jaarverslag 2009 aar tuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2009 aar tuk"

Transcriptie

1 jaarverslag 2009 aar tuk en

2 Jaarstukken 2009 Jaarverslag Provincie Noord-Holland Concept, 27 april 2010 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus MD Haarlem Tel.: Fax: Eindredactie Provincie Noord-Holland Directie Middelen Sector AFD Fotografie Omslag Paul Paris les Images Binnenwerk Provincie Noord-Holland Foto Natura/W. Meinderts Meulenbroek & Mandos Grafische verzorging Thieme GrafiMedia Groep Oplage 300 exemplaren Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend Haarlem, mei 2010

3 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland Inleiding 7 2 Programmaverantwoording 8 Programma 1 Bestuur en Burger INHOUD 17 Programma 2 Bestuur en Andere Overheden 28 Programma 3 Wegen, Verkeer en Mobiliteitsmanagement 43 Programma 4 Openbaar Vervoer 48 Programma 5 Water 62 Programma 6 Milieu 81 Programma 7 Recreatie en Toerisme, Natuur en Landschap 95 Programma 8 Economie en Landbouw 106 Programma 9 Welzijn en (Jeugd)Zorg 124 Programma 10 Kunst en Cultuur 135 Programma 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 153 Programma 12 Staf en Ondersteuning 155 Programma 13 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 158 Programma 14 Mutaties Reserves Paragrafen Programmarekening en Toelichting Balans En Toelichting Bestuur en Directie Feiten en Cijfers Waar zijn wij te bereiken? Lijst met Gemeenten

4 4 INLEIDING

5 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 5 Het derde collegejaar 2009 werd vooral getekend door het aftreden van het vrijwel voltallige college naar aanleiding van het rapport Triple R: Regels, Rendement, Risico. Het rapport was de neerslag van het onderzoek naar de gang van zaken rond het uitzetten van gelden bij buitenlandse banken, die leidde tot de zogeheten Landsbanki-affaire. Direct gevolg daarvan was het aantreden van een nieuw college in juli 2009, dat werd gevormd uit de bestaande collegepartijen. Als nieuw college plaatsten we een aantal accenten en kanttekeningen bij het collegeprogramma Krachtig, in Balans. Kort en Krachtig kan worden gezien als een aanvulling op het collegeprogramma dat in 2007 werd vastgesteld. De verslechterde economische omstandigheden waren één reden voor de bijstelling, de aanbevelingen uit het Triple R-rapport een tweede. Naar aanleiding van die aanbevelingen begonnen we met een onderzoek naar een betere organisatie van ons schatkistbeheer en het tijdelijk wegzetten van geld dat niet meteen beschikbaar hoeft te zijn. Een voorlopig resultaat daarvan is de vaststelling van de voordracht Professionalisering financieringsfunctie door provinciale staten op 16 november Overtollige middelen worden voortaan alleen nog uitgezet door middel van integraal schatkistbankieren, een mogelijkheid die het ministerie van Financiën biedt. Het is de eerste, belangrijke stap op weg naar uitvoering van de aanbevelingen van het Triple R-rapport. Verder hebben we ons ingezet voor de verdere verwezenlijking van de punten uit ons collegeprogramma. De belangrijkste vorderingen zetten we hieronder op een rij. Openbaar vervoer Het gebruik van de OV-chipkaart werd in 2009 ook mogelijk in de concessiegebieden Noord-Holland Noord en Gooi en Vechtstreek. Met Connexxion hebben wij afspraken gemaakt over de verdere invoering van de OV-chipkaart in onze concessiegebieden. In het concessiegebied Noord-Holland Noord hebben wij de dienstregeling en de lijnvoering laten aanpassen naar aanleiding van klachten. Dat had een aanzienlijke daling van het aantal klachten tot gevolg. De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe OV-concessie Gooi en Vechtstreek hebben wij in 2009 voorbereid. De eisen op het gebied van milieu en reisinformatie worden daarin verscherpt. De procedure gaat in 2010 van start. Om reizigers beter te informeren zijn panelen geplaatst waarop steeds te zien is hoe lang de wachttijd is. In 2009 hebben wij besloten deze zogeheten DRIS-panelen (dynamisch reizigers informatiesysteem) in heel Noord-Holland in te voeren. Gebiedsontwikkeling De gebiedsontwikkelingsprojecten zijn in 2009 onder druk komen te staan door de kredietcrisis. Diverse ontwikkelaars hebben problemen met de financiering van hun bezittingen. De prognoses van de toekomstige opbrengsten zijn onzeker. Dat leidde

6 6 in de Bloemendalerpolder tot heropening van de onderhandelingen, die overigens naar tevredenheid zijn afgerond en tot het verzoek aan ons om alle gronden tijdelijk over te nemen. Hierover vinden onderhandelingen plaats met de private partijen. Over de ontwikkeling van het terrein Crailo hebben we met de betrokken partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De aanbesteding ervan ronden we volgend jaar af. In het project Distriport (voorheen Jaagweg) willen wij de tijdelijk overgenomen gronden spoedig overdragen aan de partijen die het gebied zullen ontwikkelen. Voor het Wieringerrandmeer hebben wij een provinciaal inpassingsplan opgesteld nadat de gemeenteraad van Wieringen de bestemmingsplanprocedure had stop - gezet. Volgend jaar hoopt provinciale staten het definitieve inpassingsplan vast te stellen. Begin 2010 hopen we over te gaan tot oprichting van de Grondexploitatiemaatschappij (GEM). Voor de Westflank Haarlemmermeer is een programma van eisen opgesteld in opdracht van de vier samenwerkende partijen. De kwaliteit van zorg en de sociaal-culturele infrastructuur Het motto voor de nieuwe Cultuurnota, die voor de periode onze leidraad is, luidt: Cultuur op de Kaart. Ons beleid gaat uit van de gedachte dat een sterker cultureel bewustzijn bijdraagt aan verbondenheid tussen groepen en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Daarom vinden wij het van belang dat bewoners en bezoekers van Noord-Holland deelnemen aan cultuur en bewust worden gemaakt van het Noord-Hollandse verleden. Ons cultuurbeleid voor de periode richt zich op drie thema s: Levend verleden, Genieten en meedoen en Mooi Noord-Holland. Hierbij besteden wij bijzondere aandacht aan de jeugd. Wij kiezen ervoor om jongeren zoveel mogelijk met cultuur in aanraking te laten komen, zodat zij daarin later zelf keuzes kunnen maken. Voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van zorg en welzijn vanuit het perspectief van overheidsparticipatie, hebben wij in 2009 het uit - voeringsprogramma Zorg en Welzijn uitgevoerd. Door middel van een proef hebben wij ervaring opgedaan met de samenwerking tussen kennisinstellingen, studenten, overheden en adviesorganisaties. Die ervaringen zijn verspreid en leiden ertoe dat in 2010 gewerkt wordt aan een tweede pilot en de oprichting van gebiedsbrede aanpak ten behoeve van kenniscirculatie op diverse dossiers, waaronder zorg-en-welzijnsvraagstukken. De denktank kwaliteit woon- en leefomgeving is een middel geweest om voeling te houden met de praktijk. Corporaties en gemeenten hebben gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van belangrijkste onderwerpen voor de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Noord-Holland. Deze werkwijze willen wij in 2010 herhalen rondom een ander actueel vraagstuk. Op het gebied van de jeugdzorg hebben wij afspraken gemaakt over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie en over de afstemming tussen de Centra voor Jeugd en Gezin, de zorgstructuur en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten als de implementatie van het risicosignaleringssysteem, de bemoeizorg en de opvoedingsondersteuning. Bureau Jeugdzorg heeft gesprekken met gemeenten, onderwijs en politie gevoerd en is er overeenstemming over de concrete invulling van de schakelfunctie.

7 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 7 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2

8 8 PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

9 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 9 Missie/ Strategische doel(en) Het betrouwbaar, zichtbaar en duaal functioneren van het provinciaal bestuur. Betrouwbaar functioneren van provinciaal bestuur Zichtbaar en herkenbaar functioneren van provinciaal bestuur Duaal functioneren van provinciaal bestuur Operationele doelen Wat hebben we bereikt? Missie Het betrouwbaar, zichtbaar en duaal functioneren van het provinciaal bestuur. Waarom van het beleid Wij vinden het als provinciaal bestuur belangrijk dat er bij de burgers en de relaties van de provincie Noord-Holland draagvlak is voor, betrokkenheid is bij en vertrouwen is in hetgeen de provincie doet. Wat hebben we daarvoor (meer) laten doen? Doelstellingen Het provinciaal bestuur functioneert betrouwbaar om het vertrouwen van de burgers in de provincie te verhogen. Het provinciaal bestuur functioneert zichtbaar en herkenbaar om de bekendheid bij de burgers te vergroten als het gaat om de provincie en haar activiteiten en doelstellingen en op die wijze draagvlak en betrokkenheid bij deze burgers te verhogen. Het duaal functioneren van de provincie Operationeel doel Betrouwbaar functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het betrouwbaar functioneren van het provinciaal bestuur komt tot uiting door: bezwaarschriften van burgers ten aanzien van besluiten die het provinciaal bestuur heeft genomen binnen de daarvoor gestelde termijnen af te handelen; beslissing te nemen op ingediende subsidieverzoeken binnen de daarvoor gestelde termijnen;

10 10 aangevraagde vergunningen en ontheffingen te verlenen binnen de daarvoor gestelde termijnen; de landelijke sanctiestrategie voor handhaving uit te voeren; binnen de daarvoor gestelde termijnen verzoeken tot bemiddeling door de commissaris van de Koningin te behandelen. Indicator Basiswaarde in referentiejaar 2007 Streefwaarde eind 2009 Gerealiseerde waarde 2009 Percentage binnen de termijn afgehandelde bezwaar- en beroepschriften Percentage binnen de termijn genomen beslissingen op subsidieverzoeken deelverordeningen Percentage binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn verleende vergunningen en ontheffingen Het percentage uitgevoerde handhavingacties conform de sanctiestrategie 75% 85% 83% 95% >95% 91,5% 90% >95% 93% 93% >90% 100% Aantal verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen Aantal binnen de termijn behandelde bemiddelingsverzoeken Percentage binnen de termijn afgehandelde bezwaar- en beroepschriften De 83% tijdigheid is gemeten door continu bij te houden in welke fase de afhandeling van een bezwaarschrift is met hieraan verbonden de formule: 196 beslissingen op bezwaar genomen waarvan 163 binnen de wettelijke termijn = 83%). De gerealiseerde waarde wijkt niet significant af van de streefwaarde. Aantal binnen de termijn behandelde bemiddelingsverzoeken Het resultaat is gemeten door het aantal ontvangen brieven en s te registreren. Het aantal bemiddelingsverzoeken is geheel afhankelijk van het aanbod en ligt dit jaar beneden de streefwaarde. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Vergunningen De vergunningen, ontheffingen en aanverwante beschikkingen binnen de verschillende beleidsvelden hebben wij, als het gaat om de wettelijke termijnen, in 93% van de gevallen op tijd verleend. Voorzienbare afwijkingen zijn zo spoedig mogelijk aan de aanvrager gemeld. B Handhaving Het maken van regels vergt het handhaven van regels. De handhavingsacties in 2009 zijn uitgevoerd op basis van het handhavingsuitvoerings - programma en de geldende sanctiestrategie. C Bezwaar en beroep In 2009 hebben wij extra inspanning verricht om bezwaar- en beroepsproce dures op een andere manier op te lossen dan via een juridische procedure. Daarbij is aanvullend aandacht besteed aan de aanleidingen voor bezwaar- en beroepsprocedures. Deze investering heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering in de processen juridische advisering en ondersteuning. D Bemiddelingsverzoeken aan de commissaris van de Koningin Alle bemiddelingsverzoeken zijn binnen de termijn in behandeling genomen. De gemiddelde afhandelingsduur was 36,7 dagen. Die termijn kan worden beïnvloed door het inwinnen van informatie, zowel intern als extern. Het werkelijk aantal ontvangen bemiddelingsverzoeken ligt dit jaar iets onder de honderd.

11 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 11 E Koninklijke Onderscheidingen Wij hebben 818 decoratievoorstellen ingediend. Alle verzoeken zijn behandeld en 99% is conform het advies van de commissaris van de Koningin afgewikkeld. Daarnaast is in maart een bijeenkomst gehouden waarbij nieuw benoemde ambtenaren van de gemeenten zijn uitgenodigd en voorgelicht. F E-Provincie Het verbeteren van de elektronische dienstverlening aan inwoners en bedrijven heeft hoge prioriteit. Aan deze e-dienstverlening worden de komende jaren steeds meer (wettelijke) eisen gesteld. Alle overheden moeten in de komende jaren gebruik gaan maken van basisbestanden. Daarnaast zijn er wettelijke bepalingen die investeringen in ICT vereisen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen (DURP) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). In 2007 is het programma e-provincie van start gegaan. Bij het vaststellen van de programmabegroting in november 2006 hebben provinciale staten in het kader van nieuw beleid 3,2 miljoen euro voor dit programma toegezegd. In 2008 en 2009 is gewerkt aan de programmadoelen onder leiding van een stuurgroep en aan de hand van het plan van aanpak dat tien deelprojecten omvat. De deelprojecten zijn enerzijds wettelijke projecten; anderzijds projecten die de inhoudelijke randvoorwaarde voor elektronische dienstverlening vormen. Daarnaast is één project gekozen om de samenhang tussen de dienstverlening en de daarbij noodzakelijk technologie te realiseren. In 2008 werden reeds twee projecten gerealiseerd; Documentair Structuur Plan (DSP) en de digitale samenwerking betreffende de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). In 2009 werden de overige projecten afgerond: de wettelijke projecten Basisregistraties Kadaster, Topografie & Personen, DURP en Wabo ICT en de projecten die de inhoudelijke randvoorwaarde voor elektronische dienstverlening vormen, te weten CMS & website, CRM, DMS en WINST. Om de samenhang van de technologie en de elektronische dienstverlening te waarborgen werd in de loop van 2009 bovendien de ICT-ondersteuning binnen de provincie ver - sterkt door de oprichting van de sector ICT Regie. Met deze resultaten is eind 2009 het programma e-provincie financieel afgesloten. Met de bouwstenen die in het programma zijn opgeleverd wordt ook de komende jaren gewerkt aan de verdere verbetering van de digitale dienstverlening. Zo zal voor het beheren van de vele contacten met burgers, bedrijven en andere overheden de implementatie van het relatie - managementsysteem (CRM) in 2010 verder vorm krijgen. Ook de extra mogelijkheden van het contentmanagementsysteem (CMS), voor bijvoorbeeld communicatie op maat, en het nieuwe documentbeheersysteem (DMS) worden in 2010 en verder geïmplementeerd.

12 Operationeel doel Zichtbaar en herkenbaar functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het zichtbaar en herkenbaar functioneren van de commissaris van de Koningin (cdk), provinciale staten en gedeputeerde staten komt tot uiting door: ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin; verslag over toezeggingen van de commissaris van de Koningin; burgemeestersbenoemingen; communicatieactiviteiten van de provincie; promotie- & acquisitieactiviteiten van de provincie. Indicator Basiswaarde in referentiejaar 2007 Streefwaarde eind 2009 Gerealiseerde waarde 2009 Aantal ambtsbezoeken van de cdk Percentage adviezen over burgemeestersbenoemingen binnen 6 maanden na vrijgave vacature uitgebracht 100% 100% 100% Aantal ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin Het aantal ambtsbezoeken is gemeten aan de hand van het roulerend schema, dat is vastgesteld door de commissaris van de Koningin. Door onvoorziene omstandigheden bij zowel gemeenten als bij de commissaris van de Koningin is de streefwaarde niet gehaald. Van het uiteindelijke schema van 15 ambtsbezoeken zijn er 12 gerealiseerd. Dit komt door de uitval en verschuiving van één ambtsbezoek naar 2010 en door het onverwachte vertrek van de commissaris van de Koningin per 1 december 2009, waardoor twee ambtsbezoeken in december zijn vervallen. Percentage adviezen over burgemeestersbenoemingen binnen 6 maanden na vrijgave vacature uitgebracht De vier burgemeestervacatures zijn vervuld. Daarnaast zijn vijf burge - meester waarnemend benoemd. De streefwaarde is in 2009 gehaald. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Het bevorderen van de stabiliteit van bestuur door vaker gebruik te maken van het instrument burgemeestersassessments De provincie heeft elfmaal het instrument assessment toegepast. Hierdoor is een aantal personen minder geschikt bevonden en een aantal geschikt tot zeer geschikt. Het toepassen van het assessment heeft geleid tot een breder zicht op het potentieel van kandidaten en heeft voor kandidaten scherpere ontwikkelprofielen opgeleverd. B Gebruik van de Handreiking evaluatiegesprek gemeenteraad en burgemeester bevorderen. Evaluatiegesprekken tussen gemeenteraad en burgemeesters worden in steeds meer gemeenten gevoerd. De systematiek en de handreikingen uit voornoemde brochure zijn steeds breder en professioneler geëvalueerd. C Ambtsbezoeken van de commissaris van de Koningin In de voorbereiding van het ambtsbezoek wordt aan de gemeente verzocht een programma op te stellen. Hiervan nemen wij kennis. Van het bezoek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag en de toezeggingen van de commissaris van de Koningin gaan ter kennisneming naar ons college. De uitkomst van de toezeggingen van de cdk wordt teruggekoppeld naar de gemeente.

13 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 13 D Interne zichtbaarheid Werken volgens de kaders voor interne communicatie. Is (deels) volgens planning uitgevoerd. E Zichtbaarheid naar relaties en samenwerkende partners Eenduidige afspraken en manier van werken om een goede samen - werkingspartner te kunnen zijn. Dit is in 2009 niet gerealiseerd en staat voor 2010 opnieuw op de agenda. F Externe zichtbaarheid In 2009 hebben wij een nieuwe huisstijl, een nieuw contentmanagementsysteem en een nieuwe website gelanceerd. In de vorm van debatten op RTV-NH hebben wij de begrotingscampagne voorbereid. Na de eerste aflevering moesten we dit stopzetten doordat het voltallige college van GS zijn portefeuilles ter beschikking stelde. Het mediaprogramma heeft een groot aantal producties opgeleverd. Opvallend is dat uit metingen blijkt dat de bekendheid van de provincie en de provinciale taken de afgelopen jaren nauwelijks is toegenomen. G Sponsorprogramma Het jaarprogramma 2009 is succesvol uitgevoerd. Naast een zichtbaarheids doelstelling is er ook de doelstelling om gesponsorde evenementen te benutten voor relatiemanagement. Dit is een onderdeel dat steeds meer rendement oplevert. Daarnaast wordt de capaciteit bij sponsoring in toenemende mate ingezet om bij grote subsidies die verleend worden tegenprestaties te realiseren. H Proactief persbeleid inzetten Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de woordvoering. De nasleep van de Landsbanki-affaire met een provinciale enquête en politieke gevolgen heeft veel extra capaciteit gekost. Hierbij zijn collegeleden actief voorbereid en begeleid. Aan het eind van 2009 zijn nieuwe afspraken gemaakt over eenduidiger persberichten. Er is een onderzoek uitgezet onder journalisten over de dienstverlening van de sector Communicatie en een media-analyse rond een aantal thema s. De resultaten hiervan zien we in 2010 tegemoet. I Crisiscommunicatie Het draaiboek crisiscommunicatie is geactualiseerd. Alle communicatiemedewerkers die tijdens een crisis kunnen worden ingezet zijn in 2009 getraind op basis van dit draaiboek. J Promotie en acquisitie Met de collegewisseling is er ook een wisseling geweest in de focus voor internationale marketing en acquisitie (IMA). De voorstellen die er medio 2009 lagen zijn dan ook even aangehouden. Op basis van het beleidskader IMA, dat wij eind 2009 hebben vastgesteld, wordt deze slag nu in 2010 gemaakt. K Bestuurlijke evenementen en optredens In 2009 zijn meer dan 50 bestuurlijke evenementen en optredens voor bereid en begeleid door het team Externe Betrekkingen. Het gaat hier onder meer om de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, het provincieconcert, de activiteiten rond de opening van paviljoen Welgelegen en de afscheidsbijeenkomsten van vertrekkende leden van gedeputeerde staten, inclusief de commissaris van de Koningin.

14 Operationeel doel Duaal functioneren van provinciaal bestuur Behaald resultaat Het duaal functioneren van Provinciale Staten van Noord-Holland komt tot uiting door vanuit een zelfstandige informatiepositie met verve invulling te geven aan het (bij-)stellen van kaders, het controleren van het college en het onderhouden van intensieve contacten met maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Welke instrumenten hebben we daarvoor ingezet? A Externe oriëntatie provinciale staten Om te ervaren hoe het beleid in de praktijk uitpakt en om te kunnen be oordelen of de beoogde doelen van het beleid ook daadwerkelijk onder handbereik komen, hebben provinciale staten een communicatieplan opgesteld en de nodige werkbezoeken afgelegd. Dit is een voortdurend proces. De jaarlijkse Willem Arondéuslezing heeft in 2009 plaatsgevonden. De lezing is een initiatief uit Op voorstel van twee Statenleden is besloten in de vorm van een lezing met aansluitend een debat een podium te bieden waar actuele en maatschappelijk relevante thema s vrijelijk aan bod kunnen komen en waarbij de controverse niet hoeft te worden geschuwd. In november 2009 is er via het internet een raadpleging geweest over de profielschets van de nieuwe commissaris van de Koningin. Gedurende 2009 is op passende wijze afscheid genomen van de voorzitter van provinciale staten, een aantal collegeleden en een aantal leden van provinciale staten. B Kaderstelling Provinciale staten hebben zich in 2009 ten eerste gericht op de onderzoekscommissie. Zij hebben op 10 november 2008 een onderzoekscommissie ingesteld die belast werd met het onderzoeken van het bestuur dat wij vanaf 1 april 2007 hebben gevoerd over het uitzetten van tijdelijk beschikbare financiële middelen. Deze onderzoekscommissie heeft in mei 2009 haar rapport uitgebracht met een advies aan provinciale staten. Provinciale staten hebben zich ten tweede gericht op het opzetten van een toegankelijke en transparante nieuwe begroting. Vanuit de commissie FEPO is in november 2008 een werkgroep Pilot Nieuwe Begroting gestart. Deze werkgroep heeft in het jaar 2009 de implementatie begeleid. C Banden met externe relaties In 2009 zijn commissievergaderingen met andere provincies georganiseerd op het gebied van ruimtelijke ordening en water. In 2009 is het programma voor de besteding van de middelen uit de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland vastgesteld. Voorafgaand hieraan hebben burgers, gemeenten en maatschappelijke organisaties weginfra structuurprojecten en projecten voor OV-infastructuur onder de aandacht van de Statenleden kunnen brengen. Ook zijn inspraakbijeenkomsten in de provincie in 2009 gewijd geweest aan de provinciale structuurvisie Het Paviljoen Welgelegen is in 2009 feestelijk heropend. provinciale staten en de Statencommissies hebben het gehele jaar 2009 gebruikgemaakt van het Paviljoen. De Statenleden hebben rondleidingen gegeven aan burgers in het gerestaureerde gebouw. Daarmee kregen de burgers ook de gelegenheid kennis te maken met de Statenleden.

15 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 15 Wat heeft het gekost? 1 Burger en Bestuur Jaarrekening 2008 Begroot 2009 Begroot incl wijzigingen Gerealiseerd 2009 Verschil 2009 Nieuw beleid Bezuinigingen Bestaand beleid Lasten Apparaatskosten Lasten en Apparaatskosten Baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves Resultaat na bestemming Lasten De gerealiseerde lasten in programma 1 blijven, inclusief de financiële gevolgen van de stelselwijziging (zie de toelichting hieronder), voor ongeveer achter bij de begroting. Het verschil wordt als volgt verklaard. De onderbesteding is ten eerste te verklaren door minder uitgaven ( ) voor internationale marketing en acquisitie. Met de collegewisseling medio 2009 is de focus gewijzigd en zijn verschillende voor - stellen aangehouden. Ten tweede is het niet mogelijk gebleken de nieuwe (GEO-)datavoorziening te implementeren en is het budget voor het beste idee nog niet volledig besteed. Inmiddels is door provinciale staten besloten op 8 februari 2010 beide incidentele budgetten via de RUI voor bedragen van respectievelijk en over te hevelen naar Dit is in het programma financierings- en dekkingsmiddelen via de storting in de reserve Uitgestelde Intenties verwerkt. Ten derde is van het budget voor provinciale staten niet besteed. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door lager dan verwachte uitgaven op vaste vergoedingen aan Statenleden, declaratiekosten van Statenleden en ver - goedingen van presentatiegelden aan duo-leden. Reden hiervoor was vertraagde besluitvorming door provinciale staten aangaande deze zaken. Daarentegen overschrijden wij de budgetten op programma 1 wat betreft wachtgelden en pensioenen van (oud-)leden van gedeputeerde staten ( ). Ten eerste was in de begroting geen rekening gehouden met de wachtgelden van oud-gs-leden. Ten tweede bleek de storting in de voorziening (oud-)gs-leden die bij de Najaarsnota was berekend niet toereikend ( ) om de voorziening op peil te houden. Een toereikende voorziening is noodzakelijk, zodat wij aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen kunnen voldoen. Onder meer de collegewisseling heeft gevolgen gehad voor deze budgetten. De storting is gebaseerd op een later ontvangen extern advies over de geactualiseerde pensioenafspraken 2009.

16 16 Stelselwijziging Volgens de voorschriften worden voorzieningen gevormd wegens verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. Zogeheten harde verplichtingen, blijkend uit een subsidiebeschikking, convenant dan wel contract, mogen dus als vreemd vermogen worden aangemerkt en ten laste komen van een voorziening. Uit inventarisatie blijkt dat voor bijna 112 miljoen aan harde verplichtingen als eigen vermogen is aangeduid ofwel ten laste is gebracht van bestemmingsreserves. Deze stelselwijziging houdt in dat de harde verplichtingen zijn overgeboekt van de bestemmingsreserve naar de voorziening. Voor de programma s verloopt deze administratieve handeling neutraal. De financiële gevolgen voor programma 1 zijn dat de gerealiseerde lasten met zijn toegenomen en de gerealiseerde baten (onttrekking reserves) ook met zijn gestegen. Apparaatskosten Op dit programma zijn meer apparaatskosten verantwoord dan geraamd. Bij de Najaarsnota is de kostenverdeelstaat niet geactualiseerd, waardoor de raming van de apparaatskosten niet is bijgesteld. In totaal is er op de apparaatskosten een onderbesteding van 5,4 miljoen. Zie voor meer toelichting op de apparaatskosten hoofdstuk 4 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening. Onttrekking reserves Met name de hierboven (onder lasten ) genoemde lagere kasuitgaven ( ) voor internationale marketing en acquisitie hebben geleid tot een lagere onttrekking uit de reserve revolving fund en acquisitie. Er heeft hogere onttrekking plaatsgevonden uit de reserve Sponsoring en media - programma ( ).

17 Jaarstukken 2009 Provincie Noord-Holland 17 Programma 2 Bestuur en Andere overheden 2

18 18 Missie/ Strategische doel(en) Het beter positioneren van de provincie en het verbeteren van de bestuurskracht van de provincie en haar (gemeentelijke) partners Lokale overheid met bestuurskracht. In nauwe samenwerking met gemeenten dragen wij zorg voor een kwalitatief goed bestuur van de lokale overheid. Wij dragen zorg voor een bestuurskrachtig middenbestuur, zodanig dat de Noord- Hollandse belangen goed worden behartigd in de bestuurlijke context. Het verbeteren van de coördinatie en communicatie op het gebied van veiligheid; het verbeteren van de voorbereiding op en de coördinatie van crisismanagement. Goede (publieks)- toegankelijke en goed beheerde papieren en digitale archieven en informatiebestanden van provincie, gemeenten, waterschappen, politieregio s en gemeenschappelijke regelingen. Wij dragen zorg voor goede positionering van de Noord- Hollandse belangen t.o.v. het Rijk en Europa Operationele doelen Wat hebben we bereikt? Missie Het beter positioneren van de provincie en het verbeteren van de bestuurskracht van de provincie en haar (gemeentelijke) partners. Waarom van het beleid De provincie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van lokale overheden. Daarnaast en daarvoor vinden wij het belangrijk dat de provincie als middenbestuur goede contacten heeft met Europa, het Rijk, andere provincies, samenwerkingsverbanden, gemeenten en waterschappen. Maatschappelijke effecten Wij staan voor een goed functioneren van de lokale overheden en het versterken van de relaties met de andere overheden vanuit een bestuurskrachtige positie. Eén van de belangrijkste taken binnen dit programma is het inbrengen van het provinciale (Noord-Hollandse) belang op de juiste momenten. Niet te beïnvloeden beleidscontext Bij het realiseren van onze doelstellingen hebben we te maken met zeer veel partijen op Europees, nationaal en lokaal niveau. Daarnaast hebben wij bij het uitvoeren van ons beleid bij gemeentelijke herindelingen te maken met een rijkskader voor gemeentelijke herindelingen. Verder geldt voor ons Europese wet- en regelgeving op het terrein van de archivering en crisismanagement. Beleidsspeerpunten In 2009 hebben wij in samenwerking met het Interreg-secretariaat in Noord-Holland de annual business meeting (ABM) van de North Sea Commission georganiseerd. Met dit congres is een positieve bijdrage geleverd aan de positionering en profilering van provincie Noord-Holland in Europa.

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN

PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 PROVINCIE GRONINGEN PRODUCTENREKENING 2012 Productenrekening 2012 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2012 Hoofdstuk 1: Rekening lasten en baten... 5 Hoofdstuk 2: Toelichting op de

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2004 provincie Overijssel. Jaarverslag 2004. Ruimte voor actie Jaarrekening 2004 provincie Overijssel Jaarverslag 2004 Ruimte voor actie 7 maart 2005 Colofon Datum 22 maart 2005 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden, team Communicatie

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

JAARREKENING EN -VERSLAG 2006 AARREKENING EN -VERSLAG 2006 27 juni 2007 In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op:

Top c JAARSTUKKEN 2013. Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: Top c JAARSTUKKEN 2013 Definitieve versie 5 juni 2014 (na goedkeuring accountant) Terugblik op: het jaar 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 JAARSTUKKEN... 4 2. JAARVERSLAG... 4 2.1 Programmaverantwoording...

Nadere informatie