Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015"

Transcriptie

1 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf A Representerende Zorgverzekeraar 1: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares VGZ Contractmanagement Postbus AK EINDHOVEN Representerende Zorgverzekeraar 2 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf Representerende Zorgverzekeraar 2: Correspondentieadres: Verder te noemen de Zorgverzekeraars en B De Zorgaanbieder: Naam: Adres: Postcode/Plaats : KvK.nr.: Instellings AGB code: IBAN nummer: adres: Verder aangeduid als de Zorgaanbieder ; <Naam> <vestigingsadres><nr> <postcode><plaats> Verder te noemen de Zorgaanbieder Deze overeenkomst heeft betrekking op de volgende regio s (zie bijlage één voor de lijst met regio s): o Midden-Brabant o Midden-Holland o Nijmegen o Noord- en Midden-Limburg o Noord-Holland-Noord o Noordoost-Brabant o Waardenland Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 1

2 Overwegende dat: - met ingang van 1 januari 2015 de aanspraak wijkverpleging deel uitmaakt van de aanspraken op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw); - de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) van toepassing is; - de Zorgverzekeraars een representatiemodel hebben geïntroduceerd ten behoeve van de collectieve zorginkoop van de wijkverpleegkundige zorg, waarbij Zorgverzekeraars zijn aangewezen om de overige Zorgverzekeraars te representeren; - de Zorgverzekeraar in het kader van de wettelijke zorgplicht van Zorgverzekeraars als bedoeld in de Zorgverzekeringswet jegens Verzekerden is gehouden om voor de Zorg in Natura te voorzien in de inkoop van voldoende verantwoorde wijkverpleging; - budget- en tariefafspraken integraal onderdeel uitmaken van onderhavige overeenkomst; - partijen zich ervan bewust zijn dat de budget- en tariefafspraken kunnen worden bijgesteld indien het macrokader voor wijkverpleging wordt overschreden; - de Zorgaanbieder zich als zodanig ten doel stelt om te voorzien in de behoefte aan wijkverpleging op een wijze die klantgericht, gepast, doeltreffend en doelmatig is. De zorgverzekeraars en de zorgaanbieder komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze overeenkomst, met daarbij horend: o Bijlage 1: Lijst van regio's o Bijlage 2 Overzicht van Zorgverzekeraars of hun rechtsopvolgers namens wie de representerende Zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten o Bijlage 3: Tarieven en prestaties; o Bijlage 4: Addendum Afspraken Segment 1 niet-toewijsbare zorg o Focuslijst o Declaratieprotocol o De bestuursverklaring o Inkoopbeleid van Coöperatie VGZ Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 2

3 HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities a. Controle: De controle door de Zorgverzekeraar uitgevoerd op basis van de Regeling Zorgverzekering. b. Indicatiestelling: De op basis van professionele standaarden vastgestelde behoefte aan zorg in relatie tot de verschillende leefdomeinen en vertaald naar de wettelijke aanspraak. c. Fraude: Onder fraude wordt verstaan het opzettelijk plegen of trachten te plegen van valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van schuldeisers of rechthebbenden en/of verduistering door de Zorgaanbieder, met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen waarop de Zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. d. Onderlinge dienstverlening: De levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van de Zorg als bedoeld in artikel 1 Wmg door een Zorgaanbieder in opdracht van een andere Zorgaanbieder op het gebied van verpleging en verzorging. De eerstgenoemde Zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als uitvoerende Zorgaanbieder. De laatstgenoemde Zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de opdrachtgevende Zorgaanbieder. Uitzendkrachten of personeel ondergebracht in een onderdeel van de holding waartoe ook de betreffende Zorgaanbieder behoort, vallen niet onder de definitie. e. Regio: De in de aanhef van deze overeenkomst genoemde regio, waarin de representerende Zorgverzekeraars krachtens het Convenant Representatie Wijkverpleging 2015 overeenkomsten sluit met Zorgaanbieders. f. Representerende Zorgverzekeraars Zorgverzekeraars die door de leden van Zorgverzekeraars Nederland zijn aangewezen om namens hen deze overeenkomst aan te bieden en af te sluiten conform het convenant ten behoeve van de representatie wijkverpleging g. Verzekerde: De persoon die als Verzekerde ingevolgde de Zorgverzekeringswet is aan te merken en als zodanig bij de Zorgverzekeraar is ingeschreven en recht heeft op de in de polis omschreven zorg. h. Zorg c.q. Zorgverlening: 1. Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg, conform de bepalingen in het Besluit zorgverzekering: a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4 Besluit zorgverzekering (Bzv), of een hoog risico daarop, b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12 Bzv, en c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 Bzv betreft. 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan Verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: a. er sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen dan wel zoals de aanspraak verpleging en verzorging (artikel 2.10 Bzv) zal luiden per 1 januari 2015 Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 3

4 i. Zorgplan:, en voor zover de Zorgaanbieder daarvoor is toegelaten (Wtzi) en waarover een productieafspraak is gemaakt. Een Zorgplan is een dynamische set van afspraken van de Verzekerde en zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement. Deze afspraken zijn gebaseerd op de individuele doelen, behoeften en situatie van de Verzekerde. Ze komen in gezamenlijke besluitvorming tot stand. Artikel 2: Rechtsverhouding 1. De rechtsverhouding tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder wordt geregeld door: deze overeenkomst, tevens bestaande uit 1 : o overeenkomst vooruitbetaling o declaratieprotocol o het inschrijfdocument, indien en voor zover door de Zorgverzekeraar geaccepteerd o inkoopdocument van de eerste representerende Zorgverzekeraar o bijlage met prestatie- en tariefafspraken; o o bijlage met maximaal budget per instelling: het zorgkostenplafond; de geldende wet- en (lagere) regelgeving, waaronder de NZa-beleidsregels en de afspraken en regels zoals beschreven in de genoemde bijlagen Artikel 3: Zorglevering 1. De Zorgaanbieder levert Zorg aan Verzekerden. 2. De Zorgaanbieder verbindt zich om, met inachtneming van zijn toelating overeenkomstig de Wet Toelating Zorginstellingen en hetgeen tussen Partijen is overeengekomen aan productieafspraken, Zorg te verlenen aan de Verzekerde die zich daartoe tot hem wendt. Aard en omvang van de te verlenen Zorg worden door de Zorgaanbieder op basis van de geldende professionele standaarden bepaald en vastgelegd in een Zorgplan. De Zorgaanbieder werkt hiertoe volgens het normenkader van de V&VN. Dit Zorgplan wordt opgesteld vóór aanvang van de zorg, tenzij de zorg binnen 24 uur na zorgvraag noodzakelijk is. Dan wordt het Zorgplan binnen 5 werkdagen na aanvang zorg opgesteld. 3. De Zorgaanbieder verplicht zich om kwalitatief verantwoorde, doelmatige en doeltreffende Zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan: Zorg die beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk en die gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten (kwalitatief verantwoord) en die klantgericht, doeltreffend voor Verzekerde en doelmatig is. De Zorgaanbieder werkt hiertoe volgens het normenkader van de V&VN. Ten einde aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, beschikt de Zorgaanbieder over voldoende gekwalificeerd personeel. Het personeel kan de Verzekerden en de Zorgverzekeraar in de Nederlandse taal te woord staan. 4. In het kader van de aanspraak en de taakstelling op wijkverpleging zoals tussen landelijke partijen afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord d.d. 20 februari 2014 heeft de Zorgaanbieder alle Verzekerden in Zorg op 1 januari 2015 vóór 1 mei 2015 opnieuw geïndiceerd conform de aanspraak wijkverpleging in het Besluit Zorgverzekeringen. In het eerste kwartaal, dus vóór 1 april, is tenminste 80% van de populatie gescreend. 5. Indien een Verzekerde voldoet aan de zorginhoudelijke toegangscriteria van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), getoetst en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg en daarmee recht op zorg heeft vanuit de Wlz, vervalt de aanspraak op wijkverpleging. Dit onder voorbehoud van de bepaling daaromtrent in het Besluit zorgverzekeringen. Artikel 4: Zorgplan 1. De indicatie staat beschreven in het zorgplan, welke in overleg met de cliënt wordt opgesteld door een verpleegkundige niveau 4/5, die hiervoor bevoegd en bekwaam is. Het zorgplan Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 4

5 voldoet aan de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van de V&VN (Verpleging & Verzorging Nederland) en bevat in ieder geval de volgende punten: a. Medische diagnose. b. Verpleegkundige diagnoses, ondersteuningsvragen, zorgproblemen. c. Beoogde doelen van de verzekerde en de verpleegkundige. d. Interventies en andere handelingen hoe de doelen bereikt zullen worden zijn SMART omschreven. e. De termijn waarbinnen de doelen behaald moeten zijn. f. De evaluatietermijn wordt vooraf afgesproken. Aan de hand van de SMART omschreven doelen kan tijdens de evaluatie bepaald worden in hoeverre de doelen zijn behaald en/of vervolg doelen afgesproken dienen te worden. g. Wie (de onderdelen van) het zorgplan uitvoert. h. Gedelegeerde werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines. i. Zelfmanagement, eigen kracht en de beschikbare mantelzorg zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het Zorgplan en worden in het Zorgplan beschreven. j. Aard, omvang en beoogde duur van zorgverlening is altijd onderdeel van het Zorgplan. Het Zorgplan vermeldt daarnaast de prestaties. k. De inhoud en omvang van het Zorgplan is afhankelijk van complexiteit zorgvraag. 2. De Zorgaanbieder komt met de Verzekerde een Zorgplan overeen. Het Zorgplan voldoet naast de in lid 1 genoemde punten aan de volgende proceseisen: a. De Verzekerde moet instemmen met het Zorgplan. b. De Verzekerde of diens wettelijke vertegenwoordiger dient het Zorgplan te ondertekenen. Als de Zorgaanbieder aantoont zich herhaaldelijk te hebben ingespannen voor ondertekening, maar de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger blijft weigeren zonder opgave van reden, dan maakt de Zorgaanbieder hiervan aantekening in het Zorgplan. c. Het Zorgplan is eigendom van de Verzekerde. De regie en zeggenschap over het Zorgplan ligt bij de Verzekerde. d. De Verzekerde heeft te allen tijde inzage in het Zorgplan. e. Indien de aard en/of de omvang van de te leveren Zorg verandert ten opzichte van de afspraken in het Zorgplan wordt het Zorgplan in overleg met de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger aangepast. Voor deze wijziging tekenen zowel de Verzekerde en/of diens vertegenwoordiger, als de Zorgaanbieder. f. Het Zorgplan is maximale totale realisatie, de zorg zoals opgenomen in het Zorgplan wordt maximaal gemiddeld over de zorgperiode verleend. g. Het zorgplan dient regelmatig geëvalueerd te worden. 3. De Zorgaanbieder maakt met de Verzekerde afspraken over het moment (tijdstip en dag) en de aard, de omvang en de inhoud (soort) van de Zorg die de Zorgaanbieder biedt, de plaats waar de Zorg geleverd wordt en de functie van de medewerker die de Zorg levert en legt deze in het Zorgplan vast. 4. Indien van toepassing is in het Zorgplan vastgelegd hoe nazorg en overdrachtzorg wordt geregeld. Hieruit moet tenminste blijken op welke termijn deze afspraken gemaakt worden en welke afspraken er met de Verzekerde gemaakt worden, zeker bij ontslag uit Zorg en in het bijzonder bij Verzekerden die geen of maar gedeeltelijk eigen regie kunnen voeren. Ook bij overdracht van Zorg moet uit het Zorgplan blijken of de Zorgaanbieder of de Verzekerde zelf de nazorg wil regelen. 5. De Zorgaanbieder leeft de voor de sector geldende meest recente algemene voorwaarden van de beroepsgroep na die betrekking hebben op de relatie Verzekerde-Zorgaanbieder. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 5

6 Artikel 5: Continuïteit van de Zorglevering 1. De Zorgaanbieder garandeert de continuïteit van de Zorg. 2. De Zorgaanbieder zal aan de Zorgverzekeraar onverwijld feiten en omstandigheden melden die wijzen op risico s voor continuïteit of kwaliteit van de door de Zorgaanbieder te verlenen zorg. 3. Partijen treden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar terstond in overleg, indien de Zorgverzekeraar gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Zorgaanbieder het bepaalde in lid 1 niet is nagekomen dan wel er naar zijn oordeel reden is om te twijfelen over de mate waarin de continuïteit of kwaliteit van de zorgverlening is gewaarborgd. Indien dit overleg niet binnen 48 uur na het verzoek van de Zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden dan wel de uitkomst daarvan naar het oordeel van de Zorgverzekeraar niet voldoende geruststellend is, is de Zorgaanbieder gehouden op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar aan hem de relevante informatie te verstrekken. Deze verplichting omvat het verstrekken van: a. financiële gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, realisatiecijfers en prognoses inzake de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en de stand van reserves, voorzieningen en het eigen vermogen; b. gegevens betreffende de kwaliteit van zorg waaronder, maar niet beperkt tot, interne rapporten, andere interne communicatie, klachten, communicatie van en met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten en hun naasten. Artikel 6: Wachttijden Met de klant worden afspraken gemaakt over de start van de zorg binnen 2 weken, tenzij het noodzakelijk is dat de zorg binnen 24 uur na de zorgvraag gestart wordt. Artikel 7: Zorgweigering en beëindiging Van een voorgenomen Zorgweigering of voortijdige beëindiging van Zorg moet de Zorgaanbieder tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed een mededeling doen aan de Verzekerde en de Zorgverzekeraar. De Zorgaanbieder overlegt het dossier over de situatie. De Zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de Verzekerde totdat er een passende oplossing is gevonden en mag de Zorgverlening pas eindigen na melding en toestemming van de Zorgverzekeraar. Beide partijen onthouden zich van het actief zoeken van publiciteit over voorgaande. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 6

7 Artikel 8: Onderlinge dienstverlening 1. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de Zorg geleverd middels Onderlinge dienstverlening, die niet aan de gestelde eisen voldoet dan wel waar voorafgaande geen toestemming is verleend door de Zorgverzekeraar, niet te vergoeden. 2. Verleende Zorg in Onderlinge dienstverlening komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de Zorgverzekeraar. De inschakeling van een andere Zorgaanbieder voor het verlenen van Zorg middels Onderlinge dienstverlening geschiedt voor eigen rekening en risico van de Zorgaanbieder en doet niet af aan de verplichtingen van de Zorgaanbieder uit deze overeenkomst. 3. De opdrachtgevende Zorgaanbieder garandeert dat de Zorgverlening door uitvoerende Zorgaanbieder(s) die Zorg leveren namens de Zorgaanbieder middels Onderlinge dienstverlening aan dezelfde eisen voldoet, als die aan de Zorgverlening door de opdrachtgevende Zorgaanbieder zelf zijn gesteld. 4. De opdrachtgevende Zorgaanbieder geeft de Zorgverzekeraar nadere informatie over uitvoerende Zorgaanbieder(s) die Zorg levert middels onderlinge dienstverlening en diens aandeel in de productieafspraak. In voorkomend geval kunnen Partijen nadere afspraken maken met betrekking tot deze onderlinge dienstverlening en deze in een addendum vastleggen. 5. De opdrachtgevende Zorgaanbieder staat er voor in dat de uitvoerende Zorgaanbieder(s) die zorg leveren middels onderlinge dienstverlening desgevraagd aan de Zorgverzekeraar alle inlichtingen verschaft die de opdrachtgevende Zorgaanbieder zelf ook dient te verstrekken alsmede alle informatie die de Zorgverzekeraar verlangt over de verhouding tussen de opdrachtgevende Zorgaanbieder en de uitvoerende Zorgaanbieder. 6. De Zorgverzekeraar heeft het recht om uitvoerende Zorgaanbieder(s) die zorg leveren namens de opdrachtgevende Zorgaanbieder middels Onderlinge dienstverlening te weigeren. 7. De uitvoerende Zorgaanbieder die de deelprestatie levert brengt deze uitsluitend in rekening aan de opdrachtgevende Zorgaanbieder. De opdrachtgevende Zorgaanbieder declareert de geleverde Zorgprestatie bij de Zorgverzekeraar. Onverminderd geldt dat wanneer de zorgaanbieder bij de dienstverlening een andere zorgaanbieder inschakelt, de zorgaanbieder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de dienstverlening van de andere zorgaanbieder. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 7

8 HOOFDSTUK 2: KWALITEIT Artikel 9: Kwaliteit 1. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Zorgverlening binnen zijn organisatie tenminste voldoet aan de standaard die binnen de kring der beroepsgenoten algemeen aanvaard is. De Zorgaanbieder beschikt over aantoonbaar bekwaam en/of gekwalificeerd personeel voor de zorgverlening, waaronder begrepen de indicatiestelling. De Zorgaanbieder waarborgt dat de beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening de eisen in acht nemen die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende wet- en regelgeving. 2. De Zorgaanbieder toont aan dat er een samenwerkingsrelatie is met het sociaal domein binnen de gemeenten waar de zorgaanbieder actief is. 3. De Zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevaluatie uit van de bereikte kwaliteit gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader. De Zorgaanbieder meet tweejaarlijks gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader, de cliënttevredenheid. 4. De zelfevaluatie alsmede de cliënttevredenheid worden openbaar gemaakt. Tevens worden de gegevens goed vindbaar voor de Verzekerde op de website van de Zorgaanbieder geplaatst. 5. Voor de levering van zorg voor een aantal verbijzonderde doelgroepen, voldoet de Zorgaanbieder aan de volgende specifieke eisen: a. Casemanagement dementie De verpleegkundige is een niveau 5-verpleegkundige, met aanvulling Casemanagement. De verpleegkundige is lid van het regionaal netwerk dementie De verpleegkundige is lid van het multidisciplinair behandel- en begeleidingsteam. Er is regelmatig overleg met dit team. De samenwerkingsafspraken van dit team zijn vastgelegd. Handelend volgens de regionale procedure Ketenzorg en volgens het protocol dementie. Er is één vaste contactpersoon voor de cliënt en zijn naasten vanuit de organisatie. De verpleegkundige heeft de volgende taken: a. gids- en informatiefunctie b. zorgmakelaarfunctie c. coördinatiefunctie (procesregie) d. verantwoordelijkheid voor zorgplan e. begeleiding (op permanente basis) f. interventiefunctie (denk aan: psycho-educatie; familie-interventie; gedragsproblematiek; verwerkingsproblematiek; crisisinterventie en signalering comorbiditeit gerelateerde zaken) De verpleegkundige houdt een centraal register bij van mensen met de diagnose dementie. b. Intensieve kindzorg: De Zorgaanbieder is in staat om alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind)zorg te leveren bij thuiswonende kinderen. De verpleegkundigen dienen speciaal opgeleid te zijn voor de te leveren zorg. Intensieve kindzorg mag slechts geleverd worden na een verwijzing van de behandelend medisch specialist, waarin de diagnostiek en verantwoording (in inhoud en termijn) voor de te leveren zorg wordt aangegeven. De Zorgaanbieder is 24 uur per dag beschikbaar op afspraak en op afroep. De zorg zoals omschreven in het zorgplan moet gericht zijn op de zorg en ontwikkeling voor het kind en het gezin. De zorg richt zich op het toewerken naar een zo groot Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 8

9 mogelijke zelfredzaamheid van ouders en kind. Er is daarbij aandacht voor een veilige omgeving. De Zorgaanbieder neemt deel aan overleg tussen de betrokken disciplines over de samenwerking, waarbij deze samenwerking gericht moet zijn op de zorg voor het kind en het gezin. ADL-zorg is alleen declarabel boven de norm voor gebruikelijke zorg. c. Palliatieve Zorg: Hiervoor komt de Verzekerde in aanmerking wanneer het een levensbedreigende ziekte betreft waarbij geen (medische) behandeling meer plaats vindt die gericht is op herstel of levensverlenging. De zorg is vooral gericht op pijnbestrijding of levensverlenging. De levensverwachting is korter dan 3 maanden. De gemiddelde zorglevering is niet hoger dan 12,6 uur per dag. De Zorgaanbieder betrekt actief mantelzorgers en vrijwilligers bij het zorgproces. De Zorgaanbieder werkt volgens de richtlijnen palliatieve zorg vermeld op Pallialine en past indien nodig instrumenten toe als: zorgpad stervensfase, pijnanamnese en pijnscorelijst, DOS schaal en lastmeter. De Zorgaanbieder beschikt over een protocol Palliatief Terminale levensfase, waarin zowel de processen rondom palliatieve zorg beschreven zijn, als de routing van de cliënt; wat de rollen van de organisatie zelf dan wel andere ketenpartijen daarin zijn. De Zorgaanbieder wijst per cliënt een vast aanspreekpunt aan als eerste aanspreekpunt voor de cliënt en naasten. De Zorgaanbieder is aangesloten bij een netwerk palliatieve zorg en neemt actief deel aan dit netwerk. De Zorgaanbieder is 24 uur per dag beschikbaar om de zorg te kunnen leveren, op afspraak en op afroep. De Zorgaanbieder levert alle gespecialiseerde persoonlijke en verpleegkundige zorg in de thuissituatie. Een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude zoals benoemd in het beroepsdeelprofiel én kwaliteitskader voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg[1]. In het geval van ADLzorg betreft dit minimaal deskundigheidsniveau 3 en bij verpleegkundige zorg niveau 4. De zorg is geprotocolleerd en wordt uitgevoerd volgens de landelijke standaard. De Zorgaanbieder houdt zich aan de regels omtrent declaraties waarbij de totaal te declareren tijd voor ADL-zorg en verpleging standaard maximaal 4 uur per dag bedraagt. Ondersteuning mantelzorg in de oppasfunctie bedraagt standaard maximaal 8 uur per dag. Indien er een grotere zorgbehoefte bestaat is hiervoor toestemming van de zorgverzekeraar noodzakelijk. d. Onplanbare zorg. De Zorgaanbieder: Is 24 uur per dag beschikbaar op afroep. Moet binnen bepaalde tijdslimiet (20 minuten) ter plaatse kunnen zijn. Moet zowel verzorgende als verpleegkundige onplanbare zorg kunnen leveren. Is onderdeel van speciaal hiervoor opgericht en gecontracteerd team. Artikel 10: Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg De Zorgaanbieder is verplicht de representerende Zorgverzekeraar onverwijld in kennis te stellen en een afschrift te verstrekken van ieder (niet openbaar) rapport, dat de Zorgaanbieder betreft, uitgebracht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Openbare rapporten worden door de Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar ter beschikking gesteld en goed vindbaar voor de Verzekerde op de website van de Zorgaanbieder geplaatst. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 9

10 HOOFDSTUK 3: INFORMATIEVOORZIENING, OVERLEG EN UITWISSELING VAN GEGEVENS Artikel 11: Relatiebeheer De Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar hebben jaarlijks minimaal één overlegmoment. Artikel 12: Informatievoorziening aan Verzekerden 1. De Zorgaanbieder verschaft de Verzekerde de meest actuele en recente informatie die relevant is voor het (Zorg)aanbod, de wijze van uitvoering van Zorg, specificaties en deskundigheden, kwaliteitsgegevens, wachttijden en wachtlijsten, weigeren/stopzetten Zorg, aanvullende dienstverlening en de tarieven daarvoor, financiële aspecten, klachtenafhandeling, rechten en inspraakmogelijkheden. Deze informatie dient gebruikersvriendelijk en eenvoudig toegankelijk te zijn, passend en begrijpelijk voor de doelgroep. De Zorgaanbieder streeft ernaar om contacten met de familie of vertegenwoordiger van de Verzekerde zoveel mogelijk via dezelfde contactpersoon van de Zorgaanbieder te laten verlopen. 2. De Zorgaanbieder informeert de Verzekerde voor aanvang van de Zorg indien uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat de Verzekerde geen of een gedeeltelijk recht op vergoeding heeft op grond van zijn zorgverzekering zoals gedefinieerd in de Zorgverzekeringswet of indien een voorafgaande toestemming van de Zorgverzekeraar nodig is. 3. De Zorgaanbieder geeft hierbij de Zorgverzekeraar uitdrukkelijk toestemming om gegevens met betrekking tot: a. inhoudelijke kwaliteit van de door de Zorgaanbieder geleverde zorg; b. ervaringen van verzekerden ten aanzien van de door Zorgaanbieder geleverde zorg; c. de kosten voortvloeiend uit de door de Zorgaanbieder geleverde zorg; geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. 4. De Zorgverzekeraar publiceert de hiervoor beschreven informatie op een webpagina, bijvoorbeeld op nadat de Zorgaanbieder hierover is geïnformeerd. Artikel 13: Informatievoorziening aan de Zorgverzekeraar 1. De Zorgaanbieder verplicht zich om informatie aan de Zorgverzekeraar te verstrekken die deze nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de levering van de Zorg. De Zorgaanbieder verschaft op verzoek van de Zorgverzekeraar nader inzicht in de financiële vermogenspositie (inclusief solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit) en bedrijfsvoering van de eigen onderneming, de in groepsverband verbonden ondernemingen en de door de Zorgaanbieder gecontracteerde Onderlinge dienstverlener(s). 2. De Zorgaanbieder stuurt jaarlijks binnen één maand na de officiële vaststelling daarvan en met inachtneming van de wettelijke termijnen, de representerende Zorgverzekeraars de jaarrekening en het jaarverslag over het voorafgaande boekjaar ter kennisneming toe. De aanbieder dient daarbij ook inzicht te verschaffen in kosten-, opbrengst- en productiegegevens. 3. De Zorgaanbieder verschaft aan de Zorgverzekeraar maandelijks informatie met betrekking tot de aard de omvang van de verleende Zorg, de classificatie van zorgzwaarte respectievelijk doelgroep, en de soort Zorg die verleend is. HOOFDSTUK 4: CONTROLE Artikel 14 Verplichting inzake controle op verzekeringsrecht 1. De Zorgaanbieder overtuigt zich ervan of de patiënt (nog) voor zorg is verzekerd middels het geautomatiseerde controle op verzekeringsrecht (COV)-bericht via het Vecozo-portaal. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 10

11 Slechts in dat geval is rechtstreeks declareren van de in dat kader verleende zorg bij de Zorgverzekeraar mogelijk. 2. De Zorgverzekeraar spant zich in om de Verzekerdengegevens die dienen voor controle op verzekeringsrecht actueel te houden. 3. De Zorgaanbieder dient namens de patiënt een machtiging aan te vragen voor zorg waarvoor vooraf toestemming moet worden verleend door de Zorgverzekeraar. 4. De instelling die een patiënt in zijn administratie opneemt, stelt diens identiteit vast aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. Artikel 15: Controle en verstrekking van gegevens 1. Partijen verschaffen elkaar alle inlichtingen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor een inzicht in de nakoming van hun, in deze overeenkomst aangegane, verplichtingen. 2. De Zorgverzekeraar is bevoegd en verplicht om conform de bepalingen van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) en de Wet marktordening gezondheidszorg formele en materiële controle uit te oefenen op de zorg verleend door de leverancier. 3. Onder materiële controle wordt verstaan: - controle waarbij nagegaan wordt of de door de contractant in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie uit het oogpunt van doelmatige zorgverlening, daarop naar aard, inhoud en omvang redelijkerwijze het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde. Onder formele controle wordt verstaan: - controle waarbij nagegaan wordt of het tarief dat door de contractant voor een prestatie in rekening wordt gebracht een prestatie betreft: die is geleverd aan een bij die zorgverzekeraar verzekerde persoon; die behoort tot het verzekerde pakket van die persoon; tot levering waarvan de zorgaanbieder bevoegd is en het een tarief betreft dat voor die prestatie krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg is vastgesteld of een tarief is dat voor die prestatie met de contractant is overeengekomen. 4. De controle vindt plaats met inachtneming van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, het bepaalde in het vorige lid en met inachtneming van het bepaalde in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars inclusief het Protocol Materiële Controle en de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. 5. Behoudens gevallen van Fraude en tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen, zal een controle niet verder terug gaan dan tot maximaal twee jaar na de betaaldatum. 6. Indien sprake is van geconstateerde onrechtmatigheid en/of ondoelmatigheid in/van de geleverde zorg kan de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder hierop aanspreken. Afhankelijk van de ernst en zwaarte van het geconstateerde feit kan de Zorgverzekeraar overwegen één of meer van de volgende stappen te nemen: - het opleggen van een waarschuwing; - het registreren van de contractant in het door de zorgverzekeraar erkende signaleringssysteem FISH (Fraude Informatie Systeem Holland); - terugvordering van (een deel van) het bedrag aan onrechtmatig bestempelde declaraties al dan niet gevolgd door verrekening met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties en het doorberekenen van gemaakte onderzoekskosten; voor de termijn waarbinnen de terugvordering wordt ingesteld wordt aangesloten bij het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek; - het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie; - opzegging van de overeenkomst Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 11

12 HOOFDSTUK 5: DECLARATIE EN BETALING Artikel 16: Declaratie en betaling 1. De Zorgaanbieder declareert conform het meest actuele declaratieprotocol. De declaratie wordt gericht tot de Zorgverzekeraar waar de Verzekerde verzekerd is. 2. Partijen komen een bovengrens overeen volgens de productieafspraken inzake het totale budget van de Zorgaanbieder in de regio, volgens de bijgesloten productieafspraak. Partijen spreken nader af hoe het eventueel teveel gedeclareerde bedrag wordt terugbetaald aan de gerepresenteerde Zorgverzekeraars. 3. De bovengrens zoals vermeld in bijgesloten productieafspraak vormt het maximum van de kosten die de gerepresenteerde zorgverzekeraars in enig jaar aan de zorgaanbieder vergoeden voor wijkverpleging. 4. De Zorgaanbieder informeert de representerende Zorgverzekeraars: zodra 70% van de bovengrens zoals beschreven in artikel 16 lid 2 is overschreden, en uiterlijk 1 september 2015 indien hij verwacht dat de bovengrens omschreven in artikel 16 lid 2 zal worden overschreden. 5. Indien door het in rekening brengen van tarieven de bovengrens wordt overschreden, blijft de Zorgaanbieder verplicht om zorg aan de Verzekerden van de gerepresenteerde Zorgverzekeraars te verlenen. 6. De budget- en tariefafspraken kunnen worden bijgesteld indien en voor zover er overschrijding plaatsvindt van het totale budget voor wijkverpleging in Nederland. Artikel 17: Uitgangspunten voor betaling 1. De vergoeding van de Zorg vindt plaats overeenkomstig de afspraken die Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar in deze overeenkomst hebben gemaakt. 2. De tarieven zoals opgenomen in Bijlage 3 gelden voor geleverde zorg: 3. Ten onrechte gedane betalingen leiden tot terugvordering van hetgeen onterecht voldaan is vermeerderd met wettelijke rente en te maken kosten, al dan niet door verrekeningen met nog openstaande dan wel toekomstige declaraties. HOOFDSTUK 7: FRAUDE, NIET NAKOMING EN GESCHILLEN Artikel 18: Fraude 1. De Zorgaanbieder verliest bij Fraude het recht op vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst, onverminderd zijn verplichting Zorg te blijven leveren. 2. Indien er bij de Zorgaanbieder fraude wordt geconstateerd, dan zullen de kosten voor het fraudeonderzoek bij de betreffende Zorgaanbieder worden verhaald 3. De Zorgverzekeraar spant zich in om onterechte declaraties en fraude in de zorg zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Om die reden legt de Zorgverzekeraar (persoons)gegevens vast. Hij kan deze gegevens delen met derden waarmee hij samenwerkt aan de veiligheid en integriteit van de Zorgverzekeraar en van de branche. Het is algemeen beleid dat de Zorgverzekeraar Fraude en andere overtredingen van de Wmg melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook als naar het oordeel van de Zorgverzekeraar bestuursrechtelijke afdoening door de NZa niet noodzakelijk is voor de desbetreffende zaak. De NZa registreert de melding en gebruikt de informatie eventueel voor het coördineren van onderzoeken en om inzicht te krijgen in de aard en omvang van onjuistheden en fraude in de zorg. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 12

13 4. In geval van Fraude hanteert de Zorgverzekeraar de Maatregelenrichtlijn Zorgverzekeraars bij Fraude zoals vastgesteld door de leden van Zorgverzekeraars Nederland. Artikel 19: Niet nakoming 1. Indien de Zorgaanbieder tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst stelt de Zorgverzekeraar hem deswege in gebreke, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de Zorgaanbieder onmiddellijk in verzuim is. 2. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij aan de Zorgaanbieder een redelijk termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 3. In geval van niet nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst, behoudt de Zorgverzekeraar zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 heeft de Zorgverzekeraar de mogelijkheid om, indien vast is komen te staan dat de Zorgaanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, maatregelen te nemen. Dit kan onder andere zijn: - de productieafspraak wordt aangepast; - (een deel van) het bedrag dat bestempeld is als onrechtmatige declaratie wordt teruggevorderd; - een boete van maximaal 5% op de afgesproken tarieven wordt opgelegd; - de overeenkomst wordt opgezegd. 5. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4 is de Zorgaanbieder indien deze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst aansprakelijk voor vergoeding van de door de Zorgverzekeraar resp. door Verzekerden geleden c.q. te lijden schade, met dien verstande, dat de Zorgverzekeraar alles dient te ondernemen wat van haar gevergd kan worden om de schade te beperken. Deze aansprakelijkheid doet niet af aan de plicht van de Zorgaanbieder om de Zorg volgens de onderhavige overeenkomst naar behoren uit te voeren. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 13

14 HOOFDSTUK 8: DUUR EN EINDE OVEREENKOMST Artikel 20: Duur en einde van deze overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: a. indien Partijen niet meer voldoen aan de desbetreffende definities genoemd in de begrippenlijst van deze overeenkomst. b. door een der Partijen indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt; c. door een der Partijen indien de wederpartij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of het onderwerp uitmaakt van een procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, beslaglegging of van elke andere soortgelijke procedure; d. door een der Partijen indien de wederpartij haar verplichtingen uit deze overeenkomst na een deugdelijke ingebrekestelling (voor zover vereist), niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, al dan niet blijkend uit de uitkomsten van een (materiële) controle; e. door een der Partijen, indien de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert en indien is aan te nemen dat deze langer duurt dan dertig kalenderdagen; f. door intrekking van de toelating van de instelling in gevolge de WTZi. 3. Onverminderd het bovenstaande is de Zorgverzekeraar in bovengenoemde gevallen ook gerechtigd deze overeenkomst geheel, gedeeltelijk, dan wel per Regio met onmiddellijke ingang te beëindigen. 4. Indien de Zorgverzekeraar, in de gevallen genoemd in lid 3, tot opzegging met onmiddellijke ingang overgaat, is de Zorgaanbieder jegens de Zorgverzekeraar verplicht tot vergoeding van de schade die door opzegging ontstaat. De Zorgverzekeraar is bij beëindiging, op welke wijze dan ook, van deze overeenkomst geen schadevergoeding uit welke hoofde dan ook aan de Zorgaanbieder verschuldigd. 5. In geval van beëindiging van de overeenkomst of beëindiging van de bedrijfsvoering van de Zorgaanbieder werkt de Zorgaanbieder mee aan de continuïteit van de Zorgverlening aan de Verzekerden. De Zorgaanbieder werkt mee aan een zorgvuldige overdracht van Verzekerden aan een andere, gecontracteerde, Zorgaanbieder naar keuze van Verzekerde en doet dit in overleg en na akkoord van de Zorgverzekeraar. 6. Een onjuistheid in dan wel een tekortkoming in de nakoming van hetgeen de Zorgaanbieder heeft ingevuld ten behoeve van de geschiktheidseisen en algemene voorwaarden voor de Zorginkoop 2015, wordt gelijkgesteld met een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst als bedoeld in artikel 17 lid De Zorgaanbieder stelt op verzoek van de Zorgverzekeraar onverwijld een lijst ter beschikking met daarop de gegevens van de Verzekerden die bij hem in Zorg zijn. Tevens treedt de Zorgaanbieder in overleg met de Zorgverzekeraar inzake de overdracht van de Verzekerden. Artikel 21: Overdracht van rechten en fusie 1. De Zorgaanbieder mag de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan een of meerdere derden overdragen of door een of meerdere derden laten overnemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar kan aan goedkeuring als bedoeld in de eerste volzin voorwaarden verbinden. 2. De Zorgaanbieder is verplicht de Zorgverzekeraar tijdig in kennis te stellen van een voornemen tot vervreemding of overdracht van de onderneming van de Zorgaanbieder, ongeacht de vorm waarin die vervreemding gestalte krijgt, en/of van een voornemen om op aanmerkelijke wijze de zeggenschap over die onderneming te wijzigen. Bij zijn mededeling informeert de Zorgaanbieder de Zorgverzekeraar over het (mogelijke) financiële effect van de wijziging of de gevolgen voor de Zorg, dan wel de gevolgen voor de verhoudingen op de Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 14

15 regionale of lokale markt van Zorg die door de Zorgaanbieder wordt geleverd. De Zorgverzekeraar stelt de Zorgaanbieder van zijn zienswijze in kennis. HOOFDSTUK 9: SLOTBEPALINGEN Artikel 22: Financiële verantwoordelijkheid 1. De Zorgaanbieder wendt de betaling van de Zorgverzekeraar uitsluitend aan voor Zorgverlening. 2. De Zorgaanbieder stelt zich niet garant voor derden tenzij schriftelijke toestemming van de Zorgverzekeraar 3. Indien de Zorgverzekeraar vooruitbetaling heeft verstrekt is die te allen tijden direct opeisbaar. 4. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 5. Als aanpassing van deze overeenkomst noodzakelijk is, bij voorbeeld om reden van een wijziging in relevante wet- of regelgeving of overheidsbeleid, treden Partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg om de bepalingen die gewijzigd moeten worden aan te passen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk der Partijen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opzeggen. Tussenkomst van de rechter is hier niet noodzakelijk. 6. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om een overeenkomst die is voorzien van doorhalingen en/of mededelingen van de Zorgaanbieder van welke aard dan ook als ongeldig te beschouwen. Indien de Zorgverzekeraar van dit recht gebruik maakt, stelt hij de Zorgaanbieder daarvan schriftelijk in kennis. In dat geval zendt de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder eenmalig de ongewijzigde overeenkomst alsnog toe en wordt de Zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van drie weken door ondertekening en terugzending aan de Zorgverzekeraar de ongewijzigde overeenkomst alsnog tot stand te brengen. 7. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht. Partijen plegen over de bepalingen die nietig zijn of niet rechtsgeldig zijn verklaard, overleg teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. 8. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van de Zorgaanbieder en/of derden (waaronder Onderaannemers), onder welke naam of in de welke vorm dan ook, uitdrukkelijk niet van toepassing. 9. Bepalingen van deze overeenkomst die materieel van betekenis moeten blijven nadat de overeenkomst is geëindigd, behouden hun betekenis. Partijen kunnen van die bepalingen naleving verlangen. Artikel 23: Vrijwaring 1. De Zorgaanbieder zal de Zorgverzekeraar vrijwaren van en schadeloos stellen voor vorderingen die derden instellen tegen de Zorgverzekeraar in verband met het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de Zorgaanbieder op grond van deze overeenkomst. Onderdeel van deze kosten vormen tevens redelijke kosten van rechtsbijstand die de Zorgverzekeraar in deze moet maken, tenzij al rechtens is vastgesteld dat de Zorgaanbieder geen enkel verwijt gemaakt kan worden. 2. Indien zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet die is gerelateerd aan de verplichting van de Zorgverzekeraar tot vergoeding van de geleverde Zorg, geldt dat de aansprakelijkheid van de Zorgverzekeraar voor gevolgschade is uitgesloten. Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 15

16 Artikel 24: Gewijzigde wetgeving De Zorgverzekeraars zijn jegens de Zorgaanbieder, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voor een Zorgaanbieder voortvloeit uit wet- en regelgeving en beleidsregels, wijzigingen daarvan of schade die voortvloeit uit een gehele of gedeeltelijke beëindiging of wijziging van deze overeenkomst. Zorgaanbieder vrijwaart de Zorgverzekeraarstegen elke vordering van derden, onderaannemers inbegrepen, dienaangaande. Aldus overeengekomen tussen partijen Plaats, d.d.. Coöperatie VGZ, B. Bokma, directeur Zorginkoop Generieke & Integrale Zorg.. (handtekening) Representerende Zorgverzekeraar 2 (naam).. (handtekening) Zorgaanbieder (naam).. (handtekening) Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 16

17 BIJLAGE 1: Lijst van regio's Regio Eerste Tweede Gemeenten (werkgebied) representant representant Amstelland en De Meerlanden Zorg en Zekerheid Achmea Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn Amsterdam Achmea CZ Amsterdam, Diemen Apeldoorn / Zutphen Achmea VGZ Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Zutphen Arnhem Menzis Achmea Aalten, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Ede, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar Delft Westland Oostland DSW Achmea Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland Drenthe Achmea VGZ Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld Flevoland Achmea VGZ Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde Friesland De Friesland Achmea Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingswerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Weststellingwerf, Súdwest Fryslân, de Friese Meren Groningen Menzis VGZ Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand, Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn, Oldambt Haaglanden CZ Achmea Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer Kennemerland Achmea VGZ Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort Midden- Brabant VGZ CZ Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk Midden-Holland VGZ Achmea Bergambacht, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk Midden-IJssel Eno Achmea Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst Nieuwe Waterweg Noord DSW Achmea Maassluis, Schiedam, Vlaardingen Nijmegen VGZ CZ Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Groesbeek, Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 17

18 Noord- en Midden Limburg Noord Holland Noord Noord-Oost Brabant Heumen, Lingewaal, Millingen a/d Rijn, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen VGZ CZ Beesel, Bergen lb, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Peel en Maas VGZ Achmea Alkmaar, Bergen NH, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Hollands Kroon VGZ CZ Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch, Landerd, Maasdonk, Maasdriel, Mill en St. Hubert, Oss, Schijndel, St. Anthonis, St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Uden, Veghel, Vught, Zaltbommel Rotterdam Achmea VGZ Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam 't Gooi Achmea VGZ Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren Twente Menzis Achmea Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (Ov), Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen- Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden Utrecht Achmea VGZ Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist, Stichtse Vecht, Loenen Waardenland VGZ Achmea Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Leerdam, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht, Molenwaard West Brabant CZ VGZ Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten- Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert Zaanstreek/Wa terland Achmea VGZ Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Zeeland CZ Achmea Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen- Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen Zuid Holland Noord Zorg en Zekerheid Achmea Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 18

19 Zuid Hollandse Eilanden Zuid Oost Brabant CZ Achmea Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Hellevoetsluis, Korendijk, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Spijkenisse, Strijen, Westvoorne, Goeree-Overflakkee CZ VGZ Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre Zuid-Limburg CZ VGZ Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal, Eijsden-Margraten Zwolle Achmea VGZ Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 19

20 Bijlage 2 Overzicht van Zorgverzekeraars of hun rechtsopvolgers namens wie de representerende Zorgverzekeraars een overeenkomst sluiten. Agis Zorgverzekeringen N.V. Anderzorg N.V. Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. N.V. VGZ Cares, Zorgverzekeraar Confior Zorgverzekeraar N.V. Delta Lloyd Zorgverzekering N.V. DSW Zorgverzekeraar U.A. O.W.M. FBTO Zorgverzekeringen N.V. ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. Friesland Zorgverzekeraar U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij De Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V. Interpolis Zorgverzekeringen N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. Menzis Zorgverzekeraar N.V. N.V. Univé Zorg N.V. Zorgverzekeraar UMC Ohra Ziektekostenverzekeringen N.V. OHRA Zorgverzekeringen N.V. ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. OWM CZ groep Zorgverzekeraar U.A. OZF, N.V. Ongevallen- en Ziektekosten Verzekeringsmaatschappij Eno Zorgverzekeraar N.V. Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., OWM VGZ Zorgverzekeraar N.V. Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. Zorg en Zekerheid U.A., OWM Zorgverzekeraar Overeenkomst wijkverpleging V&V Coöperatie VGZ 2015 Pagina 20

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Kinderen in Tel Databoek 2014

Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderen in Tel Databoek 2014 Deel 3: De resultaten per provincie en gemeente Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Bas Tierolf Jodi Mak Februari 2014 1 Verwey-Jonker Instituut Dit deel bevat

Nadere informatie

Budgeten waardering 2015

Budgeten waardering 2015 Budgeten waardering 2015 Gemeente Budget 2015 Gemeente Budget 2015 Aa en Hunze 115.135 Boekel 33.260 Aalburg 45.662 Borger-Odoorn 122.797 Aalsmeer 96.975 Borne 90.960 Aalten 135.685 Borsele 83.656 Achtkarspelen

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente.

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Kosten per gemeente Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Deze kosten zijn onder o.v.b. Groningen 130.000 Appingedam 204,50 885,85 2.118,50 Bedum 227,50 990,50

Nadere informatie

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP Met ingang van 2015 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening CBS_code Naam_gemeente Toekenning 2010 3 Appingedam 35.800 5 Bedum 13.756 7 Bellingwedde 21.748 9 Ten Boer 7.497 10 Delfzijl 89.481 14 Groningen 1.048.376 15 Grootegast

Nadere informatie

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag. BIJLAGE bij aanvraagformulier en voorwaarden regionale aanvraag Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER VOORBEELD OVEREENKOMST ZINTUIGLIJK GEHANDICAPTENZORG 2016 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Voorbeeld overeenkomst zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016 Pagina 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Geestelijke Gezondheidszorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Geestelijke Gezondheidszorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016 CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016 Geestelijke Gezondheidszorg TEN BEHEVE VAN DE ZRGINKP Wlz 2016 Publicatiedatum: 3 juli 2015 Inschrijvingsverklaring 2016 - Sector Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o.

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Bloemendaal Rg21 Zuid-Kennemerland Aalsmeer Rg23 Amstelland/Meerlanden Boarnsterhim Rg03 Noord-Friesland/Waddeneilanden

Nadere informatie

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Gehandicaptenzorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016

CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016. Gehandicaptenzorg. Publicatiedatum: 3 juli 2015. TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP Wlz 2016 CZ zorgkantoor Inschrijvingsverklaring 2016 Gehandicaptenzorg TEN BEHEVE VAN DE ZRGINKP Wlz 2016 Publicatiedatum: 3 juli 2015 Inschrijvingsverklaring 2016 - Sector Gehandicaptenzorg Pagina 1 INSCHRIJVINGSVERKLARING

Nadere informatie

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari 2008 code Regio's id_gem 0-20

Nadere informatie

P:\SZW\_Vroegere_T\IAU\IAU over 2014\Criteria\verzending website\criteria-versie 15 juni 2015\Uitkomsten stat. criteria\18-6-2015\page 1 of 9

P:\SZW\_Vroegere_T\IAU\IAU over 2014\Criteria\verzending website\criteria-versie 15 juni 2015\Uitkomsten stat. criteria\18-6-2015\page 1 of 9 Aa en Hunze Noord-Drenthe Nee Aalburg Midden-Noord-Brabant Ja Aalsmeer Groot-Amsterdam Ja Aalten Achterhoek Ja Achtkarspelen Noord-Friesland Ja Alblasserdam Zuidoost-Zuid-Holland Nee Albrandswaard Groot-Rijnmond

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Inhoud Toelichting bij de tabellen Aantal

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 919 15 januari 2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 18 november 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Gemeente A B C G H k L 's-gravenhage Capelle aan den IJssel Haaksbergen Laarbeek Aa en Hunze Castricum Haaren Landerd Aalburg Cranendonck Haarlem Landgraaf

Nadere informatie

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente Tabel 1:Overzicht WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief uitvoeringslasten) met een positief van 10 of meer s Goedereede 11507 24 Woensdrecht 21717 20 Rucphen 22568 19 Halderberge 29277 19 Leeuwarderadeel

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Afbakening van de beleidsmatige indeling van de toeristengebieden Gebaseerd op gemeententabel per 1/1/2013

Afbakening van de beleidsmatige indeling van de toeristengebieden Gebaseerd op gemeententabel per 1/1/2013 Achterhoek Aalten 0197 Gelderland Achterhoek Berkelland 1859 Gelderland Achterhoek Bronckhorst 1876 Gelderland Achterhoek Doetinchem 0222 Gelderland Achterhoek Lochem 0262 Gelderland Achterhoek Montferland

Nadere informatie

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts

OVEREENKOMST HULPMIDDELEN. Zorgverzekeraars Achmea. Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN Zorgverzekeraars Achmea - Apotheekhoudende huisarts OVEREENKOMST HULPMIDDELEN APOTHEEKHOUDENDE HUISARTS 2012 1 De partijen: De ZORGVERZEKERAARS die de Zorgverzekeringswet uitvoeren:

Nadere informatie

Budgetten cliëntondersteuning MEE-organisaties in 2014

Budgetten cliëntondersteuning MEE-organisaties in 2014 Budgetten cliëntondersteuning MEE-organisaties in 2014 6 maart 2014 De middelen die in het kader van het wetsvoorstel Wmo 2015 voor gemeenten aanvullend beschikbaar worden gesteld, worden per 2015 toegevoegd

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

Atlas SV 2011. Regionale informatie sociale verzekeringen

Atlas SV 2011. Regionale informatie sociale verzekeringen Atlas SV 2011 Regionale informatie sociale verzekeringen C o lo fo n U itg a v e U itv o e rin g W e rk n e m e rs v e rz e k e rin g e n A fd e lin g FE Z D a ta w a re h o u s e P o s ta d re s P o s

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy Samenvatting Q&A Research & Consultancy Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar 2009. Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Concept. Regio-indeling. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Najaar 2011

Concept. Regio-indeling. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Najaar 2011 Concept Regio-indeling Samenwerkingsverbanden passend onderwijs Najaar 2011 Conceptregio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs Najaar 2011 1 2 Inleiding Voor u ligt de conceptregio-indeling

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015 WAARDERINGSKAMER Aan de Staatssecretaris van Financiën de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Definitief contract of. subsidiebeschikking

Definitief contract of. subsidiebeschikking Gemeente Huidig werkgebied MEE organisatie Definitief contract of subsidiebeschikking Afspraak volgens bestuurlijke afspraken VWS, VNG MEE 1=ja 0=nee Ondersteuning in voldoende capaciteit beschikbaar en

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Gemeente Prov ledengroep actief/slapend WMO-regio Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De

Gemeente Prov ledengroep actief/slapend WMO-regio Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De Aalten GL De Liemers actief Achterhoek Doetinchem GL De Liemers actief Achterhoek Montferland GL De Liemers actief Achterhoek Oude IJsselstreek GL De Liemers actief Achterhoek Berkelland GL Gelderse Achterhoek

Nadere informatie

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 4 november 2009 Locatie: Raadszaal

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 MKB Nederland Postbus 93002 2509 AA Den Haag november 2013 Voorwoord Groningen, september 2013 In dit rapport presenteren we u het in 2012 en 2013 gehouden

Nadere informatie

PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE

PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE PROMOTOUR VNG; EEN IMPRESSIE 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is van groot maatschappelijk belang en dat belang zal de komende jaren alleen maar groeien. Het Europees

Nadere informatie

Overzicht deelnemers diverse netwerken

Overzicht deelnemers diverse netwerken Overzicht deelnemers diverse netwerken 1. Alblasserwaard/Vijfheerlanden/Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee Binnenmaas Cromstijen Strijen Korendijk Oud-Bijerland SVHW Dirksland Goedereede Oostflakkee

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

ROC Gilde Opleidingen

ROC Gilde Opleidingen Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence

Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten Newtel Essence In opdracht van Newtel Essence, spraak- en dataspecialist, zijn er 100 van de 476 Nederlandse gemeenten getoetst op communicatiedienstverlening.

Nadere informatie

Indeling van de samenwerkingsverbanden

Indeling van de samenwerkingsverbanden Indeling van de samenwerkingsverbanden Inleiding In de regiogesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de verworvenheden in de huidige situatie en de wensen van de schoolbesturen voor de samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Afbouw van het Wsw-bestand

Afbouw van het Wsw-bestand Afbouw van het Wsw-bestand Amsterdam, juni 2014 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afbouw van het Wsw-bestand Actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013 Caroline

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010

ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010 WAARDERINGSKAMER Aan de minister van Financiën de heer mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010 betreft: Voortgangsrapportage uitvoering

Nadere informatie

Grafisch Lyceum R dam

Grafisch Lyceum R dam Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie