CELLTOP Bijsluiter 1/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CELLTOP Bijsluiter 1/8"

Transcriptie

1 Bijsluiter 1/8 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien hebt u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen hebt. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter : 1. Wat is en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u krijgt toegediend 3. Hoe wordt toegediend? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u? 6. Aanvullende informatie. De werkzame stof is etoposide. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn : Zachte capsules : citroenzuur hydroxypropylcellulose geconcentreerd glycerol macrogol 400 om een zachte capsule te maken (gelatine sorbitol glycerol ethylparahydroxybenzoaat propylparahydroxybenzoaat titaandioxide ijzeroxide zoutzuur gezuiverd water) Oplossing voor intraveneuze infusie : polysorbaat 80 watervrij citroenzuur macrogol 400 ethanol Registratiehouder : Baxter S.A., Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, België Fabrikanten : NIPPON Kayaku Co. Ltd, Takasaki City (Japan) Baxter Oncology GmbH, D Halle/Künsebeck (D) Registratienummers : 25 mg zachte capsules : 395 IS 405 F mg zachte capsules : 395 IS 406 F mg zachte capsules : 395 IS 407 F mg oplossing voor intraveneuze infusie : 395 IS 408 F WAT IS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Zachte capsules : Doos van 40 zachte capsules van 25 mg in blisterverpakking. Doos van 20 zachte capsules van 50 mg in blisterverpakking. Doos van 10 zachte capsules van 100 mg in blisterverpakking. Oplossing voor intraveneuze infusie : Doos van 10 ampullen van 5 ml (100 mg).

2 Bijsluiter 2/8 ATC-code : L01CB01. Farmacotherapeutische categorie : cytostaticum : derivaat van podofyllotoxine (natuurlijke alkaloïde). Therapeutische indicaties : Op advies van de behandelende arts. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U KRIJGT TOEGEDIEND Dien niet toe in de volgende gevallen : Zachte capsules en oplossing voor intraveneuze infusie : bekende overgevoeligheid voor etoposide of een van de bestanddelen van ; mag niet worden toegediend aan patiënten met ernstige beenmergdepressie vanwege voorafgaande chemotherapie of radiotherapie, tenzij het verwachte voordeel opweegt tegen het risico; niet-gecontroleerde infecties; ernstige leverinsufficiëntie; zwangerschap en borstvoeding (zie rubrieken Zwangerschap en Borstvoeding ). Zachte capsules : Bevatten sorbitol : Patiënten met zeldzame erfelijke problemen van fructose-intolerantie mogen dit geneesmiddel niet innemen. Pas goed op met in de volgende gevallen : Zoals elk antimitoticum, mag uitsluitend worden toegediend onder toezicht van een arts die ervaring heeft in kankerbestrijdende chemotherapie. Een adequate infrastructuur moet aanwezig zijn, met de vereiste voorzieningen om de tolerantie voor het product te controleren en te volgen, en patiënten te behandelen van wie de toestand achteruitgaat. Elke systemische infectie moet met geschikte middelen worden onderdrukt alvorens een behandeling met te starten. Bijzondere aandacht is vereist bij de behandeling van patiënten met reeds bestaande myelosuppressie, alsook in geval van recente chemotherapie of radiotherapie. Tijdens de behandeling wordt regelmatig bloedonderzoek verricht om rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes alsook de werking van lever en nieren te controleren en te volgen. In geval van afwijkingen moeten relevante maatregelen worden genomen, zoals dosisverlaging of onderbreking van de behandeling. De arts moet snel worden geïnformeerd en geraadpleegd in geval van infecties of bloedverlies. De intervallen tussen toedieningscycli moeten voldoende lang zijn om een functioneel herstel van het beenmerg mogelijk te maken. Regelmatige en frequente controle van de bloedformule is vereist. Wanneer het aantal witte bloedcellen daalt tot minder dan 2000/mm³ en in geval van trombopenie, moet de behandeling onmiddellijk worden onderbroken. De behandeling mag uitsluitend worden hernomen zodra de bloedformule opnieuw aanvaardbare waarden bereikt heeft.

3 Bijsluiter 3/8 Bij kinderen zijn werkzaamheid en veiligheid bij gebruik nog niet voldoende aangetoond. voor injectie bevat polysorbaat 80. Tijdens injectie van vitamine E met polysorbaat 80 bij te vroeg geboren kinderen is een syndroom beschreven dat gekenmerkt wordt door lever- en nierinsufficiëntie, verergering van de longfunctie, trombocytopenie en ascites. in ampullen bevat 303 mg alcohol (ethanol)/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. Indien de aanbevolen dosering nauwkeurig gevolgd is, levert de toediening aan een patiënt met een lichaamsoppervlak van 1,6 m² tot 2,3 g alcohol (overeenkomend met de inhoud van anderhalve ampul). Bijzondere voorzorgen bij gebruik van de injecteerbare vorm, bestemd voor ziekenhuispersoneel Het verplegend personeel dat (ampullen) gebruikt, moet uiterst strikte voorzorgsmaatregelen toepassen om contact met het product (handschoenen) of inhalatie van het product (masker en hantering in een trekkast met verticale laminaire stroming) te voorkomen. Elk toevallig contact met de huid moet onmiddellijk worden behandeld door de huid overvloedig te wassen met water en zeep. De conjunctiva moet worden gespoeld met fysiologisch serum. Bij intraveneuze injectie moet bijzonder zorgvuldig worden te werk gegaan om extravasatie te voorkomen. mag niet subcutaan, intramusculair, intrapleuraal, intrathecaal, intralumbaal, intra-arterieel, intracavitair of intraperitoneaal worden toegediend. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruik van in combinatie met voedsel en drank Geen gegevens bezorgd. Zwangerschap Etoposide kan genotypische afwijkingen veroorzaken en de ontwikkeling van de foetus beïnvloeden. Diertests hebben aangetoond dat etoposide teratogeen is. mag niet worden gebruikt tijdens zwangerschap, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Geslachtsrijpe vrouwen moeten tijdens de behandeling adequate contraceptieve maatregelen nemen. Indien moet worden gebruikt tijdens zwangerschap of indien de patiënt zwanger wordt tijdens de behandeling, moet zij worden geïnformeerd over de mogelijke risico s voor de foetus. Indien een patiënt zwanger wordt tijdens de behandeling, moet zij een genetisch onderzoek ondergaan. Met behandelde mannelijke patiënten moeten gedurende 6 maanden na het einde van de behandeling contraceptieve maatregelen nemen. Aangezien etoposide een risico inhoudt op mogelijk irreversibele onvruchtbaarheid na behandeling, moeten mannelijke patiënten vóór behandeling worden geïnformeerd over de bewaring van sperma. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Dierexperimenten hebben aangetoond dat etoposide uitgescheiden wordt via de moedermelk. Daarom mag geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandeling. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

4 Bijsluiter 4/8 Rijvaardigheid en het gebruik van machines Een behandeling met kan misselijkheid en braken tot gevolg hebben, alsook overgevoeligheidsreacties zoals een daling van de bloeddruk. Het is mogelijk dat het vermogen van de patiënt om een voertuig te besturen of een machine te bedienen onrechtstreeks beïnvloed wordt. Ampullen met een hoog alcoholgehalte stellen de met deze vorm behandelde patiënten niet in staat om een voertuig te besturen of een machine te bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Dit product bevat 1515 mg ethanol (alcohol) per ampul. Het is schadelijk voor patiënten die lijden aan alcoholisme. Het gebruik moet in overweging worden genomen bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een hoog risico zoals patiënten met leverfunctiestoornissen of epilepsie. Parahydroxybenzoaten in de zachte capsule kunnen leiden tot (waarschijnlijk laattijdige) allergische reacties. Indien uw arts u ingelicht heeft dat u een intolerantie hebt voor bepaalde suikers, neemt u contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. mag niet worden verdund met bufferoplossingen (ph > 8) omdat het product leidt tot vorming van neerslag in dit milieu. Gebruik van in combinatie met andere geneesmiddelen mag niet worden gemengd met een ander geneesmiddel tijdens intraveneuze toediening. Vanwege de krachtige medullaire aplastische werking van kan de combinatie van chemotherapie en producten met een gelijkaardige werking leiden tot een bijkomend aplastisch effect. Aangezien de in-vitroproteïnebinding van etoposide in plasma 97 % bedraagt, kan er een verplaatsing van het product optreden via fenylbutazon, natriumsalicylaat en acetylsalicylzuur. Tussen antracyclinen en etoposide is een experimenteel aangetoonde kruisresistentie waargenomen. Anticonvulsiva zoals fenobarbital en fenytoïne verhogen de klaring van etoposide, waardoor zo de blootstelling aan een toegediende dosis etoposide afneemt. Bij patiënten die anticonvulsiva toegediend krijgen, kan een dosisverhoging noodzakelijk geacht worden. Als gevolg van een gelijktijdige toediening van etoposide en hoge doses ciclosporine kunnen de serumconcentratie van etoposide en het risico op bijwerkingen toenemen. Levende verzwakte vaccins : risico op een algemene vaccinale aandoening. Dit risico neemt toe bij patiënten met immunosuppressie als gevolg van de onderliggende ziekte. Het wordt aanbevolen een geïnactiveerd vaccin, indien beschikbaar, toe te dienen. Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. HOE WORDT TOEGEDIEND? Volg deze instructies nauwgezet op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

5 Bijsluiter 5/8 Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. Dosering en tijdstip van toediening Doses worden doorgaans berekend op basis van het lichaamsoppervlak. Bij intraveneuze toediening bedraagt de dosis doorgaans 50 tot 100 mg/m²/dag gedurende 5 opeenvolgende dagen of op dagen 1, 3 en 5. Deze behandeling wordt hernomen na een interval van ongeveer 21 dagen. Bij orale toediening bedraagt de dosering ongeveer het dubbele van de dosering bij intraveneuze toediening. Etoposide kan worden gebruikt in monotherapie of in combinatie met andere cytostatica. De dosering wordt aangepast in geval van combinaties met andere middelen die een bijkomende myelosuppressieve werking hebben. De behandelingscycli mogen uitsluitend worden herhaald indien de hematologische controle wijst op een herstel van het beenmerg. Doses kunnen worden verhoogd of verlaagd, en cycli herhaald afhankelijk van de toestand van het beenmerg en de respons van de tumor. Bij nierinsufficiëntie is plasmaklaring duidelijk gecorreleerd met creatinineklaring, zodat een dosisverlaging noodzakelijk kan zijn. De dosis wordt aangepast afhankelijk van het optreden van tekenen van systemische toxiciteit (myelosuppressie, etc.). Bij kinderen zijn werkzaamheid en veiligheid bij gebruik nog niet voldoende aangetoond. Indien u meent dat een te sterke of te zwakke werking heeft, raadpleegt u uw arts of apotheker. Wijze van gebruik en duur van de toediening Intraveneus gebruik. De oplossing wordt toegediend via een infusie in een ader (intraveneus) met behulp van een plastic slangetje, steriele apparatuur en aan de hand van een aseptische techniek (proper en kiemvrij). Het is eveneens mogelijk dat uw arts beslist u het geneesmiddel te geven via een andere toedieningsweg. De arts is bevoegd om de oplossing voor intraveneuze infusie toe te dienen, en is verantwoordelijk om de dosering en de duur van de behandeling te bepalen. De patiënt mag noch de toediening stopzetten, noch de duur van de toediening bepalen. Gebruiksaanwijzing voor ziekenhuispersoneel in zachte capsules wordt oraal toegediend, terwijl de -ampullen via intraveneuze weg toegediend wordt. -ampullen moeten onmiddellijk vóór gebruik worden verdund met een fysiologische oplossing of een 5%-dextroseoplossing, tot een maximale concentratie van 0,4 mg/ml etoposide bereikt wordt. De gebruikelijke verdunningen variëren van 250 tot 400 ml per 100 mg etoposide. moet via intraveneuze infusie worden toegediend gedurende een periode van 30 tot 60 minuten. De intraveneuze injectie moet langzaam worden uitgevoerd vanwege het risico op hypotensie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de correcte inbrenging van de naald in de ader om extravasatie op de injectieplaats te voorkomen. Periveneuze extravasatie kan verharding van de huid en necrose tot gevolg hebben. Wat u moet doen wanneer u vergeet te gebruiken Geen gegevens bezorgd.

6 Bijsluiter 6/8 Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met wordt gestopt Geen gegevens bezorgd. Wat u moet doen als u meer van hebt gebruikt dan u zou mogen Bij overdosering treedt er een dosisafhankelijke verergering op van de bijwerkingen die beschreven staan in onderstaande rubriek Mogelijke bijwerkingen. Overdosering met etoposide kan binnen een tot twee weken leiden tot ernstige medullaire aplasie. Er bestaat geen specifiek antidotum. Etoposide is niet dialyseerbaar, noch via hemodialyse noch via peritoneale dialyse. Er zijn geen werkzame middelen bekend ter bescherming van het beenmerg. Beenmergtransplantatie kan een doeltreffende oplossing bieden. De symptomatische behandeling heeft tot doel de patiënt tijdens deze periode te ondersteunen : bloed- en/of bloedplaatjestransfusie, isolatie in een steriele kamer (preventie van infecties), zorgverstrekking om het evenwicht te herstellen. Wanneer u te veel van hebt gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum ( ). 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen, kan bijwerkingen hebben. De toediening moet worden stopgezet in geval van bijwerkingen. Bloed- en lymfstelselaandoeningen De belangrijkste dosisbeperkende factor is myelosuppressie waarvan de ernst dosisafhankelijk is en die doorgaans reversibel is. Deze aandoening manifesteert zich als leukopenie, met een dip (laagste waarde) die 7 tot 14 dagen na toediening bereikt wordt, en als trombocytopenie met een dip 9 tot 16 dagen na toediening. Anemie kan eveneens optreden. Het beenmerg herstelt zich betrekkelijk snel. Het bloedbeeld bereikt doorgaans na 20 dagen opnieuw zijn normale waarden. Het effect van etoposide op het beenmerg is niet cumulatief. Ernstige myelosuppressie kan levensgevaarlijke infecties, koorts en/of bloedingen tot gevolg hebben. Er bestaan geïsoleerde meldingen van secundaire kwaadaardige bloedingsstoornissen (leukemie, lymfoom) als laattijdige complicatie van een behandeling met etoposide, die in het bijzonder verband houden met andere antineoplastische middelen. Immuunsysteemaandoeningen Er kunnen symptomen voorkomen van overgevoeligheid zoals rash. In zeldzame gevallen zijn anafylactische reacties gemeld (rillingen, koorts, tachycardie, bronchospasme, dyspneu en een daling van de bloeddruk) : in dat geval moet de toediening van het product worden stopgezet en een behandeling met epinefrine, corticosteroïden, glucocorticoïden en antihistaminica ingesteld. Een stijging van de bloeddruk en erytheem zijn eveneens waargenomen. Enkele uren na het einde van de infusie bereikt de bloeddruk doorgaans opnieuw zijn normale waarde. Anafylactische reacties hebben zich voorgedaan tijdens of onmiddellijk na de eerste intraveneuze toediening van etoposide. In zeldzame gevallen is flebitis waargenomen na (intraveneuze) bolustoediening van etoposide. Deze bijwerking kan worden voorkomen met een infusie die uitgevoerd wordt gedurende een periode van 30 tot 120 minuten.

7 Bijsluiter 7/8, oplossing voor intraveneuze infusie, bevat polysorbaat 80. Bij te vroeg geboren kinderen is een levensbedreigend syndroom beschreven als gevolg van een vitamine-e-product dat polysorbaat 80 bevat. Dit syndroom wordt gekenmerkt door lever- en nierinsufficiëntie, verergering van de longfunctie, trombocytopenie en ascites. Zenuwstelselaandoeningen Er zijn zeldzame gevallen gemeld van perifere zenuwstoornissen die kunnen verergeren door combinatie van vincristinesulfaat. Af en toe zijn symptomen van het centrale zenuwstelsel (hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid) waargenomen. Hartaandoeningen Voorbijgaande hypotensie is beschreven na een snelle intraveneuze toediening. Doorgaans verdwijnt dit symptoom indien de toediening tijdelijk onderbroken wordt en de infusie langzamer uitgevoerd wordt (tot 120 minuten). Om deze bijwerking te voorkomen, wordt het aanbevolen dat via een langzame infusie (30 tot 60 minuten) toegediend wordt. Aritmieën en myocardinfarct zijn in geïsoleerde gevallen opgetreden. Het verband met etoposide is echter niet aangetoond. Maagdarmstelselaandoeningen Misselijkheid en braken treden op bij ongeveer één derde van de behandelde patiënten. Anti-emetica worden doorgaans toegediend om deze bijwerkingen te onderdrukken. Anorexie en diarree kunnen af en toe tot vaak worden vastgesteld; zelden stomatitis, oesofagitis, mucositis, veranderde smaakzin, maagpijn en constipatie. Een goede mondhygiëne is onontbeerlijk. Lever- en galaandoeningen Leverfunctiestoornissen zoals een stijging van het GOT- en GPT-gehalte en alkalische fosfatasen, en nierfunctiestoornissen zoals een stijging van het ureum- en creatininegehalte, kunnen worden waargenomen. Andere aandoeningen Alopecie treedt betrekkelijk vaak op, maar is reversibel bij stopzetting van de behandeling. Na radiotherapie en een nabehandeling met etoposide hebben zich in de bestraalde zone geïsoleerde gevallen voorgedaan van met ontsteking gepaard gaande erytheem met jeuk. Bovendien zijn in de literatuur geïsoleerde gevallen opgenomen van papulovesiculaire febriele rash (syndroom van Stevens-Johnson). Het verband met etoposide is echter niet aangetoond. In geïsoleerde gevallen is interstitiële pneumonie opgetreden. Paraveneuze toediening kan huidnecrose veroorzaken (zie rubriek Wijze van gebruik en duur van de toediening ). Indien u tijdens of na de toediening veranderingen waarneemt in de manier waarop u zich voelt, raadpleegt u onmiddellijk uw arts of verpleegkundige. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U? Buiten het bereik en uit het zicht van kinderen bewaren. wordt bewaard bij kamertemperatuur (15 C 25 C). Stabiliteit : De vervaldatum staat op de verpakking vermeld na de afkorting Exp. en bestaat uit twee groepen cijfers. De eerste groep van twee cijfers geeft de eerste dag van de maand aan, terwijl de tweede groep van vier cijfers verwijst naar het jaar waarin de specialiteit vervalt.

8 Bijsluiter 8/8 Bij voor injectie (ampullen) mogen de bereide en verdunde oplossingen voor intraveneuze infusie worden bewaard bij kamertemperatuur, en moeten die binnen 24 uur worden gebruikt. Niet-gebruikte oplossing moet worden vernietigd. Vorming van neerslag is mogelijk bij etoposideconcentraties van meer dan 0,4 mg/ml. Elke bereide oplossing op basis van fysiologisch serum die tekenen van neerslag vertoont, moet worden vernietigd. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Op medisch voorschrift. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in november De datum van de goedkeuring van de bijsluiter is 28 februari 2005.

9 Notice 1/8 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant d utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice : 1. Qu est-ce que et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant d administrer? 3. Comment administrer? 4. Effets indésirables éventuels 5. Comment conserver? 6. Informations supplémentaires. La substance active est l étoposide. Les autres composants (excipients) sont : Capsules molles : acide citrique hydroxypropylcellulose glycérol concentré macrogol 400 pour faire une capsule molle (gélatine sorbitol glycérol parahydroxybenzoate d éthyle parahydroxybenzoate de propyle dioxyde de titane oxyde de fer acide chlorhydrique eau purifiée) Solution pour perfusion : polysorbate 80 acide citrique anhydre macrogol 400 éthanol Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché : Baxter S.A., Bd René Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgique Fabricants : NIPPON Kayaku Co. Ltd, Takasaki City (Japon) Baxter Oncology GmbH, D Halle/Künsebeck (D) Numéros de l Autorisation de Mise sur le Marché : 25 mg capsules molles : 395 IS 405 F mg capsules molles : 395 IS 406 F mg capsules molles : 395 IS 407 F mg solution pour perfusion : 395 IS 408 F QU EST-CE QUE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? Capsules molles : Boîte de 40 capsules molles à 25 mg sous blister. Boîte de 20 capsules molles à 50 mg sous blister. Boîte de 10 capsules molles à 100 mg sous blister. Solution pour perfusion : Boîte de 10 ampoules à 5 ml (100 mg).

10 Notice 2/8 Code ATC : L01CB01. Classe pharmacothérapeutique : agent cytostatique : dérivés de la podophyllotoxine (alcaloïde naturel). Indications thérapeutiques : Selon l avis du médecin traitant. 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D ADMINISTRER? N administrez pas dans les cas suivants : Capsules molles et solution pour perfusion : hypersensibilité connue à l étoposide ou à l un des constituants de ; le ne doit pas être administré chez des patients avec dépression médullaire sévère consécutive à une chimiothérapie ou à une radiothérapie préalable, à moins que le bénéfice attendu n en justifie le risque; infections non contrôlées; insuffisance hépatique grave; grossesse et allaitement (voir rubriques Grossesse et Allaitement ). Capsules molles : Contiennent du sorbitol : Les patients avec de rares problèmes héréditaires d intolérance au fructose ne doivent pas prendre ce médicament. Faites attention dans les cas suivants : Comme pour tout antimitotique, le sera administré uniquement sous la supervision d un médecin expérimenté dans le domaine de la chimiothérapie anticancéreuse. Une infrastructure adéquate doit être disponible, avec les facilités requises pour surveiller la tolérance au produit et prendre en charge un patient dont l état se dégrade. Toute infection systémique doit être maîtrisée par des moyens appropriés avant la mise en route du traitement au. Une attention particulière est requise lors du traitement de patients avec une myélodépression pré-existante ainsi qu en cas de chimiothérapie ou radiothérapie récente. Des examens de sang seront effectués régulièrement pendant le traitement pour surveiller les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes du sang ainsi que le fonctionnement du foie et des reins. En cas d anomalie, des mesures appropriées doivent être prises, telles que réduction de la dose ou interruption du traitement. Le médecin doit être averti et consulté rapidement en cas d infections ou de pertes de sang. Les intervalles entre les cycles d administration doivent être suffisants afin de permettre la restauration fonctionnelle de la moelle osseuse. Une surveillance régulière et fréquente de la formule sanguine est requise. Lorsque les globules blancs tombent en-dessous de 2000/mm³ et en cas de thrombopénie, le traitement doit être momentanément interrompu et ne sera repris que lorsque la formule sanguine aura atteint un taux acceptable.

11 Notice 3/8 L efficacité et la sécurité d emploi n ont pas été confirmées de façon adéquate chez l enfant. La forme injectable de contient du polysorbate 80. Chez l enfant prématuré, on a décrit un syndrome consistant en une insuffisance hépatique et rénale, une détérioration de la fonction pulmonaire, une thrombocytopénie et de l ascite lors de l injection de vitamine E contenant du polysorbate 80. en ampoules contient 303 mg d alcool (éthanol)/ml de concentré pour solution pour perfusion. Si le dosage recommandé est suivi avec précision, l administration chez un patient ayant une surface corporelle de 1,6 m² fournit jusqu à 2,3 g d alcool (correspondant au contenu d environ 1,5 ampoule). Précautions particulières d emploi concernant la forme injectable à l intention du personnel hospitalier : Le personnel qui manipule (ampoules) appliquera les mesures de précautions les plus strictes afin d éviter le contact avec le produit (gants) ou l inhalation du produit (masque et travail sous flux laminaire). Tout contact accidentel avec la peau doit être traité immédiatement par lavage abondant avec de l eau et du savon. La conjonctive sera lavée avec du sérum physiologique. Lors de l injection intraveineuse, une attention particulière doit être accordée afin d éviter une extravasation. Le ne doit pas être administré par voie sous-cutanée, intramusculaire, intrapleurale, intrathécale, intralombaire, intra-artérielle, intracavitaire ou intrapéritonéale. Si vous prenez déjà d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique Utilisation de en association avec d autres médicaments. Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous ou si elle l a été dans le passé. Utilisation de en association avec des aliments ou des boissons Données non fournies. Grossesse L étoposide peux causer des anomalies génotypiques et peut altérer le développement du fœtus. L étoposide s est montrée tératogène dans les tests sur les animaux. Le ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Les femmes en âge d avoir des enfants doivent prendre des mesures de contraception adéquates pendant le traitement. Si le doit être utilisé pendant la grossesse ou si une grossesse survient en cours de traitement, la malade sera informée des risques potentiels pour le fœtus. Si une patiente se retrouve enceinte pendant le traitement, elle devra suivre une consultation génétique. Les hommes traités par doivent utiliser des mesures contraceptives pendant une durée de 6 mois après le traitement. L étoposide comportant un risque de possible infertilité irréversible après traitement, les hommes doivent en être informés avant le traitement sur la conservation de sperme. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Allaitement Les expérimentations animales ont montré que l étoposide passait dans le lait maternel. L allaitement sera dès lors évité pendant le traitement.

12 Notice 4/8 Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Le traitement par pouvant générer des nausées et des vomissements, ainsi que des réactions d hypersensibilité incluant une chute de tension, il est possible que l aptitude des patients à utiliser un véhicule ou une machine en soit indirectement altérée. Les ampoules contenant un fort pourcentage d alcool ne permettent pas aux patients traités par cette forme d utiliser un véhicule ou une machine. Informations importantes concernant certains composants de Ce produit contient 1515 mg d éthanol (alcool) par ampoule. Nocif pour les patients souffrants d alcoolisme. Doit être pris en considération chez les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants et les groupes à hauts risques tel les patients avec troubles hépatiques ou épilepsie. Les parahydroxybenzoates contenus dans la capsule molle peuvent causer des réactions allergiques (probablement retardées). Si votre docteur vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre docteur avant de prendre ce médicament. ne doit pas être dilué avec des solutions tampon ph > 8 car précipite dans ce milieu. Utilisation de en association avec d autres médicaments ne doit pas être mélangé avec un autre médicament pendant l administration en perfusion. Le étant un aplasiant médullaire puissant, les chimiothérapies associées avec des produits d action similaire sont susceptibles d entraîner un effet aplasiant additionnel. La liaison aux protéines plasmatiques de l étoposide in vitro s élevant à 97 %, il pourrait se produire un déplacement du produit par la phénylbutazone, le salicylate sodique et l acide acétylsalicylique. Une résistance croisée a été observée au niveau expérimental entre les anthracyclines et l étoposide. Les anticonvulsivants tels le phénobarbital et la phénytoïne augmentent la clairance de l étoposide, diminuant ainsi le temps d exposition à une dose donnée de l étoposide. Une augmentation de la posologie peut s avérer nécessaire chez les patients recevant des anticonvulsivants. L administration concommitante de l étoposide et de fortes doses de ciclosporine peut considérablement augmenter la concentration d étoposide sérique et le risque d effets indésirables. Vaccins vivants atténués : risque de maladie vaccinale généralisée. Ce risque est majoré chez les sujets déjà immunodéprimés par la maladie sous-jacente. Il est conseillé d utiliser un vaccin inactivé lorsqu il existe. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment, même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. COMMENT ADMINISTRER? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

13 Notice 5/8 Si aucune amélioration n apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. Dose et moment de l administration Les doses sont généralement calculées sur base de la surface corporelle. Par voie IV, les doses usuelles sont de 50 à 100 mg/m²/jour pendant 5 jours consécutifs ou aux jours 1, 3 et 5. Ce traitement est répété à des intervalles d environ 21 jours. Par voie orale, le dosage est environ le double de celui par voie IV. L étoposide peut être utilisé en monothérapie ou en association avec d autres substances cytostatiques. La posologie sera adaptée en cas de combinaisons avec d autres agents ayant un effet myélodépresseur additif. Les cycles de traitement ne doivent être répétés que si le contrôle hématologique confirme un rétablissement de la moelle osseuse. Les doses peuvent être augmentées ou réduites et les cycles répétés selon l état de la moelle et la réponse de la tumeur. En cas d insuffisance rénale, la clairance plasmatique est significativement corrélée avec celle de la créatinine, pouvant nécessiter une réduction de la dose. L adaptation de la dose se fait en fonction de l apparition de signes de toxicité systémique (myélodépression, etc.). Chez l enfant, l efficacité et la sécurité d emploi n ont pas été établies de façon adéquate. Si vous avez l impression que l effet de est trop fort ou trop faible, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Mode et durée d administration Voie intraveineuse. La solution est administrée par perfusion dans une veine (intraveineuse) à l aide d une tubulure en plastique, avec du matériel stérile reposant sur et en utilisant une technique aseptique (propre et stérile). Votre médecin peut également décider de vous administrer ce médicament par une autre voie d administration. Le médecin est habilité à appliquer la perfusion. Il est responsable du choix de la dose et de la durée du traitement. Il n appartient pas au patient de décider de l arrêt ou de la durée d administration. Instructions d emploi à l intention du personnel hospitalier Les capsules molles sont administrées par voie orale et les ampoules en perfusion intraveineuse. Juste avant leur utilisation, les ampoules de doivent être diluées soit avec une solution physiologique, soit avec une solution de dextrose à 5 %, jusqu à l obtention d une concentration de maximum 0,4 mg/ml d étoposide. Les dilutions habituellement utilisées vont de 250 ml à 400 ml par 100 mg d étoposide. Le doit être administré par perfusion intraveineuse sur une période de 30 à 60 minutes. L injection intraveineuse ne peut être rapide, étant donné le risque d hypotension. On s assurera particulièrement de la bonne insertion de l aiguille dans la veine afin d éviter l extravasation au site d injection. L extravasation périveineuse peut en effet provoquer une induration et une nécrose. Si vous avez oublié de prendre Données non fournies.

14 Notice 6/8 Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par est arrêté Données non fournies. Si vous avez pris plus de que vous n auriez dû En cas de surdosage, il se produit une exacerbation dose dépendante des effets indésirables décrits sous la section effets indésirables éventuels. Un surdosage en étoposide est susceptible d entraîner, en une à deux semaines, une aplasie médullaire grave. Aucun antidote spécifique n existe. L étoposide n est pas dialysable, qu il s agisse d hémodialyse ou de dialyse péritonéale. Des substances efficaces dans la protection de la moelle osseuse ne sont pas connues. La transplantation de la moelle osseuse pourrait être une mesure efficace. Le traitement symptomatique visera à soutenir le malade pendant cette période : transfusions de sang et/ou de plaquettes, isolation en chambre stérile (prophylaxie des infections), soins de rééquilibrage seront mis en œuvre. Si vous avez utilisé ou pris trop de, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison ( ). 4. EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, peut avoir des effets indésirables. L utilisation doit être arrêtée en cas d apparition d un effet indésirable. Affections hématologiques et du système lymphatique Le facteur le plus important limitant la dose est une myélosuppression dont la sévérité est dose dépendante et qui est habituellement réversible. Celle-ci se manifeste par une leucopénie, avec un nadir (valeur la plus basse) atteint 7 à 14 jours après administration et une thrombocytopénie avec un nadir atteint 9 à 16 jours après administration. De l anémie peut également survenir. La moelle osseuse récupère relativement vite. Le profil sanguin se normalise habituellement après 20 jours. L effet de l étoposide sur la moelle osseuse n est pas cumulatif. Une myélodépression sévère peut mener à des infections présentant un danger vital, à de la fièvre et/ou de l hémorragie. Il existe des rapports isolés de troubles hématologiques malins secondaires (leucémie, lymphome) décrits comme séquelle tardive d un traitement par étoposide, particulièrement en association avec d autres substances antinéoplasiques. Affections du système immunitaire Des symptômes d hypersensibilité, tels que rashs, peuvent se produire. Dans de rares cas, des réactions de type anaphylactique ont été rapportées (frissons, fièvre, tachycardie, bronchospasme, dyspnée et chute de tension) : l administration du produit doit alors être arrêtée et un traitement avec épinéphrine, corticostéroïdes, glucocorticoïdes et antihistaminiques instauré. Une augmentation de la tension sanguine ainsi que des épisodes d érythème ont également été observés. Habituellement, la pression sanguine se normalise quelques heures après la fin de la perfusion. Des réactions anaphylactiques se sont produites pendant ou directement après la première administration IV d étoposide. Une phlébite a été observée, rarement, suite à l administration d étoposide en bolus (IV).

15 Notice 7/8 Cet effet indésirable peut être évité par une perfusion réalisée sur 30 à 120 minutes., solution pour perfusion, contient du polysorbate 80. Chez les bébés prématurés, un syndrome menaçant la vie, avec insuffisance hépatique et rénale, détérioration de la fonction pulmonaire, thrombocytopénie et ascite a été attribuées à un produit de vitamine E contenant du polysorbate 80. Affections du système nerveux De rares cas de troubles nerveux périphériques pouvant être aggravés par association avec le sulfate de vincristine, ont été rappportés. Des symptômes d ordre central ont été observés occasionnellement (maux de tête, fatigue, vertiges). Affections cardiaques De l hypotension transitoire a été décrite suite à l administration IV rapide. En général, ce symptôme cède si l administration est interrompue temporairement et si l infusion est réalisée plus lentement (jusqu à 120 minutes). Afin de prévenir cet effet, il est conseillé d administrer le en perfusion lente (30 à 60 minutes). Des arythmies cardiaques et infarctus du myocarde se sont produits dans des cas isolés; cependant, la relation avec l étoposide n est pas prouvée. Affections gastro-intestinales Des nausées et vomissements se produisent chez environ un tiers des patients traités. Des produits antiémétiques sont généralement administrés afin de pallier ces effets. Occasionnellement à fréquemment, de l anorexie et de la diarrhée peuvent être observées, rarement une stomatite, une œsophagite, une mucosite, une déviation du goût, des douleurs gastriques et de la constipation. Une bonne hygiène orale est indispensable. Affections hépatobiliaires Des anomalies au niveau de la fonction hépatique, telles que l élévation des taux de GOT, GTP, phosphatases alcalines, et au niveau de la fonction rénale, telles que l élévation des taux d urée et de créatinine, peuvent être observées. Autres L alopécie est relativement fréquente mais réversible à l arrêt du traitement. Après radiothérapie et un traitement consécutif par étoposide, un érythème inflammatoire avec démangeaisons a été observé dans des circonstances isolées dans la zone irradiée. En outre, la littérature comprend des rapports isolés de rash fébrile, papulo-vésiculaire (Stevens-Johnson syndrome); cependant la relation avec l étoposide n est pas prouvée. La survenue d une pneumonie interstitielle a été rapportée dans des cas isolés. L administration paraveineuse peut provoquer une nécrose de la peau (voir rubrique Mode et durée d administration ). Avertissez immédiatement votre médecin ou votre infirmière en cas de malaise pendant ou après l administration. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Le se conserve à température ambiante (15 C 25 C).

16 Notice 8/8 Stabilité : La date de péremption est indiquée, en regard du sigle Exp., par deux groupes de chiffres. Le premier groupe de 2 chiffres représente le premier jour du mois et le deuxième groupe de 4 chiffres représente l année de la péremption de la spécialité. Pour la forme injectable ( ampoules), les solutions préparées et diluées pour perfusion peuvent être conservées à température ambiante et doivent être utilisées dans les 24 heures. Toute solution non utilisée doit être éliminée. A des concentrations supérieures à 0,4 mg/ml, l étoposide peut précipiter. Toute solution préparée à l aide de sérum physiologique montrant des signes de précipitation doit être éliminée. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Sur prescription médicale. La dernière mise à jour de cette notice date de novembre La date de l approbation de la notice est le 28 février 2005.

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Publieksbijsluiter GYNO-DAKTARIN capsules voor vaginaal gebruik, zacht Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog

Nadere informatie

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop

TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ 1 mg/ml siroop BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u TOUX-SAN CODEINE SUIKERVRIJ

Nadere informatie

PARONAL I.E. PARONAL I.E.

PARONAL I.E. PARONAL I.E. P2-1/5 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker,

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus.

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie KYTRIL 1 mg/1 ml oplossing voor injectie Granisetron SAMENSTELLING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie Granisetronhydrochloride

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride

Natrium Chloride 0,9 %, oplossing voor infusie Natriumchloride Bijsluiter voor de patiënt Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Natrium

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL,

MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, MEDICA KEELSPRAY MENTHOL, 20mg/10ml; 5mg/10ml, spray voor oromucosaal gebruik Chloorhexidine gluconaat 20 mg/10 ml - Lidocaïne hydrochloride 5 mg/10 ml Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker voor meer

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

PANADOL 500 mg tabletten. Pagina 1 van IS 165 F3 België

PANADOL 500 mg tabletten. Pagina 1 van IS 165 F3 België Pagina 1 van 5 981 IS 165 F3 België BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank. Cyanocobalamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VITAMINE B12 STEROP 1mg/1ml Oplossing voor injectie en drank Cyanocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER. Xylometazoline

BIJSLUITER. Xylometazoline BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing BIJSLUITER Lees Inhoud de van hele deze bijsluiter: aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat 1. Wat belangrijke is Otrivine Anti-Rhinitis informatie betreffende Sine

Nadere informatie

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen.

Het werkzaam bestanddeel Het werkzaam bestanddeel is ketotifenwaterstoffumaraat. 5 ml siroop bevat 1 mg ketotifen. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg dan uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Histimed zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER BISOLVON 0,2% VERNEVELOPLOSSING BPI 0052-02 + PRAC Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg capsules BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 200 mg capsules (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten BIJSLUITER: Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Celltop Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. CELLTOP 25 mg zachte capsules CELLTOP 50 mg zachte capsules.

Celltop Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT. CELLTOP 25 mg zachte capsules CELLTOP 50 mg zachte capsules. Bijsluiter 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT CELLTOP 25 mg zachte capsules CELLTOP 50 mg zachte capsules Etoposide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil.

Zetpillen volwassenen bevatten 500 mg paracetamol per zetpil. Publieksbijsluiter PERDOLAN VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

June 2012 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DAFALGAN Baby 80 mg zetpillen DAFALGAN Kleine Kinderen 150 mg zetpillen DAFALGAN Grote Kinderen 300 mg zetpillen Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter want

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met

GLYCOPHOS concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie. De werkzame bestanddelen van 1 ml Glycophos komen overeen met Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen / te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u nog

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dextromethorphan Teva 1,5 mg/ml drank dextromethorphan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen/te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling/uw ziekte. Vraag uw

Nadere informatie

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1

PARACETAMOL PCH zetpillen. DEEL IB : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 09 april 2004 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Deel IB2 : Bijsluiter Bladzijde : 1 LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling

Nadere informatie

UTROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron

UTROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron BIJSLITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRIK(ST)ER TROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten Dipyridamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten Publieksbijsluiter PERVIAM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERVIAM zorgvuldig te

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen.

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFALGAN ODIS 500 mg, orodispergeerbare tablet Paracetamol Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.. Raadpleeg uw

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er ACETYLCYSTEINE APOTEX 600 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gyno-Daktarin 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Gyno-Daktarin 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht miconazolenitraat Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik volwassenen

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol

Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, oogdruppels chlooramfenicol 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Chlooramfenicol 5 mg/ml Teva, chlooramfenicol Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 4% siroop

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 4% siroop BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 4% siroop (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL Blz.1/5 RVG 29787 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

UTROGESTAN VAGINAL 100 mg zachte capsules UTROGESTAN VAGINAL 200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron

UTROGESTAN VAGINAL 100 mg zachte capsules UTROGESTAN VAGINAL 200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER UTROGESTAN VAGINAL 100 mg zachte capsules UTROGESTAN VAGINAL 200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten

BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er. LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten BIJSLUITER : Informatie voor de gebruik(st)er LYSOMUCIL 200 mg bruistabletten (Acetylcysteïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE

SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE Bijsluiter SUSTANON 250, OPLOSSING VOOR INJECTIE (testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, testosteronisocaproaat, testosterondecanoaat) Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start

Nadere informatie

PERDOLAN baby s 100 mg, zetpillen PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop

PERDOLAN baby s 100 mg, zetpillen PERDOLAN kleuters 200 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 350 mg, zetpillen PERDOLAN kinderen 32 mg/ml, siroop Patiëntenbijsluiter PERDOLAN - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERDOLAN

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Dicynone 250 mg, Tabletten Dicynone 250 mg/2 ml, Oplossing voor injectie (Etamsylaat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Atronase 0,3 mg/ml neusspray, oplossing (ipratropiumbromide)

Atronase 0,3 mg/ml neusspray, oplossing (ipratropiumbromide) BIJSLUITER ATRONASE 0,3 MG/ML NEUSSPRAY, OPLOSSING Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg I. Identificatie van het geneesmiddel 1. Benaming ALPURIC (Allopurinol) capsules Capsules van 100 mg en 300 mg 2. Samenstelling

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Acetylcysteine Teva 600 mg bruistabletten acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Acetylcysteine Teva 600 mg bruistabletten acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Acetylcysteine Teva 600 mg bruistabletten acetylcysteïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie