SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode 2014-2018"

Transcriptie

1 Samen DOEN! oaf itieakkoord gemeente Putten '18 De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperiode hristenunie SGP

2 Samen DOEN! Goalitieakkoord gemeente Putten De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperlode hristenunie SGP

3 Samen DOEN! Naar u luisteren. Zoveel mogelijk de Puttense inwoners en bedrijven betrekken bijbesluiten die we nemen. Eerlijk en opreht zijn. Handelen zonder aanzien des persoons. Vertrouwen hebben in onze eigen inwoners, maar ook krahtig optreden als inwoners dat veftrouwen shenden. Ruimte bieden. Zaken snel en samen aanpakken. Zo gaan we het met het nieuwe ollege van burgemeesfer en wethouders doen in de komende jaren. 'We', dat zijn Wij Putten, hristenunie en SGP. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart besloten deze drie partijen met elkaar een nieuw ollege van burgemeester en wethouders te vormen De afspraken die we maakten voor de jaren staan in dit oalitieakkoord. Extra aandaht voor drie projeten We willen de komende tijd onder meer geld steken in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, in verkeersveiligheid en in bedrijvigheid. Er zijn drie projeten waaraan we extra aandaht en snelheid willen geven. Voor elk van die projeten is één van de drie wethouders van A tot Z de eerstverantwoordelijke. - Wethouder Roelof Koekkoek van Wij Putten krijgt de verantwoordelijkheid voor alles wat met het entrum te maken heeft. Hij maakt een plan voor het dorpsentrum. Met dit plan willen we voorkomen dat winkels en panden leeg komen te staan. ln het plan krijgt de detailhandel veel aandaht. - Wethouder Ard Kleijer van de hristenunie krijgt de zorg en maatshappelijke partiipatie als taak. Het gaat hierbij om taken die de nationale overheid overdraagt aan de gemeente. - Wethouder Nio Gerritsen van de SGP gaat er alles aan doen om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te maken. De medewerkers van de gemeente moeten diht bij u komen te staan. En meer klantgeriht en effiiënter werken. De gemeenteraad moet de wethouders nog offìieel benoemen. Samen komen we verder Daarom willen we het gevoel laten terugkomen dat de direte woon- en leefomgeving niet alleen van de gemeente is, maar van iedereen. Wij gaan het 'Samen DOEN!' t We hebben afgesproken dat het ollege elk jaar aan de gemeenteraad uitlegt welk beleid het heeft gevoerd. We doen dat in het voorjaar, bij de behandeling van de jaarrekening. Daarnaast kijken de drie fraties elk jaar in maart met elkaar of hun Henri Luitjes formateur samenwerking nog goed loopt. lk ben voorzitter bij dat gesprek. Mijn betrokkenheid bij de oalitie houdt dus niet op nadat het nieuwe ollege zijn werk is begonnen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten tg 2

4 lnhoudsopgave Samen DOEN! 1. We werken aan een prettig en veilig Putten... Over de omgeving waar u woont... 4 a. b.. d. We stemmen ons werk af op de wijk... We verbeteren het woningaanbod... We maken het verkeer veiliger We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving a. We werken aan goede zorg voor iedereen... b. We stimuleren meedoen in de maatshappij... We maken een ontmoetingsplek van Stroud.. d. We stimuleren sporten en bewegen We werken aan een gezonde eonomie. Over eonomie en rereatiemogelijkheden 3 1 a. We helpen de toeristishe setor... b. We. We d. We e. We werken aan een bruisend dorpsentrum... geven ruimte aan de agrarishe setor spannen ons in voor nieuw en bestaande bedrijven stimuleren het aanbod aan kunst en u tuur We willen een goed bestuur zijn... Over bestuur, dienstverlening en veiligheid... a. We werken samen waar dat nodig is b. We maken Putten zo veilig mogelijk. We verbeteren de dienstverlening... d. We veranderen onze organisatie..., e. We gaan beter ommunieren..., 5. We gaan goed met uw geld om.. Over de finaniën Bijlage 1... Finanieel overziht 21 Bijlage 2.. Voorstel portefeuilleverdelin g Akkoordverklaring.. 24 Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten IB 3

5 1. We werken aan een prettig en veilig Putten Over de omgeving waar u woont Putten moet leefbaar zijn. Een dorp dat er netjes en gezellig uitziet. Een dorp waar iedereen zih thuis voelt. Waar iedereen prettig kan wonen. Een dorp waar je veilig over straat kunt. a We stemmen ons werk af op de wijk We willen dat de openbare ruimte weer van iedereen is. Dat u tevreden bent over de openbare ruimte en zih er ook zelf verantwoordeliik voor voelt. 1. We voeren regulier onderhoud en renovatie uit We pakken het reguliere onderhoud en renovatie van de openbare ruimte integraal aan. Dat betekent dat we groenonderhoud, parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlihting, straatmeubilair en riolering zo veel mogelijk in één keer uitvoeren in de wijk. We doen dat volgens het lntegraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hierin voegen we alle beheerplannen voor groen, riolering, openbare verlihting enzovoort samen. We maken de planning zo, dat in tien jaar de hele gemeente onder handen is genomen. 2. We pakken kleine zaken aan die grote ergernissen opleveren U ergert zih vaak aan kleine zaken. Een dode boom bijvoorbeeld, of het ontbreken van een bankje, prullenbak of hondenuitlaatveldje. Ook wilt u dat de gemeente een speeltoestel vervangt zodat de speelplek meer aansluit bij de leeftijd van de kinderen in de wijk. Of kinderen worden uitgedaagd om natuurlijk te spelen. Veel van dat soort zaken heeft u gemeld via de app van Wij Putten. Vaak kunnen we ze zonder veel moeite oplossen. En dat gaan we de komende tijd ook doen, samen met u als bewoners van de wijk. We bespreken met u wat er moet gebeuren en hoe dat kan gebeuren. Daarbij letten we natuurlijk wel op of we dat effiiënt doen en wat het kost. We kijken ook of wijkbewoners (een deel van) het beheer kunnen overnemen. We willen binnen drie jaar alle kleine zaken hebben aangepakt. 3. We verkopen snippergroen Het gaat om kleine stukjes groen die van de gemeente zijn. U wilt zo'n stukje misshien wel overnemen om toe te voegen aan uw tuin. U blij en wij blij. U heeft een grotere tuin en wij hoeven geen onderhoud meer uit te voeren aan dat stukje groen. Vaak is dat onderhoud niet effiiënt en daardoor duur. Bij de verkoop van deze stukjes groen letten we er wel op dat het groene beeld van de wijk blijft bestaan. - We geven elk jaar extra uit aan onderhoud en renovatie van openbaar groen. - We geven elk jaar uit voor het oplossen van de kleine zaken. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

6 b. We verbeteren het woningaanbod We willen alle Puttenaren binnen hun eigen mogelijkheden passende woonruimte aanbieden in Putten. Of ze nu jong of oud, starter of doorstromer zijn. 1 We kijken eerst waaraan behoefte is We vragen de gemeenteraad een notitie vast te stellen over de behoefte aan woningen in Putten. Daar zijn namelijk veel vragen over. We hebben ideeën, maar weten eigenlijk niet preies aan wat voor soort woningen u behoefte heeft. En hoeveel van die woningen er dan moeten zijn. We weten wel dat er behoefte is aan starterswoningen en woonruimte voor jongeren. Dat is al jaren zo. Daar willen we op korte termijn wat aan doen. Door te zorgen voor meer doorstroming bij huur- en koopwoningen, waardoor woningen vrijkomen voor starters. 2. We onderzoeken mogelijkheden voor alternatieve woonvormen Bijvoorbeeld de mogelijkheid om jonge starters op rereatieparken te laten wonen. Het gaat dan om rereatieparken die gaan verdwijnen, maar waar starters nog wel een tijd kunnen wonen voordat de rereatiewoningen daadwerkelijk worden gesloopt. Of mogelijkheden om ouderen met elkaar, maar wel zelfstandig in één huis te laten wonen. Daarnaast willen we de regels voor inwoning en mantelzorgwoningen verruimen. 3. We geven vóór 2018 duidelijkheid over nieuwbouw Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als de huidige plannen voor de nieuwe woonwijk Bijsteren zijn uitgevoerd? Er is nog ruimte voor nieuwbouw in Bijsteren, maar ook in het entrum van Putten, in zogenaamde inbreidingsloaties. We laten de gemeenteraad eind begin 2015 weten wat we met de inbreidingsloaties willen doen. De gemeenteraad neemt daar dan een besluit over. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is, We maken het verkeer veiliger We willen dat het makkelijker wordt om van de ene plek naar de andere te komen. Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. We willen dat het aantrekkelijker wordt om de fiets te gebruiken. En dat het op de weg veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. We willen ook dat er zo weinig mogelijk verkeer door het entrum gaat. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 5

7 1 We maken nieuw beleid - We stemmen de vershillende vervoersvormen beter op elkaar af. Daarmee besparen we geld. - We laten een integrale verkeersstudie uitvoeren voor de westkant van het dorp Putten. - We maken een nieuwe Parkeernota. Daarbij kijken we ook naar de vraag om extra parkeerruimte in de wijken. - We investeren in de stationsomgeving. Dat moet een aantrekkelijke plek worden voor bewoners en bezoekers, met horea, een gezellig plein en veel groen. Een plek die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en de fiets. Een plek met parkeerruimte. - We gaan met u over verkeersveiligheid praten tijdens wijkavonden. We vragen u dan ook om naar uw eigen gedrag in het verkeer te kijken. U woont tenslotte ook zelf in die wijk. - We laten het Wmo-vervoer voortaan uitvoeren door de Regiotaxi. Daardoor besparen we elk jaar We werken aan de weg - We kijken samen met de provinie naar een verbinding aan de zuidkant van Putten, tussen de proviniale wegen N303 (Voorthuizerstraat) en N798 (Nijkerkerstraal).Zo willen we doorgaand verkeer tussen de A1 en de 428 uit het dorp weren. - We beginnen snel met de aanleg van het 2" deel van de Henslare (de verbindingsweg tussen het station/industrieterrein Keizerswoert en proviniale weg N798). Als de Henslare klaar is, maken we de Stationsstraat veiliger. De kosten daarvan betaalt onze gemeente en de provinie. - We maken deze plekken veiliger:. de Garderenseweg, tussen de rotonde met de Bosrand/alariaweg en de Voorthuizerstraat;. de Roosendaalseweg. het kruispunt VoorthuizerstraaUBilderdijkstraaVKorte Kerkstraat. de route tussen het NS-station en de Kuiterweg. - We vragen de provinie om het tweezijdig fietspad naar Voorthuizen breder te maken. We vragen de provinie ook om te kijken naar de veiligheid rond de kruispunten in dit fietspad. Het is nu erg smal en daardoor gevaarlijk. - We geven elk jaar extra uit aan de reonstrutie van wegen. - We geven elk jaar extra uit aan het onderhoud van iviele kunstwerken, zoals bruggen en duikers. - We reserveren één keer voor het maken van de nieuwe Parkeernota. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB 6

8 d. We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte We willen dat Putten een aantrekkelijk en logish geordend dorp is. Een dorp waar op de juiste plek, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment ruimte is voor wonen, werken en infrastrutuur. Zonder dat dat leidt tot versnippering. 1. We maken gebiedsvisies voor diverse gebieden in de gemeente. ln die gebiedsvisies geven we preies aan hoe we die gebieden willen invullen. 2. We beginnen in 2016 met de vernieuwing van bestemmingsplannen die lang geleden zijn vastgesteld. 3. We kijken of we voor zaken die het waard zijn om te beshermen welstandsbeleid kunnen en willen regelen. En of dan voor andere zaken geen welstandsoordeel meer nodig is. 4. We onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat gebouwen op bedrijventerreinen leegstaan. 5. We blijven optreden tegen overtredingen. ln onze ontaten met inwoners en bedrijven gebruiken we een andere toon. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L

9 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel. a. We werken aan goede zorg voor iedereen ledereen We willen dat elke inwoner van onze gemeente de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en ship raken. Dihtbij Als u zorg nodig heeft, moet u die dihtbij kunnen krijgen. Het liefst bij u thuis. En anders dihtbij, in uw eigen wijk. We vinden ook dat u zelf moet kunnen kiezen voor de hulp die het beste bij u past. We gaan meer aandaht besteden aan hoe we kunnen voorkomen dat u zorg nodig heeft. Makkelijk bereikbaar U moet zorg van een speialist net zo makkelijk kunnen krijgen als algemene zorg. En u moet zoveel mogelijk hulp krijgen om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. U kunt ons helpen Zorg is niet alleen een taak voor de gemeente, maar ook voor u. U kunt ook zelf kijken waar u bij u in de straat of buurt mensen kunt helpen. Vooral als die zih bevinden in een kwetsbare situatie. Ook zorginstellingen, organisaties in het welzijnswerk, mantelzorgers, ondenruijs, (sport)verenigingen en andere maatshappelijke instellingen kunnen helpen om onze doelen op het gebied van zorg te bereiken. - We zorgen ervoor dat onze gemeente op 1 januari 2015 klaar is om de taken uit te voeren die dan bijde gemeente liggen. - We gaan werken op een manier die ervoor zorgt dat niemand tussen wal en ship valt door alle veranderingen in de zorg. We maken zo goed mogelijk duidelijk waar u kunt aankloppen als u problemen heeft. - We kijken hoe we zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wijk. - We geven nieuwe zorg- en welzijnsaanbieders een eerlijke kans om mee te doen aan zorgativiteiten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20tB I

10 Tot 2018 mogen we het geld uit het soiaal deelfonds alleen gebruiken voor de taken waarvoor we het geld krijgen. We stoppen dat geld in de reserve Soiaal Domein en betalen daaruit de uitvoering van die taken. Na 2017 kijken we of we van deze reserve een reserve Zorg kunnen maken waarin dan alle zorgbudgetten terehtkomen. We kunnen dan zelf bepalen waaraan we het geld binnen de zorg uitgeven. En tegenvallers aan de ene kant opvangen met meevallers aan de andere kant. We ontroleren regelmatig of de uitvoering van de nieuwe zorgtaken gaat zoals die moet gaan. We willen graag dat inwoners van Putten netjes met elkaar omgaan. Daarom blijft onder meer het vloekverbod in de APV bestaan. We denken dat dit niets extra's kost. We proberen onze doelen namelijk te bereiken met het geld dat we krijgen van de landelijke overheid. Maar als het nodig is, gebruiken we er ook geld voor van onze gemeente. b. We stimuleren meedoen in de maatshapp j We vinden dat iedereen die kan werken ook moet werken. Daarbij kijken we altijd naar wat mensen (nog)wel kunnen. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Maatshappelijke partiipatie betekent voor ons namelijk atief meedoen aan de samenleving. We willen het ook mogelijk maken dat onze inwoners kunnen meedoen aan soiaal-ulturele ativiteiten zoals sporten. 1. We gaan samen met het lokale bedrijfsleven en het Steunpunt Vrijwilligers onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen werken. 2. We zetten in onze eisen voor aanbestedingen dat een bedrijf ook leerlingplaatsen moet hebben We doen dat om iets te doen aan het grote probleem van jeugdwerkloosheid. 3. We maken meer'klimopbanen'. Dat zijn leerwerkplekken binnen de gemeentelijke organisatie met begeleiding door personeel van de gemeente. Zo geven we werkzoekenden een kans om werkervaring te krijgen in bijvoorbeeld groenonderhoud. 4. We nemen mensen met een arbeidsbeperking in dienst om zo het goede voorbeeld te geven. 5. We zorgen voor opvang van peuters en kleuters, vooral op het gebied van taal. We betrekken ouders daarbij. En misshien kunnen ook de bibliotheken een rol spelen. 6. Bibliotheken moeten meekunnen met toekomstige ontwikkelingen. Ze moeten ook betaalbaar zijn. We behandelen de drie bibliotheken gelijkwaardig. Dat betekent onder meer dat de twee hristelijke bibliotheken zih zoveel mogelijk moeten aansluiten bijde nieuwe bibliotheekwet. Die gaat naar verwahting op 1 januari 2015 gelden. De drie bibliotheken moeten zo veel mogelijk met elkaar samenwerken. 7. We gaan door met de ativiteiten van Jong Putten. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jongeren meedoen in de maatshappij en aan sport en spel. 8. We blijven het shoolzwemmen betalen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

11 We reserveren elk jaar om de ativiteiten van Jong Putten te blijven betalen We maken een ontmoet ngsplek van Stroud Stroud moet weer een dorpshuis worden, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarvoor willen we datzo veel mogelijk ulturele, maatshappelijke en soiale ativiteiten in het gebouw komen. Dat is goedkoper. Met die besparingen kunnen we de kwaliteit van Stroud verbeteren. 1. We vragen verenigingen die subsidie krijgen voor hun huisvesting naar Stroud te verhuizen. We geven geen huisvestingssubsidie meer voor gebruik van gebouwen die niet van de gemeente zijn. 2. We gaan met het bestuur van Stroud praten over hoe het ervoor kan zorgen dat de exploitatie weer op orde is. 3. We laten midden 2015 weten hoe we verder gaan met Stroud. We reserveren elk jaar om Stroud als dorpshuis in te rihten d. We stimuleren sporten en bewegen We willen stimuleren dat inwoners van Putten (meer) gaan sporten en bewegen. Omdat we vinden dat dat belangrijk is voor een gezonde leefstijl, soiale vorming en meedoen. 1. We vragen sportverenigingen om hiervoor ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 2. We geven verenigingen voortaan subsidie op basis van ativiteiten en niet meer op basis van het aantal leden dat ze hebben. We kijken of er ook nog andere veranderingen van het subsidiebeleid nodig zijn. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen D0ENI oalitieakkoord gemeente Putten20t

12 3. We werken aan een gezonde eonomie Over eonomie en rereatiemogelijkheden Putten moet een gemeente zíjn met een gezond bedrijfsleven. Met rereatiebedriiven die kwaliteit bieden. Met een dorpsentrum dat levendig is. Met een buitengebied waar agrariërs een goede boterham kunnen verdienen. En met een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur. a We helpen de toeristishe setor We willen dat de kwaliteit van rereatie en eonomie in onze gemeente beter wordt. En dat de rereatieparken in onze gemeente vitaal zijn. De Veluwe moet binnenlandse vakantiebestemming nummer 1 zijn en blijven. 1. We nemen een extra fulltime buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst. Deze boa gaat helpen om de kwaliteit van het vakantiegebied te verbeteren. 2. We bieden meer mogelijkheden voor kamperen bij de boer. 3. We bieden mogelijkheden voor Bed & Breakfast (B&B) binnen en buiten de bebouwde kom. ln de bebouwde kom willen we B&B ook toestaan in een bijgebouw. We stellen daar dan wel vooruvaarden aan. 4. We maken meer amperplaatsen in het entrum, met voorzieningen als prullenbakken en stroom. 5. We maken een rereatieplan. Daarin geven we ook aan hoe we bezoekers van het entrum willen verleiden om ook naar het Veluwerandmeer te gaan, en omgekeerd. 6. We kijken of we fietspaden in onze gemeente beter kunnen laten aansluiten op het fietspadennetwerk op de Veluwe. We vragen Putter Bosbeheer of er verharde fìetspaden door het Putter Bos kunnen komen. En of het Putter Bos duurzaam openbaar toegankelijk kan zijn. 7. We stimuleren de komst van sleht-weerarrangementen zoals een speelboerderij voor kinderen. We willen meer laten zien dat er ook bij wat minder weer genoeg te doen is in Putten en omgeving. Dat kan meer bezoekers naar Putten trekken. 8. We onderzoeken mogelijkheden voor een Putten-kaart. Dat is een kaart waarmee je in Putten korting, gratis toegang en andere voordelen kunt krijgen. Speiaal voor de toerist! Wat gaat het kosten? - De extra boa kost ongeveer per jaar. We betalen dit door een verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. - We geven één keer uit om het rereatieplan te maken. - We geven één keer uit om de extra amperparkeerplaatsen te maken. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB LL

13 b. We werken aan een bruisend dorpsentrum Een bruisend, kleurig en fleurig entrum met een breed en aantrekkelijk winkelaanbod 1 We maken plannen - We maken een integrale detailhandelsvisie voor het entrumgebied tussen de Engweg, Voorthuizerstraat, Brinkstraat en Klaas Bosstraat. Hierin kijken we ook naar mogelijkheden om te voorkomen dat winkels leegstaan. - We maken een verkeersirulatieplan voor het entrum. Daarbij kijken we ook of we het entrum helemaal of voor een deel kunnen afsluiten voor auto's. Verkeer naar het entrum moet automatish de ring rondom het entrum gebruiken. ln het plan nemen we ook genoeg aantrekkelijke gratis autoparkeerplaatsen op. - We onderzoeken welke funties we naar het entrum kunnen halen om het levendig en gezellig te houden. Zo kunnen we ook leegstand van winkels voorkomen. 2. We ondernemen atie - We zoeken een andere plek voor de kermis, op loopafstand van het entrum. Dat zorgt voor meer gezelligheid in het entrum. Bovendien kan de horea dan meeprofiteren van de kermis. - We breiden het aantal evenementen met veel geluid uit naar zes. Koningsdag is één van die zes evenementen. Vier van deze evenementen mogen tot uur duren, de andere twee tot uiterlijk uur. Het nieuwe evenement dat tot uur duurt vindt niet plaats op zaterdag. - We leggen meer fietsvoozieningen aan in het entrum om zo het fietsen aantrekkelijker te maken. We letten erop dat het straatbeeld niet rommelig wordt. - We rihten het Fontanusplein opnieuw in. Het plein kan dan beter worden gebruikt voor markten en evenementen. - De mogelijkheden voor de openingstijden van winkels en voorzieningen blijven zoals ze nu zijn. - We geven één keer uit voor de herinrihting van het Fontanusplein. - We geven één keer uit voor het maken en uitvoeren van het verkeersirulatieplan en de detailhandelsvisie. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t9 T2

14 . We geven ruimte aan de agrarishe setor Een gezonde agrarishe setor. Een agrarishe setor die binnen haar eigen mogelijkheden een goede boterham kan verdienen. Een agrarishe setor die niet alleen een eonomishe pijler, maar ook één van de belangrijkste dragers van het landshap is. 1. We doen in een geuronderzoek. De resultaten daarvan gebruiken we voor ons beleid. Als het kan onderzoeken we tegelijk ook fijnstof en geluid om te kijken naar mogelijke risio's voor de volksgezondheid. 2. We geven agrariërs de ruimte om duurzame energie op te wekken op hun agrarish bedrijf. 3. We gaan bij de provinie en de Europese Unie lobbyen voor ondersteuning van projeten en ativiteiten voor het landshap, de agrarishe setor en het buitengebied. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. d. We spannen ons in voor n euwe en bestaande bedrijven We willen dat Putten een vitale en veelzijdige eonomie heeft. Nieuwe bedrijven 1. We gaan extra ons best doen om bedrijven naar Putten te krijgen. Daarbij willen we vooral meer arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden binnenhalen. 2. We maken een plan voor het gebied langs de Henslare tussen de Nijkerkerstraat en de Stationsstraat. We willen daar hoogwaardige bedrijvigheid met bebouwing met een uitstraling die past bijde omgeving (buitenplaats Bijstein, kerk, Henslare). 3. We verruimen de mogelijkheden om een bedrijf aan huis te hebben. 4. We kijken of we iets kunnen doen aan de leegstand op bedrijventerreinen. Bestaande bedr ven 5. We gaan meer ommunieren met het bedrijfsleven. We zoeken ondernemers op. We kijken naar mogelijkheden voor een inloopuur bij het ollege en de raad en voor vaste aanspreekpersonen (aountmanagers). 6. We proberen lokale bedrijven te steunen als dat binnen de regels van de aanbestedingswet kan. 7. We gaan door met de digitale ontsluiting van onze gemeente, ook van het buitengebied. Onder meer door het stimuleren van glasvezel. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten LB 13

15 - We geven in uit voor het maken van een plan om bedrijven naar Putten te krijgen. Hiervoor gebruiken we het geld dat in de begroting staat voor een bedrijfsverzamelgebouw. We hoeven dat geld niet daarvoor te gebruiken, omdat partiulieren de komst van het bedrijfsverzamelgebouw betalen. - We reserveren elk jaar om bedrijven naar Putten te krijgen. e. We stimuleren het aanbod aan kunst en ultuur We willen dat er een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur is in Putten. Een aanbod dat beshikbaar is voor iedereen. Omdat we vinden dat ultuur het karakter, de eigenheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente bepaalt. 1. We gaan ultuurhistorish beleid maken. 2. We gaan met het kunstmenu op basissholen door. 3. We geven het ultuurplatform een entrale rol binnen de ultuur van onze gemeente. Het kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur. We bespreken het nieuwe subsidiebeleid met het ultuurplatform. Het platform is ook hét aanspreekpunt voor kunstenaars en andere reatieven in de gemeente. 4. We gaan drie onderzoeken doen: - Hoe kunnen we het beste het gemeentelijk monumentenbeleid uitvoeren? - Hoe kunnen we Algemene Muzikale Vorming blijven aanbieden in de gemeente? Aan welk soort muzieklessen heeft u behoefte? En hoe kunnen we die lessen failiteren? - Hoe kunnen we de ativiteiten op het gebied van de (ultuur)historie van Putten veiligstellen en versterken? Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20t8 L4

16 4. We willen een goed bestuur zijn Over bestuur, dienstverlening en veiligheid We vinden dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie er vooral ziin voor (t. Dat ze dus goed moeten luisteren naar wat u wilt. Dat ze eerlijk, open en integer zijn. En dat ze natuurliik ook hun taken goed (kunnen) uitvoeren. a. We werken samen waar dat nodig is We willen meer samenwerken met gemeenten om ons heen om u goed van dienst te kunnen blijven. Samenwerking is vaak nodig omdat onze gemeente te maken krijgt met meer regels en wetten, die bovendien steeds ingewikkelder worden. We willen zelf doen wat we zelf kunnen doen. En samenwerken als dat moet om te zorgen voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Maar: - we dragen geen bevoegdheden van onze gemeente over aan anderen, ook niet voor uitvoering van de nieuwe Omgevingswet; - bijsamenwerking zijn alle partijen gelijkwaardig; - samenwerking mag niet leiden tot herindeling van onze gemeente. 1. We blijven op bestuurlijk niveau binnen de regio Noord-Veluwe (RNV) samenwerken om visies te ontwikkelen op onderdelen die verder reiken dan alleen onze eigen gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van rereatie. 2. Hebben we bijde gemeente genoeg mensen en materialen om de taken voor het gemeentebestuur en onze inwoners goed uit te voeren? Dan doen we ze zelf.ls dat niet het geval? Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. We gaan daarbij uit van de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen op 8 iuni2012. b. We maken Putten zo ve l g mogel jk We willen dat inwoners en bezoekers van Putten zih veilig voelen. We willen ook dat Putten een veilig dorp is. De gemeente heeft hierbijeen belangrijke taak. Die moet zo veel mogelijk doen om onveilige situaties te voorkomen. En optreden als de veiligheid in gevaar wordt gebraht. 1. We gaan extra aandaht geven aan het bestrijden van drugshandel en drugsoverlast. 2. Er komt een veiligheidsloket. Daar kunt u praten met de wijkagent en de boa's. 3. Veiligheid in de wijk krijgt een belangrijke plaats bij het wijkgeriht werken. We zetten het onderwerp 'veiligheid'op de agenda voor gesprekken met uw wijk. We praten dan ook met u over uw rol als inwoner van de wijk. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 15

17 4. De nieuwe boa gaat werken aan verbetering van de veiligheid in de rereatiegebieden in onze gemeente. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. We verbeteren de dienstverlen ng Een goede, serviegerihte en integrale dienstverlening Als het gaat om mensen 1. We gaan werken vanuit de één-loketgedahte. Dat betekent dat u één ontatpersoon binnen de gemeente heeft die u tijdens de hele aanvraagproedure begeleidt. 2. U kunt voortaan ook een afspraak maken voor diensten waarvoor u bij de balie op het gemeentehuis moet zijn. 3. We gaan onderzoeken hoe u ons kunt laten weten dat u niet tevreden bent zonder dat u een formele klaht hoeft in te dienen. En we gaan dan natuurlijk wel iets doen met uw opmerkingen, 4. Onze medewerkers krijgen training en ondersteuning op het gebied van ommuniatie. Als het gaat om gebouwen 5. We laten de raadzaal, trouwzaal en publieke hal opknappen. 6. We kijken hoe we de kantoren in het gemeentehuis zo effìiënt mogelijk kunnen gebruiken. Daarbij kijken we ook welke andere funties of organisaties hun werkplek kunnen krijgen in het gemeentehuis. 7. We blijven investeren in duuzaamheid en energiebesparing voor de gebouwen van onze gemeente. Hiervoor staat in de begroting. Daarvan gebruiken we voor de verbouwing van het gemeentehuis. De rest van het bedrag ( ) gebruiken we niet. Dat is een bezuiniging. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten LB T6

18 d. We veranderen onze organisatie We willen dat onze gemeentelijke organisatie kwaliteit levert en de toekomst aankan. Zodat Putten zelfstandig kan blijven. We willen ook dat de organisatie wijkgeriht werkt en op basis van de nieuwe ultuur. 1. We maken een plan voor een organisatie die minder geld kost. Zodat we ons werk goed kunnen blijven doen als we straks minder geld krijgen uit het gemeentefonds. 2. We rihten de organisatie in op basis van de proessen die we uitvoeren. De huidige afdelingen verdwijnen. - We geven maximaal uit voor een interimmanager en voor kosten die we maken voor de organisatieverandering. - Als er een goed plan van aanpak ligt, doen we daar eventueel nog een keer maximaal bij. e We gaan beter ommun eren We willen dat Putten een gemeentebestuur heeft dat zih riht op de samenleving. Een gemeentebestuur dat gelijke gevallen gelijk behandelt. Een gemeentebestuur dat eerlijk en open is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die ommunieren. Die naar u luisteren, met u meedenken, u uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten. 1. De jeugdgemeenteraad blijft bestaan. Daarnaast betrekken we leerlingen van basissholen meer bij het bestuur. 2. We hebben steeds aandaht voor bestuurlijke integriteit. Raad en ollege spreken elkaar daar ook op aan. ln 2014 volgen raad en ollege een integriteitstraining. Het ambtsgebed blijft gehandhaafd. 3. We maken de delaraties van ollegeleden openbaar. We publieren elk jaar hoeveel vergoeding de fraties van de politieke partijen kregen en waaraan zij die besteedden. 4. De wethouders leggen elk jaar aan de raad verantwoording af over de onderdelen in de jaarrekening die in hun portefeuille zitten. 5. Er komt een bestuursadviseur die het ollege gaat ondersteunen. Een sparringpartner voor het ollege, ook als het gaat om ommuniatie, wijkavonden en bewonersavonden. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

19 llvat gaat dat kosten? Er staat in de begroting voor ommuniatie. ln 2014 gebruiken we dat bedrag om de ambtelijke organisatie te trainen op het gebied var ommuniatie. Vanaf 2015 stoppen we dit bedrag in het personeelsbudget om er de beqtuursadviseur mee te betalen.

20 5. We gaan goed met uw geld om Over de finaniën Putten moet een gemeente blijven waar we niet meer geld uitgeven dan we binnenkriigen. Een gemeente die niet de lasten van nu doorshuift naar volgende generaties. Een gemeente waar we ons bewust zijn dat geld van de gemeente uiteindelijk uw belastinggeld is. We willen dat de gemeente Putten een finanieel gezonde gemeente blijft. En dat de gemeente een begroting heeft waarbij de geshatte inkomsten en de geshatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. 1. We gaan zuinig om met gemeenshapsgeld. We laten zien wat we met het gemeenshapsgeld doen. 2. We verhogen belastingen met maximaal het perentage waarmee de prijzen stijgen. We verhogen de onroerendezaakbelasting (OZB) pas als het ons niet lukt om genoeg te bezuinigen. 3. We maken de tarieven voor produten en diensten van de gemeente zo, dat we er alle kosten voor die produten en diensten mee kunnen betalen. En niet meer. We gaan er dus geen geld mee verdienen. 4. We onderzoeken nog in 2014 of we eigenaren van kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen, daarvoor belasting kunnen laten betalen. We noemen dat preariobelasting. We verwahten dat die belasting enkele honderdduizenden euro's kan opleveren. 5. We betalen geen verkapte subsidies meer. We noemen het'verkapte subsidie'als we bijvoorbeeld de energierekening of huur van een gebouw betalen voor een vereniging. We brengen in beeld welke verkapte subsidie we nu betalen. Als we die subsidie willen blijven betalen, doen we dat voortaan via de subsidieregeling. Zo behandelen we alle verenigingen die subsidie krijgen op dezelfde manier. 6. We gaan strutureel bezuinigen. Op basis van het huidige beleid moesten we al ongeveer bezuinigen. Het nieuwe beleid dat we voorstellen in dit oalitieakkoord, kost elk jaar Dat geld is er alleen, als we voor dat bedrag bezuinigen op andere taken van de gemeente. U vindt een overziht van deze bedragen in bijlage l. We willen de bezuinigingen onder meer met deze maatregelen bereiken: - We rekenen geen rente meer toe aan de tegoeden die de gemeente heeft. Daardoor besparen we We gaan beter en slimmer inkopen. Daardoor besparen we We gaan zo veel minder kosten maken voor het verlenen van omgevingsvergunningen, dat we met de leges voor die vergunningen alle kosten kunnen betalen. Daardoor besparen we We verhogen de tarieven voor de sporthal zoveel, dat we er een groter deel van de kosten van de sporthal mee kunnen betalen. Daardoor krijgen we extra inkomsten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t L9

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Inleiding - Spannend 2015 Programma 1 Leefbaarheid VRAAG: MOTIE verhogen verkeersveiligheid

Inleiding - Spannend 2015 Programma 1 Leefbaarheid VRAAG: MOTIE verhogen verkeersveiligheid Voorzitter, Inleiding - Spannend 2015 Nog 55 dagen en we treden het jaar 2015 binnen. Een jaar waar wij als gemeente met veel nieuwe zaken en daarbij behorende onzekerheden te maken krijgen. We denken

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1

FINANCIËLE PARAGRAAF. Financiële paragraaf bij Verkiezingsprogramma Woerden 2014-2017 pagina 1 FINANCIËLE PARAGRAAF ADDENDUM op VERKIEZINGSPROGRAMMA pagina 1 Contact Simon Brouwer Berberisstraat 29 3442 GL WOERDEN Tel. : 0348-69 14 71 GSM : 06-21 22 16 53 E-mail : scbrouwer@sgp-woerden.nl Twitter:

Nadere informatie

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen 1. Algemeen 2 1.1. aanleiding 1.2 finanieel perspetief 2. Eigen bijdragen 5 3. Woonvoorzieningen 7 3.1 algemeen 3.2 mogelijke besparingen a. zorgen voor

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

C&H en het omgevingsplan

C&H en het omgevingsplan C&H en het omgevingsplan Meer vertrouwen en Minder regels Het Boekels Model Geodag 2 september 2015 door wethouder Ted van de Loo & Lilian Waaijman Rho adviseurs Gemeente Boekel 3.400 ha 10.200 inwoners

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014

Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Bijlage 1 Verslag van de verschillende discussiegroepen d.d. 6 november 2014 Aantekeningen thema Maatschappelijk Vastgoed Functie kerk: Belangrijk: Trouw en rouw blijven behouden Beperkte functie nu zijn

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 EnschedeAnders.nl 24 januari 2014 Hoofdpunten uit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Doelstelling van : heeft als doelstelling een herkenbare bijdrage te leveren aan het realiseren van een rechtvaardige, solidaire en duurzame

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startersregeling venlo. raadsnummer 2011 100 collegevergadering d.d. 22-11-2011 raadsvergadering d.d. 21-12-2011 fatale termijn programma Veelzijdige stad in het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7

Toeliching ProTIel op bezuinigingsvoorstellen 2015 2017 pagina 1/7 Voorstel Toelichting ProTiel 2015 2016 2017 2018 e.v. 1. Voorstellen die vormgegeven aan de kanteling: als gemeente verantwoordelijkheid loslaten en meer samenwerken met de inwoners van Tiel om voorzieningen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp,

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp, Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen Geachte heer Woppenkamp, Bijgaand treft u onze aanvraag aan voor de middelen leefbaarheid niet krimpgebieden. De gemeente Slochteren

Nadere informatie

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. 9 2 2015 De Gelderlander BEZUINIGING Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. door Evelien van der Eijk ARNHEM Fris, open en

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

buitenkans Wonen in een duurzame, groene wijk aan de rand van Uden

buitenkans Wonen in een duurzame, groene wijk aan de rand van Uden buitenkans Wonen in een duurzame, groene wijk aan de rand van Uden Nieuwenhuizen Daandels wint met ontwerpen van Leenders architecten, IN bouwkunde en vormgeving, Search Environment en Rabobank de prijsvraag

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009,

RV 09.0130 Structuurvisie 2009-2025. De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 december 2009, Amendement: A090130/2 Onderwerp: Renovatie in plaats van sloop - deze Structuurvisie niets zegt over sloopplannen van betaalbare woningen; - in de Prestatieafspraken met corporaties is afgesproken dat

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

Beleidsnotitie/Planbeschrijving Groentransferium Fase 1

Beleidsnotitie/Planbeschrijving Groentransferium Fase 1 Beleidsnotitie/Planbeschrijving Groentransferium Fase 1 Planbeschrijving/beleidsnotitie Groentransferium - fase 1 Leeswijzer: In hoofdstuk 1 wordt het project Groentransferium beschreven in de context

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1-

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Inleiding & Inhoudsopgave Samen maken we De Hoeve Met Samen maken we De Hoeve presenteert Plaatselijk Belang De Hoeve het dorpsplan voor 2012-2015. In ons

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie