JAARDOCUMENT. NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARDOCUMENT. NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor"

Transcriptie

1 JAARDOCUMENT NSDSK Specialist voor Taal en Gehoor 2008

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden BELANGHEBBENDEN GOVERNANCE BESTUUR EN TOEZICHT Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Raad van Toezicht Vaststelling en goedkeuring maatschappelijk verslag BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES MEERJARENBELEID ALGEMEEN BELEID ALGEMEEN KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk SAMENLEVING FINANCIEEL BELEID Jaardocument

3 1 Voorwoord In 2008 heeft de NSDSK zich sterk gemaakt voor de toekomst. In samenspraak met verschillende partijen is een duidelijk en gedragen perspectief op de toekomst van de NSDSK ontwikkeld. Medewerkers voelen zich met dit perspectief verbonden en vormen daarmee de kern van de organisatie. De gekozen strategische koers heeft geleid tot een meerjarenplan, het kader voor de komende jaren. NSDSK is een specialist op het expertisegebied van Taal en Gehoor en gericht op het scheppen van condities voor de kwaliteit van leven. De reikwijdte van de kernactiviteiten is: identificatie, diagnostiek, begeleiding, zorg, zorgverbetering en zorginnovatie. In 2008 hebben het versterken van de organisatie, het bouwen aan de interne en de externe structuren, het helder naar buiten treden en het ontwikkelen van (nieuwe) diensten en producten centraal gestaan. Op deze terreinen is veel vooruitgang geboekt zoals in dit maatschappelijk jaardocument te lezen is. Kennis verwerven, kennis ontwikkelen en kennis verspreiden zijn belangrijke elementen in de strategie van de NSDSK. Dit betekent dat op de verschillende beleidsterreinen hier aandacht voor is. Kwaliteit is eveneens van groot belang. Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is geborgd en uitgebreid. Bedrijfsmatig is de organisatie steeds beter in control. De planning en control cyclus is vastgelegd en ingevoerd voor alle niveaus in de organisatie. Het positieve financiële resultaat heeft de solvabiliteit van de NSDSK verbeterd. De vraag van de klant staat in alles centraal. Door de ontwikkeling van een evaluatiesysteem voor onze klanten op alle niveaus (klanten in zorg maar ook ketenpartners, fondsen, afnemers van onze diensten en trainingen, collega-instellingen, overheden), krijgen wij zicht op de sterktes en zwaktes van de NSDSK, wensen en behoeftes waar de NSDSK een antwoord op kan geven. Hierdoor blijven wij onze producten en diensten vernieuwen en verbeteren. In 2008 is een evaluatiesysteem ontwikkeld dat in 2009 volledig geïmplementeerd zal zijn. De beide zorgafdelingen hebben in 2008 een sterke groei doorgemaakt. Door de start van twee nieuwe locaties van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en drie nieuwe behandellocaties voor peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm) van de afdeling Gezinsbegeleiding is het aantal cliënten dat toegang heeft tot onze zorg en diagnostiek toegenomen. De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) heeft in 2008 haar positie intern en extern versterkt. Intern door de ontwikkeling en onderbouwing van methodieken, extern door een indrukwekkende hoeveelheid publicaties, lezingen en scholing. De afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG) heeft haar rol in het, vaak roerige, werkveld van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verder versterkt. Door de hoogwaardige diensten en een hoog niveau van serviceverlening van de NSDSK zijn de instellingen voor de JGZ in Nederland in staat de kwaliteit van de neonatale gehoorscreening te waarborgen. Onder meer in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden door de NSDSK activiteiten uitgevoerd die de landelijke regievoering en kwaliteitsverbetering van de neonatale gehoorscreening mogelijk maken. Langs deze verschillende wegen draagt de NSDSK bij aan de optimalisering van de neonatale gehoorscreening in Nederland. Kortom een jaar waar wij met trots op terugkijken en van waaruit wij met vertrouwen vooruit kijken. Mw. drs. G.A. van den Brink Raad van bestuur Jaardocument

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) Adres Lutmastraat 167 Postcode 1073 GX Plaats Amsterdam Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Organisatie De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) is een kennisorganisatie op het gebied van Taal en Gehoor. De NSDSK biedt zorg en ondersteuning aan kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 0-16 jaar en hun ouders, met een accent op de leeftijdsgroep van 0-5 jaar. Volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking behoren eveneens tot de doelgroep, voorzover het de activiteiten van het Audiologisch Centrum Holland Noord betreft. De NSDSK verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek en draagt zorg voor landelijke implementatie van innovaties voor de doelgroep. De NSDSK heeft vier afdelingen: het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN), Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen (VOG), Gezinsbegeleiding (Gb) en Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). Het ACHN en de Gezinsbegeleiding verlenen zorg aan mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het ACHN richt zich hierbij vooral op gehooronderzoek, aanpassen hoortoestellen, spraak- en taaldiagnostiek en adviezen op het gebied van audiologische hulpverlening en hulpmiddelen. De afdeling Gezinsbegeleiding geeft opvoedingsondersteuning, gebarentaalcursussen en heeft speciale behandelgroepen voor dove en slechthorende peuters en voor peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm). De afdeling VOG verleent diensten en scholing voor de uitvoering en innovatie van de neonatale gehoorscreening en bewaakt de kwaliteit van het proces. De afdeling O&O voert wetenschappelijk onderzoek uit en ontwikkelt producten die nauw aansluiten bij de praktijk van de overige afdelingen van de NSDSK. Structuur De NSDSK wordt aangestuurd door de directeur, die tevens als de Raad van bestuur fungeert. Voor de dagelijkse leiding zijn er twee afdelingsmanagers en een hoofd Bedrijfsvoering, die samen met de directeur, de beleidsmedewerker en de personeelsadviseur het managementteam vormen. Binnen de afdelingen zijn teamleiders verantwoordelijk voor kleinere teams rondom een specifieke cliëntpopulatie. Bij de VOG werken twee accountmanagers. Deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de klantcontacten en de uitvoering van de afgesloten contracten. Binnen de afdeling O&O, waar projectmatig gewerkt wordt, functioneren de senioronderzoekers als projectleiders. De NSDSK functioneert in een Raad van toezichtmodel. Formele besluitvorming vindt plaats door de Raad van bestuur, die hierover verantwoording aflegt aan de Raad van toezicht. De Raad van bestuur wordt geïnformeerd en geadviseerd door het managementteam. Direct onder de Raad van bestuur vallen de volgende organisatieonderdelen: bedrijfsvoering, financiën, personeelszaken, secretariaat en de afdeling ICT. Daarnaast heeft de NSDSK een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Jaardocument

5 Bestuursstructuur Raad van toezicht Raad van bestuur Bedrijfsvoering Ondernemingsraad Personeelszaken Beleidsondersteuning Cliëntenraad ICT Secretariaat Gezinsbegeleiding Audiologisch Centrum Holland Noord Onderzoek & Ontwikkeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen Team D/ SH Team ESM Team kind Team volwas sen Team spraak -taal De behandelgroepen voor dove en slechthorende peuters in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem vallen onder het Team D/SH van de Gezinsbegeleiding. De behandelgroepen voor peuters met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden in Alkmaar, Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Den Helder, Hilversum en Haarlem vallen onder het team ESM. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering In 1953 is de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) te Amsterdam opgericht. De NSDSK is een multidisciplinaire kennisorganisatie die, wetenschappelijk gefundeerd en praktisch getoetst, zorg verleent en innovaties realiseert vooral voor jonge kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking en hun ouders. De NSDSK staat voor de gehele keten van zorg en innovatie: van signalering door naar onderzoek en ontwikkeling, toepassing, professionalisering en (landelijke) implementatie. De activiteiten die door de NSDSK worden verricht zijn: scholing en deskundigheidsbevordering, wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinaire diagnostiek (voor kinderen en volwassenen), revalidatie, begeleiding (zowel thuis als in groepen), training en behandeling. De activiteiten zijn altijd gericht op het kind (of de volwassene) en diens omgeving. Jaardocument

6 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Zorg De zorgtak van de NSDSK bestaat uit twee afdelingen, het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN) en de afdeling Gezinsbegeleiding. Hieronder beschrijven we per afdeling de cliënten, productie en het personeel. Audiologisch Centrum Holland Noord Cliënten De cliënten van het audiologisch centrum zijn mensen (in het geval van kinderen de ouders) die zich zorgen maken over hun gehoor of spraak- en taalontwikkeling. Afhankelijk van de leeftijd en vraag bij binnenkomst wordt door een multidisciplinair team deskundigen diagnostisch onderzoek gedaan. Aansluitend vindt zonodig revalidatie, advisering en/of verdere verwijzing plaats. De meeste cliënten worden verwezen door en KNO-arts of huisarts. In 2008 is het ACHN op twee nieuwe behandellocaties gestart. Hierdoor konden meer cliënten gebruik maken van de diensten van het ACHN. In onderstaande figuur is het verloop weergegeven van de leeftijdsopbouw van de cliënten. Wat direct opvalt is de forse stijging van het aantal cliënten in de volwassen leeftijdsgroepen, vooral de groepen en springen eruit. Per oktober 2007 is er een audioloog in dienst gekomen die zich met zijn team richt op de volwassen doelgroep. Ook is in 2008 het ACHN op twee nieuwe locaties van start gegaan; in Den Helder in het Gemini Ziekenhuis en in Haarlem, in samenwerking met het audiologisch centrum van VUmc in het Kennemer Gasthuis. In de afgelopen jaren is in de leeftijdsgroep 0-6 jaar een stabiele toename te zien. Alleen de leeftijdsgroep is licht afgenomen sinds Hier schommelen de aantallen rond de 100 cliënten. Sinds 2004 zijn er ruim 850 méér cliënten behandeld. In totaal zijn er cliënten in 2008 behandeld. De verdeling kind (<16) volwassen (>16) is in 2008 voor het eerst nagenoeg gelijk ( ). Figuur 1 Aantal cliënten over de periode per kalenderjaar jaar 7-16 jaar jaar jaar jaar jaar >80 jaar In Figuur 1 staant de cliënten die een behandeling hebben gehad in het kalenderjaar. Dit figuur geeft twee metingen: leeftijd bij aanvang van het traject, aantal patiënten met die leeftijd. In bovenstaande tellingen zitten ongeveer 20 doublures per jaar. Dit komt omdat cliënten dubbel geteld worden als zij Jaardocument

7 van leeftijdscategorie veranderen tussen twee behandelingen in dat jaar. Desondanks geeft bovenstaande grafiek een goed beeld van de leeftijdsopbouw van onze cliënten. In onderstaande tabel vindt u het aantal cliënten in behandeling per boekjaar Er zijn verschillende manieren om het aantal cliënten te tellen. Wij hebben er voor gekozen het aantal cliënten te tellen dat in het kalenderjaar een behandeling gehad heeft. In dit overzicht is dit weergegeven vanaf In eerdere rapportages werd vermeld hoeveel cliënten per jaar een behandeltraject startten. Dit hing samen met een andere wijze van registreren en declareren. Voor 2007 werd via zogenaamde jaarkaarten gewerkt. Deze werden vooraf vastgesteld en gedeclareerd. Nu worden de behandeltrajecten pas gedeclareerd wanneer het traject wordt afgesloten of wanneer een jaar verstreken is. Er wordt gerekend in zogenaamde Audiologische Producten (AP s). Een AP heeft een looptijd van een jaar. Wanneer de behandeling na dat jaar nog niet is afgerond wordt er een nieuw AP geopend. De productie wordt toegerekend aan het boekjaar waarin de productie is gemaakt. Het is dus logisch om de cliënten te tellen waaraan de productie-uren in dat kalenderjaar zijn geleverd. De onderhandenwerkpositie wordt bepaald op 31 december. Alle productie die na die datum nog op dat AP wordt geschreven, zal worden toegerekend aan het nieuwe boekjaar, immers de meerwaarde van die extra productie is niet meegenomen in de onderhandenwerkpositie van het voorgaande jaar. In 2008 zijn nieuwe cliënten ingeschreven bij het Audiologisch Centrum Holland Noord. Niet al deze cliënten starten ook daadwerkelijk in 2008 hun behandeling. De cliënt wordt bij het ACHN ingeschreven op het moment dat een verwijsbrief van de KNO-arts, huisarts of andere verwijzer binnenkomt. Sommige cliënten komen pas het volgende boekjaar en sommige cliënten besluiten helemaal niet naar het ACHN te komen. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de nieuwe aanmeldingen per jaar per locatie. Figuur 2 Aantal nieuwe cliënten over de periode per kalenderjaar per locatie Alkmaar Den Helder Haarlem Jaardocument

8 Er is een stijging op te merken bij de nieuwe verwijzingen van KNO-artsen, er zijn bijna drie maal zoveel verwijzingen in 2008 als het jaar daarvoor. Dit hangt samen met de toegankelijkheid van het ACHN door de nieuwe locaties. De meeste van deze nieuwe cliënten zijn verwezen door KNOartsen. Ook is te zien dat steeds meer huisartsen cliënten verwijzen naar het audiologisch centrum. Het aantal verwijzingen sinds 2002 is bijna verdubbeld in 2008 tot 500 verwijzingen. Tabel 1 Aantal nieuwe verwijzingen per kalenderjaar KNO-arts Huisarts Kinderarts Overig Totaal % 29% 3% 3% Er staan in 2008 totaal verwijzingen genoteerd, terwijl er nieuwe cliënten in zorg zijn gekomen. De overige verwijzingen zijn voor cliënten die al in zorg waren, maar een nieuw behandeltraject starten. Productie Het aantal bezoeken is in 2008 flink gestegen, er zijn bijna 45% meer bezoeken geweest dan in Het aantal verrichtingen is ook gestegen, maar minder sterk dan het aantal bezoeken. Dit komt omdat er meer korte bezoeken zijn bijgekomen, waarin een (kleiner) aantal verrichtingen worden gedaan. Wij hebben in dezelfde tijd dus meer cliënten kunnen bedienen Dit is vooral het geval bij de volwassenzorg Cliënten Bezoeken Verrichtingen Productieve uren Gemiddeld aantal minuten per verrichting Gemiddeld aantal minuten per bezoek De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het ACHN per 1 augustus 2008 een verrekenpercentage van ruim 115% toegewezen om het financieringstekort van de jaren 2005 en 2006 in te lopen. Dit is voor een groot gedeelte gelukt. Het overige financieringstekort wordt in 2009 ingelopen. Daarna zal het ACHN weer in de pas lopen en met een structureel verrekenpercentage goed uitkomen. Vooruitzichten Gezien de toegenomen vraag naar audiologische zorg bij volwassenen door het ACHN heeft het team in 2007 een tweede audioloog aangenomen. In samenspraak met de zorgverzekeraars is besloten de capaciteit van de volwassenenzorg gefaseerd uit te breiden. Inmiddels zijn de locaties in het Gemini Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis van start gegaan en deze zullen in 2009 vol draaien. Tevens zal er een locatie op de Lutmastraat in Amsterdam Zuid van start gaan. Cliëntgebonden personeel audiologisch centrum Eind 2007 ging een audiologie-assistent uit dienst. Deze is vervangen (0,66 FTE). Een tweede audiologie-assistent is in dienst gekomen ( 0,89 FTE ) voor de volwassenzorg. De audiologieassistenten werken ook op de locaties in het Gemini Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Eind 2007 is de audioloog in opleiding gestopt bij het ACHN. In 2009 zal een nieuwe audioloog in opleiding starten. Wegens groei van de vraag naar zorg voor volwassenen is de betreffende functie audioloog uitgebreid met 0,22 FTE. Ook is per november de functie maatschappelijk werk uitgebreid met 0,66 FTE. Jaardocument

9 Om wachtlijsten weg te werken is voor 0,22 FTE een psycholoog aangenomen. Ten slotte hebben er wat wisselingen en vervangingen plaatsgevonden en is er ten opzichte van eind ,22 FTE meer secretariële ondersteuning. Tabel Personeel audiologisch centrum* Aantal personeelsleden per einde verslagjaar Mannen 2 2 Vrouwen Aantal FTE personeelsleden per einde verslagjaar 9,6 11,8 Gemiddelde leeftijd * inclusief ingehuurd personeel van de VUmc (FTE 50%) Bovenstaande gegevens zijn exclusief personeelskosten uit de overhead van de NSDSK, waaronder de directie, management, financiële afdeling, beleidsmedewerker die voor het ACHN het kwaliteitscertificeringstraject leidt, ICT en personeelszaken. In 2007 huurde het ACHN een audioloog in opleiding á 0,5 FTE in van het VU medisch centrum. Deze is ook meegeteld in bovenstaand schema. In 2009 zullen er geen kosten voor de audioloog in opleiding gefactureerd worden aan het ACHN, omdat het opleidingsinstituut een subsidie ontvangt uit het opleidingsfonds voor specialisten. Gezinsbegeleiding Cliënten De cliënten van de afdeling Gezinsbegeleiding zijn kinderen met auditieve of communicatieve problemen en hun ouders. Wij maken onderscheid tussen kinderen die ernstig slechthorend of doof zijn (Doof/ESH), kinderen met een matige slechthorendheid (MSH) en kinderen met ernstige spraaken taalmoeilijkheden (esm). In 2008 werden 126 kinderen aangemeld. Van de nieuw aangemelde kinderen hadden 85 ernstig communicatieve problemen. Zie onderstaande tabel. Deze groep heeft de grootste groei doorgemaakt. Er zijn verschillende nieuwe behandelgroepen gestart voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. Deze groei zal in het komende jaar doorzetten. De reden hiervoor is de steeds vroegere signalering van esm en de wetenschap dat vroegtijdige aanpak de kans op verbetering vergroot en de risico s voor negatieve gevolgen verminderd. De nieuwe groepen die in 2008 zijn geopend, zullen dan het gehele jaar lopen en er komen nieuwe groepen bij in Hoorn, Beverwijk en Purmerend. Tabel 3 Slechthorend Doof ESM Totaal Uit zorg Per einde verslagjaar waren er 232 kinderen in zorg, waarvan 82 kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm), 82 dove of ernstig slechthorende kinderen en 68 (matig) slechthorende kinderen. In totaal zijn er in verslagjaar 300 kinderen in begeleiding geweest, zie tabel 4. Jaardocument

10 Tabel Aantal cliënten totaal in zorg per jaar Doof/ ernstig slechthorend Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm) Slechthorend Onbekend Productie In onderstaande grafiek ziet u de productie per maand van de jaren 2007 en 2008, verdeeld in de functies activerende begeleiding (ab) en behandeling (bh). Hier is duidelijk de toename te zien per september 2007 toen de NSDSK esm-behandelgroepen opende in Hilversum (juni 2008) en enige tijd later in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Zuid. Dan is er opnieuw een stijging in november 2008, toen de behandelgroep in Den Helder haar deuren opende. In de zomermaanden juli en augustus en de feestmaand december is de dip zichtbaar die voortkomt uit de sluiting van de behandelgroepen in verband met vakanties. Figuur 3 Productie-uren per maand over de periode per functie (ab en bh) bh ab jan-07 feb-07 mrt-07 apr-07 mei-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 jan-08 feb-08 mrt-08 apr-08 mei-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 In totaal is het aantal declareerbare uren van afdeling Gezinsbegeleiding toegenomen met ruim 30% ten opzichte van Dit is grotendeels te verklaren door de zorg die de NSDSK levert aan kinderen met esm in de nieuwe regio s Amsterdam Zuid en Zuidoost, Hilversum en Den Helder. Ook de uitbreiding van de programma s voor ouders spelen hier een rol in Productie Aantal declareerbare uren productie in verslagjaar Aantal huisbezoeken In onderstaande tabel is te zien hoeveel dagdelen de behandelgroepen voor dove en ernstig slechthorende kinderen (doof/esh) en de behandelgroepen voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (esm) hebben plaatsgevonden. Vooral de stijging van het aantal dagdelen van de Jaardocument

11 behandelgroep esm is opvallend. Dit is te verklaren door de opening van de nieuwe behandelgroepen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid en Den Helder. De ouderprogramma s van de cliënten die op de behandelgroepen doof/esh zitten, zijn in 2008 flink toegenomen. Er heeft 74 keer een ouderprogramma plaatsgevonden. Dit is 31 keer vaker dan in In 2007 is een wachtlijst ontstaan voor ouders die gebarenles wilden volgen. Dit is in 2008 grotendeels opgelost door wekelijks het ouderprogramma plaats te laten vinden en om de week daarin de gebarencursus te verwerken Aantal dagdelen per groepsoort/aantal gegeven cursussen Behandelgroep doof/esh Behandelgroep esm Ouderprogramma behandelgroep doof/esh Ouderprogramma behandelgroep esm Gezinsdag 1 Grootoudermodule 3 8 Oudermodule 1 4 Oudermodule Oudermodule Oudermodule 4 6 Tussenles OM2-OM3 4 Slechthorende babyinfoavonden 3 Preverbale ontwikkeling (doof/esh) 14 Ontwikkeling van communicatie en taal (sh) 11 Cursus medewerkers AMC 7 Prof. H. Burgerschool NmG1 voor onderwijs 16 Professor Van Gilseschool NmG1 voor onderwijs 3 Module 1 Nederlands met gebaren voor onderwijs 23 Algemeen belangstellenden 1 in Nederlands met Gebaren 9 Algemeen belangstellenden 3 Nederlandse Gebarentaal 6 In bovenstaand schema kunt u zien dat er verschillende cursussen/ trainingen hebben plaatsgevonden in Veel van deze cursussen werden ook al in 2007 gegeven, maar dit was door andere registratie niet duidelijk naar voren te halen. In 2008 bleek dat er behoefte bestond aan informatie voor ouders over hun slechthorende baby. Er hebben dan ook drie informatieavonden plaatsgevonden. Ook heeft de NSDSK theoretische cursussen gegeven aan ouders over de communicatieve ontwikkeling van jonge dove of slechthorende kinderen (zie preverbale ontwikkeling en ontwikkeling van communicatie en taal). Ten slotte zijn in 2008 verschillende cursussen Nederlands met Gebaren (NmG) en Nederlandse Gebarentaal (NGt) gegeven aan medewerkers van het AMC, de Prof.H. Burgerschool en de Prof. Van Gilseschool. Ook zijn cursussen gegeven aan algemeen belangstellenden. Cliëntgebonden personeel Gezinsbegeleiding Er zijn in 2008 in totaal 20 nieuwe medewerkers in dienst gekomen, 10 FTE. Er zijn 6 medewerkers á 2,7 FTE uit dienst gegaan, die in 2007nog wel in dienst waren. Ook zijn er een aantal contracten gewijzigd. Uit dienst zijn: 3 pedagogisch medewerkers, een logopedist en een administratief medewerker die een tijdelijk dienstverband had. Tevens is een gezinsbegeleider uit dienst gegaan in In dienst zijn gekomen: 10 pedagogisch medewerkers (3,5 FTE), 4 logopedisten (2,1 FTE), 2 teamleiders (1,6 FTE), 2 gezinsbegeleiders (1,7 FTE), een secretariaatsmedewerker (0,7 FTE) en een stagiaire (0,3 FTE). De uitbreiding van het personeel met 7,3 FTE is een direct gevolg van het in zorg kunnen nemen van meer kinderen door de opening van de nieuwe behandelgroepen voor kinderen met esm in Jaardocument

12 Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuid en Den Helder en van het meer beschikbaar stellen van ouderprogramma s. De toename van het personeel is geleidelijk door het jaar verlopen. Tabel 5 geeft de situatie per einde jaar aan. Tabel Personeel Gezinsbegeleiding Aantal personeelsleden per einde verslagjaar mannen 3 2 vrouwen Aantal FTE personeelsleden per einde verslagjaar 17,4 25,3 Gemiddelde leeftijd Deze gegevens zijn exclusief personeelskosten uit de overhead van de NSDSK, waaronder de directie, management, financiële afdeling, beleidsmedewerker, ICT en personeelszaken. Tevens zijn in deze cijfers geen oproepkrachten of extra gewerkte uren meegenomen Werkgebieden Het werkgebied van de NSDSK beslaat voor het audiologisch centrum de provincie Noord-Holland, terwijl het werkgebied van de afdeling Gezinsbegeleiding bovenregionaal is en heel Noord- en West Nederland omvat. De afdelingen Vroegtijdige Opsporing Gehoorstoornissen en Onderzoek & Ontwikkeling bestrijken het hele land. 2.4 Belanghebbenden De strategie van de NSDSK is gericht op samenwerking binnen een grote diversiteit aan netwerken. De belangrijkste worden hieronder besproken. Zorgaanbieders JGZ-organisaties In het kader van de neonatale gehoorscreening heeft de NSDSK in 2008 trainingen gegeven aan uitvoerders van de neonatale gehoorscreening. Bovendien ondersteunde de NSDSK de JGZ bij de coördinatie van de neonatale gehoorscreening en fungeerde zij als helpdesk. De NSDSK heeft ook de kwaliteitsmonitoring gedaan voor bijna alle JGZ-organisaties. Dit vond plaats in de vorm van het per kwartaal toetsen van de resultaten van de neonatale gehoorscreening aan de kwaliteitseisen op organisatie- en op screenersniveau. Verder wordt door het ACHN samengewerkt met de regionale JGZ-instellingen. Deze verwijzen kinderen door voor multidisciplinaire diagnostiek. Met de jeugdartsen is regelmatig overleg. Met afdeling JGZ van de GGD van Amsterdam wordt samengewerkt in het bouwen van een diagnostisch programma voorkinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek. MOC t Kabouterhuis is partner in deze samenwerking. Met JGZ Kennemerland wordt samengewerkt. De afdeling O&O heeft deze organisatie ondersteund bij de invoering van het nieuwe protocol taalsignalering. Na een succesvolle pilot zal dit protocol in de gehele organisatie worden ingevoerd. CI-team Amsterdam De participatie van de NSDSK in het CI-team Amsterdam is gecontinueerd in Het CI-team Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen de KNO-afdelingen en de audiologische centra van het VUmc en het AMC en de NSDSK. De operatie vindt plaats in het VUmc of het AMC. Een deel van de diagnostiek, de training en de begeleiding voor en na de operatie vindt plaats bij de NSDSK. Gemini Ziekenhuis Den Helder In samenwerking met de KNO-afdeling van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder worden onderzoeken gedaan op het terrein van toon- en spraakaudiometrie. Jaardocument

13 AC VUmc In het Kennemer Gasthuis te Haarlem wordt in samenwerking met het AC VUmc onderzoeken gedaan op het terrein van gehooronderzoek en revalidatie (technisch) van volwassenen en gehooronderzoek bij kinderen vanaf 2,5 a 3 jaar. Landelijke beleidscommissie Gezinsbegeleiding Met de zes andere instellingen voor gezinsbegeleiding werkt de NSDSK samen binnen deze commissie. De uitkomsten van onderzoek naar nieuwe methoden (project Draagzak) worden via dit kanaal landelijk geïmplementeerd. Collega-organisaties auditief-communicatief Pentogroep De NSDSK heeft een samenwerkingsrelatie met de Pentogroep. Deze samenwerking vindt plaats op een aantal activiteiten. Ten eerste is er uitwisseling tussen beide organisaties voor het primaire proces. Ten tweede is er samenwerking op onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Op dit moment loopt het project Matig Slechthorende Kinderen. De Pentogroep is hierin een actieve onderzoekspartner. Zij levert zowel een inhoudelijke bijdrage aan het project als proefpersonen. Koninklijke Auris Groep De samenwerking met de Koninklijke Auris Groep vindt op een aantal niveaus plaats en heeft betrekking op zowel het primaire proces als het ondersteunende proces. De Koninklijke Auris Groep is ook een samenwerkingspartner in onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Op het project Kinderen met ernstige spraaktaalstoornissen biedt de Koninklijke Auris Groep de mogelijkheid tot het werven van cliënten die deel kunnen uitmaken van het onderzoek en medewerkers participeren in de onderzoeksgroep. KEG Viataal Groep In 2008 zijn de Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie gefuseerd. Zij vormen nu de KEG Viataal Groep. Met de KEG Viataal Groep vormt de NSDSK een zorgketen voor kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen in de regio Noord-Holland. Kinderen die in gezinsbegeleiding zijn geweest bij de NSDSK komen veelal op een school (Signis) van de KEG Viataal Groep. Ter voorbereiding op de transitie van zorg naar onderwijs vindt uitwisseling plaats tussen de NSDSK en de school. Daarnaast vindt samenwerking plaats in diverse activiteiten. De NSDSK heeft onderzoeks- en ontwikkelprojecten met verschillende leden van Pontem (onderzoeksinstituut van KEG Viataal Groep). Daarnaast is de NSDSK adviseur op een project naar Meertaligheid dat vanuit Pontem wordt uitgevoerd. Scholen De NSDSK werkt samen met verschillende scholen in Amsterdam en omstreken (b.v. Prof. van Gilseschool - Haarlem; Burg. de Wildeschool -Noord-Holland Noord; Prof. H. Burgerschool - Amsterdam; Alexander Roozendaalschool - Amsterdam, Signis - Amsterdam). De samenwerking bestaat op kindniveau uit het informeren van ouders over de scholen en vervolgens zorgen voor een goede overdracht naar de scholen. Op organisatieniveau geeft NSDSK cursus aan schoolteams (gebarentaal). Op de Burg. de Wildeschool wordt door het ACHN de audiologie verzorgd. Met de Prof. van Gilseschool wordt samengewerkt in Haarlem op dezelfde locatie. Daarnaast werkt O&O samen met de van Gilseschool in het onderzoek naar de effecten van zogenaamde speerpuntscholen esm Haarlem. Jeugdgezondheidszorg organisaties In 2008 werden in opdracht van onderstaande instellingen door de afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen diensten verleend bij de uitvoering van de neonatale gehoorscreening: ActiVite Thuiszorg Groot-Rijnland, Allévo, Zorggroep Almere, Beweging 3.0, Careyn Kraamzorg BV, Careyn Midden, Careyn Noord, Carinova, Carint, De Stromen Opmaat Groep, Stichting Zorgbeheer De Zellingen, De Zorgboog Jeugdgezondheidszorg, Evean Jeugdgezondheidszorg, Florence, Hulpverleningsdienst Fryslân, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Groningen, GGD Kennemerland, GGD Regio Nijmegen, GGD Zeeland, Stichting GroenekruisDomicura, Icare Jeugdgezondheidszorg, JGZ Kennemerland, Kruiswerk West-Veluwe, Livio Zorg aan Huis, MeanderGroep Zuid-Limburg, Meavita Opgroeiende Kinderen, Stichting Thuiszorg Midden-Nederland, Consultatiebureau Ouder & Kind Rotterdam, Omring Den Helder, Omring Hoorn, Orbis Thuiszorg, Jaardocument

14 Rivas Zorggroep, RIVM, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra, Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk Werk Rivierenland, Thuiszorg Noord West Twente, Thuiszorg Pantein, Thuiszorg West-Brabant, Valent, Vérian, Vierstroomzorgring, Vivent, Yunio, Zorggroep Noord- en Midden- Limburg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Zorggroep West- en Midden-Brabant, Stichting Zorgstroom, ZuidZorg. Instellingen voor jeugdhulpverlening Zowel vanuit het ACHN als de gezinsbegeleiding wordt in de keten samengewerkt met instellingen voor jeugdhulpverlening, zoals de Medisch Kinderdagverblijven van Parlan en t Kabouterhuis. Met MOC t Kabouterhuis wordt op organisatieniveau samengewerkt aan gemeenschappelijke diagnostiek voor kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek. Er is een gezamenlijke projectleider aangesteld om dit vorm te geven. Landelijke (koepel)organisaties Stichting Samenwerkende Instellingen Auditief en/of Communicatief beperkten (SIAC) De NSDSK is aangesloten bij het SIAC. Het SIAC beoogt de landelijke belangen van de sector auditief en of communicatief te behartigen. In 2008 heeft vooral de indicatiestelling en de bekostiging AWBZ op de agenda gestaan. Zowel de productiebekostiging als de bekostiging van de expertisefunctie. Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC) In 2007 heeft de landelijke invoering van de AP s (Audiologische Producten) plaatsgevonden. Door samenwerking binnen de FENAC heeft de ondersteunende ICT-ontwikkeling gezamenlijk plaatsgevonden. Ook na de invoering van de AP-structuur blijken er nog vraagstukken te bestaan op het gebied van de bekostiging. Richtlijnen uit het verleden zijn niet zonder meer toepasbaar op de nieuwe sytematiek. Hierover voert de FENAC overleg met de NZa namens de sector. Een landelijk protocol is ontwikkeld en vastgesteld met betrekking tot hoortoestelverstrekking. In dit protocol worden de rollen van de verschillende veldpartijen, huisarts, KNO-arts, audicien en audiologisch centrum, helder beschreven. Het ACHN voert dit protocol in in haar werkwijze. Het ACHN zal bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van audiciens in de regio door middel van stage en scholing. De NSDSK verzorgt de module psychologie van de opleiding tot audiologie-assistent van de Stichting Audiologische Opleidingen (initiatief van FENAC). Daarnaast verzorgt de NSDSK een onderdeel van deze opleiding, waarin de neonatale gehoorscreening centraal staat. Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling In 2008 is de participatie van de NSDSK in het Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling gecontinueerd. Het Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling is een samenwerkingsverband tussen de stichtingen Vroegtijdige Onderkenning van kinderen met Gehoorstoornissen (VOG) en Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, de Stichting Tijdig Onderkennen van Visuele Stoornissen (TOV) en de Stichting Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek (VWO). Het expertisecentrum beschikte in 2008 niet meer over een coördinator. In 2008 werd gestart met het maken van een website bedoeld als portal om mensen met vragen voor het Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling naar de juiste organisatie te verwijzen. Daarnaast werd vanuit het Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling gewerkt aan de actualisatie van de standaard visus voor de jeugdgezondheidszorg. Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) De VGN behartigt de belangen van de (AWBZ-gefinancierde) gehandicaptenzorg, waar de zintuiglijk gehandicaptenzorg onderdeel van uitmaakt. Ook op het gebied van kwaliteitsontwikkeling (ontwikkeling van indicatoren, vernieuwd HKZ, benchmarking) en automatisering maakt de NSDSK gebruik van de geboden ondersteuning. HoorPlatform De NSDSK participeert in het HoorPlatform. Dit is een initiatiefgroep die is gestart door belangrijke aanbevelingen uit het RGO-rapport Advies Gehooronderzoek: Gehoor voor het Gehoor (RGOpublicatie 43, 2003) om te komen tot een centrale onderszoeksprioritering waarin de samenwerking tussen verschillende instellingen en disciplines bevorderd worden, hetgeen de kwaliteit en implementatie van onderzoeksresultaten alleen maar ten goede kan komen. Jaardocument

15 Universiteiten/onderzoeksinstellingen Universiteit van Amsterdam In 2008 hebben twee masterstudenten van de faculteit Algemene Taalwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam hun onderzoeksstage bij de NSDSK gedaan. Ook zijn onderzoeksgegevens van de NSDSK beschikbaar gesteld aan een promovendus van de faculteit Algemene Taalwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is een bachelorstudent in het najaar van 2008 gestart met haar stage bij de NSDSK. TNO Kwaliteit van Leven In 2008 werd de samenwerking met TNO Kwaliteit van Leven in het kader van onderzoek naar de implementatie van de neonatale gehoorscreening voortgezet. Daarnaast werd een start gemaakt met de actualisatie van de standaard visus voor de jeugdgezondheidszorg, waarin de afdeling O & O participeert. Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS)/Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie (ONICI), België In 2008 zijn enkele artikelen geschreven en gepubliceerd over het in 2007 afgeronde onderzoek naar de ontwikkeling van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat in een tweetalige omgeving. Deze artikelen werden geschreven in nauwe samenwerking met KIDS en ONICI. Erasmus MC, afdeling maatschappelijke Gezondheidszorg In november 2007 is op initiatief van het Erasmus MC met een aantal deskundigen, waaronder NSDSK, een concept richtlijnen opgesteld voor uniforme signalering van een vermoeden van taalachterstand. In vervolg daarop is een gezamenlijk onderzoeksplan in ontwikkeling. Met een taakgroep vanuit wetenschap, praktijk en ouders wordt door middel van beïnvloeding gestreefd naar uniforme signalering. Universiteit Leiden/LUMC De NSDSK is in 2008 samen met de Universiteit Leiden (sectie Ontwikkelingspsychologie van de faculteit der Sociale Wetenschappen) en de afdeling KNO van het LUMC gestart met een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen met een CI. Hiervoor hebben we subsidie gekregen van ZonMw. Het doel van het onderzoek is met een volgsysteem het verloop van de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en het effect hiervan op de ontwikkeling van symptomen van psychopathologie. Een medewerker van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de NSDSK schrijft momenteel een proefschrift, bestaande uit een aantal deelonderzoeken waarin het huidige protocol voor neonatale gehoorscreening wordt geëvalueerd zodat zo nodig verbetertrajecten kunnen worden ingezet. Patiënten/cliëntenorganisaties De NSDSK hecht grote waarde aan de inbreng van ouders bij de zorg en het onderzoek. Bij de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelprojecten wordt deze inbreng o.a. gerealiseerd in de participatie van de FODOK in de begeleidingscommissies. Ook worden ontwikkelde producten in conceptfase voorgelegd aan de FODOK. Daarnaast wordt de mening van ouders bij ontwikkelprojecten altijd expliciet meegenomen in behoefteonderzoek en tevredenheidsevaluaties. Met de FOSS heeft de NSDSK een vergelijkbare samenwerking als met de FODOK. Daarnaast werkt de NSDSK met de FOSS samen in de ontwikkeling van een onderzoeksproject gericht op vroegtijdige signalering van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblematiek. Samen zetten zij zich in voor onderzoek naar en implementatie van een taalsignaleringsinstrument binnen de jeugdgezondheidszorg. Minimaal 2 maal per jaar vindt een overleg tussen cliëntenorganisaties en aanbieders (SIAC-bestuur) plaats. Deelnemende organisaties: SIAC bestuur en Dovenschap, FODOK en FOSS en NVVS. Overheid (en RIVM) Een medewerker van de NSDSK wordt door het RIVM ingehuurd om de landelijke regiefunctie door het RIVM CvB over de neonatale gehoorscreening op te zetten. Daarnaast verrichtte de NSDSK enkele onderzoeken uit in opdracht van het RIVM. Jaardocument

16 Met lokale overheden van locaties van de NSDSK wordt contact onderhouden. Gemeentes zijn op de hoogte van de (locale) activiteiten door de NSDSK en ondersteunen zonodig bij het vinden van geschikte ruimte voor de behandelgroepen. Kapitaalverschaffers In 2008 werden een aantal ontwikkel- en onderzoeksprojecten uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling gefinancierd door fondsen. Matig Slechthorende Kinderen ( ) wordt gefinancierd door het VSB fonds. Zorg en begeleiding voor Turkse kinderen met een CI ( ) wordt gefinancierd door het Van der Lem fonds en het Kinderpostzegelfonds. Volgsysteem van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met een cochleair implantaat ( ) wordt gefinancierd door ZonMw. Stichting Fonds voor het dove en slechthorende kind financiert diverse kleinere onderzoeken. Jaardocument

17 3 Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van bestuur van de NSDSK is de Zorgbrede Governance Code. In januari 2007 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd volgens het Raad van Toezichtmodel. Tevens vond op dat moment de juridische fusie plaats van vijf stichtingen wat resulteerde in de NSDSK met vier afdelingen. In juli 2007 zijn de statuten van de stichting aangepast. Het bestuur van de NSDSK en het toezicht hierop is in overeenstemming met de eisen van de Zorgbrede Governance Code. De voorzitter van de Raad van toezicht is tevens lid van de Raad van bestuur van het VUmc. Het onderdeel van het VUmc waarmee de NSDSK samenwerkt maakt geen onderdeel uit van diens portefeuille, waardoor verstrengeling van belangen is voorkomen Raad van bestuur De NSDSK kent een eenhoofdige Raad van bestuur: Mw. Drs. G.A. van de Brink. Relevante nevenfuncties van Mw. drs. G.A. van den Brink 1. Raad van toezicht Nederlands Gebarencentrum 2. Bestuursvoorzitter Stichting Expertisecentrum Kind en Ontwikkeling Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht: 1. Prof. dr. T.J.F. Savelkoul, voorzitter Raad van toezicht (vanaf 1 januari 2007) Hoofdfunctie: o Vice-voorzitter Raad van Bestuur VU medisch centrum Nevenfunctie: o Raad van toezicht KURIA 2. Drs. G.J.M. de Cock, lid Raad van toezicht (vanaf 1januari 2007) Nevenfuncties: o Voorzitter Raad van Commissarissen CAK Bijzondere Zorgkosten, Den Haag o Lid Raad van Toezicht Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn o Voorzitter bestuur FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra), Utrecht o Voorzitter Werkcommissie Ziekenhuizen van College Bouw Zorginstellingen, Utrecht o Voorzitter Bestuur Stichting Vervroegde Uittreding Ziekenfondsen, Zeist o Voorzitter Raad van Toezicht van twee Gezondheidscentra, Nieuwegein o Lid Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek en Kunstuitleen, Nieuwegein o Lid Ledenraad Rabobank Utrecht - Nieuwegein 3. Dhr. P.S.N. Boots, lid Raad van toezicht (vanaf 1 januari 2007) Hoofdfunctie: Managing Director HR bij Fortis Insurance International 4. Mw. drs. J.M. Schwencke, lid Raad van Toezicht (vanaf 1 januari 2007) Nevenfuncties: o Bestuurslid Stichting Fonds voor het dove en slechthorende kind o Bestuurslid Stichting Oscar Nederland (multi-etnische stichting voor patiënten en dragers van sikkelcelanemie en thalassemie), Amsterdam Jaardocument

18 5. Prof. dr. R. Hira Sing, lid Raad van Toezicht (vanaf 29 september 2008) Hoofdfunctie: o Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg bij het VU Medisch Centrum Sociale Geneeskunde Nevenfunctie: o Voorzitter Kenniscentrum Overgewicht o Lid Raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam o Hoofdredacteur Tijdschrift JGZ Vaststelling en goedkeuring maatschappelijk verslag 2008 De cliëntenraad van de NSDSK heeft de jaarrekening en het jaardocument bekeken en een positief advies gegeven. Het maatschappelijk verslag 2008 is door de Raad van bestuur en de Raad van toezicht vastgesteld op 11 mei Werkzaamheden in 2008 De Raad van toezicht vergaderde in 2008 vijf maal. Daarnaast waren de leden beschikbaar voor advies en consultatie voor de Raad van bestuur. Twee leden van de Raad van toezicht participeren namens de NSDSK in het bestuur van de Stichting Fonds voor het dove en slechthorende kind. Een lid van de Raad van toezicht zit de vergaderingen van de Raad van advies van het ACHN voor. Een afvaardiging van de Raad van toezicht was aanwezig op de organisatiebrede eindejaarsborrel. Een afgevaardigde van de Raad van toezicht is aanwezig geweest tijdens een vergadering van de cliëntenraad. De ondernemingsraad is aanwezig geweest tijdens een vergadering van de Raad van toezicht. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de voltallige Raad van toezicht en het managementteam om over de strategische keuzes van de NSDSK te spreken. In 2008 heeft de Raad van toezicht in aanwezigheid van de externe accountant de jaarrekening 2007 besproken en goedgekeurd. In december heeft een jaarevaluatie plaatsgevonden, zowel binnen de Raad van toezicht als tussen een afvaardiging van de Raad van toezicht en de Raad van bestuur. Met ingang van 2008 is een onkostenregeling ingevoerd voor de leden van de Raad van toezicht. Deze wordt verantwoord in de jaarrekening van de NSDSK. De Raad van toezicht heeft de Raad van bestuur een nieuw contract aangeboden conform de adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur van de NVZD en de eisen van de zorgbrede governancecode. Hiermee is de benoeming van mevrouw Van den Brink tot voorzitter Raad van bestuur geformaliseerd. In december vond binnen de Raad van toezicht een evaluatie plaats over het jaar Zij voelde zich door de halfjaarrapportages van de NSDSK, de vergaderingen met de Raad van bestuur, voldoende geïnformeerd, gezien de grootte van de organisatie. In 2008 is een start gemaakt met een presentatie per afdeling tijdens elke Rvt- vergadering. Op deze wijze houdt de Rvt zicht op en voeling met het primaire proces van de organisatie. 3.2 Bedrijfsvoering Planning- en controlecyclus Aan de hand van de planning- en controlecyclus wordt de bedrijfsvoering binnen de NSDSK gevoerd. De cyclus start met het verschijnen van het meerjarenplan en afgeleid daarvan de jaarlijkse kaderbrief, waarin de Raad van bestuur de doelstellingen voor het komende jaar formuleert. Per afdeling wordt een jaarplan geschreven. De ingediende plannen worden besproken met de Raad van bestuur. Dit kan leiden tot een bijstelling van de plannen. Aan de hand van de plannen wordt door de afdelingsmanager samen met het hoofd Bedrijfsvoering een begroting gemaakt per afdeling. Na afronding van bovenstaand traject wordt de begroting vastgesteld door de Raad van bestuur en door de Raad van toezicht goedgekeurd. Aan het eindtraject staat het jaardocument waarin publiek verantwoording wordt afgelegd over het verslagjaar. Jaardocument

19 In 2008 is er een beleidsmedewerker aangesteld ter ondersteuning van het management o.a. op het gebied van ontwikkelen, toetsen, evalueren en verbeteren (Plan-Do-Check-Act). Binnen de afdelingen Gezinsbegeleiding en het Audiologisch Centrum Holland Noord zijn sinds verslagjaar teamleiders verantwoordelijk voor kleinere teams rondom een specifieke cliëntpopulatie. Bij de afdeling VOG werken nu twee accountmanagers. Op grond van de vastgestelde begroting krijgt iedere afdelingsmanager en teamleider een budget toegewezen. Bewaking vindt plaats door diverse rapportages. De NSDSK verzamelt en analyseert op verschillende niveaus managementinformatie. Bijgaand overzicht geeft aan wie, welke informatie op welke moment ontvangt. Voor wie bestemd Welke gegevens Frequentie Raad van toezicht Financiële gegevens (samengevat, beknopt); Halfjaarlijks Factsheet (kengetallen): 1. personeelsgegevens; 2. AWBZ - aantal uren; 3. AC aantal bezoeken, aantal verrichtingen Raad van bestuur/ manager Zorg Maandelijks AWBZ: Productie per groep; Aantal dagdelen; Nieuwe cliënten; Totale productie per maand ACHN: Aantal cliënten/ bezoeken per team en locatie; Aantal verrichtingen t.o.v. aantal bezoeken; Productie audiologische producten; Nieuwe cliënten. Managementteam Managementteam Teamleiders Gezinsbegeleiding Teamleiders Gezinsbegeleiding Teamleiders audiologisch centrum Teamleiders audiologisch centrum Kwartaalrapportage: Financiële gegevens (uitgebreid); AWBZ productie; ACHN productie; Overzicht projecten O&O Halfjaarrapportage: Kwartaalrapportage + Ziekteverzuimgegevens; Fobo/klachten/feedback ketenpartners; Interne audit; Evaluaties van zorg; Verloop van personeel; Vacatures Halfjaarrapportages zijn tevens de evaluatierapportage danwel directiebeoordeling dan wel management review. Productie per team; Aantal dagdelen; Nieuwe cliënten; Totale productie per maand Productiviteit per medewerker/per team Urenoverzicht medewerkers Productiviteit per medewerkers/per team Ingevuld format managementinformatie GB Aantal verrichtingen t.o.v. het aantal bezoeken; Aantal cliënten t.o.v. het aantal bezoeken per team per locatie. Urenoverzicht medewerkers Productiviteit (in ontwikkeling) Ingevuld format managementinformatie AC Per kwartaal Halfjaarlijks Maandelijks Per kwartaal Maandelijks Per kwartaal Jaardocument

20 Cliëntenraad Halfjaarrapportage (beknopt) Per half jaar Ondernemingsraad Halfjaarrapportage (beknopt) Per half jaar Kwartaalrapportage In de kwartaalrapportage legt de afdelingsmanager (met het hoofd bedrijfsvoering) verantwoording af aan de Raad van bestuur. In de betreffende rapportage wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de plannen en ook van de feitelijke kosten en productieontwikkelingen van de afdeling. Na afloop van het jaar vinden er gesprekken plaats tussen afdelingsmanager en de Raad van bestuur over de uiteindelijk gehaalde doelen en benodigde middelen. Meerjarenbegroting Dit verslagjaar is gestart met het structureel opstellen van financiële meerjarenramingen. Een raming van de ICT-investeringen en audiologische apparatuur over de periode 2008 tot en met 2012 is in dit verslagjaar opgesteld. Deze ramingen zijn verwerkt in de begroting voor Intern controleplan In 2007 is een intern controleplan geschreven waarin de interne audits zijn opgenomen die in het kader van de jaarrekening worden uitgevoerd. Het interne controleplan is met de externe accountant besproken. Het betreft onder andere audits naar de betrouwbaarheid van de productieverantwoording van AWBZ zorg en audiologisch producten (AP), het inkoopproces en de salarisadministratie. Tevens is er door de externe accountant een steekproef uitgevoerd op de patiëntendossiers. De resultaten van deze steekproef waren voldoende om een goedkeurende AO/IC verklaring te ontvangen. Kwaliteitsaudits Basis voor de structurering van het kwaliteitsbeleid is de HKZ-norm voor de Gezinsbegeleiding en de het FENAC kwaliteitskader voor het ACHN. In september heeft er een jaarlijkse controle door het Keurmerkinstituut plaatsgevonden voor het HKZ-certificaat. Het certificaat werd met complimenten voor de NSDSK weer toegekend. In 2008 is het interne auditteam opnieuw samengesteld en geschoold. In het najaar van 2008 is een interne audit uitgevoerd in het ACHN. De manager heeft op basis van de verbetersuggesties een plan van aanpak opgesteld. De voortgang van dit plan wordt regelmatig geagendeerd voor het teamleidersoverleg van het ACHN. Zie verder hoofdstuk 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid. Risico s en onzekerheden De NSDSK wordt met verschillende risico s en onzekerheden geconfronteerd. De voornaamste risico s worden hieronder benoemd: Onzekere toekomst van de AWBZ. De consequenties van de pakketmaatregelen 2009 op de NSDSK zijn nog niet duidelijk. Dit geldt voor de gehele sector auditief-communicatief. Ook de effecten van de ontwikkelingen op langere termijn zijn onzeker. In 2008 sloot de NSDSK voor de eerste maal met twee andere zorgkantoren contracten af. Hierdoor kunnen de nieuwe initiatieven in de regio worden gerealiseerd, maar dit brengt ook risico s met zich mee. De zorgkantoren geven aan nieuwe zorgaanbieders een klein startersbudget en er is geen garantie dat de gehele productie in de regio gedekt zal worden in de herschikking van augustus Onderzoek en Ontwikkeling is deels afhankelijk van projectfinanciering. Per project wordt gezocht naar een passend fonds. De gevolgen van de kredietcrisis op de (vermogens)fondsen vormen een risico voor de financiering van O&O. Door de veranderingen in de preventieve gezondheidszorg voor de 0-4 jarigen (w.o. de oprichting van centra voor Jeugd en Gezin en de overgang van Thuiszorg naar GGD) zullen in het komende jaar mogelijk nieuwe contractonderhandelingen moeten worden gevoerd over de dienstverlening ter ondersteuning van de uitvoering van de neonatale gehoorscreening. Jaardocument

JAARDOCUMENT. Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)

JAARDOCUMENT. Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) JAARDOCUMENT Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) 2007 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS... 5 2.2 STRUCTUUR

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS... 5 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN... 5 2.3 KERNGEGEVENS... 8 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering...

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2011. NSDSK specialist voor taal en gehoor. Vitaal Verder

JAARDOCUMENT 2011. NSDSK specialist voor taal en gehoor. Vitaal Verder JAARDOCUMENT 2011 NSDSK specialist voor taal en gehoor Vitaal Verder Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS... 4 2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN...

Nadere informatie

cochleaire implantatie bij kinderen

cochleaire implantatie bij kinderen cochleaire implantatie bij kinderen inleiding Een cochleair implantaat (CI) is een hulpmiddel dat ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt om geluid en spraak te kunnen

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Multidisciplinaire diagnostiek op. Renate van den Ende, Teamleider AC R dam

Multidisciplinaire diagnostiek op. Renate van den Ende, Teamleider AC R dam Multidisciplinaire diagnostiek op het Audiologisch Centrum (AC) Renate van den Ende, Teamleider AC R dam Wat is een Audiologisch Centrum (AC)? Organisatie gespecialiseerd in bij kinderen en volwassenen

Nadere informatie

Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag

Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag Sara (3) praat slecht en maakt moeilijk contact. Ik maak me zorgen. Wat nu? Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag Wat is Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding Doelgroep Kinderen en volwassen van alle leeftijden waarbij een vermoeden van of sprake is van problemen op het gebied van: - Gehoor - Spraak en taal - Communicatie Producten Onderwijs - Basis- en voortgezet

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT

NOKS. Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT NOKS Netwerkoverleg, kind en systeem VISIEDOCUMENT september 2009 1 Inleiding Een groep zorgverleners en instellingen uit de eerste, tweede en derde lijn komen al een aantal jaren bijeen om in het Netwerkoverleg,

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek Het spraaktaalteam van het ACHN Multidisciplinair team bestaat uit: Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen)

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting

Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting Inventarisatie regionaal aanbod FMEK Samenvatting Willemijn Roorda Wendy Buysse Willemijn Roorda wroorda@dsp-groep.nl 06-44790996 Wendy Buysse wbuysse@dsp-groep.nl 06-24384734 DSP-groep Samenvatting Inventarisatie

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Audiologisch Centrum Rotterdam. Marco van Es Mieke Vermeulen

Ontwikkelingen. Audiologisch Centrum Rotterdam. Marco van Es Mieke Vermeulen Ontwikkelingen Audiologisch Centrum Rotterdam Marco van Es Mieke Vermeulen Het Audiologisch Centrum Het Audiologisch Centrum (AC) is gespecialiseerd in onderzoek, advies en begeleiding bij gehoorproblemen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf

De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Eerstelijns verblijf 15 juli Agenda Indicatiestelling subsidieregeling ELV Toetsing achteraf indicatiebesluiten ELV Resultaten toetsing Conclusies en blik

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag

Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag Sara (3) praat slecht en maakt moeilijk contact. Ik maak me zorgen. Wat nu? Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag Wat is Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Cochleaire implantatie bij volwassenen

Cochleaire implantatie bij volwassenen Cochleaire implantatie bij volwassenen Sommige zeer ernstig slechthorende of dove mensen kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraakverstaan. Een cochleair implantaat (CI) kan ervoor

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis U en uw kind hebben een afspraak op het Gehoor- en Spraak Centrum (GSC) van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Erasmus MC - Sophia.

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden, uw gemeentelijke gezondheidsdienst! September 2009 Nico Plug, directeur GGD Hollands Noorden De kern: - De komende jaren zal (preventieve)gezondheidszorg een belangrijk politiek thema

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Expertisecentrum Kind & Ontwikkeling

Jaarverslag 2007. Expertisecentrum Kind & Ontwikkeling Jaarverslag 2007 Expertisecentrum Kind & Ontwikkeling Colofon Jaarverslag Expertisecentrum Kind & Ontwikkeling Februari 2008 Uitgave: Email: Foto s: Tekst: Website: Expertisecentrum Kind & Ontwikkeling

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie