SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SGP. ChristenUnie. Samen DOEN! De afspraken die Wij Putten, ChristenUnie en SGP maakten voor de bestuursperiode 2014-2018"

Transcriptie

1 Samen DOEN! oaf itieakkoord gemeente Putten '18 De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperiode hristenunie SGP

2 Samen DOEN! Goalitieakkoord gemeente Putten De afspraken die Wij Putten, hristenunie en SGP maakten voor de bestuursperlode hristenunie SGP

3 Samen DOEN! Naar u luisteren. Zoveel mogelijk de Puttense inwoners en bedrijven betrekken bijbesluiten die we nemen. Eerlijk en opreht zijn. Handelen zonder aanzien des persoons. Vertrouwen hebben in onze eigen inwoners, maar ook krahtig optreden als inwoners dat veftrouwen shenden. Ruimte bieden. Zaken snel en samen aanpakken. Zo gaan we het met het nieuwe ollege van burgemeesfer en wethouders doen in de komende jaren. 'We', dat zijn Wij Putten, hristenunie en SGP. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart besloten deze drie partijen met elkaar een nieuw ollege van burgemeester en wethouders te vormen De afspraken die we maakten voor de jaren staan in dit oalitieakkoord. Extra aandaht voor drie projeten We willen de komende tijd onder meer geld steken in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, in verkeersveiligheid en in bedrijvigheid. Er zijn drie projeten waaraan we extra aandaht en snelheid willen geven. Voor elk van die projeten is één van de drie wethouders van A tot Z de eerstverantwoordelijke. - Wethouder Roelof Koekkoek van Wij Putten krijgt de verantwoordelijkheid voor alles wat met het entrum te maken heeft. Hij maakt een plan voor het dorpsentrum. Met dit plan willen we voorkomen dat winkels en panden leeg komen te staan. ln het plan krijgt de detailhandel veel aandaht. - Wethouder Ard Kleijer van de hristenunie krijgt de zorg en maatshappelijke partiipatie als taak. Het gaat hierbij om taken die de nationale overheid overdraagt aan de gemeente. - Wethouder Nio Gerritsen van de SGP gaat er alles aan doen om de dienstverlening aan inwoners en bedrijven zo goed mogelijk te maken. De medewerkers van de gemeente moeten diht bij u komen te staan. En meer klantgeriht en effiiënter werken. De gemeenteraad moet de wethouders nog offìieel benoemen. Samen komen we verder Daarom willen we het gevoel laten terugkomen dat de direte woon- en leefomgeving niet alleen van de gemeente is, maar van iedereen. Wij gaan het 'Samen DOEN!' t We hebben afgesproken dat het ollege elk jaar aan de gemeenteraad uitlegt welk beleid het heeft gevoerd. We doen dat in het voorjaar, bij de behandeling van de jaarrekening. Daarnaast kijken de drie fraties elk jaar in maart met elkaar of hun Henri Luitjes formateur samenwerking nog goed loopt. lk ben voorzitter bij dat gesprek. Mijn betrokkenheid bij de oalitie houdt dus niet op nadat het nieuwe ollege zijn werk is begonnen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten tg 2

4 lnhoudsopgave Samen DOEN! 1. We werken aan een prettig en veilig Putten... Over de omgeving waar u woont... 4 a. b.. d. We stemmen ons werk af op de wijk... We verbeteren het woningaanbod... We maken het verkeer veiliger We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving a. We werken aan goede zorg voor iedereen... b. We stimuleren meedoen in de maatshappij... We maken een ontmoetingsplek van Stroud.. d. We stimuleren sporten en bewegen We werken aan een gezonde eonomie. Over eonomie en rereatiemogelijkheden 3 1 a. We helpen de toeristishe setor... b. We. We d. We e. We werken aan een bruisend dorpsentrum... geven ruimte aan de agrarishe setor spannen ons in voor nieuw en bestaande bedrijven stimuleren het aanbod aan kunst en u tuur We willen een goed bestuur zijn... Over bestuur, dienstverlening en veiligheid... a. We werken samen waar dat nodig is b. We maken Putten zo veilig mogelijk. We verbeteren de dienstverlening... d. We veranderen onze organisatie..., e. We gaan beter ommunieren..., 5. We gaan goed met uw geld om.. Over de finaniën Bijlage 1... Finanieel overziht 21 Bijlage 2.. Voorstel portefeuilleverdelin g Akkoordverklaring.. 24 Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten IB 3

5 1. We werken aan een prettig en veilig Putten Over de omgeving waar u woont Putten moet leefbaar zijn. Een dorp dat er netjes en gezellig uitziet. Een dorp waar iedereen zih thuis voelt. Waar iedereen prettig kan wonen. Een dorp waar je veilig over straat kunt. a We stemmen ons werk af op de wijk We willen dat de openbare ruimte weer van iedereen is. Dat u tevreden bent over de openbare ruimte en zih er ook zelf verantwoordeliik voor voelt. 1. We voeren regulier onderhoud en renovatie uit We pakken het reguliere onderhoud en renovatie van de openbare ruimte integraal aan. Dat betekent dat we groenonderhoud, parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlihting, straatmeubilair en riolering zo veel mogelijk in één keer uitvoeren in de wijk. We doen dat volgens het lntegraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hierin voegen we alle beheerplannen voor groen, riolering, openbare verlihting enzovoort samen. We maken de planning zo, dat in tien jaar de hele gemeente onder handen is genomen. 2. We pakken kleine zaken aan die grote ergernissen opleveren U ergert zih vaak aan kleine zaken. Een dode boom bijvoorbeeld, of het ontbreken van een bankje, prullenbak of hondenuitlaatveldje. Ook wilt u dat de gemeente een speeltoestel vervangt zodat de speelplek meer aansluit bij de leeftijd van de kinderen in de wijk. Of kinderen worden uitgedaagd om natuurlijk te spelen. Veel van dat soort zaken heeft u gemeld via de app van Wij Putten. Vaak kunnen we ze zonder veel moeite oplossen. En dat gaan we de komende tijd ook doen, samen met u als bewoners van de wijk. We bespreken met u wat er moet gebeuren en hoe dat kan gebeuren. Daarbij letten we natuurlijk wel op of we dat effiiënt doen en wat het kost. We kijken ook of wijkbewoners (een deel van) het beheer kunnen overnemen. We willen binnen drie jaar alle kleine zaken hebben aangepakt. 3. We verkopen snippergroen Het gaat om kleine stukjes groen die van de gemeente zijn. U wilt zo'n stukje misshien wel overnemen om toe te voegen aan uw tuin. U blij en wij blij. U heeft een grotere tuin en wij hoeven geen onderhoud meer uit te voeren aan dat stukje groen. Vaak is dat onderhoud niet effiiënt en daardoor duur. Bij de verkoop van deze stukjes groen letten we er wel op dat het groene beeld van de wijk blijft bestaan. - We geven elk jaar extra uit aan onderhoud en renovatie van openbaar groen. - We geven elk jaar uit voor het oplossen van de kleine zaken. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

6 b. We verbeteren het woningaanbod We willen alle Puttenaren binnen hun eigen mogelijkheden passende woonruimte aanbieden in Putten. Of ze nu jong of oud, starter of doorstromer zijn. 1 We kijken eerst waaraan behoefte is We vragen de gemeenteraad een notitie vast te stellen over de behoefte aan woningen in Putten. Daar zijn namelijk veel vragen over. We hebben ideeën, maar weten eigenlijk niet preies aan wat voor soort woningen u behoefte heeft. En hoeveel van die woningen er dan moeten zijn. We weten wel dat er behoefte is aan starterswoningen en woonruimte voor jongeren. Dat is al jaren zo. Daar willen we op korte termijn wat aan doen. Door te zorgen voor meer doorstroming bij huur- en koopwoningen, waardoor woningen vrijkomen voor starters. 2. We onderzoeken mogelijkheden voor alternatieve woonvormen Bijvoorbeeld de mogelijkheid om jonge starters op rereatieparken te laten wonen. Het gaat dan om rereatieparken die gaan verdwijnen, maar waar starters nog wel een tijd kunnen wonen voordat de rereatiewoningen daadwerkelijk worden gesloopt. Of mogelijkheden om ouderen met elkaar, maar wel zelfstandig in één huis te laten wonen. Daarnaast willen we de regels voor inwoning en mantelzorgwoningen verruimen. 3. We geven vóór 2018 duidelijkheid over nieuwbouw Waar gaan we nieuwe woningen bouwen als de huidige plannen voor de nieuwe woonwijk Bijsteren zijn uitgevoerd? Er is nog ruimte voor nieuwbouw in Bijsteren, maar ook in het entrum van Putten, in zogenaamde inbreidingsloaties. We laten de gemeenteraad eind begin 2015 weten wat we met de inbreidingsloaties willen doen. De gemeenteraad neemt daar dan een besluit over. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is, We maken het verkeer veiliger We willen dat het makkelijker wordt om van de ene plek naar de andere te komen. Zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. We willen dat het aantrekkelijker wordt om de fiets te gebruiken. En dat het op de weg veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. We willen ook dat er zo weinig mogelijk verkeer door het entrum gaat. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 5

7 1 We maken nieuw beleid - We stemmen de vershillende vervoersvormen beter op elkaar af. Daarmee besparen we geld. - We laten een integrale verkeersstudie uitvoeren voor de westkant van het dorp Putten. - We maken een nieuwe Parkeernota. Daarbij kijken we ook naar de vraag om extra parkeerruimte in de wijken. - We investeren in de stationsomgeving. Dat moet een aantrekkelijke plek worden voor bewoners en bezoekers, met horea, een gezellig plein en veel groen. Een plek die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en de fiets. Een plek met parkeerruimte. - We gaan met u over verkeersveiligheid praten tijdens wijkavonden. We vragen u dan ook om naar uw eigen gedrag in het verkeer te kijken. U woont tenslotte ook zelf in die wijk. - We laten het Wmo-vervoer voortaan uitvoeren door de Regiotaxi. Daardoor besparen we elk jaar We werken aan de weg - We kijken samen met de provinie naar een verbinding aan de zuidkant van Putten, tussen de proviniale wegen N303 (Voorthuizerstraat) en N798 (Nijkerkerstraal).Zo willen we doorgaand verkeer tussen de A1 en de 428 uit het dorp weren. - We beginnen snel met de aanleg van het 2" deel van de Henslare (de verbindingsweg tussen het station/industrieterrein Keizerswoert en proviniale weg N798). Als de Henslare klaar is, maken we de Stationsstraat veiliger. De kosten daarvan betaalt onze gemeente en de provinie. - We maken deze plekken veiliger:. de Garderenseweg, tussen de rotonde met de Bosrand/alariaweg en de Voorthuizerstraat;. de Roosendaalseweg. het kruispunt VoorthuizerstraaUBilderdijkstraaVKorte Kerkstraat. de route tussen het NS-station en de Kuiterweg. - We vragen de provinie om het tweezijdig fietspad naar Voorthuizen breder te maken. We vragen de provinie ook om te kijken naar de veiligheid rond de kruispunten in dit fietspad. Het is nu erg smal en daardoor gevaarlijk. - We geven elk jaar extra uit aan de reonstrutie van wegen. - We geven elk jaar extra uit aan het onderhoud van iviele kunstwerken, zoals bruggen en duikers. - We reserveren één keer voor het maken van de nieuwe Parkeernota. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB 6

8 d. We maken nieuwe plannen voor gebruik van de ruimte We willen dat Putten een aantrekkelijk en logish geordend dorp is. Een dorp waar op de juiste plek, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment ruimte is voor wonen, werken en infrastrutuur. Zonder dat dat leidt tot versnippering. 1. We maken gebiedsvisies voor diverse gebieden in de gemeente. ln die gebiedsvisies geven we preies aan hoe we die gebieden willen invullen. 2. We beginnen in 2016 met de vernieuwing van bestemmingsplannen die lang geleden zijn vastgesteld. 3. We kijken of we voor zaken die het waard zijn om te beshermen welstandsbeleid kunnen en willen regelen. En of dan voor andere zaken geen welstandsoordeel meer nodig is. 4. We onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat gebouwen op bedrijventerreinen leegstaan. 5. We blijven optreden tegen overtredingen. ln onze ontaten met inwoners en bedrijven gebruiken we een andere toon. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L

9 2. We bieden zorg aan ieder die dat nodig heeft Over onze samenleving Putten moet een samenleving zijn, waar iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En waar iedereen kan meedoen als volwaardig inwoner van ons dorp. Nu we als gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid gaan overnemen, hebben we zelf meer invloed op het bereiken van dat doel. a. We werken aan goede zorg voor iedereen ledereen We willen dat elke inwoner van onze gemeente de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Niemand mag tussen wal en ship raken. Dihtbij Als u zorg nodig heeft, moet u die dihtbij kunnen krijgen. Het liefst bij u thuis. En anders dihtbij, in uw eigen wijk. We vinden ook dat u zelf moet kunnen kiezen voor de hulp die het beste bij u past. We gaan meer aandaht besteden aan hoe we kunnen voorkomen dat u zorg nodig heeft. Makkelijk bereikbaar U moet zorg van een speialist net zo makkelijk kunnen krijgen als algemene zorg. En u moet zoveel mogelijk hulp krijgen om in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. U kunt ons helpen Zorg is niet alleen een taak voor de gemeente, maar ook voor u. U kunt ook zelf kijken waar u bij u in de straat of buurt mensen kunt helpen. Vooral als die zih bevinden in een kwetsbare situatie. Ook zorginstellingen, organisaties in het welzijnswerk, mantelzorgers, ondenruijs, (sport)verenigingen en andere maatshappelijke instellingen kunnen helpen om onze doelen op het gebied van zorg te bereiken. - We zorgen ervoor dat onze gemeente op 1 januari 2015 klaar is om de taken uit te voeren die dan bijde gemeente liggen. - We gaan werken op een manier die ervoor zorgt dat niemand tussen wal en ship valt door alle veranderingen in de zorg. We maken zo goed mogelijk duidelijk waar u kunt aankloppen als u problemen heeft. - We kijken hoe we zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de wijk. - We geven nieuwe zorg- en welzijnsaanbieders een eerlijke kans om mee te doen aan zorgativiteiten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20tB I

10 Tot 2018 mogen we het geld uit het soiaal deelfonds alleen gebruiken voor de taken waarvoor we het geld krijgen. We stoppen dat geld in de reserve Soiaal Domein en betalen daaruit de uitvoering van die taken. Na 2017 kijken we of we van deze reserve een reserve Zorg kunnen maken waarin dan alle zorgbudgetten terehtkomen. We kunnen dan zelf bepalen waaraan we het geld binnen de zorg uitgeven. En tegenvallers aan de ene kant opvangen met meevallers aan de andere kant. We ontroleren regelmatig of de uitvoering van de nieuwe zorgtaken gaat zoals die moet gaan. We willen graag dat inwoners van Putten netjes met elkaar omgaan. Daarom blijft onder meer het vloekverbod in de APV bestaan. We denken dat dit niets extra's kost. We proberen onze doelen namelijk te bereiken met het geld dat we krijgen van de landelijke overheid. Maar als het nodig is, gebruiken we er ook geld voor van onze gemeente. b. We stimuleren meedoen in de maatshapp j We vinden dat iedereen die kan werken ook moet werken. Daarbij kijken we altijd naar wat mensen (nog)wel kunnen. Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Maatshappelijke partiipatie betekent voor ons namelijk atief meedoen aan de samenleving. We willen het ook mogelijk maken dat onze inwoners kunnen meedoen aan soiaal-ulturele ativiteiten zoals sporten. 1. We gaan samen met het lokale bedrijfsleven en het Steunpunt Vrijwilligers onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze inwoners kunnen werken. 2. We zetten in onze eisen voor aanbestedingen dat een bedrijf ook leerlingplaatsen moet hebben We doen dat om iets te doen aan het grote probleem van jeugdwerkloosheid. 3. We maken meer'klimopbanen'. Dat zijn leerwerkplekken binnen de gemeentelijke organisatie met begeleiding door personeel van de gemeente. Zo geven we werkzoekenden een kans om werkervaring te krijgen in bijvoorbeeld groenonderhoud. 4. We nemen mensen met een arbeidsbeperking in dienst om zo het goede voorbeeld te geven. 5. We zorgen voor opvang van peuters en kleuters, vooral op het gebied van taal. We betrekken ouders daarbij. En misshien kunnen ook de bibliotheken een rol spelen. 6. Bibliotheken moeten meekunnen met toekomstige ontwikkelingen. Ze moeten ook betaalbaar zijn. We behandelen de drie bibliotheken gelijkwaardig. Dat betekent onder meer dat de twee hristelijke bibliotheken zih zoveel mogelijk moeten aansluiten bijde nieuwe bibliotheekwet. Die gaat naar verwahting op 1 januari 2015 gelden. De drie bibliotheken moeten zo veel mogelijk met elkaar samenwerken. 7. We gaan door met de ativiteiten van Jong Putten. We vinden het namelijk heel belangrijk dat jongeren meedoen in de maatshappij en aan sport en spel. 8. We blijven het shoolzwemmen betalen. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

11 We reserveren elk jaar om de ativiteiten van Jong Putten te blijven betalen We maken een ontmoet ngsplek van Stroud Stroud moet weer een dorpshuis worden, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Daarvoor willen we datzo veel mogelijk ulturele, maatshappelijke en soiale ativiteiten in het gebouw komen. Dat is goedkoper. Met die besparingen kunnen we de kwaliteit van Stroud verbeteren. 1. We vragen verenigingen die subsidie krijgen voor hun huisvesting naar Stroud te verhuizen. We geven geen huisvestingssubsidie meer voor gebruik van gebouwen die niet van de gemeente zijn. 2. We gaan met het bestuur van Stroud praten over hoe het ervoor kan zorgen dat de exploitatie weer op orde is. 3. We laten midden 2015 weten hoe we verder gaan met Stroud. We reserveren elk jaar om Stroud als dorpshuis in te rihten d. We stimuleren sporten en bewegen We willen stimuleren dat inwoners van Putten (meer) gaan sporten en bewegen. Omdat we vinden dat dat belangrijk is voor een gezonde leefstijl, soiale vorming en meedoen. 1. We vragen sportverenigingen om hiervoor ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 2. We geven verenigingen voortaan subsidie op basis van ativiteiten en niet meer op basis van het aantal leden dat ze hebben. We kijken of er ook nog andere veranderingen van het subsidiebeleid nodig zijn. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is Samen D0ENI oalitieakkoord gemeente Putten20t

12 3. We werken aan een gezonde eonomie Over eonomie en rereatiemogelijkheden Putten moet een gemeente zíjn met een gezond bedrijfsleven. Met rereatiebedriiven die kwaliteit bieden. Met een dorpsentrum dat levendig is. Met een buitengebied waar agrariërs een goede boterham kunnen verdienen. En met een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur. a We helpen de toeristishe setor We willen dat de kwaliteit van rereatie en eonomie in onze gemeente beter wordt. En dat de rereatieparken in onze gemeente vitaal zijn. De Veluwe moet binnenlandse vakantiebestemming nummer 1 zijn en blijven. 1. We nemen een extra fulltime buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst. Deze boa gaat helpen om de kwaliteit van het vakantiegebied te verbeteren. 2. We bieden meer mogelijkheden voor kamperen bij de boer. 3. We bieden mogelijkheden voor Bed & Breakfast (B&B) binnen en buiten de bebouwde kom. ln de bebouwde kom willen we B&B ook toestaan in een bijgebouw. We stellen daar dan wel vooruvaarden aan. 4. We maken meer amperplaatsen in het entrum, met voorzieningen als prullenbakken en stroom. 5. We maken een rereatieplan. Daarin geven we ook aan hoe we bezoekers van het entrum willen verleiden om ook naar het Veluwerandmeer te gaan, en omgekeerd. 6. We kijken of we fietspaden in onze gemeente beter kunnen laten aansluiten op het fietspadennetwerk op de Veluwe. We vragen Putter Bosbeheer of er verharde fìetspaden door het Putter Bos kunnen komen. En of het Putter Bos duurzaam openbaar toegankelijk kan zijn. 7. We stimuleren de komst van sleht-weerarrangementen zoals een speelboerderij voor kinderen. We willen meer laten zien dat er ook bij wat minder weer genoeg te doen is in Putten en omgeving. Dat kan meer bezoekers naar Putten trekken. 8. We onderzoeken mogelijkheden voor een Putten-kaart. Dat is een kaart waarmee je in Putten korting, gratis toegang en andere voordelen kunt krijgen. Speiaal voor de toerist! Wat gaat het kosten? - De extra boa kost ongeveer per jaar. We betalen dit door een verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. - We geven één keer uit om het rereatieplan te maken. - We geven één keer uit om de extra amperparkeerplaatsen te maken. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20LB LL

13 b. We werken aan een bruisend dorpsentrum Een bruisend, kleurig en fleurig entrum met een breed en aantrekkelijk winkelaanbod 1 We maken plannen - We maken een integrale detailhandelsvisie voor het entrumgebied tussen de Engweg, Voorthuizerstraat, Brinkstraat en Klaas Bosstraat. Hierin kijken we ook naar mogelijkheden om te voorkomen dat winkels leegstaan. - We maken een verkeersirulatieplan voor het entrum. Daarbij kijken we ook of we het entrum helemaal of voor een deel kunnen afsluiten voor auto's. Verkeer naar het entrum moet automatish de ring rondom het entrum gebruiken. ln het plan nemen we ook genoeg aantrekkelijke gratis autoparkeerplaatsen op. - We onderzoeken welke funties we naar het entrum kunnen halen om het levendig en gezellig te houden. Zo kunnen we ook leegstand van winkels voorkomen. 2. We ondernemen atie - We zoeken een andere plek voor de kermis, op loopafstand van het entrum. Dat zorgt voor meer gezelligheid in het entrum. Bovendien kan de horea dan meeprofiteren van de kermis. - We breiden het aantal evenementen met veel geluid uit naar zes. Koningsdag is één van die zes evenementen. Vier van deze evenementen mogen tot uur duren, de andere twee tot uiterlijk uur. Het nieuwe evenement dat tot uur duurt vindt niet plaats op zaterdag. - We leggen meer fietsvoozieningen aan in het entrum om zo het fietsen aantrekkelijker te maken. We letten erop dat het straatbeeld niet rommelig wordt. - We rihten het Fontanusplein opnieuw in. Het plein kan dan beter worden gebruikt voor markten en evenementen. - De mogelijkheden voor de openingstijden van winkels en voorzieningen blijven zoals ze nu zijn. - We geven één keer uit voor de herinrihting van het Fontanusplein. - We geven één keer uit voor het maken en uitvoeren van het verkeersirulatieplan en de detailhandelsvisie. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t9 T2

14 . We geven ruimte aan de agrarishe setor Een gezonde agrarishe setor. Een agrarishe setor die binnen haar eigen mogelijkheden een goede boterham kan verdienen. Een agrarishe setor die niet alleen een eonomishe pijler, maar ook één van de belangrijkste dragers van het landshap is. 1. We doen in een geuronderzoek. De resultaten daarvan gebruiken we voor ons beleid. Als het kan onderzoeken we tegelijk ook fijnstof en geluid om te kijken naar mogelijke risio's voor de volksgezondheid. 2. We geven agrariërs de ruimte om duurzame energie op te wekken op hun agrarish bedrijf. 3. We gaan bij de provinie en de Europese Unie lobbyen voor ondersteuning van projeten en ativiteiten voor het landshap, de agrarishe setor en het buitengebied. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. d. We spannen ons in voor n euwe en bestaande bedrijven We willen dat Putten een vitale en veelzijdige eonomie heeft. Nieuwe bedrijven 1. We gaan extra ons best doen om bedrijven naar Putten te krijgen. Daarbij willen we vooral meer arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden binnenhalen. 2. We maken een plan voor het gebied langs de Henslare tussen de Nijkerkerstraat en de Stationsstraat. We willen daar hoogwaardige bedrijvigheid met bebouwing met een uitstraling die past bijde omgeving (buitenplaats Bijstein, kerk, Henslare). 3. We verruimen de mogelijkheden om een bedrijf aan huis te hebben. 4. We kijken of we iets kunnen doen aan de leegstand op bedrijventerreinen. Bestaande bedr ven 5. We gaan meer ommunieren met het bedrijfsleven. We zoeken ondernemers op. We kijken naar mogelijkheden voor een inloopuur bij het ollege en de raad en voor vaste aanspreekpersonen (aountmanagers). 6. We proberen lokale bedrijven te steunen als dat binnen de regels van de aanbestedingswet kan. 7. We gaan door met de digitale ontsluiting van onze gemeente, ook van het buitengebied. Onder meer door het stimuleren van glasvezel. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten LB 13

15 - We geven in uit voor het maken van een plan om bedrijven naar Putten te krijgen. Hiervoor gebruiken we het geld dat in de begroting staat voor een bedrijfsverzamelgebouw. We hoeven dat geld niet daarvoor te gebruiken, omdat partiulieren de komst van het bedrijfsverzamelgebouw betalen. - We reserveren elk jaar om bedrijven naar Putten te krijgen. e. We stimuleren het aanbod aan kunst en ultuur We willen dat er een gevarieerd aanbod aan kunst en ultuur is in Putten. Een aanbod dat beshikbaar is voor iedereen. Omdat we vinden dat ultuur het karakter, de eigenheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente bepaalt. 1. We gaan ultuurhistorish beleid maken. 2. We gaan met het kunstmenu op basissholen door. 3. We geven het ultuurplatform een entrale rol binnen de ultuur van onze gemeente. Het kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur. We bespreken het nieuwe subsidiebeleid met het ultuurplatform. Het platform is ook hét aanspreekpunt voor kunstenaars en andere reatieven in de gemeente. 4. We gaan drie onderzoeken doen: - Hoe kunnen we het beste het gemeentelijk monumentenbeleid uitvoeren? - Hoe kunnen we Algemene Muzikale Vorming blijven aanbieden in de gemeente? Aan welk soort muzieklessen heeft u behoefte? En hoe kunnen we die lessen failiteren? - Hoe kunnen we de ativiteiten op het gebied van de (ultuur)historie van Putten veiligstellen en versterken? Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. Samen D0EN! oalitieakkoord gemeente Putten20t4-20t8 L4

16 4. We willen een goed bestuur zijn Over bestuur, dienstverlening en veiligheid We vinden dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie er vooral ziin voor (t. Dat ze dus goed moeten luisteren naar wat u wilt. Dat ze eerlijk, open en integer zijn. En dat ze natuurliik ook hun taken goed (kunnen) uitvoeren. a. We werken samen waar dat nodig is We willen meer samenwerken met gemeenten om ons heen om u goed van dienst te kunnen blijven. Samenwerking is vaak nodig omdat onze gemeente te maken krijgt met meer regels en wetten, die bovendien steeds ingewikkelder worden. We willen zelf doen wat we zelf kunnen doen. En samenwerken als dat moet om te zorgen voor een goede kwaliteit van onze dienstverlening. Maar: - we dragen geen bevoegdheden van onze gemeente over aan anderen, ook niet voor uitvoering van de nieuwe Omgevingswet; - bijsamenwerking zijn alle partijen gelijkwaardig; - samenwerking mag niet leiden tot herindeling van onze gemeente. 1. We blijven op bestuurlijk niveau binnen de regio Noord-Veluwe (RNV) samenwerken om visies te ontwikkelen op onderdelen die verder reiken dan alleen onze eigen gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van rereatie. 2. Hebben we bijde gemeente genoeg mensen en materialen om de taken voor het gemeentebestuur en onze inwoners goed uit te voeren? Dan doen we ze zelf.ls dat niet het geval? Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking. We gaan daarbij uit van de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen op 8 iuni2012. b. We maken Putten zo ve l g mogel jk We willen dat inwoners en bezoekers van Putten zih veilig voelen. We willen ook dat Putten een veilig dorp is. De gemeente heeft hierbijeen belangrijke taak. Die moet zo veel mogelijk doen om onveilige situaties te voorkomen. En optreden als de veiligheid in gevaar wordt gebraht. 1. We gaan extra aandaht geven aan het bestrijden van drugshandel en drugsoverlast. 2. Er komt een veiligheidsloket. Daar kunt u praten met de wijkagent en de boa's. 3. Veiligheid in de wijk krijgt een belangrijke plaats bij het wijkgeriht werken. We zetten het onderwerp 'veiligheid'op de agenda voor gesprekken met uw wijk. We praten dan ook met u over uw rol als inwoner van de wijk. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20L4-20t8 15

17 4. De nieuwe boa gaat werken aan verbetering van de veiligheid in de rereatiegebieden in onze gemeente. Niets extra's. We kunnen dit doen met het geld dat er nu is. We verbeteren de dienstverlen ng Een goede, serviegerihte en integrale dienstverlening Als het gaat om mensen 1. We gaan werken vanuit de één-loketgedahte. Dat betekent dat u één ontatpersoon binnen de gemeente heeft die u tijdens de hele aanvraagproedure begeleidt. 2. U kunt voortaan ook een afspraak maken voor diensten waarvoor u bij de balie op het gemeentehuis moet zijn. 3. We gaan onderzoeken hoe u ons kunt laten weten dat u niet tevreden bent zonder dat u een formele klaht hoeft in te dienen. En we gaan dan natuurlijk wel iets doen met uw opmerkingen, 4. Onze medewerkers krijgen training en ondersteuning op het gebied van ommuniatie. Als het gaat om gebouwen 5. We laten de raadzaal, trouwzaal en publieke hal opknappen. 6. We kijken hoe we de kantoren in het gemeentehuis zo effìiënt mogelijk kunnen gebruiken. Daarbij kijken we ook welke andere funties of organisaties hun werkplek kunnen krijgen in het gemeentehuis. 7. We blijven investeren in duuzaamheid en energiebesparing voor de gebouwen van onze gemeente. Hiervoor staat in de begroting. Daarvan gebruiken we voor de verbouwing van het gemeentehuis. De rest van het bedrag ( ) gebruiken we niet. Dat is een bezuiniging. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten LB T6

18 d. We veranderen onze organisatie We willen dat onze gemeentelijke organisatie kwaliteit levert en de toekomst aankan. Zodat Putten zelfstandig kan blijven. We willen ook dat de organisatie wijkgeriht werkt en op basis van de nieuwe ultuur. 1. We maken een plan voor een organisatie die minder geld kost. Zodat we ons werk goed kunnen blijven doen als we straks minder geld krijgen uit het gemeentefonds. 2. We rihten de organisatie in op basis van de proessen die we uitvoeren. De huidige afdelingen verdwijnen. - We geven maximaal uit voor een interimmanager en voor kosten die we maken voor de organisatieverandering. - Als er een goed plan van aanpak ligt, doen we daar eventueel nog een keer maximaal bij. e We gaan beter ommun eren We willen dat Putten een gemeentebestuur heeft dat zih riht op de samenleving. Een gemeentebestuur dat gelijke gevallen gelijk behandelt. Een gemeentebestuur dat eerlijk en open is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Een gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie die ommunieren. Die naar u luisteren, met u meedenken, u uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken en zorgen voor draagvlak voor hun besluiten. 1. De jeugdgemeenteraad blijft bestaan. Daarnaast betrekken we leerlingen van basissholen meer bij het bestuur. 2. We hebben steeds aandaht voor bestuurlijke integriteit. Raad en ollege spreken elkaar daar ook op aan. ln 2014 volgen raad en ollege een integriteitstraining. Het ambtsgebed blijft gehandhaafd. 3. We maken de delaraties van ollegeleden openbaar. We publieren elk jaar hoeveel vergoeding de fraties van de politieke partijen kregen en waaraan zij die besteedden. 4. De wethouders leggen elk jaar aan de raad verantwoording af over de onderdelen in de jaarrekening die in hun portefeuille zitten. 5. Er komt een bestuursadviseur die het ollege gaat ondersteunen. Een sparringpartner voor het ollege, ook als het gaat om ommuniatie, wijkavonden en bewonersavonden. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t

19 llvat gaat dat kosten? Er staat in de begroting voor ommuniatie. ln 2014 gebruiken we dat bedrag om de ambtelijke organisatie te trainen op het gebied var ommuniatie. Vanaf 2015 stoppen we dit bedrag in het personeelsbudget om er de beqtuursadviseur mee te betalen.

20 5. We gaan goed met uw geld om Over de finaniën Putten moet een gemeente blijven waar we niet meer geld uitgeven dan we binnenkriigen. Een gemeente die niet de lasten van nu doorshuift naar volgende generaties. Een gemeente waar we ons bewust zijn dat geld van de gemeente uiteindelijk uw belastinggeld is. We willen dat de gemeente Putten een finanieel gezonde gemeente blijft. En dat de gemeente een begroting heeft waarbij de geshatte inkomsten en de geshatte uitgaven aan elkaar gelijk zijn. 1. We gaan zuinig om met gemeenshapsgeld. We laten zien wat we met het gemeenshapsgeld doen. 2. We verhogen belastingen met maximaal het perentage waarmee de prijzen stijgen. We verhogen de onroerendezaakbelasting (OZB) pas als het ons niet lukt om genoeg te bezuinigen. 3. We maken de tarieven voor produten en diensten van de gemeente zo, dat we er alle kosten voor die produten en diensten mee kunnen betalen. En niet meer. We gaan er dus geen geld mee verdienen. 4. We onderzoeken nog in 2014 of we eigenaren van kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen, daarvoor belasting kunnen laten betalen. We noemen dat preariobelasting. We verwahten dat die belasting enkele honderdduizenden euro's kan opleveren. 5. We betalen geen verkapte subsidies meer. We noemen het'verkapte subsidie'als we bijvoorbeeld de energierekening of huur van een gebouw betalen voor een vereniging. We brengen in beeld welke verkapte subsidie we nu betalen. Als we die subsidie willen blijven betalen, doen we dat voortaan via de subsidieregeling. Zo behandelen we alle verenigingen die subsidie krijgen op dezelfde manier. 6. We gaan strutureel bezuinigen. Op basis van het huidige beleid moesten we al ongeveer bezuinigen. Het nieuwe beleid dat we voorstellen in dit oalitieakkoord, kost elk jaar Dat geld is er alleen, als we voor dat bedrag bezuinigen op andere taken van de gemeente. U vindt een overziht van deze bedragen in bijlage l. We willen de bezuinigingen onder meer met deze maatregelen bereiken: - We rekenen geen rente meer toe aan de tegoeden die de gemeente heeft. Daardoor besparen we We gaan beter en slimmer inkopen. Daardoor besparen we We gaan zo veel minder kosten maken voor het verlenen van omgevingsvergunningen, dat we met de leges voor die vergunningen alle kosten kunnen betalen. Daardoor besparen we We verhogen de tarieven voor de sporthal zoveel, dat we er een groter deel van de kosten van de sporthal mee kunnen betalen. Daardoor krijgen we extra inkomsten. Samen DOEN! oalitieakkoord gemeente Putten20t L9

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud:

Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018. Inhoud: Met kracht vooruit Verkiezingsprogramma D66 Best 2014-2018 Dit is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat de leden van D66 Best hebben vastgesteld. De volledige tekst is te lezen op www.d66best.nl.

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie