SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode 2014-2018"

Transcriptie

1 Samen DOEN! oaf itieakkoord gemeente Putten '18 De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperiode hristenunie SGP

2 Samen DOEN! Goalitieakkoord gemeente Putten De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperlode hristenunie SGP

3 Samen DOEN! Naar u luisteren. Zoveel mogelijk de Puttense inwoners en bedrijven betrekken bijbesluiten die we nemen. Eerlijk en opreht zijn. Handelen zonder aanzien des persoons. Vertrouwen hebben in onze eigen inwoners, maar ook krahtig optreden als inwoners dat veftrouwen shenden. Ruimte bieden. Zaken snel en samen aanpakken. Zo gaan we het met het nieuwe ollege van burgemeesfer en wethouders doen in de komende jaren. 'We', dat zijn Wij Putten, hristenunie en SGP. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart besloten deze drie partijen met elkaar een nieuw ollege van burgemeester en wethouders te vormen De afspraken die we maakten voor de jaren staan in dit oalitieakkoord. Extra aandaht voor drie projeten We willen de komende tijd onder meer geld steken in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, in verkeersveiligheid en in bedrijvigheid. Er zijn drie projeten waaraan we extra aandaht en snelheid willen geven. Voor elk van die projeten is één van de drie wethouders van A tot Z de eerstverantwoordelijke. - Wethouder Roelof Koekkoek van Wij Putten krijgt de verantwoordelijkheid voor alles wat met het entrum te maken heeft. Hij maakt een plan voor het dorpsentrum. Met dit plan willen we voorkomen dat winkels en panden leeg komen te staan. ln het plan krijgt de detailhandel veel aandaht. - Wethouder Ard Kleijer van de hristenunie krijgt de zorg en maatshappelijke partiipatie als taak. Het gaat hierbij om taken die de nationale overheid overdraagt aan de gemeente. - Wethouder Nio Gerritsen van de SGP gaat er alles aan doen om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te maken. De medewerkers van de gemeente moeten diht bij u komen te staan. En meer klantgeriht en effiiënter werken. De gemeenteraad moet de wethouders nog offìieel benoemen. Samen komen we verder Daarom willen we het gevoel laten terugkomen dat de direte woon- en leefomgeving niet alleen van de gemeente is, maar van iedereen. Wij gaan het 'Samen DOEN!' t We hebben afgesproken dat het ollege elk jaar aan de gemeenteraad uitlegt welk beleid het heeft gevoerd. We doen dat in het voorjaar, bij de behandeling van de jaarrekening. Daarnaast kijken de drie fraties elk jaar in maart met elkaar of hun Henri Luitjes formateur samenwerking nog goed loopt. lk ben voorzitter bij dat gesprek. Mijn betrokkenheid bij de oalitie houdt dus niet op nadat het nieuwe ollege zijn werk is begonnen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten tg 2

4 lnhoudsopgave Samen DOEN! 1. We werken aan een prettig en veilig Putten... Over de omgeving waar u woont... 4 a. b.. d. We stemmen ons werk af op de wijk... We verbeteren het woningaanbod... We maken het verkeer veiliger We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving a. We werken aan goede zorg voor iedereen... b. We stimuleren meedoen in de maatshappij... We maken een ontmoetingsplek van Stroud.. d. We stimuleren sporten en bewegen We werken aan een gezonde eonomie. Over eonomie en rereatiemogelijkheden 3 1 a. We helpen de toeristishe setor... b. We. We d. We e. We werken aan een bruisend dorpsentrum... geven ruimte aan de agrarishe setor spannen ons in voor nieuw en bestaande bedrijven stimuleren het aanbod aan kunst en u tuur We willen een goed bestuur zijn... Over bestuur, dienstverlening en veiligheid... a. We werken samen waar dat nodig is b. We maken Putten zo veilig mogelijk. We verbeteren de dienstverlening... d. We veranderen onze organisatie..., e. We gaan beter ommunieren..., 5. We gaan goed met uw geld om.. Over de finaniën Bijlage 1... Finanieel overziht 21 Bijlage 2.. Voorstel portefeuilleverdelin g Akkoordverklaring.. 24 Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten IB 3

5 1. We werken aan een prettig en veilig Putten Over de omgeving waar u woont Putten moet leefbaar zijn. Een dorp dat er netjes en gezellig uitziet. Een dorp waar iedereen zih thuis voelt. Waar iedereen prettig kan wonen. Een dorp waar je veilig over straat kunt. a We stemmen ons werk af op de wijk We willen dat de openbare ruimte weer van iedereen is. Dat u tevreden bent over de openbare ruimte en zih er ook zelf verantwoordeliik voor voelt. 1. We voeren regulier onderhoud en renovatie uit We pakken het reguliere onderhoud en renovatie van de openbare ruimte integraal aan. Dat betekent dat we groenonderhoud, parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlihting, straatmeubilair en riolering zo veel mogelijk in één keer uitvoeren in de wijk. We doen dat volgens het lntegraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hierin voegen we alle beheerplannen voor groen, riolering, openbare verlihting enzovoort samen. We maken de planning zo, dat in tien jaar de hele gemeente onder handen is genomen. 2. We pakken kleine zaken aan die grote ergernissen opleveren U ergert zih vaak aan kleine zaken. Een dode boom bijvoorbeeld, of het ontbreken van een bankje, prullenbak of hondenuitlaatveldje. Ook wilt u dat de gemeente een speeltoestel vervangt zodat de speelplek meer aansluit bij de leeftijd van de kinderen in de wijk. Of kinderen worden uitgedaagd om natuurlijk te spelen. Veel van dat soort zaken heeft u gemeld via de app van Wij Putten. Vaak kunnen we ze zonder veel moeite oplossen. En dat gaan we de komende tijd ook doen, samen met u als bewoners van de wijk. We bespreken met u wat er moet gebeuren en hoe dat kan gebeuren. Daarbij letten we natuurlijk wel op of we dat effiiënt doen en wat het kost. We kijken ook of wijkbewoners (een deel van) het beheer kunnen overnemen. We willen binnen drie jaar alle kleine zaken hebben aangepakt. 3. We verkopen snippergroen Het gaat om kleine stukjes groen die van de gemeente zijn. U wilt zo'n stukje misshien wel overnemen om toe te voegen aan uw tuin. U blij en wij blij. U heeft een grotere tuin en wij hoeven geen onderhoud meer uit te voeren aan dat stukje groen. Vaak is dat onderhoud niet effiiënt en daardoor duur. Bij de verkoop van deze stukjes groen letten we er wel op dat het groene beeld van de wijk blijft bestaan. - We geven elk jaar extra uit aan onderhoud en renovatie van openbaar groen. - We geven elk jaar uit voor het oplossen van de kleine zaken. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

6 b. We verbeteren het woningaanbod We willen alle Puttenaren binnen hun eigen mogelijkheden passende woonruimte aanbieden in Putten. Of ze nu jong of oud, starter of doorstromer zijn. 1 We kijken eerst waaraan behoefte is We vragen de gemeenteraad een notitie vast te stellen over de behoefte aan woningen in Putten. Daar zijn namelijk veel vragen over. We hebben ideeën, maar weten eigenlijk niet preies aan wat voor soort woningen u behoefte heeft. En hoeveel van die woningen er dan moeten zijn. We weten wel dat er behoefte is aan starterswoningen en woonruimte voor jongeren. Dat is al jaren zo. Daar willen we op korte termijn wat aan doen. Door te zorgen voor meer doorstroming bij huur- en koopwoningen, waardoor woningen vrijkomen voor starters. 2. We onderzoeken mogelijkheden voor alternatieve woonvormen Bijvoorbeeld de mogelijkheid om jonge starters op rereatieparken te laten wonen. Het gaat dan om rereatieparken die gaan verdwijnen, maar waar starters nog wel een tijd kunnen wonen voordat de rereatiewoningen daadwerkelijk worden gesloopt. Of mogelijkheden om ouderen met elkaar, maar wel zelfstandig in één huis te laten wonen. Daarnaast willen we de regels voor inwoning en mantelzorgwoningen verruimen. 3. We geven vóór 2018 duidelijkheid over nieuwbouw Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als de huidige plannen voor de nieuwe woonwijk Bijsteren zijn uitgevoerd? Er is nog ruimte voor nieuwbouw in Bijsteren, maar ook in het entrum van Putten, in zogenaamde inbreidingsloaties. We laten de gemeenteraad eind begin 2015 weten wat we met de inbreidingsloaties willen doen. De gemeenteraad neemt daar dan een besluit over. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is, We maken het verkeer veiliger We willen dat het makkelijker wordt om van de ene plek naar de andere te komen. Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. We willen dat het aantrekkelijker wordt om de fiets te gebruiken. En dat het op de weg veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. We willen ook dat er zo weinig mogelijk verkeer door het entrum gaat. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 5

7 1 We maken nieuw beleid - We stemmen de vershillende vervoersvormen beter op elkaar af. Daarmee besparen we geld. - We laten een integrale verkeersstudie uitvoeren voor de westkant van het dorp Putten. - We maken een nieuwe Parkeernota. Daarbij kijken we ook naar de vraag om extra parkeerruimte in de wijken. - We investeren in de stationsomgeving. Dat moet een aantrekkelijke plek worden voor bewoners en bezoekers, met horea, een gezellig plein en veel groen. Een plek die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en de fiets. Een plek met parkeerruimte. - We gaan met u over verkeersveiligheid praten tijdens wijkavonden. We vragen u dan ook om naar uw eigen gedrag in het verkeer te kijken. U woont tenslotte ook zelf in die wijk. - We laten het Wmo-vervoer voortaan uitvoeren door de Regiotaxi. Daardoor besparen we elk jaar We werken aan de weg - We kijken samen met de provinie naar een verbinding aan de zuidkant van Putten, tussen de proviniale wegen N303 (Voorthuizerstraat) en N798 (Nijkerkerstraal).Zo willen we doorgaand verkeer tussen de A1 en de 428 uit het dorp weren. - We beginnen snel met de aanleg van het 2" deel van de Henslare (de verbindingsweg tussen het station/industrieterrein Keizerswoert en proviniale weg N798). Als de Henslare klaar is, maken we de Stationsstraat veiliger. De kosten daarvan betaalt onze gemeente en de provinie. - We maken deze plekken veiliger:. de Garderenseweg, tussen de rotonde met de Bosrand/alariaweg en de Voorthuizerstraat;. de Roosendaalseweg. het kruispunt VoorthuizerstraaUBilderdijkstraaVKorte Kerkstraat. de route tussen het NS-station en de Kuiterweg. - We vragen de provinie om het tweezijdig fietspad naar Voorthuizen breder te maken. We vragen de provinie ook om te kijken naar de veiligheid rond de kruispunten in dit fietspad. Het is nu erg smal en daardoor gevaarlijk. - We geven elk jaar extra uit aan de reonstrutie van wegen. - We geven elk jaar extra uit aan het onderhoud van iviele kunstwerken, zoals bruggen en duikers. - We reserveren één keer voor het maken van de nieuwe Parkeernota. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB 6

8 d. We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte We willen dat Putten een aantrekkelijk en logish geordend dorp is. Een dorp waar op de juiste plek, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment ruimte is voor wonen, werken en infrastrutuur. Zonder dat dat leidt tot versnippering. 1. We maken gebiedsvisies voor diverse gebieden in de gemeente. ln die gebiedsvisies geven we preies aan hoe we die gebieden willen invullen. 2. We beginnen in 2016 met de vernieuwing van bestemmingsplannen die lang geleden zijn vastgesteld. 3. We kijken of we voor zaken die het waard zijn om te beshermen welstandsbeleid kunnen en willen regelen. En of dan voor andere zaken geen welstandsoordeel meer nodig is. 4. We onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat gebouwen op bedrijventerreinen leegstaan. 5. We blijven optreden tegen overtredingen. ln onze ontaten met inwoners en bedrijven gebruiken we een andere toon. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L

9 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel. a. We werken aan goede zorg voor iedereen ledereen We willen dat elke inwoner van onze gemeente de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en ship raken. Dihtbij Als u zorg nodig heeft, moet u die dihtbij kunnen krijgen. Het liefst bij u thuis. En anders dihtbij, in uw eigen wijk. We vinden ook dat u zelf moet kunnen kiezen voor de hulp die het beste bij u past. We gaan meer aandaht besteden aan hoe we kunnen voorkomen dat u zorg nodig heeft. Makkelijk bereikbaar U moet zorg van een speialist net zo makkelijk kunnen krijgen als algemene zorg. En u moet zoveel mogelijk hulp krijgen om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. U kunt ons helpen Zorg is niet alleen een taak voor de gemeente, maar ook voor u. U kunt ook zelf kijken waar u bij u in de straat of buurt mensen kunt helpen. Vooral als die zih bevinden in een kwetsbare situatie. Ook zorginstellingen, organisaties in het welzijnswerk, mantelzorgers, ondenruijs, (sport)verenigingen en andere maatshappelijke instellingen kunnen helpen om onze doelen op het gebied van zorg te bereiken. - We zorgen ervoor dat onze gemeente op 1 januari 2015 klaar is om de taken uit te voeren die dan bijde gemeente liggen. - We gaan werken op een manier die ervoor zorgt dat niemand tussen wal en ship valt door alle veranderingen in de zorg. We maken zo goed mogelijk duidelijk waar u kunt aankloppen als u problemen heeft. - We kijken hoe we zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wijk. - We geven nieuwe zorg- en welzijnsaanbieders een eerlijke kans om mee te doen aan zorgativiteiten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20tB I

10 Tot 2018 mogen we het geld uit het soiaal deelfonds alleen gebruiken voor de taken waarvoor we het geld krijgen. We stoppen dat geld in de reserve Soiaal Domein en betalen daaruit de uitvoering van die taken. Na 2017 kijken we of we van deze reserve een reserve Zorg kunnen maken waarin dan alle zorgbudgetten terehtkomen. We kunnen dan zelf bepalen waaraan we het geld binnen de zorg uitgeven. En tegenvallers aan de ene kant opvangen met meevallers aan de andere kant. We ontroleren regelmatig of de uitvoering van de nieuwe zorgtaken gaat zoals die moet gaan. We willen graag dat inwoners van Putten netjes met elkaar omgaan. Daarom blijft onder meer het vloekverbod in de APV bestaan. We denken dat dit niets extra's kost. We proberen onze doelen namelijk te bereiken met het geld dat we krijgen van de landelijke overheid. Maar als het nodig is, gebruiken we er ook geld voor van onze gemeente. b. We stimuleren meedoen in de maatshapp j We vinden dat iedereen die kan werken ook moet werken. Daarbij kijken we altijd naar wat mensen (nog)wel kunnen. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Maatshappelijke partiipatie betekent voor ons namelijk atief meedoen aan de samenleving. We willen het ook mogelijk maken dat onze inwoners kunnen meedoen aan soiaal-ulturele ativiteiten zoals sporten. 1. We gaan samen met het lokale bedrijfsleven en het Steunpunt Vrijwilligers onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen werken. 2. We zetten in onze eisen voor aanbestedingen dat een bedrijf ook leerlingplaatsen moet hebben We doen dat om iets te doen aan het grote probleem van jeugdwerkloosheid. 3. We maken meer'klimopbanen'. Dat zijn leerwerkplekken binnen de gemeentelijke organisatie met begeleiding door personeel van de gemeente. Zo geven we werkzoekenden een kans om werkervaring te krijgen in bijvoorbeeld groenonderhoud. 4. We nemen mensen met een arbeidsbeperking in dienst om zo het goede voorbeeld te geven. 5. We zorgen voor opvang van peuters en kleuters, vooral op het gebied van taal. We betrekken ouders daarbij. En misshien kunnen ook de bibliotheken een rol spelen. 6. Bibliotheken moeten meekunnen met toekomstige ontwikkelingen. Ze moeten ook betaalbaar zijn. We behandelen de drie bibliotheken gelijkwaardig. Dat betekent onder meer dat de twee hristelijke bibliotheken zih zoveel mogelijk moeten aansluiten bijde nieuwe bibliotheekwet. Die gaat naar verwahting op 1 januari 2015 gelden. De drie bibliotheken moeten zo veel mogelijk met elkaar samenwerken. 7. We gaan door met de ativiteiten van Jong Putten. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jongeren meedoen in de maatshappij en aan sport en spel. 8. We blijven het shoolzwemmen betalen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

11 We reserveren elk jaar om de ativiteiten van Jong Putten te blijven betalen We maken een ontmoet ngsplek van Stroud Stroud moet weer een dorpshuis worden, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarvoor willen we datzo veel mogelijk ulturele, maatshappelijke en soiale ativiteiten in het gebouw komen. Dat is goedkoper. Met die besparingen kunnen we de kwaliteit van Stroud verbeteren. 1. We vragen verenigingen die subsidie krijgen voor hun huisvesting naar Stroud te verhuizen. We geven geen huisvestingssubsidie meer voor gebruik van gebouwen die niet van de gemeente zijn. 2. We gaan met het bestuur van Stroud praten over hoe het ervoor kan zorgen dat de exploitatie weer op orde is. 3. We laten midden 2015 weten hoe we verder gaan met Stroud. We reserveren elk jaar om Stroud als dorpshuis in te rihten d. We stimuleren sporten en bewegen We willen stimuleren dat inwoners van Putten (meer) gaan sporten en bewegen. Omdat we vinden dat dat belangrijk is voor een gezonde leefstijl, soiale vorming en meedoen. 1. We vragen sportverenigingen om hiervoor ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 2. We geven verenigingen voortaan subsidie op basis van ativiteiten en niet meer op basis van het aantal leden dat ze hebben. We kijken of er ook nog andere veranderingen van het subsidiebeleid nodig zijn. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen D0ENI oalitieakkoord gemeente Putten20t

12 3. We werken aan een gezonde eonomie Over eonomie en rereatiemogelijkheden Putten moet een gemeente zíjn met een gezond bedrijfsleven. Met rereatiebedriiven die kwaliteit bieden. Met een dorpsentrum dat levendig is. Met een buitengebied waar agrariërs een goede boterham kunnen verdienen. En met een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur. a We helpen de toeristishe setor We willen dat de kwaliteit van rereatie en eonomie in onze gemeente beter wordt. En dat de rereatieparken in onze gemeente vitaal zijn. De Veluwe moet binnenlandse vakantiebestemming nummer 1 zijn en blijven. 1. We nemen een extra fulltime buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst. Deze boa gaat helpen om de kwaliteit van het vakantiegebied te verbeteren. 2. We bieden meer mogelijkheden voor kamperen bij de boer. 3. We bieden mogelijkheden voor Bed & Breakfast (B&B) binnen en buiten de bebouwde kom. ln de bebouwde kom willen we B&B ook toestaan in een bijgebouw. We stellen daar dan wel vooruvaarden aan. 4. We maken meer amperplaatsen in het entrum, met voorzieningen als prullenbakken en stroom. 5. We maken een rereatieplan. Daarin geven we ook aan hoe we bezoekers van het entrum willen verleiden om ook naar het Veluwerandmeer te gaan, en omgekeerd. 6. We kijken of we fietspaden in onze gemeente beter kunnen laten aansluiten op het fietspadennetwerk op de Veluwe. We vragen Putter Bosbeheer of er verharde fìetspaden door het Putter Bos kunnen komen. En of het Putter Bos duurzaam openbaar toegankelijk kan zijn. 7. We stimuleren de komst van sleht-weerarrangementen zoals een speelboerderij voor kinderen. We willen meer laten zien dat er ook bij wat minder weer genoeg te doen is in Putten en omgeving. Dat kan meer bezoekers naar Putten trekken. 8. We onderzoeken mogelijkheden voor een Putten-kaart. Dat is een kaart waarmee je in Putten korting, gratis toegang en andere voordelen kunt krijgen. Speiaal voor de toerist! Wat gaat het kosten? - De extra boa kost ongeveer per jaar. We betalen dit door een verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. - We geven één keer uit om het rereatieplan te maken. - We geven één keer uit om de extra amperparkeerplaatsen te maken. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB LL

13 b. We werken aan een bruisend dorpsentrum Een bruisend, kleurig en fleurig entrum met een breed en aantrekkelijk winkelaanbod 1 We maken plannen - We maken een integrale detailhandelsvisie voor het entrumgebied tussen de Engweg, Voorthuizerstraat, Brinkstraat en Klaas Bosstraat. Hierin kijken we ook naar mogelijkheden om te voorkomen dat winkels leegstaan. - We maken een verkeersirulatieplan voor het entrum. Daarbij kijken we ook of we het entrum helemaal of voor een deel kunnen afsluiten voor auto's. Verkeer naar het entrum moet automatish de ring rondom het entrum gebruiken. ln het plan nemen we ook genoeg aantrekkelijke gratis autoparkeerplaatsen op. - We onderzoeken welke funties we naar het entrum kunnen halen om het levendig en gezellig te houden. Zo kunnen we ook leegstand van winkels voorkomen. 2. We ondernemen atie - We zoeken een andere plek voor de kermis, op loopafstand van het entrum. Dat zorgt voor meer gezelligheid in het entrum. Bovendien kan de horea dan meeprofiteren van de kermis. - We breiden het aantal evenementen met veel geluid uit naar zes. Koningsdag is één van die zes evenementen. Vier van deze evenementen mogen tot uur duren, de andere twee tot uiterlijk uur. Het nieuwe evenement dat tot uur duurt vindt niet plaats op zaterdag. - We leggen meer fietsvoozieningen aan in het entrum om zo het fietsen aantrekkelijker te maken. We letten erop dat het straatbeeld niet rommelig wordt. - We rihten het Fontanusplein opnieuw in. Het plein kan dan beter worden gebruikt voor markten en evenementen. - De mogelijkheden voor de openingstijden van winkels en voorzieningen blijven zoals ze nu zijn. - We geven één keer uit voor de herinrihting van het Fontanusplein. - We geven één keer uit voor het maken en uitvoeren van het verkeersirulatieplan en de detailhandelsvisie. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t9 T2

14 . We geven ruimte aan de agrarishe setor Een gezonde agrarishe setor. Een agrarishe setor die binnen haar eigen mogelijkheden een goede boterham kan verdienen. Een agrarishe setor die niet alleen een eonomishe pijler, maar ook één van de belangrijkste dragers van het landshap is. 1. We doen in een geuronderzoek. De resultaten daarvan gebruiken we voor ons beleid. Als het kan onderzoeken we tegelijk ook fijnstof en geluid om te kijken naar mogelijke risio's voor de volksgezondheid. 2. We geven agrariërs de ruimte om duurzame energie op te wekken op hun agrarish bedrijf. 3. We gaan bij de provinie en de Europese Unie lobbyen voor ondersteuning van projeten en ativiteiten voor het landshap, de agrarishe setor en het buitengebied. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. d. We spannen ons in voor n euwe en bestaande bedrijven We willen dat Putten een vitale en veelzijdige eonomie heeft. Nieuwe bedrijven 1. We gaan extra ons best doen om bedrijven naar Putten te krijgen. Daarbij willen we vooral meer arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden binnenhalen. 2. We maken een plan voor het gebied langs de Henslare tussen de Nijkerkerstraat en de Stationsstraat. We willen daar hoogwaardige bedrijvigheid met bebouwing met een uitstraling die past bijde omgeving (buitenplaats Bijstein, kerk, Henslare). 3. We verruimen de mogelijkheden om een bedrijf aan huis te hebben. 4. We kijken of we iets kunnen doen aan de leegstand op bedrijventerreinen. Bestaande bedr ven 5. We gaan meer ommunieren met het bedrijfsleven. We zoeken ondernemers op. We kijken naar mogelijkheden voor een inloopuur bij het ollege en de raad en voor vaste aanspreekpersonen (aountmanagers). 6. We proberen lokale bedrijven te steunen als dat binnen de regels van de aanbestedingswet kan. 7. We gaan door met de digitale ontsluiting van onze gemeente, ook van het buitengebied. Onder meer door het stimuleren van glasvezel. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten LB 13

15 - We geven in uit voor het maken van een plan om bedrijven naar Putten te krijgen. Hiervoor gebruiken we het geld dat in de begroting staat voor een bedrijfsverzamelgebouw. We hoeven dat geld niet daarvoor te gebruiken, omdat partiulieren de komst van het bedrijfsverzamelgebouw betalen. - We reserveren elk jaar om bedrijven naar Putten te krijgen. e. We stimuleren het aanbod aan kunst en ultuur We willen dat er een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur is in Putten. Een aanbod dat beshikbaar is voor iedereen. Omdat we vinden dat ultuur het karakter, de eigenheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente bepaalt. 1. We gaan ultuurhistorish beleid maken. 2. We gaan met het kunstmenu op basissholen door. 3. We geven het ultuurplatform een entrale rol binnen de ultuur van onze gemeente. Het kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur. We bespreken het nieuwe subsidiebeleid met het ultuurplatform. Het platform is ook hét aanspreekpunt voor kunstenaars en andere reatieven in de gemeente. 4. We gaan drie onderzoeken doen: - Hoe kunnen we het beste het gemeentelijk monumentenbeleid uitvoeren? - Hoe kunnen we Algemene Muzikale Vorming blijven aanbieden in de gemeente? Aan welk soort muzieklessen heeft u behoefte? En hoe kunnen we die lessen failiteren? - Hoe kunnen we de ativiteiten op het gebied van de (ultuur)historie van Putten veiligstellen en versterken? Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20t8 L4

16 4. We willen een goed bestuur zijn Over bestuur, dienstverlening en veiligheid We vinden dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie er vooral ziin voor (t. Dat ze dus goed moeten luisteren naar wat u wilt. Dat ze eerlijk, open en integer zijn. En dat ze natuurliik ook hun taken goed (kunnen) uitvoeren. a. We werken samen waar dat nodig is We willen meer samenwerken met gemeenten om ons heen om u goed van dienst te kunnen blijven. Samenwerking is vaak nodig omdat onze gemeente te maken krijgt met meer regels en wetten, die bovendien steeds ingewikkelder worden. We willen zelf doen wat we zelf kunnen doen. En samenwerken als dat moet om te zorgen voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Maar: - we dragen geen bevoegdheden van onze gemeente over aan anderen, ook niet voor uitvoering van de nieuwe Omgevingswet; - bijsamenwerking zijn alle partijen gelijkwaardig; - samenwerking mag niet leiden tot herindeling van onze gemeente. 1. We blijven op bestuurlijk niveau binnen de regio Noord-Veluwe (RNV) samenwerken om visies te ontwikkelen op onderdelen die verder reiken dan alleen onze eigen gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van rereatie. 2. Hebben we bijde gemeente genoeg mensen en materialen om de taken voor het gemeentebestuur en onze inwoners goed uit te voeren? Dan doen we ze zelf.ls dat niet het geval? Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. We gaan daarbij uit van de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen op 8 iuni2012. b. We maken Putten zo ve l g mogel jk We willen dat inwoners en bezoekers van Putten zih veilig voelen. We willen ook dat Putten een veilig dorp is. De gemeente heeft hierbijeen belangrijke taak. Die moet zo veel mogelijk doen om onveilige situaties te voorkomen. En optreden als de veiligheid in gevaar wordt gebraht. 1. We gaan extra aandaht geven aan het bestrijden van drugshandel en drugsoverlast. 2. Er komt een veiligheidsloket. Daar kunt u praten met de wijkagent en de boa's. 3. Veiligheid in de wijk krijgt een belangrijke plaats bij het wijkgeriht werken. We zetten het onderwerp 'veiligheid'op de agenda voor gesprekken met uw wijk. We praten dan ook met u over uw rol als inwoner van de wijk. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 15

17 4. De nieuwe boa gaat werken aan verbetering van de veiligheid in de rereatiegebieden in onze gemeente. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. We verbeteren de dienstverlen ng Een goede, serviegerihte en integrale dienstverlening Als het gaat om mensen 1. We gaan werken vanuit de één-loketgedahte. Dat betekent dat u één ontatpersoon binnen de gemeente heeft die u tijdens de hele aanvraagproedure begeleidt. 2. U kunt voortaan ook een afspraak maken voor diensten waarvoor u bij de balie op het gemeentehuis moet zijn. 3. We gaan onderzoeken hoe u ons kunt laten weten dat u niet tevreden bent zonder dat u een formele klaht hoeft in te dienen. En we gaan dan natuurlijk wel iets doen met uw opmerkingen, 4. Onze medewerkers krijgen training en ondersteuning op het gebied van ommuniatie. Als het gaat om gebouwen 5. We laten de raadzaal, trouwzaal en publieke hal opknappen. 6. We kijken hoe we de kantoren in het gemeentehuis zo effìiënt mogelijk kunnen gebruiken. Daarbij kijken we ook welke andere funties of organisaties hun werkplek kunnen krijgen in het gemeentehuis. 7. We blijven investeren in duuzaamheid en energiebesparing voor de gebouwen van onze gemeente. Hiervoor staat in de begroting. Daarvan gebruiken we voor de verbouwing van het gemeentehuis. De rest van het bedrag ( ) gebruiken we niet. Dat is een bezuiniging. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten LB T6

18 d. We veranderen onze organisatie We willen dat onze gemeentelijke organisatie kwaliteit levert en de toekomst aankan. Zodat Putten zelfstandig kan blijven. We willen ook dat de organisatie wijkgeriht werkt en op basis van de nieuwe ultuur. 1. We maken een plan voor een organisatie die minder geld kost. Zodat we ons werk goed kunnen blijven doen als we straks minder geld krijgen uit het gemeentefonds. 2. We rihten de organisatie in op basis van de proessen die we uitvoeren. De huidige afdelingen verdwijnen. - We geven maximaal uit voor een interimmanager en voor kosten die we maken voor de organisatieverandering. - Als er een goed plan van aanpak ligt, doen we daar eventueel nog een keer maximaal bij. e We gaan beter ommun eren We willen dat Putten een gemeentebestuur heeft dat zih riht op de samenleving. Een gemeentebestuur dat gelijke gevallen gelijk behandelt. Een gemeentebestuur dat eerlijk en open is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die ommunieren. Die naar u luisteren, met u meedenken, u uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten. 1. De jeugdgemeenteraad blijft bestaan. Daarnaast betrekken we leerlingen van basissholen meer bij het bestuur. 2. We hebben steeds aandaht voor bestuurlijke integriteit. Raad en ollege spreken elkaar daar ook op aan. ln 2014 volgen raad en ollege een integriteitstraining. Het ambtsgebed blijft gehandhaafd. 3. We maken de delaraties van ollegeleden openbaar. We publieren elk jaar hoeveel vergoeding de fraties van de politieke partijen kregen en waaraan zij die besteedden. 4. De wethouders leggen elk jaar aan de raad verantwoording af over de onderdelen in de jaarrekening die in hun portefeuille zitten. 5. Er komt een bestuursadviseur die het ollege gaat ondersteunen. Een sparringpartner voor het ollege, ook als het gaat om ommuniatie, wijkavonden en bewonersavonden. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

19 llvat gaat dat kosten? Er staat in de begroting voor ommuniatie. ln 2014 gebruiken we dat bedrag om de ambtelijke organisatie te trainen op het gebied var ommuniatie. Vanaf 2015 stoppen we dit bedrag in het personeelsbudget om er de beqtuursadviseur mee te betalen.

20 5. We gaan goed met uw geld om Over de finaniën Putten moet een gemeente blijven waar we niet meer geld uitgeven dan we binnenkriigen. Een gemeente die niet de lasten van nu doorshuift naar volgende generaties. Een gemeente waar we ons bewust zijn dat geld van de gemeente uiteindelijk uw belastinggeld is. We willen dat de gemeente Putten een finanieel gezonde gemeente blijft. En dat de gemeente een begroting heeft waarbij de geshatte inkomsten en de geshatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. 1. We gaan zuinig om met gemeenshapsgeld. We laten zien wat we met het gemeenshapsgeld doen. 2. We verhogen belastingen met maximaal het perentage waarmee de prijzen stijgen. We verhogen de onroerendezaakbelasting (OZB) pas als het ons niet lukt om genoeg te bezuinigen. 3. We maken de tarieven voor produten en diensten van de gemeente zo, dat we er alle kosten voor die produten en diensten mee kunnen betalen. En niet meer. We gaan er dus geen geld mee verdienen. 4. We onderzoeken nog in 2014 of we eigenaren van kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen, daarvoor belasting kunnen laten betalen. We noemen dat preariobelasting. We verwahten dat die belasting enkele honderdduizenden euro's kan opleveren. 5. We betalen geen verkapte subsidies meer. We noemen het'verkapte subsidie'als we bijvoorbeeld de energierekening of huur van een gebouw betalen voor een vereniging. We brengen in beeld welke verkapte subsidie we nu betalen. Als we die subsidie willen blijven betalen, doen we dat voortaan via de subsidieregeling. Zo behandelen we alle verenigingen die subsidie krijgen op dezelfde manier. 6. We gaan strutureel bezuinigen. Op basis van het huidige beleid moesten we al ongeveer bezuinigen. Het nieuwe beleid dat we voorstellen in dit oalitieakkoord, kost elk jaar Dat geld is er alleen, als we voor dat bedrag bezuinigen op andere taken van de gemeente. U vindt een overziht van deze bedragen in bijlage l. We willen de bezuinigingen onder meer met deze maatregelen bereiken: - We rekenen geen rente meer toe aan de tegoeden die de gemeente heeft. Daardoor besparen we We gaan beter en slimmer inkopen. Daardoor besparen we We gaan zo veel minder kosten maken voor het verlenen van omgevingsvergunningen, dat we met de leges voor die vergunningen alle kosten kunnen betalen. Daardoor besparen we We verhogen de tarieven voor de sporthal zoveel, dat we er een groter deel van de kosten van de sporthal mee kunnen betalen. Daardoor krijgen we extra inkomsten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t L9

2015 Aanpassen beheerplannen aan nieuwe IBOR

2015 Aanpassen beheerplannen aan nieuwe IBOR We werken aan een prettig en veilig Putten a. We stemmen het werk op de wijk af 1. We voeren regulier onderhoud en renovatie uit 2014 Start traject met extern bureau (2de R. Koekkoek OW 2014 2014 2014

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Rekening Overzicht van baten en lasten jaarverslag en jaarrekening

Rekening Overzicht van baten en lasten jaarverslag en jaarrekening Rekening 2015 Overzicht van baten en lasten jaarverslag en jaarrekening *541474* Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief... 4 Hoofdstuk 2 Financiële Analyse... 7 Hoofdstuk 3 Thema s en programma

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe.

Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Wat kost het Huis der Gemeente? Veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe. Huis der Gemeente kost geen 29 miljoen Wat kost het Huis der Gemeente? Met de gemeenteraad

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer.

PALENSTEIN WIJKVISIE PALENSTEIN. Dit zie je terug in de wijkvisie! jouwplekinzoetermeer. WIJKVISIE In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in sociale wijkprojecten, de renovatie van de Vestia flats en de openbare ruimte eromheen. Castellum Palensteyn is gebouwd, en de nieuwe Schoutenhoek

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910371 Ag nr. : 10 Datum : 21-07-09 Ag nr. : 10 Onderwerp Bestedingsvoorstellen 2009 Status besluitvormend Voorstel In te stemmen met de bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in de 17 e wijziging van de begroting 2009, waarin opgenomen een

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015

Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Resultaten bewonersenquête m.b.t. begroting 2015 Oud-Beijerland, 24 en 25 oktober 2015 D66, PvdA & GroenLinks Aanleiding Op 4 november wordt de Begroting 2015 in de gemeenteraad van Oud-Beijerland behandeld.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over.

Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken mening over. 05-11-2015 woordvoering Willem begroting 2016 Versie 03-11-2015 Punt 4: onderzoek parkeren Parkeren spreekt tot de verbeelding. Elke bestuurder moet wel eens parkeren en heeft daar dan ook een uitgesproken

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen

Ondernemersmanifest. 20 praktische handvatten. voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden, wethouders en lokale politieke partijen ONL voor Ondernemers presenteert met dit Ondernemersmanifest 20 praktische handvatten voor raadsleden,

Nadere informatie

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J.

Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff Steller: J. Voorstel tot het al of niet aanwijzen van gemeentelijk beschermde dorpsgezichten. Gemeentebladnr: 2014/60 Verseon nr: 121335 Vergaderdatum: 25 september 2014 Agendapunt: 9 Portefeuillehouder: Dhr. K. Wolff

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november 2016 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Veere kan meer dan op de winkel passen alleen kopte de Middelburgse & Veerse Bode van 26 oktober

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld!

Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Beleidskader 2013 Beleidsverslag 2011 1 ste concernbericht 2012. Menselijk zijn vanuit lokaal perspectief, bewust zuinig zijn met geld! Wat is het beeld op dit moment? HARDE REALITEIT Economisch gaat het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Led verlichting sportverenigingen. Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 7 september 2017 17-062 Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Aan de raad, Onderwerp Led verlichting sportverenigingen Gevraagde beslissing 1. In te stemmen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen

Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen Aanpassing pakket individuele Wmo voorzieningen 1. Algemeen 2 1.1. aanleiding 1.2 finanieel perspetief 2. Eigen bijdragen 5 3. Woonvoorzieningen 7 3.1 algemeen 3.2 mogelijke besparingen a. zorgen voor

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie