Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011 Maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE Deel A INTRODUCTIE... 2 Inleiding... 2 Afdeling Kwaliteitszorg i.o... 2 Opzet Jaarverslag... 3 DEEL B RAPPORTAGE INSTITUTIONALISERING... 4 Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren... 4 Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg... 4 Oprichten Afdeling Kwaliteitszorg en Controle... 5 Maandelijks overleg Kwaliteitsteam (KT)... 5 BELEIDSONTWIKKELING... 6 Beleidsrichtlijnen Start Nieuwe Opleidingen... 6 Beleidskader Onderwijsevaluaties... 6 Kaderdocument Facultaire commissies en raden... 7 Kaderdocument Onderzoek binnen de UNA... 7 ONDERZOEK... 8 Evaluatie-onderzoek Interne Kwaliteitsbeleid... 8 Studententevredenheidsonderzoek... 8 Onderzoek Gastdocentenbeleid... 9 INTERNE KWALITEITSBORGING Interne audit/midterm review Opzet digitale onderwijsevaluatie-systeem EXTERNE KWALITEITSZORG Visitatietrajecten Draaiboek en planningskalender trajecten (proef)visitatie Uitwerken nieuwe NVAO-procedures INFORMATIE EN COMMUNICATIE Nieuwsbrief Website OVERIGE ACTIVITEITEN Intern Overleg Promotietraject Publicaties Deelname Kwaliteitskring Aruba Docent Projectbegeleiding BSW NIET GEREALISEERDE PLANNEN Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

3 Deel A INTRODUCTIE Inleiding Dit is het Jaarverslag van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. Tot en met juni 2011 was een Onderwijskundige Beleidsmedewerker belast met alle werkzaamheden op het gebied van interne en externe kwaliteitszorg binnen de universiteit. Gedurende enige jaren bleek de behoefte te bestaan aan het uitbreiden van deze 1-persoons afdeling tot een daadwerkelijke afdeling Kwaliteitszorg, bemensd met voldoende personeel. Vanwege uiteenlopende omstandigheden was dit voorheen echter niet mogelijk. Per 1 juli werd vanwege interne personeelsverschuiving een medewerker aan deze afdeling toegevoegd. Op dat moment werd de afdeling Kwaliteitszorg officieus geboren en begon de ontwikkeling van deze afdeling langzaamaan invulling te krijgen. Deze twee medewerkers hebben het afgelopen jaar een diversiteit aan werkzaamheden op beleidsontwikkeling en ondersteuning op instellings- faculteits- en afdelingsniveau gerealiseerd. In dit Jaarverslag wordt verslag gedaan van deze werkzaamheden. Dit Jaarverslag bevat geen financiële rapportage. Deze informatie wordt opgenomen in het financieel verslag van de universiteit. Afdeling Kwaliteitszorg i.o. De Afdeling Kwaliteitszorg wordt een Stafafdeling dat direct onder de Rector Magnificus ressorteert. Momenteel wordt het Positioneringsdocument van deze afdeling nader uitgewerkt, met als streven om deze afdeling ingaande het nieuwe collegejaar (augustus 2012) volledig operationeel te hebben. In de komende maanden zal het Positioneringsdocument worden vastgesteld, waarna de functieprofielen omschreven zullen worden, gevolgd door de definitieve bemensing van de afdeling. Door de niet-formele start van de Stafafdeling Kwaliteitszorg i.o. werd het mogelijk om in 2011 meer activiteiten uit te voeren dan oorspronkelijk gepland stonden. Deze Stafafdeling is niet alleen bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en faciliteren. Ook kwaliteitswerkzaamheden op het gebied van Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening zullen onderdeel vormen van het takenpakket van deze afdeling. Het zal dan ook moeten uitgroeien tot een afdeling gericht op quality and control van alle kerntaken van de universiteit. In het Positioneringsdocument wordt uitgebreid ingegaan op de rol, functie en taken van deze Stafafdeling. Vanaf 2012 wordt binnen de Afdeling Kwaliteitszorg i.o. gewerkt volgens een Jaarplan. In dit Jaarplan 2012 treft u een nadere uitwerking van de werkzaamheden die in dit Jaarverslag als geplande activiteiten worden aangemerkt, aangevuld met nieuwe activiteiten die aansluiten op het Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren, UNA, Per geplande activiteit worden de achterliggende beleidsrichtlijn, te realiseren resultaten, activiteiten, eerste uitvoerend verantwoordelijke en betrokkenen, Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

4 een tijdsplanning beschreven, alsmede wordt een schatting gemaakt van de tijdsinvestering en kosten. Dit Jaarverslag dient aldus gezamenlijk met het Jaarplan 2012 doorgenomen te worden, zodat beter zicht kan worden verkregen op alle gerealiseerde en geplande werkzaamheden van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. Opzet Jaarverslag Dit Jaarverslag blikt terug op de geplande werkzaamheden, zoals opgenomen in het Jaarverslag 2010 van de Onderwijskundige beleidsmedewerker. Daarnaast bevat dit Jaarverslag alle werkzaamheden die in de loop van 2011 door de twee medewerkers van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. werden uitgevoerd. Het Jaarverslag is, analoog aan het Jaarplan 2012, opgedeeld in de volgende categorieën: a. Institutionalisering: omvat structureringsactiviteiten op organisatieniveau en overleg/commissieniveau b. Beleidsontwikkeling: beschrijft terreinen waarop beleid wordt ontwikkeld c. Onderzoek: betreft alle onderzoeksactiviteiten d. Projecten: betreft activiteiten die projectmatig worden uitgezet e. Professionalisering: betreft alle professionaliseringsactiviteiten f. Externe kwaliteitsborg: betreft alle activiteiten die met de externe visitatietrajecten te maken hebben g. Continue Ondersteuning: betreft ondersteuning bij ontwikkeling van opleidingen, documenten of andere vraaggestuurde activiteiten vanuit de faculteiten en afdelingen h. Informatie en communicatie: betreft het verzorgen informatie, intern dan wel extern toegankelijk.. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

5 DEEL B RAPPORTAGE 2011 INSTITUTIONALISERING Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren Het samenstellen van het tweede beleidsplan op het gebied van kwaliteitszorg, aansluitend op het eerste beleidsplan Het kan altijd beter. Samenstellen concept beleidsplan Bespreken met Kwaliteitsteam en CvD Verwerken feedback tot definitief beleidsplan Gerealiseerd resultaat: Beleidsplan per maart 2011 vastgesteld Verantwoordelijke: Implementatie van de richtlijnen zoals aangegeven in dit beleidsplan, Kwaliteitsteam, RM, Decanen Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg Het ontwikkelen van implementatieplannen voor de activiteiten: - Onderzoek kwaliteitsbeleid - Interne audit/midterm review - Digitaal evaluatiesysteem - Professionalisering medewerkers kwaliteitszorg - Uniformering kwaliteitszorg documenten - Uitwerken Nieuwe NVAO-procedures Samenstellen implementatieplannen Bespreken met Kwaliteitsteam Verwerken feedback tot definitief Implementatieplan Gerealiseerd resultaat: Er is een Implementatieplan voor het Beleidsplan samengesteld. Dit vormt de Verantwoordelijke: basis gevormd voor het nader uitwerken van genoemde activiteiten De implementatieplannen als zodanig functioneren als basis voor de verdere concretisering en implementatie van de genoemde activiteiten. Eind 2012 zullen de implementatieplannen geëvalueerd worden., Kwaliteitsteam Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

6 Oprichten Afdeling Kwaliteitszorg en Controle Het inrichten van een ondersteunende stafafdeling Kwaliteitszorg en Controle Gezien de hoeveelheden werk is het noodzakelijk dat er uitbreiding plaatsvindt van de stafdienst kwaliteitszorg. Er is hiertoe een concept Positioneringsdocument BKO (voorheen roepnaam voor Bureau Kwaliteitszorg en Onderwijs) samengesteld, dat vervolgens aan het Kwaliteitsteam werd gepresenteerd. Gerealiseerd resultaat: Concept Positioneringsdocument samengesteld. Het conceptdocument zal verder ontwikkeld worden en daarna aan alle UNA- geledingen worden gepresenteerd. Uiteindelijk zal dit vastgesteld worden. Het is de bedoeling dat in augustus 2012 de afdeling officieel wordt opgericht. Verantwoordelijke: Medewerkers Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Leden Kwaliteitsteam, RM, Maandelijks overleg Kwaliteitsteam (KT) Het informeren en ondersteunen van alle kwaliteitsmedewerkers Het adviseren op het gebied van Kwaliteitszorg binnen de UNA Maandelijks overleg leden Kwaliteitsteam Alle vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf opgestelde agenda en werden genotuleerd. Gerealiseerd resultaat: Totaal 10 bijeenkomsten in Daarnaast werden 2 aparte bijeenkomsten besteed aan het bespreken van het Implementatieplan van het nieuwe Beleidsplan Kwaliteitszorg en 1 bijeenkomst voor de presentatie van het Oprichtingsdocument afdeling Kwaliteitszorg. Tijdens de maandelijkse KT- bijeenkomsten werden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals o.a. het verloop van de visitatietrajecten bij alle faculteiten, evaluatie van het doel, werkwijze en functioneren van het KT, Beleidsplan Kwaliteitszorg, Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg, Notitie Taakbelasting Onderwijzend Personeel, Onderzoek Gastdocentenbeleid, Opzet STO 2012, Functioneren Ondersteunende Diensten en Professionaliseringstraject Kwaliteitsmedewerkers Voortzetten maandelijks overleg en het verkrijgen van een sterkere inbedding van het Kwaliteitsteam binnen de UNA Verantwoordelijke: Medewerkers Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Leden Kwaliteitsteam, Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

7 BELEIDSONTWIKKELING Beleidsrichtlijnen Start Nieuwe Opleidingen Het standaardiseren van het voorbereidingstraject en aanvraagprocedure voor nieuwe opleidingen, gebaseerd op kwaliteitseisen- en normen teneinde gedegen opgezette opleidingen te implementeren waardoor de kans van slagen van de opleiding kan worden gegarandeerd en tegelijkertijd te werken aan een goede voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding. Het samenstellen van een Informatiepakket gericht op de start van nieuwe opleidingen Gerealiseerd resultaat: Concept Informatiepakket is samengesteld, bestaande uit: - Algemene richtlijnen en procedures - Bijgestelde procedure voor aanvraag - Beslissingsformulier aanvraag nieuwe opleiding; - Invoeringsplan - Stappenplannen voor marktanalyse en werving van studenten; - Formaat voor een opleidingsplan - Formaat Personeelsplan; - Formaat Financieel plan; - Instructie en formaat course-outlines Informatiepakket Start Nieuwe Opleidingen bespreken, vaststellen, verspreiden en implementeren. Verantwoordelijke: Betrokkene Beleidskader Onderwijsevaluaties Het aanreiken van een algemeen kader voor evaluaties in het onderwijs, waardoor er systematischer en beter gestructureerd geëvalueerd zal worden. Het ontwikkelen van een beleidskader waarbinnen alle onderwijsevaluaties op institutioneel en facultair niveau kunnen worden geplaatst. Gerealiseerd resultaat: Het concept beleidskader is gereed Verantwoordelijke: Bespreken, vaststellen en implementeren beleidskader, Kwaliteitsteam, SSC, CvD Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

8 Kaderdocument Facultaire commissies en raden Het inkaderen, uniformeren en standaardiseren van de te volgen procedures, taken en werkzaamheden van commissies en raden, verbonden aan het facultair functioneren. Het ontwikkelen van beleidsrichtlijnen Reglement van Orde gericht op het verbeteren van het functioneren van facultaire commissies en raden Gerealiseerd resultaat: De volgende documenten zijn in concept klaar: - Notitie Examencommissie; - Reglement van orde Examencommissie - Reglement van orde Faculteitsraad; - Contourendocument curriculumcommissie; - Reglement van orde Curriculumcommissie Verantwoordelijke: Bespreken, vaststellen en implementeren van de ontwikkelde kaderdocumenten, Kwaliteitsteam, CvD Kaderdocument Onderzoek binnen de UNA Doelstelling Het inkaderen van de onderzoekstaak (binnen en buiten het onderwijs) van de UNA en het aanbieden van een formaat voor het samenstellen van een facultair Onderzoeksplan Oriënteren op de rol van onderzoek binnen een universiteit In kaart brengen van onderzoek binnen de UNA Samenstellen concept kaderdocument Onderzoek voor HBO Gerealiseerd resultaat: Er is een concept kaderdocument, voornamelijk gericht op de functie van onderzoek binnen het HBO opgesteld. Er is echter duidelijk gebleken dat eerst een Onderzoeksbeleid(plan) op institutioneel niveau moet worden samengesteld,alvorens een gerichte formaat kan worden gemaakt voor het samenstellen van een facultaire onderzoeksplan. Het kader document zal een basis kunnen vormen voor een UNA-breed beleidsdocument over de onderzoekstaak. Vervolgens zal het formaat voor facultaire Onderzoeksplan worden gemaakt. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

9 ONDERZOEK Evaluatie-onderzoek Interne Kwaliteitsbeleid Het uitgevoerde kwaliteitsbeleid van de afgelopen 10 jaar evalueren, teneinde waar nodig bijstellingen te doen in het nieuwe beleidsplan Kwaliteitszorg Samenstellen van een Terms of Reference gericht op het uitbesteden van het onderzoek Gerealiseerd resultaat: De Terms of Reference is opgesteld en besproken binnen het Kwaliteitsteam. Vooralsnog is een uitgebreid onderzoek vanwege financiële beperkingen on hold gezet. Met de FdSEW wordt de mogelijkheid van een kleiner onderzoek nagegaan, gericht op het evalueren van de visitatietrajecten met de inzet van een stagiaire. Studententevredenheidsonderzoek Het meten van de mate van tevredenheid onder studenten door middel van een STO Het voorbereiden van het derde STO (In 2008 en 2010 zijn ook STO s uitgevoerd) Gerealiseerd resultaat: Het projectplan voor het STO is uitgewerkt en door de RM goedgekeurd. Het uitvoeren van het STO. Het onderzoeksrapport zal in augustus 2012 beschikbaar zijn. De onderzoeksresultaten zullen in juni worden gepresenteerd. Vervolgens zal de afdeling Kwaliteitszorg i.o. de faculteiten en afdelingen ondersteunen in het vertalen van de onderzoeksresultaten in concrete verbeteracties. Gerda fokker, SSC, Bibliotheek, faculteiten Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

10 Onderzoek Gastdocentenbeleid Het evalueren en bijstellen van het Gastdocentenbeleid 2006 Het voorbereiden van een onderzoek van het Gastdocentenbeleid 2006 Gerealiseerd resultaat: Eind 2011 is er een eerste concept onderzoeksvoorstel opgesteld voor het doen van een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van het gastdocentenbeleid. Dit concept is besproken met de HR-Manager en de Directie-secretaris. Het onderzoek zal vanaf begin februari door dit projectteam verder ontwikkeld worden en uitgevoerd. In principe zal het onderzoek in juni afgerond zijn., Faculteiten, HRD, Directie-secretaris Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

11 INTERNE KWALITEITSBORGING Interne audit/midterm review Met de interne audit wordt beoogd om halverwege de visitatiecyclus de faculteiten en afdelingen een moment van evaluatie van de kwaliteitsaanpak te doen, teneinde tijdig de noodzakelijke verbeteringen aan te kunnen brengen voor de volgende visitatieronde en interne kwaliteitszorg continu onder de aandacht te houden. Het voorbereiden van het instellingsbreed invoeren van interne audits en het samenstellen van een Projectplan. Gerealiseerd resultaat: Het projectplan is klaar en besproken binnen het Kwaliteitsteam Projectgroep samenstellen, project opstarten, trainen van interne auditors en het voorbereiden van de eerste interne audit UNA-breed Projectgroep Opzet digitale onderwijsevaluatie-systeem Het evalueren van het onderwijs te systematiseren en de verwerking van de gegevens te vereenvoudigen, teneinde meer, gestructureerd en vergelijkbare evaluaties te kunnen gaan uitvoeren. Het uitwerken van de implementatie van een digitaal onderwijsevaluatie systeem volgens een projectmatige aanpak Gerealiseerd resultaat: Het projectplan is klaar en besproken binnen het kwaliteitsteam In 2012 zal het project gaan starten en dient de voorbereiding van een digitaal evaluatiesysteem in september volledig klaar te zijn., CCUNA Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

12 EXTERNE KWALITEITSZORG Visitatietrajecten De werkzaamheden die in dit kader werden verricht, hebben een grote belasting gehad op de uitvoering van de taken binnen de afdeling. Zij hebben dan ook de meeste tijdsinvestering gekost. De kwaliteit van alle opleidingen van de UNA dient door de NVAO positief beoordeeld te worden. Het voorbereiden en uitvoeren van proefvisitaties en visitaties. Onderdelen hiervan zijn: Het mede-samenstellen van Zelfevaluatierapport (bestaande opleiding) dan wel Informatiedossier (nieuwe opleiding); Het reviseren dan wel mee-ontwikkelen van alle onderliggende documenten Het organisatorisch en logistiek voorbereiden van de (proef)visitaties Het samenstellen van de panels van de proefvisitaties Het samenstellen van Informatiedocument t.b.v. de proefvisitaties Het onderhouden van regulier contact met de NVAO Het trainen van alle deelnemers Deelname aan de (proef)visitatiedagen Gerealiseerd resultaat: In totaal vonden er in 2011 de proefvisitatie van 7 opleidingen en de visitatie van 8 opleidingen plaats, onder aansturing en begeleiding van de onderwijskundige beleidsmedewerker. In onderstaand tabel is een overzicht hiervan opgenomen. Tabel 1: Overzicht uitgevoerde (proef)visitaties in 2011 FACULTEIT OPLEIDING PROEFVISITATIE VISITATIE FdR WO-Bachelor Recht Gerealiseerd in 2010 Februari 2011 WO-Master Recht FdSEW HBO-Bachelor Business Administration Maart 2011 September 2011 FdTW WO-Master Techno MBA Juni 2011 Gerealiseerd in januari 2012 AF HBO-Master Papiamentu HBO-Master Engels HBO-Master Nederlands HBO-Master Spaans Lerarenopleiding Funderend Onderwijs, Curacao en Bonaire Juni 2011 Mei 2011 December 2011 December 2011 Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

13 In Januari 2012 staat de visitatie van de volgende opleidingen gepland (inmiddels gerealiseerd): WO-master techno MBA WO-Bachelor Business & Economics WO- Bachelor Accountancy & Conrolling WO-Master Accountacy Verder is het streven om de proefvisitatie van de HBO-Master Social Work in het najaar 2012 te laten plaatsvinden. Faculteiten Draaiboek en planningskalender trajecten (proef)visitatie Het in kaart brengen van het voorbereidingsproces van de (proef)visitaties teneinde de planningen te optimaliseren Het samenstellen van een schematische draaiboek t.b.v. de uitvoering van (proef)visitaties Gerealiseerd resultaat: Een planningskalender en draaiboek is in concept opgesteld. De planningskalender en draaiboek zullen dit jaar bij de nieuwe visitatie-trajecten gebruikt worden en op basis van de ervaringen bijgesteld. Kwaliteitsteam, faculteiten Uitwerken nieuwe NVAO-procedures Het ontwikkelen van procedures en werkwijzen voor accreditatie van nieuwe opleidingen volgens het nieuwe accreditatiestelsel van de NVAO Het samenstellen van een overzicht van de kwaliteitsonderwerpen NVAO Gerealiseerd resultaat: Een eerste stap heeft bestaan uit het opstellen van PDCA-schema s voor alle NVAO- facetten. De PDCA-schema s zullen verder in het kwaliteitsteam besproken worden op functionaliteit en hanteerbaarheid Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

14 INFORMATIE EN COMMUNICATIE Nieuwsbrief Informeren van het personeel over de ontwikkelingen vanuit kwaliteitszorg Het uitgeven van een driemaandelijkse nieuwsbrief Gerealiseerd resultaat: De eerste nieuwsbrief is eind december uitgestuurd In maart, juni, sept en dec 2012 een Nieuwsbrief uitgeven (Ingaande 2012 is de eerste verantwoordelijke), alle UNA-geledingen Website Ontwerpen en onderhouden van een eigen website kwaliteitszorg Samen met CCUNA een website ontwerpen en start met het invullen van de onderdelen Gerealiseerd resultaat: Er is een instructie gevolgd bij CCUNA over het maken van een website. De eerste teksten zijn in concept klaar. Verder ontwikkelen van de inhoud van de website opdat deze ingaande collegejaar kan worden gelanceerd., CCUNA Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

15 OVERIGE ACTIVITEITEN Intern Overleg Systematiseren van structureren van de afdelingswerkzaamheden en het geven van intercollegiale feedback op concept dcumenten. Vanaf juli wekelijks intern overleg tussen de medewerkers van de afdeling Gerealiseerd resultaat: Het implementeren van continue afdelingsoverleg Voortzetten van tweewekelijks overleg (wekelijks overleg bleek te intensief te zijn) Promotietraject Sharine isabella Het promoveren op het gebied van kwaliteitszorg en accreditatie, waardoor meer wetenschappelijk inzicht wordt gekregen op deze thematiek en de afdelingswerkzaamheden hiervan baat kunnen krijgen. Vervolg Promotietraject Gerealiseerd resultaat: Het samenstellen van hoofdstukken van het proefschrift en het nader opzetten van het promotie-onderzoek Voortzetten promotietraject CHEPS-Universiteit Twente Publicaties Middels (internationale) publicaties competenties op dit gebied verwerven en verder professionaliseren. Het samenstellen van publicaties Gerealiseerd resultaat: Twee publicaties Wederom publiceren in UNA-FPI-UPR-bundel Gezamenlijke publicatie met copromotor AF, University of Puerto Rico (UPR), FPI, en FdR. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

16 Deelname Kwaliteitskring Aruba Het verspreiden van informatie op het gebeid van kwaliteitszorg en accreditatie en het verder professionaliseren op deze werkgebieden. Deelname eerste bijeenkomst Kwaliteitskring (sept 2011) Gerealiseerd resultaat: Intensivering van contacten met andere instellingsbrede kwaliteitsmedewerkers en uitwisselen van informatie en ervaring Voortzetten deelname aan bijeenkomsten Kwaliteitskring ( 2 * per jaar) Universiteit van Aruba, IPA-Aruba, Directie Onderwijs Aruba, Ministerie OCSW-Curacao. Docent Projectbegeleiding BSW Doelstelling Het bieden van begeleiding bij de onderzoeksprojecten van twee groepen eerste jaars studenten BSW. Het verzorgen van 7 bijeenkomsten projectbegeleiding per onderwijskwartaal Gerealiseerd resultaat: In 2011 zijn twee kwartalen met succes verzorgd. De projectbegeleiding zal t/m juni 2012 duren. Colleges zullen worden afgerond. Waar mogelijk zal daarna nog les gegeven worden bij FMG. Betrokkenen BSW, 2 docenten projectbegeleiding Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

17 NIET GEREALISEERDE PLANNEN 2011 Vanwege uiteenlopende oorzaken konden niet alle geplande werkzaamheden in de loop van 2011 uitgevoerd worden. Hieronder volgt een overzicht hiervan en de nieuwe planning: De uitvoering van Medewerkerstevredenheidsonderzoek is verschoven naar het najaar 2012 Op verzoek van de NVAO is de visitatie van de opleidingen WO-master Techno MBA, WO-Bachelor Business & Economics, WO-Bachelor Accountancy & Controlling en WO-Master Accountancy naar januari 2012 verschoven. Inmiddels hebben deze visitaties plaatsgevonden. De vertaling van de Beleidsnotitie Taakbelasting Onderwijzend Personeel in een Excell-sheet door de afdeling Finance is in 2011 niet afgerond, waardoor de invoering van de kwantitatieve taakbelastingregistratie onder dit type personeel nog niet heeft plaatsgevonden. De Excell-sheet zal gedurende de eerste helft van 2012 worden uitgewerkt, waarna invoering ingaande collegejaar kan plaatsvinden. Het samenstellen van een instellingsbreed professionaliseringsplan en de start van de implementatie zijn naar 2012 verschoven. Dit zal een belangrijke pijler zijn van de nog officieel op te richten afdeling Kwaliteitszorg. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015

Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Integraal Human Resource beleid UNA 2011-2015 Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding------------------------------------------------------------------------------------3 2. Achtergrond------------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005

2005 zk ex. Jaarplan IKN 2005 2005 zk ex Jaarplan IKN 2005 Inhoudsopgave Jaarplan 2005 IKN Ten geleide 5 1. Directie 6 2. Staf 7 Personeelszaken 7 Automatisering/ICT 7 Kwaliteitsmanagement 8 Deskundigheidsbevordering 9 PR & Communicatie

Nadere informatie

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012

DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Dienst Audit & Control Jaarverslag 2012 DIENST AUDIT & CONTROL JAARVERSLAG 2012 Etten-Leur, maart 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van het diensthoofd 3 2. Verslag van de dienst 4 a. Strategie 4 b. Realisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Additionele beoordeling Master of Science in Innovation Management van de TU Eindhoven

Additionele beoordeling Master of Science in Innovation Management van de TU Eindhoven Additionele beoordeling Master of Science in Innovation Management van de TU Eindhoven Dit rapport hoort bij het rapport Technische Bedrijfskunde en Technische Bestuurskunde (VSNU/QANU maart 2004) van

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Politieacademie. Executive Master of Tactical Policing. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Politieacademie. Executive Master of Tactical Policing. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Politieacademie Executive Master of Tactical Policing Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2011 2/57 NQA audit bestaande hbo-opleiding Executive Master of Tactical Policing

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding Verpleegkunde. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding Verpleegkunde. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Zuyd Hogeschool Bacheloropleiding Verpleegkunde omzetten BOB naar UOB Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Netherlands Quality Agency (NQA) Februari 2014 2/37 NQA Zudy Hogeschool: omzetten BOB naar

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie