Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007"

Transcriptie

1 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op

2 Aan de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland T.a.v. de heer van de Meeberg Hardwareweg BM Amersfoort PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Velperweg BE Arnhem Postbus EJ Arnhem Telefoon (026) Fax (026) november 2007 Referentie: / /MBok Betreft: rapport van bevindingen Geachte Raad van Bestuur, Opdracht Op verzoek van Stichting Meavita Nederland hebben wij conform onze schriftelijke opdrachtbevestiging d.d. 10 juli 2007 met kenmerk FvK/2645/Mbok/CS de specifiek overeengekomen werkzaamheden voor uitgevoerd. Doel van deze opdracht betreft het verkrijgen van inzicht in de eventuele risico s die voortvloeien uit de procedures ten aanzien van de AWBZ-, de WMO- en de overig productie 2007 alsook het verkrijgen van inzicht in eventuele risico s die voortvloeien uit een aantal specifiek benoemde financiële posten. De Q2-rapportage heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Zoals overeengekomen in voornoemde opdrachtbevestiging brengen wij u hierbij verslag uit van onze bevindingen. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. De opdracht houdt in dat wij geen onderzoek hebben ingesteld naar het gedurende het gehele boekjaar naleven van de procedures en de betrouwbaarheid van de financiële gegevens zoals dat bij een accountantscontrole wel het geval zou zijn geweest. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend. Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang zouden kunnen zijn geweest. Tevens melden wij (2)

3 dat de uitkomsten niet zonder meer gelden na afsluiting van ons onderzoek (november 2007), omdat nadien veranderingen procedures en/of maatregelen kunnen zijn aangebracht. Verrichte werkzaamheden Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de door ons verrichte werkzaamheden verwijzen wij u naar de opdrachtbevestiging d.d. 10 juli Uit deze opdrachtbevestiging blijkt dat onze werkzaamheden zijn onderverdeeld naar vier deelgebieden, te weten: AWBZ productie WMO productie Overige productie (AMW, Kraam, JGZ) Financieel Aanvullend op bovenstaande deelgebieden, hebben wij de managementinformatiestromen voor u in kaart gebracht/nader onderzocht. Eventueel hieruit blijkende bijzonderheden en/of risico s rapporteren brengen wij eveneens onder uw aandacht. In hoofdstuk 2 tot en met 6 brengen wij u verslag uit van onze bevindingen, onderverdeeld naar voornoemde deelgebieden. In hoofdstuk 1 hebben wij de belangrijkste bevindingen uit deze hoofdstukken voor u samengevat. Deze opdracht heeft, mede als gevolg van een moeizame oplevering, een lange doorlooptijd gekend. Om die reden vloeien een aantal van onze bevindingen voort uit ontwikkelingen die zich in oktober en november jongstleden hebben voorgedaan. Waar relevant, hebben wij deze in dit rapport verwerkt. Dit rapport is op 15 november 2007 besproken en afgestemd met de algemeen en financieel directeur van stichting Sensire. Verspreidingskring Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland en de directie van stichting Sensire en mag in zijn geheel of gedeeltelijk niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt. Arnhem, 28 november 2007 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. F.E. van Kommer RA Partner (3)

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie 6 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productie-afspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling Follow-up productie door onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Caress in progress informatiesysteem uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord 12 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk Tot en met periode 7 nog geen overschrijding op volume-afspraken 15 (4)

5 Hoofdstuk 4 AMW, JGZ en Kraam leiden tot weinig problemen Verantwoordingsvereisten AMW/JGZ conform voorgaand jaar niet in alle gevallen haalbaar Exploitatieresultaat AMW/JGZ dient als afzonderlijke bestemmings-reserve te worden verantwoord Specifieke vereisten van zorgverzekeraars vragen om aandacht Monitoren volledigheid overige opbrengsten 17 Hoofdstuk 5 Verlies doet vermogen afnemen. Liquiditeit nog positief door incidentele financiering Geprognosticeerd genormaliseerd resultaat 11 mln lager dan in Fors verlies doet vermogen slinken Werkkapitaal mede gestegen door aangetrokken lening ad 10 mln en te hoge bevoorschotting CAK ad 13 mln Volledigheid contractenregister is niet gewaarborgd Aangegane investeringsverplichtingen bedragen Afboeking goodwill GUK blijft achterwege Financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ic-vorderingen ook op inbaarheid dienen te worden beoordeeld Voorzieningen nog niet geheel naar de stand van Q2 aangepast Geen formele richtlijnen omtrent boeking van periodiek terugkerende kosten Periodeafsluiting moet tot routine leiden 21 Hoofdstuk 6 Informatievoorziening moet beter De betrouwbaarheid van de informatievoorziening kan nog steeds worden verbeterd Het gebruik van queries is geen garantie dat de informatie klopt Begroting 2007 kan niet optimaal worden benut als stuur- en beheersinstrument 23 (5)

6 Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie De tweede kwartaalcijfers van 2007 laten zien dat Sensire momenteel in zwaar weer verkeert. De vooruitzichten wijzen uit dat haar een onzekere periode te wachten staat. Ten opzichte van 2006 zijn de resultaten verslechterd waardoor ook het vermogen sterk afneemt. De liquiditeit- en werkkapitaalpositie vormen eveneens een punt van zorg. Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) laat aan het einde van het twee kwartaal nog een positief saldo ad 7,7 mln zien. Hierin zijn echter ook de onterecht ontvangen WMOvoorschotten ad 13 miljoen van het CAK begrepen (saldo ultimo 2e kwartaal 2007) waardoor het werkkapitaal is geflatteerd. Ultimo oktober 2007 is dit saldo opgelopen tot 25 miljoen. Inmiddels (november 2007) heeft het CAK te kennen gegeven dat zij deze onterecht uitbetaalde voorschotten voor het einde van 2007 retour wenst te ontvangen. In dat kader heeft zij de bevoorschotting aan Sensire met onmiddellijke ingang stopgezet. Deze stopzetting alsook de terugbetaling van de CAK voorschotten zal een sterk negatieve impact op de liquiditeitspositie van Sensire hebben. Het uitblijven van de terugbetaling ad 12 miljoen door Meavita West aan Sensire maakt de liquiditeitspositie van Sensire des te onzekerder. Indien Meavita West niet tot terugbetaling overgaat, zal Sensire op zeer korte termijn niet meer in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Echter, bij een gelijkblijvende verliestrend zal de terugbetaling van Meavita West bij Sensire niet leiden tot een financieel gezonde situatie. Wij achten dan ook onmiddellijke actie noodzakelijk om het verliesgevende tij te kunnen keren. In onze optiek zouden op zeer korte termijn de volgende acties moeten worden ondernomen: Regelen overbruggingskrediet (aanscherpen inningsbeleid); Maximaliseren van de opbrengsten (aandacht voor beheersing alle opbrengsten); Het stopzetten van verliesgevende (zorg)activiteiten (richten op core business); Het effectueren van de WMO-voorziening en andere reorganisatieplannen; Het optimaliseren van de personeelsinzet in relatie tot de te leveren productie; Het stopzetten van niet gefinancierde productie (overproductie); Het stopzetten van de inzet van uitzendkrachten en overig interim personeel; Het doorvoeren van besparingen op overhead. Wij adviseren u deze acties bij medewerkers/management te beleggen die zich hier volledig op kunnen richten. Sensire heeft ultimo Q1 zelf een aantal acties in gang gezet. De effecten (o.a. verhoging van de opbrengsten en productiviteit) hiervan zullen uit de Q3 rapportage moeten blijken. Omdat deze bij afronding van deze opdracht nog niet gereed was, hebben wij dit effect niet daadwerkelijk kunnen vaststellen. In de hierna volgende hoofdstukken brengen wij u een aantal specifieke punten en bevindingen onder uw aandacht die uit de Early Warning opdracht naar voren zijn gekomen. Per bevinding hebben wij door middel van beschreven welke detailactie(s) wij noodzakelijk achten. (6)

7 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat 2.1. Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is ons gebleken dat vele medewerkers bij het productieregistratieproces betrokken zijn. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid voor een deelproces daarbinnen. Zo is de zorgadministratie verantwoordelijk voor de intake van cliënten, vindt de productieregistratie en correcties daarop op de urenadministratie plaats, stellen de functioneel applicatiebeheerders de queries op, verzorgt de afdeling I&R de productierapportages en verzorgt een medewerker van de afdeling control de (interne) verantwoording naar het zorgkantoor. De kwaliteit van ieder deelproces is daarbij afhankelijk van de kwaliteit waarmee voorgaande deelprocessen zijn uitgevoerd. Op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken die wij hebben gevoerd is gebleken dat vrijwel geen enkele medewerker over een totaaloverzicht van het gehele productieproces beschikt. Dit heeft onze analysewerkzaamheden met betrekking tot het AWBZ-registratieproces alsook de AWBZ productie in sterke mate beïnvloedt. Door het ontbreken van het totaaloverzicht alsook de deelverantwoordelijkheden bestaat het risico dat eventuele fouten in het proces niet worden gesignaleerd en tijdig worden gecorrigeerd. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er eveneens toe dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het proces als geheel. Gezien de relevantie van dit proces adviseren wij de procesinrichting en de (deel)verantwoordelijkheden daarbinnen te Heroverweging procesinrichting en (deel)verantwoordelijkheden met betrekking tot AWBZ-proces Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Met ingang van 2006 maakt Sensire voor wat betreft de AWBZ productie samen met Thuiszorg Groningen gezamenlijke productieafspraken met zorgkantoor Menzis. Een interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 zou, conform 2006, inzicht moeten bieden in de afzonderlijke budgetten van Sensire en Thuiszorg Groningen. Deze interne onderverdeling heeft tot op heden nog niet volledig plaatsgevonden, waardoor het voor ons niet mogelijk is geweest om de werkelijk gerealiseerde productie van Sensire te vergelijken met de gemaakte productieafspraken en eventuele over- of onderproductie te identificeren. Naar wij hebben vernomen leidt de uitkomst van het najaarsoverleg ertoe dat Sensire over 2007 geen overproductie realiseert. Op dit moment worden de uitkomsten van het najaarsoverleg doorgerekend en verwerkt op basis waarvan eveneens (7)

8 tot een definitieve onderverdeling tussen Sensire en Thuiszorg Groningen zal worden gekomen. Uit de Q2-rapportage blijkt dat door Sensire geen voorziening voor een eventuele overproductie is Interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 (gehele rekenstaat) Maandelijkse monitoring realisatie AWBZ productie versus productieafspraak; 2.3. Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productieafspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie In 2007 zijn naast de productieafspraak met Menzis tevens productieafspraken met Agis en Midden IJssel gemaakt. In de interne productierapportage zoals wij die hebben ontvangen, wordt geen onderscheid gemaakt naar deze verschillende productieafspraken. Hierdoor is voor ons niet inzichtelijk of sprake is van een over- of onderproductie per productieafspraak, of aan de overige vereisten uit de productieafspraak wordt voldaan alsook of de productieregistratie aansluit op de bij het zorgkantoor gedeclareerde Interne productierapportages onderverdelen naar de verschillende Maandelijkse monitoring realisatie versus budgetafspraak per zorgkantoor; 2.4. Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Uit de contracten die met Menzis, Agis en Midden IJssel voor 2007 zijn overeengekomen, blijkt dat door de zorgkantoren een aantal vereisten aan de te declareren AWBZ-productie wordt gesteld. Voorbeelden hiervan zijn productmix verhoudingen, 1% innovatieopslag en levering binnen de bandbreedte. Deze vereisten zijn in onze optiek als prestatieindicatoren aan te merken die periodiek in de interne informatievoorziening zouden moeten terugkomen zodat deze gemonitord kunnen worden. Op basis van de ontvangen informatie concluderen wij dat deze monitoring tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Om die reden hebben wij niet kunnen vaststellen dat aan de diverse contractvoorwaarden wordt voldaan. Overigens willen wij wel opmerken dat tot en met het tweede kwartaal een voorziening voor PV-speciaal uren is gevormd ad Contractvoorwaarden per zorgkantoor in kaart Contractvoorwaarden vertalen naar interne Prestatie-indicatoren opnemen in maandelijkse interne informatievoorziening; (8)

9 2.5. Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Uit de herziene overeenkomst die op 4 mei 2007 met Menzis gesloten, blijkt dat Sensire & TZG voor 2007 in aanmerking is gekomen voor een extramurale tariefopslag van 1%. Deze tariefopslag is reeds in de huidige tarieven verrekend. Voorwaarden die destijds door Menzis aan deze opslag zijn gesteld betreffen: De zorgaanbieder reserveert het budget dat wordt gegenereerd door deze tariefopslag; De zorgaanbieder en zorgkantoor maken voor 1 april 2007 nadere afspraken over innovatie in samenspraak met de andere zorgaanbieder die de innovatietoeslag hebben ontvangen. Op basis van de contracteerruimte per 15 juli 2007 zou dit voor Sensire & TZG leiden tot een innovatieverplichting ad Naar wij hebben vernomen heeft het najaarsoverleg met Menzis ertoe geleid dat Sensire & TZG in 2007 nog niet aan bovenstaande voorwaarden hoeft te voldoen. Hierdoor ontstaat geen innovatieverplichting waarvoor eventueel kosten zouden moeten worden gereserveerd Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Naar wij hebben vernomen is er in afgelopen maanden (tussen Sensire & Thuiszorg Groningen) onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de zorglevering registratief mag worden afgerond. In het licht van deze discussie willen wij u er nogmaals op attenderen dat, indien u wenst af te wijken van de reguliere registratiewijzen of afrondingssystematieken, hiervoor expliciete en schriftelijke goedkeuring voor benodigd is van het zorgkantoor. Volledigheidshalve merken wij op dat het oordeel van een accountant in een dergelijke situatie niet afdoende is om afwijkende registratiewijzen en methodieken daadwerkelijk definitief wel of niet te gaan toepassen. De goedkeuring van het zorgkantoor is dus van doorslaggevende betekenis. Naar wij hebben vernomen staat Menzis positief tegenover de afwijkende afrondingssystematiek, waarbij op 5 minuten wordt afgerond per functie. Een schriftelijke goedkeuring van Menzis hebben wij echter nog niet mogen ontvangen. In overleg met Menzis zal worden bezien of Sensire over 2007 de afrondingssystematiek alsnog gaat toepassen. Vooralsnog heeft alleen Thuiszorg Groningen in 2007 (vanaf periode 3) deze afwijkende afrondingssystematiek gehanteerd. In dit kader merken wij op dat uit het contract met Agis blijkt dat maximaal op een periode van 5 minuten mag worden afgerond. Of deze afrondingsperiode per bezoek of per functie geldt, blijkt verder niet uit het contract. Wij adviseren u eveneens uw registratiesystematiek met Agis af te Afstemmen afwijkende registratiewijzen met het Verkrijgen schriftelijk goedkeuring van Menzis inzake afrondingssystematiek (9)

10 2.7. Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Naar wij hebben vernomen heeft Sensire recentelijk besloten om beperkt de automatische verdeling toe te gaan passen. Hierbij wordt het totaal van de geleverde zorguren of minuten op basis van de verhouding uit het zorgarrangement toegerekend naar de verschillende functies. In 2008 zal deze systematiek van automatisch verdelen verder worden verfijnd. Deze systematiek leidt ertoe dat achteraf niet meer kan worden nagegaan welke zorg daadwerkelijk door welke medewerker is geleverd. Bij het analyseren van de deskundigheidsinzet dient hier rekening mee te worden gehouden Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling. Recentelijk is inzicht verkregen in het percentage onrechtmatige extramurale AWBZ productie. Dit percentage bedraagt op basis van de eerste uitzonderingsrapportage tot en met het tweede kwartaal 2,0% ofwel Een verdere analyse van de oorzaken is door Sensire nog niet uitgevoerd. Deze zal in de aankomende maanden gaan plaatsvinden. Tot en met Q2 is een voorziening voor onrechtmatige productie ad getroffen. Op basis van voorgaande uitkomsten dient deze voorziening daarom te worden verhoogd. Tevens dient op basis van deze uitkomsten te worden geconcludeerd dat het huidige percentage onrechtmatigheid tot een afkeurende juistheidverklaring leidt. Met betrekking tot het percentage onrechtmatige intramurale productie 2007 bestaat tot op heden geen inzicht. Gezien de implementatie van Caress Intra alsook het feit dat gedurende het jaar geen monitoring heeft plaatsgevonden op de follow-up van de geconstateerde onjuistheden vanuit 2006, hebben wij de verwachting dat ook de intramurale productie 2007 onrechtmatigheden bevat. De materiële controle die in 2007 bij Sensire is uitgevoerd, laat echter geen bijzonderheden zien. Ondanks dat een materiële controle niet conform de betrouwbaarheid- en tolerantiegrenzen zoals de Kaderregeling die stelt wordt uitgevoerd, zou de uitkomst een indicatie kunnen zijn dat het percentage onrechtmatig geleverde zorg laag is. In dit kader vragen wij eveneens uw aandacht om tijdig actie te ondernemen op de rechtmatigheid van de uitleen. Wij adviseren u om (de accountant van) HCNON een juistheidverklaring m.b.t. de uitleenproductie af te laten geven. Naar wij hebben vernomen is inmiddels (per oktober 2007) een externe medewerker gestart om de rechtmatigheid van de AWBZ-productie 2007 van Sensire aan te Op korte termijn inzicht verkrijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onrechtmatig aangemerkte AWBZ productie teneinde de rechtmatigheid hiervan aan (10)

11 te tonen. Wij adviseren u hierbij voor zowel de intramurale als extramurale productie de systematiek van 2006 te Inzicht verkrijgen in de onrechtmatige intramurale AWBZ productie Follow up productie door onderaannemers Uit de contracten die met de verschillende zorgkantoren zijn overeengekomen blijkt dat de hoofdaannemer zowel in kwalitatieve als in verantwoordingstechnische zin verantwoordelijk blijft voor de geleverde productie. In het kader van de verantwoording adviseren wij u tijdig vast te stellen dat de productieregistratie bij uw onderaannemers aan de gestelde (Kaderregeling)eisen voldoet. Uit het verslag dat is opgesteld naar aanleiding van een gesprek met de manager nieuwe gebieden, blijkt dat dit nog niet het geval Follow-up geven aan bevindingen productieregistratie bij onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Door het ontbreken van een intern controleplan is niet duidelijk op welke wijze Sensire risico s met betrekking tot de productieregistratie ondervangt. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van interne beheersingsmaatregelen, maar ook door het uitvoeren van controles achteraf. Een vooraf opgesteld controle- en rapportageplan dient houvast te bieden bij het uitvoeren van controle werkzaamheden. Ook dwingt een controleplan de icmedewerkers na te gaan of de geplande controles in opzet voldoen en afdoende effectief zijn om het geconstateerde risico af te dekken. Tot op heden ontbreekt binnen Sensire een adequaat controleplan. Wel zijn een aantal voorbereidende documenten hiervoor Opstellen controleplan voor intramurale en extramurale AWBZ productie. In dit controleplan dient ook aandacht te worden besteed aan de interne communicatie- en rapportagestructuur Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Een grove berekening die wij op basis van de productiecijfers tot en met periode 8 van 2007 hebben uitgevoerd, laat zien dat een optimale deskundigheidsinzet leidt tot een vijf tot zeven miljoen hogere dekkingsbijdrage. Een analyse van de huidige deskundigheidsinzet laat zien dat met name op de productie HV een te hoog deskundigheidsniveau wordt ingezet. Tevens valt op dat tot en met periode 8 bijna 7% van de gerealiseerde uren wordt geleverd door uitzendkrachten. Vooral voor HV en VP wordt veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. (11)

12 Naar wij hebben vernomen voert Sensire momenteel actief onderzoek uit naar de optimale deskundigheidsinzet alsook het in kaart brengen van probleempunten hierbij. De eerste uitkomsten wijzen uit dat eveneens sprake is van een arbeidsmarktprobleem doordat te alpha-helpenden schaars Optimaliseren deskundigheidsinzet door WMO-voorziening te effectueren Caress in progress informatiesysteem Gedurende onze werkzaamheden is gebleken dat het geen eenvoudige opgave is om op basis van informatie uit Caress analyses uit te voeren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat Caress een in progrss informatiesysteem is. Hierdoor is het niet mogelijk om informatie op een bepaald moment te bevriezen. Zeker voor het maken van analyses en het uitvoeren van interne controles is het noodzakelijk dat deze mogelijkheid wel bestaat. Het datawarehousepakket decision zou volgens Sensire uitkomst moeten bieden voor dit probleem. Inmiddels is overgegaan tot de aanschaf van dit pakket. Tot de implementatie van decision adviseren wij u om Caress periodiek af te sluiten door een dump van de gegevens te maken en deze voor analysedoeleinden te hanteren uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Als gevolg van onvolledige regels in io zijn uren vanuit io niet doorgeboekt naar Caress en eveneens niet als opbrengsten verantwoord. Daartegenover staat dat deze uren evenmin zijn verloond (uitgezonderd medewerkers die onder contract hebben gewerkt). Als gevolg van een recentelijk uitgevoerde opschoonactie zijn inmiddels uren doorgeboekt naar Caress. Hierdoor zullen in november extra opbrengsten worden verantwoord alsook extra salariskosten. Indien op deze uren een negatieve marge is gerealiseerd, dan zal dit leiden tot een extra verlies. Op dit moment bestaat daarin nog geen Opschonen restant uren in Periodieke monitoring en actie op uren die niet vanuit io overkomen naar Caress Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord Met ingang van 2007 wordt AIV preventie niet langer vanuit de AWBZ vergoed, maar wordt deze gefinancierd door ZON MW. Naar wij hebben vernomen is hiervoor een projectsubsidie van ongeveer ontvangen. De subsidievoorwaarden die hierop van toepassing zijn, zijn ons niet bekend als gevolg van het ontbreken van de beschikking. Uit de productierapportage tot en met periode 8 blijkt echter dat op de productcode AIV preventie door medewerkers nog steeds uren worden verantwoord. (12)

13 Ultimo periode 8 bedraagt het aantal verantwoorde uren voor AIV preventie Wij hebben niet kunnen vaststellen of dit saldo (deels) bestaat uit AIV VP uren. Tot en met Q2 is een voorziening gevormd voor niet-declarabele AIV uren. Deze voorziening is gebaseerd op het verschil tussen het aantal verantwoorde AIV uren omgerekend tegen een tarief van 32,11 per uur en 50% van de subsidie van ZON MW. De herkomst van het tarief ad 32,11 is ons onbekend. Op basis van deze gegevens hebben wij niet kunnen vaststellen of de voorziening toereikend Nagaan subsidievoorwaarden AIV projectsubsidie van ZON MW (13)

14 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Omdat wij de WMO-contracten op 5 november 2007 van u hebben ontvangen, zijn wij niet in staat geweest om deze inhoudelijk te beoordelen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij ons gebaseerd op de door u intern uitgevoerde analyses en beschikbare informatie. Op basis hiervan hebben wij de volledigheid van de opbrengsten niet kunnen beoordelen Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Tot en met periode 7 zijn door Sensire uren HV1 en uren HV2 geleverd. In totaliteit vertegenwoordigt dit een opbrengstwaarde van Ondanks dat de Kaderregelingvereisten door gemeenten (nog) niet expliciet van toepassing zijn verklaard op de WMO-productie, adviseren wij u ermee rekening te houden dat gemeenten soortgelijke vereisten gaan stellen. In dit kader willen wij u er eveneens op wijzen dat Sensire als hoofdaannemer verantwoordelijk voor eventueel onrechtmatige zorgleveringen die zich bij onderaannemers voordoen. Naar wij hebben vernomen bedraagt de onrechtmatig geleverde WMO-zorg medio november 2,5%. Op basis van de productie tot en met periode 7 betekent dit dat ongeveer als onrechtmatige zorgt dient te worden aangemerkt. In de Q2-cijfers is geen voorziening opgenomen in verband met eventuele oninbaarheid van WMO-gelden als gevolg van onrechtmatigheden in de Op korte termijn inzicht verkrijgen in onrechtmatigheid WMO-productie 3.2. Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk In het kader van de WMO is Sensire met 27 gemeenten een overeenkomst aangegaan voor de levering van HV1 en HV2. De uitvoering van een aantal van deze overeenkomsten verloopt op verzoek van de betreffende gemeenten via een van regionale zorgkantoren. Desalniettemin, zijn alle overeenkomsten individueel tussen Sensire en de betreffende gemeente overeengekomen en kennen zij hun eigen voorwaarden en afspraken. Ons is niet duidelijk geworden wie en op welke wijze binnen Sensire deze contracten monitort. Wij hebben daarom niet kunnen vaststellen of aan de contractvoorwaarden wordt In kaart brengen Nagaan of aan deze contractvoorwaarden is voldaan (14)

15 3.3. Tot en met periode 7 nog geen overschrijding op volume-afspraken Uit de interne analyse van de WMO contracten blijkt dat met 15 van de 27 gemeenten niet alleen prijsafspraken, maar ook volumeafspraken zijn gemaakt. De werkelijke gerealiseerde productie wordt periodiek per gemeente met deze volumeafspraak vergeleken. Uit de analyse die tot en met periode 7 is opgesteld blijken geen overschrijdingen op deze volumeafspraken. Wel valt hieruit op te maken dat voor een aantal gemeenten de werkelijke verhouding tussen HV1 / HV2 afwijkt van de verhouding zoals uit de gemaakte volumeafspraken blijkt. Wij hebben niet kunnen vaststellen of aan deze afwijkende verhouding financiële consequenties verbonden zijn. (15)

16 Hoofdstuk 4 AMW, JGZ en Kraam leiden tot weinig problemen 4.1. Verantwoordingsvereisten AMW/JGZ conform voorgaand jaar niet in alle gevallen haalbaar De opbrengsten AMW en JGZ worden verkregen op basis van subsidieafspraken met gemeenten in het werkgebied van Stichting Yunio. Deze subsidieafspraken worden jaarlijks vanuit de gemeente bevestigd middels een beschikking. Uit de beoordeling van de beschikkingen blijkt dat niet alle genoemde voorwaarden haalbaar zijn. In het bijzonder gaat het hierbij om voorwaarden met betrekking tot de methode en tijdstip van verantwoording. Zo eisen sommige gemeenten dat vóór een bepaalde datum (variërend van 1 april tot 1 juni) een jaarrekening inclusief goedkeurende accountantsverklaring door Stichting Yunio wordt ingestuurd. Overigens merken wij op dat in het verleden geen terugvordering van subsidies heeft plaatsgevonden als gevolg van het niet nakomen van deze Berichten gemeenten dat niet aan de verantwoordingsvereisten kan worden voldaan, waarbij tegelijkertijd een alternatieve oplossing wordt geboden 4.2. Exploitatieresultaat AMW/JGZ dient als afzonderlijke bestemmingsreserve te worden verantwoord. Uit alle gemeentelijke beschikkingen (JGZ en AMW) blijkt dat een eventueel gerealiseerd aangewend dient te worden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was. Het verdient derhalve de aanbeveling de exploitatieresultaten van JGZ en AMZ afzonderlijk te verantwoorden in zogenaamde bestemmingsreserves. Hierdoor blijft inzichtelijk welke resultaten met deze activiteiten zijn gerealiseerd. Tevens kan op deze wijze achteraf aan de gemeente worden aangetoond dat deze exploitatieoverschotten zijn of zullen worden aangewend voor het oorspronkelijke Opnemen bestemmingsreserve 4.3. Specifieke vereisten van zorgverzekeraars vragen om aandacht Jaarlijks worden ten behoeve van de kraamzorg met verschillende zorgverzekeraars contracten gesloten. Wij hebben als onderdeel van onze opdracht de in deze contacten opgenomen voorwaarden beoordeeld. Wij willen u attenderen op een aantal voorwaarden: Zorgverzekeraar Azivo heeft in haar tarief een opslag van 1,- per uur opgenomen voor scholing en opleiding. Bij het niet of te laat indienen van een jaarrekening of het niet kunnen aantonen van de besteding van deze middelen kunnen deze middelen worden teruggevorderd. Per zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over de uiterste indiendatum van declaraties van zorg na afloop van een boekjaar. De data hiervan lopen uiteen van 1 (16)

17 maart tot 1 juni. Na deze datum worden declaraties niet meer in behandeling genomen. In een aantal gevallen zijn specifieke voorwaarden opgenomen dat binnen een bepaalde termijn (bijv. 60dagen) na beëindiging van de zorg declaraties ingediend dienen te worden. Na het verstrijken van deze termijn worden deze declaraties niet meer in behandeling genomen. Bij een aantal zorgverzekeraars (Achmea en Menzis) geschiedt zorgtoewijzing via een zgn. zorgveiling. Bij deze veilingen is Yunio verplicht in te schrijven voor het postcodegebied dat zij als werkgebied bij haar verzekeraar heeft aangegeven. Indien deze verplichting niet door Yunio wordt nagekomen kan de zorgverzekeraar de overeenkomst ontbinden (Menzis) of kan zij boetes opleggen (Agis). Wij hebben niet kunnen vaststellen in hoeverre Yunio voornoemde voorwaarden Monitoren contractvoorwaarden 4.4. Monitoren volledigheid overige opbrengsten Naast de in de Q2 rapportage expliciet benoemde en toegelichte omzetten, worden eveneens overige omzetten verantwoord. Tot en met Q2 bedraagt deze overige omzet 3,6 mln. Voor zover ons bekend zijn tot op heden geen structurele maatregelen genomen die de volledigheid van deze omzet waarborgen. Tevens bestaat onduidelijkheid over de processen rondom deze opbrengstenstromen. Gezien de problematiek die zich in het verleden rondom deze opbrengstenstroom (waaronder diëtetiek en ergotherapie) heeft voorgedaan, raden wij aan deze maatregelen alsnog te In kaart brengen overige Definiëren proces, taken, verantwoordelijkheden en interne beheersing Monitoring volledigheid opbrengsten (17)

18 Hoofdstuk 5 Verlies doet vermogen afnemen. Liquiditeit nog positief door incidentele financiering 5.1. Geprognosticeerd genormaliseerd resultaat 11 mln lager dan in Resultaat volgens de jaarrekening Geprognosticeerd resultaat Bij: voorziening onrechtmatigheid 600 Bij: voorziening AIV / PVc Bij: vrijval reservering interimmers 779 Bij: voorziening overproductie Bij: voorziening WMO Bij: wachtgeldverplichting 376 Bij: afboeking goodwill GUK 650 Bij: reservering kraamzorgopbrengsten Bij: voorziening diëtetiek en ergotherapie 571 Af: vrijval reservering reiskosten Af: vrijval pemba Af: vrijval AWBZ projectkosten -845 Genormaliseerd resultaat reguliere activiteiten Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het genormaliseerde resultaat 2007 met 11 mln is gedaald ten opzichte van Oorzaken van deze verslechtering zijn onder andere: Lagere tarieven voor HV 1 en HV2 in vergelijking met 2006; Gewijzigde indicatieverhouding HV1/HV2; Verslechterde inzetmix; In Q1 en Q2 is sprake geweest van een hoger ziekteverzuim en daarmee van een lagere productiviteit dan in 2006; Gewijzigde financiering AIV Scherpere eisen productmix (met name voor pv-speciaal en pv-extra) (18)

19 5.2. Fors verlies doet vermogen slinken Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij het verloop van het eigen vermogen en het netto-werkkapitaal vanaf 31 december 2005 in beeld gebracht. In dit overzicht is gebruik gemaakt van de forecast voor 2007 en het initieel begrote resultaat over Eigen vermogen * ' dec dec jun dec dec 08 Sensire Werkkapitaal mede gestegen door aangetrokken lening ad 10 mln en te hoge bevoorschotting CAK ad 13 mln Onderstaand hebben wij het verloop van het netto-werkkapitaal inclusief liquide middelen opgenomen. Hieruit blijkt dat deze ten opzichte van 2006 is gestegen tot 7,7 mln. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat in 2007 een hypothecaire lening ad 10 mln is aangetrokken. In het werkkapitaal per 30 juni 2007 zijn echter wel de teveel ontvangen voorschotten van het CAK ad 13 miljoen begrepen. Indien deze gelden niet waren ontvangen, dan was het werkkapitaal per 30 juni 2007 negatief geweest. Netto-werkkapitaal (incl. liquide middelen) * ' dec dec jun 07 Sensire (19)

20 5.4. Volledigheid contractenregister is niet gewaarborgd Alle langlopende contracten worden centraal geregistreerd in een contractenregister. Er vindt centraal echter geen monitoring plaats op de juistheid en volledigheid van dit register alsook dat decentraal niet altijd het bestaan van het register bekend is. Ook ontbreekt een analyse van de financiële impact van de contracten. Hierdoor geeft het contractenregister geen inzicht in de financiële korte en lange termijn verplichtingen. Opvallend is dat het contractenregister oude contracten bevat waarvan de geldigheidsduur inmiddels is verlopen. Naar wij hebben vernomen is dit een bewuste Procedures en richtlijnen instellen die volledigheid contractenregister waarborgen en het ongeautoriseerd aangaan van contracten tegengaat Aangegane investeringsverplichtingen bedragen Binnen Sensire is geen centrale registratie van investeringsverplichtingen. Hierdoor ontbreekt totaalinzicht in de actuele investeringsverplichtingen. Naar ons is medegedeeld is er momenteel alleen een verplichting inzake de aanschaf van airco s bij Yunio. De omvang van de verplichting is circa ,-. Wij merken op dat de oorspronkelijke begroting voor deze investering circa ,- bedroeg. Het verschil tussen de opdrachtverstrekking en de oorspronkelijke begroting wordt veroorzaakt doordat in de begroting alleen rekening was gehouden kosten voor levering. Na acceptatie van de opdracht is gebleken dat installatie ook circa ,- zou Aangegane investeringsverplichting in kaart brengen 5.6. Afboeking goodwill GUK blijft achterwege Met ingang van 1 juni 2006 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting Yunio en Stichting Gelders-Utrechtse Kraamzorg (GUK). Per Q2 is een bedrag van op de balans opgenomen als verkregen goodwill bij fusie. Uit de financiële administratie van Stichting Yunio blijkt dat per Q2 een verlies van gerealiseerd is voor de kraamzorg, met een geprognosticeerd verlies van voor heel Gelet op de resultaten en de negatieve ontwikkeling van het aantal kraamzorguren voor de regio west-veluwe zijn wij van mening dat de verantwoorde goodwill dient te worden Afboeken goodwill GUK 5.7. Financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ic-vorderingen ook op inbaarheid dienen te worden beoordeeld. Uit de Q2 rapportage is op te maken dat de aan Meavita Nederland verstrekte lening ad 7,3 mln nog niet door haar is terugbetaald. Gezien de financiële ontwikkelingen is het de vraag of Meavita Nederland in staat zal zijn om deze lening (op korte termijn) terug te (20)

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen:

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland Met zorg voor de toekomst* Financiële situatie Meavita Nederland baart zorgen Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland 5 december 2007 *Connectedthinking Aan de Raad van Bestuur en Raad van

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Naam ziekenhuis t.a.v. Adres Postcode WOONPLAATS Datum Referentie: Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Geachte heer/mevrouw, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 2663-322 Vragen aan : Regering Commissie : Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr Vraag Blz Heeft de regering de noodzaak van steun voor Meavita aan zien komen?

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam

Deloitte. Brief. uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam RJ-Comm. 1144 Brief uitgebracht aan de voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam Richtlijn 645 Raad voor de Jaarverslaggeving Woningcorporaties De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW.

Na afronding van de controle vindt er (afstemming-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur van het SVHW. A.B. 14/65 Controleprotocol boekjaren 2014-2018 1. Inleiding Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole dient het algemeen bestuur een aantal zaken op hoofdlijnen nader

Nadere informatie

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'.

e. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel aanvaardbare kosten 2002'. Bijlage 1 bij circulaire II/501/01/9c Aanvaardbare kosten 2002 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummer 16 (instellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld;

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld; van Breukelen Accountants B.V. dhr. H. van Breukelen Productieweg 7b 3481 MH HARMELEN Datum : 18 maart 2015 Betreft : Bevestiging bij de jaarrekening 2014 Geachte heer Van Breukelen In het kader van de

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene

1. Behandeling van het geschil 2. Standpunt van de betrokkene Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 14.12 d.d. 5 januari 2015 te Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mevrouw Mr K.D. van Ringen, Mr A.H.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid

A. Algemeen. B. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan accountants en/of belastingadviseurs... gevestigd te..., hierna te noemen opdrachtnemer. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402

Algemene Voorwaarden. Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen. KvK dossiernummer 34289402 Algemene Voorwaarden Voor de dienstverlening door Schagen en Helder Accountants B.V. te Amstelveen KvK dossiernummer 34289402 Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan Schagen en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doel van de certificeringsprocedure 3 1.2 Reikwijdte van de certificeringsprocedure

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie