Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007"

Transcriptie

1 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op

2 Aan de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland T.a.v. de heer van de Meeberg Hardwareweg BM Amersfoort PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Velperweg BE Arnhem Postbus EJ Arnhem Telefoon (026) Fax (026) november 2007 Referentie: / /MBok Betreft: rapport van bevindingen Geachte Raad van Bestuur, Opdracht Op verzoek van Stichting Meavita Nederland hebben wij conform onze schriftelijke opdrachtbevestiging d.d. 10 juli 2007 met kenmerk FvK/2645/Mbok/CS de specifiek overeengekomen werkzaamheden voor uitgevoerd. Doel van deze opdracht betreft het verkrijgen van inzicht in de eventuele risico s die voortvloeien uit de procedures ten aanzien van de AWBZ-, de WMO- en de overig productie 2007 alsook het verkrijgen van inzicht in eventuele risico s die voortvloeien uit een aantal specifiek benoemde financiële posten. De Q2-rapportage heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Zoals overeengekomen in voornoemde opdrachtbevestiging brengen wij u hierbij verslag uit van onze bevindingen. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. De opdracht houdt in dat wij geen onderzoek hebben ingesteld naar het gedurende het gehele boekjaar naleven van de procedures en de betrouwbaarheid van de financiële gegevens zoals dat bij een accountantscontrole wel het geval zou zijn geweest. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend. Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang zouden kunnen zijn geweest. Tevens melden wij (2)

3 dat de uitkomsten niet zonder meer gelden na afsluiting van ons onderzoek (november 2007), omdat nadien veranderingen procedures en/of maatregelen kunnen zijn aangebracht. Verrichte werkzaamheden Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de door ons verrichte werkzaamheden verwijzen wij u naar de opdrachtbevestiging d.d. 10 juli Uit deze opdrachtbevestiging blijkt dat onze werkzaamheden zijn onderverdeeld naar vier deelgebieden, te weten: AWBZ productie WMO productie Overige productie (AMW, Kraam, JGZ) Financieel Aanvullend op bovenstaande deelgebieden, hebben wij de managementinformatiestromen voor u in kaart gebracht/nader onderzocht. Eventueel hieruit blijkende bijzonderheden en/of risico s rapporteren brengen wij eveneens onder uw aandacht. In hoofdstuk 2 tot en met 6 brengen wij u verslag uit van onze bevindingen, onderverdeeld naar voornoemde deelgebieden. In hoofdstuk 1 hebben wij de belangrijkste bevindingen uit deze hoofdstukken voor u samengevat. Deze opdracht heeft, mede als gevolg van een moeizame oplevering, een lange doorlooptijd gekend. Om die reden vloeien een aantal van onze bevindingen voort uit ontwikkelingen die zich in oktober en november jongstleden hebben voorgedaan. Waar relevant, hebben wij deze in dit rapport verwerkt. Dit rapport is op 15 november 2007 besproken en afgestemd met de algemeen en financieel directeur van stichting Sensire. Verspreidingskring Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland en de directie van stichting Sensire en mag in zijn geheel of gedeeltelijk niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt. Arnhem, 28 november 2007 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. F.E. van Kommer RA Partner (3)

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie 6 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productie-afspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling Follow-up productie door onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Caress in progress informatiesysteem uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord 12 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk Tot en met periode 7 nog geen overschrijding op volume-afspraken 15 (4)

5 Hoofdstuk 4 AMW, JGZ en Kraam leiden tot weinig problemen Verantwoordingsvereisten AMW/JGZ conform voorgaand jaar niet in alle gevallen haalbaar Exploitatieresultaat AMW/JGZ dient als afzonderlijke bestemmings-reserve te worden verantwoord Specifieke vereisten van zorgverzekeraars vragen om aandacht Monitoren volledigheid overige opbrengsten 17 Hoofdstuk 5 Verlies doet vermogen afnemen. Liquiditeit nog positief door incidentele financiering Geprognosticeerd genormaliseerd resultaat 11 mln lager dan in Fors verlies doet vermogen slinken Werkkapitaal mede gestegen door aangetrokken lening ad 10 mln en te hoge bevoorschotting CAK ad 13 mln Volledigheid contractenregister is niet gewaarborgd Aangegane investeringsverplichtingen bedragen Afboeking goodwill GUK blijft achterwege Financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ic-vorderingen ook op inbaarheid dienen te worden beoordeeld Voorzieningen nog niet geheel naar de stand van Q2 aangepast Geen formele richtlijnen omtrent boeking van periodiek terugkerende kosten Periodeafsluiting moet tot routine leiden 21 Hoofdstuk 6 Informatievoorziening moet beter De betrouwbaarheid van de informatievoorziening kan nog steeds worden verbeterd Het gebruik van queries is geen garantie dat de informatie klopt Begroting 2007 kan niet optimaal worden benut als stuur- en beheersinstrument 23 (5)

6 Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie De tweede kwartaalcijfers van 2007 laten zien dat Sensire momenteel in zwaar weer verkeert. De vooruitzichten wijzen uit dat haar een onzekere periode te wachten staat. Ten opzichte van 2006 zijn de resultaten verslechterd waardoor ook het vermogen sterk afneemt. De liquiditeit- en werkkapitaalpositie vormen eveneens een punt van zorg. Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) laat aan het einde van het twee kwartaal nog een positief saldo ad 7,7 mln zien. Hierin zijn echter ook de onterecht ontvangen WMOvoorschotten ad 13 miljoen van het CAK begrepen (saldo ultimo 2e kwartaal 2007) waardoor het werkkapitaal is geflatteerd. Ultimo oktober 2007 is dit saldo opgelopen tot 25 miljoen. Inmiddels (november 2007) heeft het CAK te kennen gegeven dat zij deze onterecht uitbetaalde voorschotten voor het einde van 2007 retour wenst te ontvangen. In dat kader heeft zij de bevoorschotting aan Sensire met onmiddellijke ingang stopgezet. Deze stopzetting alsook de terugbetaling van de CAK voorschotten zal een sterk negatieve impact op de liquiditeitspositie van Sensire hebben. Het uitblijven van de terugbetaling ad 12 miljoen door Meavita West aan Sensire maakt de liquiditeitspositie van Sensire des te onzekerder. Indien Meavita West niet tot terugbetaling overgaat, zal Sensire op zeer korte termijn niet meer in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Echter, bij een gelijkblijvende verliestrend zal de terugbetaling van Meavita West bij Sensire niet leiden tot een financieel gezonde situatie. Wij achten dan ook onmiddellijke actie noodzakelijk om het verliesgevende tij te kunnen keren. In onze optiek zouden op zeer korte termijn de volgende acties moeten worden ondernomen: Regelen overbruggingskrediet (aanscherpen inningsbeleid); Maximaliseren van de opbrengsten (aandacht voor beheersing alle opbrengsten); Het stopzetten van verliesgevende (zorg)activiteiten (richten op core business); Het effectueren van de WMO-voorziening en andere reorganisatieplannen; Het optimaliseren van de personeelsinzet in relatie tot de te leveren productie; Het stopzetten van niet gefinancierde productie (overproductie); Het stopzetten van de inzet van uitzendkrachten en overig interim personeel; Het doorvoeren van besparingen op overhead. Wij adviseren u deze acties bij medewerkers/management te beleggen die zich hier volledig op kunnen richten. Sensire heeft ultimo Q1 zelf een aantal acties in gang gezet. De effecten (o.a. verhoging van de opbrengsten en productiviteit) hiervan zullen uit de Q3 rapportage moeten blijken. Omdat deze bij afronding van deze opdracht nog niet gereed was, hebben wij dit effect niet daadwerkelijk kunnen vaststellen. In de hierna volgende hoofdstukken brengen wij u een aantal specifieke punten en bevindingen onder uw aandacht die uit de Early Warning opdracht naar voren zijn gekomen. Per bevinding hebben wij door middel van beschreven welke detailactie(s) wij noodzakelijk achten. (6)

7 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat 2.1. Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is ons gebleken dat vele medewerkers bij het productieregistratieproces betrokken zijn. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid voor een deelproces daarbinnen. Zo is de zorgadministratie verantwoordelijk voor de intake van cliënten, vindt de productieregistratie en correcties daarop op de urenadministratie plaats, stellen de functioneel applicatiebeheerders de queries op, verzorgt de afdeling I&R de productierapportages en verzorgt een medewerker van de afdeling control de (interne) verantwoording naar het zorgkantoor. De kwaliteit van ieder deelproces is daarbij afhankelijk van de kwaliteit waarmee voorgaande deelprocessen zijn uitgevoerd. Op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken die wij hebben gevoerd is gebleken dat vrijwel geen enkele medewerker over een totaaloverzicht van het gehele productieproces beschikt. Dit heeft onze analysewerkzaamheden met betrekking tot het AWBZ-registratieproces alsook de AWBZ productie in sterke mate beïnvloedt. Door het ontbreken van het totaaloverzicht alsook de deelverantwoordelijkheden bestaat het risico dat eventuele fouten in het proces niet worden gesignaleerd en tijdig worden gecorrigeerd. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er eveneens toe dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het proces als geheel. Gezien de relevantie van dit proces adviseren wij de procesinrichting en de (deel)verantwoordelijkheden daarbinnen te Heroverweging procesinrichting en (deel)verantwoordelijkheden met betrekking tot AWBZ-proces Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Met ingang van 2006 maakt Sensire voor wat betreft de AWBZ productie samen met Thuiszorg Groningen gezamenlijke productieafspraken met zorgkantoor Menzis. Een interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 zou, conform 2006, inzicht moeten bieden in de afzonderlijke budgetten van Sensire en Thuiszorg Groningen. Deze interne onderverdeling heeft tot op heden nog niet volledig plaatsgevonden, waardoor het voor ons niet mogelijk is geweest om de werkelijk gerealiseerde productie van Sensire te vergelijken met de gemaakte productieafspraken en eventuele over- of onderproductie te identificeren. Naar wij hebben vernomen leidt de uitkomst van het najaarsoverleg ertoe dat Sensire over 2007 geen overproductie realiseert. Op dit moment worden de uitkomsten van het najaarsoverleg doorgerekend en verwerkt op basis waarvan eveneens (7)

8 tot een definitieve onderverdeling tussen Sensire en Thuiszorg Groningen zal worden gekomen. Uit de Q2-rapportage blijkt dat door Sensire geen voorziening voor een eventuele overproductie is Interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 (gehele rekenstaat) Maandelijkse monitoring realisatie AWBZ productie versus productieafspraak; 2.3. Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productieafspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie In 2007 zijn naast de productieafspraak met Menzis tevens productieafspraken met Agis en Midden IJssel gemaakt. In de interne productierapportage zoals wij die hebben ontvangen, wordt geen onderscheid gemaakt naar deze verschillende productieafspraken. Hierdoor is voor ons niet inzichtelijk of sprake is van een over- of onderproductie per productieafspraak, of aan de overige vereisten uit de productieafspraak wordt voldaan alsook of de productieregistratie aansluit op de bij het zorgkantoor gedeclareerde Interne productierapportages onderverdelen naar de verschillende Maandelijkse monitoring realisatie versus budgetafspraak per zorgkantoor; 2.4. Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Uit de contracten die met Menzis, Agis en Midden IJssel voor 2007 zijn overeengekomen, blijkt dat door de zorgkantoren een aantal vereisten aan de te declareren AWBZ-productie wordt gesteld. Voorbeelden hiervan zijn productmix verhoudingen, 1% innovatieopslag en levering binnen de bandbreedte. Deze vereisten zijn in onze optiek als prestatieindicatoren aan te merken die periodiek in de interne informatievoorziening zouden moeten terugkomen zodat deze gemonitord kunnen worden. Op basis van de ontvangen informatie concluderen wij dat deze monitoring tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Om die reden hebben wij niet kunnen vaststellen dat aan de diverse contractvoorwaarden wordt voldaan. Overigens willen wij wel opmerken dat tot en met het tweede kwartaal een voorziening voor PV-speciaal uren is gevormd ad Contractvoorwaarden per zorgkantoor in kaart Contractvoorwaarden vertalen naar interne Prestatie-indicatoren opnemen in maandelijkse interne informatievoorziening; (8)

9 2.5. Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Uit de herziene overeenkomst die op 4 mei 2007 met Menzis gesloten, blijkt dat Sensire & TZG voor 2007 in aanmerking is gekomen voor een extramurale tariefopslag van 1%. Deze tariefopslag is reeds in de huidige tarieven verrekend. Voorwaarden die destijds door Menzis aan deze opslag zijn gesteld betreffen: De zorgaanbieder reserveert het budget dat wordt gegenereerd door deze tariefopslag; De zorgaanbieder en zorgkantoor maken voor 1 april 2007 nadere afspraken over innovatie in samenspraak met de andere zorgaanbieder die de innovatietoeslag hebben ontvangen. Op basis van de contracteerruimte per 15 juli 2007 zou dit voor Sensire & TZG leiden tot een innovatieverplichting ad Naar wij hebben vernomen heeft het najaarsoverleg met Menzis ertoe geleid dat Sensire & TZG in 2007 nog niet aan bovenstaande voorwaarden hoeft te voldoen. Hierdoor ontstaat geen innovatieverplichting waarvoor eventueel kosten zouden moeten worden gereserveerd Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Naar wij hebben vernomen is er in afgelopen maanden (tussen Sensire & Thuiszorg Groningen) onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de zorglevering registratief mag worden afgerond. In het licht van deze discussie willen wij u er nogmaals op attenderen dat, indien u wenst af te wijken van de reguliere registratiewijzen of afrondingssystematieken, hiervoor expliciete en schriftelijke goedkeuring voor benodigd is van het zorgkantoor. Volledigheidshalve merken wij op dat het oordeel van een accountant in een dergelijke situatie niet afdoende is om afwijkende registratiewijzen en methodieken daadwerkelijk definitief wel of niet te gaan toepassen. De goedkeuring van het zorgkantoor is dus van doorslaggevende betekenis. Naar wij hebben vernomen staat Menzis positief tegenover de afwijkende afrondingssystematiek, waarbij op 5 minuten wordt afgerond per functie. Een schriftelijke goedkeuring van Menzis hebben wij echter nog niet mogen ontvangen. In overleg met Menzis zal worden bezien of Sensire over 2007 de afrondingssystematiek alsnog gaat toepassen. Vooralsnog heeft alleen Thuiszorg Groningen in 2007 (vanaf periode 3) deze afwijkende afrondingssystematiek gehanteerd. In dit kader merken wij op dat uit het contract met Agis blijkt dat maximaal op een periode van 5 minuten mag worden afgerond. Of deze afrondingsperiode per bezoek of per functie geldt, blijkt verder niet uit het contract. Wij adviseren u eveneens uw registratiesystematiek met Agis af te Afstemmen afwijkende registratiewijzen met het Verkrijgen schriftelijk goedkeuring van Menzis inzake afrondingssystematiek (9)

10 2.7. Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Naar wij hebben vernomen heeft Sensire recentelijk besloten om beperkt de automatische verdeling toe te gaan passen. Hierbij wordt het totaal van de geleverde zorguren of minuten op basis van de verhouding uit het zorgarrangement toegerekend naar de verschillende functies. In 2008 zal deze systematiek van automatisch verdelen verder worden verfijnd. Deze systematiek leidt ertoe dat achteraf niet meer kan worden nagegaan welke zorg daadwerkelijk door welke medewerker is geleverd. Bij het analyseren van de deskundigheidsinzet dient hier rekening mee te worden gehouden Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling. Recentelijk is inzicht verkregen in het percentage onrechtmatige extramurale AWBZ productie. Dit percentage bedraagt op basis van de eerste uitzonderingsrapportage tot en met het tweede kwartaal 2,0% ofwel Een verdere analyse van de oorzaken is door Sensire nog niet uitgevoerd. Deze zal in de aankomende maanden gaan plaatsvinden. Tot en met Q2 is een voorziening voor onrechtmatige productie ad getroffen. Op basis van voorgaande uitkomsten dient deze voorziening daarom te worden verhoogd. Tevens dient op basis van deze uitkomsten te worden geconcludeerd dat het huidige percentage onrechtmatigheid tot een afkeurende juistheidverklaring leidt. Met betrekking tot het percentage onrechtmatige intramurale productie 2007 bestaat tot op heden geen inzicht. Gezien de implementatie van Caress Intra alsook het feit dat gedurende het jaar geen monitoring heeft plaatsgevonden op de follow-up van de geconstateerde onjuistheden vanuit 2006, hebben wij de verwachting dat ook de intramurale productie 2007 onrechtmatigheden bevat. De materiële controle die in 2007 bij Sensire is uitgevoerd, laat echter geen bijzonderheden zien. Ondanks dat een materiële controle niet conform de betrouwbaarheid- en tolerantiegrenzen zoals de Kaderregeling die stelt wordt uitgevoerd, zou de uitkomst een indicatie kunnen zijn dat het percentage onrechtmatig geleverde zorg laag is. In dit kader vragen wij eveneens uw aandacht om tijdig actie te ondernemen op de rechtmatigheid van de uitleen. Wij adviseren u om (de accountant van) HCNON een juistheidverklaring m.b.t. de uitleenproductie af te laten geven. Naar wij hebben vernomen is inmiddels (per oktober 2007) een externe medewerker gestart om de rechtmatigheid van de AWBZ-productie 2007 van Sensire aan te Op korte termijn inzicht verkrijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onrechtmatig aangemerkte AWBZ productie teneinde de rechtmatigheid hiervan aan (10)

11 te tonen. Wij adviseren u hierbij voor zowel de intramurale als extramurale productie de systematiek van 2006 te Inzicht verkrijgen in de onrechtmatige intramurale AWBZ productie Follow up productie door onderaannemers Uit de contracten die met de verschillende zorgkantoren zijn overeengekomen blijkt dat de hoofdaannemer zowel in kwalitatieve als in verantwoordingstechnische zin verantwoordelijk blijft voor de geleverde productie. In het kader van de verantwoording adviseren wij u tijdig vast te stellen dat de productieregistratie bij uw onderaannemers aan de gestelde (Kaderregeling)eisen voldoet. Uit het verslag dat is opgesteld naar aanleiding van een gesprek met de manager nieuwe gebieden, blijkt dat dit nog niet het geval Follow-up geven aan bevindingen productieregistratie bij onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Door het ontbreken van een intern controleplan is niet duidelijk op welke wijze Sensire risico s met betrekking tot de productieregistratie ondervangt. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van interne beheersingsmaatregelen, maar ook door het uitvoeren van controles achteraf. Een vooraf opgesteld controle- en rapportageplan dient houvast te bieden bij het uitvoeren van controle werkzaamheden. Ook dwingt een controleplan de icmedewerkers na te gaan of de geplande controles in opzet voldoen en afdoende effectief zijn om het geconstateerde risico af te dekken. Tot op heden ontbreekt binnen Sensire een adequaat controleplan. Wel zijn een aantal voorbereidende documenten hiervoor Opstellen controleplan voor intramurale en extramurale AWBZ productie. In dit controleplan dient ook aandacht te worden besteed aan de interne communicatie- en rapportagestructuur Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Een grove berekening die wij op basis van de productiecijfers tot en met periode 8 van 2007 hebben uitgevoerd, laat zien dat een optimale deskundigheidsinzet leidt tot een vijf tot zeven miljoen hogere dekkingsbijdrage. Een analyse van de huidige deskundigheidsinzet laat zien dat met name op de productie HV een te hoog deskundigheidsniveau wordt ingezet. Tevens valt op dat tot en met periode 8 bijna 7% van de gerealiseerde uren wordt geleverd door uitzendkrachten. Vooral voor HV en VP wordt veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. (11)

12 Naar wij hebben vernomen voert Sensire momenteel actief onderzoek uit naar de optimale deskundigheidsinzet alsook het in kaart brengen van probleempunten hierbij. De eerste uitkomsten wijzen uit dat eveneens sprake is van een arbeidsmarktprobleem doordat te alpha-helpenden schaars Optimaliseren deskundigheidsinzet door WMO-voorziening te effectueren Caress in progress informatiesysteem Gedurende onze werkzaamheden is gebleken dat het geen eenvoudige opgave is om op basis van informatie uit Caress analyses uit te voeren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat Caress een in progrss informatiesysteem is. Hierdoor is het niet mogelijk om informatie op een bepaald moment te bevriezen. Zeker voor het maken van analyses en het uitvoeren van interne controles is het noodzakelijk dat deze mogelijkheid wel bestaat. Het datawarehousepakket decision zou volgens Sensire uitkomst moeten bieden voor dit probleem. Inmiddels is overgegaan tot de aanschaf van dit pakket. Tot de implementatie van decision adviseren wij u om Caress periodiek af te sluiten door een dump van de gegevens te maken en deze voor analysedoeleinden te hanteren uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Als gevolg van onvolledige regels in io zijn uren vanuit io niet doorgeboekt naar Caress en eveneens niet als opbrengsten verantwoord. Daartegenover staat dat deze uren evenmin zijn verloond (uitgezonderd medewerkers die onder contract hebben gewerkt). Als gevolg van een recentelijk uitgevoerde opschoonactie zijn inmiddels uren doorgeboekt naar Caress. Hierdoor zullen in november extra opbrengsten worden verantwoord alsook extra salariskosten. Indien op deze uren een negatieve marge is gerealiseerd, dan zal dit leiden tot een extra verlies. Op dit moment bestaat daarin nog geen Opschonen restant uren in Periodieke monitoring en actie op uren die niet vanuit io overkomen naar Caress Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord Met ingang van 2007 wordt AIV preventie niet langer vanuit de AWBZ vergoed, maar wordt deze gefinancierd door ZON MW. Naar wij hebben vernomen is hiervoor een projectsubsidie van ongeveer ontvangen. De subsidievoorwaarden die hierop van toepassing zijn, zijn ons niet bekend als gevolg van het ontbreken van de beschikking. Uit de productierapportage tot en met periode 8 blijkt echter dat op de productcode AIV preventie door medewerkers nog steeds uren worden verantwoord. (12)

13 Ultimo periode 8 bedraagt het aantal verantwoorde uren voor AIV preventie Wij hebben niet kunnen vaststellen of dit saldo (deels) bestaat uit AIV VP uren. Tot en met Q2 is een voorziening gevormd voor niet-declarabele AIV uren. Deze voorziening is gebaseerd op het verschil tussen het aantal verantwoorde AIV uren omgerekend tegen een tarief van 32,11 per uur en 50% van de subsidie van ZON MW. De herkomst van het tarief ad 32,11 is ons onbekend. Op basis van deze gegevens hebben wij niet kunnen vaststellen of de voorziening toereikend Nagaan subsidievoorwaarden AIV projectsubsidie van ZON MW (13)

14 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Omdat wij de WMO-contracten op 5 november 2007 van u hebben ontvangen, zijn wij niet in staat geweest om deze inhoudelijk te beoordelen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij ons gebaseerd op de door u intern uitgevoerde analyses en beschikbare informatie. Op basis hiervan hebben wij de volledigheid van de opbrengsten niet kunnen beoordelen Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Tot en met periode 7 zijn door Sensire uren HV1 en uren HV2 geleverd. In totaliteit vertegenwoordigt dit een opbrengstwaarde van Ondanks dat de Kaderregelingvereisten door gemeenten (nog) niet expliciet van toepassing zijn verklaard op de WMO-productie, adviseren wij u ermee rekening te houden dat gemeenten soortgelijke vereisten gaan stellen. In dit kader willen wij u er eveneens op wijzen dat Sensire als hoofdaannemer verantwoordelijk voor eventueel onrechtmatige zorgleveringen die zich bij onderaannemers voordoen. Naar wij hebben vernomen bedraagt de onrechtmatig geleverde WMO-zorg medio november 2,5%. Op basis van de productie tot en met periode 7 betekent dit dat ongeveer als onrechtmatige zorgt dient te worden aangemerkt. In de Q2-cijfers is geen voorziening opgenomen in verband met eventuele oninbaarheid van WMO-gelden als gevolg van onrechtmatigheden in de Op korte termijn inzicht verkrijgen in onrechtmatigheid WMO-productie 3.2. Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk In het kader van de WMO is Sensire met 27 gemeenten een overeenkomst aangegaan voor de levering van HV1 en HV2. De uitvoering van een aantal van deze overeenkomsten verloopt op verzoek van de betreffende gemeenten via een van regionale zorgkantoren. Desalniettemin, zijn alle overeenkomsten individueel tussen Sensire en de betreffende gemeente overeengekomen en kennen zij hun eigen voorwaarden en afspraken. Ons is niet duidelijk geworden wie en op welke wijze binnen Sensire deze contracten monitort. Wij hebben daarom niet kunnen vaststellen of aan de contractvoorwaarden wordt In kaart brengen Nagaan of aan deze contractvoorwaarden is voldaan (14)

15 3.3. Tot en met periode 7 nog geen overschrijding op volume-afspraken Uit de interne analyse van de WMO contracten blijkt dat met 15 van de 27 gemeenten niet alleen prijsafspraken, maar ook volumeafspraken zijn gemaakt. De werkelijke gerealiseerde productie wordt periodiek per gemeente met deze volumeafspraak vergeleken. Uit de analyse die tot en met periode 7 is opgesteld blijken geen overschrijdingen op deze volumeafspraken. Wel valt hieruit op te maken dat voor een aantal gemeenten de werkelijke verhouding tussen HV1 / HV2 afwijkt van de verhouding zoals uit de gemaakte volumeafspraken blijkt. Wij hebben niet kunnen vaststellen of aan deze afwijkende verhouding financiële consequenties verbonden zijn. (15)

16 Hoofdstuk 4 AMW, JGZ en Kraam leiden tot weinig problemen 4.1. Verantwoordingsvereisten AMW/JGZ conform voorgaand jaar niet in alle gevallen haalbaar De opbrengsten AMW en JGZ worden verkregen op basis van subsidieafspraken met gemeenten in het werkgebied van Stichting Yunio. Deze subsidieafspraken worden jaarlijks vanuit de gemeente bevestigd middels een beschikking. Uit de beoordeling van de beschikkingen blijkt dat niet alle genoemde voorwaarden haalbaar zijn. In het bijzonder gaat het hierbij om voorwaarden met betrekking tot de methode en tijdstip van verantwoording. Zo eisen sommige gemeenten dat vóór een bepaalde datum (variërend van 1 april tot 1 juni) een jaarrekening inclusief goedkeurende accountantsverklaring door Stichting Yunio wordt ingestuurd. Overigens merken wij op dat in het verleden geen terugvordering van subsidies heeft plaatsgevonden als gevolg van het niet nakomen van deze Berichten gemeenten dat niet aan de verantwoordingsvereisten kan worden voldaan, waarbij tegelijkertijd een alternatieve oplossing wordt geboden 4.2. Exploitatieresultaat AMW/JGZ dient als afzonderlijke bestemmingsreserve te worden verantwoord. Uit alle gemeentelijke beschikkingen (JGZ en AMW) blijkt dat een eventueel gerealiseerd aangewend dient te worden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was. Het verdient derhalve de aanbeveling de exploitatieresultaten van JGZ en AMZ afzonderlijk te verantwoorden in zogenaamde bestemmingsreserves. Hierdoor blijft inzichtelijk welke resultaten met deze activiteiten zijn gerealiseerd. Tevens kan op deze wijze achteraf aan de gemeente worden aangetoond dat deze exploitatieoverschotten zijn of zullen worden aangewend voor het oorspronkelijke Opnemen bestemmingsreserve 4.3. Specifieke vereisten van zorgverzekeraars vragen om aandacht Jaarlijks worden ten behoeve van de kraamzorg met verschillende zorgverzekeraars contracten gesloten. Wij hebben als onderdeel van onze opdracht de in deze contacten opgenomen voorwaarden beoordeeld. Wij willen u attenderen op een aantal voorwaarden: Zorgverzekeraar Azivo heeft in haar tarief een opslag van 1,- per uur opgenomen voor scholing en opleiding. Bij het niet of te laat indienen van een jaarrekening of het niet kunnen aantonen van de besteding van deze middelen kunnen deze middelen worden teruggevorderd. Per zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over de uiterste indiendatum van declaraties van zorg na afloop van een boekjaar. De data hiervan lopen uiteen van 1 (16)

17 maart tot 1 juni. Na deze datum worden declaraties niet meer in behandeling genomen. In een aantal gevallen zijn specifieke voorwaarden opgenomen dat binnen een bepaalde termijn (bijv. 60dagen) na beëindiging van de zorg declaraties ingediend dienen te worden. Na het verstrijken van deze termijn worden deze declaraties niet meer in behandeling genomen. Bij een aantal zorgverzekeraars (Achmea en Menzis) geschiedt zorgtoewijzing via een zgn. zorgveiling. Bij deze veilingen is Yunio verplicht in te schrijven voor het postcodegebied dat zij als werkgebied bij haar verzekeraar heeft aangegeven. Indien deze verplichting niet door Yunio wordt nagekomen kan de zorgverzekeraar de overeenkomst ontbinden (Menzis) of kan zij boetes opleggen (Agis). Wij hebben niet kunnen vaststellen in hoeverre Yunio voornoemde voorwaarden Monitoren contractvoorwaarden 4.4. Monitoren volledigheid overige opbrengsten Naast de in de Q2 rapportage expliciet benoemde en toegelichte omzetten, worden eveneens overige omzetten verantwoord. Tot en met Q2 bedraagt deze overige omzet 3,6 mln. Voor zover ons bekend zijn tot op heden geen structurele maatregelen genomen die de volledigheid van deze omzet waarborgen. Tevens bestaat onduidelijkheid over de processen rondom deze opbrengstenstromen. Gezien de problematiek die zich in het verleden rondom deze opbrengstenstroom (waaronder diëtetiek en ergotherapie) heeft voorgedaan, raden wij aan deze maatregelen alsnog te In kaart brengen overige Definiëren proces, taken, verantwoordelijkheden en interne beheersing Monitoring volledigheid opbrengsten (17)

18 Hoofdstuk 5 Verlies doet vermogen afnemen. Liquiditeit nog positief door incidentele financiering 5.1. Geprognosticeerd genormaliseerd resultaat 11 mln lager dan in Resultaat volgens de jaarrekening Geprognosticeerd resultaat Bij: voorziening onrechtmatigheid 600 Bij: voorziening AIV / PVc Bij: vrijval reservering interimmers 779 Bij: voorziening overproductie Bij: voorziening WMO Bij: wachtgeldverplichting 376 Bij: afboeking goodwill GUK 650 Bij: reservering kraamzorgopbrengsten Bij: voorziening diëtetiek en ergotherapie 571 Af: vrijval reservering reiskosten Af: vrijval pemba Af: vrijval AWBZ projectkosten -845 Genormaliseerd resultaat reguliere activiteiten Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het genormaliseerde resultaat 2007 met 11 mln is gedaald ten opzichte van Oorzaken van deze verslechtering zijn onder andere: Lagere tarieven voor HV 1 en HV2 in vergelijking met 2006; Gewijzigde indicatieverhouding HV1/HV2; Verslechterde inzetmix; In Q1 en Q2 is sprake geweest van een hoger ziekteverzuim en daarmee van een lagere productiviteit dan in 2006; Gewijzigde financiering AIV Scherpere eisen productmix (met name voor pv-speciaal en pv-extra) (18)

19 5.2. Fors verlies doet vermogen slinken Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij het verloop van het eigen vermogen en het netto-werkkapitaal vanaf 31 december 2005 in beeld gebracht. In dit overzicht is gebruik gemaakt van de forecast voor 2007 en het initieel begrote resultaat over Eigen vermogen * ' dec dec jun dec dec 08 Sensire Werkkapitaal mede gestegen door aangetrokken lening ad 10 mln en te hoge bevoorschotting CAK ad 13 mln Onderstaand hebben wij het verloop van het netto-werkkapitaal inclusief liquide middelen opgenomen. Hieruit blijkt dat deze ten opzichte van 2006 is gestegen tot 7,7 mln. Deze stijging wordt met name veroorzaakt doordat in 2007 een hypothecaire lening ad 10 mln is aangetrokken. In het werkkapitaal per 30 juni 2007 zijn echter wel de teveel ontvangen voorschotten van het CAK ad 13 miljoen begrepen. Indien deze gelden niet waren ontvangen, dan was het werkkapitaal per 30 juni 2007 negatief geweest. Netto-werkkapitaal (incl. liquide middelen) * ' dec dec jun 07 Sensire (19)

20 5.4. Volledigheid contractenregister is niet gewaarborgd Alle langlopende contracten worden centraal geregistreerd in een contractenregister. Er vindt centraal echter geen monitoring plaats op de juistheid en volledigheid van dit register alsook dat decentraal niet altijd het bestaan van het register bekend is. Ook ontbreekt een analyse van de financiële impact van de contracten. Hierdoor geeft het contractenregister geen inzicht in de financiële korte en lange termijn verplichtingen. Opvallend is dat het contractenregister oude contracten bevat waarvan de geldigheidsduur inmiddels is verlopen. Naar wij hebben vernomen is dit een bewuste Procedures en richtlijnen instellen die volledigheid contractenregister waarborgen en het ongeautoriseerd aangaan van contracten tegengaat Aangegane investeringsverplichtingen bedragen Binnen Sensire is geen centrale registratie van investeringsverplichtingen. Hierdoor ontbreekt totaalinzicht in de actuele investeringsverplichtingen. Naar ons is medegedeeld is er momenteel alleen een verplichting inzake de aanschaf van airco s bij Yunio. De omvang van de verplichting is circa ,-. Wij merken op dat de oorspronkelijke begroting voor deze investering circa ,- bedroeg. Het verschil tussen de opdrachtverstrekking en de oorspronkelijke begroting wordt veroorzaakt doordat in de begroting alleen rekening was gehouden kosten voor levering. Na acceptatie van de opdracht is gebleken dat installatie ook circa ,- zou Aangegane investeringsverplichting in kaart brengen 5.6. Afboeking goodwill GUK blijft achterwege Met ingang van 1 juni 2006 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting Yunio en Stichting Gelders-Utrechtse Kraamzorg (GUK). Per Q2 is een bedrag van op de balans opgenomen als verkregen goodwill bij fusie. Uit de financiële administratie van Stichting Yunio blijkt dat per Q2 een verlies van gerealiseerd is voor de kraamzorg, met een geprognosticeerd verlies van voor heel Gelet op de resultaten en de negatieve ontwikkeling van het aantal kraamzorguren voor de regio west-veluwe zijn wij van mening dat de verantwoorde goodwill dient te worden Afboeken goodwill GUK 5.7. Financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ic-vorderingen ook op inbaarheid dienen te worden beoordeeld. Uit de Q2 rapportage is op te maken dat de aan Meavita Nederland verstrekte lening ad 7,3 mln nog niet door haar is terugbetaald. Gezien de financiële ontwikkelingen is het de vraag of Meavita Nederland in staat zal zijn om deze lening (op korte termijn) terug te (20)

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007

Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in september 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen:

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland Met zorg voor de toekomst* Financiële situatie Meavita Nederland baart zorgen Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland 5 december 2007 *Connectedthinking Aan de Raad van Bestuur en Raad van

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002 Aan de uitvoeringsorganen Ziekenfondswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 02/08 AWBZ 20 februari 2002 Onderwerp Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ met ingang van

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde

MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279. drs. F.P. Smilde MPGR12011042014440279 GR1 20.04.2011 0279 ^Ó^ Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de directie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2016 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2016 28 januari 2016 Verleden heden toekomst 2015 Zorg Budget Declaratiegedrag 2016 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2017 Toekomstagenda Taakstelling Inhoud

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta-

gemeente Tiel 2 8 JULI 2016 (ta- Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland gemeente Tiel Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl 2 8 JULI 2016 (ta- 116.006927 Aan de gemeenteraad en

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA

Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Behandeld door Drs. A. van Doesburg RA Gemeente Woerden 06.005572 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 31/05/2006 PM Orteliuslaan 1041 3528 BE Utrecht Postbus 85103 3508 AC Utrecht Tel: (030) 2995500 Fax: (030) 2995502

Nadere informatie

Rechtmatigheid in het onderwijs

Rechtmatigheid in het onderwijs Rechtmatigheid in het onderwijs In navolging van gemeenten en provincies wordt het begrip rechtmatigheid in toenemende mate betrokken bij de accountantscontrole van onderwijsinstellingen. Maar wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant

Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant Reactie ODMH op de bevindingen van de accountant bij de controle op de jaarrekening 2015 Inleiding Op 23 juni 2016 is de jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst Midden-Holland door het algemeen bestuur

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa

Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Naam ziekenhuis t.a.v. Adres Postcode WOONPLAATS Datum Referentie: Betreft: Voorbeeld rapport van bevindingen inzake enquete overgangsregeling kapitaalslasten NZa Geachte heer/mevrouw, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Colofon Titel Uitgebracht aan Rapport bij Financieel

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Controleplan Materiële controle ZIN 2017

Controleplan Materiële controle ZIN 2017 Controleplan Materiële controle ZIN 2017 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 20-03-2017 1.1 Vivian Steenbruggen 23-05-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Het controle- en rapportageprotocol heeft de volgende indeling:

Het controle- en rapportageprotocol heeft de volgende indeling: Bijlage, als bedoeld in artikel 1a van de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen. CONTROLE- EN RAPPORTAGEPROTOCOL 2002 Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen voor de bij de gemeente

Nadere informatie

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan zorglevering Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan zorglevering... 3 Inleiding... 3 Controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 5 Proportionaliteits-

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol gemeente Coevorden

Controleprotocol gemeente Coevorden Controleprotocol gemeente Coevorden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vaststelling Controleprotocol 3 3 Wettelijk kader 3 4 Goedkeurings- en rapporteringstolerantie 3 4.1 Goedkeuringstolerantie 4 4.2 Rapporteringstolerantie

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS

ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS ACCOUNTANTSPROTOCOL INNOVATIEPROJECT LIMBURGMAKERS 1 Inleiding Het instrument Innovatieproject maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DLZ-CB-U sep. 08 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 26 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beleidsdebat 30-9-2008

Nadere informatie

2. Bevoorschotting van een voorziening

2. Bevoorschotting van een voorziening Toetsingskader behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet: bevoorschotting voorziening (artikel 2, onder c en artikel 7) 1. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie