ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West"

Transcriptie

1 ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Stichting Meander Ineke Van der Valk m.m.v. Teamleden Meander Alphen aan den Rijn Maart 2006

2 Colofon ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Ineke Van der Valk, m.m.v. Teamleden Meander Stichting Meander, maart 2006 Druk: Plein 7 Grafimedia Producties Adres Bezoekadressen: Postbus 570 Emmalaan 2, Alphen aan den Rijn 2400 AN Alphen aan den Rijn Kentgensplein 26, Zoetermeer Telefoon: Website: Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Zuid-Holland. Regioanalyse 2005, versie 1.0 2

3 Regioanalyse 2005, versie 1.0 3

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Leeswijzer ACHTERGRONDINFORMATIE Demografische en geografische gegevens Geografische gegevens Terminologie DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE ARBEID De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen Arbeid in RPA gebied Rijn & Gouwe en Haaglanden Beleidsontwikkelingen Relevante arbeidsmarktontwikkelingen INKOMEN Arbeidsgehandicapte allochtone werknemers ONDERWIJS Schooluitval Geen stageplaatsen Havo/vwo Hbo/WO Curriculum De zorgteams in het VO JEUGD EN JONGEREN Kinderen Jongeren Jeugdprostitutie Seksueel geweld tegen jongens Gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid Radicalisering onder jongeren Extreemrechtse jeugdculturen Radicalisering van moslimjongeren Tegengaan van radicalisering Jeugdzorg Opvoedingsondersteuning MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Voorzieningen en diensten Vrijwilligerswerk en informele hulp Provinciaal beleid Zelforganisaties Ouderparticipatie Inburgering en reïntegratie Bestuurlijk talent Sociaal mentoraat KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, arbeid, onderwijs, participatie en jeugd Arbeid Onderwijs Maatschappelijke participatie Jeugd en jongeren Kennisontwikkeling en uitwisseling DEEL II EMANCIPATIE, OUDEREN, WELZIJN, MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING EN ZORG EMANCIPATIE Relationeel geweld en eerwraak WELZIJN EN MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING Etnische distantie en contact Regioanalyse 2005, versie 1.0 4

5 10.2 Wijkontwikkeling Rol van de corporaties ZORG Ouderen Ouderen en gezondheid Allochtone zorgvragers Gebruik van voorzieningen Regionale gegevens Wensen, behoeften en voorwaarden voor interculturalisatie Gehandicapten KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en zorg Het welzijnwerk De zelforganisaties Multiculturele wijkontwikkeling Emancipatie De zorg Gehandicaptenzorg Kennisontwikkeling en verspreiding GEMEENTELIJK BELEID Regionale Agenda s Samenleving (RAS) Gemeenten >10% inwoners van niet-westerse afkomst Gemeenten <10% inwoners van niet-westerse afkomst TENSLOTTE INTERCULTURALISATIE Hoe succesvol interculturaliseren? Kennis, methodieken en voorbeeldprojecten NAWOORD EN AANBEVELINGEN GERAADPLEEGDE LITERATUUR Bijlage I: Lijst van organisaties en contactpersonen waarmee in interviews en expertmeetings gesprekken werden gevoerd Bijlage II: Informatie over Meander Regioanalyse 2005, versie 1.0 5

6 1 INLEIDING Sinds enkele jaren maakt de Stichting Meander regelmatig een zogeheten regioanalyse. In deze analyse worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de positie van allochtonen in het werkgebied van Meander. Het rapport wordt gebruikt om de inzet van Meander in activiteiten en projecten te onderbouwen en om de provincie op het terrein van het beleid ten aanzien van inwoners van niet-westerse herkomst aanbevelingen te doen. Zuid-Holland Noordoost en Haaglanden is een groot werkgebied waar relatief veel allochtonen leven, wonen en werken. Weinig betrokkenen bij overheid en maatschappelijke organisaties hebben dan ook een zogenaamde helikoptervisie waarin alle relevante kennisaspecten zijn vertegenwoordigd. Het gaat daarbij om gegevens over de maatschappelijke positie van allochtonen en de verschillende deelgroepen naar afkomst, sekse en leeftijd. Ook gaat het om alle relevante gebieden zoals arbeid, inkomen, onderwijs en educatie, huisvesting, maatschappelijke participatie, vrijetijdsbesteding, cultuur, zorg, welzijn, beeldvorming enzovoorts. Relevant ook zijn de gegevens over het beleid van de verschillende actoren op deze terreinen: de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de maatschappelijke organisaties en instellingen en de allochtone zelforganisaties. Ook Meander zelf heeft niet zo n overkoepelende, integrale visie. Terwijl de ideale regioanalyse een dergelijke helikoptervisie zou moeten kunnen geven, is het gezien de enorme hoeveelheid data en de snelle veranderingen op al deze terreinen waarschijnlijk ook een illusie om hiernaar te streven. De format voor de regioanalyse varieert dan ook per keer. Soms wordt het accent gelegd op data over de maatschappelijke positie en het beleid (Regioanalyse 1998), soms op de stand van zaken aangaande de interculturalisatie van een aantal sectoren (Regioanalyse 2000) of op de activiteiten van Meander op verschillende beleidsterreinen (Regioanalyse 2004). Voor de regioanalyse 2005 is besloten om gegevens te verzamelen over knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Ook worden suggesties geïnventariseerd voor oplossingsrichtingen. Deze regioanalyse moet zicht geven op de knelpunten en problemen in bestaande projecten, programma s, voorzieningen en diensten, het moet lacunes opsporen, eventueel nieuwe thema's aandragen en onvervulde wensen en behoeften signaleren. Het is de bedoeling dat met de uitkomsten van dit onderzoek nieuwe of aanvullende programma s, projecten en initiatieven ontwikkeld kunnen worden dan wel verbeteringen kunnen worden aangebracht in de bestaande voorzieningen door overheid, instellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder Meander zelf. Aan de activiteiten van Meander wordt niet systematisch aandacht besteed maar alleen indien dit relevant is in de context. Om deze activiteiten breder bekend te maken en lezers te wijzen op mogelijke vormen van ondersteuning, is een bijlage opgenomen met informatie over Meander. Om tot deze regioanalyse te komen, werden de volgende werkzaamheden verricht: 1. Literatuur- en documentensearch Voor deze search is onder meer gebruik gemaakt van publicatielijsten van instellingen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en expertisecentra over de periode Er Regioanalyse 2005, versie 1.0 6

7 werden gegevens verzameld over de maatschappelijke positie en participatie van allochtonen, over hun wensen en behoeften aan voorzieningen en diensten. Omdat een groot deel van de problemen niet regiogebonden is, betreft dit zowel algemeen onderzoek als regionaal onderzoek waar dit voorhanden was. Daarnaast zijn documenten verzameld en bestudeerd die in het werkgebied van Meander door of in opdracht van instellingen zijn geproduceerd zoals beleidsnota s, jaarverslagen en werkplannen van gemeentelijke diensten en instellingen. Dit met als doel inzicht te krijgen in het aanbod aan voorzieningen en diensten voor inwoners uit etnische minderheidsgroepen. 2. Aanvullend onderzoek: interviews en expertmeetings Aanvullend onderzoek is verricht door gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van gemeenten, instellingen en zelforganisaties. Zo werden gegevens verzameld over de inzichten van professionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen in het werkgebied. Welke knelpunten, lacunes en hiaten ervaren zij in bestaande diensten en voorzieningen. Gesprekken werden gevoerd met instellingen die werkzaam zijn op de gebieden arbeid/inkomen, maatschappelijke participatie, onderwijs, jeugd en opvoeding, zorg en welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en de belangen van specifieke groepen zoals vrouwen en ouderen. Onderwerpen die in de gesprekken in ieder geval aan de orde kwamen, zijn het ontbreken van voorzieningen of diensten, problemen of knelpunten bij de uitvoering, de behoefte aan gegevens om het beleid te onderbouwen, het draagvlak, de vertaalslag van het beleid naar de praktijk, de toerusting en de communicatie met de doelgroep. Ook werden vier expertmeetings gehouden. In deze bijeenkomsten werden de uitkomsten uit de interviews nader bediscussieerd en uitgediept. In de eerste expertmeeting stonden de onderwerpen zorg en welzijn centraal, in de tweede arbeid, onderwijs, jeugd en maatschappelijke participatie. Aparte expertmeetings werden gehouden voor zelforganisaties en voor teamleden van Meander. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, werden de volgende initiatieven genomen. Er van uitgaande dat het onmogelijk was binnen de gestelde tijd en middelen alle betrokken instellingen, gemeenten en zelforganisaties te bereiken, werd een selectie gemaakt van de meest relevante partijen en/of sleutelinformanten. Hierbij werd er rekening mee gehouden of Meander al contact heeft met de betreffende organisatie. Voorop stond immers niet zozeer het verkrijgen van een representatief beeld van de levende opinies, hiaten en knelpunten dan wel het verzamelen van kwalitatief waardevolle, inzichtrijke opinies en suggesties. De geselecteerde instellingen, gemeenten en zelforganisaties kregen per een bericht. Waar een contactpersoon was, werd het bericht aan hem/haar gericht. Waar deze ontbrak werd de brief gericht aan de directeur of de medewerker interculturalisatie. Vervolgens werd men telefonisch benaderd. In dit gesprek werd een mondelinge toelichting gegeven op het project Regioanalyse en medewerking gevraagd. Zonodig werd de uitnodigingsbrief opnieuw verstuurd. Bij een positieve respons werd een afspraak gemaakt voor een telefonisch interview. Enkele instellingen wilden niet meewerken. Motieven die hiervoor werden gegeven waren: De instelling voert geen specifiek doelgroepgericht beleid; Geen tijd. Een aantal benaderde instellingen die deze laatste reden aangaven, lieten duidelijk weten dit zeer te betreuren. Wat resulteert is een werkdocument dat in twee versies wordt uitgegeven en verspreid. Een uitgebreide volledige versie en een verkorte versie. In de verkorte versie is op het gebied van achtergrondgegevens en data uit literatuuronderzoek bijna alles weggelaten. In deze versie ligt Regioanalyse 2005, versie 1.0 7

8 het accent, na een inleiding, vooral op de geïnventariseerde wensen, behoeften en aanbevelingen. 1.1 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt achtergrondinformatie gegeven. Hierbij wordt ingegaan op enkele demografische en geografische basisgegevens. Ook wordt kort de gehanteerde terminologie behandeld. Vervolgens wordt in twee delen ingegaan op een aantal terreinen die van groot belang zijn voor de positie van inwoners van Zuid-Holland die afkomstig zijn uit etnische minderheidsgroepen. In het eerste deel komen hierbij de volgende terreinen aan de orde: arbeid en inkomen, onderwijs en de positie van kinderen en jongeren en tenslotte maatschappelijke participatie. In het tweede deel wordt ingegaan op emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling, de positie van ouderen en de zorg. Zoals al werd aangegeven is de behandeling van de onderwerpen niet uitputtend. Ook zijn de onderwerpen en beleidsterreinen niet altijd even goed te onderscheiden. Voor beide delen geldt dat met behulp van relevante gegevens uit landelijk en regionaal onderzoek een globale analyse wordt gegeven van de positie van etnische minderheidsgroepen op de verschillende terreinen. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar in onderzoek naar voren gebrachte wensen en behoeften en geconstateerde knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Voor een beperkt aantal instellingen wordt hierbij in het kort op basis van door de instelling verstrekte gegevens, een typering gegeven van het aanbod aan voorzieningen en diensten. Hierna worden de resultaten van de interviews en expertmeetings behandeld. Het is een bewuste keuze geweest om de uitkomsten van de expertmeetings en interviews apart van de uitkomsten van onderzoek weer te geven. Zo kan een indruk worden verkregen van visie en voorstellen die leven in het werkgebied. Er wordt per deelterrein en waar dit aan de orde kwam een overzicht gegeven van geconstateerde problemen, knelpunten en hiaten. Vervolgens komen oplossingsrichtingen aan bod voorzover deze werden geopperd door de participanten in de interviews en de expertmeetings. Hierna wordt het gemeentelijk beleid behandeld. Voor een geselecteerd aantal gemeenten uit het werkgebied wordt hierbij besproken of er specifiek beleid wordt gevoerd en zo ja, hoe dit beleid er uit ziet. Veertien gemeenten komen hierbij aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan interculturalisatie, een onderwerp dat door alle onderwerpen heen en voor alle betrokkenen van belang is. Afgesloten wordt met een nawoord waarin op basis van het onderzoek eigen aanbevelingen worden gedaan. In de bijlagen is tenslotte een overzicht opgenomen van respondenten die deelnamen aan interviews en expertmeetings. Een informatieve tekst over de Stichting Meander vormt de tweede bijlage. Regioanalyse 2005, versie 1.0 8

9 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2.1 Demografische en geografische gegevens In 2003 is een kwart van de bevolking van Zuid-Holland van allochtone afkomst. 16% ( personen) is van niet-westerse afkomst. Dit percentage ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 10% (PZH 2004:33). 30% van de bewoners van de stad Den Haag is van allochtone afkomst (dit percentage ligt net iets onder dat van Rotterdam). De regio Oost kent het kleinste aandeel allochtonen: 60% onder het provinciale gemiddelde. Hoezeer de percentages niet-westerse allochtonen in Zuid-Holland uiteenlopen blijkt uit de volgende gegevens per regio en grote stad in Zuid-Holland: De regio Zuid Holland West heeft in totaal 16% inwoners van niet-westerse afkomst. De regio Zuid Holland Oost 7% en de stad Den Haag 22% (bron PZH 2004, verkorte versie:11) De volgende tabellen laten meer uitgewerkte demografische basisgegevens zien voor het werkgebied van Meander. Tabel 1 Allochtonen (niet-westerse en westerse) in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal aantal inwoners Allochtonen (personen) Allochtonen westers (personen) Allochtonen niet westers (personen) % allochtonen % nietwesters allochtonen Oost ,73 6,67 West ,91 16,11 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie 1.0 9

10 Tabel 2 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in aantallen in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal Aantal inwoners 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West Oost Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 3 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid- Holland Streekplangebied 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West 1,61 1,10 1,41 1,07 2,79 1,78 0,92 0,40 8,08 6,59 0,74 0,42 Oost 0,57 0,47 1,43 1,15 0,41 0,36 0,22 0,19 3,31 4,15 0,51 0,32 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie

11 Tabel 4 1 e en 2 e generatie niet-westerse allochtonen in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied % 1 e generatie niet-westers % 2 e generatie niet-westers West 14,81 10,94 Oost 5,94 6,33 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 5 Geslacht en leeftijd niet-westerse allochtonen in percentages in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Man Vrouw 0-14 jaar jaar jaar jaar 65 en ouder West 49,42 50,58 22,49 23,87 26,82 19,78 7,04 Oost 49,49 50,51 24,76 22,89 25,36 20,96 6,03 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni Geografische gegevens Geografische gegevens Zuid-Holland, Oost en West Het werkgebied van Meander bevindt zich in Zuid-Holland West en Zuid-Holland Oost. Er zijn tamelijk veel verschillende benamingen en (sub)regio-indelingen in omloop voor het werkgebied en/of delen daarvan. Sommige benamingen hebben een historische achtergrond, zoals bijvoorbeeld de Duin- en Bollenstreek. Anderen zijn het product van recente bestuurlijke regio-indelingen, zoals het stadsgewest Haaglanden. Daar komt bij dat verschillende instanties vaak andere grenzen en benamingen hanteren voor hun werkgebied. Zo is de regio-indeling van de politie bijvoorbeeld een heel andere dan die van de jeugdzorg. Ook de gemeenten worden opnieuw ingedeeld. Oude dorpen lijken van de kaart te verdwijnen doordat ze opgaan in een nieuw geheel. Zo vormen de dorpen Warmond, Voorhout en Sassenheim per 1 januari 2006 de gemeente Teylingen en Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de gemeente Katwijk. Dit alles draagt niet altijd bij aan het vergroten van de duidelijkheid maar is wel een historisch gegroeid gegeven. Om verwarring en onduidelijkheid tegen te gaan wordt hier ingegaan op de meest gangbare indeling van het werkgebied naar streekplanindeling. Zo mogelijk wordt deze indeling in het rapport aangehouden. Zie voor verschillende gebiedsindelingen: zie ook pzh.nl/thema/gebiedsprogrammas. Regioanalyse 2005, versie

12 bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland OOST Aandachtswijken Jacobswoude Ter Aar Liemeer Nieuwkoop Alphen a/d Rijn Rijnwoude Boskoop Bodegraven Wadinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle Reeuwijk Gouda Vlist Nieuwerkerk a/d IJssel Ouderkerk Bergambacht Schoonhoven Bron:PZH Gouda Oost, Korte Akkeren Regioanalyse 2005, versie

13 Kengetallen van de regio Zuid-Holland Oost Gegevens Jaar Zuid-Holland Oost Zuid-Holland Aantal inwoners ,964 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,40% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,50% 22,10% Groene druk ,60% 39,80% Grijze druk ,50% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden ,77 191,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs ,50% 14,10% ,60% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

14 Bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland West Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Lisse Voorhout Sassenheim Warmond Alkemade Katwijk Rijnsburg Oegstgeest Valkenburg Leiden Leiderdorp Wassenaar Voorschoten Zoeterwoude Leidschendam/ Voorburg Zoetermeer Den Haag Rijswijk Pijnacker-Nootdorp Delft Westland Midden-Delfland Bron: PZH Leiden-Noord, Leiden Zuid-West Laakkwartier Spoorwijk, Rustenburg Oostbroek, Duindorp, Den Haag Zuid-West, Transvaal Regioanalyse 2005, versie

15 Kengetallen van de regio Zuid-Holland West Gegevens Jaar Zuid-Holland West Zuid-Holland Aantal inwoners ,367,112 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,80% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,60% 22,10% Groene druk ,80% 39,80% Grijze druk ,30% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden , ,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs Bron: PZH ,30% 14,10% ,10% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

16 Holland Rijnland Holland Rijnland bestaat uit de Leidse Regio en de Duin en Bollenstreek. De regio bestaat uit: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Alkemade. bron:pzh Stadsgewest Haaglanden Het stadsgewest Haaglanden bestaat uit Den Haag, Westland, Midden Delfland, Delft, Rijswijk, Pijnacker- Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg en Wassenaar. bron:pzh Regioanalyse 2005, versie

17 Regio Rijnstreek De regio Rijnstreek bestaat uit zes gemeenten in de Rijnstreek: Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Ter Aar, Liemeer, Nieuwkoop en Jacobswoude. Regio Midden Holland (Z5-gemeenten) Midden Holland bestaat uit de Zuidplas gemeenten: Gouda, Moordrecht, Waddinxveen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle Regio K5 gemeenten De K5 gemeenten zijn: Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, Nederlek en Ouderkerk, Bodegraven en Reeuwijk, Boskoop. 2.3 Terminologie Er zijn veel termen in omloop om de individuen en gemeenschappen mee aan te duiden die in vervolg op koloniale verhoudingen, arbeidsmigratie en mensenrechtenschendingen naar Nederland zijn gekomen en zich er gevestigd hebben. Achtereenvolgens zijn de termen gastarbeiders, culturele minderheden, etnische minderheden en (niet-westerse) allochtonen gebruikt. Buitenlanders is een term uit het alledaagse spraakgebruik waarmee degenen worden aangeduid die op grond van uiterlijke kenmerken herkenbaar zijn als niet-nederlands. Migranten is een meer neutrale term waarvan het bezwaar is dat er alleen een eerste generatie mee kan worden aangeduid. Allochtonen is de term die sinds 1989 gehanteerd wordt om statistische informatie te kunnen produceren en daarop gebaseerd overheidsbeleid te voeren. Bijna alle termen hebben naast voordelen grote nadelen, sluiten vaak onbedoeld groepen in of uit en werken op den duur stigmatiserend. Het stigmatiserende effect is er vooral omdat de gebruikte termen stoelen op uiterlijke kenmerken en niet op geboorteland of nationaliteit, dan wel dat zij op den duur, door hun integratie in het alledaagse spraakgebruik, ertoe neigen alleen betrekking te hebben op uiterlijke kenmerken. Het termenpaar allochtoon en autochtoon suggereert ook moeilijk te overschrijden, statische grenzen. Dit staat haaks op de realiteit van toenemende diversiteit. Een bruikbare term zonder nadelige kanten is tot op heden niet gevonden. Om dit enigszins op te vangen is gekozen voor een zekere diversiteit aan termen. In deze regioanalyse worden daarom verschillende termen gehanteerd. Naast allochtonen wordt bij voorkeur gesproken over (leden van) etnische minderheidsgroepen of bewoners van niet-westerse afkomst. Regioanalyse 2005, versie

18 DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Regioanalyse 2005, versie

19 3 ARBEID 3.1 De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen is beduidend slechter dan die van autochtone Nederlanders. Dit blijkt uit gegevens over de werkloosheid onder allochtonen, hun beroepsniveau, de instroom en het verblijf op de arbeidsmarkt. Over deze onderwerpen werden zowel landelijke gegevens verzameld als regionale. Bij het afronden van dit rapport in januari 2006 kwam de hoge werkloosheid onder allochtonen na het verschijnen van een rapport van het SCP plotseling in het middelpunt van de belangstelling te staan. In dit SCP-rapport wordt onder meer gesteld dat we bij de gegevens over de arbeidsmarktpositie en werkloosheid van allochtonen langzamerhand bijna kunnen spreken van dagkoersen. Zij veranderen zo snel dat de data bijna al weer verouderd zijn als de rapporten worden gedrukt en verspreid. Dit is des te sterker naarmate gegevens niet in eigen onderzoek zijn verzameld maar afkomstig zijn uit bronnen met een lange productietijd, die evenzeer onderhevig zijn aan dit verouderingsproces. Om de snelheid van dit proces te illustreren, zijn hieronder verschillende data na elkaar weergegeven. Om het proces nog gecompliceerder te maken en daarmee ondoorzichtiger, betwisten instellingen soms elkaars onderzoeksmethodiek in een poging verschillen in uitkomsten te verklaren. Niet lang na het SCP kwam het CBS in februari 2006 met nieuwe, iets minder alarmerende cijfers. Hoe het ook zij, en hierover zijn alle onderzoeksinstellingen het eens, de arbeidsmarktpositie van allochtonen is er onevenredig beroerd aan toe. De werkloosheid onder deze groep is relatief zeer hoog. De cijfers die in verschillende rapporten worden gegeven, lopen echter nogal uiteen. Zeker hebben de uiteenlopende cijfers te maken met de verschillende peildata en reflecteren zij dus een toename van de werkloosheid onder invloed van de economische recessie van de afgelopen jaren. De recessie die inzette vanaf 2002 blijkt t.a.v. de arbeidsmarktpositie bij allochtonen harder toe te slaan dan bij autochtonen. Vanaf die tijd tot de laatste peildatum van het SCP liep de werkloosheid voortdurend op. Volgens het CBS is de werkloosheid in 2005 nauwelijks toegenomen, met als uitzondering de allochtone jongeren, waarvan de werkloosheid met 3% opliep. Volgens een onderzoek van Regioplan dat begin 2005 verscheen, bedraagt het percentage werklozen landelijk 15% van de allochtone beroepsbevolking (m/v) terwijl het werkloosheidspercentage onder autochtone Nederlanders 3 % bedraagt voor mannen en 4% voor vrouwen (Klaver et al 2005; zie ook: SCP 2004). Het SCP geeft in zijn laatste rapport van januari 2006 de volgende cijfers: De werkloosheid onder Marokkanen bedraagt 27%, onder Antillianen 22%, onder Turken 21%, onder Surinamers 16% en onder autochtonen 9%. Van de allochtone jongeren is 40% werkloos, twee keer zoveel als onder autochtone jongeren. Sinds 2001 is er sprake van een verdubbeling van de werkloosheid onder allochtonen. De daling in de periode bleek voor 100% conjunctureel en is nu vrijwel teniet gedaan, aldus het SCP. Bij Surinamers is de werkloosheid onder mannen iets hoger dan onder vrouwen, bij de andere groepen is dit omgekeerd. Het CBS betwist de gegevens van het SCP en geeft in februari 2006 wat lagere cijfers aan: Marokkanen 20%, Antillianen en Arubanen 18%,Turken 14% en Surinamers 12%, autochtonen 5%, allochtone jongeren 26%. Regioanalyse 2005, versie

20 Klaver et al constateerden nog in hun rapport dat vooral de arbeidsmarktpositie van eerste generatie Turken en Marokkanen en vluchtelingen er slecht voor staat. Zij constateerden verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de eerste en tweede generatie. De verblijfsduur en de leeftijd waarop men migreerde bepalen in belangrijke mate de kans op het hebben van werk. Voor de tweede generatie die in Nederland is opgegroeid is die kans op het hebben van werk bijvoorbeeld veel groter dan voor de nieuwe migranten, aldus het rapport van Regioplan. Eind 2005 lijkt de eerste generatie in hun gebrek aan kansen te zijn voorbijgestreefd door de jongeren. Het SCP constateert tenminste dat in de huidige situatie starters op de arbeidsmarkt bij uitstek moeilijk aan het werk komen, ook wanneer zij in Nederland zijn geboren. Wat zijn nu zoal oorzaken voor deze slechte arbeidsmarktpositie? In het algemeen ligt het beroepsniveau van allochtonen op een laag niveau. Dit heeft te maken met het gemiddeld lage opleidingsniveau. Dit lage opleidingsniveau en leeftijd verklaren in de huidige situatie voor een deel de verschillen in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen. Overigens geldt dit volgens het SCP weer niet voor de eerste generatie Surinamers en de tweede generatie Antillianen. Bij hen wordt de hogere werkloosheid volledig verklaard door verschillen in opleiding en leeftijd. Bij de andere groepen spelen ook andere factoren een rol bij de verklaring van de slechte arbeidsmarktpositie. Uit onderzoek is gebleken dat in de fase van instroom op de arbeidsmarkt een ontoereikende bemiddeling, een onvoldoende aansluiting tussen zoekkanalen en wervingskanalen en verdringing door buitenlandse arbeidskrachten een belemmerende werking hebben (Klaver et al 2005). Door de ontoereikende bemiddeling van intermediaire organisaties zoals de Sociale Dienst, het CWI en de UWV profiteren minderheden naar verhouding minder van allerlei instrumenten die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Minderheden zoeken vaak werk via eigen netwerken terwijl werkgevers vaak andere wegen bewandelen om te werven. Hierdoor werken zoek- en wervingskanalen langs elkaar heen. Deze factoren werken vooral negatief uit voor laag opgeleide allochtonen. In een laagconjunctuur met veel werkloosheid kunnen werkgevers scherper selecteren. Er wordt dan meer gekeken naar opleidingsniveau, werkervaring en beheersing van de Nederlandse taal. Ook negatieve beeldvorming en discriminatie spelen een rol bij de instroom. Zo neemt een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf liever geen allochtonen aan om, zoals men eufemistisch stelt, risico s te vermijden. Ook verschillen de etnische voorkeuren van werkgevers. Hierbij valt op dat Marokkanen vaak de laatste zijn in de rangorde. Bij het solliciteren doen zich de gevolgen van negatieve beeldvorming gelden. Werkgevers schatten de arbeidsprestaties van allochtonen lager in. Hierdoor hebben allochtonen minder kans om te worden uitgenodigd. Tijdens het verblijf op de arbeidsmarkt spelen een gebrekkige doorstroom en een voortijdige uitstroom een rol. Het verloop van personeel bij werkgevers in heel Nederland in de periode bestond voor 13 à 14% uit allochtonen terwijl zij slechts 8 à 9% van het personeelsbestand uitmaakten (OSA, trendbericht zorg en welzijn, maart 2005). Oorzaken zijn hier deels objectief: minderheden werken in kwetsbare sectoren. Zij hebben vaak tijdelijke contracten en doen zwaar werk onder slechte arbeidsomstandigheden. 16% van de allochtonen heeft een flexibele arbeidsrelatie tegen 6% van de autochtonen (SCP 2005:92). Deels spelen ook niet-objectieve factoren zoals discriminatie een rol. Een recent onderzoek door Groenlinks laat zien hoe allochtonen al vanaf de stage op de arbeidsmarkt op achterstand worden gezet: de kans om een stageplaats te krijgen is voor allochtonen 35% kleiner dan voor autochtone leerlingen. In de bouw gaat het zelfs om 63% (Groenlinks 2005). Zoals een respondent stelde: als een autochtone stagiair niet bevalt, zegt de werkgever: geef mij de Regioanalyse 2005, versie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland

Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Factsheet jeugdigen in Midden-Holland Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in Haaglanden

Factsheet jeugdigen in Haaglanden Factsheet jeugdigen in Haaglanden Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt

Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt Kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt a. Regelgeving Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn in Nederland verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werk maken van diversiteitsmanagement Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk maken van diversiteitsmanagement Verscheidenheid geeft voorsprong De samenleving verandert. Vergrijzing, ontgroening en een groeiend percentage niet-westerse

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart?

Samenvatting. Wat is de kern van de Integratiekaart? Samenvatting Wat is de kern van de Integratiekaart? In 2004 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Integratiekaart. De Integratiekaart is een project van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005

Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 Facts en figures Integratie etnische minderheden 2005 1. Demografische gegevens over etnische minderheden Per 1 januari 2005 telde de Nederlandse bevolking 3,1 miljoen (3.122.717) allochtonen. De omvang

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Decentralisatie en concentratie

Decentralisatie en concentratie Decentralisatie en concentratie Breda, 19 februari 2013 Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Huis van Thorbecke Rijk Ook direct contact met de burger Ministeriële verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt

Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt Middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt september 2006 De beleidsmatige belangstelling voor de arbeidsmarkt spitst zich over het algemeen toe op gevreesde tekorten aan de bovenkant van de markt en gevreesde

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015

De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 De Meerjarige aanvullende uitkering 2013 t/m 2015 Utrecht, 12 februari 2013 Martin Heekelaar, tel 06-23152767 Ad Baan, tel 06-55364740 1 Gemeenten kunnen (feitelijk: moeten) een MAU aanvragen als: Voldoen

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam

Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam Factsheet jeugdigen in de stadsregio Rotterdam Inleiding Gemeenten en regio s zijn op dit moment druk bezig met de beleidsvorming rond de transitie jeugdzorg. De hele jeugdzorg valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland met cijfers van 2000 tot en met 2007 Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2008/10 Gemeente Leiden Afdeling Strategie

Nadere informatie

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET...

100.000 INWONERS KWETSBARE BURGERS IN EEN GEMEENTE MET... IN EEN GEMEENTE MET... 100.000 MEE Zuid-Holland Noord biedt ondersteuning bij leven met een beperking in de gemeenten Alphen aan den Rijn - Delft - Den Haag ('s-gravenhage) - Hillegom - Kaag en Braassem

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie