ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl"

Transcriptie

1 ' ffiffim ê kinderen in Denernnrken Blod voclr' de r{f /{s f #{#5. Ww, f Zo krnrairrleï] wrj naau- I),,rre-.rnarken! BESTE KINDEREN, Ik iienk wel, dat dit cie eerste kr:ant is ilr cie Nederlandsche taal, die ooit in flererl,rrkr:,'n is verricli.'r16.p r>de vliegen '^ i{^llander< wordf speeianl uitrjerrnvet'r 1r(JOï" pftg6[ Bafnet< A.vairL lrllte Kirrile.rr,tr,j;6r t,r..r rïc dacíórl \/rh '-lo r./oraanininay //1lvv rronir=ror, 1.61nÍ gurrtl_;err r^ L^^-riir-horlern ÍL h^^^.1.'t '.--. ^r uu rlia uerreitlolnstl f)onemerkon JurLrq iullio I\qII l<an 1;p1q6.hcffairrllia ha(lcll \{Is VdIl Cll rlccliljnlieveli, vcrèull(lllull. 1lÍ IIUUp --,... J*.--van het begin tot het einde door zult lezen en dat het lezen ervan enkelen van jullie ook zal aansporen om je ervaringen op scliriít te stellen, en er dus zelf in te schrijven. Deze krant namelilk kan voor jullie beteekerren een herinnering aan een van de beste vacanties van je leven. Je kunt later de cloor lullie bewaarde cxernplaren mee ndar huis nemen om Vadet' en Moeder, zusjes en broers er van mee te laten genieten, bewaart hem dus goed. Deze krarrt Ís al weer een bewijs hoe de vriendeiijke Denen aan jullie denken en voor jullie zorglen en v'iij kunnen hun nooit dankbaar genoeg zijn. Toont jullie dankbaarheid door je gedrag; of je nu in een l(amp verblijf houdt of in een Deensch gezin bent opgenomen, overal zul je vrel een manier kunnen vinden om van je dankbaarheíd te doen blijken. Je kunt meewerken om het leven van je omgeving zoo prettig mogelijk te maken door een lief en vriendeiijk gezícht, door goede manieren en door anderen te helpen waar en hoe je rnaar kun1. Toont je goede Nederlanders! Ik wensch >L)e viiegende Hollander< geluk bij zijn verschijnen. Moge hij de band ïr-rsschen jullie, Kinderen, en tusschen jullie en je Deensche vrienden heel nauw helpen aantrekken. Hartelijke groeten en liefs van Kopenhagen, den 30 AugLrstus clcr Nedeflanden. r..le.zantschan Mevrouw Cila van Lennep.

2 toch ook wel fijn om iets nieuws te leren en in een ander land rond te kunnen kijken. Dat overkomt niet iedereen. Behalve dat j ullie als F1ier zien juilie Prinses Juliana, Prins Bernhard en cle clrie prinsesjes bij hun terugkomst in Nïederland, h^trw$$m- $4sx$#{:} il hier is t>i)e vliegende Hollander.., de krant vaï1 de ï{ederlandse kinderen in Denemarken. Mevrou\À/ van f,ennep, de vrollw vall den b'ïederlandsen Gezant in Kopenhagen, heeft jullie hierboven verwelkomd en nu zal Jan Couo rage iets over je eigen krant vertellen. I)ie wordt \Maarschijnlijk otn cle veertien dagen in vlíegende vaart over heel Denemarken verspreid en jullie bent hier wel niet naar toe komeu vliegeu, maar j e bent toch oncler Moeder's vleugels vanrjaan gevlogen om hier met elkaar in een karnp of bij je pleegouders een prettige tijd te hebben. Kun, nen j ullie al wat Deens verstaan of misschien zelfs spreken? ï?eet je à1, clat t>ikke<. >>niet<< be' tekent en "j ij " (oj *g.. schrij ven de l)enen het) >ik<.? En clat ze rnet >rar<< >>aardig<< bedoelen en niet )Draar of mal"?! Karr j e al zeggen,>rod' grodc. of kan je het alleen maar éten PI 't Ïs niet altijd gernaklceli.ik met zo'n vreemcle taal, maar? sterke meisjes en jongens naar ltlederland terug zullen kornen, heb je dan gezien, hoe de Íïl nr sen in een ander land leven en i e hebt hier vrienden gernaakt, die je, hoop ik, nooit zult vergeten. Op die manier leren de volken elkaar beter begrijpen en van elkaar houden. Daar kun, ïren j ullie zo j nng als j e bent aan mee helpen, juist orndat je in Denemarken bent ge, \Meest. I)aar moet j e goed aan denken, als j e weer thuis bent. Maar ik zou iets over c{e krant vertellen. L)aar komt van allerlei in. V'erhalen, raadse/s, en een bríevenbus, clat wil zeggen, dat j e brieven mag schrijven over alles wat'ie wilt. Je mag bijr. vers tellen, wat je op cle boerc{erii, in het dorp, in de stad of in het kamp, \\raar je logeert, gezien of meegernaakt hebt of over je ouders en trroertjes en zusjes..[e rnag ook iets verzinnen, Ë{:n tekening instur*n, of wat dan ff,o,h. []enlr er offi, dat jullie netjes moeten schriiven, anders z.ou Tante Eef van de }3rievenbus bijzienc{e worr den van al dat gekriebel en gekrabbel van slor dige hanepoten! Er komen nog rneer leuke dingen, tnaar die vertel ik een volgencle keer wel. Probeer eerst tnaar eens een prijs te winnen met cle [e wed, stri.id : \Vie kan de meeste ï{eclerlarrdse woordjes be, denken vaïr de titel:,rl)e vliegende I ïollander(< ïk geef jullie cr alvast 6 als voorbeelcl: de, vlieg, veel, doen, heer, rancl. Hn nu aaïr het werkl De inzeudingen moeten vóór 20 Septemtrer bintren zij n. Vergeet niet je naal-tl, adres en Ieeftíid er orrr der te zettern. $(/ie wil, mag ï:ovendien een sch uíi' naan:t kiezen, die overeenkonrt met je karakter, geboortemaand, je woonplaats, een man of vrollïv', die ie bewondert, enz. 13. v": Kees de Tippelaaro

3 ...tlr,f if Jp,r.r,rl 4J, lo u {* \: Poppenmoedertje, Viooltje, Goudsbloem, de Gel, dersman, Saboteur, Piet Hein Proberen j ullie verder maar eeïts de versj es, die in de krant staan, uit je hoofd te leren. Heb je een daghoek, dan kun j e de versj es, die j e leuk vindt, daarin over schrijverl of de bijbeho, rende tekening nateketlen en kleuren. Je mag er zelf ook een andere tekening bij verzinnett. Dng kinceren I Tot de volgende keer. Jun Coura ge. &oo* gir+gete ee*.ít,l*rn **rln wiflie$ cves eepx. **r/*, **oa A" (JeH, /rnnttn,ecí.í{-w,frr/ro., oln lrreecle "0,,lo,!**oln á*o"ggetie,,fril* Sioro, SrrrL**, &*;/./'n* &*nol kt(lt?t v(g.r,t.w,br/ro e- *,))^n*t.-ct {Lrnrfe ap e(èpt. ot*trin 8r,,tr.neet,li*r, J" l-te E nl,-nr!-nrs /*nro/*n *r,!n ** &y í*a eekl gczatfe itt zifrc **Ii.n Cno, oto/" /rnt utlnlotyie zifn- -rtc,aetfe,l.n^.*, Mffi te worden. Zie j e, j ullie krantje heeft net als iedere ben hoorlijk* l4rdaagse krant een brievenbus, eh 't is er eentje met een dikke buik, die jullie nu maar flink vol proppen moet met brietjes aan mij. Heb je iets te vragen, ziin er moeilijkheden met de l)eense taal of andere dingen, schrijf dan ik EG.u.w d.o n &*i/.í'{.íi, e"êrt,rteen, 5 i*o. 5 rln,fiin*a* doo* ánn*, *i/tt'la. &*;/"pl*. rlon**r?r ql,eêí't, MRHffiWffiINHBBIIF$ Koekoek, hier is ïante Eefl De >>koekoeken.. en de >fluitj es<< kennen me al en met jullie allen hoop ik gauw goeie maatjes aan Tante Eef, en &,*;/ta*, t),l t'l(a(z$ tte&.t{w,fr;á* 2**"lo.t,ln,fr;or/to zal iullie in je eigen krantje of misschien per brief za goed mogelijk ant, woorden en raadgeven. Zo zijn er al de meisjes uit Gording Prmsteo gaard, die gevraagd hebben om een mooi lied over de vrede. Kijk eens, dat wordt nu een prijs, vraag: r>\vie maakt het beste vredesliedl<< 't Komt in de krant, hoorl Zorg bij alles wat jullie schrij ft, voor een duidelijk afzendersadres! (Ook naam en leeftijd opgeven). Doe je best en tot de volgencle keer. Jullie Tante H,ef. Àdres: Fru E. Boysen, Lyngbyvej 515 a, Gentofte.

4 Van een 0rmen Deensen iongon, l. cle w'ereldberoernd werd Het is precies 140 jaar gele, derr, dat er in de stad Odense op het eiland Funen een jon, getje geboren werd, dat later de beroemdste man van zijn land '' "ii zou worden. Zijn vader was een arme schoenmaker, die nret ztjn gezin in een achter, kamertje \Moonde. Daar werd geslapen en de vader had er bij het gegeten en raam ziin schoenmakers\merkplaatsje. Toch vond Hans Christian Andersen, zo heette d. jonéïen, het hier heerlijk, want Vader las hem dikwijls voor en achter het huis stond een grote kruisbessenstruik, '1v;s-lronder hij zoïners kon gaan zitten., iïij \Mas een eigenaardige jongen met een lang bleek gezicht, die het liefst in zijn eentje toneel, speelde of stukken schreef. FIij kon mooi zingen en toen hij wat groter werd, liet hij zijn stem graag horen en las ook zijn toneelstukken aan anderen voor. Maar de schooljongens lachten hem uit. I)at vond Hans wel vervelend, maar hij liet zich niet van zijn stuk brengen. Intussen \Mas zij n vader overleden en zrin rnoeder moest uit wassen gaan om de kost te verdienen. Toen Hans 14 jaar was, wilde zii hem bij een kleermaker in de leer doen, maar dat leek Hans helemaal niets. Hij wou een groot toneelspeler, zanger of dichter worden en daarom trok hij er met zij n spaarduitj e ( 13 daalders) op uit om in Kopenhagen zijn geluk te zoeken. Dat viel niet mee. Overal werd hij afgewezen en lrij leed dikwijls bittere armoe. Hij had nog heel wat jaren van hard werken en oefenen voor de boeg, maar tenslotte werd,, 4 hij toch bekend. Zijn boeken werden zoveel ge, lezen, dat hij lange buitenlandse reizen kon tïrà* ken. Hij bezocht ook ons land. Het mooiste vond hij daar de grachten en de prachtig* torens met hun klokkespelen. Andersen zei: >>ïn [{ol, land zingt de tij cl(<. FIet beroemdst is Àndersen ge\morden door zr.in sprookjes (Eventyr). Jullie hebt allemaal wel eens gehoord van,>i{et vuurslag<., >>Grote Klaus en kleine l(laus,., t>i)e wilde z\^/anen( en nog veel meer. Zij werden in ongeveer 40 verschil, lende talen vertaald, o. a. in het Bengaals I Lang voor ztjn dood werd er in Andersen's geboortestad een groot feest voor hem gehouden rnet een prachtig. illuminatie, wàar hij zelf bi:i was. De ï\ederlandse kinderen, die op het ogeno blik in of bij Odense logeren, mogen misschien het H. C. Andersenrtruseum wel eens bezoeken. f,)aar z.te j e de veren pe il, \Maarmee hij geschre' ven heeft en allerlei beeldjes van Kopenhaags porcelein, die zíjn sprookj es voorstellen. De meisies en jongens, die in Kopenhagen ziin, rnoeten maar eens llaar >>Kongens l"{ave< gaan; daar is een standbeeld van Andersen. En bij >>ItTyhavn.., het kanaal rnet die leuke oude ge, kletrrde huizen, staat nog het huis, waar Ander, sen een tijdlang ge\moond heeft. Voor de postz zegelliefhebbers kan ik vertellen, dat er in 1935 (100 jaar nadat zrjn eerste sprookjes verschenen) een serie uitkwáffi, waaop het portret van An' dersen zelf voorkomt en een afbeelding van >>het lelijke jonge eendj e* en trde kleine zeet rneermin<.. F{ieronder komt een vat} zijn bekendste sprook,

5 j*s. Sommigen zeggen misschien >>Bahf een e, wat kinderachtig... Maar dat zal je wel mee vallen. ï7ie goed hardop kan lezen, kan het de andere meisjes en jongens voorlezen. En sprookj DW,is fiï Ër 'm' f. t*#,*i1 M Op het l)eense eiland Funen woonde op een hofstede een herenboer, die twee zoons had; die \Maren zo knap, dat je er akelig van werd. Ze wilden allebei met de dochter van den koning trouwen. Hoe durfden ze dat, zou j e zeggen ; maar de prinses had bekend laten maken, dat ze wou trouwen met den jongen man, die het best zijn woord kon doen. I)e zoons zaten een hele week te leren, meer tijd hadden ze niet, maar dat hinderde niet, z,e wisten van te voren ook al veel. De een kende een dik Latijns woorclenboek uit zijn hoofd, niet!?s -> i']è zíjn er drie bollebozen bij, dan kan de een het verhaal lezen, de tweede ))I)omme Hans<. voorr stellen en de derde,rde broers.. en later,rde prinses<.. door Hons chrisrion Andersen alleen van voren naar achteren, maar ook van achteren naar voren. De ander kon drie jaar, gangen van de krant zonder hakkelen opzeggen en dan kon hij-nog de prachtigste paardenleid' sels borduren, die je je denken kan. Ze beweer, den allebei, dat ze vast de prinses zotrden krij, gen en de vader gaf hun beiden een mooi paard. De zoon, die het dikke woordenboek uit zijn hoof d kende, kreeg een gitzwart, de ander die van de kranten en de leidsels een spiero wit. Tenslotte smeerden z,e allebei levertraan in hun mondhoeken om beter te kunnen praten. Àlle knechts en meiden van de hofstede ston, den te kijken, toen de broers \Meg zouden rijclen" ^Vlaar juist op dat ogenbhk kwam de derde n{}{}kï q want er \Maren er drie, maar hij telde nouit mee, omdat hij niet zo knap ïvvas als de twee ànt deren; daarom werd hij gewoon maar >>ï)omme Flans( genoemd. >>$(/aar ga j ullie naar toe, dat j e er zo piek, fijn uitziet?< vroeg Flans.,rNaar het Hof om de prinses te winnen! t{eb j e niet gehoord, dat de omroeper het overal is \Mezen zeggen?< en ze vertelden hem het grote,ti r r.$ ll.,;: nieuws. >>Grote grutjes(c, zer Hans,,rdaar moet De pedante broers, ik ook en gin, op af.., maar de broers lachten hem uit gen er van door. >Vader, geef mij ook een paard!0. riep I{ans. DIk krijg ineens zo'n zin om te trourven. Neemt z.e ffiê, clan néémt z,e me. En neemt ze me niet, nou dan neem ik haar toch.<<,ronzinr., zer de vader, "jij krijgt geen paard van me. ]e dacht toch niet, clat jij j e woord

6 kon doen?l Nee, dán ie broers, dat zijn nog eens kranige kerels!.. ttals ik geen paard krij g<<, ze! Hans, >dan neem il( mijn eigen bok, daar kan ik het ook wel mee doen l<. Hij ging op de bok zitten, drukte de hakken ' van zijn klompen tegen het dier aan en vloog als een pijl uit de boog de grote weg op. Wat een vaart zette, ie! t>hoeral< riep l)omme Hans en hij zong er op los, dat het daverde. I)e broers vvaren hem een eind vóór ; ze zeiden geen woord, want z.e dachten aan alle knappe en leuke dingêtr, die ze wilden zeggen. Hoe moeilijker, hoe beter. riep Hans, rrdaar ben ik! kijk eens, wat ik onderweg gevonden heb!<. en hii liet hun een dode kraai zien. >Stommerd I< zeiden ze, >>wat wou j e daarmee >>Hallo!<. doen Maar de broers reden z,o hard ze maar kon'o den, zê kwamen Hans een urrr vooruit. Ze htel* den stil bij de stadspoort en daar kregen alle jongemannen een nurnmer en moesten in de rij staan, zes naast elkaar en zó opeengepakt, dat ze geen arm konden bewegen. Dat \Mas eigeno lijk maar goed ook, anders hadden ze elkaars kleren stuk gescheurd uit nij d, dat de een vóór de ander stond. Alle bewoners van het land stonden om het paleis heen, tot vlak voor de ramen om te zien, hoe de prinses de vriiers zou ontvangen. Zo *rauw een van hen de kamer binnen kwam, kon hij geen woord meer uitbrengen. >>f)ie moet ik niet<, zeí de prinses. >>Vort!<< I)aar kwam de broer, die het woordenboek uit zrjn hoofd kende, maar hii \Mas alles vergeten door het in de rij staan. I)e vloer kraakte, het plafond bestond uit spiegels, zodat hij zich zelf?<.,>ï)ie doe ik de prinses cadea u I r)$/èljal<. zeiden ze lachend en reden verder" >Hallol daar ben ik weerl kijk eens, wat ik nou gevonden heb; dat kom je niet iedere dug tegen I<<.//r I)e broers draaiden zich offi, om te zien wat het was. >Suf kop I.. zeiden ze, >>dat is een ouv/e klornp, het bovenstuk is er af. Krijgt de prinses íi ^/í -F í,[ lll [u ttt die ook?.. \ otljog al gladl" z.er Ï{ans. De broers lachten \Meer en reden hern hard vooruit. )Hallo, wacht effetjesl<< riep I{ans, >>het wordt al mooier en Ínooier, hallol nooit zoiets gezien!< >SZat heb je nou weer?<< rj,rllie hebt geen idee, hoe fijn de prinses dat zal vinden I<. >J akkes((, zeiden de broers, >dat is modder, die ze uit de sloot gebaggerd hebben!<< >Precies J.. zei Hans, >prima kwaliteit, het loopt je zo tussen je vingersl<< en hij vulde z\n broek, zakken er mee. á // {,[ $*1,{,ï.rr \\\.,.. :ilt L 4\_ /,,'l'i.> \"#á ' 6 Domme Hans

7 op zijn hoofd zag staan, r bij ieder raam stona den drie klerken en een opperklerk, die alles op' schreven, wat er gezegd werd; dan kon het meteen in de krant komen, die op,je hoek van het pao leis voor een paar duiten verkocht wercl. Het \Mas in éên woord verschrikkelij k; en tot ovêrz maat van ramp hadden ze de kachel zo opgez stookt, dat hij roodgloeiencl stond. >>Het is hier knap warm!<< z,et de broer. rj?, mijn vader braadt vanclaag jonge haantjesl< zei de prinses. Daar stond hij met ziin mond vol tanden; hij had wat ler"rks willen zeggen, maar hier had hij helemaal niet op gerekend.,rdie moet ik niet I<< zer de prinses. >>Vort!< en de knappe broer werd weggebonjourd. ïoen kwam de tweede. >>\frat is het hier heet!< zei hij. a, \Me zíjn aan het j onge haantje^s braden<., zei de prinses. >\(/à, wa blief?<. zei hij, en alle klerken sclrrevg'rt**ur$/à *, \ /a blief?** >>Moèt ik niet I<< zei de prinses. >Vort I<< ïoen kwam l)omme Hans. FIij reed zomaar op zij n bok cle kamer binnen. oje stíkt hier van cle hitte,., zei hij" >Ik ben aan het jonge haantjes braden<.,,z.et de prinses" >>Dat komt goed uit<<, zeí Hans, >>dan kan die kraai van mij zeker wel mee gebraden worden?<< >>Best I<< zei de prinses, ))maar he[: j e wat om hem in te doen, ik heb er geen potjes of panllêr >>J tj De prinses lachte smakelijk en zeit "Jlj kan ten* minste antwoord geven. Met jou wil ik trouwenl Maar weet je wel, dat alles wat u/e zeggen, opo geschreven wordt en morgen in de krant komt P Bij ieder raam staan drie klerken en een opperr klerk: de opperklerk is de ergste.< Dat zei ze onl hem bang te maken" De klerken grinnikten en gooiden allemaal een inktmop op de vloer. >>Dat is zeker de baas I<. zei l{ans, ))dan moet die maar en ekstraatje heb' beno.. Hij keerde zijn zakken binnenste buiten er] kletste den opperklerk de modder vlak in het gezicht" >>Reu ze!<, zei de prinses, >>dat had ik je niet nageclaan, maar ik za het wel leren I' En zo werd l)omme Hans koning en hij kreeg een prinses en een kroon en een troon" F.Iet staat allemaal in de krant, en j ullie weet: die brengt de leugens in het land. Wst is dlt? es voor<c. >Ik wel!< zei I Ians, o>is dit geen goeie pan?<< en hij haalde de ouwe, kapotte klornp te voor* schij n en stopte de kraai er in. >>f)at is gerloeg voor een heel maal!<< z.el de prinses, ))maar waar halen we de jus vandaan?<,ruit mij n zak lc< zei l"{ans. >)ïk heb genoeg, claar kan ik best wat van missen lco en hij liet wat modder uit zijn broekzak lopen. IVeen: een zacht potlood en trek rechte lijnen van Nr, i naar 2, vandaar 3 enz. tusschen alle cijfers achtereen* volgens tol aan 41", Dan begin je in A en trekt op dezelfde rnanier lijnen tusschen de opeenvolgende lette::s A-8, B-C enz. tot F, htu is de figuur zíchrtbaar geword"en en cle tekenincr is klaar orn te kleuren,

8 Ons eigen raadselhoekje I)e volgende raadsels zijn ingestuurd door kinderen in een van de kampen. Jullie kunnen Selv om Ansvaret for Barnet jo nu helt paahviler l)em" vi i t>red Barnet< have stadig F-oling med, om der sker llorandringer mecl Hensyn til Anbringelsen af de hol, landske Bern. gend nummer. Ansvaret for, af en eller anden Grund, f. Eks. sygclom i Hjenrmet, maatte flyttes til et anc{et Hiern, at vi da orna gaaende faar Meddelelse deronr. paa samme Maade maa vi ogsaa straks have }leddelelse, hvis det skulde ske, at et hollandsk Barn under Opholclet i Danmark maatte blive indlagt paa et Hospital. Onsker l?lejehjemrnet at give clet hollanc{ske Barn et Far sko og et Par Strornper, vil De, vecl at indsende en Ansog, dat allemaal natuurlijk doen en wat bruikhaar is, komt in de krant. l)e kinderen in de kam, pen kunnen hun raadsels aan hun leider of leidster geven. f)e oplossingen staan in het volo ï. Hoe horder ie trekt, des te korter wordt 't. Rcl, ro, wot Ís dst? 4, ',t ls een roofdien, en een vervoermiddel, en een boclm, en het moet somen een stod worden. Rq, ro, wot is dqt? 5. Ëen weggetie rnet witte pqolties, 't ís cltiid not en 't regent nooit. Ru, rff, wot is dst? Hurug.t:'! Med denne lille Àvis vil vi prsve paa at skabe Kontakt mellem de hollandske Bsrn i f)anmark og tillige give dem lidt Beskeftigelse" De relclre Bsrn vil v&re i Stancl til at klare sig selv rned Hensyn til Lresningen af Bladet, meclens de mindre sikkert trenger til en I Iaandsrekning. Vi vil derfor gerne bede l)ern om at hinlpe til. Dette vil rnaaske volde Vanskeligheder for de Plejeforaldre, der endnu ikke er fortrolige med det hollandske Sprog, men vi er sikre pàê, at de fnlles Anstrengelser vil blive kronet med Held. Sidst paa denne Side bringer vi en Oversettelse af den hollandske Ministerfrues Indledningsord. Eventuelle Meddelelser fra >>Red lsarnet< til l'lejefo rx,l, drene vil komme til at staa paa Bladets Bagside. RedaktionerT. nred Barnetne Àrbejdmudvalg vil gerne nred dette forste N ummer af vort hoilanclske Borneblad takke I)e m for den store FIjnli:, De ycler, ved at tage et hollandsk Rarn i Deres Hjem, og udtale Onsket orn,, at det maa trlive til gensidig Glede U for l)em og Barnet. itgcgeven cloor : rrrecl l3arnet<<. l)ruk: Chr. med de stedlige Skolernyndigheder. r>red Barnef<<s Arbejdsudvalg. KfiiRH RORN I tenker, àt dette er den forste Avis paa Hollandsk,,,,'_ J*g í'der nogensinde er *clkomrnet i l)a'nrark.,>den flyvende ; Tit Plejeformldrene 26, Íaa Inclkobstillao til disse to Ting. Barnets Kon og Alcler skal opgives. Pleieforaldre, der nnsker at skrive til Bírrnenes Hjern i Holland, og som gerne vil have ljrevene oversat til Fïol, landsk, kan sende Brevene til,>recl Barnet<<, cler saa vil ssrge for Brevenes Oversnttelse. Man har fra forskellig side spurgt, om cle hollandske Bsrn maa gaa i Skole i Danmark. I)ette er cler ikke noget til Flinder for, saafremt det enkelte ljiem kap traefíe Àftale delse 3. Een íizeren psordie, een vlqsse stoa rtie, hoe vlugger het puurdie wordt, hoe vlugger ziin stsartie kort. Rc, Ffl, wst is dst? Wrlt lei*pt vfir'ï Arristerdcxm nfi'clr deri zonder zích te bewegen? vi vil derfor anmode f)em oïn, saafrenrt Barnet, De har ning til rrred ïsarnet<<, Holtrergsgacle 2. Welke rozen bloeien niet? s" maa F{ollaencler.* uclgives s1-o*cielt Iïoreningen,Red for J*r, cler \or31 G;.r::ter af nyder alle de Flerligfiec{er, I)an" mark kan skaffe Jer" J.g haaber, àt I vil lase Blac{et fra Ende til anden, og at L*sningen ogsaa vil v&re en opo rnuntring til nogle af Jer til at skrive Jeres Ërfaringer ned, altsaa til selv at skrive i Bladet. l)enne Avis kan rremlig betyde et Mi'de om en af de bedste Ferier i Jeres Liv. Gem Bladet godt, for saa kan tr senere tage det med hje*r Rarnet<< og vise det til Far, Mor og Soskende. I)enne Àvis er atter Revis paa, hvordan de venlige l)an, skere tanker paa J*r og hnrer omsorg for Jer, og vi kan aldrig vrere dem taknemmelige nok. vs Jeres TaknemÍileu lighed i Jeres opfarsel. Hvad enten I er i en Lejr eller er optaget i en clansk Familie, overalt vil I nok kunne Íinde en Maade til at give l,jdtryk for Jeres Taknemmelighec{. Ved altid at vrere i godt Ilumrar, ved at opfrare J.r pent og ved at hjelpe andre, hvor I kan, kan I tr.jelpe meget til at gore det saa behageligt som rnuligt for Jeres om, givelser. Vis at vaere gode llollaenclere. J es snsker,,i)en flyvende I'Iollnn der" til Lykke nrecl Udgivelsen og haaber, àt den maa hjrlpe til at knytte stnrke Baand mellem J*r indbyrdes og mellenr J*r og Jeres dan.ske Venner" De kaerligste Hilsener fra d. 30. August neder:landske Gesancltskab. Kabenhavn, I)et I"ru Cila van l-ennep. Redactieadres: Fru Tine Hansen - ter Braak, Horsekilcievei zz, Rsbenhavn, Valbv.. ustesens Bogtrykkeri A/S, Lederstrcde I I A, Kobenhavn K.

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

Het lievelingsboek van de koning

Het lievelingsboek van de koning Het lievelingsboek van de koning beslist, zeker Er was eens een koning die nog nooit een wedstrijd gewonnen had. Toch blééf de koning aan allerlei wedstrijden meedoen, want hij wilde absoluut G een keer

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE Ik wilde zo graag mama worden Als blijkt dat Lieneke s man geen kinderen kan verwekken, stort hun wereld in. Gerrit komt al snel met de optie kid, dus zaad van een

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Les 1 Een ander Achterhuis

Les 1 Een ander Achterhuis Les 1 Een ander Achterhuis Doelstellingen: - Na het lezen de brief van Lammie Drenth kunnen de leerlingen aangeven welke stukken uit het brief indruk maken. - De leerlingen kunnen benoemen welke gevoelens

Nadere informatie

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

Het Oinkbeest (tot 6 jaar)

Het Oinkbeest (tot 6 jaar) Het Oinkbeest (tot 6 jaar) In een groot bos, aan de andere kant van de heuvels, woonde een elfje dat Zelfje heette, omdat ze een beetje van zilver was. Ze woonde daar niet alleen natuurlijk, er waren nog

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen

Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten Omgaan met levensvragen Werkboek voor (leerling)helpenden en -verzorgenden nne Marie Vaalburg Verantwoording Dit werkboek is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie