Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen"

Transcriptie

1 Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland Met dank aan: Maike van IJzerl (RAAK-cördinatr Zaanstreek Waterland) Marian van Leeuwen (implementatieadviseur RAAK van het NJi)

2 inleiding/aanleiding In het kader van de reginale aanpak kindermishandeling (RAAK) is in Nrd Hlland dr de RAAKcördinatren van Amsterdam, Hilversum, Zaanstad, Haarlem, Den Helder en Alkmaar nauw samengewerkt. Daarbij zijn een aantal prducten ntwikkeld, waarnder het Prtcl Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.prtclkindermishandeling.nl). Vanuit RAAK wrdt gestimuleerd dat bij z veel mgelijk rganisaties in Nrd Hlland dit prtcl wrdt ingeverd en gebruikt. RAAK was een prject en prjecten kennen een einddatum. Vr de betrkken cördinatren was het een belangrijk punt m te zrgen vr brging van de resultaten na aflp van het prject. Daarmee is het de bedeling dat de aandacht vr kindermishandeling (en huiselijk geweld) blijvende aandacht krijgt bij gemeenten en bij rganisaties, die werken met kinderen en uders. Binnen de lptijd van RAAK (2008 t/m 2010) werd k duidelijk dat de regering via de Wet meldcde het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling een duidelijke impuls wil geven. Een meldcde wrdt verplicht vr rganisaties en zelfstandige berepsbeefenaren in de vlgende sectren: Gezndheidszrg (bijv. artsen, verpleegkundigen, verlskundigen, tandartsen, fysitherapeuten, kraamzrg en geestelijke gezndheidszrg psychlgen) Onderwijs/kinderpvang (bijv. nderwijspersneel, kinderpvangpersneel en leerplichtambtenaren); Maatschappelijke ndersteuning en AWBZ (bijv. algemeen maatschappelijk werkers, (thuis)zrgmedewerkers, welzijnswerkers, MEE cnsulenten en peuterspeelzaalpersneel) Jeugdzrg (bijv. medewerkers Bureau Jeugdzrg, gedragswetenschappers en medewerkers van zrgaanbieders); Justitie (bijv. reclasseringswerkers en grepswerkers van de justitiële jeugdinrichtingen) en plitie. Naar verwachting zal de Wet meldcde rnd de zmer van 2011 in werking treden. De inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg zullen gaan tezien p het invullen van de verplichtingen die de wet stelt. Daarmee is echter ng niet het tezicht p alle rganisaties, waarvr de wet gaat gelden, geregeld. Organisaties als het Algemeen Maatschappelijk werk, het Sciaal Cultureel werk, de Thuiszrg, Peuterspeelzalen vallen niet nder een van de landelijke inspecties. Vr de Kinderpvang gld reeds eerder (via de Wet Kinderpvang) een verplichting m een prtcl kindermishandeling te hanteren. Hierp huden gemeenten tezicht, meestal via de GGD. In het kader van de Wet meldcde krijgen gemeenten k de taak tezicht te huden p die lkale rganisaties, die wel nder de wet vallen, maar niet nder een landelijke inspectie. Daarnaast zijn er rganisaties, die niet nder de wet vallen, maar wel in de psitie zijn m bijv. kindermishandeling te signaleren. Denk aan amateursprtverenigingen, scuting, speelverenigingen. Je kunt aan dergelijke vrijwilligersrganisaties niet dezelfde eisen stellen als bij prfessinele rganisaties, maar het zu ged zijn als men k daar prtcllen zu willen inveren. De rganisaties, die wel nder de wet, maar niet nder een landelijke inspectie vallen, ntvangen vaak subsidie van de gemeente. Daardr is het idee ntstaan m via de subsidievrwaarden afspraken te maken ver de wijze waarp aan de wettelijke verplichtingen kan wrden vldaan. Daarmee kan de bvengenemde brging van de RAAK-resultaten deels vrm krijgen. Vrwaarde daarbij is wel, dat de gemeente haar vrbeeldrl in deze invult. In ieder geval vallen de leerplichtambtenaren nder de wettelijke verplichting, maar k andere ambtelijke functies zijn in een psitie waarbij huiselijk geweld f kindermishandeling kan wrden pgemerkt. Deze tlkit biedt een aantal instrumenten vr gemeenten m de bvengenemde rl in te kunnen vullen. Centraal idee daarbij is dat beleidsmedewerkers/subsidieverstrekkers in ged verleg met rganisaties en instellingen de wettelijke verplichtingen invullen en daarbij k mtiverend werken m de prtcllen tt een ged werkend en effectief instrument te maken.

3 Stand van zaken mbt de invering van de Wet meldcde In deze tlkit wrdt geanticipeerd p de Wet, die vlgens de huidige planning van VWS ng steeds rnd de zmer zu kunnen wrden ingeverd. Er wrdt echter p het ministerie ng hard gewerkt aan de wet. Belangrijk punt daarbij is k de discussie die p dit mment (begin 2011) wrdt geverd ver een meldplicht. Als die zu wrden ingeverd, heeft dit veel invled p de wet en bijvrbeeld de psitie van de Steunpunten Huiselijk Geweld. Ok p andere punten is er ng geen vlledige duidelijkheid. Naar aanleiding van telefnisch en mailcntact met het ministerie van VWS zijn antwrden verkregen p een aantal vragen rnd de wet en de reikwijdte daarvan: vrijwilligersrganisaties vallen niet nder de wet. Denk daarbij aan sprtverenigingen, scuting etc. als vrijwilligers in dienst zijn van een prfessinele rganisatie, die wel nder de wet valt, met die rganisatie zrgen dat de vrijwilligers met de meldcde kunnen werken. het wrdt ng precies uitgezcht, maar het lijkt erp dat k sprtbedrijven (sprtschl met judles, gemeentelijke zwembaden etc) niet nder de wet vallen brancheverenigingen zullen in de wet waarschijnlijk een rl krijgen bij het stimuleren van het inveren van meldcdes bij hun leden (bijv. KNMG, MO-grep) het is ng nduidelijk f gemeenten k frmele bevegdheden krijgen bij het tezicht p rganisaties, die nder de wet vallen, maar niet nder een landelijke inspectie. Je zu daarbij kunnen denken aan bestuursrechtelijke maatregelen als een dwangsm (kan nu wel bij kinderpvang) In het kader van de invering van de wet zal dr VWS een uitgebreid cmmunicatie en vrlichtingstraject wrden ingezet. Daarbij wrdt k aandacht besteed aan schling. De 35 centrumgemeenten vr de Vruwenpvang is geld tegezegd m der invering te faciliteren. Het betreft echter geen nieuw geld, maar een bestemming van de middelen uit de beleidsbrief Beschermd en Weerbaar. Dit is dus feitelijk geld, waar de centrumgemeenten al p hadden gerekend.

4 Stappenplan In deze paragraaf wrdt een krt stappenplan gegeven m de gemeentelijke rl in te kunnen vullen. Deze tlkit bevat een aantal dcumenten, die daarbij gebruikt kunnen wrden. Die dcumenten zijn niet bedeld als alleen zalig makend. Ze kunnen p maat gemaakt wrden al naar gelang het del dat men wil bereiken en de haalbaarheid daarvan met het g p de reële mgelijkheden van rganisaties. Stap 1 Bepaal welke rganisaties in de eigen gemeente vallen nder de Wet meldcde, maar niet nder een landelijke inspectie. Bepaal welke daarvan subsidie van de gemeente ntvangen. Daarbij kan gebruik wrden gemaakt van het verzicht van rganisatie en functies die vallen nder de verplichte meldcde (gemaakt dr Marian van Leeuwen NJi). Bepaal welke rganisaties, instellingen, verenigingen in de gemeente niet nder de wet vallen, maar wel met kinderen f uders werken. Maak een keuze: welke rganisaties wil je in dit traject meenemen? Inventariseer k welke gemeentelijke functies met de meldcde meten f kunnen gaan werken. Maak k hier een realistische keuze. Stap 2 Ga in verleg met beleidsmedewerkers, die aan deze rganisaties subsidie verlenen en mtiveer ze m in hun cntacten met de gesubsidieerde rganisaties afspraken te maken ver wat ndig is m met de meldcde te gaan werken. Daarvr kunnen het verzicht verantwrdelijkheden en de checklist: he is de meldcde in uw rganisatie ingeverd en verankerd? gebruikt wrden. Vraag in dit kader k welke ndersteuning de betrkken cllega s hierbij ndig denken te hebben (vrlichting, training etc.) Stap 3 Ga in verleg met de centrumgemeente vr huiselijk geweld en vruwenpvang. Bespreek p welke wijze de centrumgemeente ndersteuning kan bieden. Het kan dan bijvrbeeld gaan m het rganiseren van een vrlichtingsbijeenkmst/trainingen vr beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren etc, het rganiseren van trainingen f vrlichtingsbijeenkmsten vr rganisaties, die de meldcde gaan inveren, f het geven van infrmatie ver het landelijk inveringstraject Wet meldcde. NB: maak daarbij k afspraken ver te maken ksten. Wellicht heeft de centrumgemeente ng financiële middelen vanuit RAAK f het landelijk inveringstraject Meldcde. Denk k na ver bijdragen van de eigen gemeente f de te subsidiëren rganisaties zelf. Stap 4 vraag het cllege van B&W een aantal besluiten te nemen m de aandacht vr huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de gemeentelijke rganisatie te verankeren. Vraag k m een pdracht aan de beleidsmedewerkers/subsidieverstrekkers m afspraken ver de meldcde mee te nemen bij de verleggen ver subsidieverstrekking. In de tlkit vindt u een cncepttekst vr een cllegenta. Veg als bijlage een lijst bij van te benaderen rganisaties en een verzicht van functies binnen de gemeentelijke rganisatie die met de meldcde gaan werken. Veg z ndig een vrstel vr financiering te. Stap 5 Spreek een tijdpad af en maak afspraken met de uitverende beleidsmedewerkers ver de implementatie. Daarbij kunnen de vrbeelden vr subsidievrwaarden mbt de Meldde HG en KM gebruikt wrden en de dcumenten genemd nder stap 2. Stap 6 Evalueer met de betrkkenen he een en ander is verlpen en stuur z ndig bij vr het traject van het vlgend jaar.

5 Bijlage: Overzicht van rganisaties en functies die vallen nder verplichte meldcde hg/kmh 1 Organisatie Functies Tezicht GGD Jeugdverpleegkundige Inspectie gezndheidszrg Jeugdarts Thuiszrg Ouder-en Jeugdverpleegkundige Inspectie gezndheidszrg kindzrg Jeugdarts Thuiszrg Thuisbegeleiding Thuisbegeleider Inspectie gezndheidszrg Bureau Jeugdzrg Jeugdhulpverlening Raad vr de kinderbescherming Casemanager jeugdzrg Ambulant hulpverlener Jeugdbeschermer / gezinsvgd Jeugdreclasseringwerker Gedragswetenschapper Pedaggisch medewerker Ambulant medewerker Jeugdhulpverlener Jeugdreclassering Orthpedagg Raadsnderzeker Gedragswetenschappers Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg MEE Maatschappelijk werkers? 1 Overzicht is ntleend aan de ntitie Infrmatie ver schlingen Aanpak Kindermishandeling, van regicördinatren en implementatieadviseur Reginale Aanpak Kindermishandeling Zuid Hlland. Petra de Jng, Marjanne Bntje, Wilma Wubben, Nathalie Sie, maart De derde klm inspectie is tegevegd dr Marian van Leeuwen. Het geheel is ng niet uitgekristalliseerd en vraagt nadere uitwerking, aanvulling.

6 Organisatie Functies Tezicht Werkbegeleiders Gedragswetenschappers Zrg, begeleiding, behandeling vr kind met beperking Algemeen Maatschappelijk Werk GGZ Pre- en pstnatale zrg Ziekenhuis Kinderafdeling Ziekenhuis Gynaeclgie / verlskunde Ziekenhuis Spedeisende hulp Onderwijs Basisnderwijs (Vrtgezet) Speciaal basisnderwijs Clusternderwijs (1 t/m 4) Vrtgezet nderwijs Begeleider wnen Pedaggisch medewerker Medische, paramedische en gedragskundige medewerker Maatschappelijk werker Schlmaatschappelijk werker Gezinscach Sciaal psychiatrisch verpleegkundige Psychlgen Psychiaters Pedaggisch medewerker Ambulant hulpverlener Wnbegeleider Orthpedagg Leidinggevende Verlskundige Kraamzrgmedewerker Huisarts Praktijkndersteuner Huisartsen 1e lijn psychlg Fysitherapeut Kinderarts Verpleegkundige Jeugdpsychlg Pedaggisch medewerker Maatschappelijk werker Gynaeclg Arts-assistenten Verpleegkundige Artsen Verpleegkundige Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher Klasse assistente Directie Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher Klasse assistente Medische, paramedische en gedragskundige Directie Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher? Gemeente Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie nderwijs Inspectie nderwijs Inspectie nderwijs

7 Organisatie Functies Tezicht Klasse assistente Directeur Peuterspeelzalen Grepsleidsters? Leidinggevende Kinderdagverblijven Pedaggisch medewerkers Gemeente Orthpedagg Leidinggevende Buitenschlse pvang Pedaggisch medewerker Gemeente Orthpedagg Leidinggevende ROC Leerkrachten Inspectie nderwijs Stagebegeleiders Directie Netwerkrganisaties Jeugdarts? SMW Intern begeleider Cördinatren Werkbegeleider Wningbuwvereniging Plitie Hulpverlening Gemeente (wijkaanpak) Cördinatr Maatschappelijk werk Pedaggisch medewerker SPVér Plitie Justitie Cördinatr SHG Reclassering JGZ 0-19 Vrijwilligerswerk Vrijwilligers Gemeente L.d.H. 10 vr tekmst Begeleider Clustermanager Zrg cördinatr Gezinscach Gemeente

8

9 Organisatie valt nder Wet meldcde Prfessinele rganisatie valt niet nder Wet meldcde Niet prfessinele rganisatie valt niet nder Wet meldcde Welke verantwrdelijkheden bij welke rganisaties? verantwrdelijkheden Bekendheid geven aan del en inhud meldcde Binnen rganisatie: pnemen in kwaliteitsbeleid rganisatie meldcde, sciale kaart en risictaxatieinstrument vr iedere medewerker beschikbaar (evt. digitaal) meldcde en interne en externe afspraken 2 bespreken in MT- en werkverleggen Naar cliënten: wat: rganisatie gebruikt prtcl he wrdt mgegaan met privacy klachtenregeling he: via website, flders Binnen rganisatie: meldcde vr iedere medewerker beschikbaar (evt. digitaal) meldcde en interne en externe afspraken 1 bespreken in MT- en werkverleggen Naar cliënten: wat: rganisatie gebruikt prtcl he wrdt mgegaan met privacy klachtenregeling he: via website, flders Binnen vereniging: meldcde vr iedere vrijwilliger beschikbaar (evt. digitaal) Naar leden: wat: he: rganisatie gebruikt prtcl via website, clubblad 2 Interne afspraken ver: interne cnsultatie, raadplegen AMK/SHG, bevegdheidsverdeling: in ieder geval: wie mag/met melden (SHG, AMK, VIR), verslaglegging in dssier, mgaan met privacy/berepsgeheim Externe afspraken: met name samenwerkingsafspraken met andere rganisaties (bijv: Zrgadviesteam, BJZ,AMK, SHG, plitie)

10 Training en deskundigheidsbevrdering Deskundigheid bij ndersteuning medewerkers Aansluiting meldcde p werkprcessen Evaluatie werking meldcde Ondersteuning berepskrachten bij klachten ver tepassing meldcde Aandachtsfunctinaris: Taken en verantwrdelijkheden 3 Tepassen meldcde Gespreksvering (met cllega s, uders, jngeren) Medewerkers (bijv.): Thema(mid)dag E-learning Aanstellen en trainen AF Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Z ndig: beschikbaarheid externe expertise 4 (seksueel geweld, meisjesbesnijdenis, eergerelateerd geweld) Wat: Verantwrdelijkheidsverdeling en beslissingsbevegdheid Relevante stappen uit de meldcde He: Aanpassen werkmschrijvingen /prtcllen Opnemen in taakmschrijving/functieprfiel Registratie van vermedens meldingen (aantallen) Inventariseren ervaringen via werkverleggen Jaarlijks agenderen in MT-verleggen Wat: Aangifte bij bedreiging Bescherming persnsgegevens Opvang na incidenten Juridische ndersteuning bij mgelijke rechtszaken Medewerkers en leidinggevenden (bijv.): Thema(mid)dag E-learning Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Wat: He: Verantwrdelijkheidsverdeling en beslissingsbevegdheid Relevante stappen uit de meldcde Aanpassen werkmschrijvingen /prtcllen Opnemen in taakmschrijving/functieprfiel Inventariseren ervaringen via werkverleggen Jaarlijks agenderen in MT-verleggen Wat: Aangifte bij bedreiging Bescherming persnsgegevens Opvang na incidenten Juridische ndersteuning bij mgelijke rechtszaken Bestuursleden, trainers (bijv.): Thema(mid)dag gerganiseerd dr gemeente f vrijwilligerscentrale E-learning Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Afspraken maken wie binnen vereniging cntact legt met AMK/SHG NB: het is aan te raden dit cntact te strmlijnen en niet iedere vrijwilliger p eigen cnt cntact te laten leggen. (bevrderen gelijkheid in vergelijkbare gevallen, bescherming vrijwilliger) In vrkmende gevallen advies vragen aan AMK/SHG, vrijwilligerscentrale, gemeente 3 Zie: 4 Sms kunnen rganisaties specifieke afspraken hebben gemaakt met bijv.: CJG, BJZ (kinderen), plitie (eergerelateerd geweld), Jeugdzrginstelling (seksueel misbruik)

11 He: Afspraken maken in managementteam Bekend maken in werkverleggen Beschikbaar stellen via intranet.i.d. He: Afspraken maken in managementteam Bekend maken in werkverleggen Beschikbaar stellen via intranet.i.d. Stappen meldcde van tepassing 1 t/m 5 1 t/m 5 1,2,3 NB: bij vrijwilligersrganisaties is vral het signaleren en, waar ernstige zrgen blijven bestaan, melden belangrijk. Bij melden dient dit bij vrkeur wel te wrden meegedeeld aan uders. Vrbeelden rganisaties / functies Welzijnswerk, MEE, Peuterspeelzalen, Kinderpvang, Maatschappelijk werk, Thuiszrg, leerplichtambtenaren, Wningbuwverenigingen, sprtbedrijven??, zwembaden?? Amateursprtverenigingen, scuting, speeltuinvereniging, vrijwilligerscentrale

12

13 Cncepttekst cllegenta Meldcde huiselijke geweld en kindermishandeling en de subsidiebeschikking Besluiten: 1. Vast te stellen dat het vr de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk is dat signalen in een z vreg mgelijk stadium wrden gesignaleerd, zdat er actie kan wrden ndernmen m geweld en mishandeling te vrkmen f te stppen. De gemeente heeft daarbij een bijzndere verantwrdelijkheid: een vrbeeldfunctie en regietaak in het kader van de WMO (prestatieveld 7); 2. Kennis te nemen van de kmende wettelijke verplichting (medi 2011)vr prfessinals, die werken met kinderen en/f uders, m te werken met een meldcde Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze verplichting hudt k in, dat prfessinals en prfessinele rganisaties vldende deskundigheid in huis meten hebben m de meldcde te kunnen hanteren en te vertalen naar de werkprcessen in de rganisatie; 3. Er kennis van te nemen dat het tezicht p de implementatie van de meldcde als taak wrdt neergelegd bij de inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg. Gemeenten hebben de verantwrdelijkheid te te zien p de implementatie van de meldcde binnen de eigen gemeentelijke rganisatie en binnen rganisaties, die werken binnen de gemeentegrenzen, maar die niet vallen nder een van de hier genemde inspecties; 4. Binnen de gemeentelijke rganisatie te vlden aan de wet dr: a. Invering van het Nrd Hllands prtcl (www.prtclkindermishandeling.nl); b. Een aandachtsfunctinaris aan te stellen, die verantwrdelijk is vr de implementatie van de meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen de gemeentelijke rganisatie en het begeleiden van de uitvering; c. In samenwerking met de centrumgemeente RAAK/huiselijke geweld/vruwenpvang deskundigheidsbevrdering te rganiseren; 5. Bij de subsidieverlening dr de gemeente aan prfessinele rganisaties, die niet vallen nder een van de genemde inspecties, afspraken te maken ver de wijze waarp de meldcde binnen de te subsidiëren rganisatie zal wrden geïmplementeerd. Telichting Naar verwachting zal medi 2011 de Wet meldcde van kracht wrden. Prfessinals en prfessinele rganisaties, die werken met kinderen f hun uders, meten vanaf dat mment werken met een meldcde vr het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wettelijke verplichting geldt k vr de gemeente zelf. In ieder geval vallen de leerplichtambtenaren nder de wet. Daarnaast kan de gemeente ervr kiezen k andere ambtenaren, die gezien hun functie in staat zijn huiselijke geweld f kindermishandeling te signaleren, met een meldcde te laten werken (bijvrbeeld WMO- en bijstandscnsulenten, medewerkers zrglket). In nze gemeente wrdt gekzen vr: De centrumgemeente in het kader van RAAK/Huiselijk geweld/vruwenpvang kan behulpzaam zijn bij het kiezen f rganiseren van trainingen vr aandachtsfunctinarissen en leerplichtambtenaren. NB: het verdient aanbeveling dat de beleidsmedewerker, die dit vrstel in het cllege brengt, hierver vraf afspraken heeft gemaakt met de centrumgemeente (k ver de financiering) Het ministerie van VWS zal bij de implementatie van de wet afspraken maken met de landelijke inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg m bij hun tezichthudende taak

14 k de implementatie van de wet meldcde mee te nemen. De gemeente is verantwrdelijk vr het tezicht p de implementatie van de wet bij prfessinele rganisaties, de niet nder een van de genemde inspecties vallen. Een dergelijke taak hebben gemeenten nu reeds in het kader van de Wet kinderpvang. In deze wet is een verplichting pgenmen vr kinderpvangrganisaties m een prtcl kindermishandeling te hanteren. Het tezicht hierp is dr de meeste gemeenten neergelegd bij de GGD. Subsidieverlening biedt gemeenten de mgelijkheid m afspraken ver de uitvering van de wettelijke verplichting vast te leggen in de subsidievrwaarden. De verplichting vr het werken met een meldcde is in de wet vastgelegd. Via de subsidievrwaarden kan wrden gebrgd dat deze verplichting p een gede manier dr gesubsidieerde rganisaties wrdt geïmplementeerd. Het eenzijdig pleggen van verplichtingen in de subsidievrwaarden kan stuiten p déturnement de puvir (een verbd vr bestuursrganen m bestuursbevegdheden te gebruiken vr een ander del dan waarvr ze gegeven zijn). Bvendien wil een verplichting m een meldcde f prtcl te hebben ng niet zeggen dat die k daadwerkelijk wrdt gebruikt. Daarvr is het ndig dat er binnen rganisaties draagvlak is vr de implementatie, dat de meldcde wrdt verankerd in het beleid van de rganisatie en wrdt vertaald naar werkprcessen. Het is daarbij k belangrijk dat medewerkers wrden geschld in het hanteren van het prtcl. In Nrd Hlland is er in het kader van RAAK vr gekzen m zveel mgelijk hetzelfde prtcl te gebruiken en m het aanstellen van aandachtsfunctinarissen te bevrderen. Vr (veel van??) deze functinarissen wrdt/is (vanuit de centrumgemeente) k een trainingsprgramma aangebden. NB: aanpassen nav verleg met centrumgemeente. Organisaties hebben vanuit de wet k de verantwrdelijkheid zelf vr deskundigheidsbevrdering te zrgen. In het kader van de invering van de wet wrden hierte allerlei (na)schlinsprgramma s aangebden. Vrgesteld wrdt dat beleidsmedewerkers bij de besprekingen rnd subsidieverlening k (in principe vrijwillige) afspraken maken ver de wijze waarp de meldcde bij de rganisatie wrdt geïmplementeerd: a. Het inveren van een prtcl gebaseerd p de Wet meldcde NB: daarbij gaat de vrkeur uit naar het prtcl: b. De verdeling van verantwrdelijkheden binnen de rganisatie Het gaat dan m: verankering in het rganisatiebeleid en in werkprcessen, taakverdeling bij de uitvering, meldingsbevegdheid en ndersteuning van medewerkers bij de uitvering c. Het zrgen vr vldende deskundigheid m de meldcde binnen de rganisatie te kunnen hanteren d. De wijze waarp de afspraken wrden vertaald in subsidievrwaarden, waardr de afspraken een bindend karakter krijgen Vr beleidsmedewerkers is een frmat ntwikkeld aan de hand waarvan deze afspraken kunnen wrden gemaakt. Dr de centrumgemeente zal een vrlichtingsbijeenkmst wrden gerganiseerd vr beleidsmedewerkers m dit frmat te te lichten. NB: afspraken ndig met beleidsmedewerkers centrumgemeenten BIJLAGEN: Frmat verantwrdelijkheden Eventuele afspraken met de centrumgemeente ver deskundigheidsbevrdering

15 Checklist: he is de meldcde in uw rganisatie ingeverd en verankerd? In gesprekken tussen de verantwrdelijk beleidsmedewerker (vaak k degene die de subsidiebeschikking maakt) wrdt de wettelijke verplichting en/f de wenselijkheid van het inveren en gebruiken van een meldcde Huiselijk geweld en Kindermishandeling besprken. Hierver wrden afspraken gemaakt, die uiteindelijk een plek krijgen in de subsidievrwaarden 5. Deze checklist kan wrden gebruikt dr de rganisatie bij het inveren en brgen in de eigen rganisatie. De checklist kan k een rl spelen bij de subsidieverantwrding. De checklist is beperkt gehuden m de administratieve druk vr gesubsidieerde rganisaties niet ndels grter te maken en is gebaseerd p de verantwrdelijkheden vr het scheppen van randvrwaarden vr een veilig werk- en meldklimaat, zals genemd p blz. 30 van de brchure basismdel meldcde van VWS. Een meer uitgebreide lijst is te vinden p: Aan de hand van de afspraken die tussen de beleidsmedewerker en de subsidientvanger zijn gemaakt, kan bekeken wrden welke vragen relevant zijn. Z zijn de vragen 2 en 5 niet relevant vr vrijwilligersrganisaties. Vragen: 1. Welk prtcl is/wrdt binnen uw rganisatie gebruikt vr het signaleren van en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Vldet dit prtcl aan de eisen van de Wet meldcde? 6 Naam prtcl: Vldet aan Wet meldcde: ja / nee Telichting: 2. Is f zijn er binnen uw rganisatie (een) aandachtsfunctinaris(sen) aangesteld? Z ja, wilt u hiernder zijn/haar/hun cntactgegevens vermelden (naam, telefn, )? Naam: Telefnnummer: adres: Naam: Telefnnummer: adres: 3. Op welke wijze wrdt bekendheid gegeven aan del en inhud van de meldcde? 5 NB: via de subsidiebeschikking kan invering van een meldcde niet wrden afgedwngen (déturnement de puvir: een verbd vr bestuursrganen m bestuursbevegdheden te gebruiken vr een ander del dan waarvr ze gegeven zijn). In de wet is geregeld wie verplicht een meldcde met gebruiken. Het gaat erm p welke wijze bij de rganisatie die subsidie krijgt de wettelijke verplichtingen daadwerkelijk gestalte krijgen. De gemeente vult hiermee zijn tezichthudende bevegdheid in. 6 Zie brchure basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS

16 Binnen de eigen rganisatie: Naar cliënten: 4. Op welke wijze wrdt binnen uw rganisatie gezrgd dat er vldende kennis en deskundigheid is vr het tepassen van de meldcde? Wijze van deskundigheidsbevrdering: De frequentie hiervan en het aantal deelnemers: 5. Op welke wijze is de meldcde verankerd in de werkwijze van de rganisatie? He zijn verantwrdelijkheden verdeeld 7? Directie/management: Aandachtsfunctinaris: Medewerkers: He is de aansluiting p werkprcessen geregeld? Aanpassen werkmschrijving/ werkprtcllen Opgenmen in taakmschrijving/functieprfiel Anderszins:. ja/nee ja/nee Desgewenst kunt u hiernder een krte telichting geven: 7 Denk aan: wie nderhudt cntact met SHG/AMK, wie is verantwrdelijk vr registratie, evaluatie en aanpassing, wie vert gesprekken met uders/jngere, wie rganiseert schling, wie ndersteunt berepskrachten (cnsultatie en ndersteuning bij klachten/juridische prcedures)

17 Vrbeelden vr subsidievrwaarden mbt de Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. De rganisatie werkt met een prtcl, dat is gebaseerd p de Wet meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De rganisatie stuurt een kpie van het prtcl aan de subsidieverlener. Bij de invering van het prtcl wrden keuzes gemaakt mbt: a. Bevegdheids- en verantwrdelijkheidsverdeling (management, aandachtsfunctinaris, medewerkers) b. Brgen van de verantwrdelijkheden binnen de rganisatie c. Bekend maken binnen en buiten de rganisatie van het gebruik van het prtcl 2. De rganisatie heeft een aandachtsfunctinaris aangewezen, die tegang heeft tt het (hger) management van de rganisatie en een duidelijke psitie heeft ten pzichte van de medewerkers. Deze aandachtsfunctinaris heeft een relevante training gevlgd en is belast met de vlgende verantwrdelijkheden: a. In staat zijn signalen die (kunnen) wijzen p huiselijk geweld f kindermishandeling te duiden. b. Waken vr de veiligheid van het slachtffer/kind bij het nemen van beslissingen. c. Onderhuden van eigen kennis en ervaring in het signaleren en handelen bij (vermedelijke) kindermishandeling f huiselijk geweld. d. Indien ndig verleggen wie cntact pneemt met rganisaties die betrkken zijn bij het slachtffer/kind. e. Indien ndig verleggen wie verwijst naar prfessinele hulp f prfessinele hulp in gang zet. f. Tezien p zrgvuldig mgaan met de privacy van het betreffende gezin, waarbij rekening wrdt gehuden met het privacyreglement van de instelling. g. Het bestuur nverwijld in kennis stellen bij (vermedens van) kindermishandeling dr een medewerker van de instelling. h. Jaarlijks evalueren en p de MT-agenda plaatsen van het prtcl en z ndig bijstellen van de eigen werkinstructie. 3. De rganisatie draagt zrg vr schling en deskundigheidsbevrdering vr: a. De aandachtsfunctinaris b. De medewerkers Schling/deskundigheidsbevrdering vindt plaats: c. Bij invering van het prtcl d. Bij aanstelling van de aandachtsfunctinaris e. Bij aanstelling van nieuwe medewerkers f. Jaarlijks / 2 jaarlijks als bijschling De subsidieverstrekker wrdt jaarlijks (bij de subsidieverantwrding) geïnfrmeerd ver de aard en mvang van de schling/deskundigheidsbevrdering

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband)

Zorgaanbodplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Zrgaanbdplan 2013-2014 (naam samenwerkingsverband) Maand jaar Plaats Versie 2-2013 Invulinstructie Algemeen: de cursief weergegeven tekst is bedeld als suggestie m het zrgaanbdplan inhudelijk te vullen.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie