Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorblad. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid"

Transcriptie

1 Voorblad Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma

2 Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 2 -

3 Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Programma Inhoud VISIE...4 Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid ONTPLOOIING Onderwijs en Jeugd Zorg en welzijn Inkomen en Participatie Kunst en Cultuur Sport en Recreatie GROEI Economie en Werkgelegenheid Wonen Ruimte voor Groene Groei VRIJHEID Vrijheid en veiligheid Mensenrechten Bestuur en dienstverlening Financiën Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 3 -

4 VISIE D66 is een politieke vereniging die in 1966 is opgericht en dus in 2014 al 48 jaar bestaat. Al die jaren is onze missie ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun eigen land en leven willen inrichten. Vrijzinnigheid is onze inspiratiebron. Democratie zit in onze genen. In de relatie overheid - burger is nog veel te weinig veranderd. Onderhoud aan de democratie is uitgebleven. D66 hecht niet aan gevestigde belangen en structuren. D66 is de vrijdenker van de politiek. Het wordt weer tijd om gevestigde structuren open te breken en nieuwe vormen van directe democratie in te voeren, zodat er ruimte en invloed komt voor mensen. En niet alleen voor de mensen die het toevallig getroffen of goed voor elkaar hebben. Voor iedereen, jong en oud, arm en rijk. Dat is een kwestie van beschaving. D66 wil dat iedereen mee kan doen, dat niemand wordt buitengesloten. De vijf richtingwijzers van D66 D66 hanteert al vele jaren vijf algemene richtingwijzers voor politiek handelen. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Denk en handel internationaal. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Koester de grondrechten en gedeelde waarden. Beloon prestatie en deel de welvaart. Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid Het verkiezingsprogramma van D66 voor de bestuursperiode Ruimte voor Ontplooiing, Groei en Vrijheid is een uitwerking van onze toekomstvisie, vervat in een wensenpakket dat de kracht voor ontplooiing, groei en vrijheid moet stimuleren. Het monistische lokale bestuursstelsel biedt nieuwe kansen om nu meer dan ooit strategische partnerschappen aan te gaan. Een fundamentele voorwaarde daartoe is om hier en daar los te laten en ruimte te geven aan meer onderling vertrouwen; Zo kunnen we ons maatschappelijk kapitaal 'smart' inzetten om onze doelen te bereiken. En dat kost geen geld. Integendeel zelfs. Amsterdam Zuidoost Nergens Anders. Op 1 januari 2013 telde Amsterdam Zuidoost inwoners, verdeeld over huishoudens. Velen komen uit diverse delen van de wereld, waardoor zij het stadsdeel verrijken met een grote diversiteit aan culturen en gebruiken. Eén op de drie Zuidoostenaren is jonger dan 25 jaar. Amsterdam Zuidoost is een rijk, modern, dynamisch, ruimtelijk, groen en werelds stadsdeel. Het straalt vaak van trots, maar worstelt ook met complexe vraagstukken. De uitdaging is om een duurzaam evenwicht te vinden in dit dynamische deel van Amsterdam. Het zich verder te laten ontwikkelen tot een omgeving die unieke kansen biedt voor ontplooiing, groei en vrijheid en dus het beste uit zichzelf te halen. De kern van een veilige, prettige en bloeiende samenleving is dat mensen op een open, goede en constructieve manier met elkaar kunnen leven. Zich in vrijheid kunnen ontplooien, groeien en bloeien. De opgave voor Amsterdam Zuidoost is om ervoor te zorgen dat in de buurten, wijken en gemeenschappen de voorwaarden gunstig zijn, zodat iedereen hier op een prettige manier kan wonen, werken, leren en recreëren en hun talenten zo optimaal mogelijk kan ontplooien. D66 Amsterdam Zuidoost wil zich inzetten om noodzakelijke en gunstige voorwaarden daartoe te helpen scheppen. Het is vervolgens aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder om kansen die er ontstaan zo goed mogelijk te benutten. Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 4 -

5 D66 Amsterdam Zuidoost wil dat iedereen in het stadsdeel zich er thuis voelt. Een plek is waar je aangenaam kunt vertoeven, er ontplooiingskansen zijn, ondernemen toereikend is en kinderen gezond kunnen opgroeien. Een Zuidoost dat in staat is om haar rijkdom aan diversiteit optimaal te benutten. Een uniek stadsdeel waar wonen, werken, leren en recreëren tegelijkertijd mogelijk is. Kortom, een veilige, evenwichtige en inspirerende leef- en werkomgeving. 'Amsterdam Zuidoost - Nergens Anders'. Daarnaast wil D66: Dat elke inwoner van Zuidoost het onderwijs en de zorg krijgt die zij nodig heeft. Het stadsdeel aantrekkelijk is voor grote bedrijven maar ook voor kleine ondernemers om zich te vestigen. Dat schept werkgelegenheid en levendigheid. De ontsluiting en toegankelijkheid wordt verbeterd zodat inwoners en bezoekers niet onnodig afhankelijk zijn maar zich zorgeloos en veilig kunnen verplaatsen. Betrokkenheid en vertrouwen De samenleving wordt gemaakt door haar bewoners en ondernemers. Hun intensieve betrokkenheid bij het oplossen van vraagstukken en het initiëren van voorzieningen is daarbij onontbeerlijk. D66 Amsterdam Zuidoost hecht aan kwalitatieve en gedragen besluitvorming en ziet daarom een leidende rol voor bewoners en ondernemers bij het inrichten van hun leef- en werkomgeving. Zowel op het gebied van veiligheid, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, zorg op maat alsook bij het aanreiken van ideeën voor toereikende voorzieningen, recreatie en sportbeoefening. D66 Amsterdam Zuidoost wil het vertrouwen van de gemeenschap in de politiek vergroten. D66 geeft het vertrouwen en wil dat ook winnen door de belangen en initiatieven van de bewoners en ondernemers op verantwoorde wijze voor het voetlicht te krijgen. Op een serieuze manier als partner van Zuidoostenaren medeverantwoordelijk zijn voor de groei en bloei van dit deel van onze stad Amsterdam. Permanente democratie Politieke Partij Democraten 66 is de formele naam van D66. De partij, opgericht in 1966, om vernieuwing in de politieke arena's te brengen acht permanente democratie, vrij vertaald 'volkskracht', onmisbaar in het openbaar bestuur op landelijk en lokaal niveau. Democratie is voor D66 veel meer dan eens per vier jaar mogen stemmen. Democratie is voor D66 een permanent en elkaar inspirerend proces van meedenken, meebeslissen en meedoen. D66 politici zien het als hun missie volop bereikbaar te zijn en waar mogelijk aanwezig en participerend in het maatschappelijk veld. D66 vindt het belangrijk lokale initiatieven en zelforganisaties te ondersteunen en waar mogelijk baas-in-eigen-buurt te realiseren in Amsterdam Zuidoost. D66 plaatst visies, publicaties, nota's, moties, actuele zaken, discussies op haar websites. D66 informeert en communiceert tevens via Facebook en Twitter. Persoonlijke pagina's van D66'ers zijn volop te vinden op pagina's van het sociale medium Facebook. Meer uitvoerige discussies worden gevoerd op de forumsite Plein66 en in de door D66 georganiseerde D-café's in diverse steden. Ieder die democratie een warm hart toedraagt is er van harte welkom. Programmacreatie Dit programma is een product van programmacommissie, partijbestuur, deelraadfractie en leden van D66. Inspirerende bijdragen zijn geleverd door stadsdeelgenoten middels gesprekken op straat, in ontmoetingsruimten en op het Kwaku Summer Festival Bijdragen werden gehaald uit artikelen in de nieuwsmedia, de informatieverstrekking via radio, tv en internet, uit diverse publicaties en, niet te vergeten, uit de door vele raadsleden om politieke redenen verworpen moties (meer dan 66 totaal) ingediend voor de bestuursperiode 2014 en de verdere toekomst van Amsterdam Zuidoost. Informatie en contact S: E: Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 5 -

6 1. ONTPLOOIING 1.1 Onderwijs en Jeugd Het begint bij onderwijs; kwaliteitsonderwijs op maat! Voor D66 heeft onderwijs topprioriteit. Goed onderwijs is heel belangrijk voor een optimale ontwikkeling en kansen in het leven. Het is een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen en het beste uit zichzelf kan halen. Het is tevens de beste investering voor een economisch gezonde toekomst voor individuen, bedrijven, gemeenten en landen. Eén stad, één opgave, één toekomst! De metropool Amsterdam heeft de ambitie om de kennisstad van Europa te zijn. Amsterdam Zuidoost maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van deze missie. Het Amstel III-gebied biedt vanwege haar bijzondere vestigingsklimaat unieke mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven, waaronder veel internationaal opererende bedrijven. D66 Amsterdam Zuidoost wil meertalig onderwijs actief stimuleren om zo bij te dragen aan de economische doelstellingen van onze stad. De demografische omstandigheden van het stadsdeel bieden een gunstige voedingsbodem voor meertalig onderwijs. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente nauwgezet toezicht houdt op de schoolbesturen en dat ouders goed inzicht hebben in de kwaliteit van scholen. Er moet een einde komen aan de doorgeslagen focus op Cito-resultaten. Er moeten indicatoren ontwikkeld worden die recht doen aan de specifieke Meervoudige Intelligentie van leerlingen (Gardner). D66 kiest voor een kwaliteitsaanpak in samenspraak met de onderwijspartners en vooral de scholen. D66 wil daarom dat er samen met de scholen criteria worden opgesteld om de kwaliteit tussen scholen inzichtelijk te maken. Nu wordt dat voornamelijk op basis van Cito-scores bepaald. Ouders moeten voldoende geïnformeerd zijn over het functioneren van scholen, zodat zij een degelijke keuze voor hun kind kunnen maken. Scholen die kampen met een tekort niet van bovenaf vullen. Populaire scholen moeten de kans krijgen om uit te breiden. Lukt dit niet, dan moeten criteria worden gehanteerd die transparant en eerlijk zijn. D66 wil dat Amsterdamse schoolbesturen voldoen aan de code goed bestuur. D66 vindt dat schoolgebouwen moeten voldoen aan de onderwijskundige, gezondheids- en milieueisen van deze tijd. Renoveren of herbouwen van verouderde scholen heeft prioriteit D66 wil dat de gemeente initiatieven voor vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) in het basisonderwijs moet ondersteunen. In een kosmopolitische stad als Amsterdam is het beheersen van vreemde talen een must. Tweetalig voortgezet onderwijs en tweetalig MBO zijn goed voor Amsterdam. Het vergroot ook de kansen op de arbeidsmarkt. D66 acht aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang. De bestuurscommissie kan niet zelf banen scheppen, maar dient strategische partnerschappen aan te gaan om toekomstbestendige banen te helpen creëren. Meer aandacht voor het ondernemerschap en het runnen van een eigen bedrijf, in het onderwijs en bij de sociale diensten kan de hoge werkloosheid ook in Amsterdam Zuidoost helpen terugdringen. Kortom: Vraag vanuit arbeidsmarkt meer leidend maken voor aanbod onderwijs in het stadsdeel Kinderopvang is volgens D66 een recht. Wereldburgerschap Tolerantie, sociale vaardigheden en kennis van land en volk zijn belangrijke voorwaarden voor goed burgerschap. D66 echter is de enige partij die deze zaken vanuit het mondiale perspectief bekijkt. Wereldburgerschap dient binnen het onderwijs actief gestimuleerd te worden. Interculturele communi- Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 6 -

7 catie kan binnen het onderwijs gestimuleerd worden door middel van projecten en debatten. Deskundigheid rondom dit thema kan bevorderd worden door leerkrachten interculturele (ped)agogische trainingen aan te bieden. Vervolgens zouden samenwerkingsinitiatieven tussen scholen en de wijk, die dialoog als doel hebben, actief ondersteund moeten worden. Bovendien mogen huidskleur, etnische afkomst, geloofsovertuiging, sekse of seksuele oriëntatie nooit een belemmering zijn bij de deelname aan de samenleving. D66 zal zich dan ook nadrukkelijk inzetten drempels weg te nemen en individuele vrijheden te garanderen. Onderwijs draait ook om leraren D66 vindt dat docenten een leven lang moeten blijven leren, in de vorm van bijscholing, kennisdeling en intervisie. Dit is nodig om bij te blijven in een snel veranderende wereld. Daarnaast vindt D66 dat er meer tijd moet zijn voor onderwijs en minder voor (overbodige) vergaderingen, voorschriften en rapportages. Digitale instrumenten en methoden kunnen de werkdruk van leraren verlichten en het onderwijs verbeteren. Praktijkexperts en wetenschappers meer betrekken bij het lokale onderwijs. Leraren mogen nooit geweigerd worden op scholen omdat ze samenleven met een partner van het gelijke geslacht of een andere kleur of afkomst hebben. Een Amsterdams kind heeft recht op scholing die de diversiteit van de wereldstad erkent en de rechtsstaat respecteert. Scholen die dit niet doen moeten hard worden aangepakt. Toezicht op besteding van onderwijsmiddelen D66 vindt dat schoolbesturen zich jaarlijks moeten verantwoorden, met aandacht voor financiële kengetallen. Gelden voor onderwijsdoeleinden moeten geoormerkt worden. Wanbeheer of hoge overheadkosten mogen niet voor de rekening van ouders komen. D66 is voorstander van transparantie in financiën en prestaties van de schoolbesturen. Het is noodzakelijk dat de gemeente een scherper toezicht houdt op de financiële gezondheid van scholen. Financiën De financiën voor het onderwijs komen in eerste instantie vanuit het Ministerie van OCW. Het stadsdeel moet binnen de haar gegeven bevoegdheden en financiële draagkracht zo goed mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, scholieren en studenten. Die bijdragen kunnen liggen op ver uiteenlopende gebieden, zoals een goed ingerichte en beheerde openbare ruimte bij de scholen, hulp bij de huisvesting van leerkrachten, het mogelijk maken van speciale onderwijsvoorzieningen (voorschool, brede school, leerwerktrajecten, studieprojecten in zomer of weekend, huiswerkondersteuning, etc.) en het faciliteren van overleggen tussen allerlei bij het onderwijsveld betrokken instanties en personen. Daarnaast heeft het stadsdeel nog speciale bevoegdheden t.a.v. het openbaar onderwijs. Sturen op kwaliteit D66 vindt sturing vanuit de bestuurscommissie op de kwaliteit van onderwijs van groot belang om gestelde doelen ook daadwerkelijk te halen. Hierdoor kan een zo goed mogelijke bijdrage worden geleverd aan de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het Decentraal Overleg (LOOZO) dat het stadsdeelbestuur voorheen voerde met de schoolbesturen in Zuidoost komt te vervallen vanwege de nieuwe bestuurlijke situatie. D66 pleit vurig voor een decentraal overleg nieuwe stijl tussen de afzonderlijke scholen (Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs) en de bestuurscommissie. Let wel, het gaat hier dus niet om een overleg met de schoolbesturen maar juist met de scholen zelf. Ongeacht de bestuurlijke bevoegdheid dient Zuidoost een signaalfunctie te houden om knelpunten en kansen aanhangig te kunnen maken bij de Gemeente Amsterdam. Ook een overkoepelend beeld van het reguliere onderwijs, de extra onderwijsprojecten, de financieringsbronnen (rijk, provincie, gemeente, stadsdeel, particulier), de controlemogelijkheden op deelname (schoolverzuim) en kwaliteit, en de betrekkingen tussen het onderwijs en daarmee nauw samenhangende aspecten van het jeugdbeleid, zoals opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 7 -

8 komt te kwaliteit ten goede. Een samenhangend beeld van het onderwijs voor Zuidoost dat door alle onderwijsaspecten is ingegeven is van belang. Op dit moment zijn er drie meetlatten waarlangs de kwaliteit van het basisonderwijs wordt gemeten: die volgens het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, die van de score bij de Cito-toets en die, specifiek voor Amsterdam, volgens de, wat nu genoemd wordt, Asscher-norm. Alle drie hebben hun beperkingen. De basisscholen in Zuidoost scoorden in 2009 gemiddeld een Cito-score van 534,2; Zuidoost behoorde daarmee tot de drie laagst scorende stadsdelen van Amsterdam en was ruim onder het Amsterdamse en landelijke gemiddelde (resp. 537,1 en 536,2). Zuidoost scoorde hoog voor wat betreft het aantal leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs; de scores van deze leerlingen tellen niet mee voor de Cito-score van een school. Er zijn toen projecten in gang gezet ter verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs. D66 heeft de voortgang en resultaten van de gemeentelijke en stadsdeelprojecten voor de scholen van Zuidoost nauwgezet gevolgd en niet zelden is D66 in de afgelopen jaren met extra voorstellen gekomen. Het stadsdeel zal ervoor moeten zorgen dat de schoolgebouwen en de schoolomgeving veilig, schoon en inspirerend zijn. Schoon, heel en veilig zijn hierbij de kernwoorden. D66 wenst ook gericht te investeren in de randvoorwaarden die leerkrachten in staat stellen optimaal hun werk te kunnen uitvoeren en die ouders stimuleren deel te nemen aan de onderwijsinstelling. D66 wil dat elke inwoner van Amsterdam Zuidoost optimale kansen krijgt voor ontplooiing. In dat kader is D66 ook groot voorstander van een voortdurende kwaliteitsaanpak van het onderwijs vanuit de specifieke context van een school. Netwerken en doorleren in een ondernemende cultuur voor een succesvolle schoolloopbaan en is cruciaal voor verdere ontplooiing en deugdelijke positie in de samenleving. D66 wil dat de gemeente een actieve rol heeft in het ondersteunen van elk kind. Kinderen zoveel mogelijk onderwijs laten genieten op reguliere scholen. Vanaf augustus 2014 zijn scholen zelfs verplicht om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een plek op school bieden (passend onderwijs). Neemt niet weg dat er speciaal onderwijs mogelijk moet blijven voor kinderen die dat echt nodig hebben. Docenten in het regulier onderwijs moeten worden gefaciliteerd om dit goed vorm te geven (gebouwen, lesmiddelen). Voorschoolse Educatie en wegwerken van achterstanden De kerntaak van het onderwijs bestaat uit het leren rekenen, lezen en schrijven. Er zijn nog te veel huishoudens in het stadsdeel die met een armoedeprobleem te kampen hebben. Vandaar dat we ook in het verleden o.a. gepleit hebben voor budgetteringscursussen, vanaf groep 7 en 8 van het basisonderwijs. D66 wil Leerrecht voor kinderen vanaf 2,5 jaar en ziet voorschoolse educatie als basis voor verdere ontwikkeling en een effectieve voorziening om achterstanden op jonge leeftijd te voorkomen. Hierdoor kunnen talenten ook reeds vroeg worden ontdekt en ontwikkeld. D66 wil daarom ouders stimuleren om hun kinderen deel te laten nemen aan Voorschoolse Educatie (VVE) van hoge kwaliteit. D66 ziet samenhangend flankerend beleid als ondersteuning van het reguliere aanbod, zoals in de vorm van Summer school en weekendschool Talentontwikkeling en Brede scholen D66 is groot voorstander van de concepten talentontwikkeling, brede school en verlengde schooldag, waarbij naast het reguliere onderwijs diensten worden aangeboden als kinderopvang, sport, kunst en cultuureducatie, zorg, etc. Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 8 -

9 D66 vindt het belangrijk om kinderen op school voor te bereiden op een samenleving met culturele verschillen. Het model van de brede school, met extra mogelijkheden voor culturele en sportieve vorming, moet gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid worden. Kennis van de wereld is noodzakelijk voor de cognitieve (vooral taalbeheersing) en algemene ontwikkeling. De brede school laat leerlingen kennis maken met zaken die vaak buiten hun referentiekader liggen. Hier ligt de basis voor talentontwikkeling. Met het oog op de wereldwijde milieuproblematiek en nog in onvoldoende mate kennis op dat gebied, vindt D66 een goede natuur- en milieueducatie noodzakelijk. Een school moet vrijwillig kunnen kiezen of het zich al dan niet wil ontwikkelen tot brede school of school met verlengde schooldag. En ouders kunnen zelf kiezen wat voor school zij voor hun kind wensen. Pluspakketten Het stadsdeel blijft ook straks verantwoordelijk voor zogenoemde pluspakketten in het onderwijs. Dat zijn activiteiten bovenop het reguliere onderwijs. Deze extra inzet is om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren. D66 wenst dat er meer aandacht wordt besteed aan de gezondheid en ontwikkelkansen van kinderen. Zo moet obesitasbestrijding worden meegenomen in lesprogramma's en moeten Summer - en Weekend schools worden aangeboden om enerzijds leerachterstanden tegen te gaan en anderzijds excellentie te stimuleren. Daarnaast zullen de basis - of middelbare school ook sporten als, schoolzwemmen maar ook schoolgolf moeten aanbieden. Wat D66 betreft, mag er niet bezuinigd worden op het vak lichamelijke opvoeding. Dit vak moet door vakleerkrachten gegeven worden en niet door de groepsleerkrachten van het basisonderwijs. Dit vanwege de kwaliteit en het belang van gewichtsbeheersing bij leerlingen. Het gevaar bestaat namelijk dat L.O het kind van de rekening wordt. Tegengaan schooluitval Bij goed onderwijs hoort dat kinderen de school bezoeken. De leerplichtwet dient nageleefd te worden. Ouders moeten blijvend op hun verantwoordelijkheden t.a.v. hun kinderen worden aangesproken door actief contact met de school. In het tegengaan van schooluitval onder jongeren worden vanuit de gemeente leerplichtambtenaren ingezet. D66 vindt dat de inzet van leerplichtambtenaren vaak voorbij gaat aan de lokale situatie. Vaak heeft schooluitval van jongeren ook te maken met de thuissituatie van deze jongeren. D66 vindt dan ook dat het stadsdeel moet zorgen dat er een verbinding wordt gemaakt tussen de inzet van leerplichtambtenaren en het lokale welzijnswerk. Voortijdig schoolverlaten dient met kracht bestreden te worden. Schooluitval heeft het risico dat opgelopen achterstanden niet meer te herstellen zijn en toekomstperspectieven verkleind. Verder kan het talent van laatbloeiers daardoor onvoldoende ingeschat worden en tot zijn recht komen. Onder laatbloeiers zijn kinderen van migranten bovenmatig vertegenwoordigd. Het niet aanboren van die talenten is een gemiste kans voor de samenleving. De ingezette route om schakeltrajecten in te zetten voor zij-instromers en nieuwkomers moet worden voortgezet en aangevuld met maatwerkprojecten gericht op de oudere leeftijdsgroep. Verder zal D66 initiatieven stimuleren die leiden tot vruchtbaar overleg tussen ondermeer ROC's en het lokale bedrijfsleven om aan de regionale vraag op de arbeidsmarkt te voldoen. Deze contacten moeten ook kunnen leiden tot meer stageplaatsen. Stageplekken en aansluiting op de arbeidsmarkt Stage- en leerbaanplekken zijn van cruciaal belang om werkervaring op te doen, praktijkvaardigheden te vergroten en kennis te maken met (potentiële) werkgevers. Met name in het MBO is er een tekort aan stageplekken en goede begeleiding. Indien aan studenten geen goede stage mogelijkheden geboden wordt, zal dit leiden tot een sterk vergrote kans op schooluitval en sociaal maatschappelijke achterstand. D66 vindt dat de bestuurscommissie een stuwende rol moet spelen in het creëren van stageplaatsen, begeleiden van stagiaires door en het actief koppelen van bedrijven en stagiairs; bedrijven aan te spreken op Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def - 9 -

10 maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten slotte moet het wat D66 betreft ook eenvoudiger worden om stage te lopen bij zzp'ers. Coaching projecten D66 ziet coaching trajecten als een belangrijke aanvulling. Te denken valt ook aan het koppelen van jongeren aan wijze senioren en aan deskundigen en de partners die zich in Zuidoost hebben gevestigd of zich nog zullen vestigen. Het mes snijdt aan twee kanten. Deze uitwisseling voorkomt eenzaamheid en verschaft jongeren unieke kans om additionele kennis te vergaren. Daar waar mogelijk wil D66 ook buddy-projecten voor kinderen met een taalachterstand. Schoolpleinen Schoolpleinen zouden niet alleen tijdens schooltijd speelplek moeten bieden aan kinderen. D66 is voor openbaar toegankelijke schoolpleinen die groen, duurzaam, veilig en voor kinderen uitdagend zijn ingericht. Bij planvorming voor herinrichting van schoolpleinen moeten kinderen en hun ouders betrokken worden. Deze speelpleinen kunnen zo een belangrijke rol vervullen in het aanbod van speelplekken in de buurt. Kortom: schoolpleinen verder uitbouwen naar buurtpleinen. Studentenhuisvesting Zuidoost is in trek bij studenten, maar er is nog te weinig aanbod voor vrijetijdsbesteding, om zodoende deze studenten in de wijk bezig te houden. De capaciteit en kwaliteit van de huisvesting moet op peil blijven en betaalbaar zijn. Technasium Het stadsdeel moet zich verplichten aan een haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een Technasium. Leermethodiek: training on the job. Dit instituut moet zich richten op jongeren die juist niet aan bod komen bij het reguliere onderwijs. Jongeren die afhaken bij het reguliere onderwijs, omdat zij daar niet genoeg uitdagingen ervaren. Vaak hebben ze een hoge intelligentie en zijn talentvol maar hebben gewoonweg een andere benadering nodig. De aard van het Technasium is gebaseerd op onderzoek en (technische) innovatie. De jeugd heeft de toekomst Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is wat ons betreft geen loze kreet. Het moet (meer) blijken uit het beleid op het gebied van jeugdzorg, onderwijs en voorzieningen voor de jeugd. Amsterdam Zuidoost biedt een goede toekomst voor de jeugd. De lokale overheid dient daarbij meer dan ooit haar regiefunctie waar te maken bij de overlapping zorg en onderwijs. Bijvoorbeeld met Zorgbreedtecommissies en het tegengaan van obesitas bij jongeren. Jongeren zijn een onlosmakelijk deel van onze samenleving en dienen zich daarin thuis te voelen. Deze doelgroep moet alternatieven geboden worden voor doelloos rondhangen op straat. Jongeren hebben recht op de openbare ruimte, maar niet het alleenrecht. Voorop staat dat alle gebruikers van de openbare ruimte respect en begrip voor elkaar opbrengen en zo bijdragen aan een veilige speel- en leefomgeving. Ten behoeve van de (her-)inrichting van de openbare ruimte zullen specifiek voor jongeren criteria aangelegd worden met betrekking tot ontmoetingsplekken (o.a. buurthuizen, buurtsalons en 'jop's') en overige voorzieningen. Grote groepen kinderen en jongeren in Zuidoost doen het geweldig op school, in (muziek-) cultuur en in de sport. Het overheidsbeleid moet ervoor zorgen dat dit zo blijft en dat kinderen en jongeren die nu nog achterblijven, hun achterstand kunnen wegwerken. We zullen moeten investeren in onze toekomst en dus in de jongeren. We moeten ze steun geven waar ze dat nodig hebben en vrij laten, voor zover mogelijk, waar ze dat willen. Dit vraagt een benadering met en voor jongeren en volgens methoden die Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def

11 aansluiten bij hun belevingswereld. Op die manier zal er ook meer ruimte komen voor ideeën en initiatieven van jongeren. In 2010 waren de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek onder jongeren in Amsterdam Zuidoost met als vraag wat zij nu zelf willen en tegen welke problemen ze aanlopen. De uitkomsten zouden nu nog de basis kunnen vormen voor verdere ontwikkeling van jeugdbeleid. Scholen in Amsterdam Zuidoost moeten op een veilige manier te bereiken zijn voor leerlingen en studenten. Dit vraagt veilige fietsroutes zonder obstakels. Het verlagen van de dreven in Gaasperdam zal ook op die verkeerveiligheid getoetst en beoordeeld moeten worden. Veel van de soft drugs die momenteel door jongeren gebruikt worden komen via de straathandel. Daarom valt niet te controleren op kwaliteit of kwantiteit. Ook brengt deze vorm van handel onwenselijke randverschijnselen met zich mee. Variërend van overlast, die scooters en auto s van de runners veroorzaken in de woonwijken tot aan een grote bedreiging van de gezondheid van de gebruikers. Om die reden is D66 van mening dat de inmiddels vergunde coffeeshop(s) er snel moet(en) komen. Op die wijze zal meer grip ontstaan op kwaliteit en kwantiteit van softdrugs, alsook de overlast en criminele uitwassen in woonwijken aangepakt kunnen worden. Daarnaast wil D66: Een Jongerenservicepunt dat dient te fungeren als algemene wegwijsloket voor jongeren over onderwijs, werk en wonen dat wil zeggen alle activiteiten en oplossingen om de zelfontplooiing te bewerkstelligen. Instellen van een zgn stadsdeeljeugdparlement voor meer politieke inbreng vanuit de jongere inwoners van Amsterdam Zuidoost Certificering en keurmerk voor kinderspeelplaatsen om regelmatig onderhoud en het veilig houden ervan te bevorderen 1.2 Zorg en welzijn D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Ook in het welzijnswerk is dit voor D66 een belangrijk uitgangspunt. D66 wil veel verantwoordelijkheid teruggeven aan de burger en bijdragen aan een samenleving die zo veel als mogelijk zelfredzaam is. D66 wil de zorg afstemmen op de behoefte van degene die het nodig heeft; eigen regie waar het kan en ruimte voor ondersteuning. Als mensen niet in staat zijn zelf te voorzien in hun eigen behoefte wil D66 stimuleren dat netwerken, om personen en gezinnen heen, ondersteuning bieden. En daar waar netwerken de nodige ondersteuning niet kunnen bieden, of netwerken ontbreken, moet men terug kunnen vallen op een vangnet. Kortom, loslaten waar het kan en opvangen waar het moet. Dit betekent allereerst dat D66 initiatieven die een bijdrage leveren aan het welzijn van deze groep ondersteunt. Er zijn steeds meer voorbeelden van dergelijke initiatieven. Bijvoorbeeld het concept Stadsdorp, een netwerk dat bewoners van Amsterdam Zuid hebben opgezet om ouderen in het stadsdeel te helpen met klusjes; leden organiseren activiteiten waarmee vereenzaming of isolatie voorkomen wordt en het netwerk bemiddelt in diensten als grote klussen of thuiszorg. Het concept wordt nu op meerdere plekken in de stad gekopieerd. Ook kan men denken aan buurthuizen die niet door een welzijnsorganisatie gerund worden, maar door bewoners zelf. Hiermee kan de programmering beter aansluiten op de behoefte vanuit de buurt. Sprekende voorbeelden in deze zijn onder meer De Salon in de flat Kikkenstein, GravesteinStudio in Gravestein en de Buurtkamer in Holendrecht. Zorg van rijk naar stad De Nederlandse gezondheidszorg staat voor de grootste reorganisatie en bezuinigingsoperatie uit haar geschiedenis. Het kabinet heeft besloten tot de verschuiving van de functies begeleiding en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de gemeenten, onder de Wet Politiek Partij Democraten 66 - D66 D66 ZO Programma def

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie