Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Projectplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 Projectplan

2 Ingediend door: Stichting Amsterdam Marketing Contactpersoon: Hans Dominicus Datum: 21 februari 2013

3 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding ABHZ Resultaten ABHZ ABHZ Managementsamenvatting Doelstellingen Strategie Productinnovatie versus Marketing Waar keren de karakters terug in de activiteiten? Afbakening Activiteiten Werkpakket 1: Internationale Toeristische Promotie Bezoekers in Amsterdam verleiden de regio in te gaan aan de hand van de karaktergebieden Activiteiten Werkpakket 2: Productinnovatie en aanjagen Functieprofiel van de aanjager Rol van de aanjager Activiteiten Werkpakket 3: Onderzoek Werkpakket 4: Projectmanagement Activiteiten Samenwerking met de sector Relatie met andere Amsterdam Marketing activiteiten Resultaten en effecten op langere termijn Begroting per werkpakket Bijdrage van bedrijfsleven Risico s Projectmanagement volgens PRINCE Geïdentificeerde risico s Amsterdam Marketing Bijlage 1: Karakters in de Metropoolregio Amsterdam Bijlage 2: Algemene promotiestrategie van Amsterdam Marketing Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 1

4 1. Inleiding Dit meerjarig projectplan beschrijft de uitgangspunten van de marketing en de productinnovatie van activiteiten ten behoeve van het internationale toerisme, die in het kader van de uitvoering van het projectonderdeel Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 (ABHZ 2) door Amsterdam Marketing gedurende de periode worden uitgevoerd. Het is een vervolg op het eerdere project ABHZ 1 welke liep van de periode Aanleiding Het is onmiskenbaar dat Amsterdam een ware magneet is als het gaat om toerisme. Met ruim 8 miljoen overnachtingen per jaar en meer dan 5 miljard euro aan bestedingen staat de Metropoolregio Amsterdam in de top tien van populairste toeristische bestemmingen van Europa. Een gezamenlijke visie op de toeristische sector in de Metropoolregio Amsterdam draagt bij aan het behoud, maar ook de verbetering van de toppositie van de Metropoolregio Amsterdam als toeristische bestemming. De aanleiding van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ 1) was het ontbreken van samenhang in het regionaal toeristisch product. In sterke mate bestond de behoefte en draagvlak op zowel bestuurlijk als privaat niveau om de metropoolregio als een geheel te profileren. 1.2 ABHZ 1 In 2009 werd het marketingconcept ontwikkeld en zijn de onderscheidende 17 karakters gepositioneerd. Bij de ontwikkeling van de karakters is de vraag vanuit de internationale consument gekoppeld met het in de Metropoolregio aanwezige toeristisch aanbod. De karakters vormden de basis voor de marketing activiteiten en focus van het toeristisch aanbod in de communicatie naar de consument. Toeristen die naar Amsterdam komen worden met het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien gestimuleerd om ook de regio te bezoeken. Met de introductie van de karakters is eveneens het productaanbod van Amsterdam sterk uitgebreid waardoor de verblijfsduur verlengd wordt en de stad en regio door de wisselwerking van elkaar profiteren. De activiteiten moesten leiden tot een toename en betere spreiding van het toerisme in de Metropoolregio Amsterdam en dus tot versterking van de economie. Het project ABHZ 1 heeft zich gefocust op de promotie van de Metropoolregio Amsterdam als één toeristisch gebied bij buitenlandse toeristen en touroperators en pers, maar ook op het verbeteren van de bereikbaarheid van toeristische locaties. Daarnaast werden regionale toeristische routes ontwikkeld. Het toeristische project was onderdeel van een samengesteld project, gefinancierd door 11 gemeenten, Stadsregio Amsterdam, ATCB, 2 provincies evenals door de Rijksoverheid in het kader van het Pieken in de Delta subsidieprogramma. Verantwoordelijk voor het project was de Stadsregio Amsterdam. Als uitgangspunt van ABHZ 1 was de uitdaging om te komen tot een eenheid, in beleid, beeldvorming en communicatie naar de internationale toerist. Lokale of sub regionale toeristische promotiepartners zouden zich moeten kunnen vinden in en scharen onder die uniforme uitstraling en marketingstrategie om op die manier beter te kunnen concurreren met andere Europese grootstedelijke regio s. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 2

5 1.2.1 Resultaten ABHZ 1 De uitkomsten van het project laten een bevredigend resultaat zien: Het percentage van het aantal internationale bezoekers aan Amsterdam dat ook de regio bezocht was in de startsituatie in %. De doelstelling is 50% meer bezoek in Het (tussen)resultaat eind 2011 was 23%. De economische bijdrage van de internationale bezoekers aan de Metropoolregio was in mln. De doelstelling bedroeg 960 mln. in Het behaalde resultaat eind 2011 wordt berekend op 1180 mln. Het aantal werknemers in toerisme (fte s) bedroeg in de startsituatie in fte. De doelstelling is fte in Uitgaande op berekening van de omzetgegevens bedroeg dit eind fte. Het succes van de unieke samenwerking van bestuurlijke overheden, promotieorganisaties en het bedrijfsleven is beschreven in de evaluatie van Leisure Result. Het bureau geeft aan dat winst is behaald in samenwerking, integratie van het productaanbod ten behoeve van de gezamenlijke promotie en een toename van het bezoek aan de regio. De aanbevelingen uit de evaluatie van Leisure Result zijn als subdoelstellingen in het meerjarig projectplan opgenomen. 1.3 ABHZ 2 Er is door Stadsregio Amsterdam verschillende keren met de cofinanciers gesproken over het vervolg van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. De afweging om de metropoolpromotie al dan niet voort te zetten -en zo ja, op welke manier- is gebeurd op basis van de evaluatie en de aanbevelingen van Leisure Result. Er is ook een sessie met gemeenten en promotieorganisaties geweest. Op bestuurlijk niveau is de voortzetting besproken in BO PRES en het portefeuillehouders overleg van 11 oktober Er is geconcludeerd dat er voldoende basis is om de toeristische promotie van de Metropoolregio Amsterdam voor de internationale bezoeker voort te zetten. Cofinanciers Ten opzichte van de eerste projectperiode ( ) is het aantal cofinanciers aan ABHZ 2 toegenomen. Deze positieve ontwikkeling zorgt voor een breder financieel fundament onder het project. Tevens wordt door het aanhaken van nieuwe cofinanciers het signaal gegeven dat de gemeenten rondom Amsterdam op toeristisch gebied willen profiteren/aanhaken bij van de internationale aantrekkingskracht van de stad Amsterdam. De aansluiting op de toeristische promotie van Amsterdam is belangrijk om tot één integraal product Amsterdam te komen. Dit product draagt bij aan de wisselwerking tussen stad en regio: de stad Amsterdam profiteert van de verbreding van haar toeristisch aanbod doordat de regio bij de stad wordt betrokken. Anderzijds profiteert de regio van de aantrekkingskracht van de naam Amsterdam. Samen leidt dit tot een aantrekkelijkere bestemming voor internationale bezoekers. Doordat in ABHZ 1 de basis is gelegd voor de internationale promotie profiteren nieuwe cofinanciers van het voorwerk dat is gedaan en wordt door hen aangehaakt bij de bestaande karakterisering van de Metropoolregio Amsterdam (Zie bijlage 1). Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 3

6 2. Managementsamenvatting De inhoud van dit meerjarig projectplan beschrijft de uitgangspunten van de marketing en productinnovatie van activiteiten ten behoeve van het internationaal toerisme, die in het kader van de uitvoering van het projectonderdeel Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 (ABHZ 2) door Amsterdam Marketing gedurende de periode worden uitgevoerd. Het is een vervolg op het eerdere project ABHZ 1 welke liep van de periode Voor ABHZ 2 zijn twee doelstellingen geformuleerd: 1. Stijging van de economische waarde van internationale (verblijfs)bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam met 3% per jaar in overnachtingen; 2. Spreiding van de internationale bezoekers van Amsterdam naar de Metropoolregio Amsterdam met in % meer internationale toeristen vanuit Amsterdam naar de Metropoolregio Amsterdam ten opzichte van Tevens zijn een aantal subdoelstellingen geformuleerd voor ABHZ 2 ter verbetering ten opzichte van de ABHZ 1 periode. In ABHZ 2 zal de samenwerking met de sector op verschillende manieren gezocht worden, waaronder afstemming en overleggen met lokale- en regionale promotieorganisaties, het overnemen van promotietaken door het bedrijfsleven en promotieorganisaties en het met specifieke ondernemers in gesprek gaan over de voordelen van aansluiting op het project. In de strategie wordt gekozen om gedurende de projectperiode voort te bouwen op de resultaten die in de eerste projectperiode zijn behaald. Hierbij blijven de 17 karakters behouden. Enerzijds maakt ABHZ 2 gebruik in de marketing van de slagkracht van Amsterdam als Metropool, anderzijds wordt het inhoudelijk gestalte geven van de nog niet (voldoende) uitgewerkte karakters door diverse lokale en regionale partijen aangejaagd. Bij karakters die goed ontwikkeld zijn voor de internationale toerist wordt in ABHZ 2 de focus op de marketingactiviteiten gelegd. Bij karakters die minder goed voor de internationale toerist ontwikkeld zijn, ligt de focus op productinnovatie. De uit te voeren activiteiten kunnen gedurende de projectperiode in vier werkpakketten onderverdeeld worden: Productinnovatie en aanjagen, Internationale Toeristische Promotie, Onderzoek en Projectmanagement. Het werkpakket Internationale Toeristische Promotie heeft tot doel om de Metropool actief te vermarkten onder de internationale consument die reeds in Amsterdam is. Door het aanhaken bij de citymarketing van Amsterdam profiteert de regio tevens van de slagkracht van de hoofdstad. Om de doelstellingen te behalen wordt gekozen voor een kwalitatieve aanpak met focus. Dat betekent dat de internationale positionering van de Metropool Amsterdam en de boodschap naar de doelgroep voorop staat. Dat gebeurt in samenwerking met alliantiepartners als KLM, Thalys, NBTC, Schiphol en andere. De bezoeker aan de stad wordt verleid de regio te bezoeken. In ABHZ 2 wordt daarom onder andere gewerkt aan het Metropoolgedeelte op het iamsterdam-portal, gebruik gemaakt van communicatie via pers- en travel trade en worden verschillende online mediakanalen ingezet. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 4

7 In het werkpakket productinnovatie en aanjagen staat maatwerk voorop. Per karakter zijn de uitdagingen verschillend. Om hier een vertaalslag in te maken wordt een aanjaagfunctie geïntroduceerd. Deze aanjager heeft tot taak om op lokaal niveau overheden en bedrijfsleven te inspireren, met als doel een lokale productinnovatie in gang te zetten, wat zich uit in herkenbare producten die het karakter verder kunnen versterken. Tevens zullen presentaties, workshops en seminars georganiseerd worden en worden support tools voor de toeristische ondernemer ontwikkeld. In 2014 zal een Innovatiefonds geïntroduceerd worden waar partijen uit de toeristische sector een aanvraag bij kunnen doen. Dit fonds heeft tot doel om goede ideeën die in de sector leven op gang te brengen door enerzijds uit te dagen en anderzijds te ondersteunen. Het uitvoeren van een integraal bezoekersonderzoek voor de Metropoolregio Amsterdam keert terug in het werkpakket onderzoek. De resultaten uit dit onderzoek kunnen vergeleken worden met het in 2011 uitgevoerde Metropool Amsterdam bezoekersonderzoek. Daarnaast biedt de online toeristische barometer de mogelijkheid de bezoekersontwikkeling maandelijks te volgen. Het werkpakket projectmanagement omvat het projectmanagement van ABHZ 2. De begroting geeft een beeld van de verdeling van de beschikbare bedragen per jaar, waarbij accentverschillen in de uitvoering per jaar zichtbaar worden. De bijdragen vanuit het bedrijfsleven zijn achteraf te meten, maar moeilijk vooraf voor 4 jaar te begroten, onder andere gezien de economische situatie. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 5

8 3. Doelstellingen Aansluitend op het dashboard Citymarketing van Gemeente Amsterdam, zijn de volgende twee hoofddoelstellingen geformuleerd in het Toetsingskader opdracht Toerisme Metropoolregio Amsterdam voor Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2: 1. Stijging van de economische waarde van internationale (verblijfs)bezoekers van de Metropoolregio Amsterdam. Kwantitatief: 3% groei in overnachtingen per jaar in de Metropoolregio Amsterdam. Nulmeting: In 2011 waren er in de Metropoolregio Amsterdam overnachtingen van hotelgasten (Bron: Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012, dienst O&S Gemeente Amsterdam). 2. Spreiding van de internationale bezoekers van Amsterdam naar de Metropoolregio Amsterdam. Kwantitatief: in 2017 bezoekt 25% meer internationale toeristen vanuit Amsterdam de Metropoolregio Amsterdam. Nulmeting: buitenlandse verblijfsbezoekers in Amsterdam bezoeken de Metropoolregio Amsterdam (2011). Subdoelstellingen Daarnaast zijn er op basis van de evaluatie van Leisure Result een aantal subdoelstellingen geformuleerd voor het project ter verbetering ten opzichte van de ABHZ 1 periode ( ): 1. Zichtbaarheid van Amsterdam Bezoeken, Holland Zien vergroten; 2. Ingezette lijn vasthouden maar met meer focus; 3. Metropoolkarakters lokaal laden en met elkaar verbinden; 4. Duidelijke(re) rolverdeling en afspraken maken; 5. Betrokkenheid lokale en regionale promotieorganisaties vergroten; 6. Betrokkenheid ondernemers vergroten. Bovenstaande subdoelstellingen worden één op één overgenomen en keren nadrukkelijk terug in Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2. Per activiteit in de verschillende werkpakketten zal worden aangegeven in hoeverre deze bijdraagt aan de subdoelstellingen. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 6

9 4. Strategie In het eerder genoemde Toetsingskader, welke gebaseerd is op de wensen van de financierende partijen en het bedrijfsleven, gevoed is door de evaluatie van Leisure Result, en parallel loopt aan de doelstellingen van gemeente Amsterdam, wordt als hoofddoelstelling de groei van de waarde van internationale verblijfsbezoekers van de Metropoolregio genoemd en gelijktijdig het spreiden van toeristische bezoekers over de Metropoolregio. De aangegeven aandachtpunten uit het rapport van Leisure Result dienen daarbij speciale aandacht te krijgen. In de strategie kiest Amsterdam Marketing voor een getrapte aanpak om de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te kunnen behalen. Enerzijds maken we gebruik van de slagkracht van Amsterdam als Metropool (meer focus) op de internationale markten (groeidoelstelling), anderzijds jagen we het inhoudelijke gestalte geven van de nog niet uitgewerkte karakters door diverse lokale en regionale partijen aan (één gevarieerd totaal product). Dit laatste met als doel de gebieden meer aantrekkingskracht te geven bij bestaande bezoekers aan de stad Amsterdam (spreidingsdoelstelling). De focus van de inspanningen ligt hierbij op de internationale consument welke al in Amsterdam is. Er is aangegeven dat de karakters worden omarmd door de diverse deelnemende gemeenten. Dit was ook één van de strategische doelen van de eerste projectperiode, aangezien dit de basis is voor verdere gerichte ontwikkeling van gedifferentieerde productinnovatie. Amsterdam Marketing wil in de tweede periode van dit ambitieuze project ook voortbouwen op de resultaten die in de eerste periode zijn behaald. Dit zijn onder andere de opname van verschillende regionale bestemmingen door de internationale reisindustrie als gevolg van de karakterpropositie en de activiteiten die regionale ondernemers hebben opgepakt. Om die reden vindt een deel van de communicatie ook richting internationale reisindustrie plaats. Amsterdam Marketing fungeert als citymarketingorganisatie om de gehele Metropool Amsterdam op de (internationale) kaart te zetten, onder andere richting internationale toeristen. Nadrukkelijker dan voorheen wordt de Metropool Amsterdam als één gevarieerde toeristische bestemming gecommuniceerd. Op pagina 25 van dit projectplan staat een matrix vermeld van de belangrijkste projecten van Amsterdam Marketing. Door Amsterdam Marketing worden in de reguliere opdracht de highlights uit de regio betrokken bij de communicatie, voor zover het de boodschap van een aantrekkelijke destinatie versterkt en het doelstelling van spreiding van bezoekers ondersteunt. Hierbij is de citymarketing aanpak leidend, dat wil zeggen dat op basis van de marktpotentie de communicatie-inzet wordt bepaald. In de persbewerking zal eveneens gebruik worden gemaakt van de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam en wordt ter verhoging van de effectiviteit aangehaakt op de persactiviteiten die in het kader van de citymarketing worden uitgevoerd om de regio buiten de stad als totaal onder de aandacht te brengen. Binnen de algemene promotiestrategie van Amsterdam Marketing draait het om de groei van het aantal internationale overnachtingen, de toename van bestedingen door de bezoekers en het behoud van de positie van Amsterdam op de internationale markt. Amsterdam Marketing kiest voor een kwalitatieve aanpak met focus. Dat betekent dat de positionering van de Metropoolregio Amsterdam als één samenhangend geheel in de boodschap naar de doelgroep voorop staat. De wensen van de vraagzijde van de markt spelen een nadrukkelijke rol hierbij. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 7

10 Amsterdam Marketing volgt de marktontwikkelingen nauwkeurig. Hieruit heeft het geografische markten gekozen en een mix aan marketinginstrumenten om de potentiële bezoekers te bereiken. De keuzes zijn nodig om de geïnvesteerde middelen niet te versnipperen. Alle karakters, die in de eerste periode op basis van de vraag- en aanbodmatch zijn benoemd, kunnen dienen om bezoekers in de Metropool te verleiden de regio te bezoeken. Nog niet alle karakters zijn echter voldoende geladen om die aantrekkingskracht voor bezoekers en reisindustrie te kunnen benutten. In deze projectperiode gaat Amsterdam Marketing in die gebieden ondernemers, culturele instellingen, gemeenten, lokale promotieorganisaties, vervoerders en andere betrokken partijen de instrumenten aanreiken om deze gebiedsprofilering vorm te geven. Dit gebeurt door praktijkgeoriënteerde seminars en workshops voor deze doelgroepen te organiseren (samenwerking; betrekken ondernemers en partijen, bekendheid met consumentenvoorkeuren). Partijen worden aansluitend gericht gestimuleerd hun innovatieacties door te zetten, door vanuit ons kenniscentrum relevante informatie aan te reiken. Het is hierbij wel van groot belang dat de lokale partners hier ook energie en extra middelen aan willen besteden. De werkzaamheden in ABHZ 2 kunnen de lokale inspanningen versterken en ondersteunen, maar niet overnemen. Bij de informatie en beïnvloeding van de internationale bezoekers aan Amsterdam zal nadrukkelijk de variëteit binnen de totale Metropoolregio gecommuniceerd worden aan de hand van de 17 karakters. Hiermee wordt de internationale bezoeker aan de stad verleidt ook de regio te bezoeken. Door het betrekken van vervoerders en vervoer aanbiedende partijen zoals fietsverhuurders, autoverhuurders, regionale OV-maatschappijen en excursieoperators, zal de toegankelijkheid van het regionale product vanuit de stad (75% van de internationale bezoeker reist zonder eigen vervoer bron Bezoekersonderzoek 2011) worden verbeterd. Een heldere rolverdeling is hierbij van belang. In samenwerking met de lokale promotieorganisaties zal de herkenning van de door het karakter gecreëerde beeld verder worden uitgewerkt in de lokale communicatie en zal tevens gekeken worden naar kruisbestuiving tussen de karaktergebieden onderling. Dit ligt weliswaar buiten het bereik van de kwantitatieve spreidingsdoelstelling, maar kan zeker bijdragen aan een verhoging van de bezoekers aan de onderscheiden gebieden en is daarmee extra interessant voor de cofinanciers. Om het draagvlak onder het project bij de deelnemende partijen, bestuurders en opinion leaders te vergroten zal de voortgang van het project jaarlijks worden gerapporteerd in een projectbulletin, dat zowel digitaal als in print wordt verspreid. Per kwartaal (of zoveel vaker als relevant) zullen op de corporate website van onze organisatie opmerkelijke successen worden gemeld. 4.1 Productinnovatie versus Marketing Niet elk karakter in de Metropoolregio Amsterdam is even ver ontwikkeld als andere karakters. In Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 zal daarom per gebied bekeken worden waar de focus van de inspanningen het beste op kan liggen. Productinnovatie in het geval van gebieden waarbij het product nog niet volledig klaar is om door een (groter) internationaal publiek gevonden te worden. Promotie bij de gebieden waar het product al voldoet aan alle criteria en dit product in de markt gezet kan worden. Onder productinnovatie wordt de ontwikkeling van het toeristisch aanbod en daarom het laden van het karakter verstaan, waarbij de in dit plan voorgestelde aanjaagfunctie een Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 8

11 belangrijke rol speelt. Productinnovatie heeft in dit projectplan daarom niet dezelfde betekenis als de productie van promotiemateriaal zoals brochures. Gesteld kan worden dat minder ontwikkelde karakters meer profiteren van productinnovatie en de meer ontwikkelde karakters van marketing. Onderstaande tabel geeft per karakter aan waar de focus van de inspanningen binnen ABHZ 2 op gelegd zal worden. Karakter Smalltown Harbours Sun Kissed Beach Bubbling Boulevard Wind Water Beach Dutch Dunes Industrial Heritage Criterium Toeristisch aanbod Primair (attracties) Secundair (hotels/rest) Clustering zelfde soorten aanbod Additionele elementen Infrastructuur binnen karakter Amsterdam Waterland Old Haarlem Amsterdam City Meertalige toeristische informatie voorziening Bereikbaarheid van karakter Aanwezigheid entry point Karakter zelf Onderscheidenheid van karakter Interessant voor internationale bezoeker Toekomstige Potentie Fase in Product Life Cycle 1 Focus op promotie (P) of productinnovatie (I) in ABHZ 2 P P P I P I P I P I P P P I P I I I I I I Flower Strip Leisure Lakes Fortress Stretch New Land Amstel River Countryside Historical River Estates Amsterdam Gateway The Big Lake 1 De Product Life Cycle met betrekking tot het aantrekken van internationale toeristen staat afgebeeld bovenaan deze pagina. Fase 1: Concept Creation; Fase 2: Concept Development; Fase 3: Market Development; Fase 4: Business Optimization; Fase 5: Re-Inventing Business óf Harvesting. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 9

12 4.2 Waar keren de karakters terug in de activiteiten? Karakters waarvan de focus op promotie komt te liggen, keren voornamelijk terug in werkpakket 1 Internationale Toeristische Promotie. Karakters waarvan de focus op productinnovatie komt te liggen, keren voornamelijk terug in werkpakket 2 Productinnovatie en aanjagen. Beide werkpakketten worden verderop in dit plan beschreven. Als er in het karakter geen voor de internationale toerist aantrekkelijke highlights zijn, dan zullen deze gebieden met hun productaanbod in mindere mate in werkpakket 1 Internationale Toeristische Promotie worden meegenomen. 5. Afbakening Wat kan men wel en niet verwachten van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 (ABHZ 2)? ABHZ 2 omvat geen gemeentelijke marketing. Dit is een taak van de lokale promotieorganisaties en/of andere instanties. De focus van de inspanningen binnen ABHZ 2 is om de Metropoolregio Amsterdam te positioneren en promoten bij de internationale bezoeker welke al in Amsterdam is; Een product dat nog niet goed voor de internationale bezoeker ontwikkeld is, wordt minder actief gepromoot binnen ABHZ 2. Ter illustratie: een attractie welke geen meertalige informatievoorziening heeft, zal een negatieve weerslag hebben op de internationale bezoeker. In dit voorbeeld ligt in eerste instantie op gemeentelijke/lokaal niveau een uitdaging; Toeristisch aanbod dat niet aansluit bij de omschrijving van het betreffende karakter zal niet actief worden meegenomen in de uitvoering van de activiteiten. Voor de internationale toerist dient een gebied duidelijk herkenbaar te zijn door de focus te leggen op het aanbod wat het karakter ondersteund; Het project omvat zowel internationale toeristische promotie als in mindere mate het stimuleren van productinnovatie. Dit laatste betekent dat hier een duidelijke rol weggelegd is voor lokale partijen zoals gemeenten en ondernemers om het laden van het karaktergebied met hun aanbod en activiteiten te realiseren. De combinatie tussen die twee kan alleen succesvol zijn bij het gezamenlijk realiseren van deze taken. Het is van groot belang dat de lokale partners ook energie en extra middelen aan de hierboven genoemde punten willen besteden. De werkzaamheden in ABHZ 2 kunnen de lokale inspanningen versterken en ondersteunen, maar niet overnemen. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 10

13 6. Activiteiten De voorgestelde activiteiten voor de gehele Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 periode kunnen in vier werkpakketten ingedeeld worden: WP1: Internationale Toeristische Promotie WP2: Productinnovatie en aanjagen WP3: Onderzoek WP4: Projectmanagement Op de volgende pagina s zijn deze werkpakketten en de beoogde resultaten schematisch nader uitgewerkt. 6.1 Werkpakket 1: Internationale Toeristische Promotie Eén van de hoofddoelstellingen binnen het project is om internationale bezoekers vanuit Amsterdam naar de Metropoolregio te krijgen. Een belangrijke rol om deze doelstelling te verwezenlijken is hiervoor weggelegd bij Internationale Toeristische Promotie. Door het communiceren van de Metropoolregio wordt de internationale consument bekendgemaakt met de regio. Door het aanhaken bij de citymarketing van de stad Amsterdam profiteert de regio tevens van de slagkracht van de stad. Zie bijlage 2 voor meer informatie over de algemene promotiestrategie van Amsterdam Marketing. Toeristische Promotie binnen ABHZ 2 De Internationale Toeristische Promotie binnen ABHZ 2 zal zich toespitsen op een viertal onderdelen, te weten consumentenbewerking, tradecommunicatie, persbewerking en het online portal iamsterdam.com. Uit de ABHZ 1 periode is gebleken dat communicatie via reisindustrie (trade) en pers een uitermate effectief middel is om internationaal bezoek te genereren naar de specifieke gebieden toe. In de tradecommunicatie genereren vooral één op één gesprekken conversie voor de Metropoolregio door de op maat gemaakte aanpak naar de touroperator toe. Dit heeft onder andere bij ABHZ1 geleid tot de introductie van nieuwe tours in de regio en opname van de regio in het programma van de touroperators. Deze aanpak zal gehandhaafd worden in ABHZ 2. Ook de ontvangst van persreizen in de Metropoolregio Amsterdam wordt daarom voortgezet in ABHZ Bezoekers in Amsterdam verleiden de regio in te gaan aan de hand van de karaktergebieden Digitale ontsluiting van de Metropoolregio Amsterdam via iamsterdam.com Op dit moment is de Metropoolportal ontsloten via de website Er zal nader worden bekeken hoe de vindbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam binnen de site verbeterd kan worden. Een rol met betrekking tot de meertalige informatievoorziening ligt hier ook voor de verschillende RVVV s. Niet alle informatie over de Metropoolregio is in de Nationale Database voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC ) in meerdere talen beschikbaar en daarom profiteert nog niet elk gebied optimaal van de door ABHZ geïnitieerde mogelijkheden voor de internationale regiopromotie. De wel in de juiste taal beschikbare NDTRC content over de Metropoolregio Amsterdam staat inmiddels vermeld op iamsterdam.com. Aandacht voor het Metropoolgedeelte wordt gegenereerd door het uitlichten van de highlights. Daarnaast wordt consumer driven content management toegepast: als de bezoeker aan de site op bepaalde informatie zoekt, wordt de bijbehorende informatie gepusht, zo ook voor de Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 11

14 Metropoolregio Amsterdam. Iamsterdam-app In de Iamsterdam-app (Bereik: meer dan downloads eind 2012) wordt de Metropoolregio in een aparte weergave meegenomen onder het kopje Beyond Amsterdam. Social Media Het Iamsterdam Facebook kanaal kent op dit moment vrienden en het Twitter kanaal volgers. Relevante content van de Metropoolregio zal hier tevens op terugkeren. Print uitingen Om de internationale bezoeker in Amsterdam verder bekend te maken met de Metropoolregio Amsterdam, worden inspirerende Metropoolbrochures ontwikkeld en geproduceerd welke gekoppeld zijn aan specifieke thema s. Deze brochures zullen als insert worden bijgesloten bij het Engelstalige A-Mag magazine. A-Mag is het in 2013 gelanceerde city magazine van Amsterdam, speciaal gecreëerd voor internationale bezoekers en inwoners van de stad. Tevens zal een losse doordruk van de brochures gratis worden aangeboden aan promotieorganisaties en bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam. Openbaar Vervoer Gedurende ABHZ 2 zal verder geïnvesteerd worden in de contacten met de Openbaar Vervoersmaatschappijen om de regio verder te ontsluiten onder internationale bezoekers aan Amsterdam. Voorbeelden in de vorige projectperiode waren de Industrial Heritage Line, de OV uitklapkaart en de 1- en 3 daagse Connexxion regiotickets. De marketingaanpak in dit werkpakket wordt voor de komende twee jaar gehandhaafd en daarna geëvalueerd. Doel: 1. Vergroten van de bekendheid van de mogelijkheden van de Metropoolregio Amsterdam onder internationale toeristen. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 12

15 6.1.3 Activiteiten Taak Omschrijving activiteit Samenwerkingspartijen Draagt bij aan subdoelstelling Periode uitvoering 1A Internationale Toeristische Promotie 1A1 Tradecommunicatie Het actief communiceren van de Metropool Amsterdam op workshops en beurzen en de reisindustrie betrekken; vermelding in de Amsterdam Travel Trade News brochures en newsletters en Metropoolgedeelte op de iamsterdam.com/trade website. NBTC, RVVV s, bedrijfsleven, culturele instellingen 1, A2 1A3 1A4 Persbewerking Daar waar van toepassing is, zal internationale pers ook bekendgemaakt worden met specifieke producten uit de Metropool Amsterdam, het schrijven en bijhouden van speciale Metropool persfeatures en persberichten Iamsterdam-portal NDTRC datamanagement, site content en site hosting van het Metropoolgedeelte van de iamsterdam.com-portal en diverse iamsterdam social media activiteiten Consumentenactiviteiten Ontwikkeling en productie van specifieke Metropoolbrochures; Integreren van specifiek aanbod van de Metropool in marketingcampagnes en uitingen van Amsterdam Marketing, ontwikkeling. NBTC, RVVV s, bedrijfsleven, overheden 1, RVVV s, bedrijfsleven 1, NBTC, RVVV s, bedrijfsleven 1, Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 13

16 6.2 Werkpakket 2: Productinnovatie en aanjagen De Metropoolregio Amsterdam kent inmiddels zeventien voor de consument onderscheidende gebieden. Elk van deze gebieden heeft een eigen verhaal en identiteit gekregen welke de eerste fase van de Product Life Cycle vormt. Niet elk gebied heeft op dit moment dezelfde volwassenheid als andere gebieden en bevindt zich op internationaal toeristisch vlak op een andere plek in de Product Life Cycle. Ter illustratie: een destinatie als de Zaanse Schans is al een volwassen destinatie en staat voor andere uitdagingen dan een destinatie als Lelystad. Elk van de zeventien gebieden in de Metropool Amsterdam staat daarom voor een andere specifieke uitdaging welke coördinatie en aanjagen vereist. In Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 staat het woord maatwerk dan ook centraal. De uitdaging bij Lelystad bijvoorbeeld is om het concept New Land en The Big Lake verder te ontwikkelen in de Product Life Cycle door middel van productinnovatie in het verlengde van de karakteromschrijving. Hierbij is het essentieel dat deze productinnovatie lokaal gedragen wordt en ook plaatsvindt. Bij de Zaanse Schans begint het vraagstuk op te komen hoe deze destinatie in de toekomst interessant kan blijven voor de internationale consument. Zonder productinnovatie bestaat de kans dat Zaanse Schans uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terecht komt. Figuur: De locatie van Lelystad en de Zaanse Schans in de Product Life Cyle met haar verschillende fasen Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat, hoewel beide bestemmingen hun eigen problematiek hebben om interessant te zijn en te blijven voor de internationale consument, er een coördinatie en aanjaagfunctie nodig is binnen de Metropoolregio Amsterdam om elke deelbestemming te stimuleren de juiste innovatiestap te nemen. Deze coördinatie en het aanjagen uit zich in verschillende activiteiten. Naast het instellen van een aanjaagfunctie door een senior adviseur bij Amsterdam Marketing, zal door middel van het houden van presentaties, workshops en seminars de lokale problematiek maar vooral ook de mogelijke uitwerkingsrichtingen geschetst worden. Kernwoord hierbij is dat men geïnspireerd wordt door praktijkvoorbeelden te gebruiken van andere bestemmingen om zo een kader te schetsen waar men naartoe kan werken. Voor de daadwerkelijke invulling zal Amsterdam Marketing duidelijk aangeven waar welke uitvoerende rol in innovatie zou moeten liggen. De voorbeelden zullen zich strekken van arrangementontwikkeling tot toeristische iconen die zelfstandig toeristen kunnen trekken en een Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 14

17 economische spin-off hebben op het omliggende toeristisch aanbod. Hoewel het laatste voorbeeld, gezien de vereiste ontwikkeltijd, waarschijnlijk niet binnen de projectperiode tot concreet nieuw toeristisch aanbod zal leiden in de Metropool, kan het wel de bewustwording bij de lokale partijen aanwakkeren dat bepaalde gebieden in de Metropool nog een behoorlijke productinnovatieslag dienen te maken om (zelfstandig) te kunnen profiteren van de internationale bezoekersstroom. Ondernemers en culturele instellingen zullen handvatten aangereikt krijgen om zodoende productinnovatie in hun gebied te realiseren. Concreet wordt dit bovendien ondersteund door de introductie van een innovatiefonds in 2014, waarbij karakter ondersteunende initiatieven vanuit de sector aangemeld kunnen worden. Door middel van cofinanciering als conditie zal ook een bijdrage vanuit het bedrijfsleven gerealiseerd worden. Daarnaast worden ook diverse support tools verder ontwikkeld Functieprofiel van de aanjager Op basis van het voor dit project beschikbare budget, zijn de volgende uren voor het aanjagen gedurende de projectperiode gealloceerd: 2013: 650 uur 2014: 500 uur 2015: 450 uur 2016: 300 uur De aanjaagfunctie zal dus vooral in het begin van het project nadrukkelijker aanwezig zijn, waarna deze functie over verloop van tijd wordt afgebouwd. Voor partijen in de regio komt er in het kader van deze aanjaagfunctie één aanspreekpunt, zodat dit in de communicatie overzichtelijk blijft. Bovenstaande uren in ogenschouw genomen, betekent dat voor de aanjaagfunctie afhankelijk van het op dat moment specifieke onderwerp- verschillende experts binnen Amsterdam Marketing ingezet kunnen worden. Dit maakt maatwerk mogelijk, omdat de behoeften per karaktergebied verschillend zijn. Medewerkers die ingezet zullen worden, zullen de volgende eigenschappen te hebben: Kennis en affiniteit van/met de Metropool Amsterdam; Inhoudelijke kennis van specifieke gebieden in de Metropool en de daarbij behorende problematiek; Ervaring in advisering en begeleiding; In staat zijn om partijen te enthousiasmeren Rol van de aanjager De aanjager zal per karakter beoordelen waar de specifieke uitdagingen voor het betreffende gebied liggen. Zo kan het zijn dat het gebied nog niet de belofte waarmaakt die de beschrijving van het karakter belooft. Anderzijds kan het karakter wel toeristisch aanbod hebben dat aansluit op de beschrijving, maar is dit aanbod te beperkt om internationaal toerisme te trekken. Na beoordeling van de uitdagingen per karakter, zal in samenspraak met onder andere lokale promotieorganisatie(s) bepaald worden hoe het beste de uitdagingen in het karakter getackeld kunnen worden en zal er in overleg worden getreden met het bedrijfsleven, overheden en/of Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 15

18 branche. Lokaal ligt de taak om tot nieuwe toeristische producten of concepten te komen. Interessante nieuw ontwikkelde producten kunnen vervolgens middels de activiteit 2A6 Product Placement verder gecommuniceerd worden Innovatiefonds De introductie van een innovatiefonds vanaf 2014 heeft tot doel om goede innovatieve ideeën die in de sector leven te stimuleren. Partijen kunnen op een laagdrempelige manier een aanvraag doen bij het fonds met ideeën voor producten die aansluiten bij het karakter en het karakter voor de internationale markt versterken. Aanvragers zullen aan een aantal criteria dienen te voldoen, waaronder: De aanvraag dient door meerdere partijen ingediend te worden. Dit bevordert samenwerking binnen de toeristische sector; Partijen dienen minimaal 50% van het totale out of pocketkosten van het projectbedrag zelf te financieren; De aanvraag dient aan te sluiten op het karakter; Beoogde doelgroep van de aanvraag dient de internationale bezoeker te zijn; Gehonoreerde aanvragen dienen in het jaar van toekenning van de subsidie gerealiseerd te worden. De ingediende aanvragen zullen door een in te stellen jury beoordeeld worden. Amsterdam Marketing heeft hier ook ervaring mee opgebouwd met de Toeristische Marketing & Promotie van Noord-Holland in 2012, waarbij ondernemers duidelijk tot gerichte actie werden aangezet. Het beschikbare budget van het fonds is over de gehele projectperiode EUR ,-. Hiervan wordt EUR gealloceerd voor 2014; EUR voor 2015 en EUR voor Doel: 1. Met behulp van de ontwikkeling van nieuw toeristisch aanbod de aantrekkelijkheid van de Metropoolregio Amsterdam vergroten. 2. Een betere spreiding van het toerisme over de regio. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 16

19 6.2.3 Activiteiten Taak Omschrijving activiteit Samenwerkingspartijen Draagt bij aan subdoelstelling Periode uitvoering 2A Aanjagen van productinnovatie 2A1 De organisatie van seminars en workshops voor het toeristisch bedrijfsleven in de Metropool Amsterdam met als doel samenwerking tussen partijen te stimuleren RVVV s, KvKs, Branche, provinciale en lokale overheden 1, 2, 3, 4, 5, A2 2A3 2A4 2A5 2A6 Het houden van gebied specifieke presentaties in de Metropoolregio Amsterdam waarin de uitdagingen en oplossingsrichtingen per karaktergebied worden geschetst. Instelling van een innovatiefonds om goede initiatieven vanuit de sector te stimuleren De ontwikkeling en instandhouding van support tools voor het toeristisch bedrijfsleven, zoals het oprichten van een online Kennisbank Het inzetten van een aanjager (senior adviseur) welke zich richt op het inspireren van overheden en bedrijfsleven, met als doel een lokale productinnovatie in gang te zetten wat zich uit in meetbare en herkenbare producten die het karakter verder (kunnen) versterken Product placement binnen de karakters. Door de sector ontwikkelde nieuwe producten die aansluiten bij de karakters, zullen worden ondersteund in de lokale communicatie en promotie. RVVV s, KvKs, Branche, provinciale en lokale overheden RVVV s, KvKs, Branche, provinciale en lokale overheden RVVV s, lokale overheden 1, 2, 3, 5, , 3, , 5, , 2, 3, 4, 5, , 3, 4, 5, Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 17

20 6.3 Werkpakket 3: Onderzoek Market Intelligence is essentieel voor het focus aanbrengen in activiteiten. Onderzoek en analyse zijn daarom van groot belang om middelen gericht in te zetten. Aan de hand van de uitkomsten van bezoekersonderzoeken worden strategische keuzes gemaakt en marketingplannen geschreven. Echter zijn deze gegevens vooral interessant voor de toeristische sector, want door goede informatie over het type bezoekers dat een gebied trekt en waar de interesses liggen, kan een ondernemer bepalen waar zijn of haar kansen liggen op het gebied van productinnovatie. Daarom wordt er een bedrag gealloceerd voor een tweede Metropoolregio Amsterdam bezoekersonderzoek 2. Dit integrale onderzoek zal gelijktijdig in de stad Amsterdam en de regio gehouden worden zodat geprofiteerd wordt van de basisopzet in het onderzoek van Amsterdam. De resultaten uit dit onderzoek kunnen vergeleken worden met het in 2011 gevoerde Metropool Amsterdam bezoekersonderzoek, waardoor trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. De uitkomsten zullen actief gedeeld worden met de toeristische sector. De Toeristische Barometer, een online tool voor de Metropoolregio Amsterdam 3, geeft een continu beeld op maandelijkse basis van de ontwikkeling van bezoekersstromen in de Metropool Amsterdam. Gegevens worden deels door het bedrijfsleven en de culturele sector zelf ingevoerd. Dit wordt vanuit het projectmanagement gestimuleerd. Ondernemers kunnen dan ook zelf hun eigen prestaties afzetten tegen dat van de eigen sector of andere sectoren. Doel: 1. Ontwikkeling van tools voor de sturing van de ontwikkelingen in de toeristenindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. 2. Uitvoering van evaluatiemetingen en om het veranderende bezoekersprofiel te meten Activiteiten Taak Omschrijving activiteit Samenwerkingspartijen Draagt bij aan subdoelstelling Periode uitvoering 3A Onderzoek 3A1 Uitvoering van een integraal RVVV s/promotieorganisaties 1, Bezoekersonderzoek in de Metropool Amsterdam 3A2 Toeristische Barometer Metropool Amsterdam RVVV s, culturele sector, luchthaven Schiphol 1, Het Bezoekersonderzoek in de Metropool Amsterdam is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door Amsterdam Marketing. Het onderzoek bestaat uit delen: het Amsterdam bezoekersonderzoek met ca 6000 interviews in de stad en het regio Amsterdam bezoekersonderzoek (3000 extra interviwews en aparte analyse). In het kader van ABHZ 2 vindt het regio Amsterdam Bezoekersonderzoek plaats. 3 Naast de Toeristische Barometer voor de Metropoolregio Amsterdam, te bereiken via de website bestaat ook de Toeristische Barometer voor de stad Amsterdam. In ABHZ 2 vindt uitvoering plaats van de Toeristische Barometer voor de Metropoolregio Amsterdam, die aparte analyse mogelijkheden biedt. Meerjarig projectplan Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2 18

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees

Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam. Anne Marie Dees Product voor internationale bezoeker uit Amsterdam Anne Marie Dees Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016. Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016 Inhoudelijke rapportage uitvoeringsjaar 2014 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2013-2016 Pagina 2 van 33 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Korte terugblik... 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Promotie- en Innovatiebudget Toeristische Samenwerkingsinitiatieven Het stimuleren van promotie- en innovatie initiatieven van de toeristisch/culturele

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Gerealiseerde activiteiten 2010

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Gerealiseerde activiteiten 2010 1. Inleiding 2. Gerealiseerde activiteiten 2009-2010 2.1 Internationale positiebepaling Metropool Amsterdam 2.2 Promotie Metropoolregio Amsterdam 2.2.1 Metropoolkaart 2.2.2 Metropoolgids 2.2.3 Stimulering

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Activiteitenplan 2011

Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling. Activiteitenplan 2011 Inhoud Inleiding 1. Productontwikkeling bereikbaarheid 1.1 Toeristische routes 2. Productinnovatie promotiemiddelen 2.1 Web tv 3 Promotie Metropoolkarakters 3.1 Distributie Metropoolkaart en gids 4 Consumentenbewerking

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Verslag Academische Werkplaatssessie Metropoolregio Amsterdam 16 november

Verslag Academische Werkplaatssessie Metropoolregio Amsterdam 16 november Verslag Academische Werkplaatssessie Metropoolregio Amsterdam 16 november Gastregio: Metropoolregio Amsterdam Locatie: Stadsregio Amsterdam Thema: Metropoolregio; naar meer betrokkenheid van toeristische

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. .. Rv-nr...

Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. .. Rv-nr... Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 7 december 2010 Openbaar Programma Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen.

Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. 14/4/ Leisure Board zet zich in om de groei van de vrijetijdssector en haar aandeel in de regionale economie in Noord-Holland Noord, te bevorderen. Deze inzet is er op gericht om te komen tot een gezonde

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Toeristisch Breda in 2030

Toeristisch Breda in 2030 Toeristisch Breda in 2030 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Albert van Schendel Hogeschooldocent Vrijetijdsmanagement Breda, maart 2013 Toeristisch Breda in 2030 Pagina 1 1. Inleiding In zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 Agendapunt 11 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Anja Brands, zzp communicatie Bijlagen 2014-2018 RAUM COMMUNICATIESTRATEGIE

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen.

Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Lanceer je marketingsucces in één dag 3 programma s voor marketingsucces om vandaag mee te beginnen. Navigeer met de pijltjestoetsen. Sluit met de esc-toest. esc humm&c 2015» www.hummandc.nl Lanceer je

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Waddeneilanden. Werkwijze

Waddeneilanden. Werkwijze Werkwijze Waddeneilanden STREEKAGENDA WADDENEILANDEN [DEEL C] Gemeente Vlieland Gemeente Terschelling Gemeente Ameland Gemeente Schiermonnikoog Provincie Fryslân Wetterskip Fryslân C UITGANGSPUNTEN Voor

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012

Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Gemeente Velsen - KIIC IJmuiden, 20 december 2012 Programma 1 2 3 4 Doel presentatie Concept Business case Vervolgstappen Doel vandaag: Informeren over proces en resultaat Informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015

Promotiebijeenkomst Oost. Amsterdam, 5 oktober 2015 Promotiebijeenkomst Oost Amsterdam, 5 oktober 2015 Welkom bij Lloyd Hotel Piet Boogert, directeur Lloyd Hotel Visie op citymarketing Geerte Udo, marketing director Bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W

Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' College van B&W GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 95439 14 oktober 2015 Subsidieregeling 'Evenementenprogrammering 150 jaar Badplaats' Colofon Zaaknummer : Z/15/009699 Steller(s) : N. van der

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie