Jaarverantwoording Stichting ViVa! Zorggroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep

2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid...69 Afkortingen

3 Maatschappelijk verslag 2011 Stichting ViVa! Zorggroep. 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Inleiding Met dit jaardocument geeft ViVa! Zorggroep inzicht in haar activiteiten en de gerealiseerde doelstellingen van het afgelopen jaar en de daarmee gemoeide middelen. De onderwerpen in dit document zijn nagenoeg gelijk aan die uit het verslagjaar 2010 en vloeien voort uit het format van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ViVa! Zorggroep staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accent ligt zowel op rendement als op sociale- en milieu aspecten. Wijkgericht werken ViVa! Zorggroep is enkele jaren geleden gestart met het wijkgericht werken waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en hun leven kunnen blijven leiden zoals dat bij hen past. Het realiseren van een wijkstructuur waarbij vanuit wijk(zorg)centra verschillende vormen van zorg en diensten geleverd worden, is in volle gang en biedt nog voldoende uitdagingen voor de toekomst. De eerste wijkcentra zijn geopend en de organisatieveranderingen hiervoor zijn doorgevoerd. Een belangrijke stap in 2011 is de start van de pilot WijkZorg, waarbij de wens van de cliënt centraal staat en waarbij een klein team van medewerkers gezamenlijk de zorg regelt en uitvoert. De verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken en de ontwikkeling van de wijkcentra krijgen in de komende jaren hun beslag. ViVa! Zorggroep doet dit niet alleen: samen met gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties heeft ViVa! Zorggroep plannen ontwikkeld voor de realisatie van de wijk (zorg)centra waarbij ook zo veel mogelijk eerstelijns gezondheidsfuncties en intramurale huisvestingsmogelijkheden worden geïncorporeerd. Diverse ver- en nieuwbouwtrajecten zijn in onder meer Heiloo, Castricum, Beverwijk en Heemskerk in de uitvoeringsfase. Het hoofdkantoor in Velsen- Noord, waar op den duur alle ondersteunende diensten gehuisvest worden, heeft een grondige modernisering ondergaan. Ook de komende jaren zullen diverse projecten gerealiseerd worden. Kwaliteit Het kwaliteitsmanagementsysteem draagt aan de ene kant bij aan de continue verbetering van de interne bedrijfsvoering en aan de andere kant aan de optimalisering in het kunnen voldoen aan de wensen en eisen van cliënten en externe partijen. Cliënten moeten er op kunnen rekenen dat de basiskwaliteit van de zorg goed is. Daarom werken we volgens het kwaliteitssysteem HKZ, waarvoor we dit jaar wederom gecertificeerd zijn. De resultaten van diverse zorginhoudelijke metingen en cliënttevredenheidsmetingen worden vooral gebruikt om de kwaliteit zoals de cliënt die beleeft continu te verbeteren. Uiteindelijk is de wijze waarop de zorg wordt verleend bepalend voor de beleefde kwaliteit door de cliënt. Zorgorganisaties moeten zich onderscheiden op basis van kwaliteit. Ook voor ViVa! Zorggroep geldt het belang om de kwaliteit van medewerkers, organisatie en inhoud van het werk te beheersen en verder te verhogen. Met betrekking tot de kwaliteit van medewerkers zijn er dan ook verschillende initiatieven ingezet in het streven naar een gezonde en aantrekkelijke organisatie met vitale en gemotiveerde medewerkers. De doelstelling van duurzame inzetbaarheid van medewerkers zorgt voor structurele aandacht voor aspecten zoals veilig en gezond werken, verzuim en integratiebeleid, preventiebeleid fysieke belasting en sociale veiligheid. 4

5 Financiën In 2011 is veel aandacht uitgegaan naar de financiële situatie van ViVa! Zorggroep. Het einde van de forse bezuinigingen binnen de AWBZ en de Wmo lijkt nog niet in zicht te zijn. Er zijn ingrijpende maatregelen genomen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg om de verliezen op de Wmo op te vangen. Ook in het AWBZ segment is een betere afstemming van de personeelsmix en productmix tot stand gebracht. Dankzij al deze maatregelen kon het jaar positief worden afgesloten en de vermogenspositie worden versterkt. Veel waardering gaat dan ook uit naar alle medewerkers met hun niet aflatende inzet en vertrouwen met betrekking tot de genomen maatregelen. 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ViVa! Zorggroep Vestigingsadres Parlevinkerstraat 23 Postcode 1951 AR Velsen-Noord Postadres Postbus 95 Postcode 1960 AB Heemskerk Bezoekadres Parlevinkerstraat 23 Postcode 1951 AR Velsen-Noord Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 5

6 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Stichting ViVa! Zorggroep is een moederstichting met vier dochterondernemingen: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. (51% aandeelhouder); ViVa! Thuis B.V. (100% aandeelhouder); Sensia B.V. (100% aandeelhouder); ViVa! Vast B.V. (100% aandeelhouder). Stichting Zorgbalans is de medeaandeelhouder in de vennootschap Jeugdgezondheidszorg Kennemerland waar Stichting ViVa! Zorggroep een meerderheidsbelang heeft. In onderstaand organogram wordt de juridische situatie in 2011 weergegeven. Stichting ViVa! Zorggroep Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. ViVa! Thuis B.V. Sensia B.V. ViVa! Vast B.V. Organisatiestructuur Zorgafdelingen De zorgafdelingen zijn onderverdeeld in drie clusters, te weten Cluster Huishoudelijke Zorg, Cluster Wijkgerichte Zorg en Cluster Gespecialiseerde Zorg en twee dochtermaatschappijen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland en Sensia. De clusters worden aangestuurd door clustermanagers. JGZ en Sensia worden aangestuurd door managers. Het Cluster Wijkgerichte Zorg is onderverdeeld in negen wijken, waarin de verzorgingshuizen en de thuiszorg (verpleging en verzorging) zijn ondergebracht. De wijken worden aangestuurd door wijkmanagers. In het Cluster Gespecialiseerde Zorg zijn de twee verpleeghuizen ondergebracht en centrale diensten als de afdeling Klantenservice en de afdeling Behandeling, Consultatie en Advies. De verpleeghuizen en de afdelingen worden aangestuurd door managers gespecialiseerde zorg. De Hulp bij het Huishouden is ondergebracht in een apart cluster in verband met de onzekere ontwikkelingen en aanzien van het aanbesteden van deze hulp door gemeenten. De regionale teamindelingen van Hulp bij het Huishouden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de wijkindelingen om beter vorm te geven aan wijkgericht werken. Na de gunning van het leveren van Hulp bij het Huishouden in het gebied Haarlem en omstreken is daarvoor een aparte rechtspersoon opgericht, te weten ViVa! Thuis. De aansturing van ViVa! Thuis is meegenomen in het cluster Huishoudelijke Zorg. 6

7 Stafafdelingen ViVa! Zorggroep heeft zes stafafdelingen: Economische en Administratieve Dienst, Facilitair Bedrijf, Human Resource Management, Informatie/Communicatie & Technologie, Vastgoed en Strategie & Innovatie. Deze afdelingen worden aangestuurd door een manager. In onderstaand organogram wordt de organisatiestructuur in 2011 weergegeven: Intern toezicht De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besturen Stichting ViVa! Zorggroep en daarmee ook de dochtermaatschappijen. Uitzondering hierop is JGZ Kennemerland B.V.. Bij deze vennootschap wordt het bestuur (de directie) gevormd door drie directeuren; twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De bevoegdheden en taken zijn onder andere vastgelegd in de statuten, reglement Raad van Bestuur, reglement Raad van Toezicht en procuratieregelingen. ViVa! Zorggroep hanteert in haar besturing het INK-(Instituut Nederlandse Kwaliteit) managementmodel en een hierop gebaseerde planning en control-cyclus. Het meerjarenbeleid geeft de richting weer, welke is uitgewerkt in een jaarlijkse kaderbrief en concernactiviteitenplan. Het concernactiviteitenplan is leidraad voor de activiteitenplannen van de afdelingen en dochtermaatschappijen. Diverse analyses, waaronder de jaarlijkse directiebeoordeling en in- en externe audits, worden meegenomen bij het opstellen van de plannen. Resultaten worden gevolgd door middel van kwartaalrapportages en het evalueren van uitkomsten. 7

8 Medezeggenschapsstructuur Gemeenschappelijke ondernemingsraad ViVa! Zorggroep werkt met een gemeenschappelijke ondernemingsraad. De Raad van Bestuur is overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de ondernemingsraad plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad wordt in paragraaf 3.6 verder toegelicht. Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van de cliënten een centrale cliëntenraad (CCR) en 11 lokale cliëntenraden. In 2011 is de medezeggenschapsstructuur veranderd. De lokale cliëntenraden zijn gekoppeld aan wijken (verzorgingshuis of verzorgingshuizen met AWBZ-thuiszorg) of verpleeghuizen. Op basis van het convenant tussen de lokale cliëntenraden (met uitzondering van Lommerlust) en de Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep houdt de centrale cliëntenraad ViVa! Zorggroep (CCR- ViVa!) zich bezig met het beoordelen van en het adviseren over het beleid van ViVa! Zorggroep op concernniveau. Tevens vallen de Hulp bij het Huishouden en de Jeugdgezondheidszorg rechtstreeks onder de CCR -ViVa!. De CCR-ViVa! heeft op grond van dit convenant een wettelijke basis om te handelen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De doelstelling van de CCR-ViVa! is de belangen van de cliënten binnen ViVa! Zorggroep zo goed mogelijk te behartigen door gevraagd danwel ongevraagd de Raad van Bestuur van advies te dienen. Voor de centrale cliëntenraad is de Raad van Bestuur de overlegpartner. Tweemaal per jaar vindt de overlegvergadering met de CCR plaats in aanwezigheid van een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Voor de lokale cliëntenraden is de wijkmanager (verzorgingshuizen c.q. woonzorgcentra) of manager gespecialiseerde zorg (verpleeghuizen) de gesprekspartner. De Cliëntenraad wordt in paragraaf 3.5 verder toegelicht. Segmentering De volgende segmentering wordt voor het concern gehanteerd: segment 1: Verpleging en Verzorging segment 2: Hulp bij Huishouden segment 3: Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. segment 4: Sensia B.V. segment 5: ViVa! Thuis B.V. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering AWBZ-functies geleverd door het concern Functie Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ Ja/nee ja ja ja ja ja ja Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting Ja/nee Ja Ja Ja Ja Wmo-functies geleverd door het concern Functie Hulp bij het Huishouden Mantelzorgondersteuning Ja/nee ja ja Overige zorg geleverd door het concern Prestatie Dieetadvisering (eerstelijns) fysiotherapie (eerstelijns) logopedie (eerstelijns) ergotherapie Ja/nee ja ja ja ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Ja/nee ja ja ja ja ja ja ja 9

10 Ook specialistische zorg en diensten worden door ViVa! Zorggroep geleverd, zoals: Gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie Binnen de (extramurale) wijkteams behoort het uitvoeren van gespecialiseerde verpleging tot een reguliere taak van (wijk)verpleegkundigen. Verpleegkundigen voeren verschillende voorbehouden handelingen uit, zoals infuusbehandeling, het toedienen van sondevoeding, blaascatheterisatie, wondverzorging, het toedienen van zuurstof en medicijnen middels infuus, injectie of vernevelen. Voor de avond, nacht en bij calamiteiten worden zij bijgestaan door het Zorg Contact Centrum(ZCC) van ViVa! Zorggroep. Voor consultatie kunnen zij een beroep doen op de gespecialiseerde verpleegkundigen (bijvoorbeeld diabetesverpleegkundige) van ViVa! Zorggroep. Daarnaast bieden gespecialiseerde verpleegkundigen, in nauwe samenwerking met specialisten en huisartsen, advies, instructie en voorlichting aan cliënten. Gespecialiseerde huishoudelijke verzorging in de thuissituatie In samenwerking met GGZ Dijk en Duin, GGD of een andere instantie wordt Hulp bij het Huishouden geboden in vervuilde huishoudens en bij ernstige psychosociale problematiek. Gespecialiseerde verzorging/thuisbegeleiding Binnen de thuiszorg biedt ViVa! Zorggroep intensieve begeleiding aan cliënten met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek, ouders met opvoedingsproblemen, etc. Dagbehandeling jong dementerenden Mensen die op jonge leeftijd dementie ontwikkelen verschillen qua zorgvraag sterk van mensen die op oudere leeftijd dementie krijgen (mobiliteit, levensomstandigheden, ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers). ViVa! Zorggroep heeft samen met de afdeling ambulante zorg van GGZ Dijk en Duin een geïntegreerd zorgaanbod voor jong dementerenden ontwikkeld. Specialistische zorg aan cliënten met zowel psychogeriatrische en/of somatische problematiek als psychiatrische problematiek Binnen de verpleeghuizen biedt ViVa! Zorggroep op een aantal afdelingen specialistische zorg aan cliënten met een gecombineerde problematiek op het gebied van psychogeriatrie en/of somatiek én daarnaast psychiatrie. De zorgverlening (met name specialistische begeleiding) aan deze doelgroep wordt geleverd in samenwerking met GGZ Dijk en Duin. Jeugdgezondheidszorg ViVa! Zorggroep levert via JGZ Kennemerland jeugdgezondheidszorg aan 0-4 jarigen. De ambitie is het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van alle in Midden- en Zuid-Kennemerland wonende kinderen van 0-4 jaar, het verkleinen van gezondheidsverschillen en ervoor zorgen dat kinderen indien nodig zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk geholpen worden. Zie voor meer informatie pagina 42. Mantelzorgondersteuning ViVa! Zorggroep biedt ondersteuning aan mantelzorgers (MaatjeZ) door middel van inzet van vrijwilligers en het scholen van mantelzorgers. De mantelzorgondersteuning wordt verzorgd in vijf gemeenten in Midden Kennemerland en wordt gegeven door de mantelzorgconsulenten. De mantelzorgconsulent helpt de mantelzorger bij de zorg door persoonlijk advies en praktische tips te geven, biedt een luisterend oor en beantwoordt vragen op het gebied van zorg, dienstverlening en welzijn. De mantelzorgconsulent werkt nauw samen met de Wmo loketten en samenwerkingspartners in zorg, dienstverlening en welzijn om de mantelzorg ondersteuning zo goed mogelijk en dicht bij huis aan te bieden. De consulent weet waar de mantelzorger binnen de gemeente terecht kan voor specifieke informatie. MaatjeZ helpt om de mantelzorg passend in het leven van de mantelzorger te maken. 10

11 Private activiteiten Naast publieke activiteiten voert ViVa! Zorggroep beperkt private activiteiten uit. Dit betreft de volgende diensten: Hulpmiddelen Het verkopen van artikelen die gekoppeld zijn aan het uitleenassortiment en de verhuur van serviceartikelen, zoals bloeddrukmeters en babyweegschalen (sinds juni 2008 zijn deze activiteiten uitbesteed aan Medux B.V.). SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep SenZ biedt een breed aanbod van diensten en cursussen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort door het geven van informatie, advies, verwijzing en bemiddeling. SenZ werkt voorliggend aan, aanvullend op en toeleidend tot het reguliere zorgaanbod en biedt haar abonnees daarmee toegang toe een compleet pakket van zorg- en dienstverlening, passend binnen de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en toegespitst op de individuele wensen en mogelijkheden van de abonnee. Op vertoon van de SenZpas ontvangt de abonnee korting bij afname van een dienst of cursus. 11

12 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 273 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Wmo Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via PGB Waarvan alleen HbH Waarvan alleen HbH Waarvan alleen HbH Waarvan overig Totaal Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 484 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4-jarigen in JGZ in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 148 Aantal FTE personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar 80 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar

13 2.3.3 Werkgebieden Gemeenten en zorgkantoorregio s ViVa! Zorggroep heeft in 2011 in de volgende gemeenten Wmo-diensten (Hulp bij het Huishouden) geleverd: Regio Haarlem en omstreken: Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/ Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort Regio IJmond: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen Regio Noord-Holland Noord: Alkmaar, Bergen NH, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Hoorn en een aantal gemeenten in West-Friesland Regio Zaanstreek Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Zaanstad en Purmerend. Verder is ViVa! Zorggroep actief in de zorgkantoorrregio s Noord-Holland-Noord en Kennemerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingsrelaties ViVa! Zorggroep participeert binnen haar werkgebied in diverse netwerken, omdat zij het belangrijk vindt dat de zorg in de regio gezamenlijk met andere zorgaanbieders wordt vormgegeven. Samenwerking tussen zorgaanbieders biedt mogelijkheden de zorg aan cliënten op elkaar af te stemmen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Hierna worden de meest relevante samenwerkingsverbanden genoemd. Zorggroep IJmond Zorggroep IJmond is een samenwerkingsverband tussen een aantal zorgpartners in de regio Midden-Kennemerland te weten ViVa! Zorggroep, Rode Kruis Ziekenhuis, GGZ Dijk en Duin, Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en Revalidatiecentrum Heliomare. Afhankelijk van de behoefte en het te ontwikkelen type ketenzorg biedt het samenwerkingsverband een platform voor alle betrokken ketenpartijen in de regio. In 2011 heeft Zorggroep IJmond verder gewerkt aan het verbeteren van ketenzorg afgestemd op de zorgvraag van de cliënt. In 2011 is verder gewerkt aan de (na)zorg van CVA patiënten in de regio en is de nazorgpoli van start gegaan. Aan dit samenwerkingstraject doen naast de bovengenoemde partijen alle bij de CVA zorg betrokken ketenpartners in de regio mee. Een gezamenlijke database is in gebruik genomen en alle betrokkenen zijn op de hoogte gebracht van het proces nazorg. Er wordt gewerkt met een overdrachtsformulier en cliënten ontvangen een zorgmap. Tevens is gewerkt aan de uitbreiding van de begeleiding in het nazorg traject door de CVA verpleegkundige. Ook is deskundigheidsbevordering opgezet, zoals het organiseren van een geaccrediteerde refereerbijeenkomsten voor alle professionals in de regio en het organiseren van geaccrediteerde nascholing voor huisartsen. Met het revalidatiecentrum Heliomare is samengewerkt op het gebied van intensieve revalidatiezorg aan een vooraf omschreven groep geriatrische revalidatie-cliënten in het verpleeghuis. Aan een groep patiënten die, op somatische grondslag, een kortdurende intensieve revalidatiezorg behoeven en aankunnen (op basis van motivatie, belastbaarheid en leerbaarheid) werd een intensief kortdurend revalidatieprogramma aangeboden door de behandelaar in het verpleeghuis 13

14 onder begeleiding van de revalidatieartsen van het revalidatiecentrum. Om meer inzicht te krijgen in welke cliënten in aanmerking komen voor het traject is de betrokken specialist ouderengeneeskunde gestart met het wekelijks bijwonen van het multidisciplinair overleg neurologie in het RKZ. In het kader van het Programma Ketenzorg Dementie Midden-Kennemerland hebben de partijen van Zorggroep IJmond samen met Stichting Zorgbalans, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, Socius Maatschappelijke dienstverlening (SMD) en de Stichtingen Welzijn Castricum, Heemskerk en Beverwijk verder uitvoering gegeven aan het regionale actieplan van het programma. Resultaten zijn: bijeenkomsten over vroegsignalering aan vrijwilligers in IJmuiden; voorbereiding verdere uitrol van ontmoetingscentra in de regio; inventarisatie behoeften jong dementerenden; uitbreiding casemanagement in het Dementie Onderzoek en Casemanagementteam of DOC-team; ontwikkeling Bezoek en Oppasservice in Castricum via intake vrijwilligers; bijgestelde Dementiegids 2012; verbeterde website. In het kader van de zorginkoop dementie voor 2011 is door de ketenpartners gezamenlijk een plan van aanpak 2011 en een experimenteerovereenkomst ingediend bij het zorgkantoor die beide zijn gehonoreerd. Speerpunten hierin zijn de verdere uitbreiding van de ontmoetingscentra naar Castricum, Beverwijk en Velsen, de voortzetting van het project vroegsignalering en het ontwikkelen van een methode om de tevredenheid van cliënten en hun naasten en mantelzorgers over de zorg en dienstverlening in het kader van dementie in Midden-Kennemerland vast te stellen. Zorgkantoor ViVa! Zorggroep heeft in 2011 AWBZ zorg verleend in de zorgkantoorregio s Noord-Holland Noord en Kennemerland. Met beide zorgkantoren heeft zowel een voorjaars- als een najaarsoverleg plaatsgevonden. Bij de overleggen is tevens een afvaardiging van de centrale cliëntenraad aanwezig. De belangrijke punten van overleg met het zorgkantoor Achmea waren uitbreiding capaciteit psychogeriatrische cliënten, financiering revalidatie van verpleeghuiscliënten en de prijsen leveringsvoorwaarden zorginkoop In het overleg met het zorgkantoor Noord-Holland Noord werd onder meer gesproken over de uitbreiding van de capaciteit in Heerhugowaard en de invoering van het product volledig pakket thuis (VPT). Wijkcentra In het kader van het oprichten van wijkcentra binnen de IJmondgemeenten heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met gemeenten, huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, de zorgverzekeraar, etc. In hoofdstuk 4.3 wordt nader ingegaan op de wijkcentra. Woningbouwcorporaties ViVa! Zorggroep heeft een convenant met woningbouwcorporaties om de ouderenhuisvesting tot en met 2015 op een efficiënte wijze te ontwikkelen. Met de participanten en gemeenten wordt gekeken naar de revitalisering van de activiteiten van Grijswijzer. Gemeenten ViVa! Zorggroep heeft in vier werkgebieden Wmo-contracten voor Hulp bij het Huishouden (zie pagina 13). Naast het product Hulp bij het Huishouden, is ViVa! Zorggroep ook actief op andere prestatievelden van de Wmo: de ontwikkeling van wijkgezondheidscentra met brede woon-, zorg en welzijnsvoorzieningen, gespecialiseerde zorg, JGZ, MaatjeZ, SenZ (service-organisatie), ontwikkeling van domotica en het leveren van hulpmiddelen en alle overige zorg- en dienstverlening gericht op het zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. 14

15 Transferpunten in Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met het transferpunt RKZ. De contacten lopen dagelijks via afdeling Zorgbemiddeling. Incidenteel vindt er beleidsmatig overleg plaats tussen het betrokken management. Samen met MCA en andere aanbieders uit de regio is ViVa! Zorggroep betrokken geweest bij het opzetten van een transferpunt in het MCA. Hiervoor is een coördinator aangesteld. Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) ViVa! Zorggroep is lid van de Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ); de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. De leden van de VBZ maken zich samen sterk voor een samenhangend aanbod van behandeling, zorg en welzijn in de regio, van goede kwaliteit, afgestemd op de vraag. Binnen de VBZ participeert ViVa! Zorggroep actief binnen de drie programma's rondom de hoofdthema's: wijkgericht werken, wonen, welzijn, zorg transmurale- of ketenzorg arbeidsmarkt, HRM en scholing. Tevens maakt de bestuurder van ViVa! Zorggroep deel uit van het bestuur van VBZ. Onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instituten ViVa! Zorggroep draagt er zorg voor dat haar personeel beschikt over kennis en kunde die voor de verantwoorde zorg noodzakelijk is en dat de opleiding en de bij- en nascholing zodanig is dat zij over een kwalitatief verantwoorde kennis en kunde kunnen (blijven) beschikken. ViVa! Zorggroep werkt nauw samen met: het Nova College te Haarlem; het Horizon College te Alkmaar en INHolland te Alkmaar en Amsterdam, daar waar het gaat om het opleiden van BBL (beroepsbegeleidende leerweg) leerlingen en BOL (beroepsopleidende leerweg) stagiaires. Kapitaalverschaffers ViVa! Zorggroep is voor de financiering van met name het onroerend goed aangewezen op externe partijen. Tot en met 2010 was Rabobank voor ViVa! Zorggroep de belangrijkste partij waarmee werd samengewerkt. Ook de komende jaren zal Rabobank voor ViVa! Zorggroep een voorname partner blijven. Om ook de financiering van toekomstige activiteiten mogelijk te maken is ViVa! Zorggroep in de loop van 2010 in gesprek gegaan met een aantal Nederlandse banken. Dit heeft geresulteerd in een relatie met BNG (Bank Nederlandse Gemeenten), die een belangrijke rol zal gaan spelen in de financiering van toekomstige bouwactiviteiten. Hiertoe is een met BNG een financieringsovereenkomst afgesloten. 15

16 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur ViVa! Zorggroep hanteert sinds 1 januari 2006 de Zorgbrede Governancecode. In 2010 is de gewijzigde Zorgbrede Governancecode 2010 ingevoerd. Hieronder wordt kort ingegaan op de wijze waarop de principes van de Governancecode worden toegepast in de organisatie. Normen voor goed bestuur De zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming ViVa! Zorggroep hanteert het principe om als zorgonderneming met een bijzondere verantwoordelijkheid verantwoorde zorg te realiseren. Zij levert veilige en betaalbare zorg via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering en stelt de cliënt en zijn/haar behoeften en wensen bij de zorgverlening centraal. ViVa! Zorggroep werkt vraag- en belevingsgericht. Deze visie wordt uitgedragen door de medewerkers en is verwerkt in de cliëntdossiers. Ook is het een belangrijk speerpunt in de nieuwe koers van de organisatie naar wijkgericht werken. In 2008 is gestart met de invoering van wijkgericht werken. Op grond van behoeften en wensen van bewoners uit een wijk worden voorzieningen gezamenlijk, in de nabijheid van de bewoners, gehuisvest en op elkaar afgestemd. ViVa! Zorggroep doet dit samen met gemeenten, welzijnsorganisaties, woningbouwcoöperaties, andere zorgaanbieders en eerstelijnshulpverleners. De basiszorg wordt wijkgericht aangeboden vanuit wijkcentra in de wijk. Daarnaast wenst ViVa! Zorggroep een loketfunctie te creëren, waar inwoners van een wijk terecht kunnen met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn. De zorg voldoet aan de eigentijdse kwaliteitseisen. Medewerkers die de zorg verlenen, handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hen geldende professionele standaard. Zij houden zich aan protocollen en richtlijnen van de organisatie. ViVa! Zorggroep wordt voor de ontwikkeling van protocollen en richtlijnen ondersteund door het (landelijk) bureau Vilans. Het hele concern heeft in april 2008 het HKZ-certificaat behaald en in 2009 en 2010 behouden. In 2011 heeft ViVa! Zorggroep het HKZ-certificaat opnieuw behaald. Binnen ViVa! Zorggroep vinden uitgaven van financiële middelen uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging ViVa! Zorggroep voert de dialoog met belanghebbenden die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Structureel vindt overleg plaats met zorgkantoren (AWBZ), gemeenten (JGZ, Wmo), Centrum indicatiestellingen zorg (CIZ), cliëntenraden, ondernemingsraad en zorgaanbieders waarmee wordt samengewerkt, over de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Tevens wordt met betrokken partijen overleg gevoerd over het opzetten van de wijkcentra, het wijkgericht werken binnen het verzorgingsgebied en de verdere uitvoering van de Wmo. Hierbij komen ook zaken aan de orde als missie, visie en samenwerking. 16

17 De CCR heeft het recht van enquête. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de statuten. Verantwoording aan belanghebbenden ViVa! Zorggroep legt jaarlijks aan alle belanghebbenden verantwoording af middels een openbare publicatie over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de jaarlijkse verantwoording ligt bij de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt hierop toezicht. De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organen van de organisatie De externe accountant is in 2011 aanwezig geweest bij de Raad van Toezicht vergadering waarin de jaarrekeningen zijn besproken en goedgekeurd. De rapportage door de externe accountant over de bevindingen van het onderzoek naar de jaarrekening heeft gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Raad van Bestuur De bepalingen in de Governancecode betreffende de Raad van Bestuur over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, beloning en belangenverstrengelingen zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft in 2011 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Governancecode ingegaan. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie; de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling; kwaliteit en veiligheid van de zorg De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht aan de hand van uitkomsten van onderzoeken, kwartaalrapportages en (jaar)verslagen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de organisatie betrokken belanghebbenden af. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en voor de financiering van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft aan de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. Afspraken hierover zijn vastgelegd. ViVa! Zorggroep heeft in 2011 de zogenaamde Klokkenluidersregeling opgesteld door koepelorganisatie ActiZ van toepassing verklaard voor haar organisatie. In 2010 en 2011 gold het beleid sociale veiligheid voor het melden van onregelmatigheden. Vanaf 2012 zal het nieuwe beleid gelden. Met de invoering van deze regeling zorgt ViVa! Zorggroep ervoor, dat zorgvuldig wordt omgegaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand. In de regeling komt tot uitdrukking dat melders van potentiële onregelmatigheden of misstanden die te goeder trouw handelen, bescherming verdienen. De Klokkenluidersregeling is hierin uitgebreider dan de regeling die was opgenomen in het beleid sociale veiligheid. Leden van het managementteam zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Jaarlijks worden vier leden van het managementteam door de Raad van Toezicht bevraagd over het functioneren van de Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en managementteam over de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor alle aspecten die de rechtspositie van de Raad van Bestuur betreffen. 17

18 Raad van Toezicht De bepalingen in de Governancecode betreffende de Raad van Toezicht over taak, werkwijze, benoeming, ontslag, samenstelling, deskundigheid, honorering, onafhankelijkheid en belangenverstrengeling zijn opgenomen in de statuten van ViVa! Zorggroep en/of het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2011 gehandeld conform de Governancecode. Hieronder wordt op enkele punten uit de Governancecode ingegaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Toezicht is gehouden op: de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de organisatie; de strategie en risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële verslaglegging; de kwaliteit en veiligheid van de zorg; de naleving van wet- en regelgeving; de verhouding met belanghebbenden; het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Deze onderwerpen zijn besproken in de vergaderingen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en/of de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht richt zich bij de invulling van zijn taak naar het belang van de organisatie als maatschappelijke onderneming. In 2011 heeft de Raad van Toezicht een gesprek met de Raad van Bestuur gevoerd over zijn functioneren en heeft het functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd en de Raad van Bestuur over de uitkomsten geïnformeerd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek gevoerd over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt jaarlijks gesprekken met de leden van de Raad van Toezicht over onder andere de behoefte aan nadere scholing of training. Nieuwe leden worden aan de hand van een profielschets op openbare wijze geworven en volgen na benoeming een introductieprogramma. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat minimaal één lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Algemene Vergadering De bepalingen in de Governance Code betreffende De Algemene Vergadering zijn in 2011 door ViVa! Zorggroep toegepast. 18

19 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties De heer drs. L.E.F. van Ruth voorzitter Raad van Bestuur voorzitter bestuur Nieuw Akerendam; secretaris/penningmeester Stichting Else; lid bestuur VBZ penningmeester Gouden Dagen Fonds voorzitter bestuur gezondheidscentrum Broekpolder lid bestuur gezondheidscentrum Velserbroek De Raad van Bestuur van ViVa! Zorggroep is tevens Raad van Bestuur van alle dochterondernemingen. Voor de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland B.V. wordt het bestuur/directie gevormd door drie directeuren: twee directeuren benoemd door ViVa! Zorggroep en één directeur benoemd door Zorgbalans. De Raad van Bestuur is behoudens statutaire beperkingen gerechtigd tot alle daden van bestuur en is bestuurder in de zin van de WOR en WMCZ. Statuten en reglement In de statuten van ViVa! Zorggroep en in het reglement van de Raad van Bestuur zijn de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Bestuur vastgelegd. Nevenfuncties De meeste nevenfuncties van de Raad van Bestuur vloeien voort uit de bestuursfunctie bij ViVa! Zorggroep. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de nevenfuncties. Bezoldiging De bezoldiging van de Raad van Bestuur is bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vastgelegd conform de op dat moment vigerende richtlijnen van de NVZD (vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) en wordt vermeld in de jaarrekening. Binnen de richtlijnen van de NVZD bestaat de bezoldiging uit een vaste component en een variabele component. De variabele component wordt door de Raad van Toezicht toegekend op basis van de evaluatie van de Raad van Bestuur. 19

20 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Samenstelling Raad van Toezicht Naam Dhr. ir. Th. Mulder Aandachtsgebied binnen Raad van Toezicht Algemeen maatschappelijk functioneren Hoofd- & Nevenfuncties Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid Raad van Toezicht VBK- Groep te Hoorn; voorzitter raad van commissarissen Rabobank IJmond Noord; Eerste benoeming/ moment van aftreden / Aantal bijgewoonde vergaderingen in Mevr. drs. K. Knip HRM, contact met de ondernemingsraad Hoofdfunctie: interim- en verandermanagement +HRM Nevenfunctie(s): / Dhr. drs. W. 't Hooft Algemeen maatschappelijk functioneren, contact met de centrale cliëntenraad Hoofdfunctie: geen Nevenfunctie(s): lid bestuur Stichting Toneelschuur Haarlem; lid bestuur Nestores Vereniging van oud directeuren in de zorg; lid raad van advies Stichting Prisma Amsterdam; secretaris Bestuur Stichting Individuele Bewindvoering Cliëntengelden Hartekamp groep; secretaris Stichting Toezicht beheer Cliëntengelden Hartekamp Groep; / Mevr. S. Post- Van Dorp Hoofdfunctie: directeur/eigenaar Post Verkade Groep Dhr. drs. M.J. Hartvelt Nevenfunctie(s): Geen Hoofdfunctie: Voorzitter-directeur AWVN Nevenfunctie(s): lid Dagelijks Bestuur VNO- 20

21 NCW lid SER namens VNO-NCW bestuurslid Informatiecentrum Papier en Karton lid RvT Onderwijsgroep Dunamare Dhr. H.P.S. Baks Hoofdfunctie: (parttime) partner bij BMC Advies en Management Nevenfunctie(s): voorzitter auditcommissie NPCF (patiëntenkoepel) lid RvT bij Zorggroep Noorderbreedte; voorzitter auditcommissie lid RvT bij Topaz; voorzitter auditcommissie lid Advisery Board van Sanofi Aventis lid landelijke begeleidingscie. Langdurige Zorg voorzitter RvT Roges docent Governance TiasNimbas, Tilburg Bezoldiging De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. In 2011 was de honorering als volgt: Naam bestuurslid Woonplaats Toekenning 2011 Toekenning 2010 Dhr. ir. Th. Mulder (voorzitter) Dhr. drs. W. t Hooft (vice-voorzitter) Mevr. drs. K. Knip Mevr. Post-van Dorp Dhr. drs. M.J. Hartvelt Dhr. H.P.S. Baks Heemskerk Heemstede Driebergen Heemstede Castricum Bloemendaal Dhr. A.P.M. Timmermans Bloemendaal Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie De bestuurder van ViVa! Zorggroep is structureel aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht. Tijdens elke vergadering van de raad wordt gesproken over de strategie en prestaties van de organisatie. Aan de hand van het zogenaamde jaaractiviteitenplan en de concernrapportages die ieder kwartaal worden opgesteld, wordt de voortgang van de per jaar vastgestelde targets nauwlettend gevolgd. De kaderbrief die jaarlijks verschijnt, is een richtinggevend document, waarover binnen de Raad van Toezicht van gedachten wordt gewisseld. 21

22 De financiële stand van zaken wordt in de vergaderingen besproken in aanwezigheid van de controller. Bij de bespreking van de jaarrekening en de managementletter is ook de accountant aanwezig om toelichting te geven op de gepresenteerde cijfers en om de bevindingen neergelegd in de managementletter en het accountantsverslag - waar nodig te verduidelijken. De strategische onderwerpen huisvesting en ontwikkelingen binnen het cluster Huishoudelijke Zorg (HZ) zijn in 2011 binnen de Raad van Toezicht wederom veelvuldig besproken. Met name de acties die zijn genomen om het cluster Huishoudelijke Zorg (Wmo) weer te laten opereren binnen een aanvaardbaar financieel risico zijn door de Raad van Toezicht nauwlettend gevolgd. Werving nieuwe leden In verband met het einde van de zittingsperiode van het Raad van Toezichtlid op voordracht van de ondernemingsraad, is in het derde kwartaal door de ondernemingsraad en in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht een wervingsactie gestart. Deze werving is begeleid door het Nationaal Register voor Toezichthouders in de Zorg. Het positieve resultaat is geweest dat per 1 januari 2012 de Raad van Toezicht kon worden versterkt met een nieuw lid. Bij elke nieuwe werving wordt gekeken naar de samenstelling van de Raad van Toezicht en wordt ervoor gewaakt dat ten minste één lid beschikt over voor de organisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. Besluiten Raad van Bestuur waaraan goedkeuring is verleend De navolgende besluiten zijn goedgekeurd: realisatie van structuurmodel IV als nieuwbouw voor de huidige locatie De Loet realisering tijdelijke huisvesting voor De Loet op het terrein van Klein Varnebroek te Heiloo het jaardocument en jaarrekening 2010 ViVa! Zorggroep jaarrekening 2010 ViVa! Thuis BV jaarrekening 2010 Sensia BV jaarrekening 2010 ViVa! Vast BV jaarrekening 2010 Stichting Nieuw Akerendam het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Woonwaard Noord-Kennemerland voor de realisatie en aanhuur van 14 nieuwbouwwoningen aan de Westerweg in Heiloo het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met WOONopMAAT voor de realisatie en aanhuur van een nieuw woonzorgcentrum van 64 zorgeenheden c.a. aan het President Kennedyplein in Beverwijk reglement Raad van Toezicht incl. informatieprotocol reglement Raad van Bestuur klokkenluidersregeling beleid dialoog belanghebbenden huisvesting van een verpleegafdeling te Heerhugowaard het besluit, genomen door het bestuur stichting Vrienden van ViVa! met betrekking tot een gedeeltelijke statutenwijziging, waar het gaat om artikel 11 lid 2 (centrale ondernemingsraad wijzigen in centrale cliëntenraad). Overige werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft zich dit jaar o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen: NMa: naar aanleiding van het vasthouden van de NMa aan haar standpunt (en dus ook aan de opgelegde boete), dat ViVa! Zorggroep en Zorgbalans indertijd ongeoorloofde marktafspraken hebben gemaakt, is deze zaak bij de economische rechter neergelegd. In november heeft de Raad van Bestuur de rechtszitting bijgewoond. De uitspraak wordt binnen 12 weken na de hoorzitting verwacht. In april is bij het UWV een collectieve ontslagaanvraag ingediend voor 377 medewerkers van het cluster HZ in functiegroepen 15 en 20. Het collectieve ontslag is door het UWV, op bedrijfseconomische gronden, toegekend. De betrokken medewerkers zijn gedurende het gehele traject geïnformeerd geweest over de stand van zaken. Na de goedkeuring door het UWV van de 22

23 ontslagaanvraag, is aan de medewerkers de mogelijkheid geboden te solliciteren op de functie Hulp bij het Huishouden in FWG 10. De Raad van Toezicht realiseert zich terdege dat dit traject voor alle betrokkenen moeilijk is geweest. Daarnaast spreekt hij de hoop uit, dat de organisatie zich nu weer kan richten op de toekomst, waarin nieuwe initiatieven weer opgepakt kunnen worden. De ondernemingsraad heeft een overeenkomst herstructurering opgesteld, waarin de OR zelf de eerste stappen uitwerkt tot het binnen ViVa! Zorggroep invoeren van het concept buurtzorg. De Raad van Bestuur heeft zich, middels mede ondertekening van deze overeenkomst, gecommitteerd aan deze overeenkomst. Binnen de Raad van Toezicht is uitgebreid gesproken over wat dit betekent voor de organisatie en hoe de uitwerking van deze overeenkomst op positieve wijze kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het onderwerp financiën is elke vergadering uitgebreid aan bod gekomen. In aanwezigheid van de controller is gesproken over de volgende onderwerpen: begroting, managementletter, financial lease, risicomanagement, financiële kwartaalrapportages en prognose, huisbankierschap. De Raad van Toezicht heeft zich telkenmale uitvoerig laten informeren over op handen zijnde bouwtrajecten. De financiële risico's zijn diepgaand besproken, waarbij de relevantie voor ViVa! Zorggroep niet uit het oog wordt verloren. Gesproken is over het voorzitterschap Raad van Toezicht vanaf 1 januari De zittingsperiode van de huidige voorzitter loopt af per die datum. Omdat de beoogd nieuwe voorzitter graag nog iets meer tijd wilde krijgen om zich volledig in te werken, heeft de Raad van Toezicht de huidige voorzitter verzocht nog een half jaar langer aan te willen blijven, zodat de overdracht naar de nieuwe voorzitter zorgvuldig kan worden geregeld. Werkzaamheden commissies In één van zijn vergaderingen heeft de Raad van Toezicht gesproken over het instellen van diverse commissies. Omdat per 2012 de samenstelling van de raad wijzigt, is besloten dit onderwerp in 2012 opnieuw te bespreken. Dan zal worden bezien of instelling van commissies gezien omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en de maatschappelijke ontwikkelingen wenselijk en nodig is. Borgen onafhankelijkheid van de Raad van Toezichtleden Het borgen dat de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. In situaties waar mogelijk conflicterende belangen kunnen optreden (van tijdelijke aard), wordt dit openlijk binnen de vergadering besproken en onthoudt het betrokken lid zich van de discussie en besluitvorming ten aanzien van het specifieke onderwerp. Bezoldiging toezichthouders De honorering van de Raad van Toezichtleden vindt plaats conform de regeling NVZT. In één van zijn vergaderingen is de hoogte van de honorering van de voorzitter, vice-voorzitter en leden vastgesteld. De wijze van uitbetaling wordt per 1 januari 2012 veranderd en zal gaan plaatsvinden op basis van (fictieve) dienstbetrekking. Voor leden met een zogenaamde VAR-verklaring kan uitbetaling plaatsvinden zonder inhouding van premies en belastingen. Beoordeling bestuurder Aan de beoordeling van de bestuurder ligt jaarlijks een notitie ten grondslag met daarin de doelstellingen en criteria voor dat jaar. Aan de hand van deze notitie worden door het jaar heen een drietal voortgangsgesprekken gevoerd tussen voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad van Toezicht voert daarbij ook 360 feedback gesprekken met MT-leden. De uitkomsten van deze gesprekken bepalen aan het einde van het jaar of de Raad van Toezicht het variabele beloningsgedeelte aan de bestuurder toekent. 23

24 Voor 2011 heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat ten aanzien van de afgesproken doelstelling voldoende punten zijn behaald om de variabele vergoeding voor 50% toe te kennen. Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht niettemin besloten de variabele vergoeding niet te effectueren tegen de achtergrond van de ingrijpende maatregelen in Evaluatie functioneren Raad van Toezicht De voorzitter voert met de Raad van Toezicht-leden bilateraal evaluatiegesprekken. De resultaten worden met de voltallige Raad van Toezicht in een gemeenschappelijke evaluatie besproken. Dit geschiedt in een besloten vergadering. Aantal vergaderingen In dit verslagjaar heeft de Raad van Toezicht negen keer vergaderd. De Raad van Bestuur is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Overleg met de accountant De jaarrekening en de managementletter worden in een Raad van Toezicht vergadering besproken in aanwezigheid van de accountant. Daarnaast kunnen er gesprekken worden georganiseerd tussen een delegatie vanuit de Raad van Toezicht en de accountant. In dit verslagjaar is dit twee keer gebeurd. Informatiebronnen De Raad van Toezicht ontvangt alle relevante interne informatie. Ook op landelijk gebied ontvangt hij diverse informatie, zowel op papier als via Bedrijfsvoering Planning & controlcyclus ViVa! Zorggroep is in 2009 overgegaan naar een voortrollend meerjarenbeleid. Het Meerjarenbeleid en het Meerjareninvesteringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. De kaderbrief, activiteitenplannen, begroting, het IC-plan, het opleidingsjaarplan, het concernjaarplan, de perioderapportages, de kwartaalrapportages, de directiebeoordeling, het jaarverslag en de jaarrekening zijn jaarlijks terugkerende onderdelen van de P&C-cyclus. De jaarcyclus start in juli van ieder jaar met het uitbrengen van de kaderbrief door de Raad van Bestuur en eindigt met het uitbrengen van het jaarverslag en de jaarrekening in mei van het daaropvolgende jaar. De jaarcyclus in 2011 is verlopen zoals beschreven, met uitzondering van het IC-plan. Dit plan is nog niet ingevoerd. In de P&C-cyclus hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan. 24

25 Hieronder is de P&C-cyclus schematisch weergegeven: Meerjaren beleid Meerjaren investeringsplan Jaarverslag en jaarrekening Kaderbrief Directie beoordeling Perioderapportages Kwartaalrapportages en -verantwoording Jaarplannen: Begroting Activiteitenplannen Opleidingsjaarplan IC-plan IC Schema 1: Schema Planning & Controlcyclus ViVa! Zorggroep Risicoparagraaf ViVa! Zorggroep staat net als andere organisaties bloot aan risico s die samenhangen met ondernemen. In verband met de toenemende risico s en de wil om deze beter te beheersen heeft ViVa! Zorggroep risico management geïntroduceerd. Door middel van een jaarlijkse inventarisatie van de belangrijkste risico s, en het benoemen en monitoren van mitigerende maatregelen is risico management een vast onderdeel van de Planning & Control cyclus geworden. Vier maal per jaar wordt over de stand van zaken verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. Het afgelopen jaar stonden de volgende risico s hoog op de agenda bij ViVa! Zorggroep: Bezuinigingen overheid / zorginkoop De afgelopen jaren is reeds fors bezuinigd binnen de AWBZ en de Wmo. Het einde lijkt nog niet in zicht. Indien tarieven worden vergoed die de kosten niet dekken moet ViVa! Zorggroep maatregelen nemen. Dit kan (negatieve) gevolgen hebben voor de cliënten en/of medewerkers. Het afgelopen jaar speelde bovenstaande met name voor de Wmo. De tarieven waren niet kostendekkend. Om deze reden heeft ViVa! Zorggroep in 2011 een forse reorganisatie moeten doorvoeren in het Wmo cluster. ViVa! Zorggroep kon zich de negatieve exploitatieresultaten van de afgelopen jaren niet langer meer verantwoorden en moest ingrijpen. De maatregelen hebben geholpen, en alhoewel de tarieven nog steeds laag zijn, behoren de zware verliezen tot het verleden. 25

Jaarverantwoording 2010. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2010. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2010 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Toezicht Stichting ViVa! Zorggroep

Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Toezicht Stichting ViVa! Zorggroep Informatiememorandum & Profielschets Lid Raad van Toezicht Stichting ViVa! Zorggroep 1. Inleiding Deze notitie bevat globale informatie over de Stichting ViVa! Zorggroep te Velsen, de profielschets en

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland

Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland Plan van aanpak Huishoudelijke hulp toelage: gemeenten Zuid- Kennemerland 1. Inleiding De gemeenten in Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) werken

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie