ZZG zorggroep Jaardocument 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZZG zorggroep Jaardocument 2009"

Transcriptie

1 ZZG zorggroep Jaardocument 2009

2 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Belanghebbenden Klanten Samenwerkingspartners Overheid en toezichthouders 27 3 Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van bestuur Verslag raad van toezicht Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus Risico s en mate van beheersing Wijzigingen in de bedrijfsvoering Centrale cliëntenraad Centrale ondernemingsraad 45 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Strategisch beleid ZZG zorggroep Wenkend perspectief Eerstelijns Ateliers Algemeen beleid Masterplan huisvesting Domotica ICT-beleid ZZG ThuisService BV Kraamzorg, gezinsverzorging en gespecialiseerde verzorging 56

3 4.5 Algemeen kwaliteitsbeleid Stuurgroep Centrale Zorgthema s Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Preventieprogramma s Ketenzorg Dementieketen Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid 79 5 Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 134 Bijlagen 1 Personalia 2 Ketenzorg dementie 3 Lijst van afkortingen

4 Verslag raad van bestuur ZZG zorggroep is een organisatie in transitie. De doelen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan Tussen publiek domein en markt zijn in 2009 weer naderbij gekomen. Dat wij op koers liggen en dat ZZG naar onze mening een goede koers gekozen heeft, sterkt ons in onze inspanningen. Dit jaardocument geeft inzicht in de behaalde resultaten in 2009 en kijkt naar de toekomst. In dit verslag benoemen wij de belangrijkste ontwikkelingen in Een wenkend perspectief voor ZZG ZZG zorggroep heeft zich in 2009 sterk gemaakt voor de beweging wijkverplegingindeeerstelijn.nu die zich richt op het herstellen in de eerste lijn van een ongedeelde en samenhangende zorg thuis. Op 5 juni 2009 is het boekje aangeboden Zorg thuis, ongedeeld en samenhangend, een wenkend perspectief aan de staatssecretaris van VWS, mevrouw Bussemaker. In nauwe samenhang met huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders wordt de complexe thuiszorg opnieuw vorm gegeven. ZZG zorggroep heeft in zorgtrajectbegeleiders geworven. De aanpak van dementie is een testcase voor de organisatie van andere aandoeningspecifieke ketens en netwerken, zoals minister Klink voorstaat. ZZG zorggroep is een drijvende kracht achter de Eerstelijns Ateliers in de regio. Met drie huisartsenpraktijken (Lent, Hatert en Malden) en in verbinding met de publieke gezondheidszorg (GGD) wordt nagestreefd om de zorg meer naadloos en samenhangend aan te bieden, zodat minder mensen naar het ziekenhuis of verpleeghuis hoeven te gaan, of minder snel. ZZG zorggroep heeft in het strategisch meerjarenbeleidsplan aangegeven de grootste toegevoegde waarde te zien in de hoogcomplexe zorg. Wij zijn dan ook blij met de toekenning van gelden in het kader van de Motie Hamer / Zichtbare Schakels. Met dit incidentele geld zal in de wijk Hatert in Nijmegen in de komende drie jaren worden geëxperimenteerd met de inzet van twee wijkverpleegkundigen in een beschikbaarheids-functie. De doelstelling in dit experiment is de toegevoegde waarde aan te tonen van een generalistisch werkende wijkverpleegkundige. De teams Stabiele zorg zijn in alle gebieden ingericht. Deze kleine teams kunnen zelfstandig en in overleg met de cliënten de zorg plannen, onder verantwoordelijkheid van de hoogcomplexe teams die gevormd worden. Voor cliënten is het prettig dat men een beperkt aantal zorgverleners in huis krijgt. In een zelfuitvoerend team heeft de professional weer de regie en ZZG zorggroep kan met deze manier van organiseren deze vorm van zorg meer kostendekkend maken. Huisvesting Het huisvestingsbeleid van ZZG zorggroep is gericht op het omvormen van grootschalige voorzieningen naar zorg thuis en kleinschalige woonvormen. Het stimuleringsprogramma kleinschalige zorg voor mensen met dementie ondersteunt deze beleidsrichting. ZZG zorggroep heeft een aantal projecten op dit gebied in verschillende ontwikkelingsstadia. In 2009 is de Zonnebaars in gebruik genomen. De bewoners van Nieuw Malderborgh zijn veelal verhuisd naar dit nieuwe woonzorgcomplex waar zij zelf een appartement huren. Voor ZZG zorggroep is Nieuw Malderborgh het eerste verzorgingshuis dat letterlijk tegen de vlakte is gegaan. De verandering van verzorgingshuis naar zelfstandig wonen is voor onze cliënten zeer ingrijpend geweest. Een flinke tegenslag in 2009 was de financiële problematiek van SGBB. Met deze woningcorporatie zijn in de afgelopen jaren goede plannen ontwikkeld. De realisatie van het zorghotel, de herontwikkeling van terrein Dekkerswald en de realisatie van Mariëndaal in Groesbeek zijn voor de strategie van ZZG zorggroep zodanig belangrijk, dat in overleg met de raad van toezicht is besloten om hiervoor zelf financiering te zoeken. Toekenning van gelden in het kader van de BouwImpuls maken dit mede mogelijk. 4

5 Organisatieontwikkeling In 2009 is de aangekondigde cultuuromslag in gang gezet. In enkele inspirerende beleidsdagen voor het management is onder de titel ziel en zakelijkheid met elkaar gesproken over de rol van het management en van de professional. Wat is zelfsturing, wat is ondernemen in de zorg? Ook in de werkbezoeken die de raad van bestuur aflegt komen deze vragen aan de orde. De zakelijke zorgdienstverlener die ZZG zorggroep wil worden uit zich in een verzakelijking van de bedrijfsvoering. De centrale diensten hebben een organisatieontwikkeling ingezet om de klant- en resultaatgerichtheid te verbeteren en de toch al lage overhead te minimaliseren. Verschillende bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd. Met de belastingdienst is gewerkt aan horizontaal toezicht. Helaas is in 2009 het besluit genomen om het gezinsteam met ingang van 2010 op te heffen. Met de aanbesteding met de regiogemeenten is overeengekomen dat de zorg voor de opvang van kinderen, verzorging en beperkte ondersteuning bij het opvoeden van kinderen een HH2 indicatie is. Door de lage tarieven voor HH2 (+) is het niet haalbaar om een apart team gezinsverzorgsters te behouden. ZZG zorggroep stopt dus met het in zorg nemen van nieuwe cliënten. Gezinszorgcliënten met een eenvoudige indicatie HH2 of HH2+ worden vanaf 2010 in zorg genomen door ZZG ThuisService. De cliënten met een complexere (begeleidings-) hulpvraag voor gezinnen en ontregelde huishoudens komen bij het team Gespecialiseerde Verzorging (GVZ) in zorg. Het bedrijf Kraamzorg van ZZG zorggroep heeft het afgelopen jaar onderzocht of een fusie met een aantal partijen zinvol is. De partijen waarmee gesproken is (Pantein, Vivent en Thebe), zijn met elkaar echter te groot om te fuseren, volgens de nieuwe regels van de NMa. Vandaar dat de voorgenomen fusie niet doorgaat. In 2010 zal opnieuw bekeken worden welke koers voor Kraamzorg Zuid- Gelderland zinvol en wenselijk is. Wij onderkennen dat de organisatie in 2010 meer focus en meer slagkracht nodig heeft om in het gewenste tempo de strategische doelen voor 2012 te realiseren. Volgend jaar wordt het beleid en zo nodig de organisatiestructuur hierop aangepast. Medezeggenschap cliënten In is de medezeggenschapsstructuur cliënten geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een plan van aanpak voor de lokale-, de gebieds- en de bedrijfscliëntenraden. Daarnaast zal in 2010 de centrale cliëntenraad worden omgevormd tot een beleidsadviesraad voor de raad van bestuur. Financiën Het robuuste financiële beleid van ZZG zorggroep heeft ervoor gezorgd dat 2009 wederom een positief financieel resultaat laat zien. Voor die bedrijfsonderdelen die 2009 niet conform de begroting konden afsluiten zijn maatregelen genomen om in 2010 de structurele verliezen om te buigen. ZZG ThuisService BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep, heeft in de eerste helft van 2009 goede resultaten laten zien. Het resultaat van de klanttevredenheidsmeting was prima, het ziekteverzuim daalde en de financiële resultaten waren goed. Direct daarna werd echter duidelijk dat de herindicaties (HH1 in plaats van HH2) door de gemeenten opnieuw een reorganisatie noodzakelijk maken. Het personeelsbestand en de salarisstructuur van de Thuisservice moeten worden aangepast aan de nieuwe zorgvraag en aan de lagere tarieven die hieruit voortvloeien. Dat betekent dat 2010 een moeilijk jaar zal gaan worden voor de BV. ZZG zorggroep is er veel aan gelegen om deze dienstverlening te behouden, gezien onder andere de signaalfunctie die de medewerkers van de ThuisService vervullen. De waardering die hier vanuit de gemeenten tegenover staat, in de vorm van lagere indicaties en ternauwernood kostendekkende tarieven, blijft een punt van zorg. 5

6 Risico s De restrisico s die ZZG zorggroep onderkent zijn in de kaderbrief 2010 benoemd en van doelstellingen en acties voorzien. Tevreden cliënten, tevreden medewerkers, veiligheid en groene cijfers blijven de succesbepalende factoren voor de (financieel gezonde) continuïteit van ZZG zorggroep. De invoering van de zorgzwaartepakketten wordt benut om de dienstverlening van ZZG zorggroep voor de cliënt glashelder te maken. Met het zorgkantoor (en de zorgverzekeraar) wordt overleg gevoerd over het benutten van de 2% afslag van de maximale NZa tarieven voor het opzetten van ketens en voor specifieke afspraken (zoals innovatie, domotica, zorginfrastructuur). ZZG zorggroep krijgt hierdoor ruimte om te innoveren. Het feit dat het regiobudget minder stijgt dan de stijgende zorgvraag noodzaakt, is een impuls om naar structureel nieuwe wegen te kijken om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De verwachtte overheidsmaatregelen in de AWBZ dragen hier natuurlijk aan bij. De gehele branche staat voor een transitiefase die en risicovol en uitdagend is. ZZG zorggroep zal in 2010 werken aan het verder verbeteren van de focus, slagkracht en implementatie van beleid. Mensenzorg, een transitiebeweging In de publicatie Mensenzorg, een transitiebeweging lezen wij een onderbouwing van ons beleid in een maatschappelijke context. De normen en waarden die hier worden beschreven, onderschrijven wij van harte. Mensenzorg biedt nieuwe principes voor bottom-up zorg: mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg. In 2010 willen wij in samenspraak met onze cliënten, medewerkers en met onze samenwerkingspartners aantrekkelijke streefbeelden ontwikkelen voor de zorg en dienstverlening die wij bieden. Om een transitie succesvol te doorlopen, is voor alle vormen van zorg een wenkend perspectief nodig. Gezamenlijk zullen wij dit wenkend perspectief formuleren en nastreven. Voor nu bedanken wij van harte onze medewerkers en de samenwerkingspartners voor de inspanningen en de bereikte resultaten van Ook de ondernemingsraden en de cliëntenraden bedanken wij voor hun positieve grondhouding en hun adviezen ten aanzien van de strategie van ZZG zorggroep. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Jelle de Visser Lid raad van bestuur 6

7 Uitgangspunten van de verslaggeving 7

8 Vanaf het verslagjaar 2005 heeft ZZG zorggroep haar maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening ingericht volgens het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Het jaardocument, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geeft naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over ZZG zorggroep heeft als grote maatschappelijke organisatie de ambitie elk jaar een verbetering aan te brengen in de wijze van verslaglegging. Dit jaar is gekozen voor een verbeterslag in de volgende paragrafen: Dialoog met belanghebbenden (2.4.); Verslag raad van toezicht, conform de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer (3.1.3.); Risico s en mate van beheersing ( en 4.9). Hiermee loopt ZZG zorggroep ondermeer vooruit op de invoering van de nieuwe Zorgbrede Governance Code Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2009 van ZZG zorggroep wordt verslag gedaan van de activiteiten over de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 van de zorggebieden, de Kraamzorg en het Tweedelijns Dienstencentrum van ZZG zorggroep en van de 100% dochter ZZG ThuisService BV. Wettelijk kader Het van ZZG zorggroep is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverantwoording voor zorginstellingen 2009 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het document voldoet aan de eisen van de WTZi met betrekking tot de vermelding van wettelijk verplichte gegevens in het kader van de Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet BOPZ. Ook wordt voldaan aan de Richtlijn 655 inzake de Jaarverslaggeving zorginstellingen. Het bestuursverslag bij de jaarrekening is door dit jaardocument afgedekt. Door deelname aan het Jaardocument acht ZZG zorggroep zich vrijgesteld van de afzonderlijke verantwoordingsplichten in het kader van deze wetten. In DigiMV (jaarverslagen zorg) is alle voor ZZG zorggroep verplichte informatie weergegeven die voortvloeit uit diverse wettelijke kaders. Proces van totstandkoming Aan het maatschappelijke deel van het jaardocument (de hoofdstukken 1 tot en met 4) hebben de gebieds- en bedrijfsdirecteuren, de centrale diensten, de centrale cliëntenraad en de centrale ondernemingsraad een bijdrage geleverd. Het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de raad van bestuur zijn door deze bestuurlijke organen opgesteld en vastgesteld. De jaarrekening (hoofdstuk 5) is verzorgd door de afdelingen Financiën en Planning en Control van ZZG zorggroep. De coördinatie van het opstellen van dit jaardocument is gelegd bij de secretaris van de raad van bestuur. 8

9 Profiel van de organisatie 9

10 2.1 Algemene identifi catiegegevens Naam verslagleggende ZZG zorggroep rechtspersonen Adres Nijmeegsebaan 29 Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep 10

11 2.2 Structuur Juridische structuur ZZG zorggroep is een AWBZ zorgstichting met een aantal dochters. De vastgoedstichtingen zijn verbonden in een groep, doordat bestuur en toezicht van deze stichtingen dezelfde zijn. De jaarrekeningen worden geconsolideerd. In 2008 is een aparte BV voorbereid voor de activiteiten huishoudelijk hulp. ZZG ThuisService BV is een 100% dochter van ZZG zorggroep. Vanaf 1 januari 2009 heeft deze BV de bestaande overeenkomsten met de negen regiogemeenten overgenomen. Vanaf 1 april 2009 heeft de BV de overeenkomsten met de negen regiogemeenten gesloten. Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 BV te Utrecht. ZZG zorggroep is een van de commanditaire vennoten van de CV MAAT Nijmegen te Nijmegen. Schematisch ziet de juridische structuur van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). ZZG zorggroep verleent: thuiszorg, begeleiding, kraamzorg en, via ZZG ThuisService BV, huishoudelijke hulp aan thuiswonenden in de regio Nijmegen en buurgemeenten; in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen heeft ZZG zorggroep een 18-tal verpleeg- en verzorgingshuizen. In de locaties wordt wonen gecombineerd met verzorging en verpleging. Bij enkele locaties is kortdurende opname mogelijk en/of zijn specifieke dagactiviteiten aanwezig; overige zorg- en dienstverlening van ZZG zorggroep is: domoticazorg, uitleen van hulpmiddelen, dieetadvisering, thuiszorgwinkel en thuiszorgservicepakketten waaronder bemiddeling in gemaks- en zekerheidsdiensten. ZZG zorggroep Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland (vastgoed) Stichting Arcus (vastgoed) Stichting Habicura (vastgoed) Stichting Samenwerking ZZG - Dichterbij (woonboerderij De Hagert) 11 ZZG ThuisService BV (huishoudelijke hulp) PAL4 BV Juridische structuur ZZG zorggroep vanaf

12 Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. ZZG zorggroep heeft in 2007 gekozen voor de gebiedsgebonden benadering van de zorg. Cliënten willen dicht bij huis geholpen worden. Ruim 70% van de zorgvraag is gebiedsgebonden bepaald en wordt ook gebiedsgebonden opgelost. De gebiedsgebonden benadering van de zorg brengt een verdeling van het werkgebied met zich mee in de volgende verzorgingsgebieden: gebied Nijmegen Zuid en West; gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong; gebied Rijk van Nijmegen; gebied Wijchen en Maas en Waal. Schematisch ziet het organogram van ZZG zorggroep er als volgt uit (zie figuur). Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd onder de directeur Centrale Diensten. De centrale diensten zijn: Planning en control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en organisatie (inclusief arbo), Opleidingen; Kwaliteit en ontwikkeling; Inkoop; ICT. Om de overhead te verminderen en de klant- en resultaatgerichtheid van de centrale diensten verder te ontwikkelen, is in 2009 een start gemaakt met de indeling van deze functies in boxen die een verschillende financiering kennen: Box 1 Basis Bevat de noodzakelijke activiteiten van de bedrijfsvoering; ZZG zorggroep breed verplicht af te nemen producten en diensten. Doorbelasting naar de afnemers vindt plaats via een jaarlijks overeen te komen vast percentage van de omzet. Een SLA bewaakt de interne afstemming en kwaliteit. Box 2 Maatwerk per afnemer Bevat ondersteunende en adviserende activiteiten met een structureel karakter die tevens een wezenlijk onderdeel vormen van de basis bedrijfsvoering. Gebieden en bedrijven maken een keuze voor hun eigen behoefte, waarna de optelsom in de begroting komt. De SLA wordt gesloten voor de middellange termijn ( 2 a 3 jaar) en bewaakt de inhoudelijke afstemming en kwaliteit. Box 3 Projectenbureau Het op te zetten projectbureau biedt de kans om samen ontwikkelkracht voor ZZG zorggroep te creëren. Dit maakt het mogelijk om specifieke kennis te ontwikkelen en in huis te houden. Binnen het projectbureau is specifiek aandacht voor de cultuur van werken: klant- en opdrachtgericht, flexibel en kostenbewust. Daarnaast zal dit bureau functioneren als coördinatiepunt voor de inzet van externen (ervaring, volumeafspraken e.d.). Tot slot zijn specialistische functies in de volgende bedrijven ondergebracht: het bedrijf Kraamzorg, gezinsteam en gespecialiseerde verzorging; het Tweedelijns Dienstencentrum en het KBB. 12

13 Raad van toezicht Raad van bestuur Centrale diensten Bestuursstaf Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Nijmegen Zuid en West Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraam Gespecialiseerde verzorging Gezinsteam Tweedelijns Dienstencentrum ZZG ThuisService BV Organogram ZZG zorggroep 2009 Besturingsmodel De organisatiestructuur is ingericht op een gebiedsgebonden benadering van de zorg. Om dicht bij de cliënt te blijven en integrale gebiedsgebonden zorgverlening te kunnen bieden is het uitgangspunt hierbij: decentraal organiseren wat decentraal kan. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor een gebied of bedrijf en hebben een eigen begroting. De directeuren geven elk leiding aan hun gebied of bedrijf, aan een of meerdere stuurgroepen (en nemen hieraan deel) en aan de hulpbedrijven, die werken voor de gebieden gezamenlijk. Zie voor de personele invulling de Personalia. 13

14 Commissies ZZG zorggroep kent een aantal commissies, die deels verslag doen van hun werkzaamheden in dit jaardocument: Naam Zie in jaardocument Hoofdstuk / Paragraaf Auditcommissie RvT Verslag raad van toezicht Governancecommissie RvT Verslag raad van toezicht Cliëntenraad Verslag cliëntenraad 3.3 Ondernemingsraad Verslag ondernemingsraad 3.4 Medisch Ethische commissie - - MIC commissie Kwaliteit en Veiligheid en BIG commissie BIG commissie Bevoegd en Bekwaam Commissie Middelen en Maatregelen Kwaliteit Kwaliteit Voedingsbeleidsteam Kwaliteit Infectiecommissie Kwaliteit Geneesmiddelencommissie Kwaliteit Treasury commissie Financieel beleid 4.9 Commissies ZZG zorggroep 2009 Segmentering ZZG zorggroep verricht haar activiteiten voor het overgrote deel in de sector Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (eerstelijns gezondheidszorg). De bekostiging vindt plaats vanuit de AWBZ. Daarnaast verricht de zorggroep huishoudelijk hulp (WMO) en kraamzorg (zorgverzekeringswet). De segmentering verpleging, verzorging en thuiszorg, huishoudelijk hulp en kraamzorg ligt dan ook voor de hand. ZZG zorggroep heeft daar nog een segment aan toegevoegd: vastgoed. 14

15 Locaties met de (erkende) capaciteit 2009 ZZG zorggroep heeft 18 locaties waar intramurale zorg wordt verleend, en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Gebied Rijk van Nijmegen De Meent 21 plaatsen verzorging kortdurende opname Irene Dekkerswald 60 plaatsen pg verpleging 30 plaatsen som verpleging dagactiviteiten pg en som Mariëndaal 91 plaatsen verzorging kortdurende opname Vijverhof 68 plaatsen pg verpleging 136 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Centrum, Oost en Waalsprong Boszicht 99 plaatsen verzorging kortdurende opname De Globe 15 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging kortdurende opname Piushove 32 plaatsen pg verpleging Sonnehaert 147 plaatsen verzorging kortdurende opname Gebied Nijmegen Zuid en West De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Nieuw Malderborgh (tot juni 2009) 104 plaatsen verzorging kortdurende opname Park Malderborgh (vanaf juni 2009) De Orangerie 24 plaatsen pg verpleging + zorg middels Volledig Pakket Thuis 20 plaatsen pg verpleging 56 plaatsen verzorging dagactiviteit pg kortdurende opname Gebied Wijchen en Maas en Waal De Elsthof 106 plaatsen verzorging kortdurende opname De Hagert 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Tweedelijns Dienstencentrum Margriet 126 plaatsen som verpleging 27 plaatsen pg verpleging dagactiviteit som Irene Dekkerswald 30 plaatsen som verpleging 15 Tabel: locaties en capaciteit in 2009 Erkenningen Verpleeghuis Irene Dekkerswald ontving op 28 januari 2009 opnieuw de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot verpleeghuisarts. De locatie de Doekenborg valt hier ook onder. De verpleeghuisarts is opnieuw erkend als opleider. De erkenning geldt tot 1 maart Margriet heeft een erkenning als opleidingsinrichting voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De specialist ouderengeneeskunde binnen ZZG zijn erkend als opleider.

16 Medezeggenschapsstructuur Cliëntenraad In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald dat de zorgaanbieder voor elk door hem in stand te houden instelling een cliëntenraad instelt. Conform deze bepaling kent de zorggroep voor al haar intramurale locaties (alle verzorgings- en verpleeghuizen) een (lokale) cliëntenraad. Met als uitgangspunt dat de medezeggenschap van zowel het personeel als de cliënten daar behoort te zitten waar door de verantwoordelijken beslissingen genomen worden, kent ZZG zorggroep naast de centrale cliëntenraad (CCR) per gebied en bedrijf (Kraamzorg en ZZG ThuisService BV) ook gebieds- of bedrijfscliëntenraden. Aan de centrale cliëntenraad is het recht op enquête bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam gegeven. De centrale cliëntenraad bestaat in het verslagjaar uit dertien leden. Door en uit de cliëntenraden van elk van de gebieden is een lid vanuit de fractie residentieel en een lid vanuit de fractie thuiszorg gekozen. Door en uit de cliëntenraden van elk van de bedrijven zijn twee leden gekozen. De centrale cliëntenraad kent een voorzitter, die niet afkomstig is uit een van de vertegenwoordigende cliëntenraden, maar wel woonachtig is in het werkgebied van ZZG zorggroep. In 2008 is een evaluatie van deze medezeggenschapsstructuur gestart. Deze evaluatie heeft geresulteerd in een plan van aanpak voor de diverse geledingen (centraal, gebieds- en bedrijfsniveau en lokaal niveau). De centrale cliëntenraad zal vanaf 2010 worden omgevormd naar een adviesraad voor de raad van bestuur op cliëntgebonden onderwerpen. De automatische getraptheid vanuit de gebieden en bedrijven zal verdwijnen. De nieuwe adviesraad wordt gevormd met kwaliteitszetels. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.3, verslag cliëntenraad. Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied c.q. per bedrijf een ondernemingsraad. Ook voor de centrale diensten is een ondernemingsraad ingesteld. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een centrale ondernemingsraad (COR). Voor de centrale ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. Zie voor de werkwijzen en resultaten ook paragraaf 3.4, verslag ondernemingsraad. 16

17 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering ZZG zorggroep biedt hulp aan mensen met een vraag naar ondersteuning bij gezondheids- en maatschappelijke dienstverleningsvragen. Dat doet de zorggroep met een breed aanbod van uitstekende en toegankelijke zorg- en dienstverleningsproducten in samenhang met wonen en welzijn. ZZG zorggroep wil mensen met een vraag naar ondersteuning gedurende hun levensloop zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen en, als dat niet meer mogelijk is, in andere woonvormen verzorgen. De kernactiviteiten van ZZG zorggroep zijn derhalve: verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling, reactivering en verblijf wanneer cliënten aangewezen zijn op het wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Ook de huishoudelijke hulp en de kraamzorg behoren tot de kernactiviteiten van ZZG zorggroep. De zorg- en dienstverlening wordt integraal (volledig en alles omvattend) georganiseerd en aangeboden vanuit een gebiedsgebonden organisatie. De zorg- en dienstverlening wordt gegeven vanuit verpleeghuizen, woonzorgcentra, een woonzorgboerderij en vanuit de thuiszorg. In het onderstaande worden de diensten van ZZG zorggroep samengevat. AWBZ functies Huishoudelijk hulp Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf Overige AWBZ prestaties Uitleen zorghulpmiddelen Prenatale zorg Advies instructie voorlichting WMO/gemeenten Huishoudelijk hulp Steunpunt mantelzorg Zorgverzekeringswet Kraamzorg Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Diëtetiek 17 Overige zorg Dieetadvisering Thuiszorgservice ZZG zorggroep kent geen privaat gefinancierde activiteiten.

18 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg, kraamzorg en WMO. Kerngegevens AWBZ 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

19 Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens Kraamzorg 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten van de kraamzorg Kerngegevens WMO 2009 AANTAL/BEDRAG 2008 AANTAL/BEDRAG Cliënten en productie Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Aantal uren huishoudelijke zorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal Fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

20 2.3.3 Werkgebied ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen die geografisch in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen liggen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Druten Beuningen Millingen aan de Rijn West Maas en Waal Ubbergen Wijchen Nijmegen Kranenburg Werkgebied ZZG zorggroep Heumen Groesbeek Locatie 'Wonen met zorg' Mook 20

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Jaardocument 2011 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 7 2.2 Structuur van ZZG zorggroep 7 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat

Jaarverantwoording. Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2007 Jaarverantwoording Al meer dan 100 jaar zorg, wonen en welzijn op maat 2 Jaarverantwoording 2007 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 7 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O

CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL V&V SUBREGIO NIJMEGEN E.O CRISISPROTOCOL ZORGKANTOOR SUBREGIO NIJMEGEN E.O. Ingangsdatum: 1 januari 2012 Definitie subregio Nijmegen e.o.: Nijmegen (inclusief Lent en Oosterhout), Groesbeek,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT BEGRIPSBEPALINGEN Raad Bestuur Stichting de raad van toezicht van de Stichting voor Protestants

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting St. E lisabe t h R o o s e n d a a l Vastgesteld juli 2015 De Raad van Toezicht van de stichting St. Elisabeth, gevestigd te Roosendaal, In aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel)

Maart 2015 HCG/TK/ES. SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) Maart 2015 HCG/TK/ES SENSIRE LID RAAD VAN TOEZICHT (Financieel-economisch profiel) DE ORGANISATIE Al meer dan 60 jaar is in Oost Nederland actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. ondersteunt

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 Reglement voor Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 HW/ir/1747 TOELICHTING Stichting Versa Welzijn kent op basis

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Welkom. Hans Vos De architect 13 oktober 2010

Welkom. Hans Vos De architect 13 oktober 2010 Welkom Hans Vos De architect 13 oktober 2010 NEVI zorgcongres 2014 Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG zorggroep Programmadirecteur wonen en zorg ZZG zorggroep Lid Kenniscentrum Lectoraat Duurzame Zorg HAN Presentatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie