Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot 2011"

Transcriptie

1 Kostprijs van een zichtrekening in België Analyse voor de periode 2008 tot

2 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en

3 Inhoud 1. Achtergrond en onderzoeksvraag Methodologie Resultaten Elektronisch profiel Standaardprofiel Traditioneel profiel Profiel met kredietkaart Globale kostprijs Besluit...9 Bijlage: Gebruikersprofielen van een zichtrekening in euro in België voor particulieren met courant betalingsverkeer

4 1. Achtergrond en onderzoeksvraag Het bancaire landschap in België onderging de voorbije jaren sterke veranderingen. De opdeling en verkoop van activiteiten (al dan niet onder Europese druk), wijzigingen in het aandeelhouderschap, staatsinterventies (en vergoedingen voor deze interventies), stresstesten, het aanleggen van voorzieningen voor of het doorvoeren van afschrijvingen op risicovolle activa, talrijke Europese en Belgische overheidsmaatregelen hebben mee het huidige aanzicht van de bankwereld bepaald. De financieel-economische crisis en (meer recentelijk) de schuldencrisis zijn niet vreemd aan deze ontwikkelingen. Deze en andere ontwikkelingen hebben van de banken aanzienlijke financiële inspanningen gevraagd (herstructureringskosten) en dit op een moment dat de rendabiliteit van de sector onder zware druk kwam te staan. De vrees bestond dat de banken deze kosten disproportioneel zouden doorrekenen aan hun klanten in de vorm van hogere kosten en provisies op onder meer zichtrekeningen 1 en courant betalingsverkeer. Dit alles des te meer omdat de vorige jaren SEPA 2 en de Belgische wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten 3 werden ingevoerd, hetgeen belangrijke (inter)bancaire ICTontwikkelingen vereiste en een uitbreiding 4 van de courante betalingsdiensten. In dit kader onderzocht de FOD Economie het verloop van de kostprijs van een zichtrekening in euro in België met courant betalingsverkeer voor particulieren in de periode 2008 tot De resultaten van dit onderzoek stelden ons in staat het verloop van een gewogen gemiddelde kostprijs van een dergelijke rekening in kaart te brengen Methodologie Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, en de FOD Economie werkten in gezamenlijk overleg vier representatieve profielen uit voor een particuliere gebruiker van een zichtrekening: een elektronisch profiel, een standaardprofiel, een traditioneel profiel en een profiel met kredietkaart. Al deze profielen hebben de volgende kenmerken gemeen: het gaat om een zichtrekening in euro met een debetkaart (met Maestro-functie). Er worden met de zichtrekening jaarlijks 80 betalingen in euro in de eurozone uitgevoerd evenals 60 Belgische overschrijvingen. Boven- 1 Het gebruik van de term zichtrekening moet, in deze nota, steeds begrepen worden in de betekenis van een rekening in euro in België voor particulieren met courant betalingsverkeer. 2 SEPA staat voor Single Euro Payments Area, de eengemaakte Europese betaalruimte. Deze betaalruimte zorgt ervoor dat burgers en bedrijven met dezelfde betaalmiddelen (kaarten, overschrijvingen, domiciliëringen) hun betalingen in euro op uniforme wijze kunnen afhandelen binnen de gehele Europese Economische Ruimte (EER). 3 De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2010 en werd van kracht op 1 april De uitbreiding omvatte onder meer een nieuw Europees schema voor overschrijvingen en domicilieringen, de mogelijkheid om gedurende acht weken de terugbetaling van een domiciliëring te vragen en de reductie van de uitvoeringstermijnen. 5 Dit onderzoek zal jaarlijks geactualiseerd worden.

5 dien gebeuren er met de kaart 24 geldafhalingen in euro in SEPA en 20 Belgische of Europese domiciliëringen. Verschillen tussen de profielen zijn terug te vinden in de aard van de geldafhaling (aan het loket of aan een geldautomaat van de eigen bank of van een andere bank) en de aard van de overschrijvingen (via elektronische weg, op papier of met een permanente opdracht). Verder onderscheiden deze profielen zich in het al dan niet beschikken over een internetbankabonnement of een kredietkaart. In bijlage is een detailoverzicht per profiel terug te vinden tezamen met het jaarlijkse aantal verrichtingen voor elk betaalmiddel. Het onderzoek naar het kostprijsverloop van een zichtrekening werd uitgevoerd bij een staal van 11 banken 6 die een substantieel gedeelte van de Belgische markt vertegenwoordigen. Deze banken stonden per 1 januari 2011 in voor ongeveer 11,5 miljoen zichtrekeningen in euro voor particulieren. Aan deze banken werd gevraagd om, per profiel, het goedkoopste tarief (alle particulieren kunnen dit verkrijgen) voor een zichtrekening met bijhorende transacties op te geven tezamen met een schatting van het aandeel van elk profiel, het totale aantal zichtrekeningen in euro voor particulieren en de officiële tarievenlijsten (ter staving van het goedkoopste tarief) en dit per , , en Op basis van de bekomen informatie werd een gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening berekend, en dit zowel voor ieder afzonderlijk profiel als globaal voor alle profielen tezamen. 5 De weging om te komen tot deze gewogen gemiddelde kostprijs, werd per bank en per profiel uitgewerkt. Om het gewicht van elke bank (nodig voor de berekening van het verloop van zowel de totale kostprijs als van de kostprijs per profiel) te bepalen werd gebruik gemaakt van het totaal aantal zichtrekeningen dat elke bank rapporteerde aan de FOD Economie. Het jaarlijkse gewicht van elk van de vier profielen is gebaseerd op een schatting van het belang van deze profielen, zoals meegedeeld door enkele deelnemende banken. Slechts zeven van de elf deelnemende banken konden deze gegevens effectief bezorgen. Het voor deze banken bekomen rekenkundig gemiddelde gewicht van elk profiel werd vervolgens op de andere vier banken toegepast. 3. Resultaten Per hielden de 11 deelnemende banken ongeveer 11,5 miljoen zichtrekeningen aan voor particulieren in euro in België. Dit aantal vertegenwoordigde ongeveer 85 % van het totale aantal zichtrekeningen 7 (bij alle banken in België) voor particulieren in euro. De drie grootste maatschappijen in ons onderzoek (op basis van het aantal gerapporteerde zichtrekeningen) waren goed voor meer dan 62 % van het totaal aantal gerapporteerde zichtrekeningen. Bij de bevraging werd ook gepolst naar de kostprijs van de goedkoopste zichtreke- 6 Een twaalfde, initieel deelnemende bank werd finaal niet weerhouden. Deze bank bood, naar achteraf bleek, geen debet- en kredietkaarten aan en voorzag geen mogelijkheid tot geldafhalingen. Met de resultaten van deze maatschappij werd bijgevolg geen rekening gehouden. 7 Volgens informatie van Febelfin (verkregen uit een jaarlijkse enquête) hielden 58 bank-leden rekeningen in euro aan voor ingezetenen per

6 ning. Bij twee financiële instellingen ging het aan het einde van de onderzoeksperiode over een andere soort zichtrekening dan bij de aanvang ervan. Tabel 1. Aantal zichtrekeningen in euro voor particulieren Aantal zichtrekeningen Index (2008 = 100) 100,0 103,1 105,3 106, Elektronisch profiel Het belang van het elektronische profiel nam over de onderzochte periode toe van 24,4 % van het totaal aantal zichtrekeningen in 2008 tot bijna 30 % in De gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening voor dit type van profiel daalde over de beschouwde periode met ongeveer 10 % tot 19,7 euro in Vier banken boden hun klanten in 2011 een volledig gratis zichtrekening aan, twee andere banken hadden een nagenoeg gratis aanbod 8 (enkel voor bepaalde geldafhalingen moest een beperkt bedrag betaald worden). Het duurste tarief bedroeg 31,2 euro in Tabel 2. Gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening elektronisch profiel 6 Aandeel elektronisch profiel 24,4 % 26,7 % 28,5 % 29,8 % Kostprijs per rekening (euro) 22,0 20,7 19,6 19,7 Index (2008 = 100) 100,0 94,3 89,1 89, Standaardprofiel In tegenstelling tot particulieren met een elektronisch profiel, verrichten particulieren met een standaardprofiel jaarlijks nog een aantal papieren overschrijvingen (tien) en een aantal geldafhalingen aan het loket (vier). Het aandeel van zichtrekeningen met een standaardprofiel daalde de afgelopen jaren licht: van 25,9 % in 2008 naar 22,1 % in De gewogen gemiddelde kostprijs bleef de voorbije jaren nagenoeg constant en kwam in 2011 uit op 27,4 euro. Twee banken boden hun klanten met een standaardprofiel over de beschouwde periode een volledig gratis zichtrekening aan, één andere bank hanteerde een nagenoeg gratis aanbod 9 (enkel voor bepaalde geldafhalingen moest een beperkt bedrag betaald worden). Het duurste tarief bedroeg 35,4 euro in Tabel 3. Gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening standaardprofiel Aandeel standaardprofiel 25,9 % 24,5 % 23,5 % 22,1 % Kostprijs per rekening (euro) 28,0 27,1 27,2 27,4 Index (2008=100) 100,0 96,8 97,1 97,7 8 De kostprijs van deze zichtrekeningen bedraagt 0,40 en 5,60 euro. 9 De kostprijs van deze zichtrekening bedraagt 4,20 euro.

7 3.3. Traditioneel profiel Klanten met een eerder traditioneel profiel verrichten relatief gezien jaarlijks nog meer geldafhalingen aan het loket (12) en overschrijvingen op papier (36). Zij beschikken ook niet over een internetbankabonnement. Het traditionele profiel ging er de laatste jaren op achteruit maar heeft desondanks nog een aandeel van ongeveer 30 %. Ondanks een (weliswaar beperkte) daling in kostprijs bleef in 2011 het traditionele profiel 70 % duurder dan het elektronische profiel. Twee banken boden hun klanten met een dergelijk profiel een volledig gratis zichtrekening aan, één andere bank hanteerde een nagenoeg gratis aanbod 10 (enkel voor bepaalde geldafhalingen moest een beperkt bedrag betaald worden). Het duurste tarief voor dit type van particuliere gebruiker bedroeg 51,6 euro in Tabel 4. Gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening traditioneel profiel Aandeel traditioneel profiel 32,3 % 31,2 % 30,3 % 30,1 % Kostprijs per rekening (euro) 34,7 34,1 33,9 33,5 Index (2008 = 100) 100,0 98,2 97,6 96, Profiel met kredietkaart 7 Enkel in dit profiel heeft de particuliere gebruiker een (standaard) kredietkaart in zijn bezit waarmee jaarlijks 30 betalingen uitgevoerd worden. In de beschouwde periode is het relatieve aandeel van dit profiel nagenoeg constant gebleven op 18 %. In 2011 kostte het gemiddeld 40,4 euro om een zichtrekening, inclusief kredietkaart te hebben. Belangrijk om weten is dat twee banken voor dit type profiel een volledig gratis dienstverlening voorzagen, terwijl één bank het nagenoeg gratis aanbood 11 (enkel voor bepaalde geldafhalingen moest een beperkt bedrag betaald worden). Het duurste tarief voor dit profiel bedroeg 51 euro in Tabel 5. Gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening profiel met kredietkaart Aandeel profiel met kredietkaart 17,3 % 17,7 % 17,8 % 18,0 % Kostprijs per rekening (euro) 41,8 40,3 40,2 40,4 Index (2008 = 100) 100,0 96,4 96,1 96, Globale kostprijs Op basis van de gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening van de vier afzonderlijke profielen hebben wij de gewogen gemiddelde globale kostprijs van een zichtrekening berekend voor alle profielen samen. Deze globale kostprijs is in de periode 2008 tot 2011 licht gedaald van 31,1 euro in 2008 naar 29,3 euro in 2011 (minus 5,8 %). Deze daling deed zich voor bij zes van de onderzochte banken. Drie banken kenden een stijging terwijl bij twee banken de kostprijs onveranderd bleef. 10 De kostprijs van deze zichtrekening bedraagt 2,80 euro. 11 De kostprijs van deze zichtrekening bedraagt 4,90 euro.

8 Tabel 6. Gewogen gemiddelde globale kostprijs van een zichtrekening Kostprijs per rekening (euro) 31,1 29,9 29,4 29,3 Index (2008 = 100) 100,0 96,2 94,4 94,2 Grafiek 1. Gewogen gemiddelde kostprijsindex van een zichtrekening, globaal en per afzonderlijk profiel (index, 2008 = 100) 8

9 Grafiek 2. Kostprijs van een zichtrekening in 2011, globaal en per afzonderlijk profiel (in euro) 9 4. Besluit De gewogen gemiddelde kostprijsindex van een zichtrekening in euro met courant betalingsverkeer 12 voor particulieren daalde in de periode 2008 tot 2011 (grafiek 1) en dit zowel voor ieder afzonderlijk profiel van gebruiker als voor alle profielen samen (-5,8 %). In diezelfde periode steeg het indexcijfer der consumptieprijzen met 5,7 %. De kostprijs was gemiddeld het laagste voor een elektronische gebruiker terwijl een gebruiker met kredietkaart gemiddeld het meeste betaalde voor het aanhouden van een dergelijke zichtrekening in 2011 (grafiek 2). Per gehanteerd profiel van gebruiker is telkens een volledig gratis of een nagenoeg gratis alternatief beschikbaar. 12 Dit betalingsverkeer werd gedurende de betrokken periode, in het kader van SEPA, uitgebreid (zie punt 1).

10 Bijlage: Gebruikersprofielen van een zichtrekening in euro in België voor particulieren met courant betalingsverkeer 1) Profiel elektronische gebruiker (met aantal verrichtingen per jaar) Zichtrekening in euro beheer 1 debetkaart met Maestro met 80 debetkaartbetalingen in euro in SEPA Geldafhalingen in euro in SEPA: 24 waarvan: ATM van eigen bank: 16 (voor banken met relatief weinig of geen ATM s wordt dit ATM van andere bank) ATM van andere bank: 8 SEPA + Belgische overschrijvingen: 60 waarvan: elektronisch: 36 permanente opdracht: 24 Belgische (DOM80) en Europese (SDD) domiciliëringen: mandaten: 3 invorderingen: 20 Internetbankabonnement 10 2) Profiel standaardgebruiker (met aantal verrichtingen per jaar) Zichtrekening in euro beheer 1 debetkaart met Maestro met 80 debetkaartbetalingen in euro in SEPA Geldafhalingen in euro in SEPA: 24 waarvan: ATM van eigen bank: 14 (voor banken met relatief weinig of geen ATM s wordt dit ATM van andere bank) ATM van andere bank: 6 loket: 4 SEPA + Belgische overschrijvingen: 60 waarvan: elektronisch: 26 via papier: 10 permanente opdracht: 24 Belgische (DOM80) en Europese (SDD) domiciliëringen: mandaten: 3 invorderingen: 20 Internetbankabonnement 3) Profiel traditionele gebruiker (met aantal verrichtingen per jaar) Zichtrekening in euro beheer 1 debetkaart met Maestro met 80 debetkaartbetalingen in euro in SEPA Geldafhalingen in euro in SEPA: 24 waarvan: ATM van eigen bank: 8 (voor banken met relatief weinig of geen ATM s wordt dit ATM van andere bank) ATM van andere bank: 4 loket: 12 SEPA + Belgische overschrijvingen: 60 waarvan: via papier: 36 permanente opdracht: 24 Belgische (DOM80) en Europese (SDD) domiciliëringen:

11 mandaten: 3 invorderingen: 20 4) Profiel kredietkaartgebruiker (met aantal verrichtingen per jaar) Zichtrekening in euro beheer; 1 debetkaart met Maestro met 80 debetkaartbetalingen in euro in SEPA 1 standaard kredietkaart met 30 betalingen in euro in SEPA Geldafhalingen in euro in SEPA: 24 waarvan: ATM van eigen bank: 16 (voor banken met relatief weinig of geen ATM s wordt dit ATM van andere bank) ATM van andere bank: 7 loket: 1 SEPA + Belgische overschrijvingen: 60 waarvan: elektronisch: 32 via papier: 4 permanente opdracht: 24 Belgische (DOM80) en Europese (SDD) domiciliëringen: mandaten: 3 invorderingen: 20 Internetbankabonnement 11

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen SEPA Werkgroep Maart 2009 2/31 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Operationele start van SEPA

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door

Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Vergelijkende studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor zakelijke gebruikers in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk Uitgevoerd in juni 2015 voor het BIPT door Juni

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2014 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.1.1

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN: JAARVERSLAG 2010 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM 2 INLEIDING Met dit document publiceert het INR voor

Nadere informatie

3. f inanciële ontwikkelingen in België

3. f inanciële ontwikkelingen in België 3. f inanciële ontwikkelingen in België Het netto financieel vermogen van België is al met al toegenomen, voornamelijk onder invloed van de stijging van de beurskoersen. In het derde kwartaal van 13 beliep

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Modernisering van de betalingscircuits op overheidsniveau. December 2005

Modernisering van de betalingscircuits op overheidsniveau. December 2005 Modernisering van de betalingscircuits op overheidsniveau December 2005 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Nulmeting van de kosten van het toonbankbetaling sverkeer in het kader van de

Nadere informatie

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen

December 2013 Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen Inflatiemaatstaf : huidige stand van zaken en uitdagingen J. Langohr (*) Inleiding Zoals om de acht jaar het geval is, wordt de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarop de gezondheidsindex gebaseerd

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...3 2. Voorwoord...5

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

20 14 Jaaroverzicht 2014 1

20 14 Jaaroverzicht 2014 1 4 0 1 Jaaroverzicht 2014 1 Profiel van Currence Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten ideal, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en Chipknip. Het doel van Currence is het faciliteren

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie