ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG. Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West"

Transcriptie

1 ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Stichting Meander Ineke Van der Valk m.m.v. Teamleden Meander Alphen aan den Rijn Maart 2006

2 Colofon ALGEMEEN WAAR MOGELIJK, SPECIFIEK WAAR NODIG Regioanalyse Zuid-Holland Oost/West Ineke Van der Valk, m.m.v. Teamleden Meander Stichting Meander, maart 2006 Druk: Plein 7 Grafimedia Producties Adres Bezoekadressen: Postbus 570 Emmalaan 2, Alphen aan den Rijn 2400 AN Alphen aan den Rijn Kentgensplein 26, Zoetermeer Telefoon: Website: Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Zuid-Holland. Regioanalyse 2005, versie 1.0 2

3 Regioanalyse 2005, versie 1.0 3

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Leeswijzer ACHTERGRONDINFORMATIE Demografische en geografische gegevens Geografische gegevens Terminologie DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE ARBEID De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen Arbeid in RPA gebied Rijn & Gouwe en Haaglanden Beleidsontwikkelingen Relevante arbeidsmarktontwikkelingen INKOMEN Arbeidsgehandicapte allochtone werknemers ONDERWIJS Schooluitval Geen stageplaatsen Havo/vwo Hbo/WO Curriculum De zorgteams in het VO JEUGD EN JONGEREN Kinderen Jongeren Jeugdprostitutie Seksueel geweld tegen jongens Gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid Radicalisering onder jongeren Extreemrechtse jeugdculturen Radicalisering van moslimjongeren Tegengaan van radicalisering Jeugdzorg Opvoedingsondersteuning MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Voorzieningen en diensten Vrijwilligerswerk en informele hulp Provinciaal beleid Zelforganisaties Ouderparticipatie Inburgering en reïntegratie Bestuurlijk talent Sociaal mentoraat KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, arbeid, onderwijs, participatie en jeugd Arbeid Onderwijs Maatschappelijke participatie Jeugd en jongeren Kennisontwikkeling en uitwisseling DEEL II EMANCIPATIE, OUDEREN, WELZIJN, MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING EN ZORG EMANCIPATIE Relationeel geweld en eerwraak WELZIJN EN MULTICULTURELE WIJKONTWIKKELING Etnische distantie en contact Regioanalyse 2005, versie 1.0 4

5 10.2 Wijkontwikkeling Rol van de corporaties ZORG Ouderen Ouderen en gezondheid Allochtone zorgvragers Gebruik van voorzieningen Regionale gegevens Wensen, behoeften en voorwaarden voor interculturalisatie Gehandicapten KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN UIT HET VELD, emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en zorg Het welzijnwerk De zelforganisaties Multiculturele wijkontwikkeling Emancipatie De zorg Gehandicaptenzorg Kennisontwikkeling en verspreiding GEMEENTELIJK BELEID Regionale Agenda s Samenleving (RAS) Gemeenten >10% inwoners van niet-westerse afkomst Gemeenten <10% inwoners van niet-westerse afkomst TENSLOTTE INTERCULTURALISATIE Hoe succesvol interculturaliseren? Kennis, methodieken en voorbeeldprojecten NAWOORD EN AANBEVELINGEN GERAADPLEEGDE LITERATUUR Bijlage I: Lijst van organisaties en contactpersonen waarmee in interviews en expertmeetings gesprekken werden gevoerd Bijlage II: Informatie over Meander Regioanalyse 2005, versie 1.0 5

6 1 INLEIDING Sinds enkele jaren maakt de Stichting Meander regelmatig een zogeheten regioanalyse. In deze analyse worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de positie van allochtonen in het werkgebied van Meander. Het rapport wordt gebruikt om de inzet van Meander in activiteiten en projecten te onderbouwen en om de provincie op het terrein van het beleid ten aanzien van inwoners van niet-westerse herkomst aanbevelingen te doen. Zuid-Holland Noordoost en Haaglanden is een groot werkgebied waar relatief veel allochtonen leven, wonen en werken. Weinig betrokkenen bij overheid en maatschappelijke organisaties hebben dan ook een zogenaamde helikoptervisie waarin alle relevante kennisaspecten zijn vertegenwoordigd. Het gaat daarbij om gegevens over de maatschappelijke positie van allochtonen en de verschillende deelgroepen naar afkomst, sekse en leeftijd. Ook gaat het om alle relevante gebieden zoals arbeid, inkomen, onderwijs en educatie, huisvesting, maatschappelijke participatie, vrijetijdsbesteding, cultuur, zorg, welzijn, beeldvorming enzovoorts. Relevant ook zijn de gegevens over het beleid van de verschillende actoren op deze terreinen: de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de maatschappelijke organisaties en instellingen en de allochtone zelforganisaties. Ook Meander zelf heeft niet zo n overkoepelende, integrale visie. Terwijl de ideale regioanalyse een dergelijke helikoptervisie zou moeten kunnen geven, is het gezien de enorme hoeveelheid data en de snelle veranderingen op al deze terreinen waarschijnlijk ook een illusie om hiernaar te streven. De format voor de regioanalyse varieert dan ook per keer. Soms wordt het accent gelegd op data over de maatschappelijke positie en het beleid (Regioanalyse 1998), soms op de stand van zaken aangaande de interculturalisatie van een aantal sectoren (Regioanalyse 2000) of op de activiteiten van Meander op verschillende beleidsterreinen (Regioanalyse 2004). Voor de regioanalyse 2005 is besloten om gegevens te verzamelen over knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Ook worden suggesties geïnventariseerd voor oplossingsrichtingen. Deze regioanalyse moet zicht geven op de knelpunten en problemen in bestaande projecten, programma s, voorzieningen en diensten, het moet lacunes opsporen, eventueel nieuwe thema's aandragen en onvervulde wensen en behoeften signaleren. Het is de bedoeling dat met de uitkomsten van dit onderzoek nieuwe of aanvullende programma s, projecten en initiatieven ontwikkeld kunnen worden dan wel verbeteringen kunnen worden aangebracht in de bestaande voorzieningen door overheid, instellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder Meander zelf. Aan de activiteiten van Meander wordt niet systematisch aandacht besteed maar alleen indien dit relevant is in de context. Om deze activiteiten breder bekend te maken en lezers te wijzen op mogelijke vormen van ondersteuning, is een bijlage opgenomen met informatie over Meander. Om tot deze regioanalyse te komen, werden de volgende werkzaamheden verricht: 1. Literatuur- en documentensearch Voor deze search is onder meer gebruik gemaakt van publicatielijsten van instellingen voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en expertisecentra over de periode Er Regioanalyse 2005, versie 1.0 6

7 werden gegevens verzameld over de maatschappelijke positie en participatie van allochtonen, over hun wensen en behoeften aan voorzieningen en diensten. Omdat een groot deel van de problemen niet regiogebonden is, betreft dit zowel algemeen onderzoek als regionaal onderzoek waar dit voorhanden was. Daarnaast zijn documenten verzameld en bestudeerd die in het werkgebied van Meander door of in opdracht van instellingen zijn geproduceerd zoals beleidsnota s, jaarverslagen en werkplannen van gemeentelijke diensten en instellingen. Dit met als doel inzicht te krijgen in het aanbod aan voorzieningen en diensten voor inwoners uit etnische minderheidsgroepen. 2. Aanvullend onderzoek: interviews en expertmeetings Aanvullend onderzoek is verricht door gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van gemeenten, instellingen en zelforganisaties. Zo werden gegevens verzameld over de inzichten van professionals, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen in het werkgebied. Welke knelpunten, lacunes en hiaten ervaren zij in bestaande diensten en voorzieningen. Gesprekken werden gevoerd met instellingen die werkzaam zijn op de gebieden arbeid/inkomen, maatschappelijke participatie, onderwijs, jeugd en opvoeding, zorg en welzijn, multiculturele wijkontwikkeling en de belangen van specifieke groepen zoals vrouwen en ouderen. Onderwerpen die in de gesprekken in ieder geval aan de orde kwamen, zijn het ontbreken van voorzieningen of diensten, problemen of knelpunten bij de uitvoering, de behoefte aan gegevens om het beleid te onderbouwen, het draagvlak, de vertaalslag van het beleid naar de praktijk, de toerusting en de communicatie met de doelgroep. Ook werden vier expertmeetings gehouden. In deze bijeenkomsten werden de uitkomsten uit de interviews nader bediscussieerd en uitgediept. In de eerste expertmeeting stonden de onderwerpen zorg en welzijn centraal, in de tweede arbeid, onderwijs, jeugd en maatschappelijke participatie. Aparte expertmeetings werden gehouden voor zelforganisaties en voor teamleden van Meander. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen, werden de volgende initiatieven genomen. Er van uitgaande dat het onmogelijk was binnen de gestelde tijd en middelen alle betrokken instellingen, gemeenten en zelforganisaties te bereiken, werd een selectie gemaakt van de meest relevante partijen en/of sleutelinformanten. Hierbij werd er rekening mee gehouden of Meander al contact heeft met de betreffende organisatie. Voorop stond immers niet zozeer het verkrijgen van een representatief beeld van de levende opinies, hiaten en knelpunten dan wel het verzamelen van kwalitatief waardevolle, inzichtrijke opinies en suggesties. De geselecteerde instellingen, gemeenten en zelforganisaties kregen per een bericht. Waar een contactpersoon was, werd het bericht aan hem/haar gericht. Waar deze ontbrak werd de brief gericht aan de directeur of de medewerker interculturalisatie. Vervolgens werd men telefonisch benaderd. In dit gesprek werd een mondelinge toelichting gegeven op het project Regioanalyse en medewerking gevraagd. Zonodig werd de uitnodigingsbrief opnieuw verstuurd. Bij een positieve respons werd een afspraak gemaakt voor een telefonisch interview. Enkele instellingen wilden niet meewerken. Motieven die hiervoor werden gegeven waren: De instelling voert geen specifiek doelgroepgericht beleid; Geen tijd. Een aantal benaderde instellingen die deze laatste reden aangaven, lieten duidelijk weten dit zeer te betreuren. Wat resulteert is een werkdocument dat in twee versies wordt uitgegeven en verspreid. Een uitgebreide volledige versie en een verkorte versie. In de verkorte versie is op het gebied van achtergrondgegevens en data uit literatuuronderzoek bijna alles weggelaten. In deze versie ligt Regioanalyse 2005, versie 1.0 7

8 het accent, na een inleiding, vooral op de geïnventariseerde wensen, behoeften en aanbevelingen. 1.1 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding wordt achtergrondinformatie gegeven. Hierbij wordt ingegaan op enkele demografische en geografische basisgegevens. Ook wordt kort de gehanteerde terminologie behandeld. Vervolgens wordt in twee delen ingegaan op een aantal terreinen die van groot belang zijn voor de positie van inwoners van Zuid-Holland die afkomstig zijn uit etnische minderheidsgroepen. In het eerste deel komen hierbij de volgende terreinen aan de orde: arbeid en inkomen, onderwijs en de positie van kinderen en jongeren en tenslotte maatschappelijke participatie. In het tweede deel wordt ingegaan op emancipatie, welzijn, multiculturele wijkontwikkeling, de positie van ouderen en de zorg. Zoals al werd aangegeven is de behandeling van de onderwerpen niet uitputtend. Ook zijn de onderwerpen en beleidsterreinen niet altijd even goed te onderscheiden. Voor beide delen geldt dat met behulp van relevante gegevens uit landelijk en regionaal onderzoek een globale analyse wordt gegeven van de positie van etnische minderheidsgroepen op de verschillende terreinen. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar in onderzoek naar voren gebrachte wensen en behoeften en geconstateerde knelpunten en hiaten in voorzieningen en diensten. Voor een beperkt aantal instellingen wordt hierbij in het kort op basis van door de instelling verstrekte gegevens, een typering gegeven van het aanbod aan voorzieningen en diensten. Hierna worden de resultaten van de interviews en expertmeetings behandeld. Het is een bewuste keuze geweest om de uitkomsten van de expertmeetings en interviews apart van de uitkomsten van onderzoek weer te geven. Zo kan een indruk worden verkregen van visie en voorstellen die leven in het werkgebied. Er wordt per deelterrein en waar dit aan de orde kwam een overzicht gegeven van geconstateerde problemen, knelpunten en hiaten. Vervolgens komen oplossingsrichtingen aan bod voorzover deze werden geopperd door de participanten in de interviews en de expertmeetings. Hierna wordt het gemeentelijk beleid behandeld. Voor een geselecteerd aantal gemeenten uit het werkgebied wordt hierbij besproken of er specifiek beleid wordt gevoerd en zo ja, hoe dit beleid er uit ziet. Veertien gemeenten komen hierbij aan de orde. In een apart hoofdstuk wordt aandacht besteed aan interculturalisatie, een onderwerp dat door alle onderwerpen heen en voor alle betrokkenen van belang is. Afgesloten wordt met een nawoord waarin op basis van het onderzoek eigen aanbevelingen worden gedaan. In de bijlagen is tenslotte een overzicht opgenomen van respondenten die deelnamen aan interviews en expertmeetings. Een informatieve tekst over de Stichting Meander vormt de tweede bijlage. Regioanalyse 2005, versie 1.0 8

9 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2.1 Demografische en geografische gegevens In 2003 is een kwart van de bevolking van Zuid-Holland van allochtone afkomst. 16% ( personen) is van niet-westerse afkomst. Dit percentage ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 10% (PZH 2004:33). 30% van de bewoners van de stad Den Haag is van allochtone afkomst (dit percentage ligt net iets onder dat van Rotterdam). De regio Oost kent het kleinste aandeel allochtonen: 60% onder het provinciale gemiddelde. Hoezeer de percentages niet-westerse allochtonen in Zuid-Holland uiteenlopen blijkt uit de volgende gegevens per regio en grote stad in Zuid-Holland: De regio Zuid Holland West heeft in totaal 16% inwoners van niet-westerse afkomst. De regio Zuid Holland Oost 7% en de stad Den Haag 22% (bron PZH 2004, verkorte versie:11) De volgende tabellen laten meer uitgewerkte demografische basisgegevens zien voor het werkgebied van Meander. Tabel 1 Allochtonen (niet-westerse en westerse) in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal aantal inwoners Allochtonen (personen) Allochtonen westers (personen) Allochtonen niet westers (personen) % allochtonen % nietwesters allochtonen Oost ,73 6,67 West ,91 16,11 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie 1.0 9

10 Tabel 2 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in aantallen in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Totaal Aantal inwoners 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West Oost Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 3 1 e en 2 e generatie allochtonen naar land van herkomst in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid- Holland Streekplangebied 1 e generatie Turkije 2 e generatie Turkije 1 e generatie Marokko 2 e generatie Marokko 1 e generatie Suriname 2 e generatie Suriname 1 e generatie Antillen 2 e generatie Antillen 1 e generatie overig niet- Westers 2 e generatie overig niet- Westers 1 e generatie Westers 2 e generatie Westers West 1,61 1,10 1,41 1,07 2,79 1,78 0,92 0,40 8,08 6,59 0,74 0,42 Oost 0,57 0,47 1,43 1,15 0,41 0,36 0,22 0,19 3,31 4,15 0,51 0,32 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, juni 2004 Regioanalyse 2005, versie

11 Tabel 4 1 e en 2 e generatie niet-westerse allochtonen in % van de bevolking in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied % 1 e generatie niet-westers % 2 e generatie niet-westers West 14,81 10,94 Oost 5,94 6,33 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni 2004 Tabel 5 Geslacht en leeftijd niet-westerse allochtonen in percentages in 2003, in streekplangebied Oost en West in Zuid-Holland Streekplangebied Man Vrouw 0-14 jaar jaar jaar jaar 65 en ouder West 49,42 50,58 22,49 23,87 26,82 19,78 7,04 Oost 49,49 50,51 24,76 22,89 25,36 20,96 6,03 Bron: CBS Bevolkingsstatistiek uit Staat van de Zuid-Hollandse Samenleving, Tabellenboek, Provincie Zuid- Holland, Den Haag, juni Geografische gegevens Geografische gegevens Zuid-Holland, Oost en West Het werkgebied van Meander bevindt zich in Zuid-Holland West en Zuid-Holland Oost. Er zijn tamelijk veel verschillende benamingen en (sub)regio-indelingen in omloop voor het werkgebied en/of delen daarvan. Sommige benamingen hebben een historische achtergrond, zoals bijvoorbeeld de Duin- en Bollenstreek. Anderen zijn het product van recente bestuurlijke regio-indelingen, zoals het stadsgewest Haaglanden. Daar komt bij dat verschillende instanties vaak andere grenzen en benamingen hanteren voor hun werkgebied. Zo is de regio-indeling van de politie bijvoorbeeld een heel andere dan die van de jeugdzorg. Ook de gemeenten worden opnieuw ingedeeld. Oude dorpen lijken van de kaart te verdwijnen doordat ze opgaan in een nieuw geheel. Zo vormen de dorpen Warmond, Voorhout en Sassenheim per 1 januari 2006 de gemeente Teylingen en Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de gemeente Katwijk. Dit alles draagt niet altijd bij aan het vergroten van de duidelijkheid maar is wel een historisch gegroeid gegeven. Om verwarring en onduidelijkheid tegen te gaan wordt hier ingegaan op de meest gangbare indeling van het werkgebied naar streekplanindeling. Zo mogelijk wordt deze indeling in het rapport aangehouden. Zie voor verschillende gebiedsindelingen: zie ook pzh.nl/thema/gebiedsprogrammas. Regioanalyse 2005, versie

12 bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland OOST Aandachtswijken Jacobswoude Ter Aar Liemeer Nieuwkoop Alphen a/d Rijn Rijnwoude Boskoop Bodegraven Wadinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle Reeuwijk Gouda Vlist Nieuwerkerk a/d IJssel Ouderkerk Bergambacht Schoonhoven Bron:PZH Gouda Oost, Korte Akkeren Regioanalyse 2005, versie

13 Kengetallen van de regio Zuid-Holland Oost Gegevens Jaar Zuid-Holland Oost Zuid-Holland Aantal inwoners ,964 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,40% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,50% 22,10% Groene druk ,60% 39,80% Grijze druk ,50% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden ,77 191,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs ,50% 14,10% ,60% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

14 Bron: PZH Gebiedsindeling Zuid-Holland West Noordwijk Hillegom Noordwijkerhout Lisse Voorhout Sassenheim Warmond Alkemade Katwijk Rijnsburg Oegstgeest Valkenburg Leiden Leiderdorp Wassenaar Voorschoten Zoeterwoude Leidschendam/ Voorburg Zoetermeer Den Haag Rijswijk Pijnacker-Nootdorp Delft Westland Midden-Delfland Bron: PZH Leiden-Noord, Leiden Zuid-West Laakkwartier Spoorwijk, Rustenburg Oostbroek, Duindorp, Den Haag Zuid-West, Transvaal Regioanalyse 2005, versie

15 Kengetallen van de regio Zuid-Holland West Gegevens Jaar Zuid-Holland West Zuid-Holland Aantal inwoners ,367,112 3,451,942 Aantal inwoners van 75 jaar en ouder , ,916 Aandeel aantal inwoners van 75 jaar en ouder in de totale bevolking ,80% 6,50% Aantal jeugdigen (0-17 jaar) , ,191 Aandeel aantal jeugdigen (0-17 jaar) in de totale bevolking ,60% 22,10% Groene druk ,80% 39,80% Grijze druk ,30% 22,40% Schatting aantal mantelzorgers , ,371 Aantal werkzoekenden , ,252 Aantal eerste generatie allochtonen , ,875 Aantal tweede generatie allochtonen , ,227 Aandeel aantal eerste generatie allochtonen in de totale bevolking Aandeel aantal tweede generatie allochtonen in de totale bevolking Aantal leerlingen in het basisonderwijs Bron: PZH ,30% 14,10% ,10% 10,80% , ,044 Regioanalyse 2005, versie

16 Holland Rijnland Holland Rijnland bestaat uit de Leidse Regio en de Duin en Bollenstreek. De regio bestaat uit: Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Alkemade. bron:pzh Stadsgewest Haaglanden Het stadsgewest Haaglanden bestaat uit Den Haag, Westland, Midden Delfland, Delft, Rijswijk, Pijnacker- Nootdorp, Zoetermeer, Leidschendam- Voorburg en Wassenaar. bron:pzh Regioanalyse 2005, versie

17 Regio Rijnstreek De regio Rijnstreek bestaat uit zes gemeenten in de Rijnstreek: Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Ter Aar, Liemeer, Nieuwkoop en Jacobswoude. Regio Midden Holland (Z5-gemeenten) Midden Holland bestaat uit de Zuidplas gemeenten: Gouda, Moordrecht, Waddinxveen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle Regio K5 gemeenten De K5 gemeenten zijn: Bergambacht, Vlist, Schoonhoven, Nederlek en Ouderkerk, Bodegraven en Reeuwijk, Boskoop. 2.3 Terminologie Er zijn veel termen in omloop om de individuen en gemeenschappen mee aan te duiden die in vervolg op koloniale verhoudingen, arbeidsmigratie en mensenrechtenschendingen naar Nederland zijn gekomen en zich er gevestigd hebben. Achtereenvolgens zijn de termen gastarbeiders, culturele minderheden, etnische minderheden en (niet-westerse) allochtonen gebruikt. Buitenlanders is een term uit het alledaagse spraakgebruik waarmee degenen worden aangeduid die op grond van uiterlijke kenmerken herkenbaar zijn als niet-nederlands. Migranten is een meer neutrale term waarvan het bezwaar is dat er alleen een eerste generatie mee kan worden aangeduid. Allochtonen is de term die sinds 1989 gehanteerd wordt om statistische informatie te kunnen produceren en daarop gebaseerd overheidsbeleid te voeren. Bijna alle termen hebben naast voordelen grote nadelen, sluiten vaak onbedoeld groepen in of uit en werken op den duur stigmatiserend. Het stigmatiserende effect is er vooral omdat de gebruikte termen stoelen op uiterlijke kenmerken en niet op geboorteland of nationaliteit, dan wel dat zij op den duur, door hun integratie in het alledaagse spraakgebruik, ertoe neigen alleen betrekking te hebben op uiterlijke kenmerken. Het termenpaar allochtoon en autochtoon suggereert ook moeilijk te overschrijden, statische grenzen. Dit staat haaks op de realiteit van toenemende diversiteit. Een bruikbare term zonder nadelige kanten is tot op heden niet gevonden. Om dit enigszins op te vangen is gekozen voor een zekere diversiteit aan termen. In deze regioanalyse worden daarom verschillende termen gehanteerd. Naast allochtonen wordt bij voorkeur gesproken over (leden van) etnische minderheidsgroepen of bewoners van niet-westerse afkomst. Regioanalyse 2005, versie

18 DEEL I ARBEID, INKOMEN, ONDERWIJS, JEUGD EN JONGEREN EN MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Regioanalyse 2005, versie

19 3 ARBEID 3.1 De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen De arbeidsmarktpositie van niet-westerse allochtonen is beduidend slechter dan die van autochtone Nederlanders. Dit blijkt uit gegevens over de werkloosheid onder allochtonen, hun beroepsniveau, de instroom en het verblijf op de arbeidsmarkt. Over deze onderwerpen werden zowel landelijke gegevens verzameld als regionale. Bij het afronden van dit rapport in januari 2006 kwam de hoge werkloosheid onder allochtonen na het verschijnen van een rapport van het SCP plotseling in het middelpunt van de belangstelling te staan. In dit SCP-rapport wordt onder meer gesteld dat we bij de gegevens over de arbeidsmarktpositie en werkloosheid van allochtonen langzamerhand bijna kunnen spreken van dagkoersen. Zij veranderen zo snel dat de data bijna al weer verouderd zijn als de rapporten worden gedrukt en verspreid. Dit is des te sterker naarmate gegevens niet in eigen onderzoek zijn verzameld maar afkomstig zijn uit bronnen met een lange productietijd, die evenzeer onderhevig zijn aan dit verouderingsproces. Om de snelheid van dit proces te illustreren, zijn hieronder verschillende data na elkaar weergegeven. Om het proces nog gecompliceerder te maken en daarmee ondoorzichtiger, betwisten instellingen soms elkaars onderzoeksmethodiek in een poging verschillen in uitkomsten te verklaren. Niet lang na het SCP kwam het CBS in februari 2006 met nieuwe, iets minder alarmerende cijfers. Hoe het ook zij, en hierover zijn alle onderzoeksinstellingen het eens, de arbeidsmarktpositie van allochtonen is er onevenredig beroerd aan toe. De werkloosheid onder deze groep is relatief zeer hoog. De cijfers die in verschillende rapporten worden gegeven, lopen echter nogal uiteen. Zeker hebben de uiteenlopende cijfers te maken met de verschillende peildata en reflecteren zij dus een toename van de werkloosheid onder invloed van de economische recessie van de afgelopen jaren. De recessie die inzette vanaf 2002 blijkt t.a.v. de arbeidsmarktpositie bij allochtonen harder toe te slaan dan bij autochtonen. Vanaf die tijd tot de laatste peildatum van het SCP liep de werkloosheid voortdurend op. Volgens het CBS is de werkloosheid in 2005 nauwelijks toegenomen, met als uitzondering de allochtone jongeren, waarvan de werkloosheid met 3% opliep. Volgens een onderzoek van Regioplan dat begin 2005 verscheen, bedraagt het percentage werklozen landelijk 15% van de allochtone beroepsbevolking (m/v) terwijl het werkloosheidspercentage onder autochtone Nederlanders 3 % bedraagt voor mannen en 4% voor vrouwen (Klaver et al 2005; zie ook: SCP 2004). Het SCP geeft in zijn laatste rapport van januari 2006 de volgende cijfers: De werkloosheid onder Marokkanen bedraagt 27%, onder Antillianen 22%, onder Turken 21%, onder Surinamers 16% en onder autochtonen 9%. Van de allochtone jongeren is 40% werkloos, twee keer zoveel als onder autochtone jongeren. Sinds 2001 is er sprake van een verdubbeling van de werkloosheid onder allochtonen. De daling in de periode bleek voor 100% conjunctureel en is nu vrijwel teniet gedaan, aldus het SCP. Bij Surinamers is de werkloosheid onder mannen iets hoger dan onder vrouwen, bij de andere groepen is dit omgekeerd. Het CBS betwist de gegevens van het SCP en geeft in februari 2006 wat lagere cijfers aan: Marokkanen 20%, Antillianen en Arubanen 18%,Turken 14% en Surinamers 12%, autochtonen 5%, allochtone jongeren 26%. Regioanalyse 2005, versie

20 Klaver et al constateerden nog in hun rapport dat vooral de arbeidsmarktpositie van eerste generatie Turken en Marokkanen en vluchtelingen er slecht voor staat. Zij constateerden verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen de eerste en tweede generatie. De verblijfsduur en de leeftijd waarop men migreerde bepalen in belangrijke mate de kans op het hebben van werk. Voor de tweede generatie die in Nederland is opgegroeid is die kans op het hebben van werk bijvoorbeeld veel groter dan voor de nieuwe migranten, aldus het rapport van Regioplan. Eind 2005 lijkt de eerste generatie in hun gebrek aan kansen te zijn voorbijgestreefd door de jongeren. Het SCP constateert tenminste dat in de huidige situatie starters op de arbeidsmarkt bij uitstek moeilijk aan het werk komen, ook wanneer zij in Nederland zijn geboren. Wat zijn nu zoal oorzaken voor deze slechte arbeidsmarktpositie? In het algemeen ligt het beroepsniveau van allochtonen op een laag niveau. Dit heeft te maken met het gemiddeld lage opleidingsniveau. Dit lage opleidingsniveau en leeftijd verklaren in de huidige situatie voor een deel de verschillen in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen. Overigens geldt dit volgens het SCP weer niet voor de eerste generatie Surinamers en de tweede generatie Antillianen. Bij hen wordt de hogere werkloosheid volledig verklaard door verschillen in opleiding en leeftijd. Bij de andere groepen spelen ook andere factoren een rol bij de verklaring van de slechte arbeidsmarktpositie. Uit onderzoek is gebleken dat in de fase van instroom op de arbeidsmarkt een ontoereikende bemiddeling, een onvoldoende aansluiting tussen zoekkanalen en wervingskanalen en verdringing door buitenlandse arbeidskrachten een belemmerende werking hebben (Klaver et al 2005). Door de ontoereikende bemiddeling van intermediaire organisaties zoals de Sociale Dienst, het CWI en de UWV profiteren minderheden naar verhouding minder van allerlei instrumenten die gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Minderheden zoeken vaak werk via eigen netwerken terwijl werkgevers vaak andere wegen bewandelen om te werven. Hierdoor werken zoek- en wervingskanalen langs elkaar heen. Deze factoren werken vooral negatief uit voor laag opgeleide allochtonen. In een laagconjunctuur met veel werkloosheid kunnen werkgevers scherper selecteren. Er wordt dan meer gekeken naar opleidingsniveau, werkervaring en beheersing van de Nederlandse taal. Ook negatieve beeldvorming en discriminatie spelen een rol bij de instroom. Zo neemt een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf liever geen allochtonen aan om, zoals men eufemistisch stelt, risico s te vermijden. Ook verschillen de etnische voorkeuren van werkgevers. Hierbij valt op dat Marokkanen vaak de laatste zijn in de rangorde. Bij het solliciteren doen zich de gevolgen van negatieve beeldvorming gelden. Werkgevers schatten de arbeidsprestaties van allochtonen lager in. Hierdoor hebben allochtonen minder kans om te worden uitgenodigd. Tijdens het verblijf op de arbeidsmarkt spelen een gebrekkige doorstroom en een voortijdige uitstroom een rol. Het verloop van personeel bij werkgevers in heel Nederland in de periode bestond voor 13 à 14% uit allochtonen terwijl zij slechts 8 à 9% van het personeelsbestand uitmaakten (OSA, trendbericht zorg en welzijn, maart 2005). Oorzaken zijn hier deels objectief: minderheden werken in kwetsbare sectoren. Zij hebben vaak tijdelijke contracten en doen zwaar werk onder slechte arbeidsomstandigheden. 16% van de allochtonen heeft een flexibele arbeidsrelatie tegen 6% van de autochtonen (SCP 2005:92). Deels spelen ook niet-objectieve factoren zoals discriminatie een rol. Een recent onderzoek door Groenlinks laat zien hoe allochtonen al vanaf de stage op de arbeidsmarkt op achterstand worden gezet: de kans om een stageplaats te krijgen is voor allochtonen 35% kleiner dan voor autochtone leerlingen. In de bouw gaat het zelfs om 63% (Groenlinks 2005). Zoals een respondent stelde: als een autochtone stagiair niet bevalt, zegt de werkgever: geef mij de Regioanalyse 2005, versie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL Carlo van Praag (redactie) nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no. 67 Den Haag, 2006 MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL De reeks NIDI rapporten

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden

Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Hoge (jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden Nieuwe bevindingen uit het LAS-onderzoek Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 Emancipatiemonitor 2010 Emancipatiemonitor 2010 Ans Merens (scp) Marion van den Brakel (cbs) Marijke Hartgers (cbs) Brigitte Hermans (cbs) Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Investeren in participeren

Investeren in participeren Opdrachtgever KWI Onderzoek Einddatum 20 november 2014 Categorie Algemeen Investeren in participeren congres Kennisplatform werk en inkomen 2014 Conclusie Kennis delen was het thema van het eerste KWI

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP

WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP WAT BEPAALT SUCCES VAN ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT? JAAP DE KONING JOSÉ GRAVESTEIJN-LIGTHELM OLIVIER TANIS SEOR WORKING PAPER NO.2008/1 SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE

WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE WERKAGENDA OUDERE MIGRANTEN EN ARBEIDSPARTICIPATIE Colofon NOOM Postadres: Bezoekadres: Postbus 2069 Piet van Dommelenhuis, 4e etage / NVOG 3500 GB Utrecht Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.netwerknoom.nl

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie