COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren GEVRAAGD BESLUIT O ADVIES AAN RAAD: O ADVIES AAN DB : X VOOR KENNISGEVING AANNEMEN TOELICHTING: Amsterdam heeft geruime tijd in een samenwerking tussen stad, stadsdelen en het welzijnswerk aan het beleidskader en basispakket Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl gewerkt. Het kader is een deelvisie van de bestuursopdracht Visie Verandering Jeugddomein; een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ( ) van en voor stad en stadsdelen en geeft op hoofdlijnen richting aan het jongerenwerk in de stad. Het is gebaseerd op de principes van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Welzijn Nieuwe Stijl en de inbreng van een breed samengestelde werkgroep (met stadsdelen, DMO, WZS, Youthspot, politie, jongerenwerk en OSA). Middels een bestuursopdracht is op 16 april 2012 aan de werkgroep van stadsdelen, DMO en instellingen gevraagd het beleidskader Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl uit te werken in concrete prestatieafspraken en deze vast te leggen in een basispakket Jongerenwerk. Het voorliggende basispakket is de minimale inzet van het jongerenwerk in ieder stadsdeel. Het is een set basisafspraken met ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt is om vanaf 1 januari 2013 in een overgangsjaar toe te werken naar het behalen van de resultaten. Op 1 januari 2014 zullen de resultaten zichtbaar zijn in het jongerenwerk. Het basispakket past binnen de inzet van het stadsdeel. Beide stukken zijn vastgesteld op het estafetteoverleg d.d. 25 juni MEEGEZONDEN STUKKEN: - Beleidskader Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl - Basispakket Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl INLICHTINGEN: Naam: Ruth Abma Directie/Afdeling: S & B/ BO Toestel: 25479

2 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: -T.fcM ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: O Initiatief Raad O Kaderstellen O Controleren X Informeren GEVRAAGD BESLUIT O ADVIES AAN RAAD: O ADVIES AAN DB : X VOOR KENNISGEVING AANNEMEN TOELICHTING: Amsterdam heeft geruime tijd in een samenwerking tussen stad, stadsdelen en het welzijnswerk aan het beleidskader en basispakket'amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl' gewerkt. Het kader is een deelvisie van de bestuursopdracht Visie Verandering Jeugddomein; een gezamenlijke visie op jeugdbeleid ( ) van en voor stad en stadsdelen en geeft op hoofdlijnen richting aan het jongerenwerk in de stad. Het is gebaseerd op de principes van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Weizijn Nieuwe Stijl en de inbreng van een breed samengestelde werkgroep (met stadsdelen, DMO, WZS, Youthspot, politie, jongerenwerk en OSA). Middels een bestuursopdracht is op 16 april 2012 aan de werkgroep van stadsdelen, DMO en instellingen gevraagd het beleidskader Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl uit te werken In concrete prestatieafspraken en deze vast te leggen in een basispakket Jongerenwerk. Het voorliggende basispakket is de minimale inzet van het jongerenwerk in ieder stadsdeel. Het is een set basisafspraken met ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt is om vanaf 1 januari 2013 in een 'overgangsjaar' toe te werken naar het behalen van de resultaten. Op 1 januari 2014 zullen de resultaten zichtbaar zijn in het jongerenwerk. Het basispakket past binnen de inzet van het stadsdeel. Beide stukken zijn vastgesteld op het estafetteoverleg d.d. 25 juni MEEGEZONDEN STUKKEN: Beleidskader Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl - Basispakket Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl INLICHTINGEN: Naam: Ruth Abma Directie/Afdeling: S & B/ BO Toestel: 25479

3

4 '^)ih!l'jk.t^! -')!(' 'Ai;fir')t;-'^f''c^l^'iif!pV') Samenvatting 2 1. Visie: v\/at is Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl? 4 2. De legitimering van tiet jongerenwerk 6 3. Nieuwe vragen, nieuwe accenten De plaats van het jongerenwerk in de jeugdketens, jongerenwerk als coproducent De kwaliteit van jongerenwerk nieuwe stijl Beleidsuitgangspunten 28

5 Samenvatting Het jongerenwerk is primair een bevoegdheid van de stadsdelen. Maar alle Amsterdamse jongeren hebben baat bij eenduidig stadsbreed goed jongerenwerk. Dit beleidskader geeft richting aan het jongerenwerk in deze stad en is gebaseerd op de principes van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Welzijn Nieuwe Stijl en de inbreng van een breed samengestelde werkgroep (met stadsdelen, DMO, WZS, Youthspot, politie, jongerenwerk en OSA). Dankzij de inzet van de werkgroep kan het beleidskader rekenen op een breed draagvlak in de stad. De samenleving is complex en veeleisend. Ook van jongeren wordt veel verwacht. Stadsdelen, stad en welzijnsinstellingen willen een gezamenlijke visie op het jongerenwerk. En ook de raad heeft gevraagd om een 'stedelijke' visie op jongerenwerk, die onderdeel wordt van de Bestuursopdracht 'Visie Verandering Jeugddomein'. Een visie met perspectief voor jongeren, hun directe leefomgeving (gezin, school, buurt) en de samenleving. In januari 2010 is tijdens een stedelijke startconferentie een belangrijke eerste stap gezet naar eenduidig jongerenwerk. In november 2011 volgt de slotconferentie. Visie reikwijdte Amsterdams jongerenwerk Nieuwe Stijl: De komende jaren richt het jongerenwerk zich primair op specifieke^ groepen jongeren van circa 10 t/m 23 jaar. Het jongerenwerk bouwt op de eigen kracht en actieve bijdrage van jongeren en het gezin. Het jongerenwerk investeert in wederzijdse binding (jongere samenleving) en verbinding (met informele netwerken, ketens en het VO), vanuit een preventief signalerende rol. De gemeente demonstreert goed opdrachtgeverschap en stelt heldere doelen. Het jongerenwerk maakt de geleverde kwaliteit zichtbaar in prestatieafspraken. De activiteiten van het jongerenwerk zijn niet vanzelfsprekend accommodatiegebonden. Wederkerigheid is steeds het uitgangspunt: de samenleving doet wat voor de jongere, de jongere doet wat voor de samenleving. Doel is meer uniformiteit en afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zeker in een tijd van bezuinigingen. Scherper kijken naar functie van en prioriteiten binnen het jongerenwerk. En dan keuzes maken. De basis voor de beleidsuitgangspunten die met en over het jongerenwerk worden gemaakt ligt in een combinatie van de 5 doelen van het jongerenwerk: binding, vorming, ontmoeting, ontspanning en gedragsbeïnvloeding in relatie met de 8 bakens van welzijn nieuwe stijl. Het aanbod moet beter aansluiten bij de eigen kracht van jongeren en andere burgers, niet alleen bij hun vraag; Het jongerenwerk leert jongeren om een actieve bijdrage te leveren en zelf initiatief te nemen; ^ In de praktijk: jongeren uit lagere sociaaleconomische milieus, jongeren met een beperking, kansarme jongeren en specifiek kwetsbare meisjes en jonge vrouwen. 2

6 Eigen capaciteiten en wederl<eriglieid zijn uitgangspunt; Het jongerenwerl< stelt zo nodig grenzen en communiceert maatschappelijke normen en waarden; Pedagogische begeleiding is noodzakelijk: jongeren zijn per definitie nog niet geheel zelfstandig en zelfredzaam; Het jongerenwerk participeert in de verschillende jeugdketens als schakel tussen het publieke domein en de domeinen thuis en op school. In de vrije tijd tussen gezin, school en werk zijn veel spelers actief, van ketenpartners zoals school en politie tot vrijwilligersorganisaties en zelforganisaties. Het jongerenwerk verhoudt zich tot een groot aantal organisaties. De relatie met school en samenleving is cruciaal: Bijna alle jongeren gaan naar school en besteden daar een groot deel van hun tijd. Sturing en verantwoording Voor het goed uitvoeren van kwalitatief goed jongerenwerk is het belangrijk dat: er een duidelijke opdracht vanuit de gemeente ligt; de welzijnsorganisatie duidelijk aangeven welke resultaten zij leveren voor welke prijs. Op dit moment experimenteert een tweetal stadsdelen met het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten van jongerenwerk. het jongerenwerk een helder profiel heeft binnen de jeugdketens; jongerenwerkers getraind worden in het uitvoeren van hun taak; het jongerenwerk actief met jongeren en bewoners werkt aan participatie; het jongerenwerk een bijdrage levert aan veiligheid door haar rol in de aanpak van overlast, maar ook richting de buurtbewoners. De kwaliteit van het jongerenwerk krijgt zo een nieuwe inhoud: meer bouwen op de eigen kracht van de jongeren en beter aansluiten op de kracht van de samenleving. Van belang is in ieder geval dat een gemeente als opdrachtgever duidelijk aan kan geven wat zij van het jongerenwerk verwacht. Goede prestatieafspraken over en weer zijn daarom essentieel. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsuitgangspunten, worden de taken van de verschillende betrokken partijen bij de uitvoering van het jongerenwerk expliciet uitgewerkt.

7 Visie: wat is Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl? De samenleving verandert en iiet jongerenwerk verandert mee. Van jongeren wordt meer dan in het verleden een actieve inbreng verwacht: thuis, op school, in de buurt en ook in het jongerenwerk. Tegelijkertijd wordt ook van de volwassenen rondom de jongere meer verwacht: niet alleen van ouders, maar van iedereen die een rol kan spelen bij de begeleiding van jongeren naar volwassenheid: van de buurtwinkelier tot de sportschoolhouder, van de trambestuurder tot de professionele jongerenwerker. De samenleving wordt ook steeds complexer en veeleisender. Er zijn meer en meer verleidingen. Voor jongeren wordt het moeilijker zich hier te handhaven. Het aantal jongeren dat in de problemen komt en dreigt uit te vallen neemt toe. De eigen kracht staat centraal: van jongeren én van de volwassenen om hen heen. De kern van jongerenwerk nieuwe stijl is, dat het optimaal inspeelt op die eigen kracht. Maar wel met de slag om de arm dat jongeren nog aan het opgroeien zijn en dus per definitie niet alles op eigen kracht kunnen. Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl sluit aan bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de nadere invulling die daaraan is gegeven met 'welzijn nieuwe stijl'. Welzijn nieuwe stijl formuleert acht bakens. Deze bakens geven richting aan de professionaliteit die nodig is om de inzet van de Wmo te realiseren: gericht op de vraag achter de vraag gebaseerd op de eigen kracht van de burger direct erop af formeel en informeel in een optimale verhouding een doordachte balans tussen collectief en individueel integraal werken niet vrijblijvend, maar resultaatgericht gebaseerd op ruimte voor de professional Amsterdam werkt al enige tijd in een samenwerking tussen stad, stadsdelen en het welzijnswerk aan jongerenwerk nieuwe stijl. Aanleiding was 'Systeem in beeld', dat onder andere liet zien dat er een veelheid aan voorzieningen voor jongeren is, maar dat onduidelijk is voor wie precies, met welk doel en welke effecten. Een andere aanleiding zijn de zware economische tijden, heroverwegingen en bezuinigingen, fusies en reorganisaties, en een nieuw politiek bestuur. Die vormen anno 2010/2011 het krachtenveld voor de stadsdelen van Amsterdam. In het sociaal domein is daarnaast met de komst van de Wmo ook het herontdekken van de kern van de welzijnsopgave noodzakelijk. Er is vanuit stad, stadsdelen en het jongerenwerk behoefte aan een gezamenlijke visie waarin is geformuleerd: wat het zichtbare resultaat moet zijn van het jongerenwerk voor jeugd en samenleving in de stad wat de afbakening is van het jongerenwerk; welke inzet mag worden verwacht en binnen welke grenzen welke rol het jongerenwerk heeft in de verschillende jeugdketens: Jeugd&Gezin, Jeugd&Veiligheid, Onderwijs, Arbeidsmarkttoeleiding en Zwerfjongeren) hoe de gemeente stuurt op het realiseren van deze visie: goed opdrachtgeverschap, kwaliteits- en effectmeting en kostprijsberekening. 4

8 Leeswijzer In dit beleidskader komt aan de orde: de legitimering van tiet jongerenwerk (2), nieuwe vragen, nieuwe accenten (3), de plaats van het jongerenwerk in de jeugdketens, jongerenwerk als coproducent (4), de kwaliteit van jongerenwerk (5), beleidsuitgangspunten (6) De tekst wordt gelardeerd met kadertjes die een indruk geven hoe er momenteel al wordt gewerkt aan het realiseren van jongerenwerk nieuwe stijl. 5

9 De legitimering van het jongerenwerk Jongerenwerk begeleidt jongeren van circa 10 tot circa 24 jaar bij het volwassen worden in de samenleving vanuit de behoefte van jongeren en van de samenleving. Dat 'volwassen worden' is een hele klus. Van hersenonderzoekers weten we dat de verschillende hersengebieden zich bij pubers ongelijkmatig ontwikkelen. Daardoor staan pubers meer open voor verleidingen, terwijl het besef dat iets onverstandig is, vaak nog ontbreekt. En in een grote stad als Amsterdam is volwassen worden nog ingewikkelder. Jongeren moeten daar niet alleen loskomen van ouders en een eigen weg vinden, maar ook een plekje vinden in een zeer dynamische, grootstedelijke samenleving die niet altijd voor ze openstaat. Jongerenwerk is een voorziening (gebouwen, werkers, geld, digitale omgevingen en andere middelen) in de vrije tijd. Dat wil zeggen: in principe buiten gezin, school en werk, hoewel daar wel relaties mee bestaan. Jongerenwerk is er in principe voor alle jongeren, maar in de praktijk primair voor jongeren uit de lagere sociaaleconomische klasse en voor kwetsbare jongeren.^ Vertrekpunt vormt de leefwereld van de jongeren, maar ook de brug naar de samenleving: inzet van het jongerenwerk is de volwaardige deelname van jongeren aan de samenleving. Wederkerigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt: ook van de jongere wordt een actieve bijdrage verwacht. Niet alle jongeren hebben evenveel begeleiding van het jongerenwerk nodig bij het volwassen worden. In het algemeen geldt: hoe groter de zelfstandigheid en het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te dragen, des te minder begeleiding is er nodig. De afgelopen eeuw liet het jongerenwerk een slingerbeweging zien tussen enerzijds aanpassen van jongeren aan de samenleving en anderzijds het centraal stellen van de leefwereld van kinderen en jongeren. Lag bijvoorbeeld tot 1914 en tussen 1930 en 1960 de nadruk op aanpassing, vanaf de jaren zestig stond de eigen leefwereld centraal. Vanaf die periode medio jaren negentig groeit de overtuiging dat de waarheid in het midden ligt. Jongeren die niet leren wat wel of niet kan, wat wel of niet belangrijk is, lopen snel vast in de samenleving. Omgekeerd heeft de samenleving het vernieuwend potentieel van jonge generaties nodig om voorbereid te zijn op haar toekomst. De afgelopen honderd jaar richtte het jongerenwerk zich in sommige perioden vooral op jongeren uit lagere sociaaleconomische milieus en op kwetsbare jongeren en in andere perioden juist op 'alle' jongeren. De ervaring leert dat een oriëntatie op alle jongeren er doorgaans toe leidt dat jongeren uit de middenklasse het jongerenwerk gaan domineren. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de jaren zestig. Doelen In de afgelopen honderd jaar heeft het jongerenwerk steeds vijf algemene doelen gehad: binding aan de samenleving (volwaardige participatie), vorming (educatie en talentontwikkeling), ontmoeting (sociale contacten), ontspanning, gedragsbeïnvloeding (zoals identiteitvorming, weerbaarheid, maar ook overlastbestrijding) Het gaat hier om algemene doelen, die de richting bepalen van het jongerenwerk. Daarbinnen maakt de overheid afspraken met aanbieders over de realisatie van operationele doelen op een concreter niveau. ^ Jongeren met een beperking, chronisch psychisch probleem (inclusief verslaving) of psychosociaal probleem, met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen (meidenwerk) en jongeren met een licht verstandelijke beperking. 6

10 De nadruk op elk van deze doelen verschilde per periode. Zo is er sinds medio jaren negentig een sterke druk - onder meer van de overheid - om het jongerenwerk activiteitengericht te laten zijn. Ook in die periode blijven jongeren echter behoefte houden aan ontmoeting en ontspanning. Dat geldt zeker voor jongeren uit lagere sociaaleconomische klassen, die immers vaak opgroeien in krappe huizen. Thuis is er geen plek om te 'chillen' of vrienden te ontvangen en ze hebben geen geld om gebruik te maken van commerciële ontmoetingsplekken. Ook overbelaste jongeren hebben behoefte aan ontspanning en ontmoeting. Zij gaan dermate gebukt onder een opeenstapeling van problemen - van gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, verslaving en criminaliteit in hun directe omgeving - dat het hen op zeker moment eenvoudig te veel wordt. Daarnaast krijgt het jongerenwerk de nadrukkelijke opdracht om het gedrag van jongeren te beïnvloeden. De acceptatie van (met gedrag experimenterende) jongeren in de openbare ruimte wordt geringer. Hun aanwezigheid wordt al snel als overlast aangemerkt en overlast wordt beschouwd als voorbode van criminaliteit. De laatste jaren beleeft de opdracht aan het jongerenwerk om jongeren te binden aan de samenleving een revival, mede onder invloed van de komst van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Binding is een instrument om uitval en radicalisering te voorkomen en jongeren te activeren. Van alle burgers wordt een grotere betrokkenheid bij de samenleving gevraagd en dat geldt dus ook voor jongeren: ook zij zijn burgers, met rechten én plichten. Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl draagt bij aan alle vijf algemene doelen van het jongerenwerk: binding, vorming, ontmoeting, ontspanning en gedragsbeïnvloeding. Een speciaal accent zal de komende jaren liggen op het versterken van de binding aan de samenleving. Wederkerigheid ls daarbij van groot belang: niet eenzijdig investeren in jongeren opdat zij volwaardig leren participeren, maar de jongere doet ook wat terug voor de samenleving. We spreken elkaar aan op eikaars verantwoordelijkheden. De Pedagogische opdracht van het jongerenwerk Gaandeweg werd volwaardige participatie het opvoedingsideaal: steeds indringender klinkt het pleidooi voor een 'participatiepedagogiek'. Alle jongeren moeten leren mee te doen aan en invloed te hebben op bestaande sociale instituties (gezin, publieke ruimte, onderwijs, werk, vrijwilligerswerk). Cruciaal in het ideaal van volwaardige participatie is de combinatie van meedoen en mee vormgeven. Jongeren die niet leren wat wel of niet kan, wat wel of niet belangrijk is, lopen immers snel vast in de samenleving. Het jongerenwerk moet jongeren perspectief bieden: het helpt jongeren op te groeien en een vorm te vinden om te participeren in de ingewikkelde Amsterdamse samenleving. Soms betekent dat helpen aan een stage, of zelfs opstarten van een eigen bedrijf, soms betekent dat bewust maken van overlast die wordt veroorzaakt. En soms betekent het een plek geven waar je jezelf kan zijn of kunt ontdekken wie je zelf bent en wat je eigenlijk wilt. Het jongerenwerk doet dat niet alleen, maar werkt daarin intensief samen met alle partners die met jongeren werken. Die partners moeten elkaar wederzijds versterken met de verwachting dat de jongere daar uiteindelijk beter van wordt. Niet aan de ene kant de zachte aanpak van welzijn en aan de andere kant repressie van overlast. Maar aanvullend op elkaar: er wordt aan jongeren de mogelijkheid gegeven zich te ontplooien. Maar als de jongere overlast veroorzaakt zijn er korte lijnen met de school, leerplicht, politie en justitie. 7

11 Amsterdams jongerenwerk nieuwe stijl zet er enerzijds op in dat jongeren leren mee te doen met en invloed te hebben op de samenleving waarvan ze deel uitmaken en anderzijds de samenleving te leren om zich open te stellen voor jongeren en hun Inbreng: participatie als wederkerig proces. Niet in een 'zachte' of 'harde' aanpak, maar in een coproductie met alle partners. Jongerenparticipatie: voor ell<aar Een mooi voorbeeld van participatie als wederzijds proces vinden we in het klussenproject Nieuw-West. In dit project kunnen tieners (in de leeftijd van 14 en 15 jaar) onder begeleiding van jongerenwerkers in een veilige omgeving kennis maken met het arbeidsproces door middel van zogeheten zakgeldbaantjes. Ze leren al doende de vereiste sociale vaardigheden om later aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen. In de Punt (het gebied waar dit project plaatsheeft) zijn weinig zakgeldbaantjes voorhanden. Wel wonen er veel ouderen die behoefte hebben aan hulp bij het uitvoeren van verschillende klussen. De jongeren worden ingezet om de ouderen te helpen. Zo worden de banden tussen jong en oud verstevigd, worden de klusjes voor de ouderen gedaan en leren de jongeren sociale vaardigheden voor goed werknemerschap. Vormen De eerste vormen van jongerenwerk bestonden uit een gericht activiteitenaanbod, zoals sport, lezen en timmeren of handwerken. Met het ontstaan van de specifieke jongerencentra in de jaren twintig, werd het jongerenwerk ook een plek om 'te zijn', ontspanning te zoeken en anderen te ontmoeten. In de jaren zestig en zeventig kreeg het jongerenwerk daarnaast een informatie en adviesfunctie. In diezelfde periode ontstond het straathoekwerk, een werkwijze waarmee veldwerkers op straat contact maken met jongeren die op eigen initiatief geen contact maken of gebruik maken van het zorgaanbod, terwijl ze wel op verschillende leefgebieden problemen hebben. In de jaren tachtig ontstond ten slotte het ambulant jongerenwerk, een manier om jongeren op te zoeken buiten het jongerencentrum en ze te leiden naar de activiteiten van het jongerenwerk. In perioden van hoge jeugdwerkloosheid - zoals in de jaren van crisis, oorlog en wederopbouw, maar ook in de jaren tachtig - bood het jongerenwerk ook educatie, dagbesteding en arbeidstoeleiding. Onder druk van de overheid maakte bij de start van de eenentwintigste eeuw het accommodatiegebonden jongerenwerk plaats voor meer activiteitengericht jongerenwerk. Hierbij is extra aandacht voor het bewust effectief handelen. In verschillende organisaties worden jongerenwerkers hierin getraind. Er is veel aandacht voor het pedagogisch handelen van de jongerenwerker. Daarnaast hebben sociale media hun intrede gedaan. Jongeren participeren veel op het internet (Hyves, Facebook, Twitter). Het jongerenwerk beschikt over de expertise om te bepalen welke vormen het meest passend zijn om de doelen, doelgroepen en prestaties gesteld door de opdrachtgever te realiseren. Kenmerkend voor het jongerenwerk is dat zij aansluit bij de leefwereld van jongeren, en dus gebruik maakt van sociale media. De meest voorkomende werkwijzen zijn een combinatie van talentontwikkeling, vrijetijdsactiviteiten, vorming, educatie, informatie & advies en hulpverlening. Dit wordt niet per se in of vanuit accommodaties aangeboden. 8

12 Doelgroepen Doelgroepen van het jongerenwerk zijn afwisselend de jongeren afkomstig uit de lagere sociaaleconomische milieus en alle jongeren. Dit is mede afhankelijk van welke groepen jongeren de ondersteuning van het jongerenwerk het hardste nodig heeft en van de accenten die er door de overheid en politiek worden gelegd. Daarmee geldt ook voor doelgroepen van het jongerenwerk dat die bepaald worden door maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en behoeften van jongeren anderzijds. De geschiedenis van het jongerenwerk maakt zichtbaar dat als het jongerenwerk zich op alle jongeren richt, dit tot gevolg heeft dat de middenklasse jongeren het jongerenwerk gaan domineren en het jongerenwerk haar betekenis verliest voor de jongeren uit de lagere sociaaleconomische milieus. Daarnaast is er altijd een specifiek aanbod geweest voor kwetsbare jongeren. Vanaf het prille begin is het jongerenwerk zowel op jongens als op meisjes gericht. Tot in de jaren vijftig is het aanbod voor jongens en meisjes gescheiden. Onder druk van de tweede feministische golf wordt begin jaren tachtig het meidenwerk opnieuw ontdekt, de ervaring leert dat jongens het gemengde jongerenwerk zo domineren dat meisjes het onderspit delven en wegblijven. De afgelopen jaren is het jongerenwerk in Amsterdam enerzijds ingezet om overlast tegen te gaan en anderzijds ingezet op talentontwikkeling. Omdat overlast meestal wordt veroorzaakt door jongens, is de doelgroep meisjes de afgelopen jaren onderbelicht gebleven. In het programakkoord is als gevolg van toegenomen problematiek bij meisjes en jonge vrouwen opgenomen dat er extra aandacht zal worden besteed aan deze doelgroep. Dit hoeft niet te betekenen dat er aparte budgetten voor het meidenwerk worden gereserveerd. Maar wel dat er heldere opdrachten en resultaatafspraken worden gemaakt over de aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. De verwachting is dat jongeren afkomstig uit de lagere sociaaleconomische milieus en kwetsbare jongeren het de komende jaren zwaar gaan krijgen. Met de Wmo en Welzijn nieuwe stijl wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van personen en hun sociale netwerken (Metz, 2010a). Het probleem van jongeren met lagere sociaaleconomische achtergronden en kwetsbare jongeren is juist dat zij over minder sociaal kapitaal beschikken om zichzelf te kunnen redden. Als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel en de bezuinigingsmaatregelen die er van overheidswege nog aankomen - overheveling van de AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente, maar ook de IQ-verlagingsmaatregel ^ - komen er steeds meer jongeren in de Amsterdamse samenleving waarvoor de gemeente een rol moet gaan spelen. Een deel van de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt ondergebracht in de Wmo, dat wil zeggen in het welzijnswerk. Ook voor het jongerenwerk betekent dit dat zij zich moeten toerusten op deze nieuwe doelgroep. Amsterdams Jongerenwerk nieuwe stijl richt zich vooral op jongeren uit lagere sociaaleconomische milieus die problemen ondervinden bij maatschappelijke participatie en op kwetsbare jongeren. Meiden vormen daarbinnen een specifieke doelgroep. Maar ook jongeren met een licht verstandelijke beperking. Deze maatregel beoogt de toegang tot de AWBZ-gefinanclerde gehandicaptenzorg te beperken door per 2012 de IQ-grens te verlagen van 85 naar 70. 9

13 Intergenerationele ontmoeting: tussen jong en oud In verscliillende buurten van de Pijp w/onen veel tieners en ouderen zonder dat er tussen die twee groepen contact is. En als er contact is, is dat veelal negatief. Ouderen zijn vaal< wat angstig voor tieners en ervaren mede daardoor al gauw overlast. Tieners voelen zich niet begrepen door ouderen en vinden hen 'zeurpieten'. De beide groepen hebben geen objectief beeld van eikaars leefwereld en zijn weinig tolerant voor elkaar. Het jongerenwerk pakte dat intergenerationele vraagstuk in de buurt projectmatig aan door positieve contacten tussen jongeren en ouderen in de buurtte bevorderen. Individuele tieners en ouderen worden aan elkaar gekoppeld; samen doen zij activiteiten zoals boodschappen, een wandelingetje of de vuilniszak buiten zetten. De jongere deelnemers hebben voor het merendeel een niet-nederlandse culturele achtergrond, terwijl de oudere deelnemers vrijwel allemaal van Nederlandse origine zijn. Deze aanpak leidde tot meer vertrouwen van ouderen in hun eigen buurt, in jeugdigen en in andere culturen. En bij de jongeren leidde het tot een positiever beeld over ouderen en het besef dat je van elkaar kunt leren. Het huidige jongerenwerk Het huidige aanbod van regulier jongerenwerk in Amsterdam is een op het eerste oog bonte verzameling werksoorten, functies, doelgroepspecifieke interventies en voorzieningen. inloop/ontmoeting advies & informatie trajectbegeleiding talentontwikkeling activiteiten sport meidenwerk opbouwwerk/outreachend 10

14 De kerntaken van het Jongerenwerk Contact leggen en onderhouden Het jongerenwerk heeft contact met jongeren in hun vrije tijd. Het jongerenwerk zoekt ze actief op, of jongeren komen naar een centrum. Het jongerenwerk bouwt een werkrelatie op en activeert en ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Informatie verzamelen en signaleren Het jongerenwerk heeft binnen accommodaties en op straat contact met jongeren. Zij heeft inzicht in vragen, problemen van en belemmeringen voor de ontwikkeling van jongeren. Zij zoekt, samen met de jongeren naar mogelijke oplossingen voor belemmeringen. Deze informatie deelt het jongerenwerk actief met netwerkpartners. Ook monitoring van groepen (en individuen) vormt onderdeel van deze kerntaak. Programma's en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren De inzet van programma's en activiteiten zijn een middel om het doel, jongeren kansen bieden op maatschappelijke participatie, te bereiken. Programma's en activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (recreatief en creatief), maar kunnen ook een meer educatief doel dienen (vorming). Programmaontwikkeling moet systematisch en methodisch. Het behelst onder meer het maken van een analyse, een plan van aanpak en een evaluatie op de resultaten. Vorming en opvoeding Maatschappelijke participatie vraagt veiligheid, een stimulerende omgeving én acceptabel gedrag. Het jongerenwerk zet in op beide aspecten. Het jongerenwerk levert een bijdrage bij het aanleren van sociale vaardigheden, omgangsvormen, agressiebeheersing en samenwerkingsvormen. Het jongerenwerk draagt ertoe bij dat jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen als basis voor hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijke participatie. Praktische dienstverlening en voorlichting Het jongerenwerk geeft jongeren voorlichting op het gebied van onderwijs, werk en overige terreinen van maatschappelijke participatie. Het jongerenwerk ondersteunt en adviseert jongeren bij het vinden (behouden) van werk en onderwijs. Het jongerenwerk begeleidt en stimuleert jongeren in hun contact met gemeentelijke en andere instellingen. Doorverwijzing Jongeren die problemen of vragen hebben die het werkterrein van het jongerenwerk te boven gaan, worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid naar instellingen die op deze terreinen wel een aanbod hebben. Participatie in netwerken en samenwerking met partners Het jongerenwerk kan het niet alleen en doet het niet alleen. Daarom ontwikkelt het jongerenwerk sociale netwerken in de wijk en buurten en neemt zij deel aan professionele netwerken. Het jongerenwerk werkt ook samen met de ouders opdat betrokkenheid op activiteiten vergroot wordt. Ook biedt dit de mogelijkheid tot praktische ondersteuning (of doorverwijzing) bij de opvoeding. Accommodatie gebonden en ambulant werk Programma's en activiteiten kunnen zich afspelen in de accommodatie of daarbuiten. Doorgaans zal het jongerenwerk inzetten op beide vormen. De keuze hangt nauw samen met het type opdracht en de doelgroep waarop het jongerenwerk zich richt. Groepsgericht en Individueel werken Het jongerenwerk is gericht op en toegerust voor groepen en individuen. 11

Het Rotterdamse Jongerenwerk

Het Rotterdamse Jongerenwerk Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie: Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie