Zorg op afstand via het beeldscherm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg op afstand via het beeldscherm"

Transcriptie

1 Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg is een nieuw zorggebied, waarvoor ook wel woorden worden gebruikt als zorg-op-afstand, telemedicine en e-health. Schermzorg als een combinatie van technologie en bijbehorende zorg- en dienstenarrangementen, biedt nieuwe mogelijkheden voor invulling van de relatie tussen cliënt en zorgverlener. De eerste ervaringen met projecten waarin schermzorg wordt toegepast, laten zien dat schermzorg de kwaliteit van leven van cliënten kan verbeteren, de mantelzorg de gelegenheid kan geven om de eigen sociale contacten te blijven onderhouden en het werk van zorgverleners kan verrijken. Aan het behalen van deze positieve effecten zijn wel de nodige voorwaarden en condities verbonden. De opgedane leerervaringen worden in deze factsheet vertaald in drie kansrijke combinaties van doelgroepen en voor hen geschikte vormen van zorg-op-afstand. Schermzorg als onderdeel van zorg op afstand Onder schermzorg verstaan we het gebruik van een tweeweg beeld- en geluidsverbinding in de zorg door een cliënt en een hulpverlener. Schermzorg maakt onderdeel uit van een nieuw zorggebied dat zorg op afstand heet. Tot zorg op afstand behoren ook werkwijzen als bewaking op afstand via sensoren, telemedicine en e-health. Schermzorg maakt audiovisuele communicatie tussen cliënt en hulpverlener mogelijk. Ondanks dat cliënt en hulpverlener zich niet in elkaars nabijheid bevinden, kunnen zij elkaar zien, met elkaar spreken en informatie uitwisselen. Overigens zijn er ook vormen van zorg op afstand mogelijk waarbij geen beeldscherm nodig is; daarover later meer. Op dit moment verkeert het toepassen van schermzorg nog in de beginfase. De meeste projecten hebben tot doel om de mogelijkheden van schermzorg te verkennen. Toepassingen waarmee thans gewerkt wordt, zijn de ondersteuning van zelfmanagement door mensen met een chronische ziekte, nazorg na ontslag uit het ziekenhuis, begeleiding en ondersteuning van de mantelzorger, persoonlijke veiligheid en zorgalarmering en toegang tot de dienstverlening. We bespreken hierna de belangrijkste leerervaringen van deze toepassingen van schermzorg. In de serie Zicht op zorg en technologie publiceert Vilans elk jaar vier brochures over technologieën die geschikt zijn voor toepassing in de zorg- en dienstverlening aan ouderen en mensen met beperkingen. Naar aanleiding van elke publicatie verschijnt een aanvullende factsheet die toepassing van de betreffende technologie belicht vanuit het perspectief van bestuurders en managers in de zorg. Deze factsheet behandelt de technologie van schermzorg zoals beschreven in de brochure Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm. Factsheet Zorg & Technologie 1

2 Ondersteuning van het zelfmanagement Uit onderzoek blijkt dat zelfmanagement leidt tot beter omgaan met een chronische aandoening zoals diabetes, chronisch hartfalen, depressie of COPD. De cliënt wordt een actieve partner in de behandeling. Schermzorg maakt het mogelijk dat de cliënt kan communiceren met zorgverleners en lotgenoten; dat de cliënt online toegang heeft tot informatie over ziekte, behandeling, hulpmiddelen; en de mogelijkheid om gemeten waarden van bijvoorbeeld bloedsuiker, gewicht of bloeddruk in te voeren. Als bij afwijkende waarden het systeem automatisch een arts of gespecialiseerde verpleegkundige waarschuwt, spreken we van telemonitoring. Nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis Ziekenhuizen streven er naar om de opnameduur voor een behandeling zo kort mogelijk te houden. Ook worden steeds meer medische ingrepen uitgevoerd in de vorm van dagbehandeling. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen tot gevolg dat de cliënt eerder thuis is, maar ook dat de cliënt een grotere verantwoordelijkheid draagt voor het herstel. Om de cliënt te ondersteunen bij het op de juiste wijze innemen van medicijnen, het verzorgen van een wond en het opvolgen van leefregels, kunnen schermzorg en telemonitoring goede diensten bewijzen. Ondersteuning van de mantelzorg Het grootste deel van alle zorguren in Nederland worden door mantelzorgers voor hun rekening genomen. De aanwezigheid van mantelzorg levert een belangrijke bijdrage aan thuis kunnen blijven wonen van ouderen, mensen met een beperking en mensen met een chronische aandoening. Het is dan ook belangrijk dat we voorkómen dat mantelzorgers hun vaak zware en langdurende taak niet meer aankunnen en overbelast raken. Veel onderzoeken laten zien, dat dit gevaar niet denkbeeldig is. 35 % van de mantelzorgers van mensen met matige dementie hebben lichamelijke of mentale klachten. Bij mantelzorgers van mensen met ernstige dementie loopt dit op tot 45%. Overbelasting van de mantelzorg is dan ook de belangrijkste reden voor opname van mensen met dementie in een verpleegvoorziening. Schermzorg kan de mantelzorg ondersteunen door informatieverstrekking, communicatie met hulpverleners en contacten met lotgenoten en de cliënt (als de mantelzorger elders woont). Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm Meer informatie over de in deze factsheet besproken aspecten van schermzorg, is te vinden in de brochure Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm. In deze publicatie worden de verschillende toepassingsmogelijkheden van schermzorg besproken; komt de betekenis van schermzorg voor de cliënt, de mantelzorger en de zorgprofessional aan de orde; en wordt de technologie en organisatie van schermzorg behandeld. De brochure Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm is te bestellen via > webwinkel. Factsheet Zorg & Technologie 2

3 Maatschappelijke participatie van cliënt en mantelzorg Voor cliënten met verminderde mobiliteit en mantelzorgers die vaak thuis moeten blijven, biedt een beeldscherm (een computer met webcam en internettoegang) alternatieve mogelijkheden om in contact te blijven met anderen en mee te doen aan de samenleving. Videocommunicatie maakt contacten mogelijk met familieleden, vrienden en buurtgenoten, maar ook met bijvoorbeeld een ouderenadviseur. Via internet heeft men toegang tot een breed scala aan activiteiten (film, muziek, spelletjes met anderen) en diensten zoals een thuiszorgorganisatie, klussendienst en winkels met thuisbezorging. Persoonlijke veiligheid en zorgalarmering Veiligheid en zich veilig voelen zijn belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. In aanvulling op personenalarmering kan schermzorg in combinatie met een zorgcentrale verschillende veiligheidsfuncties bieden, zoals: Een goede morgen en goede avond service, waarbij op een vast afgesproken tijdstip door de centralist videocontact wordt gezocht met een cliënt. Een oogje in het zeil houden, waarbij een centralist tijdelijk de bewaking van een cliënt met dementie overneemt, zodat de mantelzorger het huis uit kan. Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u in de brochure Met het oog op de ander (te bestellen via > webwinkel) en de bijbehorende factsheet Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie (te downloaden vanaf Verificatie na een alarmering. In combinatie met camera s in alle vertrekken van het huis, kan schermzorg worden benut om na een alarmering contact te leggen met de cliënt en te zien wat er aan de hand is. Voordeurbewaking. Om kwetsbare mensen te beschermen tegen personen die zich onder valse voorwendselen toegang tot de woning willen verschaffen, kan een videocamera worden ingezet waarmee een centralist het contact met de bezoeker kan overnemen. De reeks Zicht op zorg en technologie De reeks Zicht op zorg en technologie is een kennisproduct van de Vilans afdeling Technologie en Toegankelijkheid. De publicaties in deze reeks behandelen technologieën die geschikt zijn voor toepassing in de zorg en dienstverlening aan ouderen en mensen met beperkingen. Reeds verschenen zijn: Horen, zien en reageren. Signalering op afstand bij ouderen en mensen met een beperking. Met het oog op de ander. Technologie voor partners van thuiswonende mensen met dementie. Van voorlichting tot verlichting. Licht voor ouderen en mensen met dementie. Ieder slot zijn eigen sleutel. Oplossingen voor de sleutelproblematiek in de zorg. Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm. Binnenkort verschijnt Van ingang tot uitgang. Voor iedereen een veilige weg naar binnen en naar buiten. Zie ook Bestelling van de afzonderlijke brochures alsmede een abonnement op de reeks Zicht op zorg en technologie is mogelijk via > webwinkel. Factsheet Zorg & Technologie 3

4 Mogelijkheden van schermzorg Uit de proefprojecten met schermzorg komt naar voren dat dit nieuwe medium diverse mogelijkheden biedt om de kwaliteit van leven van cliënten en mantelzorgers te verbeteren. Daarnaast is schermzorg van invloed op de relaties van zorgverleners en zorgcentralisten met hun cliënten. Cliënten noemen als belangrijke pluspunten van de verschillende functies van schermzorg: Het hebben van oogcontact is een meerwaarde vergeleken met telefonisch contact. Schermzorg geeft cliënten meer regie over het eigen leven en het verloop van de revalidatie of aandoening. Cliënten met schermzorg in de woning en gecombineerd met personenalarmering, voelen zich veiliger, minder eenzaam en meer betrokken bij hun sociale omgeving. Mantelzorgers benoemen als voordelen van de functies van schermzorg: Oogcontacten met zorgverleners en lotgenoten geven mantelzorgers meer zelfvertrouwen. De toegang tot voor hen relevante informatie heeft een positief effect op de kennis en vaardigheden van de mantelzorgers, die daardoor zijn of haar taak met meer zekerheid uitvoert. Het tijdelijk uit handen geven van de bewaking van een cliënt geeft de mantelzorger de mogelijkheid om sociale contacten te blijven onderhouden. Zorgverleners en zorgcentralisten zien het werken met videocommunicatie (schermzorg) op de volgende punten als een verbetering van hun werkbeleving: Het vaker oogcontact hebben met de cliënt maakt het mogelijk om beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt. Door middel van camera s en/of sensoren krijgen de hulpverleners en centralisten een beter beeld van de cliënt, zijn toestand, gedrag en situatie, waardoor de cliënt beter kan worden bewaakt en geactiveerd. Voorwaarden voor schermzorg De hiervoor genoemde mogelijkheden om de kwaliteit van leven, zorg en werken te verbeteren, kunnen alleen worden gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: Cliënten dienen ondersteuning te krijgen bij het wennen aan en leren omgaan met de technologie door middel van voorlichting, instructie en training, een helpdesk en een servicedienst. Mantelzorgers dienen beschermd te worden tegen overbelasting. Het gevaar van overbelasting is niet denkbeeldig als door de inzet van schermzorg cliënten langer thuis blijven wonen en mantelzorgers taken van zorgverleners gaan overnemen. Voor de zorgverlening en de zorgverleners is het van belang dat de functies van schermzorg onderdeel uit maken van aangepaste zorgprogramma s en dienstenarrangementen die de mogelijkheden van schermzorg benutten, de juiste condities daarvoor creëren en mogelijk ongewenste effecten onderkennen en tegengaan. Vilans / Kennis die werkt in zorg Bij Vilans werken circa honderdvijftig medewerkers op het gebied van innovatie en implementatie in de zorg. Vilans is werkzaam op de gebieden van technologie & toegankelijkheid, kwaliteit van zorg en samenleving & beleid. Vilans is gehuisvest op Catharijnesingel 47, Postbus 8228, 3503 RE Utrecht. Telefoon +31 (0) , Website: Factsheet Zorg & Technologie 4

5 Succes- en faalfactoren van schermzorg Uit de tot nu toe opgedane ervaringen met schermzorg laten zich drie vormen onderscheiden met het oog op de daaraan verbonden succes- en faalfactoren. Videocommunicatie in combinatie met allerlei veiligheidsfuncties zoals personenalarmering, brand- en inbraakalarmering alsmede de goede morgen, goede avond service. Het zijn juist deze veiligheidsfuncties die een brede doelgroep van zelfstandig wonende ouderen aanspreekt. Veiligheid wordt door hen gezien als een noodzakelijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vormen van videocommunicatie die de cliënt in staat stellen om (oog)contact te onderhouden met familieleden, vrienden, kennissen en buurtgenoten, spreken zowel ouderen als mantelzorgers erg aan. Het is bij uitstek een functie die mensen die zich door een verminderde mobiliteit aan huis gebonden voelen, in staat stelt om sociale contacten te blijven onderhouden. In aanvulling op deze sociale contactfunctie zijn deze doelgroepen geïnteresseerd in diensten zoals informatieverstrekking, dienstverlening aan huis, enz. Schermzorg waarin telemedicine toepassingen centraal staan, zijn interessant voor specifieke groepen mensen met een chronische aandoening zoals COPD, diabetes en hartfalen. Het betreft zeer op de betreffende aandoening toegesneden toepassingen in nauwe samenwerking met gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten in het ziekenhuis. Elk van de hiervoor genoemde doelgroepen vraagt om een eigen vorm van schermzorg. De specifieke vorm van schermzorg heeft zowel betrekking op de te bieden functionaliteiten en de bijbehorende dienstverlening als op de eisen die aan het technische systeem worden gesteld, met name waar het gaat om de aan te sluiten sensoren en meetapparatuur en de software die de gegevens moet verwerken. Een ander verschilpunt tussen de genoemde vormen van schermzorg voor de verschillende doelgroepen, betreft de schaalgrootte van de toepassing. Telemedicine toepassingen van schermzorg zijn doorgaans kleinschalig van aard. De cliënten uit deze doelgroep wonen bovendien verspreid over de stad en het platteland. De brede doelgroep van zelfstandig wonende ouderen heeft een grote omvang. Toch zijn projecten die getracht hebben in één grootschalige uitrol deze hele doelgroep oudere cliënten in het werkgebied aan de schermzorg te krijgen, weinig succesvol geweest. Het aantal oudere cliënten dat de aangeboden functies wilde gebruiken cq. er voor wilde betalen, bleef in deze projecten doorgaans sterk achter bij de verwachtingen. Het meest succesvol zijn tot nu toe projecten geweest die een beheerste groeistrategie hanteerden. Deze groeistrategie kenmerkt zich door: In samenwerking met de betrokken woningcorporaties stap voor stap wooncomplexen waar veel ouderen wonen op het videocommunicatiesysteem aansluiten. De aangeboden functionaliteiten bestaan primair uit veiligheidsfuncties, communicatiefuncties en welzijnsfuncties. De betrokken ouderen goed informeren over de mogelijkheden en ruim de tijd geven (zes tot twaalf maanden) om kostenloos te wennen aan de voordelen van de nieuwe functies die de technologie te bieden heeft. De auteurs Tjitse Mandemaker is als expert innovatiemedewerker werkzaam bij Vilans als coördinator wonen, welzijn en zorg. Jan Thie is arts en als expert innovatiemedewerker werkzaam bij Vilans. Hij houdt zich bezig met technologie om mensen met beperkingen en zorg zo zelfredzaam mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Voorbeelden zijn infuustechnologie, telemedicine en videocommunicatie. Factsheet Zorg & Technologie 5

6 De financiering van schermzorg Veel van de tot nu toe uitgevoerde projecten op het gebied van schermzorg hebben een experimenteel karakter. Een belangrijk doel is doorgaans het opdoen van leerervaringen met deze nieuwe technologie en bijbehorende zorg- en dienstverlening. De kosten van deze experimenten worden veelal gedekt door subsidies van provincies, gemeenten, verzekeraars en woningcorporaties. Voor een meer structurele financiering van schermzorg zijn op dit moment verschillende mogelijkheden aanwezig. De AWBZ beleidsregel Zorginfrastructuur bij extramurale zorg maakt technologische voorzieningen mogelijk bij nieuwbouw of verbouw van een woningcomplex. Als de extramurale indicatie verzorging of verpleging omvat, is levering van schermzorg (screen-to-screenzorg) mogelijk op basis van de AWBZ Beleidsregel Extramurale Zorg. Volgens de huidige planning is deze specifieke beleidsregel per 1 januari 2009 niet meer van toepassing. Ondersteuning van de mantelzorg is onderdeel van het vierde prestatieveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Vormen van schermzorg die zich richten op het ondersteunen van de mantelzorg kunnen via de Wmo gefinancierd worden. De Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg Als u daadwerkelijk aan de slag wilt met schermzorg, dan is een abonnement op de Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg interessant. Voor abonnees is hier o.a. meer gedetailleerde informatie beschikbaar over praktische toepassingen van schermzorg in de vorm van voorbeeldprojecten. Tevens vindt u hier een actueel overzicht van alle betrokken systemen voor schermzorg en meer uitgebreide systemen waar videocommunicatie deel van uit maakt. De kenniscirkel biedt informatie over de meest recente ontwikkelingen, voorbeeldprojecten en modelwoningen, functionele programma s van eisen voor domoticatoepassingen, evaluatieonderzoeken, geeft u toegang tot een database met alle in Nederland verkrijgbare domoticaproducten, ondersteunt lokale initiatieven, geeft een nieuwsbrief uit en organiseert regelmatig bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en excursies naar modelwoningen. De brochurereeks Zicht op zorg en technologie is bij het abonnement op de kenniscirkel inbegrepen. Meer informatie vindt u op Telemedicinetoepassingen van schermzorg ter ondersteuning van het zelfmanagement van mensen een chronische aandoening en in het kader van nazorg na ontslag uit het ziekenhuis en dergelijke, kunnen uit de Zorgverzekeringswet worden vergoed. In wooncomplexen waar veel ouderen wonen, zijn woningcorporaties vaak bereid te investeren in de veiligheid van hun huurders. Dit moet doorgaans per complex en per verhuurder worden geregeld. Vormen van schermzorg die toegang geven tot allerlei diensten, vragen doorgaans een maandelijkse eigen bijdrage van de cliënt. Factsheet Zorg & Technologie 6

7 Factsheets Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg In aanvulling op de publicaties in de reeks Zicht op zorg en technologie, verschijnt over elk thema een factsheet met aanvullende informatie die van belang is voor bestuurders en managers in de zorg. De volgende factsheets zijn beschikbaar: Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering voor ouderen en mensen met beperkingen - Nieuwe doelgroepen vragen om een innovatieve strategie. Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie. Techniek maakt nieuwe zorg- en dienstenarrangementen mogelijk. Licht voor ouderen en mensen met dementie. Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg. Zorg op afstand via het beeldscherm. Deze factsheets zijn te downloaden vanaf de website Factsheet Zorg & Technologie 7

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Gebaseerd op de brochure Ieder slot zijn eigen sleutel van Anjo Delville en Karin Knuvers.

Nadere informatie

Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie

Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie Techniek maakt nieuwe zorg- en dienstenarrangementen mogelijk Tjitse

Nadere informatie

Een toegankelijke omgeving voor iedereen

Een toegankelijke omgeving voor iedereen Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Een toegankelijke omgeving voor iedereen Gebaseerd op de brochure Van ingang tot uitgang van Tjitse Mandemaker. Door Nienke Blijham,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen

Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen Nieuwe doelgroepen vragen

Nadere informatie

Licht voor ouderen en mensen met dementie

Licht voor ouderen en mensen met dementie Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Licht voor ouderen en mensen met dementie Gebaseerd op de brochure Van voorlichting tot verlichting van Joost van Hoof en Toine Schoutens.

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking

Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking Maatschappelijke businesscase, Versterken structuren door samenwerking Gemeenschappelijke factoren in geslaagde projecten 1. Dagelijks gebruik 2. Incorporatie in levenspatroon 3. Individuele variëteit

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event. 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen

Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event. 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen Doelstelling en agenda Doel: Delen belang 1) denken vanuit zorgvraag 2) zorgen voor gedragenheid en 3) werken met

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

PAL4, vriend voor het leven?

PAL4, vriend voor het leven? PAL4, vriend voor het leven? Op 31 maart 2008 heeft Focus Cura een toelichting en demonstratie van PAL4. PAL4 staat voor ' Persoonlijke Assistent voor het Leven (of in het Engels Personal Assistant 4 Life

Nadere informatie

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging

Langer thuis wonen. Met hulp van het team Wijkverpleging Langer thuis wonen Met hulp van het team Wijkverpleging U woont zelfstandig, thuis in uw vertrouwde omgeving. U redt zich aardig, soms met hulp van familie of buren. Maar er zijn ook zaken waar u professionele

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal

BrabantConnect. van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen. Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal BrabantConnect van Diensten op afstand naar User generated content in Intelligente woningen Frans Stravers Commercieel Directeur Mextal Opzet van de presentatie 1. Historie en filosofie van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Nu is van u. Thuiszorg

Nu is van u. Thuiszorg Nu is van u. De b es bij u te zorg thuis www.v iven t. nl Thuiszorg Thuiszorg bij u thuis kunnen leveren. Wij bieden overdag en 's nachts zorg aan. Altijd in samenspraak met u en uw omgeving. Onze zorg

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes

Roger Jongen 23 juni 2011. Smart Homes Roger Jongen 23 juni 2011 Smart Homes zorg zorg zorg Behandelen wonen Welzijn Welzijn Welzijn Professie Commercie Gemeente Breda cliënt cliënt cliënt cliënt centrale Mantel Familie Familie Familie Buurt

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Congres ziekenhuispsychiatrie

Congres ziekenhuispsychiatrie Congres ziekenhuispsychiatrie Het belang van integrale zorg psychiatrie & somatiek belicht vanuit de visie van de zorgverzekeraar 7 november 2013 Anouk Mateijsen Regio manager, Achmea Divisie Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen

Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Doelmatigheid van telemonitoring bij patiënten met chronische aandoeningen Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Management, RUG) Roelfien Erasmus (IPT Medical Services B.V.) Hans Wortmann (Faculteit

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong )

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 1 Domotica (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 2 Even voorstellen. Teun Jonker. - Achtergrond in techniek en verpleegkunde en management - Nu zorginformaticus en manager ehealth en domotica

Nadere informatie

Polikliniek Hartfalen

Polikliniek Hartfalen Cardiologie Polikliniek Hartfalen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Werkwijze polikliniek Hartfalen... 3 Behandeling en begeleiding... 3 Hartfalenverpleegkundige... 4 Wat kan de hartfalenverpleegkundige

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs - AGENDA - Achtergrond Wonen en zorg vs. domotica en zorg op afstand Eindgebruikers + noden Randvoorwaarden ZT

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Complexere vormen van zorg

Complexere vormen van zorg Complexere vormen van zorg HWW zorg is bij uitstek ook thuis in complexere vormen van (verpleegkundige) zorg. Een greep uit de mogelijkheden: Het Specialistisch Verpleegkundig Team (SVT) is deskundig op

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire.

Sensire Hartfalen. is onderdeel van Sensire. Sensire Hartfalen is onderdeel van Sensire. Hartfalen Bij hartfalen is er sprake van een tekort schietende pompfunctie van het hart. Het hart pompt minder bloed door het lichaam. Dit kan allerlei oorzaken

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Afschaffen nachtdienst door domotica

Afschaffen nachtdienst door domotica Afschaffen nachtdienst door domotica In verpleeghuis Lückerheide worden al sinds 2005 camera's gebruikt voor het toezicht op dementerende ouderen. In de loop van de jaren is dit uitgebreid van een groepswoning

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Verzorging & Verpleging

Verzorging & Verpleging Verzorging & Verpleging Thuiszorg Groot Rijnland Verzorging en verpleging Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Wij zorgen ervoor dat u op een prettige manier zelfstandig kunt blijven wonen.

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015

ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 ehealth in de langdurige zorg Hans Ossebaard & Angelie van der Aalst 29 oktober 2015 Zorginstituut Nederland 2 Werkterrein: publieke zorgverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw) Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie E.R.C.M. Huisman, G.J. Lanting, C.A.M. Huisman, H.B. Duits, H.S.M. Kort 1 Opzet 1. Dataverzameling Verzamelen en ordenen

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof

Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT. Nienke Nijhof Implementatie van technologische vernieuwingen in de VVT Nienke Nijhof Even voorstellen Quiz Wie is een robot? a) Allemaal (staan) b) Nummer twee en drie (zitten) Bestaat dit? a)ja (staan) b)nee (zitten)

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Checklist bij ontslag

Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Checklist bij ontslag Vóórdat u naar huis gaat is het van belang dat een aantal zaken met u besproken is.in deze checklist staan vragen die u zichzelf moet stellen voordat u met ontslag

Nadere informatie

Weer naar huis - algemeen

Weer naar huis - algemeen Verpleegafdeling A2 Weer naar huis - algemeen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort mag u naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder

Nadere informatie

Toepassing van zorg op afstand in Nederland

Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Toepassing van zorg op afstand in Nederland Irene van Duijvendijk MSc Adviseur Zorg ICT & Innovatie Nictiz 12 april 2015 Even voorstellen. Verpleegkundige Gezondheidswetenschapper

Nadere informatie

Het wijkteam staat voor u klaar

Het wijkteam staat voor u klaar Het wijkteam staat voor u klaar Thuiszorg Ons wijkteam staat voor u klaar Iedereen die wat ouder wordt wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met de ondersteuning van onze wijkteams kan dat en houdt

Nadere informatie

Hulpmiddelen per post

Hulpmiddelen per post Hulpmiddelen per post Uw diabeteshulpmiddelen thuis bezorgd Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals een bloedglucosemeter, glucoseteststrips, lancetten en insuline pomptoebehoren.

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier?

Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Wat is een persoonlijk gezondheidsdossier? Mei 2015 Het PGD Kader 2020 biedt een raamwerk voor ontwikkeling en opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD s). Onderdeel hiervan is het creëren

Nadere informatie

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van eisen opstelt Heidi Evers, Johan van der Leeuw en Jan Thie Postbus

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences

Technologie en de toekomst van de zorg. Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Technologie en de toekomst van de zorg Luc de Witte Maastricht University Zuyd University of Applied Sciences Deze presentatie De zorg is in transformatie; innoveren moet Technologie gaat hierbij een grote

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by W O N I N G C O R P O R A T I E S Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten t Levensloop

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie