DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD"

Transcriptie

1 DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

2 1 IXRPEH..AD llz. IN DIT N.HfFR " IT HAVENPYPKE" 24e jaargang, Van de redactie juni/juli Burgerlijke Stand verschijnt 6 krer {Er jaar S Ta Cl3ntinken Redactie--a:Jres: 7 furpsbelang Meekeshof 77, 9 Merke 9089 BIJ Wytgaard, 10 Wijkagent tel.:os10s-s Klaver Aas Redactie: ls Woon-diéY1Stenc. Joz. B.Roorda 16 Fryske Hynder E.de Jong 19 Schoolniet..IWS M.Hoekstra-SieroTJSm Jaar geleden A.Hofstra 24 Eet E:m3kelijk H.Santana-SiknB 2S Plattel. vrouwen G.Jas{Ers-Mollet 27 K.D.O. A Santana-SienE1TE 31 Agenda AdIrinistratie: 32 Weekenddiensten (wk voor adreswijzigingen, opzeggingen,aanmeldingen) A. Hofstra, Meekeshof 77, 9089 BIJ Wytgaard tel. :OS10S-S1067. A1xnBJ.Hlten: f17,so {Er jaar.overige abonl1éiteflten f22, SO {Er jaar. Bui tenland:f30, -- {Er jaar en losse nl..etlters: voor leden f2,- en voor niet leden f4,--. Betaling: Via jaarlükse toegezonden acceptgirokaarten. JNZENlXjN KCPLJ ~ NlH1ER: Voor 19 juli Vermtlta:>rdiTR: De redactie is niet verant woordelijk voor de inhoud van ingezonden kopij. Naam en adres van de inzender dient al tijd bü de redactie bekend te zijn.

3 , 2 VAN DE REDAKTIE... Voor u ligt dan weer het zomernummer. Deze maanden staan in het teken van herdenkingen, rvaaraan dan ook in di t nummer aandêcht is besteed. Nogal opschudding ontstond in ons dorp door het schrijven van de Rabobank, dat het plaatselijk bijkantoor op korte termijn de poorten zal sluiten. Dit zou vooral voor de kwetsbare groepen, maar ook het dorp in het algemeen, een slechte zaa~ zijn. Het dorpsbelangbestuur is dan ook direkt in onderhandeling met de Rabo-direktie gegaan, om de bankvoorziening~ zo mogelijk in afgeslankte vorm, voor Wytgaard e.o. te behouden. Wie kennis van zaken heeft, zal het niet verwonderen dat ook wij eens de dupe zullen worden van de schaalvergroting en de ingrijpende veranderingen in het geldverkeer. Maar aan de andere kant kan de Rabo zich niet van het principe onttrekken nl. de coöperatieve gedachte; dat door samenwerking de belangen van het kleine ook gewaarborgd zijn. De oorsprong van de Rabo (fusie kaifieisen en Boerenleenbank) lagen eens op het platteland. Nu zien we in de grote centra machtige kantoren verschijnen, concurrerend met de andere banken. Jammer dat dit ten koste zou gaan van de kleine vestigingen. Dan een teer pun t; de hand in eigen boezem stekende komt de vraag: staan we wel als een éénheid achter de voorzieningen in ons dorp? We hopen dat dorpsbelang er voor ons nog een aanvaardbare oplossing ui t zal slepen. Het argument da t de veiligheid van het personeel gewaarborgd moet zijn, is zeker te verdedigen, maar moet ook nu weer het kleine gedupeerd worden door de criminaliteit? Over veiligheid gesproken: in dit nummer presenteert zich onze nieuwe wijkagent. Dat ook Wytgaard onder zijn werkgebied val t is al een veilige gedachte! Dus we kunnen hem zo nu en dan tegenkomf:h, maar dan liefst wel in een

4 3 preventieve funktie. Zomermaanden-vakantiemaanden. Ieder zal proberen aan deze, zo zach tjes aan, een levensbehoefte wordende aangelegenheid, op zijn of haar manier invulling te geven. Het gevolg is wel dat ons dorp een rustige tijd te wachten staat, dit in tegenstelling met verschillende andere plaatsen in Friesland. In ieder geval wenst de redaktie allen een goede vakan tie toe en ook met di t nummer veel leesgenot. Namens de redaktie, J.R. INFORHATIEGIDS Hebt u bestuurswijzigingen binnen uw vereniging? Geef di t even door zodat we in september de nieuwe gids kunnen samenstellen. De redaktie

5 4 nur.,gerljj " an~ Verhuisd: Fam. F. Hoogland van Brédyk 28 Wirdum, naar Klokmakerij 11, 8501 ZS Joure. G. Huisman van Meekeshof SS naar Hoflan 6, 9001 ZG Grou. Gerrit en Anneke Boersma-Hoog1anu ZlJn met hun kinderen Tjitske-Hermina, Pieter-Jan en Robin-Silvester, komen wonen op Meekeshof 41. Rinze en Stien Postma-v.d. Wal zijn komen ï/onen op Buorren 48. In de A. Cathstrjitte op nr. 10 ZlJn komen wone~ Henk Dijkstra en Helga vd. Meer. Nieuwe abonnees: Fam. G. Boersma, Meekeshof 41 Wytgaard Fa]. R. Postrna, Buorren 48 Wytgaard Pietje Hiemstra, Hegedyk 11 Wytgaard Henk Dijkstra en Belga v.d. Meer, A. Cathstrj. 10 "ytgaard. Jubilea: Op 26 april jl. waren Wietse en Trude Jorna Haringsma 50 jaar getrouwd. Op 26 mei j 1. waren Gerard en Annie Roorda Gras 40 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd. Overleden: Op is overleden, Mevr. S.A. van Balen de Haan, weduwe van Jan van Balen, op de leeftijd van 78 jaar

6 c; TA OANTINKEN: FROU TEKSTRA-DROP Doe 't se harsels net sa goed mear rêde koe stie mannich frijwilligster klear om de helpende hän te bieden.trije jier haw' wy har sa yn us mienskiphälde kinnen. Mar it koe op it lêst net mear, graach hiene hja mei harren soarch "it leaf wyfke" sa 't sy wol neamd waard oan 't lêst ta tusken harren ynhälden.muoilik moat it foar frou Tekstra west ha, dat lêste healjier net mear thus by dy har sa nei wiene. It moat foar dochter en beppesizzers in treast wêze, dizze rêst dy 't se krigen hat en wer 't hja al sa lang nei utseach. Hast 50 jier lyn, brocht de leafde har, fan oer de grins, nei dit foar har ûnbekend län. Mei iver en trou hat se hjir har paad skjin makke en stie nêst Mechiel yn al syn ûndernimmen. Fan oan it skiepmelken en tsiismeitsjen, ta it skreppen yn 'e winkel en wat der net allegear tuskenyn lein hat. Wy heare it har noch sizzen, doe 't siikwêzen har oerfallen wie: "Wie had dat kunnen denken, ik kon altijd allles." Mar op it lêst wie it kerske alhiel opbaarnd en sa sil it oantinken bliuwe oan dizze freonlike, ynnimmende frou: grut fan geast en ynhäld. Soe it ûndersteande net krekt by har heare?

7 6 DE ZEGEN VAN DEZE BEJAARDE. Gezegend ben je, toen je verstond dat mljn handen begonnen te beven en mijn voeten alsmaar langzamer werden. Gezegend ben je omdat je begreep, als ik eens opstandig was, dat ik het niet kon op brengen dat mij n krachten afnamen. Gezegend voor die aangestoken sigaret en de zorg dat daar iets mis mee zou gaan. Mij vroeg naar de dagen van mijn jeugd, met mij praatte, over mijn werkzaam leven. Gezegend ben je als je me toelachte en met mij soms echt kon lachen, ondanks alles. Gezegend ben je als je zacht met me omging, mij n stille tranen begreep, bedankt voor de hand die me vasthield, die omgeslagen steunende arm. Gezegend ben je, als je iets langer bij me bleef als ik alleen de nacht inging, maar dat niet erg vond, omdat ik de volgende dag weer op je kon rekenen. Gezegend ben je en ik zal, als ik in de hemel ben, de sterren voor je aansteken. l.r.

8 7 IDJ(Q) IP~J~ lb3ielan CG WnJ1rCGAA~IDJ Wie het zelf nog niet was opgevallen dat de betonnen buizen op de speelplaats zij n geverfd, heeft het in de L.C. van woensdag 25 mei j.1. in de rubriek, Gehoord en Gezien, kunnen zien. Hierin stond een foto van de beschilderde buizen. Het geheel doet denken aan een doormidden gebroken rol pepermunt van een bepaald merk. Door het weghalen van letters is het evenwel duidelij k dat het om een speelobject op onze kinderspeelplaats gaat. Een prachtig en origineel idee wat is bedacht door het schildersbedrijf Klugkist te Goutum. Ook de uitvoering is geheel belangeloos door hen verzorgd. Heel hartelij k bedankt hiervoor. Dorpsbelang Wytgaard, T. Jonker. "Ze liggen vast en zeker zwaar op de maag maar ZlJ n leuk om in te spelen, deze betonnen kingrollen in Wytgaard".

9 8 Langs deze weg willen WlJ iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, kadootjes en andere a t tenties na de geboorte van onze dochter en mijn zusje Simone. Durk en Mieke Boonstra Rick Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor bezoek, bloemen, cadeaus e.d. ontvangen bij de geboorte van onze dochter en mijn zusje Astrid. Albert-Jan de Ruiter Grietje Hiemstra Janine Overijsselsestraatweg 18. Reduzum.

10 9 MER KEI 994 Nog even een paar punten ter herinnering: )~ Het thema voor de optocht is "beroepen". * De datum van de merke is 19 en 20 augustus. ;~ Kinderen die niet in Wytgaard op school zitten kunnen zich voor het kaatsen en de kinderspelletjes opgeven bij Durk Boonstra, tel * Vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen met het broodjesmeren voor de maaltijd in de Twirre kunnen zich opgeven bij Yvonne: * Vrijwilligers voor het begeleiden van de kinderspelletjes zaterdagmorgen, kunnen zich opgeven bij Ymkje Jorna, tel )~ De straatversiering wordt gejureerd om uur op vrijdagavond. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. De merkekommissie 9 JULI VOLLEYBAL PROMOTIEMIDDAG VOOR DE JEUGD! Jij komt toch ook? Neem je sportschoenen en je sportkleding mee! Leeftijd vanaf 10 t/m 18 jaar om in de Twirre, waar jullie in groepen zullen worden opgedeeld.

11 10 Grou, 27 mei 1994, Hierbij wil ik mij in IIt Havenpypke'voorstellen aan de bewoners van Wytgaard en omgeving. Ik ben 35 jaar oud en getrouwd en vader van 3 zonen. Ik woon in Leeuwarden, waar ik ook geboren ben. Ik heb op de SSG-Havo te Leeuwarden gezeten die toen nog Achter de Hoven en in de Grote Kerkstraat was gevestigd. Op mijn zeventiende jaar ben ik van Leeuwarden naar Amsterdam verhuisd, om bij de politie aldaar te gaan werken. Eerst werkte ik bij de algemene dienst en daarna bij de Groep Speciale opjrachten (burgerpot). Daarna ben ik naar de motordienst gegaan, waar ik ruim vij f j aar werkte. Na de motordienst, werd ik mentor bij het buro Opleidingen. Ik leidde toen toekomstige agenten op, die als tweede fase van de politieschool een praktijkstage moesten doen. Toen de scholen echter leegliepen, omdat er geen adspiranten meer kwamen, moest ik daar weg. Hierop werd ik recherèheur in Amsterdam-Noord. Toen ik dat ongeveer een j aar had gedaan, werd de heimwee van mijn vrouw, die ook uit Leeuwarden komt, zo ernstig, dat ik terug solliciteerde naar Leeuwarden. Ik had het geluk, dat men daar nog een wijkagent nodig had, waardoor ik werd aangenomen. Sinds 1 februari 1990 ben ik nu wij kagent. De eerste vier j aar werkte ik in Leeuwarden. In januari 1994 is echter de reorganisatie bij de politie Friesland in werking getreden hetgeen de volgende consequenties had: Leeuwarden en Boarnsterhim zij n samengegaan in Midden Friesland. Dit district is weer verdeeld in basis-eenheid

12 1 1 Oost/West en Zuid. De basis-eenheid Zuid bestaat uit het voormalig gebied van de Rijkspolitie Grou (Boarnsterhim) en het gedeelte van Leeuwarden dat is gelegen ten zuiden van de Aldlànsdyk en de Julianalaan. In dit gebied zijn twee wijkagenten werkzaam, te weten Jan Rozema voor het gebied ten oosten van de snelweg A-32 en ondergetekende voor het gebied ten westen van die weg. Ik kan zeggen, dat ik door de burgerij van mijn "wijk" prettig ben ontvangen. Het blijkt dat de mensen het op prijsstellen, dat er een aanspreekpunt is voor zaken, waarvoor je niet direct belt, maar die je toch weleens met de politie wilt bespreken. Die drempel om de politie te bellen, is voor Friezen toch wel groot, waardoor zaken soms onnodig escaleren. Om de stap nog kleiner te maken, probeer ik mij aan iedereen voor te stellen en nodig ik ze uit om mij te bellen, als er problemen zijn. Ook als men twijfelt, of het probleem überhaupt wel een zaak voor de politie is, kan men mij bellen en kunnen we erover praten. Ik zal dan graag advies geven. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om aan het verzoek van Jan Rozema, die eerst wijkagent van Wytgaard was, te voldoen. Hij bedankt iedereen met wie hij samengewerkt heeft bij deze voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Ik hoop, dat ik met u even prettig zal samenwerken, als u met Jan Rozema gewend was, De wijkagent: R.P. Dijkstra. Dit is dan het eigen verhaal van onze nieuwe wij k/dorp agent, als opvolger van Jan Rozema. Na deze introductie nog even een gesprek ter nadere kennismaking met Richard Dijkstra, die nog maar kort geleden vanuit het drukke westen, naar het rustige Friesland terugkeerde. Als Leeuwarder jongen ligt ook Wytgaard zeker na aan zij n politiehart. Hoewel het hier in ons dorp vrij wat rustiger is geworden wat het autoverkeer

13 12 betreft, wat gelukkig weer resulteert in minder ongelukke~ werd onze wij kagent zelf al geconfronteerd met het "Wytgaarder verkeersprobleem" nl.: kruising rijwiel/brommerpad met Fopma' s Reed. "It kin de master misse" geldt ook hier! Hij meent dat de huidige voorrangsregeling beter veranderd kan worden en dat de brommers en fietsers/ renners door borden duidelijk gemaakt wordt dat men hier een voorrangsweg nadert. Dat zal hopelij k de snelheid van bromfietsers maar ook van wielrenners, komende uit zuidelij ke richting, doen afnemen. Bovendien sluit het aan bij de Weidumerwegkruising waar de voorrangsregeling al is veranderd. Nieuwe heren, nieuwe ideeën! Zo mogelij k kan het met de reconstructie van de Buorren worden meegenomen. In het Ned. politieapparaat heeft een rigoureuze en kostbare reorganisatie plaatsgevonden, met als hoofddoel dat het efficiënter zal werken. Zo is per 1 jan het district "Midden-Friesland" tot stand gekomen. Ook per die datum is politieagent Dijkstra onze vertrouwensman en toeverlaat bij eventuele problemen. Voor spoedeisende gevallen, inlichtingen enz. kunt u het buro in Grou bellen, tel.: Di t noemen ze in vaktermen "tweedelijnspolitiezorg". Voor spoedeisende gevallen zoals ongelukken, inbraak enz., de z. g. "eerstelijnspolitiezorg", bel dan De meldkamer roept dan een auto op in Midden-Friesland, die gedurende 24 uur de beschikking heeft over tenminste drie bemande politieauto's! Als alles goed werkt zal één der auto's na uiterlijk 10 min. ter plaatse kunnen zijn. Over het politiewerk in het algemeen, samenwerking met j ustitie/rechterlij ke macht, over het oordelen en vooroordelen van het functioneren van de politieagent zou veel te vertellen zij n. Misschien dat Richard Dij kstra die kans krijgt op een Doarpsbelang ledenvergadering. J.R.

14 13 SOCIETEIT "KLAVER AAS" Utslaggen en stan kaert en beker competysje oer de twadde helt Seizoen 93/ Earste priis grutte Piet Jorna Jappie Schuurman Twadde priis grutte Robby Galama Hans de Ruiter Earste troost Marijke van Balen Trees Hemstra Twadde troost Hillie Hoogland Aan de Haan Earste poedel Floris Schuurman Fred Hemstra Twadde poedel Antoon Jorna Jochem Douwenga Earste prizen FrAnskje de Boer Klaas Keizer Frits Hoogland Kees Straatsma Trees Hemstra Douwe Leistra Twadde prizen Antoon Jorna Willem Hemstra Earste Jappie Schuurman Floris Schuurman Twadde prizen Janny Schuurman John Jorna Ale Terpstra Jet Terpstra prizen Aan de Haan Frits Hoogland Jet Terpstra Bert de Ruiter Foppe Jorna L. de Bruin Trees Hemstra Gerard Jorna John Hoogland Arjen van Balen

15 Earste prizen Willy de Bruin Douwe Leistra Trees Hemstra Floris Schuurman Hans Ypma Piet Jorna Twadde prizen Franskje de Boer Giny de Jong Aaltsje Santema Hilly Hoogland Marijke v. Balen Foppe Jorna Earste prizen Marijke v. Balen Robby Galema Jet Terpstra Hans de Ruiter Willy de Bruin Jan de Bruin Twadde prizen L. de Bruin Hilly Hoogland F. de Boer Yde Santema Jappie Schuurman Aan de Haan Us lêste kaartjûn wie op 9 april en yn gearwurking mei de Twirrebeheerder. Dizze partij stj i t by us te boek as de doarpspartij. Der wiene 42 kaarters op afkommen, de prizen bestiene ut fariabele fleispaketten, klear makke troch slachter Krol ut Weidum. De prizen wurden wûn troch: De grutte De troost De poedel Earste priis Earste troost Earste priis Boukje Schaafsma Douwe Leistra Annie de Bruin Doeke Schaafsma Foppe Jorna Bert de Ruiter Twadde priis Aan de Haan Freddy Hemstra Gabe Kuperus Jaap Castelein Willy de Bruin Wiebe Hoekstra Tredde priis Ale Terpstra Marijke v. Balen Fr. de Boer Willem Hemstra Frits Hoogland Janny Schuurman Nei in spannende einstriid wurde Jappie Schuurman de nije bekerkampioen. Hy wûn op it kantsj e Of mei 26~ punt fan Hilly Hoogland. Sy kaam op 26 punten, noch nea yn us kompetysje hat er in frou sa ticht by de beker west. Oan Jappie fan herte lokwinske, fjirders oan elkenien in skoane simmer tawinske en oant sneon 1 oktober.

16 15 k - ill S h tic tlng I I Woon- en Dienstencentra.m Het winterseizoen is nu afgelopen. We hebben verschillende aktiviteiten gehad n.l.: 6 april Spelmiddag i.s.m. de soos. 20 april Bewonersvergadering. 21 april Schutj assen, 20 personen hebben daaraan deelge nomen en het was heel gezellig. 4 mei Condoléance van mevr. Tekstra. 6 mei Vrijwilligersavond; gezellig naar Jellum. 8 mei Johan Veenstra, 30 personen waren aanwezig en die hebben heel erg genoten van zijn verhalen. 11 mei Pastoor Janning stichting, 10 personen. 17 mei Pastoor Janning stichting, 12 personen. 28 mei T. Brandsma_ tentoonstelling voor 50 personen uit de provincie Utrecht, die waren op doorreis naar Dokkum voor een bedevaart. 2 j uni Wij nproefavond met hapj es voor de donateurs van het dienstencentrum. 7 juni Woonservice '94 voor het invullen bij de aanvraag voor huursubsidie. In de 2e helft van juni ligt het jaaroverzicht ter inzage in de keuken van het dienstencentrum. De kapper is i. v.m. vakantie afwezig op: 23-06, en Het dienstencentrum en ook de bibliotheek zij n in de bouwvakvakantie gesloten. De dienstverleners regelen hun eigen vakantietijd. Wij wensen de kapper en al onze vrijwilligers en vrijwil ligsters een hele fij ne vakantie en een behouden thuis komst toe. Er staan nu huizen leeg die we graag weer bewoond willen hebben. Mochten er belangstellenden zijn, die zouden kontakt met het woon- en dienstencentrum ( ) of met woonservice '94 ( ) op kunnen nemen. B. Schaafsma.

17 16 US FRYSKE: HYLVDER Hoelang al, hasto deftige swarte, Al by US yn 't lan omboarte? Sa, maitiidsdei nei dat lange winterskoft, As ienris kaam dy kleare moaie 10ft. Dan dyn wrottèn by al dat greidboerswurk By rein en mei gleontè, mei skom en switte As heech yn 'e 10ft, fier boppe dy song de ljurk Mèi alle nocht, nea soest it sitte litte. 't Is wier, al dyn maten fan in oar skaai, Dien dat wurk ek en it lei har tige nei. Mar do wiest as fan alds us jûn, Suver in skepping fan Frysláns grûn.

18 I 7 Mar wat seachst dêr kommen, mear en mear: In stik izer op tsjillen, stjonke en stinne. Och, it die dy yn earsten dan ek wol sear, Soe dat nijmoadrich ark myn wurk wol risse kinne? wis wiest mei heechtijdagen mei tugen yn Ie baan, By sterk iis foar de belslide koest dy afjaan. Ek yn 't sirkus, wiest allang ûntdutsen Mar wiest no net yn in nederklits belutsen? Dyn trochbestean it like doe mar faai. Mar ek yn us omkriten, de kearn is bleaun. En wa hie tocht dat der sa'n takomst lei, sa wurdtsto no oer 'e hiele wrald beskreaun. Mar sa fier fan hûs, it jout soarch. Wa stiet foar it echte suvere boarch? Der is ferskil, us Frysk hynder is gjin kêde, sil it World Friesian Horse Organisation it rêde? Yn dizze tiid mei hast alle mooglikheden. Wat wie it, wat dy sa bracht oeral yn 't rûn. Wie it dyn styl, dat suver wat grutske, de reden Dyn nommel aard, of wie 't it jild dat it wûn? Lyk as mannich Fries, de wei fûn oer de grinzen, Sa bisto ek bleaun yn harren tinzen. Beide fan dy oeralde geve stamme, En j im I rûnom brachten de goede namme. Ik tink dat jim' it no allegear wol snappe, 'k winskje in poltsje greide mei sa 'n happe. Al sil yn Fryslan ek in protte fuortgean, It Fryske hynder bliuwt fêst bestean! J.R.

19 18 11 Jt Er is een wachtlijst voor de peuterspeelzaal. Zodra een kind anderhalf jaar is, kan het opgegeven worden bij Ytsj e Mulder, tel.; Het wordt dan geplaatst in volgorde van aanmelding. De maximale groepsgrootte is 14 peuters. De werkgroep bestaat uit: Ida van der Geest, voorzitter Weiwiskedyk 6 tel: Jerien van den Haak,sekretaris Buorren Dieuwke de Haan, penningmeester Marwertsterdyk Marijke Tiesema, Twirrebestuur Weiwiskedyk De leidster is: Ytsje Mulder, Hegedyk 47, tel: Wy wolle J lljune, al hoe stil wy ek wiene, osa betankj e foar jimme lokwinsken, kaarten en blomstikken dy't wy allegearre krigen ha mei us 40 jierrich houlik. Al dit en ek noch it flagjen fan us buurt "Mee-West" hat us en de bern hiel wat dien. FolIe tank hjirfoar. Annie en Gerard Roorda

20 19 SCHOOLNIEUWS MUSICAL Op 14 juli 1994 houden de groepen 6/7/8 weer een fan tastische musical. De musical heet DISCO IN DOEDORP. Ria Spaanstra is de regiseuze. U bent ook van harte welkom. UITSTAPJES. a. KAMP. 15 Juni is het weer zover de groepen 6/7/8 vertrekken bij kerkplein dus wij gaan 15/16/17 juni op kamp. En natuurlij k nemen we ook weer een stel leuke leiders mee. Dat zijn: Griet Visser, Anton Jorna, Baukje Jongbloed Minke Jorna en onze eigen meester Bûnte de Boer. b. Het schoolreisje van groep 3/4/5 vindt dit jaar ook weer plaats. Zij gaan op 14 juni een dagje uit. c. De kleuters gaan dit jaar ook op schoolreisje, maar zij wachten op mooi weer. d. JORWERD. Op 13 mei weer een iepenloftspel dit j aar spelen het stuk Kruimeltje. Onze school gaat ook weer daar naar toe. e. SPORTDAG. De groepen 6/7/8 hebben dinsdag 14 j uh in Goutum de dorpensportdag..3. WIST U DAT... Gearte en Catrien de havenpypkeschrijfsters wel uren zitten te peinzen wat ze zullen schrijven. Groetjes van: Gearte Arendz en Catrien Jorna.

21 20 WAT GEBEURDE ER 50 JAAR GELEDEN? Van plattelandgemeente naar stadsgewest! De ouderen zullen het nog weten; die verandering, de eerste gang naar dat vreemde stadhuis. Het oude~vertrouwde in de Schrans, vlak voor de overweg, passerend om de weg naar het Hofplein in de binnenstad te vinden. 1 jan. 1944, een datum die voor het zuidelijke deel van Leeuwarderadeel betekende, van platteland naar stadsgemeente. Jaren geleden, al in 1915 waren gemeentegrenswij zigingen aan de orde. De stad voelde zich ten zuiden en ten noorden, ingeklemd door Leeuwarderadeel en er deden zich zelfs kleine grenskonflicten voor! Dit speelde zich af bij de grens bij Lekkum, ook dit dorp werd met Snakkerbuorren en Mied urn op 1 jan bij Leeuwarden gevoegd. Vooral ook doordat Huizum almaar groeide, het inwonersaantal was bij de annexatie al bijna Leeuwarden zag dat met argusogen gebeuren en de oorlogsomstandigheden zullen er aan hebben bijgedragen dat er een einde kwam aan de jarenlange onderhandelingen. Zo speelde de N. S. B. burgemeester Schönhard, met ZlJ n hogere relaties het handig klaar om deze grensproblemen op te lossen. Van de burgers was geen verzet te verwachten; om zo goed en kwaad als dat ging de oorlog door te komen hield hen genoeg bezig! Vandaag de dag zou misschien een hoorzitting of referendum gehouden worden. De vraag blijft wel of het al of niets uitmaakt. Overwogen is indertij d om de zuidelij ke grens tot aan het Van Harinxmakanaal te verleggen. Het kanaal was al voor de oorlog gepland, ook als werkobj ect voor de toen heersende werkeloosheid. De oorlog maakte dat de aanleg werd uitgesteld. Het deel ten zuiden van het kanaal zou dan bij Idaarderadeel gevoegd worden. We kunnen er slechts over filosoferen hoe de ontwikkelingen van de dorpen van het Zuidelijke Trimdeel dan zouden ZlJn verlopen, als wij bij die plattelandsgemeente zouden zij n gevoegd. De geschiedenis heeft echter wel iets geleerd, n.l. dat die zich ook na de oorlog herhaald heeft en dat de groei

22 21 nu ook weer buiten de Leeuwarder gemeentegrenzen flink toenam. Het noordelijke deel dat geen bestaansrecht meer zou hebben, profiteerde daarvan wel het meeste. Stiens dat in 1965 het nieuwe gemeentehuis binnen haar dorpsgrenzen kreeg,heeft nu al een inwonertal van een en is misschien wel het snelst groeiende dorp in Friesland. Het is tragisch geweest voor de zuidelijke dorpen, Goutum uitgezonderd, dat het inwonertal de laatste tientallen j aren nagenoeg gelij k bleef. Nu hoeft een grote uitbreiding ook weer niet, maar zelfs de natuurlijke groei kreeg, door het naoorlogse gevoerde gemeentebeleid, geen kans. Het gevolg was dat we teveel jongeren hebben zien verdwijnen. Een ander gevolg, in deze tijd van niet te stuiten schaalvergroting is, dat hetgene wat niet groeit, toch steeds kleiner wordt en de kans vitale voorzieningen kwij t te raken steeds groter. De laatste ontwikkelingen bevestigen dat! Een zeer uitvoerige beschrijving over het verloop van de grenswij ziging staat in het boekwerk: Tusken Potmarge en Jokse (zie nr. 139: It Suder Trimdiei). Dhr. Siep Grijpsma beschrijft in details de geschiedenis van de toen zo ingrijpende gemeentelijke grensverandering. De geallieerde strijdkrachten landen in Normandië. Het was 6 juni 1944, ook wel D-Day en de langste dag (film) genoemd! De soldaten van het landingsleger (rangers) vormen met veel moeite een bruggehoofd op het vaste land van Europa. Een bezoek aan die historische plaatsen geeft vele indrukken. Na een rit van 8-9 uur komen we in het prachtige, iets golvende Normandië, dat tegen de Atlantische Oceaan ligt. In Arromanches, een kleine plaats aan de kust, vanuit het hotel een mooi uitzicht op de -plaats waar zich in die junidagen iets gigantisch afspeelde. Hier moet eens die kunstmatige haven aangelegd zij n; de vele brokstukken van de betonnen caissons zij n. nog de stille getuigen.

23 EO 22 De natuurkrachten, het zoute water enz. zullen na verloop van jaren ook deze laatste resten opruimen. Die drijvende haven, die in Engeland was opgebouwd en gereed lag, kon niet eerder opstomen tot er eerst een bruggehoofd gevormd was. Om die plaats te zien rijden we enkele km. hier vandaan o.a. Point du Hoc. Een grillig gevormde kustlijn en een steile rotswand van soms m. en dan vraagt men zich af waarom juist hier? De reden zal zijn geweest dat de Duitsers een landing hier niet hadden verwacht en dat de landingsvaartuigen tot vrij dicht aan de kust konden varen. De betonnen kazematten getuigen nog van de verdedigingswerken, sommigen hebben de bombardementen vanuit de lucht en de zee nog min of meer kunnen doorstaan. De landing heeft vele mensenoffers gekost. Vlakbij een militaire begraafplaats van ± soldaten, door de Amerikanen aangelegd en tot in de puntjes onderhouden en verzorgd. In het midden een klein museum met o. a. archieven. Veel Amerikanen bezoeken deze plaats, waar soms verre familieleden hun laatste rustplaats hebben gekregen. Opvallend is dat op de onmetelijke rijen kruisen, nog al eens een Davidster is aangebracht ten teken van Joodse.afkomst. Haast iedere plaats heeft een museum om de gebeurtenissen van toen voor de talloze toeristen levendig te houden. In het dorp Arromanches is in detail de kunstmatige haven nagebootst. Duizenden caissons, pontons enz. werden aangesleept om drijvende pieren te vormen. De vele platforms die met eb en vloed op en neer konden gaan. Tragisch was dat enkele dagen na de aanleg zware stormen veel hebben vernield en hersteld moest worden. Zeker tienduizenden voertuigen in alle variaties, munitie, bevoorrading enz. zij n hier aan land gebracht. De niet zo ver afgelegen haven Cherbourg, was door de Duitsers onbruikbaar gemaakt. Zo probeert elk museum op haar eigen manier de oorlogshandelingen, die daar 50 jaar terug plaatsvonden weer te geven. De niet zo ver afgelegen stad Bayeux heeft een prachtige basiliek: De Notre Dame, wel kleiner dan die van Parijs. Vanuit de kust begon in die junidagen

24 23 van 1944 de opmars van het bevrij dingsleger. De strij d zou zwaar worden. Om in dat jaar een einde aan de oorlog te maken slaagde niet. Het tegenoffensief in de Ardennen, en door de mislukte slag om Arnhem, kwam in het naj aar en winter van 44/45 de frontlij n stil te liggen. Dat had voor de bewoners in die gebieden vreselijke gevolgen: van huis en haard verdreven! J.R. Dit kiekje werd gemaakt aan de Normandische kust bij windkracht acht.

25 24 EET SMAKELIJK (afl. 74)..(0 Dit is een makkelijk én snel-klaar recept. Op basis van tonij n en zure room wordt een saus gemaakt die lekker is bij b.v. spaghetti. Wat heb je nodig (2 personen). - 2 grote fijngesneden uien. - 3 fijngesneden tomaten (eventueel ontveld). - 1 teen geperste knoflook. - 1 blikje tonijn op waterbasis. - ± 1 dl. tomatenketchup. - 1 bekertje zure room. Fruit de uien in wat boter of een scheutje olie. Voeg de tomaten toe als de uien bruin zijn, evenals de knoflook. Laat het geheel op een matig vuur een paar minuten doorsudderen. Voeg de tonij n, de zure room en de tomatenketchup toe en laat alles ± 10 minuten goed doorwarmen. (niet laten koken). Naar smaak zout en peper toevoegen. Voor liefhebbers van pittig kan sambal of tabasco dienst doen. Serveren met een pasta en ijsbergsla. Eet smakelijk. Ida v. d. Geest. Het volgend recept zal worden verzorgd door Loïse Zuidersma.

26 bond van plattelandsvrouwen in friesland aangesloten bij de wereldbond van plaitp.landsvrouwen, acww Donderdag 21 april: Onze laatste avond voor de zomer. Op deze avond hadden WlJ mevr. Mantel uitgenodigd om ons over de levensboom te vertellen. Door ziekte was ZlJ verhinderd. Wij hebben daarom gezocht naar iets anders en nu hebben wij de "Greidhof" bereid gevonden om een lezing voor ons te verzorgen. José Gerritsma zal ons vertellen en aan de hand van dia' s laten zien wat er zoal gedaan wordt in een dagverblij f voor verstandelij ke gehandicapten. Zij zal ook enkele artikelen tentoons tellen. Deze, door de gehandicapte gemaakte spullen, kunnen worden besteld of in het winkeltj e van de "Greidhof" worden gekocht. "It Winkeltsje" is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur. De "Greidhof" ligt aan de rand van het dorp Reduzum. Op het erf kom je er nogal wat dieren tegen, zoals geiten, schapen, konij nen, herten, kippen en vogels. Binnen de "Greidhof" zij n zeven groepen samengesteld. Er zij n 5 groepen met de nadruk op arbeidsachtige aktiviteiten met meer of minder variatie per deelnemer. De vijf arbeidsachtige groepen zijn: hout/montage/sorteer tuin/dieren dienstverlening kaarsen/kaarten/mailing textiel Naast de aktiviteiten binnen de groepen kunnen de deelnemers zich ook bezig houden met muziek en/of beweging (zoals bv. ritme, zang, muziek, fietsen, zwemmen, sporten, dans, wandelen, paardrij den of de luchtmatras). Zwemmen doen ze in Leeuwarden en paardrijden vindt plaats in de manege te Sneek. Ieder jaar worden voor de deelnemers speciale aktiviteiten georganiseerd, zoals kampweken, excursies, een vierdaagseloop, kerstviering/kerstmarkt. Rina Bakker.

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum September 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Na zo n 40 jaar weten wij het zeker... Scouting is top!!!

Na zo n 40 jaar weten wij het zeker... Scouting is top!!! Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 www.makkumerbelboei.nl No. 1176-7 maart 2007 4 12 18 Een avond met Foppe de Haan As dat myn keardel wie... Na zo n 40 jaar weten wij het zeker... Scouting is

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie