Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007"

Transcriptie

1 Rapportage van bevindingen naar aanleiding van specifiek uitgevoerde werkzaamheden in het najaar van 2007 Arnhem, november 2007 PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op

2 Aan de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland T.a.v. de heer van de Meeberg Hardwareweg BM Amersfoort PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Velperweg BE Arnhem Postbus EJ Arnhem Telefoon (026) Fax (026) november 2007 Referentie: / /MBok Betreft: rapport van bevindingen Geachte Raad van Bestuur, Opdracht Op verzoek van Stichting Meavita Nederland hebben wij conform onze schriftelijke opdrachtbevestiging d.d. 10 juli 2007 met kenmerk FvK/2645/Mbok/CS de specifiek overeengekomen werkzaamheden voor uitgevoerd. Doel van deze opdracht betreft het verkrijgen van inzicht in de eventuele risico s die voortvloeien uit de procedures ten aanzien van de AWBZ-, de WMO- en de overig productie 2007 alsook het verkrijgen van inzicht in eventuele risico s die voortvloeien uit een aantal specifiek benoemde financiële posten. De Q2-rapportage heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Zoals overeengekomen in voornoemde opdrachtbevestiging brengen wij u hierbij verslag uit van onze bevindingen. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. De opdracht houdt in dat wij geen onderzoek hebben ingesteld naar het gedurende het gehele boekjaar naleven van de procedures en de betrouwbaarheid van de financiële gegevens zoals dat bij een accountantscontrole wel het geval zou zijn geweest. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend. Volledigheidshalve wijzen wij er nog op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang zouden kunnen zijn geweest. Tevens melden wij (2)

3 dat de uitkomsten niet zonder meer gelden na afsluiting van ons onderzoek (november 2007), omdat nadien veranderingen procedures en/of maatregelen kunnen zijn aangebracht. Verrichte werkzaamheden Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de door ons verrichte werkzaamheden verwijzen wij u naar de opdrachtbevestiging d.d. 10 juli Uit deze opdrachtbevestiging blijkt dat onze werkzaamheden zijn onderverdeeld naar vier deelgebieden, te weten: AWBZ productie WMO productie Overige productie (AMW, Kraam, JGZ) Financieel Aanvullend op bovenstaande deelgebieden, hebben wij de managementinformatiestromen voor u in kaart gebracht/nader onderzocht. Eventueel hieruit blijkende bijzonderheden en/of risico s rapporteren brengen wij eveneens onder uw aandacht. In hoofdstuk 2 tot en met 6 brengen wij u verslag uit van onze bevindingen, onderverdeeld naar voornoemde deelgebieden. In hoofdstuk 1 hebben wij de belangrijkste bevindingen uit deze hoofdstukken voor u samengevat. Deze opdracht heeft, mede als gevolg van een moeizame oplevering, een lange doorlooptijd gekend. Om die reden vloeien een aantal van onze bevindingen voort uit ontwikkelingen die zich in oktober en november jongstleden hebben voorgedaan. Waar relevant, hebben wij deze in dit rapport verwerkt. Dit rapport is op 15 november 2007 besproken en afgestemd met de algemeen en financieel directeur van stichting Sensire. Verspreidingskring Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de Raad van Bestuur van Stichting Meavita Nederland en de directie van stichting Sensire en mag in zijn geheel of gedeeltelijk niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt. Arnhem, 28 november 2007 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. F.E. van Kommer RA Partner (3)

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie 6 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productie-afspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling Follow-up productie door onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Caress in progress informatiesysteem uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord 12 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk Tot en met periode 7 nog geen overschrijding op volume-afspraken 15 (4)

5 Hoofdstuk 4 AMW, JGZ en Kraam leiden tot weinig problemen Verantwoordingsvereisten AMW/JGZ conform voorgaand jaar niet in alle gevallen haalbaar Exploitatieresultaat AMW/JGZ dient als afzonderlijke bestemmings-reserve te worden verantwoord Specifieke vereisten van zorgverzekeraars vragen om aandacht Monitoren volledigheid overige opbrengsten 17 Hoofdstuk 5 Verlies doet vermogen afnemen. Liquiditeit nog positief door incidentele financiering Geprognosticeerd genormaliseerd resultaat 11 mln lager dan in Fors verlies doet vermogen slinken Werkkapitaal mede gestegen door aangetrokken lening ad 10 mln en te hoge bevoorschotting CAK ad 13 mln Volledigheid contractenregister is niet gewaarborgd Aangegane investeringsverplichtingen bedragen Afboeking goodwill GUK blijft achterwege Financiële ontwikkelingen leiden ertoe dat ic-vorderingen ook op inbaarheid dienen te worden beoordeeld Voorzieningen nog niet geheel naar de stand van Q2 aangepast Geen formele richtlijnen omtrent boeking van periodiek terugkerende kosten Periodeafsluiting moet tot routine leiden 21 Hoofdstuk 6 Informatievoorziening moet beter De betrouwbaarheid van de informatievoorziening kan nog steeds worden verbeterd Het gebruik van queries is geen garantie dat de informatie klopt Begroting 2007 kan niet optimaal worden benut als stuur- en beheersinstrument 23 (5)

6 Hoofdstuk 1 Huidige situatie is zorgwekkend en vraagt om directe actie De tweede kwartaalcijfers van 2007 laten zien dat Sensire momenteel in zwaar weer verkeert. De vooruitzichten wijzen uit dat haar een onzekere periode te wachten staat. Ten opzichte van 2006 zijn de resultaten verslechterd waardoor ook het vermogen sterk afneemt. De liquiditeit- en werkkapitaalpositie vormen eveneens een punt van zorg. Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) laat aan het einde van het twee kwartaal nog een positief saldo ad 7,7 mln zien. Hierin zijn echter ook de onterecht ontvangen WMOvoorschotten ad 13 miljoen van het CAK begrepen (saldo ultimo 2e kwartaal 2007) waardoor het werkkapitaal is geflatteerd. Ultimo oktober 2007 is dit saldo opgelopen tot 25 miljoen. Inmiddels (november 2007) heeft het CAK te kennen gegeven dat zij deze onterecht uitbetaalde voorschotten voor het einde van 2007 retour wenst te ontvangen. In dat kader heeft zij de bevoorschotting aan Sensire met onmiddellijke ingang stopgezet. Deze stopzetting alsook de terugbetaling van de CAK voorschotten zal een sterk negatieve impact op de liquiditeitspositie van Sensire hebben. Het uitblijven van de terugbetaling ad 12 miljoen door Meavita West aan Sensire maakt de liquiditeitspositie van Sensire des te onzekerder. Indien Meavita West niet tot terugbetaling overgaat, zal Sensire op zeer korte termijn niet meer in staat zijn om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Echter, bij een gelijkblijvende verliestrend zal de terugbetaling van Meavita West bij Sensire niet leiden tot een financieel gezonde situatie. Wij achten dan ook onmiddellijke actie noodzakelijk om het verliesgevende tij te kunnen keren. In onze optiek zouden op zeer korte termijn de volgende acties moeten worden ondernomen: Regelen overbruggingskrediet (aanscherpen inningsbeleid); Maximaliseren van de opbrengsten (aandacht voor beheersing alle opbrengsten); Het stopzetten van verliesgevende (zorg)activiteiten (richten op core business); Het effectueren van de WMO-voorziening en andere reorganisatieplannen; Het optimaliseren van de personeelsinzet in relatie tot de te leveren productie; Het stopzetten van niet gefinancierde productie (overproductie); Het stopzetten van de inzet van uitzendkrachten en overig interim personeel; Het doorvoeren van besparingen op overhead. Wij adviseren u deze acties bij medewerkers/management te beleggen die zich hier volledig op kunnen richten. Sensire heeft ultimo Q1 zelf een aantal acties in gang gezet. De effecten (o.a. verhoging van de opbrengsten en productiviteit) hiervan zullen uit de Q3 rapportage moeten blijken. Omdat deze bij afronding van deze opdracht nog niet gereed was, hebben wij dit effect niet daadwerkelijk kunnen vaststellen. In de hierna volgende hoofdstukken brengen wij u een aantal specifieke punten en bevindingen onder uw aandacht die uit de Early Warning opdracht naar voren zijn gekomen. Per bevinding hebben wij door middel van beschreven welke detailactie(s) wij noodzakelijk achten. (6)

7 Hoofdstuk 2 In de AWBZ productie schuilen risico s. Impact hiervan kan op basis van de huidige informatie niet worden ingeschat 2.1. Verantwoordelijkheden AWBZ productieproces te verdeeld om totaaloverzicht te hebben Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden is ons gebleken dat vele medewerkers bij het productieregistratieproces betrokken zijn. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid voor een deelproces daarbinnen. Zo is de zorgadministratie verantwoordelijk voor de intake van cliënten, vindt de productieregistratie en correcties daarop op de urenadministratie plaats, stellen de functioneel applicatiebeheerders de queries op, verzorgt de afdeling I&R de productierapportages en verzorgt een medewerker van de afdeling control de (interne) verantwoording naar het zorgkantoor. De kwaliteit van ieder deelproces is daarbij afhankelijk van de kwaliteit waarmee voorgaande deelprocessen zijn uitgevoerd. Op basis van de ontvangen informatie en de gesprekken die wij hebben gevoerd is gebleken dat vrijwel geen enkele medewerker over een totaaloverzicht van het gehele productieproces beschikt. Dit heeft onze analysewerkzaamheden met betrekking tot het AWBZ-registratieproces alsook de AWBZ productie in sterke mate beïnvloedt. Door het ontbreken van het totaaloverzicht alsook de deelverantwoordelijkheden bestaat het risico dat eventuele fouten in het proces niet worden gesignaleerd en tijdig worden gecorrigeerd. Deze gedeelde verantwoordelijkheid leidt er eveneens toe dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het proces als geheel. Gezien de relevantie van dit proces adviseren wij de procesinrichting en de (deel)verantwoordelijkheden daarbinnen te Heroverweging procesinrichting en (deel)verantwoordelijkheden met betrekking tot AWBZ-proces Heldere onderverdeling van productie-afspraak Menzis tussen Sensire en Thuiszorg Groningen niet aanwezig. Dit maakt een vergelijking tussen afspraak en realisatie onmogelijk Met ingang van 2006 maakt Sensire voor wat betreft de AWBZ productie samen met Thuiszorg Groningen gezamenlijke productieafspraken met zorgkantoor Menzis. Een interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 zou, conform 2006, inzicht moeten bieden in de afzonderlijke budgetten van Sensire en Thuiszorg Groningen. Deze interne onderverdeling heeft tot op heden nog niet volledig plaatsgevonden, waardoor het voor ons niet mogelijk is geweest om de werkelijk gerealiseerde productie van Sensire te vergelijken met de gemaakte productieafspraken en eventuele over- of onderproductie te identificeren. Naar wij hebben vernomen leidt de uitkomst van het najaarsoverleg ertoe dat Sensire over 2007 geen overproductie realiseert. Op dit moment worden de uitkomsten van het najaarsoverleg doorgerekend en verwerkt op basis waarvan eveneens (7)

8 tot een definitieve onderverdeling tussen Sensire en Thuiszorg Groningen zal worden gekomen. Uit de Q2-rapportage blijkt dat door Sensire geen voorziening voor een eventuele overproductie is Interne onderverdeling van de productieafspraak 2007 (gehele rekenstaat) Maandelijkse monitoring realisatie AWBZ productie versus productieafspraak; 2.3. Realisatie extramurale productie niet onderverdeeld naar productieafspraak Menzis, Agis en Midden IJssel. Hierdoor is niet na te gaan welke productie voor welk zorgkantoor wordt gerealiseerd evenals eventuele over- en of onderproductie In 2007 zijn naast de productieafspraak met Menzis tevens productieafspraken met Agis en Midden IJssel gemaakt. In de interne productierapportage zoals wij die hebben ontvangen, wordt geen onderscheid gemaakt naar deze verschillende productieafspraken. Hierdoor is voor ons niet inzichtelijk of sprake is van een over- of onderproductie per productieafspraak, of aan de overige vereisten uit de productieafspraak wordt voldaan alsook of de productieregistratie aansluit op de bij het zorgkantoor gedeclareerde Interne productierapportages onderverdelen naar de verschillende Maandelijkse monitoring realisatie versus budgetafspraak per zorgkantoor; 2.4. Vereisten die uit het contract met de zorgkantoren blijken, maken geen onderdeel uit van de interne informatievoorziening Uit de contracten die met Menzis, Agis en Midden IJssel voor 2007 zijn overeengekomen, blijkt dat door de zorgkantoren een aantal vereisten aan de te declareren AWBZ-productie wordt gesteld. Voorbeelden hiervan zijn productmix verhoudingen, 1% innovatieopslag en levering binnen de bandbreedte. Deze vereisten zijn in onze optiek als prestatieindicatoren aan te merken die periodiek in de interne informatievoorziening zouden moeten terugkomen zodat deze gemonitord kunnen worden. Op basis van de ontvangen informatie concluderen wij dat deze monitoring tot op heden niet heeft plaatsgevonden. Om die reden hebben wij niet kunnen vaststellen dat aan de diverse contractvoorwaarden wordt voldaan. Overigens willen wij wel opmerken dat tot en met het tweede kwartaal een voorziening voor PV-speciaal uren is gevormd ad Contractvoorwaarden per zorgkantoor in kaart Contractvoorwaarden vertalen naar interne Prestatie-indicatoren opnemen in maandelijkse interne informatievoorziening; (8)

9 2.5. Najaarsoverleg leidt ertoe dat in 2007 nog geen verplichtingen worden gesteld aan het ontvangen van de 1% innovatie-opslag Uit de herziene overeenkomst die op 4 mei 2007 met Menzis gesloten, blijkt dat Sensire & TZG voor 2007 in aanmerking is gekomen voor een extramurale tariefopslag van 1%. Deze tariefopslag is reeds in de huidige tarieven verrekend. Voorwaarden die destijds door Menzis aan deze opslag zijn gesteld betreffen: De zorgaanbieder reserveert het budget dat wordt gegenereerd door deze tariefopslag; De zorgaanbieder en zorgkantoor maken voor 1 april 2007 nadere afspraken over innovatie in samenspraak met de andere zorgaanbieder die de innovatietoeslag hebben ontvangen. Op basis van de contracteerruimte per 15 juli 2007 zou dit voor Sensire & TZG leiden tot een innovatieverplichting ad Naar wij hebben vernomen heeft het najaarsoverleg met Menzis ertoe geleid dat Sensire & TZG in 2007 nog niet aan bovenstaande voorwaarden hoeft te voldoen. Hierdoor ontstaat geen innovatieverplichting waarvoor eventueel kosten zouden moeten worden gereserveerd Eventueel afwijkende registratiewijzen dienen altijd met het zorgkantoor te worden afgestemd Naar wij hebben vernomen is er in afgelopen maanden (tussen Sensire & Thuiszorg Groningen) onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de zorglevering registratief mag worden afgerond. In het licht van deze discussie willen wij u er nogmaals op attenderen dat, indien u wenst af te wijken van de reguliere registratiewijzen of afrondingssystematieken, hiervoor expliciete en schriftelijke goedkeuring voor benodigd is van het zorgkantoor. Volledigheidshalve merken wij op dat het oordeel van een accountant in een dergelijke situatie niet afdoende is om afwijkende registratiewijzen en methodieken daadwerkelijk definitief wel of niet te gaan toepassen. De goedkeuring van het zorgkantoor is dus van doorslaggevende betekenis. Naar wij hebben vernomen staat Menzis positief tegenover de afwijkende afrondingssystematiek, waarbij op 5 minuten wordt afgerond per functie. Een schriftelijke goedkeuring van Menzis hebben wij echter nog niet mogen ontvangen. In overleg met Menzis zal worden bezien of Sensire over 2007 de afrondingssystematiek alsnog gaat toepassen. Vooralsnog heeft alleen Thuiszorg Groningen in 2007 (vanaf periode 3) deze afwijkende afrondingssystematiek gehanteerd. In dit kader merken wij op dat uit het contract met Agis blijkt dat maximaal op een periode van 5 minuten mag worden afgerond. Of deze afrondingsperiode per bezoek of per functie geldt, blijkt verder niet uit het contract. Wij adviseren u eveneens uw registratiesystematiek met Agis af te Afstemmen afwijkende registratiewijzen met het Verkrijgen schriftelijk goedkeuring van Menzis inzake afrondingssystematiek (9)

10 2.7. Het toepassen van de beperkt automatische verdeling heeft consequenties voor de informatie over deskundigheidsinzet Naar wij hebben vernomen heeft Sensire recentelijk besloten om beperkt de automatische verdeling toe te gaan passen. Hierbij wordt het totaal van de geleverde zorguren of minuten op basis van de verhouding uit het zorgarrangement toegerekend naar de verschillende functies. In 2008 zal deze systematiek van automatisch verdelen verder worden verfijnd. Deze systematiek leidt ertoe dat achteraf niet meer kan worden nagegaan welke zorg daadwerkelijk door welke medewerker is geleverd. Bij het analyseren van de deskundigheidsinzet dient hier rekening mee te worden gehouden Huidig onrechtmatigheidspercentage AWBZ leidt tot afkeurende juistheidverklaring in het kader van de Kaderregeling. Recentelijk is inzicht verkregen in het percentage onrechtmatige extramurale AWBZ productie. Dit percentage bedraagt op basis van de eerste uitzonderingsrapportage tot en met het tweede kwartaal 2,0% ofwel Een verdere analyse van de oorzaken is door Sensire nog niet uitgevoerd. Deze zal in de aankomende maanden gaan plaatsvinden. Tot en met Q2 is een voorziening voor onrechtmatige productie ad getroffen. Op basis van voorgaande uitkomsten dient deze voorziening daarom te worden verhoogd. Tevens dient op basis van deze uitkomsten te worden geconcludeerd dat het huidige percentage onrechtmatigheid tot een afkeurende juistheidverklaring leidt. Met betrekking tot het percentage onrechtmatige intramurale productie 2007 bestaat tot op heden geen inzicht. Gezien de implementatie van Caress Intra alsook het feit dat gedurende het jaar geen monitoring heeft plaatsgevonden op de follow-up van de geconstateerde onjuistheden vanuit 2006, hebben wij de verwachting dat ook de intramurale productie 2007 onrechtmatigheden bevat. De materiële controle die in 2007 bij Sensire is uitgevoerd, laat echter geen bijzonderheden zien. Ondanks dat een materiële controle niet conform de betrouwbaarheid- en tolerantiegrenzen zoals de Kaderregeling die stelt wordt uitgevoerd, zou de uitkomst een indicatie kunnen zijn dat het percentage onrechtmatig geleverde zorg laag is. In dit kader vragen wij eveneens uw aandacht om tijdig actie te ondernemen op de rechtmatigheid van de uitleen. Wij adviseren u om (de accountant van) HCNON een juistheidverklaring m.b.t. de uitleenproductie af te laten geven. Naar wij hebben vernomen is inmiddels (per oktober 2007) een externe medewerker gestart om de rechtmatigheid van de AWBZ-productie 2007 van Sensire aan te Op korte termijn inzicht verkrijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onrechtmatig aangemerkte AWBZ productie teneinde de rechtmatigheid hiervan aan (10)

11 te tonen. Wij adviseren u hierbij voor zowel de intramurale als extramurale productie de systematiek van 2006 te Inzicht verkrijgen in de onrechtmatige intramurale AWBZ productie Follow up productie door onderaannemers Uit de contracten die met de verschillende zorgkantoren zijn overeengekomen blijkt dat de hoofdaannemer zowel in kwalitatieve als in verantwoordingstechnische zin verantwoordelijk blijft voor de geleverde productie. In het kader van de verantwoording adviseren wij u tijdig vast te stellen dat de productieregistratie bij uw onderaannemers aan de gestelde (Kaderregeling)eisen voldoet. Uit het verslag dat is opgesteld naar aanleiding van een gesprek met de manager nieuwe gebieden, blijkt dat dit nog niet het geval Follow-up geven aan bevindingen productieregistratie bij onderaannemers Werkzaamheden ic-medewerkers niet gebaseerd op adequaat controleplan Door het ontbreken van een intern controleplan is niet duidelijk op welke wijze Sensire risico s met betrekking tot de productieregistratie ondervangt. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van interne beheersingsmaatregelen, maar ook door het uitvoeren van controles achteraf. Een vooraf opgesteld controle- en rapportageplan dient houvast te bieden bij het uitvoeren van controle werkzaamheden. Ook dwingt een controleplan de icmedewerkers na te gaan of de geplande controles in opzet voldoen en afdoende effectief zijn om het geconstateerde risico af te dekken. Tot op heden ontbreekt binnen Sensire een adequaat controleplan. Wel zijn een aantal voorbereidende documenten hiervoor Opstellen controleplan voor intramurale en extramurale AWBZ productie. In dit controleplan dient ook aandacht te worden besteed aan de interne communicatie- en rapportagestructuur Optimale deskundigheidsinzet leidt tot een dekkingsbijdrage die miljoenen hoger ligt dan de huidige marge Een grove berekening die wij op basis van de productiecijfers tot en met periode 8 van 2007 hebben uitgevoerd, laat zien dat een optimale deskundigheidsinzet leidt tot een vijf tot zeven miljoen hogere dekkingsbijdrage. Een analyse van de huidige deskundigheidsinzet laat zien dat met name op de productie HV een te hoog deskundigheidsniveau wordt ingezet. Tevens valt op dat tot en met periode 8 bijna 7% van de gerealiseerde uren wordt geleverd door uitzendkrachten. Vooral voor HV en VP wordt veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. (11)

12 Naar wij hebben vernomen voert Sensire momenteel actief onderzoek uit naar de optimale deskundigheidsinzet alsook het in kaart brengen van probleempunten hierbij. De eerste uitkomsten wijzen uit dat eveneens sprake is van een arbeidsmarktprobleem doordat te alpha-helpenden schaars Optimaliseren deskundigheidsinzet door WMO-voorziening te effectueren Caress in progress informatiesysteem Gedurende onze werkzaamheden is gebleken dat het geen eenvoudige opgave is om op basis van informatie uit Caress analyses uit te voeren. Dit wordt met name veroorzaakt doordat Caress een in progrss informatiesysteem is. Hierdoor is het niet mogelijk om informatie op een bepaald moment te bevriezen. Zeker voor het maken van analyses en het uitvoeren van interne controles is het noodzakelijk dat deze mogelijkheid wel bestaat. Het datawarehousepakket decision zou volgens Sensire uitkomst moeten bieden voor dit probleem. Inmiddels is overgegaan tot de aanschaf van dit pakket. Tot de implementatie van decision adviseren wij u om Caress periodiek af te sluiten door een dump van de gegevens te maken en deze voor analysedoeleinden te hanteren uur zijn tussen io en Caress blijven hangen en zijn niet als opbrengsten verantwoord. Deze uren zijn evenmin uitbetaald Als gevolg van onvolledige regels in io zijn uren vanuit io niet doorgeboekt naar Caress en eveneens niet als opbrengsten verantwoord. Daartegenover staat dat deze uren evenmin zijn verloond (uitgezonderd medewerkers die onder contract hebben gewerkt). Als gevolg van een recentelijk uitgevoerde opschoonactie zijn inmiddels uren doorgeboekt naar Caress. Hierdoor zullen in november extra opbrengsten worden verantwoord alsook extra salariskosten. Indien op deze uren een negatieve marge is gerealiseerd, dan zal dit leiden tot een extra verlies. Op dit moment bestaat daarin nog geen Opschonen restant uren in Periodieke monitoring en actie op uren die niet vanuit io overkomen naar Caress Op AIV preventie worden nog steeds uren verantwoord Met ingang van 2007 wordt AIV preventie niet langer vanuit de AWBZ vergoed, maar wordt deze gefinancierd door ZON MW. Naar wij hebben vernomen is hiervoor een projectsubsidie van ongeveer ontvangen. De subsidievoorwaarden die hierop van toepassing zijn, zijn ons niet bekend als gevolg van het ontbreken van de beschikking. Uit de productierapportage tot en met periode 8 blijkt echter dat op de productcode AIV preventie door medewerkers nog steeds uren worden verantwoord. (12)

13 Ultimo periode 8 bedraagt het aantal verantwoorde uren voor AIV preventie Wij hebben niet kunnen vaststellen of dit saldo (deels) bestaat uit AIV VP uren. Tot en met Q2 is een voorziening gevormd voor niet-declarabele AIV uren. Deze voorziening is gebaseerd op het verschil tussen het aantal verantwoorde AIV uren omgerekend tegen een tarief van 32,11 per uur en 50% van de subsidie van ZON MW. De herkomst van het tarief ad 32,11 is ons onbekend. Op basis van deze gegevens hebben wij niet kunnen vaststellen of de voorziening toereikend Nagaan subsidievoorwaarden AIV projectsubsidie van ZON MW (13)

14 Hoofdstuk 3 Ook in de WMO productie schuilen een aantal risico s. Impact kan niet worden ingeschat Omdat wij de WMO-contracten op 5 november 2007 van u hebben ontvangen, zijn wij niet in staat geweest om deze inhoudelijk te beoordelen. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij ons gebaseerd op de door u intern uitgevoerde analyses en beschikbare informatie. Op basis hiervan hebben wij de volledigheid van de opbrengsten niet kunnen beoordelen Geen inzicht in de onrechtmatigheid van de WMO-productie Tot en met periode 7 zijn door Sensire uren HV1 en uren HV2 geleverd. In totaliteit vertegenwoordigt dit een opbrengstwaarde van Ondanks dat de Kaderregelingvereisten door gemeenten (nog) niet expliciet van toepassing zijn verklaard op de WMO-productie, adviseren wij u ermee rekening te houden dat gemeenten soortgelijke vereisten gaan stellen. In dit kader willen wij u er eveneens op wijzen dat Sensire als hoofdaannemer verantwoordelijk voor eventueel onrechtmatige zorgleveringen die zich bij onderaannemers voordoen. Naar wij hebben vernomen bedraagt de onrechtmatig geleverde WMO-zorg medio november 2,5%. Op basis van de productie tot en met periode 7 betekent dit dat ongeveer als onrechtmatige zorgt dient te worden aangemerkt. In de Q2-cijfers is geen voorziening opgenomen in verband met eventuele oninbaarheid van WMO-gelden als gevolg van onrechtmatigheden in de Op korte termijn inzicht verkrijgen in onrechtmatigheid WMO-productie 3.2. Monitoring voorwaarden uit WMO-contracten niet duidelijk In het kader van de WMO is Sensire met 27 gemeenten een overeenkomst aangegaan voor de levering van HV1 en HV2. De uitvoering van een aantal van deze overeenkomsten verloopt op verzoek van de betreffende gemeenten via een van regionale zorgkantoren. Desalniettemin, zijn alle overeenkomsten individueel tussen Sensire en de betreffende gemeente overeengekomen en kennen zij hun eigen voorwaarden en afspraken. Ons is niet duidelijk geworden wie en op welke wijze binnen Sensire deze contracten monitort. Wij hebben daarom niet kunnen vaststellen of aan de contractvoorwaarden wordt In kaart brengen Nagaan of aan deze contractvoorwaarden is voldaan (14)

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland

Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland Met zorg voor de toekomst* Financiële situatie Meavita Nederland baart zorgen Interim-rapportage 2007 Stichting Meavita Nederland 5 december 2007 *Connectedthinking Aan de Raad van Bestuur en Raad van

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011 Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Managementletter 2011 Formatted: Font: Bold, German (Germany) Deleted: Aan de directie van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Laan

Nadere informatie

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met. Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de I Accountants VERTROUWELIJK Aan het bestuur en directie van Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg 200 2015 CK HAARLEM Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

EY Building a better working world

EY Building a better working world Gemeente Heemstede Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2013 28 november 2013 li' EY Building a better working world Building a better working world Ernst & Young Accountants

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg

De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg De Ioitte. 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889895 www.deloitte.nl Rapport uitgebracht aan Gemeente Borsele Managementletter 2011 Deloitte Accountants 8.V.

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven Eindhoven ambitieus vooruit Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven 27 april 2011 Aan de raad van de gemeente Eindhoven Stadhuisplein 10 5611 EM Eindhoven 27 april 2011 Referentie: 30322968/GK/e0207936/zm

Nadere informatie

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011

Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 Rapport Uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2011 CAK December 2012 2 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Samenvattend oordeel uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.1 Uitvoering AWBZ/Wmo 2011 5 1.2.2 Goede processen

Nadere informatie

het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rapport over het jaarverslag 2003 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Docmannummer AD/DIR/2004/2058 Datum 15 maart 2004 Bijlagen 3 Aan: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie