Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Geneeskundige Hoofdinspectie 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...8 Openbaarheidsbeperkingen...8 Beperkingen aan het gebruik...8 Andere toegang... 8 Aanvraaginstructie... 8 Citeerinstructie... 8 Archiefvorming...9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Selectie en vernietiging...10 Verantwoording van de bewerking...10 Ordening van het archief...10 Verwant materiaal...12 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Toezicht op de volksgezondheid Het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door zorgaanbieders Algemeen Ziekenhuizen en verpleeghuizen Consultatiebureaus, kruisverenigingen en diensten Moederschaps-, kraam- en jeugdzorg Revalidatie, reumabestrijding en bejaardenzorg Tandheelkunde Geneeskundigen Paramedische beroepen Het uitbrengen van adviezen en verstrekken van inlichtingen aan de minister waaronder Volksgezondheid ressorteert betreffende het beleid en de eventueel daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving Algemeen Wet- en regelgeving Gezondheidszorg Volksgezondheid Overig beleid Gezondheidszorg Volksgezondheid Het periodiek opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (en taakvoorgangers) Het (doen) opstellen en wijzigen van instrumenten ten behoeve van het toezicht op en de handhaving van wettelijke voorschriften op het terrein van de volksgezondheid Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleidsregels in bestuurlijke zin Het uitbrengen van adviezen aan de minister waaronder Volksgezondheid ressorteert betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving en aan Gedeputeerde Staten of Commissaris der Koningin, gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders of burgemeester Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal, de Nationale Ombudsman en het Kabinet van de Koningin naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg

4 4 Geneeskundige Hoofdinspectie Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Algemeen (o.a. (periodiek) overleg intern en extern) Gezondheidszorg Volksgezondheid Het handhaven van wettelijke voorschriften betreffende de zorgverlening Het houden van toezicht op de volksgezondheid Algemeen Tuberculosebestrijding Kraamzorg en zorg voor kinderen Longziekten Kankerbestrijding Infectieziekten en besmettelijke ziekten Algemeen Malaria Pokken Poliomyelitis Overige infectieziekten en besmettelijke ziekten Voedingsaangelegenheden Geslachtsziektenbestrijding Gevaarlijke stoffen Tandheelkundige verzorging Vaccinaties Verdovende en verslavende middelen Bijwerkingen van geneesmiddelen Het houden van toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg ingeval van rampen en buitengewone omstandigheden of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan Het houden van toezicht op opleidingen en examens voor de verplegende en verzorgende beroepen en voor het beroep van verloskundige Algemeen Verplegenden Algemeen Ziekenverpleging Kraamverpleging Kinderverpleging Wijkverpleging Verzorgenden Algemeen Ziekenverzorging Kraamverzorging Paramedische beroepen Tandheelkundigen Assisterende beroepen Gelijstelling buitenlandse diploma's Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Ziekenhuiswezen en verplegingsaangelegenheden (Bij)werking van geneesmiddelen (Bij)werking van geneeskundige hulpmiddelen en instrumenten Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen Overige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5 Geneeskundige Hoofdinspectie 5 1 Ondersteunende processen Organisatie Instructies/procedures Hulpmiddelen Personeel...123

6

7 Geneeskundige Hoofdinspectie 7 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid Periode: Archiefbloknummer: 5034 Omvang: 42,10 meter; 1265 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken betreffende het toezicht op naleving van wettelijke voorschriften door de verschillende zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen en paramedische beroepen), en de handhaving ervan (o.a. aangelegenheden met betrekking tot medisch tuchtrecht). Daarnaast zijn er stukken betreffende toezicht op de opleiding voor verzorgende beroepen, het opstellen van beleidsregels, en internationale regelingen, evenals vergaderverslagen van de inspectie en verschillende werkgroepen en commissies. In het archief zijn stukken te vinden over uiteenlopende onderwerpen als euthanasie, AIDS, kankerbestrijding, en alternatieve geneeswijzen.

8 8 Geneeskundige Hoofdinspectie Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot de organisatie en het personeel van de organisatieonderdelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (1968) Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Geneeskundige Hoofdinspectie, , inv.nr....

9 Geneeskundige Hoofdinspectie 9 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 5. Zicht op toezicht. Een institutioneel onderzoek naar het staatstoezicht op de volksgezondheid, (samenstelling: drs. L.B. Humbert; ISBN ), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

10 10 Geneeskundige Hoofdinspectie Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van het 'Basis Selectie Document (BSD) Inspectie voor de Gezondheidszorg, ', versie september Het te bewaren gedeelte is naar het Nationaal Archief gestuurd. Het te vernietigen bestand is, na verkregen toestemming, afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV te Apeldoorn en daar op de gebruikelijke manier vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van het raamconvenant, afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is in de periode het archiefbestand bewerkt van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Als basis voor de bewerking diende het rapport institutioneel onderzoek (RIO-nr. 5): 'Zicht op toezicht', een institutioneel onderzoek naar het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de periode door drs. L.B. Humbert. De werkzaamheden betroffen een herbewerking van een in 1998 door de CAS verrichte bewerking van het archief. De toen uitgevoerde bewerking was gebaseerd op toepassing van de goedgekeurde selectielijst (BSD 'toezicht op de volksgezondheid, Stcrt. 1998, 61). Bij de toepassing van de lijst kwam een drietal knelpunten naar voren: Handeling 1 bleek te ruim geformuleerd; Handeling(en) met betrekking tot opleidingen ontbraken; Algemene handelingen, zoals vastgesteld in het werkoverleg van de afdeling B&T van de Rijksarchiefdienst op 24 februari 1998 ontbraken. De geconstateerde knelpunten waren voor de zorgdrager aanleiding om de selectielijst aan te passen en te actualiseren. Als gevolg hiervan is de CAS gevraagd om het archief te herbewerken met gebruikmaking van het vernieuwde en geactualiseerde BSD en met toepassing van de huidige normen van het Nationaal Archief. De bewerking vond in twee fasen plaats: Fase 1: De beschrijvingen zijn waar nodig aangepast, gecontroleerd aan de hand van het dossier zelf, en onder een nieuwe handeling geplaatst of aangewezen voor vernietiging. Fase 2: Voor een aantal handelingen uit de toegang is een nadere onderverdeling op onderwerp gemaakt. Tijdens de bewerking zijn aanvullende handelingen geformuleerd. Deze zullen in de selectielijst worden opgenomen. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus: "Toezicht op de volksgezondheid", en daarnaast "Ondersteunende processen".

11 Geneeskundige Hoofdinspectie 11 Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

12 12 Geneeskundige Hoofdinspectie Verwant materiaal Verwant materiaal

13 Geneeskundige Hoofdinspectie 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 005 Toezicht op de volksgezondheid Het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door zorgaanbieders Algemeen 005 TOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID HET HOUDEN VAN TOEZICHT OP DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DOOR ZORGAANBIEDERS Actor: Staatstoezicht op de Volksgezondheid/Inspectie voor de Gezondheidszorg Product: Inspectieverslagen, inspectierapporten. Opm.: Zorgaanbieders zijn instellingen en beroepsbeoefenaren. 1 ALGEMEEN 997 Uitoefening van de geneeskunst in grensgemeenten Inzagerecht in medische dossiers Openbaarheid beperkt tot 1 januari Ziekenhuizen en verpleeghuizen 2 ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGHUIZEN Overzichten van de gegevens der ziekenhuizen in Nederland , pak , pak , pak Verslagen van diverse inspectiebezoeken Medische kindertehuizen, Astma-centra en sanatoria in Nederland, Ziekenhuizen, Verpleeghuizen, , pak 761 Ziekenhuizen, , pak 1130 Instituut voor Slechthorende meervoudig gehandicapte kinderen 'De Wylerberg' te Groesbeek op 28 april 1988, Instituut voor visueel gehandicapten 'Theofaan' te Grave op 29 november 1988, Stichting Gyne Preventia Centrum te Amsterdam op 10 april 1989, Kliniek MR-70 te Amsterdam op 8 november 1990, Maasziekenhuis te Boxmeer op 18 augustus 1987, AIDS-centra in Nederland, , pak 1173 Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal in Oranjestad te Aruba, Hartcatheterisatiekamers, , pak 1138 Streekziekenhuis De Honte in Terneuzen, Afdeling Anesthesiologie.

14 14 Geneeskundige Hoofdinspectie Hygiënische onderzoeken in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen , pak , pak 986 Verslag van de bespreking inzake de vraag of dagverpleging van psychisch gestoorden kan worden opgenomen onder de door de Ziekenfondsraad (Z.F.R.) erkende inrichtingen Registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen Toezicht op de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen pak 944 Lijst van het aantal bedden in verpleeghuizen per provincie Complicaties na narcose-toediening in ziekenhuizen Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen pak 151 Problematiek in het ziekenhuis te Lochem Rapport 'Verwijdering van afvalstoffen uit ziekenhuizen en andere inrichtingen van de Gezondheidszorg' van de Werkgroep Ziekenhuisafval Conflict rond de cardiochirurgie in het Binnenziekenhuis te Eindhoven, met kamervragen Openbaarheid beperkt tot 1 januari Opgaven van gegevens van in Nederlandse ziekenhuizen verrichte niertransplantaties Commissie Toetsing Ziekenhuizen pak 917 Enquête naar de jaarcijfers inzake de bestemming van bedden in verpleeghuizen Nota 'Kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen' Notitie betreffende röntgenapparatuur in het verpleeghuis.

15 Geneeskundige Hoofdinspectie Onderzoek naar de moeilijkheden in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht FONA-commissie in ziekenhuizen (Fouten, Ongevallen en Near-Accident) pak 875 Gebruik van geneeskundige instrumenten in ziekenhuizen pak 889 Onderzoek naar het inhoudelijk functioneren van de Afdeling Diëtiek van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle Openbaarheid beperkt tot 1 januari Conflictsituatie in het Medisch Centrum 'De Klokkenberg' te Breda Rapport 'Paramedische oriëntatiepunten in het verpleeghuis' Verslag van een onderzoek naar de aandacht voor kwaliteit op intensive care afdelingen Nota 'Commerciële ziekenhuizen' Verpleeghuisvoorzieningen voor Aids-patienten Project-programma behorende bij het project 'Ontwikkeling kwaliteitszorgprofielen voor ziekenhuizen' Circulaire inzake verantwoordelijkheid van ziekenhuizen bij productie van mococlonale antistoffen Verslag over het plegen van abortussen in ziekenhuizen en klinieken in het kader van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) over de jaren 1989 en Rapport 'Aandacht voor kwaliteit in centra voor radiotherapeutische zorgverlening' Rapport 'Distributie Bloed ziekenhuizen' Inspectierapport 'Centrumziekenhuizen AIDS'. 1993

16 16 Geneeskundige Hoofdinspectie Overzichten van de gegevens der ziekenhuizen in Nederland , pak , pak , pak Verslagen van diverse inspectiebezoeken Medische kindertehuizen, Astma-centra en sanatoria in Nederland, Ziekenhuizen, Verpleeghuizen, , pak 761 Ziekenhuizen, , pak 1130 Instituut voor Slechthorende meervoudig gehandicapte kinderen 'De Wylerberg' te Groesbeek op 28 april 1988, Instituut voor visueel gehandicapten 'Theofaan' te Grave op 29 november 1988, Stichting Gyne Preventia Centrum te Amsterdam op 10 april 1989, Kliniek MR-70 te Amsterdam op 8 november 1990, Maasziekenhuis te Boxmeer op 18 augustus 1987, AIDS-centra in Nederland, , pak 1173 Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal in Oranjestad te Aruba, Hartcatheterisatiekamers, , pak 1138 Streekziekenhuis De Honte in Terneuzen, Afdeling Anesthesiologie Hygiënische onderzoeken in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen , pak , pak 986 Verslag van de bespreking inzake de vraag of dagverpleging van psychisch gestoorden kan worden opgenomen onder de door de Ziekenfondsraad (Z.F.R.) erkende inrichtingen Registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen Toezicht op de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen pak 944 Lijst van het aantal bedden in verpleeghuizen per provincie Complicaties na narcose-toediening in ziekenhuizen Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen pak

17 Geneeskundige Hoofdinspectie Problematiek in het ziekenhuis te Lochem Rapport 'Verwijdering van afvalstoffen uit ziekenhuizen en andere inrichtingen van de Gezondheidszorg' van de Werkgroep Ziekenhuisafval Conflict rond de cardiochirurgie in het Binnenziekenhuis te Eindhoven, met kamervragen Openbaarheid beperkt tot 1 januari Opgaven van gegevens van in Nederlandse ziekenhuizen verrichte niertransplantaties Commissie Toetsing Ziekenhuizen pak 917 Enquête naar de jaarcijfers inzake de bestemming van bedden in verpleeghuizen Nota 'Kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen' Notitie betreffende röntgenapparatuur in het verpleeghuis Onderzoek naar de moeilijkheden in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht FONA-commissie in ziekenhuizen (Fouten, Ongevallen en Near-Accident) pak 875 Gebruik van geneeskundige instrumenten in ziekenhuizen pak 889 Onderzoek naar het inhoudelijk functioneren van de Afdeling Diëtiek van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle Openbaarheid beperkt tot 1 januari Conflictsituatie in het Medisch Centrum 'De Klokkenberg' te Breda Rapport 'Paramedische oriëntatiepunten in het verpleeghuis' Verslag van een onderzoek naar de aandacht voor kwaliteit op intensive care afdelingen.

18 18 Geneeskundige Hoofdinspectie Nota 'Commerciële ziekenhuizen' Verpleeghuisvoorzieningen voor Aids-patienten Project-programma behorende bij het project 'Ontwikkeling kwaliteitszorgprofielen voor ziekenhuizen' Circulaire inzake verantwoordelijkheid van ziekenhuizen bij productie van mococlonale antistoffen Verslag over het plegen van abortussen in ziekenhuizen en klinieken in het kader van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) over de jaren 1989 en Rapport 'Aandacht voor kwaliteit in centra voor radiotherapeutische zorgverlening' Rapport 'Distributie Bloed ziekenhuizen' Inspectierapport 'Centrumziekenhuizen AIDS' Consultatiebureaus, kruisverenigingen en diensten 3 CONSULTATIEBUREAUS, KRUISVERENIGINGEN EN DIENSTEN 659 Organisatie van de praenatale zorg bij de consultatiebureaus Commissie van onderzoek naar de toestanden op het Rotterdams consultatiebureau voor tuberculosebestrijding pak Organisatie van de consultatiebureaus voor tuberculosebestrijding , pak Verslagen van besprekingen met consultatiebureaus en regionale inspecties inzake de administratie op de bureaus Tuberculose-huisbezoeken van kruisverenigingen in de door de gemeente Rotterdam geannexeerde gemeenten

19 Geneeskundige Hoofdinspectie Uitoefenen van een particuliere praktijk door districtskinderartsen en revalidatieartsen Besprekingen over de registratie van de gegevens van de op de consultatiebureaus voor reumatiekbestrijding aangemelde patiënten Verslagen van bezoeken aan diverse Trombose-diensten Onderzoek naar de ontwikkeling van het instituut van hoofdwijkverpleegster Verslagen van werkbezoeken aan diverse Districts Consultatiebureaus (DCB) Verslagen van bezoeken aan diverse provinciale kruisverenigingen Resultaten van enquêtes van de Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene Kruis' te Utrecht Gezinsverzorging Kwantitatieve aspecten van de kraamzorg Kwantitatieve aspecten van de magazijndienst verplegingsartikelen Kwantitatieve aspecten van de plaatselijke vereniging (m.u.v. Magazijndienst) Verslagen van bezoeken aan ambulance-diensten , pak Verslagen van werkbezoeken aan Kruisverenigingen in verband met de invoering en het gebruik van het nieuwe Wijk Administratie Systeem (WAS) Geneeskundig Hoofdinspectie-bulletin; Sexueel misbruik door hulpverleners Verslag van het inspectiebezoek aan de Centrale Post Ambulancevervoer Amersfoort op 28 maart Rapport van het inspectie-onderzoek bij de stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant te Uden in de maand mei Verslagen van Inspectiebezoeken aan de Regionale Kruisvereniging Noord-West

20 20 Geneeskundige Hoofdinspectie Groningen, Oost Groningen en de Stichting Thuiszorg Het Groene Kruis Stad Groningen Verslag van een inspectiebezoek bij de entadministratie Zuid-Holland naar aanleiding van het foutief doorgeven van de screeningsuitslag (TSH-uitslag) Organisatie van de praenatale zorg bij de consultatiebureaus Commissie van onderzoek naar de toestanden op het Rotterdams consultatiebureau voor tuberculosebestrijding pak Organisatie van de consultatiebureaus voor tuberculosebestrijding , pak Verslagen van besprekingen met consultatiebureaus en regionale inspecties inzake de administratie op de bureaus Tuberculose-huisbezoeken van kruisverenigingen in de door de gemeente Rotterdam geannexeerde gemeenten Uitoefenen van een particuliere praktijk door districtskinderartsen en revalidatieartsen Besprekingen over de registratie van de gegevens van de op de consultatiebureaus voor reumatiekbestrijding aangemelde patiënten Verslagen van bezoeken aan diverse Trombose-diensten Onderzoek naar de ontwikkeling van het instituut van hoofdwijkverpleegster Verslagen van werkbezoeken aan diverse Districts Consultatiebureaus (DCB) Verslagen van bezoeken aan diverse provinciale kruisverenigingen Bloedtransfusie en bloedbanken pak Resultaten van enquêtes van de Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene

21 Geneeskundige Hoofdinspectie 21 Kruis' te Utrecht Gezinsverzorging Kwantitatieve aspecten van de kraamzorg Kwantitatieve aspecten van de magazijndienst verplegingsartikelen Kwantitatieve aspecten van de plaatselijke vereniging (m.u.v. Magazijndienst) Verslagen van bezoeken aan ambulance-diensten , pak Verslagen van werkbezoeken aan Kruisverenigingen in verband met de invoering en het gebruik van het nieuwe Wijk Administratie Systeem (WAS) Geneeskundig Hoofdinspectie-bulletin; Sexueel misbruik door hulpverleners Verslag van het inspectiebezoek aan de Centrale Post Ambulancevervoer Amersfoort op 28 maart Rapport van het inspectie-onderzoek bij de stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant te Uden in de maand mei Verslagen van Inspectiebezoeken aan de Regionale Kruisvereniging Noord-West Groningen, Oost Groningen en de Stichting Thuiszorg Het Groene Kruis Stad Groningen Verslag van een inspectiebezoek bij de entadministratie Zuid-Holland naar aanleiding van het foutief doorgeven van de screeningsuitslag (TSH-uitslag) Moederschaps-, kraam- en jeugdzorg 4 MOEDERSCHAPS-, KRAAM- EN JEUGDZORG 660 Organisatie van de kraamzorg Rapport over de positie van de vroedvrouw in Nederland deel 890 Verslagen van bezoeken aan diverse kraamklinieken Verslagen van bezoeken aan vroedvrouwen pak

22 22 Geneeskundige Hoofdinspectie Verslagen van werkbezoeken aan Friesland van F. Wafelbakker, Geneeskundig Inspecteur voor de Jeugdgezondheidszorg Verslagen van inspectiebezoeken aan verloskundigen Nota 'Knelpunten in de kindergeneeskunde' van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland Organisatie van de kraamzorg Rapport over de positie van de vroedvrouw in Nederland deel 890 Verslagen van bezoeken aan diverse kraamklinieken Verslagen van bezoeken aan vroedvrouwen pak 1193 Verslagen van werkbezoeken aan Friesland van F. Wafelbakker, Geneeskundig Inspecteur voor de Jeugdgezondheidszorg Verslagen van inspectiebezoeken aan verloskundigen Nota 'Knelpunten in de kindergeneeskunde' van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland Revalidatie, reumabestrijding en bejaardenzorg 5 REVALIDATIE, REUMABESTRIJDING EN BEJAARDENZORG 858 Rapport over bejaardenzorg Verslagen van bezoeken aan revalidatiecentra pak 859 Rapport over bejaardenhygiëne Verslagen van vergaderingen van de Werkgroep reumatiekbestrijding Rapporten 'De verstrekking revalidatie-dagbehandeling' en de enquête 'Ongevalspatiënten die, zowel klinisch als poliklinisch, in revalidatie-

23 Geneeskundige Hoofdinspectie 23 inrichtingen/afdelingen in behandeling waren' Verslagen van bezoeken aan het zorgcentrum voor bejaarden, Huize 'St. Elisabeth' te Vught Rapport over bejaardenzorg Verslagen van bezoeken aan revalidatiecentra pak 859 Rapport over bejaardenhygiëne Verslagen van vergaderingen van de Werkgroep reumatiekbestrijding Rapporten 'De verstrekking revalidatie-dagbehandeling' en de enquête 'Ongevalspatiënten die, zowel klinisch als poliklinisch, in revalidatieinrichtingen/afdelingen in behandeling waren' Verslagen van bezoeken aan het zorgcentrum voor bejaarden, Huize 'St. Elisabeth' te Vught Tandheelkunde 6 TANDHEELKUNDE 225 Correspondentie met D. Vos, tandarts, betreffende de efficiency in de tandheelkunde Tandheelkundige inrichtingen Correspondentie met D. Vos, tandarts, betreffende de efficiency in de tandheelkunde Tandheelkundige inrichtingen Geneeskundigen 7 GENEESKUNDIGEN 686 Het voorschrijven van opiumwetmiddelen door diverse artsen Alcoholgebruik door geneeskundigen

24 24 Geneeskundige Hoofdinspectie Rapport 'Kwaliteitsbewaking huisartsengeneeskunde' pak 712 Problematiek rond verslaafde artsen Openbaarheid beperkt tot 1 januari WerkgroepForensische Geneeskunde Rapport 'Huisarts en Waarneemgroep', een onderzoek naar de kwaliteitssystemen binnen huisartsenwaarneemgroepen in Nederland Het voorschrijven van opiumwetmiddelen door diverse artsen Alcoholgebruik door geneeskundigen Rapport 'Kwaliteitsbewaking huisartsengeneeskunde' pak 712 Problematiek rond verslaafde artsen Openbaarheid beperkt tot 1 januari WerkgroepForensische Geneeskunde Rapport 'Huisarts en Waarneemgroep', een onderzoek naar de kwaliteitssystemen binnen huisartsenwaarneemgroepen in Nederland Paramedische beroepen 8 PARAMEDISCHE BEROEPEN 928 Toepassing natuurgeneeswijze en psychische therapie door heilgymnasten Paramedische beroepen pak Fysiotherapie Algemeen, Algemeen, , pak 913 Verslagen van bezoeken aan diverse fysiotherapie-praktijken en aan Afdelingen Fysiotherapie in ziekenhuizen, Gedragsregels voor fysiotherapeuten, Logopedisten.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)

Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Nummer archiefinventaris: 2.13.185 Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie