Jaardocument ZZG zorggroep. op koers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers

2 Inhoud Verslag raad van bestuur Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van ZZG zorggroep Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Beleid samenwerkingsrelaties 21 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risicomanagement en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad - CCR Centrale ondernemingsraad - COR 40 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid ZZG zorggroep Programma Eerste Lijn Programma Innovatie Wonen en Zorg Algemeen beleid Innovatie, domotica ICT beleid ZZG ThuisService BV Kraamzorg Zuid-Gelderland Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Ontwikkeling beleid op thema s verantwoorde zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen Klachten Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 75

3 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 dember Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 decmber Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2010 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 131 Bijlagen 1. Personalia 2. Lijst van afkortingen

4 Verslag raad van bestuur De overheid zoekt naar handvatten om de langdurige zorg toekomstbestendig te organiseren. De wens om de eigen verantwoordelijkheid en de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving te stimuleren, wordt door diverse rapporten 1 onderschreven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid wordt ook in de publicatie Mensenzorg gepropageerd. ZZG zorggroep onderschrijft de analyse die in het rapport Mensenzorg is gemaakt. Dit komt ondermeer tot uiting in de twee programma s die in 2010 zijn ontwikkeld. Focus, kracht en tempo 2010 heeft in het teken gestaan van Focus, kracht en tempo. Onder deze titel is advies gevraagd aan de medezeggenschapsorganen om de organisatieontwikkeling van ZZG een impuls te geven. ZZG bestaat in de huidige vorm nu vijf jaren. De ontwikkelingen in de zorg vormen het begin van een transitie waar ook ZZG zich op moet prepareren. In 2010 is dan ook de vraag beantwoord op welke wijze de organisatie effectief kan inspelen op de veranderende omgevingseisen. ZZG ziet zich gesterkt in haar visie dat de langdurige zorg voor ouderen alleen betaalbaar blijft door een versterking van het oplossend vermogen van burgers, mantelzorgers en professionals in de eerste lijn. De adviesaanvraag Focus, kracht en tempo is door de centrale ondernemingsraad en door de centrale cliëntenraad positief ontvangen. De organisatiestructuur wordt per 1 januari 2011 als volgt aangepast: Nijmegen wordt organisatorisch samengevoegd tot één gebied, aangestuurd door een tweehoofdige directie; Er wordt een programma Eerste lijn opgezet, aangestuurd door een programmadirecteur; Er wordt een programma Innovatie wonen en zorg opgezet, aangestuurd door een programma-directeur. De voorbereidingen voor deze organisatieontwikkeling hebben in de tweede helft van 2010 plaatsgevonden. ZZG beschikt met de programma s over een duidelijke transitie-agenda. In 2010 zijn meer randvoorwaarden ingevuld om de strategie van ZZG zorggroep te realiseren. Zo heeft de gemeenteraad van Groesbeek ingestemd met het bestemmingsplan voor terrein Dekkerswald. In de komende jaren zullen hier het Herstelhotel en Nieuw Wonen Irene worden gerealiseerd, onder verantwoordelijkheid van ZZG. De raad van toezicht heeft ingestemd met de investeringsbeslissing. De raad van bestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Vestia, de rechtsopvolger van SGBB. Hierdoor kunnen 291 woningen op terrein Dekkerswald gebouwd worden en het project Mariëndaal in Groesbeek kan gerealiseerd worden. Eind 2010 zijn de voorbereidingen gestart om terrein Dekkerswald bouwrijp te maken. Vanaf 2011 zal dit terrein tijdelijk veranderen in een bouwput, met de bijbehorende overlast tot gevolg voor bewoners, bezoekers en medewerkers. In 2013 zal het 100-jarig bestaan van Dekkerswald gevierd worden. Tegen die tijd zal duidelijk zijn dat hier een prachtig project wordt gerealiseerd. Voor het Herstelhotel / Expertisecentrum is een tweehoofdige directie aangesteld. De nieuwbouw op terrein Dekkerswald rechtvaardigt de aanstelling van een directeur Bedrijfsvoering naast de medisch directeur. Ook in Wijchen wordt gebouwd; begin 2011 is symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van De (nieuwe) Elsthof. Kraamzorg Zuid Gelderland (KZG) heeft in 2010 onder leiding van een interim directeur een verkenning uitgevoerd van de omgeving en de toekomstmogelijkheden voor de kraamzorg. Begin 2011 besluit de raad van bestuur over de Strategienotitie Uit en Thuis van Kraamzorg Zuid Gelderland. Kraamzorg Zuid Gelderland zal zich gaan ontwikkelen tot een volwaardige partner in de keten van geboortezorg. Met een positie in de keten wordt recht gedaan aan het maatschappelijk belang van de kraamzorg. Ook wordt hiermee de continuïteit van personele inzet van de medewerkers in de kraamzorg in deze regio gewaarborgd. ZZG zorggroep kiest daarmee om de kraamzorg een positie te geven welke recht doet aan de ontwikkelingen in de geboortezorg en met name de ontwikkelingen aan de klantzijde (meer en meer elders bevallen als thuis). De Centrale diensten en de hulpbedrijven van ZZG hebben in 2010 hun producten, diensten en de prijs hiervan meer transparant gemaakt voor de interne afnemers; de bedrijven en gebieden van ZZG. In 2011 zal bezien worden of en op welke wijze de kostprijs van deze diensten verder omlaag kan worden gebracht door de SLA s te differentiëren naar onderscheiden klantgroepen. 1 Zorg voor je gezondheid. Gedrag en gezondheid een nieuwe ordening. (RVZ, 2010); Naar autonomie, verbondenheid en een gezond leven. (ActiZ, 2010); Toekomst zorg thuis (NPCF en STOOM, 2010) 4

5 Medezeggenschap De centrale cliëntenraad heeft in september 2010 de bevoegdheden overgedragen aan de nieuw geïnstalleerde beleidsadviesraad (BAR). De BAR zal in gesprek met de raad van bestuur op strategisch niveau het cliëntperspectief verwoorden. Onverminderd belangrijk is dat op gebieds-/bedrijfs- en lokaal niveau de betreffende cliëntenraden invloed uitoefenen. Eind 2010 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor de ondernemingsraden. De nieuwe ondernemingsraden starten op 1 januari 2011 met hun werkzaamheden. ISO-certificaat behaald ZZG zorggroep en ZZG ThuisService BV hebben in 2010 besloten om over te stappen naar ISO-certificering. ZZG streeft naar taakvolwassen medewerkers die zelfstandig kunnen handelen op basis van wat de klant wil en verwacht, en op basis van eigen vakmanschap en organisatiekaders. Gedetailleerde regelgeving past daar minder bij. Het formuleren van de kritische bedrijfsprocessen per klantgroep en het onderkennen en adequaat beheersen van de inherente risico s binnen deze bedrijfsprocessen biedt nieuwe perspectieven voor de gewenste taakvolwassenheid. Eind 2010 is het ISO-9001 certificaat behaald. In 2011 zal verder vorm gegeven worden aan deze vorm van kwaliteitsen risicomanagement. Risicomanagement De druk op toezichthouders en bestuurders in de zorg wordt door diverse factoren vergroot. De Zorgbrede GovernanceCode scherpt de eisen aan het toezicht houden aan (informatieprotocol, klokkenluiders-regeling); de Inspectie benadrukt in het IGZ-toezichtkader de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg; het compliance-programma van ActiZ belicht de noodzaak van een actief compliancebeleid met self-assessments en verantwoording. Ook op deze omgevingsfactoren dient ZZG adequaat te reageren. In het jaardocument legt de organisatie verantwoording af over het gevoerde risicomanagementbeleid. In 2011 zal hieraan een vervolg worden gegeven. De raad van toezicht heeft uit haar midden per 1 oktober 2010 Wim de Bie benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. De raad van bestuur bedankt Jaap Habicht voor zijn extra inzet als waarnemend voorzitter gedurende enkele maanden. Op directieniveau hebben enkele benoemingen geleid tot een sterk team dat de uitdagingen kan oppakken waar ZZG voor staat; met meer Focus, kracht en tempo. De raad van bestuur ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet en bedankt alle medewerkers en de samenwerkingspartners voor de goede samenwerking en de bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. Dick Herfst Jelle de Visser Voorzitter raad van bestuur Lid raad van bestuur 5

6 1 Hoofdstuk Uitgangspunten van de verslaggeving 6

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening van ZZG zorggroep zijn ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 van ZZG zorggroep wordt op concernniveau verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 van de zorggebieden (Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal), Kraamzorg Zuid-Gelderland, het Herstelhotel en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het Jaardocument 2010 van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2010 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van de genoemde wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Het maatschappelijk verslag (de hoofdstukken 1 tot en met 4) is tot stand gekomen onder de regie van de secretaris van de raad van bestuur, de financial controller, de social controller en de quality-controller. Er zijn bijdragen opgenomen van de gebieds-, bedrijfs- en programmadirecteuren, de centrale diensten, de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control. Gebeurtenissen na het verslagjaar Het Jaardocument gaat over het verslagjaar Voor zover relevant zijn tevens gebeurtenissen vermeld over de periode van 1 januari 2011 tot 1 mei 2011 (het moment van vaststelling van dit verslag) in het verlengde van de ontwikkelingen in Zie ook 7

8 2 Hoofdstuk Profiel van de organisatie 8

9 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende ZZG zorggroep rechtspersonen Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 9

10 2.2 Structuur van ZZG zorggroep Juridische structuur ZZG zorggroep is een stichting met een aantal dochters. Alle dochters, waaronder de vastgoedstichtingen, zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. Vanaf 1 januari 2009 heeft ZZG de activiteiten huishoudelijke hulp geconcentreerd in ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. Deze BV heeft de overeenkomsten met de negen regiogemeenten gesloten. Deelnemingen Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. De raad van bestuur van ZZG maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Samenwerking ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuis-wonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. ZZG zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij de Hagerts) 50% ZZG-Thuisservice BV (huishoudelijke verzorging) 100% PAL4 BV 20% 60% Juridische structuur ZZG zorggroep

11 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. Gebieden ZZG zorggroep kent een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Dit brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden onder leiding van een directeur: gebied Nijmegen Zuid en West; gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong; gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Per 1 januari 2011 wordt Nijmegen organisatorisch samengevoegd tot één verzorgingsgebied met twee directeuren. Bedrijven De specialistische functies zijn in bedrijven ondergebracht, elk onder leiding van een directeur: Kraamzorg; ZZG Herstelhotel en het Expertisecentrum o.l.v. twee directeuren; ZZG ThuisService BV. Ondersteunende diensten Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd, zie het organogram. Onder de directeur Centrale diensten vallen de afdelingen Planning en control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en ontwikkeling; Inkoop en ICT. Om de overhead te verminderen en de klant- en resultaatgerichtheid van de centrale diensten verder te ontwikkelen, wordt gewerkt vanuit boxen die een verschillende financiering kennen: Box 1 Basis Bevat de noodzakelijke activiteiten van de bedrijfsvoering, ZZGbreed verplicht af te nemen producten en diensten. Doorbelasting naar de afnemers vindt plaats via een jaarlijks overeen te komen vast percentage van de omzet. Een SLA bewaakt de interne afstemming en kwaliteit. Box 2 Maatwerk per afnemer Bevat ondersteunende en adviserende activiteiten met een structureel karakter die tevens een wezenlijk onderdeel vormen van de basis bedrijfsvoering. Gebieden en bedrijven formuleren hun eigen ondersteuningsbehoefte. De SLA wordt gesloten voor de middellange termijn ( 2 a 3 jaar) en bewaakt de inhoudelijke afstemming en kwaliteit. Box 3 Projectenbureau Bevat projectmatige ondersteuning. Hulpbedrijven Ook de hulpbedrijven, aangestuurd door twee gebiedsdirecteuren, werken voor de gebieden en / of voor één of meerdere bedrijven: flexwerk, zorgadministratie, domotica, transferpunt, bzw intramuraal en bzw extramuraal, uitleen en de zorgcentrale. 11

12 Raad van toezicht Raad van bestuur Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Zuid en West Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraamzorg Tweedelijns Dienstencentrum ZZG ThuisService BV Organogram ZZG zorggroep 2010 Vanaf 1 januari 2011 wijzigt deze organisatiestructuur. Besturingsmodel De gebieden en vooral de bedrijven verschillen van elkaar ten aanzien van klantgroepen, relevante stakeholders, financiering, bedrijfsprocessen, ontwikkelingsniveau, et cetera. Daarom zijn de directeuren integraal verantwoordelijk en bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen binnen het strategisch beleidsplan van ZZG en de gezamenlijk overeengekomen beleidskaders. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt decentraal organiseren wat decentraal kan. Vanaf 2011 wordt de integrale verantwoordelijkheid voor een gebied of bedrijf ook financieel volledig doorvertaald. Elk gebied en bedrijf dient zelfstandig een reëel rendement te maken om enerzijds innovatie te financieren en anderzijds om tegenvallers op te kunnen vangen binnen de eigen begroting. Vanaf 2011 zal bezien worden welk vermogen een directeur moet gaan opbouwen, afhankelijk van het risicoprofiel van het betreffende bedrijfsonderdeel. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden en bedrijven gezamenlijk. Vanaf 1 januari 2011 worden twee programmadirecteuren verantwoordelijk voor de realisatie van de overeengekomen programmadoelstellingen: programma Innovatie Wonen en Zorg en programma Eerste Lijn. De programmadirecteuren sluiten met de gebiedsdirecteuren een contract voor deze beleidsontwikkeling en ondersteuning. Zie voor de personele invulling de Personalia. 12

13 Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument, voor zover van belang voor de verantwoording over 2010: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht 3.3 Cliëntenraad Verslag cliëntenraad 3.5 Ondernemingsraad Verslag ondernemingsraad 3.6 Interne Bezwaren Commissie FWG Personeel Bezwarencommissie sociaal plan Personeel Geen bijzonderheden Medisch Ethische commissie Kwaliteit MIC commissies Kwaliteit BIG commissie Kwaliteit Geen bijzonderheden BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Maatregelen Kwaliteit Voedingsbeleidsteam Kwaliteit Geen bijzonderheden Infectiepreventiecommissie Kwaliteit Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Geen bijzonderheden Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2009 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast biedt de zorggroep huishoudelijke hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijke verzorging en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog het segment vastgoed aan toegevoegd. 13

14 Locaties met de (erkende) capaciteit 2010 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 24 plaatsen pg verzorging Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteiten pg en som Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging 136 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Boszicht 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 16 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 34 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 156 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Zuid en West De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Park Malderborgh - Zonnebaars De Orangerie Gebied Wijchen en Maas en Waal 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname 110 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Tweedelijns Dienstencentrum Margriet Irene Dekkerswald Tabel: locaties en capaciteit in plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteit som Erkenningen Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot verpleeghuisarts. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De verpleeghuisarts is opnieuw erkend als opleider. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zijn erkend als opleider. 14

15 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad ZZG zorggroep kent voor de intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (lokale) cliëntenraad. Daarnaast kent ZZG zorggroep naast de centrale cliëntenraad (CCR), per gebied en bedrijf ook gebieds- en bedrijfscliëntenraden. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. Zie bijlage 3 voor de structuur van medezeggenschap cliënten. In september 2010 is de CCR ontbonden. De raad van bestuur is de leden van de CCR zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet, de adviezen en gezamenlijk bereikte resultaten. De beleidsadviesraad (BAR) die op dezelfde dag is geïnstalleerd, is gevormd met kwaliteitszetels. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.5, verslag cliëntenraad. Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een centrale ondernemingsraad (COR). Voor de centrale ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.6, verslag ondernemingsraad. Zowel de cliëntenraden als de ondernemingsraden werken met een jaarlijks toegekend budget. 15

16 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Missie van ZZG zorggroep Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen helpen. Dat doen wij met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. Wij willen mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. Uit: Tussen publiek domein en mark ZZG zorggroep onderkent een aantal diensten-doelgroepencombinaties. Afgeleid van de missie van ZZG en voortkomend uit de kernactiviteiten van de oorspronkelijke fusiepartners worden de navolgende kernactiviteiten onderscheiden. Het actuele producten- en dienstenpakket van ZZG zorggroep met een toelichting daarop is te vinden op de website zzgzorggroep.nl. Kernactiviteiten AWBZ functies Persoonlijke verzorging Verpleging, waaronder o Verpleeghuiszorg thuis o Palliatieve zorg Begeleiding Behandeling, Dagbehandeling Verblijf Dagbesteding incl. vervoer Overige AWBZ prestaties Uitleen zorghulpmiddelen Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijke hulp Thuisbegeleiding Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Overige zorg 123Comfort (Thuiszorgservice) Preventie (Cursussen en bijeenkomsten) Maaltijden Logopedie Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Zorg- en welzijnsspreekuur Domotica (Hulpmiddelen) Zorginfrastructuur o Zorgcentrale o Crisisopvang o TOPplaatsen o Transferpunt 16

17 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. KERNGEGEVENS AWBZ 2010 Cliënten AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG AANTAL/ BEDRAG Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

18 Toelichting Het aantal beschikbare plaatsen (zijnde bedden/plaatsen) is ultimo 2010 gedaald van plaatsen naar plaatsen, hiervan zijn in 2010 voor het eerst 24 VPT plaatsen opgevoerd bij de Zonnebaars. In gebruik genomen en afgestoten capaciteit ultimo 2010 De Meent verzorgingsplaatsen -21 Nieuw Malderborgh verzorgingsplaatsen -68 De Meent verpleeghuisplaatsen 24 Zonnebaars kleinschalig wonen 24 Piushove 2 De Globe 1 Totaal afname beddencapaciteit 38 De opbrengsten in 2010 zijn gestegen naar 125,8 miljoen. Dat is een toename van 3,1% ten opzichte van De groei van het wettelijk budget is verklaarbaar door de toename van extramurale productie (met name persoonlijke verzorging en verpleging) en indexeringen van de intramurale productie. Het aantal intramurale verzorgingsdagen is afgenomen als gevolg van gewijzigde capaciteit. De afname van de overige opbrengsten wordt veroorzaakt door lagere subsidie- en doorberekende huuropbrengsten. Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens Kraamzorg 2010 AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG 2008 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting De kraamzorg heeft in het jaar 2010 een kwalitatief hoogwaardige en ook productieve dienstverlening aan haar klanten kunnen bieden. Het marktaandeel in de regio is gehandhaafd op 76 % en het aantal klanten is stabiel gebleven. De inzet van het aantal uren kraamverzorging bij de klant is in aantal verzorgingsuren ook op een gemiddeld aantal van 40 uur vergelijkbaar gebleven als de jaren 2008 en

19 De inzet van de personele formatie van kraamverzorgende is in het jaar 2010 op niveau gebleven. Kraamzorg Zuid Gelderland is trots op een juist aantal kraamverzorgende in zowel vaste dienst als met een oproepcontract. Met deze formatie is in het hele jaar 2010 aan alle klanten kraamzorg geboden; de klanten hebben kraamzorg en partusassistentie aangeboden gekregen door gekwalificeerd medewerkenden, met een focus op service. De tevredenheid van de klanten is gemeten en uitgedrukt in een tevredenheidcijfer van 8.6. Landelijk is een trend waarneembaar dat de klant van de kraamzorg minder thuis bevalt; een toename van het aantal bevallingen in ziekenhuis of geboortecentra is ook in de regio Nijmegen merkbaar, zie hieronder. Kraamzorg Zuid Gelderland dient haar productie van partusassistentie en het aanbieden van kraamzorg uren te verleggen. In de nabije toekomst zullen deze producten ook op andere locaties geleverd gaan worden. De andere kerngegevens 2010 van de Kraamzorg zijn ten opzichte van 2009 zeer stabiel te noemen en behoeven daarom geen nadere toelichting. KZG-gebied 2009/ *aanname Geboorte Thuis % 22,6 % 20,1 % 18,7 % 14,9 % Ziekenhuis % 76,9 % 79,6 % 81 % 83.9 % Elders % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 1.2 % Thuis bevallen Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de WMO Kerngegevens wmo 2010 AANTAL/ BEDRAG 2009 AANTAL/ BEDRAG 2008 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Toelichting Personeel Het aantal personeelsleden is gestegen van 890 naar Dit is een toename van 18,3%. Dit is deels toe te wijzen aan de toename van het aantal uren huishoudelijke verzorging, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door het in dienst nemen van de Alpha-hulpen, zoals wettelijk is voorgeschreven. Bedrijfsopbrengsten De opbrengsten in 2010 zijn gestegen naar 13,5 miljoen. Dat is een toename van 4,7% ten opzichte van De groei is volledig toe te schrijven aan de gerealiseerde volumegroei (uren huishoudelijke verzorging)

20 2.3.3 Werkgebied In 2010 is het werkgebied van ZZG ongewijzigd. ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Druten Beuningen Millingen aan de Rijn West Maas en Waal Ubbergen Wijchen Nijmegen Kranenburg Werkgebied ZZG zorggroep Heumen Groesbeek Locatie 'Wonen met zorg' Mook 20

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Jaardocument 2011 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 7 2.2 Structuur van ZZG zorggroep 7 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2007 Jaarverantwoording Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2 Jaarverantwoording 2007 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL ZORGKANTOOR SUBREGIO NIJMEGEN E.O. Ingangsdatum: 1 januari 2012 Definitie subregio Nijmegen e.o.: Nijmegen (inclusief Lent en Oosterhout), Groesbeek,

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Profiel. tantelouise. Bestuurder

Profiel. tantelouise. Bestuurder Profiel tantelouise Bestuurder 1 TanteLouise Bestuurder Profiel van de stichting Stichting tantelouise is een zorgaanbieder met een compleet dienstenpakket van (specialistische) thuiszorg, (begeleid) wonen,

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo

1 3Jaarrekening Stichting Zorggroep NW-Veluwe. Putterweg GA Ermelo 1 3Jaarrekening 2014 Stichting Zorggroep NW-Veluwe Putterweg 3 3851 GA Ermelo 1 3Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 10.1 Geconsolideerde jaarrekening 10.1.1 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie