Voorwoord Uitgangspunten van de verslaggeving 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7"

Transcriptie

1 Jaarverslag Waterlandziekenhuis 2013

2

3 Voorwoord 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Werkgebieden Samenwerking 9 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Raad van bestuur en management Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap en adviesorganen Cliëntenraad Ondernemingsraad Bestuur medische staf Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Jaarplan ICT Samenwerking in ziekenhuiszorg Marketing en communicatie Patiëntenervaringen Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Veiligheidsmanagementsysteem Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging Oké-rondes Procesoptimalisatie Kwaliteitsindicatoren Veiligheid van medewerkers Klachten Patiëntenvoorlichting Commissies Calamiteitencommissie Meldingscommissie Incidenten Patiënten Infectiecommissie Stafcommissie kwaliteit 40

4 4.9 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Van P&O naar HRM Personeelsbeleid Personele gegevens De Waterlandacademie Medewerkersonderzoek Opvang klachten van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Milieubeleid Deelnemen aan activiteiten in omgeving Regionaal Overleg Acute Zorg Voorbereiding rampen/crises 45 Bijlage 1 Overzicht medisch specialisten Waterlandziekenhuis op 31 december Bijlage 2 Publicaties medische staf Waterlandziekenhuis

5 Voorwoord Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2013 van het Waterlandziekenhuis aan. Met deze beschrijving van onze activiteiten en resultaten in het verslagjaar leggen wij maatschappelijke verantwoording af was het jaar waarin wij ons 25-jarig jubileum op een fantastische wijze hebben gevierd. Wij blikten enerzijds terug op een tijdperk waarin veel veranderde. Anderzijds keken wij vooruit naar een nieuw tijdperk. Niet een tijdperk waarin alles langzaam verandert, maar een werkelijke verandering van tijdperk. Een tijdperk met veel dynamiek, zeker waar het de gezondheidszorg betreft. Vanwege dit veranderende tijdperk hebben wij in 2013 onderzocht hoe wij, alle ontwikkelingen in ogenschouw genomen, de patiënt in ons verzorgingsgebied de beste zorg kunnen blijven bieden werd daarmee het jaar waarin de verkenning van de verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis, onder de naam WaterGast.nh, centraal stond. Ook is veel energie gestoken in het verder verbeteren, borgen en zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg. In het verslagjaar is het ziekenhuis door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) geheraccrediteerd, heeft het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg) de dialyseafdeling van Codia Waterland gecertificeerd en heeft Esperanz de landelijke Roche Oncology Award verworven. Na de invoering van de nieuwe organisatiestructuur in 2012, is in 2013 aandacht besteed aan de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de kernteams. De medisch managers en de afdelingshoofden hebben een management developmenttraject gevolgd. Daarnaast hebben gezamenlijke bijeenkomsten van medisch managers en afdelingshoofden plaatsgevonden, gericht op hun samenspel bij de aansturing van de afdeling en vakgroep. Ook de ondersteunende diensten hebben zich bezonnen op hun rol binnen de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. Met hun stakeholders hebben zij zich gebogen over de vraag hoe zij het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen. Zij hebben tevens aangegeven wat zij van het primaire proces nodig hebben om hun rol goed te kunnen vervullen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een reorganisatie van de afdeling P&O en een nieuwe naam (Human Resources Management) die beter past bij haar nieuwe taak. Ook de afdeling Financiën heeft aanpassingen gedaan om haar taken beter te kunnen uitvoeren. In de gehele organisatie is, in het belang van een goede zorgverlening aan de patiënt en een prettig werkklimaat, aandacht voor samenwerking nog meer centraal komen te staan. Evenals voorgaande jaren is in 2013 ook veel aandacht besteed aan zowel interne als externe communicatie, onder andere met de lancering van een nieuwe website. Financieel is de lijn van 2012 doorgezet. De kernteams zijn meer in de positie gekomen en managen vanuit de inhoud de financiële middelen en resultaten. Mede door ondersteuning van de afdeling Financiën, kon ieder kernteam een gezonde begroting opstellen. Daardoor is op ziekenhuisniveau een gezonde exploitatie gerealiseerd en wordt het eigen vermogen van het ziekenhuis in 2013 naar verwachting op het gewenste niveau gebracht. Samengevat stond 2013 in het teken van het concretiseren van de toekomstverkenning en het realiseren van een gezonde financiële uitgangspositie, zodat de patiënt in het adherentiegebied van het Waterlandziekenhuis op goede zorg kan blijven rekenen.

6 Wij zijn er trots op dat beide doelen eind 2013 zijn behaald en bedanken alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Het jaarverslag is op 3 juli 2014 vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. Vanwege branchebrede onzekerheden over de jaarrekening van ziekenhuizen is de definitieve vaststelling en publicatie van de jaarrekening uitgesteld tot december Daarom is in dit jaarverslag geen financiële paragraaf opgenomen. dr M.A. Galjee voorzitter raad van bestuur drs J. van Luyk voorzitter bestuur vereniging medische staf Purmerend, 3 juli 2014

7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Het jaarverslag is als volgt opgebouwd: Het eerste deel van het jaarverslag bestaat uit het maatschappelijk verslag: Hoofdstuk 1: uitgangspunten van de verslaggeving. Hoofdstuk 2: profiel van de organisatie, een aantal kerngegevens van het Waterlandziekenhuis en de samenwerkingsverbanden. Hoofdstuk 3: de wijze van besturing (raad van bestuur en raad van toezicht), bedrijfsvoering en de verschillende medezeggenschaporganen. Hoofdstuk 4: gerealiseerde prestaties, de ontwikkeling van het meerjarenbeleid en het kwaliteitsbeleid (algemeen, patiënten en medewerkers). Bijlagen: overzicht medisch specialisten en overzicht publicaties medisch specialisten. De jaarrekening en de accountantsverklaring zijn niet in deze publieksversie van het jaarverslag opgenomen en zullen in december 2014 zijn te vinden op de website Verder is DigiMV onderdeel van het jaarverslag. Het Waterlandziekenhuis heeft de digitale vragenlijsten van DigiMV ingevuld om inzicht te geven in de kernen productiegegevens in het verslagjaar. Het Waterlandziekenhuis levert de prestatie-indicatoren en de indicatoren Veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan en de kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen. De indicatoren zijn niet in deze publieksversie van het jaarverslag opgenomen en zijn te raadplegen via de website:

8 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Waterlandziekenhuis Adres Waterlandlaan 250 Postcode 1441 RN Plaats Purmerend Telefoonnummer (0299) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Website 2.2 Structuur van het concern Structuur Het Waterlandziekenhuis is een stichting. Het ziekenhuis wordt geleid door een raad van bestuur bestaande uit twee leden, waarop toezicht wordt gehouden door onafhankelijke leden van de raad van toezicht. Het Waterlandziekenhuis beschikt over een drielagen structuur waarbij onder de raad van bestuur zes managers (twee managers zorg, manager facilitair, manager financiën, manager human resources management (HRM) en manager concernstaf) ressorteren en daaronder 30 afdelingshoofden (22 afdelingshoofden voor de zorg en medisch ondersteunde afdelingen en acht afdelingshoofden voor de ondersteunende afdelingen). Adviesorganen Het Waterlandziekenhuis kent de volgende vier inspraak-/adviesorganen: Bestuur Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (stafbestuur). Cliëntenraad (CR). Ondernemingsraad (OR). Verpleegkundige en verzorgende Advies Raad (VAR). Deze organen geven de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over voorgenomen besluiten en beleidszaken. Consolidaties De rapportage in dit jaarverslag vindt plaats op concernniveau. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: Waterlandziekenhuis: 100% Verloskundig Centrum Waterland: 100% 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Het Waterlandziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt alle basiszorg voor de patiënten in zijn verzorgingsgebied. Wij bieden zorg die in de zorgverzekering verankerd is, aangevuld met eerstelijns verloskunde (inclusief thuisbevallingen). De activitei- OR VAR Cliëntenraad Raad van Toezicht Raad van Bestuur Bestuur Medische Staf Facilitaire Diensten Manager Zorg Manager Zorg Zorgkernteams; medisch manager en afdelingshoofd Stafdiensten: Concernstaf HRM Financiën Leden Medische Staf (MSW)

9 ten van het ziekenhuis richten zich in zeer beperkte mate op behandelingen buiten de basisverzekering. Het Waterlandziekenhuis verleent de zorg op twee locaties: in Purmerend en Volendam. Het Waterlandziekenhuis is tevens een geïntegreerde GGZ-instelling (geestelijke gezondheidszorg, inclusief forensische zorg) en is erkend in het kader van WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling zijn de AWBZ-functies (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) die het ziekenhuis levert. De doelgroepen van de AWBZzorg zijn patiënten met een psychogeriatrische aandoening of beperking, psychiatrische aandoening en psychosociale problemen. In het Waterlandziekenhuis zijn de volgende 27 specialismen vertegenwoordigd: 1. Algemene heelkunde (inclusief vaatchirurgie) 2. Anesthesiologie (inclusief pijnbestrijding) 3. Apotheek / Klinische farmacie 4. Cardiologie 5. Dermatologie 6. Geriatrie 7. Gynaecologie en verloskunde 8. Intensive Care 9. Interne geneeskunde 10. Kaakchirurgie (inclusief mondziekten) 11. Keel-, neus- en oorheelkunde 12. Kindergeneeskunde 13. Klinische chemie 14. Klinische pathologie 15. Klinische psychologie 16. Medische microbiologie 17. Neurochirurgie 18. Neurologie 19. Nucleaire geneeskunde 20. Oogheelkunde 21. Orthopedie 22. Pulmonologie 23. Psychiatrie 24. Radiodiagnostiek 25. Reumatologie 26. Revalidatie 27. Urologie Werkgebieden Het werkgebied van het Waterlandziekenhuis is de regio Waterland. Deze regio bestaat uit de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland, Wormerland en Zeevang. 2.4 Samenwerking Om een volledig spectrum aan zorg aan te bieden, kent het Waterlandziekenhuis samenwerking op het gebied van geriatrie (Slotervaartziekenhuis), reumatologie (Jan van Breemen Instituut) en kindercardiologie (VU medisch centrum). Ook op het terrein van de klinische pathologie (Symbiant B.V., Zaans Medisch Centrum), medische microbiologie (Comicro B.V., Zaans Medisch Centrum), nucleaire geneeskunde (Medisch Centrum Alkmaar), hemodialyse (Codia Waterland B.V., met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis) en oncologische zorg (Esperanz B.V., met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis) is sprake van intensieve samenwerking. Met overheid, toezichthouders en kapitaalverschaffers onderhoudt het Waterlandziekenhuis regulier contact (tenminste eenmaal per jaar), tenzij zich bijzondere trajecten aandienen zoals vernieuwing van de leenportefeuille en een nieuwe bedrijfsstructuur. Daarnaast onderhoudt het Waterlandziekenhuis op reguliere basis contact met regionale overheden (gemeenten in verzorgingsgebied Waterland), het traumacentrum AMC en GHOR-partners (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Huisartsen In 2013 zijn verschillende initiatieven ontplooid om de samenwerking met de huisartsen te optimaliseren: Op kwartaalbasis vindt overleg plaats tussen het bestuur van de huisartsencoöperatie, de raad van bestuur en het stafbestuur met specifieke aandacht voor de samenwerking rond patiëntenzorg en de samenwerking in de HAP/SEH (Huisartsenpost/Spoedeisende Hulp). Er zijn afspraken tussen de verschillende vakgroepen en vertegenwoordigers van de huisartsen gemaakt betreffende het verwijzen van patiënten. Samen met de huisartsen geeft het Waterlandziekenhuis invulling aan een zogenoemd samenscholingsprogramma en workshops.

10 Samenwerkingsverbanden Het Waterlandziekenhuis is op verschillende terreinen (formele) samenwerkingsverbanden aangegaan, waarmee periodiek overleg en evaluatie plaatsvindt: Samenwerkingspartijen Onderwerp Zorginhoudelijk Codia Waterland B.V. Samenwerking met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis op het gebied van hemodialyse. Esperanz B.V. Samenwerking met Zaans Medisch Centrum en Westfriesgasthuis op het gebied van oncologische zorg. Spoedpost Waterland Samenwerking tussen de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost met één loket voor spoedzorg in de regio. 24-uurs apotheek Waterland Samenwerking met zeven openbare apothekers uit Purmerend en omgeving, waardoor patiënten en bezoekers direct na hun ziekenhuisbezoek hun geneesmiddelen mee naar huis kunnen nemen. De 24-uurs apotheek is tevens dienstapotheek. Verloskundig Centrum Waterland Samenwerkingsverband met verloskundigen uit de regio Waterland. Evean Samenwerking op diverse terreinen, waaronder Joint-Care, Rook-stop poli, het landelijke dementieprogramma en palliatieve zorg. Zorgcirkel Waterland Samenwerkingsverband voor naadloze aansluiting tussen het ziekenhuis en Zorgcirkel Waterland over de opvang van patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet in staat zijn zelfstandig thuis te wonen. NUGES (Nucleaire Geneeskunde Noord-Holland) Samenwerking tussen vijf ziekenhuizen op het terrein van nucleaire geneeskunde (PET-CT scan: positron emissie tomografie-computertomografie). Slotervaartziekenhuis Samenwerking op het gebied van de geriatrie. De geriater is parttime in dienst van het Waterlandziekenhuis en parttime in dienst van het Slotervaartziekenhuis. VU medisch centrum Samenwerking op het gebied van de kindercardiologie. Een kindercardioloog voert poliklinische spreekuren uit in het Waterlandziekenhuis. Reade Samenwerking op het gebied van de revalidatie en reumatologie. Een reumatoloog en revalidatieartsen voeren poliklinische spreekuren uit in het Waterlandziekenhuis. Comicro B.V. en Symbiant B.V. Samenwerkingsverband op het gebied van medische microbiologie en klinische pathologie. De afdelingen bevinden zich op locatie Zaans Medisch Centrum voor drie ziekenhuizen (Waterlandziekenhuis, BovenIJ en ZMC). 10

11 TraumaNet AMC GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Samenwerking op het gebied van acute zorg (ROAZ: Regionaal Overleg Acute Zorg), traumaregistratie, afstemming ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan), OTO-stimuleringsgelden (opleiden, trainen, oefenen). Voorbereiding op rampen/crises. Overig Zorgring Noord-Holland Noord (NHN) ISS Cure & Care Care4ICT VsapGZ (Vereniging van SAP Gebruikende Ziekenhuizen) Regionale Inkoop Noord-Holland (RIN) SIGRA Zorgbelang Noord-Holland Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Samenwerking met de Stichting Zorgring NHN, die als doel heeft het bevorderen en faciliteren van beveiligde elektronische communicatie door zorgverleners in de regio. Een groot deel van de facilitaire diensten is uitbesteed aan ISS Cure & Care. Shared Services Centre voor ontwikkeling en beheer van informatiesystemen, samen met Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Samenwerking op gebied van zorg-ict (bijvoorbeeld in het kader van het EPD: elektronisch patiëntendossier). Samenwerkingsverband op het gebied van inkoop tussen zes ziekenhuizen in Noord-Holland. Samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen in de regio Groot Amsterdam. Doel is bijdragen aan de samenhang, kwaliteit en efficiëntie van de zorg in het werkgebied. Voorbeeld is convenant voor de omgang met politie/justitie. Samenwerking op gebied van patiëntenaangelegenheden. Deze stichting steunt projecten in het Waterlandziekenhuis die bijdragen aan de verbetering van de klantgerichtheid van de zorg, door het werven van aanvullende middelen in geld en natura. 11

12 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en toezicht De per 1 januari 2010 van kracht geworden Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt bij het handelen van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het Waterlandziekenhuis staat achter het gedachtegoed van de code en streeft een transparante werkwijze na, in continue dialoog met de stakeholders van het ziekenhuis. De werkwijze en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht en de samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van het ziekenhuis, het reglement van de raad van bestuur en het reglement van de raad van toezicht en worden uitgevoerd in lijn met de bepalingen uit de Zorgbrede Governance Code. Mevrouw drs. A.E.R. Groeneveld-van Beek RC Financieel manager, in dienst per 1 januari 2010 Mevrouw mr. S.J. Koops-Ouwerkerk secretaris raad van bestuur/manager concernstaf in dienst per 1 januari 2011 Werkwijze, besluitvorming en overleg De raad van bestuur verricht zijn werkzaamheden conform het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement van de raad van bestuur. Eenmaal per week vindt de besluitvormende vergadering van de raad van bestuur plaats in aanwezigheid van het managementteam. Eenmaal per veertien dagen overlegt de raad van bestuur in het zogenoemde bestuurlijk overleg met het bestuur van de vereniging medisch staf ter voorbereiding op de besluitvorming door de raad van bestuur Raad van bestuur en management Samenstelling raad van bestuur op 31 december 2013 De heer dr. M.A. Galjee voorzitter raad van bestuur, in dienst per 18 juni 2012 De heer drs. A.H. Hilbers lid raad van bestuur, in dienst per 1 september 2012 De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het reglement raad van bestuur. Het Waterlandziekenhuis past de bezoldigingsregels van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg) toe. Voorgenomen besluiten die instemming cq. advies behoeven te worden voorgelegd aan de inspraak-/ adviesorganen (OR, CR, stafbestuur en VAR). In het Groot Zorgkernen Overleg (GZO) en het afdelingshoofdenoverleg staan informatie-uitwisseling en opinievorming tussen raad van bestuur, managementteam en management van de afdelingen centraal. De raad van bestuur neemt kennis van adviezen en rapportages van diverse ziekenhuiscommissies die gebruikt worden ter voorbereiding van de besluitvorming. Samenstelling managementteam 31 december 2013 De heer drs. A.J. de Bruijne manager zorg, in dienst per 1 januari 2012 Mevrouw drs. A.Q. Lambrichs-de Bruin manager zorg, in dienst per 1 juni 2012 De heer drs. R. Eman manager facilitair, in dienst per 1 december 2011 De heer R. van Voorst MHD Manager HRM a.i., in dienst per 17 juli

13 3.1.2 Toezicht Werkwijze raad van toezicht De raad van toezicht van het Waterlandziekenhuis houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Ook vervult de raad van toezicht een adviesrol richting de raad van bestuur. Daarnaast treedt de raad van toezicht op als werkgever voor de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht richt zich op het uitvoeren van de toezichthoudende taken met inachtneming van de Zorgbrede Governance Code. De raad van toezicht werkt met een reglement raad van toezicht. Er zijn commissies actief, te weten de financial auditcommissie (FAC), de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid (KV). De taak van de FAC is het toezicht dat de raad uitoefent op het financiële beleid en -beheer te ondersteunen door voorbereidende werkzaamheden te verrichten en daarover verslag te doen aan de raad van toezicht. De FAC overlegt in haar vergaderingen met de raad van bestuur en de financieel manager. De externe accountant kan hierbij aanwezig zijn. De FAC is in het verslagjaar bijeen geweest om de begroting, financiële rapportages, de jaarrekening, de managementletter van de accountant en de thema s risicomanagement en treasury te bespreken. De remuneratiecommissie (beoordeling en beloning van de raad van bestuur) heeft jaarlijks met de bestuurders een functionerings-/beoordelingsgesprek dat wordt vastgelegd en in het dossier wordt opgenomen. De commissie KV bespreekt in de breedste zin de ontwikkelingen op terrein van kwaliteit en veiligheid, mede gebaseerd op het informatieprotocol K&V dat is vastgesteld tussen raad van bestuur en raad van toezicht. De raad van toezicht bespreekt de verslagen van de vergaderingen van alle commissies in zijn vergadering. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks een overleg met de voorzitter van de raad van bestuur. Activiteiten in het verslagjaar De raad van toezicht kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen. Terugkerende agendapunten waren het zogenaamde actualiteitenoverzicht met de belangrijkste punten ten aanzien van interne bedrijfsvoering, intern- en extern beleid, HRM (human resources management), kwaliteit en veiligheid en de contacten met de belangrijkste stakeholders. Uitgebreid is gesproken over onder meer de volgende thema s: de financiële ontwikkelingen (op basis van de periodieke rapportages), de kaderbrief en het jaarplan voor 2014, de relatie raad van bestuurstafbestuur/medische staf, de ontwikkelingen rond het EPD (elektronisch patiëntendossier) en de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Tijdens elke vergadering is gesproken over de voortgang van de verkenning van verdergaande samenwerking tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. De raad van toezicht heeft in het verslagjaar de jaarrekening alsmede het maatschappelijk jaarverslag ( jaardocument ) 2012 goedgekeurd, in bijzijn van de accountant. Hierbij is tevens de managementletter van de accountant besproken. Tevens heeft de raad de begroting 2014 goedgekeurd. De raad van toezicht heeft met de raad van bestuur over de belangrijkste risico s gesproken. In het verslagjaar heeft de raad van toezicht een tweetal afdelingsbezoeken afgelegd en een uitgebreide rondleiding in het ziekenhuis genoten. Voorts heeft de raad van toezicht, conform het besluit van de raad hierover in 2011, tweemaal gesproken met de OR, de CR en het stafbestuur. De raad van toezicht heeft zich in deze overleggen laten informeren over de ontwikkelingen in het bedrijf en de medische staf. 13

14 Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2013 Naam Benoemd Aftredend Relevante (neven) functies Aantal bijgewoonde vergaderingen De heer mr Voorzitter pensioenfonds schilders 7 regulier J. van Walsem, Voorzitter Inclusiefgroep nv (sociale werkplaats) 1 remuneratievoorzitter Voorzitter nv Stadsherstel Harderwijk commissie Voorzitter visitatiecommissie Raeflex Voorzitter RvC woningstichting De Veste Ommen Werkzaam voor Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam Lid bestuur CAI Harderwijk De heer prof. dr Voormalig voorzitter raad van bestuur 5 regulier E.A. van Royen, Rijnlandziekenhuis te Leiderdorp 2 commissie KV vicevoorzitter Emeritus hoogleraar nucleaire geneeskunde Mevrouw drs Algemeen directeur Vidomes 7 regulier C.H.M.G. van Lid raad van toezicht Thebe (VVT Breda) 2 commissie KV de Wiel MMc, lid De heer drs CFO Nudge B.V. 7 regulier A.B. Baay RA, CFO OrgaNext B.V. 5 FAC lid 1 remuneratiecommissie De heer drs Executive Vice President Internal Audit & Risk 6 regulier A.J.M. Lumens Management, Royal Dutch Shell plc. 5 FAC MSc, lid 14

15 3.2 Bedrijfsvoering Planning- en controlcyclus De planning- en controlcyclus (P&C) van het Waterlandziekenhuis is gebaseerd op de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Afgeleid van het meerjarenbeleidplan, wordt in mei van ieder jaar de kaderbrief voor het volgende jaar uitgebracht. In de kaderbrief zijn de voornemens uit het meerjarenbeleidplan vertaald naar doelstellingen en financieel kader voor het volgende jaar. De kaderbrief is de basis voor de afdelingshoofden om het jaarplan voor het volgende jaar op te stellen. Het jaarplan kent een vaste vorm, die ook gebruikt wordt als voortgangsrapportage. De afdelingshoofden vertalen het jaarplan in een productie- en exploitatiebegroting. Het jaarplan en de productie- en exploitatiebegroting worden in november besproken met de raad van bestuur en vervolgens door de raad van bestuur goedgekeurd. Naast het opstellen van de exploitatiebegroting dienen de afdelingshoofden voor 1 september aanvragen in voor investeringen in apparatuur, software en verbouwingen in alsmede een opleidingsplan. Op ziekenhuisniveau worden voor deze drie onderwerpen budgetten vastgesteld. Een investeringscommissie, bestaande uit specialisten en management, beoordeelt de investeringsaanvragen. De commissie adviseert de raad van bestuur over de besteding van de beschikbare investeringsgelden. De raad van bestuur besluit op basis van dit advies. De tiende werkdag na afloop van de maand is de maandrapportage beschikbaar. Hierin wordt de realisatie (productie, exploitatie en investeringen) gerapporteerd ten opzichte van de begroting en ten opzichte van vorig jaar. Tevens maakt de afdeling financiën een analyse van de verschillen. De managementrapportage wordt verspreid onder medisch hoofden, afdelingshoofden, managementteamleden, raad van bestuur en stafbestuur. Na afloop van ieder trimester vindt een voortgangsgesprek plaats van de raad van bestuur met de zorgkernteams (medisch managers en afdelingshoofden). Voor dit gesprek leveren de zorgkernteams voortgangsrapportages aan, die aansluiten bij het vastgestelde jaarplan. In de voortgangsrapportages vindt bespreking plaats van knelpunten en acties voor bijsturing. Verantwoordelijkheden De zorgkernteams hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Uitgangspunt daarbij is het leveren van betere zorg met minder middelen. De volgende onderdelen vallen onder de integrale verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering: Jaarplan inclusief voortgangsrapportage en bijsturing. Opstellen van business cases. Efficiënte en effectieve inrichting van de werkorganisatie. Tijdige, volledige en juiste registratie. ICT-voorzieningen. Adequate communicatie op de werkvloer. Bijdrage leveren aan afdelingsoverstijgend beleid. Via betalingsprotocollen en bestelbevoegdheden zijn de formele bestel- en betaalverantwoordelijkheden per functie ingeregeld. Via de afdeling Inkoop zijn geen bestellingen mogelijk boven een bestellimiet zonder handtekening van de hoger leidinggevende of uiteindelijk van de raad van bestuur. Treasurybeleid De doelstellingen van het treasurybeleid binnen het Waterlandziekenhuis komen in hoofdlijnen neer op het volgende: 1. Het zelffinancierend vermogen van de organisatie te optimaliseren door een beter inzicht en strakker beheer van de liquiditeit en een beheersing van de ontwikkeling van het werkkapitaal. 2. De toegang tot de geld- en kapitaalmarkt op korte en langere termijn te waarborgen door een zorgvuldige groei van de verschillende componenten binnen de balans. 3. Het resultaat en het vermogen te beschermen tegen financiële risico s. Liquiditeitsbeheer Het Waterlandziekenhuis hanteert een vermogensstructuur waarbij de vaste activa worden gefinancierd met lang vreemd vermogen en de vlottende activa met kort vreemd vermogen. 15

16 Het lang vreemd vermogen is volledig geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor zijn de vaste activa bezwaard met het recht van hypotheek. Hiertegenover staat dat het ziekenhuis tegen gunstige rentecondities lang vreemd vermogen kan aantrekken op de kapitaalmarkt. Het beheren van het werkkapitaal geschiedt door middel van het toepassen van cashmanagement, debiteuren- en crediteurenbeheer. Door het toepassen van deze instrumenten is het Waterlandziekenhuis ervan verzekerd dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden geschiedt en dat rente en kredietrisico s afgedekt zijn. Cash management Periodiek wordt een cashflow prognose opgesteld en beoordeeld. Door het opstellen van een prognose heeft het ziekenhuis goed inzicht in de toekomstige inkomsten en uitgaven. Over de cashbehoefte wordt geadviseerd aan de raad van bestuur, waarbij deze prognose als basis wordt gehanteerd. Het streven is om zo min mogelijk gebruik te maken van de door de huisbankier beschikbaar gestelde kredietfaciliteit. Debiteurenbeheer Het debiteurenbeheer is gericht op het terugdringen van de betaaltermijn door het verminderen van fouten in de facturatie, het snel corrigeren van foutieve nota s en het actief innen van openstaande vorderingen. Crediteurenbeheer Het crediteurenbeheer is gericht op het verkorten van de omloopsnelheid van de crediteurenfacturen in het ziekenhuis zodat een maximale match gemaakt kan worden tussen ontvangsten en geplande uitgaven. Betalingscondities zoals overeengekomen met leveranciers worden gerespecteerd. Het streven is echter een minimale crediteurentermijn te realiseren van 30 dagen. 3.3 Medezeggenschap en adviesorganen Cliëntenraad Algemeen De cliëntenraad (CR) is de onafhankelijke vertegenwoordiger van (familie van) de patiënten die zorg ontvangen in het Waterlandziekenhuis. De CR bestaat uit vijf leden en het secretariaat. De leden zijn niet alleen gekozen op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg. Zij brengen ook kennis en ervaring in van buiten de zorg. De CR onderhoudt contacten met individuele patiënten, patiëntenorganisaties, belangenverenigingen en maatschappelijke (zorg)organisaties. Samenstelling De CR was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: De heer ing. H. van Seventer, voorzitter Mevrouw A. Stolk, secretaris De heer ing. R. Rozenga, lid Mevrouw dr. A.M. Renkema, lid De heer K. Vos, lid Mevrouw F.E. Kopinsky, lid Doel De CR behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, cliënten en familieleden. De kwaliteit van de zorg van het Waterlandziekenhuis wordt in samenspraak met de CR bewaakt en bevorderd, gezien vanuit de belangen van de cliënt/ patiënt. De CR is daarom actief betrokken bij het beleid van het ziekenhuis en denkt in alle geledingen van de organisatie mee. Ook adviseert de CR over ingrijpende wijzigingen, brengt op eigen initiatief advies uit ter bevordering en verbetering van de patiënten belangen en neemt deel aan overleggen en activiteiten binnen het Waterlandziekenhuis. De CR is lid van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). De CR is geen lid van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), maar kan hierop wel een beroep doen. 16

17 Activiteiten, overleggen en informatievoorziening Periodiek overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Periodiek overleg met de VAR, de OR en het stafbestuur. Algemene en financiële informatie. Beleidsontwikkelingen en middellange termijnplanningen. Uitkomsten patiënttevredenheidsonderzoek. Periodieke rapportage van het facilitair management. LSR-bijeenkomsten. Kwaliteit en veiligheid binnen het ziekenhuis. De activiteiten van het Patiënten Servicepunt. Dossier orthopedisch chirurg De Bruin. Samenwerking met de huisartsen in de regio. Periodieke overleggen met klachten(functionaris), management en klachtencommissie. Informatiebijeenkomsten Zorgbelang Noord- Holland. Klankbordbijeenkomsten vanuit regionale cliënten-/patiëntenbelangenverenigingen. Ontwikkelingen verkenning samenwerking Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis. Nieuwe website van het Waterlandziekenhuis Ondernemingsraad Missie, visie en kernwaarden De ondernemingsraad (OR) staat voor de realisatie van een gezonde organisatie waarin medewerkerloyaliteit en patiëntenloyaliteit het toekomstperspectief van de organisatie waarborgen. Daarbij wordt de OR zowel door medewerkers als bestuur gezien als een betrouwbare, gelijkwaardige en integere partner, die waarde toevoegt aan het strategisch besluitvormingsproces. De OR gaat daarbij met lef de confrontatie aan wanneer de situatie daar om vraagt. De OR heeft als kernwaarden: open proactief leergierig laagdrempelig verantwoordelijk enthousiast humor en plezier Doelstelling en ambities De OR levert goede medezeggenschap en wil constant verbeteren door te werken aan effectiviteit en efficiëntie. Begin 2013 is gestart met een jaarprogramma Teams to Results. Dit programma begon met een tweedaagse workshop met als resultaat een teamplan voor Naast het stellen van jaardoelen is gekeken naar het gedrag, de overtuigingen en de onderliggende waarden van de OR. Als ondersteuning voor het behalen van de doelen heeft de OR nieuwe gedragsinstructies, te ontwikkelen kerncompetenties en ondersteunende overtuigingen geformuleerd. Vervolgens is elke maand naar de voortgang en realisatie van het teamplan gekeken. Tijdens de evaluatie van het teamplan is de OR tot de conclusie gekomen dat deze werkwijze past bij de PDCA-cyclus die de OR inzet voor het behalen van zijn doelen. Samenstelling De OR bestaat uit een klein aantal leden. De voorzitter en de vicevoorzitter, die samen het dagelijks bestuur vormen, zijn beiden zestien uur per week beschikbaar voor de OR. De overige leden zijn acht uur per week vrijgesteld voor OR-werkzaamheden. De ondersteuning door de ambtelijk secretaris bestaat uit zestien uur per week. Het laatste kwartaal is dit uitgebreid tot 24 uur per week. De samenstelling van de OR op 31 december 2013 was als volgt: Mevrouw M.L.T. van Os Functie: klinisch chemisch analist Functie OR: voorzitter Mevrouw C.H. van der Laan Functie: verpleegkundige Neurologie Functie OR: vicevoorzitter De heer E. van den Bergh Functie: medewerker Medische Techniek Functie OR: lid De heer J. Huiberts Functie: verpleegkundige Chirurgie Functie OR: lid Mevrouw M.H.A. Klaassen Functie: technisch oogheelkundig assistent Functie OR: lid 17

18 Mevrouw M.W. Tiel Functie: operatieassistente Chirurgie Functie OR: lid Vacature: lid Mevrouw B.S. Müller Functie OR: ambtelijk secretaris Commissies Vaste commissies De OR heeft vier vaste commissies ingesteld: de Financiële commissie, de PR-commissie (public relations), de VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en de Sociale commissie. Elke commissie heeft zijn eigen aandachtsgebied. Vraagstukken worden door de commissieleden voorbereid en gepresenteerd aan de leden van de OR. Verkiezingscommissie Na een zittingstermijn van drie jaar eindigde eind 2013 de zittingsperiode van de OR en werden de stemgerechtigden van maandag 25 november tot en met maandag 2 december 2013 in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen op zeven van de zestien kandidaten. Het opkomstpercentage was 40 procent. De zeven kandidaten met de meeste stemmen hebben vanaf 1 januari 2014 zitting in de nieuwe OR die zal bestaan uit vier nieuwe leden en drie leden die al eerder in de OR zaten. Werkwijze Vergaderingen In 2013 is tien keer een formele OR-vergadering gehouden. Elf keer heeft een overlegvergadering met de voorzitter van de raad van bestuur plaatsgevonden. De voorzitter raad van bestuur is hierin bijgestaan door de manager P&O/HRM a.i. en een enkele keer door de manager Financiën. De OR heeft twee keer formeel overleg gevoerd met de raad van toezicht. Vier keer heeft overleg plaatsgevonden met het stafbestuur en één keer met de CR. Elke dinsdag komt de gehele OR bij elkaar. In 2013 heeft de OR dertien advies- en instemmingaanvragen behandeld. Adviesaanvragen Van P&O naar HRM. Personeelsrestaurant. Afdelingshoofden en zorgcoördinatoren. Reorganisatie P&O. Instemmingsaanvragen Wijziging werktijden pedagogisch medewerkers Kindergeneeskunde. Vakbekwaamheid in het Waterlandziekenhuis. Beloningsreglement. MD-programma (management development) HBO Bedrijfskunde. Introductieprogramma nieuwe medewerkers. Verlofregeling. Roosterbeleid. Reiskosten. Wijziging werktijden KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium). In 2012 is een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van een verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis. In 2013 is deze verkenning verder voorgezet. Twee OR-leden hebben hebben deelgenomen aan de conferenties die in het kader van de verkenning zijn georganiseerd. Zij hebben tijdens de conferenties onder meer gelet op het verloop van het proces. In 2013 heeft de OR geen instemmings- en/of adviesaanvragen over WaterGast.nh voorgelegd gekregen. Een voorstel voor de tweede fase verwacht de OR begin Gedurende het afgelopen jaar heeft de OR-voorzitter regelmatig contact gehad met de OR-voorzitter van het Westfriesgasthuis. Deze contacten worden in 2014 voortgezet Bestuur medische staf Het bestuur van de medische staf (het stafbestuur) bestaat uit stafleden die gekozen zijn door de leden van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW). De basis voor het functioneren van het stafbestuur zijn de statuten van de vereniging en het document De Waterlanden dat de relatie tussen de medische staf en de Stichting Waterlandziekenhuis regelt. 18

19 Onderstaand is de samenstelling van het stafbestuur in 2013 weergegeven, waarbij de voorzitter en de secretaris in functie gekozen zijn en de penningmeester door de leden van het stafbestuur benoemd is. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van het stafbestuur. Samenstelling De samenstelling van het stafbestuur op 31 december 2013 was als volgt: De heer J. van Luyk Specialisme: klinisch psycholoog Functie: voorzitter Mevrouw C.G. Massar Specialisme: kinderarts Functie: secretaris De heer G.A. Vos Specialisme: chirurg Functie: penningmeester De heer A.D. Moolhuijzen Specialisme: radioloog Functie: lid Mevrouw dr. Y.Y. van der Hoek Specialisme: klinisch chemicus Functie: lid Het stafbestuur wordt ondersteund door mevrouw H. Huntelaar, secretaresse, door beleidsmedewerker mevrouw E.M. Dral-Knop MSc en door juridisch medewerker mevrouw mr. M. de Jong. Het stafbestuur vergadert één keer per week of zoveel vaker als nodig. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van het stafbestuur een wekelijks overleg en heeft de voorzitter van het stafbestuur één keer per week een bilateraal overleg met de voorzitter raad van bestuur. Raad van bestuur en stafbestuur overleggen tweewekelijks. Tevens is er een maandelijks overleg tussen de raad van bestuur, het stafbestuur en vertegenwoordigers van alle vakgroepen, de zogeheten kernstaf. In de kernstafvergadering wordt op basis van consultatie, toetsing en advies input gegeven voor besluitvorming in het bestuurlijk overleg. Het stafbestuur heeft in 2013 twee keer overlegd met de raad van toezicht. Hieronder zijn de activiteiten van de MSW en het stafbestuur in 2013 beschreven. Activiteiten 2013 De MSW geeft invulling aan de verantwoordelijkheid op het professionele medisch domein door het jaarlijks opstellen van een jaarplan. Dit jaarplan sluit aan op het ziekenhuisbrede meerjarenbeleidplan en de jaarlijkse kaderbrief. De twee grote pijlers van 2013 waren samenwerking in de regio en kwaliteit en veiligheid. Samenwerking De MSW is actief betrokken bij de verkenning naar mogelijke verdergaande samenwerking met het Westfriesgasthuis (WFG) in het kader van de ontwikkeling van spreiding en concentratie (herprofilering) van ziekenhuiszorg. In december 2012 is deze verkenning gestart. In 2013 heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waarin onder andere leden van de medische staf van het Waterlandziekenhuis en het WFG hebben geparticipeerd. In deze bijeenkomsten zijn mogelijkheden tot verdergaande samenwerking uitgewerkt. Dit heeft in 2013 geleid tot een gezamenlijk gedragen scenario. In 2014 zal een nadere uitwerking volgen door het opstellen van een ondernemingsplan waarin de herprofilering van beide ziekenhuislocaties verder uitgewerkt wordt. Ook hierbij is de MSW nauw betrokken. Naast bovengenoemde samenwerking met de tweedelijn, acht de MSW de samenwerking met de eerstelijn essentieel. Hierin zijn diverse activiteiten ondernomen waarbij de MSW betrokken is geweest. Een afvaardiging van de raad van bestuur, het stafbestuur en de accountmanager huisartsen heeft in 2013 periodiek overleg gehad met de coöperatie huisartsen Zaanstreek-Waterland. Tevens is er gestructureerde nascholing met de huisartsen, bestaande uit thema-avonden tussen huisartsen en specialisten (de zogenoemde samenscholing ), klinische middagen en een Compagnons Cursus (tweedaagse scholing met huisartsen en specialisten). Ook stimuleert de MSW de bestaande samenwerkingsverbanden Esperanz en Codia waarin samenwerking plaatsvindt tussen het Zaans Medisch 19

20 Centrum (ZMC), het WFG en het Waterlandziekenhuis op het gebied van respectievelijk de oncologische zorg en de nefrologische zorg. In 2013 is gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinair dagcentrum voor de oncologische zorg in het Waterlandziekenhuis. In het kader van Codia zijn de nefrologen buitengewoon lid van de MSW geworden in 2013 om de verbinding met de MSW verder te optimaliseren en heeft Codia de HKZ-accreditatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) behaald. Kwaliteit en veiligheid In 2013 heeft het Waterlandziekenhuis de NIAZheraccreditatie (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) behaald. Het stafbestuur heeft actief de kwaliteit en veiligheid in het medisch domein doorontwikkeld en hierbij de gehele MSW actief betrokken. Kwaliteit en veiligheid is een structureel agendapunt in het overleg stafbestuur, de kernstaf en de Algemene Ledenvergaderingen MSW. Tevens participeren zowel het stafbestuur als leden van de MSW in de diverse kwaliteitsorganen binnen het ziekenhuis, waaronder de integrale beleidsgroep Kwaliteit en Veiligheid, VIM-commissies (veilig incidentmelden) en de stafcommissie kwaliteit (zie hierna). In 2013 is een vervolg gegeven aan de stappen die in 2012 gezet zijn. Zo is in 2013 geïnvesteerd in zowel de kwaliteitsinstrumenten als in cultuuraspecten. Voor de gehele MSW zijn kwaliteitsitems (indicatoren) benoemd waarop het stafbestuur actief stuurt. Jaarlijks worden deze items geëvalueerd en doorontwikkeld in het kader van interne en externe ontwikkelingen. Dossieraudits zijn uitgevoerd onder alle specialismen met klinische opnames. De resultaten van deze audits zijn teruggekoppeld aan de gehele MSW. In 2014 wordt hieraan een vervolg gegeven. Appraisal & Assessment (A&A): om de doelstelling van een tweejarige cyclus te behalen, zijn in 2013 acht nieuwe appraisors opgeleid en heeft een nascholing plaatsgevonden voor de huidige appraisors. Naar aanleiding van deze scholing, is de A&A-commissie in samenstelling gewijzigd: deze bestaat uit een vertegenwoordiging van nieuwe en de huidige appraisors om het leereffect te optimaliseren. In 2014 komt de A&Acommissie voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. In het kader van de ontwikkeling van de leercultuur en transparantie, heeft in 2013 de eerste calamiteitenbesprekingen in de MSW plaatsgevonden. Dit is door zowel het stafbestuur als de MSW als zeer leerzaam en positief ervaren. De calamiteitenbesprekingen worden in 2014 gecontinueerd. De MSW is actief betrokken bij de implementatie van het Convenant Veilige toepassing medische technologie in ziekenhuizen. Kwaliteit en veiligheid is een continu proces, waarbij ook in 2014 het stafbestuur en de MSW actief inzetten op verbeterpotentieel en doorontwikkeling van het integrale kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Tevens bewaakt het stafbestuur de kwaliteit van het functioneren van de medische staf, waarbij de kwaliteitscriteria zoals vastgesteld in de medische staf, leidend zijn. Medisch beleid Het Waterlandziekenhuis heeft twee aandachtspunten benoemd: bariatrie en ouderenzorg. In 2013 is gestart met de uitwerking van deze thema s. Voor de ouderenzorg is een projectgroep gestart waarin het stafbestuur en de MSW vertegenwoordigd zijn. Deze projectgroep is gestart met het uitwerken van ketenzorg voor ouderen. In 2014 wordt hieraan uitvoering gegeven. In 2013 is in het Waterlandziekenhuis naast de maagband gestart met de bariatrische ingrepen Gastric bypass en Gastric sleeve. In 2014 wordt ingezet op de doorontwikkeling van een obesitascentrum, met de nadruk op het optimaliseren van de logistiek. Functioneren MSW en stafbestuur In 2013 is sprake geweest van een stabiele bestuurlijke situatie op zowel ziekenhuisniveau als in de MSW. Het stafbestuur heeft met name gewerkt aan de betrokkenheid van en communicatie richting de MSW. Onder andere is een intranetsite specifiek voor de MSW ontwikkeld en de betrokkenheid van de MSW is verder gestimuleerd door actieve partici- 20

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014

Jaardocument 2013. Martini Ziekenhuis Groningen. Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Versie juli 2014 Jaardocument 2013 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2013 Eindredactie Harriët Hamstra, Marianna van der

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Inhoudsopgave Voorwoord 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur 2.2.1 Organogram 2.2.2 Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Jaardocument 2010 2 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 15 2. Profiel van de organisatie 16 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

zorg voor en door mensen

zorg voor en door mensen zorg voor en door mensen Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg ELISABETH TOPZORG ZEKER VOOR U Maatschappelijk verslag Jaardocument 27 St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 3 Jaardocument 27 Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Maatschappelijk verslag 4. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5. 2. Profiel van de organisatie 6 2007 JaarVerslag Inhoudsopgave Voorwoord 3 Maatschappelijk verslag 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie