HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN"

Transcriptie

1 HOE START JE EEN HORECAZAAK? DE STARTERSFORMALITEITEN

2 Inleiding Velen dromen ervan zich als zelfstandige te vestigen. Het spreekt voor zich dat deze stap een uitermate zorgvuldige voorbereiding vereist. Een slechte start betekent immers veel kopzorgen en verspilde energie die je juist in de eerste maanden nodig hebt om je zaak in goede banen te leiden. Deze brochure geeft je een bondig overzicht van de wettelijke formaliteiten die je als zelfstandige ondernemer moet vervullen. Aan de hand van deze brochure kan je ook een planning opstellen, wat veel over en weer geloop vermijdt. Ben je echt overtuigd van de slaagkansen van je project, sluit je dan aan bij FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen. Als lid van deze beroepsorganisatie heb je een stap voor op de concurrentie: je krijgt gedetailleerde informatie en je hebt recht op gratis juridisch advies. FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw Anspachlaan 111 bus 4 B-1000 Brussel tel fax Achteraan in deze brochure vind je een kort overzicht van de belangrijkste voordelen die een lidmaatschap bij onze beroepsfederatie je opleveren. Breng ook eens een bezoek aan onze website Je vindt er de adressen van onze plaatselijke vertegenwoordigers, de voordelen van het lidmaatschap, een overzicht van onze actieterreinen, talrijke nieuwtjes,... Startersbrochure 2

3 Vooraleer van start te gaan Vooraleer de formaliteiten in orde te brengen, moet je uiteraard eerst voor jezelf uit te maken of het beroep je wel zal liggen. Bepaal dan welk cliënteel je op welke manier wil bereiken: een jongerencafé, een chique taverne, een knus hotelletje of een specialiteitenrestaurant. Dan kan je op zoek gaan naar een vestigingplaats: neem je een bestaande zaak over of begin je ergens een volledig nieuwe uitbating? Onderzoek of het gebouw geschikt is om je plannen te realiseren: ligging, grootte, verbouwingswerken, uitstraling, Ga ook na of je in het gebouw een horecazaak mag onderbrengen. En hoe zit het met de huur? En wat met de brandveiligheid en met vergunningen? Maak vervolgens een ondernemingsplan met daarin een overzicht van alle investeringen en kosten. Ga op basis hiervan na of je over voldoende financiële middelen beschikt. Schrijf op wat je aan omzet verwacht en wat je kosten zullen zijn. Zitten je verkoopprijzen wel goed? Bekijk ook eens of je het werk in de zaak wel baas kunt. Heb je hulp nodig? Welk werk geef je het beste uit handen? Wanneer? Hou er rekening mee dat het werk niet gedaan is als de laatste klant buitengaat. Wanneer ga je tijd vrijmaken voor je aankopen of voor alle administratie? Algemene startersformaliteiten Voorafgaandelijk aan de opening van een handelszaak moet iedere zelfstandige de volgende formaliteiten naleven: een zichtrekening openen bij een erkende financiële instelling; zijn of haar basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij een ondernemingsloket naar keuze, waarna men zich eveneens bij het ondernemingsloket laat inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen; een BTW-nummer aanvragen bij de controledienst van de BTW van de plaats waar de uitbating gevestigd zal zijn. Elke zelfstandige is verplicht om zich aan te sluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen binnen de 90 dagen na het begin van de beroepsactiviteit. Om recht te hebben op terugbetaling van kleine medische uitgaven, kan je je aansluiten bij een ziekenfonds. Wil je een handelsvennootschap oprichten, contacteer dan een notaris. Hij zal je adviseren over de juiste vennootschapsvorm (BVBA, NV, CVBA,...) en de verplichtingen die je moet vervullen. Enkel de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid kan je nog zonder tussenkomst van een notaris oprichten, maar deze worden zelden gebruikt en bieden niet dezelfde voordelen als andere vennootschapsvormen. Startersbrochure 3

4 Tewerkstelling van werknemers Als je werknemers in dienst wilt nemen, moet je nog de volgende formaliteiten vervullen: aanmelding van de tewerkstelling bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die je een RSZ-nummer zal toekennen; aansluiting bij een compensatiekas voor gezinsbijslag voor werknemers, binnen de 60 dagen na hun indienstneming; aansluiting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in geval van tewerkstelling van arbeiders; aansluiting bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst; afsluiten van een verzekeringspolis voor uw werknemers tegen arbeidsongevallen; aangifte van de werknemers in Dimona; opmaken van een arbeidsreglement; mededeling van de tewerkstelling bij het ontvangkantoor van de directe belastingen in het kader van de inhouding van de bedrijfsvoorheffing. Reglementen met betrekking tot de uitbating a. Verzekering Logiesverstrekkende bedrijven met meer dan 4 kamers of slaapgelegenheid voor meer dan 10 personen, restaurants, discotheken, drankgelegenheden en frituren met een publieke ruimte vanaf 50 m² moeten een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor brand en ontploffing afsluiten. b. Prijsaanduiding Elke horecazaak moet de prijzen afficheren aan de hoofdingang, op een van buiten goed zichtbare plaats, en binnen in de zaak. Bij de prijzen moet bovendien op duidelijke wijze vermeld worden dat zij inclusief BTW en bediening zijn. Heb je een uitgebreid spijs- of drankenassortiment, dan mag je het tarief aan de hoofdingang beperken tot de meest voorkomende producten. c. Muziek in de zaak Als je muziek speelt in de zaak, dan moet je dit melden aan SABAM (inning auteursrecht) en aan HONEBEL (inning billijke vergoeding). Als je beschikt over een fotokopieertoestel waarmee je kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken, dan moet je daarvan aangifte doen bij REPROBEL. d. Roken in de horeca Sinds 1 januari 2010 is roken verboden binnenin alle horecazaken. Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken, zoals asbakken, moeten verwijderd worden. Het rookverbod moet duidelijk aangeduid zijn. Een rookkamer is wel nog toegelaten: een afzonderlijke ruimte, afgesloten door een plafond en wanden, waar gerookt mag worden en waar enkel drankjes mogen genuttigd worden. Er mag in de rookkamer niets aan de klanten geserveerd worden. Startersbrochure 4

5 Een uitzondering voor drankgelegenheden Drankgelegenheden die geen deel uitmaken van een sportinfrastructuur mogen een rokerszone inrichten. Enkel dranken, waaronder ook sterke drank, en voorverpakte voedingswaren die zonder bijkomende maatregelen minimaal drie maanden houdbaar zijn, mogen verkocht worden. Een rokerszone moet goed aangeduid en afgebakend zijn en mag niet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte die gebruikt wordt om maaltijden en/of dranken aan te bieden, tenzij die laatste kleiner is dan 50 m². De rokerszone mag geen doorgangszone zijn voor niet-rokers om zich naar de nietrokerszone te begeven. Er is geen wettelijke verplichting om een rokerszone te installeren. e. Alcohol Wil je alcoholische dranken schenken aan je gasten of gebruik je die dranken bij de bereiding van maaltijden, dan moet je in het bezit zijn van een vergunning gegiste en/of sterke drank die je kan verkrijgen bij de lokale gemeentelijke overheid (voorheen bij het lokale kantoor der accijnzen). De vergunning is gratis. f. BTW-bonnetjes Tot Uitbaters van logiesverstrekkende bedrijven en restaurants zijn verplicht aan hun klanten een BTW-ontvangstbewijs uit te reiken. Je kan deze ontvangstbewijzen kopen bij erkende drukkers. Onder bepaalde voorwaarden kan je BTW-ontvangstbewijs vervangen door een ticket van een geregistreerde kassa of door een factuur. Vanaf Alle exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt zijn verplicht een geregistreerd kassasysteem aan te schaffen, dan wel om hun reeds aanwezige kassasysteem te laten aanpassen. Wanneer? - Bij het opstarten of de overname van een activiteit: vanaf 1 januari Voor de bestaande activiteiten van vóór 1 januari 2010: uiterlijk op 1 januari Wie? exploitanten van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt : het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief BTW), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, bedraagt minstens 10 percent van de omzet, exclusief BTW, gerealiseerd door die inrichting. In voorkomend geval wordt dit begrip geïnterpreteerd per onderscheiden inrichting die de belastingplichtige exploiteert. Indien een geregistreerd kassasysteem geïnstalleerd is, vervalt de verplichting tot uitreiken van een BTW-ontvangstbewijs (BTW-bonnetje). Inrichtingen waar het verschaffen van maaltijden om ter plaatse te worden verbruikt (exclusief BTW), met uitsluiting van de daarbij horende dranken, minder dan 10 percent van de omzet, exclusief BTW, bedraagt, zijn niet verplicht om vanaf 1 januari 2013 een geregistreerd kassasysteem aan te schaffen, maar moeten vanaf dan wèl een BTW-ontvangstbewijs uitreiken aan hun klanten. g. Hygiëne De verplichtingen inzake levensmiddelenhygiëne zijn vastgelegd in het KB van 22 december 2005 en in de EG-verordening nr. 852/2004 van 29 april Deze wetgevende teksten bevatten voornamelijk normen en principes die voor iedere horecazaak gelden. Fed. Ho.Re.Ca Startersbrochure 5

6 Vlaanderen geeft een Gids voor Goede Hygiënepraktijken uit om horeca-uitbaters bij te staan bij de toepassing van deze verplichtingen. De Gids is gevalideerd door het FAVV. Wie hem als hulpmiddel voor de toepassing van de wetgeving gebruikt, beantwoordt aan alle wettelijke voorschriften inzake voedingsmiddelenhygiëne. De gids is uitsluitend verkrijgbaar bij FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen en kost 75 (incl. BTW en verzendingskosten). Leden van FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen ontvangen één gratis exemplaar. h. FAVV-bijdrage Elke uitbater die voedingsmiddelen in de handel brengt, moet een bijdrage betalen aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Deze bijdrage vervangt de hygiënevergunning. Ze is afhankelijk van het aantal werknemers dat je in dienst hebt. i. Milieuvergunning Wordt in je zaak regelmatig gedanst in een zaal die groter is dan 100 m², dan moet je een milieuvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waarin je zaak gelegen is. Deze vergunning is ook verplicht als je elektriciteitsinstallatie een vermogen heeft van meer dan 100 kva, je brandstoftank meer dan 5 ton stookolie kan bevatten of je voor je gasten een zwembad van meer dan 50 m² hebt. j. Gemeentelijke reglementen De meeste gemeenten hebben reglementen voor de horeca. Neem voor de opening dus best contact op met het gemeentebestuur om te weten hoe het zit met het ophalen van je bedrijfsafval, of je een uithangbord of een terras mag plaatsen, of er een sluitingsuur is, Startersbrochure 6

7 Specifieke formaliteiten voor logiesverstrekkende bedrijven Op 1 januari 2010 trad het nieuwe toeristisch logiesdecreet in werking. Het decreet bevat duidelijke definities van de verschillende types van toeristisch logies. Hotel: Een centraal beheerde uitgeruste inrichting met afgescheiden en daartoe uitgeruste kamers met ontbijtmogelijkheid en met dagelijks onderhoud van de kamers en de sanitaire voorzieningen. De exploitant of een van de personen die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het hotel, is permanent bereikbaar voor dienstverlening en de toeristen hebben geen toegang tot de lokalen waar het dagelijkse bestuur maaltijden bereidt. Gastenkamer: Een uitgeruste inrichting met een of meer afgescheiden en daartoe uitgeruste kamers of ruimtes die deel uitmaken van de persoonlijke en gebruikelijke eengezinswoning of aanpalende bijgebouwen ervan. De exploitant heeft zijn hoofdverblijfplaats in het toeristische logies. De ruimte waar de toerist het ontbijt en eventuele andere maaltijden wordt aangeboden, is niet toegankelijk voor derden en kan dus geen enkele vorm van restaurant of café inhouden. Openluchtrecreatief terrein: Een uitgerust en afgebakend terrein in centraal beheer waarop gekampeerd of verbleven wordt in openluchtrecreatieve verblijven of dat daarvoor bestemd of ingericht is. Vakantielogies: Een daartoe uitgeruste inrichting of een afgescheiden en daartoe uitgeruste ruimte die mogelijkheid tot verblijf biedt. Vakantiewoning: Een uitgeruste woning of studio, of een uitgerust appartement, waarvoor een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend, met mogelijkheid voor de toerist om zelf maaltijden te bereiden. Zowel de hotels, als de gastenkamers, als de openluchtrecreatieve terreinen en de vakantielogies moeten een vergunning aanvragen. Deze verplichting geldt niet voor o.a. toeristische logies die erkend zijn in het kader van Toerisme voor allen ; vakantielogies, gastenkamers en hotels met ten hoogste twee kamers en voor ten hoogste acht toeristen; enz. Vakantiewoningen moeten enkel aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen. Of je al dan niet een vergunning krijgt, is onder meer afhankelijk van het verslag van de brandweer. De vergunning vermeldt het aantal sterren op basis van een aantal comfortvereisten die bij wet vastgelegd zijn. Sinds 28 mei 2007 is het niet meer verplicht papieren hotelfiches in te vullen en bij te houden. Het enige wat van u gevraagd wordt, is dat u bepaalde gegevens van uw klanten bijhoudt. Concreet gaat het over volgende gegevens: 1 uw ondernemingsnummer; 2 een uniek en doorlopend volgnummer; 3 de datum van aankomst; 4 de identificatiegegevens van de reiziger, dit is elke meerderjarige en niet-begeleide minderjarige persoon ouder dan 15 jaar, namelijk: a) naam en voornaam; b) geboorteplaats en geboortedatum; c) de nationaliteit; Startersbrochure 7

8 d) het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend document. Voor de reizigers die beschikken over een identiteitskaart uitgegeven of verstrekt door de Belgische overheid, moeten de volgende gegevens worden vermeld: ofwel de gegevens bedoeld in punt a) evenals het identificatienummer van het Rijksregister, ofwel de gegevens bedoeld in punten a), b) en d); 5 de naam en voornaam van de minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger vergezellen. Om u toe te laten de juistheid van de gegevens na te gaan, wordt de reiziger verplicht de nodige identiteitsbewijzen of vervangende documenten voor te leggen. Binnen de vierentwintig uur na het vertrek van de reiziger moet de registratie worden aangevuld met de datum van vertrek. Anderzijds moeten volgende gegevens - die vroeger verplicht waren - niet meer worden bijgehouden: 1 het beroep, de nummerplaat en de overheid die het voorgelegde identiteitsdocument afleverde; 2 de aparte fiches voor de niet gehuwde partner, kinderen van 15 tot 18 jaar en andere vergezellende reizigers (volwassen kinderen, de oma en opa die mee in de mobilhome of in een appartement verblijven,...). De wetgever heeft immers duidelijk in de toelichting vermeld dat het volstaat om de relevante persoonsgegevens van deze medereizigers samen te vermelden. U beslist zelf over de wijze waarop u deze gegevens bijhoudt. Zowel de elektronische registratie als het verder werken met de papieren hotelfiches zijn toegelaten. U kan het uzelf nog gemakkelijker maken door te werken met de elektronische identiteitskaart van uw klanten. De gegevens van uw klant worden dan via een kaartlezer (www.kaartlezers.be) opgeladen op het computerscherm en kunnen worden geregistreerd met één druk op de toets. Aangezien het gaat om gegevens die u voor het grootste gedeelte reeds bijhoudt voor de betaling van de logies, kan veel dubbelwerk worden uitgespaard. Het is daarom ook toegestaan de gegevens te integreren in uw boekhouding zolang u de gegevens bijhoudt en ze beschikbaar stelt van de politie. De verplichting om de fiches dagelijks door te geven aan de politie is immers maar op verzoek van de politie moeten de gegevens die u verplicht bijhoudt wel consulteerbaar zijn. De politie kan u ook vragen een lijst van die gegevens af te geven hetzij digitaal (bv. via een cdrom) hetzij via een uitprint. Wie gewoon verder wil werken met de papieren hotelfiches, kan dat op twee manieren: door de fiches chronologisch bij te houden of door de gegevens in een doorlopend register in te schrijven. Specifieke formaliteiten voor restaurants Wil je een restaurant openen of traiteurdiensten aanbieden, dan moet je behalve de basiskennis bedrijfsbeheer ook specifieke beroepskennis bewijzen bij een ondernemingsloket. Deze beroepskennis als restaurateur of traiteur-banketaannemer moet je bewijzen met een diploma van Startersbrochure 8

9 een gespecialiseerde onderwijsinstelling of via voldoende praktijkervaring. Het bewijs van beroepskennis is het vroegere vestigingsattest. Activiteiten van restaurateur en traiteur-banketaannemer bestaan uit de bereiding van warme of koude maaltijden die bestemd zijn om ter plaatse te worden verbruikt of om op bestelling buiten de uitbating te worden opgediend. Bereiden is elke handeling waarbij een gerecht wordt klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd of ontdooid. Lichte maaltijden Je mag wel bepaalde lichte maaltijden bereiden en opdienen zonder dat je het bewijs van beroepskennis als restaurateur of traiteur-banketaannemer moet leveren. De lijst van deze lichte maaltijden is bij wet vastgelegd: - soepen; - croques en toasten van allerlei aard; - kroketten van kaas, garnalen, vlees en gevogelte, uitgezonderd aardappelkroketten; - vol-au-vent en satés; - bloedworsten en witte worsten; - belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pita s en croissants; - deegwaren, pizza s, quiches of andere hartige taarten; - koude salades en koude vleesschotels; - bereide eieren; - nagerechten zoals pannenkoeken, ijs, wafels, gebak, koeken, yoghurts en milkshakes. Je mag deze lichte maaltijden enkel met brood serveren. Frituren Ook voor frituren in een vaste inrichting is er een uitzonderingsregeling. Je hoeft geen beroepskennis als restaurateur of traiteur-banketaannemer te bewijzen als je gelijktijdig aan de volgende drie voorwaarden voldoet: - het assortiment is strikt beperkt tot frieten, sauzen en kleine gerechten die volledig klaar voor bereiding in frituurvet aangekocht worden (bv. satés, bitterballen, vleeskroketten, curryworsten); - je verkoopt deze gerechten uitsluitend in wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof; - in je zaak kunnen niet meer dan 16 consumenten gelijktijdig hun maaltijd nuttigen, ongeacht of het zit-, staanplaatsen of terrasstoelen betreft. Specifieke formaliteiten voor cafés Als je bier of wijn serveert zonder bijhorende maaltijd, moet je minstens 15 dagen voor de opening aangifte doen van de openingsbelasting voor slijterijen van gegiste dranken. Deze aangifte wordt gedaan bij de gemeente. Je moet hiervoor niet betalen. Je moet in je zaak de tekst van de Besluitwet van 14 november 1939 inzake de beteugeling van de dronkenschap ophangen op een duidelijk zichtbare plaats. Veel succes! Startersbrochure 9

10 1 Onbeperkte informatie en gratis advies op maat Gespecialiseerde juristen beantwoorden gratis al uw vragen en geven advies in uw individuele dossiers. 2 Gratis Als lid kan u gratis studienamiddagen en voorlichtingsvergaderingen bijwonen. Thema s zijn o.m. HACCP, rentabiliteit en dimona. Ook wordt uw zaak gratis opgenomen in diverse gps-systemen. 3 Maandelijks de Ho.Re.Ca Vlaanderen Krant Tien maal per jaar ontvangt u gratis de Fed. Ho.Re.Ca Vlaanderen Krant, met achtergrondinformatie over de sector, actuele dossiers, ledenvoordelen, (regionale) activiteiten, 4 Maandelijks Horeca Echo Horeca Echo maakt eveneens deel uit van het gratis pakket en is een bundeling van praktische tips die nuttig kunnen zijn voor uw bedrijf. 5 Kortingen U krijgt een korting op Sabam en een gratis HACCP-gids (waarde 75 ). 6 Documenten Wenst u arbeidsreglementen, arbeidsovereenkomsten of enig sociaal document, u belt, wij zenden ze u gratis toe. 7 Lidmaatschapsbijdrage Alleenwerkende ondernemer met minder dan 1 fulltime equivalent in dienst en met een commerciële oppervlakte < 50 m² : 100 Ondernemer met 1 4 fulltime equivalenten : 160 Ondernemer met 5 9 fulltime equivalenten : 220 Ondernemer met fulltime equivalenten : 300 Ondernemer met > 20 fulltime equivalenten : 400 Ondernemer met > 50 fulltime equivalenten : Anspachlaan, 111 bus BRUSSEL Tel. 02/ Fax 02/ website : Startersbrochure 10

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

1. De ondernemer. 2. De markt

1. De ondernemer. 2. De markt EUNOMIA Ondernemingsloket STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Maart 2009 Centrale zetel : Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent, tel. 09/3713.49.57 Lokale zetels : zie www.eunomia.be Ter inleiding U hebt ambitie als

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie