwijzing certificaat Reguliere auditcyclus start Formulier- /dossieraudit Kritieke afwijkingen? nee A. ja nee nee Bezoekaudit Kritieke afwijkingen? Kritieke afwijkingen? ja ja Corrigerende maatregelen Afwijzing certificaat A. Reguliere bezoekaudit Kritieke afwijkingen? nee certificaat ja nee Corrigerende maatregelen Kritieke afwijkingen? ja Afwijzing certificaat Pagina 12 van 20

14 Bijlage 2 Prestatie Indicatoren per resultaatgebied Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Norm: Slachtoffer Klanttevredenheid Gemiddelde tevredenheid van een representatieve groep klanten (slachtoffers) over de totale schadebehandeling door de belangenbehartiger, uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 10. De persoonlijke schade van de klant is afgewikkeld. De tevredenheidsmeting voldoet aan de volgende criteria: De tevredenheid is gemeten in dossiers waarvan de afwikkeling in de afgelopen 12 maanden heeft plaatsgevonden. Een representatieve groep klanten is geraadpleegd (in verhouding tot het totaal aantal klanten op jaarbasis). In een tevredenheidsmeting onder klanten wordt tenminste de volgende vraag voorgelegd: Op een schaal van 0 t/m 10 (0=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden), hoe tevreden bent u over de totale schadebehandeling door uw belangenbehartiger? Het staat de belangenbehartiger vrij hoe de tevredenheidsmeting wordt vormgegeven (mondeling dan wel schriftelijk of digitaal). Ter ondersteuning is een sjabloon voor een tevredenheidsmeting onder klanten toegevoegd. De norm voor de gemiddelde tevredenheid over alle klanten bij wie een meting heeft plaatsgevonden is een minimum van 7. Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Slachtoffer Klachten Aantal klachten per kalenderjaar gerelateerd aan het gemiddelde aantal lopende dossiers in dat kalenderjaar, uitgedrukt in procenten. Een klacht is een schriftelijke, aan de directie of klachtenfunctionaris gerichte uiting van onvrede over de schadebehandeling danwel het functioneren van de belangenbehartiger. Klachten kunnen zich voordoen in lopende en afgewikkelde dossiers. De schriftelijke klachten worden conform het keurmerkreglement behandeld en worden per kalenderjaar geregistreerd. De formule voor berekening van de indicator Klachten is: uitgedrukt in procenten. Norm: De norm voor het percentage klachten is een maximum van 2%. Pagina 13 van 20

15 Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Slachtoffer Overdracht dossiers Aantal gevallen waarin een dossier op verzoek van een klant wordt overgedragen aan een andere belangenbehartiger gerelateerd aan het gemiddelde aantal lopende dossiers in dat kalenderjaar, uitgedrukt in procenten. De formule voor berekening van de indicator Overdracht is: uitgedrukt in procenten. Norm: De norm voor het percentage overgedragen dossiers is een maximum van 5%. Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Medewerker Deskundigheid Aantal belangenbehartigers dat een erkende beroepsopleiding succesvol heeft afgerond (LSA, ASP of het NIVRE) gerelateerd aan het aantal belangenbehartigers in dienst van het betreffende kantoor uitgedrukt in procenten. Aanvullende voorwaarde is dat de belangenbehartigers die geen erkende opleiding hebben afgerond daarvoor in opleiding zijn ten tijde van de audit. De formule voor berekening van de indicator Deskundigheid is: Norm: uitgedrukt in procenten. De norm voor het percentage belangenbehartigers dat een erkende beroepsopleiding succesvol heeft afgerond is 33% (kantoren met 2 belangenbehartigers: 50%). Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Medewerker Urenlegalisatie Aantal belangenbehartigers dat per kalenderjaar meer dan 500 dossiergebonden uren besteedt aan de behandeling van letselschadedossiers gerelateerd aan het aantal belangenbehartigers dat het gehele jaar in dienst is geweest van het betreffende kantoor, uitgedrukt in procenten. Belangenbehartigers in opleiding worden buiten beschouwing gelaten. De formule voor berekening van de indicator Urenlegalisatie is: Norm: uitgedrukt in procenten. De norm voor het percentage belangenbehartigers dat voldoet aan de urenlegalisatie is 100%. Pagina 14 van 20

16 Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Eigenaar Urenregistratie Aantal dossiers waarin een zorgvuldige en op ieder moment door het slachtoffer opvraagbare urenregistratie is bijgehouden gerelateerd aan het totaal van afgewikkelde dossiers in het afgelopen kalenderjaar, uitgedrukt in procenten. Met zorgvuldig wordt bedoeld een compleet overzicht van bestede uren. De formule voor berekening van de indicator Urenregistratie is: Norm: uitgedrukt in procenten. De norm voor het percentage dossiers waarin een zorgvuldige urenregistratie is gevoerd is 100%. Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Eigenaar Transparantie BGK Aantal dossiers waarin het bedrag aan buitengerechtelijke kosten inzichtelijk is gemaakt voor het slachtoffer gerelateerd aan het totaal van afgewikkelde dossiers in het afgelopen kalenderjaar, uitgedrukt in procenten. De BGK kan inzichtelijk zijn gemaakt via de vaststellingsovereenkomst of door communicatie vanuit de belangenbehartiger. De meting betreft alleen dossiers met een schadebedrag hoger dan 1.500,- De formule voor berekening van de indicator Transparantie BGK is: Norm: uitgedrukt in procenten. De norm voor het percentage dossiers waarin het bedrag aan BGK inzichtelijk is gemaakt is 100%. Resultaatgebied: Indicator: Definitie: Meetmethode: Eigenaar No cure no pay (Expertise) Aantal dossiers dat op basis van no cure no pay is ingenomen gerelateerd aan het aantal nieuwe dossiers in dat kalenderjaar, uitgedrukt in procenten. De formule voor berekening van het percentage no cure no pay is: uitgedrukt in procenten. Norm: De norm voor het percentage no cure no pay dossiers is een maximum van 10% van het totaal aan ingenomen zaken in 20xx. Pagina 15 van 20

17 Bijlage 3 Omvang dossieraudit De dossieraudit is een kwaliteitscontrole op dossierniveau die jaarlijks door de organisatie zelf wordt uitgevoerd (self assessment). Om beïnvloeding van de resultaten te voorkomen, selecteert de auditor een aantal dossiers uit een lijst van dossiernummers die door de organisatie beschikbaar is gesteld. Het aantal te auditen dossiers is afhankelijk van de omvang van de portefeuille. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de volgende criteria: er is sprake van een minimaal belang van 1.500; de schade is in de afgelopen 2 jaar, voorafgaand aan de audit, in behandeling genomen; het betreft particuliere zaken. De onderstaande tabel vermeldt het aantal te auditen dossiers in relatie tot de omvang van de portefeuille: Omvang portefeuille Aantal te auditen dossiers tot 500 dossiers tot 1000 dossiers en meer dossiers 15 Pagina 16 van 20

18 Bijlage 4 Vragenlijst formulieraudit Vraag ALGEMEEN 1 Naam kantoor. open Welke bijlage? 2 Aantal vestigingen. aantal 3 Aantal belangenbehartigers in dienst op 31 december 20xx. aantal 4 Aantal belangenbehartigers in dienst in 20xx. aantal 5 Aantal medewerkers ingeschreven bij het NIVRE/LSA/ASP op 31 december 20xx. aantal 6 Aantal lopende dossiers op 1 januari 20xx. aantal 7 Aantal lopende dossiers op 31 december 20xx. aantal 8 Aantal ingenomen dossiers in kalenderjaar 20xx. aantal 9 Aantal schriftelijk ontvangen klachten in 20xx. aantal 10 Aantal dossiers overgedragen in kalenderjaar 20xx. aantal Overzicht dossiernrs. Overzicht dossiernrs. Antwoordmogelijkheid Klachtenrapportage 11 Aantal zaken op basis van no-cure no pay ingenomen in kalenderjaar 20xx. aantal Overzicht dossiernrs. 12 Uw kantoor heeft op uw website het keurmerklogo geplaatst met een link naar de website van Stichting Keurmerk Letselschade. STRATEGIE & BELEID 13 U houdt een tevredenheidmeting onder slachtoffers wier letselschade u in behandeling heeft genomen. Rapportage TVO 14 Hoe tevreden zijn cliënten over de afwikkeling van de letselschade, uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10? (cijfer 1 t/m 10) 15 Uit uw beleidsplan blijkt dat uw kantoor zorg draagt voor een deskundige behandeling van de zaak (1=volledig eens, 5=volledig oneens) Beleidsplan 16 Uit uw beleidsplan blijkt dat uw kantoor enkel opdrachten aanvaardt waarvoor de vereiste deskundigheid gewaarborgd is. (1=volledig eens, 5=volledig oneens) Beleidsplan 17 Het beleid rondom deskundigheid is gecommuniceerd en bekend bij de medewerkers van uw kantoor. (1=volledig eens, 5=volledig oneens) 18 In uw beleidsplan staat beschreven hoe de belangenbehartiger zich gedraagt als betaamt en een zorgvuldige praktijkuitoefening nastreeft. (1=volledig eens, 5=volledig oneens) Beleidsplan 19 Het beleid rondom praktijkuitoefening is gecommuniceerd en bekend bij de medewerkers van uw kantoor. (1=volledig eens, 5=volledig oneens) Pagina 17 van 20

Keurmerkreglement Expertise

Keurmerkreglement Expertise Keurmerkreglement Expertise Inhoudsopgave Inleiding... 2 Waarom dit keurmerk?... 2 Achtergrond... 2 Advocatenkantoren en letselschadekantoren... 2 1. Het slachtoffer... 3 2. De belangenbehartiger... 4

Nadere informatie

HANDLEIDING PIV AUDIT

HANDLEIDING PIV AUDIT HANDLEIDING PIV AUDIT Handleiding voor uitvoering van de PIV Audit Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars Bordewijklaan 15, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag Inhoud Voorwoord Theo Kremer...

Nadere informatie

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.toetsingverzekeraars.nl

Nadere informatie

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2015 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.keurmerkverzekeraars.nl

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging Herziene versie 1 (2012) Versiebeheer Herziene versie 1 (2012) Versie 1 (2010) Toelichting bij Herziene versie 1 (2012) Deze versie van het keurmerk is op één onderdeel

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-602 49 00 Fax: 030-602 49 19 E-mail: info@siraconsulting.nl

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening

Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014. Gedragscode SMS-Dienstverlening Gedragscode SMS Dienstverlening 1 april 2014 Gedragscode SMS-Dienstverlening 1 Deelnemende Partijen Operators (waaronder Service Providers): Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC SMS-dienstverleners: Netsize

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29051 18 oktober 2013 Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II Onderstaande criteria zijn van toepassing bij

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie