TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID"

Transcriptie

1 TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG

2 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP Bestuur WIP Regieraad WIP Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan Algemeen Strategisch beleidsplan: aansturing WIP Strategisch beleidsplan: ontwikkeling richtlijnen Strategisch beleidsplan: capaciteit Bureau Strategisch beleidsplan: Bureau WIP Richtlijnen Algemeen Productie 2012 Richtlijnen in bewerking Publicatie richtlijnen Gezondheidsraad Vraagbaakfunctie Public Relations en samenwerking Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Mw.Th.J. Daha Moederverenigingen Samenwerking met organisaties die richtlijnen maken op het gebied van Infectiepreventie LCI LCHV OMS Overleg richtlijnenontwikkelaars infectiepreventie Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Overige contacten en samenwerking Congressen Presentaties Publicaties 27 6 Financiën 27 Bijlage 1 overzicht WIP richtlijnen met publicatie en revisie jaar en indeling 29 Bijlage 2 Samenstelling Expertgroepen in

3 STICHTING WERKGROEP INFECTIEPREVENTIE (WIP) Jaarverslag

4 1. Organisatie stichting WIP 1.1 Bestuur WIP 1.2 Regieraad WIP In de samenstelling van de Regieraad van de WIP is in 2012 één wijziging opgetreden namelijk Prof. Dr. J.A.J.W. Kluytmans voorzitter, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) Dhr. J.C. Wille is per 1 september 2012 geen lid meer. arts-microbioloog Amphia ziekenhuis (Breda) en Vrije Dr. G.J.H.M. Ruijs arts-microbioloog Isala Klinieken (Zwolle), namens de VIZ, Universiteit Medisch Centrum (Amsterdam) voorzitter Regieraad Prof. Dr. J. van Dissel secretaris en vice-voorzitter, namens de Vereniging voor Dr. E.F. Schipper internist/infectioloog Haga Ziekenhuis (Den Haag) en Leids Infectieziekten (VIZ) Universitair Medisch Centrum (Leiden), namens de VIZ internist-infectioloog, Leids Universitair Medisch Centrum Dr. B.M.W. Diederen arts-microbioloog Streeklaboatorium Haarlem (Haarlem), (Leiden) namens de NVMM Mevr. I. ten Seldam penningmeester, namens de Vereniging voor Hygiëne en Mw. Dr. J.A. Severin arts-microbioloog Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG), namens de NVMM deskundige infectiepreventie ZGT (Almelo). Dr. R. Hendrix arts-microbioloog Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (Enschede), namens de NVMM Het bestuur van de WIP vergaderde in 2012 zes maal namelijk op 16 januari (plenair), 24 februari (plenair), 6 april (plenair), 21 mei (telefonisch), 25 september (plenair) en op 17 december (telefonisch). Bij deze vergaderingen was ook directeur Bureau WIP (dr I.J.B. Spijkerman) en voorzitter van de Regieraad (dr.g.j.h.m. Ruijs) aanwezig. Bij de eerste 4 vergaderingen in 2012 was tevens extern adviseur drs.f.leguijt aanwezig. De aanwezigheid tijdens de Bestuursvergaderingen was: Prof. Kluytmans 6/6, Prof. Van Dissel 4/6, Mevr. Ten Seldam 4/6, dr.ruijs 5/6 en dr.spijkerman 6/6. Mw. Y. van Dijk Dhr. R. Lagendijk Mw. H.G.M. Blaauwgeers Dhr. J.C. Wille Mw. Drs. D. Beaujean deskundige infectiepreventie, Diaconessenhuis (Utrecht), namens de VHIG deskundige infectiepreventie, Universitair Medisch Centrum (Utrecht), namens de VHIG deskundige infectiepreventie, Wilhelmina ziekenhuis (Assen), namens de VHIG projectleider PREZIES, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Centrum (Bilthoven), overig lid, per 1 september 2012 geen lid meer afdelingshoofd richtlijnontwikkeling en implementatie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Bilthoven, adviseur Regieraad. 6 7

5 1.3 Bureau WIP In de samenstelling van het Bureau WIP is in 2012 één wijziging aangebracht. Per 15 juli 2012 heeft Mw. Th.J. Daha het Bureau verlaten. De vacature die hiermee ontstond is in 2012 niet opgevuld. De Regieraad vergaderde in 2012 zeven maal namelijk op 24 januari, 06 maart, 24 april, 12 juni, 4 september, 30 oktober en 11 december. In 2012 vond geen overleg plaats tussen Regieraad en de IGZ. Dit overleg wordt verplaatst naar het begin van De vergaderingen werden gehouden in vergadercentrum Vredenburg te Utrecht. De belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen waren richtlijnen en beleidsdocumenten (strategische beleidsplan, jaarverslag, reglementen, discussiestukken). De aanwezigheid van de leden van de Regieraad tijdens de vergaderingen in 2012 was: 1. Mw. D. Beaujean 4/7 2. Mw. H. Blaauwgeers 5/7 3. Dhr. B. v. Diederen 4/7 4. Mw. Y. v. Dijk 7/7 5. Dr. R. Hendrix 5/7 6. Dhr. R. Lagendijk 7/7 Mw. B.H. Anes-Pol, secretaresse (0,7 fte) Mw. Th.J. Daha, deskundige Infectiepreventie (0,9 fte) tot 15 juli Mw.Dr. B.M. Roede, gezondheidswetenschapper, secretaris richtlijnontwikkeling (0,9 fte) Mw.Dr. I.J.B. Spijkerman, arts-microbioloog, directeur Bureau WIP (0,4 fte gedurende 6 maanden en 0,8 fte gedurende 6 maanden) Mw.Dr. A.K. v. Vliet, bioloog, biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling (1 fte) De samenwerking met Bureau Tensen & Nolte, adviseurs infectiepreventie, is per 1 januari 2012 beëindigd in verband met de aanstelling van een tweede secretaris richtlijnontwikkeling in Dr. G.J.H.M. Ruijs 7/7 8. Dr. E.F. Schippers 5/7 9. Mw.Dr. J.A. Severin 6/7 10. Dhr. J.C. Wille 4/5 (september gestopt) De aanwezigheid van de leden van Bureau Wip tijdens de vergaderingen van de Regieraad in 2012 was: 1. Mw. B.H. Anes-Pol 6/7 2. Mw. T.J. Daha 2/4 (juli gestopt) 3. Dr. B.M. Roede 7/7 Het Bureau WIP is gevestigd in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden, C7-130 /131. Mw. Dr. A.K. v. Vliet en Mw. Dr. B.M. Roede treden op als secretaris van de Expertgroepen en zijn verantwoordelijk voor de richtlijnontwikkeling. De deskundige infectiepreventie Mw. Th.J. Daha is verantwoordelijk voor de PR, voorlichting en vraagbaakfunctie van de WIP en treedt op als secretaris van de Regieraad. Het Bureau wordt secretarieel ondersteund door Mw. B.H. Anes-Pol. De medewerkers worden aangestuurd door Mw.Dr. I.J.B. Spijkerman, directeur Bureau WIP. Elke twee weken vindt er teamoverleg plaats. 4. Dr. I.J.B. Spijkerman 7/7 5. Dr. A.K. v. Vliet 4/7 8 9

6 2. Strategisch beleidsplan Algemeen De WIP heeft op 1 april 2012 het strategisch beleidsplan gepubliceerd waarin de toekomstvisie op het beleid van de WIP wordt geformuleerd, de knelpunten bij het ontwikkelen verantwoordelijkheden en posities van de verschillende organen binnen de WIP. Daarbij is een adequate vertegenwoordiging van de moederverenigingen en andere deskundigen in de organen van de WIP essentieel. Tegelijkertijd bestaat er echter een afnemende bereidheid van deskundigen zich in te zetten voor richtlijnen. en uitdragen van infectiepreventie richtlijnen worden onderzocht en oplossingen aangedragen. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen op vier vlakken namelijk aansturing WIP, ontwikkeling richtlijnen, capaciteit Bureau en Bureau WIP. In het beleidsplan is de missie van de WIP geformuleerd als: De beschreven veranderingen in onderstaande paragrafen 2.2 t/m 2.5, die alle gericht zijn op de professionalisering van de WIP, hebben wel consequenties voor de financiën van de WIP. De WIP zal hierover in overleg treden met de financiers (zie ook hoofdstuk 6 van dit jaarverslag). De Werkgroep Infectie Preventie wil bijdragen aan het voorkómen van (zorg)infecties bij patiënten en zorgverleners. Dit doet de WIP door het ontwikkelen van richtlijnen op het gebied van infectiepreventie in de intramurale somatische zorg* en door dit beleid nationaal uit te dragen. De doelgroep zijn primair professionals die beleid maken op het gebied van infectiepreventie te weten deskundigen infectiepreventie, artsen-microbioloog en internisten-infectioloog. Deze beroepsgroepen dragen de richtlijnen. Het concept strategisch beleidsplan is besproken met de moederverenigingen van de WIP, en zij hebben ingestemd met het voorgenomen beleid. Tevens is het beleidsplan besproken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als belangrijke partners in het veld. Daarnaast hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), ActiZ, Gezondheidsraad, het Landelijk Centrum voor Infectieziekenbestrijding (LCI), het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit (OPK) van de OMS, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), Vereniging voor Adviserend Geneeskundigen bij Ziekenfondsen (VAGZ), Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het beleidsplan ontvangen. 2.2 Strategisch beleidsplan: aansturing WIP *Of, en zo ja hoe, de rol van de WIP bij de richtlijnen buiten dit gebied gecontinueerd moet worden, is onderwerp van discussie. Tevens zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Bestuur, Regieraad, directeur en Expertgroepen beschreven. De WIP wil de banden met de moederverenigingen (NVMM, VIZ en VHIG) versterken en de professionals die zich substantieel inzetten voor de WIP ook financieel voor hun inspanningen compenseren. De WIP hoopt hiermee te bereiken dat de relatie tussen betrokkenen het niveau van vrijwilligerswerk zal overstijgen en zakelijker wordt. Het behouden van adequate vertegenwoordiging van de verschillende beroepsgroepen kan hierdoor mede worden gefaciliteerd. Tevens wil de WIP andere medische beroepsgroepen meer betrekken bij het maken van richtlijnen door het versterken van de samenwerking met de afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, met het Landelijk Centrum voor Infectieziekenbestrijding (LCI) van het RIVM en met het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) (zie ook onder 2.3). De WIP heeft lange tijd gefunctioneerd als een pioniersorganisatie die werd gekenmerkt door geringe scheiding van verantwoordelijkheden, weinig differentiatie van functies en weinig gestandaardiseerde processen. Met de nieuwe invulling van enkele sleutelfuncties is er nu de gelegenheid om de WIP verder te ontwikkelen tot een professionele netwerkorganisatie. Hiertoe moet allereerst de missie en scope van de WIP opnieuw gedefinieerd worden, evenals de taken, 10 11

7 2.3 Strategisch beleidsplan: ontwikkeling richtlijnen Het format en het proces van de ontwikkeling van WIP richtlijnen is tot nu toe niet eenduidig beschreven. Het aantal richtlijnen dat de WIP heeft ontwikkeld en derhalve moet onderhouden is de laatste jaren sterk uitgebreid. Dit komt mede doordat de WIP de afgelopen jaren een groot aantal richtlijnen voor infectiepreventie op het terrein van (para)medische beroepsgroepen heeft gemaakt. De focus van de WIP is daarmee minder duidelijk geworden. Het duurt ook langer om richtlijnen te maken. Dit komt onder andere door de hogere eisen die tegenwoordig aan richtlijnen worden gesteld en de toenemende problemen met het bereiken van consensus in expertgroepen. Door het grote aantal richtlijnen in relatie tot capaciteit van bureau WIP en de langere ontwikkelduur is er een achterstand ontstaan in de revisie van WIP richtlijnen. Het is van belang dat steuning Professionele Kwaliteit (OPK) van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Dit is een ondersteunende afdeling van de OMS (12 fte) die richtlijnen maakt, literatuur studie verricht en kwaliteitsbeleid ontwikkelt voor medisch specialisten. De onafhankelijkheid en het eigen gezicht van de stichting WIP zal in de nieuwe situatie gewaarborgd blijven en de procedure van richtlijnontwikkeling blijft in essentie hetzelfde. 2.4 Strategisch beleidsplan: capaciteit Bureau Van de 131 richtlijnen moeten er vijfentachtig (65%) in 2012 gereviseerd worden of zijn. Met de huidige capaciteit aan richtlijnontwikkeling van 1,9 fte secretaris kunnen ongeveer 57 richtlijnen elke 5 jaar gereviseerd worden. Een capaciteitsberekening laat zien dat de huidige capaciteit van het WIP volstrekt onvoldoende is voor het bestaande aantal richtlijnen, en al helemaal niet toereikend is om de achterstand in revisie van richtlijnen weg te werken. de WIP meer gaat werken volgens de eisen die anno 2012 gesteld worden aan richtlijnen. Tenslotte moet de WIP zijn positie bepalen ten opzichte van andere organisaties, zoals wetenschappelijke verenigingen, die ook richtlijnen (gaan) ontwikkelen, waarbij infectiepreventie een aspect van het professionele handelen is. De WIP heeft om die reden de prioriteiten opnieuw vastgesteld. In de missie van de WIP staat dat het primaire doel van de WIP is richtlijnen te maken voor de intramurale gezondheidszorg. Binnen de intramurale gezondheidszorg wordt aan de zogenaamde kernrichtlijnen prioriteit gegeven: dit zijn de 49 richtlijnen waar alle andere richtlijnen op worden gebaseerd. De richtlijnen voor verpleeghuizen en revalidatiecentra, die nauwe banden hebben met het ziekenhuis en die weinig verschillen van de ziekenhuizen, zal de WIP ook blijven maken en onderhouden. De richtlijnen betreffende specifieke micro-organismen (bijvoorbeeld de richtlijn voor Meticilline resistente Staphylococcus aureus of Bijzonder Resistente Micro-organismen) hebben voor de WIP ook prioriteit en zullen zo veel mogelijk in samenwerking met het LCI worden ontwikkeld. Voor de andere richtlijnen (zoals de Veilig werken richtlijnen en richtlijnen voor de publieke gezondheidszorg) stelt de WIP graag deskundigheid ter beschikking tegen een reële vergoeding van kosten. Ook kan worden onderzocht of een andere richtlijnenorganisatie deze richtlijnen kan maken, met deskundige ondersteuning van of namens de WIP. De WIP heeft een nieuwe procedure voor de ontwikkeling van richtlijnen opgesteld, waarin dit proces wordt gestroomlijnd. Er moet nog een nieuw format ontwikkeld worden voor WIP richtlijnen waarin de eisen van de wetenschappelijke richtlijnenbeweging zijn verwerkt (bijvoorbeeld keuze voor eenduidige wetenschappelijke onderbouwing, normering (minimum- of streefnorm), motivaties voor keuzes, kosteneffectiviteit). Daarbij geeft het beleidsplan aan welke richtlijnen het belangrijkst zijn en prioriteit moeten krijgen (zie verder onder 2.4). Het moderniseren van het Bureau, de aansluiting bij de wetenschappelijke richtlijnenbeweging, het isolement van de WIP en andere interne problemen (zie onder 2.5) hebben het Bestuur WIP doen besluiten om Bureau WIP onder te brengen bij een grotere wetenschappelijke richtlijnenorganisatie waarbij het uitgangspunt is dat de sterke verbondenheid met de doelgroepen behouden moet blijven en de onafhankelijke positie van stichting WIP gewaarborgd. Na afweging van de voor- en nadelen van de verschillende potentiële partners heeft de WIP besloten om te onderzoeken of het Bureau WIP kan worden ondergebracht bij de afdeling Onder

8 2.5 Strategisch beleidsplan: Bureau WIP richtlijnen zal in eerste instantie financiering worden gezocht bij de betrokken beroepsgroepen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden zijn onduidelijk, wat de efficiëntie negatief beïnvloedt. Daarbij is het instrumentarium van het Bureau verouderd en is de vraagbaakfunctie te weinig transparant. Er zijn stappen ondernomen om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers te verduidelijken en de samenwerking te optimaliseren. Het onderbrengen van het Een aantal WIP richtlijnen voor het aandachtsgebied zorgaanbieders buiten het ziekenhuis, zonder nauwe banden met het ziekenhuis zijn onderwerp van overleg geweest tussen de organisaties die richtlijnen maken op het gebied van infectiepreventie namelijk LCI, LCHV, OMS en WIP (zie 5.4.3). Bureau WIP bij een andere richtlijnenorganisatie moet hieraan verder bijdragen. Het instrumentarium zal worden gemoderniseerd. Tevens zal de vraagbaakfunctie transparanter en meer interactief worden gemaakt. In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle 137 richtlijnen die de WIP heeft ontwikkeld dan wel substantieel aan heeft bijgedragen, samen met publicatie-, revisiedatum en onderverdeling. 3. Richtlijnen 3.1 Algemeen In 2012 was de WIP verantwoordelijk voor 126 richtlijnen. Hierbij komen nog de 11 richtlijnen die gemaakt zijn (of zullen worden gemaakt) door andere richtlijnen organisaties of beroepsverenigingen, en waaraan de WIP heeft meegewerkt (of zal meewerken) door in de expertgroep 3.2 Richtlijnen in bewerking 2012 Richtlijnen die in 2012 in ontwikkeling zijn, in revisie zijn of zijn gewijzigd, zijn vermeld in tabel 1. De conceptrichtlijnen die zijn gemaakt door Expertgroepen of het Bureau WIP en zijn goedgekeurd door de Regieraad worden voor een landelijke commentaarronde geplaatst op de websites van de WIP. Alle betrokkenen krijgen vier maanden de tijd om op de concepten commentaar te leveren. De commentaren worden verwerkt in een definitieve richtlijn. zitting te nemen. Na implementatie van het strategisch beleidsplan zal de WIP prioriteit geven aan de volgende richtlijnen (in volgorde van afnemende prioriteit): 1. aandachtsgebied ziekenhuis a. kernrichtlijnen (n=49) b. vertaling van kernrichtlijn naar een specifiek micro-organisme (n=9) 2. aandachtsgebied zorginstellingen (buiten het ziekenhuis) die nauwe banden hebben met ziekenhuizen (directe verwijzingen en overnames) (n=49) 3. Richtlijnen die onder de verantwoordelijkheid van andere richtlijnenorganisaties of De samenstelling van de Expertgroepen staat vermeld in bijlage 2. Tabel 1. Richtlijnen in bewerking in 2012 nr richtlijnen Start/door wie concept definitief 1 Accidenteel bloedcontact 2011 Bureau WIP Ambulance 2010 werkgroep LCHV Bedpanspoelers 2010 Expertgroep WIP BRMO 2009 Expertgroep WIP beroepsverenigingen worden gemaakt (of zullen worden gemaakt) in samenwerking met de WIP (n=11) Binnen het aandachtsgebied ziekenhuizen vallen ook de richtlijnen die een vertaling zijn van de kernrichtlijnen naar specifieke beroepsverenigingen (categorie 1c, n=19). Voor revisie van deze 14 15

9 5 Flebitis en bloedbaanin Expertgroep WIP Persoonlijke hygiëne pati Bureau WIP fecties door intraveneuze 2011 afronding ënt en bezoeker: 2011 sa- infuuskatheters review over gebruik menvoeging pers.hygiëne chloorhexidine-hou- kinderen en patiënten dende verbanden 13 Plaagdieren 2011 Expertgroep LCHV Prionziekten Januari 2012 Bureau WIP Bericht toegevoegd 2012 nieuwe publicaties over dit onderwerp die moeten opgenomen worden in de systematische review Reiniging, desinfectie en sterilisatie 16 Reiniging, desinfectie van endoscopen 2010 Expertgroep WIP Expertgroep WIP Handhygiëne 2010 Expertgroep WIP invoegen 5 17 Ultrasone reiniging 2011 Bureau WIP WHO momenten, 18 Veilig werken in de anes Bureau WIP wijzi geen revisie thesiologie ging 7 Hygiënemaatregelen bij 2007 Expertgroep WIP Veilig werken in de fysio Bureau WIP beeldvormende technie- therapie en ergotherapie ken in de cardiologie, de 20 Veilig werken in het labo Expertgroep WIP radiologie en de nucleaire ratorium/ Microbiologische geneeskunde: diagnostiek veiligheid in diagnostische en interventies laboratoria 8 Luchtbehandeling 2010 Expertgroep WIP Verpleeghuiszorg en woon Expertgroep WIP per per richtlijn 9 Maatregelen tegen over- Bureau LCI/ Bureau WIP 2012 centra richtlijn dracht van Klebsiella Oxa- (alle richtlijnen) buiten het ziekenhuis Melding infecties 2011 Bureau WIP Veilig werken in de oog Bureau WIP 2013 Opgenomen in de richt- heelkunde aanpassing door- lijn: Persoonlijke hygiëne voeren in de richtlijn: Infec- medewerkers tiepreventie bij gebruik van 11 MRSA 2010 Expertgroep WIP laserinstrumentarium 16 17

10 23 Richtlijn Hygiëne in abortusklinieken 2012 Expertgroep OMS Norovirusinfectie Expertgroep LCI Gezondheidsraad Eenmaal per jaar worden alle definitieve richtlijnen die in het voorafgaande jaar zijn verschenen voorgelegd aan de Beraadsgroep. De Beraadsgroep beoordeelt met een door de Gezondheidsraad aangepaste versie van het AGREE-instrument de kwaliteit van deze richtlijnen. 3.3 Publicatie richtlijnen De WIP publiceert haar richtlijnen elektronisch via haar websites. Deze zijn kosteloos te downloaden. Deze methode maakt het mogelijk om aanpassing in richtlijnen snel door te voeren, zodat het bestand op de website actueel gehouden wordt. De WIP beschouwt haar richtlijnen als levende richtlijnen en heeft de gebruiker erop gewezen steeds de richtlijnen op de website te gebruiken om er zeker van te zijn de laatste versie te raadplegen. De WIP website van het LUMC (in samenwerking met de afdeling Medische Informatica van het LUMC) is sterk verouderd en de zoek functie (door middel van Google) levert soms als resultaat een oude versie van een richtlijn op. Om deze redenen heeft de WIP een nieuwe website ontwikkeld op de website van het RIVM. Gedurende de eerste helft van 2012 is deze nieuwe website gevuld en beschikbaar gekomen via Hierna hebben deze twee websites naast elkaar bestaan en werden beide regelmatig geüpdate. Door praktische en technische problemen met de RIVM/LCI website is de WIP nog niet overgegaan tot het sluiten van de website van het LUMC. Eén van die problemen is dat de Engelstalige richtlijnen nog niet zijn overgezet naar de RIVM website. Het is de verwachting dat de omzetting veel tijd zal kosten omdat (een deel van) de documenten in een ander format staat en omdat tussentijdse wijzigingen in de loop van de jaren niet zijn verwerkt in de Engelstalige richtlijnen waardoor ze mogelijk niet up to date zijn. De Regieraad heeft besloten dat de Engelstalige richtlijnen op dit moment geen prioriteit hebben. De WIP bewaart de Engelstalige richtlijnen maar zet ze niet op de nieuwe website. De belangrijke nieuwe richtlijnen die vanaf nu worden ontwikkeld zullen vertaald worden naar het Engels 4. Vraagbaakfunctie Uit de praktijk blijkt dat de vraagbaakfunctie van het Bureau WIP in een grote behoefte voorziet. In 2012 zijn er 500 vragen binnengekomen via de (ongeveer 42 vragen per maand). Vragen aan het Bureau WIP op het gebied van infectiepreventie zijn zeer divers, zowel wat betreft de onderwerpen (over de richtlijnen, medewerking aan congressen, presentaties, onderwijs of onderzoek, problemen uit de praktijk) als de gezondheidszorginstelling (voornamelijk vanuit de ziekenhuizen, verpleeghuizen, tandartsenpraktijken, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en opleidingsinstituten) en de functie van de vragenstellers (deskundigen infectiepreventie, DSMH, verpleegkundigen, onderwijskundigen, patiënten, managers, artsen). De vragen uit het veld worden: - beantwoord door het Bureau WIP: dit is de taak van de deskundige infectiepreventie, soms in overleg met de secretarissen richtlijnontwikkeling of directeur, of - voorgelegd aan de Regieraad na voorbereiding door het Bureau WIP, of - voorgelegd aan (permanente) expertgroepen die de vragen beantwoorden. Per is door het vertrek van Thea Daha een vacature voor deskundige infectiepreventie ontstaan bij het Bureau WIP. Hierdoor is de vraagbaakfunctie gedeeltelijk ingevuld door de andere leden van het Bureau. In de tweede helft van 2012 zijn minstens de helft van de vragen uit het veld beantwoord. Bureau WIP heeft een reactie gestuurd naar de vragenstellers wiens vraag niet inhoudelijk beantwoord konden worden waarin de situatie wordt uitgelegd. Deze vragen zullen bij opvulling van de vacature opnieuw worden bekeken en beantwoord indien nog actueel. Bovendien is er een bericht op de website van de moederverenigingen geplaatst over de vacature en de consequenties die dit heeft. als hier geld voor beschikbaar is. In 2012 zijn er geen richtlijnen in het Engels vertaald 18 19

11 5. Public Relations en samenwerking 5.1 Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Mw. Th.J. Daha In samenwerking met de Boerhaave Commissie heeft de WIP op 25 september een symposium georganiseerd ter afscheid van Mw. Th.J. Daha, deskundige infectiepreventie van Bureau WIP. Het symposium droeg de titel: Implementatie van (kern)richtlijnen op het gebied van Infectiepreventie. Bij uitbraken van resistente bacteriën in gezondheidszorginstellingen blijkt vaak dat de implementatie van basale kennis en infectiepreventie richtlijnen op de werkvloer te kort is geschoten. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor implementatie? Welke implementatiestrategieën zijn er voorhanden? Hoe kan automatisering implementatie van richtlijnen verbeteren? Hoe kan implementatie worden getoetst? Deze en andere vragen werden behandeld door vijf sprekers af komstig uit verschillende disciplines Prof. Dr. P.J. van den Broek (tevens dagvoorzitter), dr. V. Erasmus, dhr R. Snoeren, Mw M.A. Bilkert-Mooiman en Prof. Dr. J.A.J.W. Kluytmans. Deze laatste spreker heeft als voorzitter van het Bestuur WIP Mw.Th.J. Daha toegesproken en 5.3 Samenwerking met organisaties die richtlijnen maken op het gebied van Infectiepreventie LCI Met het LCI is overeengekomen om de richtlijnen van de WIP en van het LCI op elkaar af te stemmen. De deskundige infectiepreventie levert commentaar op alle nieuwe richtlijnen van het LCI (als lid van de lezersgroep). Zijn er discrepanties tussen WIP en LCI richtlijnen dan wordt dit teruggekoppeld. Indien de discrepantie consequenties heeft voor de WIP-richtlijnen dan wordt dit besproken in de Regieraad vergadering. Met het LCI wordt in toenemende mate samengewerkt aan de ontwikkeling van richtlijnen die specifiek micro-organismen betreffen, bijvoorbeeld norovirusinfecties. Indien mogelijk worden deze richtlijnen samen ontwikkeld, waarbij de LCI zich richt op de openbare gezondheidszorg aspecten en de WIP zich richt op de infectiepreventie maatregelen voor het ziekenhuis. De WIP heeft in 2012 deelgenomen aan het tot stand komen van de richtlijn norovirusinfecties samen met de LCI-LCHV. haar bedankt voor de 24 jaar dat ze zich heeft ingezet voor de WIP. Het symposium werd bezocht door ongeveer 115 deelnemers, voornamelijk deskundige infectiepreventie en artsen-microbioloog en werd afgesloten met een borrel. 5.2 Moederverenigingen De WIP onderhoudt contacten met de VHIG, de NVMM en de VIZ. De jaarvergadering en het symposium van de VHIG, de NVMM (voor- en najaarsvergadering) en VIZ zijn bezocht door leden van bureau WIP. De publicatie van nieuwe (concept)richtlijnen werd bekendgemaakt op de websites van de VHIG, de NVMM en de VIZ. Naar aanleiding van de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan heeft de directeur de bestuursvergadering van de NVMM en VHIG bezocht om het concept toe te lichten. In alle drie de besturen is het strategisch beleidsplan besproken en goedgekeurd LCHV Met de LCHV wordt in toenemende mate samengewerkt aan de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van infectiepreventie in publieke gezondheidszorginstellingen. In 2012 hebben de LCHV en WIP samengewerkt aan de richtlijnen Verpleeghuizen en Plaagdieren. In 2012 heeft de LCHV de richtlijn verpleeghuizen afgerond. Deze richtlijn is een vertaling van de WIP richtlijnen verpleeghuizen naar de werkvloer. De deskundige infectiepreventie van Bureau WIP heeft deelgenomen aan deze expertgroep. Op 11 oktober heeft de LCHV over deze richtlijn een symposium georganiseerd met als titel Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Tijdens het congres hielden de directeuren van het LCHV en WIP een duopresentatie over het ontwikkelen van infectiepreventie richtlijnen in verpleeghuizen. Tevens is de richtlijn Plaagdieren ontwikkeld door de LCHV in samenwerking met de WIP. Op 18 januari en 6 februari 2012 vonden twee bijeenkomsten plaats over deze richtlijn. De landelijke vergadering van de LCHV werd op 8 februari bijgewoond door de deskundige infectiepreventie van bureau WIP

12 5.3.3 OMS De afdeling OPK van de OMS heeft samen met de WIP de richtlijn Hygiëne voor abortusklinieken ontwikkeld. De abortusartsen hebben deze richtlijn zelf bekostigd uit een subsidie. De voorzitter van de expertgroep was emeritus hoogleraar P.H. van den broek (voormalig directeur van de WIP). De WIP heeft tevens een arts-microbioloog geworven voor de expertgroep (zie bijlage 2). De VHIG heeft een deskundige infectiepreventie voorgedragen. De concept richtlijn is door de Regieraad van de WIP becommentarieerd en besproken. In de toekomst zal deze vorm van samenwerking verder worden uitgebouwd. De financiering van bovenstaande richtlijnen zijn een probleem omdat zowel het LCHV als de WIP te maken heeft met een capaciteitstekort. Tijdens het overleg is besloten om gezamenlijk aanvullende financiering te zoeken voor het ontwikkelen van deze richtlijnen. Inmiddels is de beroepsvereniging van tandartsen bereid gevonden om de ontwikkeling van de richtlijn voor de tandheelkundige praktijk te financieren. Deze richtlijn zal in 2013 ontwikkeld worden door de Nederlandse Maatschappij van Tandartsen in samenwerking met de WIP. 5.4 Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opdracht gegeven voor onderzoek Overleg richtlijnenontwikkelaars infectiepreventie In 2012 heeft tweemaal een overleg plaats gevonden tussen de WIP, LCHV, OMS en het LCI: dit zijn alle 4 organisaties die richtlijnen maken op het gebied van infectiepreventie. Het doel was te komen tot een rationele gebiedsverdeling van het veld. De WIP heeft als primair focus het ziekenhuis. Het LCI maakt richtlijnen over specifieke micro-organismen voor de openbare gezondheidszorg. Het LCHV maakt richtlijnen voor instellingen in de openbare gezondheidszorg. De OMS heeft, net als de WIP, het ziekenhuis als werkterrein maar maakt primair richtlijnen over behandeling, diagnostiek en therapie. Indien infectiepreventie een onderdeel vormt van hun richtlijnen wordt altijd afgestemd met de WIP. Door de keuzes in het strategisch beleidsplan van de WIP staat de verantwoordelijkheid van een aantal richtlijnen ter discussie namelijk de richtlijnen Huisartsenpraktijk, Huidtherapie, Podotherapie, Jeugdgezondheidszorg, Tandheelkundigenpraktijk, Accupunctuurpraktijk, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en (eerstelijns) Verloskunde. De WIP, LCI en LCHV kwamen in het overleg tot de conclusie dat de infectiepreventie richtlijnen voor beroepsgroepen of instellingen in de openbare gezondheidszorg (Huidtherapie, Podotherapie, Jeugdgezondheidszorg, Accupunctuurpraktijk) de meeste raakvlakken hebben met het werk van de LCHV. Een uitzondering hierop is de eerste lijn (huisartsen, tandartsen en verloskundigen) die qua verrichtingen weer meer raakvlakken heeft met het werk van de WIP. De richtlijn voor verzorgingshuizen en thuiszorg zou zowel door de LCHV als WIP kunnen worden ontwikkeld omdat beide organisaties zich hiermee bezig houden. naar de integratie van arbeidsveiligheid en eisen uit de arboregelgeving (Arbowet en Arbeidsomstandighedenbesluit) in de WIP richtlijnen. Het onderzoek is uitgevoerd door Bartels en FBadvies. Mw.dr.I.J.B.Spijkerman zat in de klankbordgroep die de onderzoekers begeleidt bij het doorlopen van de verschillende onderzoeksfasen. In juni 2012 werd het rapport Onderzoek richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie en arbeidsomstandigheden gepresenteerd. De conclusies van het onderzoek is dat de WIP richtlijnen op dit moment (nog) niet arboproof zijn. Wel zien de onderzoekers goede mogelijkheden om dit te bereiken. Hiertoe doen zij een aantal aanbevelingen. Het rapport is op 20 juni besproken in de Regieraad en op 25 september in het Bestuur van de WIP. Dit heeft geleid tot een schriftelijke reactie naar het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Hierin onderschrijft de WIP de belangrijkste conclusies van het rapport, worden kanttekeningen geplaatst bij de uitwerking ervan en worden noodgedwongen prioriteiten gesteld in de werkzaamheden van de WIP. Dit laatste betekent dat pas na afronding van de reorganisatie van de WIP de WIP zal onderzoeken hoe om te gaan met de aanbevelingen van het rapport. 5.5 Overige contacten en samenwerking - Door de WIP wordt zitting genomen in de adviescommissie van het PREZIES netwerk, PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance, een samenwerkingsverband tussen de deelnemende ziekenhuizen, het kwaliteitsinstituut CBO en het RIVM. De Heer R. Lagendijk en de Heer R. Hendrix nemen deel als afgevaardigden van de WIP. - Het landelijk overleg Ethanol heeft geen bijeenkomsten gehad in Dit overleg is opge

13 richt omdat ethanol op de lijst carcinogene stoffen staat. Hierdoor kan het gebruik van ethanol in de gezondheidszorg als handdesinfectans in de toekomst in gevaar komen. - Namens de WIP heeft Mw. Th. Daha zitting in de Nederlandse Norm Commissie Steriliseren en Steriliteit tot 15 juli Hierna is het overgenomen door Mw.dr. A.K. van Vliet en Mw.dr. B.M. Roede. Zij namen deel aan verschillende bijeenkomsten van de NEN. - Namens de WIP nemen Mw. Dr. A.K. van Vliet en Mw. Dr. B.M. Roede deel aan het EBRO overleg (Evidence-based richtlijnontwikkeling) dat door het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO wordt belegd en waarin een groot aantal organisaties zijn vertegenwoordigd die richtlijnen maken t.b.v. de gezondheidszorg. Doelstelling van dit overleg is uitwisseling van informatie en ontwikkeling van methoden om evidence-based richtlijnen op te stellen. - Namens de WIP heeft Mw.dr.I.J.B.Spijkerman deelgenomen aan de vergaderingen van de werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) van de NVMM. - Namens de WIP en op verzoek van de NVMM heeft Mw. Dr.I.J.B.Spijkerman zitting in het signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en Antimicrobiële resistentie (eenmaal per maand). Zij treedt op als vice-voorzitter. In het overleg werden de landelijke meldingen van uitbraken besproken en gefaseerd met het doel het veld te informeren over uitbraken in ziekenhuizen, en tijdig hulp te kunnen bieden bij uitbraken die niet onder controle zijn. - Namens de WIP heeft mw Th.J. Daha opgetreden als discussieleider bij een bijeenkomst over MRSA in verpleeghuizen op 29 maart in de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam. - Namens de WIP heeft mw Th.J. Daha deelgenomen aan een overleg over BRMO met deskundigen infectiepreventie in de Arnhem regio op 4 mei. 5.6 Congressen De congressen die in 2012 zijn bezocht door de leden van Bureau WIP worden beschreven in tabel 2. Tabel 2. Congressen in Boerhaave congres Bacteriologie van de toekomst, LUMC, Leiden NVaMM symposium Medical Microbiology globalisation, KNAW, Amsterdam Oratie Prof.R.A. Coutinho Van dier naar mens, Zoönosen in een wereld van verandering, Utrecht Symposium Carbapenemase-vormende micro-organismen, het begin of het einde?, Rotterdam rd VIZ symposium on Crossroads between patient care and public health: strategies for the future: pandemics, molecular typing, vaccines & the internet, Utrecht RIVM, 22e Transmissiedag infectieziekten: Resistentie een gevoelige zaak. Amersfoort 31-3 t/m 3-04 ECCMID, Londen UK NVMM symposium voorjaarsvergadering, Arnhem VHIG symposium, Almelo Minisymposium Infectiepreventie in de praktijk, Rotterdam LUMC Refereeravond Clostridium difficile, Leiden 1 t/m 6-06 APIC San Antonio, USA SWAB symposium Behandeling van multi-resistente gramnegatieve bacteriën, Utrecht Symposium WAMM schaalvergroting, positie arts-microbioloog, Utrecht 2012 Vergaderingen werkgroep HIP 22 t/m 25-8 Guideline International Network. Berlijn VHIG congres: Mythen, missers, maatwerk en meesterwerk: infectieuze bedreigingen Ede SFERD symposium flexibele endoscopen, Breukelen Refereeravond Preventie van tuberculose in Nederland, LUMC, Leiden Informatiebijeenkomst Clostridium difficile infecties, LUMC, Leiden 24 25

14 25-09 WIP symposium ter gelegenheid van het afscheid van Mw.Th.J. Daha Implementatie van (kern)richtlijnen, Leiden Hematologiedebat Wie is er sterker, het beestje of de mens, Woerden NEN Workshop Livelink. Rotterdam 1 t/m 3-10 Infection prevention 2013 Liverpool, Engeland Symposium VRE: wat moet je ermee?, Nijmegen WIP invitational Conference: luchtbehandeling operatiekamers, Utrecht, Symposium Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra, LCHV, Amsterdam STIP training Outbreakmanagement, Utrecht Najaarsvergadering en symposium NVMM / VIZ, Zeist RIVM training Content Management System (CMS) voor beheer WIP/RIVM website. Bilthoven NEN Symposium: Hersterilisatie Medische Hulpmiddelen, Delft Symposium Infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen, Enschede. 5.7 Presentaties Door mw.dr. I.J.B. Spijkerman zijn de volgende voordrachten gehouden: WIP guidelines on multiresistent microorganisms in hospitals, tevens organisator van sessie Multiresistent microorganisms in hospitals: recognizing outbreaks, management and responsibilities, NVMM symposium voor jaarsvergadering, Arnhem Licht op oranje voor de WIP, VHIG symposium, Almelo Licht op oranje voor de WIP, vergadering werkgroep Hygiëne en Infectiepreventie (HIP), Utrecht Hand in eigen boezem van de infectiepreventie, Minisymposium Infectiepreventie in de praktijk door Erasmus universiteit in het kader van de promotie van dr.v.erasmus, Rotterdam Duo-presentatie Het ontwikkelen van richtlijnen samen met Thijs Veenstra, Symposium Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra, LCHV, Amsterdam Door mw Th.J. Daha zijn de volgende presentaties gegeven: 23 t/m Bijscholingscursus ziekenhuishygiënisten Suriname Amstelacademie Amsterdam: lesgeven leerlingen OK en anesthesie Den Haag Nederlands Archief: Werken met schimmels en algemene voorzorgsmaatregelen Schoonmaakbranche Amersfoort: Reiniging en desinfectie in de gezondheidszorg 5.8 Publicaties 1. Mw. Dr. I.J.B. Spijkerman, Dr. G.J.H.M. Ruijs, Prof. dr. J.A.J.W Kluytmans: De toekomst van de Infectiepreventie, deel 1: Richtlijnen en implementatie, Ned Tijdschrift Medische Microbiologie 2012, 20 (2): Mw. Dr. I.J.M. Spijkerman. Dr. G.J.H.M. Ruijs, Prof. dr. J.A.J.W Kluytmans: De toekomst van de infectiepreventie, deel 2: Norm, samenwerking, opleiding en financiering, Ned Tijdschrift Medische Microbiologie 2012, 20 (4): Financiën De WIP werd in 2012 gefinancierd uit een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)/ Centrum Infectieziekten Bestrijding (CIB). Voor een volledige financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening De veranderingen, beschreven in het strategisch beleidsplan, die alle gericht zijn op de professionalisering en het toekomstbestendig maken van de WIP, hebben consequenties voor de financiën van de WIP. Het uitbreiden van de structurele financiering van de WIP is besproken door Prof.dr.J.A.J.W Kluytmans en dr.i.j.b. Spijkerman met Prof.dr.R.A.Coutinho van het CIB (RIVM). Deze zag vooralsnog geen mogelijkheden de structurele subsidie te verhogen. Wel was hij bereid de problematiek te bespreken op het Ministerie van VWS en samen op te trekken richting andere partijen die verantwoordelijk zijn voor Infectiepreventie in ziekenhuizen. Op 2 augustus en 24 oktober hebben gesprekken plaats gevonden met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ, mr G.J.Boshuizen, drs. M van der Starre, Dr van Harten) in aanwezigheid van Prof. dr. R.A. Coutinho Het bestuur van de NVZ was van mening dat zij geen verantwoordelijkheid dragen voor een (aanvullende) structurele financiering van de WIP. Echter, zij 26 27

15 wilden wel overwegen een eenmalige subsidie te verstrekken als overgang naar een structurele oplossing. Na het insturen van een subsidieaanvraag kwam de NVZ hier echter op terug. Zij Bijlage 1 Overzicht WIP richtlijnen met publicatie- en revisiedatum, en indeling vonden de situatie van de WIP niet bedreigd en wilden niet overgaan tot het verlenen van een naam richtlijn veld publicatie revisie jaar verantwoordelijke indeling eenmalige subsidie voor de WIP. Hierop heeft Prof.dr. J.A.J.W. Kluytmans een reactie gestuurd jaar organisatie namens de WIP in december 2012 waarin uiteen wordt gezet welke consequenties het uitblijven van een verhoging van de structurele subsidie van de WIP kan hebben. Hierin wordt ook genoemd dat de WIP als alternatief overweegt over te gaan tot het verkopen van haar richtlijnen aan ziekenhuizen. 1 Hydrotherapie ZH WIP 1a 2 Arteriele katheters ZH WIP 1a 3 Water ZH WIP 1a 4 Vernevelaars en verdampers ZH WIP 1a Ook de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) is aangesproken op haar verantwoordelijkheid in een gesprek op 27 november (dhr A.P.A. Schuurmans, mr.j.a.m.landman). 5 Bouw- en inrichtingseisen isolatieafd/ventilatie isolatiekamers ZH WIP 1a Hierna is een subsidieaanvraag ingediend waarop nog geen reactie is gekomen. 6 Aërogene isolatie kinderen ZH WIP 1a Tijdens de gesprekken is de mogelijkheid geopperd dat de WIP wellicht gedeeltelijk betaald zou kunnen worden uit de stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De centrale pot 7 Beschermende isolatie kinderen ZH WIP 1a voor multidisciplinaire richtlijnen die beheerd wordt door het SKMS bestuur past inhoudelijk gezien goed bij de revisie van WIP richtlijnen die voor elke discipline en beroepsgroep in het ziekenhuis gelden. In 2013 wordt hierover een gesprek gepland met het SKMS bestuur. Het 8 Contactisolatie kinderen ZH WIP 1a 9 Druppelisolatie kinderen ZH WIP 1a 10 Isolatie operatiepatiënten ZH WIP 1a ministerie van VWS (Afdeling Openbare Gezondheidszorg) onderzoekt of zij invloed heeft op de besteding van deze gelden. Praktisch gezien zijn er echter nog veel obstakels omdat nu al veel 11 Isolatie poli, onderzoek, behandeling ZH WIP 1a aanvragen voor geld uit deze bron moeten worden afgewezen op basis van geldtekort. 12 Rooming-in ZH WIP 1a 13 Strikte isolatie kinderen ZH WIP 1a ZH WIP 1a 14 Reiniging en desinfectie endoscopen ZH WIP 1a 15 Reiniging en desinfectie ruimten, meubilair en voorwerpen 16 Blaaskatheterisatie ZH WIP 1a ZH WIP 1a 17 Validatie reinigings- en desinfectieprocessen 18 Babyvoeding ZH WIP 1a 19 Aërogene isolatie ZH WIP 1a 20 Beschermende isolatie ZH WIP 1a 28 29

16 21 Contactisolatie ZH WIP 1a 22 Druppelisolatie ZH WIP 1a 42 Toediening via injectie ZH WIP 1a 43 Bedpanspoelers ZH WIP 1a 23 Indicaties voor isolatie ZH WIP 1a 24 Strikte isolatie ZH WIP 1a 25 Linnengoed ZH WIP 1a 26 Ultrasone reiniging ZH WIP 1a 27 Bedden en toebehoren ZH WIP 1a 28 Bouwkundige werkzaamheden ZH WIP 1a 29 Laserinstrumentarium ZH WIP 1a 44 Persoonlijke hygiëne patiënt (inclusief kinderen) 45 Voetverzorging in de tweedelijn 46 Beleid reiniging desinfectie sterilisatie 47 Accidenteel bloedcontact ZH WIP 1a ZH WIP 1a ZH WIP 1a ZH WIP 1a 30 Bewaren en transport gebruikt instrumentarium ZH WIP 1a algemeen 48 Handhygiëne medewerkers ZH WIP 1a 31 Sondevoeding (inclusief neo- ZH WIP 1a 49 Luchtbehandeling in opera- ZH WIP 1a natologie) tiecomplex 32 Beademing ZH WIP 1a 50 Tuberculose ZH WIP 1b 33 Gentherapie ZH WIP 1a 51 Virale hemorrhagische ZH WIP 1b 34 Preoperatieve handdesinfectie 35 Persoonlijke beschermingsmiddelen 36 Persoonlijke hygiëne medewerkers 37 Desinfectie van huid en slijmvliezen ZH WIP 1a ZH WIP 1a ZH WIP 1a ZH WIP 1a koortsen 52 Waterpokken ZH WIP 1b 53 Clostridium ZH WIP 1b 54 Cytomegalovirus ZH WIP 1b 55 Prionziekten ZH WIP 1b 56 Scabiës ZH WIP 1b 57 BRMO ZH WIP 1b 58 MRSA ziekenhuis ZH WIP 1b 38 Preoperatieve handdesinfectie ZH WIP 1a 39 Puncties ZH WIP 1a 59 Veilig werken longafdeling ZH WIP 1c 60 Veilig werken obductiekamer ZH WIP 1c 40 Flebitis en bloedbaaninfecties door intravenueze infuuskatheters ZH WIP 1a 61 Veilig werken operatiekamer ZH WIP 1c 62 Veilig werken verloskunde ZH WIP 1c 63 Veilig werken dermatologie ZH WIP 1c 41 Echografisch onderzoek ZH WIP 1a 64 Microbiologisch veilig werken ZH WIP 1c 30 31

17 65 Reiniging en desinfectie oogheelkunde 66 Veilig werken kindergeneeskunde ZH WIP 1c ZH WIP 1c 87 Lichaamsverzorging cliënt 88 MRSA thuiszorg 89 MRSA verpleeghuis 90 MRSA verzorgingshuis 67 Veilig werken oogheelkunde ZH WIP 1c 91 Opslag steriele materialen 68 Veilig werken voedingszorg ZH WIP 1c 69 Omstandigheden ingrepen ZH WIP 1c 70 Post operatieve wondinfecties ZH WIP 1c 71 Veilig werken neonatologie ZH WIP 1c 72 Hemodialyse ZH WIP 1c 73 Veilig werken anesthesie ZH WIP 1c 74 Veilig werken urologie ZH WIP 1c 92 Persoonlijke beschermingsmiddelen 93 Persoonlijke hygiëne medewerkers 94 Reiniging, desinfectie, sterilisatie in verpleeghuis en woonzorgcentra 75 Veilig werken laboratoria ZH WIP 1c 76 Veilig werken fysiotherapie ZH WIP 1c 95 Sondevoeding 96 Toediening van medicijnen 77 Veilig werken radiodiagnos- ZH WIP 1c 97 Veilig werken uitleen ver- tiek en hartkatheterisatie (in- pleegartikelen clusief reiniging en desinfectie, 98 Veilig werken fysiotherapie bouw- en inr.eisen) en ergotherapie 78 Accidenteel bloedcontact 79 Dialyse (CAPD/CCPD) 99 Veilig werken huishoudelijk werk 100 Veilig werken kraamzorg 80 Epidurale en spinale pijnbestrijding 81 Handhygiëne 82 Huisdieren 101 Veilig werken kappers verpleeghuis 102 Veilig werken pedicures en 83 Infecties (anders dan MRSA podotherapeuten en scabiës) 84 Infecties medewerkers 85 Infecties medewerkers 86 Intraveneuze toedieningen 103 Verzamelen en transport afval 104 Verzorging bij urinelozing en stoelgang 32 33

18 105 Verzorging van de luchtwe- 124 Veilig werken in de fysiothe- RC WIP 2 gen rapie en ergotherapie 106 Verzorging van wonden 107 Voeding 108 Voetverzorging VPH WIP Veilig werken voor kappers RC WIP Toedieningen RC WIP Voetverzorging RC WIP infecties (anders dan MRSA en scabiës) VPH WIP Huisartsenpraktijk OG WIP -> NHG Huidtherapie OG WIP -> LCHV Handhygiëne medewerkers RC WIP Jeugdgezondheidszorg OG WIP -> LCHV Persoonlijke hygiëne medewerkers 112 Persoonlijke beschermingsmiddelen RC WIP 2 RC WIP Tandheelkundigepraktijk OG NMT Acupunctuurpraktijk OG WIP -> LCHV Gehandicaptenzorg OG LCHV Psychiatrie OG LCHV Accidenteel bloedcontact RC WIP Infecties medewerkers RC WIP Opslag steriele materialen RC WIP Ambulancezorg OG LCHV Plaagdieren OG 2013 LCHV Norovirus OG 2013 LCI Lichaamsverzorging revalidant 117 Verzorging van de luchtwegen 118 Verzamelen en transport afval RC WIP 2 RC WIP 2 RC WIP Hygiene voor abortusartsen OG 2013 OMS 3 Legenda 1a = kernrichtlijn 1b = kernrichtlijnen vertaald naar specifiek microorganismen 119 Dialyse (CAPD/CCPD) RC WIP 2 1c = kernrichtlijnen vertaald naar specifieke beroepsgroepen 120 Reiniging, desinfectie en sterilisatie RC WIP 2 2 = zorginstelling die nauwe banden heeft met ziekenhuis (directe verwijzingen en overnames) 121 MRSA, revalidatiecebtrum RC WIP 2 3 = richtlijnen waarvoor andere richtlijnenorganisaties verantwoordelijk zijn of worden, gemaakt in samenwerking met de WIP 122 Verzorging van de wonden RC WIP Verzorging van urinelozing RC WIP 2 veld ZH =ziekenhuis en stoelgang VPH= verpleeghuis, woonzorgcentrum of thuiszorg RC=revalidatiecentra OG= openbare gezondheidszorg Bijlage

19 Bijlage 2 Samenstelling Expertgroepen in 2012 Ambulance Mw. dr. A.K. v. Vliet, bioloog-biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Mw. I. Willemsen, deskundige infectiepreventie, Amphia ziekenhuis, Breda Dr. J.H. van Zeijl (voorzitter), arts-microbioloog, Izore Centrum Infectieziekten Friesland, Leeuwarden Mw. T.J. Daha (voorzitter), deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Dr. L. van den Bosch, bedrijfsarts ambulancezorg Nederland, Zwolle Prof. Dr. P.J. v.d. Broek, internist-infectioloog, WIP, Leiden Mw. F. van den Berg (secretaris), LCHV, Amsterdam Dhr. P. Molenaar, GGD, Amsterdam Dr. H.P. Klapwijk, arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding, forensisch geneeskundige, GGD Zuid-Holland, Dordrecht Dhr. G.J. Deddens, ambulanceverpleegkundige, Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond, Rotterdam Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters. Drs. A.J.H. van Boxtel, verpleegkundige infuustechnologie UMCU, Utrecht Prof. Dr. P.J. van den Broek (voorzitter), internist-infectioloog, WIP, Leiden Mw. Th. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Dr. Elzo Kramer, arts intensivist, LUMC, Leiden Mw.Dr. A.K. van Vliet (secretaris), bioloog-biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Dhr. J. Wille, senior adviseur CBO, WIP, Utrecht Bedpanspoelers Dhr. A. de Bruyn, RIVM, Centrum voor Biologische Geneesmiddelen en Medische Technologie, Bilthoven Mw. T.J. Daha, (voorzitter) deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Dhr. ing. R. Heilijgers, Sigtenhorst Technische Service BV., Warmenhuizen Dhr. T. Sassen, deskundige infectiepreventie, Scheper Ziekenhuis, Emmen Dr. L. Spanjaard, arts-microbioloog, AMC, Amsterdam Mw. Dr. B.M. Roede (secretaris), gezondheidswetenschapper, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Mw.dr. A.K. v. Vliet (secretaris), bioloog biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Handhygiëne medewerkers Dhr. Prof. Dr. P.J. van den Broek (voorzitter tot juni 2011), internist-infectioloog, WIP, Leiden Dhr. Dr. F.W.H. Jungbauer, klinisch arbeidsgeneeskundige, UMCG, Groningen Mw. T.J. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Mw Dr. I.J.B. Spijkerman, arts-microbioloog (voorzitter Expertgroep vanaf juni 2011), directeur Bureau WIP, Leiden Dhr. Prof. Dr. A. Voss, arts-microbioloog, Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen Dhr. Dr. G. van Willigen, biologisch veiligheidsfunctionaris, LUMC, Leiden Dhr. J. Wille, senior adviseur CBO, WIP, Utrecht Mw. Dr. A.K. v. Vliet (secretaris), bioloog-biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden BRMO Mw. T.J. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Dr. R. Hendrix, arts-microbioloog, Twente Achterhoek, Enschede Prof. Dr. J.A.J.W. Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda Mw. Dr. M. Leverstein-van Hall, arts-microbioloog, Bronovo ziekenhuis, Den Haag Mw. Dr. B.M. Roede (secretaris), gezondheidswetenschapper, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Hygiëne voor abortusklinieken Drs. W. Beekhuizen, abortusarts, lid van het NGvA Dhr. E. Bos, directeur, Mildred-rutgershuis te Arnhem en Rutgersstimezokliniek, Eindhoven Prof. Dr. P.J. van den Broek (voorzitter), internist-infectioloog, WIP, Leiden Mevr. C. Michels-Breukers, Deskundige Infectiepreventie, CareB4 te Sterksel Mvr B.S. Niel-Weise (secretaris), arts-microbioloog (n.p.), senior adviseur, afdeling Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten, Utrecht 36 37

20 Drs. G. Raven, abortusarts, 5 CASA, Maastricht Drs. C. Rombouts, abortusarts, Mildred-rutgershuis, Arnhem Drs. D. Schipper, abortusarts, Beahuis & Bloemenhovekliniek te Heemstede Drs. W. Shadmanfar, abortusarts, CASA, Rotterdam Dr. W. van der Zwet, arts-micronioloog, Deventer Ziekenhuis, Deventer Prof. Dr. H. Verbrugh, arts-microbioloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Mw. Dr. A.K. v. Vliet (secretaris), bioloog-biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Mw. Prof. Dr. M.C. Vos, arts-microbioloog, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Prof. Dr. A. Voss, arts-microbioloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Mw. Dr. M. Wulf, arts-microbioloog, Viecuri, Venlo Luchtwaliteit operatieklasse 1 Dhr. Prof.Dr. P.J. v.d. Broek (voorzitter), internist-infectioloog, WIP, Leiden Dhr. Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein Dhr. drs. F.O. Kooij, anesthesioloog, AMC, Amsterdam Dhr. G.A.H.M. van Nielen, deskundige infectiepreventie, Vlietland ziekenhuis, Schiedam Dhr.ir. F. Saurwalt, Technisch manager, voorzitter VCCN, Leusden Mw. M.J. Scheerder, deskundige infectiepreventie, Diaconessenhuis, Leiden Dr. F. van Tiel, arts-microbioloog, Acad.ziekenhuis, Maastricht Dhr. ing. A.A.L. Traversari, MBA, senior adviseur-onderzoeker, Dutch Centre for Health Assets, Soesterberg Mw Prof. dr. M.C. Vos, arts-microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam Dhr. Dr. G.H.I.M. Walenkamp, emeritis hoogleraar orthopaedie, Maastricht Universitair Medisch Norovirusinfecties Mw. J.J. Bogerman, verpleegkundige infectieziekten, GGD Rotterdam Rijnmond Mw. J.N. Breemer, beleidsmedewerker infectieziekten, GGD Rotterdam Rijnmond Mw. T.J. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden, tot Mw. E. Duizer, Head of section Enteric Viruses, RIVM, Bilthoven Dhr. E.B. Fanoy, arts infectieziektebestrijding, GGD Midden-Nederland, Amersfoort Mw. L.D. Isken (voorzitter), beleidsmedewerker, RIVM, Bilthoven Mw. A. Maat, verpleegkundige infectieziekten, GGD West-Brabant, Breda Mw. F.S. Meerstadt-Rombach, bedrijfsarts, RIVM, Bilthoven Dhr. P. Molenaar, deskundige infectiepreventie, GGD Amsterdam, Amsterdam Dhr. T. Oomen (secretaris), beleidsmedewerker, RIVM, Bilthoven Mw. M.E. Spies,(web)redactie richtlijnen LCI, RIVM, Bilthoven Centrum, Maastricht Mw. Dr. A.K. van Vliet (secretaris), bioloog-biochemicus, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Plaagdieren Mw. Th.J. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden, tot MRSA Prof. Dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog, UMCU, Utrecht Dhr. C. Doevendans, Landelijk Kenniscentrum Plaagdieren, Wageningen Dhr. T. Veenstra, (voorzitter) LCHV / RIVM / GGD Amsterdam, Amsterdam Mw. T.J. Daha, deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Prof. Dr. J.A.J.W. Kluytmans, arts-microbioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda Mw. Dr. B.M. Roede, gezondheidswetenschapper, secretaris richtlijnontwikkeling, WIP, Leiden Mw. M. van Rijen, deskundige infectiepreventie, Amphia Ziekenhuis, Breda Mw. Dr. I.J.B. Spijkerman (voorzitter vanaf juni 2011), arts-microbioloog, directeur Bureau WIP, Leiden Dhr. Prof..Dr. P.J. v.d. Broek (voorzitter tot juni 2011), internist-infectioloog, WIP, Leiden Prof. Dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog, VU Medisch Centrum, Amsterdam Reiniging, Desinfectie en Sterilisatie - Beleid Dhr. A. de Bruyn, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven Mw. Th.J. Daha, (voorzitter), deskundige infectiepreventie, WIP, Leiden Dhr. Ir. A. v. Drongelen, wetenschappelijk medewerker, RIVM,,Bilthoven Mw. Drs. M. Jungblut, deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen, LUMC, Leiden Mevrouw J.J. Maarleveld, deskundige infectiepreventie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden; 38 39

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Werkgroep Infectie Preventie uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Jaarverslag 2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich,

Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Nederland groen in 2025: Hoe antibiotica resistentie optimaal te bestrijden. Jan Kluytmans, Greet Vos, Christina Vandenbroucke-Grauls, Alexander W. Friedrich, Andreas Voss en Marc Bonten Juni 2014 Al sinds

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis LCI-RIVM en Werkgroep Infectiepreventie (WIP) Versie 16/6/2011 1. Bacteriologisch onderzoek Bacteriologisch onderzoek 1.1 Soorten

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Outbreakmanagement 29-03-2013. Welkom, masterclass 2013. Ard Horst, 2013. Your Logo. Your Logo

Outbreakmanagement 29-03-2013. Welkom, masterclass 2013. Ard Horst, 2013. Your Logo. Your Logo Welkom, masterclass 2013 Your Logo Dit rapport is bedoeld voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever mag

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, Gezamenlijk volgen Gezondheidsraad en RIVM/CIb de internationale en nationale ontwikkelingen met betrekking

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg

Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Bestuurlijke afspraken antibioticaresistentie in de zorg Inleiding Antibiotica zijn in de eerste plaats nodig voor het bestrijden van bacteriële infecties. Antibiotica zijn daarnaast onmisbaar voor het

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

4 e Reanimatie Congres

4 e Reanimatie Congres www.reanimatieraad.nl 4 e Reanimatie Congres Woensdag 30 mei 2007 te Ede Programma Basale Reanimatie Primair bedoeld voor Instructeurs Eerste Hulp 09.30 Opening: Basale Reanimatie F. van Marion Voorzitter:

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verpleging in isolatie PATIËNTEN INFORMATIE Verpleging in isolatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Algemeen U bent opgenomen, of uw naaste is opgenomen, in het Maasstad Ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. U bent door uw behandelend

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

KPC uitbraak in verpleeghuis

KPC uitbraak in verpleeghuis KPC uitbraak in verpleeghuis Eliane Thewessen, Raad van Bestuur Symposium Screenen aan de poort Fontys Hogeschool, Eindhoven 22 mei 2014 Aan bod komen: ü beschrijving KPC-uitbraak ü stand van zaken infectiepreventie

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL

CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL CRPS-1 EN PLEXUS BRACHIALIS- EN PERIFEER ZENUWLETSEL Foto: Kees de Boer, Donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 Leiden Toelichting De Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) organiseert in samenwerking

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact Ziekenhuizen Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2012 Revisie: oktober 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie (WIP)

Nadere informatie

College bouw zorginstellingen

College bouw zorginstellingen College bouw zorginstellingen Het College bouw zorginstellingen, kortweg het Bouwcollege genoemd, houdt zich bezig met de huisvesting van de intramurale gezondheidszorg. Daarbij gaat het om ziekenhuizen,

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Handhygiëne Deze WIP richtlijn betreft de handhygiëne voor zover het niet gaat om operatieve ingrepen en voeding.

Nadere informatie

Verscherpt beleid complexe endoscopen?

Verscherpt beleid complexe endoscopen? Verscherpt beleid complexe endoscopen? Stephanie Hulsbosch Disclosure slide Geen belangenverstrengeling 2 SFERD 2015 1 De inspectie inspecteert De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid

Nadere informatie

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2)

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Vervolgonderzoek naar de mate van implementatie van infectiepreventie adviezen binnen de huisartsenpraktijken Marjon Klein Gunnewiek, Hygiënist Slingeland

Nadere informatie

Transmurale Richtlijn MRSA

Transmurale Richtlijn MRSA Transmurale Richtlijn MRSA Colofon De Transmurale Richtlijn MRSA is opgesteld door een projectgroep bestaande uit R. Ballering (beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland), D. Beaujean (beleidsmedewerker

Nadere informatie

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

Centrale Sterilisatie Afdeling. Verleden Heden - Toekomst

Centrale Sterilisatie Afdeling. Verleden Heden - Toekomst Centrale Sterilisatie Afdeling Verleden Heden - Toekomst ZONDER VERLEDEN, GEEN TOEKOMST! Renald van der Werf, Sterilization Technologist, ASP, Johnson & Johnson Medical BV. Centrale Sterilisatie Afdeling

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Ziekenhuizen. Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Ziekenhuizen Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: december 2012 Revisie: december 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal

Implementatie van het convenant: hoe doe je dat. Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene collegezaal Uitnodiging middagsymposium Patiëntveiligheid en Medische Technologie Implementatie van het convenant: hoe doe je dat Datum: woensdag 27 november 2013 Tijdstip: 12.00-17.30 uur Locatie: UMC Utrecht, Groene

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact

Ziekenhuizen. Accidenteel bloedcontact Ziekenhuizen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: oktober 2012 Wijziging: mei 2015 Geplande revisie: oktober 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie

Nadere informatie

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen

De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Inhoud De perfecte isolatiekamer: een kraakpand voor micro-organismen Lia de Graaf-Miltenburg Deskundige infectiepreventie VCCN Den Bosch mei 2015 - Isolatie vormen - Microbiologie en virologie - Bacteriën

Nadere informatie

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/229345* PDOC01/229345. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

Hygiene en veiligheid

Hygiene en veiligheid Hygiene en veiligheid De effectieve methode tegen ziekenhuisbacteriën Biocompatibel Hygiënisch Kosteneffectief In zorginstellingen, ziekenhuizen en andere verpleeginrichtingen kunnen kiemen een zeer groot

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde

2001 heden Opleider Inwendige Geneeskunde AMC 2005 heden Voorzitter Consilium Interne Geneeskunde Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer professor doctor P. Speelman, op vrijdag 18 maart 2011, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer

Nadere informatie

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE

S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE VERSLAVINGSGENEESKUNDE S Y M P O S I U M SOMATIEK IN DE donderdag 16 juni 2011, Domus Medica, Utrecht Het is mij een groot genoegen u uit te nodigen het symposium Somatiek in de Verslavingsgeneeskunde op donderdag 16 juni 2011

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Geïsoleerd verplegen 1 Geïsoleerd verplegen U bent opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en wordt hier geïsoleerd

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker

Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker Jolanda Chua-Hendriks Wat is evidence-based? Niet: volledig of uitsluitend gebaseerd op evidence (wetenschappelijk bewijs) Wel: ontwikkeld volgens (5 stappen)

Nadere informatie

NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg. @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014

NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg. @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014 NVK richtlijn Leontien Kremer Recht op leven Recht op zorg @leontienkremer l.c.kremer@amc.uva.nl april 2014 In Nederland Per jaar: Overlijden 1400 kinderen Krijgen 5000 kinderen te maken met een levensbedreigende

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Bedpanspoelers

Ziekenhuizen. Bedpanspoelers Ziekenhuizen Bedpanspoelers Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: oktober 2013 Geplande revisie: oktober 2018 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Workshop infectiepreventie

Workshop infectiepreventie Workshop infectiepreventie Carolien Oldenkamp Berkelaar, deskundige infectiepreventie bestuurslid, trainer voorzitter a.i. Waar denk je aan bij infectiepreventie? Handhygiëne Bacteriën Schoonmaak Desinfectie

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers

Ziekenhuizen. Handhygiëne medewerkers Ziekenhuizen Handhygiëne medewerkers Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: oktober 2007 Revisie: oktober 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep

Nadere informatie

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop

SVN verleent accreditatie aan training Olympus. Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop PERSBERICHT SVN verleent accreditatie aan training Olympus Goede training verlaagt risico op besmetting via flexibele endoscoop Zoeterwoude, juli 2013 De reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen

Nadere informatie

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA

De CSA en het onder in de keldersyndroom. Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA De CSA en het onder in de keldersyndroom Risico s medische technologie en wat betekent dit voor de CSA 1 2 ? 3 Medische Technologie at risk? Onderzoek naar risico s bij medische technologie en mogelijkheden

Nadere informatie

Rapport Focusgroep sector preventie.

Rapport Focusgroep sector preventie. Rapport Focusgroep sector preventie. Bijeenkomst op 19 december van 13:00 tot 14:45. Aanwezig: Dirk Mettes, tandheelkunde lid NMT en afgevaardigd door UMC St Radboud onderzoeksgroep Kwaliteit van zorg

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

Beleidswijziging LA-MRSA

Beleidswijziging LA-MRSA Beleidswijziging LA-MRSA Een project over veegerelateerde MRSA in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Wat is MRSA? Staphylococcus aureus

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact Bedrijfseconomische impact van infectieziekten 22 september 2009 Drs. Chrétien Haenen Coördinator Kwaliteitszorg Atrium Medisch Centrum Parkstad To help protect your privacy, PowerPoint prevented this

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Zorgconcept Huidfonds. Dr. John de Korte, psycholoog

Zorgconcept Huidfonds. Dr. John de Korte, psycholoog Zorgconcept Huidfonds Dr. John de Korte, psycholoog Het Nationaal Huidfonds Onafhankelijke, goede-doelen organisatie, met als doelen: 1. Bevorderen van preventie van huidziekten; 2. Vergroten van het maatschappelijk

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Mw H. Schijf, werkzaam als Deskundige Infectiepreventie in het Spaarne Ziekenhuis, hschijf@spaarneziekenhuis.nl Inleiding Ignaz Semmelweis, redder

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Uitnodiging. Symposium Kinderallergologie. Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht

Wilhelmina Kinderziekenhuis. Uitnodiging. Symposium Kinderallergologie. Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis Uitnodiging Symposium Kinderallergologie Kennis in de praktijk! vrijdag 29 mei 2015 Locatie UMC Utrecht Geachte collega, Kinderartsen, dermatologen, KNO-artsen en diëtisten

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie Moleculaire dag WMDP Carel van Noesel Utrecht, 29 januari 2010 Morfologisch Functioneel Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Opleiding tot klinisch

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie