Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering"

Transcriptie

1 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten

2 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Henk Bakker Susanne de Zwart Marlies Willemen 18 april

3 44285

4 Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. LeerWerkLoket Emmen (en Hoogeveen) 5 3. LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord 9 4. LeerWerkLoket Rijn-Gouwe LeerWerkLoket Roermond (Noord- en Midden-Limburg) LeerWerkLoket Rotterdam LeerWerkLoket Twente LeerWerkLoket Utrecht LeerWerkLoket West-Brabant (en Zeeland) LeerWerkLoket Zoetermeer LeerWerkLoket Zuid-Limburg Beschouwing 47 Bijlage: Overzicht geïnterviewden

5 44285

6 1. Inleiding Aanleiding voor deze rapportage In de afgelopen jaren zijn, met financiële ondersteuning van de ministeries van SZW en OCW (Projectdirectie Leren en Werken), in de regio LeerWerkLoketten tot stand gekomen. LeerWerkLoketten zijn gezamenlijke initiatieven van regionale partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, die erop gericht zijn om de transparantie van vraag en aanbod van scholing en EVC in het algemeen te vergroten en om de combinatie leren en werken in het bijzonder te stimuleren. De core business van LeerWerkLoketten is het bevorderen dat vragers en aanbieders van EVC en scholing elkaar beter weten te vinden. Daarbij gaat het onder meer om: Zorgen voor bekendheid met de mogelijkheden voor EVC en duale trajecten voor werknemers, bedrijven en werkzoekenden. Het bevorderen van samenwerking tussen vragers en aanbieders van scholing en EVC. Het stimuleren van productontwikkeling (aanbod op maat van de behoefte op de vragersmarkt) bij bijvoorbeeld aanbieders van scholing. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van landelijke en regionale ambities om leven lang leren een forse impuls te geven. Door het bundelen van kennis en expertise op dit gebied wordt de transparantie rondom de mogelijkheden en randvoorwaarden van scholing voor werkgevers verbeterd. Ook partners in de regio hebben belang bij LeerWerkLoketten. De ambitie is dat LeerWerkLoketten bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio, de werkloosheidsbestrijding, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Belangrijke kenmerken van LeerWerkLoketten, die gericht zijn op het realiseren van toegevoegde waarde in relatie tot de bestaande organisaties en instellingen in de regio, zijn: Laagdrempelige en onafhankelijke informatie en advies over EVC en scholing. Een netwerkorganisatie, met korte lijnen en een gemeenschappelijk doel. Het belangrijkste kanaal voor deze netwerkorganisaties om werknemers te bereiken wordt gevormd door de werkgevers. In de Handreiking LeerWerkLoketten 1 zijn belangrijke kenmerken van succesvolle werkgeversbenadering genoemd, waaronder: Het werken met een gezamenlijk marktbewerkingsplan. 1 Handreiking Leerwerkloketten, Berenschot,

7 Gebruik maken van en samenwerken met al bestaande werkgeversnetwerken en intermediairs. Daarbij gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de dragende partners van het LeerWerkLoket, zoals het UWV WERKbedrijf en de ROC s. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om de kenniscentra (KBB s), bedrijvenkringen, actieve branches en de Poortwachtercentra. Intensief relatiebeheer. Een LeerWerkLoket is gebaat bij een reputatie als betrouwbare partner. Focus op klantvriendelijkheid door consequent te zijn in dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het nakomen van afspraken en snelheid. Goede aansluiting tussen front office (i.c. werkgeverscontacten) en back office (de feitelijk door leveranciers in te zetten producten en diensten zoals EVC en (werkend) leren). In de afgelopen jaren zijn de LeerWerkLoketten mede op basis van deze uitgangspunten aan de slag gegaan met werkgeversdienstverlening. Opdracht voor deze quick scan Door de landelijke programmamanager van de LeerWerkLoketten, Marianne Zoetmulder (UWV WERKbedrijf), is aan Berenschot gevraagd om onder de LeerWerkLoketten een onafhankelijke quick scan van werkgeversdienstverlening in uitvoering uit te voeren. Hiertoe is in februari en maart 2011 een onderzoeksaanpak uitgevoerd die bestond uit documentenanalyse en interviews met tien regionale LeerWerkLoketten. Bij de documentenanalyse ging het onder meer om businessplannen, marktbewerkingsplannen en productbeschrijvingen van de LeerWerkLoketten. De interviews zijn afgenomen bij de regionale projectleiders van tien LeerWerkLoketten en zo mogelijk ook een of meer netwerkpartners. Alle betrokkenen hebben hieraan flexibel en coöperatief hun medewerking verleend, waardoor snelle oplevering van deze rapportage mogelijk was. In overleg met de landelijke programmamanager zijn op basis van UWV-klanttevredenheidcijfers, de arbeidsmarktsituatie, de monitor Leerwerkloketten en landelijke spreiding de volgende regio s geselecteerd voor deze quick scan: Noord-Holland Noord Drenthe (Emmen / Hoogeveen) Twente Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Zoetermeer Rijn Gouwe Stad Utrecht Rotterdam Rijnmond Bergen op Zoom Doel van de quick scan is om een goed, actueel beeld te hebben van de wijze waarop in de praktijk door de regionale netwerken van leren en werken uitvoering is gegeven aan de werkgeversdienstverlening. Dit als input voor de bepaling van de verdere ondersteuningsacties vanuit het landelijke programmamanagement en als basis voor verdere kennisdeling tussen alle LeerWerkLoketten: wat kunnen LeerWerkLoketten van elkaar leren op het terrein van werkgeversdienstverlening?

8 Gelet op het karakter van en de mogelijkheden binnen dit korte onderzoek (quick scan) is geen effectiviteitsmeting van (onderdelen van) de werkgeversbenadering van de LeerWerkLoketten gedaan. Daarvoor is een vervolgonderzoek met een andere onderzoeksopzet nodig die rekening houdt met onder andere de gezamenlijkheid en het netwerkkarakter van de LeerWerkLoketten, de gewijzigde arbeidsmarktsituatie en -vraag als gevolg van de economische crisis en met de diversiteit tussen de regio s gelet op de eis van regionaal maatwerk. In algemene zin kan op basis van klanttevredenheidsonderzoek van UWV over de dienstverlening van de Werkpleinen wel worden vastgesteld dat in de onderzochte regio s een relatief hoge werkgeverstevredenheid bestaat. Ook is tijdens de quick scan de interviews in kwalitatieve zin doorgevraagd naar good practices in de zin van succesvol gebleken vormen van werkgeversdienstverlening. Leeswijzer In deze rapportage wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 11 kernachtig per regio een schets van de regionale arbeidsmarktcontext weergegeven, de strategie van en betrokkenen bij de werkgeversdienstverlening toegelicht en vervolgens ingezoomd op de werkgeversbenadering en de werkgeversdienstverlening (inclusief de aansluiting van leveranciers van producten en diensten op de werkgeverscontacten in de front office). Hoofdstuk 12 bevat een overall beschouwing op basis van de bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken: wat zijn rode draden, wat valt op, wat kan worden geconcludeerd over de toegevoegde waarde van de LeerWerkLoketten voor de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. In de bijlage is een overzicht van geïnterviewde personen opgenomen

9

10 2. LeerWerkLoket Emmen (en Hoogeveen) Regionale arbeidsmarkt Drenthe telt (2010) ongeveer banen van werknemers. De beroepsbevolking groeit in Drenthe nog licht. Op langere termijn krimpt de potentiële beroepsbevolking. De beroepsbevolking is op peil te houden door het vergroten van de arbeidsparticipatie, vooral bij ouderen, vrouwen en laag opgeleiden. De potentiële beroepsbevolking groeide de afgelopen jaren in Drenthe. Tot 2020 is sprake van een beperkte krimp, daarna volgt een langdurige periode van forse daling. In Drenthe en de andere Noordelijke regio s begint het proces van vergrijzing eerder dan in veel andere gebieden. In Drenthe is de beroepsbevolking relatief goed opgeleid, met een groot en nog groeiend - aandeel middelbaar opgeleiden (49%). Het aantal lager opgeleiden is de afgelopen jaren afgenomen met 2%, maar is nog steeds fors. Een aantrekkende economie zorgt voor nieuwe schaarste aan hoger opgeleiden en aan middelbaar opgeleiden op de hogere niveaus. Sterk vergrijsde sectoren zijn het onderwijs, de overheid en de landbouw. Drenthe heeft een relatief grote collectieve sector. De sector zorg en welzijn zorgt in Drenthe voor 22% van de werkgelegenheid. Andere grote sectoren zijn de zakelijke dienstverlening (15%), industrie (15%) en detailhandel (11%). Zowel de zorgsector als de industrie zijn relatief sterk vertegenwoordigd. Sectorale structuren en daarmee ook de samenstelling van de werkgelegenheid veranderen. Dit heeft grote consequenties voor de arbeidsmarkt. Er vindt een verdere verschuiving plaats van productiewerk naar diensten. Niet alleen de vraag naar arbeid verandert, maar ook de daarbij behorende kwalificaties. Bijvoorbeeld dienstensectoren vereisen gemiddeld een hoger opleidingsniveau. Dit versterkt de algemene tendens van upgrading. Hierdoor neemt het aantal banen vooral toe voor middelbare en hogere beroepen. Het aandeel banen op het lagere beroepsniveau wordt structureel kleiner in alle sectoren. In Drenthe zijn twee ROC s actief, is het HBO matig vertegenwoordigd en is er geen universiteit. Strategische keuzes van het LeerWerkLoket Emmen In zuidoost Drenthe is in de afgelopen jaren gewerkt aan commitment van de partners, aan het creëren van het fysieke LeerWerkLoket (hierna LWL) in Emmen en Hoogeveen en aan het meer in onderlinge afstemming benaderen van werkgevers. In 2011 wordt dit verder verdiept en verbreed, opdat het LWL een centrale positie in gaat nemen bij het organiseren van gezamenlijke excellente dienstverlening op het terrein van leren en werken. Het LWL, ofwel het netwerk van leren en werken, wordt verbonden aan het huidige mobiliteitscentrum en het jongerenloket en waarschijnlijk ook aan relevante andersoortige dienstverlening tot een Loopbaancentrum, zodat er een goed geoutilleerd centrum operationeel ontstaat. Uiteindelijk moeten deze diensten er toe leiden dat in de regio zuidoost Drenthe en de regio Hoogeveen de kwaliteit van het arbeidspotentieel verbetert. Centrale ambities zijn dat meer mensen op het niveau van minimaal een startkwalificatie opgeleid worden en dat fricties tussen vraag en aanbod, zoals hierboven geschetst op de regionale arbeidsmarkt tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht zijn

11 Hiertoe zijn de volgende strategische keuzes gemaakt: Het LWL Emmen is opgehangen aan de bestuurlijke Regiegroep Kennis & Arbeidsmarkt dat vraagstukken op het terrein van arbeidsmarktbeleid in Drenthe afstemt. De deelnemende partijen hierin zijn: de Provincie Drenthe (voorzitterschap), de gemeenten Emmen, Assen, Hoogeveen en Meppel, Alfa-college, Drenthe College, Onderwijsgroep Noord, Noorderpoort, Stenden hogeschool, Hanzehogeschool, UWV, MKB/VNO-NCW Noord, KvK Noord en Colo en Calibris. Ter nadere invulling en uitvoering van de op provincieschaal afgesproken kaders functioneert in zuidoost Drenthe het samenwerkingsnetwerk O3 - waaraan overheid, onderwijs en ondernemers deelnemen. Het O3 netwerk fungeert als regionaal arbeidsmarktplatform van waaruit regionale sturing plaatsvindt. De samenwerking is bekrachtigd middels een convenant. De regionale kaders worden concreet vertaald in een actiejaarplan door het MT van het Werkplein (gemeente en UWV). De front office van het LWL wordt voor werkzoekenden gevormd door het fysieke LWL op het Werkplein, waar voorlichting over scholing, EVC en duale trajecten en matching van kandidaten plaatsvindt. De front office voor werkgevers (in bovenstaand overzicht back office genoemd) wordt gevormd door een netwerk van accountmanagers van de verschillende partners

12 Werkgeversbenadering De werkgeversbenadering wordt zoveel mogelijk geïntegreerd met alle partners en andere werkgeversdiensten in het Werkplein, vanuit de bestaande organisaties. Dit om te voorkomen dat werkgevers overvoerd worden met bedrijfsbezoeken van verschillende naast en langs elkaar werkende partijen. Eens per veertien dagen komen het Werkgeversservicepunt (hierna WGSP), de accountmanagers van de gemeente, het Jongerenloket en de projectleider LWL bij elkaar om de contacten met de werkgevers door te nemen en signalen uit de markt te bespreken. Daarnaast zijn er korte communicatielijnen met de Ambassadeurs Binnen de werkgeverbenadering zijn ook een drietal ambassadeurs actief in opdracht van de gemeente Emmen. Dit zijn mensen die een grote bekendheid hebben binnen het bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe. Zij gebruiken hun netwerk om werkgevers bekend te maken met het Werkgeversservicepunt, brancheservicepunten en leerwerkloket en tevens om accountmanagers te introduceren. Hiervoor worden naast bedrijven ook serviceclubs zoals Rotary, commerciële clubs en sponsorbijeenkomsten bezocht. Het leerwerkloket en de ambassaseurs hebben onderling korte communicatielijnen accountmanagers van het onderwijs. De kern wordt gevormd door negen personen van het WGSP, zeven personen van het Jongerenloket, twee personen van het Mobiliteitscentrum en twee personen van het ROC. Het LWL coördineert en voedt dit en voert zelf ook acties uit in het kader van marktbewerking. In de praktijk valt de gezamenlijke marktbewerking niet altijd mee. De uitdaging voor 2011 is om tot een daadwerkelijk eenduidige, geïntegreerde werkgeversbenadering te komen. Het uurtje van Drenthe (zie kader verderop) is een voorbeeld van een initiatief dat daarop gericht is. Een belangrijke rol in de werkgeversbenadering vormt het WGSP. Via bezoeken aan werkgevers wordt geïnventariseerd welke behoefte tot ontwikkeling er is binnen het bedrijf. In 2009 is het werkgeversteam geïntegreerd met de brancheservicepunten. De essentie van de werkgeversservice is ook van toepassing op de brancheservicepunten. Bedrijven worden, branchegericht, door een accountmanager van het WGSP meegenomen. Het LWL voedt het netwerk met kennis en aanbod op het terrein van werkend leren, scholingsvragen worden doorverwezen naar het LWL. Als gevolg van de financieel-economische crisis is een aantal bedrijven in zuidoost Drenthe failliet gegaan met als gevolg een redelijk sterke toename van het werkzoekendenbestand. Deze mensen zijn in eerste instantie opgevangen door accountmanagers van het Mobiliteitscentrum. Hierin participeren UWV, gemeenten, ROC s/aoc, Kenniscentra en re-integratiebedrijven (RIB s). Deze door de crisis verder toegenomen samenwerking heeft er toe geleid dat veel scholingsinstrumenten zijn ingezet en werkgevers zijn benaderd om plaatsingen te realiseren. Om de medewerkers van het LWL nader toe te rusten in hun accountvaardigheden hebben ze een training gevolgd

13 Levering van diensten Het LWL heeft een duidelijke intermediaire en specialistische functie, voor alle vragen rond leren en werken kan men er terecht. Wanneer de accountmanagers van samenwerkende organisaties een vraag op halen bij een werkgever wordt deze terug gespeeld naar het LWL. Het LWL kent alle kanalen om de juiste scholing in te zetten en te vinden. Met onderwijsinstellingen zijn concrete afspraken gemaakt. Het fysieke LWL is ook aanwezig op voorlichtingsdagen, beurzen of bij andere activiteiten waarbij school- en beroepskeuze een belangrijk rol speelt. Daarnaast zijn voor 2011 (nieuwe) afspraken gemaakt over samenwerking tussen het mobiliteitscentrum en het LWL, zoals een gezamenlijke flyer voor scholen en beurzen en voorlichting ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Ook met alle aanbieders van EVC zijn (in het kader van de crisis) afspraken gemaakt, waaronder bijvoorbeeld het aansluiten bij een Ondernemersavond georganiseerd door MKB, KVK en Werkplein. Een belangrijke ontwikkeling in zuidoost Drenthe in het bereiken van en dienstverlening aan Het uurtje van Drenthe Het uurtje van Drenthe is een initiatief van de projectleider LWL. Dit uurtje vindt eens per kwartaal plaats en wordt bezocht door de brancheorganisaties. Hier worden ervaringen uit de markt uitgewisseld en soms wordt er ook een thema besproken. Onlangs was één van de thema s: WAJONG. Door dit uurtje van Drenthe houdt het LWL goed voeling met wat er in de praktijk speelt en hoe zij hier op in kan spelen. bedrijven op het terrein van leren en werken is, tot slot, de realisatie van de Kennis Campus Emmen (KCE) rond Stenden hogeschool. Hier realiseren Stenden hogeschool, gemeente Emmen en andere publieke organisaties samen met het bedrijfsleven een publiek-private samenwerking, gericht op innovatie, samenwerking en geïntegreerde dienstverlening. Hier is een sterke verbinding gelegd met het bedrijfsleven in de regio. Doordat de Kennis Campus van en voor bedrijfsleven is, is de drempel richting het LWL lager. Het LWL is om die reden actief bij de Kennis Campus betrokken in de vorm van een fysieke front office-loketfunctie

14 3. LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord Regionale arbeidsmarkt De potentiële beroepsbevolking van de regio telt ongeveer personen. De potentiële beroepsbevolking is, als in de landelijke trend langzaam aan het afnemen. In de regio is de beroepsbevolking relatief vaker middelbaar opgeleid, met lager aandeel hoger opgeleiden (27%) dan gemiddeld. Het aantal lager opgeleiden is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Naar leeftijd is de samenstelling vooral lager bij de groep jaar (21% tegen 28% landelijk) In Noord-Holland-Noord zijn de sectoren horeca, zorg en welzijn sterk vertegenwoordigd. De regio telde in 2010 ongeveer banen, waarvan 20 procent in de detail- en groothandel. Andere grote sectoren zijn de zakelijke dienstverlening (13%), in zorg en welzijn (17%), industrie (91%) en openbaar bestuur (9%). De werkgelegenheid is voor een groot deel afhankelijk van de pendel naar aangrenzende regio s, met name naar Amsterdam. Dit geldt vooral voor mensen die werken op HBO of academisch niveau. In het algemeen geldt wel dat sprake is van upgrading, de gemiddelde opleidingsvraag voor vacatures wordt steeds hoger, een trend die in de toekomst nog zal doorzetten. De regio heeft twee ROC s, een AOC en een hogeschool. Strategische keuzes van het LeerWerkLoket Noord-Holland-Noord Het RPA-NHN, UWV WERKbedrijf, Kamer van Koophandel Noordwest Holland, Hogeschool In Holland, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College en COLO/de Kenniscentra vormen samen het LWL. Overige organisaties worden via de dienstverlening op het werkplein of naar behoefte, projectmatig betrokken in de uitvoering. Afgesproken is om aldus een duurzame infrastructuur voor een leven lang leren in de regio Noord-Holland Noord te vormen, waarbij naar ieders vermogen de werkzaamheden van het fysieke en digitale LWL Noord-Holland Noord in stand te houden en continu te ontwikkelen. Deze is erop gericht om werkenden, werkzoekenden en werkgevers in Noord-Holland Noord snel en doeltreffend te bedienen op het terrein van scholing in relatie tot arbeid. Het LWL heeft een regionale functie en heeft haar fysieke plek binnen het Werkplein te Alkmaar. Andere strategische keuzes zijn: Het LWL valt beleidsmatig onder het RPA Noord-Holland-Noord, via een door het RPA ingestelde stuurgroep waarin het UWV WERKbedrijf, ROC Horizon College, de Kamer van Koophandel Noordwest en de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard vertegenwoordigd zijn. Het LWL heeft de rol van spin in het web op het terrein van leren en werken en sluit aan bij bestaande structuren zoals het jongerenloket, de gemeenten en het UWV WERKbedrijf. De operationele uitvoering wordt aangestuurd door de vestigingsmanager van UWV WERKbedrijf

15 In een schema: Stuurgroep RPA- NHN Kennis- en Adviescentrum RPA- Projectleider leerwerkloket Vestigingsmanager Werkplein Alkmaar Gemeenten Jongerenloket/actiepla n Frontoffice leerwerkloket In Bedrijf Individuele werkgevers BSP techniek, zorg&welzijn Kennis- Centra Branche - organisati (beroeps-) onderwijs UWV WB Alkmaar Hoorn Den Helder Mobiliteits centra Reïntegrati ebedrijven Het fysieke deel van het LWL wordt bemenst door het UWV met 1,2 fte en is gevestigd op het Werkplein. Er vindt overleg plaats over aanvullende bemensing vanuit het ROC en een erkende EVC aanbieder om de continuïteit te waarborgen. Werkgeversbenadering Er wordt uitgegaan van een netwerkbenadering, op basis van de behoefte van de werkgevers, vertrouwen en korte lijnen. Alle participerende partijen in de regio benaderen werkgevers. Ook de bedrijfsadviseurs/mkb-adviseurs, werkcoaches van gemeenten, UWV, onderwijs en kenniscentra. In 2011 is op basis hiervan een nieuwe stap gezet in het daadwerkelijk operationaliseren van deze samenhangende werkgeversbenadering. Een dergelijke samenhangende aanpak stelt eisen aan transparantie en communicatie

16 Via een operationele regiegroep, waarin op dit moment de gemeente het UWV, het Jongerenloket, het ROC en het LWL deelnemen en die maandelijks bijeenkomt, vindt afstemming tussen de partijen over wie naar welke werkgever gaat en overleg over projecten en acties die vervolgens nodig zijn. Uitgegaan wordt van een brede, vraaggerichte HRM-insteek bij de benadering van bedrijven. Genoemde regiegroep, is gestart met een inventarisatie van de contacten van de partners met bedrijven en branches. Op basis hiervan kan aan de geïntegreerde werkgeversbenadering daadwerkelijk handen en voeten worden gegeven, waarbij de partners elkaars diensten en kandidaten meenemen naar de werkgever. De subsidiecalculator De projectleider van het LWL kreeg tijdens contacten met werkgevers terugkerende vragen om overzicht op de subsidies en regelingen die bij bepaalde doelgroepen beschikbaar zijn. De projectleider heeft hier met de diverse partners binnen het LWL-netwerk over doorgepraat en uiteindelijk is daar de subsidiecalculator uit ontstaan. Met de subsidiecalculator is het mogelijk voor een werkgever om snel en helder uit te rekenen welk subsidie hij voor een bepaalde werknemer kan aanvragen. Dit product is een gewaardeerde vraaggerichte service naar werkgevers aan de kop van het proces en kan ook ingezet worden buiten het LWL. Activiteiten en marktbereik vanuit onder andere het Jongerenloket, de brancheservicepunten Zorg, Horeca en Techniek en de kenniscentra (met name Ecabo en Kenteq) worden actief benut en ingeschakeld. De uitdaging is om ook bij de andere brancheservicepunten en kenniscentra aansluiting te vinden. De Kamer van Koophandel Noordwest Holland zet zich in voor de vergroting van het draagvlak bij het bedrijfsleven en verleent haar medewerking in de vorm van het (mede)organiseren van themagerichte bijeenkomsten. Levering van diensten Het LWL maakt veel gebruik van een vaste EVC aanbieder, waar goede ervaringen mee zijn opgedaan. De diploma s van deze aanbieder worden erkend door de ROC s. Vanuit het LWL wordt actief samengewerkt met de ROC s en het AOC als partners binnen het netwerk van werken en leren. Zowel bij individuele vragen van werkgevers en werknemers, als bij het opzetten en uitvoeren van arrangementen en projecten. De ervaring is dat bedrijven steeds vaker zelf een actieve rol in het opleiden willen nemen. Bij individuele vragen zijn er korte, direct lijnen. Projecten en arrangementen worden vaak besproken tijdens de maandelijkse regiegroepbijeenkomsten

17

18 4. LeerWerkLoket Rijn-Gouwe Regionale arbeidsmarkt De (groeiende) beroepsbevolking in regio Rijn Gouwe bestaat uit ca personen. In deze regio is ongeveer 30% van de werkgelegenheid te vinden in de sectoren Onderwijs en Zorg & Welzijn. Andere sectoren die relatief sterk vertegenwoordigd zijn, zijn de zakelijke dienstverlening, Life Sciences, Greenport en Transport & Logistiek. De regio Rijn Gouwe is van oudsher een regio met veel (kleine) MKB-bedrijven en veel bedrijven in de Maakindustrie. Er vindt een verschuiving plaats van productiegerichte beroepen naar dienstverlenende beroepen. De beroepsbevolking neemt nog iets toe, maar de werkgelegenheid zal nog harder toenemen, zodat de regionale arbeidsmarkt krapper wordt vanaf Tekorten worden, net zoals eind 2008 voor de recessie-, vanaf 2012 voorspeld op MBO 3 en 4 en HBO niveau. De aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs in de regio is onvoldoende. Het gevraagde opleidingsniveau stijgt; er is vooral sprake van een toename van het aantal banen voor hoger opgeleiden; alle sectoren in de economie krijgen in mindere of meerdere mate te maken met tekorten aan gekwalificeerd personeel, vooral als het gaat om de hogere opleidingsniveaus. Nieuwe functies vereisen een steeds hoger kennisniveau. Er bestaat een structureel tekort aan hoger opgeleiden (WO-ers, HBOers en MBO niveau 3 en 4). De regio Rijn Gouwe is landelijk gezien een regio met een eigen problematiek. De regio heeft te kampen met een extreem krappe arbeidsmarktsituatie (en een zeer hoge participatiegraad) die op korte en lange termijn belemmerend kan zijn voor de economische ontwikkelingen en stabiliteit in de regio. Uit de cijfers blijkt verder dat er sprake is van een lage werkloosheid. Rijn Gouwe is een regio met een zeer hoge pendel naar omliggende regio s. Men woont in onze regio en werkt elders. In de regio Rijn Gouwe zijn enkele ROC s en HBO-instellingen en een universiteit (Leiden) actief. Strategische keuzes van het Leerwerkloket Rijn-Gouwe Het fysieke LWL is verbonden aan en samengegaan met het bestaande coördinerende LWL van het RPA, Hierdoor is er een stevige verbinding met de overige werkzaamheden vanuit het RPA, vooral via de accountmanager onderwijs/arbeidsmarkt van het RPA. In deze regio is gekozen voor een coördinerende structuur, omdat sprake is van een historisch sterke, daadwerkelijk werkende samenwerking tussen partijen, zowel in RPA-verband (in het bestuur van het RPA neemt het UWV Werkbedrijf deel, samen met het beroepsonderwijs en de gemeentelijke overheid), als daarbuiten. Er is sprake van een sterke regionale structuur. Het uitgangspunt van de partijen van het RPA Rijn Gouwe is een goede infrastructuur waar werkgevers de weg kunnen vinden voor opleidingen en EVC s. Daarnaast willen de partijen dit bereiken via kennisdelen, kennisoverdracht en samenwerken met een inrichting van een loket wat de beste kwaliteit biedt. Het LWL Rijn-Gouwe is een coördinerend loket. Een klein projectteam (MT scholingsmakelaars en administratieve ondersteuning) faciliteert de afstemming tussen de partijen en zorgt voor nieuwe stimulansen, impulsen en kennisonderhoud

19 Het LWL organiseert samenwerking tussen bestaande structuren en structureert te ondernemen activiteiten daar waar witte plekken zijn rondom het thema op-, om- en bijscholing vanuit het HRMperspectief en op grond van de vraag naar arbeid. Een aantal uitgangspunten dat gehanteerd wordt is: Werken vanuit de vraag, waarbij de economie leidend is, én praktijkgericht. Geen werk opstarten waarvan geen positief (leer)resultaat te verwachten valt. Blijvende betrokkenheid bij werkgevers en het ontwikkelen van inzicht in HRM. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van opleidingsbudgetten (w.o. die van O&O fondsen). Duurzaamheid staat voorop en daarom wordt gewerkt met bestaande structuren. Inmiddels zijn er naast het virtuele, coördinerende loket vier fysieke loketten. De LeerWerkLoketten worden bemenst (fysiek of gecoördineerd) vanuit het UWV WERKbedrijf, RPA Rijn Gouwe, kenniscentra, beroepsonderwijs en gemeentelijke overheid. Zij rapporteren aan het managementteam LWL. Het bestaande regionale en coördinerende karakter van het LWL Rijn-Gouwe is het platform waar vanuit de fysieke loketten werken. Borging is onder meer georganiseerd doordat de directeur van het RPA Rijn-Gouwe ook lid van het MT is van de fysieke LeerWerkLoketten. Het LWL is een knooppunt in de netwerkstructuur voor Leren en Werken voor alle partijen die baat hebben bij inzet van scholing in het kader van re-integratie, personeelsvoorziening en loopbaanontwikkeling. Daarom is het de bedoeling om alle bekende bestaande loketten op inhoud met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn dat het jongerenloket, de (tijdelijke) aanpak Jeugdwerkloosheid, het werkgeversloket etc. Dat zal ook gelden voor de op te richten brancheservicepunten. In een schema:

20 Werkgeversbenadering Uitgangspositie en basis voor de werkgeversbenadering zijn de bestaande marktbewerkingsplannen van de plusvestigingen UWV Werkbedrijf Holland Rijnland en Midden Holland (en de werkgeversbenadering van het LWL Rijn Gouwe). In die marktbewerkingsplannen zijn strategische keuzes opgenomen die zich richten op een groter marktbereik, samen met de ketenpartners die nu grotendeels ook onderdeel gaan uitmaken van de fysieke LeerWerkLoketten en die nu al deel uitmaken van het huidige LWL Rijn Gouwe. Vanuit het loket wordt een actieve werkgeversbenadering nagestreefd die voortkomt uit de vraaggerichte opzet. Deze benadering uit zich in: Bewustwordingstrajecten: dit zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten georganiseerd met de partners over het belang van het opleiden van zittend en toekomstig personeel. Daarnaast worden er nieuwsbrieven uitgegeven wordt gebruikgemaakt van de communicatiekanalen van de betrokken partijen zoals een bewustwordingscampagne motto: Holland Rijnland werkt! Waarbij (twee)wekelijks in huis-aan-huisbladen aandacht wordt besteed aan de situatie op de regionale arbeidsmarkt. PR-campagne, gericht op werkgevers in deze regio motto: 100% gemotiveerd verdient een kans! waarbij werkgevers, al dan niet via de branche-organisatie, worden geïnformeerd over de mogelijkheden van financiering van scholingskosten, loonkostensubsidie, proefplaatsing met behoud van uitkering, jobcoaching en no-riskpolis bij het in dienst nemen van langdurig werkzoekenden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werknemers met en Wsw-indicatie of nietwesterse allochtonen. De magische mix: motto: alles wat maar werkt! Een mix van informatiebijeenkomsten, speeddates, banenmarkten, gerichte werving- en selectieacties etc. op verzoek van en in nauwe samenwerking met (grotere) werkgevers en/of de brancheorganisaties. Bezoeken werkgevers: kenniscentra, onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden bezoeken werkgevers rondom HRM-advisering, arbeidsmarktsituatie en opleiden van zittend en toekomstig personeel met als doel het feitelijk organiseren van EVC- en duale trajecten. Informatievragen van werkgevers: werkgevers die rechtstreeks of indirect contact opnemen met het LWL ontvangen een informatie pakket en indien gewenst een bezoek van één van de partijen van het LWL. Het UWV WERKbedrijf is actief in het LWL door werklozen of met werkloosheid bedreigden te helpen en benut daarvoor haar werkgeversbenadering in het kader van aanbodversterking. Daarnaast is het UWV betrokken via het Jongerenloket en REKO. Om het vraaggericht werken te borgen is er drie keer per jaar werkgroepoverleg met de kenniscentra, de Hogeschool, het beroepsonderwijs, gemeenten en de werkgevers

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting

Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe. Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe Arbeidsmarkt in Zicht 2-meting Samenvatting Colofon Arbeidsmarktmonitor 2005 Arbeidsmarkt in Zicht, 2-meting Samenvatting Uitgave RPA Rijn Gouwe Postbus 13 2400

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN. Stichting opleidings- & Ontwikkelingsfonds Call Centers LANDELIJK ORGAAN BEROEPSONDERWIJS. Partijen: de minister van Sociale

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Businessplan. Leerwerkloket 2013 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Businessplan Leerwerkloket 2013 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Naam van de arbeidsmarktregio en locatie: Arbeidsmarktregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Centrumgemeente gemeente Gorinchem. Gegevens

Nadere informatie

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt

Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Eén publiek aanspreekpunt voor werkgevers met vragen over de arbeidsmarkt Telefoonnummer: 0251-279045 mail: info@wspijmond.nl web: www.wspijmond.nl Inleiding In iedere onderneming is goed personeel belangrijk.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg

Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg Arbeidsmarkttrends in Midden Limburg Acceleration Class Jong LWV Roermond, 16 mei 2012 Michel van Smoorenburg Michel.vansmoorenburg@uwv.nl Context Kleinere overheid, bezuinigingen, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie