... BETREFT Antwoord op verzoek om aanvullende gegevens vergunningaanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... BETREFT Antwoord op verzoek om aanvullende gegevens vergunningaanvraag"

Transcriptie

1 ^cconeavm y' V ^ adviseurs en accountants (ty Ruimte voor onde rnemen. ACCON.AVM ACCOUNTANTS B V. KVK NUMMER ZONNEDAUW 11 POSTBUS AP DRACHTEN TEL FAX Provincie Friesland T.a.v. de afdeling Stêd en Platteiän T.a.v. de heer G. Wijnsma Postbus HM LEEUWARDEN _'P H DATUM 30 december 2014 KENMERK /LS/jw BijLAGE(N) - Aangepaste AAgrostacksberekening gewenste situatie - Foto's overdragende partij Leechlan 7 - Oprichtingsvergunning Ondertekende machtiging BEHANDELD DOOR L.S. (Lysette) Stoelwinder BETREFT Antwoord op verzoek om aanvullende gegevens vergunningaanvraag DOG. nr.: Class, nr.: Ingek.: - JAN 2015 Afdeünd. ßoh. door; I Afd. Hoofd läwßtt Natuurbeschermingswet Melkveebedrijf Maatschap Kooistra-Langhout te Eagum Uw kenmerk Geachte heer Wijnsma, V I M-5 j g p R Y S L A IM Op 21 november jongstleden hebben wij uw verzoek ontvangen om aanvullende gegevens van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet van Maatschap Kooistra- Langhout te Eagum. Uw kenmerk van deze brief is Hierbij ontvangt u de door u gevraagde gegevens: 1. Toename van depositie (bijlage 1) Onder bijlage 1 vindt u een aangepaste AAgrostacksberekening van de nieuwe gewenste situatie van de Maatschap Kooistra-Langhout. Nu is er geen sprake meer van een toename van depositie op de gevoelige habitattypen. 2. Verklaring saldogevende bedrijf (bijlage 2) Op het moment van overdracht van de ammoniakrechten van Leechlan 7 aan de maatschap Kooistra-Langhout was de inrichting aan Leechlan 7 zonder maatregelen weer in gebruik te nemen voor vee. Zie hiervoor tevens de bijgevoegde foto's van de inrichting aan Leechlan 7 onder bijlage 2. Daarnaast mocht de inrichting -op het moment van overdracht- nog vee houden volgens de geldende melding van 1 juni Toelichting beweiden Gezien de Maatschap Kooistra-Langhout aan opstallen doet, lijkt ons een toelichting over beweiding niet noodzakelijk. afgedaan Tot acconbavm adviseurs en accountants behoren de navolgende vennootschappen: accomavm groep b.v., acconbavm accountants b.v., acconaavm belastingadvies b.v.. acconaavm agro bedrijfsadvies b.v., acconaavm branche advies b.v., acconaavm corporate finance b.v., acconiavm juridisch advies b.v.. acconaavm subsidie advies b.v., acconaavm rentmeesters b.v., acconaavm werkgeversservice b.v. Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van acconaavm van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen en onze ambities.

2 pagina 2/2 kenmerk /LS/jw 4. Onderbouwing van de bestaande rechten (bijlage 3) De onderbouwing van de bestaande rechten op de referentiedatum 10 juni 1994 is bijgevoegd onder bijlage 3.1. De bestaande rechten worden ontleend aan de oprichtingsvergunning van 27 juli In de Hinderwetvergunning zelf worden geen dieraantallen genoemd. Uit de bijbehorende tekening blijkt dat er 97 ligboxen waren voor melkvee. Daarnaast blijkt uit de tekening dat er nog twee stallen (voor jongvee) vergund waren. Uit correspondentie (zie bijlage 3.2) van de gemeente Boarnsterhim blijkt dat bij deze 97 melkkoeien, 70 stuks jongvee horen. Deze veeaantallen komen overeen met de aantallen in de eerder aan u toegestuurde AAgrostacksberekening (van de vergunde situatie). 5. Machtiging (bijlage 4) Onder bijlage 4 vindt u de door de heer Kooistra (maat in de maatschap) ondertekende machtiging. Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mevrouw L.S. Stoelwinder van ons kantoor. U kunt haar bereiken onder het volgende telefoonnummer: Met vriendelijke groet, / acconadvm accountants b.v. Name^é deze: J. I^ijpihg AA ^^dnager Accountancy

3 Naam van de berekening; Gewenste situatie aanvraag NB Gemaakt op: :31:59 Zwaartepunt X: 184,500 Y: 571,400 Cluster naam: Kooistra - Langhout Berekende ruwheid: 0,08 m Gegenereerd op: met AAgro-Stacks Versie 1.0 Emissie Punten: Volg nr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb Oude ligboxenstal Jongveestalling 1 Nieuwe ligboxenstal hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 0, ,00 1, , Gevoelige locaties: Volgnummer Naam X coördinaat Y coördinaat Depositie 1 H6410AF ,05 2 H7140B AF H6410 AF Details van Emissie Punt: Oude ligboxenstal (379) Volg nr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A3 Jongvee Details van Emissie Punt: Jongveestalling 1 (380) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A3 Jongvee Details van Emissie Punt: Nieuwe ligboxenstal (381) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 Al.15.2 Melkkoeien

4 -2-

5 2_

6 4

7 VL>r)>uMiii>it; iii(;c>ul ;c dt- liiiidcrwvl bvj^qe^-/ (iemeciiic IJalum Nummer IDAARÜEHADËEL 27 Juli Uuigciiieeslei en wcllioikleis van de hoveiigeiuieiiulc gemeente; r "l hel vcretjck v;iii wonende aan hel adr e.s "De heer J.J.Kooistra Master Wybrensdyk XH AEgum. _J ingekomen op l6 november 1979, om v ergunning ingevolge de hinderwei. lothet') van in/op het perceel, plaatselij k gcmerkl Oprichten, in werking brengen en in werking houden een rundveehouderij met een meetopslag,een bj vengrondse gasolietank met een inhoud van 10' en diverse eläctromotoren met een gezamenlijk [/ffimogen Van totaal 20,5 pk bck»j k,.nr gelei op hel proces-vei baal van hel voorgevallene op de zitting bedoeld in artikel II van de hinderwet, welke is gehouden op 4 Ju-li 19Q0 ; gezien het advies van hel di slriclshoofd der arbeidsinspectie te Groningen gedagtekend 22 februari 1980, nr. 1920/79/Pa/L/3 alsmede van - overwegende, dat er geen bezwaren zijn ingekomenj gelet op artikel 12, lid I, van de hindei wet; besluiten: aan de verzoeker de gevraagde verguiining te vei lenen., met inachtneming van de voorwaarden zoals vermeld op de bijgevoegde bijlagen A en B, Burgtfiiici'iiL'r en w eilwtulers voornoeiiiil. M'crcniris, De burgeiih emer, /I Leges: f 21,25 Dagtekening»an de ver/endlng va n hef arschrift van h el besluit; Binnen 20 dagen na deze dagtekening kan beroep wurden ingesteld Dij de Kroon. Hel beroep schrift moet aan Hare Majesteit de Konüi gia worden gericht, diu-h wor den inge diend bij het genieenlebestiiur. De aandacht wor dt er op gevestigd, dat ingevolge artikel 27, lid I, van de hind erwet de vergunning vervalt, wan neer de inrich ting niel binnen driejaren na het onh erroepelijk word en van d e vergunning vultooi d en in werk ing gebracht is. ') invullen: oprichten / m werking brengen / in werking houden / uitbreiden / wijzigen. tkjjlia) rixioo

8 Op kopie (XïJlJdseKt) toegezonden aan: 1. de aanvrager;, ^ 2. het districtshoofd van d e arbeidsinspectie; 3. Reg.Inspectie van de Volksgezondheid 4. 5.

9 Bijlage A. Voorschriften behorende tij de hinderwetvergunning t.n^v. de heer /Tr^De inrichting moet te allen tijde in een schone en (Ordelijke toestand ^ en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhou,. verkeren. 2. Behoudens ter bemesting van de grond volgens de normale lanäbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien. De in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet vloeistofdoorlatende mestplaat, voorzien van yerhoogte randen, dan wel van een ringgoot en een afvoer voor het uittredende vocht naar een waterdichte kelder, Qls omschreven in voorschrift 4. unne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal, via een esloten rioleringssysteem worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde kelders. De kelders mogen niet worden voorzien van een overstort en dienen te zijn voorzien van een goed sluitend deksel. 5., Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tcunkwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.,-'6. Rcunen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte {zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen. ^,8. Het voer, met uitzonaering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht. (^gtjop het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of "^^verbrand. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpaücking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte. jbe elektrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- en televisieontvangst. Het pneumatisch- of mechanisch vullen van voedersilo's of tankwagens f^ A voor gier of dunne mest is verboden tussen uur en 7.00 uur. Tijdens het pneumatisch vullen van de voedersilo's moet de ontluchtingsleiding zijn voorzien van een doelmatig stoffilter. Grouw,

10 Bijlage B. Voor sc'tir i f ten voor de opslag van gasolie, voor met hu r shoade 1 i j k ge: ruik, in een stalen tan k met een waterinhoud van tenndnste 2()( 1. en te r. hoogste en voor de daarbij behorende appendages er. leidingen t.b.v. -de hinderwetvergunning t.n.v. de heer ty ^re. ^ ^ 1. In de tank mogen sl echts petroleumprodukten opgeslagen worden, waarvar, het vlampunt, bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 nrr. v.-ieldruk niet lager dan 2 1 is gelegen. 2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn orr. schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvullir.g te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd. 3. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kein worden onderzocht. 4. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht. 5. De tank moet zijn geplaatst op tenminste 1 m. afstand van de gevel van een gebouw of van de erfscheiding. Indien deze gevel horizontaal en vertikaal gemeten tot op tenminste 1 m. afstand van de tank een brandwerendheid bezit in tenminste 30 minuten, mag deze afstand kleiner dan 1 m. zijn. 6. Tot op een afstand van 3m. vanaf de tank mag zich geen opslag van brandbare materialen bevinden. 7. De tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 30 mm; de ontluchtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd. 8. Indien een oliestandaanwijzer is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht, dat het uitstromen van olie uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is. 9. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistof-niveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of afsluiter is geopend, dan wel is gesloten. 10. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, b.v. door een oppervlakte behandeling en het direkt daarna aanbrengen van een doelmatige verf. 11. De gehele installatie van de tank(s) en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen vóór het in gebruik nemen, door een beproeving moet kunnen worden aangetoond. 12. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld. 13. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vullleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten. 14. Indien, op welke wijze dan ook, verontreiniging van de bodem door aardolieprodukten optreedt moet(en): a. deze verontreiniging terstond worden gemeld aan de vergunningverlenende instantie; b. de verontreinigende grond zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week verwijderd en afgevoerd, op aanwijzing van de vergimning verlenende instantie. 15. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren. "16."

11 16. Olieleidingen, met uitzondering van flexibele leidingen aan een aitapinrichtmg, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. De leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zi]n. 17. De aanleg van de leidingen moet zodanig zijn, dat beschadiging ter. gevolge van temperatuur en netspanningen en oorzaken van buitenaf wordt voorkomen. 18. Ondergrondse leidingen moeten zonodig tegen corrosie beschermd worden. Grouw,

12 3?rea 35ö: ss:'

13 } s /{ 1 1?: 1 5 Hi F J. p ^ ^ P C' ^ f ^ P' ÏÏ ÏÏ H" G 1 pp 33 ö r S H :iby -1 p n -- INI i ^ 01 ii dë u!l P Pi I ih SPaihitttö ' '''^itlmuu.^ïliqinrdiu f P i i n i! ii ni, ' ' s Ji ;! i 5 I i j tij: ] 5 i 1 i N HM! i.! : j ; M i i j C

14 gemeente "O, iii^.'i.,v byla^3".2.. M M Aan Van Betreft Datum publiekszakeri milieuvergunningéti Yvonne Winters vergunningsitüatie Master Wybtensdijk 6 Eagum, 6 januari 20Ó9 Voör de ihrichting is op 9 juli 1993 een iméldihg pp grond Yä'n het Besluit méstbassihs milieubeheer gedaan. Op 27 juli 1930 is èèn bprichtingsyergunnihg vedêehd voor pen rnelkrundveehouderij met eén totarp veébézettihg van 97 stuks melkvee en 70 stuks Jongvee. Daarnaast is op 2 januari 2002 eén veranderihgsvèrguhning pp grónd van dê Wet milieubeheer verleend voor het houdeh vah 116 stuks melkvèe en èó stuks jóngveé. Op 6 december 2O06 is hét Besluit Landbpuvy milieubeheer in werking getreden. Uit dp itpétsihg blijkt dat infichtihg van rechtswege onder dé werkingsfeér van dit besluit is komen te vallen. De verleende vergunnirig wprdt van rechtswege als een gedané méiding pp grond van dit besluit aangemerkt. Inrichting type: C Besluit Landbouw miliéubéheer

15 / ;jeeu84ja 48p«JO WBSN öpäsgbq! '7'C :«^Eid 'piidö>p^ JCräA ispsf ]3K Uf wstpo^-ffwocsse»^ apjtb^qa IQP ^nipspis ubfl Iipai ) a j^uii^'li %pëi3i laxap Ie fj -^ ^]f)q

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen

08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen 08-02-1994 ken.gev.form, melkrundveehouderijen o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Streepje is hier invullen wat gevraagd wordt Aankruisen wat van toepassing is 1 Naam

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 Propaan Het gebruik van propaan op bouwterreinen Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1.

KERNENERGIEWETVERGUNNING VERLEEND AAN P.M.T. CARGO SMARTPOINT B.V. VOOR HET VERRICHTEN VAN HANDELINGEN MET RADIOACTIEVE STOFFEN. 1. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag AANTEKENEN P.M.T. Cargo Smartpoint B.V. t.a.v. I. Jongh Visscher Beechavenue 30 1119 PV SCHIPHOL- RIJK Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt

Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt Inschrijving U kunt inschrijven via de website (electronische inschrijving) of schriftelijk (aanmeldingsformulier). Voor een schriftelijke inschrijving

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16 Autogas (LPG) Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening en het Bouwbesluit; AANSLUITVERORDENING RIOLERING GEMEENTE WAALWIJK De raad van de gemeente Waalwijk; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet Milieubeheer, Woningwet, Bouwverordening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND Gedeponeerd in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 21 December

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01

[ONTWERP] OMGEVINGSVERGUNNING No. 2012-0004-OG01 Pagina 1 van 11 Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verbouwing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie

Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie Bijlage L Protocol opslag en transport inbeslaggenomen vuurwerk voor de politie In opdracht van Stuurgroep Landelijk Beslaghuis Protocol 2005 aangepast op 21 oktober 2008 door A.J. Nieuwdorp, sector Kennisadvisering

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie