Het tentamen levert maximaal 30 punten op, waarvan de verdeling hieronder is aangegeven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het tentamen levert maximaal 30 punten op, waarvan de verdeling hieronder is aangegeven."

Transcriptie

1 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA Tentamen Fysische Transportverschijnselen voor W (3B47) op donderdag 8 april 5, uur. Het tentamen levert maximaal 3 punten op, waarvan de verdeling hieronder is aangegeven. 1. Beantwoord de volgende vragen met ja of nee en geef daarbij een korte argumentatie. Bij een goed antwoord met goede argumentatie krijgt men per vraag 1 punt. Bij een ernstige fout in de argumentatie wordt geen punt toegekend. Voor een correct antwoord zonder argumentatie wordt slechts een punt toegekend. 1 (a) Gegeven een instationair twee-dimensionaal (dimensieloos) snelheidsveld v = (u, v) in het x, y-vlak met u = xt + y v = xt yt. Kan deze stroming met een stroomfunctie Ψ worden beschreven? (b) Is de stroming van onderdeel (a) rotatievrij? (c) Beschouw weer de stroming van onderdeel (a). Is het waar dat een vloeistofdeeltje dat zich op tijdstip t = in het punt (x, y) = (1, ) bevindt, een versnelling ondervindt ter grootte a = (4, 1)? (d) Is het waar dat de reksnelheidstensor D voor de stroming van onderdeel (a) de volgende vorm heeft? ( t D = ( ) t) 1 + 1t t (e) Kunnen twee stroomlijnen elkaar snijden? (f) Mag de wet van Bernoulli worden toegepast in een stationaire Couettestroming? (g) Het snelheidsprofiel in een laminaire grenslaag aan een vlakke plaat wordt benaderd met u V = { sin ( πy δ ), y δ 1, y δ met V de hoofdstroomsnelheid en δ = δ(x) de plaatselijke grenslaagdikte, en (x, y) Cartesische coördinaten langs resp. loodrecht op de plaat. Is het waar dat de verplaatsingsdikte gelijk is aan δ = ( 1 π ) δ? 1

2 (h) Beschouw de Stokes-stroming om een bol. De wrijvingsweerstand D van de bol wordt dan gegeven door de Stokes-formule D = 6πµRV, met µ de dynamische viscositeit, R de bolstraal, en V de aanstroomsnelheid. Is het waar dat de weerstandscoëfficiënt C D voor deze stroming rechtevenredig is met het Reynolds-getal Re, d.w.z. C D Re? (i) Beschouw de vloeistofstroming door een buis (met diameter D) waarin lokaal een vernauwing (met diameter d) is aangebracht. De vloeistof heeft een dichtheid ρ (kg/m 3 ) en een kinematische viscositeit ν (m /s). De over de doorsnede gemiddelde stroomsnelheid is u (m/s). Over de vernauwing meet men een drukval p [kg/ms ]. Is het waar dat dit probleem door drie kentallen (dimensieloze parameter-clusters) wordt beschreven? (j) Is het waar dat de liftkracht op een vliegtuigvleugel op zeer grote hoogte (ca. 1 km) bij gelijke vliegtuigsnelheid en invalshoek kleiner is dan dichter bij de grond?

3 . Een viskeuze vloeistof met dichtheid ρ en kinematische viscositeit ν stroomt langs een oneindig uitgestrekte poreuze, vlakke wand (zie figuur). Teneinde de grenslaaggroei te beperken, wordt door de wand vloeistof afgezogen. Dit gebeurt met een constante snelheid V, die vanwege de zeer kleine poriën als uniform mag worden opgevat. Nu blijkt zich enige tijd na het aanschakelen van de afzuiging een stationaire, laminaire stroming in te stellen. De stroming is dan volledig ontwikkeld (dus eindeffecten aan de rand van de plaat zijn verwaarloosbaar). We kiezen een assenstelsel met de x-coördinaat parallel aan de plaat (en in vlak van de tekening) en de y-coördinaat loodrecht op de plaat. De stroming is onafhankelijk van de x-coördinaat. Op zeer grote afstand van de wand zijn de x- en y-snelheidscomponen- ten u = (U, V ). Bovendien is daar de druk constant verondersteld (dus onafhankelijk van de x-coördinaat). De stroming mag als twee-dimensionaal verondersteld worden, en de zwaartekracht speelt geen rol van betekenis. (1 pnt) ( pnt) (3 pnt) ( pnt) (a) Toon aan met behulp van de continuïteitsvergelijking dat voor de snelheidscomponent in de y-richting geldt: v = V. (b) Reduceer de x- en y-componenten van de Navier-Stokes vergelijking door gebruik te maken van de gegeven aannames. Geef argumentatie. (c) Bepaal uit deze gereduceerde vergelijkingen de snelheid u(y) als functie van de gegeven parameters U, V en ν. (d) Bereken uit het voorgaande de wandschuifspanning τ. 3

4 ( pnt) (e) Bereken deze τ eveneens uit een integrale impulsbalans over de gestippelde contour (die zich in de y-richting zeer ver uitstrekt zodat u = U ). 3. Een voorwerp wordt geplaatst in een uniforme parallelstroming met snelheid U. Ter beschrijving van de stroming hanteren we x, y-coördinaten zoals gedefinieerd in de schets. Voor het opstellen van de integrale massa- en impulsbalans kiezen we een contour zoals aangegeven met de onderbroken lijn: (1) linkervlak op x = () rechtervlak op x = L (3) bovenvlak op y = a (4) ondervlak op y = a Verder is het volgende gegeven: de stroming is stationair; de stroming is incompressibel (ρ is constant); de zwaartekracht speelt geen rol; overal langs de contour is de druk in goede benadering gelijk aan p = p ; de stroming is symmetrisch t.o.v. de x-as; de snelheidsverdeling op x = L is: u(l, y) = A + B cos ( ) } πy a, y a = U, y a (1) 4

5 langs boven- en ondervlak is } u(x, ±a) = U v(x, ±a) de breedte loodrecht op het vlak van tekening is W = 1. ( pnt) (3 pnt) (3 pnt) ( pnt) (a) Metingen hebben aangetoond dat u(l, ) = en bovendien dat het snelheidsprofiel u op x = L, y = ±a glad aansluit op de hoofdstroming. Bepaal de constanten A en B in (1). (b) Leid m.b.v. de integrale massabalans een uitdrukking af voor de massaflux φ m die door het bovenvlak ( < x < L; y = a) van de contour wegstroomt. [Door sectie 4 op y = a stroomt eenzelfde massaflux φ m uit de contour weg, maar vanwege de symmetrie t.o.v. de x-as kunnen we volstaan met het beschouwen van het bovenvlak < y < a]. (c) Bepaal de x-impulsfluxen door de vlakken (1), () en (3). [Er is gegeven dat cos zdz = 1z + 1 sin(z) + constante]. 4 (d) Stel de integrale impulsbalans op en bepaal hiermee de totale weerstandskracht die het voorwerp ondervindt. 5

6 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE VAKGROEP TRANSPORTFYSICA Uitwerkingen Tentamen FTV voor W (3B47) van donderdag 8 april (a) Ja. De stroming voldoet aan de (incompressibele) continuï- teitsvergelijking v = u x + v y =, dus er kan een stroomfunctie worden gedefinieerd. (b) Nee, immers ω z v u = t in het algemeen. x y (c) Nee. De versnelling van een deeltje wordt gegeven door de materiële afgeleide van de snelheid v: Dv Dt = v + (v )v. t Voor de x- en y-componenten vindt men in het punt (x, y) = (1, ) op t = : Du = u + u u + v u = Dt t x y = xt + (xt + y)t + (xt yt ) = = 4 Dv = v + u v + v v = Dt t x y = (x yt) + (xt + y) t + (xt yt ) t = = 33. (d) Nee. Voor deze twee-dimensionale stroming is de reksnelheidstensor ( t D = 1 + 1t ) 1 + 1t. t (e) Ja. Twee stroomlijnen kunnen elkaar snijden in een stuwpunt, alwaar de snelheid gelijk is aan nul. (f) Nee. Een (stationaire) Couette-stroming is viskeus-gedomi- neerd, en derhalve mag de wet van Bernoulli niet worden toegepast. (g) Ja. Na substitutie van u vindt men δ = ( ) 1 u [ ( )] V dy = δ 1 sin πy δ dy = = ( ) y + δ πy cos δ = ( ) 1 π δ π δ. 6

7 (h) Nee. Substitutie van D = 6πµRV in de definitie van de weerstandscoëfficiënt C D = D/ ( 1 ρv A ), met A = πr, levert C D = 4/Re, met Re = RV/ν. De weerstandscoëfficiënt is dus omgekeerd-evenredig met het Reynolds-getal: C D Re 1. (i) Ja. Dit stromingsprobleem wordt beschreven door 6 parameters ( p, d, D, ρ, ν, u), waarin 3 dimensies (massa M, lengte L, tijd T ) voorkomen. Volgens het Buckingham π-theorema kan het probleem worden beschreven met 6 3 = 3 onafhankelijke kentallen. De dimensieloze drukval kan men bijvoorbeeld schrijven als p ρu = f ( L D, ud ν ). (j) Ja. De liftkracht L wordt gegeven door het Kutta-Joukowski-theorema: L = ργv, waarbij ρ de dichtheid, Γ de circulatie rond de vleugel, en V de aanstroomsnelheid is. Op grotere hoogte is de luchtdichtheid kleiner, en de liftkracht L dus eveneens. 7

8 . Voor de stroming boven de poreuze plaat (zie figuur) wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen: de stroming is stationair, mag als tweedimensionaal beschouwd worden en de stroming is volledig ontwikkeld (eindeffecten verwaarloosbaar). De dichtheid ρ en viscositeit ν zijn constant. (a) De wand staat stil, dus u(y = ) =, en de verticale snelheid is daar v(y = ) = V. De stroming is volledig ontwikkeld, en eindeffecten u v zijn verwaarloosbaar: u = u(y) en v = v(y) (of: = en = ). x x Massabehoud vereenvoudigt tot u x + v y = dv dy =. () Hieruit blijkt dat v(y) = constant. De randvoorwaarde voor de verticale snelheidscomponent van de stroming aan de plaat geeft dan: v(y) = V. (b) De x- en y-component van de twee-dimensionale Navier-Stokes vergelijking hebben de volgende vorm: u t + u u x + v u y = 1 ρ v t + u v x + v v y = 1 ρ p x + u ν( x + u y ), (3) p y + v ν( x + v y ). (4) 8

9 Vanwege stationariteit volgt u = en v =. Inmiddels weten we t t dat u = en v = V x. Ver boven de plaat is de druk constant en onafhankelijk van de x-coördinaat, dus p =. x De y-component van de Navier-Stokes vergelijking reduceert dan tot: dp dy =. (5) Dat betekent dat de druk nergens van de y-coördinaat afhangt en dat dus overal geldt p =. De x-component van de Navier-Stokes vergelijking x reduceert dan tot: du V dy = ν d u dy. (6) (c) De x-component van de Navier-Stokes vergelijking lossen we als volgt op. Na één keer integreren (naar y) volgt: du dy + V ν u = C. (7) De particuliere oplossing van (7) is u p = Cν V, en de homogene oplossing is u h = C 1 exp ( V ν y ), en u(y) = u p + u h. Toepassing van de randvoorwaarden u(y = ) = en u(y ) = U om de integratieconstantes Cν C en C 1 te bepalen levert twee relaties: V = U en Cν V + C 1 =. Het snelheidsprofiel u(y) wordt dus: ( u(y) = U [1 exp V )] ν y. (8) (d) De wandschuifspanning τ volgt uit: τ = σ xy (y = ) = ρν ( u + v y x ρu V. ) y= = (e) Om de wandschuifspanning te bepalen met behulp van de integrale impulsbalans kunnen we ons beperken tot de x-component. Het controlevolume is geschetst in de figuur bij de opgave, en de contour waarmee het volume omsloten wordt is vastgelegd door de normaalvectoren ˆn i, met i {1,, 3, 4}, die loodrecht staan op de respectievelijke contoursegmenten S i : ˆn 1 = ( 1, ), u 1 = (u(y), V ), (u 1 ˆn 1 ) = u(y) ; ˆn = (1, ), u = (u(y), V ), (u ˆn ) = u(y) ; ˆn 3 = (, 1), u 3 = (U, V ), (u 3 ˆn 3 ) = V ; ˆn 4 = (, 1), u 4 = (, V ), (u 4 ˆn 4 ) = V. Voor de stroming geldt: stationair (dus u t = ); (9) 9

10 twee-dimensionaal (D, dus u = (u, v, )); zwaartekracht speelt geen rol, en ρ=constant; overal langs contour: p=constant; De integrale impulsbalans heeft de volgende vorm: ρudv + ρu(u ˆn)dS = ρgdv ˆnpdS t V S V S + ˆn σds + K. De druk is overal constant, dus oefent geen netto kracht uit op de stroming in het controlevolume. Er werken geen externe krachten op de stroming in het controlevolume. Bovendien speelt zwaartekracht geen rol en is de stroming stationair. Dit leidt tot een vereenvoudigde versie van de impulsbalans. De x-component is 4 ρ u(y)(u ˆn)dS i = τ ds 4, (1) S i S 4 i=1 waarbij we tevens gebruikt hebben dat bij S 3 de schuifspanning nul is (snelheid constant), en dat de viskeuze krachten bij S 1 en S elkaar precies opheffen (onafhankelijk van de x-coördinaat). De impulsbalans (1) wordt nu: ρ H u (y)dy + ρ H S u (y)dy ρu V L = τ L τ = ρu V. 3. (a) u(l, ) = A + B = u(l, ±a) = U A B = U Hieruit volgt: A = B = 1 U, dus: u(l, y) = 1 ( )] πy [1 U cos. ( ) a } (b) Massabalans: S ρ(v n)ds = met S = S 1 + S + S 3 voor het bovenvlak ( x L, y a): (1) n = ( 1, ), v = (U, ) v n = U ρ(v n)ds = ρua S 1 () n = (1, ), v = (u(l, y), ) v n = +u(l, y) a ρ(v n)ds = ρ u(l, y)dy S 1

11 (3) n = (, 1), v = (U,??) ρ(v n)ds = φ m. S 3 De massabalans levert: φ m = ρ a van (*) vindt men a u(l, y)dy = 1 U a zodat: φ m = 1 ρua. [U u(l, y)] dy. Na substitutie [ ( )] πy 1 cos dy = 1 a Ua, (c) x-impulsflux: S ρu(v n)ds Met het bovenstaande leiden we af voor het bovenvlak ( x L ; y a): (1) S 1 ρu(v n)ds = ρu a () S ρu(v n)ds = +ρ a u (L, y)dy Met (*) wordt deze integraal: a u (L, y)dy = 1U [ ( )] a 4 1 cos πy a dy = 1 4 U a [ 1 cos ( πy a = 1U [ y a 4 a sin ( ) ] πy π a a ) ( )] + cos πy a dy + 1U ( ) a 4 cos πy a dy ( ) Nu is: a ( ) πy cos dy = a a ( ) ( ) πy πy cos d = a π a a [ a 1 πy π a + 1 ] πy a sin = 1 4 a a, zodat (**) wordt: 1 [a 4 U + 1 ] a = 3 8 au dus de impulsflux door (): 3ρU a. 8 (3) ρu(v n)ds = U φ m = 1 S 3 ρu a. (d) Symmetrie t.o.v. de x-as impliceert dat het voorwerp geen kracht in de y-richting ondervindt. Impulsbalans in de x-richting: ρu(v n)ds = pnds + F x. S S Aangezien de druk langs de contour uniform is, is de netto drukbijdrage gelijk aan nul. Over blijft (zie onderdeel (c)): ρu a ρu a + 1 ρu a = F x F x = 1 8 ρu a. 11

12 Dit is de kracht die op de vloeistof binnen de contour wordt uitgeoefend (door het voorwerp), berekend voor alleen het boven-halfvlak ( x L ; y ). De (totale) kracht op het voorwerp is dus: F x = F x = ρu a. 1

Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld

Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld Het brachistochroonprobleem van een magneet in een niet-uniform magneetveld Willem Elbers 5 april 013 Inleiding Het traditionele brachistochroonprobleem betreft de vraag welke weg een object onder invloed

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

Algemene Natuurkunde II

Algemene Natuurkunde II Algemene Natuurkunde II professor P. Van Duppen Inge Verbeek 2006-2007 Inhoudsopgave IV Elektriciteit en Magnetisme 1 23 Elektrische velden en de wet van Coulomb 3 23.1 Eigenschappen van elektrische ladingen............................

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

Klassieke Mechanica Een brede introductie

Klassieke Mechanica Een brede introductie Klassieke Mechanica Een brede introductie H. Christiaen 2 Versie 1.51 16-10-2014 Omslagillustratie: foto ontleend aan Wiki Commons: Newtons cradle animation (http://commons.wikimedia.or/wiki/file:newtons_cradle_animation_book.gif)

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Opgave: Deeltjesversnellers

Opgave: Deeltjesversnellers Opgave: Deeltjesversnellers a) Een proton is een positief geladen en wordt dus versneld in de richting van afnemende potentiaal. Op het tijdstip t1 is VA - VB negatief, dat betekent dat de potentiaal van

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser Opgave 1 Afdaling Een skiër daalt een 1500 m lange helling af, het hoogteverschil is 300 m. De massa van de skiër, inclusief de uitrusting, is 86 kg. De wrijvingskracht met de sneeuw is gemiddeld 4,5%

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

4 Dynamische achtergrond

4 Dynamische achtergrond 4 Dynamische achtergrond 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we de relatie leggen tussen weersystemen en de formules die de dynamische processen in de atmosfeer kwantitatief beschrijven. Hierdoor krijgen

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Sinusoïden Uitwerkingen ij _ Voorkennis: Sinusoïden V_ a A( π, ), B( π, ), C( π, ) en D(π, ) Met de rekenmachine : Y = sinx Y = Met CALC, Intersect of G-Solve, ISCT: c V_ a x,6, x,5 of x,67 Bij een verschuiving van

Nadere informatie

Realisatie Energy5. Energiezuinige prototypewagen. Gery Fossaert. Michel Remon. Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

Realisatie Energy5. Energiezuinige prototypewagen. Gery Fossaert. Michel Remon. Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 1 Academiejaar 2011 2012 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Realisatie Energy5 Energiezuinige prototypewagen Scriptie voorgedragen tot het behalen van het diploma van Master in de Industriële Wetenschappen

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT MEMO Datum Auteur(s) Onderwerp BvtH/M08.079 24-nov-2008 Bas van 't Hof Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA tel. 015-285 0125 fax. 015-285

Nadere informatie

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als:

De kracht waarmee een voorwerp met massa m aangetrokken wordt tot de aarde, die we dus nu kunnen noteren als: De zwaartekracht Herinner u: * Definitie: Kracht = oorzaak van versnelling (of vervorming, wat op mikroskopisch nivo op hetzelfde neerkomt). * Wet van Newton: hoe zwaarder iets is, hoe moeilijker het te

Nadere informatie

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens

Prof. Pr, Ir. J.D. Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Afstudeerverslag Tatel : Doos : The-mo-vPs@g$lastisehe analyse voor een spuitgiet product J.P.H. verest juni, 1987 Prof. Pr, Ir. J.D. ~. Yanssen Pr. W.A.M. Brefnelrnana Dr. Is. F.P.T. Baaijens Rappmtnummer

Nadere informatie

Inleiding van elektromechanische energieomzetting

Inleiding van elektromechanische energieomzetting Inleiding van elektromechanische energie-omzetting Cl 100-1 Inleiding van elektromechanische energieomzetting Ir. D. Hamels Prof. ir. J. A. Schot Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput' 1. Elektromechanische

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid

Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de 2 de en 3 de graad secundair onderwijs. Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid Handleiding voor de leerkracht wetenschappen van de de en 3 de graad secundair onderwijs Basiswetten van de fysica toegepast op verkeersveiligheid INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING 3. FYSISCHE BEGRIPPEN 4.1 De

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie