Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen"

Transcriptie

1 Rapport Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 11 oktober 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteur VERZ-CCZ J. Knollema Doorkiesnummer Tel. (020) Bestellingen Extra exemplaren kunt u bestellen via onze website (www.cvz.nl) of telefonisch bij de servicedesk onder nummer (020)

2 Inhoud: pag Inleiding 2 2. Ziekenhuizen 2 2.a. Contractering 2 2.b. Achtervangziekenhuizen 3 2.c. Niet gecontracteerde ziekenhuizen 3 2.d. Kosten e. Onderzoeksrapport Pharos 5 3. Apotheken 5 3.a. Contractering 5 3.b. Kosten c. Kosten c.1. Kosten 2010 naar regio 7 3.c.2. Kosten 2010 naar geslacht 7 3.c.3. Kosten 2010 naar geboortejaar 7 3.c.4. Kosten 2010 naar nationaliteit 8 3.d. Eigen betaling 9 4. Eerstelijnszorg 9 4.a. Rol GGD 9 4.b. Kosten c. Kosten naar regio 10 4.d. Tandartsen Kosten a. Uitvoeringsverslag vs. monitor 12 5.b. Kosten per zorgvorm 13 5.c. Samenvattend overzicht d. Meerjarencijfers Voorlichtingsactiviteiten

3 1. Inleiding Sinds 1 januari 2009 is het College voor zorgverzekeringen, op grond van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen 1. Uitgangspunt van de wet is dat de onverzekerbare vreemdeling zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg. Het CVZ kan pas een bijdrage verstrekken aan een zorgverlener als de zorgverlener de vordering niet op de onverzekerbare vreemdeling kan verhalen. Als onderdeel van zijn uitvoeringstaak monitort het CVZ de uitvoering van de regeling en rapporteert zijn bevindingen aan de minister van VWS. Voor u ligt de vierde rapportage. Eerdere rapportages zijn uitgebracht in maart 2009, oktober 2009 en april In de voorjaarsmonitor heeft het CVZ voorlopige cijfers gepresenteerd over de voor 2009 gemaakte zorgkosten. Dat overzicht kwam uit op 28 miljoen. In de nu voorliggende monitor heeft het CVZ deze cijfers geactualiseerd. Het CVZ raamt de zorgkosten 2009 nu op 14,2 miljoen 2. De verlaging komt vooral door de GGZ- en AWBZ-instellingen. In de voorjaarsmonitor is voor deze instellingen nog uitgegaan van het begrotingsbedrag van 15,5 miljoen. Op basis van de inmiddels ontvangen aanvragen is dat bedrag verlaagd naar 1,5 miljoen. In de volgende monitor zal het CVZ uitgebreider aandacht besteden aan de AWBZ- en GGZ-instellingen. Voor het jaar 2010 kan het CVZ op basis van de nota s van apotheken voor de eerste helft van het jaar de verdeling aangeven van de kosten naar regio, geslacht en geboortejaar. In vergelijking met 2009 geven deze cijfers een stabiel beeld. Voor het eerst bevat de monitor informatie over nationaliteiten. De drie belangrijkste nationaliteiten zijn Ghanees, Nigeriaans en Surinaams. Verder valt de grote spreiding over nationaliteiten op. 1 Naast niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen heeft de regeling ook betrekking op de, aan een IND-sticker herkenbare, vreemdelingen die op grond van artikel 8 f of h van de Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblijven. 2 Het CVZ ontvangt nog steeds nota s van ziekenhuizen van DBC s die in 2009 zijn geopend. 1

4 2. Ziekenhuizen 2.a. Contractering In de op 7 april 2010 uitgebrachte voorjaarsmonitor heeft het CVZ gemeld dat inmiddels 24 ziekenhuizen waren gecontracteerd voor de levering van ziekenhuiszorg 3 aan onverzekerbare vreemdelingen. De voorjaarsmonitor bevat verder de volgende passage: Het CVZ kan voor niet direct toegankelijke zorg alleen een vergoeding geven aan gecontracteerde ziekenhuizen. Daarbij is overwogen dat deze zorgverleners daardoor vertrouwd raken met de specifieke eisen die gesteld worden aan de zorgverlening aan illegalen waardoor de kosten ook beheersbaar zouden blijven. Het CVZ heeft de indruk dat dit uitgangspunt ook bij uitbreiding van het aantal gecontracteerde ziekenhuizen overeind kan blijven. Het CVZ onderzoekt daarom de mogelijkheid om additioneel ziekenhuizen te contracteren. Daarbij denkt het CVZ aan Amsterdam, waar de meeste ziekenhuiszorg aan illegalen wordt geleverd. Verder is ten tijde van de aanbesteding abusievelijk geen afzonderlijk perceel voor de GGD-regio Leiden gecreëerd. Die omissie zou het CVZ willen herstellen. In de regio Amsterdam is inmiddels met ingang van 1 juli 2010, naast het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), ook het Academisch Medisch Centrum (AMC) gecontracteerd. Verder is sinds 1 juli 2010 het Diaconessenhuis te Leiden gecontracteerd. Met de contractering van deze beide ziekenhuizen is de contractering van ziekenhuiszorg afgerond. 2.b. Achtervangziekenhuizen De door het CVZ gecontracteerde ziekenhuizen leveren in ieder geval 95% van de DBC s uit het A-segment. Bij de meeste gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt een klein gedeelte van het zorgaanbod. Om tot een dekkend zorgaanbod te komen, heeft het CVZ een aantal ziekenhuizen aanvullend gecontracteerd. Deze ziekenhuizen kunnen zorg leveren op doorverwijzing van een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis. De contractering van deze achtervangziekenhuizen vindt plaats op geleide van de casuïstiek die zich voordoet. Inmiddels heeft het CVZ 17 ziekenhuizen als achtervangziekenhuis gecontracteerd. 3 Waar in deze monitor wordt gesproken over het leveren van zorg wordt gedoeld op medisch noodzakelijke zorg die, bij inkomstenderving, in aanmerking komt voor een bijdrage van het CVZ. 2

5 Daarbij is sprake van de volgende categorieën van instellingen: A. Academische ziekenhuizen; B. Gespecialiseerde instellingen (bv. epilepsiekliniek); C. Instellingen die nauw gelieerd zijn aan de gecontracteerde instellingen (bv. de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis). Verder is het met name bij nierdialysepatiënten om capaciteitsredenen noodzakelijk om per individuele patiënt de zorg te organiseren. 2.c. Niet gecontracteerde ziekenhuizen De niet gecontracteerde ziekenhuizen kunnen uitsluitend een vergoeding ontvangen voor direct toegankelijke zorg. Dat betreft zorg waarbij doorverwijzing of overplaatsing naar een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis medisch niet verantwoord is. Het CVZ beschouwt, in het kader van deze regeling, alle zorg rondom zwangerschap en bevalling tot direct toegankelijke zorg. Deze zorg kan daardoor, tegen de wettelijk vastgestelde vergoeding van 100% van de oninbare vordering, ook geleverd worden door de niet gecontracteerde ziekenhuizen. 2.d. Kosten 2009 Op 12 april 2010 heeft het CVZ aan de minister van VWS het Financieel Verslag Uitvoeringstaken CVZ 2009 (verder te noemen: Uitvoeringsverslag 2009) uitgebracht. Dit verslag bevat onder andere een overzicht van de in 2009 voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen door het CVZ gemaakte kosten. In 2009 was door het CVZ 2,62 miljoen betaald. DBC-nota s worden toegerekend naar het zorgjaar waarin zij zijn geopend. Maar ziekenhuizen kunnen de nota pas indienen nadat de DBC is gesloten. Daarbij kost het nog enkele maanden om een DBC te valideren. Het ziekenhuis moet de nota vervolgens eerst op de onverzekerbare vreemdeling verhalen. DBC-nota s komen daardoor met grote vertraging bij het CVZ binnen. Het was in het voorjaar van 2010 daarom nog niet goed mogelijk om een raming te maken van de ziekenhuiskosten over het zorgjaar 2009 die nog in 2010 zouden worden ingediend. Als voorlopige raming werd uitgegaan van een balanspost van 6 miljoen, waarmee de totale ziekenhuiskosten op 8,6 miljoen zouden uitkomen. Omdat ziekenhuizen nog steeds DBC s over 2009 declareren kan nog geen afsluitend kostencijfer over 2009 worden gegeven. De raming van 8,6 miljoen lijkt echter redelijk accuraat. 3

6 2.e. Onderzoeksrapport Pharos Pharos heeft in 2008 en 2009, in samenwerking met Defence for Children International Nederland en UNICEF Nederland een verkennend onderzoek uitgevoerd met als belangrijkste doel het in kaart brengen van knelpunten ten aanzien van de ziekenhuiszorg voor ongedocumenteerde kinderen. Het onderzoeksrapport, getiteld Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg is in juni 2010 uitgebracht en door Pharos ook ter kennis gebracht van het ministerie van VWS. De aanbevelingen luiden, samengevat, als volgt: 1. Geef meer voorlichting aan m.n. huisartsen; 2. Protocolleer de zorg; 3. Geef meer voorlichting aan ziekenhuis(medewerkers); 4. Contracteer ziekenhuizen met ervaring met ongedocumenteerden; 5. Vergoed planbare zorg voor kinderen in alle ziekenhuizen; 6. Doe vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld de GGZ. Aanbeveling 1: De Amsterdamse huisartsen zijn door het CVZ geïnformeerd over de contractering van het AMC. In die brief is ook de regeling nog weer uitgelegd. De aanbevelingen 2 en 6 richten zich niet tot het CVZ. Aanbeveling 3: Op 1 juni 2010 heeft het CVZ een brief gezonden aan alle ziekenhuizen (zie ook hoofdstuk 6). Het CVZ is verder voornemens om alle gecontracteerde ziekenhuizen uit te nodigen voor een overleg in november. Aanbeveling 4: Ervaring met ongedocumenteerden is geen criterium geweest bij de contractering van ziekenhuizen. Maar de contractering van ziekenhuizen is natuurlijk wel ingegeven door de gedachte dat daardoor juist een beperkte kring van ziekenhuizen onstaat die ervaren raken in het verlenen van ziekenhuiszorg aan ongedocumenteerden. Aanbeveling 5 richt zich tot de politiek, maar lijkt in tegenspraak met de vierde aanbeveling. 4

7 3. Apotheken 3.a. Contractering Voor de levering van geneesmiddelen heeft het CVZ gestreefd naar de contractering van één apotheek per gemeente. Er zijn 401 gemeenten met een openbare apotheek. Het CVZ contracteerde inmiddels 355 apotheken. Daarvan hebben er 41 over 2009 meer dan gedeclareerd. De voorjaarsmonitor bevat de volgende passage: Op verzoek van de wetgever heeft het CVZ een beperkt aantal apotheken gecontracteerd. Net als bij de ziekenhuizen is het daarbij de overweging geweest dat de gecontracteerde apotheken ervaring opdoen met het leveren van geneesmiddelen aan illegalen waardoor de kosten beheersbaar blijven. Het CVZ ziet mogelijkheden om binnen dit uitgangspunt het aantal gecontracteerde apotheken beperkt uit te breiden. Het betreft dan de percelen waar het gedeclareerde bedrag per gecontracteerde apotheek hoger is dan Het CVZ onderzoekt daarom de mogelijkheid om additioneel apotheken te contracteren in de steden Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Met ingang van 1 juli 2010 is in Amsterdam een zesde apotheek gecontracteerd en is in Leiden een tweede apotheek gecontracteerd. Voor de overige genoemde steden heeft het onderzoek als uitkomst gehad dat geen extra apotheek zal worden gecontracteerd. Deze conclusie komt voort uit de volgende overwegingen: - de gecontracteerde apotheek is centraal gelegen; - door een relatief hoog aantal HIV/AIDS-patiënten is het aantal patiënten waarvoor wordt gedeclareerd lager dan de kostengegevens deden vermoeden; - de gecontracteerde apotheek heeft inmiddels een netwerk opgebouwd met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen; - binnen deze steden is sprake van korte reisafstanden. Daarbij is per stad overigens sprake van een verschillende combinatie van deze factoren. 3.b. Kosten 2009 Het declaratieverkeer van de gecontracteerde apotheken verloopt elektronisch via Clearing House Apothekers. Bij de apotheken is daardoor sprake van de minste vertraging tussen de levering van zorg en de betaling door het CVZ. In het Uitvoeringsverslag 2009 heeft het CVZ de kosten voor 2009 vastgesteld op 2,76 miljoen. In dat bedrag is niet de declaratie opgenomen die in januari 2010 is uitbetaald voor de 5

8 in december 2009 ter hand gestelde geneesmiddelen. Rekening houdend met die laatste betaling heeft het CVZ al in de voorjaarsmonitor gemeld dat de kosten voor geneesmiddelen in ,0 miljoen bedragen. 3.c. Kosten 2010 Deze monitor bevat geactualiseerde informatie over de zorgkosten Deze paragraaf bevat, uitsluitend voor geneesmiddelen, informatie over de kosten voor Voor de overige zorgvormen kan die informatie nog niet worden gegeven omdat daar sprake is van een grotere tijdsspanne tussen de zorglevering en de declaratie. Over de eerste zes maanden van 2010 bedroegen de kosten 1,526 miljoen. Dit cijfer bevestigt het stabiele beeld van de kosten voor geneesmiddelen. 3.c.1. Kosten 2010 naar regio Verdeling van deze 1,526 miljoen naar GGD-regio geeft het volgende beeld. Regio Bedrag % Amsterdam ,3% Rotterdam-Rijnmond ,3% Den Haag ,5% Zuid-Holland West ,0% Utrecht ,8% Hollands Midden ,5% Hart voor Brabant ,1% Groningen ,9% Regio Nijmegen ,8% Fryslân ,7% Gelderland Midden ,4% Kennemerland ,1% IJsselland ,1% Hollands Noorden ,0% Gelre IJssel ,8% West Brabant ,8% Brabant Zuidoost ,7% Flevoland ,7% Regio Twente ,6% Midden Nederland ,5% Zuid-Holland Zuid ,3% Gooi en Vechtstreek ,2% Zuid Limburg ,2% Zaanstreek-Waterland ,2% Limburg Noord ,2% Zeeland ,1% Drenthe 883 0,1% Rivierenland 259 0,0% Totaal ,0% 6

9 Dit overzicht maakt duidelijk dat het zwaartepunt van de uitvoering van de regeling in de Randstad ligt, met de hoofdstad als duidelijke uitschieter. Ten opzichte van 2009 is daarbij sprake van een ongewijzigd beeld. 3.c.2. Kosten 2010 naar geslacht Verdeling van deze 1,526 miljoen naar geslacht geeft het volgende beeld. Geslacht Bedrag % Man % Vrouw % Totaal % Ter vergelijking. In 2009 was de verhouding man/vrouw: 67/33. 3.c.3. Kosten 2010 naar geboortejaar Verdeling van deze 1,526 miljoen naar geboortejaar geeft het volgende beeld. Geboortejaar Bedrag % ,2% ,1% ,9% ,4% ,4% < ,9% Totaal ,0% Ten opzichte van 2009 is daarbij sprake van een ongewijzigd beeld. 3.c.4. Kosten 2010 naar nationaliteit In deze monitor is het CVZ voor het eerst in staat om een verdeling van de kosten naar natie te geven. De 10 belangrijkste landen: Nationaliteit Bedrag % Ghana ,7% Nigeria ,3% Suriname ,3% Marokko ,5% Brazilië ,4% Turkije ,3% China ,0% Angola ,1% Somalië ,1% Sierra Leone ,1% Totaal ,7% 7

10 Het CVZ heeft de GGD en ook geïnformeerd over de kostenverdeling naar nationaliteit in hun regio. De GGD en kunnen deze informatie gebruiken bij hun regionale afstemmingsactiviteiten. 3.d. Eigen betaling In de voorjaarsmonitor is geconstateerd dat een aantal softwaresystemen niet in staat is om de eigen betaling correct te registreren. Helaas moet geconstateerd worden dat hierin nog geen verbetering is opgetreden. Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat softwaresystemen zo zijn ingericht dat het veld dat bedoeld is voor het registreren van de eigen bijdrage automatisch gevuld wordt door de bij het geneesmiddel behorende GVS-bijdrage. Het veld kan daardoor niet gevuld worden met de feitelijk door de illegaal betaalde bijdrage. Het CVZ heeft deze problematiek besproken met Vektis, die de gegevensstandaard beheert. Als vervolgstap zal het CVZ de betrokken softwareleveranciers verzoeken om het mogelijk te maken dat de door het CVZ gecontracteerde apotheken deze GVS-bijdrage kunnen overschrijven met de feitelijk betaalde bijdrage. 8

11 4. Eerstelijnszorg 4.a. Rol GGD De GGD en verwerkten tot en met 2008 voor de stichting Koppeling declaraties van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kraamhulp-organisaties en paramedici. Het CVZ heeft de GGD en gemandateerd om deze rol ook in 2009 namens het CVZ uit te voeren. GGD en behandelden declaraties vooral, als onderdeel van hun verantwoordelijkheid voor de openbare gezondheidszorg, om een vinger aan de pols te kunnen houden bij de ontwikkelingen op het terrein van de zorgverlening aan onverzekerbare vreemdelingen. Maar als zij daarbij voorzien worden van goede informatie over de gedeclareerde kosten is het niet noodzakelijk dat zij ook zelf de declaraties verwerken. Het CVZ heeft de GGD en de keuze voorgelegd om de declaraties van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kraamhulpen en paramedici na 1 januari 2010 zelf af te blijven handelen of door het CVZ te laten afhandelen. Alleen de GGD en in de provincie Friesland en de regio Den Haag hebben er voor gekozen om het declaratieverkeer voor deze zorgvormen in 2010 zelf te blijven verzorgen. Voor alle overige regio s heeft het CVZ met ingang van 1 januari 2010 de afhandeling van de declaraties voor de eerstelijnszorg van de GGD en overgenomen. De instroom van declaraties uit de eerstelijnszorg bij het CVZ is in februari/maart 2010 op gang gekomen. Het CVZ heeft deze declaratiestroom goed kunnen opvangen. Slechts voor de ergotherapie en de logopedie heeft het enkele maanden geduurd voordat de verwerking goed was ingericht. 4.b. Kosten 2009 Het CVZ heeft in 2009 voorschotten uitbetaald aan de GGD en. Deze voorschotten, met een totaalbedrag van 1,38 miljoen, waren opgenomen in het Uitvoeringsverslag Op basis van de kwartaaloverzichten van de GGD en was in de voorjaarsmonitor een voorlopige kostenraming opgenomen van de zorgkosten 2009 voor de eerstelijnszorg. Inmiddels kan een kostenoverzicht worden gegeven dat gebaseerd is op de van de GGD en ontvangen declaraties over

12 Zorgvorm Bedrag Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Laboratorium Paramedici Hulpmiddelen Totaal c. Kosten naar regio Verdeling van deze kosten naar GGD-regio geeft het volgende beeld: Regio Bedrag % Amsterdam ,8% Rotterdam Rijnmond ,7% Den Haag ,5% Groningen ,5% Hart voor Brabant ,0% Utrecht ,3% Hollands Midden ,0% Brabant Zuidoost ,3% Nijmegen ,8% Gelre IJssel ,6% Fryslân ,3% Gelderland Midden ,3% Flevoland ,1% Twente ,1% Zuid Holland zuid ,0% Zuid-Limburg ,9% Gooi en Vechtstreek ,9% Zaanstreek-Waterland ,6% Noord Limburg ,6% Kennemerland ,6% Zeeland ,6% Hollands Noorden ,5% Totaal ,0% 4.d. Tandartsen Het CVZ heeft in de voorgaande rapportages bijzondere aandacht besteed aan de mondzorg. Het CVZ heeft dat gedaan op verzoek van de minister én omdat dit onderdeel door hulpverleningsorganisaties als voornaamste knelpunt van de huidige regeling wordt ervaren. In de voorjaarsmonitor heeft het CVZ uitgebreid aandacht aan dit onderwerp besteed. Daarbij is toegezegd dat het CVZ bijzondere aandacht voor dit onderwerp zal blijven houden. Hoewel duidelijk is dat hulpverleningsorganisaties de beperkte dekking voor mondzorg als knelpunt blijven ervaren, kan het CVZ slechts constateren dat zich sinds het uitbrengen van de 10

13 vorige monitor geen nieuwe ontwikkelingen bij dit onderwerp hebben voorgedaan. Het CVZ constateert een terugloop in het aantal meldingen over problemen bij de mondzorg. Het lijkt echter aannemelijk dat die terugloop veroorzaakt wordt door het feit dat de melders weten dat dit onderwerp bekend is bij het CVZ. Als onderdeel van het op 29 maart 2010 uitgebrachte Pakketadvies 2010 heeft het CVZ geadviseerd het recht op mondzorg voor jeugdige verzekerden te beperken tot achttien jaar. De minister heeft dit advies inmiddels overgenomen. Daardoor wordt op 1 januari 2011 ook bij de uitvoering van de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen de huidige leeftijdsgrens van 22 jaar verlaagd naar 18 jaar. 11

14 5. Kosten a. Uitvoeringsverslag vs. monitor In de financiële verslaglegging verantwoordt het CVZ de voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen gemaakte kosten op basis van de feitelijk in het betreffende kalenderjaar gedane betalingen. Het Uitvoeringsverslag 2009 bevatte het volgende kostenoverzicht (in miljoenen euro s): Zorgvorm Bedrag Ziekenhuizen 2,62 Apotheken 2,76 Eerstelijnszorg 1,38 Ambulancevervoer 0,01 Hulpmiddelen 0,02 Afrekening GGD en ,79 Totaal 6,00 In deze monitor worden de kosten toegerekend naar het jaar waarin de gedeclareerde zorg is geleverd. Naar de mening van het CVZ is die benadering als managementinformatie relevanter, zeker gezien de op dit moment nog steeds aanwezige aanloopeffecten. Toerekening naar het zorgjaar geeft immers een beter inzicht in de structureel te verwachten kosten. Overigens zal het verschil tussen beide benaderingen de komende jaren snel kleiner worden. 5.b. Kosten per zorgvorm Ziekenhuizen, apotheken, eerstelijnszorg Voor deze zorgvormen is in de voorgaande hoofdstukken al aandacht besteed aan de hoogte van de kosten in Zorgvorm Bedrag Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Laboratorium Paramedici Hulpmiddelen Totaal

15 Ambulancevervoer In 2009 is betaald voor ambulancevervoer. Hulpmiddelen In 2009 is betaald voor hulpmiddelen (waarvan via via de GGD en). AWBZ- en GGZ-instellingen Het CVZ heeft 21 rechtspersonen gecontracteerd voor de levering van AWBZ-zorg. Het CVZ heeft 38 rechtspersonen gecontracteerd voor de levering van GGZ-zorg. In de contracten is bepaald dat de instelling uiterlijk 1 april 2010 een declaratie moet indienen over het zorgjaar Het CVZ kon daarom in de voorjaarsmonitor geen inzicht geven in de kosten voor AWBZ- en GGZ-zorg. Bij gebrek aan betere informatie kon het CVZ op dat moment niets anders doen dan het totale begrote bedrag ad als raming opnemen. Inmiddels zijn de declaraties over 2009 ontvangen en beoordeeld. De kosten voor AWBZ-zorg bedragen 0,2 miljoen. De kosten voor GGZ-zorg bedragen 1,3 miljoen. De totale kosten voor AWBZ- en GGZ-zorg bedragen dus slechts 10% van de kosten waar ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel van werd uitgegaan. Overigens zal het CVZ het declaratieverkeer met de GGZinstellingen anders in gaan richten. Aangezien inmiddels ook voor de GGZ-sector inmiddels de DBC-systematiek volledig is ingevoerd, zal het CVZ de GGD en in de gelegenheid stellen om oninbare vorderingen te declareren nadat de DBC is afgesloten en gevalideerd. 5.c. Samenvattend overzicht 2009 Het voorgaande leidt tot het volgende samenvattend overzicht: Zorgvorm Begroting Kosten AWBZ- en GGZ-instellingen Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Hulpmiddelen Ambulancevervoer Paramedische zorg Laboratoriumkosten Totaal

16 Uit dit overzicht blijkt dat, met uitzondering van farmacie, sprake is van een forse onderschrijding van de begrote bedragen. 5.d. Meerjarencijfers Het CVZ kan de cijfers voor 2009 in meerjarenperspectief plaatsen voor zover het zorgvormen betreft die tot en met 2008 gebruik maakten van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling. Voor de overige zorgvormen beschikt het CVZ niet over historische kostengegevens. Binnen deze beperking is het mogelijk om het volgende overzicht op te stellen: Zorgvorm AWBZ en GGZ Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Hulpmiddelen Ambulancevervoer Paramedici Overige zorg Totaal Bij huisartsenzorg hoort nog de toelichting dat de vergoeding van deze zorg sinds % bedraagt van de oninbare vordering. De oninbare vordering in 2009 bedroeg dus De daling van het beroep op huisartsenzorg is dus minder sterk geweest dan het bovenstaande overzicht zou doen vermoeden. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van ziekenhuiszorg, AWBZ-zorg en GGZ-zorg, waarvoor tot en met 2008 afzonderlijke regelingen bestonden. Als het bovenstaande overzicht voor deze kostenpost wordt gecorrigeerd is van 2008 naar 2009 sprake van een daling van 5,5 miljoen naar 4,1 miljoen. 14

17 6. Voorlichtingsactiviteiten Sinds het uitbrengen van de vorige monitor (begin april 2010) heeft het CVZ de volgende voorlichtingsactiviteiten ondernomen: - Op 1 juni 2010 is aan alle ziekenhuizen een brief gezonden met een herhaling van de uitleg van de regeling, een uitleg voor het begrip illegaal en een conceptpublicatie voor het personeelsblad van de ziekenhuizen; - Op 9 september 2010 heeft het CVZ deelgenomen aan de vergadering van de Stuurgroep Lampion waarbij door het CVZ informatie is gegeven over de uitvoering van de regeling; - Op 22 september 2010 heeft het CVZ overleg gevoerd met het Breed Medisch Overleg 4 waarbij door het CVZ eveneens informatie is gegeven over de uitvoering van de regeling; - Het CVZ heeft werkbezoeken gebracht aan 5 apotheken met een hoge omzet; - Het team onverzekerbare vreemdelingen beantwoordt dagelijks per mail en telefonisch vragen over de regeling die gesteld worden door zorgverleners, hulpverleningsorganisaties en (kennissen van) onverzekerbare vreemdelingen. De stichting Inlia te Groningen heeft bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over het gebruik van de term illegalen door het CVZ. Deze term wordt door de stichting Inlia als stigmatiserend ervaren. Naar aanleiding van deze klacht heeft het CVZ de term illegalen op de website vervangen door onverzekerbare vreemdelingen. Ook de regeling wordt sindsdien aangeduid als de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. College voor zorgverzekeringen Voorzitter Raad van Bestuur dr. P.C. Hermans 4 Het BMO is een netwerk van organisaties en personen die betrokken zijn bij de medische zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning. 15

5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Rapport 5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 13 april 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2007 College voor zorgverzekeringen Rapport Jaarverslag 2007 Op 15 maart 2008 uitgebracht aan de minister van VWS Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2012 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE DIRECTIE... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE DIRECTIE... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG... 5 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS

ZORGTHERMOMETER. Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS ZORGTHERMOMETER Winternummer 2006 A CTUELE INFORMATIE VOOR ZORGVERZEKERAARS Vektis Vektis is het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche en richt zich zowel op de branche als op individuele verzekeraars.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 Stad Holland Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XVI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2014

Welkom bij Stad Holland 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2014 100222-Bij SH00-2014 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie