Jaarverantwoording Stichting ViVa! Zorggroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid...69 Afkortingen

3 Maatschappelijk verslag 2011 Stichting ViVa! Zorggroep. 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Inleiding Met dit jaardocument geeft ViVa! Zorggroep inzicht in haar activiteiten en de gerealiseerde doelstellingen van het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De onderwerpen in dit document zijn nagenoeg gelijk aan die uit het verslagjaar 2010 en vloeien voort uit het format van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ViVa! Zorggroep staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accent ligt zowel op rendement als op sociale- en milieu aspecten. Wijkgericht werken ViVa! Zorggroep is enkele jaren geleden gestart met het wijkgericht werken waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en hun leven kunnen blijven leiden zoals dat bij hen past. Het realiseren van een wijkstructuur waarbij vanuit wijk(zorg)centra verschillende vormen van zorg en diensten geleverd worden, is in volle gang en biedt nog voldoende uitdagingen voor de toekomst. De eerste wijkcentra zijn geopend en de organisatieveranderingen hiervoor zijn doorgevoerd. Een belangrijke stap in 2011 is de start van de pilot WijkZorg, waarbij de wens van de cliënt centraal staat en waarbij een klein team van medewerkers gezamenlijk de zorg regelt en uitvoert. De verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken en de ontwikkeling van de wijkcentra krijgen in de komende jaren hun beslag. ViVa! Zorggroep doet dit niet alleen: samen met gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties heeft ViVa! Zorggroep plannen ontwikkeld voor de realisatie van de wijk (zorg)centra waarbij ook zo veel mogelijk eerstelijns gezondheidsfuncties en intramurale huisvestingsmogelijkheden worden geïncorporeerd. Diverse ver- en nieuwbouwtrajecten zijn in onder meer Heiloo, Castricum, Beverwijk en Heemskerk in de uitvoeringsfase. Het hoofdkantoor in Velsen- Noord, waar op den duur alle ondersteunende diensten gehuisvest worden, heeft een grondige modernisering ondergaan. Ook de komende jaren zullen diverse projecten gerealiseerd worden. Kwaliteit Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt aan de ene kant bij aan de continue verbetering van de interne bedrijfsvoering en aan de andere kant aan de optimalisering in het kunnen voldoen aan de wensen en eisen van cliënten en externe partijen. Cliënten moeten er op kunnen rekenen dat de basiskwaliteit van de zorg goed is. Daarom werken we volgens het kwaliteitssysteem HKZ, waarvoor we dit jaar wederom gecertificeerd zijn. De resultaten van diverse zorginhoudelijke metingen en cliënttevredenheidsmetingen worden vooral gebruikt om de kwaliteit zoals de cliënt die beleeft continu te verbeteren. Uiteindelijk is de wijze waarop de zorg wordt verleend bepalend voor de beleefde kwaliteit door de cliënt. Zorgorganisaties moeten zich onderscheiden op basis van kwaliteit. Ook voor ViVa! Zorggroep geldt het belang om de kwaliteit van medewerkers, organisatie en inhoud van het werk te beheersen en verder te verhogen. Met betrekking tot de kwaliteit van medewerkers zijn er dan ook verschillende initiatieven ingezet in het streven naar een gezonde en aantrekkelijke organisatie met vitale en gemotiveerde medewerkers. De doelstelling van duurzame inzetbaarheid van medewerkers zorgt voor structurele aandacht voor aspecten zoals veilig en gezond werken, verzuim en integratiebeleid, preventiebeleid fysieke belasting en sociale veiligheid. 4

5 Financiën In 2011 is veel aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van ViVa! Zorggroep. Het einde van de forse bezuinigingen binnen de AWBZ en de Wmo lijkt nog niet in zicht te zijn. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg om de verliezen op de Wmo op te vangen. Ook in het AWBZ segment is een betere afstemming van de personeelsmix en productmix tot stand gebracht. Dankzij al deze maatregelen kon het jaar positief worden afgesloten en de vermogenspositie worden versterkt. Veel waardering gaat dan ook uit naar alle medewerkers met hun niet aflatende inzet en vertrouwen met betrekking tot de genomen maatregelen. 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ViVa! Zorggroep Vestigingsadres Parlevinkerstraat 23 Postcode 1951 AR Velsen-Noord Postadres Postbus 95 Postcode 1960 AB Heemskerk Bezoekadres Parlevinkerstraat 23 Postcode 1951 AR Velsen-Noord Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 5

6 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Stichting ViVa! Zorggroep is een moederstichting met vier dochterondernemingen: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. (51% aandeelhouder); ViVa! Thuis B.V. (100% aandeelhouder); Sensia B.V. (100% aandeelhouder); ViVa! Vast B.V. (100% aandeelhouder). Stichting Zorgbalans is de medeaandeelhouder in de vennootschap Jeugdgezondheidszorg Kennemerland waar Stichting ViVa! Zorggroep een meerderheidsbelang heeft. In onderstaand organogram wordt de juridische situatie in 2011 weergegeven. Stichting ViVa! Zorggroep Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. ViVa! Thuis B.V. Sensia B.V. ViVa! Vast B.V. Organisatiestructuur Zorgafdelingen De zorgafdelingen zijn onderverdeeld in drie clusters, te weten Cluster Huishoudelijke Zorg, Cluster Wijkgerichte Zorg en Cluster Gespecialiseerde Zorg en twee dochtermaatschappijen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland en Sensia. De clusters worden aangestuurd door clustermanagers. JGZ en Sensia worden aangestuurd door managers. Het Cluster Wijkgerichte Zorg is onderverdeeld in negen wijken, waarin de verzorgingshuizen en de thuiszorg (verpleging en verzorging) zijn ondergebracht. De wijken worden aangestuurd door wijkmanagers. In het Cluster Gespecialiseerde Zorg zijn de twee verpleeghuizen ondergebracht en centrale diensten als de afdeling Klantenservice en de afdeling Behandeling, Consultatie en Advies. De verpleeghuizen en de afdelingen worden aangestuurd door managers gespecialiseerde zorg. De Hulp bij het Huishouden is ondergebracht in een apart cluster in verband met de onzekere ontwikkelingen en aanzien van het aanbesteden van deze hulp door gemeenten. De regionale teamindelingen van Hulp bij het Huishouden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wijkindelingen om beter vorm te geven aan wijkgericht werken. Na de gunning van het leveren van Hulp bij het Huishouden in het gebied Haarlem en omstreken is daarvoor een aparte rechtspersoon opgericht, te weten ViVa! Thuis. De aansturing van ViVa! Thuis is meegenomen in het cluster Huishoudelijke Zorg. 6

7 Stafafdelingen ViVa! Zorggroep heeft zes stafafdelingen: Economische en Administratieve Dienst, Facilitair Bedrijf, Human Resource Management, Informatie/Communicatie & Technologie, Vastgoed en Strategie & Innovatie. Deze afdelingen worden aangestuurd door een manager. In onderstaand organogram wordt de organisatiestructuur in 2011 weergegeven: Intern toezicht De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besturen Stichting ViVa! Zorggroep en daarmee ook de dochtermaatschappijen. Uitzondering hierop is JGZ Kennemerland B.V.. Bij deze vennootschap wordt het bestuur (de directie) gevormd door drie directeuren; twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De bevoegdheden en taken zijn onder andere vastgelegd in de statuten, reglement Raad van Bestuur, reglement Raad van Toezicht en procuratieregelingen. ViVa! Zorggroep hanteert in haar besturing het INK-(Instituut Nederlandse Kwaliteit) managementmodel en een hierop gebaseerde planning en control-cyclus. Het meerjarenbeleid geeft de richting weer, welke is uitgewerkt in een jaarlijkse kaderbrief en concernactiviteitenplan. Het concernactiviteitenplan is leidraad voor de activiteitenplannen van de afdelingen en dochtermaatschappijen. Diverse analyses, waaronder de jaarlijkse directiebeoordeling en in- en externe audits, worden meegenomen bij het opstellen van de plannen. Resultaten worden gevolgd door middel van kwartaalrapportages en het evalueren van uitkomsten. 7

8 Medezeggenschapsstructuur Gemeenschappelijke ondernemingsraad ViVa! Zorggroep werkt met een gemeenschappelijke ondernemingsraad. De Raad van Bestuur is overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de ondernemingsraad plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad wordt in paragraaf 3.6 verder toegelicht. Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van de cliënten een centrale cliëntenraad (CCR) en 11 lokale cliëntenraden. In 2011 is de medezeggenschapsstructuur veranderd. De lokale cliëntenraden zijn gekoppeld aan wijken (verzorgingshuis of verzorgingshuizen met AWBZ-thuiszorg) of verpleeghuizen. Op basis van het convenant tussen de lokale cliëntenraden (met uitzondering van Lommerlust) en de Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep houdt de centrale cliëntenraad ViVa! Zorggroep (CCR- ViVa!) zich bezig met het beoordelen van en het adviseren over het beleid van ViVa! Zorggroep op concernniveau. Tevens vallen de Hulp bij het Huishouden en de Jeugdgezondheidszorg rechtstreeks onder de CCR -ViVa!. De CCR-ViVa! heeft op grond van dit convenant een wettelijke basis om te handelen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De doelstelling van de CCR-ViVa! is de belangen van de cliënten binnen ViVa! Zorggroep zo goed mogelijk te behartigen door gevraagd danwel ongevraagd de Raad van Bestuur van advies te dienen. Voor de centrale cliëntenraad is de Raad van Bestuur de overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de CCR plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Voor de lokale cliëntenraden is de wijkmanager (verzorgingshuizen c.q. woonzorgcentra) of manager gespecialiseerde zorg (verpleeghuizen) de gesprekspartner. De Cliëntenraad wordt in paragraaf 3.5 verder toegelicht. Segmentering De volgende segmentering wordt voor het concern gehanteerd: segment 1: Verpleging en Verzorging segment 2: Hulp bij Huishouden segment 3: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. segment 4: Sensia B.V. segment 5: ViVa! Thuis B.V. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee ja ja ja ja ja ja Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Ja/nee Ja Ja Ja Ja Wmo-functies geleverd door het concern Functie Hulp bij het Huishouden Mantelzorgondersteuning Ja/nee ja ja Overige zorg geleverd door het concern Prestatie Dieetadvisering (eerstelijns) fysiotherapie (eerstelijns) logopedie (eerstelijns) ergotherapie Ja/nee ja ja ja ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee ja ja ja ja ja ja ja 9

10 Ook specialistische zorg en diensten worden door ViVa! Zorggroep geleverd, zoals: Gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie Binnen de (extramurale) wijkteams behoort het uitvoeren van gespecialiseerde verpleging tot een reguliere taak van (wijk)verpleegkundigen. Verpleegkundigen voeren verschillende voorbehouden handelingen uit, zoals infuusbehandeling, het toedienen van sondevoeding, blaascatheterisatie, wondverzorging, het toedienen van zuurstof en medicijnen middels infuus, injectie of vernevelen. Voor de avond, nacht en bij calamiteiten worden zij bijgestaan door het Zorg Contact Centrum(ZCC) van ViVa! Zorggroep. Voor consultatie kunnen zij een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundigen (bijvoorbeeld diabetesverpleegkundige) van ViVa! Zorggroep. Daarnaast bieden gespecialiseerde verpleegkundigen, in nauwe samenwerking met specialisten en huisartsen, advies, instructie en voorlichting aan cliënten. Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging in de thuissituatie In samenwerking met GGZ Dijk en Duin, GGD of een andere instantie wordt Hulp bij het Huishouden geboden in vervuilde huishoudens en bij ernstige psychosociale problematiek. Gespecialiseerde verzorging/thuisbegeleiding Binnen de thuiszorg biedt ViVa! Zorggroep intensieve begeleiding aan cliënten met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek, ouders met opvoedingsproblemen, etc. Dagbehandeling jong dementerenden Mensen die op jonge leeftijd dementie ontwikkelen verschillen qua zorgvraag sterk van mensen die op oudere leeftijd dementie krijgen (mobiliteit, levensomstandigheden, ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers). ViVa! Zorggroep heeft samen met de afdeling ambulante zorg van GGZ Dijk en Duin een geïntegreerd zorgaanbod voor jong dementerenden ontwikkeld. Specialistische zorg aan cliënten met zowel psychogeriatrische en/of somatische problematiek als psychiatrische problematiek Binnen de verpleeghuizen biedt ViVa! Zorggroep op een aantal afdelingen specialistische zorg aan cliënten met een gecombineerde problematiek op het gebied van psychogeriatrie en/of somatiek én daarnaast psychiatrie. De zorgverlening (met name specialistische begeleiding) aan deze doelgroep wordt geleverd in samenwerking met GGZ Dijk en Duin. Jeugdgezondheidszorg ViVa! Zorggroep levert via JGZ Kennemerland jeugdgezondheidszorg aan 0-4 jarigen. De ambitie is het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van alle in Midden- en Zuid-Kennemerland wonende kinderen van 0-4 jaar, het verkleinen van gezondheidsverschillen en ervoor zorgen dat kinderen indien nodig zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. Zie voor meer informatie pagina 42. Mantelzorgondersteuning ViVa! Zorggroep biedt ondersteuning aan mantelzorgers (MaatjeZ) door middel van inzet van vrijwilligers en het scholen van mantelzorgers. De mantelzorgondersteuning wordt verzorgd in vijf gemeenten in Midden Kennemerland en wordt gegeven door de mantelzorgconsulenten. De mantelzorgconsulent helpt de mantelzorger bij de zorg door persoonlijk advies en praktische tips te geven, biedt een luisterend oor en beantwoordt vragen op het gebied van zorg, dienstverlening en welzijn. De mantelzorgconsulent werkt nauw samen met de Wmo loketten en samenwerkingspartners in zorg, dienstverlening en welzijn om de mantelzorg ondersteuning zo goed mogelijk en dicht bij huis aan te bieden. De consulent weet waar de mantelzorger binnen de gemeente terecht kan voor specifieke informatie. MaatjeZ helpt om de mantelzorg passend in het leven van de mantelzorger te maken. 10

11 Private activiteiten Naast publieke activiteiten voert ViVa! Zorggroep beperkt private activiteiten uit. Dit betreft de volgende diensten: Hulpmiddelen Het verkopen van artikelen die gekoppeld zijn aan het uitleenassortiment en de verhuur van serviceartikelen, zoals bloeddrukmeters en babyweegschalen (sinds juni 2008 zijn deze activiteiten uitbesteed aan Medux B.V.). SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep SenZ biedt een breed aanbod van diensten en cursussen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort door het geven van informatie, advies, verwijzing en bemiddeling. SenZ werkt voorliggend aan, aanvullend op en toeleidend tot het reguliere zorgaanbod en biedt haar abonnees daarmee toegang toe een compleet pakket van zorg- en dienstverlening, passend binnen de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en toegespitst op de individuele wensen en mogelijkheden van de abonnee. Op vertoon van de SenZpas ontvangt de abonnee korting bij afname van een dienst of cursus. 11

12 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 273 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Wmo Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via PGB Waarvan alleen HbH Waarvan alleen HbH Waarvan alleen HbH Waarvan overig Totaal Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 484 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 148 Aantal FTE personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar 80 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar

13 2.3.3 Werkgebieden Gemeenten en zorgkantoorregio s ViVa! Zorggroep heeft in 2011 in de volgende gemeenten Wmo-diensten (Hulp bij het Huishouden) geleverd: Regio Haarlem en omstreken: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen Regio Noord-Holland Noord: Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn en een aantal gemeenten in West-Friesland Regio Zaanstreek Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Zaanstad en Purmerend. Verder is ViVa! Zorggroep actief in de zorgkantoorrregio s Noord-Holland-Noord en Kennemerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingsrelaties ViVa! Zorggroep participeert binnen haar werkgebied in diverse netwerken, omdat zij het belangrijk vindt dat de zorg in de regio gezamenlijk met andere zorgaanbieders wordt vormgegeven. Samenwerking tussen zorgaanbieders biedt mogelijkheden de zorg aan cliënten op elkaar af te stemmen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Hierna worden de meest relevante samenwerkingsverbanden genoemd. Zorggroep IJmond Zorggroep IJmond is een samenwerkingsverband tussen een aantal zorgpartners in de regio Midden-Kennemerland te weten ViVa! Zorggroep, Rode Kruis Ziekenhuis, GGZ Dijk en Duin, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en Revalidatiecentrum Heliomare. Afhankelijk van de behoefte en het te ontwikkelen type ketenzorg biedt het samenwerkingsverband een platform voor alle betrokken ketenpartijen in de regio. In 2011 heeft Zorggroep IJmond verder gewerkt aan het verbeteren van ketenzorg afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. In 2011 is verder gewerkt aan de (na)zorg van CVA patiënten in de regio en is de nazorgpoli van start gegaan. Aan dit samenwerkingstraject doen naast de bovengenoemde partijen alle bij de CVA zorg betrokken ketenpartners in de regio mee. Een gezamenlijke database is in gebruik genomen en alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het proces nazorg. Er wordt gewerkt met een overdrachtsformulier en cliënten ontvangen een zorgmap. Tevens is gewerkt aan de uitbreiding van de begeleiding in het nazorg traject door de CVA verpleegkundige. Ook is deskundigheidsbevordering opgezet, zoals het organiseren van een geaccrediteerde refereerbijeenkomsten voor alle professionals in de regio en het organiseren van geaccrediteerde nascholing voor huisartsen. Met het revalidatiecentrum Heliomare is samengewerkt op het gebied van intensieve revalidatiezorg aan een vooraf omschreven groep geriatrische revalidatie-cliënten in het verpleeghuis. Aan een groep patiënten die, op somatische grondslag, een kortdurende intensieve revalidatiezorg behoeven en aankunnen (op basis van motivatie, belastbaarheid en leerbaarheid) werd een intensief kortdurend revalidatieprogramma aangeboden door de behandelaar in het verpleeghuis 13

14 onder begeleiding van de revalidatieartsen van het revalidatiecentrum. Om meer inzicht te krijgen in welke cliënten in aanmerking komen voor het traject is de betrokken specialist ouderengeneeskunde gestart met het wekelijks bijwonen van het multidisciplinair overleg neurologie in het RKZ. In het kader van het Programma Ketenzorg Dementie Midden-Kennemerland hebben de partijen van Zorggroep IJmond samen met Stichting Zorgbalans, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, Socius Maatschappelijke dienstverlening (SMD) en de Stichtingen Welzijn Castricum, Heemskerk en Beverwijk verder uitvoering gegeven aan het regionale actieplan van het programma. Resultaten zijn: bijeenkomsten over vroegsignalering aan vrijwilligers in IJmuiden; voorbereiding verdere uitrol van ontmoetingscentra in de regio; inventarisatie behoeften jong dementerenden; uitbreiding casemanagement in het Dementie Onderzoek en Casemanagementteam of DOC-team; ontwikkeling Bezoek en Oppasservice in Castricum via intake vrijwilligers; bijgestelde Dementiegids 2012; verbeterde website. In het kader van de zorginkoop dementie voor 2011 is door de ketenpartners gezamenlijk een plan van aanpak 2011 en een experimenteerovereenkomst ingediend bij het zorgkantoor die beide zijn gehonoreerd. Speerpunten hierin zijn de verdere uitbreiding van de ontmoetingscentra naar Castricum, Beverwijk en Velsen, de voortzetting van het project vroegsignalering en het ontwikkelen van een methode om de tevredenheid van cliënten en hun naasten en mantelzorgers over de zorg en dienstverlening in het kader van dementie in Midden-Kennemerland vast te stellen. Zorgkantoor ViVa! Zorggroep heeft in 2011 AWBZ zorg verleend in de zorgkantoorregio s Noord-Holland Noord en Kennemerland. Met beide zorgkantoren heeft zowel een voorjaars- als een najaarsoverleg plaatsgevonden. Bij de overleggen is tevens een afvaardiging van de centrale cliëntenraad aanwezig. De belangrijke punten van overleg met het zorgkantoor Achmea waren uitbreiding capaciteit psychogeriatrische cliënten, financiering revalidatie van verpleeghuiscliënten en de prijsen leveringsvoorwaarden zorginkoop In het overleg met het zorgkantoor Noord-Holland Noord werd onder meer gesproken over de uitbreiding van de capaciteit in Heerhugowaard en de invoering van het product volledig pakket thuis (VPT). Wijkcentra In het kader van het oprichten van wijkcentra binnen de IJmondgemeenten heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met gemeenten, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, de zorgverzekeraar, etc. In hoofdstuk 4.3 wordt nader ingegaan op de wijkcentra. Woningbouwcorporaties ViVa! Zorggroep heeft een convenant met woningbouwcorporaties om de ouderenhuisvesting tot en met 2015 op een efficiënte wijze te ontwikkelen. Met de participanten en gemeenten wordt gekeken naar de revitalisering van de activiteiten van Grijswijzer. Gemeenten ViVa! Zorggroep heeft in vier werkgebieden Wmo-contracten voor Hulp bij het Huishouden (zie pagina 13). Naast het product Hulp bij het Huishouden, is ViVa! Zorggroep ook actief op andere prestatievelden van de Wmo: de ontwikkeling van wijkgezondheidscentra met brede woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen, gespecialiseerde zorg, JGZ, MaatjeZ, SenZ (service-organisatie), ontwikkeling van domotica en het leveren van hulpmiddelen en alle overige zorg- en dienstverlening gericht op het zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. 14

15 Transferpunten in Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met het transferpunt RKZ. De contacten lopen dagelijks via afdeling Zorgbemiddeling. Incidenteel vindt er beleidsmatig overleg plaats tussen het betrokken management. Samen met MCA en andere aanbieders uit de regio is ViVa! Zorggroep betrokken geweest bij het opzetten van een transferpunt in het MCA. Hiervoor is een coördinator aangesteld. Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) ViVa! Zorggroep is lid van de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ); de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. De leden van de VBZ maken zich samen sterk voor een samenhangend aanbod van behandeling, zorg en welzijn in de regio, van goede kwaliteit, afgestemd op de vraag. Binnen de VBZ participeert ViVa! Zorggroep actief binnen de drie programma's rondom de hoofdthema's: wijkgericht werken, wonen, welzijn, zorg transmurale- of ketenzorg arbeidsmarkt, HRM en scholing. Tevens maakt de bestuurder van ViVa! Zorggroep deel uit van het bestuur van VBZ. Onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instituten ViVa! Zorggroep draagt er zorg voor dat haar personeel beschikt over kennis en kunde die voor de verantwoorde zorg noodzakelijk is en dat de opleiding en de bij- en nascholing zodanig is dat zij over een kwalitatief verantwoorde kennis en kunde kunnen (blijven) beschikken. ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met: het Nova College te Haarlem; het Horizon College te Alkmaar en INHolland te Alkmaar en Amsterdam, daar waar het gaat om het opleiden van BBL (beroepsbegeleidende leerweg) leerlingen en BOL (beroepsopleidende leerweg) stagiaires. Kapitaalverschaffers ViVa! Zorggroep is voor de financiering van met name het onroerend goed aangewezen op externe partijen. Tot en met 2010 was Rabobank voor ViVa! Zorggroep de belangrijkste partij waarmee werd samengewerkt. Ook de komende jaren zal Rabobank voor ViVa! Zorggroep een voorname partner blijven. Om ook de financiering van toekomstige activiteiten mogelijk te maken is ViVa! Zorggroep in de loop van 2010 in gesprek gegaan met een aantal Nederlandse banken. Dit heeft geresulteerd in een relatie met BNG (Bank Nederlandse Gemeenten), die een belangrijke rol zal gaan spelen in de financiering van toekomstige bouwactiviteiten. Hiertoe is een met BNG een financieringsovereenkomst afgesloten. 15

16 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur ViVa! Zorggroep hanteert sinds 1 januari 2006 de Zorgbrede Governancecode. In 2010 is de gewijzigde Zorgbrede Governancecode 2010 ingevoerd. Hieronder wordt kort ingegaan op de wijze waarop de principes van de Governancecode worden toegepast in de organisatie. Normen voor goed bestuur De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming ViVa! Zorggroep hanteert het principe om als zorgonderneming met een bijzondere verantwoordelijkheid verantwoorde zorg te realiseren. Zij levert veilige en betaalbare zorg via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering en stelt de cliënt en zijn/haar behoeften en wensen bij de zorgverlening centraal. ViVa! Zorggroep werkt vraag- en belevingsgericht. Deze visie wordt uitgedragen door de medewerkers en is verwerkt in de cliëntdossiers. Ook is het een belangrijk speerpunt in de nieuwe koers van de organisatie naar wijkgericht werken. In 2008 is gestart met de invoering van wijkgericht werken. Op grond van behoeften en wensen van bewoners uit een wijk worden voorzieningen gezamenlijk, in de nabijheid van de bewoners, gehuisvest en op elkaar afgestemd. ViVa! Zorggroep doet dit samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, andere zorgaanbieders en eerstelijnshulpverleners. De basiszorg wordt wijkgericht aangeboden vanuit wijkcentra in de wijk. Daarnaast wenst ViVa! Zorggroep een loketfunctie te creëren, waar inwoners van een wijk terecht kunnen met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn. De zorg voldoet aan de eigentijdse kwaliteitseisen. Medewerkers die de zorg verlenen, handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard. Zij houden zich aan protocollen en richtlijnen van de organisatie. ViVa! Zorggroep wordt voor de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen ondersteund door het (landelijk) bureau Vilans. Het hele concern heeft in april 2008 het HKZ-certificaat behaald en in 2009 en 2010 behouden. In 2011 heeft ViVa! Zorggroep het HKZ-certificaat opnieuw behaald. Binnen ViVa! Zorggroep vinden uitgaven van financiële middelen uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging ViVa! Zorggroep voert de dialoog met belanghebbenden die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Structureel vindt overleg plaats met zorgkantoren (AWBZ), gemeenten (JGZ, Wmo), Centrum indicatiestellingen zorg (CIZ), cliëntenraden, ondernemingsraad en zorgaanbieders waarmee wordt samengewerkt, over de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Tevens wordt met betrokken partijen overleg gevoerd over het opzetten van de wijkcentra, het wijkgericht werken binnen het verzorgingsgebied en de verdere uitvoering van de Wmo. Hierbij komen ook zaken aan de orde als missie, visie en samenwerking. 16

17 De CCR heeft het recht van enquête. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de statuten. Verantwoording aan belanghebbenden ViVa! Zorggroep legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt hierop toezicht. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de organisatie De externe accountant is in 2011 aanwezig geweest bij de Raad van Toezicht vergadering waarin de jaarrekeningen zijn besproken en goedgekeurd. De rapportage door de externe accountant over de bevindingen van het onderzoek naar de jaarrekening heeft gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Raad van Bestuur De bepalingen in de Governancecode betreffende de Raad van Bestuur over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, beloning en belangenverstrengelingen zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft in 2011 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Governancecode ingegaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling; kwaliteit en veiligheid van de zorg De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht aan de hand van uitkomsten van onderzoeken, kwartaalrapportages en (jaar)verslagen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden af. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en voor de financiering van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft aan de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd. ViVa! Zorggroep heeft in 2011 de zogenaamde Klokkenluidersregeling opgesteld door koepelorganisatie ActiZ van toepassing verklaard voor haar organisatie. In 2010 en 2011 gold het beleid sociale veiligheid voor het melden van onregelmatigheden. Vanaf 2012 zal het nieuwe beleid gelden. Met de invoering van deze regeling zorgt ViVa! Zorggroep ervoor, dat zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. In de regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen. De Klokkenluidersregeling is hierin uitgebreider dan de regeling die was opgenomen in het beleid sociale veiligheid. Leden van het managementteam zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Jaarlijks worden vier leden van het managementteam door de Raad van Toezicht bevraagd over het functioneren van de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en managementteam over de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor alle aspecten die de rechtspositie van de Raad van Bestuur betreffen. 17

18 Raad van Toezicht De bepalingen in de Governancecode betreffende de Raad van Toezicht over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, samenstelling, deskundigheid, honorering, onafhankelijkheid en belangenverstrengeling zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2011 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Governancecode ingegaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Toezicht is gehouden op: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie; de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van de zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden; het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Deze onderwerpen zijn besproken in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en/of de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming. In 2011 heeft de Raad van Toezicht een gesprek met de Raad van Bestuur gevoerd over zijn functioneren en heeft het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd en de Raad van Bestuur over de uitkomsten geïnformeerd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek gevoerd over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht over onder andere de behoefte aan nadere scholing of training. Nieuwe leden worden aan de hand van een profielschets op openbare wijze geworven en volgen na benoeming een introductieprogramma. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat minimaal één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Algemene Vergadering De bepalingen in de Governance Code betreffende De Algemene Vergadering zijn in 2011 door ViVa! Zorggroep toegepast. 18

19 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer drs. L.E.F. van Ruth voorzitter Raad van Bestuur voorzitter bestuur Nieuw Akerendam; secretaris/penningmeester Stichting Else; lid bestuur VBZ penningmeester Gouden Dagen Fonds voorzitter bestuur gezondheidscentrum Broekpolder lid bestuur gezondheidscentrum Velserbroek De Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep is tevens Raad van Bestuur van alle dochterondernemingen. Voor de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. wordt het bestuur/directie gevormd door drie directeuren: twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De Raad van Bestuur is behoudens statutaire beperkingen gerechtigd tot alle daden van bestuur en is bestuurder in de zin van de WOR en WMCZ. Statuten en reglement In de statuten van ViVa! Zorggroep en in het reglement van de Raad van Bestuur zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Bestuur vastgelegd. Nevenfuncties De meeste nevenfuncties van de Raad van Bestuur vloeien voort uit de bestuursfunctie bij ViVa! Zorggroep. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de nevenfuncties. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vastgelegd conform de op dat moment vigerende richtlijnen van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) en wordt vermeld in de jaarrekening. Binnen de richtlijnen van de NVZD bestaat de bezoldiging uit een vaste component en een variabele component. De variabele component wordt door de Raad van Toezicht toegekend op basis van de evaluatie van de Raad van Bestuur. 19

20 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Samenstelling Raad van Toezicht Naam Dhr. ir. Th. Mulder Aandachtsgebied binnen Raad van Toezicht Algemeen maatschappelijk functioneren Hoofd- & Nevenfuncties Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid Raad van Toezicht VBK- Groep te Hoorn; voorzitter raad van commissarissen Rabobank IJmond Noord; Eerste benoeming/ moment van aftreden / Aantal bijgewoonde vergaderingen in Mevr. drs. K. Knip HRM, contact met de ondernemingsraad Hoofdfunctie: interim- en verandermanagement +HRM Nevenfunctie(s): / Dhr. drs. W. 't Hooft Algemeen maatschappelijk functioneren, contact met de centrale cliëntenraad Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid bestuur Stichting Toneelschuur Haarlem; lid bestuur Nestores Vereniging van oud directeuren in de zorg; lid raad van advies Stichting Prisma Amsterdam; secretaris Bestuur Stichting Individuele Bewindvoering Cliëntengelden Hartekamp groep; secretaris Stichting Toezicht beheer Cliëntengelden Hartekamp Groep; / Mevr. S. Post- Van Dorp Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Post Verkade Groep Dhr. drs. M.J. Hartvelt Nevenfunctie(s): Geen Hoofdfunctie: Voorzitter-directeur AWVN Nevenfunctie(s): lid Dagelijks Bestuur VNO- 20

21 NCW lid SER namens VNO-NCW bestuurslid Informatiecentrum Papier en Karton lid RvT Onderwijsgroep Dunamare Dhr. H.P.S. Baks Hoofdfunctie: (parttime) partner bij BMC Advies en Management Nevenfunctie(s): voorzitter auditcommissie NPCF (patiëntenkoepel) lid RvT bij Zorggroep Noorderbreedte; voorzitter auditcommissie lid RvT bij Topaz; voorzitter auditcommissie lid Advisery Board van Sanofi Aventis lid landelijke begeleidingscie. Langdurige Zorg voorzitter RvT Roges docent Governance TiasNimbas, Tilburg Bezoldiging De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. In 2011 was de honorering als volgt: Naam bestuurslid Woonplaats Toekenning 2011 Toekenning 2010 Dhr. ir. Th. Mulder (voorzitter) Dhr. drs. W. t Hooft (vice-voorzitter) Mevr. drs. K. Knip Mevr. Post-van Dorp Dhr. drs. M.J. Hartvelt Dhr. H.P.S. Baks Heemskerk Heemstede Driebergen Heemstede Castricum Bloemendaal Dhr. A.P.M. Timmermans Bloemendaal Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie De bestuurder van ViVa! Zorggroep is structureel aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht. Tijdens elke vergadering van de raad wordt gesproken over de strategie en prestaties van de organisatie. Aan de hand van het zogenaamde jaaractiviteitenplan en de concernrapportages die ieder kwartaal worden opgesteld, wordt de voortgang van de per jaar vastgestelde targets nauwlettend gevolgd. De kaderbrief die jaarlijks verschijnt, is een richtinggevend document, waarover binnen de Raad van Toezicht van gedachten wordt gewisseld. 21

22 De financiële stand van zaken wordt in de vergaderingen besproken in aanwezigheid van de controller. Bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter is ook de accountant aanwezig om toelichting te geven op de gepresenteerde cijfers en om de bevindingen neergelegd in de managementletter en het accountantsverslag - waar nodig te verduidelijken. De strategische onderwerpen huisvesting en ontwikkelingen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg (HZ) zijn in 2011 binnen de Raad van Toezicht wederom veelvuldig besproken. Met name de acties die zijn genomen om het cluster Huishoudelijke Zorg (Wmo) weer te laten opereren binnen een aanvaardbaar financieel risico zijn door de Raad van Toezicht nauwlettend gevolgd. Werving nieuwe leden In verband met het einde van de zittingsperiode van het Raad van Toezichtlid op voordracht van de ondernemingsraad, is in het derde kwartaal door de ondernemingsraad en in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht een wervingsactie gestart. Deze werving is begeleid door het Nationaal Register voor Toezichthouders in de Zorg. Het positieve resultaat is geweest dat per 1 januari 2012 de Raad van Toezicht kon worden versterkt met een nieuw lid. Bij elke nieuwe werving wordt gekeken naar de samenstelling van de Raad van Toezicht en wordt ervoor gewaakt dat ten minste één lid beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Besluiten Raad van Bestuur waaraan goedkeuring is verleend De navolgende besluiten zijn goedgekeurd: realisatie van structuurmodel IV als nieuwbouw voor de huidige locatie De Loet realisering tijdelijke huisvesting voor De Loet op het terrein van Klein Varnebroek te Heiloo het jaardocument en jaarrekening 2010 ViVa! Zorggroep jaarrekening 2010 ViVa! Thuis BV jaarrekening 2010 Sensia BV jaarrekening 2010 ViVa! Vast BV jaarrekening 2010 Stichting Nieuw Akerendam het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Woonwaard Noord-Kennemerland voor de realisatie en aanhuur van 14 nieuwbouwwoningen aan de Westerweg in Heiloo het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met WOONopMAAT voor de realisatie en aanhuur van een nieuw woonzorgcentrum van 64 zorgeenheden c.a. aan het President Kennedyplein in Beverwijk reglement Raad van Toezicht incl. informatieprotocol reglement Raad van Bestuur klokkenluidersregeling beleid dialoog belanghebbenden huisvesting van een verpleegafdeling te Heerhugowaard het besluit, genomen door het bestuur stichting Vrienden van ViVa! met betrekking tot een gedeeltelijke statutenwijziging, waar het gaat om artikel 11 lid 2 (centrale ondernemingsraad wijzigen in centrale cliëntenraad). Overige werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft zich dit jaar o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen: NMa: naar aanleiding van het vasthouden van de NMa aan haar standpunt (en dus ook aan de opgelegde boete), dat ViVa! Zorggroep en Zorgbalans indertijd ongeoorloofde marktafspraken hebben gemaakt, is deze zaak bij de economische rechter neergelegd. In november heeft de Raad van Bestuur de rechtszitting bijgewoond. De uitspraak wordt binnen 12 weken na de hoorzitting verwacht. In april is bij het UWV een collectieve ontslagaanvraag ingediend voor 377 medewerkers van het cluster HZ in functiegroepen 15 en 20. Het collectieve ontslag is door het UWV, op bedrijfseconomische gronden, toegekend. De betrokken medewerkers zijn gedurende het gehele traject geïnformeerd geweest over de stand van zaken. Na de goedkeuring door het UWV van de 22

23 ontslagaanvraag, is aan de medewerkers de mogelijkheid geboden te solliciteren op de functie Hulp bij het Huishouden in FWG 10. De Raad van Toezicht realiseert zich terdege dat dit traject voor alle betrokkenen moeilijk is geweest. Daarnaast spreekt hij de hoop uit, dat de organisatie zich nu weer kan richten op de toekomst, waarin nieuwe initiatieven weer opgepakt kunnen worden. De ondernemingsraad heeft een overeenkomst herstructurering opgesteld, waarin de OR zelf de eerste stappen uitwerkt tot het binnen ViVa! Zorggroep invoeren van het concept buurtzorg. De Raad van Bestuur heeft zich, middels mede ondertekening van deze overeenkomst, gecommitteerd aan deze overeenkomst. Binnen de Raad van Toezicht is uitgebreid gesproken over wat dit betekent voor de organisatie en hoe de uitwerking van deze overeenkomst op positieve wijze kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het onderwerp financiën is elke vergadering uitgebreid aan bod gekomen. In aanwezigheid van de controller is gesproken over de volgende onderwerpen: begroting, managementletter, financial lease, risicomanagement, financiële kwartaalrapportages en prognose, huisbankierschap. De Raad van Toezicht heeft zich telkenmale uitvoerig laten informeren over op handen zijnde bouwtrajecten. De financiële risico's zijn diepgaand besproken, waarbij de relevantie voor ViVa! Zorggroep niet uit het oog wordt verloren. Gesproken is over het voorzitterschap Raad van Toezicht vanaf 1 januari De zittingsperiode van de huidige voorzitter loopt af per die datum. Omdat de beoogd nieuwe voorzitter graag nog iets meer tijd wilde krijgen om zich volledig in te werken, heeft de Raad van Toezicht de huidige voorzitter verzocht nog een half jaar langer aan te willen blijven, zodat de overdracht naar de nieuwe voorzitter zorgvuldig kan worden geregeld. Werkzaamheden commissies In één van zijn vergaderingen heeft de Raad van Toezicht gesproken over het instellen van diverse commissies. Omdat per 2012 de samenstelling van de raad wijzigt, is besloten dit onderwerp in 2012 opnieuw te bespreken. Dan zal worden bezien of instelling van commissies gezien omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de maatschappelijke ontwikkelingen wenselijk en nodig is. Borgen onafhankelijkheid van de Raad van Toezichtleden Het borgen dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. In situaties waar mogelijk conflicterende belangen kunnen optreden (van tijdelijke aard), wordt dit openlijk binnen de vergadering besproken en onthoudt het betrokken lid zich van de discussie en besluitvorming ten aanzien van het specifieke onderwerp. Bezoldiging toezichthouders De honorering van de Raad van Toezichtleden vindt plaats conform de regeling NVZT. In één van zijn vergaderingen is de hoogte van de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en leden vastgesteld. De wijze van uitbetaling wordt per 1 januari 2012 veranderd en zal gaan plaatsvinden op basis van (fictieve) dienstbetrekking. Voor leden met een zogenaamde VAR-verklaring kan uitbetaling plaatsvinden zonder inhouding van premies en belastingen. Beoordeling bestuurder Aan de beoordeling van de bestuurder ligt jaarlijks een notitie ten grondslag met daarin de doelstellingen en criteria voor dat jaar. Aan de hand van deze notitie worden door het jaar heen een drietal voortgangsgesprekken gevoerd tussen voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad van Toezicht voert daarbij ook 360 feedback gesprekken met MT-leden. De uitkomsten van deze gesprekken bepalen aan het einde van het jaar of de Raad van Toezicht het variabele beloningsgedeelte aan de bestuurder toekent. 23

24 Voor 2011 heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat ten aanzien van de afgesproken doelstelling voldoende punten zijn behaald om de variabele vergoeding voor 50% toe te kennen. Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht niettemin besloten de variabele vergoeding niet te effectueren tegen de achtergrond van de ingrijpende maatregelen in Evaluatie functioneren Raad van Toezicht De voorzitter voert met de Raad van Toezicht-leden bilateraal evaluatiegesprekken. De resultaten worden met de voltallige Raad van Toezicht in een gemeenschappelijke evaluatie besproken. Dit geschiedt in een besloten vergadering. Aantal vergaderingen In dit verslagjaar heeft de Raad van Toezicht negen keer vergaderd. De Raad van Bestuur is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Overleg met de accountant De jaarrekening en de managementletter worden in een Raad van Toezicht vergadering besproken in aanwezigheid van de accountant. Daarnaast kunnen er gesprekken worden georganiseerd tussen een delegatie vanuit de Raad van Toezicht en de accountant. In dit verslagjaar is dit twee keer gebeurd. Informatiebronnen De Raad van Toezicht ontvangt alle relevante interne informatie. Ook op landelijk gebied ontvangt hij diverse informatie, zowel op papier als via Bedrijfsvoering Planning & controlcyclus ViVa! Zorggroep is in 2009 overgegaan naar een voortrollend meerjarenbeleid. Het Meerjarenbeleid en het Meerjareninvesteringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De kaderbrief, activiteitenplannen, begroting, het IC-plan, het opleidingsjaarplan, het concernjaarplan, de perioderapportages, de kwartaalrapportages, de directiebeoordeling, het jaarverslag en de jaarrekening zijn jaarlijks terugkerende onderdelen van de P&C-cyclus. De jaarcyclus start in juli van ieder jaar met het uitbrengen van de kaderbrief door de Raad van Bestuur en eindigt met het uitbrengen van het jaarverslag en de jaarrekening in mei van het daaropvolgende jaar. De jaarcyclus in 2011 is verlopen zoals beschreven, met uitzondering van het IC-plan. Dit plan is nog niet ingevoerd. In de P&C-cyclus hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan. 24

25 Hieronder is de P&C-cyclus schematisch weergegeven: Meerjaren beleid Meerjaren investeringsplan Jaarverslag en jaarrekening Kaderbrief Directie beoordeling Perioderapportages Kwartaalrapportages en -verantwoording Jaarplannen: Begroting Activiteitenplannen Opleidingsjaarplan IC-plan IC Schema 1: Schema Planning & Controlcyclus ViVa! Zorggroep Risicoparagraaf ViVa! Zorggroep staat net als andere organisaties bloot aan risico s die samenhangen met ondernemen. In verband met de toenemende risico s en de wil om deze beter te beheersen heeft ViVa! Zorggroep risico management geïntroduceerd. Door middel van een jaarlijkse inventarisatie van de belangrijkste risico s, en het benoemen en monitoren van mitigerende maatregelen is risico management een vast onderdeel van de Planning & Control cyclus geworden. Vier maal per jaar wordt over de stand van zaken verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. Het afgelopen jaar stonden de volgende risico s hoog op de agenda bij ViVa! Zorggroep: Bezuinigingen overheid / zorginkoop De afgelopen jaren is reeds fors bezuinigd binnen de AWBZ en de Wmo. Het einde lijkt nog niet in zicht. Indien tarieven worden vergoed die de kosten niet dekken moet ViVa! Zorggroep maatregelen nemen. Dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor de cliënten en/of medewerkers. Het afgelopen jaar speelde bovenstaande met name voor de Wmo. De tarieven waren niet kostendekkend. Om deze reden heeft ViVa! Zorggroep in 2011 een forse reorganisatie moeten doorvoeren in het Wmo cluster. ViVa! Zorggroep kon zich de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren niet langer meer verantwoorden en moest ingrijpen. De maatregelen hebben geholpen, en alhoewel de tarieven nog steeds laag zijn, behoren de zware verliezen tot het verleden. 25

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Maatschappelijk verslag 2009 Amsterdam, mei 2010 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie