jaarverslag 2009 aar tuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2009 aar tuk"

Transcriptie

1 jaarverslag 2009 aar tuk en

2 Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus MD Haarlem Tel.: Fax: Eindredactie Provincie Noord-Holland Directie Middelen Sector AFD Fotografie Omslag Paul Paris les Images Binnenwerk Provincie Noord-Holland Foto Natura/W. Meinderts Meulenbroek & Mandos Grafische verzorging Thieme GrafiMedia Groep Oplage 300 exemplaren Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend Haarlem, mei 2010

3 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland Inleiding 7 2 Programmaverantwoording 8 Programma 1 Bestuur en Burger INHOUD 17 Programma 2 Bestuur en Andere Overheden 28 Programma 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 43 Programma 4 Openbaar Vervoer 48 Programma 5 Water 62 Programma 6 Milieu 81 Programma 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 95 Programma 8 Economie en Landbouw 106 Programma 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 124 Programma 10 Kunst en Cultuur 135 Programma 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 153 Programma 12 Staf en Ondersteuning 155 Programma 13 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 158 Programma 14 Mutaties Reserves Paragrafen Programmarekening en Toelichting Balans En Toelichting Bestuur en Directie Feiten en Cijfers Waar zijn wij te bereiken? Lijst met Gemeenten

4 4 INLEIDING

5 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 5 Het derde collegejaar 2009 werd vooral getekend door het aftreden van het vrijwel voltallige college naar aanleiding van het rapport Triple R: Regels, Rendement, Risico. Het rapport was de neerslag van het onderzoek naar de gang van zaken rond het uitzetten van gelden bij buitenlandse banken, die leidde tot de zogeheten Landsbanki-affaire. Direct gevolg daarvan was het aantreden van een nieuw college in juli 2009, dat werd gevormd uit de bestaande collegepartijen. Als nieuw college plaatsten we een aantal accenten en kanttekeningen bij het collegeprogramma Krachtig, in Balans. Kort en Krachtig kan worden gezien als een aanvulling op het collegeprogramma dat in 2007 werd vastgesteld. De verslechterde economische omstandigheden waren één reden voor de bijstelling, de aanbevelingen uit het Triple R-rapport een tweede. Naar aanleiding van die aanbevelingen begonnen we met een onderzoek naar een betere organisatie van ons schatkistbeheer en het tijdelijk wegzetten van geld dat niet meteen beschikbaar hoeft te zijn. Een voorlopig resultaat daarvan is de vaststelling van de voordracht Professionalisering financieringsfunctie door provinciale staten op 16 november Overtollige middelen worden voortaan alleen nog uitgezet door middel van integraal schatkistbankieren, een mogelijkheid die het ministerie van Financiën biedt. Het is de eerste, belangrijke stap op weg naar uitvoering van de aanbevelingen van het Triple R-rapport. Verder hebben we ons ingezet voor de verdere verwezenlijking van de punten uit ons collegeprogramma. De belangrijkste vorderingen zetten we hieronder op een rij. Openbaar vervoer Het gebruik van de OV-chipkaart werd in 2009 ook mogelijk in de concessiegebieden Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek. Met Connexxion hebben wij afspraken gemaakt over de verdere invoering van de OV-chipkaart in onze concessiegebieden. In het concessiegebied Noord-Holland Noord hebben wij de dienstregeling en de lijnvoering laten aanpassen naar aanleiding van klachten. Dat had een aanzienlijke daling van het aantal klachten tot gevolg. De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe OV-concessie Gooi en Vechtstreek hebben wij in 2009 voorbereid. De eisen op het gebied van milieu en reisinformatie worden daarin verscherpt. De procedure gaat in 2010 van start. Om reizigers beter te informeren zijn panelen geplaatst waarop steeds te zien is hoe lang de wachttijd is. In 2009 hebben wij besloten deze zogeheten DRIS-panelen (dynamisch reizigers informatiesysteem) in heel Noord-Holland in te voeren. Gebiedsontwikkeling De gebiedsontwikkelingsprojecten zijn in 2009 onder druk komen te staan door de kredietcrisis. Diverse ontwikkelaars hebben problemen met de financiering van hun bezittingen. De prognoses van de toekomstige opbrengsten zijn onzeker. Dat leidde

6 6 in de Bloemendalerpolder tot heropening van de onderhandelingen, die overigens naar tevredenheid zijn afgerond en tot het verzoek aan ons om alle gronden tijdelijk over te nemen. Hierover vinden onderhandelingen plaats met de private partijen. Over de ontwikkeling van het terrein Crailo hebben we met de betrokken partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De aanbesteding ervan ronden we volgend jaar af. In het project Distriport (voorheen Jaagweg) willen wij de tijdelijk overgenomen gronden spoedig overdragen aan de partijen die het gebied zullen ontwikkelen. Voor het Wieringerrandmeer hebben wij een provinciaal inpassingsplan opgesteld nadat de gemeenteraad van Wieringen de bestemmingsplanprocedure had stop - gezet. Volgend jaar hoopt provinciale staten het definitieve inpassingsplan vast te stellen. Begin 2010 hopen we over te gaan tot oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij (GEM). Voor de Westflank Haarlemmermeer is een programma van eisen opgesteld in opdracht van de vier samenwerkende partijen. De kwaliteit van zorg en de sociaal-culturele infrastructuur Het motto voor de nieuwe Cultuurnota, die voor de periode onze leidraad is, luidt: Cultuur op de Kaart. Ons beleid gaat uit van de gedachte dat een sterker cultureel bewustzijn bijdraagt aan verbondenheid tussen groepen en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Daarom vinden wij het van belang dat bewoners en bezoekers van Noord-Holland deelnemen aan cultuur en bewust worden gemaakt van het Noord-Hollandse verleden. Ons cultuurbeleid voor de periode richt zich op drie thema s: Levend verleden, Genieten en meedoen en Mooi Noord-Holland. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan de jeugd. Wij kiezen ervoor om jongeren zoveel mogelijk met cultuur in aanraking te laten komen, zodat zij daarin later zelf keuzes kunnen maken. Voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van zorg en welzijn vanuit het perspectief van overheidsparticipatie, hebben wij in 2009 het uit - voeringsprogramma Zorg en Welzijn uitgevoerd. Door middel van een proef hebben wij ervaring opgedaan met de samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten, overheden en adviesorganisaties. Die ervaringen zijn verspreid en leiden ertoe dat in 2010 gewerkt wordt aan een tweede pilot en de oprichting van gebiedsbrede aanpak ten behoeve van kenniscirculatie op diverse dossiers, waaronder zorg-en-welzijnsvraagstukken. De denktank kwaliteit woon- en leefomgeving is een middel geweest om voeling te houden met de praktijk. Corporaties en gemeenten hebben gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van belangrijkste onderwerpen voor de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Noord-Holland. Deze werkwijze willen wij in 2010 herhalen rondom een ander actueel vraagstuk. Op het gebied van de jeugdzorg hebben wij afspraken gemaakt over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie en over de afstemming tussen de Centra voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuur en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten als de implementatie van het risicosignaleringssysteem, de bemoeizorg en de opvoedingsondersteuning. Bureau Jeugdzorg heeft gesprekken met gemeenten, onderwijs en politie gevoerd en is er overeenstemming over de concrete invulling van de schakelfunctie.

7 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 7 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2

8 8 PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

9 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 9 Missie/ Strategische doel(en) Het betrouwbaar, zichtbaar en duaal functioneren van het provinciaal bestuur. Betrouwbaar functioneren van provinciaal bestuur Zichtbaar en herkenbaar functioneren van provinciaal bestuur Duaal functioneren van provinciaal bestuur Operationele doelen Wat hebben we bereikt? Missie Het betrouwbaar, zichtbaar en duaal functioneren van het provinciaal bestuur. Waarom van het beleid Wij vinden het als provinciaal bestuur belangrijk dat er bij de burgers en de relaties van de provincie Noord-Holland draagvlak is voor, betrokkenheid is bij en vertrouwen is in hetgeen de provincie doet. Wat hebben we daarvoor (meer) laten doen? Doelstellingen Het provinciaal bestuur functioneert betrouwbaar om het vertrouwen van de burgers in de provincie te verhogen. Het provinciaal bestuur functioneert zichtbaar en herkenbaar om de bekendheid bij de burgers te vergroten als het gaat om de provincie en haar activiteiten en doelstellingen en op die wijze draagvlak en betrokkenheid bij deze burgers te verhogen. Het duaal functioneren van de provincie Operationeel doel Betrouwbaar functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het betrouwbaar functioneren van het provinciaal bestuur komt tot uiting door: bezwaarschriften van burgers ten aanzien van besluiten die het provinciaal bestuur heeft genomen binnen de daarvoor gestelde termijnen af te handelen; beslissing te nemen op ingediende subsidieverzoeken binnen de daarvoor gestelde termijnen;

10 10 aangevraagde vergunningen en ontheffingen te verlenen binnen de daarvoor gestelde termijnen; de landelijke sanctiestrategie voor handhaving uit te voeren; binnen de daarvoor gestelde termijnen verzoeken tot bemiddeling door de commissaris van de Koningin te behandelen. Indicator Basiswaarde in referentiejaar 2007 Streefwaarde eind 2009 Gerealiseerde waarde 2009 Percentage binnen de termijn afgehandelde bezwaar- en beroepschriften Percentage binnen de termijn genomen beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen Percentage binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn verleende vergunningen en ontheffingen Het percentage uitgevoerde handhavingacties conform de sanctiestrategie 75% 85% 83% 95% >95% 91,5% 90% >95% 93% 93% >90% 100% Aantal verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen Aantal binnen de termijn behandelde bemiddelingsverzoeken Percentage binnen de termijn afgehandelde bezwaar- en beroepschriften De 83% tijdigheid is gemeten door continu bij te houden in welke fase de afhandeling van een bezwaarschrift is met hieraan verbonden de formule: 196 beslissingen op bezwaar genomen waarvan 163 binnen de wettelijke termijn = 83%). De gerealiseerde waarde wijkt niet significant af van de streefwaarde. Aantal binnen de termijn behandelde bemiddelingsverzoeken Het resultaat is gemeten door het aantal ontvangen brieven en s te registreren. Het aantal bemiddelingsverzoeken is geheel afhankelijk van het aanbod en ligt dit jaar beneden de streefwaarde. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Vergunningen De vergunningen, ontheffingen en aanverwante beschikkingen binnen de verschillende beleidsvelden hebben wij, als het gaat om de wettelijke termijnen, in 93% van de gevallen op tijd verleend. Voorzienbare afwijkingen zijn zo spoedig mogelijk aan de aanvrager gemeld. B Handhaving Het maken van regels vergt het handhaven van regels. De handhavingsacties in 2009 zijn uitgevoerd op basis van het handhavingsuitvoerings - programma en de geldende sanctiestrategie. C Bezwaar en beroep In 2009 hebben wij extra inspanning verricht om bezwaar- en beroepsproce dures op een andere manier op te lossen dan via een juridische procedure. Daarbij is aanvullend aandacht besteed aan de aanleidingen voor bezwaar- en beroepsprocedures. Deze investering heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering in de processen juridische advisering en ondersteuning. D Bemiddelingsverzoeken aan de commissaris van de Koningin Alle bemiddelingsverzoeken zijn binnen de termijn in behandeling genomen. De gemiddelde afhandelingsduur was 36,7 dagen. Die termijn kan worden beïnvloed door het inwinnen van informatie, zowel intern als extern. Het werkelijk aantal ontvangen bemiddelingsverzoeken ligt dit jaar iets onder de honderd.

11 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 11 E Koninklijke Onderscheidingen Wij hebben 818 decoratievoorstellen ingediend. Alle verzoeken zijn behandeld en 99% is conform het advies van de commissaris van de Koningin afgewikkeld. Daarnaast is in maart een bijeenkomst gehouden waarbij nieuw benoemde ambtenaren van de gemeenten zijn uitgenodigd en voorgelicht. F E-Provincie Het verbeteren van de elektronische dienstverlening aan inwoners en bedrijven heeft hoge prioriteit. Aan deze e-dienstverlening worden de komende jaren steeds meer (wettelijke) eisen gesteld. Alle overheden moeten in de komende jaren gebruik gaan maken van basisbestanden. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen die investeringen in ICT vereisen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). In 2007 is het programma e-provincie van start gegaan. Bij het vaststellen van de programmabegroting in november 2006 hebben provinciale staten in het kader van nieuw beleid 3,2 miljoen euro voor dit programma toegezegd. In 2008 en 2009 is gewerkt aan de programmadoelen onder leiding van een stuurgroep en aan de hand van het plan van aanpak dat tien deelprojecten omvat. De deelprojecten zijn enerzijds wettelijke projecten; anderzijds projecten die de inhoudelijke randvoorwaarde voor elektronische dienstverlening vormen. Daarnaast is één project gekozen om de samenhang tussen de dienstverlening en de daarbij noodzakelijk technologie te realiseren. In 2008 werden reeds twee projecten gerealiseerd; Documentair Structuur Plan (DSP) en de digitale samenwerking betreffende de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). In 2009 werden de overige projecten afgerond: de wettelijke projecten Basisregistraties Kadaster, Topografie & Personen, DURP en Wabo ICT en de projecten die de inhoudelijke randvoorwaarde voor elektronische dienstverlening vormen, te weten CMS & website, CRM, DMS en WINST. Om de samenhang van de technologie en de elektronische dienstverlening te waarborgen werd in de loop van 2009 bovendien de ICT-ondersteuning binnen de provincie ver - sterkt door de oprichting van de sector ICT Regie. Met deze resultaten is eind 2009 het programma e-provincie financieel afgesloten. Met de bouwstenen die in het programma zijn opgeleverd wordt ook de komende jaren gewerkt aan de verdere verbetering van de digitale dienstverlening. Zo zal voor het beheren van de vele contacten met burgers, bedrijven en andere overheden de implementatie van het relatie - managementsysteem (CRM) in 2010 verder vorm krijgen. Ook de extra mogelijkheden van het contentmanagementsysteem (CMS), voor bijvoorbeeld communicatie op maat, en het nieuwe documentbeheersysteem (DMS) worden in 2010 en verder geïmplementeerd.

12 Operationeel doel Zichtbaar en herkenbaar functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het zichtbaar en herkenbaar functioneren van de commissaris van de Koningin (cdk), provinciale staten en gedeputeerde staten komt tot uiting door: ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin; verslag over toezeggingen van de commissaris van de Koningin; burgemeestersbenoemingen; communicatieactiviteiten van de provincie; promotie- & acquisitieactiviteiten van de provincie. Indicator Basiswaarde in referentiejaar 2007 Streefwaarde eind 2009 Gerealiseerde waarde 2009 Aantal ambtsbezoeken van de cdk Percentage adviezen over burgemeestersbenoemingen binnen 6 maanden na vrijgave vacature uitgebracht 100% 100% 100% Aantal ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin Het aantal ambtsbezoeken is gemeten aan de hand van het roulerend schema, dat is vastgesteld door de commissaris van de Koningin. Door onvoorziene omstandigheden bij zowel gemeenten als bij de commissaris van de Koningin is de streefwaarde niet gehaald. Van het uiteindelijke schema van 15 ambtsbezoeken zijn er 12 gerealiseerd. Dit komt door de uitval en verschuiving van één ambtsbezoek naar 2010 en door het onverwachte vertrek van de commissaris van de Koningin per 1 december 2009, waardoor twee ambtsbezoeken in december zijn vervallen. Percentage adviezen over burgemeestersbenoemingen binnen 6 maanden na vrijgave vacature uitgebracht De vier burgemeestervacatures zijn vervuld. Daarnaast zijn vijf burge - meester waarnemend benoemd. De streefwaarde is in 2009 gehaald. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Het bevorderen van de stabiliteit van bestuur door vaker gebruik te maken van het instrument burgemeestersassessments De provincie heeft elfmaal het instrument assessment toegepast. Hierdoor is een aantal personen minder geschikt bevonden en een aantal geschikt tot zeer geschikt. Het toepassen van het assessment heeft geleid tot een breder zicht op het potentieel van kandidaten en heeft voor kandidaten scherpere ontwikkelprofielen opgeleverd. B Gebruik van de Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester bevorderen. Evaluatiegesprekken tussen gemeenteraad en burgemeesters worden in steeds meer gemeenten gevoerd. De systematiek en de handreikingen uit voornoemde brochure zijn steeds breder en professioneler geëvalueerd. C Ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin In de voorbereiding van het ambtsbezoek wordt aan de gemeente verzocht een programma op te stellen. Hiervan nemen wij kennis. Van het bezoek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag en de toezeggingen van de commissaris van de Koningin gaan ter kennisneming naar ons college. De uitkomst van de toezeggingen van de cdk wordt teruggekoppeld naar de gemeente.

13 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 13 D Interne zichtbaarheid Werken volgens de kaders voor interne communicatie. Is (deels) volgens planning uitgevoerd. E Zichtbaarheid naar relaties en samenwerkende partners Eenduidige afspraken en manier van werken om een goede samen - werkingspartner te kunnen zijn. Dit is in 2009 niet gerealiseerd en staat voor 2010 opnieuw op de agenda. F Externe zichtbaarheid In 2009 hebben wij een nieuwe huisstijl, een nieuw contentmanagementsysteem en een nieuwe website gelanceerd. In de vorm van debatten op RTV-NH hebben wij de begrotingscampagne voorbereid. Na de eerste aflevering moesten we dit stopzetten doordat het voltallige college van GS zijn portefeuilles ter beschikking stelde. Het mediaprogramma heeft een groot aantal producties opgeleverd. Opvallend is dat uit metingen blijkt dat de bekendheid van de provincie en de provinciale taken de afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen. G Sponsorprogramma Het jaarprogramma 2009 is succesvol uitgevoerd. Naast een zichtbaarheids doelstelling is er ook de doelstelling om gesponsorde evenementen te benutten voor relatiemanagement. Dit is een onderdeel dat steeds meer rendement oplevert. Daarnaast wordt de capaciteit bij sponsoring in toenemende mate ingezet om bij grote subsidies die verleend worden tegenprestaties te realiseren. H Proactief persbeleid inzetten Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de woordvoering. De nasleep van de Landsbanki-affaire met een provinciale enquête en politieke gevolgen heeft veel extra capaciteit gekost. Hierbij zijn collegeleden actief voorbereid en begeleid. Aan het eind van 2009 zijn nieuwe afspraken gemaakt over eenduidiger persberichten. Er is een onderzoek uitgezet onder journalisten over de dienstverlening van de sector Communicatie en een media-analyse rond een aantal thema s. De resultaten hiervan zien we in 2010 tegemoet. I Crisiscommunicatie Het draaiboek crisiscommunicatie is geactualiseerd. Alle communicatiemedewerkers die tijdens een crisis kunnen worden ingezet zijn in 2009 getraind op basis van dit draaiboek. J Promotie en acquisitie Met de collegewisseling is er ook een wisseling geweest in de focus voor internationale marketing en acquisitie (IMA). De voorstellen die er medio 2009 lagen zijn dan ook even aangehouden. Op basis van het beleidskader IMA, dat wij eind 2009 hebben vastgesteld, wordt deze slag nu in 2010 gemaakt. K Bestuurlijke evenementen en optredens In 2009 zijn meer dan 50 bestuurlijke evenementen en optredens voor bereid en begeleid door het team Externe Betrekkingen. Het gaat hier onder meer om de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, het provincieconcert, de activiteiten rond de opening van paviljoen Welgelegen en de afscheidsbijeenkomsten van vertrekkende leden van gedeputeerde staten, inclusief de commissaris van de Koningin.

14 Operationeel doel Duaal functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het duaal functioneren van Provinciale Staten van Noord-Holland komt tot uiting door vanuit een zelfstandige informatiepositie met verve invulling te geven aan het (bij-)stellen van kaders, het controleren van het college en het onderhouden van intensieve contacten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Externe oriëntatie provinciale staten Om te ervaren hoe het beleid in de praktijk uitpakt en om te kunnen be oordelen of de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk onder handbereik komen, hebben provinciale staten een communicatieplan opgesteld en de nodige werkbezoeken afgelegd. Dit is een voortdurend proces. De jaarlijkse Willem Arondéuslezing heeft in 2009 plaatsgevonden. De lezing is een initiatief uit Op voorstel van twee Statenleden is besloten in de vorm van een lezing met aansluitend een debat een podium te bieden waar actuele en maatschappelijk relevante thema s vrijelijk aan bod kunnen komen en waarbij de controverse niet hoeft te worden geschuwd. In november 2009 is er via het internet een raadpleging geweest over de profielschets van de nieuwe commissaris van de Koningin. Gedurende 2009 is op passende wijze afscheid genomen van de voorzitter van provinciale staten, een aantal collegeleden en een aantal leden van provinciale staten. B Kaderstelling Provinciale staten hebben zich in 2009 ten eerste gericht op de onderzoekscommissie. Zij hebben op 10 november 2008 een onderzoekscommissie ingesteld die belast werd met het onderzoeken van het bestuur dat wij vanaf 1 april 2007 hebben gevoerd over het uitzetten van tijdelijk beschikbare financiële middelen. Deze onderzoekscommissie heeft in mei 2009 haar rapport uitgebracht met een advies aan provinciale staten. Provinciale staten hebben zich ten tweede gericht op het opzetten van een toegankelijke en transparante nieuwe begroting. Vanuit de commissie FEPO is in november 2008 een werkgroep Pilot Nieuwe Begroting gestart. Deze werkgroep heeft in het jaar 2009 de implementatie begeleid. C Banden met externe relaties In 2009 zijn commissievergaderingen met andere provincies georganiseerd op het gebied van ruimtelijke ordening en water. In 2009 is het programma voor de besteding van de middelen uit de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland vastgesteld. Voorafgaand hieraan hebben burgers, gemeenten en maatschappelijke organisaties weginfra structuurprojecten en projecten voor OV-infastructuur onder de aandacht van de Statenleden kunnen brengen. Ook zijn inspraakbijeenkomsten in de provincie in 2009 gewijd geweest aan de provinciale structuurvisie Het Paviljoen Welgelegen is in 2009 feestelijk heropend. provinciale staten en de Statencommissies hebben het gehele jaar 2009 gebruikgemaakt van het Paviljoen. De Statenleden hebben rondleidingen gegeven aan burgers in het gerestaureerde gebouw. Daarmee kregen de burgers ook de gelegenheid kennis te maken met de Statenleden.

15 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 15 Wat heeft het gekost? 1 Burger en Bestuur Jaarrekening 2008 Begroot 2009 Begroot incl wijzigingen Gerealiseerd 2009 Verschil 2009 Nieuw beleid Bezuinigingen Bestaand beleid Lasten Apparaatskosten Lasten en Apparaatskosten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Lasten De gerealiseerde lasten in programma 1 blijven, inclusief de financiële gevolgen van de stelselwijziging (zie de toelichting hieronder), voor ongeveer achter bij de begroting. Het verschil wordt als volgt verklaard. De onderbesteding is ten eerste te verklaren door minder uitgaven ( ) voor internationale marketing en acquisitie. Met de collegewisseling medio 2009 is de focus gewijzigd en zijn verschillende voor - stellen aangehouden. Ten tweede is het niet mogelijk gebleken de nieuwe (GEO-)datavoorziening te implementeren en is het budget voor het beste idee nog niet volledig besteed. Inmiddels is door provinciale staten besloten op 8 februari 2010 beide incidentele budgetten via de RUI voor bedragen van respectievelijk en over te hevelen naar Dit is in het programma financierings- en dekkingsmiddelen via de storting in de reserve Uitgestelde Intenties verwerkt. Ten derde is van het budget voor provinciale staten niet besteed. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door lager dan verwachte uitgaven op vaste vergoedingen aan Statenleden, declaratiekosten van Statenleden en ver - goedingen van presentatiegelden aan duo-leden. Reden hiervoor was vertraagde besluitvorming door provinciale staten aangaande deze zaken. Daarentegen overschrijden wij de budgetten op programma 1 wat betreft wachtgelden en pensioenen van (oud-)leden van gedeputeerde staten ( ). Ten eerste was in de begroting geen rekening gehouden met de wachtgelden van oud-gs-leden. Ten tweede bleek de storting in de voorziening (oud-)gs-leden die bij de Najaarsnota was berekend niet toereikend ( ) om de voorziening op peil te houden. Een toereikende voorziening is noodzakelijk, zodat wij aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen kunnen voldoen. Onder meer de collegewisseling heeft gevolgen gehad voor deze budgetten. De storting is gebaseerd op een later ontvangen extern advies over de geactualiseerde pensioenafspraken 2009.

16 16 Stelselwijziging Volgens de voorschriften worden voorzieningen gevormd wegens verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Zogeheten harde verplichtingen, blijkend uit een subsidiebeschikking, convenant dan wel contract, mogen dus als vreemd vermogen worden aangemerkt en ten laste komen van een voorziening. Uit inventarisatie blijkt dat voor bijna 112 miljoen aan harde verplichtingen als eigen vermogen is aangeduid ofwel ten laste is gebracht van bestemmingsreserves. Deze stelselwijziging houdt in dat de harde verplichtingen zijn overgeboekt van de bestemmingsreserve naar de voorziening. Voor de programma s verloopt deze administratieve handeling neutraal. De financiële gevolgen voor programma 1 zijn dat de gerealiseerde lasten met zijn toegenomen en de gerealiseerde baten (onttrekking reserves) ook met zijn gestegen. Apparaatskosten Op dit programma zijn meer apparaatskosten verantwoord dan geraamd. Bij de Najaarsnota is de kostenverdeelstaat niet geactualiseerd, waardoor de raming van de apparaatskosten niet is bijgesteld. In totaal is er op de apparaatskosten een onderbesteding van 5,4 miljoen. Zie voor meer toelichting op de apparaatskosten hoofdstuk 4 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Onttrekking reserves Met name de hierboven (onder lasten ) genoemde lagere kasuitgaven ( ) voor internationale marketing en acquisitie hebben geleid tot een lagere onttrekking uit de reserve revolving fund en acquisitie. Er heeft hogere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve Sponsoring en media - programma ( ).

17 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 17 Programma 2 Bestuur en Andere overheden 2

18 18 Missie/ Strategische doel(en) Het beter positioneren van de provincie en het verbeteren van de bestuurskracht van de provincie en haar (gemeentelijke) partners Lokale overheid met bestuurskracht. In nauwe samenwerking met gemeenten dragen wij zorg voor een kwalitatief goed bestuur van de lokale overheid. Wij dragen zorg voor een bestuurskrachtig middenbestuur, zodanig dat de Noord- Hollandse belangen goed worden behartigd in de bestuurlijke context. Het verbeteren van de coördinatie en communicatie op het gebied van veiligheid; het verbeteren van de voorbereiding op en de coördinatie van crisismanagement. Goede (publieks)- toegankelijke en goed beheerde papieren en digitale archieven en informatiebestanden van provincie, gemeenten, waterschappen, politieregio s en gemeenschappelijke regelingen. Wij dragen zorg voor goede positionering van de Noord- Hollandse belangen t.o.v. het Rijk en Europa Operationele doelen Wat hebben we bereikt? Missie Het beter positioneren van de provincie en het verbeteren van de bestuurskracht van de provincie en haar (gemeentelijke) partners. Waarom van het beleid De provincie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van lokale overheden. Daarnaast en daarvoor vinden wij het belangrijk dat de provincie als middenbestuur goede contacten heeft met Europa, het Rijk, andere provincies, samenwerkingsverbanden, gemeenten en waterschappen. Maatschappelijke effecten Wij staan voor een goed functioneren van de lokale overheden en het versterken van de relaties met de andere overheden vanuit een bestuurskrachtige positie. Eén van de belangrijkste taken binnen dit programma is het inbrengen van het provinciale (Noord-Hollandse) belang op de juiste momenten. Niet te beïnvloeden beleidscontext Bij het realiseren van onze doelstellingen hebben we te maken met zeer veel partijen op Europees, nationaal en lokaal niveau. Daarnaast hebben wij bij het uitvoeren van ons beleid bij gemeentelijke herindelingen te maken met een rijkskader voor gemeentelijke herindelingen. Verder geldt voor ons Europese wet- en regelgeving op het terrein van de archivering en crisismanagement. Beleidsspeerpunten In 2009 hebben wij in samenwerking met het Interreg-secretariaat in Noord-Holland de annual business meeting (ABM) van de North Sea Commission georganiseerd. Met dit congres is een positieve bijdrage geleverd aan de positionering en profilering van provincie Noord-Holland in Europa.

19 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 19 Wat hebben we daarvoor (meer) laten doen? Vijf operationele doelen In nauwe samenwerking met gemeenten dragen wij zorg voor een kwalitatief goed bestuur van de lokale overheid. Wij dragen zorg voor goede positionering van de Noord-Hollandse belangen ten opzichte van het Rijk en Europa. Wij dragen zorg voor een bestuurskrachtig middenbestuur, zodanig dat de Noord-Hollandse belangen goed worden behartigd in de bestuurlijke context en met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte. Voorbereiden/coördineren van crisismanagement. Wij dragen zorg voor goed beheerde en toegankelijke archieven Operationeel doel Lokale overheid met bestuurskracht Behaald resultaat In nauwe samenwerking met gemeenten dragen wij zorg voor een kwalitatief goed bestuur van de lokale overheid. Bestuurskrachtige gemeenten zijn gemeenten die in staat zijn om oplossingen te genereren voor de maatschappelijke problemen die zich binnen de gemeente afspelen. Het gaat om de juiste inzet van kennis, geld, instrumenten en capaciteit van het gemeentelijk apparaat. Indicator Basiswaarde in referentiejaar Streefwaarde in begrotingsjaar 2009 Gerealiseerde waarde in 2009 Het stimuleren en faciliteren van het debat over bestuurlijke indeling van de regio s door middel van discussiebijeenkomsten voor gemeentebestuurders In de regio s West-Friesland en de Kop van Noord-Holland hebben debatten plaatsgevonden. Dit heeft in de Kop geleid tot een door een externe informateur opgestelde en door de provincie op hoofdlijnen onderschreven regiovisie, alsmede het eerste Arhi-besluit van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp en de start van de provinciale Arhiprocedure voor de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. In West-Friesland heeft de provinciale Arhi-procedure geresulteerd in een door de provincie vastgestelde regiovisie en de formulering van een positieve zienswijze op het Arhi-besluit van de gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik. In de regio Gooi- en Vecht is medewerking verleend aan het advies van de Commissie van Wijzen over herindeling in Gooi en Vechtstreek alsmede regulier overleg met en ondersteuning van betrokken gemeenten. 85% 83% In West-Friesland 95% >95% 91,5% Heeft de provinciale Arhi-procedure geresulteerd in een door de provincie vastgestelde regiovisie en de formulering van een positieve zienswijze op het Arhi-besluit van de gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik. In de regio Gooi- en Vecht is medewerking verleend aan het advies van de Commissie van Wijzen over herindeling in Gooi en Vechtstreek alsmede regulier overleg met en ondersteuning van betrokken gemeenten. Het aantal preventieve gemeenten op basis van financiële positie en financieel proces Aantal binnen de termijn behandelde bemiddelingsverzoeken 90% >95% 93% 3 regio s in totaal In 2009 hebben de regio s Groot Alkmaar en Waterland een onderzoek gedaan naar gemeentelijke samenwerking in hun regio 2007: %

20 20 In 2009 zijn de regio s Groot Alkmaar en Waterland zelf een onderzoek gestart naar (de toekomst van) de intergemeentelijke samenwerking in hun regio. De provincie heeft dit niet hoeven stimuleren, maar is er wel bij betrokken. De provincie heeft de activiteiten die waren voorzien daarom niet uit hoeven voeren. Het maatschappelijke resultaat is wel bereikt: er is in overleg met de provincie in twee regio s aandacht geweest voor de bestuurlijke toekomst en versterking van bestuurskracht. De discussies over de toekomstige bestuurlijke organisatie zijn nog niet afgerond. Het resultaat is nog niet bekend. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A 1 Het stimuleren en faciliteren van het debat over bestuurlijke indeling van de regio s. A 2 Wij hebben financiële ondersteuning gegeven aan de inzet van de externe informateur in de Kop van Noord-Holland en het opstellen van een regiovisie en aan de totstandkoming van de regiovisie in West-Friesland. Door de inzet van deze instrumenten zijn de resultaten behaald die hierboven zijn weergegeven. B Het uitvoeren van financieel toezicht De jaarcyclus bij het Toezicht Andere Overheden liep van 1 november tot en met 31 december. In de maanden november en december vonden hoofd - zakelijk activiteiten plaats rondom het al dan niet instellen van preventief toezicht voor het volgende jaar. Hiertoe werden alle gemeentebegrotingen onderworpen aan een snelle controle en vonden bestuurlijke gesprekken plaats. In de maand januari staat sinds een paar jaar ook de uitvoering van een landelijk onderzoeksthema centraal. Voor 2009 was het thema net als in 2007 en 2008 duurzaam financieel evenwicht. In november 2009 is voor alle Noord-Hollandse gemeenten een workshop georganiseerd over onder meer de actuele ontwikkelingen op het terrein van het financieel toezicht. Het preventieve financiële toezicht gold in 2009 voor dertien gemeenten, te weten: Bussum, Naarden, Muiden, Weesp, Bloemendaal, Andijk, Medemblik, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Niedorp, Anna Paulowna en Wijdemeren. De laatstgenoemde gemeente ondervond het preventieve toezicht vanwege haar slechte financiële positie. De overige gemeenten vielen onder dit toezicht in verband met voorgenomen fusies. Bloemendaal is per 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van Bloemendaal (oud) en Bennebroek. Het is gebruikelijk dat in het eerste jaar van ontstaan een fusiegemeente onder preventief toezicht staat. C Het uitvoeren van burgemeesterassessments (zie ook programma 1) Voor burgemeesterassessments is een deel van het budget voor bestuurskrachtmetingen beschikbaar. Het beleid is gericht op het versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Er zijn elf assessments toegepast.

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg

Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg Startnotitie Aandachtspunten (wijziging) programmabegroting 2008 provincie Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten (GS) in het najaar in concept de begroting op. Per

Nadere informatie

HAARLEM, MEI 2009 JAARVERSLAG 2008 JAAR STUK KEN

HAARLEM, MEI 2009 JAARVERSLAG 2008 JAAR STUK KEN HAARLEM, MEI 2009 JAARVERSLAG 2008 JAAR STUK KEN Jaarstukken 2008 Jaarverslag Vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland op 22 Juni 2009 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provinciale Staten van Flevoland Postbus AB LELYSTAD Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Jaarstukken 2010 COLOFON

Jaarstukken 2010 COLOFON Jaarstukken COLOFON Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl post@noord-holland.nl Eindredactie Provincie Noord-Holland Directie

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Geacht college, - stuurskracht/regio,..s/ POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J. van der Wal BEL/ES Doorkiesnummer +31235143465 walj@noord-holland.

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Uil Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Datum 20 december 2013 Betreft financieel

Nadere informatie

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal

Onderwerp Start Arhi-procedure en aankondiging open overleg met gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal Bijlage 9 Provinciale Staten van Limburg Cluster STR Behandeld H.J.P.G. van Elmpt Ons kenmerk 2017/6098 Telefoon +31 43 389 99 64 Uw kenmerk - Maastricht 24 januari 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden 24 januari

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Nr. Onderwerp: EXINH-bijdrage oprichting Erfgoedhuis Bijlagen: - Ontwerpbesluit - Projectnota Oprichting Erfgoedhuis 1. Inleiding In de provinciale cultuurnota

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland ' Provincie Noord-Holland Gemeente Wijdemeren POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT BEL/ BOSE Gedeputeerde Staten uw contactpersoon

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 53 Haarlem, 30 mei 2006 Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Bijlage: Ontwerpbesluit Het Marsrouteplan

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE. Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5

OPLEGNOTITIE. Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5 OPLEGNOTITIE Vergadering : Bestuurlijk Overleg Op : 6 april 2017 Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2016 agendapunt : 5 Beslispunten - Vaststellen van de voorlopige jaarrekening. -

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief. 2.1.2 RESOLVE Werkbezoek aan Zweden en Denemarken 1 Dossier 1968 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1968 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 18 juli 2017 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving RESOLVE Werkbezoek

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie