ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl"

Transcriptie

1 ' ffiffim ê kinderen in Denernnrken Blod voclr' de r{f /{s f #{#5. Ww, f Zo krnrairrleï] wrj naau- I),,rre-.rnarken! BESTE KINDEREN, Ik iienk wel, dat dit cie eerste kr:ant is ilr cie Nederlandsche taal, die ooit in flererl,rrkr:,'n is verricli.'r16.p r>de vliegen '^ i{^llander< wordf speeianl uitrjerrnvet'r 1r(JOï" pftg6[ Bafnet< A.vairL lrllte Kirrile.rr,tr,j;6r t,r..r rïc dacíórl \/rh '-lo r./oraanininay //1lvv rronir=ror, 1.61nÍ gurrtl_;err r^ L^^-riir-horlern ÍL h^^^.1.'t '.--. ^r uu rlia uerreitlolnstl f)onemerkon JurLrq iullio I\qII l<an 1;p1q6.hcffairrllia ha(lcll \{Is VdIl Cll rlccliljnlieveli, vcrèull(lllull. 1lÍ IIUUp --,... J*.--van het begin tot het einde door zult lezen en dat het lezen ervan enkelen van jullie ook zal aansporen om je ervaringen op scliriít te stellen, en er dus zelf in te schrijven. Deze krant namelilk kan voor jullie beteekerren een herinnering aan een van de beste vacanties van je leven. Je kunt later de cloor lullie bewaarde cxernplaren mee ndar huis nemen om Vadet' en Moeder, zusjes en broers er van mee te laten genieten, bewaart hem dus goed. Deze krarrt Ís al weer een bewijs hoe de vriendeiijke Denen aan jullie denken en voor jullie zorglen en v'iij kunnen hun nooit dankbaar genoeg zijn. Toont jullie dankbaarheid door je gedrag; of je nu in een l(amp verblijf houdt of in een Deensch gezin bent opgenomen, overal zul je vrel een manier kunnen vinden om van je dankbaarheíd te doen blijken. Je kunt meewerken om het leven van je omgeving zoo prettig mogelijk te maken door een lief en vriendeiijk gezícht, door goede manieren en door anderen te helpen waar en hoe je rnaar kun1. Toont je goede Nederlanders! Ik wensch >L)e viiegende Hollander< geluk bij zijn verschijnen. Moge hij de band ïr-rsschen jullie, Kinderen, en tusschen jullie en je Deensche vrienden heel nauw helpen aantrekken. Hartelijke groeten en liefs van Kopenhagen, den 30 AugLrstus clcr Nedeflanden. r..le.zantschan Mevrouw Cila van Lennep.

2 toch ook wel fijn om iets nieuws te leren en in een ander land rond te kunnen kijken. Dat overkomt niet iedereen. Behalve dat j ullie als F1ier zien juilie Prinses Juliana, Prins Bernhard en cle clrie prinsesjes bij hun terugkomst in Nïederland, h^trw$$m- $4sx$#{:} il hier is t>i)e vliegende Hollander.., de krant vaï1 de ï{ederlandse kinderen in Denemarken. Mevrou\À/ van f,ennep, de vrollw vall den b'ïederlandsen Gezant in Kopenhagen, heeft jullie hierboven verwelkomd en nu zal Jan Couo rage iets over je eigen krant vertellen. I)ie wordt \Maarschijnlijk otn cle veertien dagen in vlíegende vaart over heel Denemarken verspreid en jullie bent hier wel niet naar toe komeu vliegeu, maar j e bent toch oncler Moeder's vleugels vanrjaan gevlogen om hier met elkaar in een karnp of bij je pleegouders een prettige tijd te hebben. Kun, nen j ullie al wat Deens verstaan of misschien zelfs spreken? ï?eet je à1, clat t>ikke<. >>niet<< be' tekent en "j ij " (oj *g.. schrij ven de l)enen het) >ik<.? En clat ze rnet >rar<< >>aardig<< bedoelen en niet )Draar of mal"?! Karr j e al zeggen,>rod' grodc. of kan je het alleen maar éten PI 't Ïs niet altijd gernaklceli.ik met zo'n vreemcle taal, maar? sterke meisjes en jongens naar ltlederland terug zullen kornen, heb je dan gezien, hoe de Íïl nr sen in een ander land leven en i e hebt hier vrienden gernaakt, die je, hoop ik, nooit zult vergeten. Op die manier leren de volken elkaar beter begrijpen en van elkaar houden. Daar kun, ïren j ullie zo j nng als j e bent aan mee helpen, juist orndat je in Denemarken bent ge, \Meest. I)aar moet j e goed aan denken, als j e weer thuis bent. Maar ik zou iets over c{e krant vertellen. L)aar komt van allerlei in. V'erhalen, raadse/s, en een bríevenbus, clat wil zeggen, dat j e brieven mag schrijven over alles wat'ie wilt. Je mag bijr. vers tellen, wat je op cle boerc{erii, in het dorp, in de stad of in het kamp, \\raar je logeert, gezien of meegernaakt hebt of over je ouders en trroertjes en zusjes..[e rnag ook iets verzinnen, Ë{:n tekening instur*n, of wat dan ff,o,h. []enlr er offi, dat jullie netjes moeten schriiven, anders z.ou Tante Eef van de }3rievenbus bijzienc{e worr den van al dat gekriebel en gekrabbel van slor dige hanepoten! Er komen nog rneer leuke dingen, tnaar die vertel ik een volgencle keer wel. Probeer eerst tnaar eens een prijs te winnen met cle [e wed, stri.id : \Vie kan de meeste ï{eclerlarrdse woordjes be, denken vaïr de titel:,rl)e vliegende I ïollander(< ïk geef jullie cr alvast 6 als voorbeelcl: de, vlieg, veel, doen, heer, rancl. Hn nu aaïr het werkl De inzeudingen moeten vóór 20 Septemtrer bintren zij n. Vergeet niet je naal-tl, adres en Ieeftíid er orrr der te zettern. $(/ie wil, mag ï:ovendien een sch uíi' naan:t kiezen, die overeenkonrt met je karakter, geboortemaand, je woonplaats, een man of vrollïv', die ie bewondert, enz. 13. v": Kees de Tippelaaro

3 ...tlr,f if Jp,r.r,rl 4J, lo u {* \: Poppenmoedertje, Viooltje, Goudsbloem, de Gel, dersman, Saboteur, Piet Hein Proberen j ullie verder maar eeïts de versj es, die in de krant staan, uit je hoofd te leren. Heb je een daghoek, dan kun j e de versj es, die j e leuk vindt, daarin over schrijverl of de bijbeho, rende tekening nateketlen en kleuren. Je mag er zelf ook een andere tekening bij verzinnett. Dng kinceren I Tot de volgende keer. Jun Coura ge. &oo* gir+gete ee*.ít,l*rn **rln wiflie$ cves eepx. **r/*, **oa A" (JeH, /rnnttn,ecí.í{-w,frr/ro., oln lrreecle "0,,lo,!**oln á*o"ggetie,,fril* Sioro, SrrrL**, &*;/./'n* &*nol kt(lt?t v(g.r,t.w,br/ro e- *,))^n*t.-ct {Lrnrfe ap e(èpt. ot*trin 8r,,tr.neet,li*r, J" l-te E nl,-nr!-nrs /*nro/*n *r,!n ** &y í*a eekl gczatfe itt zifrc **Ii.n Cno, oto/" /rnt utlnlotyie zifn- -rtc,aetfe,l.n^.*, Mffi te worden. Zie j e, j ullie krantje heeft net als iedere ben hoorlijk* l4rdaagse krant een brievenbus, eh 't is er eentje met een dikke buik, die jullie nu maar flink vol proppen moet met brietjes aan mij. Heb je iets te vragen, ziin er moeilijkheden met de l)eense taal of andere dingen, schrijf dan ik EG.u.w d.o n &*i/.í'{.íi, e"êrt,rteen, 5 i*o. 5 rln,fiin*a* doo* ánn*, *i/tt'la. &*;/"pl*. rlon**r?r ql,eêí't, MRHffiWffiINHBBIIF$ Koekoek, hier is ïante Eefl De >>koekoeken.. en de >fluitj es<< kennen me al en met jullie allen hoop ik gauw goeie maatjes aan Tante Eef, en &,*;/ta*, t),l t'l(a(z$ tte&.t{w,fr;á* 2**"lo.t,ln,fr;or/to zal iullie in je eigen krantje of misschien per brief za goed mogelijk ant, woorden en raadgeven. Zo zijn er al de meisjes uit Gording Prmsteo gaard, die gevraagd hebben om een mooi lied over de vrede. Kijk eens, dat wordt nu een prijs, vraag: r>\vie maakt het beste vredesliedl<< 't Komt in de krant, hoorl Zorg bij alles wat jullie schrij ft, voor een duidelijk afzendersadres! (Ook naam en leeftijd opgeven). Doe je best en tot de volgencle keer. Jullie Tante H,ef. Àdres: Fru E. Boysen, Lyngbyvej 515 a, Gentofte.

4 Van een 0rmen Deensen iongon, l. cle w'ereldberoernd werd Het is precies 140 jaar gele, derr, dat er in de stad Odense op het eiland Funen een jon, getje geboren werd, dat later de beroemdste man van zijn land '' "ii zou worden. Zijn vader was een arme schoenmaker, die nret ztjn gezin in een achter, kamertje \Moonde. Daar werd geslapen en de vader had er bij het gegeten en raam ziin schoenmakers\merkplaatsje. Toch vond Hans Christian Andersen, zo heette d. jonéïen, het hier heerlijk, want Vader las hem dikwijls voor en achter het huis stond een grote kruisbessenstruik, '1v;s-lronder hij zoïners kon gaan zitten., iïij \Mas een eigenaardige jongen met een lang bleek gezicht, die het liefst in zijn eentje toneel, speelde of stukken schreef. FIij kon mooi zingen en toen hij wat groter werd, liet hij zijn stem graag horen en las ook zijn toneelstukken aan anderen voor. Maar de schooljongens lachten hem uit. I)at vond Hans wel vervelend, maar hij liet zich niet van zijn stuk brengen. Intussen \Mas zij n vader overleden en zrin rnoeder moest uit wassen gaan om de kost te verdienen. Toen Hans 14 jaar was, wilde zii hem bij een kleermaker in de leer doen, maar dat leek Hans helemaal niets. Hij wou een groot toneelspeler, zanger of dichter worden en daarom trok hij er met zij n spaarduitj e ( 13 daalders) op uit om in Kopenhagen zijn geluk te zoeken. Dat viel niet mee. Overal werd hij afgewezen en lrij leed dikwijls bittere armoe. Hij had nog heel wat jaren van hard werken en oefenen voor de boeg, maar tenslotte werd,, 4 hij toch bekend. Zijn boeken werden zoveel ge, lezen, dat hij lange buitenlandse reizen kon tïrà* ken. Hij bezocht ook ons land. Het mooiste vond hij daar de grachten en de prachtig* torens met hun klokkespelen. Andersen zei: >>ïn [{ol, land zingt de tij cl(<. FIet beroemdst is Àndersen ge\morden door zr.in sprookjes (Eventyr). Jullie hebt allemaal wel eens gehoord van,>i{et vuurslag<., >>Grote Klaus en kleine l(laus,., t>i)e wilde z\^/anen( en nog veel meer. Zij werden in ongeveer 40 verschil, lende talen vertaald, o. a. in het Bengaals I Lang voor ztjn dood werd er in Andersen's geboortestad een groot feest voor hem gehouden rnet een prachtig. illuminatie, wàar hij zelf bi:i was. De ï\ederlandse kinderen, die op het ogeno blik in of bij Odense logeren, mogen misschien het H. C. Andersenrtruseum wel eens bezoeken. f,)aar z.te j e de veren pe il, \Maarmee hij geschre' ven heeft en allerlei beeldjes van Kopenhaags porcelein, die zíjn sprookj es voorstellen. De meisies en jongens, die in Kopenhagen ziin, rnoeten maar eens llaar >>Kongens l"{ave< gaan; daar is een standbeeld van Andersen. En bij >>ItTyhavn.., het kanaal rnet die leuke oude ge, kletrrde huizen, staat nog het huis, waar Ander, sen een tijdlang ge\moond heeft. Voor de postz zegelliefhebbers kan ik vertellen, dat er in 1935 (100 jaar nadat zrjn eerste sprookjes verschenen) een serie uitkwáffi, waaop het portret van An' dersen zelf voorkomt en een afbeelding van >>het lelijke jonge eendj e* en trde kleine zeet rneermin<.. F{ieronder komt een vat} zijn bekendste sprook,

5 j*s. Sommigen zeggen misschien >>Bahf een e, wat kinderachtig... Maar dat zal je wel mee vallen. ï7ie goed hardop kan lezen, kan het de andere meisjes en jongens voorlezen. En sprookj DW,is fiï Ër 'm' f. t*#,*i1 M Op het l)eense eiland Funen woonde op een hofstede een herenboer, die twee zoons had; die \Maren zo knap, dat je er akelig van werd. Ze wilden allebei met de dochter van den koning trouwen. Hoe durfden ze dat, zou j e zeggen ; maar de prinses had bekend laten maken, dat ze wou trouwen met den jongen man, die het best zijn woord kon doen. I)e zoons zaten een hele week te leren, meer tijd hadden ze niet, maar dat hinderde niet, z,e wisten van te voren ook al veel. De een kende een dik Latijns woorclenboek uit zijn hoofd, niet!?s -> i']è zíjn er drie bollebozen bij, dan kan de een het verhaal lezen, de tweede ))I)omme Hans<. voorr stellen en de derde,rde broers.. en later,rde prinses<.. door Hons chrisrion Andersen alleen van voren naar achteren, maar ook van achteren naar voren. De ander kon drie jaar, gangen van de krant zonder hakkelen opzeggen en dan kon hij-nog de prachtigste paardenleid' sels borduren, die je je denken kan. Ze beweer, den allebei, dat ze vast de prinses zotrden krij, gen en de vader gaf hun beiden een mooi paard. De zoon, die het dikke woordenboek uit zijn hoof d kende, kreeg een gitzwart, de ander die van de kranten en de leidsels een spiero wit. Tenslotte smeerden z,e allebei levertraan in hun mondhoeken om beter te kunnen praten. Àlle knechts en meiden van de hofstede ston, den te kijken, toen de broers \Meg zouden rijclen" ^Vlaar juist op dat ogenbhk kwam de derde n{}{}kï q want er \Maren er drie, maar hij telde nouit mee, omdat hij niet zo knap ïvvas als de twee ànt deren; daarom werd hij gewoon maar >>ï)omme Flans( genoemd. >>$(/aar ga j ullie naar toe, dat j e er zo piek, fijn uitziet?< vroeg Flans.,rNaar het Hof om de prinses te winnen! t{eb j e niet gehoord, dat de omroeper het overal is \Mezen zeggen?< en ze vertelden hem het grote,ti r r.$ ll.,;: nieuws. >>Grote grutjes(c, zer Hans,,rdaar moet De pedante broers, ik ook en gin, op af.., maar de broers lachten hem uit gen er van door. >Vader, geef mij ook een paard!0. riep I{ans. DIk krijg ineens zo'n zin om te trourven. Neemt z.e ffiê, clan néémt z,e me. En neemt ze me niet, nou dan neem ik haar toch.<<,ronzinr., zer de vader, "jij krijgt geen paard van me. ]e dacht toch niet, clat jij j e woord

6 kon doen?l Nee, dán ie broers, dat zijn nog eens kranige kerels!.. ttals ik geen paard krij g<<, ze! Hans, >dan neem il( mijn eigen bok, daar kan ik het ook wel mee doen l<. Hij ging op de bok zitten, drukte de hakken ' van zijn klompen tegen het dier aan en vloog als een pijl uit de boog de grote weg op. Wat een vaart zette, ie! t>hoeral< riep l)omme Hans en hij zong er op los, dat het daverde. I)e broers vvaren hem een eind vóór ; ze zeiden geen woord, want z.e dachten aan alle knappe en leuke dingêtr, die ze wilden zeggen. Hoe moeilijker, hoe beter. riep Hans, rrdaar ben ik! kijk eens, wat ik onderweg gevonden heb!<. en hii liet hun een dode kraai zien. >Stommerd I< zeiden ze, >>wat wou j e daarmee >>Hallo!<. doen Maar de broers reden z,o hard ze maar kon'o den, zê kwamen Hans een urrr vooruit. Ze htel* den stil bij de stadspoort en daar kregen alle jongemannen een nurnmer en moesten in de rij staan, zes naast elkaar en zó opeengepakt, dat ze geen arm konden bewegen. Dat \Mas eigeno lijk maar goed ook, anders hadden ze elkaars kleren stuk gescheurd uit nij d, dat de een vóór de ander stond. Alle bewoners van het land stonden om het paleis heen, tot vlak voor de ramen om te zien, hoe de prinses de vriiers zou ontvangen. Zo *rauw een van hen de kamer binnen kwam, kon hij geen woord meer uitbrengen. >>f)ie moet ik niet<, zeí de prinses. >>Vort!<< I)aar kwam de broer, die het woordenboek uit zrjn hoofd kende, maar hii \Mas alles vergeten door het in de rij staan. I)e vloer kraakte, het plafond bestond uit spiegels, zodat hij zich zelf?<.,>ï)ie doe ik de prinses cadea u I r)$/èljal<. zeiden ze lachend en reden verder" >Hallol daar ben ik weerl kijk eens, wat ik nou gevonden heb; dat kom je niet iedere dug tegen I<<.//r I)e broers draaiden zich offi, om te zien wat het was. >Suf kop I.. zeiden ze, >>dat is een ouv/e klornp, het bovenstuk is er af. Krijgt de prinses íi ^/í -F í,[ lll [u ttt die ook?.. \ otljog al gladl" z.er Ï{ans. De broers lachten \Meer en reden hern hard vooruit. )Hallo, wacht effetjesl<< riep I{ans, >>het wordt al mooier en Ínooier, hallol nooit zoiets gezien!< >SZat heb je nou weer?<< rj,rllie hebt geen idee, hoe fijn de prinses dat zal vinden I<. >J akkes((, zeiden de broers, >dat is modder, die ze uit de sloot gebaggerd hebben!<< >Precies J.. zei Hans, >prima kwaliteit, het loopt je zo tussen je vingersl<< en hij vulde z\n broek, zakken er mee. á // {,[ $*1,{,ï.rr \\\.,.. :ilt L 4\_ /,,'l'i.> \"#á ' 6 Domme Hans

7 op zijn hoofd zag staan, r bij ieder raam stona den drie klerken en een opperklerk, die alles op' schreven, wat er gezegd werd; dan kon het meteen in de krant komen, die op,je hoek van het pao leis voor een paar duiten verkocht wercl. Het \Mas in éên woord verschrikkelij k; en tot ovêrz maat van ramp hadden ze de kachel zo opgez stookt, dat hij roodgloeiencl stond. >>Het is hier knap warm!<< z,et de broer. rj?, mijn vader braadt vanclaag jonge haantjesl< zei de prinses. Daar stond hij met ziin mond vol tanden; hij had wat ler"rks willen zeggen, maar hier had hij helemaal niet op gerekend.,rdie moet ik niet I<< zer de prinses. >>Vort!< en de knappe broer werd weggebonjourd. ïoen kwam de tweede. >>\frat is het hier heet!< zei hij. a, \Me zíjn aan het j onge haantje^s braden<., zei de prinses. >\(/à, wa blief?<. zei hij, en alle klerken sclrrevg'rt**ur$/à *, \ /a blief?** >>Moèt ik niet I<< zei de prinses. >Vort I<< ïoen kwam l)omme Hans. FIij reed zomaar op zij n bok cle kamer binnen. oje stíkt hier van cle hitte,., zei hij" >Ik ben aan het jonge haantjes braden<.,,z.et de prinses" >>Dat komt goed uit<<, zeí Hans, >>dan kan die kraai van mij zeker wel mee gebraden worden?<< >>Best I<< zei de prinses, ))maar he[: j e wat om hem in te doen, ik heb er geen potjes of panllêr >>J tj De prinses lachte smakelijk en zeit "Jlj kan ten* minste antwoord geven. Met jou wil ik trouwenl Maar weet je wel, dat alles wat u/e zeggen, opo geschreven wordt en morgen in de krant komt P Bij ieder raam staan drie klerken en een opperr klerk: de opperklerk is de ergste.< Dat zei ze onl hem bang te maken" De klerken grinnikten en gooiden allemaal een inktmop op de vloer. >>Dat is zeker de baas I<. zei l{ans, ))dan moet die maar en ekstraatje heb' beno.. Hij keerde zijn zakken binnenste buiten er] kletste den opperklerk de modder vlak in het gezicht" >>Reu ze!<, zei de prinses, >>dat had ik je niet nageclaan, maar ik za het wel leren I' En zo werd l)omme Hans koning en hij kreeg een prinses en een kroon en een troon" F.Iet staat allemaal in de krant, en j ullie weet: die brengt de leugens in het land. Wst is dlt? es voor<c. >Ik wel!< zei I Ians, o>is dit geen goeie pan?<< en hij haalde de ouwe, kapotte klornp te voor* schij n en stopte de kraai er in. >>f)at is gerloeg voor een heel maal!<< z.el de prinses, ))maar waar halen we de jus vandaan?<,ruit mij n zak lc< zei l"{ans. >)ïk heb genoeg, claar kan ik best wat van missen lco en hij liet wat modder uit zijn broekzak lopen. IVeen: een zacht potlood en trek rechte lijnen van Nr, i naar 2, vandaar 3 enz. tusschen alle cijfers achtereen* volgens tol aan 41", Dan begin je in A en trekt op dezelfde rnanier lijnen tusschen de opeenvolgende lette::s A-8, B-C enz. tot F, htu is de figuur zíchrtbaar geword"en en cle tekenincr is klaar orn te kleuren,

8 Ons eigen raadselhoekje I)e volgende raadsels zijn ingestuurd door kinderen in een van de kampen. Jullie kunnen Selv om Ansvaret for Barnet jo nu helt paahviler l)em" vi i t>red Barnet< have stadig F-oling med, om der sker llorandringer mecl Hensyn til Anbringelsen af de hol, landske Bern. gend nummer. Ansvaret for, af en eller anden Grund, f. Eks. sygclom i Hjenrmet, maatte flyttes til et anc{et Hiern, at vi da orna gaaende faar Meddelelse deronr. paa samme Maade maa vi ogsaa straks have }leddelelse, hvis det skulde ske, at et hollandsk Barn under Opholclet i Danmark maatte blive indlagt paa et Hospital. Onsker l?lejehjemrnet at give clet hollanc{ske Barn et Far sko og et Par Strornper, vil De, vecl at indsende en Ansog, dat allemaal natuurlijk doen en wat bruikhaar is, komt in de krant. l)e kinderen in de kam, pen kunnen hun raadsels aan hun leider of leidster geven. f)e oplossingen staan in het volo ï. Hoe horder ie trekt, des te korter wordt 't. Rcl, ro, wot Ís dst? 4, ',t ls een roofdien, en een vervoermiddel, en een boclm, en het moet somen een stod worden. Rq, ro, wot is dqt? 5. Ëen weggetie rnet witte pqolties, 't ís cltiid not en 't regent nooit. Ru, rff, wot is dst? Hurug.t:'! Med denne lille Àvis vil vi prsve paa at skabe Kontakt mellem de hollandske Bsrn i f)anmark og tillige give dem lidt Beskeftigelse" De relclre Bsrn vil v&re i Stancl til at klare sig selv rned Hensyn til Lresningen af Bladet, meclens de mindre sikkert trenger til en I Iaandsrekning. Vi vil derfor gerne bede l)ern om at hinlpe til. Dette vil rnaaske volde Vanskeligheder for de Plejeforaldre, der endnu ikke er fortrolige med det hollandske Sprog, men vi er sikre pàê, at de fnlles Anstrengelser vil blive kronet med Held. Sidst paa denne Side bringer vi en Oversettelse af den hollandske Ministerfrues Indledningsord. Eventuelle Meddelelser fra >>Red lsarnet< til l'lejefo rx,l, drene vil komme til at staa paa Bladets Bagside. RedaktionerT. nred Barnetne Àrbejdmudvalg vil gerne nred dette forste N ummer af vort hoilanclske Borneblad takke I)e m for den store FIjnli:, De ycler, ved at tage et hollandsk Rarn i Deres Hjem, og udtale Onsket orn,, at det maa trlive til gensidig Glede U for l)em og Barnet. itgcgeven cloor : rrrecl l3arnet<<. l)ruk: Chr. med de stedlige Skolernyndigheder. r>red Barnef<<s Arbejdsudvalg. KfiiRH RORN I tenker, àt dette er den forste Avis paa Hollandsk,,,,'_ J*g í'der nogensinde er *clkomrnet i l)a'nrark.,>den flyvende ; Tit Plejeformldrene 26, Íaa Inclkobstillao til disse to Ting. Barnets Kon og Alcler skal opgives. Pleieforaldre, der nnsker at skrive til Bírrnenes Hjern i Holland, og som gerne vil have ljrevene oversat til Fïol, landsk, kan sende Brevene til,>recl Barnet<<, cler saa vil ssrge for Brevenes Oversnttelse. Man har fra forskellig side spurgt, om cle hollandske Bsrn maa gaa i Skole i Danmark. I)ette er cler ikke noget til Flinder for, saafremt det enkelte ljiem kap traefíe Àftale delse 3. Een íizeren psordie, een vlqsse stoa rtie, hoe vlugger het puurdie wordt, hoe vlugger ziin stsartie kort. Rc, Ffl, wst is dst? Wrlt lei*pt vfir'ï Arristerdcxm nfi'clr deri zonder zích te bewegen? vi vil derfor anmode f)em oïn, saafrenrt Barnet, De har ning til rrred ïsarnet<<, Holtrergsgacle 2. Welke rozen bloeien niet? s" maa F{ollaencler.* uclgives s1-o*cielt Iïoreningen,Red for J*r, cler \or31 G;.r::ter af nyder alle de Flerligfiec{er, I)an" mark kan skaffe Jer" J.g haaber, àt I vil lase Blac{et fra Ende til anden, og at L*sningen ogsaa vil v&re en opo rnuntring til nogle af Jer til at skrive Jeres Ërfaringer ned, altsaa til selv at skrive i Bladet. l)enne Avis kan rremlig betyde et Mi'de om en af de bedste Ferier i Jeres Liv. Gem Bladet godt, for saa kan tr senere tage det med hje*r Rarnet<< og vise det til Far, Mor og Soskende. I)enne Àvis er atter Revis paa, hvordan de venlige l)an, skere tanker paa J*r og hnrer omsorg for Jer, og vi kan aldrig vrere dem taknemmelige nok. vs Jeres TaknemÍileu lighed i Jeres opfarsel. Hvad enten I er i en Lejr eller er optaget i en clansk Familie, overalt vil I nok kunne Íinde en Maade til at give l,jdtryk for Jeres Taknemmelighec{. Ved altid at vrere i godt Ilumrar, ved at opfrare J.r pent og ved at hjelpe andre, hvor I kan, kan I tr.jelpe meget til at gore det saa behageligt som rnuligt for Jeres om, givelser. Vis at vaere gode llollaenclere. J es snsker,,i)en flyvende I'Iollnn der" til Lykke nrecl Udgivelsen og haaber, àt den maa hjrlpe til at knytte stnrke Baand mellem J*r indbyrdes og mellenr J*r og Jeres dan.ske Venner" De kaerligste Hilsener fra d. 30. August neder:landske Gesancltskab. Kabenhavn, I)et I"ru Cila van l-ennep. Redactieadres: Fru Tine Hansen - ter Braak, Horsekilcievei zz, Rsbenhavn, Valbv.. ustesens Bogtrykkeri A/S, Lederstrcde I I A, Kobenhavn K.

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Felly is een keizerpinguïn. TONEELSTUK Naar een idee van Karlijn Steenbakkers.

Felly is een keizerpinguïn. TONEELSTUK Naar een idee van Karlijn Steenbakkers. TONEELSTUK Naar een idee van Karlijn Steenbakkers. 1 Scène 1 ijsheuvels en ijsschots Felly: Ik heb het altijd erg naar mijn zin. Sjors: Ik ook. Sjors: Ik ga slapen. Pinguïnbaas: We gaan van hoge ijsschotsen

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Alleen een plastic tasje

Alleen een plastic tasje Alleen een plastic tasje Gaat u zitten, fijn dat u er bent. Wilt u thee? Met suiker? Zal ik beginnen bij het begin? Ik woon hier sinds 1970. Toen ik hier aankwam, had ik alleen een klein plastic tasje

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor

Het verhaal op reis. groep 1-2. melle de muis. Bijlagen Les 1. media. spoor Het verhaal op reis groep 1-2 melle de muis Bijlagen Les 1 Les 1 - Bijlage 1 - brief kunstenaar 1 Lieve kinderen, Vandaag begint er een bijzonder project: HET VERHAAL OP REIS. Jullie gaan vandaag met elkaar

Nadere informatie

Vragen voor Sint. met werkblad, puzzels en filmpjes. groep 5/6

Vragen voor Sint. met werkblad, puzzels en filmpjes. groep 5/6 Vragen voor Sint met werkblad, puzzels en filmpjes groep 5/6 inhoud Inleiding 3 1. Zeven vragen voor Sint 4 2. Werkblad 12 3. Zoek de 10 verschillen 13 4. Sintpuzzel 14 5. Superwoordzoeker 15 inleiding

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat Mieke Lansbergen Hallo? Ha! Zie je mij? Kijk! Kijk even naar mij. Ik ben Kaïn. Fijn dat ik even iemand tegenkom! Ik loop hier al een tijd te dwalen, en het is zo saai in je eentje. Ik kom daar vandaan.

Nadere informatie

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al Hoofdstuk 1 Echt? Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

kids en de Bijbel voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

kids en de Bijbel voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen kids en de Bijbel voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David, Saul en Jonatan Nadat hij Goliat had verslagen en de Filistijnen

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Het leven krijgt weer kleur.

Het leven krijgt weer kleur. Het leven krijgt weer kleur. Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt, het licht voor jou en mij: het donker gaat voorbij. Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt. Die is oneindig groot

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Jimmy s thuiskomst. Er was echter één huis waar geen lichtjes brandden. Het leek haast alsof niemand daar kerstmis vierde.

Jimmy s thuiskomst. Er was echter één huis waar geen lichtjes brandden. Het leek haast alsof niemand daar kerstmis vierde. Jimmy s thuiskomst H et was kerstavond en het was bitter koud in het jaar 1953. De mensen deden nog snel hun laatste kerstinkopen en in de betere buurten waren de huizen gezellig verlicht. Er was echter

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

Bas. Ze doet haar agenda open. Vandaag ziet ze Bas elk lesuur.

Bas. Ze doet haar agenda open. Vandaag ziet ze Bas elk lesuur. Verkeerde naam Hoef je nog niet naar school? Britt zucht. Ik heb het eerste uur vrij. Altijd op woensdag. Het is al maart. Haar vader kent haar lesrooster nog steeds niet. Ook Inge kijkt verbaasd naar

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 8 Verhalen van Jezus Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 8 blz. 1 Verhalen van Jezus Jezus vertelde verschillende

Nadere informatie

DE BRUTALE LEERLINGPIETJES

DE BRUTALE LEERLINGPIETJES DE BRUTALE LEERLINGPIETJES Auteur: Evert Roest www.cts-producties.nl 1 DE BRUTALE LEERLINGPIETJES Auteur: Evert Roest Rollen: 3 open (3 Zwarte Pieten) Tijdsduur: 30 minuten. Decor: een achterwand met aan

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Studielessen voor kinderen van 4-7 jaar

Studielessen voor kinderen van 4-7 jaar NAAM Studielessen voor kinderen van 4-7 jaar voorjaar 2005 Geschreven door Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen Geschreven voor kleine studiegroepen in de levend Evangelie Gemeente Gebruikte

Nadere informatie

Het lelijke jonge eendje

Het lelijke jonge eendje Het lelijke jonge eendje Een sprookje van Hans Christian Andersen Het was zomer en heerlijk buiten. In de zon lag een oud landgoed met diepe grachten. Daar zat een eend op haar nest; zij moest haar kuikentjes

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken!

Liturgie voor de Gezinsdienst. Thema: In de wolken! Liturgie voor de Gezinsdienst op 26 oktober 2014 om 10,00 uur in De Ark Thema: In de wolken! Met medewerking van: Elly Maarsingh Renny Post Leden van de KiWi Voor de dienst zingt Ludgrut: Wees welkom allemaal

Nadere informatie

14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes.

14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes. Valentijnsdag 14 februari is het Valentijnsdag! Vol verwachting kloppen de harten van de vele jongens en meisjes. In Engeland en de Verenigde Staten (VS) vieren mensen al eeuwen Valentijnsdag. In België

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

De avonturen van Endora deel 1. Het wonderbaarlijke kruidenvrouwtje uit het wonderbaarlijke land Zankonia

De avonturen van Endora deel 1. Het wonderbaarlijke kruidenvrouwtje uit het wonderbaarlijke land Zankonia De avonturen van Endora deel 1 Het wonderbaarlijke kruidenvrouwtje uit het wonderbaarlijke land Zankonia Eerste druk, oktober 2012 2012 Rosemarie Donkersloot Illustraties verhaaltjes 1, 2, 3, 5: Ramona

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1 Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 2 ander werk van toon tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006

Nadere informatie

Sinterklaas. en de. smikkelende Smulpiet

Sinterklaas. en de. smikkelende Smulpiet en de smikkelende Door Maarten Stevens http://www.cts-producties.nl http://www.schooltoneel.net http:// Rollen: Behoeft geen verdere uitleg De baas van alle pieten. Een verantwoordelijke, rustige piet.

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Copyright Beertje Anders

Copyright Beertje Anders Copyright Beertje Anders Beren hebben allerlei gevoelens. Kun jij zien hoe Beertje Anders zich nu voelt? Blij. Ik ben blij als ik jarig ben, als ik spelen mag met Beertje Bruin, als ik met de andere beren

Nadere informatie

Esther Gerritsen. Dorst. de geus

Esther Gerritsen. Dorst. de geus Esther Gerritsen Dorst de geus De auteur ontving voor het schrijven van dit boek een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds Esther Gerritsen, 2012 Omslagillustratie en -ontwerp Berry van Gerwen isbn

Nadere informatie

Faux Pas Test (Volwassenen versie)

Faux Pas Test (Volwassenen versie) Faux Pas Test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door: A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Versie diagnosticus 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken.

Nadere informatie

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2

Zie zo Spelling Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Kopieermap Evaluatie en remediëring leerjaar 2 Je vindt in deze kopieermap het materiaal voor de dictees, de registratie, het remediëren, oefenen en verrijken. Het materiaal is verzameld per blok. De vierde

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Kikker in de kou. geschreven door Max Velthuijs

Kikker in de kou. geschreven door Max Velthuijs Kikker in de kou geschreven door Max Velthuijs Op een ochtend, toen Kikker wakker werd, merkte hij meteen dat er iets veranderd was in de wereld. Hij sprong uit bed en liep naar het raam. Tot zijn verwondering

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11)

Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11) Jezus roept vissers tot leerlingen - Mc 1,16-20 (ook Mt 4,18-22 en Lc 5,1-11) vertaling Toen Jezus langs het meer van Galilea trok, zag hij Simon en zijn broer Andreas. Ze waren bezig hun netten in het

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Sprookjes. groep 5. les 15. Bijlage 1: Het lelijke jonge eendje. 3 de leerjaar. Het lelijke jonge eendje (Afbeelding 1)

Sprookjes. groep 5. les 15. Bijlage 1: Het lelijke jonge eendje. 3 de leerjaar. Het lelijke jonge eendje (Afbeelding 1) Bijlage 1: Het lelijke jonge eendje Het lelijke jonge eendje (Afbeelding 1) Er was eens een eendenmoeder. Ze kreeg veel eieren en zat op haar nest te broeden. Ze was blij toen de eieren uitkwamen. De eendenkuikens

Nadere informatie

- 1 - Goedendag allemaal,

- 1 - Goedendag allemaal, Goedendag allemaal, De allermooiste stoomboot is weer vertrokken naar Spanje, maar niet nadat Zwarte Piet bij ons was geweest om mijters uit te delen. Dat waren er dit jaar flink veel. We zijn blij dat

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

De honderd hazen van Grimm

De honderd hazen van Grimm De honderd hazen van Grimm Sprookje van vogelgrijp Voor klas 1 Rudolf Steinerschool De Bilt April 2003 TONEELSTUK DE HONDERD HAZEN DOOR MARIJKE HEUNKS EN KLAS 1 april 2003 KONING PRINSES BOER ZOON OELE

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee

Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee Lees wat Bennie Burgers dee en doe er uw voordeel mee J.P.J.H. Clinge Doorenbos Harry van Piggelen bron. Burgers Deventer, Deventer 1930-1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/clin001lees01_01/colofon.php

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout

D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout D E P A U L U S C A K E of de suiker is niet méér waard dan het zout Personen Verteller Huisvrouw Cake ingrediënten; o Bloem o Zout o Suiker o Eieren o Kersen o Sukade o Krenten o Boter (Bij dit toneelstuk

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Noah(een kerstverhaal)

Noah(een kerstverhaal) Noah(een kerstverhaal) Josja loopt mopperend tussen de tafeltjes door. Hij heeft een hotelletje aan de rand van Bethlehem. Het is druk in zijn hotel en alles loopt in het honderd. Daarom is hij binnensmonds

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Alleen is maar alleen

Alleen is maar alleen 177 177 HOOFDSTUK 11 Alleen is maar alleen WOORDEN 1 1 Heb jij het ook zo...? a los b druk 2 Aan welke... van de stad woon jij? a kant b plek 3 O, daar? Daar woont ook een... van me! a omgeving b kennis

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen?

1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? 1 Samuel 24 - Ik krijg je nog wel - Of zou jij het anders doen? Gezinsdienst Liturgie Zingen: - Gez 75,1.2.5 Nu gaan de bloemen nog dood - EL 445 Ik zag een kuikentje - Gez 171 Wees stil voor het aangezicht

Nadere informatie