Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen"

Transcriptie

1 Rapport Monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 11 oktober 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen Fax (020) Internet Volgnummer Afdeling Auteur VERZ-CCZ J. Knollema Doorkiesnummer Tel. (020) Bestellingen Extra exemplaren kunt u bestellen via onze website (www.cvz.nl) of telefonisch bij de servicedesk onder nummer (020)

2 Inhoud: pag Inleiding 2 2. Ziekenhuizen 2 2.a. Contractering 2 2.b. Achtervangziekenhuizen 3 2.c. Niet gecontracteerde ziekenhuizen 3 2.d. Kosten e. Onderzoeksrapport Pharos 5 3. Apotheken 5 3.a. Contractering 5 3.b. Kosten c. Kosten c.1. Kosten 2010 naar regio 7 3.c.2. Kosten 2010 naar geslacht 7 3.c.3. Kosten 2010 naar geboortejaar 7 3.c.4. Kosten 2010 naar nationaliteit 8 3.d. Eigen betaling 9 4. Eerstelijnszorg 9 4.a. Rol GGD 9 4.b. Kosten c. Kosten naar regio 10 4.d. Tandartsen Kosten a. Uitvoeringsverslag vs. monitor 12 5.b. Kosten per zorgvorm 13 5.c. Samenvattend overzicht d. Meerjarencijfers Voorlichtingsactiviteiten

3 1. Inleiding Sinds 1 januari 2009 is het College voor zorgverzekeringen, op grond van artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, verantwoordelijk voor het verstrekken van bijdragen aan zorgverleners die inkomsten derven als gevolg van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen 1. Uitgangspunt van de wet is dat de onverzekerbare vreemdeling zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de geleverde zorg. Het CVZ kan pas een bijdrage verstrekken aan een zorgverlener als de zorgverlener de vordering niet op de onverzekerbare vreemdeling kan verhalen. Als onderdeel van zijn uitvoeringstaak monitort het CVZ de uitvoering van de regeling en rapporteert zijn bevindingen aan de minister van VWS. Voor u ligt de vierde rapportage. Eerdere rapportages zijn uitgebracht in maart 2009, oktober 2009 en april In de voorjaarsmonitor heeft het CVZ voorlopige cijfers gepresenteerd over de voor 2009 gemaakte zorgkosten. Dat overzicht kwam uit op 28 miljoen. In de nu voorliggende monitor heeft het CVZ deze cijfers geactualiseerd. Het CVZ raamt de zorgkosten 2009 nu op 14,2 miljoen 2. De verlaging komt vooral door de GGZ- en AWBZ-instellingen. In de voorjaarsmonitor is voor deze instellingen nog uitgegaan van het begrotingsbedrag van 15,5 miljoen. Op basis van de inmiddels ontvangen aanvragen is dat bedrag verlaagd naar 1,5 miljoen. In de volgende monitor zal het CVZ uitgebreider aandacht besteden aan de AWBZ- en GGZ-instellingen. Voor het jaar 2010 kan het CVZ op basis van de nota s van apotheken voor de eerste helft van het jaar de verdeling aangeven van de kosten naar regio, geslacht en geboortejaar. In vergelijking met 2009 geven deze cijfers een stabiel beeld. Voor het eerst bevat de monitor informatie over nationaliteiten. De drie belangrijkste nationaliteiten zijn Ghanees, Nigeriaans en Surinaams. Verder valt de grote spreiding over nationaliteiten op. 1 Naast niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen heeft de regeling ook betrekking op de, aan een IND-sticker herkenbare, vreemdelingen die op grond van artikel 8 f of h van de Vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblijven. 2 Het CVZ ontvangt nog steeds nota s van ziekenhuizen van DBC s die in 2009 zijn geopend. 1

4 2. Ziekenhuizen 2.a. Contractering In de op 7 april 2010 uitgebrachte voorjaarsmonitor heeft het CVZ gemeld dat inmiddels 24 ziekenhuizen waren gecontracteerd voor de levering van ziekenhuiszorg 3 aan onverzekerbare vreemdelingen. De voorjaarsmonitor bevat verder de volgende passage: Het CVZ kan voor niet direct toegankelijke zorg alleen een vergoeding geven aan gecontracteerde ziekenhuizen. Daarbij is overwogen dat deze zorgverleners daardoor vertrouwd raken met de specifieke eisen die gesteld worden aan de zorgverlening aan illegalen waardoor de kosten ook beheersbaar zouden blijven. Het CVZ heeft de indruk dat dit uitgangspunt ook bij uitbreiding van het aantal gecontracteerde ziekenhuizen overeind kan blijven. Het CVZ onderzoekt daarom de mogelijkheid om additioneel ziekenhuizen te contracteren. Daarbij denkt het CVZ aan Amsterdam, waar de meeste ziekenhuiszorg aan illegalen wordt geleverd. Verder is ten tijde van de aanbesteding abusievelijk geen afzonderlijk perceel voor de GGD-regio Leiden gecreëerd. Die omissie zou het CVZ willen herstellen. In de regio Amsterdam is inmiddels met ingang van 1 juli 2010, naast het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), ook het Academisch Medisch Centrum (AMC) gecontracteerd. Verder is sinds 1 juli 2010 het Diaconessenhuis te Leiden gecontracteerd. Met de contractering van deze beide ziekenhuizen is de contractering van ziekenhuiszorg afgerond. 2.b. Achtervangziekenhuizen De door het CVZ gecontracteerde ziekenhuizen leveren in ieder geval 95% van de DBC s uit het A-segment. Bij de meeste gecontracteerde ziekenhuizen ontbreekt een klein gedeelte van het zorgaanbod. Om tot een dekkend zorgaanbod te komen, heeft het CVZ een aantal ziekenhuizen aanvullend gecontracteerd. Deze ziekenhuizen kunnen zorg leveren op doorverwijzing van een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis. De contractering van deze achtervangziekenhuizen vindt plaats op geleide van de casuïstiek die zich voordoet. Inmiddels heeft het CVZ 17 ziekenhuizen als achtervangziekenhuis gecontracteerd. 3 Waar in deze monitor wordt gesproken over het leveren van zorg wordt gedoeld op medisch noodzakelijke zorg die, bij inkomstenderving, in aanmerking komt voor een bijdrage van het CVZ. 2

5 Daarbij is sprake van de volgende categorieën van instellingen: A. Academische ziekenhuizen; B. Gespecialiseerde instellingen (bv. epilepsiekliniek); C. Instellingen die nauw gelieerd zijn aan de gecontracteerde instellingen (bv. de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis). Verder is het met name bij nierdialysepatiënten om capaciteitsredenen noodzakelijk om per individuele patiënt de zorg te organiseren. 2.c. Niet gecontracteerde ziekenhuizen De niet gecontracteerde ziekenhuizen kunnen uitsluitend een vergoeding ontvangen voor direct toegankelijke zorg. Dat betreft zorg waarbij doorverwijzing of overplaatsing naar een door het CVZ gecontracteerd ziekenhuis medisch niet verantwoord is. Het CVZ beschouwt, in het kader van deze regeling, alle zorg rondom zwangerschap en bevalling tot direct toegankelijke zorg. Deze zorg kan daardoor, tegen de wettelijk vastgestelde vergoeding van 100% van de oninbare vordering, ook geleverd worden door de niet gecontracteerde ziekenhuizen. 2.d. Kosten 2009 Op 12 april 2010 heeft het CVZ aan de minister van VWS het Financieel Verslag Uitvoeringstaken CVZ 2009 (verder te noemen: Uitvoeringsverslag 2009) uitgebracht. Dit verslag bevat onder andere een overzicht van de in 2009 voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen door het CVZ gemaakte kosten. In 2009 was door het CVZ 2,62 miljoen betaald. DBC-nota s worden toegerekend naar het zorgjaar waarin zij zijn geopend. Maar ziekenhuizen kunnen de nota pas indienen nadat de DBC is gesloten. Daarbij kost het nog enkele maanden om een DBC te valideren. Het ziekenhuis moet de nota vervolgens eerst op de onverzekerbare vreemdeling verhalen. DBC-nota s komen daardoor met grote vertraging bij het CVZ binnen. Het was in het voorjaar van 2010 daarom nog niet goed mogelijk om een raming te maken van de ziekenhuiskosten over het zorgjaar 2009 die nog in 2010 zouden worden ingediend. Als voorlopige raming werd uitgegaan van een balanspost van 6 miljoen, waarmee de totale ziekenhuiskosten op 8,6 miljoen zouden uitkomen. Omdat ziekenhuizen nog steeds DBC s over 2009 declareren kan nog geen afsluitend kostencijfer over 2009 worden gegeven. De raming van 8,6 miljoen lijkt echter redelijk accuraat. 3

6 2.e. Onderzoeksrapport Pharos Pharos heeft in 2008 en 2009, in samenwerking met Defence for Children International Nederland en UNICEF Nederland een verkennend onderzoek uitgevoerd met als belangrijkste doel het in kaart brengen van knelpunten ten aanzien van de ziekenhuiszorg voor ongedocumenteerde kinderen. Het onderzoeksrapport, getiteld Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg is in juni 2010 uitgebracht en door Pharos ook ter kennis gebracht van het ministerie van VWS. De aanbevelingen luiden, samengevat, als volgt: 1. Geef meer voorlichting aan m.n. huisartsen; 2. Protocolleer de zorg; 3. Geef meer voorlichting aan ziekenhuis(medewerkers); 4. Contracteer ziekenhuizen met ervaring met ongedocumenteerden; 5. Vergoed planbare zorg voor kinderen in alle ziekenhuizen; 6. Doe vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld de GGZ. Aanbeveling 1: De Amsterdamse huisartsen zijn door het CVZ geïnformeerd over de contractering van het AMC. In die brief is ook de regeling nog weer uitgelegd. De aanbevelingen 2 en 6 richten zich niet tot het CVZ. Aanbeveling 3: Op 1 juni 2010 heeft het CVZ een brief gezonden aan alle ziekenhuizen (zie ook hoofdstuk 6). Het CVZ is verder voornemens om alle gecontracteerde ziekenhuizen uit te nodigen voor een overleg in november. Aanbeveling 4: Ervaring met ongedocumenteerden is geen criterium geweest bij de contractering van ziekenhuizen. Maar de contractering van ziekenhuizen is natuurlijk wel ingegeven door de gedachte dat daardoor juist een beperkte kring van ziekenhuizen onstaat die ervaren raken in het verlenen van ziekenhuiszorg aan ongedocumenteerden. Aanbeveling 5 richt zich tot de politiek, maar lijkt in tegenspraak met de vierde aanbeveling. 4

7 3. Apotheken 3.a. Contractering Voor de levering van geneesmiddelen heeft het CVZ gestreefd naar de contractering van één apotheek per gemeente. Er zijn 401 gemeenten met een openbare apotheek. Het CVZ contracteerde inmiddels 355 apotheken. Daarvan hebben er 41 over 2009 meer dan gedeclareerd. De voorjaarsmonitor bevat de volgende passage: Op verzoek van de wetgever heeft het CVZ een beperkt aantal apotheken gecontracteerd. Net als bij de ziekenhuizen is het daarbij de overweging geweest dat de gecontracteerde apotheken ervaring opdoen met het leveren van geneesmiddelen aan illegalen waardoor de kosten beheersbaar blijven. Het CVZ ziet mogelijkheden om binnen dit uitgangspunt het aantal gecontracteerde apotheken beperkt uit te breiden. Het betreft dan de percelen waar het gedeclareerde bedrag per gecontracteerde apotheek hoger is dan Het CVZ onderzoekt daarom de mogelijkheid om additioneel apotheken te contracteren in de steden Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Met ingang van 1 juli 2010 is in Amsterdam een zesde apotheek gecontracteerd en is in Leiden een tweede apotheek gecontracteerd. Voor de overige genoemde steden heeft het onderzoek als uitkomst gehad dat geen extra apotheek zal worden gecontracteerd. Deze conclusie komt voort uit de volgende overwegingen: - de gecontracteerde apotheek is centraal gelegen; - door een relatief hoog aantal HIV/AIDS-patiënten is het aantal patiënten waarvoor wordt gedeclareerd lager dan de kostengegevens deden vermoeden; - de gecontracteerde apotheek heeft inmiddels een netwerk opgebouwd met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen; - binnen deze steden is sprake van korte reisafstanden. Daarbij is per stad overigens sprake van een verschillende combinatie van deze factoren. 3.b. Kosten 2009 Het declaratieverkeer van de gecontracteerde apotheken verloopt elektronisch via Clearing House Apothekers. Bij de apotheken is daardoor sprake van de minste vertraging tussen de levering van zorg en de betaling door het CVZ. In het Uitvoeringsverslag 2009 heeft het CVZ de kosten voor 2009 vastgesteld op 2,76 miljoen. In dat bedrag is niet de declaratie opgenomen die in januari 2010 is uitbetaald voor de 5

8 in december 2009 ter hand gestelde geneesmiddelen. Rekening houdend met die laatste betaling heeft het CVZ al in de voorjaarsmonitor gemeld dat de kosten voor geneesmiddelen in ,0 miljoen bedragen. 3.c. Kosten 2010 Deze monitor bevat geactualiseerde informatie over de zorgkosten Deze paragraaf bevat, uitsluitend voor geneesmiddelen, informatie over de kosten voor Voor de overige zorgvormen kan die informatie nog niet worden gegeven omdat daar sprake is van een grotere tijdsspanne tussen de zorglevering en de declaratie. Over de eerste zes maanden van 2010 bedroegen de kosten 1,526 miljoen. Dit cijfer bevestigt het stabiele beeld van de kosten voor geneesmiddelen. 3.c.1. Kosten 2010 naar regio Verdeling van deze 1,526 miljoen naar GGD-regio geeft het volgende beeld. Regio Bedrag % Amsterdam ,3% Rotterdam-Rijnmond ,3% Den Haag ,5% Zuid-Holland West ,0% Utrecht ,8% Hollands Midden ,5% Hart voor Brabant ,1% Groningen ,9% Regio Nijmegen ,8% Fryslân ,7% Gelderland Midden ,4% Kennemerland ,1% IJsselland ,1% Hollands Noorden ,0% Gelre IJssel ,8% West Brabant ,8% Brabant Zuidoost ,7% Flevoland ,7% Regio Twente ,6% Midden Nederland ,5% Zuid-Holland Zuid ,3% Gooi en Vechtstreek ,2% Zuid Limburg ,2% Zaanstreek-Waterland ,2% Limburg Noord ,2% Zeeland ,1% Drenthe 883 0,1% Rivierenland 259 0,0% Totaal ,0% 6

9 Dit overzicht maakt duidelijk dat het zwaartepunt van de uitvoering van de regeling in de Randstad ligt, met de hoofdstad als duidelijke uitschieter. Ten opzichte van 2009 is daarbij sprake van een ongewijzigd beeld. 3.c.2. Kosten 2010 naar geslacht Verdeling van deze 1,526 miljoen naar geslacht geeft het volgende beeld. Geslacht Bedrag % Man % Vrouw % Totaal % Ter vergelijking. In 2009 was de verhouding man/vrouw: 67/33. 3.c.3. Kosten 2010 naar geboortejaar Verdeling van deze 1,526 miljoen naar geboortejaar geeft het volgende beeld. Geboortejaar Bedrag % ,2% ,1% ,9% ,4% ,4% < ,9% Totaal ,0% Ten opzichte van 2009 is daarbij sprake van een ongewijzigd beeld. 3.c.4. Kosten 2010 naar nationaliteit In deze monitor is het CVZ voor het eerst in staat om een verdeling van de kosten naar natie te geven. De 10 belangrijkste landen: Nationaliteit Bedrag % Ghana ,7% Nigeria ,3% Suriname ,3% Marokko ,5% Brazilië ,4% Turkije ,3% China ,0% Angola ,1% Somalië ,1% Sierra Leone ,1% Totaal ,7% 7

10 Het CVZ heeft de GGD en ook geïnformeerd over de kostenverdeling naar nationaliteit in hun regio. De GGD en kunnen deze informatie gebruiken bij hun regionale afstemmingsactiviteiten. 3.d. Eigen betaling In de voorjaarsmonitor is geconstateerd dat een aantal softwaresystemen niet in staat is om de eigen betaling correct te registreren. Helaas moet geconstateerd worden dat hierin nog geen verbetering is opgetreden. Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat softwaresystemen zo zijn ingericht dat het veld dat bedoeld is voor het registreren van de eigen bijdrage automatisch gevuld wordt door de bij het geneesmiddel behorende GVS-bijdrage. Het veld kan daardoor niet gevuld worden met de feitelijk door de illegaal betaalde bijdrage. Het CVZ heeft deze problematiek besproken met Vektis, die de gegevensstandaard beheert. Als vervolgstap zal het CVZ de betrokken softwareleveranciers verzoeken om het mogelijk te maken dat de door het CVZ gecontracteerde apotheken deze GVS-bijdrage kunnen overschrijven met de feitelijk betaalde bijdrage. 8

11 4. Eerstelijnszorg 4.a. Rol GGD De GGD en verwerkten tot en met 2008 voor de stichting Koppeling declaraties van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kraamhulp-organisaties en paramedici. Het CVZ heeft de GGD en gemandateerd om deze rol ook in 2009 namens het CVZ uit te voeren. GGD en behandelden declaraties vooral, als onderdeel van hun verantwoordelijkheid voor de openbare gezondheidszorg, om een vinger aan de pols te kunnen houden bij de ontwikkelingen op het terrein van de zorgverlening aan onverzekerbare vreemdelingen. Maar als zij daarbij voorzien worden van goede informatie over de gedeclareerde kosten is het niet noodzakelijk dat zij ook zelf de declaraties verwerken. Het CVZ heeft de GGD en de keuze voorgelegd om de declaraties van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, kraamhulpen en paramedici na 1 januari 2010 zelf af te blijven handelen of door het CVZ te laten afhandelen. Alleen de GGD en in de provincie Friesland en de regio Den Haag hebben er voor gekozen om het declaratieverkeer voor deze zorgvormen in 2010 zelf te blijven verzorgen. Voor alle overige regio s heeft het CVZ met ingang van 1 januari 2010 de afhandeling van de declaraties voor de eerstelijnszorg van de GGD en overgenomen. De instroom van declaraties uit de eerstelijnszorg bij het CVZ is in februari/maart 2010 op gang gekomen. Het CVZ heeft deze declaratiestroom goed kunnen opvangen. Slechts voor de ergotherapie en de logopedie heeft het enkele maanden geduurd voordat de verwerking goed was ingericht. 4.b. Kosten 2009 Het CVZ heeft in 2009 voorschotten uitbetaald aan de GGD en. Deze voorschotten, met een totaalbedrag van 1,38 miljoen, waren opgenomen in het Uitvoeringsverslag Op basis van de kwartaaloverzichten van de GGD en was in de voorjaarsmonitor een voorlopige kostenraming opgenomen van de zorgkosten 2009 voor de eerstelijnszorg. Inmiddels kan een kostenoverzicht worden gegeven dat gebaseerd is op de van de GGD en ontvangen declaraties over

12 Zorgvorm Bedrag Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Laboratorium Paramedici Hulpmiddelen Totaal c. Kosten naar regio Verdeling van deze kosten naar GGD-regio geeft het volgende beeld: Regio Bedrag % Amsterdam ,8% Rotterdam Rijnmond ,7% Den Haag ,5% Groningen ,5% Hart voor Brabant ,0% Utrecht ,3% Hollands Midden ,0% Brabant Zuidoost ,3% Nijmegen ,8% Gelre IJssel ,6% Fryslân ,3% Gelderland Midden ,3% Flevoland ,1% Twente ,1% Zuid Holland zuid ,0% Zuid-Limburg ,9% Gooi en Vechtstreek ,9% Zaanstreek-Waterland ,6% Noord Limburg ,6% Kennemerland ,6% Zeeland ,6% Hollands Noorden ,5% Totaal ,0% 4.d. Tandartsen Het CVZ heeft in de voorgaande rapportages bijzondere aandacht besteed aan de mondzorg. Het CVZ heeft dat gedaan op verzoek van de minister én omdat dit onderdeel door hulpverleningsorganisaties als voornaamste knelpunt van de huidige regeling wordt ervaren. In de voorjaarsmonitor heeft het CVZ uitgebreid aandacht aan dit onderwerp besteed. Daarbij is toegezegd dat het CVZ bijzondere aandacht voor dit onderwerp zal blijven houden. Hoewel duidelijk is dat hulpverleningsorganisaties de beperkte dekking voor mondzorg als knelpunt blijven ervaren, kan het CVZ slechts constateren dat zich sinds het uitbrengen van de 10

13 vorige monitor geen nieuwe ontwikkelingen bij dit onderwerp hebben voorgedaan. Het CVZ constateert een terugloop in het aantal meldingen over problemen bij de mondzorg. Het lijkt echter aannemelijk dat die terugloop veroorzaakt wordt door het feit dat de melders weten dat dit onderwerp bekend is bij het CVZ. Als onderdeel van het op 29 maart 2010 uitgebrachte Pakketadvies 2010 heeft het CVZ geadviseerd het recht op mondzorg voor jeugdige verzekerden te beperken tot achttien jaar. De minister heeft dit advies inmiddels overgenomen. Daardoor wordt op 1 januari 2011 ook bij de uitvoering van de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen de huidige leeftijdsgrens van 22 jaar verlaagd naar 18 jaar. 11

14 5. Kosten a. Uitvoeringsverslag vs. monitor In de financiële verslaglegging verantwoordt het CVZ de voor de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen gemaakte kosten op basis van de feitelijk in het betreffende kalenderjaar gedane betalingen. Het Uitvoeringsverslag 2009 bevatte het volgende kostenoverzicht (in miljoenen euro s): Zorgvorm Bedrag Ziekenhuizen 2,62 Apotheken 2,76 Eerstelijnszorg 1,38 Ambulancevervoer 0,01 Hulpmiddelen 0,02 Afrekening GGD en ,79 Totaal 6,00 In deze monitor worden de kosten toegerekend naar het jaar waarin de gedeclareerde zorg is geleverd. Naar de mening van het CVZ is die benadering als managementinformatie relevanter, zeker gezien de op dit moment nog steeds aanwezige aanloopeffecten. Toerekening naar het zorgjaar geeft immers een beter inzicht in de structureel te verwachten kosten. Overigens zal het verschil tussen beide benaderingen de komende jaren snel kleiner worden. 5.b. Kosten per zorgvorm Ziekenhuizen, apotheken, eerstelijnszorg Voor deze zorgvormen is in de voorgaande hoofdstukken al aandacht besteed aan de hoogte van de kosten in Zorgvorm Bedrag Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Laboratorium Paramedici Hulpmiddelen Totaal

15 Ambulancevervoer In 2009 is betaald voor ambulancevervoer. Hulpmiddelen In 2009 is betaald voor hulpmiddelen (waarvan via via de GGD en). AWBZ- en GGZ-instellingen Het CVZ heeft 21 rechtspersonen gecontracteerd voor de levering van AWBZ-zorg. Het CVZ heeft 38 rechtspersonen gecontracteerd voor de levering van GGZ-zorg. In de contracten is bepaald dat de instelling uiterlijk 1 april 2010 een declaratie moet indienen over het zorgjaar Het CVZ kon daarom in de voorjaarsmonitor geen inzicht geven in de kosten voor AWBZ- en GGZ-zorg. Bij gebrek aan betere informatie kon het CVZ op dat moment niets anders doen dan het totale begrote bedrag ad als raming opnemen. Inmiddels zijn de declaraties over 2009 ontvangen en beoordeeld. De kosten voor AWBZ-zorg bedragen 0,2 miljoen. De kosten voor GGZ-zorg bedragen 1,3 miljoen. De totale kosten voor AWBZ- en GGZ-zorg bedragen dus slechts 10% van de kosten waar ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel van werd uitgegaan. Overigens zal het CVZ het declaratieverkeer met de GGZinstellingen anders in gaan richten. Aangezien inmiddels ook voor de GGZ-sector inmiddels de DBC-systematiek volledig is ingevoerd, zal het CVZ de GGD en in de gelegenheid stellen om oninbare vorderingen te declareren nadat de DBC is afgesloten en gevalideerd. 5.c. Samenvattend overzicht 2009 Het voorgaande leidt tot het volgende samenvattend overzicht: Zorgvorm Begroting Kosten AWBZ- en GGZ-instellingen Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Hulpmiddelen Ambulancevervoer Paramedische zorg Laboratoriumkosten Totaal

16 Uit dit overzicht blijkt dat, met uitzondering van farmacie, sprake is van een forse onderschrijding van de begrote bedragen. 5.d. Meerjarencijfers Het CVZ kan de cijfers voor 2009 in meerjarenperspectief plaatsen voor zover het zorgvormen betreft die tot en met 2008 gebruik maakten van het Reglement Financiële Bijdragen van de Stichting Koppeling. Voor de overige zorgvormen beschikt het CVZ niet over historische kostengegevens. Binnen deze beperking is het mogelijk om het volgende overzicht op te stellen: Zorgvorm AWBZ en GGZ Ziekenhuizen Apotheken Huisartsen Verloskundigen Kraamzorg Tandartsen Hulpmiddelen Ambulancevervoer Paramedici Overige zorg Totaal Bij huisartsenzorg hoort nog de toelichting dat de vergoeding van deze zorg sinds % bedraagt van de oninbare vordering. De oninbare vordering in 2009 bedroeg dus De daling van het beroep op huisartsenzorg is dus minder sterk geweest dan het bovenstaande overzicht zou doen vermoeden. De kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van ziekenhuiszorg, AWBZ-zorg en GGZ-zorg, waarvoor tot en met 2008 afzonderlijke regelingen bestonden. Als het bovenstaande overzicht voor deze kostenpost wordt gecorrigeerd is van 2008 naar 2009 sprake van een daling van 5,5 miljoen naar 4,1 miljoen. 14

17 6. Voorlichtingsactiviteiten Sinds het uitbrengen van de vorige monitor (begin april 2010) heeft het CVZ de volgende voorlichtingsactiviteiten ondernomen: - Op 1 juni 2010 is aan alle ziekenhuizen een brief gezonden met een herhaling van de uitleg van de regeling, een uitleg voor het begrip illegaal en een conceptpublicatie voor het personeelsblad van de ziekenhuizen; - Op 9 september 2010 heeft het CVZ deelgenomen aan de vergadering van de Stuurgroep Lampion waarbij door het CVZ informatie is gegeven over de uitvoering van de regeling; - Op 22 september 2010 heeft het CVZ overleg gevoerd met het Breed Medisch Overleg 4 waarbij door het CVZ eveneens informatie is gegeven over de uitvoering van de regeling; - Het CVZ heeft werkbezoeken gebracht aan 5 apotheken met een hoge omzet; - Het team onverzekerbare vreemdelingen beantwoordt dagelijks per mail en telefonisch vragen over de regeling die gesteld worden door zorgverleners, hulpverleningsorganisaties en (kennissen van) onverzekerbare vreemdelingen. De stichting Inlia te Groningen heeft bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over het gebruik van de term illegalen door het CVZ. Deze term wordt door de stichting Inlia als stigmatiserend ervaren. Naar aanleiding van deze klacht heeft het CVZ de term illegalen op de website vervangen door onverzekerbare vreemdelingen. Ook de regeling wordt sindsdien aangeduid als de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. College voor zorgverzekeringen Voorzitter Raad van Bestuur dr. P.C. Hermans 4 Het BMO is een netwerk van organisaties en personen die betrokken zijn bij de medische zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning. 15

5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Rapport 5e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 13 april 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Monitor Regeling financiering zorg illegalen

Monitor Regeling financiering zorg illegalen Rapport Monitor Regeling financiering zorg illegalen Op 7 april 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen

Nadere informatie

6e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen

6e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Rapport 6e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Op 17 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 mei 2013. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2013057811 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 mei 2013. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2013057811 J. Knollema (020) 797 86 22 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 24 mei 2013 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2013057811 J.

Nadere informatie

9e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. Datum 8 oktober 2015 Status Definitief

9e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen. Datum 8 oktober 2015 Status Definitief 9e monitor Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen Datum 8 oktober 2015 Status Definitief Colofon Volgnummer 2015074319 Contactpersoon J. van Amen +31 (0)20 797 83 23 Afdeling Contactcentrum

Nadere informatie

Aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Zorginstituut Nederland Contactcentrum Zakelijk Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen

Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Monitor Concept Monitor Gefinancierde zorgverlening aan illegaal verblijvende vreemdelingen Periode: Jan-juni 2009 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00

Nadere informatie

Monitor gefinancierde zorgverlening illegale vreemdelingen

Monitor gefinancierde zorgverlening illegale vreemdelingen Rapport Monitor gefinancierde zorgverlening illegale vreemdelingen Op 31 maart 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) de term `illegalen' op zijn website blijft hanteren om de doelgroep te omschrijven die valt onder art. 122a van

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden

Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Rapport Fluorideapplicaties bij jeugdige verzekerden Op 22 november 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

AWBZ en tandheelkundige hulp

AWBZ en tandheelkundige hulp CVZ 75/14 ONTWERP Rapport AWBZ en tandheelkundige hulp Op.. april 2003 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE

WETTELIJKE EIGEN BIJDRAGE CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: februari 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: juni 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 077 Evaluatie van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Behandeling Behandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland Stand van zaken Rapport van Soa Aids Nederland Oktober 2012 1 De zorg is er voor iedereen in Nederland. Medisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12

Inhoudsopgave. Onderzoek Marktaandelen Hulp bij het Huishouden pagina 1 van 12 Rapportage Onderzoek marktaandelen Hulp bij het Huishouden Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksopzet. Verantwoording. Definities Tabellen en Cirkeldiagrammen. Uitleg tabellen in de bijlagen. Cirkeldiagram

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving

herijkingsonderzoek BDuR en het meerjarenperspectief. Omschrijving Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie De voorzitters van de besturen van de veiligheidsregio s Directie Weerbaarheidsverhogin Afdeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42913 1 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord)

Statistieken. Aantal vragen 29. Totaal aantal ingevuld U bent op dit moment: (Type vraag: Meerkeuze, één antwoord) Rotterdam 51 4.48 % Statistieken Naam formulier Peiling_ouderenzorg_2016 Titel formulier Uw mening over de ouderenzorg Aantal vragen 29 Totaal aantal ingevuld 1139 1. U bent op dit moment: Huisarts praktijkhouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Eigen risico, zorg in woonland België, E106-formulier Zaaknummer : 2008.01087 1/7 Zittingsdatum : 14-01-2009 Zaak: 2008.01087 (Eigen risico, zorg

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

PE actualiteiten Wft Zorgverzekeringen

PE actualiteiten Wft Zorgverzekeringen PE actualiteiten Wft Zorgverzekeringen Aan : CDFD, PE-commissie Van : John Beier en Mattijs Joosten Datum: 8 augustus 2014 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Wijzigingen in de dekking van de basisverzekering

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005

Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005 Onderzoeksrapport Subsidieplafond PGB nieuwe stijl 2005 Op 31 maart 2005 uitgebracht aan de sectormanager van de sector AWBZ Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Bijsluiter. Databestand Zorgverzekeringswet 2012

Bijsluiter. Databestand Zorgverzekeringswet 2012 Bijsluiter Databestand Zorgverzekeringswet 2012 Auteurs: Dick Johan van der Harst en Paul Merkx Datum: 24-10-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en dataintegriteit 4 3. Verzekerdengegevens

Nadere informatie

Zorg aan ongedocumenteerde migranten

Zorg aan ongedocumenteerde migranten Zorg aan ongedocumenteerde migranten Johannes Wier Stichting, 13 juni 2013 Margreet Kroesen Dokters van de Wereld WE CARE FOR THOSE WHOM THE WORLD IS FORGETTING Dokters van de Wereld» Onafhankelijk internationaal

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg

College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg College voor de Beroepen en en in de Gezondheidszorg Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur 2 november 2017 Geachte heer, mevrouw, Per abuis heeft u in de mailing van 29 september jl. alleen de link naar de ledenbrief ontvangen en niet de link naar de

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Tabel 1 Gemiddelde zorgconsumptie in Nederland en de vier grote steden (2012) Den Haag

Tabel 1 Gemiddelde zorgconsumptie in Nederland en de vier grote steden (2012) Den Haag Signaal Signaal Uitgave Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Nr. 10, Jaargang 2015 Auteur Ybeltje Nieuwenhout ZORGCONSUMPTIE IN DEN HAAG Uit onderzoek van RTL nieuws blijkt dat landelijk gezien in Moerwijk

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

JAARVERSLAG LAMPION 2014

JAARVERSLAG LAMPION 2014 LAMPION Landelijk Informatie- en adviespunt Medische Procedure Illegalen Ongedocumenteerden Niet toegelaten asielzoekers JAARVERSLAG LAMPION 2014 April 2015 1. Inleiding Het landelijk Informatie- en adviespunt

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10 100222-BIJ DSW01-2013 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 5 Uw verzekering in 2013 6 Vergoedingen 7 Het eigen risico 8 Onze website 10 3 DSW goed voor je Solidariteit DSW vaart een eigen koers

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Eigen risico en afzien van zorg

Eigen risico en afzien van zorg Eigen risico en afzien van zorg Project: 14039 Eigen risico en afzien van zorg Onderwerp: Analyse naar signalen van afzien van zorg door verhoging van Auteurs: M.G.N. (Marnix) Romp, P.P.A.B. (Paul) Merkx

Nadere informatie

Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010

Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 Den Haag, december 2010 Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verantwoording...................................................................

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder wettelijke verblijfsstatus

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder wettelijke verblijfsstatus Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor mensen zonder wettelijke verblijfsstatus Eerste inventarisatie van knelpunten p/a: Stichting LOS, Kanaalstraat 243, 3531 CJ Utrecht info@stichtinglos.nl, 030-2990222

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland. Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland Stand van zaken Rapport van Soa Aids Nederland Januari 2017 1 De zorg is er voor iedereen in Nederland. Medisch

Nadere informatie