Meer smaken dan je denkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer smaken dan je denkt"

Transcriptie

1 Meer smaken dan je denkt Vrouwen in de accountancy Universiteitsrestaurant In Balans Het universiteitrestaurant In Balans heeft onderzocht hoe het beter op de vraag van de studenten kan inspelen. Naarmate de samenstelling van de studentenpopulatie verandert, wijzigt zich de vraag. Bestond het assortiment voorheen uit broodjes kroket, patat met en saté, sinds de groei van het aantal vrouwelijke studenten is het menu uitgebreid om het evenwicht in het aanbod te herstellen. De volgende uitgangspunten lagen ten grondslag aan de nieuwe kaart: Meer gezonde voeding. Meer laag calorische producten. Meer fun food. Vegetarische alternatieven. 0

2 Achtergrond Equal project De Glazen Muur De economie is gebaat bij een mix van mannelijke en vrouwelijke talenten en vaardigheden in alle functies en beroepen. Nederlandse vrouwen kiezen echter nog weinig voor opleidingen en banen met een mannelijk imago of haken na enige tijd af. Mannen daarentegen zijn weinig te vinden in uitvoerende functies in de zorg en het onderwijs. Het Equal project De Glazen Muur wil deze schotten op de arbeidsmarkt doorbreken. Het doel van het project De Glazen Muur is het beter benutten van het potentieel van meisjes en vrouwen voor opleidingen, beroepen en functies met een mannelijk en/of technisch imago. Het project bestaat uit het uitvoeren van acht pilotprojecten, onder meer gericht op vrouwen in de accountancy, vrouwen in de logistiek, vrouwen in de beveiliging, herintreedsters met een technische opleiding en meisjes binnen het technisch/bèta onderwijs. Kennis die via deze pilots wordt verkregen alsmede expertise die eerder op dit terrein is ontwikkeld, zullen via een gerichte campagne over nut, noodzaak en praktische mogelijkheden worden overgedragen aan beleidsmakers, werkgevers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. De Glazen Muur wordt gefinancierd uit het Equal programma van de Europese Unie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en later het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. VanDoorneHuiskes en partners is als één van de expertorganisaties op het terrein van vrouwen binnen arbeidsorganisaties door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om binnen De Glazen Muur een aantal projecten op te zetten en uit te voeren. 0

3 VanDoorneHuiskes en partners VanDoorneHuiskes en partners is de initiator van het project Vrouwen in de accountancy en is een onafhankelijke expertorganisatie op het gebied van diversiteit binnen arbeidsorganisaties. Onderzoek en advies zijn de kerntaken. Van DoorneHuiskes en partners richt zich op beleids- en organisatievraagstukken binnen overheid en bedrijfsleven en heeft vele onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd op het terrein van: diversiteitbeleid, genderbewust personeelsbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, gendermainstreaming, balans tussen werk en privéleven, werken in deeltijd, loopbaanonderzoek m/v, cultuurdiagnose m/v en competentieontwikkeling. Maar ook onderzoek naar maatschappelijke trends, organisatieverandering en innovaties behoren tot haar werkterrein. Voorts heeft VanDoorneHuiskes en partners ruime ervaring met projectmanagement en instrumentontwikkeling. VanDoorneHuiskes en partners bestaat sinds 1987 en is vanaf de jaren tachtig betrokken bij diverse (inter)nationale netwerken gerelateerd aan diversiteit. Accountancy klaar voor de toekomst? Accountancy is veel meer dan werken met cijfers. Kennis van het vak van accountant en het beeld dat men ervan heeft, schieten op een aantal punten tekort. De voorlichting moet zeker de inhoud, het professionele en serieuze karakter, alsmede de status centraal blijven stellen. Aanvullend is het van groot belang om ook het sociale aspect, de vereiste communicatieve vaardigheden, de veelzijdigheid en de dynamiek te benadrukken in voorlichting aan belangstellenden voor een studie accountancy. Voorts zouden voorlichtingspakketten het maatschappelijk belang sterker moeten onderstrepen. Door een betere balans tussen deze aspecten in de voorlichting is de kans groot dat vrouwen vaker voor een opleiding tot accountant zullen kiezen. Door te laten zien dat er meer smaken zijn dan je denkt, wordt een keuze voor accountancy stukken aantrekkelijker dan nu het geval is. De pilot Vrouwen in de Accountancy analyseert de mogelijkheden om deze keuze te stimuleren.

4 Instroom Krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender, Gezocht: accountants en De slag om de student. Koppen die schreeuwen om meer accountancytalent zijn regelmatig te vinden in kranten en tijdschriften en de accountancystudent zelf weet het: ze zijn goud waard. In 2006 is de instroom van studenten voor het eerst sinds jaren in WO- en in HBO- opleidingen gestegen; een gemiddelde stijging van 26%. Toch is deze stijging volgens het NIVRA nog absoluut onvoldoende om te voorzien in de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien is de uitstroom uit de opleidingen hoog: het aantal ingeschreven accountants is beduidend lager dan het aantal startende studenten; er is sprake van een hoog afvalpercentage tijdens de studie en de stage. Deze tendensen noodzaken tot het gericht werven van accountancystudenten. Het aantrekken van meer vrouwelijke studenten is hierbij een speciaal aandachtspunt, want minder vrouwen dan mannen volgen een accountancyopleiding. Een derde is vrouw Ongeveer een derde van de HBO en WO accountancystudenten is vrouw. Het aandeel vrouwen in de toeleidende economische studies voor de RA-opleiding is ook ongeveer een derde. Bij vele andere universitaire studies is de instroom van mannelijke en vrouwelijke studenten al jaren gelijk. Dit zou ook voor accountancystudies een doel kunnen zijn. De accountancy is een beroep dat vrouwen zeer goed kunnen uitoefenen. Het is een aantrekkelijk beroep. Er is sprake van een zeer goede werkgelegenheidssituatie en van een relatief goede salariëring. Behalve zorgvuldigheid en integriteit vraagt het beroep om goede contactuele, communicatieve en adviesvaardigheden. De financiële beroepswereld wordt door (vrouwelijke) studiekiezers echter nog vaak als mannenbolwerk getypeerd, waar sprake zou zijn van traditionele, hiërarchische organisatieculturen en van een masculiene uitstraling. De sector heeft tegelijkertijd het imago van lange dagen en een hoge werkdruk. Dit zijn kenmerken die overigens ook voor mannen steeds minder aantrekkelijk zijn. Onder studenten blijkt het beroep van accountant te kampen te hebben met een imago van saai, de hele dag boekhouden en achter je bureau zitten. Die uitstraling van het beroep van accountant vinden we terug in de cijfers van werkzame registeraccountants. Het aandeel vrouwen in het actieve ledenbestand van NIVRA bedraagt in procent. Als we kijken naar de functies die vrouwelijke registeraccountants bekleden, dan is 11 procent van de personen die als openbaar accountant werkzaam zijn vrouw. Accountantsfuncties bij de overheid worden voor 18 procent door vrouwen vervuld en in het bedrijfsleven voor 13 procent. Relatief groot is het aandeel vrouwelijke accountants dat in het onderwijs werkzaam is, 0

5 namelijk 25 procent. Daarmee is gezegd, dat vrouwelijke accountants zich vaker dan mannen in sectoren bevinden waar de honorering en loopbaanperspectieven minder gunstig zijn. Opmerkelijk is het verschil in het aantal vrouwen en mannen onder de geregistreerde niet-actieve registeraccountants van 30 tot en met 44 jaar. In totaal zijn er in deze leeftijdscategorie 74 geregistreerde niet-actieve vrouwelijke registeraccountants en 24 geregistreerde niet-actieve mannelijke registeraccountants. Doelen van de pilot De algemene doelstelling van het project Vrouwen in de accountancy is om het aandeel vrouwen in accountancyfuncties te vergroten. Subdoelen: Het bijdragen aan verhogen van de instroom van vrouwen in RA en AA opleidingen in het algemeen. Het bijdragen aan verhogen van de doorstroom van vrouwen uit de hbo AC en BE opleidingen naar accountancy opleidingen. Het aantrekken van vrouwen vanuit andere opleidingen/beroepen (met een zeker raakvlak met accountancy, zoals bijvoorbeeld fiscaal juristen) voor de registeraccountantopleidingen. Het behouden/ voorkomen van uitstroom van accountancystudenten. Verbetering van het imago van het beroep accountant in het algemeen onder (potentiële) accountancystudenten (m/v). Door vrouwen te stimuleren voor de accountancy te kiezen, draagt de pilot bij aan de wervingskracht van het vak. Bovendien komt diversiteit de kwaliteit van het werk ten goede. Teams met uiteenlopende talenten presteren beter omdat zij gecombineerd over meer kennis, vaardigheden en ideeën beschikken. Ten slotte draagt een meer diverse personele samenstelling bij aan verandering van imago en bedrijfscultuur. De pilot richt zich op: Studiekiezers. Potentiële vrouwelijke studenten accountancy, richting registeraccountant (WO) en AA-accountant (hbo). Vrouwelijke studenten in hbo AC en BE opleidingen. Vrouwelijke registeraccountantstudenten. Studievoorlichters. Decanen. De accountancyopleidingen. 0

6 Verankering en inbedding De pilot draagt via bijeenkomsten en gesprekken met relevante actoren, zoals NIVRA, NOvAA, grote accountancyfirma s, studie-instellingen, studenten, media, bij aan verdere bewustwording rond vrouwen in de accountancy. Verankering komt tot uitdrukking in bijeenkomsten - met studenten, studie-instellingen en brancheverenigingen NIVRA en NOvAA waar gesproken is over de heersende problematiek en over mogelijkheden tot verbetering van de situatie. In deze bijeenkomsten is bijvoorbeeld ingegaan op wensen, verwachtingen, beelden en kennislacunes bij (potentiële) studenten. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd om te komen tot adequater voorlichtings (campagnes). Waarom accountancy? De keuze voor de studie accountancy maken studenten vooral op inhoudelijke gronden. Zij hebben belangstelling voor de financiële wereld, ze vonden vakken als economie 2 interessant, hebben een vooropleiding op MBO- of HBO-niveau in deze richting reeds afgerond en willen erin doorgroeien. De keuze voor accountancy wordt verder gestimuleerd doordat zij in dit vakgebied snel en veel kunnen leren. Voorts beschouwen zij het contact en de communicatie met verschillende bedrijven en personen als attractieve factor van het vak accountancy; een kijkje in de keuken bij veel bedrijven. Tenslotte speelt het gunstige toekomstperspectief in termen van baanzekerheid, carrièremogelijkheden en de goede basis voor een baan ook buiten de accountancy en aan de andere kant van de tafel een belangrijke rol. Redenen om voor Accountancy te kiezen studenten die al gekozen hebben (bachelor, master, post-master) (N=84) Cijfers/ Economie/ Financiële vakgebied 50% Dynamisch/ afwisselend 29% Veel leren (Vakken in) Vooropleiding 20% 20% Goed arbeidsperspectief 15% Klantcontacten/ communcatie Carrièremogelijkheden Combinatie theorie-praktijk 12% 12% 13% Goede basis Meeloopdagen/ introductiedagen/ voorlichting Ken een Accountant 6% 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Cijfers / Economie / Financiële vakgebied 62% Bron: Van Doorne-Huiskes, A. en W. Conen (2007), Glazen Muur: Aandacht voor instroom en behoud van Salaris 24% talent in de Accountancy, Resultaten van Gesprekken met Studenten Vooropleiding 19% 0 Carièremogelijkheden Goed arbeidsperspectief 10% 10% 0% 25% 50% 75%

7 Bijna een derde van de studenten met wie in deze pilot mondeling of schriftelijk contact is geweest, denkt dat er verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen in redenen om voor accountancy te kiezen. Voor beide seksen zijn inhoudelijke factoren het belangrijkst. Wel spelen nuanceverschillen: mannen zijn wellicht toch meer carrièregericht en hechten iets meer waarde aan status en verantwoordelijkheid, terwijl vrouwen meer nadruk leggen op sociale aspecten zoals de omgang met klanten. Deze nuanceverschillen vinden we terug in de redenen die mannelijke en vrouwelijke studenten spontaan voor hun studiekeuze aangeven. Wanneer je echter aan economiestudenten als potentiële accountancystudenten vraagt waarom ze voor de studie en het beroep accountancy zouden kiezen, geven ze aan hun studiekeuze vooral te zullen baseren op inhoudelijke affiniteit; dynamiek, afwisseling en klantencontact komen in hun antwoorden in het geheel niet naar voren. Cijfers/ Economie/ Financiële vakgebied Hun horizon reikt tot aan de studie en niet verder. Hun beeldvorming rond het beroep Dynamisch/ afwisselend is niet compleet; veel jongere studenten lijken niet op de hoogte te zijn van het bestaan Veel leren van de afwisseling (Vakken in) en Vooropleiding van de communicatieve aspecten 20% die het beroep van accountant Goed arbeidsperspectief 15% te bieden heeft. De studenten geven aan dat ze graag zouden willen horen wat de Klantcontacten/ communcatie functie inhoudt, behalve het bij iedereen bekende cijferwerk. Carrièremogelijkheden 12% Combinatie theorie-praktijk 12% 13% 20% 29% 50% Goede basis Meeloopdagen/ introductiedagen/ voorlichting 6% 7% Ken een Accountant 6% Redenen om voor Accountancy te kiezen studenten die nog niet gekozen hebben (N=21) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Cijfers / Economie / Financiële vakgebied 62% Salaris 24% Vooropleiding 19% Carièremogelijkheden 10% Goed arbeidsperspectief 10% 0% 25% 50% 75% Bron: Van Doorne-Huiskes, A. en W. Conen (2007), Glazen Muur: Aandacht voor instroom en behoud van talent in de Accountancy, Resultaten van Gesprekken met Studenten 0

8 Gevraagd naar het beeld van het beroep van accountant reageren economiestudenten met kwalificaties zoals saai, vrij eentonig werk, man in pak, jaarrekeningen, cijfers, kantoorbaan, veel computerwerk, nette, precieze, serieuze mensen, nauwkeurig, geordend, zakelijk, formeel, hard werken en goed salaris. Heel af en toe reageert een student met druk, veel bezig, afwisselend, veel contact, gevarieerd en adviesgericht. De dynamiek van het beroep, de afwisseling, het klantencontact, het leren, de carrièremogelijkheden: die beelden lijken niet altijd even goed aan te komen bij studenten die op het punt staan een keuze te maken. Ook de studenten die al een keuze hebben gemaakt en aangeven zelf een zeer positief en doorgaans dynamischer beeld te hebben van het beroep, weten dat accountancy in de buitenwereld vooral een saai imago heeft. Hun eigen beeld is vaak in de loop van de tijd gegroeid, veranderd, concreter en positiever geworden. Vaak vinden ze dat voorlichting tekortschiet en dat de werving kortzichtig en oneerlijk is. Dus niet ontkennen dat je interesse moet hebben in cijfers en de financiële wereld. Ook het harde werken moet niet verzwegen worden. Er moeten geen mensen aangetrokken worden op basis van een materialistisch en irrealistisch imago, geen mensen die eigenlijk weinig tot geen affiniteit met de materie hebben. Voorlichting en imagoverandering zijn kernwoorden op weg naar een hogere instroom. 0

9 Tijdens de studie De leuke kant van de studie is volgens de studenten vooral de combinatie van theorie en praktijk, het feit dat zij in de praktijk meteen de theorie terugzien. Bovendien vinden zij het doorgaans interessante stof en biedt de studie voldoende afwisseling. De studiedruk is zonder twijfel een aspect dat zij minder prettig vinden. De hoeveelheid tijd die de opleiding in beslag neemt, óók vrije tijd, is erg hoog. Dit betekent voor studenten dat zij behalve het reguliere programma s avonds en/of in het weekend nog huiswerk hebben. In het verlengde van deze studie- en werkdruk liggen ook veel van de redenen voor voortijdige uitstroom. De combinatie van theorie, studie en praktijk is (te) zwaar en intervenieert (te) sterk met het privéleven. Behalve de druk die studenten te veel kan worden en die wellicht bij aanvang onderschat is, kan ook de moeilijkheidsgraad een rol spelen en het feit dat men verbaler moet zijn dan verwacht. Woorden blijken in het vak net zo n belangrijke rol te spelen als cijfers. Dit onderstreept het belang van communicatieve vaardigheden. Uit het onderzoek in het kader van de pilot komt naar voren dat onder HBOaccountancy-studenten mannen relatief vaker uistromen uit de studie dan vrouwen. Ook blijkt dat vrouwen gemiddeld ongeveer een half jaar korter over hun studie doen. Een reden te meer om actief op vrouwen in te zetten bij de werving. Goede voorlichting vooraf en gedurende de studie en een betere balans tussen werk, studie en privéleven spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van uitstroom en behoud van accountancytalent. Lezingenmenu Om de belangstelling blijvend te maken, heeft de restauranthouder van In Balans een lezingenprogramma opgesteld, voor aankomende accountancystudenten (m/v). Op dat menu staat: Behalve Boekhouden. Jaarrekeningen controleren. Wiskunde. Nu ook Psychologie. Communicatie. 0

10 SWOT-analyse Wat zijn sterke en zwakke punten van de studie accountancy? Waar liggen kansen en welke bedreigingen bestaan er? Sterke en zwakke punten zijn punten die kenmerkend zijn voor de studie en die de opleidingsinstituten zelf in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden; kansen en bedreigingen zijn ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan de opleidingen en hun studenten min of meer onderhevig zijn; hier zouden op meer macroniveau veranderingen kunnen worden ingezet. Sterke punten (Strengths) Goede, gerespecteerde opleiding waarmee ook een goede baan buiten de accountancy gerealiseerd kan worden. Combinatie van studie en praktijk vindt men doorgaans erg leuk: de theorie die men leert, komt weer terug in het praktijkgedeelte. Interessante stof en afwisselende studie. Zwakke punten (Weaknesses) Relatief zware, lange opleiding. Pittige combinatie van werken en studeren. (Te) weinig adequate voorlichting. Kansen (Opportunities) Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een sterke positie van de werknemer. Bedreigingen (Threats) Veranderingen in het toeleidende onderwijs. Imago van accountancy en onbekendheid met wat de studie en het beroep inhouden bij zowel studiekiezers als mensen meer in het algemeen. Oneerlijke werving. Op het niveau van de opleidingen zelf valt te overwegen om de zware combinatie van werken en studeren enigszins te verlichten. Dit betekent niet dat Accountancy een gemakkelijke studie moet worden, maar wel dat onnodige uitstroom wordt voorkomen. Ook goede, eerlijke en adequate voorlichting is belangrijk, zowel voorafgaand aan als gedurende het studietraject, zodat je een zeer bewuste keuze kan maken of je al dan niet gemotiveerd genoeg en bereid bent om dit traject volledig te doorlopen. 10

11 Meer op macroniveau zijn er veranderingen gaande in het onderwijs die leiden tot een verminderde instroom. Daarnaast zijn instanties steeds vaker met behulp van oneerlijke werving aan het werven. Deze ontwikkelingen spelen naast het al bestaande stoffige imago en onbekendheid met de studie. Deze bedreigingen zijn gekoppeld aan gebrek aan informatie die de studiekiezer in een lastige positie brengt. Aandachtspunten komen in grote lijnen dan ook neer op: Voor studiekiezers zijn betere voorlichting en het wegnemen van (belemmerende) kennishiaten van belang. Dit zal leiden tot vergroting van de instroom in combinatie met verlaging van de uitstroom. Voor studenten zélf zijn goede voorlichting vooraf en gedurende de studie en een betere balans tussen werk, studie en privéleven aandachtspunten om talent te behouden. Dit zal leiden tot verlaging van de uitstroom en daarmee verhoging van de instroom in het beroep. Stevige pot Wat vaak wordt vergeten, of onbekend is, over het vak van accountant, is: Druk Veel bezig Afwisselend Veel klantcontact Gevarieerd Adviesgericht Dynamiek Leren Carrièremogelijkheden Al met al een stevige pot, waar veel kandidaten voor een studie accountancy best graag de tanden in zullen zetten. 11

12 Uitgebalanceerd aanbod Ingrediënten voor een blijvende belangstelling van zowel vrouwelijke als mannelijke jonge accountants: Meer aandacht voor de combinatie van werk en studie. Aanboren van meer diverse talenten. Eerlijke werving. Imagoverbetering van het vak. Meer voorlichting op de juiste plaatsen. Aandacht voor de dynamiek, afwisseling en klantencontact in de werkomgeving. Meer sociale vakken, zoals communicatie en psychologie. Op basis van deze ingrediënten zal de keuken van In Balans telkens weer een nieuw uitgebalanceerd aanbod presenteren. Door meer smaken te bieden, zal In Balans zowel mannelijke als vrouwelijke studenten aan zich binden. 12

13 Feit en fictie: De rol van voorlichting en imago Imago, kennishiaten en voorlichting De meeste studenten en opleidingsfunctionarissen vinden dat er iets moet veranderen aan het imago van accountants. Het strookt niet met de werkelijkheid; de onwetendheid leidt tot verkeerde beeldvorming. Dus is een logische vervolgvraag: hoe kan dit imago worden verbeterd? Dit probleem speelt eigenlijk op twee niveaus. Enerzijds heb je het imago van de suffe boekhouder dat weinig uitnodigend is voor potentiële studiekiezers: hoe krijg je nu bij hen bekendheid met de meer dynamische en sociale kant van de professie? Anderzijds heb je te maken met het imago zoals dit leeft bij de buitenwereld, een diffuse groep die via een soort sociale druk invloed uitoefent op de studiekeuze van studenten. Deze buitenstaanders blijken doorgaans weinig inhoudelijke affiniteit met het vak te hebben. Voorlichting voor studiekiezers Hoe bereikt de branche nu dat haar boodschap daadwerkelijk aankomt bij studiekiezers? De strekking van de antwoorden van studenten is dat er boven alles een eerlijk beeld geschetst moet worden. Dus niet ontkennen dat je interesse moet hebben in cijfers en de financiële wereld, er moet niet worden gedaan alsof het salaris torenhoog is en het zo gaaf is dat je een auto krijgt (je zit er vervolgens ook de halve dag in) en het harde werken dat er bij kan komen kijken, moet niet verzwegen worden. Kortom: er moeten dus geen mensen worden aangetrokken op basis van een materialistisch en irrealistisch imago, geen mensen die eigenlijk weinig tot geen affiniteit met de materie hebben; deze mensen zullen uiteindelijk teleurgesteld raken en daar worden zowel de professie, de organisatie als de persoon in kwestie niet beter van. Veeleer moet de branche zoeken naar mensen die díe aspecten van het vak interessant vinden, die tot op heden onderbelicht zijn gebleven. Belangrijk daarbij is om studenten kennis te laten maken met de praktijk; dan zien ze zelf deze andere aspecten. In het kader daarvan lijken meeloopdagen een goed idee, meer promotie over de mogelijkheden van accountants in de praktijk, stages, inhouse dagen. Ook willen studenten graag in een vroeger stadium met voorlichting in aanraking komen. Dit is van belang omdat het een zware studie is en hoe eerder de juiste keuze gemaakt wordt, hoe minder de student wordt belast met extra vakken. Hier is een rol weggelegd voor voorlichting op scholen, personal coaching als begeleidende vorm, reclamecampagnes en informatiedagen of -avonden. 13

14 Het uitnodigen van leuke accountants uit de praktijk, wellicht een assistent accountant die voorlichting geeft op zijn/haar eigen school, die enthousiast kan vertellen wat er zoal gebeurt, vindt men een aantrekkelijke vorm. Dit komt overeen met de rol die AA-ambassadeurs van NOvAA vervullen. Aandacht voor de dynamiek, afwisseling en klantencontact in de werkomgeving kan de instroom, in het bijzonder van vrouwen, verhogen. Meer sociale vakken, zoals communicatie en psychologie, in het studietraject zou eveneens de belangstelling van vrouwen en waarschijnlijk ook van mannen voor de accountancy kunnen doen toenemen. Voorlichting voor de achterban Hoe deze boodschap bij de buitenwereld over te brengen? Hier valt te denken aan meer publiciteit in de vorm van leuke artikelen, interviews of columns in kranten en tijdschriften met daarin betere invulling van wat het beroep/de opleiding inhoudt en die het belang van accountants aan het publiek verduidelijken. Ook reclames om het beeld van stoffige boekhouder weg te nemen en er een dynamisch, multicultureel beroep van te maken, de nadruk op work-life balance, het beroep meer aanpassen aan het leven van nu inclusief veranderende leef en werkomgeving (flexibeler) en het benadrukken van de soft skills en dynamiek, kunnen bijdragen aan een beter beeld van het beroep accountant bij de buitenwereld. 14

15 Behoud van talenten Positieve en negatieve aspecten van de studie De leuke kant van de studie is volgens de studenten vooral de combinatie van theorie en praktijk, het feit dat men in de praktijk meteen de theorie terugziet. Het vak zou nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door eerder en meer in aanraking te komen met de praktijk. Het invoeren van een verplichte stage, in een eerder stadium, is een veelgenoemde mogelijkheid. Vooral de combinatie van werken en studeren maakt de studie behoorlijk pittig, waarbij werk, studie en privéleven elk continu strijden om meer aandacht. Verlichting en spreiding van de werkdruk zouden deze druk op tijd kunnen verminderen. Een meer duaal traject zou dit spanningsveld voor een groot deel kunnen oplossen. In dit model werken jongeren een aantal periodes fulltime en studeren ze in de tussenliggende periodes fulltime. Kantoren zouden geïnteresseerd kunnen zijn als opleidingen de mogelijkheid aanbieden van acht maanden fulltime werken en vier maanden fulltime studeren, bijvoorbeeld in de minder drukke periodes. Varianten op dit thema die door studenten worden genoemd: Direct na het doctoraalprogramma een half jaar of een jaar een fulltime programma om de theoretische opleiding voor RA af te ronden. Nadeel is dat je op dat moment nog geen praktijkvaardigheden op doet. Een variant hierop, bijvoorbeeld verplicht twee dagen en drie dagen werken is daarom ook een optie Ook is volgens een aantal studenten voor studie-instellingen de rol van de communicatie richting het werkveld van belang. Opleidingsinstellingen zouden meer het belang en de noodzaak van de studie moeten onderschrijven. Hiermee zouden ze een duidelijk standpunt moeten innemen tegenover de bedrijven om de werkdruk binnen de perken te houden. De werkdruk zou verminderd kunnen worden door de scholen duidelijk te laten communiceren met het werkveld en het belang van de studie helder te maken Ook wordt de studie volgens een deel van de studenten door studie-instellingen drukker gemaakt dan nodig is; men vindt dat de kwantiteit vaak van de kwaliteit wint en maakt veelvuldig melding van inspanningsverplichtingen die weinig lijken bij te dragen maar zeer veel (van de veel te schaarse) tijd vergen. Behalve de druk die studenten te veel kan worden en die wellicht bij het begin van de studie onderschat is, kan ook de moeilijkheidsgraad een rol spelen bij uitstroom. Hiervoor is ook betere voorlichting geboden. 15

16 Ten slotte kan het feit dat accountants verbaler moeten zijn dan verwacht een rol spelen bij uitstroom. Woorden blijken in het vak net zo n belangrijke rol te spelen als cijfers. Door meer sociale vakken (communicatie, psychologie) in het studietraject op te nemen, kunnen studenten daar beter op worden voorbereid. Trek Bestaande beelden over accountancy, die slechts een deel van de doelgroep trek doet krijgen in een studie accountancy: Weinig lekkere trek Andere beelden, vooral vooroordelen, zijn onder meer: Jaarrekeningen. Cijfers. Nauwkeurig. Geordend. Hard werken. Goed salaris. Saai. Eentonig. Man in pak. Kantoorbaan. Veel computerwerk. Deze beelden zorgen bij slechts een bijzonder klein deel van de doelgroep voor lekkere trek. 16

17 Meer praktijk in de studie aanbrengen kan de studie aantrekkelijker maken. 17

18 Belangrijkste conclusies op een rij Algemeen De vraag naar accountants stijgt, maar de instroom in de studies bleef in de afgelopen jaren vrijwel constant en de uitstroom uit de opleidingen is hoog. In 2006 is de instroom voor het eerst in jaren gestegen; toch is deze stijging onvoldoende om te voorzien in de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de aard van het accountancyberoep, dat zeer goed uitgeoefend kan worden door zowel mannen als vrouwen, is slechts zo n eenderde deel van de studenten vrouw. Instroom: de veranderingen in het onderwijs lijken ervoor te zorgen dat studenten minder kans krijgen om met het vak kennis te maken en dat ze hun weg naar de accountancyopleidingen moeilijker kunnen vinden. Instroom: Bij studiekiezers bestaat weinig inzicht in wat de functie inhoudt, behalve het bij iedereen bekende cijferwerk. De dynamiek van het beroep, de afwisseling, het klantencontact, het leren, de carrièremogelijkheden: allemaal aspecten van het vak die nauwelijks bekend zijn bij studenten die op het punt staan een keuze te maken. Voorlichting en imagoverandering zijn kernwoorden op weg naar een hogere instroom. Goede voorlichting voorafgaand aan en gedurende de studie en een betere balans tussen werk, studie en privéleven (oftewel: verlichting van de werkdruk) spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van uitstroom en behoud van accountancytalent uit en in de studie. 18

19 Imago en voorlichting De boodschap die volgens studenten verspreid moet worden, is dat accountancy veel meer is dan werken met cijfers. Het is belangrijk invulling te blijven geven aan de inhoud van het werk en het professionele karakter, de status en het serieus genomen worden. Maar kennis/het beeld van het vak van accountant schiet op een aantal punten tekort en dat deel zou nu juist nog aangestipt moeten worden; daarbij gaat het vooral om het belang van communicatie en het sociale aspect van accountancy, de veelzijdigheid en dynamiek; de veelheid aan mogelijkheden die de studie biedt en het maatschappelijk belang van accountancy. Boven alles moet bij voorlichting en werving een eerlijk beeld geschetst worden. Gezocht moet worden naar mensen die díe aspecten van het vak interessant vinden, die tot op heden onderbelicht zijn gebleven. Door naast inhoudelijke aspecten in voorlichting en campagnes meer aandacht te besteden aan communicatie en het sociale aspect, de veelzijdigheid en dynamiek, de veelheid aan mogelijkheden die de studie biedt en het maatschappelijk belang, kan de instroom in de studie wellicht worden verhoogd. Het is niet onwaarschijnlijk dat daarmee met name de instroom van vrouwen zou kunnen stijgen, aangezien dit een kant van het beroep is die zeker voor vrouwen aantrekkelijk is en die een belangrijke rol speelt bij hun keuze. Door mee sociale vakken (communicatie, psychologie) in het studietraject op te nemen, kan de instroom van (vrouwelijke) studenten eveneens worden verhoogd. Het is een duidelijk signaal dat dergelijke vaardigheden ook bij het accountant zijn horen. Bovendien bereiden deze vakken studenten beter voor op die kant van de beroepsinhoud, die in het studietraject dikwijls onderbelicht blijft. Belangrijk daarbij is om studenten kennis te laten maken met de praktijk; dan zien ze deze andere aspecten zelf. Ook is het verstandig studenten in een vroeger stadium met voorlichting in aanraking te laten komen. Behoud van talent binnen de studie Positieve aspecten van de studie zijn met name de combinatie van theorie en praktijk, de interessante stof en de afwisseling in de studie. Meer praktijk in de studie aanbrengen kan de studie aantrekkelijker maken. De druk op tijd waarbij werk, studie en privéleven elk continu strijden om meer aandacht wordt als negatief aspect ervaren. Meer duale trajecten en meer focus op de studie zelf worden als belangrijke oplossingen gezien. Betere voorlichting en het opnemen van sociale vakken kunnen ook bijdragen aan het behoud van talent. 19

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Registeraccountant worden Accountant is een beschermde titel. In Nederland mogen alleen registeraccountants (RA s) en Accountant-Administratieconsulenten

Nadere informatie

Beter in Balans. Het succes van La Balance. Vrouwen in de accountancy

Beter in Balans. Het succes van La Balance. Vrouwen in de accountancy Vrouwen in de accountancy Beter in Balans Het succes van La Balance In slow food restaurant La Balance gaat het om de kwaliteit van leven, niet om de kwantiteit. Als alles wat een avondje uit plezierig

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.

Transvorm Actueel. Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm. Transvorm Actueel Hoe maak je jongeren enthousiast voor een loopbaan in Zorg en Welzijn? Woensdag 25 november 2015 www.transvorm.org Arbeidsmarkt in Kaart 2015 Judith van Dongen Transvorm Actueel 25-11-2015

Nadere informatie

Meer mannenhanden aan het bed

Meer mannenhanden aan het bed Meer mannenhanden aan het bed Hoe zorgen we ervoor dat meer mannelijke zijinstromers voor een baan in de zorg kiezen? Introductie Deze presentatie geeft handen en voeten aan het enthousiasmeren van mannelijke

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Project Vrouwelijk ingenieur

Project Vrouwelijk ingenieur Project Vrouwelijk ingenieur De arbeidsmarkt kampt met een algemeen en schrijnend tekort aan ingenieurs. Een van de oorzaken voor dit tekort is het lage aantal vrouwelijke ingenieurs. Er is een kleine

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

HET CARE SEGMENTATIEMODEL

HET CARE SEGMENTATIEMODEL JONGEREN IN DE ZORG INLEIDING De zorgsector staat onder druk. Op korte termijn wordt er flink bezuinigd, wat ook gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Tegelijkertijd leidt de vergrijzing van het personeelsbestand

Nadere informatie

Durf te zorgen! In opdracht van:

Durf te zorgen! In opdracht van: Durf te zorgen! Samenvatting Concept: Durf te zorgen! Doelgroep: Jongens op een VMBO, HAVO of VWO opleiding, die nog een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding (14 20 jaar). Deze doelgroep brengt

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

de Zorg & Techniek combinatie

de Zorg & Techniek combinatie de Zorg & Techniek combinatie Door Zorg met Techniek te combineren, wordt de zorgsector aantrekkelijker voor jongens en mannen. Een manier waarop dit gedaan zou kunnen worden is het creëren van nieuwe

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB personeel 14-11-2011 Juni 2011 3.14 Taskforce Meer Mans personeel/taskforce Meer Mans Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelen 3 1.2 Feiten 4 1.3 Mogelijke

Nadere informatie

Geen tekort aan technisch opgeleiden

Geen tekort aan technisch opgeleiden Geen tekort aan technisch opgeleiden Auteur(s): Groot, W. (auteur) Maassen van den Brink, H. (auteur) Plug, E. (auteur) De auteurs zijn allen verbonden aan 'Scholar', Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Support(er) voor ondernemers?

Support(er) voor ondernemers? Support(er) voor ondernemers? Voor onze vestiging op Texel zijn wij per direct op zoek naar assistent-accountants van verschillende niveaus Je keuze kunnen maken? Stuur dan je sollicitatiebrief met je

Nadere informatie

Brede blik op de baan

Brede blik op de baan Brede blik op de baan Vrouwen in hogere logistieke functies Het lachende kippetje De samenleving is zo complex geworden dat vrijwel elke sector logistiek management nodig heeft om alles in goede banen

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Sacha, wie ben jij echt?

Sacha, wie ben jij echt? Persoonlijk profiel van Sacha de Boer 3 maart 2017 - Vertrouwelijk - Sacha, wie ben jij echt? Uitslag van jouw Studiekeuzetest Jij, in een notendop waarom dit rapport anders is... Misschien heb je al eens

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting Meer Mannen in de Zorg en een beter imago Een positief imago en volledige awareness van de werkcondities en carriere mogelijkeden in de Zorg Management samenvatting Om meer mannen te kunnen enthousiasmeren

Nadere informatie

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Ontstaan visie arbeid bloembollensector Bestuurlijk besluit: werken vanuit visie SEC en toekomstverkenningen Vertegenwoordiging organisaties in SEC Namens

Nadere informatie

Hoe zorg je er voor dat meer mannen een baan in de zorg kiezen?

Hoe zorg je er voor dat meer mannen een baan in de zorg kiezen? Hoe zorg je er voor dat meer mannen een baan in de zorg kiezen? Samenvatting Om meer mannen in de zorg te krijgen is het belangrijk om al op jonge leeftijd het imago van de zorg te versterken. Daarom is

Nadere informatie

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage

Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage Aantrekkelijkheid van het leraarschap Rapportage ResearchNed Nijmegen Sil Vrielink 26 september 2007 2007 ResearchNed Nijmegen. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Maak werk van 50-plussers

Maak werk van 50-plussers Maak werk van 50-plussers 21 mei 2014 Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met financiële steun van het PROGRESSprogramma (Programme for Employment and Social Solidarity) van de Europese Unie. Voor

Nadere informatie

Rapportage Peiling vrouwen in de media

Rapportage Peiling vrouwen in de media Rapportage Peiling vrouwen in de media Oktober 2016 In opdracht van: WOMEN Inc. Datum: 5 oktober 2016 Projectnummer: 2016334 Auteurs: Els van der Velden & Marvin Brandon Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Inhoud 3 4 8 12 16 20 Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Slecht zicht op de feiten De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste tien jaar fors toegenomen. Grote kans dat

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Jobcoaching, het kind van de rekening? Carlien Rouschop, Jobstap Elanda de Wit, Restart

Jobcoaching, het kind van de rekening? Carlien Rouschop, Jobstap Elanda de Wit, Restart Jobcoaching, het kind van de rekening? Carlien Rouschop, Jobstap Elanda de Wit, Restart Filmpje van Jobstap; kandidaten in beeld waar jobcoaching voor is ingezet. Dit maakt het verschil tussen participeren/werken

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

in de persoonsbeveiliging

in de persoonsbeveiliging Vrouwen in de persoonsbeveiliging belofte voor de toekomst Als alles klopt Een etentje in restaurant De Belofte is pas geslaagd als alles klopt. We kunnen onze auto gemakkelijk kwijt, worden hartelijk

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/RV/2001/45402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS

DE PRAKTIJK: DO S & DON TS INLEIDING Het huidige beeld dat jongeren hebben van ict is gebaseerd op een stereotype ict er en staat ver af van de werkelijkheid. Een gevolg is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding of

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse P. Kater Pagina 2 van 12 Bedrijf DERC Jetting Systems Jan van der Heijdenstraat 44 3261 LE Oud-Beijerland Tel: +31 (0)186 621 484 Fax: +31 (0)186 621 113 Website:

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting

Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Het glazen plafond in de Nederlandse culturele sector Een samenvatting Noem drie namen van leidinggevende vrouwen in de kunst- en cultuurwereld : het zou een quizvraag kunnen zijn. Nochtans is er veel

Nadere informatie

De ronde van Nederland

De ronde van Nederland De ronde van Nederland Studiekeuze van jongeren moeilijk te beïnvloeden Bloemen, H. & Dellaert, B. (2001), De studiekeuze van middelbare scholieren; een analyse van motieven, percepties en preferenties,

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie