Advies van 24 mei 2011 inzake de wijziging van het koninklijk besluit. 22 november 1990 betreffende de diploma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies van 24 mei 2011 inzake de wijziging van het koninklijk besluit. 22 november 1990 betreffende de diploma s"

Transcriptie

1 North Gate III 6 e verdieping Koning Albert II laan Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Internet : Advies van 24 mei 2011 inzake de wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van de kandidaat-accountants en de kandidaatbelastingconsulenten Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten A. Vooraf De federale Minister, bevoegd voor Economie, heeft op 12 april 2011 aan de Hoge Raad een verzoek om advies overgemaakt omtrent het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten. Artikel 3 van dit koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 4 mei 1999, voerde destijds een overgangsmaatregel in die luidde als volgt : De diploma s en instellingen bedoeld in artikel 2, 3 zijn, voor wat betreft de toepassing van dit besluit, erkend tot 30 juni Elke wijziging maakt het voorwerp uit van een koninklijk besluit, na advies van de Raad van het Instituut, en is slechts geldig tot 30 juni Nadien is de Hoge Raad verschillende keren om een advies verzocht teneinde de datum die in artikel 3 van het koninklijk besluit is opgenomen, te verlengen : Verzoek om advies op Duur van de verlenging Advies vanwege de Hoge Raad van Koninklijk besluit van 7 september jaar 18 oktober juli 2006 ( Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2006 ) 27 april jaar 7 mei juli 2007 ( Belgisch Staatsblad van 13 juli 2007 ) 22 september jaar 30 september mei 2009 ( Belgisch Staatsblad van 2 juni 2009, 2 de editie ) 12 april jaar 24 mei 2011 Het door de Minister voor advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om de datum van 30 juni 2011 met één jaar uit te stellen en bijgevolg de woorden 30 juni 2011 te vervangen door de woorden 30 juni Dit impliceert dat de overgangsmaatregel van 6 jaar, zoals aanvankelijk bepaald, zou verlengd worden met één jaar zodat een 13 de jaar gedekt wordt. Bijlage V - 115

2 B. Advies van de Hoge Raad Het door de federale Minister, bevoegd voor Economie, voor advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om de datum van 30 juni 2011 met één jaar uit te stellen en bijgevolg de woorden 30 juni 2011 te vervangen door de woorden 30 juni B.1. Huidig wettelijk en reglementair kader inzake de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent Het verzoek om uitstel van de datum uit het voor advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit kan helaas niet als een uitzonderlijk verzoek worden beschouwd, rekening houdend met de opeenvolging van de verzoeken om advies omtrent ontwerpen van koninklijke besluiten die erop gericht zijn om deze geldigheidsdatum van een lijst van erkende onderwijsinstellingen ( hoger onderwijs zowel van het korte type als van het lange type en universitair ) te verlengen, niettegenstaande het feit dat deze maatregel van bij de invoering in het koninklijk besluit van 1999 als tijdelijke maatregel was bedoeld in afwachting van een herziening van voormeld koninklijk besluit van 22 november Deze lijst van erkende instellingen is het criterium dat in 1990 is weerhouden door de Regering teneinde te preciseren welke personen een dossier bij het IAB kunnen indienen om de toegangsprocedure tot het beroep op te starten. Vervolgens heeft het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent een systeem van vrijstellingen ingevoerd in het kader van het toelatingsexamen van personen die de toegangsprocedure tot het beroep van accountant en/of belastingconsulent wensen op te starten. vrijstellingen waarin het koninklijk besluit van 22 november 1990 voorziet. Het is nuttig te vermelden dat de website van het IAB een zeer helder overzicht biedt van het toepasselijk systeem van vrijstellingen ( zie in het bijzonder de volgende bladzijde, waarvan een weergave is opgenomen in bijlage 1 bij onderhavig advies : http ://www.iec-iab.be/nl/hetberoep/stage/hoe-word-ik-stagiair/toelatingsexamen/pages/vrijstellingen.aspx ). De Hoge Raad betreurt ten zeerste de achtereenvolgende uitstellen in de hervorming van de toegang tot het beroep van accountant en/ of belastingconsulent, in het bijzonder rekening houdend met het belang van het dossier. Naar het oordeel van de Hoge Raad had het toch mogelijk moeten zijn om, na de goedkeuring van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en vervolgens, vier jaar later, van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent, dit koninklijk besluit tenminste te actualiseren, aangezien die einddatum al meerdere jaren op voorhand bekend was. Men dient er zich van bewust te zijn dat een koninklijk besluit met in bijlage de lijsten van de hoger onderwijsinstellingen ( hogescholen en universiteiten ), uitgewerkt in 1990 en voor het laatst aangepast in mei 1999, op geen enkele manier nog kan overeenstemmen met de huidige realiteit, met name als gevolg van de diverse toenaderingen of zelfs fusies van hoger onderwijsinstellingen in de afgelopen jaren, ongeacht of deze van het korte dan wel van het lange type zijn. Enkel degenen die een diploma hebben behaald bij onderwijsinstellingen die opgenomen zijn in de bijlage bij het koninklijk besluit van 22 november 1990 kunnen desgevallend genieten van Bijlage V

3 B.2. Noodzakelijke evoluties van het wettelijk en reglementair kader inzake de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent B.2.1. Op zeer korte termijn De Hoge Raad wenst in de eerste plaats de aandacht van de Minister te vestigen op het belang van de goedkeuring van dit koninklijk besluit binnen de kortst mogelijke termijn. Is dit niet het geval, dan zouden de personen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen van accountant en/of belastingconsulent, zich in een problematisch rechtsvacuüm bevinden. Om deze reden formuleert de Hoge Raad een gunstig advies omtrent het door de Minister voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit, zodat de situatie van de personen die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen en die binnenkort een dossier voor het bekomen van vrijstellingen voor de volgende examensessie zouden indienen, niet in het gedrang zou worden gebracht. De volgende sessie van het toelatingsexamen vindt plaats op 22 en 29 oktober 2011 ; de dossiers moeten uiterlijk op 22 juli 2011 bij het IAB worden ingediend. Bijgevolg is er hoogdringendheid bij de goedkeuring van het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. B.2.2. Over een jaar Naar het oordeel van de Hoge Raad dient men zich zo snel mogelijk inhoudelijk te beraden over de evolutie van dit koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van kandidaat-accountants en kandidaat-belastingconsulenten. De Minister beschikt over de volgende alternatieven : De onderliggende logica van het koninklijk besluit behouden en de lijst van de onderwijsinstellingen, die diploma s afleveren die in aanmerking kunnen komen voor vrijstellingen in het kader van het toelatingsexamen tot de stage teneinde op termijn accountant en/of belastingconsulent te worden, herzien of De onderliggende logica van het koninklijk besluit wijzigen, hetzij door een ander criterium te weerhouden ( zoals de titel vermeld op het diploma, rekening houdend met het feit dat er in de diverse Gemeenschappen dergelijke diplomalijsten voorhanden zijn ), hetzij door een hervorming van het systeem zelf ( met inbegrip van de eventuele afschaffing van het koninklijk besluit van 22 november 1990 ) waarbij de logica van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent blijft behouden. In dit verband is het nuttig om in herinnering te brengen dat het Verslag aan de Koning dat het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent voorafgaat, vermeldt : De bepalingen van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten moeten op korte termijn worden herzien. Dit besluit omvat de lijst van de diploma s ( in de bijlagen ) die vastlegt welke opleidingen de mogelijkheid geven om zich aan te bieden voor het toelatingsexamen van accountant en/of belastingconsulent. In zijn advies van 17 mei 2001 in verband met de toegang tot het beroep van accountant en belastingconsulent, wees de Hoge Raad al op de nood aan een denkoefening ten gronde ( Eerste deel Algemene bedenkingen bij het voorontwerp van koninklijk besluit / Punt II De vrijstellingen die de kandidaat-accountants of kandidaat-belastingconsulenten bij het toelatingsexamen bekomen / Punt A. Het nut van het koninklijk besluit van 22 november 1990 ). In de huidige stand van zaken bestaat er overigens een koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma s van de kandidaataccountants en van de kandidaat-belastingconsu- Bijlage V - 117

4 lenten ( verschillende malen gewijzigd, de laatste maal door het koninklijk besluit van 4 mei 1999 ). Een in bijlage bij voornoemd koninklijk besluit opgenomen lijst van diploma s bepaalt welke opleidingen de houders ervan toegang verlenen tot het toelatingsexamen voor accountant of belastingconsulent. De Hoge Raad stelt vast dat tot op heden : de in bijlage bij het koninklijk besluit opgenomen lijst opgevat is als een opsomming van onderwijsinstellingen die diploma s uitreiken die de houders ervan toelaten deel te nemen aan het toelatingsexamen om naderhand accountant en/of belastingconsulent te worden. Die lijst werd in geen geval opgesteld in functie van eventuele vrijstellingen gekoppeld aan een in de lijst opgenomen diploma ; er blijkbaar geen periodieke evaluatie gebeurd is van de lijst van onderwijsinstellingen die in de bijlage bij voormeld koninklijk besluit opgenomen zijn. Volgens de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is het van belang dat de draagwijdte van dit koninklijk besluit duidelijk afgebakend wordt om elke kandidaat voor het toelatingsexamen inzake de principes van vrijstellingen eenzelfde behandeling te kunnen waarborgen. De krachtlijnen van het systeem van vrijstellingen moeten opgenomen worden in het voor advies voorgelegd koninklijk besluit. Voor zover er inderdaad effectief een systeem van vrijstellingen toegepast wordt door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, wenst de Hoge Raad daarenboven de aandacht te vestigen op het feit dat de draagwijdte van het koninklijk besluit van 22 november 1990 dusdanig zou kunnen herzien worden dat elke vrijstelling per diploma in het koninklijk besluit zou opgenomen worden. De bevoegde Ministers zouden ook kunnen kiezen voor de vervanging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 door een nieuw koninklijk besluit dat zou beantwoorden aan de in het voor advies voorgelegd voorontwerp van koninklijk besluit duidelijk omschreven doelstellingen. Om klaarheid te scheppen in de vrijstellingen verbonden aan elk diploma, zou het passen dat in het voor advies voorgelegd voorontwerp van koninklijk besluit of in het koninklijk besluit van 22 november 1990 verduidelijkt wordt dat de studenten deze vrijstellingen genieten die gelden op het moment van hun eerste inschrijving aan de onderwijsinstelling. De Hoge Raad acht het wenselijk aan de bevoegde ministeriële overheden voor te stellen om aan te dringen op een regelmatige herziening van de lijst van onderwijsinstellingen en hun in het koninklijk besluit opgenomen diploma s, rekening houdend met de evolutie van de noden van het beroep. Gezien die verschillende opmerkingen, wordt aldus voorgesteld het koninklijk besluit van 22 november 1990 te vervangen door een nieuw koninklijk besluit, opgesteld in de zin van het bij de Hoge Raad voorgelegd voorontwerp van koninklijk besluit. Het koninklijk besluit van 22 november 1990 zou gedurende een overgangsperiode kunnen behouden blijven om de instellingen van hoger onderwijs toe te laten hun dossier in te dienen om in het nieuw koninklijk besluit opgenomen te worden. Dat dossier zou moeten ingediend worden bij de diensten van de Minister van Economie en diensten van de Minister van Landbouw en Middenstand opdat deze er zich van zouden vergewissen dat de onderwijsinstellingen die een dossier indienen wel degelijk één ( of meerdere ) diploma( s ) uitreiken die beantwoorden aan de criteria vastgesteld in artikel 19, 3 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De Hoge Raad dringt dan ook aan op een onderzoek van deze problematiek binnen de kortst mogelijke termijn, opdat zo snel mogelijk een oriëntatie zou kunnen voorgesteld worden die inspeelt op de evolutie die het wettelijk en reglementair kader in 1999 en 2003 heeft gekend, om zodoende elk rechtsvacuüm te kunnen opvullen. De Hoge Raad houdt zich ter beschikking van de Minister indien zijn deskundigheid terzake nuttig zou kunnen zijn om dit dossier te doen evolueren Bijlage V

5 North Gate III 6 e verdieping Koning Albert II laan Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Internet : Bijlage 1 aan het advies van 24 mei 2011 Uittreksels van de website van het IAB Vrijstellingen voor het toelatingsexamen stage De opleidingsinhouden van het toelatingsexamen voor accountant en / of belastingconsulent zijn bij wet vastgelegd. Niet alle kandidaat-stagiairs hebben echter dezelfde opleiding in dezelfde onderwijsinstelling achter de rug. Het Instituut maakt daarom een onderscheid tussen automatische vrijstellingen en vrijstellingen op basis van onderwijsinstelling. Individueel dossier tot aanvraag van vrijstelling opstellen Elke kandidaat-stagiair die in aanmerking wenst te komen voor vrijstellingen, stelt een individueel dossier tot aanvraag van vrijstellingen op. Het vrijstellingsdossier moet uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het examen de Stagedienst bereiken. Het vrijstellingsdossier is een onderdeel van het inschrijvingsdossier. De Stagecommissie onderzoekt de dossiers en maakt haar beoordeling over aan de Raad van het Instituut. De Raad informeert de kandidaat uiterlijk één maand voor het examen over de vrijstellingen die hem werden toegekend. Download hier het vrijstellingsformulier voor accountant of belastingconsulent. Toelatingsexamen tot de stage van Accountant Toelatingsexamen tot de stage van Belastingconsulent Automatische vrijstellingen Automatische vrijstellingen gelden enkel voor kandidaat-stagiairs van het hoger onderwijs van het korte type. Zij genieten van automatische vrijstellingen in de categorieën fiscaliteit, rechtspraktijk en boekhouding. De automatische vrijstellingen worden door het Instituut toegekend op basis van het ingestuurde diploma. Vrijstellingen op basis van onderwijsinstelling Een vrijstellingstabel ( of concordantietabel ) is een tabel die de kandidaat-stagiair een overzicht geeft van zijn minimum aantal vrijstellingen per opleidingsinhoud. Deze tabellen worden opgesteld door het Instituut in nauw overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen. Binnenkort kunt u uw specifieke onderwijsinstelling aanklikken om na te gaan op welke vrijstellingen u recht heeft. Bijlage V - 119

6 Accountants Hoger onderwijs van het lange type / universitair onderwijs EHSAL - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Accountancy EHSAL - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Fiscale wetenschappen HOGESCHOOL GENT - Licentiaat Bestuurskunde HOGESCHOOL GENT - Licentiaat Handelswetenschappen - Specialisatie Fiscaliteit & Accountancy KUL - Gediplomeerde in de aanvullende opleiding fiscaliteit KUL - Licentiaat TEW : Accountancy en fiscaliteit - Handelsingenieur : Accountancy en fiscaliteit LESSIUS Hogeschool - Licentiaat Handelswetenschappen UA - Gediplomeerde in de gespecialiseerde studie fiscaal recht UA - Licentiaat Rechten UA - Licentiaat TEW UA - Master fiscaal recht UA - UFSIA - Licentiaat TEW - Major Accountancy UA - Voortgezette academische opleiding - Financiële wetenschappen UGENT - Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Accountancy UGENT - Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Fiscaliteit UGENT - Licentiaat TEW Universiteit Hasselt - TEW - Major Accountancy-Fiscaliteit - HI - Major Accountancy-Fiscaliteit VLEKHO - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Accountancy ( 4-jarig programma ) VUB - Licentiaat Rechten VUB - Specialisatieopleiding fiscaal recht VUB TEW/HI - Licentiaat TEW - Handelsingenieur Hoger onderwijs van het korte type ACE-GROEP T CVO - Graduaat Fiscale Wetenschappen ARTEVELDE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit CVO VTI-AALST - Graduaat Boekhouden DE AVONDSCHOOL CVO - Graduaat Boekhouden DE ORANJERIE-CVO - Graduaat Boekhouden FISCALE HOGESCHOOL - Graduaat Fiscale Wetenschappen GEMEENSCHAPSONDERWIJS CVO-BRUSSEL - Graduaat Boekhouden HITEK-CVO-Hoger Instituut voor Talen en Economie - Graduaat Boekhouden HOGESCHOOL ANTWERPEN - Bachelor na Bachelor in de fiscaliteit - BANABA Bijlage V

7 HOGESCHOOL ANTWERPEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit HOGESCHOOL GENT - BANABA Toegepaste Fiscaliteit HOGESCHOOL GENT - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KAREL DE GROTE HOGESCHOOL KATHOLIEK HOGESCHOOL MECHELEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Accountancy KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Accountancy KATHOLIEK HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Accountancy-Communicatie KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit LBC - NVK ANTWERPEN - Graduaat Boekhouden LBC - NVK STEKENE - Graduaat Boekhouden MERCATOR-PCVO - Graduaat Boekhouden PCVO HANDEL HASSELT - Graduaat Fiscale wetenschappen PCVO HANDEL HASSELT - Graduaat Boekhouden PHLIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit VHH CVO OUDENAARDE - Graduaat Boekhouden WENK-HONIM - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit Belastingconsulent Hoger onderwijs van het lange type / universitair onderwijs EHSAL - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Accountancy EHSAL - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Fiscale wetenschappen Bijlage V - 121

8 HOGESCHOOL GENT - Licentiaat Bestuurskunde HOGESCHOOL GENT - Licentiaat Handelswetenschappen - Specialisatie Fiscaliteit & Accountancy KUL - Gediplomeerde in de aanvullende opleiding fiscaliteit KUL - Licentiaat TEW : Accountancy en fiscaliteit - Handelsingenieur : Accountancy en fiscaliteit LESSIUS Hogeschool - Licentiaat Handelswetenschappen UA - Gediplomeerde in de gespecialiseerde studie fiscaal recht UA - Licentiaat Rechten UA - Licentiaat TEW UA - Master fiscaal recht UA - UFSIA - Licentiaat TEW - Major Accountancy UA - Voortgezette academische opleiding - Financiële wetenschappen UGENT - Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Accountancy UGENT - Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Fiscaliteit UGENT - Licentiaat TEW Universiteit Hasselt - TEW - Major Accountancy-Fiscaliteit - HI - Major Accountancy-Fiscaliteit VLEKHO - Licentiaat handelswetenschappen afstudeerrichting Accountancy ( 4-jarig programma ) VUB - Licentiaat Rechten VUB - Specialisatieopleiding fiscaal recht VUB TEW/HI - Licentiaat TEW - Handelsingenieur Hoger onderwijs van het korte type ACE-GROEP T CVO - Graduaat Fiscale Wetenschappen ARTEVELDE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit CVO VTI-AALST - Graduaat Boekhouden De Avondschool CVO - Graduaat Boekhouden DE ORANJERIE-CVO - Graduaat Boekhouden FISCALE HOGESCHOOL - Graduaat Fiscale Wetenschappen GEMEENSCHAPSONDERWIJS CVO-BRUSSEL - Graduaat Boekhouden HITEK-CVO-Hoger Instituut voor Talen en Economie - Graduaat Boekhouden HOGESCHOLL ANTWERPEN - Bachelor na Bachelor in de fiscaliteit - BANABA HOGESCHOOL ANTWERPEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit HOGESCHOOL GENT - BANABA Toegepaste Fiscaliteit HOGESCHOOL GENT - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit Bijlage V

9 HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KAREL DE GROTE HOGESCHOOL KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Accountancy KAREL DE GROTE HOGESCHOOL - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Accountancy KATHOLIEK HOGESCHOOL LIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit - Major Accountancy-Communicatie KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEK HOGESCHOOL MECHELEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit LBC - NVK ANTWERPEN - Graduaat Boekhouden LBC - NVK STEKENE - Graduaat Boekhouden MERCATOR-PCVO - Graduaat Boekhouden PCVO HANDEL HASSELT - Graduaat Boekhouden PCVO HANDEL HASSELT - Graduaat Fiscale Wetenschappen PHLIMBURG - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit VHH CVO OUDENAARDE - Graduaat Boekhouden WENK-HONIM - Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit Mijn diploma/onderwijsinstelling staat niet op de lijst Indien de onderwijsinstelling van de kandidaat-stagiair niet voorkomt op de hierboven vermelde lijst, raden wij aan contact op te nemen met zijn onderwijsinstelling. Bijlage V - 123

10 Dispenses pour l examen d admission au stage Les matières de l examen d admission pour les experts-comptables et les conseils fiscaux sont déterminées par la loi. Tous les candidats stagiaires n ont pas suivi la même formation dans la même institution d enseignement. C est la raison pour laquelle l Institut fait une distinction entre les dispenses automatiques et les dispenses sur la base de l institution d enseignement. Constitution d un dossier individuel de demande de dispenses Chaque candidat stagiaire qui veut entrer en ligne de compte pour les dispenses doit constituer un dossier individuel de demande de dispenses. Le dossier de dispenses doit parvenir au service du stage au plus tard trois mois avant le commencement de l examen. Le dossier de dispenses est une partie du dossier d inscription. La Commission de stage examine le dossier et transmet son appréciation au Conseil de l Institut. Le Conseil informe le candidat au plus tard un mois avant l examen des dispenses qu il a obtenues. Téléchargez ici le formulaire de demande de dispenses pour les experts-comptables et les conseils fiscaux Examen d admission au stage d expert-comptable Examen d admission au stage de conseil fiscal Dispenses automatiques Les dispenses automatiques ne s appliquent qu aux candidats stagiaires issus de l enseignement supérieur de type court. Ils bénéficient de dispenses automatiques dans les domaines suivants : fiscalité, pratique du droit et comptabilité. Les dispenses automatiques sont accordées par l Institut sur la base du( des ) diplôme( s ) envoyé( s ). Dispenses sur la base de l institution d enseignement Un tableau des dispenses ( ou table de concordance ) est une table qui donne au candidat stagiaire un aperçu du nombre minimum de dispenses qu il peut obtenir par matière. Ces tableaux sont établis par l Institut en concertation avec les représentants des institutions d enseignement concernées. D ici peu, un simple clic sur l établissement dans lequel vous avez fait vos études vous indiquera les dispenses auxquelles vous avez droit pour l examen d admission. Experts-comptables Enseignement supérieur de type long / enseignement universitaire ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES FISCALES - ESSF - DESS et Diplôme de droit fiscal européen ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES FISCALES - ESSF - DESS et Diplôme en droit fiscal FUCAM - MONS - Bachelier et master ( 120 ) en Sciences de Gestion Spécialisation en revisorat et expertise comptable ( cours du jour ) A PARTIR DE JUIN Bijlage V

11 FUCAM - Candidature, Licence en sciences de gestion, option Revisorat et Expertise comptable FUNDP - NAMUR - Candidature, Maitrise en Science de Gestion FUSL - Candidature en Sciences économiques et de gestion HEC - HAUTES ETUDES COMMERCIALES - LIEGE - DESS / Master en fiscalité / Licence en fiscalité HEC - HAUTES ETUDES COMMERCIALES - LIEGE - DESS - Analyse, Contrôle et Révisorat HEC - HAUTES ETUDES COMMERCIALES - LIEGE - Licence en Sciences commerciales - Ingénieur commercial et/ou de gestion ICHEC - INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES - Candidature et licence en Sciences Commerciales et Financières orientation Expertise comptable et Revisorat ICHEC - INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES - Candidature et licence en Sciences Commerciales et Financières orientation Finances ICHEC - INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES - Ingéniorat commercial - Ingénierie financière U.L.B. - DES en Droit fiscal U.L.B.- ECOLE DE COMMERCE SOLVAY - Mastère en gestion fiscale UCL - Candidature et Licence en Droit UCL - IAG - Candidature et Ingéniorat de Gestion UCL - IAG - Candidature, Licence en Science de Gestion UCL - IAG - Candidature, Maitrise en Science de Gestion ULB - Candidature et Licence en Droit ULB - Candidature et Licence en Sciences Economiques ULB - ECOLE DE COMMERCE SOLVAY - Ingénieur de Gestion ULG - Candidature et Licence en Droit ULG - Candidature et licence en Sciences de gestion et Ingéniorat de gestion UMH - WAROQUE - Candidature, licence en Sciences de Gestion, Ingéniorat de Gestion UMH - WAROCQUE - DES en Audit et Revisorat ( ) Enseignement supérieur de type court C.B.C. - Chambre Belge des Comptables de Bruxelles - Société Royale - Diplôme de candidat expert-comptable C.B.C. Chambre Belge des Comptables et Experts Comptables Liège C.B.C.E.C. - Chambre Belge des Comptables et Experts-Comptables de la Province de Liège - Diplôme de candidat expert-comptable C.B.C.E.C. - Chambre Belge des Comptables et Experts-Comptables de la Province de Liège - Diplôme de conseil fiscal COLLEGE TECHNIQUE DES AUMÔNIERS DU TRAVAIL - CHARLEROI - Graduat en comptabilité Bijlage V - 125

12 COURS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS DE LA VILLE DE WAVRE - Graduat en comptabilité COURS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS DE L ETAT - DOUR - Graduat en comptabilité ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES - NAMUR ECSSAC - HAUTE ECOLE DE LA VILLE DE LIEGE - Graduat en comptabilité, option Gestion et/ou Fiscalité EISM - ECOLE INDUSTRIELLE SUPERIEURE - VILLE DE MONS - Graduat en comptabilité ENSEIGNEMENT DE PROMOTION ET DE FORMATION CONTINUE DE L ULB ET LA CCB - INSTITUT COMMERCIAL SUPERIEUR ( EPFC 3 ) - Graduat en comptabilité EPHEC - HAUTE ECOLE ECONOMIQUE ET TECHNIQUE - Graduat en comptabilité, option Gestion EPHEC - INSTITUT DE PROMOTION SOCIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Graduat en comptabilité HAUTE ECOLE ALBERT JACQUARD - IESTN - Namur, Tamines - Graduat en comptabilité, option Gestion HAUTE ECOLE ALBERT JACQUARD - IESTN - Namur, Tamines - Graduat en sciences fiscales HAUTE ECOLE CATHOLIQUE DU LUXEMBOURG - BLAISE PASCAL - Graduat en comptabilité, option Gestion ou Fiscalité HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE - LEON-ELI TROCLET - Graduat en comptabilité, option Gestion et/ou Fiscalité HAUTE ECOLE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE NAMUR - IESN - Graduat en comptabilité - Fiscalité HAUTE ECOLE FRANSISCO FERRER - COOREMANS - Graduat en comptabilité, option Gestion et/ou Fiscalité HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE - ISS - Graduat en comptabilité, option Gestion ou Fiscalité HAUTE ECOLE PROVINCIALE DE CHARLEROI - UNIVERSITE DU TRAVAIL HAUTE ECOLE PROVINCIALE DU HAINAUT OCCIDENTAL - MOUSCRON - Graduat en comptabilité, option Gestion ou Fiscalité HAUTE ECOLE ROI BAUDOUIN - INSTITUT REINE ASTRID - Graduat en comptabilité, option Gestion ou Fiscalité HEMES - INSTITUT SAINTE-MARIE - Graduat en comptabilité, option Gestion et/ou Fiscalité HEP - HAUTE ECOLE PROVINCIALE - MONS - BORINAGE - CENTRE - Graduat en comptabilité, option Gestion INSTITUT D ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - UCCLE - ANDERLECHT - BRUXELLES - Graduat en comptabilité ARLON, MUSSON - Graduat en comptabilité ATH - FLOBECQ - Graduat en comptabilité AUBANGE - Graduat en comptabilité Bijlage V

13 BLEGNY - Graduat en comptabilité COURT- SAINT-ETIENNE - Graduat en comptabilité JEMELLE - Graduat en comptabilité LIBRAMONT - CHEVIGNY - Graduat en comptabilité MARCHE- EN-FAMENNE ( JEMELLE ) - Graduat en comptabilité MONS ( JEMAPPES ) - Graduat en comptabilité MORLANWELZ - MARIEMONT - Graduat en comptabilité MOUSCRON - COMINES - Graduat en comptabilité NAMUR - GESVES - Graduat en comptabilité PERUWELZ - Graduat en comptabilité RIXENSART - Graduat en comptabilité SIVRY - RANCE - Graduat en comptabilité SOUMAGNE - Graduat en comptabilité THUIN - Graduat en comptabilité TOURNAI - ANTOING - TEMPLEUVE - Graduat en comptabilité WAREMME - Graduat en comptabilité INSTITUT DES CARRIERES COMMERCIALES D ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Graduat en comptabilité INSTITUT PROVINCIAL DES ARTS ET METIERS - NIVELLES - Graduat en comptabilité INSTITUT REINE ASTRID - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE - Graduat en comptabilité Bijlage V - 127

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 51 COM 615 CRIV 51 COM 615 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD 42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2003 3351 [C 2003/07232] 7 JUILLET 2003. Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE

29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE 29458 BELGISCH STAATSBLAD 29.06.2002 MONITEUR BELGE Om aan de bemerking van de Raad van State te antwoorden, merkt de Regering op dat het ontwerp strookt met het Europese recht. Gezien het statuut van

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 10.02.1999 BELGISCH STAATSBLAD 3809 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MINISTERE DE LA JUSTICE F. 99 349 [S C 99/09059] 22 DECEMBRE

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Activiteitenverslag van de Hoge Raad voor Vrijwilligers 1 Voorwoord De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep het jaar 2001 uit tot Internationaal Jaar van de Vrijwilligers. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE 74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 4034 [C 2010/22473] 22 OKTOBER 2010. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. PME, indépendants, agriculture et politique scientifique DOC 52 DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 november 2009 17 novembre 2009 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) KMO s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid NOTE

Nadere informatie

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses

CSC n 7. Formation ICT Questions et Réponses CSC n 7 Formation ICT Questions et Réponses Remarque générale importante : Lors de la séance de Questions/Réponses, il est apparu le besoin de définir clairement ce que le SPF entendait par «catalogue»,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237

1/20. KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1/20 KONINKLIJKE KRING MARS & MERCURIUS v.z.w. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) Ondernemingsnummer 0871.221.237 1. Doel van het Reglement van Inwendige Orde. De Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

Nadere informatie

Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van

Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van Advies nr 83 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen van 12 maart 2004 met betrekking tot het voorstel van richtlijn van de Raad van Europese ministers voor de toepassing van het beginsel

Nadere informatie

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder?

Welke initiatieven ziet u verder ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het verzorgend vrijwilligerswerk in het bijzonder? COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES du MARDI 17 AVRIL 2012 Après-midi COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN van DINSDAG 17 APRIL 2012 Namiddag De vergadering wordt geopend om 14.28 uur en voorgezeten door de heer

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG COMPTE RENDU INTÉGRAL HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 HA 50 COM 221 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Handelingen Annales INTEGRAAL VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD 65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 3398 [C 2009/12217] 28 JUIN 2009. Arrêté royal rendant obligatoire la convention

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE CRABV 50 COM 313 CRABV 50 COM 313 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BEKNOPT VERSLAG COMPTE RENDU ANALYTIQUE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID,

Nadere informatie