Jaarverslag 2013 Mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Mei 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Mei 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 1. Externe ontwikkelingen 5 2. Het beeld van De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten Bestuurlijke fusie met regionale ziekenhuizen (KANS) Governance Financiële resultaten Voornaamste risico s en onzekerheden en beheersing daarvan Vooruitblik 21 Bijlage: Over de KwadrantGroep 22 2

3 Voorwoord Zorgorganisaties als de KwadrantGroep ervaren de effecten van de trendbreuk in het beleid ten aanzien van de gezondheidszorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder. Na jaren van groei is er een omslag naar krimp. De eigen verantwoordelijkheid van individu en maatschappelijke verbanden voor zorg en welzijn wordt veel sterker benadrukt. De rijksoverheid treedt deels terug en verlegt de verantwoordelijkheid voor en financiering van de zorg deels naar gemeenten en zorgverzekeraars, met andere uitgangspunten en benaderingswijzen als leidraad. De participatiesamenleving is een gevleugeld woord geworden. De KwadrantGroep bereidt zich voor op deze ontwikkelingen. In 2013 zijn hierbij belangrijke stappen gezet. We ervaren de dynamiek van veranderen, met alle hiermee gepaard gaande positieve en negatieve aspecten. Al met al kunnen we tevreden terugkijken. De zorgdienstverlening is, zo blijkt uit peilingen, van een goed en vaak uitstekend niveau. In talloze situaties konden we tot volle tevredenheid cliënten van dienst zijn. Dat haalt meestal niet het nieuws, maar is wel de essentie van ons werk. We konden belangrijke ontwikkelstappen zetten. De onder toezichtstelling door de IGZ, vanwege tekortkomingen in hygiëne en infectiepreventie, kon met vlag en wimpel worden overwonnen. We hebben hiervan geleerd en van een probleem een kans gemaakt. Ook organisatorisch zetten we betekenisvolle stappen. Eind 2013 presenteerden we de visienotitie KwadrantGroep Nieuwe Stijl en een hiermee samenhangend nieuw besturingsconcept. Medio 2013 werd een intentieverklaring met Antonius Zorggroep en de combinatie holding Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana overeengekomen, met als doelstelling om (bestuurlijk) te fuseren. Met de fusie beogen wij goede en betaalbare zorg zo dicht mogelijk bij patiënten/cliënten te organiseren. Dat kan gerealiseerd worden door de verbinding tussen cure (eerste lijn en ziekenhuiszorg) en care (verpleging, verzorging, thuiszorg en huishoudelijke hulp) verder te versterken. In het voorbereiden van de fusie zijn in 2013 goede stappen gezet. In financieel opzicht heeft de KwadrantGroep een tevredenstellend jaar achter de rug. Wel merkten wij dat het scheiden van wonen en zorg al merkbaar wordt bij onze zorgorganisaties. Daarnaast voelden wij dat de markten waarop onze zorggerelateerde bedrijven zich begeven sterk concurrerend zijn, hetgeen vraagt om een heroriëntatie. Dit jaarverslag geeft u in hoofdlijnen een beeld van de ontwikkelingen binnen de KwadrantGroep in 2013, in het licht van de externe ontwikkelingen. Daarnaast is er een doorkijk naar 2014 en verder. Hierbij wil ik alle collega s binnen de KwadrantGroep bedanken voor hun inzet in Die inzet en passie voor de zorg is hard nodig om de organisatie verder gereed te maken voor de veranderingen die op stapel staan. Daarnaast dank ik graag de Centrale Ondernemingsraad en de Concern Cliëntenraad voor hun bijdrage en hun vertrouwen in de organisatie. Ik ben er van overtuigd dat wij met de gezette stappen, en de stappen die wij in 2014 gaan zetten, de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Een toekomst waarin cliënten, particuliere afnemers en zakelijke relaties wederom op ons mogen rekenen. Drs. R. Jonkers Voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep Mei

4 Bericht van de Raad van Commissarissen Op 26 mei 2014 heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening 2013 goedgekeurd. Met genoegen heeft de Raad geconstateerd dat, ondanks moeilijker wordende marktomstandigheden, het geconsolideerde financieel resultaat over 2013 bevredigend was. De vermogens- en liquiditeitspositie van de groep als geheel is gezond, zo blijkt ook uit de stresstest die door de accountant is uitgevoerd. Dat is een belangrijk uitgangspunt in woelige tijden met bijvoorbeeld banken, die steeds hogere eisen aan financieringsarrangementen stellen. De Raad van Commissarissen dankt het bestuur, management en medewerkers voor de geleverde prestaties. Als Raad zijn we onder de indruk van de geleverde inspanningen, de inzet en betrokkenheid. Uit heel veel blijkt dat de dienstverlening aan onze cliënten niet alleen maar werk is maar met betrokkenheid en overgave wordt gedaan. We zijn er trots op dat de veranderingen in de zorgdienstverlening met elan worden opgepakt en dat voortvarend aan nieuwe concepten en inzichten wordt gewerkt. Het afgelopen jaar zien we als een kanteljaar waarin de omslag van zelfstandige bedrijven naar geïntegreerd concern werd gemaakt. Een beweging die we gewenst achten en waarin we onze bestuurder Roelof Jonkers maximaal hebben gesteund. Gelet op deze beweging en de gewenste fusie met de ziekenhuizen is besloten de in de Raad van Bestuur ontstane vacature niet in te vullen en met een eenhoofdige Raad van Bestuur te volstaan. Gelet op de bereikte resultaten en de in gang gezette ontwikkelingen zal dit beleid worden gecontinueerd. Wij danken het bestuur voor het verslag en menen dat dit een goed inzicht geeft in de in 2013 geleverde prestaties en de ontwikkeling van de KwadrantGroep. Drs. H.I. Paans-Wubbolts Voorzitter Raad van Commissarissen KwadrantGroep Mei

5 1. Externe ontwikkelingen In de zorgsector in totaliteit, en daarbinnen in specifieke sectoren, is sinds eind 2012 sprake van fundamentele veranderingen. Financieel gezien gaat de zorg een te groot deel van het nationaal inkomen opslokken en wordt deze daardoor in de toekomst onbetaalbaar. Met name bij de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten laten internationale vergelijkingen zien dat in Nederland deze zorg een significant hoger aandeel van de publieke middelen neemt dan elders het geval is. Als oorzaak wordt de AWBZ aangemerkt. Deze wet was aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor de onverzekerbare langdurige zorg. In de loop van de tijd is deze wet verbreed tot veel andere vormen van langdurige zorg. Zorgaanbieders zijn mede daarom de afgelopen 20 jaar fors gegroeid. Maatschappelijk en inhoudelijk had deze ontwikkeling onder meer als effect dat de zorg meer en meer als domein van professionals werd gezien en minder als een eigen verantwoordelijkheid van burgers. Daardoor werden ouderdom, gebrek en handicap geïsoleerd van het gewone leven. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het kabinet besloot tot een fundamenteel andere inrichting van met name de langdurige zorg. Zo wordt de AWBZ teruggebracht naar de oorspronkelijke bedoeling: uitsluitend onverzekerbare langdurige zorg komt nog in aanmerking voor een collectieve solidariteitsverzekering (De nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). De overige zorg is of onderdeel van de Zorgverzekeringswet (ZVW) met zijn eigen marktwerking of onderdeel van de maatschappelijke ondersteuningstaak van de gemeente (Wmo), met beleidsvrijheid voor gemeenten hoe hiermee om te gaan. Daarbij wordt zowel op financieel als inhoudelijke vlak meer samenhang aangebracht om gemeenten en verzekeraars meer macht en ruimte te geven. De burger wordt in de nieuwe setting meer aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en als leidend paradigma werd in 2013 de participatiemaatschappij geïntroduceerd. Groepen van burgers zullen elkaar voortaan steeds vaker (moeten) gaan vinden. Er zullen op allerlei terreinen initiatieven gaan ontstaan om zelf voorzieningen te organiseren en elkaar als lokale gemeenschap daarin te ondersteunen. In de komende jaren zal die beweging zich verder versterken. In relatie tot die beweging is de tendens dat hulp, zorg en behandeling zo dicht mogelijk bij de mensen thuis moet worden georganiseerd. Mensen willen immers het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Je blijft dan ook langer de mogelijkheid houden om mee te blijven doen. Overall gezien zullen genoemde ontwikkelingen in de zorg leiden tot een verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnszorg, van de professionele naar de vrijwillige hulp- en zorgverlening en van de intramurale naar de extramurale zorg. Zorgaanbieders, die een langdurige periode van groei en ontwikkeling hebben doorgemaakt, moeten zich hierdoor beraden op de gevolgen die dit heeft voor hun strategie en zich wellicht strategisch herpositioneren. De ontwikkelingen hebben namelijk stevige gevolgen voor de omzet van tal van zorgorganisaties. Vooral het effect op de huishoudelijke hulp, thuiszorg en de verzorgingshuizen zal de komende jaren groot zijn. 5

6 Op basis van genoemde externe ontwikkelingen en de verandering in de zorg, hebben wij begin 2013 onze missie definitief aangepast en hierop gebaseerde beleidskaders ontwikkeld. Dat geeft ons gerichter houvast bij het bepalen van onze koers, het nemen van onze beslissingen en de manier waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Missie De KwadrantGroep is onderdeel van de gemeenschap en dé partner in participatie. Dichtbij de inwoners van wijken en dorpen actief op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Hierbij staat het in de kracht brengen en houden van mensen en hun omgeving (mantelzorgers) centraal. Uitgangspunt is dat wij samenwerken met partners (professionals en vrijwilligers) die deskundig zijn op hun terrein. Wanneer hier een leemte ontstaat, dan organiseert en faciliteert de Kwadrantgroep het zelf. 6

7 2. Het beeld van 2013 Dit hoofdstuk gaat in op de manier waarop wij vorm en inhoud geven aan de nieuwe missie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan concernvorming en het ontwikkelen van een nieuwe visie op zorg. In het hoofdstuk wordt verder ingegaan op voor de KwadrantGroep belangrijke onderwerpen gedurende het jaar Vorm en inhoud geven aan de missie Wie de missie op zich laat inwerken, merkt dat hierin duidelijk de vernieuwde positionering van de KwadrantGroep zit: partner in de participatiesamenleving. Als een organisatie die vanuit een geïntegreerde benaderingswijze zorg- en welzijnsdiensten levert. Op zodanige wijze dat burgers en samenleving gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen. Door nabij (wijk- en buurtgericht) te opereren, ook als professionele zorg noodzakelijk is. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van professionals, afdelingen, bedrijven en de KwadrantGroep als geheel. Extern en intern zullen we meer op samenwerken gericht moeten zijn en zullen we breder moeten kijken dan de traditionele care optiek. Zowel verbindingen met de 1e lijn, de 2e lijn (ziekenhuizen), welzijnspartners als gemeenten zullen geïntensiveerd worden. De nieuwe missie heeft een stroom van gedachtegangen en een eerste aanzet tot initiatieven teweeg gebracht. Daarbij werd ook al meer dan voorheen buiten de grenzen van de zorg gekeken, en een brug geslagen naar wonen, welzijn en de zelfredzame burger. Bij onze oriëntatie op het totale sociale domein zagen we in 2013 dat wijken en gemeenten van elkaar verschillen. Naast populatieverschillen zijn er verschillen in de aanwezige (sociale en zorg) infrastructuur, de maatschappelijke context en de visie van de gemeente. Als dienstverlener dient de KwadrantGroep daarop in te spelen. Hierdoor zullen per wijk en gemeente verschillende (nieuwe) arrangementen en samenwerkingsverbanden ontstaan Concernvorming In 2013 is er verder invulling gegeven aan de concernvorming van de KwadrantGroep. Hierbij werden de scheidslijnen tussen de verschillende organisaties minder scherp en werd het denken vanuit gezamenlijkheid meer gestimuleerd. Er wordt meer dan voorheen geopereerd als groep, sinds 2013 vanuit één gemeenschappelijk beleidskader, waarbij de meerwaarde van de breedte van de groep voor de samenleving tot zijn recht moet komen. Dat proces van concernvorming werd in 2013 vooral versneld door het in gezamenlijkheid ontwikkelen van de nieuwe missie, die vervolgens bij elk onderdeel van de groep het uitgangspunt vormde voor de heroriëntatie op de eigen missie, visie en koers. Daarna werd de lijn van gezamenlijkheid en eenheid doorgetrokken met het creëren van synergie-effecten binnen de groep en het formuleren van een gezamenlijke zorgvisie. 7

8 Aansluitend op de nieuwe missie en de gedachten over het werken vanuit één (zorg)visie en één beleid, is binnen de KwadrantGroep eind 2013 een proces in gang gezet om te komen tot een aanpassing van haar besturing. Hiervoor heeft de Raad van Bestuur, in samenwerking met de directeuren van de bedrijven, een nieuw besturingsmodel ontwikkeld, waarbij een centrale rol is weggelegd voor een beleidsteam dat de KwadrantGroep als een geïntegreerd werkend concern gaat aansturen. Het is de taak van het beleidsteam om het organisatiebrede KwadrantGroep-beleid verder vorm te geven en tot uitvoer te laten brengen. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de (aan)sturing van de hele organisatie. Het beleidsteam bestaat uit de bestuurder (voorzitter Raad van Bestuur), een directeur Wonen Welzijn Zorg, een gedelegeerd bestuurder niet-zorg bedrijven, een directeur P&O en een directeur Centrale Diensten. Alle care-bedrijven worden in deze nieuwe opzet onder één directie geplaatst. De gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld om bestuurlijk leiding te geven aan de hulpmiddelenbedrijven en Van Smaak. In maart 2014 hebben de centrale ondernemingsraad en de concern cliëntenraad een positief advies over de adviesaanvraag gegeven en per 1 mei 2014 is de nieuwe structuur van kracht geworden. Onderdeel van KwadrantGroep Nieuwe Stijl is ook om de ondersteunende diensten gemeenschappelijk te organiseren. Dit heeft in 2013 geleid tot het inrichten van de Unit Centrale Diensten, opgebouwd uit de functiegebieden Inkoop, ICT, Functioneel Beheer, Informatiemanagement en Facilitair. Centrale Diensten wordt daarmee een interne dienstverlener op KwadrantGroep-niveau, met een ondersteunend karakter Samenwerken en buurtgerichtheid als hoeksteen van zorginhoudelijk beleid De zorgorganisaties binnen de KwadrantGroep hebben al de nodige stappen gezet wat betreft de beweging naar lokale integratie en differentiatie. Er zijn in 2013, maar ook al in het jaar daarvoor, tal van nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. Zo participeert Palet in Leeuwarden-West in het project Handen in Eén, samen met de gemeente Leeuwarden en andere aanbieders van wonen, zorg en welzijn. Andere voorbeelden zijn de deelname aan een regelarm zorgproject in de gemeente Leeuwarderadeel (Palet) en een pilotproject Regelvrije zorg in Jubbega (De Friese Wouden). In deze proeftuinen hebben de medewerkers meer vrijheid van handelen, leggen ze verbinding met anderen en doen ze ervaring op met het op andere wijze ondersteunen van wijk- of dorpsbewoners. Door slimmer om te gaan met beschikbare middelen en door gebruik te maken van de eigen kracht van de buurt en haar bewoners bereiken we meer met dezelfde middelen. We zien mooie voorbeelden van mensen die elkaar ondersteunen en daarmee een daling van de zorgconsumptie. Vanuit De Friese Wouden is met name geïnvesteerd in ketenzorg. Er is gewerkt aan het versterken van de relatie met de ziekenhuizen, huisartsen en apothekers. In een aantal gevallen heeft dat in 2013 geleid tot intentieverklaringen en daarmee tot hechtere samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd zijn de contacten met gemeenten versterkt, zodat er meer in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden. 8

9 Ook zijn er stappen gezet ten aanzien van de buurtgerichtheid. Palet gaf in 2013 uiting aan het plan om haar positie in de wijken en dorpen verder te versterken. In kleine buurtteams is vraaggerichte zorg geboden, waarbij de cliënt de zorg kreeg van een kleine vaste groep vertrouwde medewerkers. Medewerkers kennen hun wijk of dorp en weten waar we op zowel wijk- als cliëntniveau toegevoegde waarde kunnen bieden. Daarbij heeft de organisatie tal van activiteiten ondernomen om medewerkers in het primaire proces in staat te stellen ondersteuning te bieden bij de versterking van het netwerk van de cliënt en het stimuleren van familieparticipatie. De Friese Wouden heeft op haar beurt meer de verbinding gekregen door zich met een aantal teams weer echt in dorpen te vestigen. Daarnaast is er op diverse plaatsen in Friesland geïnvesteerd in appartementen, waarbij het gaat om wonen mét zorg. Met dit laatste spelen wij ook in op de extramuralisering van zorg die nu nog in verzorgingshuizen plaatsvindt Aandacht voor Dementie Dementie centraal Het programma Dementie Centraal is een meerjarenproject dat ook in 2013 volop aandacht kreeg. Bij Dementie Centraal wordt een koppeling gemaakt tussen wetenschap (Universiteit van Amsterdam) en de zorg in de praktijk. Het aantal ouderen met dementie zal de komende decennia enorm toenemen. Bovendien zullen mensen met dementie meer dan nu het geval is thuis de benodigde zorg ontvangen. Het doel van Dementie Centraal is het vergroten van kennis over dementie en het verbeteren van vaardigheden in de omgang. De KwadrantGroep hecht er veel waarde aan om de medewerkers in de zorgcentra en in de thuiszorg zodanig toe te rusten dat ze goed met de ziekte kunnen omgaan. In dit kader organiseerde De Friese Wouden in 2013 een symposium voor zowel medewerkers als overige professionals uit het werkveld. Dementia Care Mapping De Friese Wouden is landelijk licentiehouder voor Dementia Care Mapping, een in Engeland ontwikkelde observatiemethode die verzorgenden leert wat de effecten zijn van hun gedrag op de cliënten en daarmee helpt de zorg te verbeteren. De expertise rond dementie wordt in de vorm van scholingen en zorgprogramma s uitgerold naar de andere zorgbedrijven binnen de groep. Ook andere VVT-instellingen in Nederland hebben interesse, en maken inmiddels gebruik van DCM. Die interesse is er ook bij onderwijsinstellingen. De DCM-organisatie heeft 2013 gebruikt om de methode verder te ontwikkelen richting specifiekere groepen zorgorganisaties waaronder instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De uitrol hiervan wordt verwacht in 2014 c.q Een andere ontwikkeling is dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een overleg is opgestart met de Universiteit van Bradford en DCM over het ondersteunen van haar inspecteurs. Dit ondersteunen zal plaatsvinden op basis van het Sofi-model (short observation framework for inspection; een afgeleide van de DCM-observatiemethode). Hierdoor krijgt de IGZ een instrument in handen waarmee zij tijdens inspectiebezoeken onbegrepen gedrag kan monitoren. Met de doorontwikkeling van DCM en het mogelijk ondersteunen van de inspecteurs van de IGZ levert de KwadrantGroep een bijdrage aan het verder verbeteren van zorg richting mensen met dementie. 9

10 2.5. Herpositionering Isis Kraamzorg Isis Kraamzorg heeft het afgelopen jaar vanuit strategisch oogpunt verbinding gelegd met de geboortecentra van het Antonius Ziekenhuis en ziekenhuis Nij Smellinghe. Dit heeft in 2013 nog niet het beoogde effect gehad. Hiervoor is meer tijd nodig. Tegelijkertijd is de organisatie verder gegaan met het doorvoeren van organisatorische maatregelen om haar financiële positie te verbeteren. Het afslankingsproces dat in 2012 is opgestart, werd eind 2013/begin 2014 doorgezet. De effecten hiervan moeten vanaf 2014 merkbaar worden. Isis Kraamzorg heeft al enkele jaren te maken met krimp (een teruglopend aantal geboorten) en toenemende concurrentie van o.a. kraamorganisaties die werken met ZZP-formules Zorggarant Redenerend vanuit de nieuwe missie en de hierop gebaseerde beleidskaders is in 2013 besloten het Friese deel van de activiteiten van Zorggarant onder te brengen bij de zusterbedrijven De Friese Wouden en Palet (per 1 januari 2014). Hierbij gaan zowel de cliënten als de Zorggarant-medewerkers over. Bij de keuze speelde ook het gebrek aan onderscheidend vermogen ten opzichte van de zusterbedrijven in dezelfde regio mee. Het resterende deel van Zorggarant (buiten Friesland) wordt naar alle verwachting in 2014 verkocht c.q. overgedragen aan een externe partij om zo de dienstverlening in die regio s te kunnen waarborgen. De omvang is namelijk te beperkt om separaat levensvatbaar te zijn Concentratie hulpmiddelenactiviteiten In 2013 heeft de samenwerking tussen de hulpmiddelenbedrijven HMC en Lammert de Vries (beide onderdeel van de KwadrantGroep) inhoud gekregen, onder andere door de organisaties onder 1 directie te plaatsen. Daarnaast hebben de organisaties aan de achterkant verschillende activiteiten samengevoegd (inkoop, verkoop, ICT, financiën, technische dienst, servicedesk) om daarmee een steviger positie in de huidige markt in te nemen. Die markt is erg dynamisch en sterk concurrerend. Dit komt mede omdat de consument langer wacht met het aanschaffen van (hulp)middelen. Hij stelt de vervangingsvraag uit of gaat helemaal niet over tot aanschaf, wat waarschijnlijk het gevolg is van het steeds hoger wordende eigen risico Ontwikkeling anderhalve lijnszorg De ontwikkelingen om te komen tot anderhalve lijnszorg zijn in 2013 gestaag doorgegaan. Meer eerste lijnsfunctionarissen realiseren zich dat er meer mensen zelfstandig wonen met een grote complexiteit aan zorgvragen. Tevens helpt dat huisartsen gemakkelijker kiezen om de module Kwetsbare ouderen in te kopen bij de verzekeraar. Hiervoor moeten ze met andere partijen samenwerken. Dit maakt dat er iets gemakkelijker ingang gevonden wordt om tot samenwerkingsafspraken te komen. Complex blijft bij huisartsen dat bijna bij iedere praktijk met 1 of meer huisartsen apart afspraken gemaakt moeten worden. Inmiddels zijn er al vele afspraken gemaakt met o.a. huisartsen en fysiotherapeuten over consultaties, doorwijzingen, spoedzorg en multidisciplinair overleg over zeer complexe vraagstukken. 10

11 2.9. Wijkhuispitaal In maart 2013 is er in Leeuwarden bij Palet gestart met een wijkhuispitaal. De capaciteit betreft 6 bedden (4 x 1 persoonskamers en 1 x 2 persoonskamer). In 2013 lag de bezettingsgraad op 60%. Gezien de nieuwigheid van dit product en de mogelijke koudwatervrees bij huisartsen is dit zeer goed te noemen. Steeds meer huisartsen verwijzen hun patiënt naar het wijkhuispitaal in plaats van naar het ziekenhuis en blijven tijdens het verblijf in het wijkhuispitaal hoofdbehandelaar. Bij inzet (op verzoek van de huisarts) van disciplines vanuit het verpleeghuis is er sprake van complementair zijn aan de eerste lijnsfunctionarissen. Patiënten zijn tot nu toe erg tevreden. Gesprekken over financiering van het wijkhuispitaal vinden nog plaats met de verzekeraar Juridisch en fiscaal naar een nieuwe KwadrantGroep-structuur De juridische en fiscale structuur is de afgelopen jaren vanuit allerlei fusieprocessen en specifieke afwegingen over optimalisaties gegroeid en daarmee zeer complex geworden. In 2013 is deze structuur geëvalueerd en is besloten om deze drastisch te herzien en te vereenvoudigen. De besluitvorming hierover is in december 2013 afgerond. Sindsdien is een proces van o.a. statuten- en reglementenaanpassingen, en omzetting c.q. opheffing van entiteiten in gang gezet. In de nieuwe structuur is de KwadrantGroep enig bestuurder van vrijwel alle onderliggende stichtingen en BV s en fungeert daarmee als topholding van de groep. Door een subholding (waaronder de commerciële BV vallen) is een scheiding aangebracht tussen publieke- en private geldstromen. Daarmee is de structuur in lijn met de filosofie van de KwadrantGroep, en voldoet de organisatie aan de laatste eisen ten aanzien van risicomanagement, professionaliteit, transparantie, efficiency, bestuurbaarheid, slagvaardigheid en financierbaarheid. Het volledig implementeren van de nieuwe structuur zal in 2014 zijn beslag krijgen. 11

12 3. De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten 2013 was een bewogen jaar op het terrein van kwaliteit. We zijn trots op onze hoge scores bij de enquêtes over klanttevredenheid, waaronder de CQ-index. Voor ons zijn dat belangrijke referentiepunten bij de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn tevreden met de HKZ-certificaten die werden behaald, vernieuwd en gecontinueerd. Alle daarop gericht onderzoeken hadden een goed tot zeer goed resultaat. Uiteindelijk zijn we tevreden en trots op de uitkomsten van de IGZonderzoeken. Uiteindelijk omdat medio 2013 door de IGZ een verscherpt toezicht werd ingesteld omdat tekortkomingen werden geconstateerd in het hygiëne en infectiepreventiebeleid van de intramurale locaties van De Friese Wouden. Een intensief verbeterprogramma is vervolgens uitgevoerd wat erin resulteerde dat de inspectie na 3 maanden het verscherpt toezicht ophief en lovende woorden kon spreken over de bereikte resultaten Klanttevredenheidsonderzoeken De tevredenheid van klanten wordt met regelmaat gemeten. Bij de meeste organisaties binnen de KwadrantGroep gaat het om klanttevredenheidsonderzoeken conform de CQindex en de zorgprestaties (zichtbare zorg). Daardoor is bekend op welke items een locatie of organisatie goed scoort, en welke items verbeterpotentie tonen. De frequentie van onderzoek is eens per 2 jaar. De behaalde scores binnen de KwadrantGroep zijn over het algemeen bovengemiddeld. Bij sommige organisaties vindt er op frequentere basis monitoring plaats. Zo wordt bij Palet op ieder zorgplanoverleg (ZPO) de tevredenheid van de cliënt gemonitord door de cliënt te vragen zijn of haar waardering te uiten in een rapportcijfer. Daarbij steeg het gemiddelde rapportcijfer in 2013 iets t.o.v. 2012: van een 8,2 naar een 8, HKZ-certificering en IGZ-inspecties De zorgorganisaties zijn voor al hun zorgvormen en diensten HKZ-gecertificeerd. Eind 2013 vond bij Palet hercertificering plaats. Het toetsingskader was daarbij uitgebreid met de focus op veiligheidsmanagement, dat geïntegreerd is in het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij gaat het om veiligheid op het gebied van cliënten, medewerkers, bedrijfsvoering en gebouwen. De Friese Wouden heeft sinds 2009 een kwaliteitsmanagementsysteem dat HKZ-gecertificeerd is. Onder die certificering vallen: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding intra- en extramuraal, thuisbegeleiding, gespecialiseerde verpleging, tijdelijke opname, dagbehandeling, dagverzorging, nachtzorg en palliatieve zorg. De laatste HKZ-audit bij De Friese Wouden dateert van januari 2014 over het jaar 2013, en is met positief resultaat afgesloten. De verscherpte inspectie van de IGZ bij De Friese Wouden betrof in het bijzonder het hygiëne en infectiepreventiebeleid. Mede gelet op de toename van infectieziekten bij intramurale voorzieningen en de zorgen bij de bestrijding hiervan zijn de beleidskaders aangescherpt en heeft de inspectie prioriteit aan de handhaving gegeven. Dit aangescherpte beleid was onvoldoende neergedaald in onze organisatie, met het verscherpte toezicht als gevolg. Dit heeft geleid tot een projectmatig aangepakt 12

13 verbeterprogramma, met binnen drie maanden een uitstekend resultaat. Ook is een externe evaluatie gehouden over hoe dit heeft kunnen ontstaan. Dit heeft geleid tot aanpassingen in beleid en organisatie. Beleidsmatig ervaren we wel een spanning tussen de zo gewoon mogelijke woonsituatie die wij in onze verpleeg- en verzorgingshuizen trachten te creëren en de (aangescherpte) hygiëne-eisen, die deels ontleend zijn aan de ziekenhuiswereld. Dit heeft er onder meer toe geleid dat enkele vrijwilligers afhaken omdat zij er moeite mee hebben zich te conformeren aan de nieuwe regels Klachtencommissies Voor cliënten/bewoners van onze zorgbedrijven is er een klachtenregeling die aan de wettelijke eisen voldoet. Behandeling gebeurt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris resp. klachtencommissie. Ook voor medewerkers is er een klachtenregeling. In 2013 zijn bij Palet 22 klachten van cliënten/bewoners ontvangen, die alle naar tevredenheid van de klager konden worden bemiddeld. Bij De Friese Wouden ging het eveneens om 22 klachten, die ook naar tevredenheid konden worden afgewikkeld Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoeken De tevredenheid van onze medewerkers wordt bij alle onderdelen van de groep gemeten. Ook hier geldt dat de scores boven het gemiddelde liggen. Bij De Friese Wouden heeft het onderzoek in 2013 weer plaatsgevonden via de landelijke Actiz benchmark. Hieruit blijkt dat we met een score van 7,5 tot de best scorende categorie van de sector horen. Hoogste score binnen het onderzoek van De Friese Wouden werd behaald op het criterium Inspraak van en overleg met cliënten. Per team/locatie zijn vervolgens de uitkomsten verder geanalyseerd en verbeteracties in gang gezet. Een belangrijk aandachtspunt betreft de mate waarin er bereidheid bestaat en mogelijkheid is tot verandering (het verandervermogen) Kwaliteitskader KwadrantGroep De ambitie van de KwadrantGroep gaat evenwel verder dan het slechts voldoen aan de eisen: de KwadrantGroep wil één van de koplopers worden in Nederland als het gaat om kwaliteit. Daarom is in 2013 een KwadrantGroep-breed kwaliteitskader vastgesteld. Het kader geeft de ambitie van de groep weer en geeft richting aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en diensten Niet-zorg bedrijven Ook de niet-zorg bedrijven binnen de groep voldoen aan eisen die vanuit de buitenwereld aan de dienstverlening worden gesteld. Ze beschikken over alle vereiste keurmerken. 13

14 4. Bestuurlijke fusie met regionale ziekenhuizen (KANS) Op 27 juni 2013 is de KwadrantGroep met de Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe/ Pasana een intentie overeengekomen om bestuurlijk te fuseren. Wij hebben dit voornemen (als projectnaam) KANS genoemd. De aanvankelijke doelstelling was om deze bestuurlijke fusie per 1 juni 2014 te realiseren. Een aantal trajecten (bijvoorbeeld de melding bij de ACM en NZA, en Due Diligence) neemt meer tijd dan aanvankelijk is voorzien. Daarom is de realisatiedatum opgeschoven naar eind Het fusievoornemen wordt gedreven door zorginhoudelijke argumenten. Wij menen dat de vraagstukken waarvoor zowel de ouderenzorg als de curatieve zorg staan een herordening van het Friese zorglandschap vraagt, met een stevige verbinding tussen cure en care om de extramuralisering van de zorg vorm te kunnen geven én om in wijken, dorpen en gemeenten, ook op het Friese platteland, goede en betaalbare voorzieningen in stand te houden en verder te ontwikkelen. Voor KANS hebben we de volgende pijlers en doelen gedefinieerd: 1. Het borgen van toegankelijke en effectieve basisziekenhuiszorg (cure) en verpleging, verzorging, thuiszorg en huishoudelijke hulp (care) voor alle inwoners van Friesland, ook in de randgebieden, met als oogmerk om het ontstaan van lacunes in de zorg te voorkomen. 2. Het realiseren van kleinschalige, betrokken zorg met name gericht op ouderen (intraen extramuraal) en chronisch zieken. Regionaal verankerd en ingebed in wijk en dorp met geïntegreerde zorg als uitgangspunt. Dit in samenwerking met anderen zoals woningcorporaties, gemeenten, verzekeraars en huisartsen. 3. Het doorbreken van de denkbeeldige schotten tussen care en cure. Betere kwaliteit tegen lagere kosten door zorgvuldiger aansluiting van de keten (ontschotting). Er zijn vele argumenten voor ons fusievoornemen aan te voeren. Onze kernmotivatie is: 1. Versterken van ziekenhuiszorg in Friesland. Door de fusie kunnen we beter voldoen aan volumenormen, realiseren wij behoud van beschikbaarheidsfuncties (SEH, IC, geboortezorg) en zijn we in staat goede ziekenhuiszorg ook in de dunner bevolkte buitengebieden te garanderen. Het versterken en borgen van de (ziekenhuis)zorg in de landelijke gebieden zien we als een belangrijk doel en effect van deze voorgenomen fusie. 2. Daadwerkelijke realiseren van een effectieve care-cure verbinding. Door care en cure nauwer aan elkaar te verbinden is het mogelijk om nieuwe kleinschalige zorgvormen tussen de eerste en de tweede lijn op wijk- en buurtniveau op te zetten. 3. Tot stand brengen van een care-care verbinding. Door het verbinding zoeken van de care-organisaties onderling en te gaan werken vanuit een gezamenlijke care-visie en missie, is het mogelijk om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en veiligheid te bieden. Daarbij liggen de ambities van KANS-Care op thema s als de verbinding met inwoners, de samenwerking met huisartsen en de verbreding naar gemeenten en andere actoren. 14

15 Door het tot stand brengen van de care-care verbinding zijn er eveneens financiële en organisatorische schaalvoordelen te behalen: Kwalitatieve en financiële schaalvoordelen door bundeling van care-organisaties. Mede daardoor kunnen we de omslag in deze sector hanteren. Kostenbesparingen door het efficiënter inrichten van backoffice activiteiten en gemeenschappelijke servicediensten. Het gemeenschappelijk oppakken van projecten en daardoor financiële optimalisatie. Een bestuurlijke fusie tussen drie partijen en verschillende zorgsectoren is niet eenvoudig. De KwadrantGroep is mede gelet op het belang voor de cliënten en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan, zeer gemotiveerd om dit succesvol te doen verlopen. De uitwerking verloopt tot op heden voorspoedig en laat zien dat tussen partijen zowel op zorginhoudelijk als organisatorisch terrein grote overeenstemming bestaat. In het voorbereidingsproces worden alle relevante gremia intensief betrokken. Er is zowel bij (medische) staven, als de ondernemings- en cliëntenraden als bij het management brede steun voor deze ontwikkeling. 15

16 5. Governance 5.1. Raad van Commissarissen (RvC) De Raad van Commissarissen van de KwadrantGroep bestaat uit vijf leden. In februari 2013 trad de heer G. Antonio op voordracht van de centrale ondernemingsraad als vijfde lid toe. De RvC kwam in 2013 zes maal bijeen. De Raad kent de volgende commissies: audit-commissie, commissie kwaliteitsbeleid en renumeratie-commissie was een intensief jaar voor de Raad van Commissarissen. Begin 2013 werd met vertrekkend bestuurder Marsman een regeling getroffen. De herijking van de strategie en de in dat kader aangegane intentieovereenkomst met de Antonius Zorggroep en Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana (het project KANS) om te komen tot een bestuurlijke fusie, vroegen veel aandacht, maar geven nieuwe perspectieven in een snel veranderend zorglandschap. De Raad is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die ontstaan en de bijdrage die de KwadrantGroep aan de instandhouding en verbetering van de zorginfrastructuur in Friesland kan leveren. De belangrijkste onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen waren de financiële stukken, de toekomst van Zorggarant, de aanpassing bij ISIS Kraamzorg, het visiedocument KwadrantGroep Nieuwe Stijl, het vernieuwde kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid, het verscherpte toezicht bij De Friese Wouden en de fusievoornemens met de ziekenhuizen (KANS). Ten aanzien van dit laatste is er veelvuldig afstemming geweest met de eigen Raad van Bestuur en de Raden van Toezicht van de KANSpartners. Deze raden treffen elkaar in een platform RvT, dat in het kader van de voorbereidingen van de bestuurlijke fusie is ingesteld. De governance code zorg is leidend voor het functioneren van de Raad. Conform deze code is vruchtbaar samengewerkt met de bestuurder. Intern heeft de Raad zijn functioneren geëvalueerd en geconstateerd dat voldaan wordt aan de te stellen eisen en dat op een adequate en collegiale wijze wordt geopereerd Adviesorganen Begin 2013 zijn zowel de Centrale Ondernemingsraad (COR) als de Concern Cliëntenraad (Concern CR) gevormd, passend binnen het beleid van concernvorming dat de KwadrantGroep heeft ingezet. De onderliggende ondernemings- en (centrale) cliëntenraden hebben daarbij hun bevoegdheden voor zover het gaat om concernaangelegenheden aan deze organen overgedragen. Centrale Ondernemingsraad (COR) De Centrale Ondernemingsraad richt zich op die onderwerpen die van strategisch concernbelang zijn en/of onderwerpen die betrekking hebben op meerdere KwadrantGroep-bedrijven. De bevoegdheden van de COR ten opzichte van de bevoegdheden van de OR en zijn vastgelegd in een zogenoemd Herenakkoord. Hierin is onder andere geregeld dat COR-leden het mandaat van de eigen OR hebben om zonder last of ruggenspraak besluiten te nemen. Het Herenakkoord is door alle OR en in oktober 16

17 2013 ondertekend. De COR vergaderde in 2013 eens per maand. Elke twee maanden is er een overlegvergadering met de bestuurder. Twee keer per jaar is er een ontmoeting met de Raad van Commissarissen. De belangrijkste onderwerpen die in 2013 aan de orde kwamen zijn de toekomst van Zorggarant, het visiedocument KwadrantGroep Nieuwe Stijl, de fusievoornemens met de ziekenhuizen (KANS) en de financiële stukken. De COR is ook als waarnemer aanwezig bij de gesprekken met de vakorganisaties over het sociaal plan. In KANS-verband is er in de loop van 2013 een Platform OR en opgericht. Het Dagelijks Bestuur van de COR vertegenwoordigt de KwadrantGroep hierin. Concern Cliëntenraad (Concern CR) De Concern Cliëntenraad maakte haar start met het vastleggen van haar taken en bevoegdheden in een reglement. De raad richt zich op het behartigen van de met name gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de zorgbedrijven, waarvoor de vertegenwoordigende cliëntenraden zijn ingesteld. Dit binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder. De Concern CR bestaat uit zeven leden en is in haar oprichtingsjaar drie maal bijeen geweest. Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van de Concern CR vertegenwoordigt de KwadrantGroep in een Platform CR en, dat in de loop van 2013 in KANS-verband is opgericht. Adviesaanvragen De COR en de Concern CR hebben in 2013 diverse adviesaanvragen van de Raad van Bestuur ontvangen en behandeld. Over alle aanvragen kon een positief advies worden afgegeven. Dit betrof met name: de concernbegroting 2014, de verplaatsing van de staf van de KwadrantGroep naar Sneek en het splitsen van ZorgGarant in een Fries en een niet-fries deel en het vervolgens samenvoegen van de Friese delen met Palet respectievelijk De Friese Wouden. 17

18 6. Financiële resultaten 2013 Omzet- en resultaatontwikkeling De KwadrantGroep als geheel heeft in 2013 op budget gedraaid. Het jaar werd financieel gezien met positief resultaat afgesloten. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat van de zorgbedrijven binnen de groep nam in vergelijking tot de jaren daarvoor weliswaar af, maar ontwikkelde zich conform verwachting. Debet aan de afname waren diverse maatregelen van de overheid zoals het verhogen van eigen bijdragen voor de zorg en het beperken van de toegang tot zorg. Als gevolg van het positieve resultaat kunnen de zorgbedrijven blijven investeren in hun medewerkers, nieuwbouw en het innoveren van zorg. De niet-zorg -bedrijven boeken sinds 2012 gezamenlijk een negatief bedrijfsresultaat. In 2013 was dat ook het geval. De marktomstandigheden zijn moeilijk. In 2014 wordt hier herstel verwacht. Dat jaar zal voor de niet-zorg -bedrijven naar verwachting worden afgesloten met een bescheiden positief resultaat. Dit als gevolg van heroriëntatie, diverse interne aanpassingen en marktbewerkingsactiviteiten. Groepsresultaat 2013 Het boekjaar 2013 is afgesloten met een voordelig groepsresultaat van (1,6% van de omzet). Ten laste van het resultaat is per saldo aan de voorzieningen toegevoegd. Na eliminatie van deze voorzieningen bedraagt het resultaat (2%). De begrotingsdoelstelling was een te behalen resultaat 2013 van ca. 4 miljoen. Door de KwadrantGroep worden, op basis van de nieuwe missie, maatregelen getroffen om de organisatie en haar werkmaatschappijen voor te bereiden op verwachte veranderingen in de financiering van wonen, welzijn en zorg. Om deze veranderingen te kunnen financieren zijn in 2012 en 2013 extra voorzieningen gevormd. De verhoging van de voorzieningen is vooral ingegeven door de voorgenomen herstructurering van de organisatie en het verwachte toekomstige dekkingsverlies op de kapitaalslasten van het vastgoed. Toelichting op het resultaat 2013 t.o.v Omzet De omzet is in 2013 gedaald naar en daarmee (1,4%) lager als over De stijging van de omzet in het AWBZ-segment is 3,3%. De omzet van de overige zorgproducten en de hulpmiddelenmarkt waren aanzienlijk lager dan over De omzetverhouding AWBZ en Overige opbrengsten is over 2013 gelijk aan 72:28. Personeelskosten In 2013 zijn de personeelskosten gestegen naar en daarmee (7,8%) hoger dan over De kostenstijging komt vooral door toename van het personeelsbestand met 85 fte en de toename van de kosten van onderaannemers. De kostenverhouding personeel in loondienst t.o.v. personeel niet in loondienst is over 2013 gelijk aan 87:13 (over :10). 18

19 Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn in 2013 gedaald met (22,3%) naar Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de lagere inkoopkosten van de omzet en door het wegvallen van in 2012 verantwoorde eenmalige lasten. Financiële barometer De KwadrantGroep is een financieel zeer gezond concern. Op basis van een aantal belangrijke indicatoren kan het volgende beeld over de afgelopen vijf jaren worden geschetst: Netto resultaat in % van de omzet 1,6% 1,0 % 1,7 % 1,3 % 2,0% Liquiditeit (current ratio) 130% 140 % 139 % 152 % 156% Vermogensniveau (budgetratio) 23,6% 21,6% 23,0% 22,0% 20,2% Solvabiliteit (groepsvermogen/totaal vermogen) 37,8% 39,5% 41,6% 42,2% 44,1% Overige financiële informatie Kasstromen Over 2013 namen de geldmiddelen toe met 12,9 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door een positieve operationele kasstroom van 16,9 miljoen en een toename van de kasstroom uit financieringsactiviteiten met 6,8 miljoen, hier stond tegenover de negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten van 10,8 miljoen. Risicobeheer Per kwartaal wordt gerapporteerd over krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico s. Deze rapportages zijn gebaseerd op interne stresstesten. Er wordt op zeer beperkte schaal gebruik gemaakt van derivaten. Een lopende rentecap betreft de waardering van een eenmalige premie die is betaald voor de garantie van een maximaal te betalen rentetarief tot en met 2 januari 2017 op een afgesloten lening. Financiering De KwadrantGroep is voornemens in 2014 verder vorm en inhoud te geven aan de concernfinanciering. Een nieuw treasurystatuut en beleidsplan is in ontwikkeling. 19

20 7. Voornaamste risico s en onzekerheden en beheersing daarvan Risico Effect Beheersing Bezuinigingen vanuit zorgakkoord regering en sociale partners Waardevermindering en ongeschiktheid vastgoed door scheiden wonen en zorg Niet kunnen realiseren van plannen voor verbouw en nieuwbouw Overheveling van producten van AWBZ naar Wmo Omzetverlies kraamzorg door krimp en toenemende concurrentie Verslechterende positie op markt voor hulpmiddelen door prijsdumping concurrentie Medewerkers onvoldoende competent in omgang met ouderdomsziekten Focuswijziging bij medewerkers naar ontzorgen lastig te realiseren O.a. omzetdaling Huishoudelijke Hulp, tariefmaatregel ZZP 1-10 voor de sectorvreemde pakketten, en de extramurale verpleging Nadelig effect op capaciteit, omzet en vermogenspositie (impairment) Achterblijven beoogde voorzieningenniveau in wijk of dorp Onzekerheid over contractering Negatief resultaat (personele capaciteit te groot) Verlies contracten en teruglopende omzet Kwaliteit van zorg onvoldoende Veranderde missie wordt onvoldoende ondersteund en uitgedragen Nieuwe zorgarrangementen; integraal aanbod wonen, zorg en welzijn; centrale KwadrantGroep-aansturing, aanpassen formatie Zoeken naar mogelijkheden voor modernisering in partnerships Creatieve alternatieven (evt. inzet van deel eigen vermogen) Relatiebeheer gemeenten en samen met hen innovatieve projecten starten Overdracht medewerkers naar geboortezorg 2 e lijn en naar VVT Heroverweging PMC s en marktpositie; aangaan partnerships Zorgprogramma s (o.a. dementie); scholing; onderzoek & ontwikkeling (o.a. Meiinoar Foarút) Lopende veranderprogramma s versnellen 20

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Samen de toekomst in

Samen de toekomst in Samen de toekomst in Koers houden De hervormingen in de zorg roepen op tot actie. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties en daarbij kun je al snel het doel uit het oog te verliezen. Lelie zorggroep

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011

Jaarverslag Cliëntenraad. De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011 Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp 2011 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Postbus 181 9200 AD Drachten

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

FOT Beschermd Wonen. d.d

FOT Beschermd Wonen. d.d FOT Beschermd Wonen d.d. 13-06-2017 1 Startdocument BW 2 Kaders van de inkoop beschermd Wonen Inhoudelijk: Visie volgens groeidocument / Dannenberg Realiseren randvoorwaarden een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen

OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen OR dag toekomstige samenwerking in ziekenhuizen Workshop 2 Suzanne Broens s.broens@sprengers.nl www.sprengersadvocaten.nl Donderdag 14 november 2013 OR en Professionalisering bij trajecten van samenwerking

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Paradigmashift in de zorg. 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens

Paradigmashift in de zorg. 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens Paradigmashift in de zorg 12 juni 2012, Ids Thepass, Raad van Bestuur Laurens Inhoud Thematiek Enkele kengetallen Laurens Twee strategische lijnen Actuele thema s Huis op orde Vastgoedstrategie WMO Thematiek

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Kwaliteit in nieuw perspectief

Kwaliteit in nieuw perspectief Kwaliteit in nieuw perspectief Wat komt er op ons af in Almere? Almere groeit, wij groeien mee... 400.000 350.000+ 300.000 200.000 100.000 0 250.000 185.000 140.000 100.000 50.000 10.000 1980 1986 1994

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

lid Raad van Toezicht (op voordracht van de CCR)

lid Raad van Toezicht (op voordracht van de CCR) Versie 081116 (op voordracht van de CCR) KwadrantGroep De KwadrantGroep is een initiatiefrijke en veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, zorg (thuis of in een

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg

De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg De Vergrijzing Voorbij Personele gevolgen zorgakkoord 2013 voor de ouderenzorg Utrecht 25 april 2013 Wine te Meerman Annick van Kollenburg Eveline Castelijns 1 Inhoud 1. Stelselherziening ouderenzorg 2.

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

De bestuurlijke organisatie van een zorggroep. A.J. Evertse Bestuurder Stichting KOEL Voorzitter HAP Bestuurslid CHBB, LINKH

De bestuurlijke organisatie van een zorggroep. A.J. Evertse Bestuurder Stichting KOEL Voorzitter HAP Bestuurslid CHBB, LINKH De bestuurlijke organisatie van een zorggroep A.J. Evertse Bestuurder Stichting KOEL Voorzitter HAP Bestuurslid CHBB, LINKH Wie is Adrie Evertse? - 2013 Lid CHBB - 2009 Lid RvA Faculteit SW UVT - 2008

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement

Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal. Landelijke monitor populatiemanagement Populatiemanagement: niet de patiënt maar de populatie centraal Landelijke monitor populatiemanagement Actueel thema binnen huidig VWS beleid Uit regeerakkoord VVD-PvdA, 29 oktober 2012 Een derde prioriteit

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Juryrapport Jaardocumenten Verpleging, Verzorging, Thuiszorg en Gehandicaptenzorg

Juryrapport Jaardocumenten Verpleging, Verzorging, Thuiszorg en Gehandicaptenzorg Juryrapport Jaardocumenten Verpleging, Verzorging, Thuiszorg en Gehandicaptenzorg (6 november 2006) Inleiding De NPCF is een van de convenantpartijen die afspraken hebben gemaakt over het jaardocument

Nadere informatie

Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector

Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector Kennismiddagen (afdelings)secretaresses in de zorgsector Vakgerichte, zorginhoudelijke Kennismiddagen over de wereld waarin jij als secretaresse werkt: de Zorgsector Je krijgt waar je voor komt: inzicht,

Nadere informatie