ZZG zorggroep Jaardocument 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZZG zorggroep Jaardocument 2009"

Transcriptie

1 ZZG zorggroep Jaardocument 2009

2 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Belanghebbenden Klanten Samenwerkingspartners Overheid en toezichthouders 27 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risico s en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad Centrale ondernemingsraad 45 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid ZZG zorggroep Wenkend perspectief Eerstelijns Ateliers Algemeen beleid Masterplan huisvesting Domotica ICT-beleid ZZG ThuisService BV Kraamzorg, gezinsverzorging en gespecialiseerde verzorging 56

3 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid Stuurgroep Centrale Zorgthema s Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Preventieprogramma s Ketenzorg Dementieketen Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 79 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 134 Bijlagen 1 Personalia 2 Ketenzorg dementie 3 Lijst van afkortingen

4 Verslag raad van bestuur ZZG zorggroep is een organisatie in transitie. De doelen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan Tussen publiek domein en markt zijn in 2009 weer naderbij gekomen. Dat wij op koers liggen en dat ZZG naar onze mening een goede koers gekozen heeft, sterkt ons in onze inspanningen. Dit jaardocument geeft inzicht in de behaalde resultaten in 2009 en kijkt naar de toekomst. In dit verslag benoemen wij de belangrijkste ontwikkelingen in Een wenkend perspectief voor ZZG ZZG zorggroep heeft zich in 2009 sterk gemaakt voor de beweging wijkverplegingindeeerstelijn.nu die zich richt op het herstellen in de eerste lijn van een ongedeelde en samenhangende zorg thuis. Op 5 juni 2009 is het boekje aangeboden Zorg thuis, ongedeeld en samenhangend, een wenkend perspectief aan de staatssecretaris van VWS, mevrouw Bussemaker. In nauwe samenhang met huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders wordt de complexe thuiszorg opnieuw vorm gegeven. ZZG zorggroep heeft in zorgtrajectbegeleiders geworven. De aanpak van dementie is een testcase voor de organisatie van andere aandoeningspecifieke ketens en netwerken, zoals minister Klink voorstaat. ZZG zorggroep is een drijvende kracht achter de Eerstelijns Ateliers in de regio. Met drie huisartsenpraktijken (Lent, Hatert en Malden) en in verbinding met de publieke gezondheidszorg (GGD) wordt nagestreefd om de zorg meer naadloos en samenhangend aan te bieden, zodat minder mensen naar het ziekenhuis of verpleeghuis hoeven te gaan, of minder snel. ZZG zorggroep heeft in het strategisch meerjarenbeleidsplan aangegeven de grootste toegevoegde waarde te zien in de hoogcomplexe zorg. Wij zijn dan ook blij met de toekenning van gelden in het kader van de Motie Hamer / Zichtbare Schakels. Met dit incidentele geld zal in de wijk Hatert in Nijmegen in de komende drie jaren worden geëxperimenteerd met de inzet van twee wijkverpleegkundigen in een beschikbaarheids-functie. De doelstelling in dit experiment is de toegevoegde waarde aan te tonen van een generalistisch werkende wijkverpleegkundige. De teams Stabiele zorg zijn in alle gebieden ingericht. Deze kleine teams kunnen zelfstandig en in overleg met de cliënten de zorg plannen, onder verantwoordelijkheid van de hoogcomplexe teams die gevormd worden. Voor cliënten is het prettig dat men een beperkt aantal zorgverleners in huis krijgt. In een zelfuitvoerend team heeft de professional weer de regie en ZZG zorggroep kan met deze manier van organiseren deze vorm van zorg meer kostendekkend maken. Huisvesting Het huisvestingsbeleid van ZZG zorggroep is gericht op het omvormen van grootschalige voorzieningen naar zorg thuis en kleinschalige woonvormen. Het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg voor mensen met dementie ondersteunt deze beleidsrichting. ZZG zorggroep heeft een aantal projecten op dit gebied in verschillende ontwikkelingsstadia. In 2009 is de Zonnebaars in gebruik genomen. De bewoners van Nieuw Malderborgh zijn veelal verhuisd naar dit nieuwe woonzorgcomplex waar zij zelf een appartement huren. Voor ZZG zorggroep is Nieuw Malderborgh het eerste verzorgingshuis dat letterlijk tegen de vlakte is gegaan. De verandering van verzorgingshuis naar zelfstandig wonen is voor onze cliënten zeer ingrijpend geweest. Een flinke tegenslag in 2009 was de financiële problematiek van SGBB. Met deze woningcorporatie zijn in de afgelopen jaren goede plannen ontwikkeld. De realisatie van het zorghotel, de herontwikkeling van terrein Dekkerswald en de realisatie van Mariëndaal in Groesbeek zijn voor de strategie van ZZG zorggroep zodanig belangrijk, dat in overleg met de raad van toezicht is besloten om hiervoor zelf financiering te zoeken. Toekenning van gelden in het kader van de BouwImpuls maken dit mede mogelijk. 4

5 Organisatieontwikkeling In 2009 is de aangekondigde cultuuromslag in gang gezet. In enkele inspirerende beleidsdagen voor het management is onder de titel ziel en zakelijkheid met elkaar gesproken over de rol van het management en van de professional. Wat is zelfsturing, wat is ondernemen in de zorg? Ook in de werkbezoeken die de raad van bestuur aflegt komen deze vragen aan de orde. De zakelijke zorgdienstverlener die ZZG zorggroep wil worden uit zich in een verzakelijking van de bedrijfsvoering. De centrale diensten hebben een organisatieontwikkeling ingezet om de klant- en resultaatgerichtheid te verbeteren en de toch al lage overhead te minimaliseren. Verschillende bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd. Met de belastingdienst is gewerkt aan horizontaal toezicht. Helaas is in 2009 het besluit genomen om het gezinsteam met ingang van 2010 op te heffen. Met de aanbesteding met de regiogemeenten is overeengekomen dat de zorg voor de opvang van kinderen, verzorging en beperkte ondersteuning bij het opvoeden van kinderen een HH2 indicatie is. Door de lage tarieven voor HH2 (+) is het niet haalbaar om een apart team gezinsverzorgsters te behouden. ZZG zorggroep stopt dus met het in zorg nemen van nieuwe cliënten. Gezinszorgcliënten met een eenvoudige indicatie HH2 of HH2+ worden vanaf 2010 in zorg genomen door ZZG ThuisService. De cliënten met een complexere (begeleidings-) hulpvraag voor gezinnen en ontregelde huishoudens komen bij het team Gespecialiseerde Verzorging (GVZ) in zorg. Het bedrijf Kraamzorg van ZZG zorggroep heeft het afgelopen jaar onderzocht of een fusie met een aantal partijen zinvol is. De partijen waarmee gesproken is (Pantein, Vivent en Thebe), zijn met elkaar echter te groot om te fuseren, volgens de nieuwe regels van de NMa. Vandaar dat de voorgenomen fusie niet doorgaat. In 2010 zal opnieuw bekeken worden welke koers voor Kraamzorg Zuid- Gelderland zinvol en wenselijk is. Wij onderkennen dat de organisatie in 2010 meer focus en meer slagkracht nodig heeft om in het gewenste tempo de strategische doelen voor 2012 te realiseren. Volgend jaar wordt het beleid en zo nodig de organisatiestructuur hierop aangepast. Medezeggenschap cliënten In is de medezeggenschapsstructuur cliënten geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor de lokale-, de gebieds- en de bedrijfscliëntenraden. Daarnaast zal in 2010 de centrale cliëntenraad worden omgevormd tot een beleidsadviesraad voor de raad van bestuur. Financiën Het robuuste financiële beleid van ZZG zorggroep heeft ervoor gezorgd dat 2009 wederom een positief financieel resultaat laat zien. Voor die bedrijfsonderdelen die 2009 niet conform de begroting konden afsluiten zijn maatregelen genomen om in 2010 de structurele verliezen om te buigen. ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep, heeft in de eerste helft van 2009 goede resultaten laten zien. Het resultaat van de klanttevredenheidsmeting was prima, het ziekteverzuim daalde en de financiële resultaten waren goed. Direct daarna werd echter duidelijk dat de herindicaties (HH1 in plaats van HH2) door de gemeenten opnieuw een reorganisatie noodzakelijk maken. Het personeelsbestand en de salarisstructuur van de Thuisservice moeten worden aangepast aan de nieuwe zorgvraag en aan de lagere tarieven die hieruit voortvloeien. Dat betekent dat 2010 een moeilijk jaar zal gaan worden voor de BV. ZZG zorggroep is er veel aan gelegen om deze dienstverlening te behouden, gezien onder andere de signaalfunctie die de medewerkers van de ThuisService vervullen. De waardering die hier vanuit de gemeenten tegenover staat, in de vorm van lagere indicaties en ternauwernood kostendekkende tarieven, blijft een punt van zorg. 5

6 Risico s De restrisico s die ZZG zorggroep onderkent zijn in de kaderbrief 2010 benoemd en van doelstellingen en acties voorzien. Tevreden cliënten, tevreden medewerkers, veiligheid en groene cijfers blijven de succesbepalende factoren voor de (financieel gezonde) continuïteit van ZZG zorggroep. De invoering van de zorgzwaartepakketten wordt benut om de dienstverlening van ZZG zorggroep voor de cliënt glashelder te maken. Met het zorgkantoor (en de zorgverzekeraar) wordt overleg gevoerd over het benutten van de 2% afslag van de maximale NZa tarieven voor het opzetten van ketens en voor specifieke afspraken (zoals innovatie, domotica, zorginfrastructuur). ZZG zorggroep krijgt hierdoor ruimte om te innoveren. Het feit dat het regiobudget minder stijgt dan de stijgende zorgvraag noodzaakt, is een impuls om naar structureel nieuwe wegen te kijken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De verwachtte overheidsmaatregelen in de AWBZ dragen hier natuurlijk aan bij. De gehele branche staat voor een transitiefase die en risicovol en uitdagend is. ZZG zorggroep zal in 2010 werken aan het verder verbeteren van de focus, slagkracht en implementatie van beleid. Mensenzorg, een transitiebeweging In de publicatie Mensenzorg, een transitiebeweging lezen wij een onderbouwing van ons beleid in een maatschappelijke context. De normen en waarden die hier worden beschreven, onderschrijven wij van harte. Mensenzorg biedt nieuwe principes voor bottom-up zorg: mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg. In 2010 willen wij in samenspraak met onze cliënten, medewerkers en met onze samenwerkingspartners aantrekkelijke streefbeelden ontwikkelen voor de zorg en dienstverlening die wij bieden. Om een transitie succesvol te doorlopen, is voor alle vormen van zorg een wenkend perspectief nodig. Gezamenlijk zullen wij dit wenkend perspectief formuleren en nastreven. Voor nu bedanken wij van harte onze medewerkers en de samenwerkingspartners voor de inspanningen en de bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Jelle de Visser Lid raad van bestuur 6

7 Uitgangspunten van de verslaggeving 7

8 Vanaf het verslagjaar 2005 heeft ZZG zorggroep haar maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over ZZG zorggroep heeft als grote maatschappelijke organisatie de ambitie elk jaar een verbetering aan te brengen in de wijze van verslaglegging. Dit jaar is gekozen voor een verbeterslag in de volgende paragrafen: Dialoog met belanghebbenden (2.4.); Verslag raad van toezicht, conform de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (3.1.3.); Risico s en mate van beheersing ( en 4.9). Hiermee loopt ZZG zorggroep ondermeer vooruit op de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 van ZZG zorggroep wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 van de zorggebieden, de Kraamzorg en het Tweedelijns Dienstencentrum van ZZG zorggroep en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het document voldoet aan de eisen van de WTZi met betrekking tot de vermelding van wettelijk verplichte gegevens in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet BOPZ. Ook wordt voldaan aan de Richtlijn 655 inzake de Jaarverslaggeving zorginstellingen. Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van deze wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Aan het maatschappelijke deel van het jaardocument (de hoofdstukken 1 tot en met 4) hebben de gebieds- en bedrijfsdirecteuren, de centrale diensten, de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad een bijdrage geleverd. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control van ZZG zorggroep. De coördinatie van het opstellen van dit jaardocument is gelegd bij de secretaris van de raad van bestuur. 8

9 Profiel van de organisatie 9

10 2.1 Algemene identifi catiegegevens Naam verslagleggende ZZG zorggroep rechtspersonen Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 10

11 2.2 Structuur Juridische structuur ZZG zorggroep is een AWBZ zorgstichting met een aantal dochters. De vastgoedstichtingen zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. In 2008 is een aparte BV voorbereid voor de activiteiten huishoudelijk hulp. ZZG ThuisService BV is een 100% dochter van ZZG zorggroep. Vanaf 1 januari 2009 heeft deze BV de bestaande overeenkomsten met de negen regiogemeenten overgenomen. Vanaf 1 april 2009 heeft de BV de overeenkomsten met de negen regiogemeenten gesloten. Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuiswonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep is: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. ZZG zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij (woonboerderij De Hagert) 11 ZZG ThuisService BV (huishoudelijke hulp) PAL4 BV Juridische structuur ZZG zorggroep vanaf

12 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. ZZG zorggroep heeft in 2007 gekozen voor de gebiedsgebonden benadering van de zorg. Cliënten willen dicht bij huis geholpen worden. Ruim 70% van de zorgvraag is gebiedsgebonden bepaald en wordt ook gebiedsgebonden opgelost. De gebiedsgebonden benadering van de zorg brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden: gebied Nijmegen Zuid en West; gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong; gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Schematisch ziet het organogram van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd onder de directeur Centrale Diensten. De centrale diensten zijn: Planning en control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en ontwikkeling; Inkoop; ICT. Om de overhead te verminderen en de klant- en resultaatgerichtheid van de centrale diensten verder te ontwikkelen, is in 2009 een start gemaakt met de indeling van deze functies in boxen die een verschillende financiering kennen: Box 1 Basis Bevat de noodzakelijke activiteiten van de bedrijfsvoering; ZZG zorggroep breed verplicht af te nemen producten en diensten. Doorbelasting naar de afnemers vindt plaats via een jaarlijks overeen te komen vast percentage van de omzet. Een SLA bewaakt de interne afstemming en kwaliteit. Box 2 Maatwerk per afnemer Bevat ondersteunende en adviserende activiteiten met een structureel karakter die tevens een wezenlijk onderdeel vormen van de basis bedrijfsvoering. Gebieden en bedrijven maken een keuze voor hun eigen behoefte, waarna de optelsom in de begroting komt. De SLA wordt gesloten voor de middellange termijn ( 2 a 3 jaar) en bewaakt de inhoudelijke afstemming en kwaliteit. Box 3 Projectenbureau Het op te zetten projectbureau biedt de kans om samen ontwikkelkracht voor ZZG zorggroep te creëren. Dit maakt het mogelijk om specifieke kennis te ontwikkelen en in huis te houden. Binnen het projectbureau is specifiek aandacht voor de cultuur van werken: klant- en opdrachtgericht, flexibel en kostenbewust. Daarnaast zal dit bureau functioneren als coördinatiepunt voor de inzet van externen (ervaring, volumeafspraken e.d.). Tot slot zijn specialistische functies in de volgende bedrijven ondergebracht: het bedrijf Kraamzorg, gezinsteam en gespecialiseerde verzorging; het Tweedelijns Dienstencentrum en het KBB. 12

13 Raad van toezicht Raad van bestuur Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Zuid en West Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraam Gespecialiseerde verzorging Gezinsteam Tweedelijns Dienstencentrum ZZG ThuisService BV Organogram ZZG zorggroep 2009 Besturingsmodel De organisatiestructuur is ingericht op een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale gebiedsgebonden zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt hierbij: decentraal organiseren wat decentraal kan. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor een gebied of bedrijf en hebben een eigen begroting. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden gezamenlijk. Zie voor de personele invulling de Personalia. 13

14 Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht Cliëntenraad Verslag cliëntenraad 3.3 Ondernemingsraad Verslag ondernemingsraad 3.4 Medisch Ethische commissie - - MIC commissie Kwaliteit en Veiligheid en BIG commissie BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Maatregelen Kwaliteit Kwaliteit Voedingsbeleidsteam Kwaliteit Infectiecommissie Kwaliteit Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2009 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast verricht de zorggroep huishoudelijk hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijk hulp en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog een segment aan toegevoegd: vastgoed. 14

15 Locaties met de (erkende) capaciteit 2009 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend, en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 21 plaatsen verzorging kortdurende opname Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteiten pg en som Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging 136 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Boszicht 99 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 15 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 32 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 147 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Zuid en West De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Nieuw Malderborgh (tot juni 2009) 104 plaatsen verzorging kortdurende opname Park Malderborgh (vanaf juni 2009) De Orangerie 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis 20 plaatsen pg verpleging 56 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname Gebied Wijchen en Maas en Waal De Elsthof 106 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Tweedelijns Dienstencentrum Margriet 126 plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging dagactiviteit som Irene Dekkerswald 30 plaatsen som verpleging 15 Tabel: locaties en capaciteit in 2009 Erkenningen Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot verpleeghuisarts. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De verpleeghuisarts is opnieuw erkend als opleider. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zijn erkend als opleider.

16 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald dat de zorgaanbieder voor elk door hem in stand te houden instelling een cliëntenraad instelt. Conform deze bepaling kent de zorggroep voor al haar intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (lokale) cliëntenraad. Met als uitgangspunt dat de medezeggenschap van zowel het personeel als de cliënten daar behoort te zitten waar door de verantwoordelijken beslissingen genomen worden, kent ZZG zorggroep naast de centrale cliëntenraad (CCR) per gebied en bedrijf (Kraamzorg en ZZG ThuisService BV) ook gebieds- of bedrijfscliëntenraden. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. De centrale cliëntenraad bestaat in het verslagjaar uit dertien leden. Door en uit de cliëntenraden van elk van de gebieden is een lid vanuit de fractie residentieel en een lid vanuit de fractie thuiszorg gekozen. Door en uit de cliëntenraden van elk van de bedrijven zijn twee leden gekozen. De centrale cliëntenraad kent een voorzitter, die niet afkomstig is uit een van de vertegenwoordigende cliëntenraden, maar wel woonachtig is in het werkgebied van ZZG zorggroep. In 2008 is een evaluatie van deze medezeggenschapsstructuur gestart. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de diverse geledingen (centraal, gebieds- en bedrijfsniveau en lokaal niveau). De centrale cliëntenraad zal vanaf 2010 worden omgevormd naar een adviesraad voor de raad van bestuur op cliëntgebonden onderwerpen. De automatische getraptheid vanuit de gebieden en bedrijven zal verdwijnen. De nieuwe adviesraad wordt gevormd met kwaliteitszetels. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.3, verslag cliëntenraad. Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een centrale ondernemingsraad (COR). Voor de centrale ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.4, verslag ondernemingsraad. 16

17 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ZZG zorggroep biedt hulp aan mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen. Dat doet de zorggroep met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. ZZG zorggroep wil mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. De kernactiviteiten van ZZG zorggroep zijn derhalve: verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, reactivering en verblijf wanneer cliënten aangewezen zijn op het wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Ook de huishoudelijke hulp en de kraamzorg behoren tot de kernactiviteiten van ZZG zorggroep. De zorg- en dienstverlening wordt integraal (volledig en alles omvattend) georganiseerd en aangeboden vanuit een gebiedsgebonden organisatie. De zorg- en dienstverlening wordt gegeven vanuit verpleeghuizen, woonzorgcentra, een woonzorgboerderij en vanuit de thuiszorg. In het onderstaande worden de diensten van ZZG zorggroep samengevat. AWBZ functies Huishoudelijk hulp Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Overige AWBZ prestaties Uitleen zorghulpmiddelen Prenatale zorg Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijk hulp Steunpunt mantelzorg Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Diëtetiek 17 Overige zorg Dieetadvisering Thuiszorgservice ZZG zorggroep kent geen privaat gefinancierde activiteiten.

18 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, kraamzorg en WMO. Kerngegevens AWBZ 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

19 Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens Kraamzorg 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens WMO 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

20 2.3.3 Werkgebied ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Druten Beuningen Millingen aan de Rijn West Maas en Waal Ubbergen Wijchen Nijmegen Kranenburg Werkgebied ZZG zorggroep Heumen Groesbeek Locatie 'Wonen met zorg' Mook 20

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Jaardocument 2011 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 7 2.2 Structuur van ZZG zorggroep 7 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2007 Jaarverantwoording Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2 Jaarverantwoording 2007 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Inleiding De Raad van Toezicht van de Stichting Philadelphia Zorg en de daaraan gelieerde organisatie en organisatie-onderdelen,

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL ZORGKANTOOR SUBREGIO NIJMEGEN E.O. Ingangsdatum: 1 januari 2012 Definitie subregio Nijmegen e.o.: Nijmegen (inclusief Lent en Oosterhout), Groesbeek,

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden.

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden. Reglement Raad van Toezicht Stichting Envida Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de toenmalige Stichting Vivre statutair gevestigd te Maastricht, in de vergadering van de raad van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN lid 4 lid 5 1.1 Basis De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie