Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK"

Transcriptie

1 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2011 Rapport Een onderzoek in opdracht van Stuurgroep Onderzoeksprogramma AZW Suzanne de Visser Frank Schoenmakers Projectnummer: B3813 Zoetermeer, 10 februari 2012

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

3 Voorwoord Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK wordt in opdracht van de vo l- gende instellingen uitgevoerd door een consortium bestaande uit Panteia (EIM, R e- search voor Beleid, Stratus), SEOR en E,til: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg- Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (A+O VVT) FCB Dienstverlenen in arbeidsvraagstukken Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Stichting O&O Fonds Geestelijke Gezondheidszorg (OOfGGZ) Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport UWV WERKbedrijf Voor de aansturing het programma is een stuurgroep samengesteld bestaande uit: Aart Bertijn (VGN, namens StaG) Aloys Kersten (Ministerie van VWS) Anja Cremers (NU'91, namens StAZ) Arie Vreeburg (UWV WERKbedrijf) Jaap Scholten (NVZ, namens StAZ) Jan Weiland (Ministerie van VWS) Jeanette Daggelder (GGZ Nederland, namens OOfGGZ) Johan Siegert (FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken) Lars Pothast (Calibris) Louis Rutten (FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken) en Paul de Jonge (Actiz, namens A+O VVT). Onderdeel van het onderzoeksprogramma zijn twee enquêtes: onder werkgevers en onder werknemers. De uitvoering en eerste analyse van de enquêtes is in handen van Research voor Beleid en Stratus Marktonderzoek. De stuurgroep heeft een Begeleidingscommissie in het leven geroepen om de uitvoering van de enquêtes en de totstandkoming van dit rapport te begeleiden. Die bestond naast de stuurgroepleden Siegert (voorzitter), Bertijn, Cremers en Scholten uit: Conny Taes (Calibris) Dung Ngo (GGZ Nederland) Maarten Looijestijn (ministerie van VWS) De leden van deze commissie worden hierbij hartelijk bedankt voor hun nuttige en constructieve bijdrage. Voor u ligt een beknopt rapport over de werknemersenquête. De enquête volgde in grote lijnen de vraagstelling van de werknemersenquête van twee jaar geleden. 3

4 Dit rapport is een tabellenrapport en geeft een blik op de verzamelde gegevens. Het rapport bevat geen analyses en interpretaties. Die analyses en interpretaties in combinatie met andere bronnen vinden plaats in het kader van de verschillende producten van het programma, zoals het integrerend rapport, de regioportretten en mogelijke specifieke deelonderzoeken. De data van dit deelonderzoek wordt ter beschikking gesteld via de website AZWinfo: Op deze site staat ook een lijst van gehanteerde afkortingen. Douwe Grijpstra Directeur Research voor Beleid, projectleider enquêtes onderzoeksprogramma AZW 4

5 Inhoudsopgave 1 Inhoud en methode van onderzoek Inhoud van de werknemersenquête Steekproef Dataverzameling Databewerking Representativiteit naar leeftijd en geslacht 12 2 Werknemers in beeld Persoonskenmerken Werkgerelateerde kenmerken 17 3 Functies en kwalificaties Functies Kwalificaties Aansluiting functies en kwalificaties 26 4 Zorg en WJK: aantrekkelijke sectoren? Instroom van werknemers Behoud van werknemers Uitstroom werknemers 48 5 Baan en balans Omvang van de werkweek Het combineren van werk en privé Gebruik van bijzondere arbeidsvoorwaarden Arbeidspotentieel onder huidige werknemers 57 Bijlage 1 Opleidingen in detail 65 5

6 6

7 1 Inhoud en methode van onderzoek 1.1 Inhoud van de werknemersenquête Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK is door het ministerie van VWS, vijf sociale fondsen in zorg en WJK, Calibris en UWV WERKbedrijf ingericht om de arbeidsmarkt in de sector in kaart te brengen. Het programma wordt uitgevoerd door een consortium b e- staande uit Panteia (EIM, Research voor Beleid, Stratus), SEOR en E,til. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Continue dataverzameling Werkgevers- en werknemersenquêtes Prognoses Integrerend rapport Regioportretten Website azwinfo.nl Additioneel onderzoek Helpdesk functie. De enquêtes onder werknemers en werkgevers zijn nodig omdat de informatieverzameling over de arbeidsmarktsituatie uit bestaande bronnen niet alle benodigde informatie oplevert. De hieruit verkregen data maakt het mogelijk om enerzijds een verdiepingsslag te kunnen slaan waarbij de bestaande bronnen aangevuld en verbeterd kunnen worden en anderzijds meer duiding te kunnen geven aan de veelal cijfermatige data. Het onderzoek onder werknemers richtte zich op: het zoekgedrag van werkzoekenden, informatie over instroom, doorstroom en uitstroom, de eisen die men aan de werkgever en de werkomstandigheden stelt, het imago van de sector en de redenen om voor deze sector te kiezen, welke ervaringen men heeft met agressie van patiënten/cliënten en hun familie, de beoordelingen van werkgevers. De vragenlijst is, om vergelijking met eerdere resultaten mogelijk te maken, grotendeels gelijk gehouden met die van eerdere metingen. Veranderingen betroffen met name: aanpassingen in antwoordcategorieën zodat onderscheid is te maken tussen het weet niet/geen mening enerzijds en niet van toepassing anderzijds toevoegen van vragen over de vorige werkkring toevoegen van vragen naar werkdruk overeenkomstig de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden toevoegen van vragen naar agressie en geweld overeenkomstig de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 7

8 1.2 Steekproef Onderzoekspopulatie De onderzoekspopulatie bestaat uit alle werkenden in de sector Zorg en WJK zoals vastgelegd in de polisadministratie. Adressen van werkenden in deze sector zijn door het UWV digitaal aan Panteia geleverd. Tabel 1 toont een overzicht van de onderzoekspopulatie. De branche-indeling van UWV is gebaseerd op de CAO-code van de verzekeringsplichtige instelling die het UWV aantreft in de loonadministratie. Waar instellingen in meer branches actief zijn, kan deze code afwijken van de feitelijke activiteiten van de betreffende werknemer. Tabel 1.1 Onderzoekspopulatie (branche-indeling door UWV op basis van CAO-code verzekeringsplichtige instelling) Sector (o.b.v. CAO-code) aantallen Gehandicaptenzorg GGZ Ziekenhuizen Academisch Ziekenhuizen Overig Verpleeg-/verzorgingshuis Thuiszorg Welzijn/Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Tandzorg Fysiotherapie Apotheek Huisarts Gezondheidscentrum Totaal Bron: UWV, polisadministratie, mei 2011 Steekproefopzet In overleg met de begeleidingscommissie is besloten om een gestratificeerde steekproef te trekken, zoals in de onderstaande tabel is beschreven. De marges zijn dan nog per bra n- ches zeer acceptabel. De laatste vijf groepen zijn gering van omvang en krijgen ook geen afzonderlijke aandacht in de verschillende producten van het onderzoeksprogramma AZW. Daarom is afgesproken over deze groepen niet individueel te rapporteren. 8

9 Tabel 1.2 Bruto steekproef Branche (op basis van CAO-code verzekeringsplichtige instelling) aantallen marges Gehandicaptenzorg ,33 GGZ ,00 Ziekenhuizen Academisch Ziekenhuizen Overig ,90 Verpleeg-/verzorgingshuis ,22 Thuiszorg ,60 Welzijn/Maatschappelijke Dienstverlening ,29 Jeugdzorg ,26 Kinderopvang ,88 Tandzorg 440 7,75 Fysiotherapie 440 7,72 Apotheek 440 7,77 Huisarts 440 7,76 Gezondheidscentrum 440 7,65 Totaal ,87 Bron: UWV/Stratus Uit het totale bestand van het UWV is vervolgens een gestratificeerde bruto steekproef getrokken. In totaal zijn werknemers geselecteerd met de verwachting een respons van 35% te realiseren. Dit zou neerkomen op een respons van werknemers. De stratificatie is zo vormgegeven dat de steekproef per CAO-code evenredig is verdeeld over de (sub)regio s die het onderzoeksprogramma AZW hanteert; deze indeling sluit aan bij die van Regioplus. Daardoor is het mogelijk ook per (sub)regio betrouwbare uitspraken te doen. 9

10 Tabel 1.3 Bruto steekproef naar regio s Regio aantallen 1.1 Groningen Drenthe Friesland IJsselvecht Twente Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Achterhoek Zuid-West en Midden-Gelderland Flevoland Gooi- en Vechtstreek Utrecht Noord-Holland Noord Zaanstreek en Waterland Amsterdam Amstelland, Kennemerland en Meerlanden Rijnstreek Rijnmond Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Drechtsteden Zeeland West-Brabant Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant Noord- en Midden-Limburg Zuid-Limburg Totaal Bron: UWV/Stratus 10

11 1.3 Dataverzameling Respondenten zijn met een brief uitgenodigd om mee te werken aan een schriftelijk onde r- zoek. Indien men de voorkeur gaf aan het invullen via het internet, was de mogelijkheid aanwezig om middels een unieke inlogcode in te loggen op de online vragenlijst. De schriftelijke / online dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode 4 juni tot en met 12 juli De aselect geselecteerde werknemers uit de Zorg en WJK hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. In deze brief is hen verzocht mee te werken aan een onderzoek waarin naar hun mening over uw huidige werksituatie wordt gevraagd. Men kon de vragenlijst zowel via internet als op papier invullen. Hiertoe was bij de uitnodigingsbrief de schriftelijke vragenlijst bijgesloten. Tevens was de link voor dit onderzoek geopend. Door het intikken van twee unieke inlogcodes kreeg men toegang tot de internetvragenlijst. Drie weken nadat de uitnodigingsbrief was verstuurd, hebben alle potentiële respondenten een rappelbrief ontvangen. In totaal hebben werknemers aan dit onderzoek meegewerkt. Een respons van 33,1%. Dit is iets lager dan de verwachte 35%. Dit heeft geen invloed op de representativiteit overall en per branche. Van de werknemers hebben werknemers (=28,6%) via internet en werknemers (71,4%) op papier de vragenlijst ingevuld. 1 Tabel 1.4 Netto gerealiseerde steekproef Sector (o.b.v. CAO-code verzekeringsplichtige instelling UWV) aantal Gehandicaptenzorg GGZ Ziekenhuizen Academisch 458 Ziekenhuizen Overig Verpleeg-/verzorgingshuis Thuiszorg Welzijn/Maatschappelijke Dienstverlening 790 Jeugdzorg 818 Kinderopvang 797 Tandzorg 130 Fysiotherapie 164 Apotheek 156 Huisarts 166 Gezondheidscentrum Bron: Stratus 1 Na de sluitingsdatum van de enquête zijn nog 240 formulieren nagekomen. 11

12 1.4 Databewerking De data verkregen via de internetvragenlijst hoefde niet gecontroleerd te worden op volledige invulling en het correct volgen van de routing in de vragenlijst. Daarvan was per definitie sprake als men de vragenlijst tot het eind had ingevuld. De data van de schriftelijke enquête is middels scanning gedigitaliseerd. Na scanning is het verkregen digitale bestand (SPSS) gecontroleerd op de juiste routing van de vragenlijst. Tevens is het bestand steekproefsgewijs vergelijken met de originele vragenlijsten. Met behulp van de populatiegegevens zijn vervolgens de ophoogfactoren bepaald om te kunnen projecteren naar de populatie. Wegingsprocedure De steekproeftrekking heeft, zoals in paragraaf 1.2 beschreven, gestratificeerd plaatsgevonden. Ten einde statistische analyses te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk aan elke respondent/case een weegfactor toe te kennen. Zodoende wordt de verdeling over sector en regio weer aangepast aan de populatie. Een individuele respondent vertegenwoordigt daarmee een aantal personen in de totale populatie. De weegfactor wordt berekend door voor elke cel in de kruising cao en regio, de populatie te delen door de respons. Een cel die in de steekproef relatief was ondervertegenwoordigd krijgt een hoge weegfactor, een cel die relatief was oververtegenwoordigd een lagere weegfactor. 1.5 Representativiteit naar leeftijd en geslacht De weging zorgt er derhalve voor dat de verdeling van de respons over cao en regio exact overeenkomt met de verdeling in de populatie. Ten einde te controleren of de respons ook op andere achtergrondkenmerken voldoende overeen komt is gekeken naar de leeftijdsverdeling en de man vrouw verdeling. 12

13 Tabel 1.5 Leeftijdsverdeling in populatie en respons Leeftijdscategorie populatie gewogen respons tot 20 3% 1% 20 tot 25 11% 8% 25 tot 30 11% 10% 30 tot 35 10% 9% 35 tot 40 10% 8% 40 tot 45 12% 12% 45 tot 50 13% 14% 50 tot 55 14% 16% 55 tot 60 11% 13% 60 tot 65 5% 6% 65 en ouder 1% 1% Onbekend 0% 3% 100% 100% Tabel 1.6 Geslacht verdeling in populatie en respons Geslacht populatie gewogen respons Man 15,1% 13,3% Vrouw 84,9% 86,7% 100% 100% De verschillen in de percentages in de bovenstaande tabellen tussen populatie en gewogen respons zijn acceptabel. De respons is daarmee representatief voor de gebruikte populatie, d.w.z. alle in de polisadministratie van het UWV voorkomende personen in mei

14 14

15 2 Werknemers in beeld Dit hoofdstuk geeft een beeld van de werknemers in de sector zorg en WJK volgens de enquête. Wie zijn de werknemers in de zorg en WJK en wat zijn hun kenmerken? We geven allereerst een overzicht van de meest relevante persoonskenmerken en gaan daarna in op enkele werkgerelateerde kenmerken. Bij de interpretatie van deze gegevens geldt dat de populatie waarover uitspraken wordt gedaan bestaat uit alle in de polisadministratie van het UWV voorkomende personen in mei Verder geldt voor alle resultaten dat ze een weergave zijn van door de respondenten gegeven antwoorden. 2.1 Persoonskenmerken Geslacht Het aandeel vrouwen in de sector zorg en WJK ligt traditioneel hoog: 87% van de werknemers in beide sectoren is volgens de enquête vrouw. Dit komt niet exact overeen met de bekende gegevens in de polisadministratie, daar is het percentage immers 85% zoals we in het voorgaande hoofdstuk zagen, maar de afwijking valt binnen de marges van de stee k- proef. Vooral onder verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel (VOV-personeel) zijn vrouwen sterk in de meerderheid. Onder VOV-personeel bedraagt het aandeel vrouwen 91,8%, tegenover 81,1% onder werknemers met een niet aan VOV gerelateerde functie. Dit betekent dat de percentages mannen op 8,2 procent (VOV) respectievelijk 18,9 procent (niet-vov) liggen. Figuur 2.1 maakt het aandeel mannen en vrouwen per branche inzichtelijk. Figuur 2.1 Aandeel mannen en vrouwen naar branche Kinderopvang 3,4% 96,6% Jeugdzorg 19,9% 80,1% Welzijn & Maatschap. DV 18,6% 81,4% Praktijken & Apotheken 9,2% 90,8% Thuis- & Kraamzorg 3,2% 96,8% man vrouw Verpleging & Verzorging 8,7% 91,3% Ziekenhuiszorg 20,0% 80,0% GGZ 25,4% 74,6% Gehandicaptenzorg 11,1% 88,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 De figuur laat vrij sterke verschillen tussen de branches zien. De Kinderopvang en Thuisen kraamzorg worden in hoge mate gedomineerd door vrouwelijke werknemers. In de GGZ zijn mannen aanzienlijk sterker vertegenwoordigd: in deze branche is ruim een kwart van de werknemers van het mannelijke geslacht. Leeftijd De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector zorg en WJK is volgens de enquête 43 jaar. Tabel 2.1 Gemiddelde leeftijd naar branche Branche Gemiddelde leeftijd (N=10.289) Gehandicaptenzorg 42 GGZ 44 Ziekenhuiszorg 42 Verpleging en verzorging 45 Thuis- en kraamzorg 46 zorg 41 Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 43 Jeugdzorg 42 Kinderopvang 38 In de Thuis- en kraamzorg is de gemiddelde leeftijd met 46 jaar het hoogst. De Kinderopvang is de branche met de laagste gemiddelde leeftijd, namelijk 38 jaar. Afkomst Het aandeel allochtone werknemers in de sector bedraagt 10,4%. In tabel 2.2 is het aandeel allochtone werknemers per branche weergegeven. Tabel 2.2 Aandeel allochtone werknemers per branche Branche % (N=10.467) Gehandicaptenzorg 6,5% GGZ 10,6% Ziekenhuiszorg 10,4% Verpleging en verzorging 10,8% Thuis- en kraamzorg 9,5% zorg 10,0% Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 14,6% Jeugdzorg 11,4% Kinderopvang 9,8% 16

17 Binnen de branche Welzijn en maatschappelijke dienstverlening is het aandeel allochtone werknemers met 14,6% het grootst. De Gehandicaptenzorg kent met 7% het kleinste aandeel allochtone werknemers. Thuissituatie Kijkend naar de thuissituatie van werknemers in de sector zorg en WJK, is te zien dat bijna driekwart (74,3%) gehuwd is of samenwoont met een partner met eigen inkomsten. Dit houdt in dat het gezinsinkomen voor het merendeel van de werknemers in de sector zorg en WJK niet (alleen) van hen afhankelijk is: het inkomen van deze werknemers is niet de enige bron van inkomsten. Iets meer dan de helft (50,7%) van de werknemers heeft thuiswonende kinderen en is daarmee taakcombineerder. 2.2 Werkgerelateerde kenmerken Lengte van het dienstverband De gemiddelde werknemer in de sector werkt al ruim 16 jaar in deze sector, waarvan bijna 10 jaar bij de huidige werkgever. De gemiddelde lengte van het dienstverband varieert per branche (zie tabel 2.3). Tabel 2.3 Gemiddelde lengte van het dienstverband naar branche Branche Aantal jaar werkzaam in de sector (N=10.271) Aantal jaar werkzaam bij de huidige werkgever (N=10.137) Gehandicaptenzorg 16,7 10,7 GGZ ,5 Ziekenhuiszorg 18,5 12,2 Verpleging en verzorging 18,0 10,4 Thuis- en kraamzorg 16,5 9,2 zorg 15,3 7,8 Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 14,2 7,5 Jeugdzorg 15,5 8,1 Kinderopvang 10,8 6,3 In de Ziekenhuiszorg hebben werknemers gemiddeld de meeste ervaring opgedaan binnen de sector en bij de eigen werkgever: het gaat hierbij om respectievelijk 18,5 en 12,2 jaar. In de kinderopvang waar de gemiddelde leeftijd van werknemers lager ligt dan in andere branches is het aantal ervaringsjaren binnen de sector (10,8 jaar) en bij de huidige werkgever (6,3 jaar) het kleinst. 17

18 Soort dienstverband Tabel 2.4 laat zien dat het merendeel van de werknemers in de sector zorg en WJK een vast dienstverband heeft. Tabel 2.4 Soort dienstverband Soort dienstverband % (N=10.562) Vast dienstverband (voor onbepaalde tijd) 83,0% Tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband 9,0% Tijdelijk contract zonder uitzicht op vast dienstverband 4,5% Anders 3,4% Van de werknemers met een tijdelijk contract, heeft een groot deel uitzicht op een vaste aanstelling. Van de werknemers in de sector heeft 4,5% een tijdelijk contract zonder uitzicht op een vast dienstverband. Een vast contract of uitzicht hierop staat echter niet altijd garant voor stabiliteit en zek erheid qua functie. De flexibele schil in de sector is groter dan deze cijfers doen vermoeden. Tabel 2.5 laat zien dat 3,5% van de in de sector werkzame werknemers is gedetacheerd of ingeleend. Deze werknemers zijn niet in dienst van de organisatie waar zij werken. Die organisaties kunnen daarvan indien nodig relatief gemakkelijk afscheid nemen. Nog eens 6,2% van de werknemers heeft bovendien een contract met werk op af- of oproepbasis. Tabel 2.5 Dienstverband met bijzondere kenmerken % (N=10.507) Door eigen werkgever uitgeleend of gedetacheerd 3,5% Contract met werk op af- of oproepbasis 6,2% Werkleercontract / opleidingscontract 4,3% Gesubsidieerde werkkring (werkervaringsplaats, ID-baan, WIW-baan) 0,4% Geen bijzondere kenmerken 85,7% De tabel laat verder zien dat 4,3% van de werknemers een werkleercontract of opleidingscontract heeft. Een kleine minderheid van 0,4% van de werknemers heeft een gesubsid i- eerde werkplek. 18

19 Contractomvang Werknemers in de sector zorg en WJK werken volgens contract gemiddeld 26 uur per week. Tabel 2.6 Gemiddelde contractomvang naar branche Contracturen per week (N=9.813) Gehandicaptenzorg 25,4 GGZ 29,4 Ziekenhuiszorg 29,0 Verpleging en verzorging 24,1 Thuis- en kraamzorg 20,0 zorg 25,5 Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 27,7 Jeugdzorg 29,4 Kinderopvang 23,8 Kijkend naar verschillen tussen branches, is te zien dat de gemiddelde omvang van de werkweek in de sectoren GGZ en jeugdzorg het grootst is. Werknemers hebben hier een gemiddelde contractomvang van 29,4 uur per week. In de Kinderopvang wordt gemiddeld het minste aantal uur per week gewerkt. Werknemers in deze branche hebben een gemiddelde contractomvang van 23,8 uur per week. 19

20 20

21 3 Functies en kwalificaties Dit hoofdstuk gaat in op de functies en kwalificaties van werknemers in de sector zorg en WJK. Welk type functies bekleden deze werknemers? Over welke kwalificaties beschikken zij? En: in hoeverre sluiten deze functies en kwalificaties bij elkaar aan? 3.1 Functies Functietype: uitvoerend of leidinggevend Het grote merendeel (81,7%) van de werknemers in de sector zorg en WJK heeft een uitvoerende functie. Nog eens 14,1% heeft een uitvoerende functie met leidinggevende taken. De resterende 4,3% van de werknemers heeft een functie die geheel uit leidinggeven bestaat. Tabel 3.1 laat zien dat hierin verschillen tussen de branches bestaan. Tabel 3.1 Functietype naar branche (N=10.357) Functietype Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz Uitsluitend uitvoerende functie Zowel uitvoerende als leidinggevende functie Uitsluitend leidinggevende functie 79,2% 75,3% 80,2% 82,0% 91,1% 83,9% 76,5% 79,8% 82,9% 15,5% 19,5% 15,3% 14,3% 6,5% 14,0% 15,4% 12,5% 12,6% 5.3% 5,1% 4,4% 3,7% 2,4% 2,0% 8,1% 7,7% 4,4% In de Thuis- en kraamzorg is het aandeel werknemers met een uitsluitend uitvoerende functie het grootst: een grote meerderheid van 90,4% van de werknemers werkt uitsluitend op uitvoerend niveau. De managementlaag van personen met een geheel leidinggevende functie is hier in vergelijking met de andere branches klein. De branche Welzijn en maatschappelijke dienstverlening laat een tegengesteld beeld zien. Het aandeel personen met een uitsluitend leidinggevende functie is hier relatief groot, te r- wijl het aandeel werknemers met uitsluitend uitvoererende taken kleiner is dan in de m eeste andere branches. Inhoud van de functie: VOV en niet-vov Wat betreft de inhoud van de functie, is te zien dat ruim de helft (54,6%) van de werknemers in de sector zorg en WJK behoort tot het verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel (VOV-personeel). De resterende 45,4% van de werknemers heeft een niet- VOV functie, bijvoorbeeld in management, staf, hotelfuncties of overige patiëntgerelateerde functies. 21

22 We zien sterke verschillen tussen de branches als het gaat om het aandeel VOV-personeel (zie tabel 3.2). Tabel 3.2 VOV-personeel naar branche (N=10.547) Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz VOV 62,8% 40,2% 39,1% 65,2% 83,9% 19,4% 57,7% 58,1% 82,7% Niet-VOV 37,2% 59,8% 60,9% 34,8% 16,1% 80,6% 42,3% 41,9% 17,3% De Thuiszorg en kraamzorg en Kinderopvang zijn de branches met het grootste aandeel VOVpersoneel. Met name de Kinderopvang springt er met 82,7% werknemers in een VOV-functie uit. Het aandeel VOV-personeel in de Ziekenhuiszorg en GGZ (en de overige zorg) is aanzienlijk kleiner dan in de meeste overige branches. Ook in de GGZ is het aandeel VOV-personeel in vergelijking met andere branches relatief klein. 3.2 Kwalificaties Opleidingsniveau Tabel 3.3 presenteert het opleidingsniveau van werknemers in de sector zorg en WJK. Tabel 3.3 Hoogst behaalde diploma (N=10.528) VOV Niet-VOV VMBO 1 15% 17% 13% Havo 2 4% 4% 3% VWO 3 1% 1% 2% MBO 40% 47% 31% HBO 30% 28% 34% WO 10% 3% 18% In de tabel is te zien dat het opleidingsniveau van werknemers met een niet aan VOV ger e- lateerde functie overwegend hoger is dan dat van VOV-personeel. Het grootste deel van de eerstgenoemde groep (52%) is hoger opgeleid, terwijl het aandeel hoger opgeleiden onder VOV-personeel 31% bedraagt. VOV-personeel is vaker opgeleid op MBO-niveau (47%), of heeft alleen de middelbare school afgemaakt (22%). 1 Of equivalent. 2 Of equivalent. 3 Of equivalent. 22

23 Ook tussen branches bestaan aanzienlijke verschillen als het gaat om het opleidingsniveau van de hier werkzame werknemers (zie tabel 3.4). Tabel 3.4 Hoogst behaalde diploma naar branche (N=9.728) Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz VMBO 1 11,5% 7,9% 12,0% 28,8% 30,1% 11,6% 6,8% 2,6% 6,8% Havo 2 2,1% 3,1% 6,4% 2,5% 3,7% 3,1% 1,9% 2,8% 0,9% VWO 3 0,7% 1,1% 2,5% 1,7% 1,1% 0,9% 1,3% 0,3% 0,4% MBO 46,5% 22,7% 26,1% 52,1% 48,2% 43,8% 26,6% 13,3% 64,5% HBO 34,0% 42,7% 36,5% 12.3% 15,2% 31,0% 51,1% 62,6% 22,3% WO 5,2% 22,4% 16,6% 2,7% 1,7% 9,5% 12,3% 18,4% 5,1% De Jeugdzorg kent met 81% het grootste aandeel hoger opgeleiden, gevolgd door de GGZ (65,1%) en WMD (63,4%). In de Verpleging en verzorging is het aandeel hoger opgeleiden met 15,0% juist relatief laag. De branche kent, evenals de Thuis- en kraamzorg, in vergelijking met andere branches een groot aandeel laag opgeleiden. 1 Of equivalent. 2 Of equivalent. 3 Of equivalent. 23

24 Zorg- en agogische opleidingen Naast het opleidingsniveau van werknemers, is het tevens interessant te kijken naar de inhoud van de gevolgde opleidingen. In het onderzoek is gekeken naar het aandeel werknemers dat een opleiding binnen de kwalificatiestructuur zorg en welzijn heeft gevolgd. Tabel 3.5 geeft hiervan een overzicht. Tabel 3.5 Aandeel werknemers met een diploma van een zorg- of agogische opleiding VOV Niet-VOV Medische opleiding (N=10.581) Gedragswetenschappelijke opleiding (N=10.527) Paramedische opleiding (N=10.485) Medisch-assisterende of ondersteunende opleiding (N=10.471) Verpleegkundige opleiding (N=10.484) Verpleegkundige vervolgopleiding (N=10.438) Verzorgende/helpende (N= ,8% 5,5% 14,9% 6,2% 4,7% 8,2% 6,3% 1,8% 11,9% 9,9% 4,0% 16,8% 21,6% 30,8% 10,2% 9,5% 13,7% 4,2% 24,2% 36,2% 9,7% Agogische opleiding (N=10.294) 24% 30% 16% Buiten kwalificatiestructuur (N=10.581) 22,7% 13,7% 33,5% De tabel laat zien dat bijna 23% van de werknemers een opleiding buiten de kwalificatiestructuur zorg en welzijn heeft gevolgd. Deze werknemers zijn daarmee niet specifiek voor het werk in de sector opgeleid, maar hebben een andere, mogelijk meer algemene, opleiding gehad. VOV-personeel heeft vaker een zorg- of agogische opleiding gevolgd dan werknemers in een niet aan VOV gerelateerde functie. In Bijlage 1 is een overzicht gegeven van de individuele opleidingen die tot de genoemde opleidingsvormen behoren. Een uitsplitsing naar branche maakt aanzienlijke verschillen tussen de branches inzichtelijk. 24

25 Tabel 3.6 Aandeel werknemers met een diploma van een zorg- of agogische opleiding naar branche Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz Medische opleiding (N=10.376) Gedragswetenschappelijke opleiding (N=10.393) Paramedische opleiding (N=10.363) Medisch-assisterende of ondersteunende opleiding (N=10.344) Verpleegkundige opleiding (N=10.359) Verpleegkundige vervolgopleiding (N=10.313) Verzorgende/helpende (N= Agogische opleiding (N=10.154) 5,1% 9,6% 19,1% 5,3% 6,4% 15,9% 3,2% 1,3% 2,2% 7,3% 17,3% 3,0% 1,7% 1,8% 5,3% 12,8% 17,9% 11,8% 3,3% 2,7% 12,9% 4,8% 1,2% 12,4% 2,4% 3,3% 1,0% 1,7% 1,7% 19,1% 2,5% 2,0% 36,3% 1,8% 2,3% 1,0% 23,3% 32,9% 38,4% 12,7% 20,3% 11,4% 8,1% 5,9% 3,4% 4,5% 10,6% 23,4% 2,7% 7,0% 6,7% 2,9% 2,3% 1,2% 20,1% 10,8% 9,4% 57,8% 53,2% 10,8% 8,5% 4,9% 16,0% 53,9% 30,3% 3,6% 8,5% 7,4% 13,3% 53,4% 55,5% 66,2% Buiten kwalificatiestructuur (N=10.581) 16,6% 21,5% 21,8% 24,0% 26,7% 23,1% 28,3% 24,3% 20,1% Tabel 3.6 laat zien dat een belangrijk deel van de werknemers in de WJK een opleiding buiten de kwalificatiestructuur zorg en welzijn heeft gevolgd. In de branches binnen de zorgsector ligt dit aandeel iets lager, waarbij de Gehandicaptenzorg het kleinste aandeel personeel met een niet aan zorg en welzijn gerelateerde opleiding kent. 25

26 EVC Een klein deel van de werknemers heeft voor het behalen van de benodigde kwalificaties gebruik gemaakt van een EVC-procedure. Tabel 3.7 maakt dit inzichtelijk. Tabel 3.7 Aandeel werknemers dat gebruik heeft gemaakt van een EVC-procedure (N=10.234) VOV Niet-VOV Wel EVC 4,1% 5,6% 2,3% Geen EVC 95,9% 94,4% 97,7% De tabel laat zien dat het aandeel werknemers dat gebruik heeft gemaakt van een EVC-traject onder VOV-personeel aanzienlijk hoger ligt dan onder werknemers in andere functies. Bij nadere analyse blijkt EVC inderdaad vooral ingezet te worden voor verplee g- kundige, helpende en verzorgende opleidingen. Na een uitsplitsing naar branche, is te zien dat werknemers in de Kinderopvang vaker dan werknemers in andere branches gebruik maken van een EVC-procedure. Tabel 3.8 Aandeel werknemers dat gebruik heeft gemaakt van een EVC-procedure naar branche (N=10.001) Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz Wel EVC 5,7% 3,7% 2,6% 4,6% 2,4% 3,8% 5,6% 2,5% 7,7% Geen EVC 94,3% 96,3% 97,4% 95,4% 97,6% 96,2% 94,4% 97,5% 92,3% In de Jeugdzorg, Ziekenhuiszorg en Thuiszorg en kraamzorg is EVC relatief weinig gebruikt 3.3 Aansluiting functies en kwalificaties Hoe verhouden de kwalificaties van werknemers in de sector zorg en WJK zich tot de functies waarin zij werkzaam zijn? Zijn werknemers voldoende gekwalificeerd voor de functie die zij uitoefenen of werken zij juist onder of boven hun niveau? Deze paragraaf beschrijft de aansluiting tussen functies en kwalificaties. Functieniveau t.o.v. opleidingsniveau Tabel 3.9 geeft weer hoe het niveau van de functie zich volgens de werknemers verhoudt tot het opleidingsniveau van werknemers. 26

27 Tabel 3.9 Verhouding functieniveau en opleidingsniveau (N=10.552) VOV Niet-VOV Het functieniveau is in overeenstemming met mijn opleidingsniveau 72% 72% 73% Het functieniveau is lager dan mijn opleidingsniveau 21% 22% 19% Het functieniveau is hoger dan mijn opleidingsniveau 7% 6% 8% De tabel laat zien dat niet iedereen werkt op het niveau waarvoor een opleiding is gevolgd. Dit geldt voor VOV-personeel in ongeveer gelijke mate als voor niet-vov personeel. Ruim een vijfde van alle werknemers geeft aan dat het functieniveau lager is dan het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Een klein deel van de werknemers (7%) werkt boven zijn (opleidings-)niveau. Een uitsplitsing naar branche laat zien dat het aandeel werknemers dat niet werkt op het niveau waarvoor een opleiding is gevolgd het grootst is in de Thuis- en kraamzorg en Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Tabel 3.10 Verhouding functieniveau en opleidingsniveau naar branche (N=10.376) Ghz GGZ Zkh V&V Tz en kz In overeenstemming Functieniveau lager Functieniveau hoger 65,5% 74,0% 76,1% 76,0% 67,4% 78,0% 67,8% 73,4% 68,3% 26,2% 16,9% 15,8% 18,1% 28,4% 14,3% 23,6% 22,1% 27,0% 8,3% 9,1% 8,1% 5,9% 4,3% 7,7% 8,6% 4,6% 4,7% Met name de Thuis- en kraamzorg kent een relatief groot onbenut potentieel onder de werknemers: 28,4% van de werknemers heeft een functie onder het opleidingsniveau en is daarmee overgekwalificeerd. In Ziekenhuiszorg en verpleging en verzorging is dit aanzienlijk minder vaak het geval: ruim driekwart van het personeel in deze branches geeft aan dat functieniveau en ople i- dingsniveau met elkaar in overeenstemming zijn. Opleidingsniveau collega s Ook het opleidingsniveau van collega s met dezelfde functie is een indicator voor de mate waarin functie en opleiding van een werknemer op elkaar aansluiten. Als het opleidingsniveau van de directe collega s afwijkt van dat van de werknemer zelf, kan dit erop wijzen dat de werknemer boven of onder zijn niveau werkt. 27

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2011

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2011 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2011 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werknemersenquête Zorg en WJK 2011 Rapport Suzanne de Visser Frank Schoenmakers

Nadere informatie

Werknemersenquête Zorg en WJK 2013

Werknemersenquête Zorg en WJK 2013 Werknemersenquête Zorg en WJK 2013 Werknemersenquête Zorg en WJK 2013 Douwe Grijpstra, Inge Harteveld, Patricia Honcoop, Mirjam Tom Zoetermeer, september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inhoud en methode

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Werknemersenquête Zorg en WJK 2015

Werknemersenquête Zorg en WJK 2015 Werknemersenquête en 2015 George Evers Karin Jettinghoff Gerard van Essen November 2015 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKNEMERSENQUÊTE... 1 1.2 BEGELEIDINGSCOMMISSIE... 2 1.3 LEESWIJZER... 2 2 METHODE

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Werknemersenquête 2017

Werknemersenquête 2017 Werknemersenquête 2017 september 2017 Karin Jettinghoff Daniël van Hassel Cisca Joldersma 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 De werknemersenquête 5 1.2 Begeleidingscommissie 6 1.3 Leeswijzer 6 2. Methode

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2011

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK. Werkgeversenquête Zorg en WJK 2011 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werkgeversenquête Zorg en WJK 2011 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werkgeversenquête Zorg en WJK 2011 Rapport eerste meting Suzanne de Visser

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Werkgeversenquête 4 Zorg en WJK 2013

Werkgeversenquête 4 Zorg en WJK 2013 Werkgeversenquête 4 Zorg en WJK 2013 Werkgeversenquête 4 Zorg en WJK 2013 Zoetermeer, 11 maart 2014 Voorwoord Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK wordt in opdracht van de volgende concerns

Nadere informatie

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011

Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Werkgeversenquête 2 Zorg en WJK 2011 Frank Schoenmakers Zoetermeer, 8 juni 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inhoud 7 1.1 Inhoud van de tweede werkgeversenquête 7

Nadere informatie

Aanbod van arbeid 2012

Aanbod van arbeid 2012 Bijlage B: Tabellen Auteurs Jan Dirk Vlasblom Edith Josten Marian de Voogd-Hamelink Bijlage B. Tabellen In deze bijlage zijn diverse tabellen opgenomen behorende bij het SCP-rapport Aanbod van Arbeid 2012

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2016

Werkgeversenquête 2016 Werkgeversenquête 2016 29 september 2016 Karin Jettinghoff Cisca Joldersma 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1 De werkgeversenquête 6 1.2 Begeleidingscommissie 7 1.3 Leeswijzer 7 2. Methode van onderzoek

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Werkgeversenquête 3 Zorg en WJK 2013

Werkgeversenquête 3 Zorg en WJK 2013 Werkgeversenquête 3 Zorg en WJK 2013 Werkgeversenquête 3 Zorg en WJK 2013 Douwe Grijpstra Inge Harteveld Patricia Honcoop Melanie de Ruiter Mirjam Tom Zoetermeer, juli 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4

Nadere informatie

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE

Factsheet Jeugdzorg. Datum MOVISIE Factsheet Jeugdzorg Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2015

Werkgeversenquête 2015 Werkgeversenquête 2015 Effecten van beleidsmaatregelen op de arbeidsmarkt in de Zorg en George Evers Karin Jettinghoff Gerard van Essen November 2015 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKGEVERSENQUÊTE...

Nadere informatie

Resultaten uitstroomonderzoek 2017

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn Januari 2011 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Karin Doornbos en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur Zorg & Welzijn:

Nadere informatie

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut.

Werkgeversenquête 2014. Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn. George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut. Werkgeversenquête 2014 Het HRM-beleid in de sector zorg en welzijn George Evers Karin Jettinghoff Janneke Wilschut 8 december 2014 1 Inhoud 1 INLEIDING... 1 1.1 DE WERKGEVERSENQUÊTE... 1 1.2 BEGELEIDINGSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Werknemers in de zorg geven hun mening over de zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Datum Auteur Status Versie Bestand 7 mei 2010 Concept 3.0 Nationale

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 Een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt

1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1 Inleiding: de metamorfose van de arbeidsmarkt 1.1 De beroepsbevolking in 1975 en 2003 11 1.2 De werkgelegenheid in 1975 en 2003 14 Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw trok de gemiddelde Nederlandse

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

Extra banen in de Ouderenzorg? Tevreden werknemers vasthouden. Instroom mbo-studenten neemt af. Geef gemotiveerden voor de zorg een kans!

Extra banen in de Ouderenzorg? Tevreden werknemers vasthouden. Instroom mbo-studenten neemt af. Geef gemotiveerden voor de zorg een kans! Calibris BPV - Barometer ZORG najaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer ZORG NAjaar 2011 Minister Schippers, VWS Ja, die twaalfduizend extra mensen komen

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds?

Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Hoe denkt de zorgsector over een BTW-compensatiefonds? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën Marieke Hollander Marjon Diepenhorst Projectnummer:

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn

Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Beleidsneutrale prognose HCA Zorg en Welzijn Zorg aan Zet nam in 2013, in samenwerking met de provincie Limburg, het initiatief om te komen tot een Human Capital agenda (HCA) voor de sector zorg en welzijn.

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Mobiliteit en bewegen in WJK

Mobiliteit en bewegen in WJK Mobiliteit en bewegen in WJK van der Velden, 29 augustus 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie