Colofon. Redactie en samenstelling Centraal Bureau SGZ. Digitale opmaak Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Redactie en samenstelling Centraal Bureau SGZ. Digitale opmaak Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer"

Transcriptie

1

2 Colofon Het jaarverslag 2012 is een uitgave van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer. Met dank aan de hulpverleners die bereid waren aan dit verslag mee te werken. Redactie en samenstelling Centraal Bureau SGZ Digitale opmaak Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer 2 COLOFON

3 hoofdstuk INHOUD Leeswijzer 5 Voorwoord 7 1. Profiel van de organisatie Structuur en organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Clientenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties SGZ breed Doelstellingen en realisatie Toekomstperspectief Klachten en MIP-meldingen Samenleving en belanghebbenden Beleid, inspanningen en prestaties per produkt Geintegreerde eerstelijnszorg (GEZ) Organisatie 29 Deelnemende disciplines 30 Spreiding zorgaanbod Geïntegreerde basiszorg Toegang tot zorg 35 Keuze informatie 35 Toegankelijkheid van zorg 35 Fysieke toegankelijkheid 35 Bereikbaarheid via internet en 36 Telefonische bereikbaarheid Doelmatigheid 37 Doelmatig voorschrijven en afleveren medicijnen 37 Verwijsgedrag van huisartsen 37 Het optimaal benutten van eerstelijnsdiagnostiek 38 Het doelmatig en niet onnodig lang doorbehandelen van de fysio- en oefentherapie Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en ICT Samenwerking met het ziekenhuis Zorgprogramma s 40 Cardiovasculair risicomanagement 40 Depressie 41 Dementie 41 Kwetsbare ouderen 42 Palliatieve zorg 42 CVA 43 Kind, jeugd en gezin 43 Overige werkafspraak Ketenzorg gefinancierd met keten-dbc s Diabetes COPD Zorg per discipline Huisarts 48 Inhoud 3

4 - Algemeen 48 - POH somatiek 50 - POH GGZ 51 - assistent medische contacten 53 - De zorg door huisartsen in praktijken die de SGZ exploiteert Apotheek 54 - Algemeen 54 - De zorg door apotheken die de SGZ exploiteert Fysiotherapeut 56 - Algemeen 56 - De zorg door fysiotherapeuten die de SGZ exploiteert Psycholoog Huisartsenpost Dienstapotheek Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) Missie en functies Buurtgerichte zorg Voorkómen van zorg Zorg op de juiste plek Zorg (op de) agenda Projecten Ondersteuning van hulpverleners Personeel en financiën Sociaal jaarverslag Algemeen Personeelsbeleid Het personeel van de SGZ in cijfers Financieel verslag Staat van baten, lasten en balans Planning- en controlcyclus 72 Bijlagen 1: Lijst van deelnemers aan de wijksamenwerkingsverbanden 73 2: Adressen 79 3: Lijst van afkortingen 81 4 INHOUD

5 Leeswijzer Dit jaarverslag verantwoordt de activiteiten van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) als bedrijf over Het jaarverslag is volgens de richtlijnen van de Governance code opgesteld. Dit houdt in dat bij de verantwoording van het gevoerde beleid en de geleverde prestaties de methodiek van de Jaarverantwoording van het Ministerie van VWS is gevolgd. De volgende elementen van de verantwoording zijn in dit verslag gebundeld: het jaarverslag van de Raad van Bestuur, een samenvatting van de jaarrekening, het verslag van de Raad van Toezicht (RvT) evenals die van de overlegorganen zoals de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR). Het jaarverslag is opgebouwd uit een viertal hoofdstukken en een aantal bijlagen: Hoofdstuk 1: bevat het profiel van de SGZ en het organigram Hoofdstuk 2: bevat de bestuursverantwoording, het verslag van de Raad van Toezicht en de verslagen van de diverse overlegpartners Hoofdstuk 3: bevat een verantwoording van het beleid van de SGZ als bedrijf Hoofdstuk 4: bevat een verantwoording van de diverse bedrijfsonderdelen van de SGZ: Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) Ketenzorg Diabetes en COPD Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) Disciplines: huisartsen, apotheken, fysio- en oefentherapeuten en eerstelijnspsychologen Huisartsenpost Dienstapotheek Facilitair bedrijf In de bijlagen vindt u ook een afkortingenlijst waarbij schuingedrukte woorden in het jaarverslag in deze lijst terug te vinden zijn. Verder bestaan de bijlagen uit een overzicht van alle deelnemers aan de wijksamenwerkingsverbanden en belangrijke adressen. Het financiële jaarverslag 2012 wordt separaat uitgegeven. Naast dit jaarverslag bestaat ook de Jaarverantwoording Geïntegreerde Eerstelijnszorg 2012 en de jaarverantwoording ketenzorg COPD en Diabetes Deze beschrijven de uitvoering van het zorgaanbodplan van de geïntegreerde eerstelijnszorg voor het jaar 2012 aan de hand van de in het plan beschreven prestaties en daarbij horende verplichte prestatie-indicatoren. Ook kent de SGZ nog de jaarverslagen van de vier apotheken en de Dienstapotheek die de resultaten beschrijven van de uitvoering van de jaarplannen die met zorgverzekeraars zijn overeengekomen. Daarnaast is een kwaliteitsjaarverslag van FysioExperts, Leeswijzer 5

6 de fysio-en oefentherapiepraktijken die de SGZ exploiteert. Voor de jaarverslagen van de disciplines uit de wijksamenwerkingsverbanden die zijn verbonden aan een instelling, wordt naar de desbetreffende jaarverslagen verwezen: Vierstroom, Kwadraad, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en Buurtzorg. Voor de jaarverslagen van de maatschappen die zijn verbonden aan de wijksamenwerkingsverbanden verwijzen we naar de betreffende jaarverslagen van groepspraktijken huisartsen, groepspraktijken fysio- en oefentherapeuten, apotheken en groepspraktijken verloskundigen. 6 leeswijzer

7 Voorwoord De kern van elk jaarverslag is om de lezer inzicht te bieden in het bedrijf en antwoord te geven op de vraag of het bedrijf goede resultaten heeft geboekt. In de marktsector gaat het daarbij vooral om financiële resultaten, in de publieke sector vooral om de mate waarin maatschappelijke doelstellingen zijn gerealiseerd. De belangrijkste maatschappelijke doelstelling in de gezondheidszorg is het bevorderen van de gezondheid van mensen. Liefst ook tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en met een goed serviceniveau. Het bijzondere van de eerstelijnszorg is dat deze in termen van aanvaardbare prijs een dubbele opdracht heeft: de eigen kosten in de hand houden, maar nog belangrijker de kosten van de tweedelijnszorg helpen te beheersen in de zogenaamde poortwachtersrol. Het bijzondere van huisartsenzorg binnen de eerstelijnszorg is dat deze voor 4% van het gezondheidszorgbudget 96% van de zorgvraag afhandelt. Afgemeten aan deze twee bijzonderheden is heel opvallend hoe matig de organisatiegraad van de eerstelijnszorg in Nederland is. De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) wil de Zoetermeerse eerstelijnszorg graag ten voorbeeld stellen van het belang van een hogere organisatiegraad. In dit jaarverslag leest u over de resultaten die dankzij deze hogere organisatiegraad zijn gerealiseerd. Ook voor instellingen in de publieke sector is een goed financieel bedrijfsresultaat van groot belang. Terugkijken op het jaar 2012 roept voor elke eerstelijnszorgorganisatie dubbele gevoelens op. Bij de hulpverleningspoot van de SGZ daalde de omzet van fysiotherapie met 15%, van apotheken met meer dan 9%, en van huisartsen met circa 5%, in totaal met circa 0,7 miljoen van 12,4 miljoen naar een omzet van 11,7 miljoen. Daartegenover stond slechts een stijging van omzet uit geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg van 0,1 miljoen. Dat zijn geen cijfers die duiden op succes van het beleid van de minister om de eerstelijnszorg te versterken. En dus moet de eerstelijnszorg het doen met het haast magische adagium `meer voor minder`. Maar het goede nieuws is dat de SGZ als totaal dankzij een effectief kostenbeleid een positief resultaat heeft behaald van circa 0,3 miljoen, dat is circa 1,3% van de omzet. Hulpverlening is mensenwerk en veelal maatwerk. Daarbij past in de eerste plaats het uitgangspunt van vertrouwen in de professionals, de hulpverleners, en hun motivatie om hun patiënten de best mogelijke zorg te bieden. De relatie tussen zorgverzekeraar, patiënt en hulpverlener moeten niet als een opdracht-, inkoop- of klantrelatie worden beschouwd, maar als een samenwerkingsrelatie. Samen voor de best mogelijke zorg tegen een betaalbare prijs. In de tweede plaats moet kleinschaligheid uitgangspunt zijn: je eigen huisarts of verpleegkundige, hulpverleners die in de buurt met elkaar samenwerken, een nauwe verbinding met de acute zorg die zo dichtbij mogelijk wordt geboden. Daar stond de SGZ pal voor in 2012 en dat zal ze ook in komende jaren blijven doen. voorwoord 7

8 Er waren in 2012 grote zorgen. Over het voortbestaan van t Lange Land Ziekenhuis en de Dienstapotheek. Die zorgen bestaan in 2013 nog steeds. Maar de positieve gevoelens over 2012 overheersen. De capaciteit van de eerstelijnszorg in Zoetermeer is - hoewel veel minder dan het bestuur wenselijk acht - versterkt. Die versterking is gericht op substitutie van duurdere tweedelijnszorg naar goedkopere eerstelijnszorg. De samenwerking tussen eerstelijnshulpverleners in Zoetermeer richt zich meer dan ooit op afspraken die deze substitutie en andere doelmatigheidswinst bevordert. Flinke stappen voorwaarts zijn gezet in de zorg aan kwetsbare ouderen en patiënten met hart en vaatproblemen. De keten in de jeugdzorg is versterkt. Het aantal gecertificeerde en geaccrediteerde hulpverleningspraktijken is gegroeid. De telefonische bereikbaarheid van de huisartspraktijken is met stip verbeterd. In twee gezondheidscentra zijn ingrijpende verbouwingen gerealiseerd. In de wijk Buytenwegh konden daardoor twee solo-huisartspraktijken naar het gezondheidscentrum verhuizen. Er is kortom veel om tevreden over te zijn. U leest er alles over in dit jaarverslag. André Louwen en Harry van den Hoeven 8 voorwoord

9 1 Profiel van de organisatie 1.1 Structuur en organisatie De juridische structuur van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg (SGZ) is die van een stichting. De statutaire doelstelling van de SGZ luidt: De Stichting heeft ten doel het bieden van en het scheppen van voorwaarden voor een geïntegreerd aanbod van georganiseerde eerstelijnszorg vanuit gezondheidscentra en samenwerkingsverbanden. Daarbij realiseert de Stichting of draagt bij aan: a. het centraal stellen van de patiënt/cliënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening b. verantwoorde en resultaatgerichte zorg, die voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen c. een doelmatige en transparante bedrijfsvoering, en een effectieve en doelmatige inzet van de aan haar beschikbaar staande middelen. De missie van de SGZ is gericht op versterking van de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Zoetermeer en Benthuizen. Kwaliteit in termen van goede deskundigheid, een samenhangend (geïntegreerd) zorgaanbod, voldoende beschikbaarheid (capaciteit) en continuïteit, goede service (patiëntgericht) en doelmatigheid. Een sterke en samenhangende eerstelijnszorg is in de overtuiging van de SGZ noodzakelijk om de gevolgen van de vergrijzing en de toename van chronische ziekte - op een medisch adequate en patiëntvriendelijke wijze en tegen aanvaardbare kosten - op te vangen. Het bestuursmodel van de SGZ is het Raad van Toezichtmodel, dat in statuten en reglement van orde van de Raad van Toezicht is gereglementeerd. De directie fungeert als Raad van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. De SGZ is te typeren als een netwerkorganisatie van eerstelijnszorgaanbieders. In goed overleg met besturen van instellingen en beroepsverenigingen ontwikkelt en implementeert zij beleid dat gericht is op het tot stand brengen en houden van een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg. Dat aanbod wordt deels geleverd door zelfstandige beroepsbeoefenaren, deels door hulpverleners in dienst van de SGZ en andere zorgaanbieders. De juridische grondslag daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen. Hierin is geregeld dat de SGZ namens partijen optreedt als contractant van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg. Ook is in de overeenkomst bepaald dat het zorgaanbod via een buurtgerichte organisatie is geregeld. In alle wijken van Zoetermeer staan één of twee gezondheidscentra, in totaal tien. Als bedrijf van eerstelijnszorgaanbieder is de SGZ modulair georganiseerd. Onderscheiden worden hulpverlenende teams en facilitaire afdelingen. 1 Profiel van de organisatie 9

10 De hulpverlenende afdelingen hebben een hoge mate van zelfstandigheid en bijbehorende decentrale bevoegdheden die aansluiten bij het uitgangspunt van professionele autonomie. De organisatie kenmerkt zich als volgt: 1. Intern ondernemerschap en aansluiting bij de organisatievormen van zelfstandige beroepsbeoefenaren. De organisatiestructuur van de SGZ en de plaats van hulpverleners in dienst van de SGZ sluit aan bij de organisatiewijze en verantwoordelijkheidsverdeling die gebruikelijk is bij zelfstandige beroepsbeoefenaren. 2. Organisatie van zorgverlening in kleine groepen en teams. Er is sprake van kleine zelfstandige teams in de vorm van huisartsgroepspraktijken, apotheken en fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken in de diverse gezondheidscentra. Betrokkenheid, professionele zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. 3. Zo min mogelijk managementniveaus. Er is geen centrummanagement of disciplinemanagement (met uitzondering van de fysiotherapie). 4. Sturing vindt plaats door het delen van visies, normen en waarden. De waarden van de SGZ betreffen kwaliteit en samenhang, doelmatigheid en service. Afdelingen en hulpverleners geven hieraan zelf op eigen wijze vorm. Daarnaast gelden interne financiële normen. Professionele autonomie van huisartsen, fysio- en oefentherapeuten en apothekers vormt uitgangspunt en houdt in dat wordt afgezien van blauwdrukken en dat de concrete organisatie van de hulpverlening aan hulpverleners zelf wordt overgelaten. 5. Subsidiariteitsbeginsel: wat door hulpverleners zelf geregeld kan worden, wordt ook daar geregeld. Hulpverleners bij de SGZ zijn gemachtigd om veel keuzes zelf te maken en zaken zelfstandig te regelen. Om te voorkomen dat hulpverleners worden belast met talrijke niet-hulpverlenerstaken, vindt facilitaire ondersteuning plaats vanuit de verschillende afdelingen van het centraal bureau: zorgondersteuning, personeelszaken, automatisering, huisvesting en facilitaire zaken, financiële administratie en secretariaat. De ondersteunende afdelingen ondersteunen niet alleen de teams van hulpverleners, maar ook zelfstandige beroepsbeoefenaren. Uitgangspunt voor de facilitaire afdelingen is het opdrachtgeverschap van de hulpverleners Profiel van de organisatie

11 Het voorgaande komt tot uiting in het organigram van de SGZ: Raad van Toezicht Directies instellingen voor verpleging en verzorging, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, GGZ, jeugdzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen Directie SGZ Besturen verenigingen van huisartsen en apothekers, overlegstructuur met andere hulpverleners Organen Cliëntenraad Ondernemingsraad Ondersteunende afdelingen automatisering facilitaire zaken financiële administratie personeelszaken secretariaat zorgstaf Stedelijke functies of zorgaanbod Zorggroep voor geïntegreerde eerstelijnszorg, diabeteszorg, COPD-zorg, eerstelijnspsychologie en POH-GGZ Huisartsenpost en Dienstapotheek Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) Facilitair Bureau voor de eerstelijnszorg, geïntegreerde ICT en declaratieondersteuning Wijkgerichte functies of zorgaanbod Wijksamenwerkingsverbanden (7) en gezondheidscentra (10) Samenwerkingspartners in de wijk: Hulpverleners in dienst van SGZ: Zelfstandige hulpverleners: Verpleegkundigen en verzorgenden Huisartspraktijken (15) Huisartspraktijken (38) Maatschappelijk werkenden Fysio- en oefentherapiepraktijken (4) Fysio- en oefentherapiepraktijken (25) Jeugdgezondheidszorg Apotheken (4) Apotheken (7) Verzorgingshuizen Verloskundepraktijken (3) Eerstelijnspsychologen (11) Diëtetiekpraktijken (7) 1 Profiel van de organisatie 11

12 De overlegstructuur bestaat uit gestructureerd werkoverleg binnen alle teams van hulpverleners en binnen facilitaire afdelingen. Ook is er overleg tussen deze teams en afdelingen en tussen de directie en deze teams en/ of afdelingen. De directie geeft leiding aan huisartsen, apothekers, leidinggevenden van teams van hulpverleners (fysiotherapie, de Huisartsenpost en de Dienstapotheek), leidinggevenden van facilitaire afdelingen personeelszaken, secretariaat en administratie), en teams van medewerkers van afdelingen (zorgondersteuning en facilitaire zaken). Medezeggenschap voor cliënten wordt uitgeoefend door de Cliëntenraad (zie 2.4). Medezeggenschap voor personeel wordt uitgeoefend door de Ondernemingsraad (zie 2.5). Andere commissies zijn de klachtencommissie, de commissies Melding Incidenten Patiëntenzorg en de commissie meldingen IGZ. 1.2 Kerngegevens Het werkgebied van de SGZ omvat Zoetermeer en Benthuizen. De SGZ is op grond van overeenkomsten met zorgverzekeraars rechtspersoon van de volgende vormen van georganiseerde eerstelijnszorg en de ondersteuning daarvan: Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ), vorm gegeven vanuit multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden en gefinancierd door een tarief GEZ (zie 4.1) Ketenzorg Diabetes en COPD, gefinancierd in de vorm van keten-dbc s (zie 4.2 en 4.3) Regionale Ondersteunings Structuur (ROS), gefinancierd door een tarief ROS (zie 4.4) Deelnemers in de georganiseerde eerstelijnszorg zijn: 53 huisartsenpraktijken (76 huisartsen) elf apotheken en twee servicepunten 29 fysio- en zes oefentherapiepraktijken elf eerstelijnspsychologen drie verloskundigenpraktijken twee thuiszorgorganisaties jeugdgezondheidszorg (vijf locaties) algemeen maatschappelijk werk (tien locaties) drie woon en zorgcentra zeven diëtistenpraktijken De SGZ oefent de functie van Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) uit voor de genoemde huisartsenpraktijken, apotheken, eerstelijnspsychologen en verloskundigenpraktijken. Naast de genoemde 28 fysio- en oefentherapiepraktijken is de ROS-ondersteuning ook gericht op 19 praktijken die niet deelnemen aan een wijksamenwerkingsverband en op logopedisten en ergotherapeuten (zie 4.4). De SGZ exploiteert vijftien (van de 53) huisartspraktijken, vier (van de 28) fysio- en oefentherapiepraktijken en vier (van de elf) apotheken. De betreffende hulpverleners zijn in dienst van de SGZ. Voor de negen eerstelijnspsychologen treedt de SGZ op als hoofdaannemer (zie 4.5). Voor de Huisartsenpost Zoetermeer en de Dienstapotheek is de SGZ beherend rechtspersoon. De manager en assistentes zijn in dienst van de SGZ (zie 4.4 en 4.5). De SGZ biedt facilitaire ondersteuning aan zowel hulpverleners in loondienst als aan vrijgevestigde hulpverleners. Het betreft huisvesting (gezondheidscentra, HOED), ICT (elektronisch patiëntendossier), declaratieondersteuning, ondersteuning op het vlak van kwaliteit, doelmatigheid, contractering en service en personele ondersteuning (zie 4.7). 1.3 Samenwerkingsrelaties Zorgverzekeraars De SGZ kent een intensieve relatie met de regionale zorgverzekeraars CZ en Menzis/AZIVO. Met alle zorgverzekeraars heeft de SGZ in 2012 overeenkomsten gesloten voor geïntegreerde eerstelijnszorg, de DBC s Diabetes en COPD, huisartsen, fysiotherapie, oefentherapie, farmaceutische zorg, hulpmiddelen, eerstelijnspsychologische zorg, praktijkondersteuning GGZ, de Dienstapotheek en de Huisartsenpost. In totaal gaat het om meer dan honderd overeenkomsten. Het afsluiten en beheer van alle overeenkomsten met zorgverzekeraars vergt een 12 1 Profiel van de organisatie

13 toenemend tijdsbeslag van de directie en leidinggevenden. De toenemende verschillen tussen de overeenkomsten van verschillende verzekeraars met uiteenlopende kwaliteitseisen op hetzelfde vlak maken bovendien dat implementatie ervan steeds meer vergt van hulpverleners. De SGZ signaleert dat, indien een rationele afstemming tussen zorgverzekeraars onmogelijk blijft op grond van mededingingsregelgeving, de door zorgverzekeraars aangeboden overeenkomsten dusdanig uiteen blijven lopen, dat een voor hulpverleners irrationele bureaucratie van verschillen qua eisen en verantwoordingsplicht ontstaat. Zorgverzekeraars blijken nauwelijks anders te contracteren dan volgens een landelijk standaardcontract, hetgeen geen recht doet aan regionale of locale verschillen. Samenwerking in de eerste lijn Sturing en regie ten behoeve van de geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit de wijksamenwerkingsverbanden en gezondheidscentra vindt plaats via de volgende structuren en overeenkomsten. De SGZ heeft de samenwerking binnen de eerstelijnszorg in Zoetermeer juridisch vorm gegeven in een Samenwerkingsovereenkomst Geïntegreerde eerstelijnszorg Zoetermeer en Benthuizen (2011) Partijen bij de overeenkomst zijn de volgende organisaties die wijkgericht eerstelijnszorg bieden: 1. De Huisartsen Vereniging Zoetermeer e.o. (HVZ) 2. De Kring Zoetermeerse Apotheken (KZA) 3. Vierstroom (voor de functie verzorging en verpleging thuis en het verzorgingshuis) 4. Buurtzorg Nederland, (voor de functie verzorging en verpleging thuis) 5. Kwadraad (voor de functie maatschappelijk werk, wijkcoach en gezinscoach) 6. Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (voor de functies consultatiebureau- en jeugdarts/-verpleegkundige) 7. Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) Aangezien er geen representatieve Zoetermeerse organisatie met rechtspersoon is van fysio- en oefentherapeuten en van eerstelijnspsychologen, ontbreken zij als partij bij de overeenkomst. Individuele vrijgevestigde hulpverleners en organisaties die met een apotheek of praktijk deelnemen tekenen de overeenkomst ook. De overeenkomst regelt de samenwerking in de wijksamenwerkingsverbanden en gezondheidscentra. De volgende zaken zijn vastgelegd: Werkgebied: de wijken Buytenwegh/De Leyens, Seghwaert, Noordhove, Meerzicht, Dorp/Driemanspolder/Palenstein/Stadscentrum, Rokkeveen, Oosterheem/Benthuizen; Doelstelling: waarborgen dat aan de inwoners een pakket wordt aangeboden van op elkaar afgestemde en op samenwerking gebaseerde voorzieningen van eerstelijnszorg dat in overeenstemming is met ketenzorg en ketenkwaliteit. Bevorderen van de continuïteit, de doelmatigheid en de servicekwaliteit van dit pakket, alsmede de keuzevrijheid van patiënten om de hulpverleners van eigen voorkeur te kiezen; Ketenzorg, ketenkwaliteit en doelmatigheid; Rol en taken van de SGZ: o.a. zorgaanbieder/contractant van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg namens de wijksamenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars op basis van het zorgaanbodplan. Ook de rol van de SGZ als ROS is vastgelegd. Wijksamenwerkingsverbanden en gezondheidscentra: afspraken en voorwaarden; Besluitvorming wijksamenwerkingsverband: bij consensus, en bij ontbreken hiervan de bevoegdheid van de SGZ te besluiten op basis van het standpunt van de meerderheid van de leden; Deelname aan en toetreding tot een wijksamenwerkingsverband: disciplines die deel kunnen nemen en toetredingscriteria en besluitvormingsprocedure voor toetreding. Huisartsen hebben als spil in de eerstelijnssamenwerking een belangrijke stem in de besluitvorming; Verplichtingen deelnemers wijksamenwerkingsverband: inzet voor de samenwerking in de eerste lijn en werken op basis van de ketenafspraken, zorgprogramma s en doelmatigheidsafspraken; Overlegstructuur samenwerkende eerstelijnsorganisaties: de overlegstructuur omvat de volgende bestuurlijke overleggen die ieder twee tot vier keer per jaar plaatsvonden: bestuurlijk overleg tussen SGZ en HVZ; bestuurlijk overleg tussen SGZ, HVZ en KZA; overleg tussen leidinggevenden en vertegenwoordigers van SGZ, HVZ, Kwadraad en eerstelijnspsychologen; overleg tussen bestuur SGZ en HVZ en leidinggevenden Vierstroom en Buurtzorg; overleg tussen vertegenwoordigers van SGZ, HVZ en verloskundigen. 1 Profiel van de organisatie 13

14 De besluitvorming binnen de overlegstructuur geschiedt op basis van consensus; Een aanvullende overeenkomst die de samenwerking tussen de HVZ en SGZ verder regelt is in 2012 afgesloten. Onderaannemers De SGZ functioneert als hoofdaannemer voor de ketenzorg Diabetes en COPD die in DBC-vorm worden gefinancierd. Dat wil zeggen dat de SGZ op basis van de overeenkomst met zorgverzekeraars de diabeteszorg en de COPD-zorg inkoopt bij de betrokken hulpverleners. Daartoe heeft de SGZ in 2012 overeenkomsten voor onderaanneming afgesloten met huisartsen, diëtetiekpraktijken, optometristen, TeleMC (voor funduscopie) en t Lange Land ziekenhuis (voor consultatie door internisten, longartsen en oogartsen). De SGZ functioneert tevens als hoofdaannemer voor de eerstelijnspsychologische zorg, en heeft in dat kader overeenkomsten voor onderaanneming met de elf eerstelijnspsychologen gesloten. Samenwerking met de tweede lijn De SGZ werkt in het samenwerkingsverband Zorghart samen met de Huisartsen Vereniging Zoetermeer, t Lange Land Ziekenhuis, Vierstroom, de Jutters, GGZ Zoetermeer en Parnassia. Het samenwerkingsverband Zorghart geeft vorm aan de zorginhoudelijke samenwerking en de bijbehorende ICT. Het samenwerkingsverband is niet geformaliseerd. Voor drie ketens zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld: CVA Palliatieve zorg Dementie. Een vierde keten kwetsbare ouderen is in 2011 operationeel geworden en kent nog geen samenwerkingsovereenkomst. Op het vlak van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) functioneert een niet geformaliseerd afstemmingsoverleg GZZ - eerste lijn met als deelnemers PsyQ, Parnassia, GGZ Zoetermeer, HVZ, Kwadraad, eerstelijnspsychologen en SGZ. De SGZ treedt op als voorzitter. Gemeente Zoetermeer De SGZ neemt deel aan periodiek overleg met de wethouder die gezondheidszorg in de portefeuille heeft: Overleg gemeente - Zorghart Overleg gemeente - HVZ - SGZ. Daarnaast participeert de SGZ in: Lokaal beleidsoverleg en uitvoeringsoverleg Preventie Zoetermeer Beleidsoverleg wonen, welzijn, zorg Zoetermeer Meerpunt De SGZ heeft als een van de kernpartners de samenwerkingsovereenkomst Meerpunt getekend. Meerpunt is de Zoetermeerse naam voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De overeenkomst betreft onder andere een beschrijving van de sluitende zorgstructuur en van inlooppunten. Elektronisch patiëntendossier (EPD) De SGZ is contractpartner voor de applicaties van huisartsen en apotheken in Zoetermeer en Benthuizen. Daartoe heeft de SGZ overeenkomsten gesloten met PharmaPartners voor het Huisarts informatiesysteem (Medicom), het Huisartsenpost Informatiesysteem (Hapicom) en het Apotheek Informatiesysteem (Pharmacom), de Centrale Management Informatiesysteem Zorggroepen (CMIZ) en de Centrale Ondersteuning Zorggroepen (COZ), en met Intramed voor het Fysiotherapie Informatiesysteem. Met E-zorg is een overeenkomst gesloten voor de ICT-infrastructuur. Met alle vrijgevestigde huisartsen en apotheken heeft de SGZ overeenkomsten voor Medicom/Pharmacom, en voor managementinformatie middels het CMIZ. Met t Lange Land Ziekenhuis heeft de SGZ een overeenkomst betreffende het regionale elektronische medicatiedossier. Daarnaast participeert de SGZ in de uitvoering van de overeenkomst tussen t Lange Land Ziekenhuis en de HVZ inzake elektronisch verwijzen (Zorgdomein) en terugrapportage (Edifact). Kapitaalverschaffers Er is geen sprake van kapitaalverschaffers. Het eigen vermogen van de organisatie is gevormd door positieve resultaten in het verleden Profiel van de organisatie

15 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur Het toezicht door de Raad van Toezicht is georganiseerd op basis van de Zorgbrede Governancecode. Dit is verankerd in statuten, reglement van orde van de Raad van Toezicht, directiereglement, een informatieprotocol en het treasurystatuut van de SGZ. Het bestuursmodel is onlangs juridisch getoetst door het Ministerie van VWS en beoordeeld is dat het voldoet aan de governance-eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen. Een beschrijving van de risico s en van het interne risicobeheersings- en controlesysteem vormt een vast onderdeel van de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. Op één punt wordt de code niet geheel toegepast: In artikel schrijft de Code voor: De zorgorganisatie draagt er zorg voor dat alle aan de zorgorganisaties verbonden vrijgevestigde professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval op het niveau van maatschappen of medische staven) verantwoording afleggen over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen. Deze verantwoording wordt wel afgelegd over het aandeel van deze zelfstandige professionals in geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg en de avond- nacht- en weekendzorg (ANW-zorg), maar niet volledig over de basiszorg die deze professionals bieden. De basiszorg van professionals in dienst van de SGZ is beschreven. De basiszorg van zelfstandige professionals is hiermee vergelijkbaar. 2.2 Raad van bestuur De directie fungeert als Raad van Bestuur die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van de SGZ bestaat uit twee personen: de heer mr. A. Louwen (directeur algemeen) de heer drs. H. van den Hoeven (directeur zorg) De directie kent een directiereglement. De nevenfuncties van de heer A. Louwen over 2012 zijn geweest: Gehonoreerd: Lid Commissie Regelgeving en Bekostiging van het Nationaal Actieprogramma Diabetes Lid van de Raad van Toezicht van Jan van Es Instituut Niet gehonoreerd: Lid Commissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgroep Reguliere Financiering van de LVG 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 15

16 Voorzitter PvdA afdeling Hilversum Voorzitter tafeltennisvereniging Hilversum De heer H. van den Hoeven had in 2012 geen nevenfuncties. De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is in overeenstemming met de beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Er is geen vertrekregeling overeengekomen. De Raad van Bestuur heeft tenminste twee keer per week bestuursoverleg. Belangrijke besluiten worden steeds schriftelijk vastgelegd, en gecommuniceerd met hulpverleners en interne organen. De directie neemt deel aan de volgende periodieke overleggen: Directeur algemeen: Overleg met zorgverzekeraars, Ministerie van VWS en NZa Overleg met Ondernemingsraad Overleg met voorzitter en commissies van de Raad van Toezicht Strategisch overleg met huisartsen en apothekers in dienst van de SGZ, hoofd fysiotherapie, manager Huisartsenpost en beherend apotheker Dienstapotheek Operationeel overleg met huisartsen en apothekers in dienst van de SGZ, hoofd Fysiotherapie, manager Huisartsenpost en beherend apotheker Dienstapotheek Operationeel overleg met ondersteunende afdelingen automatisering, financiële administratie, personeelszaken en huisvesting Strategisch overleg met zelfstandige hulpverleners, gericht op het realiseren van multidisciplinaire huisvesting Directeurenoverleggen LVG, ROS, koepels gezondheidscentra, Zorggroepen (Groeps)functioneringsgesprekken Overleggen wijksamenwerkingsverbanden (Groeps)functioneringsgesprekken Overleg Zorghart en directie Lange Land Ziekenhuis Overleg GGZ-instellingen - eerste lijn Directeurenoverleg Zorggroepen Bestuurlijke overleggen met HVZ, KZA, Kwadraad, Vierstroom, JGZ, eerstelijnspsychologen. Operationeel overleg met ondersteunende afdelingen zorgstaf en secretariaat Overleg met gemeente in regiegroep wonen, welzijn, zorg en HVZ-SGZgemeente Regiegroep Meerpunt 2.3 Raad van Toezicht Taak en samenstelling De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de directie van de SGZ op adequate wijze en binnen de bestaande wet- en regelgeving uitvoering geeft aan het beleid gericht op het realiseren van de doelstellingen en de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de SGZ. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directieleden. De Raad van Toezicht bestaat uit leden met kennis en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied, gerelateerd aan de doelstelling van de SGZ. Alle leden zijn onafhankelijk en functioneren zonder last of ruggespraak. Een aantal leden wordt benoemd op voordracht van interne en externe stakeholders (zie hierna). De voorzitter en de financieel deskundige worden alleen op basis van hun deskundigheid benoemd. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure. De samenstelling van de Raad van Toezicht over 2012 was als volgt: Directeur zorg: Overleg met zorgverzekeraars, Ministerie van VWS Overleg met Cliëntenraad Overleg met voorzitter en commissies van de Raad van Toezicht Strategisch overleg met huisartsen en apothekers in dienst van de SGZ, hoofd Fysiotherapie, manager Huisartsenpost en beherend apotheker Dienstapotheek 16 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap v.l.n.r.: A. van Eijk, M. Bäckes, P. Schneider, M. ten Have, W. Dijkmans, A. Louisse

17 Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties Eerste benoeming / moment aftreden Mevrouw M. Bäckes, bestuursadviseur en interim-manager De heer A. van Eijk, huisarts Voorzitter Vice-voorzitter en lid op voordracht van de beroepsgroep Huisartsen, lid commissie interne oriëntatie Gehonoreerd: - Bestuursadviseur en interim-manager - Coördinator Organisatieverandering bij het landelijke programma voor de langdurige zorg In de zorg! VWS/Vilans - Secretaris landelijke beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang, (bdko) - Lid van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg, ZONmw (honorering o.b.v. vacatiegelden) - Lid van de Raad van Commissarissen van Sité Woondiensten, woningcorporatie in Doetinchem (honorering o.b.v. vacatiegelden) Lid van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Dock in Rotterdam, Haarlem en Amsterdam (honorering o.b.v. vacatiegelden) Gehonoreerd: huisartsenpraktijk te Zoetermeer. Niet gehonoreerd: - commissielid Wondbehandeling / / De heer A. Louisse, arts verstandelijk gehandicapten Lid op voordracht van de OR Lid Commissie Externe Oriëntatie Gehonoreerd: Ipse de Bruggen / De heer P. Schneider Mevrouw M. ten Have, apotheker De heer W. Dijkmans, financieel deskundige Lid op voordracht van de Cliëntenraad, lid Auditcommissie Financiën Lid op voordracht van Kring Zoetermeerse apotheken, lid commissie externe oriëntatie Lid Gehonoreerd: - Consultant - Lid Cliëntenraad van t Lange Land Ziekenhuis Niet gehonoreerd: - Lid vakgroep Management en Organisatie Facility Management Nederland Gehonoreerd: apotheek Wilderink te Zoetermeer Niet gehonoreerd: - Commissielid Kerngroep Palliatieve zorg - Commissielid Automatiseringscommissie - Commissielid Werkgroep COPD Gehonoreerd: - Medewerker faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen bij de Universiteit van Tilburg / / / Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 17

18 Mevrouw Bäckes heeft eind 2011 de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht op zich genomen. Na uitvoerige discussie en consultatie van participanten, cliëntenraad en ondernemingsraad heeft de Raad van Toezicht besloten haar samenstelling te veranderen vanaf De samenstelling vanaf 2012 kent zes leden: voorzitter; financieel deskundige een lid op voordracht van de Huisartsen Vereniging Zoetermeer; een lid op voordracht van de Kring Zoetermeerse Apotheken; een lid op voordracht van de Ondernemingsraad een lid op voordracht van de Cliëntenraad. Werkwijze De voltallige Raad vergadert tenminste vier maal per jaar, dit verslagjaar vijf maal. De hoofdonderwerpen zijn lange en korte termijn ontwikkelingen, risicomanagement, financiële ontwikkelingen en voortgang in de uitvoering van het beleidsplan en het werkplan. De zorgbrede governance code geldt hierbij als leidraad. Jaarlijks wordt de accountant uitgenodigd de jaarrekening en de managementletter toe te lichten. De voorzitter van de Raad heeft aanvullend tenminste vier maal per jaar overleg met de directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en over operationele zaken. De statutaire doelstelling van de SGZ, namelijk het bevorderen van een goede kwaliteit van gezamenlijke hulp- en zorgverlening binnen de eerstelijnszorg in Zoetermeer, vormt steeds het uitgangspunt in de beoordeling van (voorgenomen) besluitvorming. De informatiebronnen bij de oordeelsvorming zijn: beleids- en jaarplan; financiële voortgangsrapportages; jaarverslag en financieel jaarverslag; de accountantscontrole; verslaglegging van de directie; verslagen van OR en cliëntenraad. De werkwijze van de raad is vastgelegd in het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht. Honoraria en vergoedingen Als bruto honorarium zijn per 1 januari 2012 de volgende bedragen vastgesteld en na inhouding van loonbelasting maandelijks rond de 20e van iedere maand uitgekeerd aan de diverse leden: Functie Bedrag per maand Voorzitter 644,69 Financieel deskundige 453,13 Auditcommissie 193,41 Leden 128,94 Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de meest recent toegekende generieke salarisstijging krachtens de van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling. Voor alle leden geldt dat alle werkelijk gemaakte kosten conform de van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling worden vergoed. De vergoeding voor reiskosten met de eigen auto bedroeg in het verslagjaar bruto 0,32 per km. Commissies De Raad van Toezicht kent een aantal deelcommissies die de Raad van Toezicht adviseren: Auditcommissie Financiën De taak van deze auditcommissie is advisering gericht op het financieel beleid, waaronder de goedkeuring van jaarrekening en begroting. De commissie bestond in 2012 uit twee leden van de Raad, de heren W. Dijkmans en P. Schneider. De commissie is in 2012 vier maal bijeengekomen. Besproken zijn de volgende onderwerpen: taakgebied en aandachtspunten voor 2012 van de Auditcommissie Financiën; risicomanagement en de risicoparagraaf; jaarrekening en accountantsverslag 2011; Hierbij is specifiek stilgestaan bij de afdekking van renterisico s door middel van rentederivaten en bij de in de jaarrekening opgenomen belastinglatentie als gevolg van verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijvingen. managementletter accountant; systematiek van kostentoerekening; werkplan en begroting Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

19 Commissie Arbeidsvoorwaarden Directie De taak van de Commissie Arbeidsvoorwaarden Directie is de invulling van het werkgeverschap van de directie. De commissie bestaat uit de voorzitter en één lid, in 2012 de heer A. Louisse. De commissie heeft in het verslagjaar een functioneringsgesprek gevoerd met beide directieleden. Geconcludeerd is dat de directie goed functioneert. Commissie Interne Oriëntatie De taken van de commissie zijn: het voorbereiden van een oriëntatie op interne ontwikkelingen en (onderdelen van) de interne organisatie, die van belang zijn voor het toezicht op de organisatie; het voorbereiden van een zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. De commissie bestond in 2012 uit Marie-Antoinette Bäckes en Alex van Eijk. In het verslagjaar heeft in de zelfevaluatie de nadruk gelegen op de verbeterpunten van de Raad. Bij de interne oriëntatie is de omgevingsanalyse bij het beleidsplan benut als kapstok voor beoordeling van risico s en bedreigingen voor de SGZ. Commissie Externe Oriëntatie De taak van de commissie is het voorbereiden van een oriëntatie op externe ontwikkelingen die van belang zijn voor het toezicht op de organisatie. De commissie bestond in 2012 uit de heer A. Louisse en mevrouw M. ten Have. In het verslagjaar is de externe oriëntatie gericht op ICT-ontwikkelingen, met de heer Q. Bosman van Nictiz als externe inleider. Besluiten en bespreekpunten in 2012 In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de directie: - goedkeuring van het investeringsprogramma SGZ procedurevoorstel inzake besluitvorming opdrachtverlening accountant actualisering overeenkomst HVZ-SGZ - procedure totstandkoming beleidsplan SGZ vaststelling jaarverslag en jaarrekening van de SGZ vaststelling van werkplan en begroting 2013 Belangrijke andere bespreekpunten waren: verantwoording van het zorginhoudelijk beleid en de geleverde zorgprestaties op het vlak van geïntegreerde eerstelijnszorg en ketenzorg; ontwikkelingen m.b.t. het Zoetermeerse Lange Land Ziekenhuis; ontwikkelingen m.b.t. contractering met zorgverzekeraars; algemene financiële ontwikkelingen en risico s; de financiële positie van de dienstapotheek Zoetermeer. Het functioneren van de Raad van Toezicht Het functioneren van de Raad en de leden wordt geëvalueerd middels de interne oriëntatie, die door de commissie interne oriëntatie wordt voorbereid. Dit jaar is de zelfevaluatie van de Raad en de omgevingsanalyse besproken. Om de persoonlijke deskundigheid van de leden up to date te houden bestaat een specifiek opleidingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht. Dit beleid is voorzien van een financieel kader. Dit biedt mogelijkheden voor (bij)scholing bij de start als lid van de Raad en om tussendoor de deskundigheid van de leden te bevorderen. In 2012 is door twee leden de opleiding Financiële sturing voor Toezichthouders in de zorg gevolgd. Evaluatie werkplan 2012, begroting 2013 en risicomanagement De Raad heeft geconstateerd dat de organisatie goed op schema ligt bij de uitvoering van het werkplan De begroting 2013 is door de Raad goedgekeurd. Het risicomanagement wordt vorm gegeven door bij elke vergadering een geactualiseerde risicoparagraaf te bespreken, waarin alle voor de SGZ specifieke risico s van betekenis zijn geformuleerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Jaarrekeningen 2011 en accountantsverklaring Deloitte is benoemd als accountant voor de periode In oktober 2012 is BDO benoemd als de nieuwe accountant. De accountant bespreekt met de Auditcommissie Financiën de jaarrekening. Tevens wordt de accountant uitgenodigd voor de Raad van Toezichtvergadering waarin de jaarrekening wordt besproken. Desgewenst wordt deze vergadering buiten aanwezigheid van de directie gehouden. 2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 19

20 In het verslagjaar is uitgebreid stilgestaan bij de jaarrekening van Het resultaat daarvan was positief. Met het oog op dalende inkomsten als gevolg van te verwachten bezuinigingen van de minister en soberder inkoopbeleid van zorgverzekeraars heeft de Raad de risico s in de financiële positie van de SGZ kritisch beoordeeld. Het is moeilijk een precieze inschatting te maken van de financiële effecten van het beleid van overheid en zorgverzekeraars, maar duidelijk is dat de risico s toenemen. Door het eigen vermogen en andere reserves uit te breiden en de uitgaven te beperken, hoopt de SGZ de risico s op te vangen. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en is door de Raad goedgekeurd. Conclusie De Raad heeft, mede op basis van het accountantsverslag en de goedkeurende accountantsverklaring, vastgesteld dat er door de directie van de SGZ in 2012 een verantwoord beheer is uitgevoerd. De Raad van Toezicht is bezorgd over de betekenis van de bezuinigingen van de minister voor haar beleid om Zorg in de buurt te versterken. Op landelijk niveau wordt via belangenbehartiging geprobeerd de verzekeraars op de koers van versterking van de eerstelijnszorg te houden en de minister af te houden van bezuinigingen op de (geïntegreerde) eerste lijn. Uit de rapportages van de directie heeft de raad geconcludeerd dat ook in 2013 een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de eerstelijnszorg in Zoetermeer en dat de continuïteit van de organisatie verder verstevigd wordt. De Raad van Toezicht spreekt haar dank uit aan directie, alle medewerkers van de SGZ en alle met de SGZ samenwerkende hulpverleners en instellingen. Dankzij ieders inspanningen is weer een stap vooruit gezet op de weg van versterking van de eerstelijnszorg in Zoetermeer. 2.4 Cliëntenraad De SGZ en de bij haar aangesloten gestructureerde multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden kennen sinds geruime tijd een cliëntenraad van vijf onafhankelijke leden. Zij komen geregeld bijeen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van de SGZ. De cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Zorgvragersraad Zoetermeer, een raad waarin o.a. patiëntenverenigingen en alle cliëntenraden van de samenwerkende Zoetermeerse zorginstellingen participeren. v.l.n.r.: U. van Busschbach, A. van Hoeyen-Rink, H. Otten, M. Bierhuizen, M. van Eijk Overzicht van de leden van de Cliëntenraad (per 31/12/12) Naam De heer H. Otten Mevrouw ir. J. Bierhuizen De heer drs. U. van Busschbach De heer M. van Eijk Mevrouw A. van Hoeyen-Rink Functie Voorzitter Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid In het verslagjaar heeft de cliëntenraad drie maal met de directie van SGZ overlegd. De inhoud van het overleg met de directie is vooral gericht op het adviseren over onderwerpen waarin de kwaliteit van de zorgverlening in relatie tot het belang van de cliënten centraal staat. In 2012 zijn onder meer adviezen uitgebracht op de volgende thema s: MijnGezondheid.net (het elektronisch patiëntenportaal naar de huisarts); Wijziging klachtenregeling SGZ; Bezuinigingen bij SGZ-apotheken; Gebruik medische noodzaak op recept; Informatiebeveiliging; Landelijk Schakel Punt (LSP) en het regionale elektronisch patiënten dossier en de patiënteninformatie in Zoetermeer; Concept beleidsplan ; Dienstapotheek Zoetermeer; Patiëntenfolders Diabetes en COPD Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Een klacht over. onze zorgverlening? Blijf er niet mee rondlopen! Klachtenregeling SGZ

Een klacht over. onze zorgverlening? Blijf er niet mee rondlopen! Klachtenregeling SGZ Een klacht over onze zorgverlening? Blijf er niet mee rondlopen! Klachtenregeling SGZ Uitgave: februari 2007 STICHTING GEORGANISEERDE EERSTELIJNSZORG ZOETERMEER (SGZ) Wat is een klacht? Een klacht is een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN. is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSFONDS APOTHEKEN Tussen de ondergetekenden: I. (1) Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA); (2) Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en als partijen ter werkgeverszijde;

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 Reglement voor Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 HW/ir/1747 TOELICHTING Stichting Versa Welzijn kent op basis

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

De organisatie van zorggroepen anno 2010

De organisatie van zorggroepen anno 2010 SAMENVATTING RIVM rapport 260332001/2010 De organisatie van zorggroepen anno 2010 Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren In onderstaande samenvatting worden alleen de resultaten

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie