LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG PROFIEL VAN DE LOGISTIEK MANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG PROFIEL VAN DE LOGISTIEK MANAGER"

Transcriptie

1 LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG PROFIEL VAN DE LOGISTIEK MANAGER

2 Functiecontext : De Logistiek Manager zorgt ervoor, in het kader van het Logistiek Platform Limburg, dat zoals in de studie Logistieke Poort Limburg wordt voorgesteld, het Doorbraakscenario voor de logistieke ontwikkeling wordt geïmplementeerd. De Logistiek Manager wordt aangestuurd door een team van deskundigen uit de logistieke sector, in het kader van het Logistiek Platform Limburg. Het Logistiek Platform is voor Limburg de provinciale logistieke managementorganisatie, en is tevens een ledenorganisatie van logistieke en verladerbedrijven, kenniscentra en overheden, ook van buiten Limburg. Het is ingebed in de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, die aan het Platform de nodige materiële en secretariële omkadering biedt, naast heel wat inhoudelijke ondersteuning. Ofschoon het Logistiek Platform enkele malen per jaar rapporteert aan de POM-Limburg, wordt het met de nodige autonomie bestuurd door het Logistiek Comité. Dit is samengesteld uit verkozen voorzitter en leden, die evenwichtig de verladers, vervoerders/logistieke dienstverleners, belangenvertegenwoordigers, overheden en kenniscentra vertegenwoordigen. De Logistiek Manager maakt maximaal gebruik van de inzet van alle leden en externe actoren die kunnen ingeschakeld worden om de doelen te bereiken, in het bijzonder ook door ad hoc commissies en werkgroepen rond thema s en vraagstukken te organiseren in het kader van Logistiek Platform Limburg, en waarvoor trekkers bereid zijn zich in te zetten. Het Logistiek Platform wordt gefinancierd door : de POM-Limburg, de belangrijkste logistieke gemeenten, de bedrijven, de Vlaamse overheid, elk voor een vierde. Het is de bedoeling dat de Logistiek Manager gedetacheerd wordt voor een periode van twee jaar door het bedrijf waaraan hij/zij verbonden is, middels een dienstenovereenkomt met de POM van twee jaar. De kandidaturen voor deze functie worden verzameld en beoordeeld door de bestuurders van de vzw Logistiek Forum Limburg, welke in de loop van 2007 zal worden opgevolgd door het Logistiek Platform Limburg. Plaats van tewerkstelling : Logistiek Platform Limburg, POM-Limburg, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt.

3 Opdracht en verantwoordelijkheden : De te bereiken doelstellingen zijn talrijk en divers. Zo ook de te implementeren acties die daartoe moeten leiden. Volgens het Stappenplan van het Doorbraakscenario moeten eerstelijns- en tweedelijns- instrumenten functioneel samenhangend en gezamenlijk worden uitgevoerd. 1.Eerstelijnsinstrumenten 1.1.Organisatie Als eerstelijnsinstrument is er vooreerst de verdere uitbouw van de nog onvolledige organisatie zelf, het Logistiek Platform Limburg, dat de drijvende kracht moet zijn om alle logistieke initiatieven in de provincie te coördineren, de provinciale ambities te realiseren, de interface te vormen tussen de privé-stakeholders en het beleid, en in het algemeen zal instaan voor de ontwikkeling van de logistiek sector in Limburg. Deze organisatie zal in afstemming en samenwerking met bestaande instellingen ook bevoegd zijn voor de marketing van de regio en acquisitie van investeerders, daar buitenlandse investeerders een belangrijke driver voor ontwikkeling zullen zijn. - Uitbouw grond- en magazijnbank - Uitbouw dashboard functie - Opzetten logistiek kostenmodel - Opstellen investeringsproces en identificatie van investeringsbegeleidingsteam - Ontwerpen van website en logo - Opstellen marketingplan - Deelname aan internationale handelsmissies, beurzen en seminaries - Actieve en gerichte prospectie - Opstellen promotiemateriaal - Organiseren van seminaries, beurzen - Systematiseren en doorspelen van leads naar marketing &acquisitie - Onderzoeken voor mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven - Organisatie van bedrijfsbezoeken over de provinciegrenzen heen

4 1.2.Ruimte Een ander belangrijk instrument is ruimte. Zonder voldoende geschikt ruimteaanbod zal de logistieke sector zich in Limburg niet kunnen ontwikkelen. Het aanleggen van een ijzeren voorraad in elk van de vijf geografische logistieke clusters is dringend nodig. Dit impliceert de herbestemming van gronden. Tenslotte is het opstellen van een ruimtelijk economisch masterplan, dat de krijtlijnen uittekent voor de logistieke ontwikkelingen in de provincie, een must. - Ruimtelijk-economisch masterplan voor de logistieke sector. - Ruimtebehoefteraming logistieke sector & aanduiden nieuwe zoekzones. - Opstellen criteria uitgiftebeleid. - Bespoedigen afwikkeling Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). - Bestemmen van extra 200 ha als logistieke zone in het Genkse en van extra 50 ha in Tongeren, bovenop de huidige plannen inzake bedrijventerreinen. - Logistiek vastgoednetwerk. 1.3.Infrastructuur De verdere ontwikkeling van Limburg als hotspot zal eveneens bepaald worden door de uitbouw van een efficiënte multimodale infrastructuur. Prioritair in dit verband is het wegwerken van alle knelpunten. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan de verkeerswisselaar in Lummen en de Noord-Zuidverbinding. Ook de reactivering van spoorlijnen 18 en 20 moet zo spoedig mogelijk tot stand gebracht worden - Aanmoediging op Vlaams en federaal niveau om de investeringen in Limburg op de prioriteitenlijst te zetten en aandringen op een snelle finalisering van de projecten - Monitoring - Opstellen infrastructureel masterplan

5 2.Tweedelijnsinstrumenten In tweede lijn, dus ter ondersteuning, moet eveneens een aantal instrumenten worden ontwikkeld. 2.1.Arbeidsmarkt Een goed functionerende arbeidsmarkt uitbouwen waarbij vraag en arbeid op elkaar zijn afgestemd. - Optimaliseren beroepsopleidingen en afstemmen op noden bedrijfsleven - Informatiecampagne schoolverlaters en werklozen - Bewustmakingscampagne van het belang van Human Resources bij logistieke bedrijven - In kaart brengen arbeidsmarkt en ontwikkeling dashboard - Uitwerken logistieke opleidingen in technisch en beroepsonderwijs (incl. deeltijds onderwijs) - Opstellen van een bereikbaarheidsplan voor logistieke sites in de clusters 2.2.Innovatie Een innovatiebeleid, dat de concurrentiële positie van Limburg als logistieke hotspot naar de toekomst toe zal vrijwaren, en dat moet gebaseerd worden op een performant onderwijssysteem, zowel op het niveau van het secundair als van het hoger onderwijs. - Verbreden bestaande opleidingen met strategische modules - Stimuleren interuniversitaire uitwisselingsprogramma s - Ontwikkelen van strategische expertise op gebied van logistiek - Faciliteren van pilots - Oprichten werkgroep innovatie in het kader van logistiek - Partnering met andere logistieke EU-regio s - Uitreiken van een jaarlijkse innovatie award

6 2.3.Industrieel beleid Een industrieel beleid, dat er op gericht is om de industriële troeven van Limburg verder uit te bouwen en het industriële weefsel nieuwe impulsen te geven door nieuwe activiteiten aan te trekken, moet de logistieke sector ook indirect versterken. - Opstellen business plan - Marketingmateriaal en deelname aan handelsmissies, beurzen, seminaries - Optimaliseren vestigingsklimaat door accountmanagement 2.4.Extended Gateway Vlaanderen Het concept Extended Gateway daadwerkelijk uitbouwen zodat de aantrekkelijkheid van Limburg wordt verhoogd en de efficiency geoptimaliseerd. - Starten dialoog tussen terminals - Marktverkenning naar mogelijkheden voor vrachtconsolidatie - Netwerk opstarten met verantwoordelijken van facilitaire diensten - Logistieke hotspots in het kader van de Extended Gateway Vlaanderen karakteriseren en continu monitoren - Oprichting ICT-forum voor Logistiek en Vervoer

7 Competenties : Technische competenties Affiniteit met het domein logistiek. Omdat het in deze functie niet om uitsluitend logistieke competenties gaat, speelt hier echter ook de interactie van de logistieke met een scala andere domeinen. Daarom ook affiniteit met het beleidsdomein economie en daaraan gerelateerde domeinen, zoals bijvoorbeeld onderwijs, ICT, innovatie, ruimtelijke ordening, human resources, marketing, export, Goed vertrouwd met courante ICT-toepassingen (MS Office en internet) en daarnaast bereid om met nieuwe technologieën om te gaan. Persoonsgebonden competenties Voortdurend verbeteren: voortdurend de werking verbeteren door gericht te zijn op resultaat en kwaliteit. Bereid tot voortdurend leren, open staan voor verandering. Ontwikkelt zichzelf binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken Klantgerichtheid: Onderkent de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten en reageert er adequaat op. Onderneemt binnen de mogelijkheden van de eigen functie acties om de dienstverlening aan klanten te verbeteren. Samenwerken: Levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een team, entiteit of organisatie, ook wanneer dit niet onmiddellijk persoonlijk van belang is. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Betrouwbaarheid: Handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie. Komt afspraken na en neemt verantwoordelijkheid op. Schept randvoorwaarden zodat deze code in praktijk gebracht kan worden. Synthetisch denken (oordeelvorming) : Uit mening en heeft zicht op consequenties, op basis van een afweging van relevante criteria. Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan. Resultaatgerichtheid: Onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overtreffen van doelstellingen. Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving.

8 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Heeft uitstekende pen. Hanteert schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of van het publiek. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Goede mondelinge communicatieve vaardigheden en geen schrik om voor een groot publiek te spreken. Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. Omgaan met stressfactoren: Vertoont efficiënt gedrag in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk en/of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn aan de opdracht. Richting geven: Stuurt medewerkers aan, ontwikkelt en motiveert ze zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. Plannen en organiseren/voortgangscontrole : Structureren van taken naar prioriteit. Rekening houden met deadlines. Actieplannen voorzien met mensen en middelen. Bewaken van voortgang. Vereiste diploma s Een diploma van een basisopleiding van de 2 cyclus (b.v. master, licentiaat, handelsingenieur, ), behaald in de toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, of andere relevante discipline, uitgereikt door een hogeschool of universiteit. Vereiste ervaring Relevante professionele ervaring van een tiental jaren, waarvan enkele jaren in een leidinggevende positie, is een voorwaarde. Talenkennis Vlotte kennis van Nederlands, Engels, Frans en Duits is wenselijk Bijkomende informatie Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan men terecht bij : de heer Paul Cornelissen, voorzitter van Logistiek Forum Limburg, p.a. Haven Genk, Kolenhavenstraat 6, 2600 Genk Telefoon

9 Kandidaturen Kandidaturen worden gericht aan : POM-Limburg, ter attentie van de heer Paul Willems Kunstlaan 18, 3500 Hasselt

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V)

Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Identificatiecode: Functiefamilie: Gespecaliseerd uitvoerend Niveau: 2 Functiebeschrijving: Accountmanager GIS voorbehouden betrekking (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Switching & Data Beheerder

Switching & Data Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Switching & Data Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid. Het VEB

Nadere informatie

Billing & Credit-Collection Beheerder

Billing & Credit-Collection Beheerder Het Vlaams Energiebedrijf is op zoek naar een (m/v) Billing & Credit-Collection Beheerder Functiecontext Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is begin 2012 opgericht als een agentschap van de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR)

JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Het Facilitair Bedrijf werft aan in contractueel dienstverband JUNIOR ACCOUNT MANAGER (M/V) (CONTRACTUEEL ONBEPAALDE DUUR) Afdeling: Account Management Beleidsdomein: Bestuurszaken Niveau: B Graad: Deskundige

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

Service Delivery Manager

Service Delivery Manager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor één van haar leden, Het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Service Delivery

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband:

Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: AREAMANAGER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad:

Nadere informatie

MARKETINGMANAGER (M/V)

MARKETINGMANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: MARKETINGMANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme Vlaanderen A111 Adjunct

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Datawarehouse- en business intelligence ontwikkelaar (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur met standplaats Brussel Departement en beleidsdomein Cultuur, Jeugd,

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

SYSTEEMBEHEERDER (M/V)

SYSTEEMBEHEERDER (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: SYSTEEMBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie