OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

2 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf Naam Adres Postadres Menzis Zorgverzekeraar N.V. Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen Postbus 75000, 7500 KC Enschede Representerende Zorgverzekeraar 2 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf Naam Adres Postcode/plaats verder te noemen de Zorgverzekeraar(s) en De Zorgaanbieder T.a.v. Correspondentie adres Postcode / plaats Instellings-AGB-code 1 NZa-code KvK-nummer verder te noemen de Zorgaanbieder Deze overeenkomst heeft betrekking op de volgende regio (zie bijlage één voor de lijst met regio s): 1 De AGB-code dient gelijk te zijn aan de AGB-code die in het voorlooprecord van de declaratie gebruikt wordt. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

3 Overwegende dat: met ingang van 1 januari 2015 de aanspraak wijkverpleging deel uitmaakt van de aanspraken op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw); de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de relevante Beleidsregels van de NZa van toepassing zijn; de Zorgverzekeraars een representatiemodel hebben geïntroduceerd ten behoeve van de collectieve zorginkoop van de wijkverpleegkundige zorg, waarbij Zorgverzekeraars zijn aangewezen om de overige Zorgverzekeraars in de betreffende Regio te representeren; de Zorgverzekeraar in het kader van de wettelijke zorgplicht van Zorgverzekeraars als bedoeld in de Zorgverzekeringswet jegens Verzekerden is gehouden om voor de Zorg in Natura te voorzien in de inkoop van voldoende verantwoorde wijkverpleging; budget- en tariefafspraken integraal onderdeel uitmaken van onderhavige overeenkomst; partijen zich ervan bewust zijn dat de budget- en tariefafspraken kunnen worden bijgesteld indien het macrokader voor wijkverpleging wordt overschreden; met de onderhavige overeenkomst in ieder geval de volgende bijlagen onlosmakelijk verbonden zijn: o overeengekomen budget- en tariefafspraken o overeenkomst vooruitbetaling (indien van toepassing) o declaratieprotocol o inkoopdocument van de eerste representerende Zorgverzekeraar o het door de zorgaanbieder ingevulde inschrijfformat (webapplicatie), indien en voor zover door de zorgverzekeraar aanvaard de Zorgaanbieder zich als zodanig ten doel stelt om te voorzien in de behoefte aan wijkverpleging op een wijze die klantgericht, gepast, doeltreffend en doelmatig is. Artikel 1: Definities a. Controle: De controle door de Zorgverzekeraar uitgevoerd op basis van de Regeling Zorgverzekering. b. Indicatiestelling: De op basis van professionele standaarden vastgestelde behoefte aan zorg in relatie tot de verschillende leefdomeinen en vertaald naar de wettelijke aanspraak. c. Fraude: Onder fraude wordt verstaan het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering door de Zorgaanbieder, met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de Zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. d. Onderlinge dienstverlening: De levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van de Zorg als bedoeld in artikel 1 Wmg door een Zorgaanbieder in opdracht van een andere Zorgaanbieder op het gebied van verpleging en verzorging. De eerstgenoemde Zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als uitvoerende Zorgaanbieder. De laatstgenoemde Zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de opdrachtgevende Zorgaanbieder. Uitzendkrachten of personeel ondergebracht in een onderdeel van de holding waartoe ook de betreffende Zorgaanbieder behoort, vallen niet onder de definitie. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

4 e. Regio: De regio waarin de representerende Zorgverzekeraars krachtens het Convenant Representatie Wijkverpleging 2015 overeenkomsten sluit met Zorgaanbieders. f. Representerende Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars die door de leden van Zorgverzekeraars Nederland zijn aangewezen om namens hen deze overeenkomst aan te bieden en af te sluiten conform het convenant ten behoeve van de representatie wijkverpleging g. Verzekerde: De persoon die als Verzekerde ingevolgde de Zorgverzekeringswet is aan te merken en als zodanig bij de Zorgverzekeraar is ingeschreven en recht heeft op de in de polis omschreven zorg. h. Zorg c.q. Zorgverlening c.q. Wijkverpleging: 1. Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg, conform de bepalingen in het besluit Zorgverzekering: a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4 Besluit Zorgverzekering (Bzv), of een hoog risico daarop, b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12 Bzv, en c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 Bzv betreft. 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan Verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: a. er sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen dan wel zoals de aanspraak verpleging en verzorging (artikel 2.10 Bzv) zal luiden per 1 januari 2015, en voor zover de Zorgaanbieder daarvoor is toegelaten (Wtzi) en waarover een productieafspraak is gemaakt. i. Zorgplan: Een Zorgplan is een dynamische set van afspraken van de Verzekerde en zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de Verzekerde. Ze komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. j. Zorgverzekeraar De verzekeringsonderneming die als zodanig is toegelaten en verzekeringen, al dan niet onder label of via gemachtigden, in de zin van de Zorgverzekeringswet (Zvw) aanbiedt. Artikel 2: Rechtsverhouding De rechtsverhouding tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder wordt geregeld door: a. deze overeenkomst, inclusief de met deze overeenkomst onlosmakelijk verbonden bijlagen, zoals benoemd onder de overwegingen, en b. aanvullingen die Partijen nader schriftelijk zijn overeengekomen. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

5 Artikel 3: Zorglevering 1. De Zorgaanbieder levert Zorg aan Verzekerden. 2. De Zorgaanbieder verbindt zich om, met inachtneming van zijn toelating overeenkomstig de Wet Toelating Zorginstellingen en hetgeen tussen Partijen is overeengekomen aan productieafspraken, Zorg te verlenen aan de Verzekerde die zich daartoe tot hem wendt. Aard en omvang van de te verlenen Zorg worden door de Zorgaanbieder op basis van de geldende professionele standaarden bepaald en vastgelegd in een Zorgplan. Dit Zorgplan wordt opgesteld vóór aanvang van de zorg, tenzij de zorg binnen 24 uur na zorgvraag noodzakelijk is. Dan wordt het Zorgplan binnen 5 werkdagen na aanvang zorg opgesteld. 3. De Zorgaanbieder verplicht zich om kwalitatief verantwoorde, doelmatige en doeltreffende Zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan: Zorg die beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk en praktijk en bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg, (kwalitatief verantwoord) en die klantgericht, doeltreffend voor Verzekerde en doelmatig is. Ten einde aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, beschikt de Zorgaanbieder over voldoende gekwalificeerd personeel. Het personeel kan de Verzekerden en de Zorgverzekeraar in de Nederlandse taal te woord staan. 4. In het kader van de aanspraak en de taakstelling op wijkverpleging zoals tussen landelijke partijen afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord d.d. 20 februari 2014 heeft de Zorgaanbieder alle Verzekerden in Zorg op 1 januari 2015 vóór 1 mei 2015 opnieuw geïndiceerd conform de aanspraak wijkverpleging in de Besluit Zorgverzekeringen. 5. Indien een Verzekerde voldoet aan de zorginhoudelijke toegangscriteria van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), getoetst en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg en daarmee recht op zorg heeft vanuit de Wlz, vervalt de aanspraak op wijkverpleging. Dit onder voorbehoud van de bepaling daaromtrent in het Besluit zorgverzekeringen. Artikel 4: Zorgplan 1. De Zorgaanbieder komt met de Verzekerde een Zorgplan overeen. Het Zorgplan voldoet minimaal aan de volgende eisen: a. De Verzekerde moet instemmen met het Zorgplan. b. De Verzekerde of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het Zorgplan te ondertekenen. Als de Zorgaanbieder aantoont zich herhaaldelijk te hebben ingespannen voor ondertekening, maar de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger blijft weigeren zonder opgave van reden, dan maakt de Zorgaanbieder hiervan aantekening in het Zorgplan. c. De regie en zeggenschap over het Zorgplan ligt bij de Verzekerde. d. De Verzekerde heeft te allen tijde inzage in het Zorgplan. e. Zelfmanagement en eigen kracht zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het Zorgplan. f. Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het Zorgplan. Het Zorgplan vermeldt daarnaast de prestaties. g. De inhoud en omvang van het Zorgplan is afhankelijk van complexiteit van de zorgvraag. h. Indien de aard en/of de omvang van de te leveren Zorg verandert ten opzichte van de afspraken in het Zorgplan wordt het Zorgplan in overleg met de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger aangepast. Voor deze wijziging tekenen zowel de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger, als de Zorgaanbieder. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

6 i. Het Zorgplan is maximale totale realisatie, de zorg zoals opgenomen in het Zorgplan wordt gemiddeld over de zorgperiode verleend. j. Het Zorgplan wordt in ieder geval bijgesteld indien meer dan 10% van de zorgvraag afwijkt. 2. De Zorgaanbieder maakt met de Verzekerde afspraken over het moment (tijdstip en dag) en de aard, de omvang en de inhoud (soort) van de Zorg die de Zorgaanbieder biedt, de plaats waar de Zorg geleverd wordt en de functie van de medewerker die de Zorg levert en legt deze in het Zorgplan vast. 3. In het Zorgplan is vastgelegd of er sprake is van mantelzorg en welke afspraken er zijn gemaakt met de mantelzorger(s). Evenals de eventuele hulp die die mantelzorger aanvullend op de door de Zorgaanbieder verleende Zorg kan en wil bieden. 4. Indien van toepassing is in het Zorgplan vastgelegd hoe nazorg en overdracht van zorg wordt geregeld. Hieruit moet tenminste blijken op welke termijn deze afspraken gemaakt worden en welke afspraken er met de Verzekerde gemaakt worden, zeker bij ontslag uit Zorg en in het bijzonder bij Verzekerden die geen of maar gedeeltelijk eigen regie kunnen voeren. Ook bij overdracht van Zorg moet uit het Zorgplan blijken of de Zorgaanbieder of de Verzekerde zelf de nazorg wil regelen. 5. De Zorgaanbieder leeft de voor de sector geldende meest recente algemene voorwaarden die betrekking hebben op de relatie Verzekerde-Zorgaanbieder van de beroepsgroep na. Artikel 5: Continuïteit van de Zorglevering 1. De Zorgaanbieder garandeert de continuïteit van de Zorg. 2. De Zorgaanbieder meldt aan de Zorgverzekeraar onverwijld feiten en omstandigheden die wijzen op risico s voor continuïteit of kwaliteit van de door de Zorgaanbieder te verlenen zorg. 3. Partijen treden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar terstond in overleg, indien de Zorgverzekeraar gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Zorgaanbieder het bepaalde in lid 1 niet is nagekomen dan wel er naar zijn oordeel reden is om te twijfelen over de mate waarin de continuïteit of kwaliteit van de zorgverlening is gewaarborgd. Indien dit overleg niet binnen 48 uur na het verzoek van de Zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden dan wel de uitkomst daarvan naar het oordeel van de Zorgverzekeraar niet voldoende geruststellend is, is de Zorgaanbieder gehouden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar aan hem de relevante informatie te verstrekken. Deze verplichting omvat het verstrekken van: a. financiële gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, realisatiecijfers en prognoses inzake de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de stand van reserves, voorzieningen en het eigen vermogen; b. gegevens betreffende de kwaliteit van zorg waaronder, maar niet beperkt tot, interne rapporten, andere interne communicatie, klachten, communicatie van en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en hun naasten. Artikel 6: Wachttijden De Zorgaanbieder start binnen zes weken de Zorgverlening. Artikel 7: Zorgweigering en beëindiging Van een voorgenomen Zorgweigering of voortijdige beëindiging van Zorg moet de Zorgaanbieder tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed een mededeling doen aan de Verzekerde en de Zorgverzekeraar. De Zorgaanbieder overlegt het dossier over de situatie. De Zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de Verzekerde totdat er een passende oplossing is gevonden en mag de Zorgverlening pas eindigen na melding en toestemming van de Zorgverzekeraar. Beide partijen onthouden zich van het actief zoeken van publiciteit over voorgaande. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

7 Artikel 8: Onderlinge dienstverlening 1. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de Zorg geleverd middels Onderlinge dienstverlening, die niet aan de gestelde eisen voldoet dan wel waar voorafgaande geen toestemming is verleend door de Zorgverzekeraar, niet te vergoeden. 2. Verleende Zorg in Onderlinge dienstverlening komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de Zorgverzekeraar. De inschakeling van een andere Zorgaanbieder voor het verlenen van Zorg middels Onderlinge dienstverlening geschiedt voor eigen rekening en risico van de Zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de Zorgaanbieder uit deze overeenkomst. 3. De opdrachtgevende Zorgaanbieder garandeert dat de Zorgverlening door uitvoerende Zorgaanbieder(s) die Zorg leveren namens de Zorgaanbieder middels Onderlinge dienstverlening aan dezelfde eisen voldoet, als die aan de Zorgverlening door de opdrachtgevende Zorgaanbieder zelf zijn gesteld. 4. De opdrachtgevende Zorgaanbieder geeft de Zorgverzekeraar nadere informatie over uitvoerende Zorgaanbieder(s) die Zorg levert middels Onderlinge dienstverlening en diens aandeel in de productieafspraak. In voorkomend geval kunnen Partijen nadere afspraken maken met betrekking tot deze onderlinge dienstverlening en deze in een addendum vastleggen. 5. De Zorgverzekeraar heeft het recht om uitvoerende Zorgaanbieder(s) die zorg leveren namens de opdrachtgevende Zorgaanbieder middels Onderlinge dienstverlening te weigeren. 6. De uitvoerende Zorgaanbieder die de deelprestatie levert brengt deze uitsluitend in rekening aan de opdrachtgevende Zorgaanbieder. De opdrachtgevende Zorgaanbieder declareert de geleverde Zorgprestatie bij de Zorgverzekeraar. Onverminderd geldt dat wanneer de Zorgaanbieder bij de dienstverlening een andere Zorgaanbieder inschakelt, de Zorgaanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening van de andere Zorgaanbieder. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

8 HOOFDSTUK 2: KWALITEIT Artikel 9: Kwaliteit 1. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Zorgverlening binnen zijn organisatie tenminste voldoet aan de standaard die binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De Zorgaanbieder beschikt over aantoonbaar bekwaam en/of gekwalificeerd personeel voor de zorgverlening, waaronder begrepen de indicatiestelling. De Zorgaanbieder waarborgt dat de beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. 2. De Zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van de bereikte kwaliteit gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader. De Zorgaanbieder meet tweejaarlijks gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader, de cliënttevredenheid. 3. De zelfevaluatie alsmede de cliënttevredenheid worden openbaar gemaakt. Tevens worden de gegevens goed vindbaar voor de Verzekerde op de website van de Zorgaanbieder geplaatst. Artikel 10: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg De Zorgaanbieder is verplicht de representerende Zorgverzekeraar onverwijld in kennis te stellen en een afschrift te verstrekken van ieder (niet openbaar) rapport, dat de Zorgaanbieder betreft, uitgebracht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Openbare rapporten worden door de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar ter beschikking gesteld en goed vindbaar voor de Verzekerde op de website van de Zorgaanbieder geplaatst. HOOFDSTUK 3: INFORMATIEVOORZIENING, OVERLEG EN UITWISSELING VAN GEGEVENS Artikel 11: Relatiebeheer De Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar hebben jaarlijks minimaal één overlegmoment. Artikel 12: Informatievoorziening aan Verzekerden 1. De Zorgaanbieder verschaft de Verzekerde de meest actuele en recente informatie die relevant is voor het (Zorg)aanbod, de wijze van uitvoering van Zorg, specificaties en deskundigheden, kwaliteitsgegevens, wachttijden en wachtlijsten, weigeren/stopzetten Zorg, aanvullende dienstverlening en de tarieven daarvoor, financiële aspecten, klachtenafhandeling, rechten en inspraakmogelijkheden. Deze informatie dient gebruikersvriendelijk en eenvoudig toegankelijk te zijn, passend en begrijpelijk voor de doelgroep. De Zorgaanbieder streeft ernaar om contacten met de familie of vertegenwoordiger van de Verzekerde zoveel mogelijk via dezelfde contactpersoon van de Zorgaanbieder te laten verlopen. 2. De Zorgaanbieder informeert de Verzekerde voor aanvang van de Zorg indien uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat de Verzekerde geen of een gedeeltelijk recht op vergoeding heeft op grond van zijn zorgverzekering zoals gedefinieerd in de Zorgverzekeringswet of indien een voorafgaande toestemming van de Zorgverzekeraar nodig is. 3. De Zorgaanbieder informeert de Verzekerde over de mogelijkheden om te kiezen voor een Persoonsgebonden Budget, indien de Verzekerde dit wenst. 4. De Zorgaanbieder geeft bij deze toestemming dat de Zorgverzekeraar informatie op zijn website publiceert met betrekking tot de Zorgaanbieder ten behoeve van keuze informatie voor de Verzekerde. De door de Zorgaanbieder aangeleverde informatie gebruikt de Zorgverzekeraar slechts ten behoeve van een juiste uitvoering van de zorg- en ziektekostenverzekering en -indien de aangeleverde informatie geschikt is - voor het informeren van verzekerden over kwaliteit van zorg. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

9 Artikel 13: Informatievoorziening aan de Zorgverzekeraar 1. De Zorgaanbieder verplicht zich om informatie aan de Zorgverzekeraar te verstrekken die deze nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de Zorg. De Zorgaanbieder verschaft op verzoek van de Zorgverzekeraar nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit) en bedrijfsvoering van de eigen onderneming, de in groepsverband verbonden ondernemingen en de door de Zorgaanbieder gecontracteerde Onderlinge dienstverlener(s). 2. De Zorgaanbieder stuurt jaarlijks binnen één maand na de officiële vaststelling daarvan en met inachtneming van de wettelijke termijnen, de representerende Zorgverzekeraars de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande boekjaar ter kennisneming toe. De aanbieder dient daarbij ook inzicht te verschaffen in kosten-, opbrengst- en productiegegevens. 3. De Zorgaanbieder verschaft aan de Zorgverzekeraar maandelijks informatie met betrekking tot de aard en de omvang van de verleende Zorg, de classificatie van zorgzwaarte respectievelijk doelgroep, en de soort Zorg die verleend is. HOOFDSTUK 4: CONTROLE Artikel 14: Verplichting inzake controle op verzekeringsrecht 1. De Zorgaanbieder overtuigt zich ervan of de patiënt (nog) voor zorg is verzekerd middels de geautomatiseerde controle op verzekeringsrecht (COV)-bericht via het VECOZO-portaal. Slechts in dat geval is rechtstreeks declareren van de in dat kader verleende zorg bij de Zorgverzekeraar mogelijk. 2. De Zorgverzekeraar spant zich in om de Verzekerdengegevens die dienen voor controle op verzekeringsrecht actueel te houden. 3. De Zorgaanbieder dient namens de Verzekerde een machtiging aan te vragen voor zorg waarvoor vooraf toestemming moet worden verleend door de Zorgverzekeraar. 4. De instelling die een Verzekerde in zijn administratie opneemt, stelt diens identiteit vast aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. Artikel 15: Controle en verstrekking van gegevens 1. Partijen verschaffen elkaar alle inlichtingen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor een inzicht in de nakoming van hun, in deze overeenkomst aangegane, verplichtingen. 2. De Zorgverzekeraar is bevoegd en verplicht om conform de bepalingen van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) en de Wet marktordening gezondheidszorg formele en materiële controle uit te oefenen op de Zorg verleend door de Zorgaanbieder. De Zorgaanbieder is gehouden optimale medewerking te verlenen aan een controle. 3. Onder materiële controle wordt verstaan: - controle waarbij nagegaan wordt of de door de contractant in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening, daarop naar aard, inhoud en omvang redelijkerwijze het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

10 4. Onder formele controle wordt verstaan: - controle waarbij nagegaan wordt of het tarief dat door de contractant voor een prestatie in rekening wordt gebracht een prestatie betreft: die is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon; die behoort tot het verzekerde pakket van die persoon; tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is en het een tarief betreft dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de contractant is overeengekomen. 5. De controle vindt plaats met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, het bepaalde in het vorige lid en met inachtneming van het bepaalde in de Regeling Zorgverzekering en de Wet bescherming persoonsgegevens. 6. Behoudens gevallen van Fraude en tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen, zal een controle niet verder terug gaan dan tot maximaal twee jaar na de betaaldatum. 7. Ten onrechte gedane betalingen leiden tot ten minste terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. Voor de termijn waarbinnen de terugvordering wordt ingesteld wordt aangesloten bij het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. 8. Indien sprake is van geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid in/van de geleverde Zorg kan de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder hierop aanspreken. Afhankelijk van de ernst en zwaarte van het geconstateerde feit kan de Zorgverzekeraar overwegen één of meer van de volgende stappen te nemen: - het opleggen van een waarschuwing; - het registreren van de contractant in het door de zorgverzekeraars erkende signaleringssysteem; - het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie; - opzegging van de overeenkomst. HOOFDSTUK 6: DECLARATIE EN BETALING Artikel 16: Declaratie en betaling 1. De Zorgaanbieder declareert conform het meest actuele declaratieprotocol. De declaratie wordt gericht tot de Zorgverzekeraar waar de Verzekerde verzekerd is. 2. Partijen komen een bovengrens (budgetplafond) overeen volgens de productieafspraken inzake het totale budget van de Zorgaanbieder in de regio, volgens de bijgesloten productieafspraak. Partijen spreken nader af hoe het eventueel teveel gedeclareerde bedrag wordt terugbetaald aan de gerepresenteerde Zorgverzekeraars. 3. De bovengrens zoals vermeld in bijgesloten productieafspraak vormt het maximum van de kosten die de gerepresenteerde zorgverzekeraars in enig jaar aan de zorgaanbieder vergoeden voor wijkverpleging. 4. De Zorgaanbieder informeert de representerende Zorgverzekeraars: zodra 70% van de bovengrens zoals beschreven in artikel 16 lid 2 is overschreden, en uiterlijk 1 september 2015 indien hij verwacht dat de bovengrens omschreven in artikel 16 lid 2 zal worden overschreden. 5. Indien door het in rekening brengen van tarieven de bovengrens wordt overschreden, blijft de Zorgaanbieder verplicht om zorg aan de Verzekerden van de gerepresenteerde Zorgverzekeraars te verlenen. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

11 6. De budget- en tariefafspraken kunnen worden bijgesteld indien en voor zover er overschrijding plaatsvindt van het totale budget voor wijkverpleging in Nederland. Artikel 17: Uitgangspunten voor betaling 1. De vergoeding van de Zorg vindt plaats overeenkomstig de afspraken die Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar in deze overeenkomst en de bijlagen hebben gemaakt. 2. Ten onrechte gedane betalingen leiden tot terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. HOOFDSTUK 7: FRAUDE, NIET NAKOMING EN GESCHILLEN Artikel 18: Fraude 1. De Zorgaanbieder verliest bij Fraude het recht op vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst, onverminderd zijn verplichting Zorg te blijven leveren. 2. Indien er bij de Zorgaanbieder fraude wordt geconstateerd, dan worden de kosten voor het fraudeonderzoek bij de betreffende Zorgaanbieder worden verhaald. 3. De Zorgverzekeraar spant zich in om onterechte declaraties en fraude in de zorg zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Om die reden legt de Zorgverzekeraar (persoons)gegevens vast. Hij kan deze gegevens delen met derden waarmee hij samenwerkt aan de veiligheid en integriteit van de Zorgverzekeraar en van de branche. Het is algemeen beleid dat de Zorgverzekeraar Fraude en andere overtredingen van de Wmg melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook als naar het oordeel van de Zorgverzekeraar bestuursrechtelijke afdoening door de NZa niet noodzakelijk is voor de desbetreffende zaak. De NZa registreert de melding en gebruikt de informatie eventueel voor het coördineren van onderzoeken en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van onjuistheden en fraude in de zorg. 4. In geval van Fraude hanteert de Zorgverzekeraar de Maatregelenrichtlijn Zorgverzekeraars bij Fraude zoals vastgesteld door de leden van Zorgverzekeraars Nederland. Artikel 19: Niet nakoming 1. Indien de Zorgaanbieder tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst stelt de Zorgverzekeraar hem deswege in gebreke, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de Zorgaanbieder onmiddellijk in verzuim is. 2. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij aan de Zorgaanbieder een redelijk termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 3. In geval van niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt de Zorgverzekeraar zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 heeft de Zorgverzekeraar de mogelijkheid om, indien vast is komen te staan dat de Zorgaanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, maatregelen te nemen. Dit kunnen onder andere zijn: - de budget- en/of tariefafspraak worden aangepast; - (een deel van) het bedrag dat bestempeld is als onrechtmatige declaratie wordt teruggevorderd; - een boete van maximaal 5% op de afgesproken tarieven wordt opgelegd; - de overeenkomst wordt opgezegd. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

12 5. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4 is de Zorgaanbieder indien deze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst aansprakelijk voor vergoeding van de door de Zorgverzekeraar resp. door Verzekerden geleden c.q. te lijden schade, met dien verstande, dat de Zorgverzekeraar alles dient te ondernemen wat van haar gevergd kan worden om de schade te beperken. Deze aansprakelijkheid doet niet af aan de plicht van de Zorgaanbieder om de Zorg volgens de onderhavige overeenkomst naar behoren uit te voeren. HOOFDSTUK 8: DUUR EN EINDE OVEREENKOMST Artikel 20: Duur en einde van deze overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: a. indien Partijen niet meer voldoen aan de desbetreffende definities genoemd in de begrippenlijst van deze overeenkomst; b. door een der Partijen indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; c. door een der Partijen indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; d. door een der Partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van een (materiële) controle; e. door een der Partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer duurt dan dertig kalenderdagen; f. door intrekking van de toelating van de instelling op grond van de WTZi. 3. Onverminderd het bovenstaande is de Zorgverzekeraar in bovengenoemde gevallen ook gerechtigd deze overeenkomst geheel, gedeeltelijk, dan wel per Regio met onmiddellijke ingang te beëindigen. 4. Indien de Zorgverzekeraar, in de gevallen genoemd in lid 3, tot opzegging met onmiddellijke ingang overgaat, is de Zorgaanbieder jegens de Zorgverzekeraar verplicht tot vergoeding van de schade die door opzegging ontstaat. De Zorgverzekeraar is bij beëindiging, op welke wijze dan ook, van deze overeenkomst geen schadevergoeding uit welke hoofde dan ook aan de Zorgaanbieder verschuldigd. 5. In geval van beëindiging van de overeenkomst of beëindiging van de bedrijfsvoering van de Zorgaanbieder werkt de Zorgaanbieder mee aan de continuïteit van de Zorgverlening aan de Verzekerden. De Zorgaanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van Verzekerden aan een andere, gecontracteerde, Zorgaanbieder naar keuze van Verzekerde en doet dit in overleg en na akkoord van de Zorgverzekeraar. 6. Een onjuistheid in dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen de Zorgaanbieder heeft ingevuld ten behoeve van de geschiktheidseisen en algemene voorwaarden voor de Zorginkoop 2015, wordt gelijkgesteld met een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst als bedoeld in artikel De Zorgaanbieder stelt op verzoek van de Zorgverzekeraar onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de gegevens van de Verzekerden die bij hem in Zorg zijn. Tevens treedt de Zorgaanbieder in overleg met de Zorgverzekeraar inzake de overdracht van de Verzekerden. Artikel 21: Overdracht van rechten en fusie 1. De Zorgaanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan een of meerdere derden overdragen of door een of meerdere derden laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar kan aan goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden verbinden. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

13 2. De Zorgaanbieder is verplicht de Zorgverzekeraar tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot vervreemding of overdracht van de onderneming van de Zorgaanbieder, ongeacht de vorm waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar over het (mogelijke) financiële effect van de wijziging of de gevolgen voor de Zorg, dan wel de gevolgen voor de verhoudingen op de regionale of lokale markt van Zorg die door de Zorgaanbieder wordt geleverd. De Zorgverzekeraar stelt de Zorgaanbieder van zijn zienswijze in kennis. HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN Artikel 22: Financiële verantwoordelijkheid 1. De Zorgaanbieder wendt de betaling van de Zorgverzekeraar uitsluitend aan voor Zorgverlening. 2. De Zorgaanbieder stelt zich niet garant voor derden tenzij schriftelijke toestemming van de Zorgverzekeraar. 3. Indien de Zorgverzekeraar vooruitbetaling heeft verstrekt aan de Zorgaanbieder is die te allen tijden direct opeisbaar. 4. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 5. Als aanpassing van deze overeenkomst noodzakelijk is, bij voorbeeld om reden van een wijziging in relevante wet- of regelgeving of overheidsbeleid, treden Partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der Partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk. 6. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om een overeenkomst die is voorzien van doorhalingen en/of mededelingen van de Zorgaanbieder van welke aard dan ook als ongeldig te beschouwen. Indien de Zorgverzekeraar van dit recht gebruik maakt, stelt hij de Zorgaanbieder daarvan schriftelijk in kennis. In dat geval zendt de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder eenmalig de ongewijzigde overeenkomst alsnog toe en wordt de Zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van drie weken door ondertekening en terugzending aan de Zorgverzekeraar de ongewijzigde overeenkomst alsnog tot stand te brengen. 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. Partijen plegen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn verklaard, overleg teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. 8. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van de Zorgaanbieder en/of derden (waaronder uitvoerende Zorgaanbieders), onder welke naam of in de welke vorm dan ook, uitdrukkelijk niet van toepassing, met uitzondering van de algemene voorwaarden genoemd in artikel 4, lid Bepalingen van deze overeenkomst die materieel van betekenis moeten blijven nadat de overeenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen naleving verlangen. Artikel 23: Geschillen 1. Geschillen tussen partijen welke ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of aan-vullingen op deze overeenkomst, alsmede geschillen welke ontstaan naar aanleiding van feiten, welke in enig opzicht met de uitvoering van deze overeenkomst verband houden, worden berecht en beslist door de Commissie voor de Rechtspraak volgens de regelen van het Reglement op de rechtspraak zorgverzekering zoals dat luidt op het moment van aanhangig maken van het geschil. 2. Partijen komen overeen dat de in het Reglement op de rechtspraak zorgverzekering voorziene mogelijkheid van hoger beroep open staat. Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

14 3. Alvorens een geschil aanhangig te maken kunnen partijen een verzoek tot bemiddeling indienen bij: a. de Commissie voor de Rechtspraak, zulks volgens de regelen van het Reglement inzake bemiddeling zorgverzekering zoals dat luidt op het tijdstip van het indienen van het verzoek; b. hun representatieve organisaties. 4. Indien de naleving van deze overeenkomst wordt opgeschort of, om welke reden dan ook, ten einde loopt, blijven de vorige leden evenwel tussen partijen van kracht op geschillen die binnen drie jaar na beëindiging van de overeenkomst zijn aangebracht bij de Commissie voor de Rechtspraak of de burgerlijk rechter, tenzij zulks in redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is. Artikel 24: Vrijwaring 1. De Zorgaanbieder zal de Zorgverzekeraar vrijwaren van en schadeloos stellen voor vorderingen die derden instellen tegen de Zorgverzekeraar in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de Zorgaanbieder op grond van deze overeenkomst. Onderdeel van deze kosten vormen tevens redelijke kosten van rechtsbijstand die de Zorgverzekeraar in deze moet maken, tenzij al rechtens is vastgesteld dat de Zorgaanbieder geen enkel verwijt gemaakt kan worden. 2. Indien zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet die is gerelateerd aan de verplichting van de Zorgverzekeraar tot vergoeding van de geleverde Zorg, geldt dat de aansprakelijkheid van de Zorgverzekeraar voor gevolgschade is uitgesloten. Artikel 25: Gewijzigde wetgeving De Zorgverzekeraars zijn jegens de Zorgaanbieder, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voor een Zorgaanbieder voortvloeit uit wet- en regelgeving en beleidsregels, wijzigingen daarvan of schade die voortvloeit uit een gehele of gedeeltelijke beëindiging of wijziging van deze overeenkomst. Zorgaanbieder vrijwaart de Zorgverzekeraarstegen elke vordering van derden, uitvoerende Zorgaanbieders inbegrepen, dienaangaande. Aldus overeengekomen tussen partijen Plaats d.d. Representerende Zorgverzekeraar 1 (naam) (handtekening) Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

15 Representerende Zorgverzekeraar 2 (naam) (handtekening) Zorgaanbieder (naam) (handtekening) Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

16 BIJLAGE 1: Lijst van regio's Regio Eerste Tweede Gemeenten (werkgebied) representant representant Amstelland en De Meerlanden Zorg en Zekerheid Achmea Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn Amsterdam Achmea CZ Amsterdam, Diemen Apeldoorn / Zutphen Achmea VGZ Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen Arnhem Menzis Achmea Aalten, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar Delft Westland Oostland DSW Achmea Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland Drenthe Achmea VGZ Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld Flevoland Achmea VGZ Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde Friesland De Friesland Achmea Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingswerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân, de Friese Meren Groningen Menzis VGZ Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand, Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn, Oldambt Haaglanden CZ Achmea Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer Kennemerland Achmea VGZ Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort Midden-Brabant VGZ CZ Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk Midden-Holland Coöperatie VGZ UA Achmea Bergambacht, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk Midden-IJssel Eno Achmea Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst Nieuwe Waterweg Noord DSW Achmea Maassluis, Schiedam, Vlaardingen Nijmegen VGZ CZ Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

17 Noord- en Midden Limburg Noord Holland Noord Noord-Oost Brabant Geldermalsen, Gennep, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen VGZ CZ Beesel, Bergen lb, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Peel en Maas VGZ Achmea Alkmaar, Bergen NH, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Hollands Kroon VGZ CZ Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch, Landerd, Maasdonk, Maasdriel, Mill en St. Hubert, Oss, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Uden, Veghel, Vught, Zaltbommel Rotterdam Achmea VGZ Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam 't Gooi Achmea VGZ Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren Twente Menzis Achmea Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Ov), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden Utrecht Achmea VGZ Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist, Stichtse Vecht, Loenen Waardenland VGZ Achmea Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht, Molenwaard West Brabant CZ VGZ Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert Zaanstreek/Wat erland Achmea VGZ Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Zeeland CZ Achmea Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen- Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen Zuid Holland Noord Zorg en Zekerheid Achmea Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

18 Zuid Hollandse Eilanden Zuid Oost Brabant CZ Achmea Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Spijkenisse, Strijen, Westvoorne, Goeree-Overflakkee CZ VGZ Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre Zuid-Limburg CZ VGZ Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal, Eijsden-Margraten Zwolle Achmea VGZ Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

19 Bijlage 2: Overzicht van Zorgverzekeraars of hun rechtsopvolgers namens wie de representerende Zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten. Agis Zorgverzekeringen N.V. Anderzorg N.V. Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. Confior Zorgverzekeraar N.V. Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. DSW Zorgverzekeraar U.A. O.W.M. FBTO Zorgverzekeringen N.V. ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. Friesland Zorgverzekeraar U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij De Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. N.V. Univé Zorgverzekeraar N.V. VGZ Cares N.V. Zorgverzekeraar UMC Ohra Ziektekostenverzekeringen N.V. OHRA Zorgverzekeringen N.V. ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten Verzekeringsmaatschappij Eno Zorgverzekeraar N.V. Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., OWM Unive Zorg, N.V. VGZ Zorgverzekeraar N.V. Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorg en Zekerheid U.A., OWM Zorgverzekeraar Menzis Overeenkomst Wijkverpleging

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

Stedenoverzicht Meerookhoodstad

Stedenoverzicht Meerookhoodstad Stedenoverzicht Meerookhoodstad De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken

Nadere informatie

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016 Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters Bron: Meicirculaire 2016 Innovatienul13 Villa Mooi Zeist n Utrechtseweg 9 n 3704 HA Zeist n T. 030 877 92 35 E. info@innovatienul13.nl

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen Gemeente Provincie Type gemeente Klein: 3000 bedrijven Lid G36 % prompt Dagen vertraagd #dagen vertraagd 2012 %prompt 2012 Overall Ranking 2012 Overall

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost Gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen

Nadere informatie

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Delfzijl 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER 2014 + NABEL ACTIE NON-RESPONS Gemeente Beleid Organisatie Communicatie Inkoop Toegang Clientondersteuning Toelichting 's-gravenhage ten dele ja

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

Gemeente Kieskring District

Gemeente Kieskring District Kieskringen verkiezingen KNVB Ledenraad Gemeente Kieskring District Aa en Hunze 4 Noord Aalburg 18 Zuid I Aalsmeer 27 West I Aalten 9 Oost Achtkarspelen 2 Noord Alblasserdam 18 Zuid I Albrandswaard 21

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015 Geen Nederlandse postcode geregistreerd, d.w.z: woonachtig in buitenland, zonder vaste w.o.v.pl of onb. 7.805 461 8.266 Aa en Hunze 10 1 11 Aalburg 6 2 8 Aalsmeer 13 0 13 Aalten 4 0 4 Achtkarspelen 12

Nadere informatie

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 Uitkering 2014 3 Appingedam 207,98 5.408.212 5 Bedum 60,79 1.580.754 7 Bellingwedde 127,75 3.321.950 9 Ten Boer 27,87 724.718 10 Delfzijl 238,09 6.191.178 14

Nadere informatie

AANTAL AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDEELHOUDERS A Aa en Hunze 52.728 86.473,92 Aalburg 17.550 28.782,00 Aalsmeer 25.857 42.405,48 Aalten 19.305 31.660,20 Achtkarspelen 87.711 143.846,04 Alblasserdam 9.477 15.542,28 Albrandswaard 3.510 5.756,40 Alkmaar

Nadere informatie

Arrangementen po 1 september 2014

Arrangementen po 1 september 2014 2014 Kolomlabels Rijlabels BASIS ZEER ZWAK ZWAK Eindtotaal Drenthe 276 2 6 284 AA EN HUNZE 17 17 ASSEN 26 26 BORGER-ODOORN 15 1 2 18 COEVORDEN 29 29 DE WOLDEN 14 1 15 EMMEN 63 63 HOOGEVEEN 32 1 33 MEPPEL

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2012 en 1 januari Datum: 28 februari 2014 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2012 en 1 januari Datum: 28 februari 2014 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 Datum: 28 februari 2014 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2012 en de waardepeildatum 1

Nadere informatie

Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1

Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1 Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1 Gemeentenaam P-budget (klassiek+ WSW Totaal nieuwe doelgroep) 3 Appingedam 621.734 5.068.536 5.690.270 5 Bedum 189.304 1.618.091 1.807.395 7

Nadere informatie

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH.

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH. Gemeente Prijspeil Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam 2015 Albrandswaard Alkmaar 2017 Almelo Almere 2015 Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam

Nadere informatie

Brede impuls combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties Bron: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK Brede impuls combinatiefuncties De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches.

Nadere informatie

Re-integratiebudgetten 2015 ten opzichte van 2014, volgens berekeningen in juni en september 2014

Re-integratiebudgetten 2015 ten opzichte van 2014, volgens berekeningen in juni en september 2014 ten 2015 ten opzichte van 2014, volgens berekeningen in juni en september 2014 gemeenten Totalen 636.072.010 609.072.000 622.788.990 13.716.990-4,2% -2,1% Aa en Hunze 564.446 533.618 543.038 9.420-5,5%

Nadere informatie

CBScode. Gemeente

CBScode. Gemeente CBScode Gemeente 2017 2018 1680 Aa en Hunze 2 4 738 Aalburg 2 4 358 Aalsmeer 2 4 197 Aalten 2 4 59 Achtkarspelen 3 6 482 Alblasserdam 2 4 613 Albrandswaard 5 9 361 Alkmaar 23 41 141 Almelo 21 38 34 Almere

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, totaal 2016

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, totaal 2016 Geen Nederlandse postcode geregistreerd, d.w.z: woonachtig in buitenland, zonder vaste w.o.v.pl of onb. 6.750 441 7.191 Aa en Hunze 8 0 8 Aalburg 5 0 5 Aalsmeer 8 2 10 Aalten 3 1 4 Achtkarspelen 12 3 15

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 20 0 5 5 15 15 Assen 22 56 78 11 9 20 58 58 Borger-Odoorn 0 21 21 0 0 0 21 21 Coevorden 5 30 35 0 2 2 33 33 De Wolden 8 20 28 0 10 10 18 18 Emmen

Nadere informatie

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in 1000 Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Appingedam 18.314 8.070 10.244 17.271 8.294 8.977 1.043-224

Nadere informatie

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering Voorlopige budgetten 2016 Code Gebundelde Bbz 2004 uitkering Gemeente 3 Appingedam 5.531.065 3.531 5 Bedum 1.848.671 2.435 7 Bellingwedde 2.998.473 779 9 Ten Boer 1.224.427 4.297 10 Delfzijl 12.780.275

Nadere informatie

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Amsterdam-Amstelland Gemeente WMO-regio's Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik Aalsmeer Amstelveen

Nadere informatie