De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wurkgroep Tredde Wrâld, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de bule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til G. Strikwerda-de Jong, Lange Achte 23, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, J. Boorsma, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse,, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postgiro o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Bolsward Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 27 november. De kopij moat binnen wêze op freed 19 novimber foar oere op Swettewei 46 of per

2 Bern yn aksje De skoalbern fan Skearnegoutum binne de lêste wiken aardich yn aksje west. It begûn mei in aksje foar skjin drinkwetter op Haïti. Nei it sjen fan in videofilm op skoalle oer it libben op Haïti ha de bern by de doarren lâns west om sponsors te sykjen foar har kuiersyktocht troch it doarp. Hjirmei ha se in moai jildbedrach ( 1764,=) byelkoar rûn. De wyks dêrnei ha de bern fan de heechste groepen yn it spier west mei de ferkeap fan de bernepostsegels, de berneaksje yn Nederlân mei de âldste rjochten. Mei de ferkeap fan segels en kaarten wurde projekten stipe foar bern oer de hiele wrâld. Op 15 oktober wie it himmeldei foar de bern fan Op e Hichte. Rinnend troch it doarp en mei boatsjes op de Swette ha se it smoargens dat oaren omtoarkje litten hawwe opromme. Yn dizze perioade waard ek de berneboekewike hâlden en dêr woe de skoalle fansels ek net oan foarby gean. As al dy aktiviteiten sa as no op ien stuit komme, soene je sizze kinne dat er wolris tefolle in berop dien wurdt op de learkrêften en de bern fan de skoalle. Oan de oare kant kin it gjin kwea dat de skoalle de doar iepenhâldt foar wat der sa al yn de grutte wrâld bart, in wrâld dy t ek foar bern hieltyd lytser wurdt. It binne yn elts gefal bettere aksjes as dy fan de wat âldere jeugd. Men giet der yn elts gefal fanút dat sy lêstdeis yn it wykein de ruten fernield ha fan beide gloednije bushokjes by de rotonde. Dat dy jeugd ek oars kin, hawwe de jonges en famkes fan de Keet oan de Oergongswei sjen litten. Dizze Keet-mannen en-vrouwen sa t se harren sels neame, hawwe harren heiten en memmen lêstendeis útnoadige foar in barbecuejûntsje. It moat hiel gesellich west ha sûnder fernielen. S.P. Oud papier zaterdag 6 november 2

3 Medicijnman in Poerwakarta (XX) slot Dit is het laatste artikel van een serie artikelen van de hand van Tsjitse Santema. De artikelen gingen over zijn diensttijd als geneeskundig soldaat in Nederlands-Indië gedurende de jaren De stukken verschenen eerder in het veteranenblad van de Indië-gangers De grijze Poerwakartaan. Poerwakarta is de naam van de plaats waar soldaat Santema langdurig gelegerd was. Twee jaar verblijven op dezelfde plaats is voor een militair te velde een ongekend lange tijd, maar wij waren dan ook strijders in een zeer vreemdsoortig leger. Gewoonlijk wordt men nu en dan verkast. Daar houdt men aanvankelijk dan ook rekening mee. Het eerste jaar in Poerwakarta nam ik weinig of geen initiatieven, maar automatisch groeide ik er naar toe. Het eerste was, dat ik mijn optrekje aan de buitenkant een paar keer liet witten. Dat gebeurde meestal door gevangenen onder toezicht van een militair. Eens wist ik een aantal houten paaltjes te organiseren en liet die op het erf van ons ziekenrapport plaatsen. Daarna nog een gladde dikke ijzeren draad er op getimmerd, de palen witgekalkt, zie daar een omheininkje. In een volgende fase kreeg ik de beschikking over een paar grote planten, een soort aronskelk. Deze kwamen voor het ziekenrapport te staan. Ze moesten elke dag veel water hebben, evenals de cactussen, die ik een paar weken later plantte. Tijdens een onweersbui was bij een van mijn buren een grote cactusboom omgewaaid. Hier hakte ik een aantal stekken uit, die een meter groot waren. Rondom de aronskelken en voor het ziekenrapport lagen keisteentjes, die eveneens gewit werden. Toen kwam de dag dat ik voorgoed de deur van het ziekenrapport achter mij sloot. In het ziekenrapportboek had ik de vorige dag met gemengde gevoelens de laatste "klanten" genoteerd..partirc'est mourir un peu.. Epiloog. Twee jaar heb ik mijn functie als "hospik" in Poerwakarta met genoegen uitgeoefend. De laatste uren van mijn verblijf aldaar heb ik een balans opgemaakt betreffende het wedervaren en het welzijn van de manschappen van de Staf II I.B. Het resultaat hiervan zal doorgaans ook van toe- 3

4 passing zijn op veel andere legeronderdelen die drie jaar Indië vertoefd hebben. Na een berekening mijnerzijds blijkt dat: (minstens)1/6 is gedood, afgekeurd of om de een of andere reden gere patrieerd. 2/6 (= 1/3 ) is afgepeigerd, doet nog (zeer) lichte dienst of heeft een "salon" baantje. 3/6 (= ½) loopt nog min of meer mee, maar is wel aan het eind van zijn Latijn, zowel psychisch als fysiek na drie jaar "polopperen". Zeer weinig of geen verlof, geen opschuifsysteem gekend zoals bijvoorbeeld de Amerikanen in Korea en Vietnam, die periodiek rouleerden. Ook de Duitsers aan het Oostfront kenden aanvankelijk dit systeem. Naadloos, sluit hierop aan wat sergeant Meertens in zijn dagboek schrijft (zie "De grijze Poerwakartaan", september 2003): o.a. Vrijdag 27 mei 1949 Koopman is weer in het hospitaal opgenomen. Er zijn de laatste tijd toch veel zieken. Alleen van het troependetachement zijn er al tien. Met deze aflevering besluit "de medicijnman van Poerwakarta" zijn relaas. Tsj. Santema 4

5 Bedankt. Graag wil ik iedereen, ook namens Annie en de jongens, jullie bedanken voor het medeleven in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. De vele kaarten, telefoontjes, autovervoer, fruitmanden, bloemen en het bezoek wordt zeer op prijs gesteld. Ik ben met de chemo-kuur begonnen en stellen hier ons vertrouwen in. Bertus en Annie de Jong en kinderen Jo wolle Frysk skriuwe mar witte net krekt hoe en wat? Lit de kompjûter it wurk dwaan! Staveringshifker is it Fryske wurd foar it Ingelske spellchecker. Elke brûker fan e moderne tekstferwurkers wit hoe maklik oft in staveringshifker is foar it neisjen fan teksten op staveringsflaters. Foar in hiele rige talen is der al in staveringshifker en it Frysk stiet ek yn dat rychje. Dat is bysûnder foar sa n lytse taal. Sûnt koart is der sels in nagelnije Fryske staveringshifker. De Fryske Akademy (FA) en it Nimweechske bedriuw Polderland hawwe dy tegearre ûntwikkele. De opdrachtjouwer wie de provinsje Fryslân. Foar de Fryske Akademy hat benammen Arjen Versloot dêrmei anneks west. Versloot fertelt dat de hyltyd trochgeande ûntwikkeling op it mêd fan sêftguod de direkte oanlieding west hat foar de nije staveringshifker: De besteande hifker is makke foar it programma Word 97 en hy wurket op himsels prima, mar allinne ûnder Windows 98. Dat wie doe it standertbestjoeringssysteem, mar de kompjûterwrâld stiet net stil en ûnderwilens is der al wer in skoftsje Windows XP en de generaasje tekstferwurkers dy t dêrby heart. De provinsje fynt in Fryske staveringshifker in tige gaadlik middel om it Frysk skriuwen te befoarderjen, fandêr har opdracht om in staveringshifker te ûntwikkeljen dy t by de tiid is. De ferzje foar Windows 98 bliuwt oars gewoan bestean, hear, mar dêr wurdt net fierder oan wurke. We ha wol 5

6 de gelegenheid oangrypt om in pear ynhâldlike en technyske ferbetterings oan te bringen. Gearstallingen Neffens Versloot docht in staveringshifker eins oars neat as de wurden yn in tekst ferlykje mei in lange list fan goed stavere wurden. Treft er in wurd dat net yn dy list stiet, dan bliuwt er dêr by stean. Versloot: It probleem is fansels om in sa grut mooglike list fan wurden te krijen. We ha nije wurden út it Frysk wurdboek helle, dêr t op dit stuit by de Fryske Akademy oan wurke wurdt. It die bliken dat de helte dêrfan al meipikt waard troch de ynboude funksjonaliteit om gearstallings en ôfliedings te herkennen. Dat heart wat yngewikkeld, mar it is eins net sa dreech. We ha, om sa mar te sizzen, de staveringshifker ferteld dat tiidwurden oan e rjochterkant fan in gearstalling of ôflieding stean meie. In foarbyld: stel, it wurd foarsjongt stiet net yn e staveringshifker, dan kin er it dochs herkenne omdat foar en sjongt der beide al yn stean, en boppedat stiet de tiidwurdsfoarm op it goede plak. It wurd sjongtfoar, dat by fersin ûntstean kin troch it weifallen fan in spaasje, wurdt net herkend om t sjongt op it ferkearde plak stiet. Mânske list It is fansels net de bedoeling dat de staveringshifker hyltyd stilstean bliuwt by op himsels goed stavere wurden. Moat der dêrtroch net in ûnbidich oantal wurden yn stean? Hoe grut is dy list wol net? Dat kin ik samar net sizze, seit Versloot, earst moatte we witte wat we ûnder in wurd ferstean. Ik hie it krekt al oer nije wurden út it wurdboek, mar ik hie it ek oer in tiidwurdsfoarm. Der binne dus wurden en wurdfoarmen. Uteinlik bleaunen der 8000 nije wurden út it wurdboek oer, mar dêr binne je der net mei. Stel dat ien fan dy wurden it tiidwurd pinne wie, dan wolle je ek dat de staveringshifker pin, pint, pind, pinde, pinden en pinnen herkent. We hawwe dêrom de wurden út it wurdboek opblaasd, lykas wy dat neame. Dat wol sizze dat alle foarkommende tiidwurdsfoarmen yn e staveringshifker stean en dat jildt bygelyks ek foar meartallen fan haadwurden. Sa waarden de 8000 wurden útwreide ta wurdfoarmen! At we yn wurdfoarmen rekkenje, dan hat de staveringshifker sa n foarmen dêr t er in tekst mei ferlykje kin. Eins binne dat noch mear, om t er ommers ek gearstallingen en ôfliedingen herkenne kin. Likegoed sille net alle wurden út in tekst herkend wurde. In taal libbet ommers en der komme alle dagen nije 6

7 wurden by. Laitsjend seit Versloot dat er sels it wurd staveringshifker der mar eefkes byset hat, want dat miste noch! De nije staveringshifker is bedoeld foar Office 2000 of Office XP en hy kin fergees download wurde fan de site fan e Fryske Akademy, Jo fine de staveringshifker ûnder it kopke Taalburo. Tsjin in fergoeding kinne jo him ek op skiif krije by de boekwinkel fan e Fryske Akademy. Anne Dykstra Hulde oan alle Slachtefrijwilligers! kuierders en goed 1100 hurdrinners feilich en wol oer de 42 kilometer lange Slachtedyk loadsje, dat is net neat. Op 12 juny 2004 woenen mear dan minsken harren auto earne parkeare en op tiid by de start yn Raerd komme om in moaie tocht te rinnen, ûnderweis op syn tiid wat te kinnen ite en drinke, sa no en dan lekker te sitten of nei it húske te gean en te genietsjen fan in soad keunst en kultuer ûnderweis. En dat koenen sy net dwaan sûnder alle frijwilligers dy t oan de Slachtemarathon meiwurke hawwe! Dêrom wol de stifting Slachtemarathon elkenien dy t meiholpen hat om de twadde Slachtemarathon ta in súkses te meitsjen fan herte tanken foar syn of har ynset. Sûnder jim entûsjasme en ynset as frijwilliger hienen wy dy twadde Slachtemarathon nea organisearje kind. In Slachtemarathon betinke is ien ding, mar sûnder minsken om alles út te fieren komt der neat fan al dy ideeën terjochte. Dat sadwaande: hulde oan alle frijwillige organisatoaren, parkearders, ferkearsregelaars, koks, ferkeapers, segelaars, ynpakkers, keteraars, fersierders, bewekkers, masseurs, muzikanten, dûnsers, akteurs en oare keunstemakkers, studinten, dosinten en stazjêres, opbouwers en ôfbrekkers, oprommers 7

8 en oare frijwilligers dy t meiholpen hawwe tidens de Slachtemarathon. Ek hulde oan alle oanwenjenden fan de Slachtedyk, dy t op 12 juny samar minsken op harren stoep stean hienen Wy hoopje dat wy oer fjouwer jier op e nij mei jimme in prachtige dei organisearje meie! It bestjoer fan de Slachtemarathon is op dit stuit drok dwaande mei it evaluearjen fan de ôfrûne Slachtemarathon. It is bysûnder spitich dat yn it nijs oer de ôfrûne Slachtemarathon de gaos by de finish de oerhân krige, wylst alle kuierders júst in prachtige tocht by alle doarpen lâns rûn hienen. Om san soart sitewaasje by de Slachtemarathon yn 2008 te foarkommen wurdt mei alle partijen dy t dit jier meiholpen hawwe weromsjoen nei 12 juny. Tagelyk wurdt besprutsen hoe t it yn 2008 better kin. Wannear t jimme ek noch klachten of suggestjes hawwe, dan hearre wy dat fansels graach! Wy sille jimme op e hichte hâlde fan de ûntwikkelings en plannen foar de folgjende Slachtemarathon. Ut namme fan it bestjoer en organisaasje fan de Slachtemarathon 2004, Jelle Bangma (foarsitter) Peter Karstkarel (projektlieder) De opbrengst van de huis-aan-huisverkoop op 8 oktober van derde wereldproducten bedraagt 1.100,--. Alle medewerkers en kopers willen we hartelijk bedanken. De Derde Wereldwerkgroep Gjin winters mear De kans op in echte winter yn ús lân wurdt lytser. Dizze kâlde meidieling yn de krante ropt hielwat waarme gefoelens en bylden by jo op. It hat dochs jierren sa west dat wy ús yn dizze tiid fan it jier klearmakken foar de winter. Niks gjin hjerstfakânsje om nei de sinne te fleanen of nei in fakânsjeparadys yn eigen lân. Hjerstfakânsje betsjutte kachelfakânsje. Alles moast yn dy wike op skoalle klear makke wurde om ús te warjen 8

9 tsjin de kjeld dy t ús te wachtsjen stie. Thús waard de skoarstien reage, de kachelpipen moasten oppoetst, de kachel kaam wer ûnder de skoarstienmantel en de brânjeman soarge foar in winterfoarried antrasyt. Mem soarge derfoar dat de waarme klean foaroan yn de kast leinen, de eigenbreide wanten en mûtsen kamen wer foar it ljocht. Yn de wenkeamer kaam it droechrak by de kachel te stean nêst de koalekit en de houten spin waard oan de keamerssouder hongen. Dy tiden ha we hân en se komme gelokkich net wer. Allinnich de romantyk yn de ferhalen oer dy tiid is bleaun. Wy hawwe no oare winterrituelen. We moatte ús túnterras oprêde, de túnstuollen komme ûnderdak, we sûge de hjerstblêden fan it hiem en soargje dat we genôch droech hout ûnder de kape ha. We sette de klok in oere werom, de termostaat draaie we omheech en we helje in griepprik. Sa hoopje wy de winter noflik troch te kommen. Mar we ha net ferjitten de blombollen yn de grûn te stopjen, we sjogge alwer út nei de maitiid. S.P. ffffffffffffffffffffff Gastouderopvang De Waldapykjes Wietske F. Ligthart-Hietkamp Waldastrjitte PH Scharnegoutum tel Flexibele kinderopvang in een thuissituatie onder professionele begeleiding van het gastouderbureau Heeft u kinderopvang nodig? Bel gerust voor informatie, of loop eens binnen. Franchisenemer van het gastouderbureau van Stichting Profiel te Sneek. Opbrengst kerstkaartenactie SCHARNEGOUTUM De kerstkaarten/loten actie is dit jaar erg succesvol verlopen. Deze actie vond plaats van 26/9 t/m 2/10. Daarbij is het boek "De skiednis fan Skearnegoutum" ook erg goed verkocht. De totale opbrengst van deze actie was 1.251,02. Zoals bekend ging de helft van 9

10 de opbrengst van de verkoop van de boeken naar dorpsbelangen. Dit was een bedrag van 157,50. Voor het jeugdwerk is er een bedrag overgebleven van 1.093,52. Wij willen iedereen hartelijk danken voor het verkopen en het steunen van al het jeugdwerk in Scharnegoutum. De Jeugdraad Irma Sibma (secretaresse Jeugdraad) Informatiebulletin 7 project herinrichting Scharnegoutum Voortgang De nieuwe brug in de provinciale weg en de hierbij behorende (fiets)- tunnel zijn voor wat betreft het betonwerk gereed. Het wachten is op asfalteringswerkzaamheden en het verder aankleden van de taluds van de weg. Momenteel is de voorbelasting verwijderd en is met de fundering van de opritten begonnen De infrastructuur bij en rondom de rotonde is inmiddels opengesteld voor het doorgaande verkeer, zodat men al voor een gedeelte van de nieuwe route over de provinciale weg gebruik kan maken. Ook is de ontsluiting via de rotonde richting Goënga en of Loënga nu ook al mogelijk. De tijdelijke verkeersmaatregelen bij de aansluitingen zijn opgeheven en het inkomende en uitgaande verkeer Scharnegoutum 10

11 moet en kan gebruik maken van de Zwettewei-zuid met de ontsluiting op het kruispunt nabij de grasdrogerij. Voor de bewoners aan de Zwettewei- noord is in afwachting van een definitieve ontsluiting gezorgd voor een tijdelijke ontsluiting via de Blankendalweg. De bewoners zijn hierover apart al ingelicht. Bij de locatie van de nieuwe brug in Scharnegoutum is de aannemer nog steeds druk bezig. De contouren van de eerste onderdelen van de brug en de bijbehorende tunnel zijn al zichtbaar. Op de oprit aan de dorpszijde is reeds de voorbelasting aangelegd om na de zetting zo spoedig mogelijk ook de opritten te kunnen aanpakken. Wat gaat er verder in oktober en november gebeuren. In de maanden oktober en november moet de aannemer alles op alles zetten om de werkzaamheden klaar te krijgen. In onderstaand schema heb ik even kort weergegeven wanneer wat staat te gebeuren. Week 41: Aanbrengen asfalt op fietspad verlengde Hegewier. Frezen asfalt van oude hoofdrijbaan rondom rotonde en opbreken oude weg. Ontgraven cunet voor nieuwe parallelweg langs Zwettewei-noord. Verwijderen bekisting landhoofd z.o.-zijde brug Legedyk. Omleggen fietspad om werkzaamheden aan landhoofd z.o.-zijde brug Legedyk mogelijk te maken. Week 42: Aanbrengen voorbelasting oprit z.o.-zijde (is rotondezijde) brug Legedyk. Ontgraven nieuwe vaart tot de omleiding bij nieuwe brug. Deze werkzaamheden duren tot week 47. Week 43: Aanbrengen doorsteken van stelconplaten voor omleiding t.b.v. aanbrengen nieuw asfalt op overgangen oud op nieuw (zgn. overlaging). Aanbrengen druppel nabij rotonde poot richting Scharnegoutum. Aanbrengen geleidebanden voor ontsluitingsweg op rotonde vanuit Scharnegoutum. Aanbrengen voetpad naar nieuwe bushalten. Als dit klaar is kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe bushalten (week 45) Week 44: Asfalteren nieuwe parallelweg en aansluiting zuidelijk gedeelte t.b.v. ontsluiting Zwettewei-noord en asfalteren weg rotonde richting Scharnegoutum. Asfalteren fietspad 11

12 v.a. bushalte richting Scharnegoutum. Asfalteren aansluiting Zwettewei-zuid op rotonde. Aanbrengen stelconplaten voor noodweg voor kortsluiting noodbrug naar rotonde. Aanbrengen verkeersvoorzieningen voor het omleiden van het verkeer t.b.v. de overlaging van de N354. Frezen t.b.v. overlaging N354, asfalteren overlaging N354 (eind wk 44). Aanbrengen belijning overlaging N354 (eind wk 44). Asfalteren nieuwe opritten brug N354 (wk 44/45). Asfalteren parallelweg langs Zwettewei-noord; noordelijk gedeelte. Verplaatsen bushalte. Week 45: Aanbrengen geleiderail en leuningen op brug N354. Start reconstructie Zwettewei-zuid Week 47: Verkeer over de brug N354 Verwijderen omleiding bij nieuwe brug (perceel Hoekstra) Plaatsen staalconstructie t.b.v. beperking doorvaarthoogte electriciteitsdraden. Week 48: Heien stalen damwand ter plaatse nieuwe vaart en inrichting oevers (wk 48+49). Week 49: Start reconstructie Legedyk (onder voor behoud) Vervangen duiker onder oprit brug N354 Verkeer /Omleidingen /Fietsverkeer/Openbaarvervoer. Het doorgaande autoverkeer door Scharnegoutum moet, voor zover de rotonde nog niet bereikt kan worden, via de Zwettewei-zuid naar de oversteek rijden nabij de voormalige grasdrogerij. Het fietsverkeer richting Dearsum/Leeuwarden wordt omgeleid via de Midlansdyk en de nieuwe rotonde. Bij de brug in Scharnegoutum zullen wat noodverbanden worden gelegd om de fietsers hier ook langs te kunnen laten fietsen als de voorbelasting wordt aangelegd. (zie tijdsschema). Voor zover de ontsluiting via de nieuwe parallelweg nog niet klaar is worden de bewoners en bezoekers aan de Zwettewei-noord zo goed mogelijk omgeleid via de Blankendalweg. De noodbushalten blijft voor voetgangers en fietsers eerst wel bereikbaar tot dat de nieuwe in gebruik kunnen worden genomen. Met vriendelijke groet, Laas Bonnema, projectleider 12

13 De ouderenadviseur Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Martha Heijenk en ik werk bij De Poort in Sneek als ouderenadviseur, voor zowel Wymbritseradiel als Sneek. Iedereen die zelfstandig woont, ouder is dan 55 jaar en in Wymbritseradiel of Sneek woont, kan een beroep doen op de ouderenadviseur. Met het ouder worden kan het zelfstandig wonen moeilijker worden. Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De hulpen dienstverlening worden steeds complexer, waardoor het voor veel ouderen moeilijker wordt om daar hun weg in te vinden. Allerlei instanties en regels spelen in op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De ouderenadviseur is geheel onafhankelijk en kan u ondersteunen wegwijs te worden in deze ingewikkelde materie. Mogelijkheden voor ondersteuning zijn er o.a. op het gebied van: maaltijdvoorziening medische of sociale alarmering aanpassingen in huis aanvragen op het gebied van de WVG (wet voorziening gehandicapten), bv. een rolstoel vervoer financiële tegemoetkomingen/regelingen Waarvoor kunt u mij inschakelen? voor informatie en advies over verschillende diensten, voorzieningen en instanties die u kunnen ondersteunen bij het ouder worden en het zelfstandig wonen. voor begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen, het schrijven van (klacht)brieven en het invullen van formulieren. voor verwijzing en bemiddeling naar andere instanties en de aanvraag van zorg en dienstverlening. voor ondersteuning op momenten wanneer hier behoefte aan is, zoals bij ziekte en overlijden van een familielid. voor alle vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiële ondersteuning. 13

14 U als oudere geeft zelf aan welke hulp- en of zorgvraag u heeft, ik wijs u daarin de weg en samen zoeken wij naar een oplossing. U beslist zelf welke oplossing u het meeste aanspreekt. Waar en wanneer? Mijn kantoor is in het gebouw van De Poort, Oud Kerkhof 11 in Sneek. Ik ben aanwezig op de volgende dagen: maandag uur dinsdag uur donderdag uur. U kunt mij daar telefonisch bereiken op telefoonnummer: Het advies is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden! Het is verder heel gebruikelijk dat ik bij u thuis kom, om de situatie en de mogelijkheden met u door te nemen. Met vriendelijke groet, Martha Heijenk, ouderenadviseur Wie is de reddende engel van SSS? Gymnastiekvereniging S.S.S. zit in zwaar weer. Sinds 4 oktober zitten wij zonder gymjuf. Help ons! Heeft u belangstelling of weet u een geschikte kandidaat, bij voorkeur met ervaring neem dan contact op met Sanny Hospes tel ,36 voor kankerbestrijding. De collectie voor KWF Kankerbestrijding in Scharnegoutum/Loënga heeft 1.403,36 opgebracht. Wie de collectant gemist heeft, kan alsnog een gift overmaken op giro ten name van KWD Kankerbestrijding, Amsterdam. 14

15 Met het geld dat door de collectanten opgehaald is, kunnen we meer onderzoek mogelijk maken. Onderzoek waarmee betere en minder ingrijpende behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Waardoor kankerpatiënten en hun dierbaren veel leed bespaard kan worden. Kortom, met dit geld kunnen we steeds meer vooruitgang boeken. De KWF- Scharnegoutum/Loënga dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op of bellen naar (ma.-vr / uur). Joukje Bos Diabetescollecte 2004 Al meer dan twintig jaar doet Swaentsje IJsselstein een beroep op Sietske van der Wal (Fleardyk 4) en Geertsje Bakker(Molepaed 8). Ach ja, je loopt niet voor jezelf, maar voor een goed doel. Diabetes komt steeds vaker voor en Geertsjes vader had het, dan komt het wel dichtbij en vind je onderzoek nog belangrijker. Een jaar is zo weer om en die paar uurtjes heb je er echt wel voor over Maar een interview in de doarpsomropper wilden ze beslist niet! Sietske loopt altijd Mastenbroek en de Pôle en drinkt dan ook trouw een bakje koffie bij frou De Jong. Het blijft niet bij dat ene bakje in het jaar, want ook voor de kankerbestrijding komt ze er langs. Soms hebben de mensen geen bel, maar de deuren gaan gelukkig allemaal open voor Sietske. Dan roep ik wel volk en ga naar binnen! Geertsje collecteerde vroeger in de Waldastraat en na hun verhuizing loopt ze de helft van de Lange Achte en het Molepaed. Omdat het bekend terrein is hoeft ze niet op te schrijven wie er niet thuis is, want dat onthoud je zomaar. Ik kom drie keer langs, dat vind ik genoeg! Komende week lopen ze weer.. Gelland Strikwerda-de Jong. 15

16 Collecte van 31 oktober tot en met 6 november Een bijdrage voor het Diabetesfonds helpt uw tante, of die mijnheer van drie huizen verder. of misschien uzelf in de toekomst???? Want diabetes is een ernstige chronische ziekte. De laatste 10 jaar is het aantal geregistreerde diabetespatiënten verdubbeld tot bijna een half miljoen. Maar dat is slechts een deel van het totaal, want maar liefst Nederlanders hebben diabetes zonder het zelf te weten. Wanneer in de collecteweek een collectant(e) bij u aan de deur komt ontvangt u van hem/haar een bedankkaartje met daarop de diabetesrisicotest. Wilt u weten of u één van de mensen bent die diabetes heeft zonder het zelf te weten: beantwoord dan de vragen en bepaal zo uw risico. Hebt u het kaartje niet ontvangen, ook op kunt u deze test vinden. Het Diabetesfonds financiert met het opgehaalde geld een aantal belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze onderzoeken gaan niet alleen over hoe diabetes kan worden voorkomen, maar ook hoe de ziekte kan worden behandeld. Daarnaast geeft het Diabetes fonds ook voorlichting. Hebt u nog vragen over de collecte of de test, dan kunt u contact opnemen met: Annie de Jong tel of Zwaantje IJsselstein tel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nieuws van dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Himmeldei Vrijdag 15 oktober is, in samenwerking met de basisschool en dorpsbelangen, weer de traditionele Himmeldei gehouden Elk jaar gaan de oudste kinderen van de basisschool gewapend met kruiwagens, plastik zakken en harken het hele dorp door op zoek naar zwerfvuil. De buit was dit jaar iets minder groot dan vorig jaar. Een positief 16

17 teken want het doet vermoeden dat de inwoners van ons dorp zorgvuldiger omgaan met het milieu. Toch werd er nog wel zoveel vuil opgehaald dat we nog niet kunnen spreken van een overbodige actie. Vanaf deze plaats alle kinderen die hebben meegewerkt, alle vrijwilligers en betreffende leerkrachten van de school bedankt voor jullie medewerking. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Intocht Sinterklaas in Scharnegoutum Datum: Tijd: Plaats: zaterdag 20 november uur insteekhaven bij Langaerderdyk De kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool in Scharnegoutum ontvangen via school een toegangsbewijs voor het programma in Elim. Kinderen die niet in Scharnegoutum op school zitten kunnen in de week van november tussen uur een toegangsbewijs halen bij Geertje Bakker, Molepaed 8. Het thema is dit jaar Spannend en dit is natuurlijk heel passend. En uiteraard is de Sint nu al heel erg benieuwd naar al die prachtige tekeningen, kleurplaten en andere kunstwerken die de kinderen ongetwijfeld weer voor hem zullen maken. Dus kinderen alvast maar aan de slag en maak het voor sinterklaas en de pieten alvast maar heel spannend. Al in aardich groepke strikerkes. Ferline jier is der wer begûn mei in jeugdgroep by de Stadige Strikers. Doe diene der noch mar in pear dammers oan mei. Wol kamen der sa no en dan ek wol ris gastdammers, mar faaks koene dy bern net op de stelde tiid. No is healwei sânen ek in rare tiid. It is krekt ûnder iten, klokhús en jeugdsjoernaal. Minder kinne je it hast net betinke. It kin ek net ien twa trije oars, want de kursusjouwers wenje net yn Skearnegoutum. No kinne dy dreks oanslutend op it jeugddamjen har eigen spul spylje op de grutte klup. 17

18 Dit jier binne der al sân dammers. Dus dêr sit progressy yn. En al is de tiid dan wat ferfelend, it damjen is dat fansels net. It is altiten wer in aardichheid hoe bern de foefkes fan it damjen Frysk spul yn de gaten krije. En dat giet de ien wat liniger ôf as de oar. Foaral de rjochte slaggen ferjit men yn it begjin. Dat it der einliks om giet om ien houtsje fuort te jaan om twa werom te pakken, ha de bern faak noch net foar de geast. Is dat ien kear wol it gefal, dan krije se dêr krekt aardichheid oan. Ferline jier doe t ik mei trije oare dammers nei Tsjechië wie om dêr diel te nimmen oan in damolympiade moast ek Tsjechysk damje tsjin in Tsjechysk famke fan in jier of fjirtjin. Wy kamen sa wat oan de praat en doe sei dat famke: I love dama frystyk. It bliek dat it famke hiel graach it Fryske spul spylje mocht. Dat hie se leard fan har damlearaar. Se mocht net meidwaan oan de ynterlân tsjin de Friezen, want dêrfoar wie se noch net goed genôch, sa sei se. Dit famke joech my yn elts gefal wer in kik om troch te gean mei it damjen Frysk spul. As der trouwens noch bern binne, dy t dochs wol graach op de klup wolle, dan kin dat fansels altiten. Om healwei sânen, op moandeitejûn begjint it damjen. It kostet mar 7 euro yn it jier. En as je mei dogge oan wedstriden, dan komt der noch in euro de wedstriid oerhinne. Om it jild hoecht it dus net oer te gean. C. Kooistra. Programma Kulturele Ried Wymbritseradiel novimber 2004 Freed 5 novimber: Ienakterfestival Toanielferienings. Op dizze twadde jûn spylje de toanielferienings út Wâldsein, Folsgeare en Toppenhuzen. Plak: Doarpshûs It Himsterhûs, Easthim Begjin: oere Tagong: 5,00 Snein 7 novimber: Lemster Kozakkenkoor. 18

19 Het Lemster Kozakkenkoor is opgericht in 1991 en staat op dit moment onder leiding van Sergé Latychev. Plak: Mauritius tsjerke, Drylts. Begjin: oere Tagong: 5,00 Woansdei 17 novimber: Aldereinmiddei mei Griet Wiersma. Nei it sukses fan har earste Fryske single Frysk Hynder koe in nij album net útbliuwe. De nije CD Frijheid hat 18 nûmers en Griet hat sels die nûmers skreaun. Griet soarget troch de ferskate nûmers foar in gesellich barren. Plak: Doarpshû It Mienskipshûs, Drylts. Begjin: oere Tagong: 5,00 Freed 19 novimber: Teaterploech Probe. Probe, in teaterploech dy t nijsgjirrich en net sljochtweihinne toaniel makket, bringt teater op maat. Probe spilet in grut ferskaat oan ienakters (klucht, blijspul, drama, monolooch). Plak: Doarpshûs Elim., Skearnegoutum Begjin: oere. Tagong: 5,00. Sneon 20 novimber: Sânman en Sikke, mei Nanne Kalma en Ankie van der Meer. Muzyk-jûn. Sânman en Sikke, timmerje al in tal jierren oan de wei mei in prachtige miks fan fokale stylen. In ferskaat oan lietsjes mei begelieding fan gitaar en somtiden de akkordeon, oare ferskes wurde a-capella songen. Ek sille sy ferskes sjonge út harren debútalbum Koe ik mar fleane. Plak: Doarpshûs It Himsterhûs, Easthim Begjin: oere Tagong: 5,00 Tiisdei 23 novimber: Tryater: Ald Papier. Toaniel. In smout Flaams stik oer trije minsken en harren longerjen nei in bytsje lok. Plak: M.F.S. It Harspit, Toppenhuzen. Begjin: oere. Tagong: 11,00, freonen/pas 65/CJP 10,00, CKV: 7,50. 19

20 Snein 27 novimber: Koffiekonsert. Learlingen Sintrum foar de Keunsten. Al hiel wat jierren organisearje wy yn gearwurking mei it sintrum foar de Keunsten fan Snits kofjekonserten. Foar dit seizoen binne twa konserten plant en hjoed it earste. It is hieltyd wer in aventoer wat de jeugd spilet. De belangstelling is dan ek altiid tige grut. Plak: M.F.S. de Mande, Nijlân. Begjin: oere Tagong: forgees Kapsalon Patries Alweer anderhalf jaar knipt Patricia in Scharnegoutum. Het pand aan de Legedyk is van binnen helemaal opgeknapt, alleen het plafond kon blijven zoals het was. Het is een oud pand en gelukkig kreeg ze veel hulp van timmerkundige familieleden. Zo hielp haar vader bij het maken van het meubilair en haar broer bij het ontwerpen daarvan. Van huis uit is ze gewend om aan te pakken, heeft oog voor zaken: is ondernemend. Ze speelde vroeger kapper met haar poppen, maar twijfelde even toen ze jaren later een beroep moest kiezen. Eerst werkte ze in Sneek in een zaak met zeventien collega kappers, maar zelf een kapsalon beginnen was haar uiteindelijke doel. Toen in de vorige salon haar vaak om advies werd gevraagd, wist ze dat ze het kon. Nu kan ze eventueel de leverancier bellen, maar de kappersopleiding is een prima basis en inmiddels heeft ze ook alweer zeven jaar ervaring. Je leert elke dag, de mode verandert steeds en zo wil de één een nieuw kapsel aan de hand van een plaatje en de ander geeft Patricia graag de vrije hand. Het is een goede zaak om van te voren zorgvuldig door te spreken wát iemand wil, want één keer geknipt groeit niet rap weer aan. Van mond-op-mond-reclame is de beste reclame, want advertenties worden vaak alleen gebruikt om het telefoonnummer op te zoeken. Goed werk leveren: laten zien wat je kunt dan blijven de mensen komen. 20

21 In het begin moesten de mensen nogal eens wachten, maar nu met twee hulpen in de zaak gaat het allemaal sneller. Vera en Simone zijn nu nog stagiaire, maar na haar diplomering komt laatstgenoemde waarschijnlijk definitief in de zaak. Waarom een kapperszaak beginnen in Scharnegoutum? Patricia keek al lange tijd om zich heen waar ze een zaak zou kunnen beginnen en toen de supermarkt hier kwam, vond ze een kapsalon erbij een logische stap. In Sneek is het parkeren een probleem en in een dorp komen vooral ook de wat oudere mensen langs, die dankzij de handige opstap zelf binnen kunnen komen. Veel kinderen komen zelf langs en de tussengroep (jong/ volwassenen) weet de salon nu ook te vinden. Er is veel variatie in klandizie en die afwisseling maakt het werken hier erg leuk. Tevreden mensen de deur uit helpen geeft je een kick en alleen vrijdagavond zit je in de etalage, maar overdag kijk je moeilijk naar binnen. Door de licht- inval en inrichting van de salon, ziet men vanaf de straat niet wie er binnen is. Vanaf de zomer heet ze voluit Patricia Monique Tromp- de Jong en door de grote hoeveelheid felicitaties die ze kreeg naar aanleiding van haar huwelijk kon de deur haast niet meer open. Het doet je goed als er zoveel mensen met je meeleven. Nu het pand nog wat herkenbaarder maken vanaf de weg, want voorlopig gaat ze niet weg. Het pand is uiteindelijk veel groter dan je in eerste instantie denkt. Achter het keukentje zit nog een grote opslag en dus de mogelijkheid om eventueel uit te breiden. Veel mensen zijn gericht op Scharnegoutum en waarom zou je verder rijden als je hier geknipt kunt worden? Gelland Strikwerda- de Jong (geen familie!). De Ald Dyk (2) Kinne jo oan it hûs fan de smid, wêr t wy de oare kear oer skreaunen, noch klear sjen dat er in bedriuw yn hâlden waard, dat kin fan it hûs dernjonken (nr.5) net sein wurde. It is der fan de bûtenkant net oan ôf te sjen dat hjir jierrenlang in bakkerij mei winkel west hat. Fan 1923 oant 1961 hat bakker Harkema, by de âldere Skearnegoutumers wol bekend, dêr wenne en wurke, mei syn frou. Moarns om fjouwer 21

22 oere bakke en dan mei it farske bakkersguod sutelje yn it doarp en lâns de streek mei de bôlekarre en bûtenút mei in grutte koer op de transportfyts. Syn frou wurke mei yn de bakkerij en die de winkel en it húshâlden. De waarme bakker bakte foar de karre en de koer net allinnich gewoane bôle, mar ek: krintepofkes, sûkerlatten, roggebrea, broadsjes, koeken en as it de tiid der foar wie sinteklaze- en krystguod. Soms moast er in berop dwaan op oare faklju yn it doarp. By buorman Grunstra koe der terjochte foar bakplaten en blikken en by timmerman Plantinga foar it metseljen fan in ûne (oven). Yn 1961 waard Arjen Harkema 65 jier. Syn soan Pé seach gjin takomst foar him yn Skearnegoutum en doe gie it bakkersbedriuw yn de sanearing, mei omdat der noch twa bakkers yn Skearnegoutum wiene. Fan 1961 oant 1973 hat Harkema renteniere yn de wenning oan de Ald Dyk, doe is er mei syn frou ferhuze nei it âldereintehûs Thabor yn Snits. It hûs ferkochten se oan Dykstra út De Jouwer. Dy hat er mar twa jier yn wenne en it yn 1975 oan Loadewyk Ypma ferkocht. Doe wie al net mear te sjen dat hjir yn it ferline in bakkerij mei winkel west hie. Fan de bakkerij wie noch in wytkalke achtermuorre oer, fan de eardere winkel wie in keamerke makke. Wol wit Hilly Bakker noch goed dat er achter yn de bakkerij in húsketûntsje wie dat se noch in skoft brûkt hawwe. Fan de ûne wie noch in stik muorre oer. Ypma hat de jierren dat er der wenne hielwat ferspikere oan it hûs. Hy wie timmerman en gjin bakker. Der waard dus net mear bakt mar noch wol omraak stookt want de Ypma s meie graach hout stoke. No dogge se dat mei mem oan de Prof. Fridsmastrjitte, want yn 2002 hat Hilly Bakker de eardere bakkerssaak ferkocht oan Edzard Piebenga en Freya Zandstra. In jong stel mei in drokke baan dat doe yn Amsterdam wenne. Beiden ha se harren woartels lykwols yn Fryslân. Edzard komt fan Jorwert, Freya fan Heech. Se kinne mekoar al in hiel skoft want yn Snits sieten se op deselde skoalle. Oan it hûs ha se neat feroare, it is allinnich hjir en dêr wat opknapt. It foldocht harren poerbêst op Ald Dyk 5. Er zit muziek in Elim. 22

23 Zoals de meesten van u wel gemerkt hebben, is er in de afgelopen maanden heel wat verbouwd in en aan ons dorpshuis Elim. Deze klus is nu zo goed als geklaard en daarom nodigen wij u hierbij uit om al het nieuwe en vernieuwde in Elim te komen bekijken. Dit willen wij doen door de officiële opening van de bovenzaal en wel op zaterdag 13 november om uur. Maar niet alleen de bovenzaal is klaar, er zijn ook nieuwe toiletgroepen gekomen, de keuken is vernieuwd en de fysiotherapie heeft een eigen ingang en wachtruimte gekregen. Daarnaast zijn er een aantal daken vervangen, is er een brandtrap aangebracht en is er veel schilder- en timmerwerk verricht. Wij zijn blij dat een aantal verenigingen hun medewerking hebben aangeboden om de opening een feestelijk tintje te geven. Zo kunt u onder andere muziek beluisteren, in de vorm van De Fiere Fammen en het Shantykoor en geeft het muziekkorps een demonstratie. De niet meer zo jongeren onder ons kunnen de bal laten rollen door middel van een spelletje koersbal. Om uur begint voor de jeugd de Disco in de bar. U kunt daar gerust ook een kijkje nemen! Er is nog veel meer, eigenlijk te veel om op te noemen. Elim barst dus deze avond van de activiteiten. U bent bij dit alles van harte welkom. De hapjes en drankjes staan klaar. Er zit muziek in Elim! Het bestuur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ De winter is weer begonnen, ook in Rusland. In de week van 22 tot 26 november zullen jongeren van stichting Sviatoslav in uw dorp collecteren om geld op te halen voor een kerstmaaltijd voor de straatkinderen in St.Petersburg, Rusland. In deze grote stad wonen duizenden kinderen en tieners op straat, omdat zij niet meer thuis kunnen wonen vanwege een slechte thuissituatie. Vaak hebben zij geen andere keuze dan 'de straat'. Zij zeggen: "Het leven op straat is hard, 23

24 zeker in de winter als het vaak meer dan 20 graden vriest, maar thuis werd ik geslagen en misbruikt. Dan woon ik nog liever op straat". Het is moeilijk om te overleven. Stichting Sviatoslav helpt deze kinderen, en organiseert in december 2004 voor de derde keer een lekkere, warme maaltijd voor hen. Dit kan niet zonder uw hulp! Helpt u met ons mee? Laat de collectanten, en daarmee de kinderen! niet in de kou staan. Voor meer informatie over stichting Sviatoslav, die niet alleen onder straatkinderen werkt, maar ook met zieke- en weeskinderen, kijkt u op Stichting Sviatoslav W. Santemastrjitte PR Scharnegoutum. Tel : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoe grut in Keetfeest wêze kin. Snein, 10 oktober in grut barbequefeest yn de loads fan de famylje Van Dyk. Dizze barbecue wurde organisearre troch de jongelju, die t tahâlde yn de keet efter dizze loads en oanbean waar oan harren âlden. In feest foar jong en âld dus en in feest wie it. Fersoarge oant yn e puntsjes en tige gesellich. Jongelju fan dizze keet, wy tankje jimme hertlik foar dizze prachtige dei. It wie geweldich Út namme fan jimme âlden. Grote kans dat u dit nog niet wist! Huishoudelijke verzorging. U bent (chronisch) ziek, u woont alleen en kunt niet meer zelf ramen lappen of boodschappen doen. Grote kans dat u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget. Persoonlijke verzorging. U heeft door omstandigheden hulp nodig bij het opstaan, wassen of douchen, aan- en uitkleden, toiletgang, eten en drinken, het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen (bv. korset, kousen, prothese). Grote kans dat u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget. 24

25 Verpleging. U heeft een handicap of u bent ziek en u heeft lichamelijke problemen waarbij u hulp nodig heeft bij verpleegkundige handelingen (bv. een injectie, katheter, maagsonde, en/of beademing). Grote kans dat u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget. Activerende begeleiding. U heeft tijdelijk hulp nodig om u of uw kind iets te leren. Bijvoorbeeld vaardigheden of het leren omgaan met een handicap, ziekte of psychische problemen (bv. m.b.t. voeding). Grote kans dat u in aanmerking komt voor een Persoons Gebonden Budget. Persoons Gebonden Budget. Als u voor langere tijd zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een Persoons Gebonden Budget. Met een Persoons Gebonden Budget staan uw persoonlijke wensen centraal. U bepaalt uiteindelijk zelf wie er komt helpen en wanneer. Helping Hands Zorg-& Dienstenbureau, levert u zorg op maat. Helping Hands is een zorg- en dienstenbureau dat diensten levert aan particulieren en zorginstellingen. Wij zijn gespecialiseerd in het persoonsgebonden budget. Wij verzorgen voor u het hele traject. Vanaf de aanvraag tot en met de invulling van het zorgplan en leveren administratieve ondersteuning. Wij adviseren u graag met onze expertise! Bovendien geven wij op aanvraag (gratis) presentaties over Persoons gebonden Budget aan verenigingen en stichtingen. Voor onze innovatieve kijk op de zorg hebben wij in 2003 "DE JONGE ONDERNEMERSPRIJS VAN HET NOORDEN" gewonnen. Bel voor meer informatie (0513) of kijk op Helping Hands Zorg- en Dienstenbureau, Firmawei 17, 8501 XL Joure. 25

26 Nieuws van de vrouwenvereniging "Wees een Zegen" in Scharnegoutum. 36ste jiergong nûmer 3 november 2004 Op 18 november wordt weer onze verkoopdag gehouden in Elim, waar iedereen van harte welkom is. 's Morgens is het van uur en 's middags van uur. Er zijn weer veel zelfgemaakte goederen aanwezig. Bovendien veel attracties voor groot en klein. Ook de uitslag van de loten wordt bekend gemaakt. Komt allen - komt allen. Vriendelijke groeten, het bestuur. De Brûskoppen veroveren Amsterdam. Op een van de vele barre tochten belanden De Brûskoppen in het voorjaar 2004 in Dedgum. Aldaar werd een groot feest gehouden ter ere van een van de medewerkers van Lankhorst Touwfabrieken. Een barbecue, palingrokerij, voldoende drankjes, dat te combineren met de liederen van het shantykoor en het feest kon niet meer stuk. Dat vond ook een van de gasten, ene meneer Wil van der Vliert. Wil is medeweker bij het VARA discussieprogramma Het Lagerhuis. Hij vond dit zo n bijzonder koor dat hij toezegde een uitnodiging te zullen sturen voor het bijwonen van een uitzending van Het Lagerhuis. Nu worden we regelmatig geconfronteerd met dat soort toezeggingen, maar tot een echte uitnodiging was het nooit gekomen. Maar Wil hield zijn woord, op woensdag 15 september ging de telefoon bij een van onze bestuursleden en kwam de mededeling dat De Brûskoppen zijn uitgenodigd voor het bijwonen van het eerste programma van Het Lagerhuis in het nieuwe seizoen, en wel op zaterdag 25 september. De VARA zorgde voor een bus en wij moesten zorgen dat er ongeveer 50 mensen mee zouden gaan. Een uitgelezen mogelijkheid om ook de vrouwen/vriendinnen van de leden van het shantykoor eens mee uit te nemen. 26

27 Om zes uur was het verzamelen op de Legedyk, de geur van haarlak en aftershave kwam je al van verre tegemoet. Ietwat ongemakkelijk stonden we te wachten tot de bus kwam, het was al eens gebeurd dat we daar ook stonden maar alles wat er toen kwam, geen bus. Maar deze keer werd de afspraak nagekomen, een luxe bus van ITS-reizen uit Bolsward met televisie, airco en zelfs een toilet aan boord. Nadat groothandel De Schiffart de drankjes had ingeladen en door keukenprinses Willie de blokjes kaas en schijfjes worst waren verankerd kon de reis beginnen. Onder leiding van roerganger Hayo Blom draaiden we de rondweg Sneek- Noord op en bij de derde rotonde stond men ons al toe te zwaaien. Klaas en Marian Jambé wilden zich dit uitstapje niet laten ontgaan en dwongen de bus tot stoppen. In het begin van de reis keek ik nog wat onwennig om me heen. Het viel me op dat onze afdeling VML (Vrijgezellen van Middelbare Leeftijd) bijna geheel verstek liet gaan. Halverwege Amsterdam werden de eerste liederen ingezet en voor je het weet ben je dan op de plaats van bestemming. Midden in Amsterdam, op de hoek van de Keizersgracht, stopte de bus en wij op weg naar De Rode Hoed alwaar het geheel zich afspeelde. Programmaleider was de alom bekende Paul Witteman, bijgestaan door Marcel van Dam. Als jurylid fungeerde deze avond Bart Chabot. De debatten worden gevoerd door mensen uit alle windstreken, zo bevindt zich onder het gezelschap een rasechte Fries, Bareld de Vries. De Rode Hoed is kleiner dan je op de televisie zou vermoeden. Voor de benedenverdieping is er dan ook een strenge selectie van wie er wel gaan zitten, of wie op het balkon moeten plaatsnemen. Voor de mensen die mogelijk in beeld komen moet een goede mix zijn van jong en oud, blank en gekleurd, lang haar en kaal. Zo kon het gebeuren dat Ed en Willem Bever (de gebroeders Duizendstra) op de benedenverdieping op de tweede rij mochten plaatsnemen. Jan zijn dochter, Angelique, mocht vanwege haar prachtige dreadlocks zelfs op de eerste rij zitten. Alle Jacob Bremer studeert bestuurskunde, hij en zijn vriendin mochten dan ook in het bestuurdersbankje plaatsnemen naast Bert Bakker (lid tweede kamer voor D 66) en een wethouder van de gemeente Amsterdam. Bart Chabot was bang dat er door een van de debaters Fries werd gesproken en liet daarom Geart en Joukje Bos links naast hem plaatsnemen. Martin Harder moest ook maar beneden zitten, men was bang dat hij anders in slaap zou 27

28 vallen. Uiteraard kon onze voorzitter, Johannes Ratelband, en zijn vrouw niet ontbreken. Zij werden echter zo ver als maar mogelijk was uitelkaar geplaatst. Het vermoeden bestond dat zij meer aandacht voor elkaar zouden hebben dan voor het programma. De VARA is dan wel een publieke omroep, enkele reclamespotjes zijn toegestaan. Zo kon het zijn dat Jimpte Eigenheimer en Jappie Kalf ook in de spotlights kwamen. Uit concurrentieoverwegingen mochten de beide aannemers, Fokke Plankenkoorts en Siep Spijker, niet beneden plaatsnemen maar voor hen werd een plaats ingeruimd op het balkon temidden van het gewone volk. Tenslotte kreeg de burgemeester van Scharnegoutum ook een eervolle plaats, gezien zijn omvang werd het echter wel een hoekplaats. De debatten gingen over staken, gezichtverfraaiing en dat soort actualiteiten. Als gasten mochten we niets anders doen dan af en toe klappen of een afkeurend geluid laten horen. Voor menig shantyman viel het dan ook niet mee om een uur stil te zijn. Na afloop van de debatten eens even horen wat men er van vond. De meningen waren verdeeld, de een vond het interessant en de ander vond het poppenkast. Het programma zat er op, met zijn allen naar de kantine. Na een kleine versnapering haalde onze muzikale leider Egbert Holshuizen zijn accordeon te voorschijn en kregen wij de gelegenheid om te tonen waarom we zo n apart koor zijn. Het duurde niet lang of de gasten stonden elk nummer heupwiegend mee te zingen. Wil van der Vliert stond te glunderen omdat hij het voorelkaar had gekregen dit koor te strikken voor een avondje Lagerhuis. Tussen de gasten stond tante Ursula, een vrouw van 82 die de laatste jaren geen uitzending van Het Lagerhuis heeft gemist. Tante Ursula stond te genieten van de klanken van het shantykoor en had haar oog laten vallen op onze dirigent Sjonnie Duracell. Al spoedig maakten deze twee een dansje door de kantine. Nadat Jan Maat zijn solo ten gehore had gebracht ging het mis, de bovenburen klaagden over geluidsoverlast (en dat midden in Amsterdam). Tot slot nog een enkele versnapering, de nodige handtekeningen uitgedeeld en belangstellenden voorzien van een naamkaartje. Om ongeveer uur stond de bus op de hoek van de Keizersgracht ons weer op te wachten voor de terugreis naar Scharnegoutum. Onder leiding van Egbert H. hebben we in de bus ons hele repertoire nog eens door kunnen nemen. 28

29 Moe maar voldaan kwamen we in de vroege uurtjes in Scharnegoutum aan. Dat we in Friesland de mensen los kunnen krijgen is ons bekend, maar dat zelfs Amsterdam voor ons plat gaat was een bijzondere ervaring. Gezien de reacties in Amsterdam ben ik benieuwd wat ons volgende grote evenement gaat worden. Jan Maat. Onze afdelingsavonden worden gehouden in doprshuis Elim. We beginnen om uur. 9 november. Op dinsdag weer een creatieve ochtend o.l.v. Liesbeth Winia en Fosie v.d. Zee. Hoe, wat en waar hoort u t.z.t. 25 november: Iemand van de stichting Doe een wens vertelt ons vanavond aan de hand van dia s over dit werk. De stichting heeft als doelstelling, de liefste wens van ernstige zieke kinderen tussen de drie en achttien jaar te vervullen. Gasten zijn altijd welkom. Nieuws van v.v. Scharnegoutum 70. Toen ik in april 1970 kwam wonen in Scharnegoutum, was de voetbalvereniging net opgericht. Daarvoor was er een korfbalvereniging. Het lijkt wel of de korfbalvereniging opnieuw is opgericht gezien de uitslagen van de voetvereniging. Het 1 ste verliest met 8-1 en 6-0 maar heeft inmiddels wel 2 punten in de 3 de klasse. Good old Reinder Oosterbaan is opnieuw topscorer van het 1 ste elftal met 2 treffers op dit moment. Het 2 de elftal wint met 5-1 en 2 keer met 8-0. Topscorer daar is Marcel Boersma met, ja let op, 15 treffers in 5 en een halve wedstrijd. Het 2 de elftal staat daardoor ook bovenaan in de reserve 3 de klasse met 6 wedstrijden en 15 punten. 29

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN DECEMBER 2007 O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN COLOFON Redactie: Anne Glas eindredactie Boudien Noorlander free lance Auke Laskewitz lay out Jappie v.d. Meulen advertenties

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 2 oktober 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015)

Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015) Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015) Bestjoerssaken 2013 hawwe wy mei 6 minsken it bestjoer fan Doarpsbelang foarme Dirk Kuperus, foarsitter, Douwestritte 18, tel 559659 Aljosja Akkerman, skriuwer,

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 4 desimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 4 desimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 4 desimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 41ste jiergong nûmer 10 juny 2010 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie