Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers"

Transcriptie

1 JAARPLAN 2015

2 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B. B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 C. C.1 C.2 C.3 D. D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 Voorkomen van zorg Zelfmanagement Leefstijl ICT in de zorg Zorg op de agenda Communicatie Accountmanagement Landelijk ROS-netwerk Stakeholders Nascholingsbureau Zorg in de buurt Transities Achterstandsproblematiek Gebiedsgerichte ondersteuning Zorg op de juiste plek Geboortezorg Farmacie Ouderenzorg GGZ Palliatieve Thuiszorg Versterking geïntegreerde eerstelijnszorg De interne organisatie 38 Raad van Toezicht 38 Raad van Advies 38 Personeel 38 Personeelsvertegenwoordiging 39 Kwaliteitsbewaking 39 Jaarplan 2015 Pagina 2 van 40 1ste Lijn Amsterdam

3 Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van 1ste Lijn Amsterdam met de missie, de plannen en vooral de doelstellingen die wij voor het jaar 2015 hebben geformuleerd. Amsterdam is een stad met inwoners. De bevolking van Amsterdam kenmerkt zich door een grote diversiteit. In Amsterdam wonen mensen uit meer dan 170 landen. De helft van de Amsterdammers is autochtoon. Al deze inwoners hebben recht op goede zorg maar een feit is dat er grote gezondheidsverschillen zijn. Al in het eerste levensjaar zien wij verschillen in de gezondheid tussen de Amsterdamse bevolking en de rest van Nederland. Zo is het aantal zuigelingen dat sterft in Amsterdam hoger dan in de rest van Nederland. Ruim zes procent van de kinderen in Nederland lijdt aan een vorm van gedragsstoornis, dit is in Amsterdam waarschijnlijk iets hoger. Ook jongeren in Amsterdam hebben net iets meer problemen dan de rest van de jongeren in Nederland, vijftien procent kampt met ernstig overgewicht en zestig procent beweegt onvoldoende. Het aantal tienermoeders en abortussen is aanzienlijk groter. Meisjes hebben meer depressieve klachten dan jongens. Bij volwassenen (vanaf 18 jaar) zien we dat vier procent kampt met diabetes. Soms is dat onbekend en soms is men niet goed ingesteld op de juiste therapie. Hoge bloeddruk, hart- en vaatziektes, overgewicht en depressie wordt veel in de eerste lijn gezien. Bovenstaande problemen zijn verschillend per buurt, bevolkingsgroep en sociaal economische status. De gemeente Amsterdam en Achmea hebben goed begrepen dat je de beschreven problemen niet alleen kan oplossen in de eerstelijnspraktijk maar dat daar veel meer voor nodig is. Vandaar het convenant Amsterdam samen gezonder'. In het convenant worden afspraken beschreven om gezamenlijk de problemen aan te pakken. Daarnaast worden per 1 januari 2015 de transities in het sociale domein een feit. De transitie van de Jeugdzorg, de Wet langdurige zorg, de participatiewet en de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de Wmo zullen invloed hebben op de burger en eerstelijnszorg in alle wijken in Amsterdam. De rol van de wijkverpleegkundigen wordt hierdoor nog belangrijker voor de eerste lijn en vanaf 2015 worden zij ook vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd. Er wordt dus veel gevraagd van de eerste lijn. Die eerste lijn wordt gekenmerkt door veel organisaties die zeer verschillend georganiseerd zijn. Zorggroepen, gezondheidscentra, solisten, duo s of grotere praktijken. Dit zien we niet alleen bij huisartsen, maar ook bij de eerstelijnspsychologen en de paramedische praktijken. Jaarplan 2015 Pagina 3 van 40 1ste Lijn Amsterdam

4 Verder zien we kleine en grote apothekersorganisaties al dan niet verenigd. Ditzelfde beeld komt terug bij de verloskundigen die kleine bedrijfjes hebben maar zich wel verenigd hebben in de EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland). Daarnaast heeft de eerste lijn met veel tweedelijnsorganisaties te maken. Denk aan de zeven ziekenhuizen, de grote GGZ-instellingen en ongeveer zestig organisaties die thuiszorg en/of verpleegkundige zorg bieden. Naast de zorginstellingen zijn er de maatschappelijke diensten en de informele hulp. Kortom, het valt niet mee voor de eerstelijnszorgverleners. Gebaseerd op de resultaten van voorgaande jaren bouwen we voort aan een sterke eerste lijn. Enkele jaren geleden lag de nadruk op wijkgerichte zorg, waarbij zorgverleners elkaar leerden kennen tijdens bijeenkomsten. In 2012 ging het veelal over ontmoeten en werkafspraken maken rondom thema s en in 2013 lag de nadruk op het initiëren van netwerken stond in het teken van het klaarstomen voor de transities in de zorg want die kwamen voor iedereen dichterbij. Het komend jaar willen we daar veel aandacht aan besteden, omdat we beseffen dat er nog veel moet gebeuren in de zorg. We blijven dus de eerste lijn informeren over de ontwikkelingen in de transities en daar waar nodig ondersteunen. Vooral multidisciplinaire samenwerking willen we stimuleren, onder andere door huisartsengroepen en wijkverpleegkundige zorg aan te laten sluiten bij wijknetwerken. Daarnaast blijven we de bestaande samenwerking binnen de zorg ondersteunen. Zo besteden we aandacht aan de aansluiting van ketenzorg in de stad bij het Transmuraal Platform en ondersteunen we de vorming van nieuwe ketens. De transities geven ook kansen voor eerstelijnszorgverleners om zich sterker en slimmer te organiseren. Voor huisartsenorganisaties is daarnaast sprake van een nieuwe bekostigingsstructuur, waarin ruimte is voor innovatie. Samen kunnen deze veranderingen een positieve impuls geven aan een sterkere eerste lijn. Gezien het langzaam uitdijende werkveld zullen we keuzes moeten maken en nog meer samenwerking moeten zoeken. We willen graag een dappere ROS zijn die samenwerkt met dappere zorgverleners en een dappere zorgverzekeraar. 1ste Lijn Amsterdam wil komend jaar inzetten op échte innovatie. Pien van Langen directeur/bestuurder Jaarplan 2015 Pagina 4 van 40 1ste Lijn Amsterdam

5 Over 1ste Lijn Amsterdam Dit is 1ste Lijn Amsterdam 1ste Lijn Amsterdam staat midden in de eerste lijn in Amsterdam. Wij werken aan het verbeteren van de organisatie van een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in de stad, met als doel goede zorg voor alle Amsterdammers. Onder goede zorg verstaan wij: deskundig, dicht bij huis, efficiënt en doelmatig, in een prettige en veilige omgeving, waarin de patiënt serieus wordt genomen. 1ste Lijn Amsterdam verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn ten behoeve van samenhangende zorg in de buurt, dat is onze missie. Door goede organisatie, door verbinding van initiatieven en samenwerking tussen partijen ontstaat steeds meer samenhang. We investeren daarom ook in de zogenaamde transities van AWBZ, Wmo, ZVW, de Jeugdwet en de wet Publieke Gezondheid. Onze organisatie heeft zich ontwikkeld tot het advies- en kenniscentrum van de eerste lijn in Amsterdam. Wij kennen de zorgverleners en het veld, de gemeente, het sociale domein maar ook de tweede lijn. Dat veld is meer dan ooit aan het veranderen en dat heeft consequenties voor de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden waarin zij opereren. Alleen al de transitie van de AWBZ naar de gemeente en de ZVW betekent een enorme verschuiving naar zorg in de wijk. 1ste Lijn Amsterdam ondersteunt al die veranderingen en is een stevige partij is het concreet maken van de plannen die er zijn. Onze missie is verbinden, verbeteren, versterken Wij staan voor een sterke, geïntegreerde eerste lijn in Amsterdam. Een goede en goed georganiseerde zorg in de wijken draagt bij aan zelfredzaamheid van bewoners en aan beheersing van kosten. Wat de eisen zijn die worden gesteld aan goede zorg en aan goed georganiseerde zorg, wordt bepaald door de zorgverleners zelf en door de ontwikkelingen in het veld en ook hoe langer hoe meer door de patiënten zelf. Wij verbinden partijen met elkaar, bijvoorbeeld zorg en welzijn om de sociale (wijk)kaart inzichtelijk te maken zodat bewoners de juiste hulp krijgen. Wij ondersteunen zorgverleners om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld de werkgroepen van de Huisartsenkring Amsterdam die de zorg voor chronisch zieken willen optimaliseren. En we dragen bij aan het versterken van de eerste lijn bijvoorbeeld door beroepsgroepen te ondersteunen bij het professionaliseren van hun organisatiegraad. Jaarplan 2015 Pagina 5 van 40 1ste Lijn Amsterdam

6 Onze opdrachtgevers 1ste Lijn Amsterdam is een onafhankelijke organisatie. Wij hebben geen eigen agenda, maar voeren opdrachten uit van zowel zorgverleners uit de eerste lijn zelf als van organisaties die iets van de eerste lijn willen, mits passend bij onze missie. Achmea is onze grootste opdrachtgever en soms ook samenwerkingspartner. Over de besteding van het zogenaamde ROS-budget worden jaarlijks afspraken gemaakt en verantwoording afgelegd. Deze afspraken zijn beschreven in dit jaarplan. Het bedrag wordt bepaald door het aantal inwoners in het werkgebied van 1ste Lijn Amsterdam. Het ROS-budget wordt besteed aan activiteiten die behoren tot onze basistaken gekoppeld aan de zorgverleners die vallen onder de beleidsregel. Een andere grote opdrachtgever is het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF). Hiervoor voert 1ste Lijn Amsterdam de projectleiding uit, biedt secretariële ondersteuning aan bestuur en klankbordgroep, doet de administratieve organisatie en voert diverse projecten uit. Steeds meer krijgen we betaalde opdrachten van de gemeente Amsterdam en de afzonderlijke stadsdelen, de Huisartsenkring Amsterdam (HKA), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en van zorgverleners zelf. De programmalijnen Door het ROS-netwerk zijn vier programmalijnen benoemd, die de rode draad van ons werk vormen. De activiteiten en projecten binnen de vier programmalijnen kunnen alleen goed worden uitgevoerd met een efficiënte bedrijfsvoering. We investeren in 2015 in goede communicatiemiddelen, een efficiënte interne bedrijfsvoering en scholing van alle medewerkers. Voorkomen van Zorg Preventie draagt bij aan gezondheid en zelfredzaamheid. Daarom ondersteunen wij het Pact Gezond Gewicht en de ontwikkeling van leefstijlnetwerken, waarin verschillende eerstelijnsdisciplines samenwerken met aanbieders van sport en bewegen. Zelfredzaamheid of zelfmanagement vraagt van zorgverleners een andere houding en werkwijze. Die willen we zo veel mogelijk bevorderen. Dit vraagt een brede aanpak: de aanpak vanuit de menselijke en maatschappelijke mogelijkheden. Jaarplan 2015 Pagina 6 van 40 1ste Lijn Amsterdam

7 Pas dan kan er een echte verschuiving plaatsvinden van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij 1. Daarom zijn wij blij met het tweede convenant tussen de gemeente Amsterdam en Achmea 2. Zorg op de agenda De benodigde keuzes en ontwikkelingen kunnen alleen goed gemaakt en uitgevoerd worden als alle partijen in dezelfde richting samenwerken. Communicatie is dus van wezenlijk belang. 1ste Lijn Amsterdam zit aan tafel bij veel organisaties, zowel op stedelijk als landelijk niveau. Andersom betrekken we de visie van zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en stakeholders bij de totstandkoming van de regionale zorgagenda. Ook zorgen we dat het Nascholingsbureau voldoende actueel aanbod heeft voor alle disciplines. Zorg in de buurt Goede, samenhangende zorg in de buurt, dicht bij de bewoners en passend bij hun behoefte. Dat is wat we bij al onze plannen voor ogen hebben. Daarom ondersteunen we de verbetering van praktijkorganisaties en van zorggroepen. Daarnaast dragen we bij aan de uitvoering van gemeentelijke convenanten en het opzetten van de wijkzorgteams. Tot slot zal 2015 in het teken staan van de cultuuromslag bij de professional: van zorgen voor naar zorgen dat. Zorg op de juiste plek In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. Onder dit motto onderzoeken en ondersteunen we projecten die substitutie tot doel hebben. Bijvoorbeeld voorkomen van onnodige ziekenhuiszorg en het inzichtelijk maken van de daarmee samenhangende besparingen. Daarnaast verbinden van partijen ten behoeve van de verschuiving van zorg van tweede naar eerste lijn. En tot slot organiseren van trekkracht vanuit de eerste lijn. 1 Johan Polder, Sjoerd Kooiker en Fons van der Lucht. De gezondheidsepidemie Waarom wij gezonder én zieker worden. (ISBN ). Reed Business, Amsterdam, Jaarplan 2015 Pagina 7 van 40 1ste Lijn Amsterdam

8 Jaarplan 2015 Pagina 8 van 40 1ste Lijn Amsterdam

9 A. Voorkomen van zorg A.1 Zelfmanagement context Zelfmanagement is een containerbegrip, waaronder eigen regie en zelfredzaamheid worden verstaan. In de Wijkzorg wordt gewerkt met de zelfredzaamheidsmatrix en het ondersteuningsplan. Zorgverleners zijn niet gestructureerd bezig met het bevorderen van zelfmanagement. A.1 Zelfmanagement resultaat Ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement worden gevolgd. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om zorggroepen te ondersteunen bij het toepassen van zelfmanagement bij chronisch zieken. Eind 2015 zijn er vijf voorbeelden van zelfmanagement via onze communicatiekanalen onder de aandacht gebracht en zijn er drie showcases gemaakt. Eén van die showcases is verder uitgewerkt en uitgevoerd. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden van e-health toepassingen. Ook wordt met de stakeholders gezocht naar kansen op het gebied van zelfmanagement en e-health. Het Nascholingsbureau biedt in 2015 een cyclus van scholingen aan over: Online Praktijkplan Social Media start Praktijkwebsite opzetten Social Media gevorderd Jaarplan 2015 Pagina 9 van 40 1ste Lijn Amsterdam

10 A.2 Leefstijl context De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht geeft prioriteit aan de integrale aanpak voor kinderen van 0-12 jaar met overgewicht en obesitas en aan kinderen met morbide obesitas. In het Pact Gezond Gewicht hebben de gemeente Amsterdam, Achmea, en ruim twintig organisaties op het gebied van welzijn, zorg, civil society en sport de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen voor ondersteuning en zorg voor te zware kinderen naar de Amsterdamse context vertaald. De aanpak concentreert zich in de focusgebieden Kolenkit, Slotermeer, Waterlandpleinbuurt, Indische Buurt en Bullewijk/Bijlmer-Centrum. 1ste Lijn Amsterdam participeert in het ZonMw-onderzoek Ontwikkeling stedelijke netwerkstructuur Amsterdam. Het onderzoek richt zich op de leefstijlnetwerken en de wijze waarop lokale en stedelijke verbinding plaats vindt. Het doel is een samenhangend aanbod van hoge kwaliteit, met een hoog bereik onder de beoogde doelgroep. Daarbij draagt het aanbod bij een duurzame gezonde leefstijl bij deelnemers door de instroom en doorstroom beter te laten verlopen. In de toekomst verschuift de aandacht van zorg meer richting een preventieve aanpak voor een gezonde en actieve leefstijl. Een meer integrale en minder themagerichte aanpak vraagt om structurele samenwerking tussen de zorgaanbieders en sport- en beweegaanbieders in de wijk, wijkzorgteams en de leefstijlnetwerken, tussen mensen die met kwetsbare bewoners in contact komen (Samen Doen, DWI) en de welzijnsaanbieders. Daarnaast dient voor kwetsbare bewoners de toeleiding naar passend beweegaanbod zo soepel mogelijk te verlopen. De stip op de horizon is dat in 2017 in heel Amsterdam een integrale aanpak binnen de leefstijlnetwerken is gerealiseerd. Dit wordt gedaan door te onderzoeken of de schakelfunctie (buurtsportcoach) ingebed kan worden in de structuur. Hierbij ontstaat er een koppeling tussen het leefstijlnetwerk en de netwerken zoals het wijkteam, Samen Doen en Om het Kind. Jaarplan 2015 Pagina 10 van 40 1ste Lijn Amsterdam

11 A.2 Leefstijl resultaat In de focusgebieden van het Pact wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling en de inbedding van de keten. Dit gebeurt zowel op samenwerking als op het aanbod binnen de keten. Dit leidt tot meer ketenzorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en een toename van kinderen die passend aanbod ontvangen. Eind 2015 functioneert deze keten in alle vijf focusgebieden en is de eerste lijn voldoende betrokken. De ambitie is dat de Amsterdamse jeugd in 2033 tenminste op het dan gemiddelde nationale gewicht van de jeugd is. 1ste Lijn Amsterdam draagt op stedelijk niveau bij aan deze samenwerking door het verbinden van de ketenpartners (bijvoorbeeld huisartsen, kinderartsen en jeugdgezondheidzorg). De inhoudelijke expertise wordt ingezet om bijdrage te leveren aan de criteria voor het aanbod en de verdere ontwikkeling van het aanbod. In het focusgebied Waterlandpleinbuurt heeft 1ste Lijn Amsterdam de rol van implementatiemanager en draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding en voor procesbegeleiding. Door onderlinge afstemming en advisering worden de gezamenlijk vastgestelde doelen bereikt. Dit alles vindt plaats in afstemming met de gemeente Amsterdam en Achmea. In de andere focusgebieden wordt 1ste Lijn Amsterdam ingezet om de eerste lijn te betrekken bij de ontwikkelingen. Het ZonMw-onderzoek richt zich op de leefstijlnetwerken Noord, Nieuw-West en Zuidoost. De bevindingen worden gedeeld met alle leefstijlnetwerken via het stedelijk platform. De beleidsmatige verbinding vindt plaats in de regiegroep waarin stedelijke partnerts participeren (bijvoorbeeld GGD en DMO). Voortschrijdend inzicht leert de netwerken om (nog) meer in te gaan zetten op volwassenen die een voorbeeld voor hun kinderen moeten zijn. Daarnaast zal gekeken worden op welke manier de leefstijlnetwerken meer ingezet kunnen worden op de participatie van kwetsbare doelgroepen. Jaarplan 2015 Pagina 11 van 40 1ste Lijn Amsterdam

12 A.3 ICT in de zorg context Bij samenwerken in de eerstelijnszorg speelt gegevensuitwisseling een belangrijke rol. Voor die gegevensuitwisseling is een infrastructuur nodig met de bijbehorende standaarden. Met andere (zorg)organisaties wordt samengewerkt om tot een gemeenschappelijke infrastructuur en standaarden te komen en die te gebruiken bij de veilige uitwisseling van (medische) patiëntgegevens. De komende jaren wordt daarbij nadrukkelijk aansluiting gezocht met de infrastructuur van andere sectoren (VVT) en partijen (gemeente) om gegevensuitwisseling bij de transities (met inachtneming van de privacy van de patiënt/cliënt) mogelijk te maken. A.3 ICT in de zorg resultaat Met de deelnemers van het recent opgerichte platform ICT en eerstelijnszorg wordt onderzocht hoe papieren verwijzingen en rapportages vervangen kunnen worden door elektronische berichten (Edifact of secure ). Eind 2015 zijn er vier concrete informatiestromen te digitaliseren. Voor digitaal verwijzen in de eerste lijn moet in 2015 duidelijk worden of Zorgdomein een oplossing kan bieden. Samen met de SIGRA, EZDA en Cliëntenbelang Amsterdam wordt in expertsessies van de gemeente nagedacht over de opzet en invulling van een Amsterdams Digitaal Platform voor de burger. Bij initiatieven van Cordaan en Evean wordt onze expertise ingezet bij potentiële ZonMw-projecten als De Zorg ontzorgt met ICT (opschaling van innovatieve ICT-oplossingen die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen). De rol van 1ste Lijn Amsterdam is hierin informant en luis in de pels. Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om tijdens de dienst op de huisartsenpost zowel WDH (Waarneem Dossier Huisartsen) als EMD (Elektronisch Medicatie Dossier) in te zien. Deze dossiers moeten dan wel door de huisarts of de apotheek zijn aangemeld bij het LSP (Landelijk Schakelpunt). De externe dossiers worden door de triagist (onder mandaat van een arts) opgevraagd zodat ze bij het afhandelen van het consult beschikbaar zijn. Gebruik van WDH en EMD wordt in 2015 verder gemonitord en geëvalueerd. Integratie van de informatie uit WDH en EMD zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Jaarplan 2015 Pagina 12 van 40 1ste Lijn Amsterdam

13 Daarnaast zal in 2015 samen met de HKA een regionale oplossing voor het opvragen van huisartsdossiers onderzocht worden. Beoogd einddoel in 2016 is daarbij een hybride opzet om zoveel mogelijk huisartsdossiers voor inzage op de post beschikbaar te krijgen. Huisartsdossier wordt daarbij hetzij via het LSP, hetzij via de regionale infrastructuur opgevraagd en het EMD via het LSP. Jaarplan 2015 Pagina 13 van 40 1ste Lijn Amsterdam

14 B. Zorg op de agenda B.1 Communicatie context Naast de persoonlijke contacten binnen onze netwerken, informeren wij onze doelgroepen en samenwerkingsrelaties via de nieuwsbrief. Daarnaast is de vernieuwde website een belangrijk communicatiemiddel. Op de website wordt naast informatie vanuit 1ste Lijn Amsterdam ook informatie gepubliceerd aangeleverd door derden. Tevens wordt de jaarkrant waarin wordt weergegeven wat 1ste Lijn Amsterdam in 2014 heeft bijgedragen aan een sterke, geïntegreerde eerste lijn in Amsterdam uitgebracht. Op wijk-, stadsdeel- en stedelijk niveau organiseren we veel bijeenkomsten. De jaarconferentie voor de gehele eerste lijn trekt meestal rond de 200 deelnemers uit alle beroepsgroepen. Voor 2015 is het thema: De maatschappij en de praktijk. De maatschappij verandert, de patiënt verandert en de zorgverlener verandert mee. Hoe zorgen we ervoor dat het werken in de (eerstelijns)zorg leuk blijft? B.1 Communicatie resultaat Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief opgesteld en verstuurd (ca geadresseerden). Er is een up to date website, waarop actuele informatie over de belangrijkste thema s in de eerste lijn zijn te vinden. De jaarkrant, met een oplage van 3.500, is omstreeks juni 2015 verstuurd. In maart/april 2015 vindt de jaarconferentie plaats voor de gehele eerste lijn. Het aantal bezoekers is minimaal 160. Verder bieden wij regelmatig colleges en/of voordrachten aan over organisatie van en ontwikkelingen in de eerste lijn: op verzoek of wanneer we zelf kansen zien. Jaarplan 2015 Pagina 14 van 40 1ste Lijn Amsterdam

15 B.2 Accountmanagent context 1ste Lijn Amsterdam staat midden in het veld van de zorg in Amsterdam en heeft dagelijks contact met eerstelijnszorgverleners. De eerstelijnszorg heeft een toenemende binding met de sectoren welzijn, wonen en werk van de gemeente en daarnaast met de AWBZ, zoals de GGZ-instellingen en de verpleeg- en verzorgingsinstellingen. De regionetwerker brengt die verbanden in kaart en onderzoekt samen met de betrokken organisaties welke initiatieven vanuit 1ste Lijn Amsterdam ondersteund kunnen worden. De huisartsenzorg staat hierbij centraal en is daarom een belangrijke gesprekspartner. In 2015 staan de transities centraal. De transitie van de Jeugdzorg en de overheveling van AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo zullen invloed hebben op de eerstelijnszorg in alle wijken van Amsterdam. Vanaf 2015 behoren ook de wijkverpleegkundigen tot de beleidsregel 3. Waar de huisarts de poortwachter is voor de cure, is de wijkverpleegkundige de poortwachter voor de care. De wijkverpleegkundige is de verbindingsofficier met een holistische blik die de verschillende domeinen met elkaar kan verbinden: het medisch en het sociaal domein. B.2 Accountmanagent resultaat Adviseurs zijn goed geïnformeerd over ontwikkelingen en trends binnen de eerstelijnsberoepsgroepen en delen deze informatie met andere disciplines. Er vindt minimaal vier keer per jaar overleg plaats met vertegenwoordiging van de beroepsgroepen over actuele onderwerpen, ontwikkelingen binnen de eventuele werkgroepen en formuleren/afstemming van activiteiten. De eerstelijnszorgverleners worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Ze worden ook uitgenodigd om mee te doen met nieuwe projecten en initiatieven. Als eerstelijnszorgverleners zelf initiatieven hebben dient 1ste Lijn Amsterdam als vraagbaak. 3 Is nog niet definitief Jaarplan 2015 Pagina 15 van 40 1ste Lijn Amsterdam

16 Huisartsenzorg De RHO's (regionaal huisartsenoverleg) in de verschillende gebieden komen tussen de vier en zes keer per jaar bij elkaar. Aansluitend vindt de helft van de tijd een huisartsen/ziekenhuisoverleg plaats. 1ste Lijn Amsterdam informeert de huisartsen over relevante ontwikkelingen in de wijk, huisartsen informeren elkaar over relevante ontwikkelingen in hun huisartsengroep. Waar gewenst zijn externe partners uitgenodigd. Op basis van deze wederzijdse informatie maken partijen (verdere) samenwerkingsafspraken. Substitutie van de tweede naar de eerste lijn én van de eerste naar de nulde lijn zijn twee van de belangrijkste ontwikkelingen voor de huisartsenpraktijken in Andere relevante ontwikkelingen zijn het wijkgerichte werken en geïntegreerde eerstelijnszorg. De vorming van de 22 wijkteams (aangejaagd door de transities) zijn voor de verschuiving van eerste naar nulde lijn essentieel en verdienen prioriteit in De verschuiving vanuit de langdurige zorg en de GGZ richting de huisartsenpraktijk vraagt om meer afstemming in de wijk met andere, nieuwe partners en vraagt om een versterking binnen de eerste lijn, binnen de huisartsenpraktijk. Aangaande de drie bestaande ketens voor de chronische zorg (DM, COPD, CVRM) staan we voor de opgave om de transmurale afspraken tussen eerste en tweede lijn nog beter te implementeren en te borgen. Met een zorgvuldige uitvoering van de transmurale afspraken door álle huisartsen en álle betrokken medisch specialisten is substitutie van zorg mogelijk. Het Transmuraal Platform voor de regio s rondom het BovenIJ ziekenhuis, OLVG en Sint Lucas Andres Ziekenhuis, dat in 2014 is opgericht, zal voor de ketens DM en CVRM de naleving en borging van de transmurale samenwerking ter hand nemen. Het is van belang dat afstemming van de activiteiten van het Transmuraal Platform plaatsvindt met de huisartsen, zorggroepen in de regio van, en met de andere ziekenhuizen: Slotervaartziekenhuis, VUmc en AMC. Fysiotherapeutische zorg Voor fysiotherapeuten ligt de focus op netwerkontwikkeling en de (stedelijke) organisatie hiervan. Er worden afspraken gemaakt rondom specifieke doelgroepen en netwerken met huisartsorganisaties. 1ste Lijn Amsterdam begeleidt deze netwerkontwikkeling. Dit leidt tot meer geïntegreerde samenwerking en meer wijkgerichte zorg. Verder zal de uitdaging worden om een uniform aanspreekpunt te creëren met als doel beter aanspreekbaar en vindbaar te zijn voor andere disciplines en organisaties zoals Achmea en gemeente Amsterdam. Jaarplan 2015 Pagina 16 van 40 1ste Lijn Amsterdam

17 Paramedische zorg In 2015 zullen oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten hun monodisciplinair samenwerkingsverband verder professionaliseren met als doel beter aanspreekbaar en vindbaar te zijn voor andere disciplines en organisaties zoals Achmea en gemeente Amsterdam. Verder zien paramedici een duidelijke rol voor zichzelf in de transities. Zij zien zichzelf als dé professional voor ondersteuning van de kwetsbare groepen in de thuissituatie. 1ste Lijn Amsterdam zal de innovaties die de paramedi voor zich ziet in de transities begeleiden en ondersteunen. Geboortezorg Ontwikkelingen in de geboortezorg gaan in de richting van ketenvorming, integrale samenwerking en substitutie van zorg. In drie van de vijf Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV s) zijn de kansen groot op een forse stap naar meer integratie en substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. Eind 2015 is in drie regio s een intentieverklaring getekend en is er een plan van aanpak om te komen naar optimale integratie van zorg. Wijkverpleegkundige zorg Het platform wijkverpleegkundige zorg komt structureel bij elkaar, de deelnemers aan het platform bepalen de thema s die met elkaar besproken worden. Daarnaast zal de nadruk liggen op de afstemming van de samenwerking tussen wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner (ouderen) en innovaties in de samenwerking (oriëntatie op kansen segment 3). Adviseurs van 1ste Lijn Amsterdam hebben meer zicht op welke wijkverpleegkundigen in hun regio werkzaam zijn en enthousiasmeren wijkverpleegkundigen samen met de kwartiermakers van de gemeente om samen te werken in de wijkzorggebieden. Wijkgerichte samenwerking binnen de driehoek huisartsenzorg, wijkverpleging en welzijn vormt steeds meer de basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit leidt tot integraal werken, adequate toeleiding en ondersteuning op maat binnen deze driehoek. De gemeente in samenwerking met de GGD zal meten wat de zorguitkomsten zijn. Dit wordt nauwkeurig gevolgd door 1ste Lijn Amsterdam Jaarplan 2015 Pagina 17 van 40 1ste Lijn Amsterdam

18 Farmaceutische zorg Het is belangrijk dat de rol van de openbare apothekers wordt meegenomen in alle wijkontwikkelingen. Goede samenwerking tussen huisarts, apotheek en wijkverpleegkundige is essentieel voor goede zorg en patiëntveiligheid. De rol die 1ste Lijn Amsterdam bij die samenwerking kan spelen zal nog duidelijker in beeld gebracht moeten worden bij alle partijen. Aandachtspunt is daarbij het integraal denken, vooral in de aanvangsfase van nieuwe initiatieven. In 2015 zullen we bij minimaal tien FTO s bekijken of zij een natuurlijk aanknopingspunt zijn voor het implementeren van (stedelijke) samenwerkingsafspraken in de wijk. Patiëntenzorg Met het account patiënt wordt bewaakt dat het patiënten perspectief in alle activiteiten waarbij 1ste Lijn Amsterdam betrokken is terug komt. Bij vijf projecten worden actief patiënten(vertegenwoordigers) betrokken bij projecten en activiteiten in de eerste lijn. Er is een goede samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam. In 2015 wordt bij nog eens vijf projecten het patiëntenperspectief ingebracht. Jaarplan 2015 Pagina 18 van 40 1ste Lijn Amsterdam

19 B.3 Landelijk ROS-netwerk context Het landelijk ROS-netwerk zet zich in op centrale thema s. Voor zijn dat: Landelijk zorgakkoord Wijkgericht werken Geïntegreerde gebiedsanalyse (Coöperatieve Basiszorg in de Buurt, CBB) Met deze organisatie zetten meerdere ROS en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op samenhangende zorg. Substitutie Zorgthema s: Ouderenzorg en GGZ 1ste Lijn Amsterdam is de trekker van het zorgthema ouderenzorg. Overig: btw-vrijstelling ROS en en wijkverpleging Ook zijn er verschillende landelijke ROS-adviseursnetwerken waarin kennis en kunde wordt gedeeld op thema, zoals: ouderenzorg, basis-ggz, ouder- en kindzorg, verloskunde, voorkomen van zorg en GEZ. Tot slot is er nog het Achmea ROS-directeuren-netwerk, daarin wordt actief met de zeven Achmea ROS en en Achmea opgetrokken waarbij gewerkt wordt aan een gezamenlijke agenda. 5%: Gezamenlijke aanpak van de zorgverzekeraars en het landelijke ROS-netwerk Met de jaren is de wens toegenomen om kennisdeling, kennisontwikkeling en innovatie meer in samenhang met alle ROS en en alle zorgverzekeraars te doen. In april 2014 is daarom een drietal met elkaar op te pakken innovatiethema s benoemd: Substitutie Wijkgericht werken Zelfmanagement In het document Notitie ondersteuningsgelden: de spelregels is vastgelegd dat zorgverzekeraars en ROS en gezamenlijk werken aan een landelijk deel, dat vervolgens door de ROS en wordt vertaald in een offerte, waarin een voorstel wordt gedaan voor een ontwikkelprogramma op thema met bijbehorende begroting. Jaarplan 2015 Pagina 19 van 40 1ste Lijn Amsterdam

20 De vier fasen van de innovatie die uitgewerkt worden zijn: B.3 Landelijk ROS-netwerk resultaat Landelijk ROS-netwerk ouderenzorg Landelijke stakeholders een gezicht én aanspreekpunt geven voor de ROS en; met als doel de eerste lijn te versterken Landelijk stakeholders kennis én inzicht geven over de best practices uit de regio die te maken hebben met samenhangende zinnige en zuinige zorg in de regio; met als doel versnellen. Samenwerken aan relevante landelijke beleidsontwikkelingen, waarin de inzet van de ROS en als regionale partner voor samenhangende zinnige en zuinige zorg in de buurt is geborgd. Gezamenlijke aanpak van de zorgverzekeraars en het landelijke ROS netwerk Voor fase 1 het onderzoek is er door de werkgroep in brede zin naar de drie gezamenlijk gekozen thema s gekeken en gefilterd op een aanpak. Daarna wordt bepaald wat er gaat gebeuren, daar kan op dit moment van het opstellen van dit jaarplan nog niets over geschreven worden. Jaarplan 2015 Pagina 20 van 40 1ste Lijn Amsterdam

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 5 3 Financieel kader 8 2 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Datum: 25 november 2014 Locatie: t klooster Rotterdam Thema: Wijkgericht werken Georganiseerd door: Annelies de Vries en Margreet Meijer (ZorgImpuls) Aanwezigen De wijkbijeenkomst

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

1. De eerste lijn in Amsterdam 3 1.1 Anno 2020 3 1.2 Anno 2016 4. 2. De huidige situatie: de eerstelijnszorg in Amsterdam 5

1. De eerste lijn in Amsterdam 3 1.1 Anno 2020 3 1.2 Anno 2016 4. 2. De huidige situatie: de eerstelijnszorg in Amsterdam 5 Jaarplan 2016 Inhoud 1. De eerste lijn in Amsterdam 3 1.1 Anno 2020 3 1.2 Anno 2016 4 2. De huidige situatie: de eerstelijnszorg in Amsterdam 5 3. De rol van 1ste Lijn Amsterdam 6 4. Thema s 7 4.1 Werkwijzen

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 JAARPLAN 2015 Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 Naar een nieuwe werkelijkheid in de (eerstelijns)zorg Het streven is een goede en betaalbare zorg, dichtbij mensen. ROS

Nadere informatie

Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015

Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015 Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015 Bron: ZONH-jaarplan 2015 Basisactiviteiten Noord-Holland Noord Inleiding In dit hoofdstuk vindt u een overzicht

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen Factsheet Afhankelijkheden Trekker: gemeente Groningen Menzis en gemeenten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om afwentelrisico s te voorkomen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten. 9 maart 2015 KICK-OFF

Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten. 9 maart 2015 KICK-OFF Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten 9 maart 2015 KICK-OFF Programma 16.10 16.25 17.00 17.30 18.15 18.35 18.45 19.30 20.00 Introductie TOAD Discussie in groepen TOAD en NVD: ja of nee Pauze Toolkit

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Rapport thematoezicht Gezonde Zorg: samenwerking tussen eerstelijnscentrum, de GGD en de thuiszorginstelling op het gebied van leefstijlondersteuning Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Amsterdam, september

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010

ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010 ROS-netwerk Benchmark Klantenraadpleging 2010 Voorwoord De Regionale Ondersteunings Structuren (ROS en) hebben een belangrijke rol in de veranderingen die de eerstelijnszorg doormaakt. De ROS en zijn er

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Samenwerken in een nieuwe context

Samenwerken in een nieuwe context Samenwerken in een nieuwe context ZorgImpuls Jaarplan 2015 1 Inhoudsopgave Samenwerken in een nieuwe context... 1 Inleiding... 3 A Zorg in de buurt... 4 Gebiedsanalyses en -aanpak per regio... 4 Stimuleren

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART

BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART BEELDVERSLAG STEDELIJKE WERKGROEP 23 MAART De tweede stedelijke werkgroep op donderdag 23 maart had een vol programma met veel informatie, o.a. over de nulmeting, identificeren, MDO en structurele financiering

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg 21 mei 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan

Najaar 2012. Voorbeeldrapportage Wijkscan Najaar 2012 Voorbeeldrapportage Wijkscan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebiedsindeling... 4 2. Demografie... 5 2.1 Jeugd: 0 tot 14-jarigen... 6 2.2 Ouderen: 65-plussers... 6 2.3 Sociaal economische

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie