- 1 - Stadsdeel Centrum Voorzitter DB Postbus PN Amsterdam. Geachte mevrouw van Pinxteren,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Stadsdeel Centrum Voorzitter DB Postbus 202 1011PN Amsterdam. Geachte mevrouw van Pinxteren,"

Transcriptie

1 - 1 - Stadsdeel Centrum Voorzitter DB Postbus PN Amsterdam Vereniging de Nieuwe Vaart. p/a Oostenburgergracht NA Amsterdam Website Onderwerp: reactie concept Bestemmingsplan Water Datum Amsterdam, 29 juni 2011 Geachte mevrouw van Pinxteren, Hierbij geeft de Vereniging de Nieuwe Vaart (VNV) haar reactie op uw concept Bestemmingsplan Water (BW) van ongeveer mei/juni Wij danken u voor de uitnodiging. Wij beseffen ook dat u met onze reactie het uiteindelijke voorstel meer kunt toesnijden op de eindgebruikers van het water maar ook dat u procedureel winst kunt behalen uit de inspraakprocedure. De VNV heeft waardering voor uw concept BW. Wij realiseren ons de complexiteit van het onderwerp, de lange geschiedenis die het kent en zeker last but not least de betekenis van water voor Amsterdam en de Amsterdammers. De gegeven historische schets ( hoofdstuk 3) kan wat ons betreft in de studieboeken planologie en stedenbouw worden opgenomen. Wij hopen oprecht dat in goede samenspraak met Amsterdammers nader beleid en nadere regels kunnen worden vastgesteld die aan alle partijen recht doen. Wij kiezen ten principale nu en later dan ook voor het evenredigheids beginsel. Onze reactie betreft een aantal onderwerpen waarbij de meeste accenten liggen op enkele van uw beleidsuitgangspunten en sommige uitwerkingen daarvan. Wij zullen later reageren op de conceptregels en de verbeeldingen die bij het concept- BW behoren. Het hoeft denk ik geen betoog dat de VNV gezien haar doelstellingen niet op alle thema s zal ingaan. Uiteraard staat het de leden van de VNV vrij individueel te reageren. Vooraf een enkele opmerking over de maatschappelijke positionering van de bewoners van woonschepen. Soms krijgen wij de indruk dat, soms letterlijk door de geplaatste foto s, het beeld wordt opgeroepen dat wij als bewoners jarenlang burgerlijk ongehoorzaam zijn geweest. En daar moet nu maar eens een einde aan komen. Wij vragen u zich in te spannen om dat beeld te corrigeren en wijzen er graag op dat ander, ook internationaal bekend, beeldmateriaal, geheel andere sferen op roept. 1.Structuur van het BW. Wij herkennen een duidelijke structuur in uw concept- BW: de toelichting, het concept- BW zelf, de verbeeldingen en ten slotte de concept regels. Op pagina 6 en 55 wordt resp. gesproken over een uitvoeringsregeling voor het verplaatsen van boten en over een uitvoeringsnota bij dit bestemmingsplan waarin de verplaatsing van woonboten wordt beschreven. Ons inziens is er geen uitvoeringsregeling of nota toegevoegd. Indien dergelijke noties bestaan nemen wij daar graag kennis van en worden graag geïnformeerd over de status ( is het een onlosmakelijk onderdeel van het concept BW, is het ook concept, waarom is het niet bijgevoegd, etc) en de inspraakmogelijkheden.

2 Prioritering van uw beleid. Zoals gezegd hebben wij waardering voor de wijze waarop u in de volle breedte het thema aanvliegt. Wij focussen hier op uw aandacht voor o.a. zichtlijnen, herstel van de relatie tussen wal en water en het lezen van de stedenbouwkundige structuur. Ten eerste: U richt zich in het BW niet op bijv. de afgemeerde pleziervaartuigen. De Amsterdammer en de niet- Amsterdammer heeft over het algemeen méér direct oogcontact met water dan voor het lezen van de stedenbouwkundige structuur. Wij begrijpen niet goed dat u uw aandacht nu richt op bovengenoemde onderwerpen terwijl o.i. de verrommeling op het water in de binnenstad eerder aangepakt moet worden vanuit uw perspectief dan de woonschepen. U heeft een notitie afmeerbeleid vastgesteld (2007) maar het huidige stadsbeeld vertoont veel overeenkomsten met geparkeerde fietsen. En daar heeft u onlangs flinke bestuurlijke drukte over gemaakt. De VNV beveelt u aan de grachten op te schonen van wrakken, het aanleggen van haalkommen,de handhaving van vaarsnelheid en beveelt ook aan de geluidshinder te beperken. Ten tweede: geparkeerde auto s belemmeren in hoge mate het zicht op het water. U noemt dat nauwelijks om begrijpelijke redenen. U zou anders het parkeren in de binnenstad moeten verbieden. Maar dat is geen reden om dan de woonschepen aan te merken als de boosdoeners. Al met al is het zicht op het water in de naoorlogse periode plaatselijk ingrijpend verminderd. Hiervoor in de plaats kwam een beeld vanaf het water op de woonschepen, een beeld dat door velen als bijzonder en als typisch Amsterdams wordt ervaren. ( pag. 28) Deze tekst omarmen wij graag. In plaats van in de weg te liggen zou het beleid er óók op gericht kunnen zijn uw city-marketing juist te versterken met onze pluriforme aanwezigheid en verschijningsvormen. Ten derde: de teksten gaan over het algemeen over de randen van wal en water. Sporadisch komen o.i. de functies op het water zelf naar voren. Het beleidsplan spreekt zich nauwelijks uit over het middenstuk van de grachten, vaarten en andere waterwegen, terwijl daar toch het meeste water is. Dit blijkt overduidelijk uit de verbeeldingen. Daarmee lijkt het concept -BW meer een woonbotenbeheersplan te zijn dan een Beleidsplan van het Water. Het gebruik van het water, de verschillende functies die in en op het water worden uitgevoerd dienen minstens zo zwaar te worden gewogen als de zichtfunctie vanaf de wal. Wij reiken u t.z.t graag voorstellen aan. 3. Uw paragraaf 1.3: Doel. ( pag. 6 e.v.) Wij volgen uw tekst. Er wordt uiteengezet dat er verschillende typen woonboten zijn: schepen, woonvaartuigen en arken. Arken zouden het zicht op het water méér belemmeren dan de andere typen omdat ze doorgaans hoger zijn. Dit geldt natuurlijk alleen als de waterkant zelf laag is (niet overal het geval) en als het zich niet ook al door andere zaken wordt belemmerd (geparkeerde auto's). Verder moet worden opgemerkt dat arken soms weliswaar hoger, maar vaak ook veel korter zijn dan schepen en woonvaartuigen. Dankzij deze eigenschap is er juist meer zicht op het water mogelijk. Pag.6 Doel: bevordering beleving water, gekoppeld aan ligplaatsen. Hier moeten ook de relatie met kadeparkeerplaatsen worden genoemd, zie ook volgende opmerkingen bij pag.35 en pag.39 pag.7 Additionele doelen o.a. invoeren van een standaardbreedte voor het aanduidingsvlak voor een ordentelijke inrichting en efficiënt watergebruik" en Belangrijke zichtlijnen verbeteren Het is niet aannemelijk dat een standaardbreedte altijd leidt tot een efficiënt watergebruik. In gevallen waarbij boten niet in deze standaard passen, dient te worden uitgezocht waarom dat zo is. Afwijkingen in de standaardligging zijn juist een karakteristieke eigenschap van het water waarmee het water zich onderscheidt van het landgebruik. Het invoeren van een algemeen geldende standaardbreedte zal leiden tot verschraling van de waterbeleving, vooral vanaf het water.

3 - 3 - Met betrekking tot zichtlijnen mag u uit ons commentaar bij de tekst op p.35 en p.43 de wens lezen dat die veel beter moet worden uitgewerkt en onderbouwd, misschien zelfs wel geschrapt. 4. De Beleidsuitgangspunten uit hoofdstuk 4. De historische schets en ontwikkelingen die u geeft, hebben zeker onze waardering. ( Hoofdstuk 3) Het geeft een goed doorkijkje naar verleden en heden. Maar in uw huidige motiveringen voor het concept- BW komen soms elementen naar voren die niet voldoende niveau hebben naar onze mening. Wij lopen de naar ons idee relevante paragrafen langs. Paragraaf Ruimtelijke beleving op het water (pag. 35) 1. De tekst gaat niet over de beleving "op" het water, maar de beleving van het water vanaf de wal. 2. Overigens gaat het plan te weinig in op de zeer belangrijke beleving vanaf het water. Volgens onderzoek worden rondvaarten als één van de topattracties van Amsterdam beleefd. Het zou daarom een grove omissie in een Bestemmingsplan Water zijn om de beleving vanaf het water buiten beschouwing te laten. "Bij grachten met afgemeerde woonboten is deze zichtrelatie regelmatig onderbroken. Daar waar meerdere arken achter elkaar liggen is het water meestal over een grote afstand niet zichtbaar" In dezelfde paragraaf wordt de langs de kade aanwezige parkeerstrook genoemd. Er wordt echter niet beschreven dat de daarop geparkeerde auto's het zicht op het water belemmeren. De totale lengte van langs het water geparkeerde auto's overtreft ruimschoots de totale lengte van afgemeerde (woon)schepen. Bovendien zijn de meeste geparkeerde auto's en busjes hoger dan de woonboten die er achter liggen. Hoewel individuele geparkeerde auto's regelmatig verplaatst worden, is deze openbare ruimte in de praktijk zo goed als permanent in gebruik voor parkeren. Als aan het zicht op het water enig serieus belang wordt toegekend, dan zou een bespreking van het kadeparkeren zeker in het bestemmingsplan water thuishoren. Als echter wordt uitgegaan van de gedachte dat het kadeparkeren niet tot het Bestemmingsplan Water moet worden gerekend omdat het parkeren niet op het water zelf plaatsvindt, dan moet de hele beleving vanaf de wal buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze ook niet op het water zelf plaatsvindt. Verder is het zo dat de impact van het kadeparkeren op de walbeleving de impact van het waterwonen veruit overstijgt. pag.36 afbeelding 14: Een afgemeerde ark versperd het zicht op het water. 1. spelfout "versperd" moet "verspert" zijn; 2. de getoonde ark wordt voor de helft afgedekt door een geparkeerde auto; 3. het is zeer de vraag of water zichtbaar zou zijn indien er geen ark zou zijn, eerder zou de kademuur met geparkeerde auto's aan de overkant zichtbaar worden. Er wordt met deze afbeelding dus iets gesuggereerd dat er niet is; 4. naast de vele geparkeerde auto's zijn vooral de geplaatste steiger langs het gebouw rechts en de geparkeerde bakfiets links belangrijke storende elementen in de zichtlijn die onnodig afleiden van de getoonde ark in de verte. Conclusie: zichtlijnbelemmerende arken zijn een vergezocht, kunstmatig en theoretisch idee. U kunt dit beter laten vervallen of beter uitwerken. Paragraaf "ruimtelijke beleving op het water" (pag 35 e.v.) pag.39 "Bij vernieuwde kades zijn de Amsterdammertjes verwijderd en het schuin parkeren is vervangen door langs parkeren. De ruimtelijke relatie tussen de straat en het water is hierdoor aanzienlijk verbeterd."

4 - 4 - Dit is de enige zin in het bestemmingsplan die is gewijd aan het parkeren langs het water. Het waterwonen heeft van zichzelf al een duidelijke ruimtelijke relatie met het water. Anders dan geparkeerde auto's zijn woonboten immers speciaal aan het water aangepast. Gezien het feit dat: - het parkeren een grotere impact heeft op het waterzicht dan het waterwonen, - parkeren geen intrinsieke ruimtelijke relatie heeft met het water - aan het parkeren desondanks slechts 1 zin wordt gewijd, kan alle tekst voor wat betreft de negatieve impact van het waterwonen op deze relatie geheel uit het bestemmingsplan vervallen. pag. 40 afbeelding 19: "geprivatiseerde kade" De kade loopt tot aan de waterkant en is niet geprivatiseerd. Het onderschrift is dus niet correct. Het is niet duidelijk of de getoonde fietsen bij de bewoners van de boot horen of niet. Wel is duidelijk dat de gemeente de kade enigszins openbaar toegankelijk heeft gemaakt door het plaatsen van twee amsterdammertjes om de bewoner een vrije doorgang naar zijn voordeur te verzekeren. Op de foto is ook een groen begroeid hekje te zien. Op de foto is ook te zien hoe de kade wordt ingevuld als er geen bewoners zijn: in plaats van een groen hekje met planten ziet u een auto en een hoge bus voor het water geparkeerd. De foto toont dus aan dat er dankzij de woonboot meer openbare kade dan ernaast beschikbaar is en laat zien dat privé beheerde hekjes mooier zijn dan geparkeerde (privé) auto's. "Ter plekke van woonbootligplaatsen zijn op de kade kasten voor nutsvoorzieningen en post aangebracht. " Waar slaat bovenstaande opmerking op? Er staan overal kabelkasten en voorzieningen voor huizen, auto's en fietsen. Evengoed zouden we kunnen opmerken: de straten zijn geasfalteerd en voorzien van lantaarnpalen ten gunste van het autovervoer van de bewoners. "Bij een aantal woonbootligplaatsen wordt de openbare kade privé gebruikt. De kade is dan (gedeeltelijk) omheind of er is een schuurtje geplaatst." Onjuist: de openbare kade wordt vrijwel nooit privé gebruikt. Soms wordt wel een hekje op de kaderand geplaatst of het openbare groen tussen kade en water privé gebruikt, het gaat dan om het groen dat niet voor openbare toegang is ingericht, dus het openbare kijkgroen. In de meeste gevallen blijft het kijkgroen openbaar zichtbaar en wordt zelfs beter en uitgebreider onderhouden. Soms wordt ook een fiets, auto of een gedoogde plantenbak op de kade geplaatst, maar dat verschilt niet van ander openbaar weg- en stoepgebruik. "De ruimtelijke impact van deze privatisering is duidelijk zichtbaar aan de Nieuwe Vaart. Vanaf het hooggelegen voet- en fietspad langs de oever is het zicht op het water bijna volledig weggenomen. Het zicht tussen de dicht achter elkaar afgemeerde arken is door omheinde privé- tuinen weggenomen. " Onjuist: doel van de tekst is aan te tonen dat het zicht is weggenomen door het privé gebruik van de kade, maar in de tekst staat dat het komt door de arken. Verder is zeker de helft van de aldaar gelegen groenstrook gewoon in gemeentelijk beheer en daar is het zicht niet beter dan bij de tuinen in privé beheer. Een groot deel van de omheiningen is door de gemeente geplaatst (stalen hekken). Kortom: de tekst toont niet aan dat het zicht wordt belemmerd door het privé karakter van de tuinen. "De ruimtelijke relatie met het water is hierdoor ernstig aangetast en de structuur van de stad is minder leesbaar" Onjuist: het uiterlijk van de wallenkant wordt juist veroorzaakt door het water dat er achter ligt. (=relatie). Het groen en de boten geven juist een sterkere relatie met het water dan bijvoorbeeld langs de Mauritskade waar de wallenkant door afwezigheid van woonboten er hetzelfde uitziet als langs een willekeurige straat of laan. Verder wordt de structuur van de stad niet verzwakt maar versterkt door de Nieuwe Vaart. Deze route tussen scheepvaartmuseum en de molen met zijn hoge bomen en karakteristieke wallenkant is bij zeer veel Amsterdammers veel bekender dan de gewone doorsnee vaart, kade of laan.

5 - 5 - Paragraaf 4.2 Ruimtelijke uitgangspunten ( pag ) In meer algemene zin maken wij de volgende opmerkingen over zichtlijnen. Het concept is in het stedenbouwkundig domein gemeengoed. Uw tekst in par inzake zichtlijnen beschouwen wij als nogal amateuristisch en gezocht. De daar gevolgde redenering is een soort psychologie vanaf de tekentafel en zal bij willekeurig welke Amsterdammer en/of toerist niet als zodanig ervaren worden. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar onderzoeksresultaten waarin bijv. zicht op het water: een oriëntatiepunt ( pagina 43) wordt bevestigd. Uit eigen waarneming blijkt dat vooral wildplassers vanaf pleziervaartuigen uw uitgangspunt delen. Uw redenering waarin een schip eerder met uw oriëntatiepunt (water dus) wordt geassocieerd dan door een ark, is nogal folkloristisch in onze ogen. In uw redenering is afstand blijkbaar een cruciale factor omdat een schip een mast heeft en een ark niet. En dat roept de vraag op of een mast een betere verwijzing in een stadse omgeving als het Amsterdamse is ( in jargon: de stedenbouwkundige structuur beter leesbaar ) dan bijvoorbeeld een kerktoren of de bekende stadstorens. Waar steken overigens masten boven de grachtenhuizen uit? Of boven de kerktorens? En, belangrijk, wat als het donker is, de avond invalt en de nacht aanbreekt? Zichtlijnen worden dan niet eens schaduwen van beleidsillusies als er geen visie is, in de ware betekenis van dat woord. Wij concluderen de motivering van uw 3 uitgangspunten: meer zicht op het water en herstel van de relatie wal water, en het lezen van de stedenbouwkundige structuur uit uw concept BW dan ook af als onvoldoende. Uw uitgangspunt is een verdwaald historisch perspectief zonder eigentijdse visie. U meent terug te moeten vallen op de vervlogen tijden van een woud van scheepsmasten. En het alternatief ligt zo voor de hand: u gaat voorbij aan het feit dat een brug bij uitstek voldoet aan uw 3 uitgangspunten! En aangezien ze verlicht zijn ook nog als het donker is! De Amsterdamse binnenstad telt circa 240 bruggen ( pag. 38)!! Ons inziens ruim voldoende voor uw uitgangspunten. Van de 762 ligplaatsen zijn er slechts enkele die naar uw idee geen bijdrage leveren aan uw 3 uitgangspunten. Laat ze liggen, dat bespaart een hoop bestuurlijke drukte! Verder wijzen wij u graag op het prachtige initiatief waarin Amsterdam een prijsvraag heeft uitgeschreven om arken te ontwerpen die geheel selfsupporting zijn. De Gewoon boot ligt nu onbewoond in Amsterdam Noord. Ook wij vragen ons af wie is die passant die dan de stedenbouwkundige structuur gaat lezen? Welke doelgroep is dat? Ook wij hebben natuurlijk gezocht naar een antwoord op deze vraag en kwamen in aanvulling op uw tekst ( pag.35) tot de volgende conclusies: - Amsterdammers kennen hun stad en zo niet dan vragen ze de weg of gebruiken hun tomtom - Fietsers kennen bij uitstek de ( kortste) routes in de stad en hebben, evenals pizzakoeriers, meer oog voor het verkeer en de hindernissen dan de stedenbouwkundige structuur. - Nederlandse toeristen, niet- Amsterdammers, die wij overigens vaak zien, hebben een plattegrond, een gids of vragen ook de weg. Ook zij komen niet om de stedenbouwkundige structuur te lezen. Museum bezoek, shoppen, theaterbezoek,rondvaart, etc - Buitenlandse toeristen komen vaak met de rondvaartboot, de bus langs, andere vormen van groepsvervoer ( fiets), met een gids die hen informeert over de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam, monumentale panden en andere bezienswaardigheden - Rondvaartboten en hun opvarenden komen het meest in aanmerking om de stedenbouwkundige structuur lezen. Echter zij hebben geen zicht op het water maar op de wal. - Beleidsambtenaren RO, planologen, stedenbouwkundigen, architecten e.d. zijn bij uitstek de professionals die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Echter, die zullen de de stedenbouwkundige structuur van Amsterdam allang kennen vanuit professionele optiek, middels digitale media, boeken, elkaars lezingen, etc. Geen nieuw dus.

6 - 6 - Moeten 724 waterhuishoudens, met hypotheken, omgevingsrelaties, vergunningen, etc. etc. wijken voor de in enkele oogwenken tijdens daglicht passerende lezende passanten? Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Naast deze algemene opmerkingen nu uw tekst. pag. 41. "In situaties waar het vanwege fysieke omstandigheden (bijvoorbeeld bij een schuin talud) toch niet mogelijk is om geheel binnen het aanduidingsvlak te liggen kan bij omgevingsvergunning worden afgeweken van de maat van het aanduidingsvlak. " Waarom wordt in zulke fysieke gevallen niet gewoon het aanduidingsvlak correct aangegeven? Vooraf ingebouwde afwijkingen lijken onwenselijk. Het valt overigens op dat de woonschepen aan de zuidzijde van de Nieuwe Vaart niet zijn ingetekend in het aanduidingsvak. Graag hiervoor uw aandacht. pag. 42 "Bovendien bevinden zich in dit gedeelte geen parkeerplekken waardoor de relatie tussen wal en water ook niet door geparkeerde auto's belemmerd wordt" Dit kan toch geen argument zijn? Als je woningen wilt verplaatsen omwille van waterzicht, dan is toch zeker eerst gekeken naar verbeteren van het waterzicht door het wijzigen van de parkeerbestemming? Een toevallige afwezigheid van parkeerplaatsen kan daarom niet als extra argument worden gebruikt om de woonbestemming op te heffen. Waar wordt eigenlijk aandacht besteed aan het bestemmen van waterzicht belemmerende parkeerplaatsen? Paragraaf Zichtlijnen pag. 43 Zichtlijn Funenpark naar molen de Gooyer 1. zijn er woonarken in deze zichtlijn? 2. is deze ark storend in het beeld naar de (zeer hoge) molen en weidse ruimte er achter? Het aanmerken van een zichtlijn heeft als gevolg dat in die lijn gelegen arken bij vervanging of verplaatsing niet zouden mogen terugkeren. Voor de recent aangelegde zichtlijn funenpark - Gooyer is de algemene wens van schepenzicht disproportioneel t.o.v. het privé belang van de woonbootbewoner(s) 3. voor welke zichtlijnen geldt deze disproportionaliteit nog meer? pag. 44: "arken belemmeren de ruimtelijke structuur en het zicht op het water en de associatie met water" Onjuist: arken zijn korter en efficiënter en direct herkenbaar als behorend bij het water. Verder kunnen arken meestal niet worden vervangen door een schip omdat de daarvoor benodigde ruimte niet beschikbaar is. Een ark maakt namelijk twee tot vijf maal efficiënter gebruik van de beschikbare kadelengte. Een ark van 15 meter lengte met onderwater-verdieping heeft meer woonruimte dan een schip van 45 (!!) meter lengte. Het uiterlijk van arken en schepen is een kwestie van smaak. Sommigen vinden de vaak grote stalen schepen vanwege hun historische karakter en ambachtelijke herkomst nogal rommelig ogen terwijl anderen juist de vaak keurig afgewerkte arken minder kunnen waarderen. Het verdient daarom de voorkeur om beide typen in ongeveer de bestaande verhoudingen te handhaven. 5. Uw Paragraaf Water. (pag.64 e.v.) In deze par. wordt een groot aantal onderwerpen aangesneden die de duidelijkheid niet bevorderen. Er lijkt sprake van conceptuele verwarring: de paragraaf heet water maar het gaat in feite over wat er in en langs mag; er volgen dan 19 toegestane functies die weer worden gevolgd door een korte

7 - 7 - toelichting op de achterliggende regeling. En die achterliggende regeling is in het merendeel eigenlijk gewoon een omschrijving. Verwarrend wordt het pas als verscholen in de teksten ineens afwijkings- en wijzigings bevoegdheden opduiken. Het wordt zo niet duidelijk waar de eindgebruiker aan toe is. Echt volstrekt onduidelijk wordt het als we de 19 door u toegestane functies confronteren met de in par. 6.4 genoemde: afwijkings- en wijzigings bevoegdheden. Er zijn blijkbaar bevoegdheden en regels hieromtrent. Maar de lezer begrijpt mogelijk uit uw tekst dat deze par. 6.4 alleen van toepassing is op de punten 6 t/m 9 van de toegestane functies. U zult begrijpen dat de eindgebruikers van water willen weten waar zij precies aan toe zijn, noodzakelijk om straks formeel te kunnen inspreken en om in een later stadium eventueel formeel bezwaar te kunnen maken. Met een variant op uw teksten: de zichtlijnen om de structuur van uw concept- BW te lezen, ontbreken op dit punt. 6. Het gevoelig gebied : par en paragraaf Wij staan gedetailleerd stil bij uw tekst over dit onderwerp omdat het het gebied is waar wij belang bij hebben. pag. 64 "Waterverplaatsing mag niet groter worden, er mogen geen ligplaatsen bijkomen en er mogen geen extra obstakels worden geplaatst zoals afmeerpalen, steigers e.d." De berekening van de doorstoomcapaciteit van het gevoelig gebied wordt gerekend tot de hydraulica / hydrologie. Het is niet gemakkelijk om hiervoor algemene formules te vinden, maar de zogenaamde wet van van Hagen-Poiseuille voor laminaire stroming lijkt van toepassing. Volgens deze wet is de hoeveelheid water (debiet) die per tijdseenheid door een geleider kan lopen ongeveer evenredig met het oppervlak van de doorsnede. Het komt er in de praktijk op neer dat de weerstand van het watersysteem vooral wordt bepaald door de smalste en ondiepste doorgangen (bruggen en sluiskommen). De bijdrage in de weerstand van obstakels langs bredere doorgangen is daarbij zeer gering. De geringe bijdrage aan de weerstand veroorzaakt door de langs de relatief ondiepe waterkant aangemeerde woonboten wordt verder nog verkleind doordat de boten meestal achter elkaar in één lijn zijn gelegd. Door de kop-staart ligging langs de waterkant wordt de additionele weerstand veroorzaakt door een individuele woonboot nog verder verminderd (vergelijk de geringe extra weerstand veroorzaakt door een treinwagon in een trein). Bij de vervanging van woonboten biedt een eventuele grotere waterverplaatsing mogelijk zeer grote voordelen voor zowel de eigenaar als de omgeving: de eigenaar kan beschikken over meer (woon)ruimte onder de waterlijn en tegelijk kan het deel boven de waterlijn lager of meer doorzichtig worden gemaakt. Wanneer dit voordeel wordt gewogen tegen het nadeel van de verwaarloosbare extra waterweerstand dan wordt - gezien hierboven beschreven mechanismen - duidelijk dat een algemeen verbod op een grotere waterverplaatsing in het gevoelige gebied disproportioneel zou zijn. Verbredingen na versmallingen in de waterstroom kunnen op zichzelf al voor extra weerstand zorgen (turbulentie). Hierdoor is het niet onwaarschijnlijk dat woonboten die in de buurt van bruggen en sluizen zijn afgemeerd zelfs voor een verbetering van de doorstroming zorgen naarmate hun waterverplaatsing groter is. Een andere factor is de wrijvingsweerstand langs de lengte van de boten. Het is aannemelijk dat de wrijvingsweerstand van de huid van afgemeerde woonboten lager is dan de weerstand van de vaak grillig gevormde walkant. Ook om deze reden kan het zo zijn dat langs de kant afgemeerde woonboten met een grotere waterverplaatsing zelfs leiden tot een kleinere totale weerstand van het watersysteem. Voor wat betreft de bergingscapaciteit van het gevoelig gebied zij opgemerkt dat het volume van de drijvende objecten verwaarloosbaar is in vergelijking met het totale (eventueel overtollige) watervolume. Een toename van de waterverplaatsing bij een eventuele woonbootvervanging zal zelfs

8 - 8 - helemaal geen meetbaar effect hebben op de totale bergingscapaciteit. Verder wordt voorgesteld dat indien er sprake is van een verplaatsing, dat zo'n verplaatsing dan altijd alleen verder van het gemaal mag plaatsvinden (o.a. p. 70). Volgens de regels van de hydraulica is de grootte van de knelpunten echter niet afhankelijk van de afstand tot het gemaal, maar van de nauwheid/ oppervlak van doorsnede, van de doorgang. Het vergroten van alleen de afstand heeft geen effect. Immers al het water dat door het gemaal gaat, moet eerst door de grachten. Het water gaat niet sneller stromen of ondervindt niet meer weerstand naarmate het dichter bij het gemaal komt. Dit zou alleen mogelijk zijn als het water elders ook harder ging stromen. Indien u meent dat het toch nodig is om de voorgestelde verbod op vergroting van de waterverplaatsing bij vervanging te handhaven, dan zou dit, gezien de hierboven beschreven mechanismen, toch behoren te worden onderbouwd met een berekening of model of uiteenzetting waaruit blijkt dat zo'n maatregel toch niet disproportioneel zou zijn. Voor het handhaven van het voorstel alleen nog verplaatsingen toe te staan naar verder van het gemaal afgelegen locaties, moet eerst echt aannemelijk worden gemaakt dat boten dichterbij het gemaal een grotere belemmering zouden vormen dan verder afgelegen boten, want ook dat lijkt op het eerste gezicht niet erg waarschijnlijk. Alles overziende is het verstandig om een watertoets aan te vragen bij Waternet. Wij nemen t.z.t graag kennis van de uitslag. Paragraaf (p. 70) "In het gevoelig gebied kan het dagelijks bestuur met een bestemmingswijziging het maximaal aantal boten verlagen" 1. Er is niet aangetoond dat boten de doorstroming belemmeren noch de waterbergingscapaciteit verminderen. Met hoeveel minuten wordt in geval van een calamiteit een overstroming uitgesteld als alle boten zouden zijn verwijderd volgens dit scenario en leidt dat tot minder schade? 2. Volgens welke procedure kan het DB het aantal boten verlagen? 3. Baggeren en fietswrakkenruimen is mogelijk een veel efficiënter alternatief beleid? 6. Uw paragraaf 6.4: Afwijkings en wijzigingsbevoegdheden. (pag 71) Wij groeperen een aantal van uw teksten: Met het bestemmingsplan wordt beoogd het gebruik van het water uniform te regelen voor het gehele centrum en het gemeentelijke en stadsdeelbeleid hierin te vertalen (met uitzondering van de gebieden die tot grootstedelijk project zijn verklaard). Dit heeft voornamelijk geleid tot gebruiksregels en in mindere mate tot bebouwingsregels. Dat laatste heeft te maken met het feit dat boten geen bouwwerken zijn in de zin van de Woningwet Wanneer het plan voorziet in deze bevoegdheden, hoeven in voorkomende gevallen geen veelal zwaardere en langdurigere postzegelbestemmingsplannen of afwijkingen bij omgevingsvergunning (ex artikel 2.12 lid1 onder a onder 3 Wabo) in procedure te worden gebracht. Met de afwijkingsregels verschaft de raad aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid om binnen de daarbij aangegeven grenzen af te wijken van de bebouwingsregels en gebruiksregels (pag 71) Bovenstaande roept een aantal reacties op. Naar ons idee bedoelt u met uniform : centraal. U kent uzelf als DB beslissingsbevoegdheden toe als de Raad daarmee instemt. Op zich is daar niets op tegen. Het gevaar hiervan zit naar ons idee in het verwarren door het DB van uniform met pluriform. Weet u het nog?: Al met al is het zicht op het water in de naoorlogse periode plaatselijk ingrijpend verminderd. Hiervoor in de plaats kwam een beeld vanaf het water op de woonschepen, een beeld dat door velen als bijzonder en als typisch Amsterdams wordt ervaren. ( pag 28)

9 - 9 - Verder menen wij dat u in feite hiermee de belanghebbende burger haar/zijn eerder elders toegekende rechten ontneemt. In relatie tot uw betoog onder en ( zie hieronder) wekt dit op z n minst bevreemding. Uw betoog op dit punt overziende komt hier een sterk centralistische visie in naar voren waarin de belanghebbende Amsterdammers wellicht buiten spel gezet zijn/worden. Dat is niet onze opvatting over hoe wij bestuurd willen worden. Wij bepleiten dus het handhaven van de bestaande individuele belangbehartigingsmethoden en - rechten Afwijkingsregels en Wijzigingsregels. De indruk wordt gewekt dat er sprake kan zijn van een zekere vrijwilligheid. Onduidelijk is wie is de aanvrager en beslissingsbevoegde is bijvoorbeeld: Wie vraagt de omgevingsvergunning aan? En hoe verhoudt zich dat tot de gegeven bevoegdheid? Wijzigingsregels Genoemd worden 5 bevoegdheden waarvan er 2 onze reactie krijgen : Realisatie Alternatieve ligplaatsen Hier wordt ingegaan op de bevoegdheid een alternatieve ligplaats te realiseren. Er worden rekenregels gegeven hoe om te gaan met het aantal ligplaatsen in één rak. Er wordt geen aandacht gegeven aan de beslissingsbevoegdheid tot verplaatsing vanaf de huidige legale ligplaats. Er zal toch eerst daarover een besluit door een bevoegd gremium moeten worden genomen alvorens te mogen/kunnen verplaatsen? Toekenning Alternatieve ligplaatsen De wijzigingsbevoegdheid wordt toegekend aan het DB om 9 beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het valt op dat deze 9 beleidsdoelstellingen pas hier expliciet worden genoemd en verscholen liggen onder de kop: Toekenning alternatieve ligplaatsen. Wat stoort is dat de indruk wordt gewekt dat aanvragers en beslissingsbevoegden ( lees: het DB) dezelfde zijn. Dit houdt o.i. in dat het DB bij zichzelf een aanvraag indient en er daar ook beslissingsbevoegd over is. Een opmerkelijke constructie die niet voldoet aan juiste bestuurlijke omgangsvormen en verhoudingen en zich op deze manier gaat afspelen achter gesloten deuren. Of bedoelt u dat bijv bij punt 8 een eigenaar op eigen initiatief een aanvraag indient en ruimte wil maken omdat zijn huis in een door u bepaalde zichtlijn ligt? Wij kunnen ons dat niet zo gemakkelijk voorstellen. Deze indruk wordt versterkt door de tekst op pag 73, laatste alinea waarin voorwaarden onder de punten a) en b) worden genoemd die het DB hanteert bij een aanvraag. Bovendien blijkt dat de genoemde 9 beleidsdoelstellingen blijkbaar een prioriteitsvolgorde zijn ( zie punt a).bij meerdere aanvragen. Samenvattend: er bestaat onduidelijkheid: - Is bestuurlijk centralisme het doel met als gevolg dat de belanghebbenden worden uitgesloten van bestaande rechtsmogelijkheden? - Bestaan er aanvragers en zo wie zijn dat? - Wat is de status van de genoemde 9 doelstellingen? - Wat levert de confrontatie op met de in Water, genoemde 19 functies? 7. Uw paragraaf 7.6 Effecten van het Steigerplan.( pag. 77) Uit uw onderzoek zou blijken dat er negatieve effecten van het Steigerplan beperkt zijn (pag 77) Ik citeer:

10 Het belangrijkste effect van het Steigerplan en nieuwe steigers is volgens reders en beleidsmakers een betere spreiding van de commerciële vaart in de Amsterdamse binnenstad. Als gevolg daarvan verwachten zij in het geheel minder drukte en overlast en een verbeterde veiligheid en doorvaart op en rondom het water. Daarnaast betreft een groot deel van de totale rondvaart traditionele rondvaart met vaste 'van A naar A'routes. Het steigerplan zal hierop een zeer beperkte invloed hebben. Het Steigerplan leidt dus niet zozeer tot meer vaarbewegingen van commerciële vaart. Op een aantal nieuwe op- en afstaplocaties kan een toename in vaaractiviteit ontstaan doordat op locaties waar nu geen steiger is in de toekomst gehalteerd kan gaan worden. Welke locaties dat precies zijn en om welke aantallen vaarbewegingen het gaat, kunnen de reders op dit moment niet aangeven. ( pag 78) Kort samengevat is dit van een onderzoeksniveau: bakker, heeft u lekker brood? Bovendien: wel spreiding maar we weten niet waar en hoeveel. Erg dun en zeker niet objectief, is onze mening. Waarom heeft u de reders niet gevraagd naar hun businessplannen voor de komende 30 jaar? Naar wij dachten bent u de beslissingsbevoegde als het gaat over de locaties en niet de reders. Bovendien gaan wij er van uit dat u wél beschikt over prognoses over toeristisch watergebruik. Immers u staat ook toename van hotelcapaciteit toe wat ongetwijfeld (ook) zal leiden tot méér watertoerisme. Dus onze vraag is welke lobby er schuilt achter deze uitgangspunten? Ten slotte. De VNV sluit af in de hoop dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren vanuit ons perspectief op het concept- BW. Wij hebben nog niet gereageerd op de concept-regels. De reden is dat regels volgen uit beleid en bovendien dat er wellicht een uitvoeringsnota en uitvoeringsregeling nog volgen. Mogelijk dat wij later met een korte samenvatting komen: de tijd ontbrak ons daarvoor. Wij hebben uw bijeenkomst in de Beurs van Berlage bijzonder op prijs gesteld. Wij hebben hier de daar gehoorde reacties niet opgenomen. Meer specifiek: de bezwaren die de walbewoners van de Oostelijke Eilanden naar voren brachten spreken voor zich. Vanzelfsprekend zijn wij bereid e.e.a. mondeling nader toe te lichten. Wij wensen u succes met de verdere voorbereidingen. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur VNV, Ir E.J. van Cortenberghe Voorzitter

Dit cluster betreft: zichtlijn Funen, soortgelijke zichtlijnen, brugzichtlijnen, het vervangen van arken door schepen, alternatieve ligplaatsen.

Dit cluster betreft: zichtlijn Funen, soortgelijke zichtlijnen, brugzichtlijnen, het vervangen van arken door schepen, alternatieve ligplaatsen. Stadsdeelraad stadsdeel Centrum Sector Bouwen en Wonen Afdeling Ruimtelijk beleid t.a.v. dhr. N. Karsijns Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Vereniging de Nieuwe Vaart. p/a Oostenburgergracht 26 1018 NA Amsterdam

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave

GEMEENTE GRAVE. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave GEMEENTE GRAVE Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Ligplaats woonboot Nieuwe Haven Grave 27 oktober 2015 Pagina 2 Pagina 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Aanleiding Doel Status Plangebied 5 Ligging plangebied Locatiekenmerken

Nadere informatie

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats

welke route is het meest geschikt als route voor het bouwverkeer naar bouwplaats Onderzoek bouwroute naar bouwplaats Heidetuin-Tulpentuin Gemeente Houten heeft in samenwerking met projectontwikkelaar RPPI op een inloopbijeenkomst op 30 mei over bouwplan Heidetuin Alternatieven 1 en

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Aanleiding De eigenaar van Superlas, Martin Schoen heeft in 1985 de leiding van het bedrijf van zijn vader overgenomen en toen ook de naam Superlas aan

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas

Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Eerste Herziening Kop Zuidas Stadsdeel Zuid Vastgesteld Gemeente Amsterdam Ruimte en Duurzaamheid bestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt:

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt gewijzigd als volgt: Concept tbv internetconsultatie november 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het RVV 1990 ter invoering van de mogelijkheid snorfietsers in

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015

Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Reactienota zienswijzen ontwerp CHW bestemmingsplan Bergwijkpark 2015 Zienswijzen Het ontwerp-bestemmingsplan heeft van 21 augustus tot en met 1 oktober 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van

Nadere informatie

Rechtspositie waterbewoners

Rechtspositie waterbewoners Rechtspositie waterbewoners Date: 12/06/2013 Achtergrond In april 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners,

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten In deze bijlage worden de voor- en nadelen van het verplaatsen van de bruglichten naar de kruispunten Opdijk en de Venebosweg tegen elkaar afgewogen. Beoogd effect

Nadere informatie

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Wierum- Pastorijstrjitte 9

Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Wierum- Pastorijstrjitte 9 Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan Wierum- Pastorijstrjitte 9 Zienswijze (zie bijlage) Datum:. 1 september 2011 Door: dhr. M. Post Mw. T. Post-Prins Patorijstrjitte 7 9141 VC Wierum De zienswijze

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Richtlijnen woonboten Stadsdeel Westerpark december 2008

Richtlijnen woonboten Stadsdeel Westerpark december 2008 Richtlijnen woonboten Stadsdeel Westerpark 2008 9 december 2008 Inleiding...2 Richtlijnen...2 Artikel 1. Begripsbepaling...2 Artikel 2. Locaties....2 Artikel 3. Maatvoering...3 Artikel 4. Welstand...3

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost. toelichting en regels

Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost. toelichting en regels Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Vier panden in Centrum-Oost toelichting en regels Colofon Opdrachtgever Opdrachtnemer IMRO_idn Bestuurscommissie Centrum Ruimte en Duurzaamheid NL.IMRO.0363.A1602BPSTD-OW01

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft:

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: bomen Hoofdstraat Portefeuillehouder: de heer S. Lok Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil

Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil Nota van Beantwoording Ontvangen n en beantwoording van n op Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil Amstelveen, juni 2014 Nota van beantwoording Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan V Stratum buiten de Ring 2004 (Begoniastraat 1B) Sector ORVM, afdeling Stedenbouw April 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beschrijving. Daglicht en burenrecht. Advies Definitief

Beschrijving. Daglicht en burenrecht. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, verbouw, daglicht, burenrecht, Burgerlijk Wetboek Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving Een monumentaal

Nadere informatie

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk

Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk MEMO Aan Van Betreft Gemeenteraad Montferland Ing. R.B.M. Aagten namens Struisvogel en recreatieboerderij Vrieswijk Aanvullende informatie inzake Bestemmingsplan Buitengebied derde herziening Datum 12

Nadere informatie

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom

Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom De omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom is op dit moment in volle ontwikkeling. Bij de (her)aanleg wordt

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Planschade verzoek Spaarndamseweg 117 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille E. Cassee Auteur Dhr. R van Liempt Telefoon 0235113761 E-mail: rvanliempt@haarlem.nl SZ/RB Reg.nr. 2012/291734 Te kopiëren:

Nadere informatie

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015.

De Stichting Oostflank Sint Pieter (hierna: SOS) tekent bij deze bezwaar aan tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 14-1694WB d.d. 16-01-2015. Aantekenen Burgermeester en wethouders van de gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht, Stichting Oostflank Sint Pieter Ursulinenweg 3 6212 NC Maastricht Maastricht, 10 maart 2015. Geachte

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Waterwoningen en woonschepen roerend of onroerend

Waterwoningen en woonschepen roerend of onroerend Regelingen en voorzieningen CODE 4.3.6.76 Waterwoningen en woonschepen roerend of onroerend jurisprudentie bronnen Helpdesk WaterWonen, Toelichting op juridische status uitgave juli 2010 Brief van de Landelijke

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Inhoud 1. Inleiding 2. Ingekomen zienswijzen 3. Behandeling zienswijzen A. Formele aspecten B.

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Woonboot wordt bouwwerk Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Samenvatting 13 december 2012 RA122196 De bewoners van een woonboot vervangen in 2010 hun boot en vragen

Nadere informatie

bedrijfswoning heeft verkocht en er nu vervolgens weer één aanvraagt. Toen de 2 e

bedrijfswoning heeft verkocht en er nu vervolgens weer één aanvraagt. Toen de 2 e MARCEL HEIJMANS E C Aan de Commissie GGZ van de gemeente Uitgeest Middelweg 28 1911 EG UITGEEST Uitgeest, 21 februari 2012 Betreft: Lagendijk 4 Uitgeest Raadsvoorstel R2011.0096 Geachte Commissieleden,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

Concept Zienswijzennota bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem & Nota Ambtshalve wijzigingen

Concept Zienswijzennota bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem & Nota Ambtshalve wijzigingen Concept nnota bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem & Nota Ambtshalve wijzigingen Onderhavige bijlage is onlosmakelijk verbonden met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM

NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM NOTITIE OMGEVINGSVERGUNNING UITWEG WOUDRICHEM Vastgesteld door de gemeenteraad Woudrichem: 17 mei 2011 Uitvoering: VIA H. (Hessel) de Jong L.M. (Leanne) van

Nadere informatie

Nota Beantwoording van Zienswijzen.

Nota Beantwoording van Zienswijzen. Nota Beantwoording van Zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan Herenstraat heeft vanaf 7 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen, te weten: 1. een zienswijze

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Partiële herziening Bestemmingsplan Halfweg 2007 Woonschepen Stadium planprocedure Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad d.d. Planinhoud Toelichting

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum

Inspraak- en overlegnota. Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inspraak- en overlegnota Voorontwerp bestemmingsplan Paulusschool Castricum Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Castricum heeft van 14 oktober tot en met 24 november 2010 zes weken ter

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Berckelbosch te Eindhoven (Pianostraat 1 t/m 11) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan Huis

Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan Huis gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6193 Inboeknummer 15bst00154 Beslisdatum B&W 24 februari 2015 Dossiernummer 15.09.103 (2.8.1) Raadsvragen Van het raadslid de heer M. Lathouwers (SP) over mantelzorg aan

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen Behorende bij het bestemmingsplan III Oude Gracht 2006 (Coriolanuspad) Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Ruimtelijke Ordening DMSnr 1129757 17 november 2015

Nadere informatie

PARKEREN?! LAND IN ZICHT. Samen werken aan oplossing:! Goed plan! Breed gedragen & groen bewonersplan

PARKEREN?! LAND IN ZICHT. Samen werken aan oplossing:! Goed plan! Breed gedragen & groen bewonersplan PARKEREN? Breed gedragen & groen bewonersplan LAND IN ZICHT Samen werken aan oplossing: Goed plan Nieuwbouwproject Land in Zicht in Haarlem was de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws. Natuurlijk

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Plantoelichting voorontwepen Scheveningseslag en Harteveltstraat

Plantoelichting voorontwepen Scheveningseslag en Harteveltstraat BOULEVARD SCHEVENINGEN Plantoelichting voorontwepen Scheveningseslag en Harteveltstraat 1. Inleiding Bij de uitwerking van het ontwerp van de herinrichting Boulevard Scheveningen van de Spaanse architect

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN OP GROND VAN ARTIKEL 3 LID 2 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING Hoofdstuk 1 Veiligheids & Gezondheidseisen Artikel 1 Veiligheid- en gezondheidseisen 1. In het kader van de

Nadere informatie