Samenvatting-Summary in Dutch. Om de ontwikkelingskosten en -tijd voor nieuwe machines, waar udumstromingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting-Summary in Dutch. Om de ontwikkelingskosten en -tijd voor nieuwe machines, waar udumstromingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 0 Samenvatting-Summary in Dutch Hoofdstuk 1: Inleiding Om de ontwikkelingskosten en -tijd voor nieuwe machines, waar udumstromingen een rol spelen, te kunnen drukken, is de interesse voor technieken, die de dierentiaalvergelijkingen die de stroming beschrijven (Navier-Stokes vergelijkingen) numeriek kunnen oplossen, sinds het ontstaan van computers gestadig gegroeid. Hoewel de numerieke stromingsmechanica reeds heel wat problemen aankan, zijn er nog altijd een aantal domeinen waar nog veel onderzoek nodig is. Een daarvan is het domein van de turbulentiemodellering. De meeste industriele stromingen zijn geheel of gedeeltelijk turbulent. Principieel wordt turbulentie beschreven door de Navier-Stokes vergelijkingen. Omwille van de computationele vereisten ten gevolge van hun complexiteit en kleine lengteschalen, kunnen praktische stromingen nog voor een aantal decennia niet m.b.v. DNS (Directe numerieke simulatie) berekend worden, en is deze methode alleen haalbaar voor academische testgevallen. Er is daarom behoefte aan adequate turbulentiemodellen, die ook na het verder doorbreken van DNS van betekenis zullen blijven voor een snelle inschatting van de stroming. De eerste ideeen betreende turbulentiemodellering zijn ondertussen een honderdtal jaar oud, en zijn sindsdien uiteraard sterk geevolueerd. De algebraische en eenvergelijking modellen zijn vrijwel in onbruik geraakt, ten voordele van twee-vergelijkingen modellen die de huidige industriele standaard zijn. Veruit het meest populaire van deze modellen is het k- model, gevolgd door het k-! model. Meer complexe modellen stellen dierentiaalvergelijkingen op voor alle Reynoldsspanningen (Reynoldsspanningen modellen, RSM), en zijn daardoor in staat een aantal eecten te introduceren die de huidige, lineaire, twee-vergelijkingen modellen niet kunnen reproduceren. Gebruik van complexere methodes (LES en DNS) is momenteel nog niet haalbaar voor de aanpak van problemen van industriele complexiteit. De momenteel wijd verspreide twee-vergelijkingen modellen zijn gebaseerd op de 1

2 2 0. Samenvatting-Summary in Dutch Boussinesq-hypothese, die de Reynoldsspanningen op een lineaire manier verbindt met de glijdingstensor. Deze aanpak faalt in niet-triviale stromingen, zoals over gekromde oppervlakken, bij rotatie of bij het optreden van afscheiding. De meeste van de tekortkomingen van dit type modellering kunnen verholpen worden door het gebruik van RSM, wat echter veel complexer en tijdrovender is. Een compromis tussen nauwkeurigheid en eenvoud kan bekomen wordendoorineentwee-vergelijkingen model de lineaire Boussinesq-hypothese te vervangen door een niet-lineaire constitutieve wet die de Reynoldsspanningen a.h.v. schijnbare viscositeiten verbindt met deformatie- en rotatie-componenten. Hoewel dit idee reeds een 20-tal jaar geleden ontstaan is, heeft het slechts recent aandacht gekregen. Auteurs zoals Speziale et al., Shih et al., Hirsch en Khodak [3, 4, 5, 6, 7, 8] hebben hoog-reynolds niet-lineaire modellen ontwikkeld. Laag-Reynolds niet-lineaire turbulentiemodellering blijkt echter nog in de kinderschoenen te staan. Werken van Khodak en Hirsch [1], Abid et al. [9], Craft et al. [10, 11], Lien et al. [12] en Apsley en Leschziner [13] op dat vlak, zijn er slechts gedurende de vorige drietal jaren gekomen. In dit werk wordt een niet-lineair laag-reynolds turbulentiemodel ontwikkeld, gebruik makend van DNS-data. Hoofdstuk 2: De beginselen van turbulentiemodellering. Een aantal basisconcepten van turbulentiemodellering worden hier gentroduceerd. Alles gaat uit van de Navier-Stokes vergelijkingen, die de dierentiaalvergelijkingen zijn die de + r:(u) = 0 + r:(u u)+rp = f + r:(hu) = r:(:u) ;r:q + Q Belangrijk is ook de denitie van deformatie- en rotatietensor, als het symmetrische en asymmetrische deel van ru: S ij = 1 2 j i ) ij = 1 2 j i ) Uitgaande van de Navier-Stokes vergelijkingen ontstaan de Reynoldsgemiddelde vergelijkingen (E.: Reynolds averaged Navier-Stokes, RANS) door het uitmiddellen van

3 3 grootheden over een tijdsperiode die enerzijds voldoende groot is t.o.v. de turbulente tijdsschalen en anderzijds voldoende klein is ten opzichte van de globale tijdsschalen in de stroming. De bekomen vergelijkingen (0.1) zien er formeel hetzelfde uit als de oorspronkelijke Navier-Stokes vergelijkingen het verschil bestaat enkel uit nieuwe termen in de momentumvergelijking, die functie zijn van de Reynoldsspanningen ;u 00 i u 00 j, samen met extra termen in de energievergelijking (turbulente warmteuxvector ;u 00 i i @t i = 0 i u 00 i ij ; 1 3 ijs ii j i~u j j ~ " j H ;q j ; u 00 j iju j i ; u 00 1 j 2 u00 i u 00 j h ~ui ( ij ; u 00 i u 00 j ) i (0.1) # Om met deze vergelijkingen turbulente stromingen te kunnen beschrijven is een model nodig voor de Reynoldsspanningen. Daarvoor kan men bvb. de dierentiaalvergelijkingen die de Reynoldsspanningen beschrijven opstellen, en de verschillende termen in deze dierentiaalvergelijkingen modelleren. Deze aanpak is de Reynoldsspanningen modellering (RSM), waarbij naast de transportvergelijkingen voor de Reynoldsspanningen ook een transportvergelijking voor de turbulente dissipatie gebruikt wordt. Een aanzienlijke vereenvoudiging ten opzichte van deze werkwijze wordt bekomen door de 6 dierentiaalvergelijkingen voor de Reynoldsspanningen te vervangen door slechts een dierentiaalvergelijking voordeturbulente kinetische energie k = 1 ug 00 2 i u 00 i, naast de dierentiaalvergelijkingvoor de lengteschaal bepalende grootheid (gewoonlijk de turbulente dissipatie ). De benodigde Reynoldsspanningen worden vervolgens algebrasch verbonden met deformatie- en rotatiecomponenten, door het verwaarlozen van de convectieve termen en de transporttermen in de dierentiaalvergelijkingen voor de Reynoldsspanningen, en het introduceren van het pressure-strain model uit een bestaand Reynoldsspanningen model. De bekomen algebrasche vergelijking is echter een impliciete vergelijking, wat inhoudt dat op iedere tijdstap een sterk gekoppelde niet-lineaire set vergelijkingen moet opgelost worden. Door het ontbreken van dempings- en diusietermen in een dergelijke set vergelijkingen, ontstaan numerieke problemen onder de vorm van stabiliteitsproblemen en trage convergentie. De numerieke inspanning kan daardoor groter worden dan voor een RSM. Vandaar het ontstaan van interesse voor de expliciete vorm van de bekomen algebrasche relaties, die dan samen met de k- vergelijkingen oplossing toelaten. Dergelijke expliciete algebraische Reynoldsspanningen modellen (EARSM) worden afgeleid van de impliciete vergelijkingen door te onderstellen dat de componenten van de anisotropietensor,

4 4 0. Samenvatting-Summary in Dutch gedenieerd als: b ij = u0 iu 0 j 2k ; 1 3 ij (0.2) functie zijn van de deformatie- en rotatiecomponenten. De relatie b = f(s ) wordt vervolgens ingevuld in de impliciete vergelijkingen, en geeft aanleiding tot een expliciete, algebrasche vorm van een bestaand RSM. De aanpak gevolgd in dit werk, nl. niet-lineaire turbulente-viscositeit modellen, is zeer nauw verwant aan de EARSM techniek: in plaats van de relatie b = f(s ) in te vullen in een impliciet algebrasch model, om zo het equivalent van een bestaand RSM te bekomen, wordt deze relatie rechtstreeks geponeerd, en worden de erin optredende coecienten rechtstreeks gekozen. De algemene vorm van een dergelijke constitutieve wet kan geschreven worden als (Shih and Lumley [6, 14], appendix A) 2b ij = u 0 iu 0 j k ; 2 3 ij = ;2c ( ~ Sij ; 1 3 ij ~ S ll ) +c 1 ( ~ S ik ~ Skj ; 1 3 ij ~ S lk ~ Skl )+c 2 ( ~ ik ~ Skj ; ~ S ik ~ kj ) +c 3 ( ~ ik ~ kj ; 1 3 ij ~ lk ~ kl ) +c 4 ( ~ ik ~ Skl ~ Slj ; ~ S ik ~ Skl ~ lj ) +c 5 (~ ik ~ kl ~ Slj + ~ Sik ~ kl ~ lj ; ~ lk ~ kl ~ Sij ; 2 3 ~ kl ~ Slm ~ mk ij ) +c 6 ( ~ S lk ~ Skl ~ Sij )+c 7 ( ~ lk ~ kl ~ Sij ) (0.3) waar de coecienten c i functie zijn van de invarianten. ~ Sij en ~ ij zijn de dimensieloze deformatie- en rotatiecomponenten: ~ Sij = S ij en ~ ij = ij waarbij een turbulente tijdsschaal is. Lineaire twee-vergelijkingen modellen zijn gebaseerd op de Boussinesq-hypothese: ij R = ;u00 i u 00 j =2 t S ij ; 1 3 ijs ll ; 2 3 k ij die eigenlijk kan gezien worden als een eerste-orde benadering van de algemene vorm (0.3). Deze hypothese wordt dan gebruikt in combinatie met twee dierentiaalvergelijkingen: naast een vergelijking voor de turbulente kinetische energie k wordt ook een vergelijking gebruikt voor het aeiden van de lengteschaal bepalende parameter, die in de meest populaire modellen de turbulente dissipatie is. In de plaats van

5 5 wordt soms ook de relatieve dissipatie van turbulente kinetische energie! gebruikt. Het is van belang het asymptotisch gedrag in wandomgeving te kennen. In de viskeuze sublaag kan men stellen dat het snelheidsproel lineair varieert met de wandafstand, terwijl in de logarithmische laag, iets verder van de wand, de viskeuze spanningen verwaarloosbaar zijn t.o.v. de Reynoldsspanningen, wat leidt tot een logaritmisch snelheidsproel. Om nu de stroming te berekenen met een k- model, zijn twee strategieen mogelijk: hoog- en laag-reynolds modellering. Bij de hoog-reynolds aanpak wordt de stroming niet berekend tot op de wand, maar tot aan een punt dat zich in de logaritmische laag bevindt, en waar randvoorwaarden opgelegd worden die volgen uit de aannames van een logaritmisch snelheidsproel en equilibrium. Daartegenover staat de laag-reynolds aanpak, die wel de berekeningen doorvoert tot op de wand, door het aanpassen van de k- vergelijkingen. Hoofdstuk 3: Numerieke aspecten. Deel1: Eciente oplossingsmethodes Om in de knopen van een rekenrooster een benaderde oplossing voor de dierentiaalvergelijkingen te bekomen, worden deze laatste gereduceerd tot een stelsel algebrasche vergelijkingen m.b.v. een discretisatiemethode. Het is niet de bedoeling om in dit werk uit te wijden over discretisatiemethodes, wel is het van belang aandacht te schenken aan de gebruikte oplossingsmethode. Turbulente stromingen zijn immers complexe stromingen, die jne rekenroosters vereisen, met aanzienlijke stretching en aspect-verhoudingen. Als geen aandacht besteed wordt aan de oplossingsmethode, veroorzaken deze eecten typisch een drastische daling van convergentiesnelheid t.o.v. het berekenen van eenvoudiger stromingsproblemen. Alle in dit werk bestudeerde stromingen zijn twee-dimensionaal en hebben een steadystate oplossing, bijgevolg wordt een impliciete methode gebruikt. De in dit hoofdstuk gebruikte discretisatiemethode werd ontwikkeld door Dick en Steelant [15, 16]. Een eerste oorzaak van de dalende performantie is het toenemende aantal roosterpunten naarmate men complexere stromingen wenst te simuleren. Multigridmethodes bieden hiervoor een oplossing. Een tweede reden is het feit dat het oplossen van de stromingsvergelijkingen aanleiding geeft tot slecht geconditioneerde stelsels. Dit is het geval bij lage Machgetallen en bij gebruik van roosters waarvan de cellen grote aspect-verhoudingen vertonen. Door gebruik te maken van analytische preconditioners kan de stijfheid te wijten aan lage Machgetallen geelimineerd worden maar niet deze te wijten aan de aspectverhoudingen. Bovenvermelde problemen kunnen wel verholpen worden door over te gaan naar (semi)-impliciete methodes in combinatie met multigrid. Een eciente multigridmethode vereist echter een goede smoother voor de demping van de hoogfrekwente componenten in de fout. Daar oplossingsmethodes gebaseerd op relaxatie meestal

6 6 0. Samenvatting-Summary in Dutch goede smoothingeigenschappen vertonen, wordt bij deze analyse de studie beperkt tot deze klasse. De hier bestudeerde relaxatiemethodes zijn van het punt-, lijn- en bloktype, dit zowel voor eerste als tweede-orde discretisatie van de Navier-Stokes vergelijkingen. De invloed van verschillende mogelijke implementaties van de tweede-orde correctie in de multigrid werd bekeken. Tot hiertoe werden enkel de problemen opgesomd die bij laminaire stromingen optreden. Bij turbulente stromingen zorgen de brontermen voor een bijkomende stijfheid van het systeem, naast de reeds hoger vermelde oorzaken. Dit moet bijgevolg afzonderlijk behandeld worden in de analyse. Geteste methodes. Puntmethodes: Hierbij wordt sequentieel door het veld gelopen: de vergelijkingen worden opgelost in een punt en daarna in het volgende punt. In tegenstelling tot Jacobimethodes wordt bij Gauss-Seidel methodes onmiddellijk gebruik gemaakt van de in de vorige punten nieuw bekomen resultaten. Hierbij bestaan verschillende mogelijke ordeningen van punten evenals verschillende mogelijke opeenvolgingen van dergelijk geordende berekeningen. De meest eciente van deze methodes, hier genoteerd als PGS 4,isdezewaarbij het veld 4 opeenvolgende keren doorlopen wordt, telkens met een ordening van de punten gestart uit een andere hoek van het veld. Lijnmethodes: Bij deze methode wordt een volledige lijn ineens op het nieuwe iteratieniveau geplaatst. Hierbij kan met verticale of met horizontale lijnen doorheen het rooster gestapt worden. De symmetrische werkwijze houdt in dat een voorwaarts doorlopen van het veld gevolgd wordt door een achterwaarts doorlopen. De alternerende werkwijze houdt in dat een voorwaarts stappen met verticale lijnen gevolgd wordt door een opwaarts stappen met horizontale lijnen. De meest robuuste lijnmethode blijkt deze te zijn waarin voorgaande methodes gecombineerd worden, namelijk deze bestaande uit een opeenvolging van voorwaartse verticale lijnen, opwaartse horizontale lijnen, achterwaartse verticale lijnen en tenslotte neerwaartse horizontale lijnen. Deze combinatie wordt verder genoteerd als ASLGS. ILU-methodes: Het gelineariseerde probleem kan beknopt geschreven worden als Ax=b, waarin A een ijle matrix is met 5 (co-) diagonalen. Bij ILU(Incomplete Lower Upper )- methodes, wordt de matrix A opgesplitst als A=M-N, waarbij M een ijle matrix is die gemakkelijk kan gefactoriseerd worden in een benedendriehoeksmatrix (L) en een bovendriehoeksmatrix (U): A = M ; N=LU; N. In het geval van een vijf- of een zeven-punts ILU, genoteerd als ILU(0) en ILU(1), heeft de restmatrix twee nevendiagonalen, zodat N kan gesplitst worden in de matrices N1 en N2,

7 7 met respectievelijk een sub- en een superdiagonaal. De elementen van N1 en N2, genoteerd als n1 en n2, zijn matrices (4x4 in het laminaire geval, 6x6 in het turbulente geval). Als de knopen van onder naar boven en van links naar rechts genummerd worden, dan ziet de stencil voor N er in het geval van ILU(0) en ILU(1) als volgt uit: n n en n n Nummering van links naar rechts en van boven naar onder levert volgende stencils: n n en n n2 0 0 : : Men spreekt van een alternerende ILU-methode (AILU) als beide knoopordeningen afgewisseld worden. Hoewel ILU-methodes meer elementen van de stencil verbinden, leidt dit niet noodzakelijk tot een betere smoothing. Zelfs de stabiliteit van een dergelijke methode is niet verzekerd. Om dit te verhelpen, worden de diagonaalelementen van M gedurende het factorisatieproces vermeerderd met behulp van een lumping matrix Nd. Men kan twee manieren bedenken om de in de literatuur bestaande modicatie, waar men zich beperkt tot een enkele vergelijking, uit te breiden naar een set gekoppelde vergelijkingen. Daar waar in het geval van een enkele vergelijking nd = (jn1j + jn2j), kan men bij gekoppelde vergelijkingen hetzij een scalaire lumping toepassen, nd kk = Xneq l=1 (jn1j + jn2j) k =1 ::: neq nd kl = 0 als k 6= l k l =1 ::: neq hetzij een matriciele lumping: nd kl = Xneq l=1 (n1 kl + n2 kl ) k =1 ::: neq waarbij neq het aantal op te lossen vergelijkingen per knoop is. In beide gevallen moet de parameter gekozen worden met het oog op het bekomen van een goede smoothing. Deze aangepaste ILU leidt dan automatisch naar een restmatrix met 3 (co-)diagonalen N=N1+Nd+N2. In het vervolg wordt geopteerd voor een scalaire lumping, en een zeven-punts ILU. De resulterende methode wordt genoteerd als AMILU(1).

8 8 0. Samenvatting-Summary in Dutch Blokmethodes. De voorgaande methodes kunnen niet altijd op het volledige systeem toegepast worden, omwille van geheugenbeperkingen. Men is dan genoodzaakt het systeem op te delen in een aantal blokken, waarop men dan ILU, of een directe Gausseliminatie kan toepassen. Laminaire resultaten. Eerste-orde resultaten. Drie testgevallen werden bestudeerd (zie tabel 0.1). Testgeval Re Mach 1 Vlakke plaat Vlakke plaat BFS Tabel 0.1: Gebruikte testgevallen. Bij alle berekeningen werd multigrid toegepast met vier roosters in een W-cyclus en vier iteraties per niveau. Voor de vlakke plaat werd het rooster zowel in x- als in y- richting "gestretched". Voor het geval van de "backward facing step" (BFS, expansieverhouding 1:2) werd het Reynoldsgetal berekend m.b.v. de hoogte van het afwaartse kanaal. Aangezien het Machgetal bij het eerste testgeval redelijk hoog is, wordt een goede smoothing bekomen met ASLGS en AMILU(1) met = :1. De PGS 4 is zoals men kan verwachten bij dergelijke hoge aspectverhoudingen (AR455), de minst performante. Bij vergelijking met de resultaten voor het tweede testgeval, kan duidelijk het verlies aan ecientie van de klassiek gebruikte PGS 4, en de performantie van ASLGS vastgesteld worden. In dit testgeval is de AMILU(1) met = :1, even ecient als de ASLGS. Het is echter gebleken dat dit niet altijd het geval is. In sommige testgevallen moet verder verhoogd worden om stabiliteit te kunnen bekomen, met een tragere convergentie als gevolg. Tabel 0.2 toont de benodigde CPU-tijd om tot machineprecisie te komen voor de voorgaande testgevallen. Alle tijden worden uitgedrukt relatief t.o.v. de PGS 4 methode voor het eerste testgeval. Men kan vaststellen vast dat de ASLGSmethode duidelijk de andere methodes overtreft. Onafhankelijk van de complexiteit van de stroming, gedraagt ASLGS zich even goed (voor eenzelfde roosterafmeting). Dit staat in tegenstelling tot het gedrag van PGS 4 en AMILU(1) die daarvoor niet robuust genoeg blijken te zijn. Hoewel op basis van het aantal multigridcycli AMILU(1) even performant lijkt als ASLGS, verandert dit beeld volledig indien CPU-kost als referentie gebruikt wordt, vermits AMILU(1) meer tijd verbruikt per cyclus.

9 9 PGS 4 ASLGS AMILU(1) Tabel 0.2: Relatieve CPU-kost voor het bekomen van convergentie bij eerste-orde discretisatie. PGS 4 ASLGS ASLGS AMILU(1) DC DC MD MD Tabel 0.3: Relatieve CPU-kost voor het bekomen van convergentie bij tweede-orde discretisatie. Hogere-orde resultaten. Het hier beschouwde hogere-orde schema is een TVD schema met een MinModlimiter. Hoewel de resultaten voor ASLGS bij de eerste-orde discretisatie merkelijk beter waren dan die voor PGS 4,ishetverschil hier niet meer zo uitgesproken bij gebruik van een defect-correctie aanpak (DC), waarbij de tweede-orde correctie eenmaal wordt toegepast per multigridcyclus. Gebruikt men echter een mixed discretisatie (MD), waarbij tijdens iedere iteratie uitgevoerd op het jnste rooster de tweede-orde correctie wordt vernieuwd, dan wordt de toename van convergentiesnelheid wel signicant. Deze mixed discretisatie kan slechts gebruikt worden in het geval dat een goede smoother gebruikt wordt. Probeert men bijvoorbeeld deze werkwijze toe te passen op een PGS 4 dan is de methode instabiel. Ook vernieuwen van de tweede-orde correctie op alle roosters, veroorzaakt instabiliteit. Verder kan nog opgemerkt worden dat AMILU(1) in dit geval, voor wat het aantal multigridcycli betreft, iets sneller convergeert dan de ASLGS methode. Voor het testgeval met lager Machgetal gelden dezelfde conclusies, alleen zijn de verschillen tussen de methodes veel meer uitgesproken. Tabel 0.3 geeft de relatieve CPU-kost weer voor de verschillende hogere-orde methodes, met dezelfde referentiewaarde als bij de eerste-orde discretisatie. Opnieuw isdevaststelling dat de AMILU(1) methode duurder is dan de ASLGS methode. Verder blijkt ook hier het nut van het gebruik van een mixed discretisatie.

10 10 0. Samenvatting-Summary in Dutch Turbulente resultaten. Het laag Reynolds turbulentiemodel van Yang-Shih [2] werd gebruikt. Een turbulente vlakke plaat en een turbulente BFS werden bestudeerd. Het meenemen van de turbulentievergelijkingen in de multigridcyclus is niet evident vermits correcties komende van de grove roosters aanleiding kunnen geven tot negatieve ken waarden. Twee mogelijkheden worden hier beschouwd. In de eerste versie wordt multigrid toegepast op de Navier-Stokes vergelijkingen, maar worden de turbulentievergelijkingen enkel op het jnste rooster opgelost. Bij de tweede methode worden de turbulentievergelijkingen ook in de multigridcyclus gebracht, maar worden de correcties komende van de grove roosters gedempt. Het toepassen van deze tweede methode blijkt noodzakelijk te zijn bij gebruik van een PGS 4 methode om voor het geval van een turbulente vlakke plaat volledige convergentie te bekomen. Gaat men echter over tot betere smoothers zoals ASLGS of AMILU(1), dan blijkt de eerste methode even performant te zijn. Voor het complexere geval van de BFS blijkt de tweede methode zelfs de convergentie te verhinderen. AMILU(1) blijkt hier niet veel beter te werken dan ASLGS als men naar het aantal multigridcycli kijkt, wat betekent dat de ASLGS methode het zal halen als het op rekentijd aankomt. Conclusie. Voor het geval van lage Machgetallen werd een aanzienlijkeverbetering bekomen t.o.v. PGS 4 door het gebruik van ASLGS en AMILU(1). ASLGS blijkt hierbij het meest geschikt te zijn onafhankelijk van de complexiteitvan stroming en geometrie. Toepassen van een mixed discretisatie verdubbelt de convergentiesnelheid t.o.v. een defect-correctie implementatie. Bij gebruik van goede smoothers is het inbrengen van de turbulentievergelijkingen in de multigridcyclus overbodig, of soms zelfs ongewenst. In de verdere berekeningen wordt bijgevolg geopteerd te werken met een ASLGS, gecombineerd met een mixed discretisatie, waarbij de turbulentievergelijkingen niet worden meegenomen in de multigridcyclus. Hoofdstuk 4: Gebruik van laag-reynolds turbulentiemodellering: motivering Het standaard k- model, dat een hoog-reynolds model is, werd ontwikkeld voor zones met voldoend hoog Reynoldsgetal. Het gevolg is dat dit model niet geldig is in wandomgeving, waar viskeuze eecten belangrijk worden. Voor de berekening van wandgebonden stromingen zijn er twee aanpakken mogelijk. De eerste bestaat erin het k- systeem aan te passen aan laag-reynolds situaties met behulp van empirische functies en wordt een laag-reynolds model genoemd. De tweede aanpak komt erop neer de hoog-reynolds vergelijkingen alleen vanaf de logarithmische laag te gebruiken, en de afstand tussen het eerste roosterpunt endewand te overbruggen met empirische wandfuncties.

11 11 Recirculerende stromingen, een van de belangrijke stromingen in dit werk, worden gewoonlijk met een hoog-reynolds turbulentiemodel berekend. Men beweert dan systematisch gebruik te maken van de "standaard" aanpak, maar het is niet evident omerachter te komen wat men dan wel als "standaard" bedoelt. Bovendien blijken verschillende auteurs voor identieke testgevallen, bij toepassen van standaard hoog-reynolds modellering tot verschillende resultaten te komen. In dit hoofdstuk wordt besproken waarom in dit werk geopteerd werd voor laag-reynolds modellering. Berekeningen werden uitgevoerd die de grote invloed van de arbitraire keuze van het eerste roosterpunt bij hoog-reynolds modellen illustreren. De standaard wandfuncties komen tot stand door in het eerste roosterpunt de equilibrium-hypothese (turbulente productie = turbulente dissipatie) te combineren met de aanname van een logaritmisch snelheidsproel, en de onderstelling dat de schuifspanning in het eerste punt gelijk is aan de wandschuifspanning. Combinatie van deze hypotheses met de denitie van de wrijvingssnelheid u en de modellen voor turbulente productie P k en viscositeit t,levert de noodzakelijke randvoorwaarden: P = w, k P = u2 p c, P = u3. In deze randvoorwaarden wordt y u bepaald uit de logaritmische u wet: u = 1 ln B 2 yu. Om deze wet te mogen toepassen, moet het eerste roosterpunt in de logarithmische zone gelegen zijn. Om hieraan te kunnen voldoen neemt men gewoonlijk 30 <y + < 100 in het eerste roosterpunt. De randvoorwaarden impliceren nu echter dat k + =3:3 in het eerste roosterpunt. Inspectie van DNS-resultaten voor een kanaalstroming illustreert al dat deze aanname goed is als y + = 43 in het eerste roosterpunt, maar ver van de werkelijkheid ligt als het eerste roosterpunt gekozen wordt op y + = 80. Dit illustreert reeds de afhankelijkheid van de voorspellingen van de arbitraire keuze van het eerste roosterpunt, maar zelfs voor de keuze y + =43die met voorkennis genomen is, is de vaststelling dat de berekeningsresultaten tamelijk afwijken van de DNS-data. Om aan deze afwijking te verhelpen is het aangewezen een meer gesostikeerde aanpak te hanteren. Voor deze stroming is de aanname dat de schuifspanning in het eerste roosterpunt gelijk is aan de wandschuifspanning immers te grof. Een betere aanpak bestaat erin de waarde van de schuifspanning in het eerste roosterpunt op te leggen aan de hand van de waarden op de wandenopdebovenwand van het eerste controlevolume: P1 = w + y P 1 y P 2 ( P2 ; w ). De k-vergelijking wordt in deze methode opgelost in het eerste roosterpunt, waarbijdewaarde van de turbulente productie opgelegd wordt als: P k = P 1 u c k 2 3 en de dissipatie in het eerste roosterpunt als: =. Hierin worden y y wandschuifspanning en wrijvingssnelheid bepaald uitgaande van de logarithmische wet 1 4 y P 1 p k 1 met: u 2 = w = c 4 k 1 2 ln(b 2 y + P ) u waarbij y+ P = c. Berekeningen voor kanaalstroming met deze methode tonen aan dat de resultaten beter zijn dan met de oorspronkelijke hoog-reynolds aanpak. Ze illustreren echterookdeafhankelijkheid van de resultaten van de keuze van het eerste roosterpunt. Bij een recirculerende stroming (BFS) bekijkt is voorgaande aanpak niet verantwoordbaar. Immers, het eerste roosterpunt moet in de logarithmische laag gelegen zijn, waarvoor de grenzen gegeven worden door: 30 <y + < 100. Daarin is y + = yu, 3 4

12 12 0. Samenvatting-Summary in Dutch wat betekent dat een probleem optreedt daar waar u = 0, gezien dit resulteert in y + =0,waardoor het eerste roosterpunt onmogelijk tussen de opgegeven grenzen kan gelegen zijn. Er is trouwens geen logarithmisch snelheidsverloop binnen een recirculatiezone. Als het bovenstaande algoritme echter blindelings toegepast wordt, zonder kennis van de achterliggende hypotheses, merkt men geen implementatieprobleem: in de denitie van y + P werd u p immers vervangen door c 1 4 k, dus de logaritmische wet wordt niet singulier. Het is echter ongehoord een dergelijk algoritme blindelings toe te passen. Een betere aanpak bestaat erin een twee-lagen model te hanteren, waarbij de logarithmische wet opgelegd wordt als y P + > 11:3, terwijl de wetten van de viskeuze sublaag gebruikt worden als y P + < 11:3. Het alternatief bestaat erin gebruik te maken van een laag-reynolds aanpak, die integratie tot op de wand toelaat door het introduceren van dempingsfuncties die verondersteld worden automatisch deviskeuze eecten in rekening te brengen. Het enige nadeel van deze aanpak is de nood aan jne roosters in wandomgeving, die een toename van rekentijd en geheugengebruik met zich meebrengt. Deze aanpak verwijdert echter de onzekerheid i.v.m. de keuze van het eerste roosterpunt. Gebruik makend van het testgeval van een stroming over een transitionele vlakke plaat, kan worden gellustreerd dat een hoog-reynolds aanpak enkel te verantwoorden is bij voldoend hoge Reynolds-getallen, terwijl een laag-reynolds aanpak het algemeen gezien behoorlijk doet. Het tweede testgeval is een BFS-stroming, bij Re h = 5100, waarvoor DNS-data beschikbaar zijn. Met dit testgeval kan de afhankelijkheid van de positie van het eerste roosterpunt bij een hoog-reynolds aanpak duidelijk gellustreerd worden. Bovendien wordt de afhankelijkheid van deze methode van de detailimplementatie van de hoekpunten aangetoond. Conclusies Bij het toepassen van een hoog-reynolds aanpak is het niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt met "standaard" aanpak. Vooral in recirculerende stromingen is de implementatie niet triviaal, en zou een twee-lagen aanpak moeten gebruikt worden. Hoog-Reynolds modellen zijn alleen bruikbaar voor voldoend hoge Reynoldsgetallen. Bij verplaatsing van het eerste roosterpunt kunnen aanzienlijkeverschillen ontstaan in de voorspellingen, die het meest uitgesproken zijn in gevallen waar het Reynoldsgetal niet extreem hoog is. Hoofdstuk 5: Oorsprong van de constanten in het k- model De hoog-reynolds vorm van de k- vergelijkingen is: Dk m ( + t m! + P k ;

13 13 D m! ( + t + c 1P k ; c 2 m De constanten in het standaard k- model zijn: c 1 =1:44, c 2 =1:92, k =1:0, =1:3. De waarde voor de constante c 2 kan afgeleid worden uit de afbraakwet voor homogene turbulentie: k t ;n met n = 1. c 2 Het is recent gebleken dat de waarde ;1 c 2 =1:83 beter geschikt is dan de gebruikelijke c 2 =1:92. De constante c 1 volgt uit het beschouwen van de evenwichtstoestand van homogene afschuifstromingen, waarbij c 1 = c 2;1 +1. Tenslotte wordt de constante P k = bekomen uit = 2 (c 2 ;c 1 ) p c die ontstaat door de wetten geldend in de logarithmische zone in de vergelijking in te vullen. In laag-reynolds omstandigheden wordt de constante c 2 vermenigvuldigd met een functie f 2, gebaseerd op experimentenvoor de afbraakwet bij verschillende Reynoldsgetallen. De constante c wordt eveneens gedempt, m.b.v een functie f, die gewoonlijk opgesteld wordt aan de hand van het wandgedrag van een eenvoudige afschuifstroming. Bovendien wordt in de -vergelijking vaak een bijkomende term E S = const t u j u j ) toegevoegd om het gedrag in de buerzone aan te passen. Hoofdstuk 6: Numerieke aspecten. Deel 2: Nauwkeurigheid. Hier wordt het oplossingsalgoritme dat in de rest van het werk zal gebruikt worden gekozen. Vermits alle beschouwde stromingen incompressibel zijn, is het aangewezen op een incompressibele aanpak over te stappen. Een tweede motivering voor de verandering in numerieke aanpak, is echter een nauwkeurigheidsaspect. Bij een laminaire, incompressibele BFS moet het stromingsbeeld onafhankelijk zijn van het Machgetal als het Reynoldsgetal behouden blijft. Gebruikt men echter de aanpak uit hoofdstuk 3, dan merkt men dat de recirculatiezone krimpt bij dalend Machgetal, totdat ze zelfs helemaal verdwijnt. Om deze redenen wordt overgegaan op een andere numerieke aanpak, nl. de methode ontwikkeld door Vierendeels et al. [17, 18, 19]. Deze methode kan op eenvoudige wijze uitgebreid worden voor turbulente stromingen. Gezien in hoofdstuk 3 werd geconstateerd dat het onnodig is multigrid toe te passen op het twee-vergelijkingen model die de turbulentie beschrijft, en aangezien multigrid wel degelijk de oplossing van de RANS vergelijkingen aanzienlijk kan versnellen, wordt hier geopteerd voor een ontkoppeling van het RANS-gedeelte en het tweevergelijkingen model. Een iteratie bestaat dan uit 1 multigridcyclus voor het RANSgedeelte, gevolgd door een iteratie op het jne rooster voor de twee turbulente vergelijkingen. Bij turbulente stromingen hebben de roosters soms extreme aspect-verhoudingen, zo-

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Koninklijk Actuarieel Genootschap. Zuivere schadevrije jaren. rapport. een uniforme terugvaltabel

Koninklijk Actuarieel Genootschap. Zuivere schadevrije jaren. rapport. een uniforme terugvaltabel Koninklijk Actuarieel Genootschap rapport een uniforme terugvaltabel Koninklijk Actuarieel Genootschap Rapport een uniforme terugvaltabel Utrecht, juni 213 AGwerkgroep VERANTWOORDING Wie heeft dit rapport

Nadere informatie

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels

Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Rendementskarakteristieken en diversicatievoordelen van technische handelsregels Koen Huisman, 195397 maart 2005 Masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Economische Wetenschappen Capaciteitsgroep

Nadere informatie

Werkpakket 3.4 Panoramische fotogrammetrie

Werkpakket 3.4 Panoramische fotogrammetrie KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 3.4 Panoramische fotogrammetrie Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper

Nadere informatie

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen:

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Afstudeerstage Business Analytics

Afstudeerstage Business Analytics Afstudeerstage Business Analytics Automatische Classificatie van Restaurantrecensies In Opdracht van IENS Independent Index B.V. a Begeleider (IENS): Roel van der Kraan Auteur: Sebastiaan de Vries a a

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE

ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE ALGORITHMIC TRADING & QUANTITATIVEFINANCE SOPHIESLOT&SEBASTIAN SNIJDERS 1FEBRUARI214 Algorithmic Trading & Quantitative Finance Een onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerd handelssysteem

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D

Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep ELIS Voorzitter: Prof. dr. ir. J. Van Campenhout Ontwikkeling van een virtuele robot in Java3D door Dieter Van Uytvanck Promotor: Prof. dr. ir. K. De Bosschere

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009

Titel: Agile development process for usable software Richting: 2de masterjaar in de informatica - Human Computer Interaction Jaar: 2009 Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie