Jaardocument ZZG zorggroep. op koers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers

2 Inhoud Verslag raad van bestuur Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van ZZG zorggroep Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Beleid samenwerkingsrelaties 21 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risicomanagement en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad - CCR Centrale ondernemingsraad - COR 40 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid ZZG zorggroep Programma Eerste Lijn Programma Innovatie Wonen en Zorg Algemeen beleid Innovatie, domotica ICT beleid ZZG ThuisService BV Kraamzorg Zuid-Gelderland Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Ontwikkeling beleid op thema s verantwoorde zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 75

3 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 dember Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 decmber Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 131 Bijlagen 1. Personalia 2. Lijst van afkortingen

4 Verslag raad van bestuur De overheid zoekt naar handvatten om de langdurige zorg toekomstbestendig te organiseren. De wens om de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving te stimuleren, wordt door diverse rapporten 1 onderschreven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid wordt ook in de publicatie Mensenzorg gepropageerd. ZZG zorggroep onderschrijft de analyse die in het rapport Mensenzorg is gemaakt. Dit komt ondermeer tot uiting in de twee programma s die in 2010 zijn ontwikkeld. Focus, kracht en tempo 2010 heeft in het teken gestaan van Focus, kracht en tempo. Onder deze titel is advies gevraagd aan de medezeggenschapsorganen om de organisatieontwikkeling van ZZG een impuls te geven. ZZG bestaat in de huidige vorm nu vijf jaren. De ontwikkelingen in de zorg vormen het begin van een transitie waar ook ZZG zich op moet prepareren. In 2010 is dan ook de vraag beantwoord op welke wijze de organisatie effectief kan inspelen op de veranderende omgevingseisen. ZZG ziet zich gesterkt in haar visie dat de langdurige zorg voor ouderen alleen betaalbaar blijft door een versterking van het oplossend vermogen van burgers, mantelzorgers en professionals in de eerste lijn. De adviesaanvraag Focus, kracht en tempo is door de centrale ondernemingsraad en door de centrale cliëntenraad positief ontvangen. De organisatiestructuur wordt per 1 januari 2011 als volgt aangepast: Nijmegen wordt organisatorisch samengevoegd tot één gebied, aangestuurd door een tweehoofdige directie; Er wordt een programma Eerste lijn opgezet, aangestuurd door een programmadirecteur; Er wordt een programma Innovatie wonen en zorg opgezet, aangestuurd door een programma-directeur. De voorbereidingen voor deze organisatieontwikkeling hebben in de tweede helft van 2010 plaatsgevonden. ZZG beschikt met de programma s over een duidelijke transitie-agenda. In 2010 zijn meer randvoorwaarden ingevuld om de strategie van ZZG zorggroep te realiseren. Zo heeft de gemeenteraad van Groesbeek ingestemd met het bestemmingsplan voor terrein Dekkerswald. In de komende jaren zullen hier het Herstelhotel en Nieuw Wonen Irene worden gerealiseerd, onder verantwoordelijkheid van ZZG. De raad van toezicht heeft ingestemd met de investeringsbeslissing. De raad van bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vestia, de rechtsopvolger van SGBB. Hierdoor kunnen 291 woningen op terrein Dekkerswald gebouwd worden en het project Mariëndaal in Groesbeek kan gerealiseerd worden. Eind 2010 zijn de voorbereidingen gestart om terrein Dekkerswald bouwrijp te maken. Vanaf 2011 zal dit terrein tijdelijk veranderen in een bouwput, met de bijbehorende overlast tot gevolg voor bewoners, bezoekers en medewerkers. In 2013 zal het 100-jarig bestaan van Dekkerswald gevierd worden. Tegen die tijd zal duidelijk zijn dat hier een prachtig project wordt gerealiseerd. Voor het Herstelhotel / Expertisecentrum is een tweehoofdige directie aangesteld. De nieuwbouw op terrein Dekkerswald rechtvaardigt de aanstelling van een directeur Bedrijfsvoering naast de medisch directeur. Ook in Wijchen wordt gebouwd; begin 2011 is symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van De (nieuwe) Elsthof. Kraamzorg Zuid Gelderland (KZG) heeft in 2010 onder leiding van een interim directeur een verkenning uitgevoerd van de omgeving en de toekomstmogelijkheden voor de kraamzorg. Begin 2011 besluit de raad van bestuur over de Strategienotitie Uit en Thuis van Kraamzorg Zuid Gelderland. Kraamzorg Zuid Gelderland zal zich gaan ontwikkelen tot een volwaardige partner in de keten van geboortezorg. Met een positie in de keten wordt recht gedaan aan het maatschappelijk belang van de kraamzorg. Ook wordt hiermee de continuïteit van personele inzet van de medewerkers in de kraamzorg in deze regio gewaarborgd. ZZG zorggroep kiest daarmee om de kraamzorg een positie te geven welke recht doet aan de ontwikkelingen in de geboortezorg en met name de ontwikkelingen aan de klantzijde (meer en meer elders bevallen als thuis). De Centrale diensten en de hulpbedrijven van ZZG hebben in 2010 hun producten, diensten en de prijs hiervan meer transparant gemaakt voor de interne afnemers; de bedrijven en gebieden van ZZG. In 2011 zal bezien worden of en op welke wijze de kostprijs van deze diensten verder omlaag kan worden gebracht door de SLA s te differentiëren naar onderscheiden klantgroepen. 1 Zorg voor je gezondheid. Gedrag en gezondheid een nieuwe ordening. (RVZ, 2010); Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven. (ActiZ, 2010); Toekomst zorg thuis (NPCF en STOOM, 2010) 4

5 Medezeggenschap De centrale cliëntenraad heeft in september 2010 de bevoegdheden overgedragen aan de nieuw geïnstalleerde beleidsadviesraad (BAR). De BAR zal in gesprek met de raad van bestuur op strategisch niveau het cliëntperspectief verwoorden. Onverminderd belangrijk is dat op gebieds-/bedrijfs- en lokaal niveau de betreffende cliëntenraden invloed uitoefenen. Eind 2010 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de ondernemingsraden. De nieuwe ondernemingsraden starten op 1 januari 2011 met hun werkzaamheden. ISO-certificaat behaald ZZG zorggroep en ZZG ThuisService BV hebben in 2010 besloten om over te stappen naar ISO-certificering. ZZG streeft naar taakvolwassen medewerkers die zelfstandig kunnen handelen op basis van wat de klant wil en verwacht, en op basis van eigen vakmanschap en organisatiekaders. Gedetailleerde regelgeving past daar minder bij. Het formuleren van de kritische bedrijfsprocessen per klantgroep en het onderkennen en adequaat beheersen van de inherente risico s binnen deze bedrijfsprocessen biedt nieuwe perspectieven voor de gewenste taakvolwassenheid. Eind 2010 is het ISO-9001 certificaat behaald. In 2011 zal verder vorm gegeven worden aan deze vorm van kwaliteitsen risicomanagement. Risicomanagement De druk op toezichthouders en bestuurders in de zorg wordt door diverse factoren vergroot. De Zorgbrede GovernanceCode scherpt de eisen aan het toezicht houden aan (informatieprotocol, klokkenluiders-regeling); de Inspectie benadrukt in het IGZ-toezichtkader de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg; het compliance-programma van ActiZ belicht de noodzaak van een actief compliancebeleid met self-assessments en verantwoording. Ook op deze omgevingsfactoren dient ZZG adequaat te reageren. In het jaardocument legt de organisatie verantwoording af over het gevoerde risicomanagementbeleid. In 2011 zal hieraan een vervolg worden gegeven. De raad van toezicht heeft uit haar midden per 1 oktober 2010 Wim de Bie benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. De raad van bestuur bedankt Jaap Habicht voor zijn extra inzet als waarnemend voorzitter gedurende enkele maanden. Op directieniveau hebben enkele benoemingen geleid tot een sterk team dat de uitdagingen kan oppakken waar ZZG voor staat; met meer Focus, kracht en tempo. De raad van bestuur ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet en bedankt alle medewerkers en de samenwerkingspartners voor de goede samenwerking en de bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. Dick Herfst Jelle de Visser Voorzitter raad van bestuur Lid raad van bestuur 5

6 1 Hoofdstuk Uitgangspunten van de verslaggeving 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening van ZZG zorggroep zijn ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 van ZZG zorggroep wordt op concernniveau verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 van de zorggebieden (Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal), Kraamzorg Zuid-Gelderland, het Herstelhotel en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het Jaardocument 2010 van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van de genoemde wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Het maatschappelijk verslag (de hoofdstukken 1 tot en met 4) is tot stand gekomen onder de regie van de secretaris van de raad van bestuur, de financial controller, de social controller en de quality-controller. Er zijn bijdragen opgenomen van de gebieds-, bedrijfs- en programmadirecteuren, de centrale diensten, de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control. Gebeurtenissen na het verslagjaar Het Jaardocument gaat over het verslagjaar Voor zover relevant zijn tevens gebeurtenissen vermeld over de periode van 1 januari 2011 tot 1 mei 2011 (het moment van vaststelling van dit verslag) in het verlengde van de ontwikkelingen in Zie ook 7

8 2 Hoofdstuk Profiel van de organisatie 8

9 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende ZZG zorggroep rechtspersonen Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 9

10 2.2 Structuur van ZZG zorggroep Juridische structuur ZZG zorggroep is een stichting met een aantal dochters. Alle dochters, waaronder de vastgoedstichtingen, zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. Vanaf 1 januari 2009 heeft ZZG de activiteiten huishoudelijke hulp geconcentreerd in ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. Deze BV heeft de overeenkomsten met de negen regiogemeenten gesloten. Deelnemingen Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. De raad van bestuur van ZZG maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Samenwerking ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuis-wonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. ZZG zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij de Hagerts) 50% ZZG-Thuisservice BV (huishoudelijke verzorging) 100% PAL4 BV 20% 60% Juridische structuur ZZG zorggroep

11 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. Gebieden ZZG zorggroep kent een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Dit brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden onder leiding van een directeur: gebied Nijmegen Zuid en West; gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong; gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Per 1 januari 2011 wordt Nijmegen organisatorisch samengevoegd tot één verzorgingsgebied met twee directeuren. Bedrijven De specialistische functies zijn in bedrijven ondergebracht, elk onder leiding van een directeur: Kraamzorg; ZZG Herstelhotel en het Expertisecentrum o.l.v. twee directeuren; ZZG ThuisService BV. Ondersteunende diensten Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd, zie het organogram. Onder de directeur Centrale diensten vallen de afdelingen Planning en control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en ontwikkeling; Inkoop en ICT. Om de overhead te verminderen en de klant- en resultaatgerichtheid van de centrale diensten verder te ontwikkelen, wordt gewerkt vanuit boxen die een verschillende financiering kennen: Box 1 Basis Bevat de noodzakelijke activiteiten van de bedrijfsvoering, ZZGbreed verplicht af te nemen producten en diensten. Doorbelasting naar de afnemers vindt plaats via een jaarlijks overeen te komen vast percentage van de omzet. Een SLA bewaakt de interne afstemming en kwaliteit. Box 2 Maatwerk per afnemer Bevat ondersteunende en adviserende activiteiten met een structureel karakter die tevens een wezenlijk onderdeel vormen van de basis bedrijfsvoering. Gebieden en bedrijven formuleren hun eigen ondersteuningsbehoefte. De SLA wordt gesloten voor de middellange termijn ( 2 a 3 jaar) en bewaakt de inhoudelijke afstemming en kwaliteit. Box 3 Projectenbureau Bevat projectmatige ondersteuning. Hulpbedrijven Ook de hulpbedrijven, aangestuurd door twee gebiedsdirecteuren, werken voor de gebieden en / of voor één of meerdere bedrijven: flexwerk, zorgadministratie, domotica, transferpunt, bzw intramuraal en bzw extramuraal, uitleen en de zorgcentrale. 11

12 Raad van toezicht Raad van bestuur Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Zuid en West Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraamzorg Tweedelijns Dienstencentrum ZZG ThuisService BV Organogram ZZG zorggroep 2010 Vanaf 1 januari 2011 wijzigt deze organisatiestructuur. Besturingsmodel De gebieden en vooral de bedrijven verschillen van elkaar ten aanzien van klantgroepen, relevante stakeholders, financiering, bedrijfsprocessen, ontwikkelingsniveau, et cetera. Daarom zijn de directeuren integraal verantwoordelijk en bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen binnen het strategisch beleidsplan van ZZG en de gezamenlijk overeengekomen beleidskaders. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt decentraal organiseren wat decentraal kan. Vanaf 2011 wordt de integrale verantwoordelijkheid voor een gebied of bedrijf ook financieel volledig doorvertaald. Elk gebied en bedrijf dient zelfstandig een reëel rendement te maken om enerzijds innovatie te financieren en anderzijds om tegenvallers op te kunnen vangen binnen de eigen begroting. Vanaf 2011 zal bezien worden welk vermogen een directeur moet gaan opbouwen, afhankelijk van het risicoprofiel van het betreffende bedrijfsonderdeel. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden en bedrijven gezamenlijk. Vanaf 1 januari 2011 worden twee programmadirecteuren verantwoordelijk voor de realisatie van de overeengekomen programmadoelstellingen: programma Innovatie Wonen en Zorg en programma Eerste Lijn. De programmadirecteuren sluiten met de gebiedsdirecteuren een contract voor deze beleidsontwikkeling en ondersteuning. Zie voor de personele invulling de Personalia. 12

13 Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument, voor zover van belang voor de verantwoording over 2010: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 Cliëntenraad Verslag cliëntenraad 3.5 Ondernemingsraad Verslag ondernemingsraad 3.6 Interne Bezwaren Commissie FWG Personeel Bezwarencommissie sociaal plan Personeel Geen bijzonderheden Medisch Ethische commissie Kwaliteit MIC commissies Kwaliteit BIG commissie Kwaliteit Geen bijzonderheden BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Maatregelen Kwaliteit Voedingsbeleidsteam Kwaliteit Geen bijzonderheden Infectiepreventiecommissie Kwaliteit Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Geen bijzonderheden Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2009 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast biedt de zorggroep huishoudelijke hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijke verzorging en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog het segment vastgoed aan toegevoegd. 13

14 Locaties met de (erkende) capaciteit 2010 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 24 plaatsen pg verzorging Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteiten pg en som Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging 136 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Boszicht 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 16 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 34 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 156 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Zuid en West De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Park Malderborgh - Zonnebaars De Orangerie Gebied Wijchen en Maas en Waal 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Tweedelijns Dienstencentrum Margriet Irene Dekkerswald Tabel: locaties en capaciteit in plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteit som Erkenningen Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot verpleeghuisarts. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De verpleeghuisarts is opnieuw erkend als opleider. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zijn erkend als opleider. 14

15 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad ZZG zorggroep kent voor de intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (lokale) cliëntenraad. Daarnaast kent ZZG zorggroep naast de centrale cliëntenraad (CCR), per gebied en bedrijf ook gebieds- en bedrijfscliëntenraden. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. Zie bijlage 3 voor de structuur van medezeggenschap cliënten. In september 2010 is de CCR ontbonden. De raad van bestuur is de leden van de CCR zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet, de adviezen en gezamenlijk bereikte resultaten. De beleidsadviesraad (BAR) die op dezelfde dag is geïnstalleerd, is gevormd met kwaliteitszetels. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.5, verslag cliëntenraad. Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een centrale ondernemingsraad (COR). Voor de centrale ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.6, verslag ondernemingsraad. Zowel de cliëntenraden als de ondernemingsraden werken met een jaarlijks toegekend budget. 15

16 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie van ZZG zorggroep Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen helpen. Dat doen wij met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. Uit: Tussen publiek domein en mark ZZG zorggroep onderkent een aantal diensten-doelgroepencombinaties. Afgeleid van de missie van ZZG en voortkomend uit de kernactiviteiten van de oorspronkelijke fusiepartners worden de navolgende kernactiviteiten onderscheiden. Het actuele producten- en dienstenpakket van ZZG zorggroep met een toelichting daarop is te vinden op de website zzgzorggroep.nl. Kernactiviteiten AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging, waaronder o Verpleeghuiszorg thuis o Palliatieve zorg Begeleiding Behandeling, Dagbehandeling Verblijf Dagbesteding incl. vervoer Overige AWBZ prestaties Uitleen zorghulpmiddelen Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijke hulp Thuisbegeleiding Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Overige zorg 123Comfort (Thuiszorgservice) Preventie (Cursussen en bijeenkomsten) Maaltijden Logopedie Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Zorg- en welzijnsspreekuur Domotica (Hulpmiddelen) Zorginfrastructuur o Zorgcentrale o Crisisopvang o TOPplaatsen o Transferpunt 16

17 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. KERNGEGEVENS AWBZ 2010 Cliënten AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG AANTAL/ BEDRAG Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

18 Toelichting Het aantal beschikbare plaatsen (zijnde bedden/plaatsen) is ultimo 2010 gedaald van plaatsen naar plaatsen, hiervan zijn in 2010 voor het eerst 24 VPT plaatsen opgevoerd bij de Zonnebaars. In gebruik genomen en afgestoten capaciteit ultimo 2010 De Meent verzorgingsplaatsen -21 Nieuw Malderborgh verzorgingsplaatsen -68 De Meent verpleeghuisplaatsen 24 Zonnebaars kleinschalig wonen 24 Piushove 2 De Globe 1 Totaal afname beddencapaciteit 38 De opbrengsten in 2010 zijn gestegen naar 125,8 miljoen. Dat is een toename van 3,1% ten opzichte van De groei van het wettelijk budget is verklaarbaar door de toename van extramurale productie (met name persoonlijke verzorging en verpleging) en indexeringen van de intramurale productie. Het aantal intramurale verzorgingsdagen is afgenomen als gevolg van gewijzigde capaciteit. De afname van de overige opbrengsten wordt veroorzaakt door lagere subsidie- en doorberekende huuropbrengsten. Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens Kraamzorg 2010 AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG 2008 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting De kraamzorg heeft in het jaar 2010 een kwalitatief hoogwaardige en ook productieve dienstverlening aan haar klanten kunnen bieden. Het marktaandeel in de regio is gehandhaafd op 76 % en het aantal klanten is stabiel gebleven. De inzet van het aantal uren kraamverzorging bij de klant is in aantal verzorgingsuren ook op een gemiddeld aantal van 40 uur vergelijkbaar gebleven als de jaren 2008 en

19 De inzet van de personele formatie van kraamverzorgende is in het jaar 2010 op niveau gebleven. Kraamzorg Zuid Gelderland is trots op een juist aantal kraamverzorgende in zowel vaste dienst als met een oproepcontract. Met deze formatie is in het hele jaar 2010 aan alle klanten kraamzorg geboden; de klanten hebben kraamzorg en partusassistentie aangeboden gekregen door gekwalificeerd medewerkenden, met een focus op service. De tevredenheid van de klanten is gemeten en uitgedrukt in een tevredenheidcijfer van 8.6. Landelijk is een trend waarneembaar dat de klant van de kraamzorg minder thuis bevalt; een toename van het aantal bevallingen in ziekenhuis of geboortecentra is ook in de regio Nijmegen merkbaar, zie hieronder. Kraamzorg Zuid Gelderland dient haar productie van partusassistentie en het aanbieden van kraamzorg uren te verleggen. In de nabije toekomst zullen deze producten ook op andere locaties geleverd gaan worden. De andere kerngegevens 2010 van de Kraamzorg zijn ten opzichte van 2009 zeer stabiel te noemen en behoeven daarom geen nadere toelichting. KZG-gebied 2009/ *aanname Geboorte Thuis % 22,6 % 20,1 % 18,7 % 14,9 % Ziekenhuis % 76,9 % 79,6 % 81 % 83.9 % Elders % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 1.2 % Thuis bevallen Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de WMO Kerngegevens wmo 2010 AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG 2008 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting Personeel Het aantal personeelsleden is gestegen van 890 naar Dit is een toename van 18,3%. Dit is deels toe te wijzen aan de toename van het aantal uren huishoudelijke verzorging, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door het in dienst nemen van de Alpha-hulpen, zoals wettelijk is voorgeschreven. Bedrijfsopbrengsten De opbrengsten in 2010 zijn gestegen naar 13,5 miljoen. Dat is een toename van 4,7% ten opzichte van De groei is volledig toe te schrijven aan de gerealiseerde volumegroei (uren huishoudelijke verzorging)

20 2.3.3 Werkgebied In 2010 is het werkgebied van ZZG ongewijzigd. ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Druten Beuningen Millingen aan de Rijn West Maas en Waal Ubbergen Wijchen Nijmegen Kranenburg Werkgebied ZZG zorggroep Heumen Groesbeek Locatie 'Wonen met zorg' Mook 20

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie