Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijssysteem. Ethiopië. Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse"

Transcriptie

1 Onderwijssysteem Ethiopië Het Ethiopische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

2 Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Ethiopië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Ethiopië. Dit met het oog op toelating tot en inpassing in opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs. Op deze publicatie, met uitzondering van het beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. Ga naar voor meer informatie over het hergebruik van deze publicatie. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

3 Doctor of Philosophy (PhD) L postgraduate Master (university education) L7 2-3 Diploma L4 1 undergraduate Bachelor (university education) L6 3-6 Diploma (higher professional education) L6 1-3 Level II Certificate Level I Certificate L4 1 L4 1 Ethiopian School Leaving Certificate / Ethiopian Higher Education Entrance L5 Examination (senior secondary general education) 2 Ethiopian General Secondary Education Certificate (junior secondary education) L3 2 Primary School Certificate Examination (primary education 2nd cycle) L2 4 Primary School (primary education 1st cycle) L1 4 L0 Onderwijsniveau 0 Duur van de opleiding Klik hier voor een voorbeeld van het diploma EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

4 Waarderingstabel In onderstaand schema is aan de linkerkant het buitenlandse diploma opgenomen. Het rechter gedeelte geeft de Nederlandse waardering weer met de overeenkomstige niveaus in het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk. Buitenlands diploma Nederlandse waardering en NLQF niveau EQF niveau Ethiopian General Secondary Education Certificate/10th Grade National Examination Diploma Technical and Vocational Education (3 jaar) Ethiopian School Leaving Certificate/Ethiopian Higher Education Entrance Examination (ten minste 6 vakken met A, B of C) Diploma behaald aan een universiteit of College (1 jaar) Diploma behaald aan een universiteit of College (2 jaar) Bachelor (3 jaar, afgegeven vanaf ) vmbo-t diploma 2 2 mbo-diploma (kwalificatieniveau 2 of 3) 2/3 2/3 havo-diploma jaar hbo jaar hbo jaar hbo of 1 jaar wo 6 6 Bachelor (4 jaar) graad van bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6 Master (2 jaar) graad van master in het hbo of wo (1-jarige opleiding) 7 7 NB Het betreft hier een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk. De waardering van een buitenlandse kwalificatie in termen van EQF/NLQF betekent niet altijd dat de eindtermen van deze niveaus zijn bereikt. Informatie over de Nederlandse waarderingen is beschikbaar in het onderwijssysteem Nederland. Zie: De uitspraken over buitenlandse opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden afgegeven door SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

5 Inleiding De Ethiopische Federale Democratische Republiek is gelegen in het noordoostelijke deel van Afrika, telt ongeveer 85 miljoen inwoners, kent 100 etnische groepen en 70 talen. Het is een van de armste landen van Afrika en de economie is praktisch geheel afhankelijk van landbouw. Het land werd eeuwen geregeerd door koningen tot in 1974 Haile Selassie afgezet werd na een militaire coup. Rond 1800 werd het formeel onderwijs ingevoerd, maar pas na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van enige prioriteit voor het onderwijs en werden vele onderwijsinstituten opgericht, waarbij de nadruk lag op het opleiden van leraren. Het merendeel van de bevolking had echter nog steeds geen toegang tot onderwijs. De huidige regering van Ethiopië onderkent het belang van onderwijs voor de ontwikkeling van het land. Het beleid is met name gericht op de uitbreiding van het onderwijs, de verbetering van de kwaliteit en de aansluiting op de economie van het land. Overeenkomstig de federale staatsstructuur heeft ieder van de negen staten en twee stadsadministraties onderwijsbureaus (National Regional States Education Bureaus). Deze zijn verantwoordelijk voor de administratie en het management van het algemeen onderwijs, het technisch en professioneel onderwijs en de lerarenopleidingen. Het hoger onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het federale Ministerie van Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs stelt het beleid en de richtlijnen op en de Bureaus zorgen voor de implementatie ervan. Het onderwijssysteem bestaat uit formeel en non-formeel onderwijs. Het non-formeel onderwijs beslaat een groot deel van het onderwijs voor alle leeftijdscategorieën, zowel voor schoolverlaters als voor starters. Het formeel onderwijs omvat kleuterscholen, basis en voortgezet onderwijs (algemeen onderwijs), technisch-professioneel onderwijs en hoger onderwijs. Het hoger onderwijs staat sterk in de belangstelling en pas sinds 2003 is er sprake van een strategie voor de ontwikkeling ervan. De Higher Education Proclamation van 2003 is gericht op het leveren van een directe bijdrage van het hoger onderwijs aan de nationale strategie voor economische ontwikkeling en het terugdringen van de armoede. In 2009 is de nieuwe Higher Education Proclamation in werking getreden. Deze benadrukt onder andere het belang van autonomie, kwaliteit, onderzoek en inkomsten van het hoger onderwijs. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

6 De volgende gegevens geven een indruk van de snelle uitbreiding van het hoger onderwijssysteem. Tot 2000 bestond het hoger onderwijs uit twee universiteiten en zeventien colleges. Er waren studenten en één afdeling binnen het ministerie van Onderwijs voor de supervisie van het systeem. Momenteel zijn er 22 universiteiten, 12 (university) colleges, meer dan 40 privé-instituten van hoger onderwijs en ongeveer 10 teacher training colleges. Ook zijn er twee overheidsorganen die het hoger onderwijs regelen, namelijk het Higher Education Strategy Center (HESC) en de Education and Training Quality Assurance Agency (ETQAA, voorheen de HERQA). Er studeren ongeveer studenten aan universiteiten en circa aan privé-instituten. Onderwijs is kosteloos op alle niveaus. De officiële onderwijstaal in het basis en voortgezet onderwijs is het Amhaars. Engels is de onderwijstaal in het postsecundair en hoger onderwijs. Het academisch jaar loopt van september tot juli. Basis en voortgezet onderwijs Het onderwijstraject tot aan het hoger onderwijs is in de jaren negentig aan veranderingen onderhevig geweest. Basisonderwijs duurde 6 jaar (grades 1-6), gevolgd door 2 jaar onderbouw van het voortgezet onderwijs (junior secondary school, grades 7-8) en 4 jaar bovenbouw van het voortgezet onderwijs (senior secondary school, grades 9-12). Deze structuur is rond 2001 veranderd in een structuur. Het basisonderwijs duurt nu 8 jaar (leeftijdsgroep 6 tot 14 jaar) en is verdeeld in twee cycli van 4 jaar (grade 1 t/m 4 en grade 5 t/m 8). Aan het eind van de vierde klas volgt een nationaal examen en de leerlingen dienen tenminste een score van 50 procent te behalen om door te kunnen naar grade 5. Aan het eind van grade 8 legt men het nationale Primary School Certificate-examen af. Na deze twee cycli van 4 jaar basisonderwijs volgen 2 jaar algemeen voortgezet onderwijs. Aan het eind van deze Grade 10 legt men het Ethiopian General Secondary Education Certificate Examination of 10th Grade National Examination af. Dit examen wordt afgenomen door de National Organization for Examinations van het Ministry of Education. Na het behalen van het Ethiopian General Secondary Education Certificate kan men kiezen voor de 2-jarige algemene bovenbouw of voor het beroepsonderwijs. Het niveau van het Ethiopian General Secondary Education Certificate is vergelijkbaar met dat van een vmbo-t diploma. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

7 De bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (preparatory secondary education) beslaat sinds 2001 eveneens 2 jaar (Grades 11, 12) en wordt gezien als voorbereiding op het hoger onderwijs. Tot 2003 kon men aan het eind van deze opleiding het Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC) behalen, nu is dat het Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE). De bovenbouw kent een natural science stream en een social science stream, met de volgende vakken: Natural science stream Specifieke vakken: biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde. Algemene vakken: maatschappijleer, Engels, lichamelijke oefening. Keuzevakken: vreemde taal, nationale taal. Social science stream: Specifieke vakken: maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis. Algemene vakken: Engels, wiskunde, lichamelijke oefening. Keuzevakken: vreemde taal, nationale taal, natuurwetenschappen. Het niveau van het Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC) of het Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE) met een eindresultaat van A, B of C voor ten minste zes vakken is vergelijkbaar met dat van een havo-diploma. Beroepsonderwijs Na het basisonderwijs, na grade 10, kan men kiezen voor het beroepsonderwijs (technical and vocational education and training). Er zijn 2-jarige programma s die leiden tot het junior level. Voor toelating is het Ethiopian General Secondary Education Certificate vereist. Er zijn 1- en 2-jarige opleidingen die leiden tot het Level I en Level II Certificate en 3-jarige programma s die leiden tot het Diploma. Het niveau van het Diploma Technical and Vocational Education and Training na een nominaal 3-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een mbo-diploma op kwalificatieniveau 2 of 3, afhankelijk van de richting. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

8 Toelating tot hoger onderwijs Toelating tot het hoger onderwijs was tot 2003 gebaseerd op de resultaten van het Ethiopian School Leaving Certificate en sinds die tijd op het Ethiopian Higher Education Entrance Examination (EHEEE). Formeel is een eindscore (grade point average, GPA) van ten minste 2.0 vereist voor toelating tot de bachelor-opleidingen. In de praktijk worden echter alleen degenen met de hoogste scores toegelaten, vanwege de beperkte capaciteit van het hoger onderwijssysteem. Studenten met een C of hoger in vijf vakken, waaronder Engels, wiskunde en Amhaars worden doorgaans toegelaten. Toelating tot Diploma-programma s in het hoger onderwijs vereist een GPA van 1.4, maar in de praktijk wordt het benodigde GPA bepaald op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Om de toelating van vrouwen in het hoger onderwijs te stimuleren, worden zij toegelaten op basis van een GPA dat 0.2 punten lager ligt. Hoger Onderwijs Diploma Institutes, Colleges en technische universiteiten bieden voornamelijk beroepsgerichte programma s aan die leiden tot een Diploma. Deze programma s kennen een nominale duur van 1 of 2 jaar. Hoewel deze Diploma-opleidingen vooral bedoeld zijn als voorbereiding op de arbeidsmarkt, geven ze ook toegang tot verdere studie tot de bachelorgraad. Diploma-programma s kunnen ook gevolgd worden aan de universiteiten, maar daarnaast bieden deze instellingen ook opleidingen aan die leiden tot de bachelorgraad. De meest gangbare studierichtingen zijn die in de landbouw en accountancy. Het niveau van het Diploma na een nominaal 1-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 1 jaar hoger beroepsonderwijs. Het niveau van het Diploma na een nominaal 2-jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 2 jaar hoger beroepsonderwijs. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

9 Bachelor Alle bacheloropleidingen beginnen met een zogenaamd freshman year. Tijdens dit jaar worden studenten voorbereid op verdere studie in een specifieke richting. De nominale duur van een bacheloropleiding is doorgaans 4 jaar. Echter, vanaf het academisch jaar zijn universiteiten ook nominaal 3-jarige bacheloropleidingen gaan aanbieden. bacheloropleidingen in de technische wetenschappen, rechtsgeleerdheid en farmacie duren 5 jaar en die in geneeskunde en diergeneeskunde 6 jaar. Het niveau van de graad Bachelor of Arts of Bachelor of Science na een nominaal 3- jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van 3 jaar in het hoger beroepsonderwijs of met 1 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding (praktijkgericht of wetenschappelijk). Het niveau van de graad Bachelor of Arts of Bachelor of Science na een nominaal 4- jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding (praktijkgericht of wetenschappelijk). Het niveau van de graad Bachelor of Arts of Bachelor of Science na een nominaal 5- jarige opleiding is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Master De masteropleidingen duren 1 of 2 jaar. De meeste masteropleidingen worden aangeboden door de Addis Ababa University, hoewel enkele andere universiteiten in 2008 aangekondigd hebben ook masteropleidingen te zullen gaan aanbieden. De toelatingseis voor masteropleidingen is de bachelorgraad. De meeste masteropleidingen worden afgerond met een scriptie. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

10 Het niveau van de mastergraad na een nominaal 2-jarige vervolgopleiding is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs of in het wetenschappelijk onderwijs (1-jarige opleiding), afhankelijk van de aard van de opleiding (praktijkgericht of wetenschappelijk). Doctor of Philosophy De Addis Ababa University biedt diverse programma s aan die leiden tot de titel Doctor of Philosophy. De toelatingseis is doorgaans een relevante mastergraad, maar in praktijk is het soms mogelijk om toegelaten te worden op basis van een bachelorgraad. Kandidaten die toegelaten zijn tot de promotie op basis van een mastergraad zijn verplicht het programma binnen 5 jaar te voltooien. De kandidaten die op basis van een bachelorgraad zijn toegelaten, dienen het programma binnen maximaal 7 jaar te voltooien. Het promotietraject wordt afgerond met een proefschrift, waaruit moet blijken dat de kandidaat specialistische kennis heeft binnen zijn vakgebied en bekwaam is in het uitvoeren van zelfstandig onderzoek. Het proefschrift wordt verdedigd tijdens een mondeling examen. Beoordelingssystemen Voortgezet onderwijs: Letter grade In percentages Omschrijving A Excellent B Very good C Satisfactory D Average E Lager dan 50 Failure Bij zeer goede studenten ziet men de volgende beoordelingen op het diploma: Very great distinction Great distinction Distinction vijf of meer A s vier A s drie A s EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

11 Hoger onderwijs: In cijfers Letter grade Omschrijving 4 A Excellent 3 B Good 2 C Satisfactory 1 D Unsatisfactory 0 F Failing Kwalificatieraamwerken Ethiopië heeft geen nationaal kwalificatieraamwerk vastgesteld, noch nationale kwalificaties gerelateerd aan een overkoepelend raamwerk. Kwaliteitszorg en accreditatie De 22 public universities staan onder de directe supervisie van het ministerie van Onderwijs. Op de website van het ministerie kan nagekeken worden of een public university erkend is: Privé colleges staan onder supervisie van de nationale, regionale en subregionale onderwijsbureaus. Privé-instellingen dienen niet alleen erkend te worden door de onderwijsbureaus, maar eveneens door het Office of Investment en, indien het binnen de gezondheidszorg valt, door het ministerie van Gezondheid. Op de website van het ministerie van Onderwijs kan nagekeken worden of een privé-instelling erkend is: Internationale Verdragen Ethiopië heeft geen internationale onderwijsverdragen met andere landen. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

12 Adressen Website van het Ministry of Education. Er zijn verder zeer weinig betrouwbare bronnen voorhanden. Website van SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Samenstelling dossier Het Ethiopian Higher Education Entrance Examination wordt uitgegeven door de National Organization for Examinations van het Ministry of Education. Hierop staan het aantal geëxamineerde vakken vermeld, de naam van de vakken en het behaalde cijfer. Daarnaast zijn er ook cijferlijsten van de verschillende doorlopen klassen, uitgegeven door de nationale regionale staten. Diploma s bestaan uit getuigschriften uitgegeven door de betreffende instelling, waarop doorgaans niet de duur van de opleiding vermeld staat. Deze wordt afgeleid uit een bijbehorende cijferlijst die eveneens uitgegeven wordt door de instelling. Universiteiten verstrekken getuigschriften met daarop de behaalde graad. De duur wordt eveneens afgeleid uit de bijbehorende cijferlijst. Vaak wordt een Temporary Certificate of Graduation, of een Student Copy van het transcript gepresenteerd. Het is aan te bevelen de Registrar van de betreffende universiteit het getuigschrift en het transcript rechtstreeks naar de Nederlandse hoger onderwijsinstelling te laten sturen. Lijst hoger onderwijsinstellingen Website van het Ministry of Education met onder andere een lijst van public universities en geaccrediteerde privé-instellingen. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

13 Ethiopian Higher Education Entrance Examination EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

14 Ethiopian Higher Education Entrance Examination - transcript EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

15 Diploma University College EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

16 Diploma University College - transcript EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

17 Bachelor of Sciences EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

18 Bachelor of Sciences - transcript (pagina 1) EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

19 Bachelor of Sciences - transcript (pagina 2) EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

20 Master of Science EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

21 Master of Science - transcript EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

22 Getuigschrift Ethiopië Ethiopian School Leaving Certificate/Ethiopian Higher Education Entrance Examination (ten minste 6 vakken met A, B of C) diploma voortgezet onderwijs biedt in eigen land toegang tot het gehele hoger onderwijs Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met het havodiploma. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

23 Getuigschrift Ethiopië Diploma 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot de bacheloropleiding heeft een nominale studieduur van 1-2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met 1 of 2 jaar hoger beroepsonderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

24 Getuigschrift Ethiopië Bachelor 1 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot de masteropleiding heeft een nominale studieduur van 4 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van bachelor in het hoger beroepsonderwijs of met 2 jaar wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de aard van de opleiding. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

25 Getuigschrift Ethiopië Master 2 e cyclus diploma hoger onderwijs biedt in eigen land toegang tot het promotietraject heeft een nominale studieduur van 2 jaar Dit getuigschrift is in Nederlandse termen vergelijkbaar met de graad van een 1-jarige master in het wetenschappelijk onderwijs. NB: Het betreft een globaal advies waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. EP-Nuffic 2e editie februari 2012 versie 2, januari

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Afghanistan. Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Afghanistan Het Afghaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Afghanistan. Ook wordt uitgelegd wat

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Egypte. Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Egypte Het Egyptische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Egypte. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Oekraïne. Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Oekraïne Het Oekraïense onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Oekraïne. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Israël. Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Israël Het Israëlische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Israël. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Canada. Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Canada Het Canadese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Canada. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Verenigde Staten. Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Verenigde Staten Het Amerikaanse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ook wordt

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zwitserland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zwitserland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zwitserland en de waardering van getuigschriften uit Zwitserland

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden

Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Onderwijssysteem Curaçao, St. Maarten en de BESeilanden Het onderwijssysteem van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Suriname. Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Suriname Het Surinaamse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Suriname. Ook wordt uitgelegd wat het

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Polen. Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Polen Het Poolse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Polen. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Zweden. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Zweden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Zweden en de waardering van getuigschriften uit Zweden met het oog

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Portugal. Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Portugal Het Portugese onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Portugal. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Duitsland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Duitsland en de waardering van getuigschriften uit Duitsland met

Nadere informatie

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden

Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Landenmodule Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland 2010 Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van de voormalige Nederlandse Antillen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO Inleiding De Associate degree (Ad) is in 2007 opgenomen in de wet, nadat in 2006 de eerste pilots waren gestart. In de wetenschap dat de eerste

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs

Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011. Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs Verkenning voorlichting geaccrediteerd onderwijs 2011 Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Leeswijzer... 3 2 Samenvatting... 4 3 Onderzoek...

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

17.1-6. Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen.

17.1-6. Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen. 17.1-6 Lifelong learning in Nederland: beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor volwassenen. Dr. R. van der Veen, M. J. Amsing, M.Sc. en Dr. T. van Dellen Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND Augustus 2012 Colofon Titel Auteurs Immigratie van internationale studenten naar Nederland

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland en het buitenland

Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland en het buitenland Bekwaamheid van schoolleiders in internationaal perspectief Stand van zaken in Australië, Canada, Engeland, Finland, Oostenrijk en Schotland Concept notitie Ontfuiken Mobiliteit van leraren in Nederland

Nadere informatie