Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen"

Transcriptie

1 Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland Met dank aan: Maike van IJzerl (RAAK-cördinatr Zaanstreek Waterland) Marian van Leeuwen (implementatieadviseur RAAK van het NJi)

2 inleiding/aanleiding In het kader van de reginale aanpak kindermishandeling (RAAK) is in Nrd Hlland dr de RAAKcördinatren van Amsterdam, Hilversum, Zaanstad, Haarlem, Den Helder en Alkmaar nauw samengewerkt. Daarbij zijn een aantal prducten ntwikkeld, waarnder het Prtcl Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (www.prtclkindermishandeling.nl). Vanuit RAAK wrdt gestimuleerd dat bij z veel mgelijk rganisaties in Nrd Hlland dit prtcl wrdt ingeverd en gebruikt. RAAK was een prject en prjecten kennen een einddatum. Vr de betrkken cördinatren was het een belangrijk punt m te zrgen vr brging van de resultaten na aflp van het prject. Daarmee is het de bedeling dat de aandacht vr kindermishandeling (en huiselijk geweld) blijvende aandacht krijgt bij gemeenten en bij rganisaties, die werken met kinderen en uders. Binnen de lptijd van RAAK (2008 t/m 2010) werd k duidelijk dat de regering via de Wet meldcde het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling een duidelijke impuls wil geven. Een meldcde wrdt verplicht vr rganisaties en zelfstandige berepsbeefenaren in de vlgende sectren: Gezndheidszrg (bijv. artsen, verpleegkundigen, verlskundigen, tandartsen, fysitherapeuten, kraamzrg en geestelijke gezndheidszrg psychlgen) Onderwijs/kinderpvang (bijv. nderwijspersneel, kinderpvangpersneel en leerplichtambtenaren); Maatschappelijke ndersteuning en AWBZ (bijv. algemeen maatschappelijk werkers, (thuis)zrgmedewerkers, welzijnswerkers, MEE cnsulenten en peuterspeelzaalpersneel) Jeugdzrg (bijv. medewerkers Bureau Jeugdzrg, gedragswetenschappers en medewerkers van zrgaanbieders); Justitie (bijv. reclasseringswerkers en grepswerkers van de justitiële jeugdinrichtingen) en plitie. Naar verwachting zal de Wet meldcde rnd de zmer van 2011 in werking treden. De inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg zullen gaan tezien p het invullen van de verplichtingen die de wet stelt. Daarmee is echter ng niet het tezicht p alle rganisaties, waarvr de wet gaat gelden, geregeld. Organisaties als het Algemeen Maatschappelijk werk, het Sciaal Cultureel werk, de Thuiszrg, Peuterspeelzalen vallen niet nder een van de landelijke inspecties. Vr de Kinderpvang gld reeds eerder (via de Wet Kinderpvang) een verplichting m een prtcl kindermishandeling te hanteren. Hierp huden gemeenten tezicht, meestal via de GGD. In het kader van de Wet meldcde krijgen gemeenten k de taak tezicht te huden p die lkale rganisaties, die wel nder de wet vallen, maar niet nder een landelijke inspectie. Daarnaast zijn er rganisaties, die niet nder de wet vallen, maar wel in de psitie zijn m bijv. kindermishandeling te signaleren. Denk aan amateursprtverenigingen, scuting, speelverenigingen. Je kunt aan dergelijke vrijwilligersrganisaties niet dezelfde eisen stellen als bij prfessinele rganisaties, maar het zu ged zijn als men k daar prtcllen zu willen inveren. De rganisaties, die wel nder de wet, maar niet nder een landelijke inspectie vallen, ntvangen vaak subsidie van de gemeente. Daardr is het idee ntstaan m via de subsidievrwaarden afspraken te maken ver de wijze waarp aan de wettelijke verplichtingen kan wrden vldaan. Daarmee kan de bvengenemde brging van de RAAK-resultaten deels vrm krijgen. Vrwaarde daarbij is wel, dat de gemeente haar vrbeeldrl in deze invult. In ieder geval vallen de leerplichtambtenaren nder de wettelijke verplichting, maar k andere ambtelijke functies zijn in een psitie waarbij huiselijk geweld f kindermishandeling kan wrden pgemerkt. Deze tlkit biedt een aantal instrumenten vr gemeenten m de bvengenemde rl in te kunnen vullen. Centraal idee daarbij is dat beleidsmedewerkers/subsidieverstrekkers in ged verleg met rganisaties en instellingen de wettelijke verplichtingen invullen en daarbij k mtiverend werken m de prtcllen tt een ged werkend en effectief instrument te maken.

3 Stand van zaken mbt de invering van de Wet meldcde In deze tlkit wrdt geanticipeerd p de Wet, die vlgens de huidige planning van VWS ng steeds rnd de zmer zu kunnen wrden ingeverd. Er wrdt echter p het ministerie ng hard gewerkt aan de wet. Belangrijk punt daarbij is k de discussie die p dit mment (begin 2011) wrdt geverd ver een meldplicht. Als die zu wrden ingeverd, heeft dit veel invled p de wet en bijvrbeeld de psitie van de Steunpunten Huiselijk Geweld. Ok p andere punten is er ng geen vlledige duidelijkheid. Naar aanleiding van telefnisch en mailcntact met het ministerie van VWS zijn antwrden verkregen p een aantal vragen rnd de wet en de reikwijdte daarvan: vrijwilligersrganisaties vallen niet nder de wet. Denk daarbij aan sprtverenigingen, scuting etc. als vrijwilligers in dienst zijn van een prfessinele rganisatie, die wel nder de wet valt, met die rganisatie zrgen dat de vrijwilligers met de meldcde kunnen werken. het wrdt ng precies uitgezcht, maar het lijkt erp dat k sprtbedrijven (sprtschl met judles, gemeentelijke zwembaden etc) niet nder de wet vallen brancheverenigingen zullen in de wet waarschijnlijk een rl krijgen bij het stimuleren van het inveren van meldcdes bij hun leden (bijv. KNMG, MO-grep) het is ng nduidelijk f gemeenten k frmele bevegdheden krijgen bij het tezicht p rganisaties, die nder de wet vallen, maar niet nder een landelijke inspectie. Je zu daarbij kunnen denken aan bestuursrechtelijke maatregelen als een dwangsm (kan nu wel bij kinderpvang) In het kader van de invering van de wet zal dr VWS een uitgebreid cmmunicatie en vrlichtingstraject wrden ingezet. Daarbij wrdt k aandacht besteed aan schling. De 35 centrumgemeenten vr de Vruwenpvang is geld tegezegd m der invering te faciliteren. Het betreft echter geen nieuw geld, maar een bestemming van de middelen uit de beleidsbrief Beschermd en Weerbaar. Dit is dus feitelijk geld, waar de centrumgemeenten al p hadden gerekend.

4 Stappenplan In deze paragraaf wrdt een krt stappenplan gegeven m de gemeentelijke rl in te kunnen vullen. Deze tlkit bevat een aantal dcumenten, die daarbij gebruikt kunnen wrden. Die dcumenten zijn niet bedeld als alleen zalig makend. Ze kunnen p maat gemaakt wrden al naar gelang het del dat men wil bereiken en de haalbaarheid daarvan met het g p de reële mgelijkheden van rganisaties. Stap 1 Bepaal welke rganisaties in de eigen gemeente vallen nder de Wet meldcde, maar niet nder een landelijke inspectie. Bepaal welke daarvan subsidie van de gemeente ntvangen. Daarbij kan gebruik wrden gemaakt van het verzicht van rganisatie en functies die vallen nder de verplichte meldcde (gemaakt dr Marian van Leeuwen NJi). Bepaal welke rganisaties, instellingen, verenigingen in de gemeente niet nder de wet vallen, maar wel met kinderen f uders werken. Maak een keuze: welke rganisaties wil je in dit traject meenemen? Inventariseer k welke gemeentelijke functies met de meldcde meten f kunnen gaan werken. Maak k hier een realistische keuze. Stap 2 Ga in verleg met beleidsmedewerkers, die aan deze rganisaties subsidie verlenen en mtiveer ze m in hun cntacten met de gesubsidieerde rganisaties afspraken te maken ver wat ndig is m met de meldcde te gaan werken. Daarvr kunnen het verzicht verantwrdelijkheden en de checklist: he is de meldcde in uw rganisatie ingeverd en verankerd? gebruikt wrden. Vraag in dit kader k welke ndersteuning de betrkken cllega s hierbij ndig denken te hebben (vrlichting, training etc.) Stap 3 Ga in verleg met de centrumgemeente vr huiselijk geweld en vruwenpvang. Bespreek p welke wijze de centrumgemeente ndersteuning kan bieden. Het kan dan bijvrbeeld gaan m het rganiseren van een vrlichtingsbijeenkmst/trainingen vr beleidsmedewerkers, leerplichtambtenaren etc, het rganiseren van trainingen f vrlichtingsbijeenkmsten vr rganisaties, die de meldcde gaan inveren, f het geven van infrmatie ver het landelijk inveringstraject Wet meldcde. NB: maak daarbij k afspraken ver te maken ksten. Wellicht heeft de centrumgemeente ng financiële middelen vanuit RAAK f het landelijk inveringstraject Meldcde. Denk k na ver bijdragen van de eigen gemeente f de te subsidiëren rganisaties zelf. Stap 4 vraag het cllege van B&W een aantal besluiten te nemen m de aandacht vr huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de gemeentelijke rganisatie te verankeren. Vraag k m een pdracht aan de beleidsmedewerkers/subsidieverstrekkers m afspraken ver de meldcde mee te nemen bij de verleggen ver subsidieverstrekking. In de tlkit vindt u een cncepttekst vr een cllegenta. Veg als bijlage een lijst bij van te benaderen rganisaties en een verzicht van functies binnen de gemeentelijke rganisatie die met de meldcde gaan werken. Veg z ndig een vrstel vr financiering te. Stap 5 Spreek een tijdpad af en maak afspraken met de uitverende beleidsmedewerkers ver de implementatie. Daarbij kunnen de vrbeelden vr subsidievrwaarden mbt de Meldde HG en KM gebruikt wrden en de dcumenten genemd nder stap 2. Stap 6 Evalueer met de betrkkenen he een en ander is verlpen en stuur z ndig bij vr het traject van het vlgend jaar.

5 Bijlage: Overzicht van rganisaties en functies die vallen nder verplichte meldcde hg/kmh 1 Organisatie Functies Tezicht GGD Jeugdverpleegkundige Inspectie gezndheidszrg Jeugdarts Thuiszrg Ouder-en Jeugdverpleegkundige Inspectie gezndheidszrg kindzrg Jeugdarts Thuiszrg Thuisbegeleiding Thuisbegeleider Inspectie gezndheidszrg Bureau Jeugdzrg Jeugdhulpverlening Raad vr de kinderbescherming Casemanager jeugdzrg Ambulant hulpverlener Jeugdbeschermer / gezinsvgd Jeugdreclasseringwerker Gedragswetenschapper Pedaggisch medewerker Ambulant medewerker Jeugdhulpverlener Jeugdreclassering Orthpedagg Raadsnderzeker Gedragswetenschappers Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg MEE Maatschappelijk werkers? 1 Overzicht is ntleend aan de ntitie Infrmatie ver schlingen Aanpak Kindermishandeling, van regicördinatren en implementatieadviseur Reginale Aanpak Kindermishandeling Zuid Hlland. Petra de Jng, Marjanne Bntje, Wilma Wubben, Nathalie Sie, maart De derde klm inspectie is tegevegd dr Marian van Leeuwen. Het geheel is ng niet uitgekristalliseerd en vraagt nadere uitwerking, aanvulling.

6 Organisatie Functies Tezicht Werkbegeleiders Gedragswetenschappers Zrg, begeleiding, behandeling vr kind met beperking Algemeen Maatschappelijk Werk GGZ Pre- en pstnatale zrg Ziekenhuis Kinderafdeling Ziekenhuis Gynaeclgie / verlskunde Ziekenhuis Spedeisende hulp Onderwijs Basisnderwijs (Vrtgezet) Speciaal basisnderwijs Clusternderwijs (1 t/m 4) Vrtgezet nderwijs Begeleider wnen Pedaggisch medewerker Medische, paramedische en gedragskundige medewerker Maatschappelijk werker Schlmaatschappelijk werker Gezinscach Sciaal psychiatrisch verpleegkundige Psychlgen Psychiaters Pedaggisch medewerker Ambulant hulpverlener Wnbegeleider Orthpedagg Leidinggevende Verlskundige Kraamzrgmedewerker Huisarts Praktijkndersteuner Huisartsen 1e lijn psychlg Fysitherapeut Kinderarts Verpleegkundige Jeugdpsychlg Pedaggisch medewerker Maatschappelijk werker Gynaeclg Arts-assistenten Verpleegkundige Artsen Verpleegkundige Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher Klasse assistente Directie Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher Klasse assistente Medische, paramedische en gedragskundige Directie Leerkracht Intern begeleider Remedial teacher? Gemeente Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie gezndheidszrg Inspectie nderwijs Inspectie nderwijs Inspectie nderwijs

7 Organisatie Functies Tezicht Klasse assistente Directeur Peuterspeelzalen Grepsleidsters? Leidinggevende Kinderdagverblijven Pedaggisch medewerkers Gemeente Orthpedagg Leidinggevende Buitenschlse pvang Pedaggisch medewerker Gemeente Orthpedagg Leidinggevende ROC Leerkrachten Inspectie nderwijs Stagebegeleiders Directie Netwerkrganisaties Jeugdarts? SMW Intern begeleider Cördinatren Werkbegeleider Wningbuwvereniging Plitie Hulpverlening Gemeente (wijkaanpak) Cördinatr Maatschappelijk werk Pedaggisch medewerker SPVér Plitie Justitie Cördinatr SHG Reclassering JGZ 0-19 Vrijwilligerswerk Vrijwilligers Gemeente L.d.H. 10 vr tekmst Begeleider Clustermanager Zrg cördinatr Gezinscach Gemeente

8

9 Organisatie valt nder Wet meldcde Prfessinele rganisatie valt niet nder Wet meldcde Niet prfessinele rganisatie valt niet nder Wet meldcde Welke verantwrdelijkheden bij welke rganisaties? verantwrdelijkheden Bekendheid geven aan del en inhud meldcde Binnen rganisatie: pnemen in kwaliteitsbeleid rganisatie meldcde, sciale kaart en risictaxatieinstrument vr iedere medewerker beschikbaar (evt. digitaal) meldcde en interne en externe afspraken 2 bespreken in MT- en werkverleggen Naar cliënten: wat: rganisatie gebruikt prtcl he wrdt mgegaan met privacy klachtenregeling he: via website, flders Binnen rganisatie: meldcde vr iedere medewerker beschikbaar (evt. digitaal) meldcde en interne en externe afspraken 1 bespreken in MT- en werkverleggen Naar cliënten: wat: rganisatie gebruikt prtcl he wrdt mgegaan met privacy klachtenregeling he: via website, flders Binnen vereniging: meldcde vr iedere vrijwilliger beschikbaar (evt. digitaal) Naar leden: wat: he: rganisatie gebruikt prtcl via website, clubblad 2 Interne afspraken ver: interne cnsultatie, raadplegen AMK/SHG, bevegdheidsverdeling: in ieder geval: wie mag/met melden (SHG, AMK, VIR), verslaglegging in dssier, mgaan met privacy/berepsgeheim Externe afspraken: met name samenwerkingsafspraken met andere rganisaties (bijv: Zrgadviesteam, BJZ,AMK, SHG, plitie)

10 Training en deskundigheidsbevrdering Deskundigheid bij ndersteuning medewerkers Aansluiting meldcde p werkprcessen Evaluatie werking meldcde Ondersteuning berepskrachten bij klachten ver tepassing meldcde Aandachtsfunctinaris: Taken en verantwrdelijkheden 3 Tepassen meldcde Gespreksvering (met cllega s, uders, jngeren) Medewerkers (bijv.): Thema(mid)dag E-learning Aanstellen en trainen AF Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Z ndig: beschikbaarheid externe expertise 4 (seksueel geweld, meisjesbesnijdenis, eergerelateerd geweld) Wat: Verantwrdelijkheidsverdeling en beslissingsbevegdheid Relevante stappen uit de meldcde He: Aanpassen werkmschrijvingen /prtcllen Opnemen in taakmschrijving/functieprfiel Registratie van vermedens meldingen (aantallen) Inventariseren ervaringen via werkverleggen Jaarlijks agenderen in MT-verleggen Wat: Aangifte bij bedreiging Bescherming persnsgegevens Opvang na incidenten Juridische ndersteuning bij mgelijke rechtszaken Medewerkers en leidinggevenden (bijv.): Thema(mid)dag E-learning Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Wat: He: Verantwrdelijkheidsverdeling en beslissingsbevegdheid Relevante stappen uit de meldcde Aanpassen werkmschrijvingen /prtcllen Opnemen in taakmschrijving/functieprfiel Inventariseren ervaringen via werkverleggen Jaarlijks agenderen in MT-verleggen Wat: Aangifte bij bedreiging Bescherming persnsgegevens Opvang na incidenten Juridische ndersteuning bij mgelijke rechtszaken Bestuursleden, trainers (bijv.): Thema(mid)dag gerganiseerd dr gemeente f vrijwilligerscentrale E-learning Bekend maken en stimuleren gebruik van advies- en cnsultatiefunctie AMK en SHG Afspraken maken wie binnen vereniging cntact legt met AMK/SHG NB: het is aan te raden dit cntact te strmlijnen en niet iedere vrijwilliger p eigen cnt cntact te laten leggen. (bevrderen gelijkheid in vergelijkbare gevallen, bescherming vrijwilliger) In vrkmende gevallen advies vragen aan AMK/SHG, vrijwilligerscentrale, gemeente 3 Zie: 4 Sms kunnen rganisaties specifieke afspraken hebben gemaakt met bijv.: CJG, BJZ (kinderen), plitie (eergerelateerd geweld), Jeugdzrginstelling (seksueel misbruik)

11 He: Afspraken maken in managementteam Bekend maken in werkverleggen Beschikbaar stellen via intranet.i.d. He: Afspraken maken in managementteam Bekend maken in werkverleggen Beschikbaar stellen via intranet.i.d. Stappen meldcde van tepassing 1 t/m 5 1 t/m 5 1,2,3 NB: bij vrijwilligersrganisaties is vral het signaleren en, waar ernstige zrgen blijven bestaan, melden belangrijk. Bij melden dient dit bij vrkeur wel te wrden meegedeeld aan uders. Vrbeelden rganisaties / functies Welzijnswerk, MEE, Peuterspeelzalen, Kinderpvang, Maatschappelijk werk, Thuiszrg, leerplichtambtenaren, Wningbuwverenigingen, sprtbedrijven??, zwembaden?? Amateursprtverenigingen, scuting, speeltuinvereniging, vrijwilligerscentrale

12

13 Cncepttekst cllegenta Meldcde huiselijke geweld en kindermishandeling en de subsidiebeschikking Besluiten: 1. Vast te stellen dat het vr de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk is dat signalen in een z vreg mgelijk stadium wrden gesignaleerd, zdat er actie kan wrden ndernmen m geweld en mishandeling te vrkmen f te stppen. De gemeente heeft daarbij een bijzndere verantwrdelijkheid: een vrbeeldfunctie en regietaak in het kader van de WMO (prestatieveld 7); 2. Kennis te nemen van de kmende wettelijke verplichting (medi 2011)vr prfessinals, die werken met kinderen en/f uders, m te werken met een meldcde Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze verplichting hudt k in, dat prfessinals en prfessinele rganisaties vldende deskundigheid in huis meten hebben m de meldcde te kunnen hanteren en te vertalen naar de werkprcessen in de rganisatie; 3. Er kennis van te nemen dat het tezicht p de implementatie van de meldcde als taak wrdt neergelegd bij de inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg. Gemeenten hebben de verantwrdelijkheid te te zien p de implementatie van de meldcde binnen de eigen gemeentelijke rganisatie en binnen rganisaties, die werken binnen de gemeentegrenzen, maar die niet vallen nder een van de hier genemde inspecties; 4. Binnen de gemeentelijke rganisatie te vlden aan de wet dr: a. Invering van het Nrd Hllands prtcl (www.prtclkindermishandeling.nl); b. Een aandachtsfunctinaris aan te stellen, die verantwrdelijk is vr de implementatie van de meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling binnen de gemeentelijke rganisatie en het begeleiden van de uitvering; c. In samenwerking met de centrumgemeente RAAK/huiselijke geweld/vruwenpvang deskundigheidsbevrdering te rganiseren; 5. Bij de subsidieverlening dr de gemeente aan prfessinele rganisaties, die niet vallen nder een van de genemde inspecties, afspraken te maken ver de wijze waarp de meldcde binnen de te subsidiëren rganisatie zal wrden geïmplementeerd. Telichting Naar verwachting zal medi 2011 de Wet meldcde van kracht wrden. Prfessinals en prfessinele rganisaties, die werken met kinderen f hun uders, meten vanaf dat mment werken met een meldcde vr het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wettelijke verplichting geldt k vr de gemeente zelf. In ieder geval vallen de leerplichtambtenaren nder de wet. Daarnaast kan de gemeente ervr kiezen k andere ambtenaren, die gezien hun functie in staat zijn huiselijke geweld f kindermishandeling te signaleren, met een meldcde te laten werken (bijvrbeeld WMO- en bijstandscnsulenten, medewerkers zrglket). In nze gemeente wrdt gekzen vr: De centrumgemeente in het kader van RAAK/Huiselijk geweld/vruwenpvang kan behulpzaam zijn bij het kiezen f rganiseren van trainingen vr aandachtsfunctinarissen en leerplichtambtenaren. NB: het verdient aanbeveling dat de beleidsmedewerker, die dit vrstel in het cllege brengt, hierver vraf afspraken heeft gemaakt met de centrumgemeente (k ver de financiering) Het ministerie van VWS zal bij de implementatie van de wet afspraken maken met de landelijke inspecties vr het nderwijs, de gezndheidszrg en de jeugdzrg m bij hun tezichthudende taak

14 k de implementatie van de wet meldcde mee te nemen. De gemeente is verantwrdelijk vr het tezicht p de implementatie van de wet bij prfessinele rganisaties, de niet nder een van de genemde inspecties vallen. Een dergelijke taak hebben gemeenten nu reeds in het kader van de Wet kinderpvang. In deze wet is een verplichting pgenmen vr kinderpvangrganisaties m een prtcl kindermishandeling te hanteren. Het tezicht hierp is dr de meeste gemeenten neergelegd bij de GGD. Subsidieverlening biedt gemeenten de mgelijkheid m afspraken ver de uitvering van de wettelijke verplichting vast te leggen in de subsidievrwaarden. De verplichting vr het werken met een meldcde is in de wet vastgelegd. Via de subsidievrwaarden kan wrden gebrgd dat deze verplichting p een gede manier dr gesubsidieerde rganisaties wrdt geïmplementeerd. Het eenzijdig pleggen van verplichtingen in de subsidievrwaarden kan stuiten p déturnement de puvir (een verbd vr bestuursrganen m bestuursbevegdheden te gebruiken vr een ander del dan waarvr ze gegeven zijn). Bvendien wil een verplichting m een meldcde f prtcl te hebben ng niet zeggen dat die k daadwerkelijk wrdt gebruikt. Daarvr is het ndig dat er binnen rganisaties draagvlak is vr de implementatie, dat de meldcde wrdt verankerd in het beleid van de rganisatie en wrdt vertaald naar werkprcessen. Het is daarbij k belangrijk dat medewerkers wrden geschld in het hanteren van het prtcl. In Nrd Hlland is er in het kader van RAAK vr gekzen m zveel mgelijk hetzelfde prtcl te gebruiken en m het aanstellen van aandachtsfunctinarissen te bevrderen. Vr (veel van??) deze functinarissen wrdt/is (vanuit de centrumgemeente) k een trainingsprgramma aangebden. NB: aanpassen nav verleg met centrumgemeente. Organisaties hebben vanuit de wet k de verantwrdelijkheid zelf vr deskundigheidsbevrdering te zrgen. In het kader van de invering van de wet wrden hierte allerlei (na)schlinsprgramma s aangebden. Vrgesteld wrdt dat beleidsmedewerkers bij de besprekingen rnd subsidieverlening k (in principe vrijwillige) afspraken maken ver de wijze waarp de meldcde bij de rganisatie wrdt geïmplementeerd: a. Het inveren van een prtcl gebaseerd p de Wet meldcde NB: daarbij gaat de vrkeur uit naar het prtcl: b. De verdeling van verantwrdelijkheden binnen de rganisatie Het gaat dan m: verankering in het rganisatiebeleid en in werkprcessen, taakverdeling bij de uitvering, meldingsbevegdheid en ndersteuning van medewerkers bij de uitvering c. Het zrgen vr vldende deskundigheid m de meldcde binnen de rganisatie te kunnen hanteren d. De wijze waarp de afspraken wrden vertaald in subsidievrwaarden, waardr de afspraken een bindend karakter krijgen Vr beleidsmedewerkers is een frmat ntwikkeld aan de hand waarvan deze afspraken kunnen wrden gemaakt. Dr de centrumgemeente zal een vrlichtingsbijeenkmst wrden gerganiseerd vr beleidsmedewerkers m dit frmat te te lichten. NB: afspraken ndig met beleidsmedewerkers centrumgemeenten BIJLAGEN: Frmat verantwrdelijkheden Eventuele afspraken met de centrumgemeente ver deskundigheidsbevrdering

15 Checklist: he is de meldcde in uw rganisatie ingeverd en verankerd? In gesprekken tussen de verantwrdelijk beleidsmedewerker (vaak k degene die de subsidiebeschikking maakt) wrdt de wettelijke verplichting en/f de wenselijkheid van het inveren en gebruiken van een meldcde Huiselijk geweld en Kindermishandeling besprken. Hierver wrden afspraken gemaakt, die uiteindelijk een plek krijgen in de subsidievrwaarden 5. Deze checklist kan wrden gebruikt dr de rganisatie bij het inveren en brgen in de eigen rganisatie. De checklist kan k een rl spelen bij de subsidieverantwrding. De checklist is beperkt gehuden m de administratieve druk vr gesubsidieerde rganisaties niet ndels grter te maken en is gebaseerd p de verantwrdelijkheden vr het scheppen van randvrwaarden vr een veilig werk- en meldklimaat, zals genemd p blz. 30 van de brchure basismdel meldcde van VWS. Een meer uitgebreide lijst is te vinden p: Aan de hand van de afspraken die tussen de beleidsmedewerker en de subsidientvanger zijn gemaakt, kan bekeken wrden welke vragen relevant zijn. Z zijn de vragen 2 en 5 niet relevant vr vrijwilligersrganisaties. Vragen: 1. Welk prtcl is/wrdt binnen uw rganisatie gebruikt vr het signaleren van en handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling? Vldet dit prtcl aan de eisen van de Wet meldcde? 6 Naam prtcl: Vldet aan Wet meldcde: ja / nee Telichting: 2. Is f zijn er binnen uw rganisatie (een) aandachtsfunctinaris(sen) aangesteld? Z ja, wilt u hiernder zijn/haar/hun cntactgegevens vermelden (naam, telefn, )? Naam: Telefnnummer: adres: Naam: Telefnnummer: adres: 3. Op welke wijze wrdt bekendheid gegeven aan del en inhud van de meldcde? 5 NB: via de subsidiebeschikking kan invering van een meldcde niet wrden afgedwngen (déturnement de puvir: een verbd vr bestuursrganen m bestuursbevegdheden te gebruiken vr een ander del dan waarvr ze gegeven zijn). In de wet is geregeld wie verplicht een meldcde met gebruiken. Het gaat erm p welke wijze bij de rganisatie die subsidie krijgt de wettelijke verplichtingen daadwerkelijk gestalte krijgen. De gemeente vult hiermee zijn tezichthudende bevegdheid in. 6 Zie brchure basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van VWS

16 Binnen de eigen rganisatie: Naar cliënten: 4. Op welke wijze wrdt binnen uw rganisatie gezrgd dat er vldende kennis en deskundigheid is vr het tepassen van de meldcde? Wijze van deskundigheidsbevrdering: De frequentie hiervan en het aantal deelnemers: 5. Op welke wijze is de meldcde verankerd in de werkwijze van de rganisatie? He zijn verantwrdelijkheden verdeeld 7? Directie/management: Aandachtsfunctinaris: Medewerkers: He is de aansluiting p werkprcessen geregeld? Aanpassen werkmschrijving/ werkprtcllen Opgenmen in taakmschrijving/functieprfiel Anderszins:. ja/nee ja/nee Desgewenst kunt u hiernder een krte telichting geven: 7 Denk aan: wie nderhudt cntact met SHG/AMK, wie is verantwrdelijk vr registratie, evaluatie en aanpassing, wie vert gesprekken met uders/jngere, wie rganiseert schling, wie ndersteunt berepskrachten (cnsultatie en ndersteuning bij klachten/juridische prcedures)

17 Vrbeelden vr subsidievrwaarden mbt de Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. De rganisatie werkt met een prtcl, dat is gebaseerd p de Wet meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De rganisatie stuurt een kpie van het prtcl aan de subsidieverlener. Bij de invering van het prtcl wrden keuzes gemaakt mbt: a. Bevegdheids- en verantwrdelijkheidsverdeling (management, aandachtsfunctinaris, medewerkers) b. Brgen van de verantwrdelijkheden binnen de rganisatie c. Bekend maken binnen en buiten de rganisatie van het gebruik van het prtcl 2. De rganisatie heeft een aandachtsfunctinaris aangewezen, die tegang heeft tt het (hger) management van de rganisatie en een duidelijke psitie heeft ten pzichte van de medewerkers. Deze aandachtsfunctinaris heeft een relevante training gevlgd en is belast met de vlgende verantwrdelijkheden: a. In staat zijn signalen die (kunnen) wijzen p huiselijk geweld f kindermishandeling te duiden. b. Waken vr de veiligheid van het slachtffer/kind bij het nemen van beslissingen. c. Onderhuden van eigen kennis en ervaring in het signaleren en handelen bij (vermedelijke) kindermishandeling f huiselijk geweld. d. Indien ndig verleggen wie cntact pneemt met rganisaties die betrkken zijn bij het slachtffer/kind. e. Indien ndig verleggen wie verwijst naar prfessinele hulp f prfessinele hulp in gang zet. f. Tezien p zrgvuldig mgaan met de privacy van het betreffende gezin, waarbij rekening wrdt gehuden met het privacyreglement van de instelling. g. Het bestuur nverwijld in kennis stellen bij (vermedens van) kindermishandeling dr een medewerker van de instelling. h. Jaarlijks evalueren en p de MT-agenda plaatsen van het prtcl en z ndig bijstellen van de eigen werkinstructie. 3. De rganisatie draagt zrg vr schling en deskundigheidsbevrdering vr: a. De aandachtsfunctinaris b. De medewerkers Schling/deskundigheidsbevrdering vindt plaats: c. Bij invering van het prtcl d. Bij aanstelling van de aandachtsfunctinaris e. Bij aanstelling van nieuwe medewerkers f. Jaarlijks / 2 jaarlijks als bijschling De subsidieverstrekker wrdt jaarlijks (bij de subsidieverantwrding) geïnfrmeerd ver de aard en mvang van de schling/deskundigheidsbevrdering

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning 2013 Meldcde Schema, stappenplan, verantwrdelijkheden, geheimhuding, cmpetenties en ndersteuning Katwijk Katwijk 2013 Meldcde 2013 1 Deze meldcde is samengesteld vanuit het cncept van JSO en wrdt pnieuw

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties Richtlijn vr het pstellen van een prtcl vr samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzrginstanties Mei 2010 Mei 2010 CAOP - Veiligezrg Vrwrd Ziekenhuizen meten sms zrg verlenen aan een kind en uders die

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg?

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Nieuwe zrg verantwrde zrg? Onderzek naar de kwaliteit van zrg bij het nieuwe Zrgaanbd in het kader van de Wet p de jeugdzrg van de Stichting MJD in de prvincie Grningen. Inspectie Jeugdzrg Utrecht, maart

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in buitenschlse pvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie