De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 jaargang 20 / nr 69 / juni 2011 De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk In dit nummer o.a: Integratievisie van minister Donner pag. 3 Groepsleidsters gezocht voor Lize-project pag. 4 Gezondheid en migratie op de Lize Vrouwendag pag. 6 Meer afkortingen maar minder geld pag is het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk. Een jaar waarin vrijwilligers en het werk dat zij belangeloos doen extra onder de aandacht wordt gebracht. Van de vijf miljoen actieve vrijwilligers in Nederland is een deel actief bij migrantenvrijwilligersorganisaties, zo ook Maria Guerra Retamosa (1968), Laura Piñán González (1976) en Yolanda Miranda Palma (1963). Alle drie zijn zij vrijwilliger bij de Federatie van verenigingen van Spaanse migranten in Nederland (FAEEH), een koepelorganisatie van Spaanse verenigingen. Als bestuursleden van de federatie organiseren zij diverse activiteiten op het gebied van onderwijs in eigen taal, welzijn & gezondheid, sociale zekerheid en remigratie. Allemaal om de positie van Spaanse migranten in Nederland te versterken en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

2 De consul dhr. Sáenz de Heredia en mevr. Pin Vega, directeur generaal van het Spaanse ministerie van Arbeid en Immigratie (links op de voorgrond) samen met het bestuur van de FAEEH. Als Laura in 2001 van Valladolid naar Nederland komt doet ze dat voor een stage bij een rozenkwekerij in het kader van haar opleiding tot landbouwingenieur. Gedurende haar verblijf ontmoet ze de man van haar leven ( het was liefde op het eerste gezicht ) en besluit ze in Nederland te blijven. Inmiddels is zij acht jaar betrokken bij de FAEEH, waarvan de eerste vier jaar als vrijwilliger en de laatste vier als secretaris. Yolanda, in Utrecht geboren als dochter van Spaanse gastarbeiders, bezoekt al jarenlang de activiteiten van de FAEEH voordat zij twee jaar geleden tot het bestuur treedt. Met het vele andere vrijwilligerswerk dat zij doet (bij het Astma fonds, de Nierstichting, de Spaanse school in Utrecht en in de vrouwencommissie van Lize), was het geen gemakkelijke opgave om haar voor het bestuur te strikken ( als ik iets doe dan wil ik me voor de volle 100% kunnen inzetten ). Ook Maria, geboren in Cordoba en werkzaam voor de Vrijwilligerscentrale Utrecht, kwam voor de liefde naar Nederland. In eerste instantie koos zij ervoor om de Spaanse gemeenschap in Nederland niet op te zoeken, het leren kennen van de Nederlandse samenleving was haar eerste aandachtspunt. Na verloop van tijd begon het toch te kriebelen ( de Spaanse roots riepen ), en stuurde ze een open sollicitatie naar de FAEEH. Ze is nu vier jaar penningmeester. Wat is je motivatie om je als vrijwilliger in te zetten? Maria: Ik vind het belangrijk om iets te doen voor de mensen en doe het vanuit een behoefte die er bestaat. Vanuit mijn kennis en ervaring heb ik ze wat te bieden en het geeft ontzettend veel voldoening wanneer we een activiteit organiseren en ik zie hoe veel plezier de mensen eraan beleven. Dat geeft een kick en de motivatie. Ik zie het ook niet als werk, het heeft voor mij iets ongewoons om het vrijwilligerswerk te noemen. Deels doe ik het ook voor mezelf. Ik zie het als een investering in mijzelf, net zoals je ook investeert in je vrienden, je relatie en de opvoeding van je kinderen. In die zin beschouw ik het vrijwilligerswerk ook als onderdeel van wie ik ben. Yolanda: Vanuit mijn achtergrond weet ik wat het voor mijn ouders betekende om dingen niet te begrijpen in verband met een taalachterstand, of de weg naar instanties niet te kennen. Door mijn werk bij de FAEEH wil ik een steentje bijdragen en iets terug doen voor de Spaanse gemeenschap. Het kost relatief weinig moeite en de mensen voor wie we het doen hebben er echt iets aan. Ik kan me verplaatsen in de vraag van de mensen omdat het ook de vragen zijn van mijn ouders. Laura: Ik wil graag de mensen die het nodig hebben, helpen om verder te komen. Wanneer je ziet wat het resultaat is van het werk dat je doet, dat de mensen tevreden zijn, dan haal ik daar mijn motivatie en kracht uit. Dan besef ik dat het de moeite waard is geweest om s avonds na werktijd stickers te plakken en mailtjes te sturen. Want je moet bereid zijn er tijd in te steken, en met een gezin en een drukke baan is dat niet altijd even gemakkelijk. De kracht van ons bestuur is wat mij betreft dan ook dat de samenwerking goed is en dat er bereidheid is om taken van elkaar over te nemen. Yolanda: Het doen van vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en vraagt een bepaalde mate van commitment. Het belangrijkste is dat je je vrijwilligerswerk leuk vindt en er plezier aan beleeft. Wanneer ik ergens ja op zeg dan wil ik het goed doen en me maximaal inzetten. Dat vraagt wel om het vinden van een balans en het stellen van grenzen. Dat is elke keer weer een uitdaging want je wilt ook kwaliteit leveren als vrijwilliger en dus doe je je best. Je moet daarbij wel in de gaten houden dat je jezelf niet overbelast. Met het nieuwe beleid brokkelt de ondersteuning aan migrantenzelforganisaties (mzo s) af. Daarnaast is er sprake van vergrijzing onder de vrijwilligers en bezoekers van de organisaties. Merken jullie daar bij de FAEEH iets van? Yolanda: Het bestuur moet wat mij betreft een afspiegeling zijn van de Spaanse gemeenschap. Dat is nu deels zo met bestuurders van de eerste en tweede generatie, en nieuwkomers. Maar we missen bijvoorbeeld jongeren in het bestuur, en dan bij voorkeur mannen want de vrouwen zijn op dit moment in de meerderheid. Maria: Vrijwilligersorganisaties moeten een mentaliteitsverandering ondergaan. Ze moeten zichzelf gaan beschouwen als een bedrijf dat een product of dienst aanbiedt waardoor ze eigen financiën kunnen genereren. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) gaat bij steeds meer bedrijven leven en het zou voor het voortbestaan van vrijwilligersorganisaties goed zijn om hier bij aan te sluiten. Een dergelijke samenwerking levert voor beide partijen iets op. Veel mzo s zullen onvermijdelijk ophouden te bestaan, veel mensen gaan terug naar het land van herkomst en dus zijn er minder bezoekers en vrijwilligers. Laura: Lokale organisaties verkeren op dit moment in een kwetsbare positie en dreigen in de toekomst te verdwijnen. Ik denk dat dit voor ons als landelijke organisatie anders ligt, de nieuwkomers zijn een nieuwe doelgroep die bediend wil worden en dat is een behoefte waarin wij kunnen voorzien. De behoefte aan ontmoeting, een belangrijke functie voor de lokale organisaties, is er nog steeds bij deze groep maar zij vullen die op een andere manier in. De vraag naar informatie echter blijft hetzelfde. Wat zou je missen zonder het vrijwilligerswerk? Laura: Ik zou vooral het contact met de mensen missen en de mogelijkheid om iets voor hen te betekenen. Ook zou ik het contact met Spaanssprekenden missen, dat is voor mij de aantrekkingskracht van de FAEEH. Maria: Het werk met de Spaanse gemeenschap geeft me een thuisgevoel, zonder het vrijwilligerswerk bij de FAEEH zou ik dat missen. Het neemt niet weg dat ik in de toekomst graag in het bestuur van een zogeheten witte organisatie wil plaatsnemen. Ik verwacht dat de werkwijze anders zal zijn en denk dat het een leerzame ervaring is, voor mij maar ook voor de betreffende organisatie. Yolanda: Ik heb een zwak voor het werken met migranten en dan met name de Spaanse migranten, daar ligt voor mij de herkenning. Het dagelijkse leven speelt zich af in de Nederlandse samenleving, het werk dat ik doe voor de Spaanse gemeenschap zorgt voor het evenwicht tussen die twee kanten van mezelf, het vrijwilligerswerk heb ik nodig. // Monica Moreno Diniz Lizebulletin / nr 69 / juni

3 Integratievisie van minister Donner verschenen Het kabinet Rutte heeft op 16 juni zijn langverwachte integratievisie gepresenteerd. In het stuk worden vooral negatieve ervaringen en feiten rond het integratieproces opgesomd. Migranten worden eenzijdig aangewezen als de veroorzakers van maatschappelijk ongewenste verschijnselen en zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor de oplossing daarvan. Een belangrijke verandering is het afschaffen van specifiek integratiebeleid (gericht op bepaalde etnische groepen). Volgens het kabinet is algemeen beleid voldoende om elke burger in Nederland te bereiken. De integratievisie wordt op 29 juni besproken in de Tweede Kamer en zal op 6 juli worden geagendeerd in het Landelijk Overleg Minderheden. Uit het nieuwsbericht van het ministerie van BZK: In het integratiebeleid horen volgens het kabinet de Nederlandse samenleving en de waarden waarop deze berust, centraal te staan. Van mensen die zich in Nederland willen vestigen, wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren aan versterking van de maatschappelijke samenhang en betrokkenheid en burgerschap tonen. Het stellen van eisen aan immigranten is gerechtvaardigd, omdat de samenleving die eisen ook stelt aan de eigen burgers. Dit staat in de brief aan de Tweede Kamer over integratie, binding en burgerschap van minister Donner. Met deze koerswijziging neemt het kabinet afstand van het relativisme dat besloten ligt in het model van de multiculturele samenleving. Een meer verplichtend integratiebeleid is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat onze samenleving uit elkaar groeit, mensen langs elkaar heen gaan leven en uiteindelijk niemand zich meer thuisvoelt in ons land. In zijn brief stelt Donner dat integratie niet de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van degenen die zich in Nederland vestigen. Zo wordt van mensen die hier naar toe komen, verwacht dat ze zelf de taal leren en kennis opdoen van de Nederlandse samenleving. Er wordt geen integratiebeleid meer gevoerd gericht op specifieke groepen. Ook wordt normoverschrijdend en crimineel gedrag bestreden zonder dat afkomst daarbij een rol speelt. Ook gaat Donner ervan uit dat via regulier beleid op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs en wonen elke burger in staat moet zijn om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Een greep uit de plannen - Gemeenten moeten streng optreden tegen personen die hun feitelijke kansen op arbeidsinschakeling belemmeren door hun gedrag of kleding, door korting, intrekking of weigering van de WWB-uitkering. - Het niet slagen voor het inburgeringsexamen, behalve bij bijzondere omstandigheden, leidt tot intrekking van de tijdelijke reguliere verblijfsvergunning. - In de jaren 2011 en 2012 kunnen gemeenten, naast een aanbod voor verplichte inburgeraars, nog een aanbod doen aan vrijwillige inburgeraars, zoals EU-onderdanen (waaronder MOElanders), voor zover hiervoor ruimte is in het gemeentelijk budget. Uitgangspunt is dat gemeenten uiterlijk eind 2013 hun taak met betrekking tot de inburgeringsplichtigen hebben afgerond. - De eigen verantwoordelijkheid van migranten voor het voldoen aan hun inburgeringsplicht wordt ondersteund met een sociaal leenstelsel. - Het kabinet komt met een wetsvoorstel strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang. - Een voorlichtingscampagne gericht op vrije partnerkeuze en het tegengaan van huwelijksdwang is inmiddels van start gegaan. - Verkrijging van het Nederlanderschap vormt de bekroning van integratie. Het kabinet stelt daarom nadere voorwaarden voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Het Nederlanderschap kan bovendien pas definitief worden verkregen indien afstand is gedaan van een of meer andere nationaliteiten waarvan afstand gedaan kan worden. - De Remigratiewet wordt versoberd. - Het kabinet zal deze kabinetsperiode kennis over de positie van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving, effectieve interventies en succesvolle methoden ontwikkelen, beschikbaar stellen en het benutten ervan actief stimuleren bij generieke instellingen. - De specifieke aanpak voor Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse risicojongeren wordt afgebouwd en vervangen door de generieke aanpak van criminele jeugdgroepen en overlastgevende jongeren. In de komende twee jaar zullen alle bekende criminele jeugdgroepen worden aangepakt door gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. De kennis en expertise die in de afgelopen jaren is opgedaan met de specifieke aanpak, zal hierbij worden gebruikt om ervoor te zorgen dat deze nieuwe aanpak de juiste personen bereikt en tot resultaat leidt. - Het kabinet spreekt stakeholders (collega s en maatschappelijke organisaties) aan op hun verantwoordelijkheid, daar waar gebleken is dat generieke instellingen moeilijke groepen onvoldoende weten te bereiken. Migrantengemeenschappen vervullen hierin een belangrijke signaleringsfunctie. - Gemeenten zullen worden ondersteund bij het borgen van specifieke kennis en ervaringen in het generieke beleid. - Het kabinet bekijkt of er onder marktpartijen draagvlak bestaat voor het inkopen van specialistische kennis van zelforganisaties over moeilijk bereikbare groepen, en of (en op welke wijze) het kabinet een dergelijke markt kan faciliteren. - Er wordt bezuinigd op de subsidies van de rijksoverheid gericht op integratie, met uitzondering van de subsidie aan Vluchtelingenwerk. Subsidies gericht op de integratie van specifieke groepen worden in lijn met de aanpak van integratieproblemen via het reguliere beleid beëindigd. Het kabinet zal geen subsidie geven aan organisaties die activiteiten ondernemen die zich tegen de integratie richten. - In lijn met de beëindiging van subsidies voor de integratie van specifieke groepen zullen de subsidies voor de samenwerkingsverbanden van minderheden worden stopgezet. De Wet Overleg Minderhedenbeleid wordt ingetrokken. - Het kabinet komt met een wetsvoorstel om gelaatsbedekkende kleding in de openbare ruimte te verbieden. Meer lezen over mainstreaming : 3 Lizebulletin / nr 69 / juni 2011

4 Toekomst van Lize De bezuinigingen van het kabinet Rutte hebben ook gevolgen voor Lize en de andere zeven samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden. Kortgeleden hebben we bericht gekregen van het ministerie van BZK dat er per 1 januari 2015 géén subsidie meer is voor de samenwerkingsverbanden en dus ook niet meer voor Lize. Dit is een gevolg van de afspraken in het regeerakkoord waarin is vastgelegd dat er geen geld meer is voor specifiek integratiebeleid. Wat er in de komende drie jaar ( ) gebeurt, is nog onduidelijk. Volgens informatie van het ministerie krijgen de LOM-samenwerkingsverbanden in de zomer bericht over de bezuinigingen voor komend jaar. Groepsleidsters gezocht voor Lize-project Lize gaat in september van start met het project Lotgenotencontact vluchtelingenvrouwen uit voormalig Joegoslavië. Voor dit project zijn we op zoek naar vrouwen uit voormalig Joegoslavië die als vrij williger een groep vrouwen willen begeleiden tijdens de cursus Levensboek. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten (om de week) waarin de deelnemers een eigen Levensboek maken. De groeps begeleiders volgen eerst een training om de cursus te kunnen geven. Kijk op de Lize-website voor de profielschets. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Monica Moreno Diniz of telefoon Zoet & Zout wint Appeltje van Oranje! Op dinsdag 17 mei jl. namen Monica Diniz namens Stichting Lize en Karolina Spaíc en Sebo Bakker namens het ZID Theater, een Appeltje van Oranje in ontvangst uit handen van de jarige Prinses Máxima. De feestelijke uitreiking vond plaats op Paleis Noordeinde in de aanwezigheid van Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander. De Appeltjes van Oranje zijn een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. Het thema van dit jaar was Kunst Beweegt. Uit tien genomineerden werden het community art project Zoet & Zout en de initiatieven Shake It! uit Nijmegen en Jong geleerd, jong gebleven uit Groningen als drie winnaars gekozen. Met het project Zoet & Zout brachten Stichting Lize en het ZID Theater wijkbewoners van verschillende culturen en generaties bij elkaar om verhalen en herinneringen uit te wisselen rond feesten en culinaire tradities. Het project werd afgesloten met een kleurrijke voorstelling voor alle wijkbewoners en resulteerde tevens in een boekje waarin de ontwikkelde methodiek is vastgelegd. De jury roemde het project Zoet & Zout vanwege de innovatieve methode om eetrituelen en kunst met elkaar te verbinden. Als belangrijkste effect werd genoemd dat mensen van verschillende generaties en culturen uit Amsterdam West hun talenten ontwikkelen en blijvend deelnemen aan culturele projecten uit de buurt. Ook de intergenerationele aanpak en het kunsteducatieve karakter van het project vielen op. Tenslotte werd de aandacht voor continuïteit van het project geprezen; door de methodiek vast te leggen kan deze op diverse andere plekken in het land worden ingezet en zo nog meer mensen bereiken. Het methodiekboekje is bij Lize te bestellen. Sloveense onderscheiding voor Milena Mulders foto: Roelof Braad Lizebulletin / nr 69 / juni Op zaterdag 26 maart jl. ontving Milena Mulders uit handen van de ambassadeur van Slovenië, Leon Marc, een onderscheiding voor haar verdiensten op het gebied van het verzamelen en beschikbaar maken van documentatie en fotomateriaal van Sloveense migranten in Nederland. Onderdeel van dat materiaal is Milena s in 2009 verschenen boek Met de buik het brood achterna, Mijn Sloveense geschiedenis waarin ze op zoek gaat naar haar Sloveense wortels en tegelijkertijd een document levert over honderd jaar migratiegeschiedenis in Nederland. Milena kreeg de onderscheiding uitgereikt in Heerlen tijdens een feestelijke bijeenkomst voor de Sloveense gemeenschap die inmiddels bestaat uit vier generaties. De ambassadeur prees Milena voor haar persoonlijke bijdrage aan de bewustmaking van het Nederlandse publiek over de Sloveense aanwezigheid in Nederland en wees er op dat de verbanden met het mooie Slovenië aan Limburg een nieuwe economische kans kunnen geven. De middag was georganiseerd door Historisch Goud, de Sloveense ambassade, de Vereniging Vrienden van Slovenië, Lize, het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten en Milena zelf, en stond in het teken van reflectie op vijf jaar onderzoek en het teruggeven van de geschiedenis aan de mensen over wie het gaat. Veel van het door Milena opgespoorde materiaal is terug te vinden op de website van het Historisch Beeldarchief Migranten

5 Grieks filmfestival 2011 In april werd voor de vierde maal in Filmhuis Lumen in Delft een Grieks filmfestival gehouden. Tijdens het vierdaagse festival werden hedendaagse Griekse films getoond met Engelse ondertitels, die door het Griekse filmcentrum beschikbaar werden gesteld. De Griekse Ambassadeur in Nederland, de heer I. Ikonomidis verrichtte op 7 april de officiële opening. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het Griekse pers- en communicatiebureau en de Griekse gemeenschap Den Haag te feliciteren en te bedanken voor de organisatie van het festival. In zijn toespraak merkte hij tevens op dat de Griekse film de laatste jaren een grote vooruitgang meemaakt. Bij de opening was ook mevrouw Olga Sarandopoulou aanwezig, secretaresse van de Raad van Griekse Gemeenschappen in het buitenland (SAE), die een korte toespraak hield, waarbij ze nadruk legde op het belang van dit soort waardevolle culturele initiatieven, die de banden tussen Nederland en Griekenland verstevigen. Het evenement werd met grote interesse door vele Nederlandse bezoekers gevolgd. Een van de vertoonde films was Dead on Time van de twee onafhankelijke filmmakers Andreas Lambropoulos en Kostas Skiftas, die tevens de filmgroep Yerwolves opgericht hebben. De Yerwolves maken deel uit van een groter geheel dat bestaat uit vele verschillende filmploegen die zichzelf Chainfree noemen. Deze groep probeert met een zeer klein budget goede resultaten te boeken met hun films. Filmmaker Kostas Skiftas is net 23 jaar oud. Hij studeerde Animation en Visual Effects in Groot Brittannië. Op zaterdag was hij aanwezig bij de vertoning van zijn film en ging in gesprek met de aanwezige gasten. Op de vraag waarom hebben we in deze tijd een bloei in de Griekse film? antwoordde hij: Waarschijnlijk komt dit door de economische crisis. De jonge mensen gaan niet meer zo vaak naar de bioscoop en de bioscoop moet verschillend zijn van de televisie. Ik vind avonturenfilms interessant, maar er is geen Griekse regisseur die dit soort films maakt. Mijn droom is om avonturenfilms te maken en de special effects kan ik zelf toevoegen, dit is mijn werk. Ik heb ze ook zelf gemaakt in deze korte film. Kostas Skiftas maakte tot dusver twee korte films. De film Crimson Forest van zeven minuten, werd binnen 21 dagen gemaakt voor de competitie Project Philladelphia die elk jaar in de Verenigde Staten gehouden wordt. Griekenland werd vertegenwoordigd met deze film. De film Dead on Time, werd gedraaid in Patras met een budget van 100 euro. Iedereen die meewerkte aan de film deed het vrijwillig. De film kreeg een onderscheiding bij het Festival Sci Fi and Fantasy Rated, voor Beste Korte Film en een prijs voor Beste Internationale Korte Film bij het Clare Valley Film Festival in Australië. Beide films zijn beschikbaar op internet. Leest u tijdschrift Donau al? Portugese vrijwilligers In het kader van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk (EJV 2011) organiseerde de Portugese Federatie Nederland op 29 mei een landelijke bijeenkomst speciaal voor Portugeestalige vrouwen. De bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de Portugese Katholieke Missie Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Open Universiteit uit Lissabon, kon rekenen op ruim 70 bezoekers en had meerdere sprekers uit zowel Portugal als Nederland op het programma staan. Onder andere de voormalige Portugese staatssecretaris voor immigratie, wetenschappers van de Open Universiteit Lissabon en Universiteit Utrecht, spraken over het belang van vrijwilligerswerk en het grote aandeel vrouwen dat zich in zelforganisaties, als mantelzorger en in besturen inzet als vrijwilliger. Het was een zeer succesvolle bijeenkomst die werd afgesloten met een optreden van de Portugese volksdansgroep S. Martinho en een gezamenlijk diner. Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 Donau is het enige Nederlandse tijdschrift over Midden- en Zuidoost-Europa. Donau telt 96 pagina s en staat boordevol met boeiende achtergrondartikelen, interviews, boekfragmenten, (beeld)reportages en recensies, geschreven door deskundigen en goed ingewijde journalisten. In nummer 1 van 2011 vindt u een artikel over de Turkse investeringen in de westelijke Balkan. En verhaalt Tsjechisch politiek commentator Jiri Pehe over het gebrek aan democratische cultuur in de postcommunistische landen. In het themadeel kijken we wat de Donau betekent voor de landen aan haar oevers. En dan blijkt dat koks in Belgrado soep koken met Donauwater, dat Bulgaren en Roemenen elkaar nauwelijks kennen en het grensgebied van Kroatië en Servië een oase van rust is. 5 Lizebulletin / nr 69 / juni 2011

6 van belang de arts volledig te informeren, mee te denken over mogelijke oplossingen en door te vragen als iets niet duidelijk is. De vrouwen oefenden een gesprek in een rollenspel. Gezondheid en migratie op de Lize Vrouwendag Wat doet migratie eigenlijk met de gezondheid van de migrant? Welke invloed heeft migratie op het welbevinden van de migrerende vrouw in het bijzonder? Welke verschillen in gezondheid zijn er tussen migranten en niet-migranten? Waar lopen migranten zoal tegen aan als het gaat om het vragen van hulp en zorg? En wat kun je zelf doen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen? Op deze en andere vragen probeerde Lize een antwoord te vinden tijdens de Vrouwendag die op zondag 29 mei plaatsvond. Annechien Limburg-Okken, psychiater bij onder andere GGZ Altrecht in Utrecht, verzorgde de eerste inleiding. Hierin schetste zij de vier fasen die iemand doorloopt wanneer hij of zij iets ingrijpends meemaakt, in dit geval migratie. De eerste fase is de fase van overleven. In deze fase staat basale oriëntatie op de nieuwe omgeving centraal; het zoeken van informatie, het leren van de taal, kennismaking met verschillende instanties. In de tweede fase, leven, staan handelen en beslissen centraal. De focus ligt op de omgeving, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In de derde fase, beleven, komt de migrant eindelijk toe aan zichzelf en is er ruimte voor de eigen gevoelens en gedachten. Dit is een kwetsbare fase waarin eenzaamheid, heimwee en depressie de kop op kunnen steken. In de laatste fase er mee leven, verschuift de aandacht naar het hier en nu. Ondanks de verdeeldheid tussen twee landen probeert men er het beste van te maken. De tweede presentatie van de ochtend, gegeven door Helena Kosec van Pharos (kennis- en adviescentrum op het gebied van migranten, vluchtelingen en gezondheid), gaf inzicht in een aantal belangrijke gezondheidsverschillen tussen migranten en niet-migranten. Migranten hebben bijvoorbeeld vaker last van diabetes, psychische aandoeningen en angst- en stressklachten. Oorzaken hiervoor zijn verschil in sociaaleconomische omstandigheden en leefstijl, onvoldoende kennis over de werking van het lichaam en het Nederlandse zorgsysteem, maar ook de negatieve invloed van bijvoorbeeld langdurige asielprocedures Lizebulletin / nr 69 / juni bij vluchtelingen. Daarnaast is het opvallend dat vrouwelijke migranten in vergelijking met Nederlandse vrouwen minder deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker en ook minder gebruik maken van prenatale en kraamzorg. Nog een verschil is dat migranten vaker gebruik maken van eerstelijnszorg zoals de huisarts en meer medicijnen krijgen voorgeschreven dan niet migranten. Verder kregen de aanwezige vrouwen informatie over het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg dat de rechtpositie van cliënten regelt. De wet geeft cliënten recht op goede zorg en informatie, en vergroot hun rol wanneer het gaat om het kiezen van zorg. De cliënt krijgt straks de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgaanbieder die past bij zijn of haar specifieke zorgvraag. Ook kwam aan de orde het recente voorstel van minister Schippers om de subsidie voor tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg af te schaffen. Voor tips en handvatten voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl konden de vrouwen s middags kiezen uit verschillende workshops: De workshop In gesprek met een arts werd gegeven door Cliëntenbelang Utrecht. Daarin kwam naar voren dat om een gesprek met een arts zo goed mogelijk te laten verlopen het belangrijk is dat de patiënt zich voorbereidt en bedenkt met welk doel hij of zij het gesprek in gaat. Naast cultuurverschillen die van invloed kunnen zijn op de communicatie, kan ook het gebruik van ingewikkelde medische termen zorgen voor onduidelijkheid. Het is In de workshop Lichaam en geest in balans, gegeven door welzijnsorganisatie Welnis, kregen de vrouwen informatie over hoe de psychische gezondheid positief wordt beïnvloed door regelmatig bewegen, sociale contacten, het aangaan van nieuwe uitdagingen en ontspanning. Er blijkt een groot gebrek aan informatie over preventieprogramma s in de geestelijke gezondheidszorg. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat psychische problemen binnen migrantengemeenschappen niet als zodanig worden herkend en niet makkelijk bespreekbaar zijn. Een diëtiste van thuiszorgorganisatie Aveant verzorgde de workshop Gezond eten. De bekende schijf-van-vijf is in de loop van de jaren verschillende keren aangepast aan nieuwe inzichten en vormt nog steeds een praktisch hulpmiddel voor iedereen die gezond en bewust wil eten. De adviezen worden samengevat in vijf regels: Eet gevarieeerd, Eet niet teveel en beweeg, Eet minder verzadigd vet, Eet veel groente, fruit en brood, Eet veilig. Zuid-Europa in beweging was titel van de workshop van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Hoeveel moet ik bewegen? De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (die wereldwijd geldt) adviseert: beweeg tenminste vijf dagen in de week, minimaal 30 minuten per dag, in blokken van ten minste 10 minuten matig intensief. Uw hartslag ligt daarbij iets hoger dan normaal en u raakt een beetje buiten adem. Klussen in en om het huis horen ook tot de categorie bewegen! Naast de theorie konden de deelnemers enkele testjes doen (diabetes risico test, reactievermogen test en BMI test) en was er nog genoeg tijd over om echt te bewegen. // Monica Moreno Diniz Nuttige websites en tel. nummers Mikado helpdesk interculturele zorg Een website en informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg. U vindt hier onder andere informatie over verzekeringen, opvoeden, borstkanker en dementie. - tel Kiesbeter.nl Voor vragen op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. - tel mail:

7 AOW + AIO + KOB Meer afkortingen maar minder geld bedrijfspensioen tegemoetkoming volledige AOW tegemoetkoming volledige AOW tegemoetkoming AIO onvolledige AOW sociaal minimum voor 65 + AIO nieuwe KOB onvolledige AOW De bezuinigingen van het kabinet volgen elkaar in hoog tempo op: duurdere kinderopvang, veel minder geld voor cultuur, meer eigen bijdragen in de zorg, beperkingen op het persoonsgebonden budget, aanpassingen in de Wet werk en bijstand en minder geld voor het openbaar vervoer in de grote steden. Dit is nog maar een deel van de plannen. Tot nu toe zijn de inkomens van ouderen buiten schot gebleven. Dat wil zeggen voor het grootste deel van de 65-plussers. Er is echter een kleine groep ouderen die wél direct in hun inkomen wordt getroffen en dat zijn de 65-plussers die naast hun onvolledige AOW een aanvullende AIO-uitkering ontvangen. Dit zijn voor het overgrote deel oudere migranten. Tot 1 juni 2011 kreeg élke AOW-er (ongeacht de hoogte van zijn AOW en ongeacht zijn woonplaats) een AOW-tegemoet koming: een bedrag van ongeveer 30 euro bovenop de AOW wat bedoeld is om de koopkracht op peil te houden. Deze AOW-tegemoetkoming is in 2006 ingevoerd ter compensatie van de negatieve gevolgen van fiscale maatregelen voor de koopkracht van ouderen met een laag inkomen. De in 2005 voorgestelde verhoging van de ouderenkorting en de aanvullende ouderenkorting, had namelijk voor ouderen met een laag inkomen geen positief effect op de koopkracht (verzilveringsproblematiek). Om de koopkracht van deze groep ouderen ook op peil te houden, is toen de AOW-tegemoet koming ingevoerd. Bij de AOW-tegemoet koming is dus geen sprake van extra inkomen maar van een compensatiemaatregel ten behoeve van de koopkracht. Per 1 juni is de oude AOWtegemoetkoming veranderd in de KOB, de Koopkracht tegemoetkoming Oudere Belasting plichtigen. De KOB is even hoog als de oude AOW-tegemoetkoming, alleen wordt deze KOB alleen betaald aan binnenlandse belastingplichtigen. Dat betekent dat de meeste AOW-ers in het buitenland (remigranten, maar ook Nederlandse pensionado s) dit bedrag vanaf 1 juni niet meer ontvangen. Zij hebben intussen van de Sociale Verzekeringsbank bericht gehad en kunnen op hun specificatie van de SVB zien dat de AOW-tegemoetkoming is vervallen. AOW-ers met AIO ongelijk behandeld Intussen heeft het kabinet besloten om deze net nieuwe KOB gelijk weer te gaan wijzigen. In het voorstel van de minister hebben AOW-ers met een AIO-aanvulling geen recht meer op de Koopkrachttegemoetkoming. Om heel precies te zijn, ze krijgen hem wel maar het wordt als inkomsten gezien en met de AIO verrekend. De maatregel treft huishoudens in Nederland. Ter vergelijking: in 2010 kwamen in totaal bijna 2,9 miljoen mensen voor een AOW-pensioen in aanmerking. Het effect is dat het inkomen van de AOW-ers met AIO er op achteruitgaat met het bedrag van de Koopkrachttegemoetkoming. Alle andere AOW-ers blijven de Koopkrachttegemoetkoming gewoon ontvangen. In het schema ziet u de effecten en de verschillende situaties. De LOM-samenwerkingsverbanden, FNV, ANBO en CSO (de gezamenlijke oudererenorganisaties) vinden dit voornemen onbegrijpelijk. Mensen die alleen van een AOW-pensioen moeten rondkomen, hebben het al moeilijk; bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen die nooit een aanvullend pensioen hebben opgebouwd. De invoering van dit wetsvoorstel zal voor de groep AOW-ers met AIO leiden tot een forse inkomensachteruitgang van 3 3/4% voor alleenstaanden en 5% voor paren! Alle andere AOW-ers zonder AIO krijgen de Koopkrachttegemoetkoming wel. Ongelijke behandeling vinden wij. De bezuiniging die ermee behaald wordt is ook niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Als je de ingeboekte besparing zou omslaan over álle AOW-ers, zou dat de komende drie jaren per persoon per maand 0,66 schelen. Verder is de maatregel ingegeven vanuit een onjuiste voorstelling van zaken. Minister Kamp heeft in de Tweede Kamer de illusie gewekt dat het in deze doelgroep gaat om migranten die op 60-jarige leeftijd naar Nederland komen. Uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank blijkt echter dat ongeveer 60% van de ouderen die een AIO ontvangen, langer dan 30 jaar in AOW Algemene Ouderdomswet AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen KOB Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen Nederland zijn. Het effect van deze maatregel is dat er twee groepen AOW-ers ontstaan: AOW-gerechtigden die wél een compensatie krijgen voor de negatieve gevolgen van fiscale maatregelen en AOWgerechtigden met AIO (lees: een deel van de oudere migranten) die de compensatie niet krijgen. Alle ouderen in Nederland vallen onder hetzelfde belastingstelsel, en het is onbegrijpelijk dat een deel wel een compensatie krijgt en een ander deel niet. Net als de huurtoeslag en zorgtoeslag zou de Koopkrachttegemoetkoming uitgezonderd moeten zijn van de middelentoets in de AIO. Verblijf in het buitenland Als het aan het kabinet ligt dan mogen 65-plussers met AOW en AIO nog maar acht weken per jaar in het buitenland verblijven. Nu is dat 26 weken, zodat ook deze AOW-ers kunnen pendelen tussen Nederland en het herkomstland. De staatsecretaris vindt dat het bij het ontvangen van een bijstandsuitkering niet past dat mensen langdurig in het buitenland zijn. Hij vergeet voor het gemak dat het gaat om gepensioneerden die weliswaar een AIOuitkering ontvangen als aanvulling op hun lage AOW, maar die net als elke andere AOW-er geen enkele verplichting hebben op de arbeidsmarkt. Ook hier ontstaan twee groepen AOW-ers: degenen met een volledige AOW die na hun pensionering kunnen gaan en staan waar ze willen en een andere groep die onredelijke beperkingen krijgt opgelegd. Het kan zo maar gebeuren dat uw Nederlandse buurman in Zuid-Europa gaat overwinteren terwijl u zelf de hele winter hier moet blijven omdat u toevallig naast de AOW gebruik moet maken van een AIO-uitkering. Zodra dit voorstel behandeld wordt in de Tweede Kamer zullen we de Kamerleden wijzen op de onredelijkheid van dit plan. // Gonnie Kaptein 7 Lizebulletin / nr 69 / juni 2011

8 Op de achterpagina van het bulletin krijgen de komende tijd bestuursleden van Lize de ruimte. Onder de titel Het woord is aan vindt u in hun persoonlijke columns meningen, beschouwingen, een kritische noot of een onverwachte visie. Het woord is aan: Mila CeroveČki interimmanager Voor vragen over dit blad of andere zaken: Lize Postbus SC Utrecht tel fax Van Passion naar passie! De aanleiding voor dit verhaal is de tijd van het jaar, tussen het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus, en de komst van Zijn Geest. Een bijzondere aanleiding dit jaar vormt The Passion. Op Witte Donderdag 21 april jl. werd op de Markt in Gouda het passieverhaal herverteld. Op een voor velen zeer aansprekende manier! Mijn eerste passie is mijn werk. Daar hoef ik niet lang over na te denken. Veertig jaar geleden ben ik uit Kroatië naar Nederland gekomen, als jonge gastarbeidster met een meao-diploma. Sindsdien heb ik alle kansen gegrepen die mij hier geboden zijn om mijn kwaliteiten te ontwikkelen. Ik ben begonnen als serveerster in de catering, maar dankzij de directie van het bedrijf waar ik werkte kon ik gaan studeren - commerciële economie - en kreeg ik betere banen. Zij hebben mijn studie betaald en hebben me vertrouwen gegeven. Ik ben ambitieus en resultaatgericht. In Nederland moest ik voor mijn gevoel meer doen dan mijn collega s en me bewijzen. Dat was toen niet altijd leuk, maar nu profiteer ik daarvan. Volhouden en geloven in de mens en daarmee in een betere morgen is naast mijn werk mijn tweede passie. Na enkele leidinggevende functies bij bedrijven en een aanvullende studie ben ik zes jaar geleden zelfstandig ondernemer geworden. Als manager werk ik op het niveau van directies en raden van bestuur, vooral in de zorg. De gezondheidszorg is een wereld die bij me past, omdat alles daar samenkomt: techniek, management, beroepskrachten, leven en dood. Daarnaast vervul ik enkele maatschappelijke functies en ben ik actief in de Kroatische gemeenschap: in het onderwijs, in de kerk. Maar ook breder bij allerlei multiculturele activiteiten in Rotterdam. Mensen weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen, ook al bellen ze om twee uur s nachts. Ik zeg nooit nee. Lizebulletin / nr 69 / juni Het geloof is voor mij belangrijker dan de zorg of ik elke dag te eten krijg. Vooral toen ik twee jaar geleden ernstig ziek werd, was het lijdensverhaal mijn houvast. Hoewel wat ik heb meegemaakt natuurlijk maar een dingetje was, vergeleken bij Zijn lijden. Ik ben actief, zorgzaam en heb de drang om mensen met elkaar te verbinden. Ik heb ook geleerd verschillen te relativeren. Het aardige is dat ik als jonge rooms-katholieke vrouw mijn kansen heb gekregen in een protestantse omgeving, een groot baggerbedrijf waar de directie en ook veel collega s streng gereformeerd waren. Dat ik tijdens mijn zwangerschap bleef werken, en na de geboorte van mijn dochter terug kwam, vonden velen ongepast. Nou ja, misschien zijn de tijden daar ook wel veranderd. Kopij voor het Lize bulletin naar bovenstaand adres sturen. Eindredactie: Gonnie Kaptein Bijdrage: Markella van de Graaf- Abu Ita Foto s: FAEEH, IOT, Bart Homburg- Oranje Fonds en Lize Vormgeving: C&P Communicatie ISSN Ik heb The Passion op televisie gezien. Een compliment voor het initiatief. Het spel, de zang, het was indrukwekkend, woorden schieten me te kort. Vooral de acteur uit Goede Tijden Slechte Tijden die Judas speelde, was fantastisch. Ook de samenwerking van de rooms-katholieke en de de belangen van personen afkomstig uit Lize behartigt bij de landelijke over heid protestantse kerk vond ik mooi. Het Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, lijdensverhaal doet wel iets met je, als je Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, dat zo ziet en hoort. Ik realiseerde mij Portugal, Servië, Slovenië en Spanje en hun dat het christendom zoveel eeuwen nakomelingen. geleden daarmee begonnen is. Zo n Lize maakt deel uit van het Landelijk Overleg voorstelling in Gouda brengt het Minderheden dat de belangen behartigt van geloof linea recta naar de realiteit. alle doelgroepen van het rijks integra tie beleid. Het klinkt misschien raar, maar bij Lize vervult met haar kennis van en haar relatie het zien van The Passion moest ik onwillekeurig denken aan mijn met de Zuideuropese gemeenschappen een eigen gedrevenheid, aan de beleidsbeïnvloedende rol bij de overheid. dingen die ik in mijn jeugd deed Lize functioneert tevens als informatiemakelaar en wat ik allemaal doe sinds ik tussen overheid en achterban. In haar belangenbehartiging zoekt Lize de balans tussen het belang in Nederland woon, aan wat ik bereikt heb en waar ik trots op van de achterban en het politiek haalbare. Om haar ben. Ik herkende plotseling kerntaak uit te voeren, voert Lize regelmatig overleg veel van mijn leven erin. met de minister van integratiebeleid, bewinds lieden, ambtenaren en leden van de Tweede Kamer. Daarnaast werkt Lize nauw samen met andere landelijke partners.

Nadere uitleg bij de powerpointpresentatie AOW en pensioenen Versie begin april 2012

Nadere uitleg bij de powerpointpresentatie AOW en pensioenen Versie begin april 2012 Nadere uitleg bij de powerpointpresentatie AOW en pensioenen Versie begin april 2012 Vooraf Tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV zijn allerlei maatregelen en bezuinigingen

Nadere informatie

AOW en pensioenen. januari 2016

AOW en pensioenen. januari 2016 AOW en pensioenen januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

Remigratie: teruggaan of blijven?

Remigratie: teruggaan of blijven? Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.6.52 Remigratie: teruggaan of blijven? brochure bronnen het Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl, brochure van december 2011, 3 e herz. druk NL Teruggaan

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein voor NOOM Januari 2016

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein voor NOOM Januari 2016 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein voor NOOM Januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Smoelenboek Bestuursleden

Smoelenboek Bestuursleden Smoelenboek Bestuursleden Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Jurrie Vos (penningmeester), Ingrid Sijlbing (secretaris), Marianne Beelaerts, Donny Brandon, Ed de Bruyn Kops

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

'Gratis' mantelzorg (m/v)

'Gratis' mantelzorg (m/v) 'Gratis' mantelzorg (m/v) Presentatie Eelco Wierda bij NVR-expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten' 11 juni 2015 Vorig jaar ben ik mij vanuit Atria als Kenniscentrum voor Emancipatie verder

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg CBO en Pharos hebben de handen ineen geslagen om samen met de migranten organisaties SIGN en NOOM een

Nadere informatie

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo COORNHERT LYCEUM HAARLEM INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo Zoals jullie weten, krijgen jullie donderdag 14 april 2011 de kans om een dag(deel) mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent dat jouw

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet

De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet De Wet Werk en Bijstand verandert op 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Maandbrief Januari Rotary Awareness-Month. Rotary in Nederland Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Rotary International District 1610 Beste Rotarians, Allereerst wens ik u allen een goed

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar

POLITIEVAKORGANISATIE. met elkaar - voor elkaar ACP. DTZ voor senioren. DTZ voor senioren. met elkaar - voor elkaar POLITIEVAKORGANISATIE POLITIEVAKORGANISATIE ACP DTZ voor senioren 1 Inleiding Deze folder gaat over de Distorsie Toeslag Ziektekosten (DTZ) voor Senioren van de ACP. Dat betekent dat deze informatie alle

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014

C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 C A B O A msterdam voorou dere migranten samenvatting jaarverslag 2014 CABO helpt oudere migranten bij participatie en zelf de regie houden op hun eigen leven. Dat doen we in een kleine bezetting en een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers

Nieuwsbrief Vrijwilligers Nieuwsbrief Vrijwilligers juli 2011 In deze nieuwsbrief: Vertegenwoordiging van vrijwilligers Enquête vrijwilligers In Memoriam: Fer van Lieshout en Henny Oosterom Vrijwillige fotografen gezocht Nieuw

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

1. Inzet van de juiste mensen en middelen leidt tot betere resultaten tegen minder kosten

1. Inzet van de juiste mensen en middelen leidt tot betere resultaten tegen minder kosten Advies naar aanleiding van de visie op integratie van Minister Donner: Integratie, binding en burgerschap ; bijlage bij brief aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal, d.d. 16 juni 2011. December 2011

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Eindverslag. Ik ben geen Slaaf. 150 jaar Herdenking Afschaffing Slavernij

Eindverslag. Ik ben geen Slaaf. 150 jaar Herdenking Afschaffing Slavernij Eindverslag Ik ben geen Slaaf 150 jaar Herdenking Afschaffing Slavernij Voorwoord. Op de eerste plaats willen we alle participanten van harte bedanken. Zonder hun inbreng hadden we dit nooit tot stand

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie ggz voor doven & slechthorenden Schizofrenie Leven in een andere wereld Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie Herkent u dit? Denkt u wel eens dingen te zien

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot)

maatschappijwetenschappen (pilot) Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees

Taaltrainingen voor professionals. Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees Taaltrainingen voor professionals Engels Frans Spaans Duits Nederlands Italiaans Portugees European Language Centre > Professionele werkwijze met een persoonlijke aanpak Een ieder die een taal wil leren

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 September 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst?

Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst? Wordt de participatiesamenleving echt onze toekomst? Groningen, 12 november 2015 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Troonrede 2013... De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een

Nadere informatie

Sterven hoort bij het leven, maar

Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar Sterven hoort bij het leven, maar... Ervaar je persoonlijk de ruimte om na te denken over je levenseinde en neem je die ook?... Is er ruimte voor een eigen invulling van

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 20 deelnemers. Annet Visscher zal de deelnemers aan de Beraadsgroep informeren over het Steun- en informatiepunt Geestelijke Gezondheidszorg Almere (STIP GGz). Na de pauze is er

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren,

Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren, Joop Hassink Wethouder Cultuur, Sport en Grotestedenbeleid Geachte mevrouw minister, geachte mevrouw burgemeester, collega s uit Münster, dames en heren, Het is voor mij een grote eer namens de stad Enschede

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt.

Bijeenkomst 1 Zet je eigen Jong ontmoet oud op! Tijdens deze bijeenkomst ontdekken de leerlingen hoe je van de activiteit een succes maakt. Lesmateriaal: jong ontmoet oud In een lessenreeks van vier bijeenkomsten bereidt u de leerlingen voor op het project Jong Ontmoet Oud: een activiteit dat jong en oud met elkaar in contact brengt. Tijdens

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds INFO bulletin Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Secretariaat: Ledenadministratie: Rietgors 14, internet: Heelmeesterstraat 32, 3271 XD Mijnsheerenland www.vereniging-dnp.nl 3123 EG Schiedam

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010

El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769. Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 El-Feth Moskee Academielaan 9 5037 ET Tilburg bestuur@el-feth.nl www.el-feth.nl 013-4600769 Beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 1 Pagina beleidsplan El-Feth Moskee Tilburg 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de griffier dhr. T. Teunissen Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 22 april 2014 Behandeling Wmo 2015 BL1404024 Liesbeth Boerwinkel

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015

Toermalijnnieuws. Nummer 1 23 september 2015 Toermalijnnieuws Nummer 1 23 september 2015 Algemene informatie We zitten inmiddels in de vierde week van het nieuwe schooljaar. Als moeder van twee kinderen weet ik dat een nieuw schooljaar opnieuw weer

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie