Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013"

Transcriptie

1 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen. Vraag 1 Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele zorgorganisatie/concern? Jaaromzet kleiner dan 10 miljoen Jaaromzet tussen 10 en 40 miljoen Jaaromzet tussen 40 en 100 miljoen Jaaromzet groter dan 100 miljoen Vraag 2 Met welk(e) zorgkanto(o)r(en) heeft u de onderhandelingen over de AWBZ zorgcontractering 2013 gevoerd? (meerdere zorgkantoren mogelijk) Zorgkantoor Groningen Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Zorgkantoor Friesland Zorgkantoor Haaglanden Zorgkantoor Drenthe Zorgkantoor Delft/Westland/ostland Zorgkantoor Zwolle Zorgkantoor Midden-Holland Zorgkantoor Twente Zorgkantoor Rotterdam Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen Zorgkantoor Nieuwe Waterweg Noord Zorgkantoor Arnhem Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden Zorgkantoor Nijmegen Zorgkantoor Waardenland Zorgkantoor Utrecht Zorgkantoor Zeeland Zorgkantoor Flevoland Zorgkantoor West-Brabant Zorgkantoor 't Gooi Zorgkantoor Midden-Brabant Zorgkantoor Noord-Holland Noord Zorgkantoor Noord-ost Brabant Zorgkantoor Kennemerland Zorgkantoor Zuid-ost Brabant Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland Zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg Zorgkantoor Amsterdam Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden Zorgkantoor Midden Ijssel U wordt verzocht deze enquête in te vullen voor het dominante zorgkantoor 1. Het dominante zorgkantoor waarmee ik productieafspraken maak is: 1 Het dominante zorgkantoor is het zorgkantoor waarmee u de meest omvangrijke productieafspraken maakt. Indien u met meerdere zorgkantoren productieafspraken maakt, stelt ActiZ het zeer op prijs als u ook een enquête invult over een tweede zorgkantoor dat onder een andere concessiehouder valt. Aan het einde van de digitale enquête wordt de mogelijkheid van het invullen van een tweede vragenlijst aangeboden. Pag. 1

2 Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2013 met het betreffende zorgkantoor?.. Vraag 4 Heeft u met het zorgkantoor eenzijdige of tweezijdige productieafspraken voor 2013 gemaakt? Samen met het zorgkantoor op basis van een tweezijdig verzoek aan de NZa Via een eenzijdig verzoek (geen overeenstemming met het zorgkantoor) aan de NZa Nadere toelichting:.. Vraag 5 Waarop hebben de productieafspraken 2013 betrekking? p intra- en extramurale zorg p alleen intramurale zorg (incl. Volledig Pakket Thuis) sla vragen 17 t/m 19 en 28 over p alleen extramurale zorg sla vragen 7 t/m 16 en 27 over Vraag 6 p welke onderdelen voor zover van toepassing - is het AWBZ-inkoopbeleid 2013 van het zorgkantoor gewijzigd ten opzichte van de inkoop van 2012? Verbeterd Gelijk Verslechterd Nvt Administratieve lasten Heldere criteria gunning en prijsafslag Stabiliteit criteria gunning en prijsafslag Ruimte voor innovatie p voorhand geen productielimiet en cliënt kiest aanbieder Ruimte voor inbreng vanuit de zorgaanbieder Afstemming inkoop op de regionale/lokale omstandigheden Ruimte voor meerjarenafspraken Stimulansen voor kwaliteitsverbetering Beleid ketenzorg dementie Inkoop extramurale behandeling vereenkomst AWBZ 2013 Nadere toelichting:. Pag. 2

3 Vraag 7 Hoeveel procent wijkt het overeengekomen intramurale tarief voor 2013 af van het NZamaximumtarief? Zorgzwaartepakket 1-10 in het verpleeghuis Zorgzwaartepakket 1-10 in het verzorgingshuis Eventuele opmerkingen:... Procentuele afwijking procent procent Niet van toepassing Vraag 8 ntstaan er knelpunten binnen uw organisatie als gevolg van de productieafspraken 2013 voor de zorgzwaartepakketten? Nee Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): Zorgorganisatie(s) hebben onvoldoende zware zorgzwaartepakketten kunnen afspreken Er is geen overeenstemming bereikt over de omzetting van capaciteit zonder behandeling naar capaciteit met behandeling Problemen om, als gevolg van het wegvallen van zorgzwaartepakket 1-2, op leeg vallende plaatsen zwaardere zorg te contracteren Problemen om voldoende zorgzwaartepaketten 3 te contracteren Problemen om voldoende zorgzwaartepaketten 9b te contracteren Anderszins, namelijk:. Vraag 9 Heeft het zorgkantoor in de plan-fase toezeggingen gedaan over capaciteitsmutaties in relatie tot ver- en nieuwbouw welke in 2013 gereed komt? Ja Nee Niet van toepassing; er is geen sprake van capaciteitsmutaties (Ga verder naar vraag 11) Vraag 10 Heeft u voor capaciteitsmutaties in relatie tot ver- en nieuwbouw in 2013 productieafspraken kunnen maken? Geheel In grote mate In beperkte mate Nee Eventuele opmerkingen:.. Pag. 3

4 Vraag 11 ntwikkelt het intensiveringsbudget zich evenredig met de productiegroei/-afname in 2013? Ja Nee, het intensiveringsbudget 2013 is gelijk aan 2012, het is namelijk niet gekoppeld aan de productieontwikkeling 2013 Eventuele toelichting:.. Vraag 12 Biedt het zorgkantoor ruimte om het intensiveringsbudget 2013 ook in te zetten voor zorg thuis? Nee Ja, onder de volgende voorwaarden:.. Niet van toepassing: de organisatie levert geen zorg thuis Vraag 13 Heeft u voor 2013 afspraken gemaakt voor levering van het Volledig Pakket Thuis? Ja, conform onze verkoopinzet: voor cliënten afspraken gemaakt Minder dan onze verkoopinzet: voor cliënten afspraken gemaakt Nee, omdat:.. Vraag 14 p welke wijze heeft u reeds geanticipeerd op het extramuraliseren? (meerdere antwoorden mogelijk) De vastgoedstrategie is bijgesteld Er is een plan opgesteld om leegstand op te vangen Het intramurale zorgaanbod is/wordt aangepast op zwaardere cliëntgroepen We gaan (meer) extramurale zorg leveren Het extramurale zorgaanbod wordt aangepast op de nieuwe (zwaardere) cliëntgroep Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over een passend woningaanbod Anders: Vraag 15 Welke rol speelt het zorgkantoor bij uw plannen rondom extramuraliseren? De plannen zijn samen met het zorgkantoor opgesteld Het zorgkantoor is geïnformeerd over de plannen en zij heeft positief hierop gereageerd Het zorgkantoor is geïnformeerd over de plannen en zij heeft hierop nog niet gereageerd Het zorgkantoor is geïnformeerd over de plannen en zij heeft negatief hierop gereageerd Het zorgkantoor moet nog worden geïnformeerd 2 De extra financiële middelen langdurige zorg die door het Kabinet Rutte 1 beschikbaar zijn gesteld om extra medewerkers aan te trekken om de kwaliteit van zorg voor cliënten met een verblijfsindicatie te verhogen. Pag. 4

5 Vraag 16 p welke wijze voorziet uw organisatie in de wensen van uw cliënten? (meerdere antwoorden mogelijk) De cliënt krijgt ruimte voor eigen regie door hen te laten meebeslissen over wat voor zorg zij krijgen De cliënten krijgt ruimte voor eigen regie door hen te laten meebeslissen over wanneer zij zorg krijgen De cliënt heeft een vast team van zorgverleners De beleidsplannen van de zorgorganisatie worden in overleg met de cliëntenraad opgesteld De zorgorganisatie informeert de cliënten regelmatig over de zorgmogelijkheden die zij binnen de zorgorganisatie hebben De zorgorganisatie stimuleert dat cliënten en hun familie eigen verantwoordelijkheid in de zorg hebben Anders:.. Vraag 17 Hoeveel procent wijken de overeengekomen tarieven voor 2013 voor extramurale zorg gemiddeld genomen - af van de NZa-maximumtarieven? Voor extramurale zorg.. procent Niet van toepassing Vraag 18 Heeft u ingezet om wijkverpleegkundigen/buurtgericht werken voor 2013 te kunnen contracteren? Ja (Ga door naar vraag 19) Nee (Ga door naar vraag 20) Vraag 19 Heeft u wijkverpleegkundigen/buurtgericht werken voor 2013 gecontracteerd via een tariefopslag? Ja,.. procent opslag Nee, omdat.. Ja, anderszins onder de volgende voorwaarden:.. Vraag 20 Bent u van mening dat het zorgkantoor voor 2013 rechtvaardige en proportionele eisen hanteert bij de inkoop van zorg? Ja (Ga door naar vraag 23) Nee, het zorgkantoor hanteert de volgende onrechtvaardige of onredelijke eisen (meerdere antwoorden mogelijk): Zorgkantoor beslist eenzijdig over bijstelling productieafspraken Zorgkantoor wijkt af van of heeft aanvullingen op de landelijke afspraken over het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Pag. 5

6 Voortzetting zorglevering voor eigen rekening na bereiken productieplafond Eisen die de Algemene Voorwaarden van ActiZ en cliëntenorganisaties uithollen of frustreren, namelijk:.. Eis dat aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen Eenzijdig boetebeding Zorgkantoor hanteert gunningcriteria die niet meer zijn te beïnvloeden Leveringsplicht zonder betalingsgarantie neigenlijke productspecificaties Irreële maximale verhouding geplande ongeplande zorg (prestatiemix) Tariefkortingen Toepassing Zorgbrede Governancecode neigenlijke administratieve lasten, namelijk:.. Anderszins, namelijk:.. Vraag 21 Hoe bent u omgegaan met de onrechtvaardige of onredelijke eisen? (meerdere antwoorden mogelijk) Vragen gesteld in de Q & A procedure verleg aangevraagd met het zorgkantoor Schriftelijk de bezwaren aan het zorgkantoor kenbaar gemaakt (Dreiging met) juridische actie tegen het zorgkantoor, bijv. een kort geding Eenzijdige productieafspraken bij de NZa ingediend (Regionale) cliëntenorganisatie(s) ingeschakeld (Noodgedwongen) geaccepteerd Anders, namelijk:.. Vraag 22 Wat was het resultaat van uw acties tegen onrechtvaardige of onredelijke eisen?. Vraag 23 Voor welke onderwerpen vindt u meerjarenafspraken belangrijk en heeft u daarvoor meerjarenafspraken kunnen maken? Belangrijk In meerjarenafspraken voorzien Capaciteitsmutaties Ja/nee Ja/nee Zorginnovatie Ja/nee Ja/nee Ketensamenwerking Ja/nee Ja/nee Kwaliteitsbeleid Ja/nee Ja/nee Eventuele opmerkingen:. Pag. 6

7 Vraag 24 Gaat u ook productieafspraken maken met een of meer zorgverzekeraars over zorg (niet zijnde kraamzorg) op basis van de Zorgverzekeringswet voor 2013? Ja, (zeer waarschijnlijk) met zorgverzekeraar(s).. over: (meerdere antwoorden mogelijk) Fysiotherapie Ergotherapie Preventie Dieetadvisering MSVT (Medisch specialistische verpleging thuis) Medische revalidatiezorg Geriatrische revalidatiezorg verig, namelijk: m hoeveel procent zorg gaat dit ten opzichte van uw totale zorgproductie van het concern/ stichting in euro s? Het gaat om:.. procent. Nee Vraag 25 Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn van de AWBZ zorgcontractering voor het jaar 2013? Ik verwacht geen problemen Ik verwacht wel problemen, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): Geen zorg kunnen bieden als voorkeursaanbieder van cliënten Verschraling van zorg ntoereikende groeimogelijkheden Verslechtering financiële positie Rem op innovatie nbetaalde rekeningen als gevolg van overproductie boven productieplafond Leegstand ntoereikende alternatieven voor extramuralisatie van zorgzwaartepakket 1-2 Geen van de genoemde problemen Eventuele toelichting:.. Vraag 26 Hoeveel administratieve lasten levert de huidige AWBZ zorgcontractering naar uw mening op?.mensuren op jaarbasis Eventuele toelichting:.. Pag. 7

8 nderstaand volgen enkele vragen over de zorgcontractering 2012 Vraag 27 Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van de productieafspraken 2012 die nodig is om recht te doen aan de intramurale cliëntenmix? Niet van toepassing: herschikking was niet nodig omdat de productieafspraken 2012 toereikend waren voor de cliënten in zorg. Was er sprake van onderproductie? 0 Nee 0 Ja, namelijk procent van de AWBZ jaaromzet Geheel In grote mate In beperkte mate Vraag 28 Heeft u overeenstemming bereikt met het zorgkantoor over een herschikking van de productieafspraken 2012 die nodig is om recht te doen aan de extramurale zorgvraag? Niet van toepassing: herschikking was niet nodig omdat de productieafspraken 2012 toereikend waren voor de cliënten in zorg. Was er sprake van onderproductie? 0 Nee 0 Ja, namelijk procent van de AWBZ jaaromzet Geheel In grote mate In beperkte mate Tot slot nog een vraag over 2014 Vraag 29 Heeft u suggesties om het AWBZ inkoopbeleid 2014 te verbeteren?.. Pag. 8

9 En een laatste vraag over de ondersteuning vanuit ActiZ Vraag 30 ActiZ heeft in mei 2012 drie informatiebijeenkomsten over de AWBZ zorgcontractering georganiseerd. Er zijn twee handreikingen uitgegeven: de Handreiking AWBZ contracteerjaar 2013 en de Handreiking Zorgverzekeringswet contracteerjaar ok heeft ActiZ vragen op ledennet gepubliceerd om te gebruiken in contact met het zorgkantoor, bijvoorbeeld in de Q&A procedure en geeft ActiZ inhoudelijke adviezen bij merkwaardige kwesties rondom de zorgcontractering. In welke mate hebben deze bijgedragen aan de verkoopstrategie van de zorgorganisatie? Grote mate Redelijke mate Beperkte mate Niet Niet bekend/ Net geweest/ Niet van toepassing Informatiebijeenkomsten AWBZ zorgcontractering Handreiking AWBZ contracteerjaar 2013 Handreiking Zvw contracteerjaar 2013 Vragen op ledennet tbv inbreng zorgkantoren (Q&A) Inhoudelijke adviezen Eventuele suggesties:.. Einde vragenlijst Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten die uiterlijk maandag 26 november 2012 zijn aangeleverd kunnen in de analyse worden meegenomen. Pag. 9

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen.

Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Concept-Addendum Wijkverpleging 2015 regio Friesland In aanvulling op de Wmg overeenkomst komen partijen het volgende overeen. Pagina 1 van 8 Artikel 1 Minimumeisen Zorgaanbieder Er worden een aantal minimale

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Thematisch onderzoek. Zorgplicht. verkrijgen en vergoeden van zorg

Thematisch onderzoek. Zorgplicht. verkrijgen en vergoeden van zorg Thematisch onderzoek Zorgplicht verkrijgen en vergoeden van zorg maart 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Toezichtactiviteiten NZa 1.3 Toezichtkader zorgplicht

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie