Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering"

Transcriptie

1 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten

2 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Henk Bakker Susanne de Zwart Marlies Willemen 18 april

3 44285

4 Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. LeerWerkLoket Emmen (en Hoogeveen) 5 3. LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord 9 4. LeerWerkLoket Rijn-Gouwe LeerWerkLoket Roermond (Noord- en Midden-Limburg) LeerWerkLoket Rotterdam LeerWerkLoket Twente LeerWerkLoket Utrecht LeerWerkLoket West-Brabant (en Zeeland) LeerWerkLoket Zoetermeer LeerWerkLoket Zuid-Limburg Beschouwing 47 Bijlage: Overzicht geïnterviewden

5 44285

6 1. Inleiding Aanleiding voor deze rapportage In de afgelopen jaren zijn, met financiële ondersteuning van de ministeries van SZW en OCW (Projectdirectie Leren en Werken), in de regio LeerWerkLoketten tot stand gekomen. LeerWerkLoketten zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, die erop gericht zijn om de transparantie van vraag en aanbod van scholing en EVC in het algemeen te vergroten en om de combinatie leren en werken in het bijzonder te stimuleren. De core business van LeerWerkLoketten is het bevorderen dat vragers en aanbieders van EVC en scholing elkaar beter weten te vinden. Daarbij gaat het onder meer om: Zorgen voor bekendheid met de mogelijkheden voor EVC en duale trajecten voor werknemers, bedrijven en werkzoekenden. Het bevorderen van samenwerking tussen vragers en aanbieders van scholing en EVC. Het stimuleren van productontwikkeling (aanbod op maat van de behoefte op de vragersmarkt) bij bijvoorbeeld aanbieders van scholing. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van landelijke en regionale ambities om leven lang leren een forse impuls te geven. Door het bundelen van kennis en expertise op dit gebied wordt de transparantie rondom de mogelijkheden en randvoorwaarden van scholing voor werkgevers verbeterd. Ook partners in de regio hebben belang bij LeerWerkLoketten. De ambitie is dat LeerWerkLoketten bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio, de werkloosheidsbestrijding, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Belangrijke kenmerken van LeerWerkLoketten, die gericht zijn op het realiseren van toegevoegde waarde in relatie tot de bestaande organisaties en instellingen in de regio, zijn: Laagdrempelige en onafhankelijke informatie en advies over EVC en scholing. Een netwerkorganisatie, met korte lijnen en een gemeenschappelijk doel. Het belangrijkste kanaal voor deze netwerkorganisaties om werknemers te bereiken wordt gevormd door de werkgevers. In de Handreiking LeerWerkLoketten 1 zijn belangrijke kenmerken van succesvolle werkgeversbenadering genoemd, waaronder: Het werken met een gezamenlijk marktbewerkingsplan. 1 Handreiking Leerwerkloketten, Berenschot,

7 Gebruik maken van en samenwerken met al bestaande werkgeversnetwerken en intermediairs. Daarbij gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de dragende partners van het LeerWerkLoket, zoals het UWV WERKbedrijf en de ROC s. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om de kenniscentra (KBB s), bedrijvenkringen, actieve branches en de Poortwachtercentra. Intensief relatiebeheer. Een LeerWerkLoket is gebaat bij een reputatie als betrouwbare partner. Focus op klantvriendelijkheid door consequent te zijn in dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het nakomen van afspraken en snelheid. Goede aansluiting tussen front office (i.c. werkgeverscontacten) en back office (de feitelijk door leveranciers in te zetten producten en diensten zoals EVC en (werkend) leren). In de afgelopen jaren zijn de LeerWerkLoketten mede op basis van deze uitgangspunten aan de slag gegaan met werkgeversdienstverlening. Opdracht voor deze quick scan Door de landelijke programmamanager van de LeerWerkLoketten, Marianne Zoetmulder (UWV WERKbedrijf), is aan Berenschot gevraagd om onder de LeerWerkLoketten een onafhankelijke quick scan van werkgeversdienstverlening in uitvoering uit te voeren. Hiertoe is in februari en maart 2011 een onderzoeksaanpak uitgevoerd die bestond uit documentenanalyse en interviews met tien regionale LeerWerkLoketten. Bij de documentenanalyse ging het onder meer om businessplannen, marktbewerkingsplannen en productbeschrijvingen van de LeerWerkLoketten. De interviews zijn afgenomen bij de regionale projectleiders van tien LeerWerkLoketten en zo mogelijk ook een of meer netwerkpartners. Alle betrokkenen hebben hieraan flexibel en coöperatief hun medewerking verleend, waardoor snelle oplevering van deze rapportage mogelijk was. In overleg met de landelijke programmamanager zijn op basis van UWV-klanttevredenheidcijfers, de arbeidsmarktsituatie, de monitor Leerwerkloketten en landelijke spreiding de volgende regio s geselecteerd voor deze quick scan: Noord-Holland Noord Drenthe (Emmen / Hoogeveen) Twente Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Zoetermeer Rijn Gouwe Stad Utrecht Rotterdam Rijnmond Bergen op Zoom Doel van de quick scan is om een goed, actueel beeld te hebben van de wijze waarop in de praktijk door de regionale netwerken van leren en werken uitvoering is gegeven aan de werkgeversdienstverlening. Dit als input voor de bepaling van de verdere ondersteuningsacties vanuit het landelijke programmamanagement en als basis voor verdere kennisdeling tussen alle LeerWerkLoketten: wat kunnen LeerWerkLoketten van elkaar leren op het terrein van werkgeversdienstverlening?

8 Gelet op het karakter van en de mogelijkheden binnen dit korte onderzoek (quick scan) is geen effectiviteitsmeting van (onderdelen van) de werkgeversbenadering van de LeerWerkLoketten gedaan. Daarvoor is een vervolgonderzoek met een andere onderzoeksopzet nodig die rekening houdt met onder andere de gezamenlijkheid en het netwerkkarakter van de LeerWerkLoketten, de gewijzigde arbeidsmarktsituatie en -vraag als gevolg van de economische crisis en met de diversiteit tussen de regio s gelet op de eis van regionaal maatwerk. In algemene zin kan op basis van klanttevredenheidsonderzoek van UWV over de dienstverlening van de Werkpleinen wel worden vastgesteld dat in de onderzochte regio s een relatief hoge werkgeverstevredenheid bestaat. Ook is tijdens de quick scan de interviews in kwalitatieve zin doorgevraagd naar good practices in de zin van succesvol gebleken vormen van werkgeversdienstverlening. Leeswijzer In deze rapportage wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 11 kernachtig per regio een schets van de regionale arbeidsmarktcontext weergegeven, de strategie van en betrokkenen bij de werkgeversdienstverlening toegelicht en vervolgens ingezoomd op de werkgeversbenadering en de werkgeversdienstverlening (inclusief de aansluiting van leveranciers van producten en diensten op de werkgeverscontacten in de front office). Hoofdstuk 12 bevat een overall beschouwing op basis van de bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken: wat zijn rode draden, wat valt op, wat kan worden geconcludeerd over de toegevoegde waarde van de LeerWerkLoketten voor de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. In de bijlage is een overzicht van geïnterviewde personen opgenomen

9

10 2. LeerWerkLoket Emmen (en Hoogeveen) Regionale arbeidsmarkt Drenthe telt (2010) ongeveer banen van werknemers. De beroepsbevolking groeit in Drenthe nog licht. Op langere termijn krimpt de potentiële beroepsbevolking. De beroepsbevolking is op peil te houden door het vergroten van de arbeidsparticipatie, vooral bij ouderen, vrouwen en laag opgeleiden. De potentiële beroepsbevolking groeide de afgelopen jaren in Drenthe. Tot 2020 is sprake van een beperkte krimp, daarna volgt een langdurige periode van forse daling. In Drenthe en de andere Noordelijke regio s begint het proces van vergrijzing eerder dan in veel andere gebieden. In Drenthe is de beroepsbevolking relatief goed opgeleid, met een groot en nog groeiend - aandeel middelbaar opgeleiden (49%). Het aantal lager opgeleiden is de afgelopen jaren afgenomen met 2%, maar is nog steeds fors. Een aantrekkende economie zorgt voor nieuwe schaarste aan hoger opgeleiden en aan middelbaar opgeleiden op de hogere niveaus. Sterk vergrijsde sectoren zijn het onderwijs, de overheid en de landbouw. Drenthe heeft een relatief grote collectieve sector. De sector zorg en welzijn zorgt in Drenthe voor 22% van de werkgelegenheid. Andere grote sectoren zijn de zakelijke dienstverlening (15%), industrie (15%) en detailhandel (11%). Zowel de zorgsector als de industrie zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Sectorale structuren en daarmee ook de samenstelling van de werkgelegenheid veranderen. Dit heeft grote consequenties voor de arbeidsmarkt. Er vindt een verdere verschuiving plaats van productiewerk naar diensten. Niet alleen de vraag naar arbeid verandert, maar ook de daarbij behorende kwalificaties. Bijvoorbeeld dienstensectoren vereisen gemiddeld een hoger opleidingsniveau. Dit versterkt de algemene tendens van upgrading. Hierdoor neemt het aantal banen vooral toe voor middelbare en hogere beroepen. Het aandeel banen op het lagere beroepsniveau wordt structureel kleiner in alle sectoren. In Drenthe zijn twee ROC s actief, is het HBO matig vertegenwoordigd en is er geen universiteit. Strategische keuzes van het LeerWerkLoket Emmen In zuidoost Drenthe is in de afgelopen jaren gewerkt aan commitment van de partners, aan het creëren van het fysieke LeerWerkLoket (hierna LWL) in Emmen en Hoogeveen en aan het meer in onderlinge afstemming benaderen van werkgevers. In 2011 wordt dit verder verdiept en verbreed, opdat het LWL een centrale positie in gaat nemen bij het organiseren van gezamenlijke excellente dienstverlening op het terrein van leren en werken. Het LWL, ofwel het netwerk van leren en werken, wordt verbonden aan het huidige mobiliteitscentrum en het jongerenloket en waarschijnlijk ook aan relevante andersoortige dienstverlening tot een Loopbaancentrum, zodat er een goed geoutilleerd centrum operationeel ontstaat. Uiteindelijk moeten deze diensten er toe leiden dat in de regio zuidoost Drenthe en de regio Hoogeveen de kwaliteit van het arbeidspotentieel verbetert. Centrale ambities zijn dat meer mensen op het niveau van minimaal een startkwalificatie opgeleid worden en dat fricties tussen vraag en aanbod, zoals hierboven geschetst op de regionale arbeidsmarkt tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht zijn

11 Hiertoe zijn de volgende strategische keuzes gemaakt: Het LWL Emmen is opgehangen aan de bestuurlijke Regiegroep Kennis & Arbeidsmarkt dat vraagstukken op het terrein van arbeidsmarktbeleid in Drenthe afstemt. De deelnemende partijen hierin zijn: de Provincie Drenthe (voorzitterschap), de gemeenten Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel, Alfa-college, Drenthe College, Onderwijsgroep Noord, Noorderpoort, Stenden hogeschool, Hanzehogeschool, UWV, MKB/VNO-NCW Noord, KvK Noord en Colo en Calibris. Ter nadere invulling en uitvoering van de op provincieschaal afgesproken kaders functioneert in zuidoost Drenthe het samenwerkingsnetwerk O3 - waaraan overheid, onderwijs en ondernemers deelnemen. Het O3 netwerk fungeert als regionaal arbeidsmarktplatform van waaruit regionale sturing plaatsvindt. De samenwerking is bekrachtigd middels een convenant. De regionale kaders worden concreet vertaald in een actiejaarplan door het MT van het Werkplein (gemeente en UWV). De front office van het LWL wordt voor werkzoekenden gevormd door het fysieke LWL op het Werkplein, waar voorlichting over scholing, EVC en duale trajecten en matching van kandidaten plaatsvindt. De front office voor werkgevers (in bovenstaand overzicht back office genoemd) wordt gevormd door een netwerk van accountmanagers van de verschillende partners

12 Werkgeversbenadering De werkgeversbenadering wordt zoveel mogelijk geïntegreerd met alle partners en andere werkgeversdiensten in het Werkplein, vanuit de bestaande organisaties. Dit om te voorkomen dat werkgevers overvoerd worden met bedrijfsbezoeken van verschillende naast en langs elkaar werkende partijen. Eens per veertien dagen komen het Werkgeversservicepunt (hierna WGSP), de accountmanagers van de gemeente, het Jongerenloket en de projectleider LWL bij elkaar om de contacten met de werkgevers door te nemen en signalen uit de markt te bespreken. Daarnaast zijn er korte communicatielijnen met de Ambassadeurs Binnen de werkgeverbenadering zijn ook een drietal ambassadeurs actief in opdracht van de gemeente Emmen. Dit zijn mensen die een grote bekendheid hebben binnen het bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe. Zij gebruiken hun netwerk om werkgevers bekend te maken met het Werkgeversservicepunt, brancheservicepunten en leerwerkloket en tevens om accountmanagers te introduceren. Hiervoor worden naast bedrijven ook serviceclubs zoals Rotary, commerciële clubs en sponsorbijeenkomsten bezocht. Het leerwerkloket en de ambassaseurs hebben onderling korte communicatielijnen accountmanagers van het onderwijs. De kern wordt gevormd door negen personen van het WGSP, zeven personen van het Jongerenloket, twee personen van het Mobiliteitscentrum en twee personen van het ROC. Het LWL coördineert en voedt dit en voert zelf ook acties uit in het kader van marktbewerking. In de praktijk valt de gezamenlijke marktbewerking niet altijd mee. De uitdaging voor 2011 is om tot een daadwerkelijk eenduidige, geïntegreerde werkgeversbenadering te komen. Het uurtje van Drenthe (zie kader verderop) is een voorbeeld van een initiatief dat daarop gericht is. Een belangrijke rol in de werkgeversbenadering vormt het WGSP. Via bezoeken aan werkgevers wordt geïnventariseerd welke behoefte tot ontwikkeling er is binnen het bedrijf. In 2009 is het werkgeversteam geïntegreerd met de brancheservicepunten. De essentie van de werkgeversservice is ook van toepassing op de brancheservicepunten. Bedrijven worden, branchegericht, door een accountmanager van het WGSP meegenomen. Het LWL voedt het netwerk met kennis en aanbod op het terrein van werkend leren, scholingsvragen worden doorverwezen naar het LWL. Als gevolg van de financieel-economische crisis is een aantal bedrijven in zuidoost Drenthe failliet gegaan met als gevolg een redelijk sterke toename van het werkzoekendenbestand. Deze mensen zijn in eerste instantie opgevangen door accountmanagers van het Mobiliteitscentrum. Hierin participeren UWV, gemeenten, ROC s/aoc, Kenniscentra en re-integratiebedrijven (RIB s). Deze door de crisis verder toegenomen samenwerking heeft er toe geleid dat veel scholingsinstrumenten zijn ingezet en werkgevers zijn benaderd om plaatsingen te realiseren. Om de medewerkers van het LWL nader toe te rusten in hun accountvaardigheden hebben ze een training gevolgd

13 Levering van diensten Het LWL heeft een duidelijke intermediaire en specialistische functie, voor alle vragen rond leren en werken kan men er terecht. Wanneer de accountmanagers van samenwerkende organisaties een vraag op halen bij een werkgever wordt deze terug gespeeld naar het LWL. Het LWL kent alle kanalen om de juiste scholing in te zetten en te vinden. Met onderwijsinstellingen zijn concrete afspraken gemaakt. Het fysieke LWL is ook aanwezig op voorlichtingsdagen, beurzen of bij andere activiteiten waarbij school- en beroepskeuze een belangrijk rol speelt. Daarnaast zijn voor 2011 (nieuwe) afspraken gemaakt over samenwerking tussen het mobiliteitscentrum en het LWL, zoals een gezamenlijke flyer voor scholen en beurzen en voorlichting ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Ook met alle aanbieders van EVC zijn (in het kader van de crisis) afspraken gemaakt, waaronder bijvoorbeeld het aansluiten bij een Ondernemersavond georganiseerd door MKB, KVK en Werkplein. Een belangrijke ontwikkeling in zuidoost Drenthe in het bereiken van en dienstverlening aan Het uurtje van Drenthe Het uurtje van Drenthe is een initiatief van de projectleider LWL. Dit uurtje vindt eens per kwartaal plaats en wordt bezocht door de brancheorganisaties. Hier worden ervaringen uit de markt uitgewisseld en soms wordt er ook een thema besproken. Onlangs was één van de thema s: WAJONG. Door dit uurtje van Drenthe houdt het LWL goed voeling met wat er in de praktijk speelt en hoe zij hier op in kan spelen. bedrijven op het terrein van leren en werken is, tot slot, de realisatie van de Kennis Campus Emmen (KCE) rond Stenden hogeschool. Hier realiseren Stenden hogeschool, gemeente Emmen en andere publieke organisaties samen met het bedrijfsleven een publiek-private samenwerking, gericht op innovatie, samenwerking en geïntegreerde dienstverlening. Hier is een sterke verbinding gelegd met het bedrijfsleven in de regio. Doordat de Kennis Campus van en voor bedrijfsleven is, is de drempel richting het LWL lager. Het LWL is om die reden actief bij de Kennis Campus betrokken in de vorm van een fysieke front office-loketfunctie

14 3. LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord Regionale arbeidsmarkt De potentiële beroepsbevolking van de regio telt ongeveer personen. De potentiële beroepsbevolking is, als in de landelijke trend langzaam aan het afnemen. In de regio is de beroepsbevolking relatief vaker middelbaar opgeleid, met lager aandeel hoger opgeleiden (27%) dan gemiddeld. Het aantal lager opgeleiden is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Naar leeftijd is de samenstelling vooral lager bij de groep jaar (21% tegen 28% landelijk) In Noord-Holland-Noord zijn de sectoren horeca, zorg en welzijn sterk vertegenwoordigd. De regio telde in 2010 ongeveer banen, waarvan 20 procent in de detail- en groothandel. Andere grote sectoren zijn de zakelijke dienstverlening (13%), in zorg en welzijn (17%), industrie (91%) en openbaar bestuur (9%). De werkgelegenheid is voor een groot deel afhankelijk van de pendel naar aangrenzende regio s, met name naar Amsterdam. Dit geldt vooral voor mensen die werken op HBO of academisch niveau. In het algemeen geldt wel dat sprake is van upgrading, de gemiddelde opleidingsvraag voor vacatures wordt steeds hoger, een trend die in de toekomst nog zal doorzetten. De regio heeft twee ROC s, een AOC en een hogeschool. Strategische keuzes van het LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord Het RPA-NHN, UWV WERKbedrijf, Kamer van Koophandel Noordwest Holland, Hogeschool In Holland, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College en COLO/de Kenniscentra vormen samen het LWL. Overige organisaties worden via de dienstverlening op het werkplein of naar behoefte, projectmatig betrokken in de uitvoering. Afgesproken is om aldus een duurzame infrastructuur voor een leven lang leren in de regio Noord-Holland Noord te vormen, waarbij naar ieders vermogen de werkzaamheden van het fysieke en digitale LWL Noord-Holland Noord in stand te houden en continu te ontwikkelen. Deze is erop gericht om werkenden, werkzoekenden en werkgevers in Noord-Holland Noord snel en doeltreffend te bedienen op het terrein van scholing in relatie tot arbeid. Het LWL heeft een regionale functie en heeft haar fysieke plek binnen het Werkplein te Alkmaar. Andere strategische keuzes zijn: Het LWL valt beleidsmatig onder het RPA Noord-Holland-Noord, via een door het RPA ingestelde stuurgroep waarin het UWV WERKbedrijf, ROC Horizon College, de Kamer van Koophandel Noordwest en de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard vertegenwoordigd zijn. Het LWL heeft de rol van spin in het web op het terrein van leren en werken en sluit aan bij bestaande structuren zoals het jongerenloket, de gemeenten en het UWV WERKbedrijf. De operationele uitvoering wordt aangestuurd door de vestigingsmanager van UWV WERKbedrijf

15 In een schema: Stuurgroep RPA- NHN Kennis- en Adviescentrum RPA- Projectleider leerwerkloket Vestigingsmanager Werkplein Alkmaar Gemeenten Jongerenloket/actiepla n Frontoffice leerwerkloket In Bedrijf Individuele werkgevers BSP techniek, zorg&welzijn Kennis- Centra Branche - organisati (beroeps-) onderwijs UWV WB Alkmaar Hoorn Den Helder Mobiliteits centra Reïntegrati ebedrijven Het fysieke deel van het LWL wordt bemenst door het UWV met 1,2 fte en is gevestigd op het Werkplein. Er vindt overleg plaats over aanvullende bemensing vanuit het ROC en een erkende EVC aanbieder om de continuïteit te waarborgen. Werkgeversbenadering Er wordt uitgegaan van een netwerkbenadering, op basis van de behoefte van de werkgevers, vertrouwen en korte lijnen. Alle participerende partijen in de regio benaderen werkgevers. Ook de bedrijfsadviseurs/mkb-adviseurs, werkcoaches van gemeenten, UWV, onderwijs en kenniscentra. In 2011 is op basis hiervan een nieuwe stap gezet in het daadwerkelijk operationaliseren van deze samenhangende werkgeversbenadering. Een dergelijke samenhangende aanpak stelt eisen aan transparantie en communicatie

16 Via een operationele regiegroep, waarin op dit moment de gemeente het UWV, het Jongerenloket, het ROC en het LWL deelnemen en die maandelijks bijeenkomt, vindt afstemming tussen de partijen over wie naar welke werkgever gaat en overleg over projecten en acties die vervolgens nodig zijn. Uitgegaan wordt van een brede, vraaggerichte HRM-insteek bij de benadering van bedrijven. Genoemde regiegroep, is gestart met een inventarisatie van de contacten van de partners met bedrijven en branches. Op basis hiervan kan aan de geïntegreerde werkgeversbenadering daadwerkelijk handen en voeten worden gegeven, waarbij de partners elkaars diensten en kandidaten meenemen naar de werkgever. De subsidiecalculator De projectleider van het LWL kreeg tijdens contacten met werkgevers terugkerende vragen om overzicht op de subsidies en regelingen die bij bepaalde doelgroepen beschikbaar zijn. De projectleider heeft hier met de diverse partners binnen het LWL-netwerk over doorgepraat en uiteindelijk is daar de subsidiecalculator uit ontstaan. Met de subsidiecalculator is het mogelijk voor een werkgever om snel en helder uit te rekenen welk subsidie hij voor een bepaalde werknemer kan aanvragen. Dit product is een gewaardeerde vraaggerichte service naar werkgevers aan de kop van het proces en kan ook ingezet worden buiten het LWL. Activiteiten en marktbereik vanuit onder andere het Jongerenloket, de brancheservicepunten Zorg, Horeca en Techniek en de kenniscentra (met name Ecabo en Kenteq) worden actief benut en ingeschakeld. De uitdaging is om ook bij de andere brancheservicepunten en kenniscentra aansluiting te vinden. De Kamer van Koophandel Noordwest Holland zet zich in voor de vergroting van het draagvlak bij het bedrijfsleven en verleent haar medewerking in de vorm van het (mede)organiseren van themagerichte bijeenkomsten. Levering van diensten Het LWL maakt veel gebruik van een vaste EVC aanbieder, waar goede ervaringen mee zijn opgedaan. De diploma s van deze aanbieder worden erkend door de ROC s. Vanuit het LWL wordt actief samengewerkt met de ROC s en het AOC als partners binnen het netwerk van werken en leren. Zowel bij individuele vragen van werkgevers en werknemers, als bij het opzetten en uitvoeren van arrangementen en projecten. De ervaring is dat bedrijven steeds vaker zelf een actieve rol in het opleiden willen nemen. Bij individuele vragen zijn er korte, direct lijnen. Projecten en arrangementen worden vaak besproken tijdens de maandelijkse regiegroepbijeenkomsten

17

18 4. LeerWerkLoket Rijn-Gouwe Regionale arbeidsmarkt De (groeiende) beroepsbevolking in regio Rijn Gouwe bestaat uit ca personen. In deze regio is ongeveer 30% van de werkgelegenheid te vinden in de sectoren Onderwijs en Zorg & Welzijn. Andere sectoren die relatief sterk vertegenwoordigd zijn, zijn de zakelijke dienstverlening, Life Sciences, Greenport en Transport & Logistiek. De regio Rijn Gouwe is van oudsher een regio met veel (kleine) MKB-bedrijven en veel bedrijven in de Maakindustrie. Er vindt een verschuiving plaats van productiegerichte beroepen naar dienstverlenende beroepen. De beroepsbevolking neemt nog iets toe, maar de werkgelegenheid zal nog harder toenemen, zodat de regionale arbeidsmarkt krapper wordt vanaf Tekorten worden, net zoals eind 2008 voor de recessie-, vanaf 2012 voorspeld op MBO 3 en 4 en HBO niveau. De aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs in de regio is onvoldoende. Het gevraagde opleidingsniveau stijgt; er is vooral sprake van een toename van het aantal banen voor hoger opgeleiden; alle sectoren in de economie krijgen in mindere of meerdere mate te maken met tekorten aan gekwalificeerd personeel, vooral als het gaat om de hogere opleidingsniveaus. Nieuwe functies vereisen een steeds hoger kennisniveau. Er bestaat een structureel tekort aan hoger opgeleiden (WO-ers, HBOers en MBO niveau 3 en 4). De regio Rijn Gouwe is landelijk gezien een regio met een eigen problematiek. De regio heeft te kampen met een extreem krappe arbeidsmarktsituatie (en een zeer hoge participatiegraad) die op korte en lange termijn belemmerend kan zijn voor de economische ontwikkelingen en stabiliteit in de regio. Uit de cijfers blijkt verder dat er sprake is van een lage werkloosheid. Rijn Gouwe is een regio met een zeer hoge pendel naar omliggende regio s. Men woont in onze regio en werkt elders. In de regio Rijn Gouwe zijn enkele ROC s en HBO-instellingen en een universiteit (Leiden) actief. Strategische keuzes van het Leerwerkloket Rijn-Gouwe Het fysieke LWL is verbonden aan en samengegaan met het bestaande coördinerende LWL van het RPA, Hierdoor is er een stevige verbinding met de overige werkzaamheden vanuit het RPA, vooral via de accountmanager onderwijs/arbeidsmarkt van het RPA. In deze regio is gekozen voor een coördinerende structuur, omdat sprake is van een historisch sterke, daadwerkelijk werkende samenwerking tussen partijen, zowel in RPA-verband (in het bestuur van het RPA neemt het UWV Werkbedrijf deel, samen met het beroepsonderwijs en de gemeentelijke overheid), als daarbuiten. Er is sprake van een sterke regionale structuur. Het uitgangspunt van de partijen van het RPA Rijn Gouwe is een goede infrastructuur waar werkgevers de weg kunnen vinden voor opleidingen en EVC s. Daarnaast willen de partijen dit bereiken via kennisdelen, kennisoverdracht en samenwerken met een inrichting van een loket wat de beste kwaliteit biedt. Het LWL Rijn-Gouwe is een coördinerend loket. Een klein projectteam (MT scholingsmakelaars en administratieve ondersteuning) faciliteert de afstemming tussen de partijen en zorgt voor nieuwe stimulansen, impulsen en kennisonderhoud

19 Het LWL organiseert samenwerking tussen bestaande structuren en structureert te ondernemen activiteiten daar waar witte plekken zijn rondom het thema op-, om- en bijscholing vanuit het HRMperspectief en op grond van de vraag naar arbeid. Een aantal uitgangspunten dat gehanteerd wordt is: Werken vanuit de vraag, waarbij de economie leidend is, én praktijkgericht. Geen werk opstarten waarvan geen positief (leer)resultaat te verwachten valt. Blijvende betrokkenheid bij werkgevers en het ontwikkelen van inzicht in HRM. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van opleidingsbudgetten (w.o. die van O&O fondsen). Duurzaamheid staat voorop en daarom wordt gewerkt met bestaande structuren. Inmiddels zijn er naast het virtuele, coördinerende loket vier fysieke loketten. De LeerWerkLoketten worden bemenst (fysiek of gecoördineerd) vanuit het UWV WERKbedrijf, RPA Rijn Gouwe, kenniscentra, beroepsonderwijs en gemeentelijke overheid. Zij rapporteren aan het managementteam LWL. Het bestaande regionale en coördinerende karakter van het LWL Rijn-Gouwe is het platform waar vanuit de fysieke loketten werken. Borging is onder meer georganiseerd doordat de directeur van het RPA Rijn-Gouwe ook lid van het MT is van de fysieke LeerWerkLoketten. Het LWL is een knooppunt in de netwerkstructuur voor Leren en Werken voor alle partijen die baat hebben bij inzet van scholing in het kader van re-integratie, personeelsvoorziening en loopbaanontwikkeling. Daarom is het de bedoeling om alle bekende bestaande loketten op inhoud met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn dat het jongerenloket, de (tijdelijke) aanpak Jeugdwerkloosheid, het werkgeversloket etc. Dat zal ook gelden voor de op te richten brancheservicepunten. In een schema:

20 Werkgeversbenadering Uitgangspositie en basis voor de werkgeversbenadering zijn de bestaande marktbewerkingsplannen van de plusvestigingen UWV Werkbedrijf Holland Rijnland en Midden Holland (en de werkgeversbenadering van het LWL Rijn Gouwe). In die marktbewerkingsplannen zijn strategische keuzes opgenomen die zich richten op een groter marktbereik, samen met de ketenpartners die nu grotendeels ook onderdeel gaan uitmaken van de fysieke LeerWerkLoketten en die nu al deel uitmaken van het huidige LWL Rijn Gouwe. Vanuit het loket wordt een actieve werkgeversbenadering nagestreefd die voortkomt uit de vraaggerichte opzet. Deze benadering uit zich in: Bewustwordingstrajecten: dit zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd met de partners over het belang van het opleiden van zittend en toekomstig personeel. Daarnaast worden er nieuwsbrieven uitgegeven wordt gebruikgemaakt van de communicatiekanalen van de betrokken partijen zoals een bewustwordingscampagne motto: Holland Rijnland werkt! Waarbij (twee)wekelijks in huis-aan-huisbladen aandacht wordt besteed aan de situatie op de regionale arbeidsmarkt. PR-campagne, gericht op werkgevers in deze regio motto: 100% gemotiveerd verdient een kans! waarbij werkgevers, al dan niet via de branche-organisatie, worden geïnformeerd over de mogelijkheden van financiering van scholingskosten, loonkostensubsidie, proefplaatsing met behoud van uitkering, jobcoaching en no-riskpolis bij het in dienst nemen van langdurig werkzoekenden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werknemers met en Wsw-indicatie of nietwesterse allochtonen. De magische mix: motto: alles wat maar werkt! Een mix van informatiebijeenkomsten, speeddates, banenmarkten, gerichte werving- en selectieacties etc. op verzoek van en in nauwe samenwerking met (grotere) werkgevers en/of de brancheorganisaties. Bezoeken werkgevers: kenniscentra, onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bezoeken werkgevers rondom HRM-advisering, arbeidsmarktsituatie en opleiden van zittend en toekomstig personeel met als doel het feitelijk organiseren van EVC- en duale trajecten. Informatievragen van werkgevers: werkgevers die rechtstreeks of indirect contact opnemen met het LWL ontvangen een informatie pakket en indien gewenst een bezoek van één van de partijen van het LWL. Het UWV WERKbedrijf is actief in het LWL door werklozen of met werkloosheid bedreigden te helpen en benut daarvoor haar werkgeversbenadering in het kader van aanbodversterking. Daarnaast is het UWV betrokken via het Jongerenloket en REKO. Om het vraaggericht werken te borgen is er drie keer per jaar werkgroepoverleg met de kenniscentra, de Hogeschool, het beroepsonderwijs, gemeenten en de werkgevers

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg VWL Samenwerkend Limburg TRANSMISSIE Het visiedocument voor de Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg is tijdens het Algemeen Bestuur van 16 februari 2011 vastgesteld. Op basis van dit document en de

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017 Groeien naar succes Visiedocument Vastgesteld stuurgroepen werkbedrijf en beleidsafstemming 28 augustus 2014 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie