Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7"

Transcriptie

1 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013

2

3 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Werkgebieden Samenwerking 9 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Raad van bestuur en management Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesorganen Cliëntenraad Ondernemingsraad Bestuur medische staf Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Jaarplan ICT Samenwerking in ziekenhuiszorg Marketing en communicatie Patiëntenervaringen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Veiligheidsmanagementsysteem Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Oké-rondes Procesoptimalisatie Kwaliteitsindicatoren Veiligheid van medewerkers Klachten Patiëntenvoorlichting Commissies Calamiteitencommissie Meldingscommissie Incidenten Patiënten Infectiecommissie Stafcommissie kwaliteit 40

4 4.9 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Van P&O naar HRM Personeelsbeleid Personele gegevens De Waterlandacademie Medewerkersonderzoek Opvang klachten van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Milieubeleid Deelnemen aan activiteiten in omgeving Regionaal Overleg Acute Zorg Voorbereiding rampen/crises 45 Bijlage 1 Overzicht medisch specialisten Waterlandziekenhuis op 31 december Bijlage 2 Publicaties medische staf Waterlandziekenhuis

5 Voorwoord Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2013 van het Waterlandziekenhuis aan. Met deze beschrijving van onze activiteiten en resultaten in het verslagjaar leggen wij maatschappelijke verantwoording af was het jaar waarin wij ons 25-jarig jubileum op een fantastische wijze hebben gevierd. Wij blikten enerzijds terug op een tijdperk waarin veel veranderde. Anderzijds keken wij vooruit naar een nieuw tijdperk. Niet een tijdperk waarin alles langzaam verandert, maar een werkelijke verandering van tijdperk. Een tijdperk met veel dynamiek, zeker waar het de gezondheidszorg betreft. Vanwege dit veranderende tijdperk hebben wij in 2013 onderzocht hoe wij, alle ontwikkelingen in ogenschouw genomen, de patiënt in ons verzorgingsgebied de beste zorg kunnen blijven bieden werd daarmee het jaar waarin de verkenning van de verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis, onder de naam WaterGast.nh, centraal stond. Ook is veel energie gestoken in het verder verbeteren, borgen en zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg. In het verslagjaar is het ziekenhuis door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) geheraccrediteerd, heeft het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg) de dialyseafdeling van Codia Waterland gecertificeerd en heeft Esperanz de landelijke Roche Oncology Award verworven. Na de invoering van de nieuwe organisatiestructuur in 2012, is in 2013 aandacht besteed aan de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de kernteams. De medisch managers en de afdelingshoofden hebben een management developmenttraject gevolgd. Daarnaast hebben gezamenlijke bijeenkomsten van medisch managers en afdelingshoofden plaatsgevonden, gericht op hun samenspel bij de aansturing van de afdeling en vakgroep. Ook de ondersteunende diensten hebben zich bezonnen op hun rol binnen de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Met hun stakeholders hebben zij zich gebogen over de vraag hoe zij het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen. Zij hebben tevens aangegeven wat zij van het primaire proces nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een reorganisatie van de afdeling P&O en een nieuwe naam (Human Resources Management) die beter past bij haar nieuwe taak. Ook de afdeling Financiën heeft aanpassingen gedaan om haar taken beter te kunnen uitvoeren. In de gehele organisatie is, in het belang van een goede zorgverlening aan de patiënt en een prettig werkklimaat, aandacht voor samenwerking nog meer centraal komen te staan. Evenals voorgaande jaren is in 2013 ook veel aandacht besteed aan zowel interne als externe communicatie, onder andere met de lancering van een nieuwe website. Financieel is de lijn van 2012 doorgezet. De kernteams zijn meer in de positie gekomen en managen vanuit de inhoud de financiële middelen en resultaten. Mede door ondersteuning van de afdeling Financiën, kon ieder kernteam een gezonde begroting opstellen. Daardoor is op ziekenhuisniveau een gezonde exploitatie gerealiseerd en wordt het eigen vermogen van het ziekenhuis in 2013 naar verwachting op het gewenste niveau gebracht. Samengevat stond 2013 in het teken van het concretiseren van de toekomstverkenning en het realiseren van een gezonde financiële uitgangspositie, zodat de patiënt in het adherentiegebied van het Waterlandziekenhuis op goede zorg kan blijven rekenen.

6 Wij zijn er trots op dat beide doelen eind 2013 zijn behaald en bedanken alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Het jaarverslag is op 3 juli 2014 vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. Vanwege branchebrede onzekerheden over de jaarrekening van ziekenhuizen is de definitieve vaststelling en publicatie van de jaarrekening uitgesteld tot december Daarom is in dit jaarverslag geen financiële paragraaf opgenomen. dr M.A. Galjee voorzitter raad van bestuur drs J. van Luyk voorzitter bestuur vereniging medische staf Purmerend, 3 juli 2014

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: Het eerste deel van het jaarverslag bestaat uit het maatschappelijk verslag: Hoofdstuk 1: uitgangspunten van de verslaggeving. Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie, een aantal kerngegevens van het Waterlandziekenhuis en de samenwerkingsverbanden. Hoofdstuk 3: de wijze van besturing (raad van bestuur en raad van toezicht), bedrijfsvoering en de verschillende medezeggenschaporganen. Hoofdstuk 4: gerealiseerde prestaties, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid en het kwaliteitsbeleid (algemeen, patiënten en medewerkers). Bijlagen: overzicht medisch specialisten en overzicht publicaties medisch specialisten. De jaarrekening en de accountantsverklaring zijn niet in deze publieksversie van het jaarverslag opgenomen en zullen in december 2014 zijn te vinden op de website Verder is DigiMV onderdeel van het jaarverslag. Het Waterlandziekenhuis heeft de digitale vragenlijsten van DigiMV ingevuld om inzicht te geven in de kernen productiegegevens in het verslagjaar. Het Waterlandziekenhuis levert de prestatie-indicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan en de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn niet in deze publieksversie van het jaarverslag opgenomen en zijn te raadplegen via de website:

8 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Waterlandziekenhuis Adres Waterlandlaan 250 Postcode 1441 RN Plaats Purmerend Telefoonnummer (0299) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Structuur Het Waterlandziekenhuis is een stichting. Het ziekenhuis wordt geleid door een raad van bestuur bestaande uit twee leden, waarop toezicht wordt gehouden door onafhankelijke leden van de raad van toezicht. Het Waterlandziekenhuis beschikt over een drielagen structuur waarbij onder de raad van bestuur zes managers (twee managers zorg, manager facilitair, manager financiën, manager human resources management (HRM) en manager concernstaf) ressorteren en daaronder 30 afdelingshoofden (22 afdelingshoofden voor de zorg en medisch ondersteunde afdelingen en acht afdelingshoofden voor de ondersteunende afdelingen). Adviesorganen Het Waterlandziekenhuis kent de volgende vier inspraak-/adviesorganen: Bestuur Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (stafbestuur). Cliëntenraad (CR). Ondernemingsraad (OR). Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad (VAR). Deze organen geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over voorgenomen besluiten en beleidszaken. Consolidaties De rapportage in dit jaarverslag vindt plaats op concernniveau. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: Waterlandziekenhuis: 100% Verloskundig Centrum Waterland: 100% 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Waterlandziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt alle basiszorg voor de patiënten in zijn verzorgingsgebied. Wij bieden zorg die in de zorgverzekering verankerd is, aangevuld met eerstelijns verloskunde (inclusief thuisbevallingen). De activitei- OR VAR Cliëntenraad Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuur Medische Staf Facilitaire Diensten Manager Zorg Manager Zorg Zorgkernteams; medisch manager en afdelingshoofd Stafdiensten: Concernstaf HRM Financiën Leden Medische Staf (MSW)

9 ten van het ziekenhuis richten zich in zeer beperkte mate op behandelingen buiten de basisverzekering. Het Waterlandziekenhuis verleent de zorg op twee locaties: in Purmerend en Volendam. Het Waterlandziekenhuis is tevens een geïntegreerde GGZ-instelling (geestelijke gezondheidszorg, inclusief forensische zorg) en is erkend in het kader van WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling zijn de AWBZ-functies (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die het ziekenhuis levert. De doelgroepen van de AWBZzorg zijn patiënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking, psychiatrische aandoening en psychosociale problemen. In het Waterlandziekenhuis zijn de volgende 27 specialismen vertegenwoordigd: 1. Algemene heelkunde (inclusief vaatchirurgie) 2. Anesthesiologie (inclusief pijnbestrijding) 3. Apotheek / Klinische farmacie 4. Cardiologie 5. Dermatologie 6. Geriatrie 7. Gynaecologie en verloskunde 8. Intensive Care 9. Interne geneeskunde 10. Kaakchirurgie (inclusief mondziekten) 11. Keel-, neus- en oorheelkunde 12. Kindergeneeskunde 13. Klinische chemie 14. Klinische pathologie 15. Klinische psychologie 16. Medische microbiologie 17. Neurochirurgie 18. Neurologie 19. Nucleaire geneeskunde 20. Oogheelkunde 21. Orthopedie 22. Pulmonologie 23. Psychiatrie 24. Radiodiagnostiek 25. Reumatologie 26. Revalidatie 27. Urologie Werkgebieden Het werkgebied van het Waterlandziekenhuis is de regio Waterland. Deze regio bestaat uit de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Wormerland en Zeevang. 2.4 Samenwerking Om een volledig spectrum aan zorg aan te bieden, kent het Waterlandziekenhuis samenwerking op het gebied van geriatrie (Slotervaartziekenhuis), reumatologie (Jan van Breemen Instituut) en kindercardiologie (VU medisch centrum). Ook op het terrein van de klinische pathologie (Symbiant B.V., Zaans Medisch Centrum), medische microbiologie (Comicro B.V., Zaans Medisch Centrum), nucleaire geneeskunde (Medisch Centrum Alkmaar), hemodialyse (Codia Waterland B.V., met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis) en oncologische zorg (Esperanz B.V., met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis) is sprake van intensieve samenwerking. Met overheid, toezichthouders en kapitaalverschaffers onderhoudt het Waterlandziekenhuis regulier contact (tenminste eenmaal per jaar), tenzij zich bijzondere trajecten aandienen zoals vernieuwing van de leenportefeuille en een nieuwe bedrijfsstructuur. Daarnaast onderhoudt het Waterlandziekenhuis op reguliere basis contact met regionale overheden (gemeenten in verzorgingsgebied Waterland), het traumacentrum AMC en GHOR-partners (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Huisartsen In 2013 zijn verschillende initiatieven ontplooid om de samenwerking met de huisartsen te optimaliseren: Op kwartaalbasis vindt overleg plaats tussen het bestuur van de huisartsencoöperatie, de raad van bestuur en het stafbestuur met specifieke aandacht voor de samenwerking rond patiëntenzorg en de samenwerking in de HAP/SEH (Huisartsenpost/Spoedeisende Hulp). Er zijn afspraken tussen de verschillende vakgroepen en vertegenwoordigers van de huisartsen gemaakt betreffende het verwijzen van patiënten. Samen met de huisartsen geeft het Waterlandziekenhuis invulling aan een zogenoemd samenscholingsprogramma en workshops.

10 Samenwerkingsverbanden Het Waterlandziekenhuis is op verschillende terreinen (formele) samenwerkingsverbanden aangegaan, waarmee periodiek overleg en evaluatie plaatsvindt: Samenwerkingspartijen Onderwerp Zorginhoudelijk Codia Waterland B.V. Samenwerking met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis op het gebied van hemodialyse. Esperanz B.V. Samenwerking met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis op het gebied van oncologische zorg. Spoedpost Waterland Samenwerking tussen de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost met één loket voor spoedzorg in de regio. 24-uurs apotheek Waterland Samenwerking met zeven openbare apothekers uit Purmerend en omgeving, waardoor patiënten en bezoekers direct na hun ziekenhuisbezoek hun geneesmiddelen mee naar huis kunnen nemen. De 24-uurs apotheek is tevens dienstapotheek. Verloskundig Centrum Waterland Samenwerkingsverband met verloskundigen uit de regio Waterland. Evean Samenwerking op diverse terreinen, waaronder Joint-Care, Rook-stop poli, het landelijke dementieprogramma en palliatieve zorg. Zorgcirkel Waterland Samenwerkingsverband voor naadloze aansluiting tussen het ziekenhuis en Zorgcirkel Waterland over de opvang van patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet in staat zijn zelfstandig thuis te wonen. NUGES (Nucleaire Geneeskunde Noord-Holland) Samenwerking tussen vijf ziekenhuizen op het terrein van nucleaire geneeskunde (PET-CT scan: positron emissie tomografie-computertomografie). Slotervaartziekenhuis Samenwerking op het gebied van de geriatrie. De geriater is parttime in dienst van het Waterlandziekenhuis en parttime in dienst van het Slotervaartziekenhuis. VU medisch centrum Samenwerking op het gebied van de kindercardiologie. Een kindercardioloog voert poliklinische spreekuren uit in het Waterlandziekenhuis. Reade Samenwerking op het gebied van de revalidatie en reumatologie. Een reumatoloog en revalidatieartsen voeren poliklinische spreekuren uit in het Waterlandziekenhuis. Comicro B.V. en Symbiant B.V. Samenwerkingsverband op het gebied van medische microbiologie en klinische pathologie. De afdelingen bevinden zich op locatie Zaans Medisch Centrum voor drie ziekenhuizen (Waterlandziekenhuis, BovenIJ en ZMC). 10

11 TraumaNet AMC GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Samenwerking op het gebied van acute zorg (ROAZ: Regionaal Overleg Acute Zorg), traumaregistratie, afstemming ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan), OTO-stimuleringsgelden (opleiden, trainen, oefenen). Voorbereiding op rampen/crises. Overig Zorgring Noord-Holland Noord (NHN) ISS Cure & Care Care4ICT VsapGZ (Vereniging van SAP Gebruikende Ziekenhuizen) Regionale Inkoop Noord-Holland (RIN) SIGRA Zorgbelang Noord-Holland Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Samenwerking met de Stichting Zorgring NHN, die als doel heeft het bevorderen en faciliteren van beveiligde elektronische communicatie door zorgverleners in de regio. Een groot deel van de facilitaire diensten is uitbesteed aan ISS Cure & Care. Shared Services Centre voor ontwikkeling en beheer van informatiesystemen, samen met Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Samenwerking op gebied van zorg-ict (bijvoorbeeld in het kader van het EPD: elektronisch patiëntendossier). Samenwerkingsverband op het gebied van inkoop tussen zes ziekenhuizen in Noord-Holland. Samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen in de regio Groot Amsterdam. Doel is bijdragen aan de samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de zorg in het werkgebied. Voorbeeld is convenant voor de omgang met politie/justitie. Samenwerking op gebied van patiëntenaangelegenheden. Deze stichting steunt projecten in het Waterlandziekenhuis die bijdragen aan de verbetering van de klantgerichtheid van de zorg, door het werven van aanvullende middelen in geld en natura. 11

12 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht De per 1 januari 2010 van kracht geworden Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt bij het handelen van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het Waterlandziekenhuis staat achter het gedachtegoed van de code en streeft een transparante werkwijze na, in continue dialoog met de stakeholders van het ziekenhuis. De werkwijze en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht en de samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van het ziekenhuis, het reglement van de raad van bestuur en het reglement van de raad van toezicht en worden uitgevoerd in lijn met de bepalingen uit de Zorgbrede Governance Code. Mevrouw drs. A.E.R. Groeneveld-van Beek RC Financieel manager, in dienst per 1 januari 2010 Mevrouw mr. S.J. Koops-Ouwerkerk secretaris raad van bestuur/manager concernstaf in dienst per 1 januari 2011 Werkwijze, besluitvorming en overleg De raad van bestuur verricht zijn werkzaamheden conform het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement van de raad van bestuur. Eenmaal per week vindt de besluitvormende vergadering van de raad van bestuur plaats in aanwezigheid van het managementteam. Eenmaal per veertien dagen overlegt de raad van bestuur in het zogenoemde bestuurlijk overleg met het bestuur van de vereniging medisch staf ter voorbereiding op de besluitvorming door de raad van bestuur Raad van bestuur en management Samenstelling raad van bestuur op 31 december 2013 De heer dr. M.A. Galjee voorzitter raad van bestuur, in dienst per 18 juni 2012 De heer drs. A.H. Hilbers lid raad van bestuur, in dienst per 1 september 2012 De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur. Het Waterlandziekenhuis past de bezoldigingsregels van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg) toe. Voorgenomen besluiten die instemming cq. advies behoeven te worden voorgelegd aan de inspraak-/ adviesorganen (OR, CR, stafbestuur en VAR). In het Groot Zorgkernen Overleg (GZO) en het afdelingshoofdenoverleg staan informatie-uitwisseling en opinievorming tussen raad van bestuur, managementteam en management van de afdelingen centraal. De raad van bestuur neemt kennis van adviezen en rapportages van diverse ziekenhuiscommissies die gebruikt worden ter voorbereiding van de besluitvorming. Samenstelling managementteam 31 december 2013 De heer drs. A.J. de Bruijne manager zorg, in dienst per 1 januari 2012 Mevrouw drs. A.Q. Lambrichs-de Bruin manager zorg, in dienst per 1 juni 2012 De heer drs. R. Eman manager facilitair, in dienst per 1 december 2011 De heer R. van Voorst MHD Manager HRM a.i., in dienst per 17 juli

13 3.1.2 Toezicht Werkwijze raad van toezicht De raad van toezicht van het Waterlandziekenhuis houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook vervult de raad van toezicht een adviesrol richting de raad van bestuur. Daarnaast treedt de raad van toezicht op als werkgever voor de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht richt zich op het uitvoeren van de toezichthoudende taken met inachtneming van de Zorgbrede Governance Code. De raad van toezicht werkt met een reglement raad van toezicht. Er zijn commissies actief, te weten de financial auditcommissie (FAC), de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid (KV). De taak van de FAC is het toezicht dat de raad uitoefent op het financiële beleid en -beheer te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten en daarover verslag te doen aan de raad van toezicht. De FAC overlegt in haar vergaderingen met de raad van bestuur en de financieel manager. De externe accountant kan hierbij aanwezig zijn. De FAC is in het verslagjaar bijeen geweest om de begroting, financiële rapportages, de jaarrekening, de managementletter van de accountant en de thema s risicomanagement en treasury te bespreken. De remuneratiecommissie (beoordeling en beloning van de raad van bestuur) heeft jaarlijks met de bestuurders een functionerings-/beoordelingsgesprek dat wordt vastgelegd en in het dossier wordt opgenomen. De commissie KV bespreekt in de breedste zin de ontwikkelingen op terrein van kwaliteit en veiligheid, mede gebaseerd op het informatieprotocol K&V dat is vastgesteld tussen raad van bestuur en raad van toezicht. De raad van toezicht bespreekt de verslagen van de vergaderingen van alle commissies in zijn vergadering. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks een overleg met de voorzitter van de raad van bestuur. Activiteiten in het verslagjaar De raad van toezicht kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen. Terugkerende agendapunten waren het zogenaamde actualiteitenoverzicht met de belangrijkste punten ten aanzien van interne bedrijfsvoering, intern- en extern beleid, HRM (human resources management), kwaliteit en veiligheid en de contacten met de belangrijkste stakeholders. Uitgebreid is gesproken over onder meer de volgende thema s: de financiële ontwikkelingen (op basis van de periodieke rapportages), de kaderbrief en het jaarplan voor 2014, de relatie raad van bestuurstafbestuur/medische staf, de ontwikkelingen rond het EPD (elektronisch patiëntendossier) en de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tijdens elke vergadering is gesproken over de voortgang van de verkenning van verdergaande samenwerking tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. De raad van toezicht heeft in het verslagjaar de jaarrekening alsmede het maatschappelijk jaarverslag ( jaardocument ) 2012 goedgekeurd, in bijzijn van de accountant. Hierbij is tevens de managementletter van de accountant besproken. Tevens heeft de raad de begroting 2014 goedgekeurd. De raad van toezicht heeft met de raad van bestuur over de belangrijkste risico s gesproken. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht een tweetal afdelingsbezoeken afgelegd en een uitgebreide rondleiding in het ziekenhuis genoten. Voorts heeft de raad van toezicht, conform het besluit van de raad hierover in 2011, tweemaal gesproken met de OR, de CR en het stafbestuur. De raad van toezicht heeft zich in deze overleggen laten informeren over de ontwikkelingen in het bedrijf en de medische staf. 13

14 Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2013 Naam Benoemd Aftredend Relevante (neven) functies Aantal bijgewoonde vergaderingen De heer mr Voorzitter pensioenfonds schilders 7 regulier J. van Walsem, Voorzitter Inclusiefgroep nv (sociale werkplaats) 1 remuneratievoorzitter Voorzitter nv Stadsherstel Harderwijk commissie Voorzitter visitatiecommissie Raeflex Voorzitter RvC woningstichting De Veste Ommen Werkzaam voor Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam Lid bestuur CAI Harderwijk De heer prof. dr Voormalig voorzitter raad van bestuur 5 regulier E.A. van Royen, Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp 2 commissie KV vicevoorzitter Emeritus hoogleraar nucleaire geneeskunde Mevrouw drs Algemeen directeur Vidomes 7 regulier C.H.M.G. van Lid raad van toezicht Thebe (VVT Breda) 2 commissie KV de Wiel MMc, lid De heer drs CFO Nudge B.V. 7 regulier A.B. Baay RA, CFO OrgaNext B.V. 5 FAC lid 1 remuneratiecommissie De heer drs Executive Vice President Internal Audit & Risk 6 regulier A.J.M. Lumens Management, Royal Dutch Shell plc. 5 FAC MSc, lid 14

15 3.2 Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus De planning- en controlcyclus (P&C) van het Waterlandziekenhuis is gebaseerd op de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Afgeleid van het meerjarenbeleidplan, wordt in mei van ieder jaar de kaderbrief voor het volgende jaar uitgebracht. In de kaderbrief zijn de voornemens uit het meerjarenbeleidplan vertaald naar doelstellingen en financieel kader voor het volgende jaar. De kaderbrief is de basis voor de afdelingshoofden om het jaarplan voor het volgende jaar op te stellen. Het jaarplan kent een vaste vorm, die ook gebruikt wordt als voortgangsrapportage. De afdelingshoofden vertalen het jaarplan in een productie- en exploitatiebegroting. Het jaarplan en de productie- en exploitatiebegroting worden in november besproken met de raad van bestuur en vervolgens door de raad van bestuur goedgekeurd. Naast het opstellen van de exploitatiebegroting dienen de afdelingshoofden voor 1 september aanvragen in voor investeringen in apparatuur, software en verbouwingen in alsmede een opleidingsplan. Op ziekenhuisniveau worden voor deze drie onderwerpen budgetten vastgesteld. Een investeringscommissie, bestaande uit specialisten en management, beoordeelt de investeringsaanvragen. De commissie adviseert de raad van bestuur over de besteding van de beschikbare investeringsgelden. De raad van bestuur besluit op basis van dit advies. De tiende werkdag na afloop van de maand is de maandrapportage beschikbaar. Hierin wordt de realisatie (productie, exploitatie en investeringen) gerapporteerd ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Tevens maakt de afdeling financiën een analyse van de verschillen. De managementrapportage wordt verspreid onder medisch hoofden, afdelingshoofden, managementteamleden, raad van bestuur en stafbestuur. Na afloop van ieder trimester vindt een voortgangsgesprek plaats van de raad van bestuur met de zorgkernteams (medisch managers en afdelingshoofden). Voor dit gesprek leveren de zorgkernteams voortgangsrapportages aan, die aansluiten bij het vastgestelde jaarplan. In de voortgangsrapportages vindt bespreking plaats van knelpunten en acties voor bijsturing. Verantwoordelijkheden De zorgkernteams hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Uitgangspunt daarbij is het leveren van betere zorg met minder middelen. De volgende onderdelen vallen onder de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering: Jaarplan inclusief voortgangsrapportage en bijsturing. Opstellen van business cases. Efficiënte en effectieve inrichting van de werkorganisatie. Tijdige, volledige en juiste registratie. ICT-voorzieningen. Adequate communicatie op de werkvloer. Bijdrage leveren aan afdelingsoverstijgend beleid. Via betalingsprotocollen en bestelbevoegdheden zijn de formele bestel- en betaalverantwoordelijkheden per functie ingeregeld. Via de afdeling Inkoop zijn geen bestellingen mogelijk boven een bestellimiet zonder handtekening van de hoger leidinggevende of uiteindelijk van de raad van bestuur. Treasurybeleid De doelstellingen van het treasurybeleid binnen het Waterlandziekenhuis komen in hoofdlijnen neer op het volgende: 1. Het zelffinancierend vermogen van de organisatie te optimaliseren door een beter inzicht en strakker beheer van de liquiditeit en een beheersing van de ontwikkeling van het werkkapitaal. 2. De toegang tot de geld- en kapitaalmarkt op korte en langere termijn te waarborgen door een zorgvuldige groei van de verschillende componenten binnen de balans. 3. Het resultaat en het vermogen te beschermen tegen financiële risico s. Liquiditeitsbeheer Het Waterlandziekenhuis hanteert een vermogensstructuur waarbij de vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen en de vlottende activa met kort vreemd vermogen. 15

16 Het lang vreemd vermogen is volledig geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor zijn de vaste activa bezwaard met het recht van hypotheek. Hiertegenover staat dat het ziekenhuis tegen gunstige rentecondities lang vreemd vermogen kan aantrekken op de kapitaalmarkt. Het beheren van het werkkapitaal geschiedt door middel van het toepassen van cashmanagement, debiteuren- en crediteurenbeheer. Door het toepassen van deze instrumenten is het Waterlandziekenhuis ervan verzekerd dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden geschiedt en dat rente en kredietrisico s afgedekt zijn. Cash management Periodiek wordt een cashflow prognose opgesteld en beoordeeld. Door het opstellen van een prognose heeft het ziekenhuis goed inzicht in de toekomstige inkomsten en uitgaven. Over de cashbehoefte wordt geadviseerd aan de raad van bestuur, waarbij deze prognose als basis wordt gehanteerd. Het streven is om zo min mogelijk gebruik te maken van de door de huisbankier beschikbaar gestelde kredietfaciliteit. Debiteurenbeheer Het debiteurenbeheer is gericht op het terugdringen van de betaaltermijn door het verminderen van fouten in de facturatie, het snel corrigeren van foutieve nota s en het actief innen van openstaande vorderingen. Crediteurenbeheer Het crediteurenbeheer is gericht op het verkorten van de omloopsnelheid van de crediteurenfacturen in het ziekenhuis zodat een maximale match gemaakt kan worden tussen ontvangsten en geplande uitgaven. Betalingscondities zoals overeengekomen met leveranciers worden gerespecteerd. Het streven is echter een minimale crediteurentermijn te realiseren van 30 dagen. 3.3 Medezeggenschap en adviesorganen Cliëntenraad Algemeen De cliëntenraad (CR) is de onafhankelijke vertegenwoordiger van (familie van) de patiënten die zorg ontvangen in het Waterlandziekenhuis. De CR bestaat uit vijf leden en het secretariaat. De leden zijn niet alleen gekozen op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg. Zij brengen ook kennis en ervaring in van buiten de zorg. De CR onderhoudt contacten met individuele patiënten, patiëntenorganisaties, belangenverenigingen en maatschappelijke (zorg)organisaties. Samenstelling De CR was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: De heer ing. H. van Seventer, voorzitter Mevrouw A. Stolk, secretaris De heer ing. R. Rozenga, lid Mevrouw dr. A.M. Renkema, lid De heer K. Vos, lid Mevrouw F.E. Kopinsky, lid Doel De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, cliënten en familieleden. De kwaliteit van de zorg van het Waterlandziekenhuis wordt in samenspraak met de CR bewaakt en bevorderd, gezien vanuit de belangen van de cliënt/ patiënt. De CR is daarom actief betrokken bij het beleid van het ziekenhuis en denkt in alle geledingen van de organisatie mee. Ook adviseert de CR over ingrijpende wijzigingen, brengt op eigen initiatief advies uit ter bevordering en verbetering van de patiënten belangen en neemt deel aan overleggen en activiteiten binnen het Waterlandziekenhuis. De CR is lid van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). De CR is geen lid van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), maar kan hierop wel een beroep doen. 16

17 Activiteiten, overleggen en informatievoorziening Periodiek overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Periodiek overleg met de VAR, de OR en het stafbestuur. Algemene en financiële informatie. Beleidsontwikkelingen en middellange termijnplanningen. Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek. Periodieke rapportage van het facilitair management. LSR-bijeenkomsten. Kwaliteit en veiligheid binnen het ziekenhuis. De activiteiten van het Patiënten Servicepunt. Dossier orthopedisch chirurg De Bruin. Samenwerking met de huisartsen in de regio. Periodieke overleggen met klachten(functionaris), management en klachtencommissie. Informatiebijeenkomsten Zorgbelang Noord- Holland. Klankbordbijeenkomsten vanuit regionale cliënten-/patiëntenbelangenverenigingen. Ontwikkelingen verkenning samenwerking Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis. Nieuwe website van het Waterlandziekenhuis Ondernemingsraad Missie, visie en kernwaarden De ondernemingsraad (OR) staat voor de realisatie van een gezonde organisatie waarin medewerkerloyaliteit en patiëntenloyaliteit het toekomstperspectief van de organisatie waarborgen. Daarbij wordt de OR zowel door medewerkers als bestuur gezien als een betrouwbare, gelijkwaardige en integere partner, die waarde toevoegt aan het strategisch besluitvormingsproces. De OR gaat daarbij met lef de confrontatie aan wanneer de situatie daar om vraagt. De OR heeft als kernwaarden: open proactief leergierig laagdrempelig verantwoordelijk enthousiast humor en plezier Doelstelling en ambities De OR levert goede medezeggenschap en wil constant verbeteren door te werken aan effectiviteit en efficiëntie. Begin 2013 is gestart met een jaarprogramma Teams to Results. Dit programma begon met een tweedaagse workshop met als resultaat een teamplan voor Naast het stellen van jaardoelen is gekeken naar het gedrag, de overtuigingen en de onderliggende waarden van de OR. Als ondersteuning voor het behalen van de doelen heeft de OR nieuwe gedragsinstructies, te ontwikkelen kerncompetenties en ondersteunende overtuigingen geformuleerd. Vervolgens is elke maand naar de voortgang en realisatie van het teamplan gekeken. Tijdens de evaluatie van het teamplan is de OR tot de conclusie gekomen dat deze werkwijze past bij de PDCA-cyclus die de OR inzet voor het behalen van zijn doelen. Samenstelling De OR bestaat uit een klein aantal leden. De voorzitter en de vicevoorzitter, die samen het dagelijks bestuur vormen, zijn beiden zestien uur per week beschikbaar voor de OR. De overige leden zijn acht uur per week vrijgesteld voor OR-werkzaamheden. De ondersteuning door de ambtelijk secretaris bestaat uit zestien uur per week. Het laatste kwartaal is dit uitgebreid tot 24 uur per week. De samenstelling van de OR op 31 december 2013 was als volgt: Mevrouw M.L.T. van Os Functie: klinisch chemisch analist Functie OR: voorzitter Mevrouw C.H. van der Laan Functie: verpleegkundige Neurologie Functie OR: vicevoorzitter De heer E. van den Bergh Functie: medewerker Medische Techniek Functie OR: lid De heer J. Huiberts Functie: verpleegkundige Chirurgie Functie OR: lid Mevrouw M.H.A. Klaassen Functie: technisch oogheelkundig assistent Functie OR: lid 17

18 Mevrouw M.W. Tiel Functie: operatieassistente Chirurgie Functie OR: lid Vacature: lid Mevrouw B.S. Müller Functie OR: ambtelijk secretaris Commissies Vaste commissies De OR heeft vier vaste commissies ingesteld: de Financiële commissie, de PR-commissie (public relations), de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en de Sociale commissie. Elke commissie heeft zijn eigen aandachtsgebied. Vraagstukken worden door de commissieleden voorbereid en gepresenteerd aan de leden van de OR. Verkiezingscommissie Na een zittingstermijn van drie jaar eindigde eind 2013 de zittingsperiode van de OR en werden de stemgerechtigden van maandag 25 november tot en met maandag 2 december 2013 in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen op zeven van de zestien kandidaten. Het opkomstpercentage was 40 procent. De zeven kandidaten met de meeste stemmen hebben vanaf 1 januari 2014 zitting in de nieuwe OR die zal bestaan uit vier nieuwe leden en drie leden die al eerder in de OR zaten. Werkwijze Vergaderingen In 2013 is tien keer een formele OR-vergadering gehouden. Elf keer heeft een overlegvergadering met de voorzitter van de raad van bestuur plaatsgevonden. De voorzitter raad van bestuur is hierin bijgestaan door de manager P&O/HRM a.i. en een enkele keer door de manager Financiën. De OR heeft twee keer formeel overleg gevoerd met de raad van toezicht. Vier keer heeft overleg plaatsgevonden met het stafbestuur en één keer met de CR. Elke dinsdag komt de gehele OR bij elkaar. In 2013 heeft de OR dertien advies- en instemmingaanvragen behandeld. Adviesaanvragen Van P&O naar HRM. Personeelsrestaurant. Afdelingshoofden en zorgcoördinatoren. Reorganisatie P&O. Instemmingsaanvragen Wijziging werktijden pedagogisch medewerkers Kindergeneeskunde. Vakbekwaamheid in het Waterlandziekenhuis. Beloningsreglement. MD-programma (management development) HBO Bedrijfskunde. Introductieprogramma nieuwe medewerkers. Verlofregeling. Roosterbeleid. Reiskosten. Wijziging werktijden KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium). In 2012 is een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van een verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis. In 2013 is deze verkenning verder voorgezet. Twee OR-leden hebben hebben deelgenomen aan de conferenties die in het kader van de verkenning zijn georganiseerd. Zij hebben tijdens de conferenties onder meer gelet op het verloop van het proces. In 2013 heeft de OR geen instemmings- en/of adviesaanvragen over WaterGast.nh voorgelegd gekregen. Een voorstel voor de tweede fase verwacht de OR begin Gedurende het afgelopen jaar heeft de OR-voorzitter regelmatig contact gehad met de OR-voorzitter van het Westfriesgasthuis. Deze contacten worden in 2014 voortgezet Bestuur medische staf Het bestuur van de medische staf (het stafbestuur) bestaat uit stafleden die gekozen zijn door de leden van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW). De basis voor het functioneren van het stafbestuur zijn de statuten van de vereniging en het document De Waterlanden dat de relatie tussen de medische staf en de Stichting Waterlandziekenhuis regelt. 18

19 Onderstaand is de samenstelling van het stafbestuur in 2013 weergegeven, waarbij de voorzitter en de secretaris in functie gekozen zijn en de penningmeester door de leden van het stafbestuur benoemd is. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van het stafbestuur. Samenstelling De samenstelling van het stafbestuur op 31 december 2013 was als volgt: De heer J. van Luyk Specialisme: klinisch psycholoog Functie: voorzitter Mevrouw C.G. Massar Specialisme: kinderarts Functie: secretaris De heer G.A. Vos Specialisme: chirurg Functie: penningmeester De heer A.D. Moolhuijzen Specialisme: radioloog Functie: lid Mevrouw dr. Y.Y. van der Hoek Specialisme: klinisch chemicus Functie: lid Het stafbestuur wordt ondersteund door mevrouw H. Huntelaar, secretaresse, door beleidsmedewerker mevrouw E.M. Dral-Knop MSc en door juridisch medewerker mevrouw mr. M. de Jong. Het stafbestuur vergadert één keer per week of zoveel vaker als nodig. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het stafbestuur een wekelijks overleg en heeft de voorzitter van het stafbestuur één keer per week een bilateraal overleg met de voorzitter raad van bestuur. Raad van bestuur en stafbestuur overleggen tweewekelijks. Tevens is er een maandelijks overleg tussen de raad van bestuur, het stafbestuur en vertegenwoordigers van alle vakgroepen, de zogeheten kernstaf. In de kernstafvergadering wordt op basis van consultatie, toetsing en advies input gegeven voor besluitvorming in het bestuurlijk overleg. Het stafbestuur heeft in 2013 twee keer overlegd met de raad van toezicht. Hieronder zijn de activiteiten van de MSW en het stafbestuur in 2013 beschreven. Activiteiten 2013 De MSW geeft invulling aan de verantwoordelijkheid op het professionele medisch domein door het jaarlijks opstellen van een jaarplan. Dit jaarplan sluit aan op het ziekenhuisbrede meerjarenbeleidplan en de jaarlijkse kaderbrief. De twee grote pijlers van 2013 waren samenwerking in de regio en kwaliteit en veiligheid. Samenwerking De MSW is actief betrokken bij de verkenning naar mogelijke verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis (WFG) in het kader van de ontwikkeling van spreiding en concentratie (herprofilering) van ziekenhuiszorg. In december 2012 is deze verkenning gestart. In 2013 heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waarin onder andere leden van de medische staf van het Waterlandziekenhuis en het WFG hebben geparticipeerd. In deze bijeenkomsten zijn mogelijkheden tot verdergaande samenwerking uitgewerkt. Dit heeft in 2013 geleid tot een gezamenlijk gedragen scenario. In 2014 zal een nadere uitwerking volgen door het opstellen van een ondernemingsplan waarin de herprofilering van beide ziekenhuislocaties verder uitgewerkt wordt. Ook hierbij is de MSW nauw betrokken. Naast bovengenoemde samenwerking met de tweedelijn, acht de MSW de samenwerking met de eerstelijn essentieel. Hierin zijn diverse activiteiten ondernomen waarbij de MSW betrokken is geweest. Een afvaardiging van de raad van bestuur, het stafbestuur en de accountmanager huisartsen heeft in 2013 periodiek overleg gehad met de coöperatie huisartsen Zaanstreek-Waterland. Tevens is er gestructureerde nascholing met de huisartsen, bestaande uit thema-avonden tussen huisartsen en specialisten (de zogenoemde samenscholing ), klinische middagen en een Compagnons Cursus (tweedaagse scholing met huisartsen en specialisten). Ook stimuleert de MSW de bestaande samenwerkingsverbanden Esperanz en Codia waarin samenwerking plaatsvindt tussen het Zaans Medisch 19

20 Centrum (ZMC), het WFG en het Waterlandziekenhuis op het gebied van respectievelijk de oncologische zorg en de nefrologische zorg. In 2013 is gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinair dagcentrum voor de oncologische zorg in het Waterlandziekenhuis. In het kader van Codia zijn de nefrologen buitengewoon lid van de MSW geworden in 2013 om de verbinding met de MSW verder te optimaliseren en heeft Codia de HKZ-accreditatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) behaald. Kwaliteit en veiligheid In 2013 heeft het Waterlandziekenhuis de NIAZheraccreditatie (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) behaald. Het stafbestuur heeft actief de kwaliteit en veiligheid in het medisch domein doorontwikkeld en hierbij de gehele MSW actief betrokken. Kwaliteit en veiligheid is een structureel agendapunt in het overleg stafbestuur, de kernstaf en de Algemene Ledenvergaderingen MSW. Tevens participeren zowel het stafbestuur als leden van de MSW in de diverse kwaliteitsorganen binnen het ziekenhuis, waaronder de integrale beleidsgroep Kwaliteit en Veiligheid, VIM-commissies (veilig incidentmelden) en de stafcommissie kwaliteit (zie hierna). In 2013 is een vervolg gegeven aan de stappen die in 2012 gezet zijn. Zo is in 2013 geïnvesteerd in zowel de kwaliteitsinstrumenten als in cultuuraspecten. Voor de gehele MSW zijn kwaliteitsitems (indicatoren) benoemd waarop het stafbestuur actief stuurt. Jaarlijks worden deze items geëvalueerd en doorontwikkeld in het kader van interne en externe ontwikkelingen. Dossieraudits zijn uitgevoerd onder alle specialismen met klinische opnames. De resultaten van deze audits zijn teruggekoppeld aan de gehele MSW. In 2014 wordt hieraan een vervolg gegeven. Appraisal & Assessment (A&A): om de doelstelling van een tweejarige cyclus te behalen, zijn in 2013 acht nieuwe appraisors opgeleid en heeft een nascholing plaatsgevonden voor de huidige appraisors. Naar aanleiding van deze scholing, is de A&A-commissie in samenstelling gewijzigd: deze bestaat uit een vertegenwoordiging van nieuwe en de huidige appraisors om het leereffect te optimaliseren. In 2014 komt de A&Acommissie voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. In het kader van de ontwikkeling van de leercultuur en transparantie, heeft in 2013 de eerste calamiteitenbesprekingen in de MSW plaatsgevonden. Dit is door zowel het stafbestuur als de MSW als zeer leerzaam en positief ervaren. De calamiteitenbesprekingen worden in 2014 gecontinueerd. De MSW is actief betrokken bij de implementatie van het Convenant Veilige toepassing medische technologie in ziekenhuizen. Kwaliteit en veiligheid is een continu proces, waarbij ook in 2014 het stafbestuur en de MSW actief inzetten op verbeterpotentieel en doorontwikkeling van het integrale kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Tevens bewaakt het stafbestuur de kwaliteit van het functioneren van de medische staf, waarbij de kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in de medische staf, leidend zijn. Medisch beleid Het Waterlandziekenhuis heeft twee aandachtspunten benoemd: bariatrie en ouderenzorg. In 2013 is gestart met de uitwerking van deze thema s. Voor de ouderenzorg is een projectgroep gestart waarin het stafbestuur en de MSW vertegenwoordigd zijn. Deze projectgroep is gestart met het uitwerken van ketenzorg voor ouderen. In 2014 wordt hieraan uitvoering gegeven. In 2013 is in het Waterlandziekenhuis naast de maagband gestart met de bariatrische ingrepen Gastric bypass en Gastric sleeve. In 2014 wordt ingezet op de doorontwikkeling van een obesitascentrum, met de nadruk op het optimaliseren van de logistiek. Functioneren MSW en stafbestuur In 2013 is sprake geweest van een stabiele bestuurlijke situatie op zowel ziekenhuisniveau als in de MSW. Het stafbestuur heeft met name gewerkt aan de betrokkenheid van en communicatie richting de MSW. Onder andere is een intranetsite specifiek voor de MSW ontwikkeld en de betrokkenheid van de MSW is verder gestimuleerd door actieve partici- 20

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Groningen Het activiteitenplan 2015 van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen is een afgeleide van het Beleidsplan van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ

REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ REGLEMENT CLIENTENRAAD CWZ De Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, hierna te noemen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie