ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West"

Transcriptie

1 ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Stichting Meander Ineke Van der Valk m.m.v. Teamleden Meander Alphen aan den Rijn Maart 2006

2 Colofon ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Ineke Van der Valk, m.m.v. Teamleden Meander Stichting Meander, maart 2006 Druk: Plein 7 Grafimedia Producties Adres Bezoekadressen: Postbus 570 Emmalaan 2, Alphen aan den Rijn 2400 AN Alphen aan den Rijn Kentgensplein 26, Zoetermeer Telefoon: Website: Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Zuid-Holland. Regioanalyse 2005, versie 1.0 2

3 Regioanalyse 2005, versie 1.0 3

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Leeswijzer ACHTERGRONDINFORMATIE Demografische en geografische gegevens Geografische gegevens Terminologie DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE ARBEID De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen Arbeid in RPA gebied Rijn & Gouwe en Haaglanden Beleidsontwikkelingen Relevante arbeidsmarktontwikkelingen INKOMEN Arbeidsgehandicapte allochtone werknemers ONDERWIJS Schooluitval Geen stageplaatsen Havo/vwo Hbo/WO Curriculum De zorgteams in het VO JEUGD EN JONGEREN Kinderen Jongeren Jeugdprostitutie Seksueel geweld tegen jongens Gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid Radicalisering onder jongeren Extreemrechtse jeugdculturen Radicalisering van moslimjongeren Tegengaan van radicalisering Jeugdzorg Opvoedingsondersteuning MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Voorzieningen en diensten Vrijwilligerswerk en informele hulp Provinciaal beleid Zelforganisaties Ouderparticipatie Inburgering en reïntegratie Bestuurlijk talent Sociaal mentoraat KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, arbeid, onderwijs, participatie en jeugd Arbeid Onderwijs Maatschappelijke participatie Jeugd en jongeren Kennisontwikkeling en uitwisseling DEEL II EMANCIPATIE, OUDEREN, WELZIJN, MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING EN ZORG EMANCIPATIE Relationeel geweld en eerwraak WELZIJN EN MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING Etnische distantie en contact Regioanalyse 2005, versie 1.0 4

5 10.2 Wijkontwikkeling Rol van de corporaties ZORG Ouderen Ouderen en gezondheid Allochtone zorgvragers Gebruik van voorzieningen Regionale gegevens Wensen, behoeften en voorwaarden voor interculturalisatie Gehandicapten KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en zorg Het welzijnwerk De zelforganisaties Multiculturele wijkontwikkeling Emancipatie De zorg Gehandicaptenzorg Kennisontwikkeling en verspreiding GEMEENTELIJK BELEID Regionale Agenda s Samenleving (RAS) Gemeenten >10% inwoners van niet-westerse afkomst Gemeenten <10% inwoners van niet-westerse afkomst TENSLOTTE INTERCULTURALISATIE Hoe succesvol interculturaliseren? Kennis, methodieken en voorbeeldprojecten NAWOORD EN AANBEVELINGEN GERAADPLEEGDE LITERATUUR Bijlage I: Lijst van organisaties en contactpersonen waarmee in interviews en expertmeetings gesprekken werden gevoerd Bijlage II: Informatie over Meander Regioanalyse 2005, versie 1.0 5

6 1 INLEIDING Sinds enkele jaren maakt de Stichting Meander regelmatig een zogeheten regioanalyse. In deze analyse worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de positie van allochtonen in het werkgebied van Meander. Het rapport wordt gebruikt om de inzet van Meander in activiteiten en projecten te onderbouwen en om de provincie op het terrein van het beleid ten aanzien van inwoners van niet-westerse herkomst aanbevelingen te doen. Zuid-Holland Noordoost en Haaglanden is een groot werkgebied waar relatief veel allochtonen leven, wonen en werken. Weinig betrokkenen bij overheid en maatschappelijke organisaties hebben dan ook een zogenaamde helikoptervisie waarin alle relevante kennisaspecten zijn vertegenwoordigd. Het gaat daarbij om gegevens over de maatschappelijke positie van allochtonen en de verschillende deelgroepen naar afkomst, sekse en leeftijd. Ook gaat het om alle relevante gebieden zoals arbeid, inkomen, onderwijs en educatie, huisvesting, maatschappelijke participatie, vrijetijdsbesteding, cultuur, zorg, welzijn, beeldvorming enzovoorts. Relevant ook zijn de gegevens over het beleid van de verschillende actoren op deze terreinen: de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de maatschappelijke organisaties en instellingen en de allochtone zelforganisaties. Ook Meander zelf heeft niet zo n overkoepelende, integrale visie. Terwijl de ideale regioanalyse een dergelijke helikoptervisie zou moeten kunnen geven, is het gezien de enorme hoeveelheid data en de snelle veranderingen op al deze terreinen waarschijnlijk ook een illusie om hiernaar te streven. De format voor de regioanalyse varieert dan ook per keer. Soms wordt het accent gelegd op data over de maatschappelijke positie en het beleid (Regioanalyse 1998), soms op de stand van zaken aangaande de interculturalisatie van een aantal sectoren (Regioanalyse 2000) of op de activiteiten van Meander op verschillende beleidsterreinen (Regioanalyse 2004). Voor de regioanalyse 2005 is besloten om gegevens te verzamelen over knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Ook worden suggesties geïnventariseerd voor oplossingsrichtingen. Deze regioanalyse moet zicht geven op de knelpunten en problemen in bestaande projecten, programma s, voorzieningen en diensten, het moet lacunes opsporen, eventueel nieuwe thema's aandragen en onvervulde wensen en behoeften signaleren. Het is de bedoeling dat met de uitkomsten van dit onderzoek nieuwe of aanvullende programma s, projecten en initiatieven ontwikkeld kunnen worden dan wel verbeteringen kunnen worden aangebracht in de bestaande voorzieningen door overheid, instellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder Meander zelf. Aan de activiteiten van Meander wordt niet systematisch aandacht besteed maar alleen indien dit relevant is in de context. Om deze activiteiten breder bekend te maken en lezers te wijzen op mogelijke vormen van ondersteuning, is een bijlage opgenomen met informatie over Meander. Om tot deze regioanalyse te komen, werden de volgende werkzaamheden verricht: 1. Literatuur- en documentensearch Voor deze search is onder meer gebruik gemaakt van publicatielijsten van instellingen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en expertisecentra over de periode Er Regioanalyse 2005, versie 1.0 6

7 werden gegevens verzameld over de maatschappelijke positie en participatie van allochtonen, over hun wensen en behoeften aan voorzieningen en diensten. Omdat een groot deel van de problemen niet regiogebonden is, betreft dit zowel algemeen onderzoek als regionaal onderzoek waar dit voorhanden was. Daarnaast zijn documenten verzameld en bestudeerd die in het werkgebied van Meander door of in opdracht van instellingen zijn geproduceerd zoals beleidsnota s, jaarverslagen en werkplannen van gemeentelijke diensten en instellingen. Dit met als doel inzicht te krijgen in het aanbod aan voorzieningen en diensten voor inwoners uit etnische minderheidsgroepen. 2. Aanvullend onderzoek: interviews en expertmeetings Aanvullend onderzoek is verricht door gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van gemeenten, instellingen en zelforganisaties. Zo werden gegevens verzameld over de inzichten van professionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen in het werkgebied. Welke knelpunten, lacunes en hiaten ervaren zij in bestaande diensten en voorzieningen. Gesprekken werden gevoerd met instellingen die werkzaam zijn op de gebieden arbeid/inkomen, maatschappelijke participatie, onderwijs, jeugd en opvoeding, zorg en welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en de belangen van specifieke groepen zoals vrouwen en ouderen. Onderwerpen die in de gesprekken in ieder geval aan de orde kwamen, zijn het ontbreken van voorzieningen of diensten, problemen of knelpunten bij de uitvoering, de behoefte aan gegevens om het beleid te onderbouwen, het draagvlak, de vertaalslag van het beleid naar de praktijk, de toerusting en de communicatie met de doelgroep. Ook werden vier expertmeetings gehouden. In deze bijeenkomsten werden de uitkomsten uit de interviews nader bediscussieerd en uitgediept. In de eerste expertmeeting stonden de onderwerpen zorg en welzijn centraal, in de tweede arbeid, onderwijs, jeugd en maatschappelijke participatie. Aparte expertmeetings werden gehouden voor zelforganisaties en voor teamleden van Meander. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, werden de volgende initiatieven genomen. Er van uitgaande dat het onmogelijk was binnen de gestelde tijd en middelen alle betrokken instellingen, gemeenten en zelforganisaties te bereiken, werd een selectie gemaakt van de meest relevante partijen en/of sleutelinformanten. Hierbij werd er rekening mee gehouden of Meander al contact heeft met de betreffende organisatie. Voorop stond immers niet zozeer het verkrijgen van een representatief beeld van de levende opinies, hiaten en knelpunten dan wel het verzamelen van kwalitatief waardevolle, inzichtrijke opinies en suggesties. De geselecteerde instellingen, gemeenten en zelforganisaties kregen per een bericht. Waar een contactpersoon was, werd het bericht aan hem/haar gericht. Waar deze ontbrak werd de brief gericht aan de directeur of de medewerker interculturalisatie. Vervolgens werd men telefonisch benaderd. In dit gesprek werd een mondelinge toelichting gegeven op het project Regioanalyse en medewerking gevraagd. Zonodig werd de uitnodigingsbrief opnieuw verstuurd. Bij een positieve respons werd een afspraak gemaakt voor een telefonisch interview. Enkele instellingen wilden niet meewerken. Motieven die hiervoor werden gegeven waren: De instelling voert geen specifiek doelgroepgericht beleid; Geen tijd. Een aantal benaderde instellingen die deze laatste reden aangaven, lieten duidelijk weten dit zeer te betreuren. Wat resulteert is een werkdocument dat in twee versies wordt uitgegeven en verspreid. Een uitgebreide volledige versie en een verkorte versie. In de verkorte versie is op het gebied van achtergrondgegevens en data uit literatuuronderzoek bijna alles weggelaten. In deze versie ligt Regioanalyse 2005, versie 1.0 7

8 het accent, na een inleiding, vooral op de geïnventariseerde wensen, behoeften en aanbevelingen. 1.1 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt achtergrondinformatie gegeven. Hierbij wordt ingegaan op enkele demografische en geografische basisgegevens. Ook wordt kort de gehanteerde terminologie behandeld. Vervolgens wordt in twee delen ingegaan op een aantal terreinen die van groot belang zijn voor de positie van inwoners van Zuid-Holland die afkomstig zijn uit etnische minderheidsgroepen. In het eerste deel komen hierbij de volgende terreinen aan de orde: arbeid en inkomen, onderwijs en de positie van kinderen en jongeren en tenslotte maatschappelijke participatie. In het tweede deel wordt ingegaan op emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling, de positie van ouderen en de zorg. Zoals al werd aangegeven is de behandeling van de onderwerpen niet uitputtend. Ook zijn de onderwerpen en beleidsterreinen niet altijd even goed te onderscheiden. Voor beide delen geldt dat met behulp van relevante gegevens uit landelijk en regionaal onderzoek een globale analyse wordt gegeven van de positie van etnische minderheidsgroepen op de verschillende terreinen. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar in onderzoek naar voren gebrachte wensen en behoeften en geconstateerde knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Voor een beperkt aantal instellingen wordt hierbij in het kort op basis van door de instelling verstrekte gegevens, een typering gegeven van het aanbod aan voorzieningen en diensten. Hierna worden de resultaten van de interviews en expertmeetings behandeld. Het is een bewuste keuze geweest om de uitkomsten van de expertmeetings en interviews apart van de uitkomsten van onderzoek weer te geven. Zo kan een indruk worden verkregen van visie en voorstellen die leven in het werkgebied. Er wordt per deelterrein en waar dit aan de orde kwam een overzicht gegeven van geconstateerde problemen, knelpunten en hiaten. Vervolgens komen oplossingsrichtingen aan bod voorzover deze werden geopperd door de participanten in de interviews en de expertmeetings. Hierna wordt het gemeentelijk beleid behandeld. Voor een geselecteerd aantal gemeenten uit het werkgebied wordt hierbij besproken of er specifiek beleid wordt gevoerd en zo ja, hoe dit beleid er uit ziet. Veertien gemeenten komen hierbij aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan interculturalisatie, een onderwerp dat door alle onderwerpen heen en voor alle betrokkenen van belang is. Afgesloten wordt met een nawoord waarin op basis van het onderzoek eigen aanbevelingen worden gedaan. In de bijlagen is tenslotte een overzicht opgenomen van respondenten die deelnamen aan interviews en expertmeetings. Een informatieve tekst over de Stichting Meander vormt de tweede bijlage. Regioanalyse 2005, versie 1.0 8

9 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2.1 Demografische en geografische gegevens In 2003 is een kwart van de bevolking van Zuid-Holland van allochtone afkomst. 16% ( personen) is van niet-westerse afkomst. Dit percentage ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 10% (PZH 2004:33). 30% van de bewoners van de stad Den Haag is van allochtone afkomst (dit percentage ligt net iets onder dat van Rotterdam). De regio Oost kent het kleinste aandeel allochtonen: 60% onder het provinciale gemiddelde. Hoezeer de percentages niet-westerse allochtonen in Zuid-Holland uiteenlopen blijkt uit de volgende gegevens per regio en grote stad in Zuid-Holland: De regio Zuid Holland West heeft in totaal 16% inwoners van niet-westerse afkomst. De regio Zuid Holland Oost 7% en de stad Den Haag 22% (bron PZH 2004, verkorte versie:11) De volgende tabellen laten meer uitgewerkte demografische basisgegevens zien voor het werkgebied van Meander. Tabel 1 Allochtonen (niet-westerse en westerse) in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal aantal inwoners Allochtonen (personen) Allochtonen westers (personen) Allochtonen niet westers (personen) % allochtonen % nietwesters allochtonen Oost ,73 6,67 West ,91 16,11 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie 1.0 9

10 Tabel 2 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in aantallen in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal Aantal inwoners 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West Oost Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 3 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid- Holland Streekplangebied 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West 1,61 1,10 1,41 1,07 2,79 1,78 0,92 0,40 8,08 6,59 0,74 0,42 Oost 0,57 0,47 1,43 1,15 0,41 0,36 0,22 0,19 3,31 4,15 0,51 0,32 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie

11 Tabel 4 1 e en 2 e generatie niet-westerse allochtonen in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied % 1 e generatie niet-westers % 2 e generatie niet-westers West 14,81 10,94 Oost 5,94 6,33 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 5 Geslacht en leeftijd niet-westerse allochtonen in percentages in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Man Vrouw 0-14 jaar jaar jaar jaar 65 en ouder West 49,42 50,58 22,49 23,87 26,82 19,78 7,04 Oost 49,49 50,51 24,76 22,89 25,36 20,96 6,03 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni Geografische gegevens Geografische gegevens Zuid-Holland, Oost en West Het werkgebied van Meander bevindt zich in Zuid-Holland West en Zuid-Holland Oost. Er zijn tamelijk veel verschillende benamingen en (sub)regio-indelingen in omloop voor het werkgebied en/of delen daarvan. Sommige benamingen hebben een historische achtergrond, zoals bijvoorbeeld de Duin- en Bollenstreek. Anderen zijn het product van recente bestuurlijke regio-indelingen, zoals het stadsgewest Haaglanden. Daar komt bij dat verschillende instanties vaak andere grenzen en benamingen hanteren voor hun werkgebied. Zo is de regio-indeling van de politie bijvoorbeeld een heel andere dan die van de jeugdzorg. Ook de gemeenten worden opnieuw ingedeeld. Oude dorpen lijken van de kaart te verdwijnen doordat ze opgaan in een nieuw geheel. Zo vormen de dorpen Warmond, Voorhout en Sassenheim per 1 januari 2006 de gemeente Teylingen en Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de gemeente Katwijk. Dit alles draagt niet altijd bij aan het vergroten van de duidelijkheid maar is wel een historisch gegroeid gegeven. Om verwarring en onduidelijkheid tegen te gaan wordt hier ingegaan op de meest gangbare indeling van het werkgebied naar streekplanindeling. Zo mogelijk wordt deze indeling in het rapport aangehouden. Zie voor verschillende gebiedsindelingen: zie ook pzh.nl/thema/gebiedsprogrammas. Regioanalyse 2005, versie

12 bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland OOST Aandachtswijken Jacobswoude Ter Aar Liemeer Nieuwkoop Alphen a/d Rijn Rijnwoude Boskoop Bodegraven Wadinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle Reeuwijk Gouda Vlist Nieuwerkerk a/d IJssel Ouderkerk Bergambacht Schoonhoven Bron:PZH Gouda Oost, Korte Akkeren Regioanalyse 2005, versie

13 Kengetallen van de regio Zuid-Holland Oost Gegevens Jaar Zuid-Holland Oost Zuid-Holland Aantal inwoners ,964 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,40% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,50% 22,10% Groene druk ,60% 39,80% Grijze druk ,50% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden ,77 191,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs ,50% 14,10% ,60% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

14 Bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland West Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Lisse Voorhout Sassenheim Warmond Alkemade Katwijk Rijnsburg Oegstgeest Valkenburg Leiden Leiderdorp Wassenaar Voorschoten Zoeterwoude Leidschendam/ Voorburg Zoetermeer Den Haag Rijswijk Pijnacker-Nootdorp Delft Westland Midden-Delfland Bron: PZH Leiden-Noord, Leiden Zuid-West Laakkwartier Spoorwijk, Rustenburg Oostbroek, Duindorp, Den Haag Zuid-West, Transvaal Regioanalyse 2005, versie

15 Kengetallen van de regio Zuid-Holland West Gegevens Jaar Zuid-Holland West Zuid-Holland Aantal inwoners ,367,112 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,80% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,60% 22,10% Groene druk ,80% 39,80% Grijze druk ,30% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden , ,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs Bron: PZH ,30% 14,10% ,10% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

16 Holland Rijnland Holland Rijnland bestaat uit de Leidse Regio en de Duin en Bollenstreek. De regio bestaat uit: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Alkemade. bron:pzh Stadsgewest Haaglanden Het stadsgewest Haaglanden bestaat uit Den Haag, Westland, Midden Delfland, Delft, Rijswijk, Pijnacker- Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg en Wassenaar. bron:pzh Regioanalyse 2005, versie

17 Regio Rijnstreek De regio Rijnstreek bestaat uit zes gemeenten in de Rijnstreek: Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Ter Aar, Liemeer, Nieuwkoop en Jacobswoude. Regio Midden Holland (Z5-gemeenten) Midden Holland bestaat uit de Zuidplas gemeenten: Gouda, Moordrecht, Waddinxveen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle Regio K5 gemeenten De K5 gemeenten zijn: Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, Nederlek en Ouderkerk, Bodegraven en Reeuwijk, Boskoop. 2.3 Terminologie Er zijn veel termen in omloop om de individuen en gemeenschappen mee aan te duiden die in vervolg op koloniale verhoudingen, arbeidsmigratie en mensenrechtenschendingen naar Nederland zijn gekomen en zich er gevestigd hebben. Achtereenvolgens zijn de termen gastarbeiders, culturele minderheden, etnische minderheden en (niet-westerse) allochtonen gebruikt. Buitenlanders is een term uit het alledaagse spraakgebruik waarmee degenen worden aangeduid die op grond van uiterlijke kenmerken herkenbaar zijn als niet-nederlands. Migranten is een meer neutrale term waarvan het bezwaar is dat er alleen een eerste generatie mee kan worden aangeduid. Allochtonen is de term die sinds 1989 gehanteerd wordt om statistische informatie te kunnen produceren en daarop gebaseerd overheidsbeleid te voeren. Bijna alle termen hebben naast voordelen grote nadelen, sluiten vaak onbedoeld groepen in of uit en werken op den duur stigmatiserend. Het stigmatiserende effect is er vooral omdat de gebruikte termen stoelen op uiterlijke kenmerken en niet op geboorteland of nationaliteit, dan wel dat zij op den duur, door hun integratie in het alledaagse spraakgebruik, ertoe neigen alleen betrekking te hebben op uiterlijke kenmerken. Het termenpaar allochtoon en autochtoon suggereert ook moeilijk te overschrijden, statische grenzen. Dit staat haaks op de realiteit van toenemende diversiteit. Een bruikbare term zonder nadelige kanten is tot op heden niet gevonden. Om dit enigszins op te vangen is gekozen voor een zekere diversiteit aan termen. In deze regioanalyse worden daarom verschillende termen gehanteerd. Naast allochtonen wordt bij voorkeur gesproken over (leden van) etnische minderheidsgroepen of bewoners van niet-westerse afkomst. Regioanalyse 2005, versie

18 DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Regioanalyse 2005, versie

19 3 ARBEID 3.1 De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen is beduidend slechter dan die van autochtone Nederlanders. Dit blijkt uit gegevens over de werkloosheid onder allochtonen, hun beroepsniveau, de instroom en het verblijf op de arbeidsmarkt. Over deze onderwerpen werden zowel landelijke gegevens verzameld als regionale. Bij het afronden van dit rapport in januari 2006 kwam de hoge werkloosheid onder allochtonen na het verschijnen van een rapport van het SCP plotseling in het middelpunt van de belangstelling te staan. In dit SCP-rapport wordt onder meer gesteld dat we bij de gegevens over de arbeidsmarktpositie en werkloosheid van allochtonen langzamerhand bijna kunnen spreken van dagkoersen. Zij veranderen zo snel dat de data bijna al weer verouderd zijn als de rapporten worden gedrukt en verspreid. Dit is des te sterker naarmate gegevens niet in eigen onderzoek zijn verzameld maar afkomstig zijn uit bronnen met een lange productietijd, die evenzeer onderhevig zijn aan dit verouderingsproces. Om de snelheid van dit proces te illustreren, zijn hieronder verschillende data na elkaar weergegeven. Om het proces nog gecompliceerder te maken en daarmee ondoorzichtiger, betwisten instellingen soms elkaars onderzoeksmethodiek in een poging verschillen in uitkomsten te verklaren. Niet lang na het SCP kwam het CBS in februari 2006 met nieuwe, iets minder alarmerende cijfers. Hoe het ook zij, en hierover zijn alle onderzoeksinstellingen het eens, de arbeidsmarktpositie van allochtonen is er onevenredig beroerd aan toe. De werkloosheid onder deze groep is relatief zeer hoog. De cijfers die in verschillende rapporten worden gegeven, lopen echter nogal uiteen. Zeker hebben de uiteenlopende cijfers te maken met de verschillende peildata en reflecteren zij dus een toename van de werkloosheid onder invloed van de economische recessie van de afgelopen jaren. De recessie die inzette vanaf 2002 blijkt t.a.v. de arbeidsmarktpositie bij allochtonen harder toe te slaan dan bij autochtonen. Vanaf die tijd tot de laatste peildatum van het SCP liep de werkloosheid voortdurend op. Volgens het CBS is de werkloosheid in 2005 nauwelijks toegenomen, met als uitzondering de allochtone jongeren, waarvan de werkloosheid met 3% opliep. Volgens een onderzoek van Regioplan dat begin 2005 verscheen, bedraagt het percentage werklozen landelijk 15% van de allochtone beroepsbevolking (m/v) terwijl het werkloosheidspercentage onder autochtone Nederlanders 3 % bedraagt voor mannen en 4% voor vrouwen (Klaver et al 2005; zie ook: SCP 2004). Het SCP geeft in zijn laatste rapport van januari 2006 de volgende cijfers: De werkloosheid onder Marokkanen bedraagt 27%, onder Antillianen 22%, onder Turken 21%, onder Surinamers 16% en onder autochtonen 9%. Van de allochtone jongeren is 40% werkloos, twee keer zoveel als onder autochtone jongeren. Sinds 2001 is er sprake van een verdubbeling van de werkloosheid onder allochtonen. De daling in de periode bleek voor 100% conjunctureel en is nu vrijwel teniet gedaan, aldus het SCP. Bij Surinamers is de werkloosheid onder mannen iets hoger dan onder vrouwen, bij de andere groepen is dit omgekeerd. Het CBS betwist de gegevens van het SCP en geeft in februari 2006 wat lagere cijfers aan: Marokkanen 20%, Antillianen en Arubanen 18%,Turken 14% en Surinamers 12%, autochtonen 5%, allochtone jongeren 26%. Regioanalyse 2005, versie

20 Klaver et al constateerden nog in hun rapport dat vooral de arbeidsmarktpositie van eerste generatie Turken en Marokkanen en vluchtelingen er slecht voor staat. Zij constateerden verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de eerste en tweede generatie. De verblijfsduur en de leeftijd waarop men migreerde bepalen in belangrijke mate de kans op het hebben van werk. Voor de tweede generatie die in Nederland is opgegroeid is die kans op het hebben van werk bijvoorbeeld veel groter dan voor de nieuwe migranten, aldus het rapport van Regioplan. Eind 2005 lijkt de eerste generatie in hun gebrek aan kansen te zijn voorbijgestreefd door de jongeren. Het SCP constateert tenminste dat in de huidige situatie starters op de arbeidsmarkt bij uitstek moeilijk aan het werk komen, ook wanneer zij in Nederland zijn geboren. Wat zijn nu zoal oorzaken voor deze slechte arbeidsmarktpositie? In het algemeen ligt het beroepsniveau van allochtonen op een laag niveau. Dit heeft te maken met het gemiddeld lage opleidingsniveau. Dit lage opleidingsniveau en leeftijd verklaren in de huidige situatie voor een deel de verschillen in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen. Overigens geldt dit volgens het SCP weer niet voor de eerste generatie Surinamers en de tweede generatie Antillianen. Bij hen wordt de hogere werkloosheid volledig verklaard door verschillen in opleiding en leeftijd. Bij de andere groepen spelen ook andere factoren een rol bij de verklaring van de slechte arbeidsmarktpositie. Uit onderzoek is gebleken dat in de fase van instroom op de arbeidsmarkt een ontoereikende bemiddeling, een onvoldoende aansluiting tussen zoekkanalen en wervingskanalen en verdringing door buitenlandse arbeidskrachten een belemmerende werking hebben (Klaver et al 2005). Door de ontoereikende bemiddeling van intermediaire organisaties zoals de Sociale Dienst, het CWI en de UWV profiteren minderheden naar verhouding minder van allerlei instrumenten die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Minderheden zoeken vaak werk via eigen netwerken terwijl werkgevers vaak andere wegen bewandelen om te werven. Hierdoor werken zoek- en wervingskanalen langs elkaar heen. Deze factoren werken vooral negatief uit voor laag opgeleide allochtonen. In een laagconjunctuur met veel werkloosheid kunnen werkgevers scherper selecteren. Er wordt dan meer gekeken naar opleidingsniveau, werkervaring en beheersing van de Nederlandse taal. Ook negatieve beeldvorming en discriminatie spelen een rol bij de instroom. Zo neemt een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf liever geen allochtonen aan om, zoals men eufemistisch stelt, risico s te vermijden. Ook verschillen de etnische voorkeuren van werkgevers. Hierbij valt op dat Marokkanen vaak de laatste zijn in de rangorde. Bij het solliciteren doen zich de gevolgen van negatieve beeldvorming gelden. Werkgevers schatten de arbeidsprestaties van allochtonen lager in. Hierdoor hebben allochtonen minder kans om te worden uitgenodigd. Tijdens het verblijf op de arbeidsmarkt spelen een gebrekkige doorstroom en een voortijdige uitstroom een rol. Het verloop van personeel bij werkgevers in heel Nederland in de periode bestond voor 13 à 14% uit allochtonen terwijl zij slechts 8 à 9% van het personeelsbestand uitmaakten (OSA, trendbericht zorg en welzijn, maart 2005). Oorzaken zijn hier deels objectief: minderheden werken in kwetsbare sectoren. Zij hebben vaak tijdelijke contracten en doen zwaar werk onder slechte arbeidsomstandigheden. 16% van de allochtonen heeft een flexibele arbeidsrelatie tegen 6% van de autochtonen (SCP 2005:92). Deels spelen ook niet-objectieve factoren zoals discriminatie een rol. Een recent onderzoek door Groenlinks laat zien hoe allochtonen al vanaf de stage op de arbeidsmarkt op achterstand worden gezet: de kans om een stageplaats te krijgen is voor allochtonen 35% kleiner dan voor autochtone leerlingen. In de bouw gaat het zelfs om 63% (Groenlinks 2005). Zoals een respondent stelde: als een autochtone stagiair niet bevalt, zegt de werkgever: geef mij de Regioanalyse 2005, versie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Den Haag. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Den Haag Reactietijden politie Eenheid Den Haag Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Delft Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Leidschendam-Voorburg Lisse

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Hierbij bied ik u het onderzoek Etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen aan.

Hierbij bied ik u het onderzoek Etnische minderheden op de arbeidsmarkt. Beelden en feiten, belemmeringen en oplossingen aan. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt a. Regelgeving Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn in Nederland verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk maken van diversiteitsmanagement Verscheidenheid geeft voorsprong De samenleving verandert. Vergrijzing, ontgroening en een groeiend percentage niet-westerse

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Haaglanden Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder. We bieden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online

Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online A.11 Bijlage 1 Voorstel tot vereenvoudiging doorberekeningssystematiek BOPZ- en Huisverbod-Online 28 april 2011 Inleiding In 2005 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden na afstemming

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland

Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Factsheet jeugdigen in Holland Rijnland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp.

Wij hopen het advies met u te bespreken op onze vergadering van 2 juni 2017 om 10:00 uur in het gemeentehuis van Leiderdorp. Voorzittersoverleg Adviesraden Sociaal Domein Leidse Regio en Katwijk Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Tav

Nadere informatie