Aan de slag met OR-platforms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met OR-platforms"

Transcriptie

1 Aan de slag met OR-platforms FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 8

2 1. Waarom een OR-platform? Inhoud FNV Bouw geeft al lange tijd invulling aan de FNV grondslag 1 Ondernemingsraden zijn als partners in de belangenbehartiging van werknemers. Vanuit de FNV zien we de OR als een strategische partner wat wil zeggen dat we met de OR samenwerken waar mogelijk en nodig is maar wel ieder met een eigen verantwoordelijkheid en eigen taken. Verder is in de statuten van FNV Bouw 2 opgenomen dat de bond zich inzet voor het bevorderen van medezeggenschap. In de op 10 april 2000 door de bondsraad vastgestelde nota Vakbondswerk in de onderneming na worden de volgende keuzes gemaakt om het vakbondswerk in de ondernemingen te verbeteren: Om strategische redenen richt FNV Bouw zich primair op de OR en de PVT. De prioriteit ligt bij het ondersteunen van ondernemingsraden. Het oprichten van OR/PVT-platforms is een goede en effectieve manier om OR en PVT te ondersteunen. Het streven is om per cao minstens één platform op te richten. bladzijde 1. Waarom een OR-platform? 1 2. Wat is een OR-platform? 2 3. Doelen van een OR-platform 3 4. De start van een OR-platform 5 5. De werkwijze van een OR-platform 7 6. Soorten OR-platforms 9 7. De meerwaarde van een OR-platform Onderwerpen voor een OR-platform OR-platforms in Nederland Adressen Informatie Bijlagen 14 Wetten/regelingen met rol OR 14 Voorbeeldreglement OR-platform 15 Voorbeeld praktijkonderzoek OR-platform 16 Het behartigen van de belangen van werknemers is de belangrijkste doelstelling van FNV Bouw. De samen - werking met de ondernemingsraden kan hierbij een middel zijn. Ondernemingsraadwerk is belangrijk omdat het in de bedrijven erom gaat de aandacht voor arbeids voor - waarden, arbeidsomstandigheden en medezeggen schap in de praktijk tot uiting te laten komen. Ontwikkelingen als decentralisatie van arbeids voorwaarden, een grotere rol voor de OR-en in bijvoorbeeld de Arbo-wet en een uitbreiding van taken en bevoegdheden in de WOR, maken van de OR een belangrijke speler in de arbeids - verhoudingen op bedrijfsniveau. De laatste jaren zijn steeds meer wetten en onderwerpen op het bordje van de OR komen te liggen. Of de wetgeving is veranderd. Dan moeten de OR-en daar wat mee en vullen de cao-regels nader in. Al met al levert dit meer werk op voor de OR waarbij communicatie, afstemming en overleg met de bond van belang is. Zie voor een toelichting bijlage 1. VOETNOTEN 1 FNV grondslag van 30 mei 1997, artikel Statuten van FNV Bouw van 2008, artikel 7f. 3 Nota Vakbondswerk in de onderneming na 2000, van afdeling KBO onderdeel 2.2 betreft primair richten op de OR-en en 10.1 het oprichten van OR-platforms als manier van ondersteunen van OR-en. Aan de slag met OR-platforms 1

3 2. Wat is een OR-platform? Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de OR een tweeledige taak. Deze bestaat uit het overleggen met de ondernemingsleiding over het bedrijfsbeleid in al haar doelstellingen en het vertegenwoordigen van het personeel daarbij, alsmede het behartigen van de belangen van de werknemers. 4 Kort gezegd gaat het dus om invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid en om belangenbehartiging. De FNV scherpt deze taak aan in de richting van belangenbehartiging: De OR heeft als taak het beleid van de ondernemingsleiding te controleren en te beïnvloeden vanuit de positie en belangen van werknemers in de onderneming. 5 Vanuit de invalshoek van belangenbehartiging kan ook wel degelijk de beslissingen in de onderneming, het bedrijfsbeleid worden beïnvloed. Wij maken een koppeling tussen bedrijfsbeleid en belangen - behartiging. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), en de handboeken die de taak van de OR omschrijven, staat echter niet aangegeven HOE een Ondernemingsraad zijn werk zou moeten doen. Het boek Inzicht, in de Ondernemingsraad zegt hierover: De wet houdt zich overigens niet bezig met de wijze, waarop de Ondernemingsraad zijn taak uitoefent. Dat moet iedere Ondernemingsraad zelf bepalen. Het werk van de OR hoeft dus niet alleen beperkt te blijven tot de Overlegvergadering (art. 23, WOR) en de Ondernemingsraad - vergadering. Er staat dus nergens dat de OR alleen maar een vergaderclub moet zijn wat wel de meest voorkomende gewoonte is. Het OR-werk kan ook allerlei andere vormen aannemen, bijvoorbeeld een onderzoek doen naar de veiligheid, een enquête over overwerk of interviews houden onder werknemers over de functionerings - gesprekken of flexibilisering. Via deelname aan een OR-platform kunnen deze andere vormen van OR-werk worden gestimuleerd. FNV Bouw speelt daarop in door meer werk te maken van ORplatforms. Voordat daarop wordt ingegaan, maken we eerst duidelijk wat onder een OR-platform kan worden verstaan. OMSCHRIJVING OR-PLATFORM Een OR-platform is een regelmatige bijeenkomst van OR-leden van verschillende bedrijven. Vaak is dat georganiseerd rond een bepaald onderwerp of actuele gebeurtenis in een branche of bedrijfstak. De OR-en wisselen daar kennis, ervaringen en materiaal uit. De Gids Medezeggenschap 6 omschrijft een OR-platform als volgt: Een Overlegplatform van ondernemings - raden is een (informeel) overlegorgaan, waarbij vertegen woordigers van ondernemingsraden uit dezelfde sector, bedrijfstak of regio elkaar op gezette tijden ontmoeten. Men wisselt informatie en ervaringen uit. Hoe je het ook omschrijft belangrijk zijn de volgende zaken: Regelmatige bijeenkomsten van een groep actieve OR-leden. Uitwisselen van ervaringen. Opdoen van kennis met onderwerpen. Aan de slag gaan met als hoofddoel. belangenbehartiging door invloed op besluiten in de bedrijven. VOETNOTEN 4 Inzicht in de Ondernemingsraad, een toelichting bij de Wet op de Ondernemingsraden, Mr. F. W.H. Vink en Dr. R.H. van het Kaar, art. 2, 22e druk, Handboek Ondernemingsraden, gebruiksaanwijzing bij de wet op de ondernemingsraden, Mr. J.C.MG. Bloemarts, 1995, 5e druk, blz Gids Medezeggenschap, blz. 70, Aan de slag met OR-platforms

4 3. Doelen van een OR-platform Met de omschrijving van een OR-platform komen we vanzelf op de doelstellingen. Een ervan is informatie-uitwisseling. De verschillende doelen met voorbeelden op een rij. Daar kan een keuze uit worden gemaakt. Nieuwe kennis opdoen Tijdens een bijeenkomst van een OR-platform wordt door de vakbondsbestuurder, beleidsmedewerker of externe deskundige informatie aangedragen over een actueel onderwerp uit de sector. Aan de hand van vragen stellen en discussie wordt er kennis opgedaan en bekeken wat de gevolgen voor werknemers en wat de bond en/of de OR daaraan zou kunnen doen. Informatie-uitwisseling In een OR-platform bijeenkomst wordt informatie onderling uitgewisseld. De OR-leden van de verschillende bedrijven vertellen in een rondje bedrijven hoe een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld wijzigingen in de pensioenregeling, loopbaanbeleid of flexibilisering, bij hen speelt. En wat men daarvan vindt. Van elkaar ervaringen leren Met de bespreking van loopbaanbeleid of flexibilisering wordt ook verteld wat de OR daar aan gedaan heeft, of hoe de OR zich heeft verzet tegen een verslechtering. Soms is een OR naar de bond gegaan en heeft een regiobestuurder met de directeur gepraat om te bemiddelen. Of heeft een OR een beslissing van de directeur nietig verklaard en wil men naar de bedrijfscommissie. Het kan ook zijn dat er goede tegenvoorstellen zijn ingediend en dat de regeling nu beter is dan het voorgenomen besluit van de directie. Ook kan het zijn dat men goede ervaringen heeft met een bepaalde externe deskundige die de OR goed begeleid heeft. Aan de slag met OR-platforms 3

5 Overzicht krijgen Een stap verder gaat het OR-platform als er bepaalde activiteiten worden ondernomen. Uit een rondje informatie-uitwisseling kan bijvoorbeeld blijken dat het goed zou zijn om het loopbaanbeleid bij de verschillende bedrijven in desbetreffende regio op een rij te zetten. Of de nieuwe contracten met de Arbo-diensten door te nemen. Daar kan dan een verslag van worden gemaakt die naar andere OR-en, de bond, werkgevers of anderszins gaat. Men kan ook een enquête houden. Al met al is hier het doel overzicht te krijgen en daar conclusies aan te verbinden. Invloed uitoefenen Het komt ook voor dat een verslag van onderzoek naar buiten wordt gebracht. De regiobestuurder of leden van het OR-platform zelf kunnen in de media brengen hoe het bijvoorbeeld staat met het loopbaan - beleid. Een standpunt zou kunnen zijn hoe een en ander verbeterd kan worden. Daarmee wordt invloed uitgeoefend. Verbeteren Met het doen van een uitgebreid onderzoek kan de OR proberen het beleid of de praktijk rond een bepaald onderwerp te verbeteren. In plaats van signalen doorgeven in de Overlegvergadering kan een inventarisatie van bijvoorbeeld klachten rond arbeidsomstandigheden, Arbo-dienstverlening of functioneringsgesprekken meer in gang zetten. Een rapport daarover kan meer indruk op de bedrijfsleiding maken doordat het meer gefundeerd is. Een stap verder is een quick scan waarin echt gemeten wordt hoe de stand van zaken is. 4 Aan de slag met OR-platforms

6 4 De start van een OR-platform Als we met een OR-platform aan de slag willen moet hij eerst worden opgericht. Hoe richt je een OR-platform op? Bijvoorbeeld via bijgaand stappenplan. Hierbij kunnen de volgende vijf stappen worden onderscheiden: 1. Vooraf Maak een keuze: in welke sector/branche wordt het OR-platform opgericht en welk gebied bestrijkt deze (landelijk, regionaal, interregionaal)? Afhankelijk van de branche kan bekeken worden waar de oprichting van het platform, geografisch gezien, de meeste kans van slagen heeft. Daarbij houdt je rekening met het gebied waar de meeste bedrijven uit desbetreffende sector zijn geconcentreerd. Uitnodigen van OR-en en OR-kaderleden (schriftelijk, mogelijk telefonisch en via ) voor de bijeenkomst waarin de motieven voor het OR-platform worden uiteengezet. Organiseer vooraf enkele kaderleden die met de regiobestuurder een kerngroep van het OR-platform vormen. Bereid de oprichting samen met hen voor. Kies voor een vorm (studiedag, cursus, bijeenkomst in een van de bedrijven, etc.) en nodig inleiders uit. 2. 1e OR-platformbijeenkomst Start met een interessant hoofdonderwerp wat op een actuele en aantrekkelijke manier wordt uitgewerkt. Gebruik een lokkertje, bijvoorbeeld rondleiding in een bedrijf of speciaal aanbod van informatie, bijvoorbeeld over pensioenen. Inventariseer de onderwerpen die men in de toekomst aan bod wil laten komen. Bespreek doel en werkwijze van het OR-platform en maak daarover vervolgafspraken met de aanwezige OR-leden. 3. 2e OR-platform bijeenkomst Behandel een gekozen onderwerp met een informatief element. Wissel onderling ervaringen uit, bijvoorbeeld via rondje bedrijven. Gebruik verschillende methodieken om de besprekingen levendig te houden. Bijvoorbeeld OR-kaderleden verslag laten doen van hun aanpak van een onderwerp of laat hen een korte presentatie houden. Ga na of iemand voorzitter en secretaris wil zijn. Aan de slag met OR-platforms 5

7 4. Verdere bijeenkomsten In de regel komen OR-platforms 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. Dit hangt af van de groep, de bestuurder en de actualiteit. Ook tussen de bijeenkomsten door kunnen kaderleden van het OR-platform contact met elkaar hebben. Dit om informatie uit te wisselen of de werkwijze in de eigen OR te vergelijken. Leden van het OR-platform kunnen tussendoor ook contact met de regiobestuurder hebben. Gebruik ook de sociale media. 5. Na een jaar Na een jaar kan in het OR-platform teruggekeken worden op de resultaten, de werkwijze en de samenwerking. Breng in beeld wat er al in de praktijk is gegroeid, wat er anders aangepakt moet worden en wat er veranderd dient te worden. Maak nieuwe afspraken. TIJDSPAD Keuze in welke sector of branche je een OR-platform wil oprichten. In kaart brengen welk gebied en welke bedrijven en/of OR-en hieronder vallen. Namenlijst kaderleden uit de OR-en samenstellen. Mondeling kaderleden polsen die je tegenkomt bij andere vakbonds - activiteiten. Keuze voor de vorm waar in je wilt starten: dat kan een themadag zijn, een vakbondscursus, meteen een ORplatform vergadering of anderszins. Datum prikken eerste bijeenkomst. Uitnodiging naar de OR-kaderleden. Voorbereiden bijeenkomst OR-platform; uitnodigen deskundigen van de bond. Eerste bijeenkomst OR platform. Vervolgbijeenkomsten. 6 Aan de slag met OR-platforms

8 5. De werkwijze van een OR-platform Om de werkwijze compleet te maken zie je bij OR-platforms dat zij op den duur de volgende zaken geregeld willen zien. Werkwijze Agenda en verslag, agendacommissie. Jaarplanning. Eigen voorzitter en secretaris (en plaatsvervangers). Reguliere bijeenkomsten. Bijeenkomsten overdag of s avonds. Archief. Onderwerpen. Doelen. Afvaardiging of roulerende aanwezigen. Gezamenlijke scholing. Alleen uitwisselen van kennis en ervaringen, of ook actiegericht, standpunten innemen en rol van betekenis spelen. Werken met werkgroepen. Resultaten boeken. Afvaardiging naar andere platforms of organen. WERKWIJZE Als het gaat om de werkwijze van een OR-platform komen de volgende vragen om de hoek kijken. Hoe doen we alles wat met het vergaderen en de bijeenkomsten te maken heeft? Wat staat er op de agenda oftewel het opdoen van kennis. Hoe doen we het uitwisselen van ervaringen? Wat gaat we in kaart brengen? Faciliteiten Gebruik van telefoon, fax, internet, PC, intranet, en sociale media. Vergaderruimte. Budget. Communicatie Terugkoppeling naar de OR. Terugkoppeling in de bond. Zelfstandigheid De regiobestuurder is (nog) voorzitter, het regiokantoor het postadres en doet de organisatie. Onder begeleiding van de regiobestuurder. Een dagelijks bestuur van het OR-platform doet het praktisch- en organisatiewerk. Aan de slag met OR-platforms 7

9 Vorm De werkwijze is vastgelegd in een reglement. Er is niets vastgelegd of afgesproken. Contacten Het platform is bekend in het bedrijf, de branche, bedrijfstak. Contact met directies, vakbonden, (regionale) pers, politiek. Netwerk van vakbondsdeskundigen en bestuurders, adviseurs en opleidingsinstituten. Inhoudelijk Politiek en strategisch inzicht. Eigen standpunt, analyse en mening. Invloed op (landelijke) discussie. Onderwerpen aanpakken op hoog niveau. Hoe meer invloed uitoefenen als OR. 8 Aan de slag met OR-platforms

10 6. Soorten OR-platforms Bij deze drie soorten kun je de volgende kenmerken herkennen: 1. Een beginnend OR-platform Qua organisatie en inbedding is weinig opgebouwd. Is geheel afhankelijk van de regiobestuurder. Bij wisseling van de regiobestuurder moet de zaak weer vanaf het begin worden opgebouwd. Is louter bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen. Komt weinig bijeen, soms ad hoc. Heeft geen verdere aspiraties. Gaat soms op een onderwerp dieper in. De kaderleden uit de OR-en komen als consumenten naar de ORplatformbijeenkomst. 3 SOORTEN OR-PLATFORMS OR-platforms zijn grofweg in drie soorten 7 te onderscheiden: een beginnend OR-platform. een ervaren OR-platform. het volwassen OR-platform. 2. Een ervaren OR-platform Is beter georganiseerd. Komt regulier bij elkaar, bijvoorbeeld 3 of 4 keer per jaar. Is een structureel onderdeel van het vakbondswerk. Beschikt over faciliteiten. Doet naast uitwisseling aan ervaringen ook aan kennisoverdracht Is minder afhankelijk van regiobestuurder en komt indien nodig ook zonder hem/haar bij elkaar. De regiobestuurder is geen voorzitter meer en laat meer over aan het dagelijks bestuur van het OR-platform. Tussen de platformbijeenkomsten door hebben de leden ook contact met elkaar, bijvoorbeeld via gebruik mobiel, en sociale media. Buiten de vergaderingen om wordt ook aan onderwerpen gewerkt. Maakt zelf een agenda in overleg met begeleiding. Neemt standpunten in en komt daarmee naar buiten. Laat wat van zich horen in de pers maar dat wordt wel ondersteund door de begeleiding. 3. Het volwassen OR-platform Is goed georganiseerd en heeft toegang tot moderne faciliteiten, communicatiemiddelen en sociale media. Werkt zelfstandig. Heeft begeleiding van de regiobestuurder die vooral coachend optreedt en bijstuurt op inhoudelijke discussie en strategie. Beschikt over een netwerk van deskundigen en adviseurs. Neemt eigen standpunten in. Heeft een positie in de bedrijfstak of sector. Geeft gevraagd en ongevraagd advies. Handelt met politieke- en strategisch inzicht. Treedt met standpunten en resultaten naar buiten. VOETNOOT 7 Deze indeling van OR-platforms is vrij naar typen OR-en van Goodijk (1989) en Wiersema (1996). Aan de slag met OR-platforms 9

11 7. De meerwaarde van een OR-platform Een OR-platform kan een uitstekende kans voor de kaderleden in de OR-en zijn om zich aan op te trekken. Men leert er van, hoort ervaringen van anderen en de kennis wordt groter. Om een ORplatform goed tot zijn recht te laten komen dienen we deze zaken wel goed aan bod te laten komen. Het gaat er uiteindelijk om dat onze kaderleden in de OR-en beter het OR-werk kunnen doen. En dat het een meerwaarde voor FNV Bouw heeft. Meerwaarde voor de OR-kaderleden Kennisoverdracht en inzicht in thema s. Informatie van de vakbond over de bedrijfstak betreffende scholing en opleidingen, arbeidsmarktontwikkelingen, arbeidsomstandigheden en cao-zaken. Actuele informatie van de bond over de op handen zijnde activiteiten en ontwikkelingen, zodat de OR zijn werkzaamheden daarop kan afstemmen. Uitwisseling van ervaringen; het van elkaar leren. Meer zicht op de ontwikkelingen in de sector. Mogelijk gezamenlijke aanpak van activiteiten. Te voeren strategie in het bedrijf gezamenlijk bespreken. Onderwerpen die langere tijd aan de orde zijn kunnen door de bond begeleid worden (de zogenaamde longitudinale ondersteuning). Aanreiken van materiaal door FNV Bouw. LEUKE ACTIVITEITEN Themadag of studiedag. Samen op cursus. Bedrijfsbezoek. Interessante en bewogen inleiders laten optreden. Met een onderwerp via een onderzoekje aan de slag. Verzamelen van informatie over een onderwerp. Een enquête houden. Plan bedenken en uitvoeren om iets verbeterd te krijgen (zwartboek, witboek, persverklaring, etc.). Twitteren. Enzovoorts. Meerwaarde voor FNV Bouw De OR-leden zijn contactpersoon van de bond in het bedrijf ( scharnier ). FNV Bouw hoort en ziet beter wat er in de sector speelt. Het versterken van de betrokkenheid met OR-en. Het bieden van ondersteuning aan OR-en. Vergroten van de kennis van de ontwikkelingen in de sector als gevolg van informatieoverdracht van OR-leden naar de bond. Een OR-platform is voor FNV Bouw een plek waar vakbonds - standpunten en ideeën worden overgedragen en besproken. Efficiency in begeleiding, ondersteuning en scholing door OR-en collectief te ondersteunen. BEDREIGINGEN De meerwaarde van het OR-platform komt niet uit de verf. Men blijft steken in het rondje bedrijven en dat levert voor kaderleden die meer willen te weinig op. Kaderleden haken af. Men komt niet tot resultaten. Bijeenkomsten worden uitgesteld. 10 Aan de slag met OR-platforms

12 8. Onderwerpen voor een OR-platform Welke onderwerpen zouden op een OR-platform aan de orde kunnen komen? Waar zou het OR-platform zich mee bezig kunnen houden? Vanuit de indeling in 5 A s zouden actuele thema s van de volgende onderwerpen aangepakt kunnen komen. Arbeidsplaatsen en arbeidsmarkt Inkrimping of uitbreiding. Inlenen of inhuren van personeel, al dan niet uit andere (EU-) landen. Overplaatsing. Orderportefeuille en orderstroom. Beleid van de bedrijven. Slechte- en goede vormen van flexibilisering. Arbeidsinhoud en organisatie Fusies en reorganisatie. Overnames. Een andere manier van werken/beter organiseren (terugdringen faalkosten, lean production, etc). Arbeidsverhoudingen ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN Globaal gaat het om veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk. Watergedragen verf/ops. Werkkleding. Werkdruk. Houtstof. Arbo-dienstverlening. Nieuwe Arbo-wet. Optreden van de arbeidsinspectie. Kwaliteit van de arbeid. PBM s. WAO/WIA. Reïntegratie. Ziekteverzuimbeleid. Overwerk. Arbo-convenanten. De ruimte die OR-en krijgen in de medezeggenschap. OR en bondsbeleid. Onderdelen van personeelsbeleid (bijvoorbeeld loopbaanbeleid, opleidingen). Regelingen rond sociaal- en personeelsbeleid. Arbeidsvoorwaarden Naleving cao. Modernisering cao. Ontwikkelingen in de cao. OR-en vullen raamafspraken van de cao in. Ontwikkelingen in de bedrijven. Secundaire- en tertiaire arbeidsvoorwaarden. De werkkostenregeling. Aan de slag met OR-platforms 11

13 9. OR-platforms in Nederland In Nederland bestaan honderden OR-platforms. Deze lopen uiteen van klein naar groot en van beginnend naar volwassen. Ook zijn er veel OR-platforms die los van de vakbonden bestaan. Of ze zijn geheel zelfstandig of gekoppeld aan een OR-opleidingsinstituut. Verder zijn er OR-platforms die meer als een landelijke koepel functioneren en meer op Den Haag gericht zijn. Er zijn ook internationale OR-platforms en platform met een rechtsvorm (stichting), begroting en lidmaatschap. Ze zijn er dus in alle soorten en maten. Enkele voorbeelden. COP - Coöperatieve Ondernemingsraden Politie COOR - Coördinerend Overleg OR-en Omroep De Meesterklas - platform voor medezeggenschap in het onderwijs GOORR - Gezamenlijk Overleg Ondernemingsraden Regio Rijnmond GWB - OR-platform Groot Winkel Bedrijven ITOP - IT OR-Platform KorRI - Kontakgroep Ondernemingsraden Researchinstellingen Landelijk OR-Platform Bureau Jeugdzorg Landelijk Overleg voorzitters OR Waterschappen LME - Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven LOMOZ - Landelijk Overleg Medezeggenschap Zorgsector LOOK - Landelijk Overlegorgaan Ondernemingsraden Kraamzorg LOOS - Landelijk Overleg Ondernemingsraden Schoonmaak LOOT OR-platform VVT- Landelijk Overleg Ondernemingsraden Thuiszorg V&V LOVO - Landelijk Orgaan van Overlegorganen in de Sociale Werkvoorziening LPMA - Landelijk Platform Medezeggenschap Milieuen Afvalbedrijven LPOAZ - Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg LPOMN - Landelijk Platform Ondernemingsraden MEE Nederland MNO - Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg NVMz - Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap ORRIN - Platform Overleg Ondernemingsraden Revalidatiecentra in Nederland OKE - Ondernemingsraden Kontakt Eemsmond OOK - Overlegplatform Ondernemingsraden Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven OR Platform Branche Kinderopvang, Welzijn, etc. OR Platform Havens Rotterdam OR Platform Hoveniers 12 Aan de slag met OR-platforms OR Platform Waterschappen Zuid-Holland ORSW Nederland, platform voor Ondernemings - raden in de SW-sector (landelijk) PCOBB - Platform Centrale Ondernemingsraden Bouw & Bagger Platform Ondernemingsraden AB Nederland Platform Ondernemingsraden Contract Catering Platform Ondernemingsraden en PVT s in de bibliotheekwereld Platform Ondernemingsraden Farma Platform Ondernemingsraden Gemeenten Midden- Brabant Platform Ondernemingsraden RIBW s Platform Ondernemingsraden Rivierenland Platform Ondernemingsraden Tuinzaadbedrijven Platform Ondernemingsraden Verblijfsrecreatie Platform Ondernemingsraden Waterbedrijven Platform Ondernemingsraden West-Veluwe Platform Woningcorporaties Zuid-west Nederland POC NN - Platform Ondernemingsradencontact Sociale Werkvoorziening Noord Nederland POCMEON - Provinciaal Ondernemingsraad Contact Midden en Oost Nederland (SW-bedrijven) POGGL - Platform Ondernemingsraden Groothandel en Grootwinkelbedrijven Levensmiddelenbranche POZO - Platform Ondernemingsraden in de Zorg Amsterdam PRO - Platform Rijk Ondernemingsraden PROVOR - Provinciaal Overleg Ondernemingsraden RON - Regionaal Ondernemingsradenoverleg Maastricht ROON - Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg Regionaal Overleg Ondernemingsraden Zorginstellingen ROVOR - Regionaal Overleg voor Ondernemingsraden in de Rijn- en Schelderegio SOW - Samenwerking OR-en Woningcorporaties Midden- en Zuid-Limburg SPM - Samenwerkings Platform Medezeggenschap (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en GGZ) Vereniging OR-Platform Technische Groothandel Zeeuws OR-Platform Gemeenten

14 10. Informatie Literatuur OR-platforms massaal in opkomst, Bernard van Lammeren, OR-Informatie, 28 maart OR-en moeten krachten meer bundelen, Joek Vlasbom, OR-Informatie, 5 oktober De tijd van navelstaren is voorbij, Irene Schoemakers, Tijdschrift Ondernemingsraad, november Lomoz en NVMedezeggenschap gaan samenwerken, Maria Genova, Tijdschrift Ondernemingsraad, maart Bouwen aan een sterke OR, bonden zetten in op platforms, Aldo Dikker, Tijdschrift Ondernemingsraad, mei OR-platforms woningcorporaties, bundeling van kennis en ervaring, FNV Bouw, oktober OR-plaforms, samen sta je sterk, Praktijkblad Ondernemingsraad, januari Websites Telefoonnummers AIP, FNV Bouw OR Advies, FNV Bouw OR Centrum FNV Bondgenoten COLOFON Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers in opdracht van FNV Bouw, Afdeling Algemene Belangenbehartiging (ABB) Postbus 520, 3440 AM Woerden T Prepress Studio FNV Bouw Druk Macula, Waddinxveen Foto omslag Ondernemingsraad FNV Bouw Oplage Bestellen Dit artikel is te bestellen (bestelnummer: B0228) bij de afdeling Inkoop & Voorraadbeheer FNV Bouw T Woerden, juli Aan de slag met OR-platforms 13

15 Bijlage 1: Wetten/regelingen met rol ondernemingsraad Wet/regeling Korte beschrijving Wet op de Ondernemingsraden Diverse onderwerpen, o.a. in de art. 23, 25, 27, 28, en 31. Cao Instemmings-/overeenstemmingsrecht van OR bij toegestane afwijkingen van diverse bepalingen. Arbeidstijdenwet Instemmings-/overeenstemmingsrecht bij invullen. Wet Arbeid en zorg Afwijkende afspraken in overleg met OR mogelijk bij calamiteitenverlof en kort-/langdurend zorgverlof. Arbowet en Arbo-regelgeving Instemmingsrecht en aanvullende bevoegdheden en faciliteiten op diverse terreinen rond arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming. Wet aanpassing arbeidsduur Afwijkende afspraken in overleg met OR mogelijk bij vermeerdering van de arbeidsduur. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Toezicht op juiste uitvoering wet. OR wordt door minister geïnformeerd bij niet-naleving door onderneming. Burgerlijk wetboek Recht van enquête naar wanbeleid bij onderneming. Recht van aanbeveling 1 /3 van leden RvC. Ontslagbescherming van OR-leden. Algemene wet gelijke behandeling Aan de orde stellen van discriminerend beleid van werkgever evt. voorleggen aan de commissie gelijke behandeling. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen Aan de orde stellen van discriminerend beleid van werkgever evt. voorleggen aan de commissie gelijke behandeling. Wet melding collectief ontslag OR moet gehoord worden over collectief ontslag (tenzij vakbonden geraadpleegd zijn). Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Arbeidsinspectie doet mededeling aan OR bij niet nakomen verplichtingen door werkgever. SER Fusie-/gedragsregels OR moet door werkgever op de hoogte gesteld worden van oordeel vakbonden over de voorgenomen fusie. 14 Aan de slag met OR-platforms

16 Bijlage 2: Voorbeeldreglement OR-platform 1. Doelstelling Het OR-platform heeft als doel om te leren van ervaringsuitwisseling en kennis te verwerven via ieders bijdrage, de bijdrage van de regiobestuurder en deskundigen. Tevens is het doel om oplossingen voor knelpunten in de bedrijven te bedenken en, waar nodig, die naar buiten te brengen. 2. Organisatie De organisatie van het OR-platform is in handen van het regiokantoor, in het bijzonder de regio bestuurder. Het adres voor post en is het regiokantoor. 3. Werkwijze 3.1. Bijeenkomsten Het OR-platform komt 3 keer per jaar in de regio bijeen te organiseren door de regio bestuurder. Het OR-platform is vooral voor kader leden van FNV Bouw in de OR-en. Soms zijn ongeorgani seerde OR-leden ook welkom. Het plat form kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan interne geledingen van de bond of aan externe organisaties Afvaardiging Kaderleden van de verschillende OR-en kunnen naar de platformbijeenkomsten. Er wordt gestreefd naar een afvaardiging per OR van hooguit 2 leden omdat we het belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk OR-en van de sector in de regio deel - nemen. Het kan zijn dat het OR-platform een onderdeel uitmaakt van een groter netwerk of koepel van platforms. En dat er afvaardiging van het platform naar de landelijke of regionale vergadering gaan. In dat geval beslist het platform over de afvaardiging en rapporteert de afgevaar - digde aan het OR-platform over het besprokene Dagelijks bestuur Drie kaderleden van het platform vormen het dagelijks bestuur. In het begin is de regio - bestuurder voorzitter maar op termijn streven we ernaar dat het dagelijks bestuur het voorzitterschap en het secretariaatswerk doet. Er is een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris die notuleert en in samenwerking met het regio - kantoor voor briefwisseling en dergelijke zorgt Agenda In overleg met de leden van het OR-platform maakt de regiobestuurder de agenda op. Dit kan ook gedaan worden door het dagelijks bestuur van het OR-platform. Vaste agendapunten zijn: mededelingen, nieuws uit de bedrijven, nieuws uit de OR-en en nieuws uit de vakbond Besluitvorming Er kunnen over 2 zaken besluiten worden genomen. Ten eerste over praktische zaken rond het reilen en zeilen van het OR-platform. Dat wordt besloten bij meerderheid. Ten tweede gaat het om meer strategische besluiten als stellingname, standpunten en uitingen in de media. Besluiten worden genomen bij een meerderheid van 75% Secretariaat Het secretariaat wordt gevoerd door het regio - kantoor daarbij inhoudelijk gevoed door het dagelijks bestuur van het platform. Materiaal en middelen worden beschikbaar gesteld door het regiokantoor en mogen daar gebruikt worden Commissies Het OR-platform kan besluiten voor bepaalde onderwerpen tijdelijke commissies op te richten. Dit kan de efficiency ten goede komen. Deze commissies of werkgroepen kunnen bepaalde opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld een enquête, een onderzoekje of een rapportage. Deze commissie krijgt een taakopdracht mee van het platform met een tijdspad voor rapportage. In een tijdelijke commissie kunnen interne of externe deskundige zitting hebben en/of een bijdrage leveren. 4. Slotbepalingen Een wijziging van dit reglement behoeft de instemming van 75% van de leden van het OR-platform. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het OR-platform. Dit reglement is vastgelegd in het OR-platformbijeenkomst van Aan de slag met OR-platforms 15

17 Bijlage 3: Voorbeeld praktijkonderzoek OR-Platform Uitvoering praktijkonderzoek 1. Keuze onderwerp Deze is vast te stellen aan de hand van aan de hand van signalen van OR-leden, ontwikkelingen in de bedrijfstak, ontwikkelingen op het gebied van wetgeving/politiek en het beleid van de vakbond. Dit kan per sector verschillend zijn, net wat er actueel is. Bij de woningcorporaties is het wellicht interessant te zien hoe de verschillende bedrijven omgaan met verschoven werktijden, invoering van het functiewaarderingssysteem CATS, fusies en samenwerking of de nieuwe taakstelling. In de Afbouw is wellicht het jaarmodel goed om te bespreken en te vergelijken maar dat kan ook voor de GWW-sector van de bouw gelden. Voor de sector bouw kan het loopbaanbeleid, ontwikkelingen in de sector, gevolgen van het EU-beleid op de nationale arbeidsmarkt, flexibilisering en dergelijke gekozen worden. Voor de meubel en hout industrie kan het gaan om werkgelegenheid, fusies en overname, werktijden, arbeidsomstandigheden, veranderingen in het werknemersbestand, enzovoort. 2. Voorbereiding De kaderleden verzamelen achtergrondinformatie, stellen doelen, bedenken onderzoeksvragen en maken een planning. Al dan niet neemt een groep kaderleden zelf het initiatief of wordt door het gehele platform een opdracht bedacht met een werkplan en vorm van het eindresultaat. 3. Opzet vragenlijst Een goede vragenlijst is belangrijk en bepaalt voor 90% wat eruit komt en wat het OR-platform met de resultaten kan doen. 4. Uitvoeren praktijkonderzoek De vragenlijst kan door de kaderleden zelf worden ingevuld of in tweetallen. Dit kan ook door bijvoorbeeld 3 kaderleden van 1 bedrijf. Kaderleden kunnen ook enkele werknemers van hun bedrijf vragen het formulier in te vullen. 5. Rapportage Als de onderzoeksresultaten binnen zijn moeten die nog op een rij worden gezet. Dat is soms een hele klus maar met steun de regiobestuurder of het hoofdkantoor kan dat wellicht beter lukken. Het gaat erom dat er een samenvatting komt en conclusies worden getrokken. 6. Verbeteren Als de conclusies er liggen is het de vraag wat het OR-platform er verder mee wil doen. Daar kan verschillend mee omgegaan worden. De informatie en de conclusies kunnen dienen om het werk van de bond en OR te ondersteunen. Voordelen van het werken met praktijkonderzoek Het is een handvat voor concrete activiteiten, naast het vergaderen. Het biedt zicht op wat er in het bedrijf speelt. Het vergelijkingsmateriaal biedt handvatten om verbeteringen te bewerkstelligen. Zelfwerkzaamheid bevorderen. Regiobestuurders krijgen materiaal om gericht ondersteuning te geven. FNV Bouw profileert zich bij de OR-en. De inbreng van de OR in het eigen bedrijf wordt bevorderd. FNV Bouw krijgt beter zicht op actuele ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. Opzet praktijkrapport Uitleg over het onderwerp (situatie, ontwikkelingen, knelpunten, analyse, wetgeving). Toelichting op de situatie in de bedrijven. Inhoud, procedure en de uitvoering. Beleid van FNV Bouw. Conclusies en aanbevelingen. Actie. 16 Aan de slag met OR-platforms

18 Deel 8 van een serie over medezeggenschap 1. Zin in medezeggenschap? 2. Aan de slag met OR/PVT-verkiezingen 3. De OR in de bedrijfstak bouw 4. De PVT bij kleine bedrijven 5. Medezeggenschap bij woningcorporaties 6. Vakbondswerk in de onderneming 7. Werkkosten en werknemers 8. Aan de slag met OR-platforms 2 Werkkosten en werknemers

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

De OR in de bedrijfstak Bouw

De OR in de bedrijfstak Bouw De OR in de bedrijfstak Bouw Met actuele zaken aan de slag FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw 3 1. De OR,

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in Cure en Care

Ontwikkelingen in Cure en Care Evaluatieformulieren zoals ingevuld na de Themadag van 19 juni 2013 Ontwikkelingen in Cure en Care - Malinche van der Hoog (82x ingevuld) Ontwikkelingen in Cure en Care Malinche van der Hoog Wat betekenen

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Vakbondswerk in de onderneming

Vakbondswerk in de onderneming Vakbondswerk in de onderneming 6 Adressen regiokantoren Regio Noord L. Springerlaan 23 9727 KB Groningen Postbus 11025 9700 CA Groningen T 050 363 16 00 F 050 363 16 15 Regio Zuidoost Noordkade 2 6003

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan

AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN. Een stappenplan AAN DE SLAG MET OR/PVT-VERKIEZINGEN Een stappenplan Medezeggenschap 2, maart 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1. MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS 02 Opzet van het stappenplan 02 Aantal weken 02 Twee delen

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

EEN WERKPLAN MAKEN IN ZES STAPPEN

EEN WERKPLAN MAKEN IN ZES STAPPEN EEN WERKPLAN MAKEN IN ZES STAPPEN 1. je inventariseert problemen en wensen 2. je kiest onderwerpen 3. je stelt je doelen vast 4. je formuleert een strategie of aanpak 5. je verdeelt taken en maakt een

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND Colofon Uitgever en redactie: Analyse en tekst: Met

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden:

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Moderne manieren van medezeggenschap: uw praktijkvoorbeelden! Flexwerkers

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN!

WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! WORD NU LID! WORD NU LID VAN FNV WOONDIENSTEN! Lid worden van FNV Woondiensten is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Het afdelingsbestuur. Pagina 2 van 8

Het afdelingsbestuur. Pagina 2 van 8 Pagina 1 van 8 Voorwoord In de besluitvormingsnotitie over de Afdeling van de Toekomst, die door de bondsraad is aangenomen, is toegezegd dat er een voorbeeld jaarplan gemaakt zal worden. Dit voorbeeld

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1

R A N D V O O R W A A R D E N. Samenstelling: Drs. ing. Simon Troost Versie 1.1 1. DE ONDERNEMIN GSRAAD De OR heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. De wet op de ondernemingsraden en de Arbowet vormen daarbij het wettelijk kader en de OR kiest

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

WORD NU LID VAN FNV BOUW!

WORD NU LID VAN FNV BOUW! WORD NU LID! Bouw WORD NU LID VAN FNV BOUW! Lid worden van FNV Bouw is een goede stap. Ons motto is Gewoon Goed Werk. Wij vinden dat u recht hebt op gelijk loon voor gelijk werk, een vast contract en een

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Van harte welkom themadag

Van harte welkom themadag Provinciaal Ondernemingsraad Contact Midden en Oost Nederland Van harte welkom themadag 13 oktober 2011 Programma 10.00 uur Welkom door de voorzitter 10.15 uur De Wet Werken naar Vermogen Heleen Heinsbroek,

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk Organisatieontwikkeling en medezeggenschap Vier scenario s in de praktijk NVA Seminar 24 maart 2011 Evert Smit Wat er aan vooraf ging Opdracht Ministerie SZW (de Geus) Na intrekken WMW Achtergrondstudie

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

Medezeggenschap in kleine ondernemingen Medezeggenschap in kleine ondernemingen Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ellen Verveen Mirjam Engelen B2553 Leiden, 29 maart 2002 Voorwoord

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie