DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD"

Transcriptie

1 DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

2 1 IXRPEH..AD llz. IN DIT N.HfFR " IT HAVENPYPKE" 24e jaargang, Van de redactie juni/juli Burgerlijke Stand verschijnt 6 krer {Er jaar S Ta Cl3ntinken Redactie--a:Jres: 7 furpsbelang Meekeshof 77, 9 Merke 9089 BIJ Wytgaard, 10 Wijkagent tel.:os10s-s Klaver Aas Redactie: ls Woon-diéY1Stenc. Joz. B.Roorda 16 Fryske Hynder E.de Jong 19 Schoolniet..IWS M.Hoekstra-SieroTJSm Jaar geleden A.Hofstra 24 Eet E:m3kelijk H.Santana-SiknB 2S Plattel. vrouwen G.Jas{Ers-Mollet 27 K.D.O. A Santana-SienE1TE 31 Agenda AdIrinistratie: 32 Weekenddiensten (wk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanmeldingen) A. Hofstra, Meekeshof 77, 9089 BIJ Wytgaard tel. :OS10S-S1067. A1xnBJ.Hlten: f17,so {Er jaar.overige abonl1éiteflten f22, SO {Er jaar. Bui tenland:f30, -- {Er jaar en losse nl..etlters: voor leden f2,- en voor niet leden f4,--. Betaling: Via jaarlükse toegezonden acceptgirokaarten. JNZENlXjN KCPLJ ~ NlH1ER: Voor 19 juli Vermtlta:>rdiTR: De redactie is niet verant woordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient al tijd bü de redactie bekend te zijn.

3 , 2 VAN DE REDAKTIE... Voor u ligt dan weer het zomernummer. Deze maanden staan in het teken van herdenkingen, rvaaraan dan ook in di t nummer aandêcht is besteed. Nogal opschudding ontstond in ons dorp door het schrijven van de Rabobank, dat het plaatselijk bijkantoor op korte termijn de poorten zal sluiten. Dit zou vooral voor de kwetsbare groepen, maar ook het dorp in het algemeen, een slechte zaa~ zijn. Het dorpsbelangbestuur is dan ook direkt in onderhandeling met de Rabo-direktie gegaan, om de bankvoorziening~ zo mogelijk in afgeslankte vorm, voor Wytgaard e.o. te behouden. Wie kennis van zaken heeft, zal het niet verwonderen dat ook wij eens de dupe zullen worden van de schaalvergroting en de ingrijpende veranderingen in het geldverkeer. Maar aan de andere kant kan de Rabo zich niet van het principe onttrekken nl. de coöperatieve gedachte; dat door samenwerking de belangen van het kleine ook gewaarborgd zijn. De oorsprong van de Rabo (fusie kaifieisen en Boerenleenbank) lagen eens op het platteland. Nu zien we in de grote centra machtige kantoren verschijnen, concurrerend met de andere banken. Jammer dat dit ten koste zou gaan van de kleine vestigingen. Dan een teer pun t; de hand in eigen boezem stekende komt de vraag: staan we wel als een éénheid achter de voorzieningen in ons dorp? We hopen dat dorpsbelang er voor ons nog een aanvaardbare oplossing ui t zal slepen. Het argument da t de veiligheid van het personeel gewaarborgd moet zijn, is zeker te verdedigen, maar moet ook nu weer het kleine gedupeerd worden door de criminaliteit? Over veiligheid gesproken: in dit nummer presenteert zich onze nieuwe wijkagent. Dat ook Wytgaard onder zijn werkgebied val t is al een veilige gedachte! Dus we kunnen hem zo nu en dan tegenkomf:h, maar dan liefst wel in een

4 3 preventieve funktie. Zomermaanden-vakantiemaanden. Ieder zal proberen aan deze, zo zach tjes aan, een levensbehoefte wordende aangelegenheid, op zijn of haar manier invulling te geven. Het gevolg is wel dat ons dorp een rustige tijd te wachten staat, dit in tegenstelling met verschillende andere plaatsen in Friesland. In ieder geval wenst de redaktie allen een goede vakan tie toe en ook met di t nummer veel leesgenot. Namens de redaktie, J.R. INFORHATIEGIDS Hebt u bestuurswijzigingen binnen uw vereniging? Geef di t even door zodat we in september de nieuwe gids kunnen samenstellen. De redaktie

5 4 nur.,gerljj " an~ Verhuisd: Fam. F. Hoogland van Brédyk 28 Wirdum, naar Klokmakerij 11, 8501 ZS Joure. G. Huisman van Meekeshof SS naar Hoflan 6, 9001 ZG Grou. Gerrit en Anneke Boersma-Hoog1anu ZlJn met hun kinderen Tjitske-Hermina, Pieter-Jan en Robin-Silvester, komen wonen op Meekeshof 41. Rinze en Stien Postma-v.d. Wal zijn komen ï/onen op Buorren 48. In de A. Cathstrjitte op nr. 10 ZlJn komen wone~ Henk Dijkstra en Helga vd. Meer. Nieuwe abonnees: Fam. G. Boersma, Meekeshof 41 Wytgaard Fa]. R. Postrna, Buorren 48 Wytgaard Pietje Hiemstra, Hegedyk 11 Wytgaard Henk Dijkstra en Belga v.d. Meer, A. Cathstrj. 10 "ytgaard. Jubilea: Op 26 april jl. waren Wietse en Trude Jorna Haringsma 50 jaar getrouwd. Op 26 mei j 1. waren Gerard en Annie Roorda Gras 40 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd. Overleden: Op is overleden, Mevr. S.A. van Balen de Haan, weduwe van Jan van Balen, op de leeftijd van 78 jaar

6 c; TA OANTINKEN: FROU TEKSTRA-DROP Doe 't se harsels net sa goed mear rêde koe stie mannich frijwilligster klear om de helpende hän te bieden.trije jier haw' wy har sa yn us mienskiphälde kinnen. Mar it koe op it lêst net mear, graach hiene hja mei harren soarch "it leaf wyfke" sa 't sy wol neamd waard oan 't lêst ta tusken harren ynhälden.muoilik moat it foar frou Tekstra west ha, dat lêste healjier net mear thus by dy har sa nei wiene. It moat foar dochter en beppesizzers in treast wêze, dizze rêst dy 't se krigen hat en wer 't hja al sa lang nei utseach. Hast 50 jier lyn, brocht de leafde har, fan oer de grins, nei dit foar har ûnbekend län. Mei iver en trou hat se hjir har paad skjin makke en stie nêst Mechiel yn al syn ûndernimmen. Fan oan it skiepmelken en tsiismeitsjen, ta it skreppen yn 'e winkel en wat der net allegear tuskenyn lein hat. Wy heare it har noch sizzen, doe 't siikwêzen har oerfallen wie: "Wie had dat kunnen denken, ik kon altijd allles." Mar op it lêst wie it kerske alhiel opbaarnd en sa sil it oantinken bliuwe oan dizze freonlike, ynnimmende frou: grut fan geast en ynhäld. Soe it ûndersteande net krekt by har heare?

7 6 DE ZEGEN VAN DEZE BEJAARDE. Gezegend ben je, toen je verstond dat mljn handen begonnen te beven en mijn voeten alsmaar langzamer werden. Gezegend ben je omdat je begreep, als ik eens opstandig was, dat ik het niet kon op brengen dat mij n krachten afnamen. Gezegend voor die aangestoken sigaret en de zorg dat daar iets mis mee zou gaan. Mij vroeg naar de dagen van mijn jeugd, met mij praatte, over mijn werkzaam leven. Gezegend ben je als je me toelachte en met mij soms echt kon lachen, ondanks alles. Gezegend ben je als je zacht met me omging, mij n stille tranen begreep, bedankt voor de hand die me vasthield, die omgeslagen steunende arm. Gezegend ben je, als je iets langer bij me bleef als ik alleen de nacht inging, maar dat niet erg vond, omdat ik de volgende dag weer op je kon rekenen. Gezegend ben je en ik zal, als ik in de hemel ben, de sterren voor je aansteken. l.r.

8 7 IDJ(Q) IP~J~ lb3ielan CG WnJ1rCGAA~IDJ Wie het zelf nog niet was opgevallen dat de betonnen buizen op de speelplaats zij n geverfd, heeft het in de L.C. van woensdag 25 mei j.1. in de rubriek, Gehoord en Gezien, kunnen zien. Hierin stond een foto van de beschilderde buizen. Het geheel doet denken aan een doormidden gebroken rol pepermunt van een bepaald merk. Door het weghalen van letters is het evenwel duidelij k dat het om een speelobject op onze kinderspeelplaats gaat. Een prachtig en origineel idee wat is bedacht door het schildersbedrijf Klugkist te Goutum. Ook de uitvoering is geheel belangeloos door hen verzorgd. Heel hartelij k bedankt hiervoor. Dorpsbelang Wytgaard, T. Jonker. "Ze liggen vast en zeker zwaar op de maag maar ZlJ n leuk om in te spelen, deze betonnen kingrollen in Wytgaard".

9 8 Langs deze weg willen WlJ iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, kadootjes en andere a t tenties na de geboorte van onze dochter en mijn zusje Simone. Durk en Mieke Boonstra Rick Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor bezoek, bloemen, cadeaus e.d. ontvangen bij de geboorte van onze dochter en mijn zusje Astrid. Albert-Jan de Ruiter Grietje Hiemstra Janine Overijsselsestraatweg 18. Reduzum.

10 9 MER KEI 994 Nog even een paar punten ter herinnering: )~ Het thema voor de optocht is "beroepen". * De datum van de merke is 19 en 20 augustus. ;~ Kinderen die niet in Wytgaard op school zitten kunnen zich voor het kaatsen en de kinderspelletjes opgeven bij Durk Boonstra, tel * Vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen met het broodjesmeren voor de maaltijd in de Twirre kunnen zich opgeven bij Yvonne: * Vrijwilligers voor het begeleiden van de kinderspelletjes zaterdagmorgen, kunnen zich opgeven bij Ymkje Jorna, tel )~ De straatversiering wordt gejureerd om uur op vrijdagavond. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. De merkekommissie 9 JULI VOLLEYBAL PROMOTIEMIDDAG VOOR DE JEUGD! Jij komt toch ook? Neem je sportschoenen en je sportkleding mee! Leeftijd vanaf 10 t/m 18 jaar om in de Twirre, waar jullie in groepen zullen worden opgedeeld.

11 10 Grou, 27 mei 1994, Hierbij wil ik mij in IIt Havenpypke'voorstellen aan de bewoners van Wytgaard en omgeving. Ik ben 35 jaar oud en getrouwd en vader van 3 zonen. Ik woon in Leeuwarden, waar ik ook geboren ben. Ik heb op de SSG-Havo te Leeuwarden gezeten die toen nog Achter de Hoven en in de Grote Kerkstraat was gevestigd. Op mijn zeventiende jaar ben ik van Leeuwarden naar Amsterdam verhuisd, om bij de politie aldaar te gaan werken. Eerst werkte ik bij de algemene dienst en daarna bij de Groep Speciale opjrachten (burgerpot). Daarna ben ik naar de motordienst gegaan, waar ik ruim vij f j aar werkte. Na de motordienst, werd ik mentor bij het buro Opleidingen. Ik leidde toen toekomstige agenten op, die als tweede fase van de politieschool een praktijkstage moesten doen. Toen de scholen echter leegliepen, omdat er geen adspiranten meer kwamen, moest ik daar weg. Hierop werd ik recherèheur in Amsterdam-Noord. Toen ik dat ongeveer een j aar had gedaan, werd de heimwee van mijn vrouw, die ook uit Leeuwarden komt, zo ernstig, dat ik terug solliciteerde naar Leeuwarden. Ik had het geluk, dat men daar nog een wijkagent nodig had, waardoor ik werd aangenomen. Sinds 1 februari 1990 ben ik nu wij kagent. De eerste vier j aar werkte ik in Leeuwarden. In januari 1994 is echter de reorganisatie bij de politie Friesland in werking getreden hetgeen de volgende consequenties had: Leeuwarden en Boarnsterhim zij n samengegaan in Midden Friesland. Dit district is weer verdeeld in basis-eenheid

12 1 1 Oost/West en Zuid. De basis-eenheid Zuid bestaat uit het voormalig gebied van de Rijkspolitie Grou (Boarnsterhim) en het gedeelte van Leeuwarden dat is gelegen ten zuiden van de Aldlànsdyk en de Julianalaan. In dit gebied zijn twee wijkagenten werkzaam, te weten Jan Rozema voor het gebied ten oosten van de snelweg A-32 en ondergetekende voor het gebied ten westen van die weg. Ik kan zeggen, dat ik door de burgerij van mijn "wijk" prettig ben ontvangen. Het blijkt dat de mensen het op prijsstellen, dat er een aanspreekpunt is voor zaken, waarvoor je niet direct belt, maar die je toch weleens met de politie wilt bespreken. Die drempel om de politie te bellen, is voor Friezen toch wel groot, waardoor zaken soms onnodig escaleren. Om de stap nog kleiner te maken, probeer ik mij aan iedereen voor te stellen en nodig ik ze uit om mij te bellen, als er problemen zijn. Ook als men twijfelt, of het probleem überhaupt wel een zaak voor de politie is, kan men mij bellen en kunnen we erover praten. Ik zal dan graag advies geven. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om aan het verzoek van Jan Rozema, die eerst wijkagent van Wytgaard was, te voldoen. Hij bedankt iedereen met wie hij samengewerkt heeft bij deze voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Ik hoop, dat ik met u even prettig zal samenwerken, als u met Jan Rozema gewend was, De wijkagent: R.P. Dijkstra. Dit is dan het eigen verhaal van onze nieuwe wij k/dorp agent, als opvolger van Jan Rozema. Na deze introductie nog even een gesprek ter nadere kennismaking met Richard Dijkstra, die nog maar kort geleden vanuit het drukke westen, naar het rustige Friesland terugkeerde. Als Leeuwarder jongen ligt ook Wytgaard zeker na aan zij n politiehart. Hoewel het hier in ons dorp vrij wat rustiger is geworden wat het autoverkeer

13 12 betreft, wat gelukkig weer resulteert in minder ongelukke~ werd onze wij kagent zelf al geconfronteerd met het "Wytgaarder verkeersprobleem" nl.: kruising rijwiel/brommerpad met Fopma' s Reed. "It kin de master misse" geldt ook hier! Hij meent dat de huidige voorrangsregeling beter veranderd kan worden en dat de brommers en fietsers/ renners door borden duidelijk gemaakt wordt dat men hier een voorrangsweg nadert. Dat zal hopelij k de snelheid van bromfietsers maar ook van wielrenners, komende uit zuidelij ke richting, doen afnemen. Bovendien sluit het aan bij de Weidumerwegkruising waar de voorrangsregeling al is veranderd. Nieuwe heren, nieuwe ideeën! Zo mogelij k kan het met de reconstructie van de Buorren worden meegenomen. In het Ned. politieapparaat heeft een rigoureuze en kostbare reorganisatie plaatsgevonden, met als hoofddoel dat het efficiënter zal werken. Zo is per 1 jan het district "Midden-Friesland" tot stand gekomen. Ook per die datum is politieagent Dijkstra onze vertrouwensman en toeverlaat bij eventuele problemen. Voor spoedeisende gevallen, inlichtingen enz. kunt u het buro in Grou bellen, tel.: Di t noemen ze in vaktermen "tweedelijnspolitiezorg". Voor spoedeisende gevallen zoals ongelukken, inbraak enz., de z. g. "eerstelijnspolitiezorg", bel dan De meldkamer roept dan een auto op in Midden-Friesland, die gedurende 24 uur de beschikking heeft over tenminste drie bemande politieauto's! Als alles goed werkt zal één der auto's na uiterlijk 10 min. ter plaatse kunnen zijn. Over het politiewerk in het algemeen, samenwerking met j ustitie/rechterlij ke macht, over het oordelen en vooroordelen van het functioneren van de politieagent zou veel te vertellen zij n. Misschien dat Richard Dij kstra die kans krijgt op een Doarpsbelang ledenvergadering. J.R.

14 13 SOCIETEIT "KLAVER AAS" Utslaggen en stan kaert en beker competysje oer de twadde helt Seizoen 93/ Earste priis grutte Piet Jorna Jappie Schuurman Twadde priis grutte Robby Galama Hans de Ruiter Earste troost Marijke van Balen Trees Hemstra Twadde troost Hillie Hoogland Aan de Haan Earste poedel Floris Schuurman Fred Hemstra Twadde poedel Antoon Jorna Jochem Douwenga Earste prizen FrAnskje de Boer Klaas Keizer Frits Hoogland Kees Straatsma Trees Hemstra Douwe Leistra Twadde prizen Antoon Jorna Willem Hemstra Earste Jappie Schuurman Floris Schuurman Twadde prizen Janny Schuurman John Jorna Ale Terpstra Jet Terpstra prizen Aan de Haan Frits Hoogland Jet Terpstra Bert de Ruiter Foppe Jorna L. de Bruin Trees Hemstra Gerard Jorna John Hoogland Arjen van Balen

15 Earste prizen Willy de Bruin Douwe Leistra Trees Hemstra Floris Schuurman Hans Ypma Piet Jorna Twadde prizen Franskje de Boer Giny de Jong Aaltsje Santema Hilly Hoogland Marijke v. Balen Foppe Jorna Earste prizen Marijke v. Balen Robby Galema Jet Terpstra Hans de Ruiter Willy de Bruin Jan de Bruin Twadde prizen L. de Bruin Hilly Hoogland F. de Boer Yde Santema Jappie Schuurman Aan de Haan Us lêste kaartjûn wie op 9 april en yn gearwurking mei de Twirrebeheerder. Dizze partij stj i t by us te boek as de doarpspartij. Der wiene 42 kaarters op afkommen, de prizen bestiene ut fariabele fleispaketten, klear makke troch slachter Krol ut Weidum. De prizen wurden wûn troch: De grutte De troost De poedel Earste priis Earste troost Earste priis Boukje Schaafsma Douwe Leistra Annie de Bruin Doeke Schaafsma Foppe Jorna Bert de Ruiter Twadde priis Aan de Haan Freddy Hemstra Gabe Kuperus Jaap Castelein Willy de Bruin Wiebe Hoekstra Tredde priis Ale Terpstra Marijke v. Balen Fr. de Boer Willem Hemstra Frits Hoogland Janny Schuurman Nei in spannende einstriid wurde Jappie Schuurman de nije bekerkampioen. Hy wûn op it kantsj e Of mei 26~ punt fan Hilly Hoogland. Sy kaam op 26 punten, noch nea yn us kompetysje hat er in frou sa ticht by de beker west. Oan Jappie fan herte lokwinske, fjirders oan elkenien in skoane simmer tawinske en oant sneon 1 oktober.

16 15 k - ill S h tic tlng I I Woon- en Dienstencentra.m Het winterseizoen is nu afgelopen. We hebben verschillende aktiviteiten gehad n.l.: 6 april Spelmiddag i.s.m. de soos. 20 april Bewonersvergadering. 21 april Schutj assen, 20 personen hebben daaraan deelge nomen en het was heel gezellig. 4 mei Condoléance van mevr. Tekstra. 6 mei Vrijwilligersavond; gezellig naar Jellum. 8 mei Johan Veenstra, 30 personen waren aanwezig en die hebben heel erg genoten van zijn verhalen. 11 mei Pastoor Janning stichting, 10 personen. 17 mei Pastoor Janning stichting, 12 personen. 28 mei T. Brandsma_ tentoonstelling voor 50 personen uit de provincie Utrecht, die waren op doorreis naar Dokkum voor een bedevaart. 2 j uni Wij nproefavond met hapj es voor de donateurs van het dienstencentrum. 7 juni Woonservice '94 voor het invullen bij de aanvraag voor huursubsidie. In de 2e helft van juni ligt het jaaroverzicht ter inzage in de keuken van het dienstencentrum. De kapper is i. v.m. vakantie afwezig op: 23-06, en Het dienstencentrum en ook de bibliotheek zij n in de bouwvakvakantie gesloten. De dienstverleners regelen hun eigen vakantietijd. Wij wensen de kapper en al onze vrijwilligers en vrijwil ligsters een hele fij ne vakantie en een behouden thuis komst toe. Er staan nu huizen leeg die we graag weer bewoond willen hebben. Mochten er belangstellenden zijn, die zouden kontakt met het woon- en dienstencentrum ( ) of met woonservice '94 ( ) op kunnen nemen. B. Schaafsma.

17 16 US FRYSKE: HYLVDER Hoelang al, hasto deftige swarte, Al by US yn 't lan omboarte? Sa, maitiidsdei nei dat lange winterskoft, As ienris kaam dy kleare moaie 10ft. Dan dyn wrottèn by al dat greidboerswurk By rein en mei gleontè, mei skom en switte As heech yn 'e 10ft, fier boppe dy song de ljurk Mèi alle nocht, nea soest it sitte litte. 't Is wier, al dyn maten fan in oar skaai, Dien dat wurk ek en it lei har tige nei. Mar do wiest as fan alds us jûn, Suver in skepping fan Frysláns grûn.

18 I 7 Mar wat seachst dêr kommen, mear en mear: In stik izer op tsjillen, stjonke en stinne. Och, it die dy yn earsten dan ek wol sear, Soe dat nijmoadrich ark myn wurk wol risse kinne? wis wiest mei heechtijdagen mei tugen yn Ie baan, By sterk iis foar de belslide koest dy afjaan. Ek yn 't sirkus, wiest allang ûntdutsen Mar wiest no net yn in nederklits belutsen? Dyn trochbestean it like doe mar faai. Mar ek yn us omkriten, de kearn is bleaun. En wa hie tocht dat der sa'n takomst lei, sa wurdtsto no oer 'e hiele wrald beskreaun. Mar sa fier fan hûs, it jout soarch. Wa stiet foar it echte suvere boarch? Der is ferskil, us Frysk hynder is gjin kêde, sil it World Friesian Horse Organisation it rêde? Yn dizze tiid mei hast alle mooglikheden. Wat wie it, wat dy sa bracht oeral yn 't rûn. Wie it dyn styl, dat suver wat grutske, de reden Dyn nommel aard, of wie 't it jild dat it wûn? Lyk as mannich Fries, de wei fûn oer de grinzen, Sa bisto ek bleaun yn harren tinzen. Beide fan dy oeralde geve stamme, En j im I rûnom brachten de goede namme. Ik tink dat jim' it no allegear wol snappe, 'k winskje in poltsje greide mei sa 'n happe. Al sil yn Fryslan ek in protte fuortgean, It Fryske hynder bliuwt fêst bestean! J.R.

19 18 11 Jt Er is een wachtlijst voor de peuterspeelzaal. Zodra een kind anderhalf jaar is, kan het opgegeven worden bij Ytsj e Mulder, tel.; Het wordt dan geplaatst in volgorde van aanmelding. De maximale groepsgrootte is 14 peuters. De werkgroep bestaat uit: Ida van der Geest, voorzitter Weiwiskedyk 6 tel: Jerien van den Haak,sekretaris Buorren Dieuwke de Haan, penningmeester Marwertsterdyk Marijke Tiesema, Twirrebestuur Weiwiskedyk De leidster is: Ytsje Mulder, Hegedyk 47, tel: Wy wolle J lljune, al hoe stil wy ek wiene, osa betankj e foar jimme lokwinsken, kaarten en blomstikken dy't wy allegearre krigen ha mei us 40 jierrich houlik. Al dit en ek noch it flagjen fan us buurt "Mee-West" hat us en de bern hiel wat dien. FolIe tank hjirfoar. Annie en Gerard Roorda

20 19 SCHOOLNIEUWS MUSICAL Op 14 juli 1994 houden de groepen 6/7/8 weer een fan tastische musical. De musical heet DISCO IN DOEDORP. Ria Spaanstra is de regiseuze. U bent ook van harte welkom. UITSTAPJES. a. KAMP. 15 Juni is het weer zover de groepen 6/7/8 vertrekken bij kerkplein dus wij gaan 15/16/17 juni op kamp. En natuurlij k nemen we ook weer een stel leuke leiders mee. Dat zijn: Griet Visser, Anton Jorna, Baukje Jongbloed Minke Jorna en onze eigen meester Bûnte de Boer. b. Het schoolreisje van groep 3/4/5 vindt dit jaar ook weer plaats. Zij gaan op 14 juni een dagje uit. c. De kleuters gaan dit jaar ook op schoolreisje, maar zij wachten op mooi weer. d. JORWERD. Op 13 mei weer een iepenloftspel dit j aar spelen het stuk Kruimeltje. Onze school gaat ook weer daar naar toe. e. SPORTDAG. De groepen 6/7/8 hebben dinsdag 14 j uh in Goutum de dorpensportdag..3. WIST U DAT... Gearte en Catrien de havenpypkeschrijfsters wel uren zitten te peinzen wat ze zullen schrijven. Groetjes van: Gearte Arendz en Catrien Jorna.

21 20 WAT GEBEURDE ER 50 JAAR GELEDEN? Van plattelandgemeente naar stadsgewest! De ouderen zullen het nog weten; die verandering, de eerste gang naar dat vreemde stadhuis. Het oude~vertrouwde in de Schrans, vlak voor de overweg, passerend om de weg naar het Hofplein in de binnenstad te vinden. 1 jan. 1944, een datum die voor het zuidelijke deel van Leeuwarderadeel betekende, van platteland naar stadsgemeente. Jaren geleden, al in 1915 waren gemeentegrenswij zigingen aan de orde. De stad voelde zich ten zuiden en ten noorden, ingeklemd door Leeuwarderadeel en er deden zich zelfs kleine grenskonflicten voor! Dit speelde zich af bij de grens bij Lekkum, ook dit dorp werd met Snakkerbuorren en Mied urn op 1 jan bij Leeuwarden gevoegd. Vooral ook doordat Huizum almaar groeide, het inwonersaantal was bij de annexatie al bijna Leeuwarden zag dat met argusogen gebeuren en de oorlogsomstandigheden zullen er aan hebben bijgedragen dat er een einde kwam aan de jarenlange onderhandelingen. Zo speelde de N. S. B. burgemeester Schönhard, met ZlJ n hogere relaties het handig klaar om deze grensproblemen op te lossen. Van de burgers was geen verzet te verwachten; om zo goed en kwaad als dat ging de oorlog door te komen hield hen genoeg bezig! Vandaag de dag zou misschien een hoorzitting of referendum gehouden worden. De vraag blijft wel of het al of niets uitmaakt. Overwogen is indertij d om de zuidelij ke grens tot aan het Van Harinxmakanaal te verleggen. Het kanaal was al voor de oorlog gepland, ook als werkobj ect voor de toen heersende werkeloosheid. De oorlog maakte dat de aanleg werd uitgesteld. Het deel ten zuiden van het kanaal zou dan bij Idaarderadeel gevoegd worden. We kunnen er slechts over filosoferen hoe de ontwikkelingen van de dorpen van het Zuidelijke Trimdeel dan zouden ZlJn verlopen, als wij bij die plattelandsgemeente zouden zij n gevoegd. De geschiedenis heeft echter wel iets geleerd, n.l. dat die zich ook na de oorlog herhaald heeft en dat de groei

22 21 nu ook weer buiten de Leeuwarder gemeentegrenzen flink toenam. Het noordelijke deel dat geen bestaansrecht meer zou hebben, profiteerde daarvan wel het meeste. Stiens dat in 1965 het nieuwe gemeentehuis binnen haar dorpsgrenzen kreeg,heeft nu al een inwonertal van een en is misschien wel het snelst groeiende dorp in Friesland. Het is tragisch geweest voor de zuidelijke dorpen, Goutum uitgezonderd, dat het inwonertal de laatste tientallen j aren nagenoeg gelij k bleef. Nu hoeft een grote uitbreiding ook weer niet, maar zelfs de natuurlijke groei kreeg, door het naoorlogse gevoerde gemeentebeleid, geen kans. Het gevolg was dat we teveel jongeren hebben zien verdwijnen. Een ander gevolg, in deze tijd van niet te stuiten schaalvergroting is, dat hetgene wat niet groeit, toch steeds kleiner wordt en de kans vitale voorzieningen kwij t te raken steeds groter. De laatste ontwikkelingen bevestigen dat! Een zeer uitvoerige beschrijving over het verloop van de grenswij ziging staat in het boekwerk: Tusken Potmarge en Jokse (zie nr. 139: It Suder Trimdiei). Dhr. Siep Grijpsma beschrijft in details de geschiedenis van de toen zo ingrijpende gemeentelijke grensverandering. De geallieerde strijdkrachten landen in Normandië. Het was 6 juni 1944, ook wel D-Day en de langste dag (film) genoemd! De soldaten van het landingsleger (rangers) vormen met veel moeite een bruggehoofd op het vaste land van Europa. Een bezoek aan die historische plaatsen geeft vele indrukken. Na een rit van 8-9 uur komen we in het prachtige, iets golvende Normandië, dat tegen de Atlantische Oceaan ligt. In Arromanches, een kleine plaats aan de kust, vanuit het hotel een mooi uitzicht op de -plaats waar zich in die junidagen iets gigantisch afspeelde. Hier moet eens die kunstmatige haven aangelegd zij n; de vele brokstukken van de betonnen caissons zij n. nog de stille getuigen.

23 EO 22 De natuurkrachten, het zoute water enz. zullen na verloop van jaren ook deze laatste resten opruimen. Die drijvende haven, die in Engeland was opgebouwd en gereed lag, kon niet eerder opstomen tot er eerst een bruggehoofd gevormd was. Om die plaats te zien rijden we enkele km. hier vandaan o.a. Point du Hoc. Een grillig gevormde kustlijn en een steile rotswand van soms m. en dan vraagt men zich af waarom juist hier? De reden zal zijn geweest dat de Duitsers een landing hier niet hadden verwacht en dat de landingsvaartuigen tot vrij dicht aan de kust konden varen. De betonnen kazematten getuigen nog van de verdedigingswerken, sommigen hebben de bombardementen vanuit de lucht en de zee nog min of meer kunnen doorstaan. De landing heeft vele mensenoffers gekost. Vlakbij een militaire begraafplaats van ± soldaten, door de Amerikanen aangelegd en tot in de puntjes onderhouden en verzorgd. In het midden een klein museum met o. a. archieven. Veel Amerikanen bezoeken deze plaats, waar soms verre familieleden hun laatste rustplaats hebben gekregen. Opvallend is dat op de onmetelijke rijen kruisen, nog al eens een Davidster is aangebracht ten teken van Joodse.afkomst. Haast iedere plaats heeft een museum om de gebeurtenissen van toen voor de talloze toeristen levendig te houden. In het dorp Arromanches is in detail de kunstmatige haven nagebootst. Duizenden caissons, pontons enz. werden aangesleept om drijvende pieren te vormen. De vele platforms die met eb en vloed op en neer konden gaan. Tragisch was dat enkele dagen na de aanleg zware stormen veel hebben vernield en hersteld moest worden. Zeker tienduizenden voertuigen in alle variaties, munitie, bevoorrading enz. zij n hier aan land gebracht. De niet zo ver afgelegen haven Cherbourg, was door de Duitsers onbruikbaar gemaakt. Zo probeert elk museum op haar eigen manier de oorlogshandelingen, die daar 50 jaar terug plaatsvonden weer te geven. De niet zo ver afgelegen stad Bayeux heeft een prachtige basiliek: De Notre Dame, wel kleiner dan die van Parijs. Vanuit de kust begon in die junidagen

24 23 van 1944 de opmars van het bevrij dingsleger. De strij d zou zwaar worden. Om in dat jaar een einde aan de oorlog te maken slaagde niet. Het tegenoffensief in de Ardennen, en door de mislukte slag om Arnhem, kwam in het naj aar en winter van 44/45 de frontlij n stil te liggen. Dat had voor de bewoners in die gebieden vreselijke gevolgen: van huis en haard verdreven! J.R. Dit kiekje werd gemaakt aan de Normandische kust bij windkracht acht.

25 24 EET SMAKELIJK (afl. 74)..(0 Dit is een makkelijk én snel-klaar recept. Op basis van tonij n en zure room wordt een saus gemaakt die lekker is bij b.v. spaghetti. Wat heb je nodig (2 personen). - 2 grote fijngesneden uien. - 3 fijngesneden tomaten (eventueel ontveld). - 1 teen geperste knoflook. - 1 blikje tonijn op waterbasis. - ± 1 dl. tomatenketchup. - 1 bekertje zure room. Fruit de uien in wat boter of een scheutje olie. Voeg de tomaten toe als de uien bruin zijn, evenals de knoflook. Laat het geheel op een matig vuur een paar minuten doorsudderen. Voeg de tonij n, de zure room en de tomatenketchup toe en laat alles ± 10 minuten goed doorwarmen. (niet laten koken). Naar smaak zout en peper toevoegen. Voor liefhebbers van pittig kan sambal of tabasco dienst doen. Serveren met een pasta en ijsbergsla. Eet smakelijk. Ida v. d. Geest. Het volgend recept zal worden verzorgd door Loïse Zuidersma.

26 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plaitp.landsvrouwen, acww Donderdag 21 april: Onze laatste avond voor de zomer. Op deze avond hadden WlJ mevr. Mantel uitgenodigd om ons over de levensboom te vertellen. Door ziekte was ZlJ verhinderd. Wij hebben daarom gezocht naar iets anders en nu hebben wij de "Greidhof" bereid gevonden om een lezing voor ons te verzorgen. José Gerritsma zal ons vertellen en aan de hand van dia' s laten zien wat er zoal gedaan wordt in een dagverblij f voor verstandelij ke gehandicapten. Zij zal ook enkele artikelen tentoons tellen. Deze, door de gehandicapte gemaakte spullen, kunnen worden besteld of in het winkeltj e van de "Greidhof" worden gekocht. "It Winkeltsje" is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur. De "Greidhof" ligt aan de rand van het dorp Reduzum. Op het erf kom je er nogal wat dieren tegen, zoals geiten, schapen, konij nen, herten, kippen en vogels. Binnen de "Greidhof" zij n zeven groepen samengesteld. Er zij n 5 groepen met de nadruk op arbeidsachtige aktiviteiten met meer of minder variatie per deelnemer. De vijf arbeidsachtige groepen zijn: hout/montage/sorteer tuin/dieren dienstverlening kaarsen/kaarten/mailing textiel Naast de aktiviteiten binnen de groepen kunnen de deelnemers zich ook bezig houden met muziek en/of beweging (zoals bv. ritme, zang, muziek, fietsen, zwemmen, sporten, dans, wandelen, paardrij den of de luchtmatras). Zwemmen doen ze in Leeuwarden en paardrijden vindt plaats in de manege te Sneek. Ieder jaar worden voor de deelnemers speciale aktiviteiten georganiseerd, zoals kampweken, excursies, een vierdaagseloop, kerstviering/kerstmarkt. Rina Bakker.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Nummer 37, 1 mei 2015 Tel: 0226 352552. Ze wisten iedereen te vinden, ze hadden zoveel kracht En juist dat gaf ze uiteindelijk zoveel macht

Nummer 37, 1 mei 2015 Tel: 0226 352552. Ze wisten iedereen te vinden, ze hadden zoveel kracht En juist dat gaf ze uiteindelijk zoveel macht Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek R.K. Basisschool t Ruimteschip In verschillende klassen stonden we de afgelopen periode stil bij de Tweede Wereldoorlog en de Dodenherdenking.

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Nummer 56 Januari/Februari

Nummer 56 Januari/Februari Nummer 56 Januari/Februari 2017 www.vsk-drenthe.nl postzegel Aan: Wijziging e-mail VSK krant: Facebook VSK Hoogeveen Wie van de leden kijkt weleens op Facebook? En vindt het mooi als er een pagina van

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Maandbrief nr. 2 November 2013

Maandbrief nr. 2 November 2013 Rydwei 3 9021 CT Easterwierrum 0582501737 www.folefinne@gearhing.net Maandbrief nr. 2 November 2013 Gouden weken spreekuur Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten u geïnformeerd over de gouden

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

I.5 DOARPSBLED FOAR WYTGAARD

I.5 DOARPSBLED FOAR WYTGAARD I.5 DOARPSBLED FOAR WYTGAARD 3 Dorpsblad Blz. op deze pagina. "It Have"pypke". 33ejaargang. nr. 189. 4 Van de redactie. juni/juli 2002. 8 Burgerlijke Stand. Verschijnt 6 keer perjaar. 10 Ta Oantinken:

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders,

De Spieker. Schooljaar 2014-2015. Uitgave 9 Datum: 08-01-2015. Beste ouders, De Spieker Schooljaar 2014-2015 Uitgave 9 Datum: 08-01-2015 Beste ouders, Van het prachtige bedrag dat ik van jullie heb gekregen bij mijn afscheid van De Zuidwester heb ik deze COWBOYSBAG portemonnee

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016

It Skiltsje. Nieuwsbrief OBS Thrimwalda. Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016 It Skiltsje Nieuwsbrief OBS Thrimwalda Website www.thrimwalda.nl nr. 9 15 april 2016 Oproep Beste ouders/verzorgers/begeleiders, De Poddeloop vindt dit jaar plaats op 15, 16 en 17 juni. Om ook dit jaar

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Little Steve & the Big Beat (NL) 4 Oktober 2015. Bio. Verslag Motortourtocht Bas Paardelooper and the Blue Crue

Little Steve & the Big Beat (NL) 4 Oktober 2015. Bio. Verslag Motortourtocht Bas Paardelooper and the Blue Crue Nieuwsbrief 01-10-2015 Jaargang 2, nummer 16 Stichting The Blues Connection Beuningenstraat 40 5043 XM Tilburg Email: stichting@thebluesconnection.nl Zondagmiddag 4 Oktober 2015. Little Steve & the Big

Nadere informatie

Venmail. Algemeen. Agenda

Venmail. Algemeen. Agenda 20-01-2017 Algemeen Schoolreis 2017 Dit jaar gaan wij op dinsdag 30 mei op schoolreisje. Groepen 1,2 en 3 gaan naar het Linnaeushof en de groepen 4,5,6,7 en 8 gaan naar Drievliet. 't Venne heeft een eigen

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-581864 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Nieuws. Flits 11 juni 2014 Jaargang 05 NieuwsFlits 18

Nieuws. Flits 11 juni 2014 Jaargang 05 NieuwsFlits 18 11 juni 2014 Jaargang 05 Nieuws 18 Pinksteren Afgelopen zondag mochten we het Pinksterfeest vieren. We mochten herdenken hoe de Heilige Geest werd uitgestort. Diezelfde Heilige Geest werkt vandaag nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief 15 29 juni 2016 Beste jongens en meisjes, beste ouders, Allereerst goed nieuws! Dit betreft vooral de groepen 3-3+ en 4 : juf Marieke van de Velde en juf Janny Machielsen kunnen tot aan de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten

Babbels. meisjes voetbalteam schoolvoetbal. Agenda activiteiten Milieubende Een aantal weken geleden heeft groep 7 u gevraagd om, in het kader van het milieu, een dagje geen vlees te eten en de recepten in te leveren. Met dit plan om mee te werken aan een beter milieu

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418

Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 juni - juli 2011 Bestel- en afhaaladres: Tj. Jorna Hegedyk 29 9089 BM Wytgaard tel. 058-255 1418 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van januari. We wensen u veel leesplezier. Welkom Deze maand zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:

Nadere informatie

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren

Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede. Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Voor ouderen van 50+: Lunteren Driebergen Ede Voor ouderen met meer zorg: Lunteren Wilt u er even tussen uit met een groep ouderen? Dan bent u van harte welkom op één van onze vakantieweken! Deze weken

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten.

INDIANEN. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. Met otto, elle of izzi!... Camping De Wigwam Sminkewei 7 8567 HB Oudemirdum tel (0514) 571223 www.dewigwam.nl info@dewigwam.nl SPORT EN SPEL Iedere dag (m.u.v. zondag) leuke sporten spelactiviteiten. INDIANEN

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer. www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl KOM (Kind Op Maandag): Dat kun je niet maken Prikbord 5, 30-10-2012 40 dagen lang is Mozes op de berg Sinaï. De mensen van het volk worden

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd! C.B.S. Fan e Wiken Wolfsklauw 27 8411 RC Jubbega Nummer 18 1. De jarigen MEI 03-05 Johan Wemer 7 09-05 Juf Lisette 29-05 Jetze Oosterbos 5 Actueel Nieuwsbrief JUNI 03-06 Jochum van der Wielen 2 08-06 Jeroen

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur

Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur dec. - jan. 2011 3 Openingstijden: maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen van 8.30 12.00 uur en woensdagmiddag van 16.00 18.00 uur Supermarkt Deelstra Meekeshof 1 9089 BC Wytgaard 058-2551707

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen. 30 augustus t/m 3september 2010. www.kvw-afferden.nl

Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen. 30 augustus t/m 3september 2010. www.kvw-afferden.nl Kindervakantiewerk 2010: Middeleeuwen 30 augustus t/m 3september 2010 www.kvw-afferden.nl Bestuur kindervakantiewerk Afferden : Piet Laarakkers Dorpsstraat 26 Tel.:0485-531281 Monique Arntz Molenkampweg

Nadere informatie

werkbladen thema 5 werk

werkbladen thema 5 werk werkbladen thema 5 werk 5.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 Jan staat voor het uitzendbureau. Jan heeft werk. Tarik wil taxichauffeur

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Woordje van de directie.

Woordje van de directie. NIEUWSBRIEF AAN DE OUDERS 2011-2012 http://www.leefschooldezonnewijzer.be/ M A I L T O : B S. K I E L D R E C H T @ R A G O. B E Woordje van de directie. Beste ouders, Donderdagmorgen heeft onze bus een

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans

Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog. Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lesbrief bij het boek Kiezen in de oorlog Marte Jongbloed Roelof van der Schans Lees dit boek lekker rustig door. Beantwoord iedere keer als je een hoofdstuk uitgelezen hebt de vragen die bij dat hoofdstuk

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie