ZZG zorggroep Jaardocument 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZZG zorggroep Jaardocument 2009"

Transcriptie

1 ZZG zorggroep Jaardocument 2009

2 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Belanghebbenden Klanten Samenwerkingspartners Overheid en toezichthouders 27 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risico s en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad Centrale ondernemingsraad 45 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid ZZG zorggroep Wenkend perspectief Eerstelijns Ateliers Algemeen beleid Masterplan huisvesting Domotica ICT-beleid ZZG ThuisService BV Kraamzorg, gezinsverzorging en gespecialiseerde verzorging 56

3 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid Stuurgroep Centrale Zorgthema s Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Preventieprogramma s Ketenzorg Dementieketen Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 79 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 134 Bijlagen 1 Personalia 2 Ketenzorg dementie 3 Lijst van afkortingen

4 Verslag raad van bestuur ZZG zorggroep is een organisatie in transitie. De doelen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan Tussen publiek domein en markt zijn in 2009 weer naderbij gekomen. Dat wij op koers liggen en dat ZZG naar onze mening een goede koers gekozen heeft, sterkt ons in onze inspanningen. Dit jaardocument geeft inzicht in de behaalde resultaten in 2009 en kijkt naar de toekomst. In dit verslag benoemen wij de belangrijkste ontwikkelingen in Een wenkend perspectief voor ZZG ZZG zorggroep heeft zich in 2009 sterk gemaakt voor de beweging wijkverplegingindeeerstelijn.nu die zich richt op het herstellen in de eerste lijn van een ongedeelde en samenhangende zorg thuis. Op 5 juni 2009 is het boekje aangeboden Zorg thuis, ongedeeld en samenhangend, een wenkend perspectief aan de staatssecretaris van VWS, mevrouw Bussemaker. In nauwe samenhang met huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders wordt de complexe thuiszorg opnieuw vorm gegeven. ZZG zorggroep heeft in zorgtrajectbegeleiders geworven. De aanpak van dementie is een testcase voor de organisatie van andere aandoeningspecifieke ketens en netwerken, zoals minister Klink voorstaat. ZZG zorggroep is een drijvende kracht achter de Eerstelijns Ateliers in de regio. Met drie huisartsenpraktijken (Lent, Hatert en Malden) en in verbinding met de publieke gezondheidszorg (GGD) wordt nagestreefd om de zorg meer naadloos en samenhangend aan te bieden, zodat minder mensen naar het ziekenhuis of verpleeghuis hoeven te gaan, of minder snel. ZZG zorggroep heeft in het strategisch meerjarenbeleidsplan aangegeven de grootste toegevoegde waarde te zien in de hoogcomplexe zorg. Wij zijn dan ook blij met de toekenning van gelden in het kader van de Motie Hamer / Zichtbare Schakels. Met dit incidentele geld zal in de wijk Hatert in Nijmegen in de komende drie jaren worden geëxperimenteerd met de inzet van twee wijkverpleegkundigen in een beschikbaarheids-functie. De doelstelling in dit experiment is de toegevoegde waarde aan te tonen van een generalistisch werkende wijkverpleegkundige. De teams Stabiele zorg zijn in alle gebieden ingericht. Deze kleine teams kunnen zelfstandig en in overleg met de cliënten de zorg plannen, onder verantwoordelijkheid van de hoogcomplexe teams die gevormd worden. Voor cliënten is het prettig dat men een beperkt aantal zorgverleners in huis krijgt. In een zelfuitvoerend team heeft de professional weer de regie en ZZG zorggroep kan met deze manier van organiseren deze vorm van zorg meer kostendekkend maken. Huisvesting Het huisvestingsbeleid van ZZG zorggroep is gericht op het omvormen van grootschalige voorzieningen naar zorg thuis en kleinschalige woonvormen. Het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg voor mensen met dementie ondersteunt deze beleidsrichting. ZZG zorggroep heeft een aantal projecten op dit gebied in verschillende ontwikkelingsstadia. In 2009 is de Zonnebaars in gebruik genomen. De bewoners van Nieuw Malderborgh zijn veelal verhuisd naar dit nieuwe woonzorgcomplex waar zij zelf een appartement huren. Voor ZZG zorggroep is Nieuw Malderborgh het eerste verzorgingshuis dat letterlijk tegen de vlakte is gegaan. De verandering van verzorgingshuis naar zelfstandig wonen is voor onze cliënten zeer ingrijpend geweest. Een flinke tegenslag in 2009 was de financiële problematiek van SGBB. Met deze woningcorporatie zijn in de afgelopen jaren goede plannen ontwikkeld. De realisatie van het zorghotel, de herontwikkeling van terrein Dekkerswald en de realisatie van Mariëndaal in Groesbeek zijn voor de strategie van ZZG zorggroep zodanig belangrijk, dat in overleg met de raad van toezicht is besloten om hiervoor zelf financiering te zoeken. Toekenning van gelden in het kader van de BouwImpuls maken dit mede mogelijk. 4

5 Organisatieontwikkeling In 2009 is de aangekondigde cultuuromslag in gang gezet. In enkele inspirerende beleidsdagen voor het management is onder de titel ziel en zakelijkheid met elkaar gesproken over de rol van het management en van de professional. Wat is zelfsturing, wat is ondernemen in de zorg? Ook in de werkbezoeken die de raad van bestuur aflegt komen deze vragen aan de orde. De zakelijke zorgdienstverlener die ZZG zorggroep wil worden uit zich in een verzakelijking van de bedrijfsvoering. De centrale diensten hebben een organisatieontwikkeling ingezet om de klant- en resultaatgerichtheid te verbeteren en de toch al lage overhead te minimaliseren. Verschillende bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd. Met de belastingdienst is gewerkt aan horizontaal toezicht. Helaas is in 2009 het besluit genomen om het gezinsteam met ingang van 2010 op te heffen. Met de aanbesteding met de regiogemeenten is overeengekomen dat de zorg voor de opvang van kinderen, verzorging en beperkte ondersteuning bij het opvoeden van kinderen een HH2 indicatie is. Door de lage tarieven voor HH2 (+) is het niet haalbaar om een apart team gezinsverzorgsters te behouden. ZZG zorggroep stopt dus met het in zorg nemen van nieuwe cliënten. Gezinszorgcliënten met een eenvoudige indicatie HH2 of HH2+ worden vanaf 2010 in zorg genomen door ZZG ThuisService. De cliënten met een complexere (begeleidings-) hulpvraag voor gezinnen en ontregelde huishoudens komen bij het team Gespecialiseerde Verzorging (GVZ) in zorg. Het bedrijf Kraamzorg van ZZG zorggroep heeft het afgelopen jaar onderzocht of een fusie met een aantal partijen zinvol is. De partijen waarmee gesproken is (Pantein, Vivent en Thebe), zijn met elkaar echter te groot om te fuseren, volgens de nieuwe regels van de NMa. Vandaar dat de voorgenomen fusie niet doorgaat. In 2010 zal opnieuw bekeken worden welke koers voor Kraamzorg Zuid- Gelderland zinvol en wenselijk is. Wij onderkennen dat de organisatie in 2010 meer focus en meer slagkracht nodig heeft om in het gewenste tempo de strategische doelen voor 2012 te realiseren. Volgend jaar wordt het beleid en zo nodig de organisatiestructuur hierop aangepast. Medezeggenschap cliënten In is de medezeggenschapsstructuur cliënten geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor de lokale-, de gebieds- en de bedrijfscliëntenraden. Daarnaast zal in 2010 de centrale cliëntenraad worden omgevormd tot een beleidsadviesraad voor de raad van bestuur. Financiën Het robuuste financiële beleid van ZZG zorggroep heeft ervoor gezorgd dat 2009 wederom een positief financieel resultaat laat zien. Voor die bedrijfsonderdelen die 2009 niet conform de begroting konden afsluiten zijn maatregelen genomen om in 2010 de structurele verliezen om te buigen. ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep, heeft in de eerste helft van 2009 goede resultaten laten zien. Het resultaat van de klanttevredenheidsmeting was prima, het ziekteverzuim daalde en de financiële resultaten waren goed. Direct daarna werd echter duidelijk dat de herindicaties (HH1 in plaats van HH2) door de gemeenten opnieuw een reorganisatie noodzakelijk maken. Het personeelsbestand en de salarisstructuur van de Thuisservice moeten worden aangepast aan de nieuwe zorgvraag en aan de lagere tarieven die hieruit voortvloeien. Dat betekent dat 2010 een moeilijk jaar zal gaan worden voor de BV. ZZG zorggroep is er veel aan gelegen om deze dienstverlening te behouden, gezien onder andere de signaalfunctie die de medewerkers van de ThuisService vervullen. De waardering die hier vanuit de gemeenten tegenover staat, in de vorm van lagere indicaties en ternauwernood kostendekkende tarieven, blijft een punt van zorg. 5

6 Risico s De restrisico s die ZZG zorggroep onderkent zijn in de kaderbrief 2010 benoemd en van doelstellingen en acties voorzien. Tevreden cliënten, tevreden medewerkers, veiligheid en groene cijfers blijven de succesbepalende factoren voor de (financieel gezonde) continuïteit van ZZG zorggroep. De invoering van de zorgzwaartepakketten wordt benut om de dienstverlening van ZZG zorggroep voor de cliënt glashelder te maken. Met het zorgkantoor (en de zorgverzekeraar) wordt overleg gevoerd over het benutten van de 2% afslag van de maximale NZa tarieven voor het opzetten van ketens en voor specifieke afspraken (zoals innovatie, domotica, zorginfrastructuur). ZZG zorggroep krijgt hierdoor ruimte om te innoveren. Het feit dat het regiobudget minder stijgt dan de stijgende zorgvraag noodzaakt, is een impuls om naar structureel nieuwe wegen te kijken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De verwachtte overheidsmaatregelen in de AWBZ dragen hier natuurlijk aan bij. De gehele branche staat voor een transitiefase die en risicovol en uitdagend is. ZZG zorggroep zal in 2010 werken aan het verder verbeteren van de focus, slagkracht en implementatie van beleid. Mensenzorg, een transitiebeweging In de publicatie Mensenzorg, een transitiebeweging lezen wij een onderbouwing van ons beleid in een maatschappelijke context. De normen en waarden die hier worden beschreven, onderschrijven wij van harte. Mensenzorg biedt nieuwe principes voor bottom-up zorg: mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg. In 2010 willen wij in samenspraak met onze cliënten, medewerkers en met onze samenwerkingspartners aantrekkelijke streefbeelden ontwikkelen voor de zorg en dienstverlening die wij bieden. Om een transitie succesvol te doorlopen, is voor alle vormen van zorg een wenkend perspectief nodig. Gezamenlijk zullen wij dit wenkend perspectief formuleren en nastreven. Voor nu bedanken wij van harte onze medewerkers en de samenwerkingspartners voor de inspanningen en de bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Jelle de Visser Lid raad van bestuur 6

7 Uitgangspunten van de verslaggeving 7

8 Vanaf het verslagjaar 2005 heeft ZZG zorggroep haar maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over ZZG zorggroep heeft als grote maatschappelijke organisatie de ambitie elk jaar een verbetering aan te brengen in de wijze van verslaglegging. Dit jaar is gekozen voor een verbeterslag in de volgende paragrafen: Dialoog met belanghebbenden (2.4.); Verslag raad van toezicht, conform de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (3.1.3.); Risico s en mate van beheersing ( en 4.9). Hiermee loopt ZZG zorggroep ondermeer vooruit op de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 van ZZG zorggroep wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 van de zorggebieden, de Kraamzorg en het Tweedelijns Dienstencentrum van ZZG zorggroep en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het document voldoet aan de eisen van de WTZi met betrekking tot de vermelding van wettelijk verplichte gegevens in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet BOPZ. Ook wordt voldaan aan de Richtlijn 655 inzake de Jaarverslaggeving zorginstellingen. Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van deze wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Aan het maatschappelijke deel van het jaardocument (de hoofdstukken 1 tot en met 4) hebben de gebieds- en bedrijfsdirecteuren, de centrale diensten, de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad een bijdrage geleverd. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control van ZZG zorggroep. De coördinatie van het opstellen van dit jaardocument is gelegd bij de secretaris van de raad van bestuur. 8

9 Profiel van de organisatie 9

10 2.1 Algemene identifi catiegegevens Naam verslagleggende ZZG zorggroep rechtspersonen Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 10

11 2.2 Structuur Juridische structuur ZZG zorggroep is een AWBZ zorgstichting met een aantal dochters. De vastgoedstichtingen zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. In 2008 is een aparte BV voorbereid voor de activiteiten huishoudelijk hulp. ZZG ThuisService BV is een 100% dochter van ZZG zorggroep. Vanaf 1 januari 2009 heeft deze BV de bestaande overeenkomsten met de negen regiogemeenten overgenomen. Vanaf 1 april 2009 heeft de BV de overeenkomsten met de negen regiogemeenten gesloten. Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuiswonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep is: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. ZZG zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij (woonboerderij De Hagert) 11 ZZG ThuisService BV (huishoudelijke hulp) PAL4 BV Juridische structuur ZZG zorggroep vanaf

12 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. ZZG zorggroep heeft in 2007 gekozen voor de gebiedsgebonden benadering van de zorg. Cliënten willen dicht bij huis geholpen worden. Ruim 70% van de zorgvraag is gebiedsgebonden bepaald en wordt ook gebiedsgebonden opgelost. De gebiedsgebonden benadering van de zorg brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden: gebied Nijmegen Zuid en West; gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong; gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Schematisch ziet het organogram van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd onder de directeur Centrale Diensten. De centrale diensten zijn: Planning en control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en ontwikkeling; Inkoop; ICT. Om de overhead te verminderen en de klant- en resultaatgerichtheid van de centrale diensten verder te ontwikkelen, is in 2009 een start gemaakt met de indeling van deze functies in boxen die een verschillende financiering kennen: Box 1 Basis Bevat de noodzakelijke activiteiten van de bedrijfsvoering; ZZG zorggroep breed verplicht af te nemen producten en diensten. Doorbelasting naar de afnemers vindt plaats via een jaarlijks overeen te komen vast percentage van de omzet. Een SLA bewaakt de interne afstemming en kwaliteit. Box 2 Maatwerk per afnemer Bevat ondersteunende en adviserende activiteiten met een structureel karakter die tevens een wezenlijk onderdeel vormen van de basis bedrijfsvoering. Gebieden en bedrijven maken een keuze voor hun eigen behoefte, waarna de optelsom in de begroting komt. De SLA wordt gesloten voor de middellange termijn ( 2 a 3 jaar) en bewaakt de inhoudelijke afstemming en kwaliteit. Box 3 Projectenbureau Het op te zetten projectbureau biedt de kans om samen ontwikkelkracht voor ZZG zorggroep te creëren. Dit maakt het mogelijk om specifieke kennis te ontwikkelen en in huis te houden. Binnen het projectbureau is specifiek aandacht voor de cultuur van werken: klant- en opdrachtgericht, flexibel en kostenbewust. Daarnaast zal dit bureau functioneren als coördinatiepunt voor de inzet van externen (ervaring, volumeafspraken e.d.). Tot slot zijn specialistische functies in de volgende bedrijven ondergebracht: het bedrijf Kraamzorg, gezinsteam en gespecialiseerde verzorging; het Tweedelijns Dienstencentrum en het KBB. 12

13 Raad van toezicht Raad van bestuur Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Zuid en West Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraam Gespecialiseerde verzorging Gezinsteam Tweedelijns Dienstencentrum ZZG ThuisService BV Organogram ZZG zorggroep 2009 Besturingsmodel De organisatiestructuur is ingericht op een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale gebiedsgebonden zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt hierbij: decentraal organiseren wat decentraal kan. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor een gebied of bedrijf en hebben een eigen begroting. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden gezamenlijk. Zie voor de personele invulling de Personalia. 13

14 Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht Cliëntenraad Verslag cliëntenraad 3.3 Ondernemingsraad Verslag ondernemingsraad 3.4 Medisch Ethische commissie - - MIC commissie Kwaliteit en Veiligheid en BIG commissie BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Maatregelen Kwaliteit Kwaliteit Voedingsbeleidsteam Kwaliteit Infectiecommissie Kwaliteit Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2009 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast verricht de zorggroep huishoudelijk hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijk hulp en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog een segment aan toegevoegd: vastgoed. 14

15 Locaties met de (erkende) capaciteit 2009 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend, en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 21 plaatsen verzorging kortdurende opname Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteiten pg en som Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging 136 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Boszicht 99 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 15 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 32 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 147 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Zuid en West De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Nieuw Malderborgh (tot juni 2009) 104 plaatsen verzorging kortdurende opname Park Malderborgh (vanaf juni 2009) De Orangerie 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis 20 plaatsen pg verpleging 56 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname Gebied Wijchen en Maas en Waal De Elsthof 106 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Tweedelijns Dienstencentrum Margriet 126 plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging dagactiviteit som Irene Dekkerswald 30 plaatsen som verpleging 15 Tabel: locaties en capaciteit in 2009 Erkenningen Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot verpleeghuisarts. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De verpleeghuisarts is opnieuw erkend als opleider. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zijn erkend als opleider.

16 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald dat de zorgaanbieder voor elk door hem in stand te houden instelling een cliëntenraad instelt. Conform deze bepaling kent de zorggroep voor al haar intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (lokale) cliëntenraad. Met als uitgangspunt dat de medezeggenschap van zowel het personeel als de cliënten daar behoort te zitten waar door de verantwoordelijken beslissingen genomen worden, kent ZZG zorggroep naast de centrale cliëntenraad (CCR) per gebied en bedrijf (Kraamzorg en ZZG ThuisService BV) ook gebieds- of bedrijfscliëntenraden. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. De centrale cliëntenraad bestaat in het verslagjaar uit dertien leden. Door en uit de cliëntenraden van elk van de gebieden is een lid vanuit de fractie residentieel en een lid vanuit de fractie thuiszorg gekozen. Door en uit de cliëntenraden van elk van de bedrijven zijn twee leden gekozen. De centrale cliëntenraad kent een voorzitter, die niet afkomstig is uit een van de vertegenwoordigende cliëntenraden, maar wel woonachtig is in het werkgebied van ZZG zorggroep. In 2008 is een evaluatie van deze medezeggenschapsstructuur gestart. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de diverse geledingen (centraal, gebieds- en bedrijfsniveau en lokaal niveau). De centrale cliëntenraad zal vanaf 2010 worden omgevormd naar een adviesraad voor de raad van bestuur op cliëntgebonden onderwerpen. De automatische getraptheid vanuit de gebieden en bedrijven zal verdwijnen. De nieuwe adviesraad wordt gevormd met kwaliteitszetels. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.3, verslag cliëntenraad. Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een centrale ondernemingsraad (COR). Voor de centrale ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.4, verslag ondernemingsraad. 16

17 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ZZG zorggroep biedt hulp aan mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen. Dat doet de zorggroep met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. ZZG zorggroep wil mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. De kernactiviteiten van ZZG zorggroep zijn derhalve: verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, reactivering en verblijf wanneer cliënten aangewezen zijn op het wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Ook de huishoudelijke hulp en de kraamzorg behoren tot de kernactiviteiten van ZZG zorggroep. De zorg- en dienstverlening wordt integraal (volledig en alles omvattend) georganiseerd en aangeboden vanuit een gebiedsgebonden organisatie. De zorg- en dienstverlening wordt gegeven vanuit verpleeghuizen, woonzorgcentra, een woonzorgboerderij en vanuit de thuiszorg. In het onderstaande worden de diensten van ZZG zorggroep samengevat. AWBZ functies Huishoudelijk hulp Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Overige AWBZ prestaties Uitleen zorghulpmiddelen Prenatale zorg Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijk hulp Steunpunt mantelzorg Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Diëtetiek 17 Overige zorg Dieetadvisering Thuiszorgservice ZZG zorggroep kent geen privaat gefinancierde activiteiten.

18 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, kraamzorg en WMO. Kerngegevens AWBZ 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

19 Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens Kraamzorg 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens WMO 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

20 2.3.3 Werkgebied ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Druten Beuningen Millingen aan de Rijn West Maas en Waal Ubbergen Wijchen Nijmegen Kranenburg Werkgebied ZZG zorggroep Heumen Groesbeek Locatie 'Wonen met zorg' Mook 20

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

het jaar van Ipse de Bruggen

het jaar van Ipse de Bruggen 1 2010 het jaar van Ipse de Bruggen 2 3 J a a r d o c u m e n t 2 0 1 0 I p s e d e B r u g g e n mei 2011 4 5 I n h o u d s o p g a v e 1 Uitgangspunten verslaggeving... 8 Voorwoord raad van bestuur...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie