Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011"

Transcriptie

1 Afdeling Kwaliteitszorg i.o. JAARVERSLAG 2011 Maart 2012

2 INHOUDSOPGAVE Deel A INTRODUCTIE... 2 Inleiding... 2 Afdeling Kwaliteitszorg i.o... 2 Opzet Jaarverslag... 3 DEEL B RAPPORTAGE INSTITUTIONALISERING... 4 Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren... 4 Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg... 4 Oprichten Afdeling Kwaliteitszorg en Controle... 5 Maandelijks overleg Kwaliteitsteam (KT)... 5 BELEIDSONTWIKKELING... 6 Beleidsrichtlijnen Start Nieuwe Opleidingen... 6 Beleidskader Onderwijsevaluaties... 6 Kaderdocument Facultaire commissies en raden... 7 Kaderdocument Onderzoek binnen de UNA... 7 ONDERZOEK... 8 Evaluatie-onderzoek Interne Kwaliteitsbeleid... 8 Studententevredenheidsonderzoek... 8 Onderzoek Gastdocentenbeleid... 9 INTERNE KWALITEITSBORGING Interne audit/midterm review Opzet digitale onderwijsevaluatie-systeem EXTERNE KWALITEITSZORG Visitatietrajecten Draaiboek en planningskalender trajecten (proef)visitatie Uitwerken nieuwe NVAO-procedures INFORMATIE EN COMMUNICATIE Nieuwsbrief Website OVERIGE ACTIVITEITEN Intern Overleg Promotietraject Publicaties Deelname Kwaliteitskring Aruba Docent Projectbegeleiding BSW NIET GEREALISEERDE PLANNEN Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

3 Deel A INTRODUCTIE Inleiding Dit is het Jaarverslag van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. Tot en met juni 2011 was een Onderwijskundige Beleidsmedewerker belast met alle werkzaamheden op het gebied van interne en externe kwaliteitszorg binnen de universiteit. Gedurende enige jaren bleek de behoefte te bestaan aan het uitbreiden van deze 1-persoons afdeling tot een daadwerkelijke afdeling Kwaliteitszorg, bemensd met voldoende personeel. Vanwege uiteenlopende omstandigheden was dit voorheen echter niet mogelijk. Per 1 juli werd vanwege interne personeelsverschuiving een medewerker aan deze afdeling toegevoegd. Op dat moment werd de afdeling Kwaliteitszorg officieus geboren en begon de ontwikkeling van deze afdeling langzaamaan invulling te krijgen. Deze twee medewerkers hebben het afgelopen jaar een diversiteit aan werkzaamheden op beleidsontwikkeling en ondersteuning op instellings- faculteits- en afdelingsniveau gerealiseerd. In dit Jaarverslag wordt verslag gedaan van deze werkzaamheden. Dit Jaarverslag bevat geen financiële rapportage. Deze informatie wordt opgenomen in het financieel verslag van de universiteit. Afdeling Kwaliteitszorg i.o. De Afdeling Kwaliteitszorg wordt een Stafafdeling dat direct onder de Rector Magnificus ressorteert. Momenteel wordt het Positioneringsdocument van deze afdeling nader uitgewerkt, met als streven om deze afdeling ingaande het nieuwe collegejaar (augustus 2012) volledig operationeel te hebben. In de komende maanden zal het Positioneringsdocument worden vastgesteld, waarna de functieprofielen omschreven zullen worden, gevolgd door de definitieve bemensing van de afdeling. Door de niet-formele start van de Stafafdeling Kwaliteitszorg i.o. werd het mogelijk om in 2011 meer activiteiten uit te voeren dan oorspronkelijk gepland stonden. Deze Stafafdeling is niet alleen bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en faciliteren. Ook kwaliteitswerkzaamheden op het gebied van Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening zullen onderdeel vormen van het takenpakket van deze afdeling. Het zal dan ook moeten uitgroeien tot een afdeling gericht op quality and control van alle kerntaken van de universiteit. In het Positioneringsdocument wordt uitgebreid ingegaan op de rol, functie en taken van deze Stafafdeling. Vanaf 2012 wordt binnen de Afdeling Kwaliteitszorg i.o. gewerkt volgens een Jaarplan. In dit Jaarplan 2012 treft u een nadere uitwerking van de werkzaamheden die in dit Jaarverslag als geplande activiteiten worden aangemerkt, aangevuld met nieuwe activiteiten die aansluiten op het Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren, UNA, Per geplande activiteit worden de achterliggende beleidsrichtlijn, te realiseren resultaten, activiteiten, eerste uitvoerend verantwoordelijke en betrokkenen, Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

4 een tijdsplanning beschreven, alsmede wordt een schatting gemaakt van de tijdsinvestering en kosten. Dit Jaarverslag dient aldus gezamenlijk met het Jaarplan 2012 doorgenomen te worden, zodat beter zicht kan worden verkregen op alle gerealiseerde en geplande werkzaamheden van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. Opzet Jaarverslag Dit Jaarverslag blikt terug op de geplande werkzaamheden, zoals opgenomen in het Jaarverslag 2010 van de Onderwijskundige beleidsmedewerker. Daarnaast bevat dit Jaarverslag alle werkzaamheden die in de loop van 2011 door de twee medewerkers van de afdeling Kwaliteitszorg i.o. werden uitgevoerd. Het Jaarverslag is, analoog aan het Jaarplan 2012, opgedeeld in de volgende categorieën: a. Institutionalisering: omvat structureringsactiviteiten op organisatieniveau en overleg/commissieniveau b. Beleidsontwikkeling: beschrijft terreinen waarop beleid wordt ontwikkeld c. Onderzoek: betreft alle onderzoeksactiviteiten d. Projecten: betreft activiteiten die projectmatig worden uitgezet e. Professionalisering: betreft alle professionaliseringsactiviteiten f. Externe kwaliteitsborg: betreft alle activiteiten die met de externe visitatietrajecten te maken hebben g. Continue Ondersteuning: betreft ondersteuning bij ontwikkeling van opleidingen, documenten of andere vraaggestuurde activiteiten vanuit de faculteiten en afdelingen h. Informatie en communicatie: betreft het verzorgen informatie, intern dan wel extern toegankelijk.. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

5 DEEL B RAPPORTAGE 2011 INSTITUTIONALISERING Beleidsplan Kwaliteitszorg Consolideren en Verbeteren Het samenstellen van het tweede beleidsplan op het gebied van kwaliteitszorg, aansluitend op het eerste beleidsplan Het kan altijd beter. Samenstellen concept beleidsplan Bespreken met Kwaliteitsteam en CvD Verwerken feedback tot definitief beleidsplan Gerealiseerd resultaat: Beleidsplan per maart 2011 vastgesteld Verantwoordelijke: Implementatie van de richtlijnen zoals aangegeven in dit beleidsplan, Kwaliteitsteam, RM, Decanen Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg Het ontwikkelen van implementatieplannen voor de activiteiten: - Onderzoek kwaliteitsbeleid - Interne audit/midterm review - Digitaal evaluatiesysteem - Professionalisering medewerkers kwaliteitszorg - Uniformering kwaliteitszorg documenten - Uitwerken Nieuwe NVAO-procedures Samenstellen implementatieplannen Bespreken met Kwaliteitsteam Verwerken feedback tot definitief Implementatieplan Gerealiseerd resultaat: Er is een Implementatieplan voor het Beleidsplan samengesteld. Dit vormt de Verantwoordelijke: basis gevormd voor het nader uitwerken van genoemde activiteiten De implementatieplannen als zodanig functioneren als basis voor de verdere concretisering en implementatie van de genoemde activiteiten. Eind 2012 zullen de implementatieplannen geëvalueerd worden., Kwaliteitsteam Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

6 Oprichten Afdeling Kwaliteitszorg en Controle Het inrichten van een ondersteunende stafafdeling Kwaliteitszorg en Controle Gezien de hoeveelheden werk is het noodzakelijk dat er uitbreiding plaatsvindt van de stafdienst kwaliteitszorg. Er is hiertoe een concept Positioneringsdocument BKO (voorheen roepnaam voor Bureau Kwaliteitszorg en Onderwijs) samengesteld, dat vervolgens aan het Kwaliteitsteam werd gepresenteerd. Gerealiseerd resultaat: Concept Positioneringsdocument samengesteld. Het conceptdocument zal verder ontwikkeld worden en daarna aan alle UNA- geledingen worden gepresenteerd. Uiteindelijk zal dit vastgesteld worden. Het is de bedoeling dat in augustus 2012 de afdeling officieel wordt opgericht. Verantwoordelijke: Medewerkers Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Leden Kwaliteitsteam, RM, Maandelijks overleg Kwaliteitsteam (KT) Het informeren en ondersteunen van alle kwaliteitsmedewerkers Het adviseren op het gebied van Kwaliteitszorg binnen de UNA Maandelijks overleg leden Kwaliteitsteam Alle vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf opgestelde agenda en werden genotuleerd. Gerealiseerd resultaat: Totaal 10 bijeenkomsten in Daarnaast werden 2 aparte bijeenkomsten besteed aan het bespreken van het Implementatieplan van het nieuwe Beleidsplan Kwaliteitszorg en 1 bijeenkomst voor de presentatie van het Oprichtingsdocument afdeling Kwaliteitszorg. Tijdens de maandelijkse KT- bijeenkomsten werden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals o.a. het verloop van de visitatietrajecten bij alle faculteiten, evaluatie van het doel, werkwijze en functioneren van het KT, Beleidsplan Kwaliteitszorg, Implementatieplan Beleidsplan Kwaliteitszorg, Notitie Taakbelasting Onderwijzend Personeel, Onderzoek Gastdocentenbeleid, Opzet STO 2012, Functioneren Ondersteunende Diensten en Professionaliseringstraject Kwaliteitsmedewerkers Voortzetten maandelijks overleg en het verkrijgen van een sterkere inbedding van het Kwaliteitsteam binnen de UNA Verantwoordelijke: Medewerkers Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Leden Kwaliteitsteam, Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

7 BELEIDSONTWIKKELING Beleidsrichtlijnen Start Nieuwe Opleidingen Het standaardiseren van het voorbereidingstraject en aanvraagprocedure voor nieuwe opleidingen, gebaseerd op kwaliteitseisen- en normen teneinde gedegen opgezette opleidingen te implementeren waardoor de kans van slagen van de opleiding kan worden gegarandeerd en tegelijkertijd te werken aan een goede voorbereiding op de Toets Nieuwe Opleiding. Het samenstellen van een Informatiepakket gericht op de start van nieuwe opleidingen Gerealiseerd resultaat: Concept Informatiepakket is samengesteld, bestaande uit: - Algemene richtlijnen en procedures - Bijgestelde procedure voor aanvraag - Beslissingsformulier aanvraag nieuwe opleiding; - Invoeringsplan - Stappenplannen voor marktanalyse en werving van studenten; - Formaat voor een opleidingsplan - Formaat Personeelsplan; - Formaat Financieel plan; - Instructie en formaat course-outlines Informatiepakket Start Nieuwe Opleidingen bespreken, vaststellen, verspreiden en implementeren. Verantwoordelijke: Betrokkene Beleidskader Onderwijsevaluaties Het aanreiken van een algemeen kader voor evaluaties in het onderwijs, waardoor er systematischer en beter gestructureerd geëvalueerd zal worden. Het ontwikkelen van een beleidskader waarbinnen alle onderwijsevaluaties op institutioneel en facultair niveau kunnen worden geplaatst. Gerealiseerd resultaat: Het concept beleidskader is gereed Verantwoordelijke: Bespreken, vaststellen en implementeren beleidskader, Kwaliteitsteam, SSC, CvD Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

8 Kaderdocument Facultaire commissies en raden Het inkaderen, uniformeren en standaardiseren van de te volgen procedures, taken en werkzaamheden van commissies en raden, verbonden aan het facultair functioneren. Het ontwikkelen van beleidsrichtlijnen Reglement van Orde gericht op het verbeteren van het functioneren van facultaire commissies en raden Gerealiseerd resultaat: De volgende documenten zijn in concept klaar: - Notitie Examencommissie; - Reglement van orde Examencommissie - Reglement van orde Faculteitsraad; - Contourendocument curriculumcommissie; - Reglement van orde Curriculumcommissie Verantwoordelijke: Bespreken, vaststellen en implementeren van de ontwikkelde kaderdocumenten, Kwaliteitsteam, CvD Kaderdocument Onderzoek binnen de UNA Doelstelling Het inkaderen van de onderzoekstaak (binnen en buiten het onderwijs) van de UNA en het aanbieden van een formaat voor het samenstellen van een facultair Onderzoeksplan Oriënteren op de rol van onderzoek binnen een universiteit In kaart brengen van onderzoek binnen de UNA Samenstellen concept kaderdocument Onderzoek voor HBO Gerealiseerd resultaat: Er is een concept kaderdocument, voornamelijk gericht op de functie van onderzoek binnen het HBO opgesteld. Er is echter duidelijk gebleken dat eerst een Onderzoeksbeleid(plan) op institutioneel niveau moet worden samengesteld,alvorens een gerichte formaat kan worden gemaakt voor het samenstellen van een facultaire onderzoeksplan. Het kader document zal een basis kunnen vormen voor een UNA-breed beleidsdocument over de onderzoekstaak. Vervolgens zal het formaat voor facultaire Onderzoeksplan worden gemaakt. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

9 ONDERZOEK Evaluatie-onderzoek Interne Kwaliteitsbeleid Het uitgevoerde kwaliteitsbeleid van de afgelopen 10 jaar evalueren, teneinde waar nodig bijstellingen te doen in het nieuwe beleidsplan Kwaliteitszorg Samenstellen van een Terms of Reference gericht op het uitbesteden van het onderzoek Gerealiseerd resultaat: De Terms of Reference is opgesteld en besproken binnen het Kwaliteitsteam. Vooralsnog is een uitgebreid onderzoek vanwege financiële beperkingen on hold gezet. Met de FdSEW wordt de mogelijkheid van een kleiner onderzoek nagegaan, gericht op het evalueren van de visitatietrajecten met de inzet van een stagiaire. Studententevredenheidsonderzoek Het meten van de mate van tevredenheid onder studenten door middel van een STO Het voorbereiden van het derde STO (In 2008 en 2010 zijn ook STO s uitgevoerd) Gerealiseerd resultaat: Het projectplan voor het STO is uitgewerkt en door de RM goedgekeurd. Het uitvoeren van het STO. Het onderzoeksrapport zal in augustus 2012 beschikbaar zijn. De onderzoeksresultaten zullen in juni worden gepresenteerd. Vervolgens zal de afdeling Kwaliteitszorg i.o. de faculteiten en afdelingen ondersteunen in het vertalen van de onderzoeksresultaten in concrete verbeteracties. Gerda fokker, SSC, Bibliotheek, faculteiten Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

10 Onderzoek Gastdocentenbeleid Het evalueren en bijstellen van het Gastdocentenbeleid 2006 Het voorbereiden van een onderzoek van het Gastdocentenbeleid 2006 Gerealiseerd resultaat: Eind 2011 is er een eerste concept onderzoeksvoorstel opgesteld voor het doen van een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van het gastdocentenbeleid. Dit concept is besproken met de HR-Manager en de Directie-secretaris. Het onderzoek zal vanaf begin februari door dit projectteam verder ontwikkeld worden en uitgevoerd. In principe zal het onderzoek in juni afgerond zijn., Faculteiten, HRD, Directie-secretaris Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

11 INTERNE KWALITEITSBORGING Interne audit/midterm review Met de interne audit wordt beoogd om halverwege de visitatiecyclus de faculteiten en afdelingen een moment van evaluatie van de kwaliteitsaanpak te doen, teneinde tijdig de noodzakelijke verbeteringen aan te kunnen brengen voor de volgende visitatieronde en interne kwaliteitszorg continu onder de aandacht te houden. Het voorbereiden van het instellingsbreed invoeren van interne audits en het samenstellen van een Projectplan. Gerealiseerd resultaat: Het projectplan is klaar en besproken binnen het Kwaliteitsteam Projectgroep samenstellen, project opstarten, trainen van interne auditors en het voorbereiden van de eerste interne audit UNA-breed Projectgroep Opzet digitale onderwijsevaluatie-systeem Het evalueren van het onderwijs te systematiseren en de verwerking van de gegevens te vereenvoudigen, teneinde meer, gestructureerd en vergelijkbare evaluaties te kunnen gaan uitvoeren. Het uitwerken van de implementatie van een digitaal onderwijsevaluatie systeem volgens een projectmatige aanpak Gerealiseerd resultaat: Het projectplan is klaar en besproken binnen het kwaliteitsteam In 2012 zal het project gaan starten en dient de voorbereiding van een digitaal evaluatiesysteem in september volledig klaar te zijn., CCUNA Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

12 EXTERNE KWALITEITSZORG Visitatietrajecten De werkzaamheden die in dit kader werden verricht, hebben een grote belasting gehad op de uitvoering van de taken binnen de afdeling. Zij hebben dan ook de meeste tijdsinvestering gekost. De kwaliteit van alle opleidingen van de UNA dient door de NVAO positief beoordeeld te worden. Het voorbereiden en uitvoeren van proefvisitaties en visitaties. Onderdelen hiervan zijn: Het mede-samenstellen van Zelfevaluatierapport (bestaande opleiding) dan wel Informatiedossier (nieuwe opleiding); Het reviseren dan wel mee-ontwikkelen van alle onderliggende documenten Het organisatorisch en logistiek voorbereiden van de (proef)visitaties Het samenstellen van de panels van de proefvisitaties Het samenstellen van Informatiedocument t.b.v. de proefvisitaties Het onderhouden van regulier contact met de NVAO Het trainen van alle deelnemers Deelname aan de (proef)visitatiedagen Gerealiseerd resultaat: In totaal vonden er in 2011 de proefvisitatie van 7 opleidingen en de visitatie van 8 opleidingen plaats, onder aansturing en begeleiding van de onderwijskundige beleidsmedewerker. In onderstaand tabel is een overzicht hiervan opgenomen. Tabel 1: Overzicht uitgevoerde (proef)visitaties in 2011 FACULTEIT OPLEIDING PROEFVISITATIE VISITATIE FdR WO-Bachelor Recht Gerealiseerd in 2010 Februari 2011 WO-Master Recht FdSEW HBO-Bachelor Business Administration Maart 2011 September 2011 FdTW WO-Master Techno MBA Juni 2011 Gerealiseerd in januari 2012 AF HBO-Master Papiamentu HBO-Master Engels HBO-Master Nederlands HBO-Master Spaans Lerarenopleiding Funderend Onderwijs, Curacao en Bonaire Juni 2011 Mei 2011 December 2011 December 2011 Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

13 In Januari 2012 staat de visitatie van de volgende opleidingen gepland (inmiddels gerealiseerd): WO-master techno MBA WO-Bachelor Business & Economics WO- Bachelor Accountancy & Conrolling WO-Master Accountacy Verder is het streven om de proefvisitatie van de HBO-Master Social Work in het najaar 2012 te laten plaatsvinden. Faculteiten Draaiboek en planningskalender trajecten (proef)visitatie Het in kaart brengen van het voorbereidingsproces van de (proef)visitaties teneinde de planningen te optimaliseren Het samenstellen van een schematische draaiboek t.b.v. de uitvoering van (proef)visitaties Gerealiseerd resultaat: Een planningskalender en draaiboek is in concept opgesteld. De planningskalender en draaiboek zullen dit jaar bij de nieuwe visitatie-trajecten gebruikt worden en op basis van de ervaringen bijgesteld. Kwaliteitsteam, faculteiten Uitwerken nieuwe NVAO-procedures Het ontwikkelen van procedures en werkwijzen voor accreditatie van nieuwe opleidingen volgens het nieuwe accreditatiestelsel van de NVAO Het samenstellen van een overzicht van de kwaliteitsonderwerpen NVAO Gerealiseerd resultaat: Een eerste stap heeft bestaan uit het opstellen van PDCA-schema s voor alle NVAO- facetten. De PDCA-schema s zullen verder in het kwaliteitsteam besproken worden op functionaliteit en hanteerbaarheid Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

14 INFORMATIE EN COMMUNICATIE Nieuwsbrief Informeren van het personeel over de ontwikkelingen vanuit kwaliteitszorg Het uitgeven van een driemaandelijkse nieuwsbrief Gerealiseerd resultaat: De eerste nieuwsbrief is eind december uitgestuurd In maart, juni, sept en dec 2012 een Nieuwsbrief uitgeven (Ingaande 2012 is de eerste verantwoordelijke), alle UNA-geledingen Website Ontwerpen en onderhouden van een eigen website kwaliteitszorg Samen met CCUNA een website ontwerpen en start met het invullen van de onderdelen Gerealiseerd resultaat: Er is een instructie gevolgd bij CCUNA over het maken van een website. De eerste teksten zijn in concept klaar. Verder ontwikkelen van de inhoud van de website opdat deze ingaande collegejaar kan worden gelanceerd., CCUNA Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

15 OVERIGE ACTIVITEITEN Intern Overleg Systematiseren van structureren van de afdelingswerkzaamheden en het geven van intercollegiale feedback op concept dcumenten. Vanaf juli wekelijks intern overleg tussen de medewerkers van de afdeling Gerealiseerd resultaat: Het implementeren van continue afdelingsoverleg Voortzetten van tweewekelijks overleg (wekelijks overleg bleek te intensief te zijn) Promotietraject Sharine isabella Het promoveren op het gebied van kwaliteitszorg en accreditatie, waardoor meer wetenschappelijk inzicht wordt gekregen op deze thematiek en de afdelingswerkzaamheden hiervan baat kunnen krijgen. Vervolg Promotietraject Gerealiseerd resultaat: Het samenstellen van hoofdstukken van het proefschrift en het nader opzetten van het promotie-onderzoek Voortzetten promotietraject CHEPS-Universiteit Twente Publicaties Middels (internationale) publicaties competenties op dit gebied verwerven en verder professionaliseren. Het samenstellen van publicaties Gerealiseerd resultaat: Twee publicaties Wederom publiceren in UNA-FPI-UPR-bundel Gezamenlijke publicatie met copromotor AF, University of Puerto Rico (UPR), FPI, en FdR. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

16 Deelname Kwaliteitskring Aruba Het verspreiden van informatie op het gebeid van kwaliteitszorg en accreditatie en het verder professionaliseren op deze werkgebieden. Deelname eerste bijeenkomst Kwaliteitskring (sept 2011) Gerealiseerd resultaat: Intensivering van contacten met andere instellingsbrede kwaliteitsmedewerkers en uitwisselen van informatie en ervaring Voortzetten deelname aan bijeenkomsten Kwaliteitskring ( 2 * per jaar) Universiteit van Aruba, IPA-Aruba, Directie Onderwijs Aruba, Ministerie OCSW-Curacao. Docent Projectbegeleiding BSW Doelstelling Het bieden van begeleiding bij de onderzoeksprojecten van twee groepen eerste jaars studenten BSW. Het verzorgen van 7 bijeenkomsten projectbegeleiding per onderwijskwartaal Gerealiseerd resultaat: In 2011 zijn twee kwartalen met succes verzorgd. De projectbegeleiding zal t/m juni 2012 duren. Colleges zullen worden afgerond. Waar mogelijk zal daarna nog les gegeven worden bij FMG. Betrokkenen BSW, 2 docenten projectbegeleiding Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

17 NIET GEREALISEERDE PLANNEN 2011 Vanwege uiteenlopende oorzaken konden niet alle geplande werkzaamheden in de loop van 2011 uitgevoerd worden. Hieronder volgt een overzicht hiervan en de nieuwe planning: De uitvoering van Medewerkerstevredenheidsonderzoek is verschoven naar het najaar 2012 Op verzoek van de NVAO is de visitatie van de opleidingen WO-master Techno MBA, WO-Bachelor Business & Economics, WO-Bachelor Accountancy & Controlling en WO-Master Accountancy naar januari 2012 verschoven. Inmiddels hebben deze visitaties plaatsgevonden. De vertaling van de Beleidsnotitie Taakbelasting Onderwijzend Personeel in een Excell-sheet door de afdeling Finance is in 2011 niet afgerond, waardoor de invoering van de kwantitatieve taakbelastingregistratie onder dit type personeel nog niet heeft plaatsgevonden. De Excell-sheet zal gedurende de eerste helft van 2012 worden uitgewerkt, waarna invoering ingaande collegejaar kan plaatsvinden. Het samenstellen van een instellingsbreed professionaliseringsplan en de start van de implementatie zijn naar 2012 verschoven. Dit zal een belangrijke pijler zijn van de nog officieel op te richten afdeling Kwaliteitszorg. Afdeling Kwaliteitszorg i.o., Jaarverslag

In de schijnwerper. Jaargang 4 - nummer 1, oktober 2011

In de schijnwerper. Jaargang 4 - nummer 1, oktober 2011 1 Welcome Back Ondertussen is het ruim 2 jaar geleden dat de laatste editie van het Informatiebulletin Kwaliteitsinfo is verschenen. Sindsdien is er heel veel gebeurd op het gebied van kwaliteitszorg,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Maart 2011. Dit beleidsplan is in het College van Decanen van 17 maart 2011 vastgesteld.

Maart 2011. Dit beleidsplan is in het College van Decanen van 17 maart 2011 vastgesteld. Maart 2011 Dit beleidsplan is in het College van Decanen van 17 maart 2011 vastgesteld. Inhoudsopgave Inleiding...- 2-1. Terugblik op Kwaliteitsbeleid 2005-2010...- 3-1.1. Enkele kwantitatieve gegevens...-

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen aan de UvT 2009-2015 In het najaar van 2007 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol (SEP) 1.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden

Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden Raadsplanning 3 Decentralisaties 2014 Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden De Kempen, 7 januari 2014 Inhoudsopgave 3D Raadsplanning Planning 3 decentralisaties voor de Raden Aanlevermomenten

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Ontwikkelingen Kwaliteit binnen het Hoger Onderwijs in relatie tot Kennismanagement

Ontwikkelingen Kwaliteit binnen het Hoger Onderwijs in relatie tot Kennismanagement Ontwikkelingen Kwaliteit binnen het Hoger Onderwijs in relatie tot Kennismanagement dr. Sharine Isabella Manager Dept. of Quality Assurance University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez Kenmerken Hoger

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Taakbelasting Onderwijzend Personeel UNA

Beleidsnotitie. Taakbelasting Onderwijzend Personeel UNA Beleidsnotitie Taakbelasting Onderwijzend Personeel UNA Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De Personeelsorganisatie... 3 2. Beleidsuitgangspunten inzet onderwijzend personeel... 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen

Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Notitie V4 (maart 2012) Procedure voor evaluaties van sportevenementen volgens WESP richtlijnen Status: werkdocument, eerdere versie V3 voorlopig goedgekeurd door WESP vergadering d.d. 5 maart 2012 INLEIDING

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Opdrachtgever MBO Diensten / MBO Raad Projectleider Focus op standaarden in examinering

Nadere informatie

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University

Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University Bestuurlijke hantering onderzoeksbeoordelingen Tilburg University 2015-2021 In het voorjaar van 2014 hebben de besturen van VSNU, NWO en KNAW besloten tot aanpassing van het Standard Evaluation Protocol

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Jaarplan 2016/2017. V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid Inhoud Inleiding 3 1 Belangenbehartiging 3 2 Communicatie en ledenwerving 3 3 Deskundigheidsbevordering 4 4 Zorgen voor kwaliteit 6 5 Consolideren van de

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Samenwerking, overleg en expertiseontwikkeling tussen examencommissies. Joost Dijkstra (UM) Geja Hageman (UM) Peter Klootwijk (EUR)

Samenwerking, overleg en expertiseontwikkeling tussen examencommissies. Joost Dijkstra (UM) Geja Hageman (UM) Peter Klootwijk (EUR) Samenwerking, overleg en expertiseontwikkeling tussen examencommissies Joost Dijkstra (UM) Geja Hageman (UM) Peter Klootwijk (EUR) Opzet van de workshop Introductie van de casus Werken in teams: Beantwoorden

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

Universitair docent. Doel

Universitair docent. Doel Universitair docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

NOTITIE. Beschrijving. 1. Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg.

NOTITIE. Beschrijving. 1. Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk onderwerp Toelichting Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid van LIC contactpersoon Jolanda van Bentum & Leendert Dörr

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Kwaliteitszorg gewaarborgd

Kwaliteitszorg gewaarborgd Kwaliteitszorg gewaarborgd Maatstafthema Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit Congres handicap + studie 8 dec. 2014 Schrijf svp op het naambordje: uw naam uw onderwijsinstelling de functie of rol

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium?

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG. Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM SHZG Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? Wat wil de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium? 2 De SHZG wil een stevige landelijke basis leggen onder de zelfstandige

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008 1 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Verantwoordelijkheden en doelstellingen 4. Werkwijze 5. Activiteiten 2008 6. Begroting 2008 2 3 1. Inleiding Dit jaarplan geeft de samenstelling, de

Nadere informatie

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012

Archiveren toetsen. Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Archiveren toetsen Toetsadviescommissie, Johan Jeuring Faculteit Bètawetenschappen Januari 2012 Moeten we toetsen archiveren? Welke onderdelen? Waarom moeten we dat doen? Hoe lang moeten we dat doen? Wie

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over:

Vanmorgen is gesproken met het DB van de HSR. Er is gesproken over: Verslag PR vergadering op 6 juni 2017 Aanwezig: Rieneke Scholten Voorzitter PR Hans Kramer Vicevoorzitter PR Daniel van Winsum Joost Innemee Nico Kwak Gert de Geus Afwezig: Samantha Bresser DB lid Jenny

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 1 Onderzoek naar de kwaliteit opleidingsschool 1 Informerend document voor de des Anges Miranda Timmermans Bas van Lanen April, Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Implementatie Interculturalisatie

Implementatie Interculturalisatie Implementatie Interculturalisatie Centrum Jeugd en Gezin Een stappenplan als werkwijze voor een intercultureel CJG Nieuwegein Nera Jerkovic 19 februari 2010 Programma s en Projecten Colofon februari 2010,

Nadere informatie

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Hoofdstuk 1. Opzet structuur COE-organisatie 1.1. Richt een projectorganisatie in Neem een besluit over een centrale of decentrale

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Jaarrapport visitaties 2009

Jaarrapport visitaties 2009 Jaarrapport visitaties 9 Derde jaar in kader Kwaliteitsimpuls met als thema: Prestatie-indicatoren Sietske Tjepkema, Marianne van de Rozenberg, Miep Münninghoff Frank Hopstaken, Thom Maas, Bas van Oosten,

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Het organiseren van een proefvisitatie

Het organiseren van een proefvisitatie Het organiseren van een proefvisitatie Bij de voorbereidingen op de visitatie is een proefvisitatie aan te bevelen. Binnen de 3TU s zijn daar inmiddels goede ervaringen mee. Door een proefvisitatie kan

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Op naar de tweede ronde. Jaarplan en begroting 2012. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Op naar de tweede ronde. Jaarplan en begroting 2012. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Op naar de tweede ronde Jaarplan en begroting 2012 Stichting Visitatie Zeist, februari 2012 Inhoud Inleiding 4 1. Terugblik op 2011 5 Toetsen van concept-visitatierapporten 5 Betrekken van kantoorruimte

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie