I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Stichting Madame Ouaga helpt de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van de dorpsgemeenschappen in Tampèlga (Burkina Faso) duurzaam te verbeteren via kleinschalige projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Stichting Madame Ouaga Oude Delft CC Delft Nederland +31 (0) KvK IBAN: NL 55 FVLB I n h o u d Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Organisatie 3 Bestuur 3 Partnerorganisatie in Burkina Faso 3 3. Doelen Werving 4 Algemeen 4 Afnemende steun overheid en fondsen ANBI, CBF 4 Fondsenwerving / publieke activiteiten 4 Communicatie 5 Media-aandacht 5 5. Functioneren projecten en uitvoering doelen Algemeen 5 Zelfwerkzaamheid 5 a. Gezondheidscentrum (CSPS) 6 Polikliniek - Kraamkliniek 6 Ambulance 7 b. Basisschool 7 Voedsel 7 Lerarenwoningen - Bibliotheek 8 6. Doelen Jaarrekening Waarderingsgrondslagen 9 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans 10 Toeichting op de staat van baten en lasten 10 Madame Ouaga is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor hun belangeloze inzet, giften in natura en financiële bijdragen bedankt Stichting Madame Ouaga: Oda Boisliveau voor het Franse vertaalwerk OnScreen Webdesign te Leiden voor het beheer van de website Westvest Netwerk Notarissen, Delft Delft op Zondag Diaconessenhuis Leiden Wiillinkschool, Bennebroek Protestantse Gemeente, Bennebroek Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Leiden Westwoudschool, Zoeterwoude LaPorta Vitale, Delft Nico Jouwe Gespreksleiding & Communicatie, Delft Rodi Media zh, Delft Paul Friskes Assurantiën, Delft Mermaid Investments bv, Delft Publiec, Delft Schildersbedrijf Fa. Wubben & Zn, Delft Sunsia bv, Bennebroek Roosevelt kliniek, Leiden vele particulieren Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2

3 B e s t u u r s v e r s l a g 1. Doelstelling Stichting Madame Ouaga (SMO) te Delft is opgericht op 25 mei De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer SMO heeft tot doel de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van Tampèlga in Burkina Faso (West-Afrika) duurzaam te helpen verbeteren via kleinschalige projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Voor de realisatie van haar projecten werft SMO financiële middelen. We ontvangen giften van particulieren en bedrijven en schenkingen via lijfrentes. Ter verkrijging van subsidies wordt een beroep gedaan op ontwikkelingsorganisaties en Goede Doelen-fondsen. 2. Organisatie Bestuur De statuten bepalen dat de stichting ten minste drie bestuurders telt. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af overeenkomstig een door het bestuur opgemaakt rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. Conform de statuten hebben de bestuursleden geen recht op bezoldiging. SMO is en blijft een kleine, efficiënt werkende organisatie, met als actieve kern een driehoofdig bestuur en een vaste adviseur/ondersteuner die bij de bestuursvergaderingen aanwezig is. De stichting heeft geen betaalde kracht in dienst en weinig tot geen overheadkosten. Een tiental vrijwilligers is op afroep beschikbaar voor ondersteunende activiteiten. In 2012 bestaat het bestuur uit: drs. Mahamadi Kaboré, voorzitter Patty Breukel-Spaan, secretaris/penningmeester drs. Nico A. Jouwe, algemeen lid Adviseur: Stef Breukel Het bestuur heeft in 2012 vier keer plenair vergaderd. Er was frequent tussentijds overleg en contact per telefoon en . Ook met de partnerorganisatie in Burkina Faso, ABNT. De voorzitter van SMO heeft in 2012, op eigen kosten, bezoeken gebracht aan de projecten en overleg gehad met de betrokkenen Partnerorganisatie in Burkina Faso Voor de uitvoering en instandhouding van haar projecten werkt SMO nauw samen met haar partner in Burkina Faso: Association Buud-Nooma de Tampèlga (ABNT). Door haar betrokkenheid en specifieke kennis van de cultuur en structuur van het (sociale) systeem op het platteland, is zij een waardevolle compagnon. De locatie is veelvuldig bezocht waarbij overleg is gevoerd met de belanghebbenden, die zijn vertegenwoordigd in diverse comité s. Ook in 2012 heeft SMO in woord en beeld uitgebreid verslag ontvangen. 3. Doelen Aanschaf en transport van een ambulance voor het gezondheidscentrum in Tampèlga. 2. Aanvulling voedsel en lesmateriaal voor de basisschool. 3. Bouw van vier nieuwe, betonnen lerarenwoningen met een separate sanitaire voorziening ter vervanging van ingestorte lemen woningen. 4. Vervaardigen van boekenkasten voor de bibliotheek/studieruimte bij de school. Doelen 1 en 4 zijn geheel gerealiseerd; 2 en 3 voor een deel. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 3

4 4. Werving Algemeen SMO tracht zo veel mogelijk duurzame relaties aan te gaan met sponsoren en donateurs. Subsidie-aanvragen vinden gericht per project plaats. SMO zoekt daarbij ook naar mogelijkheden om de verworven middelen te laten verdubbelen door landelijk of internationaal opererende organisaties. Afnemende steun overheid en fondsen Door bezuinigingen van de Nederlandse overheid op ontwikkelingssamenwerking zijn ook de bijdragen aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties sterk afgenomen en hebben zij noodgedwongen hun thema s en criteria bijgesteld. Hierdoor kon SMO ook in 2012 geen beroep meer doen op financiële ondersteuning voor het project van de herbouw van de ingestorte lerarenwoningen. Wel is een aanvraag gedaan bij een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds. Door de overheidsbezuinigen ontvangt men echter zoveel aanvragen, dat er gekozen moet worden. En dat gebeurt dan ook conform bijgestelde criteria, waarbij niet de bouw van scholen, maar de verbetering van het onderwijs prioriteit krijgt. ANBI, CBF Ook in 2012 is SMO door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van de doelstelling. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Vanwege de hoge kosten wordt afgezien van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). SMO houdt zich echter wel zo strikt mogelijk aan de voor het CBF-Keur geformuleerde criteria ten aanzien van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaglegging. Leerlingen van de Willinkschool in Bennebroek met de boekenleggers. Poffertjeskraam tijdens Lichtjesavond in Delft. Fondsenwerving / publieke activiteiten In 2012 zijn diverse vaste en spontane eenmalige donaties ontvangen van particulieren en bedrijven. Er zijn activiteiten ontplooid met als doel het onder de aandacht brengen van de problematiek in het algemeen, de door SMO beoogde hulp en het verkrijgen van financiële steun voor de diverse projecten. Aan het relatiebestand van SMO zijn diverse digitale mailings verzonden. In diverse media is royaal aandacht aan de acties besteed. Een sponsoractie onder het Delftse bedrijfsleven i.s.m. de krant Delft op Zondag leverde op als bijdrage in de transportkosten voor de ambulance. Tijdens de Kinderboekenweek 2012 hebben leerlingen van de Willinkschool in Bennebroek extra veel boeken gelezen; per boek is een speciale boekenlegger ingevuld, goed voor 2,50 euro. De opbrengst van 230 is voor leesboekjes voor de school in Tampèlga. Tijdens Museumnacht Delft in oktober 2012 is een verkoopexpositie met foto s en bronzen beelden uit Burkina Faso ingericht. Opbrengst: 395. Aan de ruim 200 bezoekers zijn folders over SMO uitgereikt. Een presentatie en informatie in het bulletin van de Protestantse Gemeente in Bennebroek resulteerde in giften en collecteopbrengsten van 983. Op 11 december heeft SMO tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond in Delft een poffertjeskraam geplaatst met informatie over de projecten. De porties poffertjes zijn gratis uitgedeeld. Als tegenprestatie kon men geld geven voor de school intampèlga. Er waren honderden bezoekers. Opbrengst: 790. De leerlingen van de Westwoudschool in Zoeterwoude-dorp hebben tijdens hun Kerstloop door het dorp 125 opgehaald voor spullen voor de school in Tampèlga. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 4

5 SMO heeft een jaarkalender 2013 met 13 full colourfoto s uit Burkina Faso uitgegeven; oplage 1500 ex., formaat 30 x 42 cm.verkoopprijs 15. Diverse bedrijven hebben grote aantallen afgenomen, voorzien van eigen logo. Een uitvoering als bureaukalender is in een oplage van 350 ex. apart besteld als relatiegeschenk. De kalender is op diverse verkooppunten en de eigen website aangeboden. Nagenoeg alle exemplaren zijn verkocht. Tegelijkertijd is voor de verkoop een serie van acht dubbele wenskaarten met foto s uit Burkina Faso uitgegeven, incl. enveloppen en cadeaubox. Dit is een doorlopende actie. Madame Ouaga-kalender Communicatie Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van SMO en het verwerven van steun en middelen voor de projecten is het op de kaart zetten van SMO en haar doelen. In 2012 waren daarvoor verschillende communicatiemiddelen beschikbaar: Website: Wordt regelmatig geactualiseerd; op websites van diverse sympathisanten staan links naar de SMO-site. Bestuurslid Nico Jouwe plaatst regelmatig nieuws/foto s op Twitter. Algemeen leaflet: informatie over SMO en de projecten. Wordt regelmatig geactualiseerd en is geprint en digitaal beschikbaar. Voor specifieke acties wordt de inhoud aangepast. Powerpoint-presentatie: informatie over SMO en de projecten; wordt regelmatig geactualiseerd. Voor specifieke acties wordt de inhoud toegepast. SMO is opgenomen in de databank van de Stichting Kennisbank Filantropie en zichtbaar op De eigen Facebookpagina, die in 2012 is aangemaakt. Media-aandacht Onze activiteiten hebben in 2012 geleid tot diverse publicaties in Delft op Zondag, Stadskrant Delft, Kerknieuws Bennebroek en informatiebladen, digitale nieuwsbrieven en websites van scholen die acties voor SMO hebben georganiseeerd. Bestuursleden van SMO hebben deelgenomen aan de bijeenkomst Wereldburgerdag van de gemeente Delft. Met een aantal andere lokale organisaties is een Millenniumkrant gemaakt, die in juni in een oplage van exemplaren huis aan huis is verspreid. Er was tevens een digitale versie beschikbaar op de website van de gemeente Delft. 5. Functioneren projecten en uitvoering doelen 2012 Een van de twee waterpompen in Tampèlga. Hangar voor de ambulance. Algemeen SMO richt zich op de duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van Tampèlga, een nederzetting op het platteland ca. 80 km ten westen van de hoofdstad Ouagadougou. Dit doen wij via projecten in het kader van onderwijs en gezondheid. Met de realisatie hiervan biedt de locatie ook goede basisvoorzieningen voor de omliggende dorpen. Er is een zorgvuldig, in samenspraak met de gemeenschap en onze lokale partner ABNT een ontwikkelingsplan van overzichtelijke projecten opgezet met als doel het duurzaam versterken van de gezondheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid. In de uitvoering van de projecten staan direct contact met de doelgroep en samenwerking op basis van respect en gelijkwaardigheid voorop. Zelfwerkzaamheid De gerealiseerde projecten zijn overgedragen aan de bevolking, c.q. beheercomité s. Er zijn aparte bankrekeningen voor de personeelswoningen, de waterpompen en het gezondheidscentrum, incl. apotheek en ambulance. Deze opzet werkt prima. Men neemt zijn verantwoordelijkheden en er worden initiatieven genomen. Zo heeft men zelf een hangar gebouwd voor de ambulance en is er een voedselbank opgericht voor tijden van slechte oogst. Er worden gewassen afgestaan door mensen die wel genoeg hebben en een groentenexporteur uit Ouagadougou levert overschotten. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 5

6 Vanzelfsprekend loopt men nog tegen problemen aan. Het is tenslotte voor het eerst dat men met een dergelijke organisatorische opzet te maken heeft. Helaas verloopt de toelevering van ziekenhuismaterialen en medicijnen uit het regionale depot gebrekkig. Zo bleef een toegezegde aanvulling van medicijnen na de opening van de apotheek in 2011 achterwege. Het door SMO verstrekte voorschot van 765, dat in 2012 zou worden terugbetaald, is omgezet in een gift. Al met al ervaart SMO dat haar inspanningen vruchten afwerpen. Dankzij de grote inzet en verantwoordelijkheidgevoel van de bevolking en het medisch en schoolpersoneel. 5a. Gezondheidscentrum voor medische hulp en preventie (CSPS) Chef de Poste Noelie Bingo. Het gezondheidscentrum (CSPS: Centre de Santé et de Promotion Sociale) wordt in 2012 volledig operationeel. Doordat het centrum is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van Gezondheid, staat de overheid garant voor aanstelling van het personeel en uitbetaling van hun salarissen. Het personeel bestaat uit een gekwalificeerde vroedvrouw (sinds januari 2011) en een verpleegkundige (sinds mei 2012). Zij wonen met hun gezinnen in de door SMO gerealiseerde woningen bij de klinieken. De beheerster van de apotheek (sinds maart 2011) woont in het dorp. De verpleegkundige wordt in november 2012 opgevolgd door Mme. Noelie Bingo die tevens wordt aangesteld als Chef de Poste. Zij zal ook het financiële beleid gaan voeren in overleg met het beheercomité. Hierover hebben we dus nog geen duidelijk beeld. Naast algemene medische hulpverlening en kraamzorg in de breedste zin, heeft de CSPS ook een belangrijke taak in het kader van voorlichting over gezondheid, (onder-)voeding, hygiëne en gezinsplanning. Van overheidswege is er een vaccinatieprogramma, dat deels in de CSPS wordt uitgevoerd. Een speciaal poliovaccinatieteam heeft in kinderen in het verzorgingsgebied van de CSPS ingeënt. Het beheercomité (COGES: Comité de Guestion de Santé) functioneert ook in 2012 goed. De voorzitter van SMO is na diverse bezoeken en besprekingen ter plaatse zeer positief: het centrum is een voorbeeld voor de hele provincie, zowel qua opzet en organisatie als behandelingen. Vergadering beheercomité. Omdat de registratie van de patiënten pas sinds de komst van de Chef de Poste in november 2012 structureel plaatsvindt, zijn de onderstaand opgenomen patiëntenaantallen en percentages over 2012 globaal. Ze betreffen alleen de consultaties van patiënten uit Tampèlga en de directe omgeving, binnen een straal van 5 km van de CSPS met een inwoneraantal van 804. Polikliniek Aantal consulten: totaal 888, waarvan kinderen tot 1 jaar: 120, 1-4 jaar: 262, 5-14 jaar: 167, mannen: 112, vrouwen: 227. Verreweg de meest voorkomende aandoening is malaria (73,46%). Sinds 2011 is er een kleine verhoging geconstateerd. Mogelijk is dit een effect van de toenemende toegankelijkheid van de CSPS waardoor steeds meer mensen worden gezien. Er zullen extra inspanningen worden gedaan om te wijzen op het belang van slapen onder muskietennetten. Door de Bill Gates Foundation zouden muskietennetten beschikbaar zijn gesteld. Het is ons niet bekend wanneer en hoeveel. Er zijn geen ziektegevallen geconstateerd met het risico op een epidemie. Aantallen van opnames ontbreken. Zieken mogen volgens instructies van het gouvernement voor maximaal twee dagen worden opgenomen in een CSPS. Genezen patiënten gaan daarna naar huis, nog zieken worden naar het ziekenhuis vervoerd. Voor consulten, opnames en medicijnen wordt een vergoeding gevraagd. Vroedvrouw Ida Bouda. Kraamkliniek Met 42 geboorten is het aantal bevallingen toegenomen (131%) ten opzichte van Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 6

7 Kraamklininiek: ook voor controle zuigelingen. De ambulance in Tampèlga. Ruim 95% van de vrouwen is begeleid tijdens de zwangerschap; 81% is teruggezien voor postnatale controles. Van de 69 zuigelingen van 0-23 maanden is ruim 68% gecontroleerd. Hoewel men dit een lage score vindt, ligt dit hoger dan het gemiddelde in andere klinieken. Zieke kinderen worden behandeld in de polikliniek. Naast hulp bij bevallingen, kraamzorg, post- en prenatale controles, houdt de vroedvrouw ook consulten voor geboorteplanning- en -beperking. Familyplanning wordt gepromoot door de overheid, er zijn speciale programma s voor. Helaas is het aantal consulten in het kader van geboorteplanning teleurstellend laag: slechts 11% van de 185 vruchtbare vrouwen maakt er gebruik van. Dit wordt verklaard door de sociaal-culturele vooroordelen over voorbehoedsmiddelen. Consulten, testen en medicijnen zijn gratis, voor een bevalling en eventueel aansluitende opnamekosten moet worden betaald. Ambulance De door SMO in 2011 gereserveerde ambulance is in 2012 aangeschaft, per schip van Amsterdam naar de haven van Abidjan (Ivoorkust) getransporteerd en vandaar naar Ouagadougou gereden. Daar is de luchtvering vervangen door bladveren om de wagen geschikt te maken voor het rijden op het platteland waar geen geasfalteerde wegen zijn. Een uit Tampèlga afkomstige chauffeur heeft in Ouagadougou een speciale training gevolgd voor het rijden met de ambulance. Van de Nederlandse handleiding is een in het Frans vertaald uittreksel meegegeven. Op het terrein van de CSPS is een hangar voor de wagen geplaatst. De ambulance betekent een belangrijke aanvulling op de CSPS. Bewoners van de omvangrijke regio konden nu weliswaar in hun eigen gebied terecht voor medische hulp, maar er was geen enkele mogelijkheid voor vervoer van zieken. Men heeft er - op een enkel brommertje na - geen gemotoriseerde vervoermiddelen. Deskundige hulp voor ernstig zieken en zwangere vrouwen die in de hitte uren moesten lopen, kwam vaak te laat. Het is voor het eerst dat men in de regio beschikt over adequaat ziekenvervoer. De ambulance is ook inzetbaar voor het vervoer van de CSPS naar ziekenhuizen, met name naar de provinciehoofdstad Koudougou. Medio december is de ambulance in gebruikgenomen. Onderhoud, brandstof, verzekering en personeel zijn ondergebracht bij het beheercomité van de CSPS. Een regeling, waardoor bewoners zich kunnen verzekeren voor vervoer is in de maak. Aanschaf, aanpassingen en hangar zijn gefinancierd uit giften aan onze stichting; een groot deel van de transportkosten is betaald uit een sponsoractie onder het Delftse bedrijfsleven. Twintig dozen met medische materialen, die in Nederland door ziekenhuizen aan SMO ter beschikking waren gesteld, zijn in de ambulance meegereisd. 5b. Basisschool Ecole de Tampèlga De school functioneert prima. Doordat deze locatie meer faciliteiten heeft dan andere in de omgeving, is het een populaire school waar ook kinderen van buiten het verzorgingsgebied graag naar toe willen. Gezien het aantal lokalen en leerkrachten is groei niet wenselijk. Met circa 400 leerlingen is het maximum wel bereikt en zijn de klassen eigenlijk al te groot. Stabiliteit en kwaliteit zijn nu belangrijk. Sinds enkele jaren heeft men het leerlingenaantal redelijk constant kunnen houden. In het schooljaar bedroeg dit 404 (228 jongens en 176 meisjes), in (220 jongens en 186 meisjes). In (212 jongens en 213 meisjes). Een toename van 19 en een opmerkelijke verschuiving in het voordeel van de meisjes. De ervaring is dat er in de loop van een schooljaar helaas wel weer kinderen afvallen. Steeds meer meisjes op de basisschool. Voedsel Eten voor de kinderen die tussen de middag op school blijven, was van meet af aan voor SMO een jaarlijks terugkerende begrotingspost. Afhankelijk van de oogst werd de voedselvoorraad aangevuld. Door de oprichting in 2012 van de voedselbank intampèlga is dit item vervallen. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 7

8 Lerarenwoningen SMO wil de vier ingestorte lemen lerarenwoningen in 2011 en 2012 laten vervangen door betonnen huizen, kosten per woning Eind 2011 is duidelijk dat we door het via donaties aangegroeide banksaldo en de opbrengst van de benefiet Literaire Salon in elk geval twee woningen kunnen financieren. Ze zijn begin juli 2012 opgeleverd. De bouw van de overige twee woningen en aanvulling van het sanitair blijkt in 2012 financieel niet meer haalbaar en heeft in 2013 onze prioriteit. Twee nieuwe betonnen lerarenwoningen, bijna gereed, juni Bibliotheek/studiezaal De voor 2012 geplande uitvoering van op maat gemaakte boekenkasten in de bibliotheek, is begin mei gerealisieerd. Een maand later ontvangen we foto s van keurig ingerichte en georganiseerde kasten. De ruimte wordt gebruikt door de docenten en leerlingen van de basisschool, maar ook als studieplek door studenten van diverse opleidingen uit de omgeving. 6. Doelen 2013* Studiezaal met nieuwe boekenkasten. juni De bouw van twee lerarenwoningen ter vervanging van de ingestorte lemen woningen, alsmede aanvulling van het sanitair. (Restant doelen 2012) Leer- en spelmateriaal voor de basisschool. (Jaarlijks) Omheiningen voor de personeelswoningen. Isolatieruimte voor patiënten met een besmettelijke ziekte. Keuken bij de klinieken voor de patiënten en hun familie. * De doelen zullen definitief worden bepaald en aangevuld vanaf medio februari 2013 nadat bestuursleden van SMO een bezoek hebben gebracht aan de locatie en uitgebreid hebben overlegd met de belanghebbenden. Mahamadi Kaboré, voorzitter Jaarlijks doel: lesmateriaal. Delft, september 2013 Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 8

9 J a a r r e k e n i n g Waarderingsgrondslagen Algemeen De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde. Baten uit eigen fondswerving Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst; overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Balans per 31 december 2012 (2011) (na resultaatbestemming) Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen Banksaldo Bestemmingsreserve projecten Totaal activa Totaal passiva Staat van baten en lasten over 2012 (2011) Omschrijving Beginsaldo Baten uit eigen fondswerving Lijfrente Sponsoring transport ambulance Kalenders/wenskaarten Acties Bennebroek, fam Kaboré, school Zoeterwoude Teruggave verzekering, motorijtuigbelast. ambulance Actie poffertjes Overige giften en acties Voorschot lijfrente Totaal Af: Organisatiekosten Organisatiekosten, kvk, website, bankkosten Kalenders/wenskaarten, drukkosten Huur attributen poffertjesactie Rente-inkomsten Totaal beschikbaar voor doelstelling Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 9

10 Omschrijving Betalingen aan projecten Aanschaf en kosten ambulance Bankkosten projectbetalingen Betalingen aan projecten uit bestemmingsreserve Totaal besteed aan doelstelling Per saldo gereserveerd voor projectkosten Totaal projecten Toelichting op de balans Liquide middelen Deze staan per 31 december ter vrije beschiking en zijn als volgt samengesteld: Lopende rekening Eigen vermogen Bestemmingsreserve bedoeld voor toekomstige projectuitgaven Toelichting op de staat van baten en lasten Organisatiekosten Kosten webhosting 34 Kosten Kamer van Koophandel 24 Bankkosten 98 Totaal 156 Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 10

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen,

VAN DE VOORZITTER. Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011. Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Jaarverslag 2010 1 VAN DE VOORZITTER Riberalta-Beni, Bolivia Mei 2011 Geachte vrienden en ondersteuners van Stichting Amazone Kinderen, Zoals u weet is het de missie van Stichting Amazone Kinderen om arme

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014

Voorwoord. 4 Jaarverslag 2014 4 Missie. 14 Pioniers. 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 2014 04 JAARVERSLAG MIVA/oneMen Jaarverslag 04 MIVA/oneMen Jaarverslag 04 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Jaarverslag 04 4 Missie 4 Pioniers 4 Transport en communicatie 4 Hoe het begon 5 Resultaten 04 6 Gezondheidszorg

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6

1. Van de voorzitter Pagina 3. 2. Missie en visie 4. 3. Historie 5. 4. De organisatie 5. 5. Hoe wij fondsen werven 6. 6. Wat wij doen in Bolivia 6 Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter Pagina 3 2. Missie en visie 4 3. Historie 5 4. De organisatie 5 5. Hoe wij fondsen werven 6 6. Wat wij doen in Bolivia 6 7. Hulpprojecten in 2012 a)

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie