Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deamateurkunstenaarlaatzichzien"

Transcriptie

1 Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans

2 Colofon Onderzoek en tekst: Esti Hendriksen, student Master Kunstbeleid en -management Diana Chin-a-Fat, adviseur Schrijven Anneke Mengerink, adviseur Fotografie David Tonnaer, adviseur Beeldende kunst Hans Heimans, senior beleidsmedewerker Kunstfactor Utrecht, december 2011 De amateurkunstenaar laat zich zien. Beeld van de kenmerken van amateurfotografen, -schilders en -schrijvers is een uitgave van Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst. Tenzij anders overeengekomen, geeft Kunstfactor u als lezer toestemming deze uitgave voor eigen gebruik te downloaden en af te drukken. Het is niet toegestaan om inhoudelijk, tekstueel of anderszins wijzigingen aan te brengen. Bij citeren is bronvermelding verplicht. Overdracht aan derden van het gebruiksrecht is uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt niet voor commerciële doeleinden. De overdracht van de rechten van intellectueel eigendom, waaronder het auteursrecht, rustend op de door Kunstfactor opgestelde of ontworpen werken is bij het gebruiksrecht niet inbegrepen. Kunstfactor, sectorinstituut amateurkunst, zet zich in voor een sterke amateurkunstsector. Dit doen we vanuit de overtuiging dat actieve kunstbeoefening een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en aan een creatieve, harmonieuze samenleving.

3 Samenvatting In dit onderzoeksrapport wordt nader bekeken hoe de amateurkunstenaar die een individuele discipline beoefent, zoals beeldende kunst, fotografie of schrijven, te werk gaat. Onze overtuiging was dat deze groep beoefenaars nog niet voldoende in beeld is gebracht door middel van onderzoek. Daarom hebben er 25 amateurkunstenaars meegewerkt aan open interviews, waarin ze verteld hebben over hun achtergrond, beweegredenen en behoeften bij het beoefenen van hun kunstvorm. Er is voor gekozen om informatie te vergaren op kwalitatieve wijze, in de vorm van open interviews. Er werd gewerkt met een gestructureerde vorm hiervan: het topicinterview. De interviews zijn getranscribeerd en in fragmenten opgedeeld. De fragmenten zijn gecodeerd en voorzien van labels. Deze zijn geordend en er zijn verbanden gelegd. De achtergrond van de amateurkunstenaar blijkt een essentiële rol te spelen. Mensen beginnen in hun jeugd, gestimuleerd door familie of vrienden. Vaak beoefenen ze meerdere disciplines. Door met kunst bezig te zijn kunnen ze uiting geven aan een gevoel, een passie; het is een plezierige, ontspannen tijdsbesteding. Het delen met anderen wordt ook belangrijk gevonden. Een aantal geïnterviewden wil iets bereiken met hun kunst, anderen willen gewoon bezig zijn. Ook willen enkele amateurkunstenaars op commerciële wijze verder gaan met hun werk, zijn er beoefenaars die geld willen verdienen of beoefenaars die dit juist niet willen. Daarnaast zijn er enkele deelnemers die een vakopleiding willen gaan volgen of anderen willen stimuleren tot het maken van kunst. Inspiratie halen de amateurkunstenaars uit mensen, menselijke relaties, de omgeving en hun eigen werk. Ook omschrijven deelnemers zichzelf als alleseters. Vrijwel iedereen is geïnspireerd door een bepaalde stroming, werk van anderen of professionele kunstenaars. Desondanks willen ze wel een eigen stempel op hun werk drukken. Inspiratie kan tijdens het werkproces zelf nog opkomen. De werkwijze is afhankelijk van de frequentie van beoefening. Afhankelijk van de amateurkunstenaar gebeurt dat dagelijks, wekelijks of op wisselende momenten. Het merendeel van de geïnterviewden doet dit in een georganiseerd verband bij een club, cursus of zelf samengestelde groep. Zij beoefenen hun kunst vooral in het kader van deze bijeenkomsten. De mensen die alleen werken geven aan dit op wisselende momenten te doen. De voorkeur voor alleen werken komt voort uit een behoefte om op het werk te kunnen focussen of omdat het werkproces dit vereist. Samen werken doen mensen graag om ander werk te kunnen zien en om te ervaren wat iemand met eenzelfde beeld doet. Daarnaast is het sociale aspect van belang. Bij de leervraag staat de beheersing van de techniek aan de basis. Deze kan via een cursus eigen gemaakt worden, maar ook via het internet of door het lezen van boeken. Hierna is er meer behoefte aan verdieping. Reflectie geven en ontvangen is ook een wezenlijk onderdeel van de leervraag. De docent neemt hierbij een belangrijke, positieve rol in. Wel is er behoefte aan een cursusaanbod dat meer is afgestemd op de individuele behoefte. Feedback wordt over het algemeen meegenomen, maar mensen zijn wel kritisch op de criticus. In het geval van feedback van een andere amateur wordt er vaak rekening gehouden met diens niveau. Het merendeel van de beoefenaars is kritisch op het eigen werk en perfectionistisch ingesteld. Feedback van familie en vrienden wordt geen probleem gevonden, met als kanttekening dat zij eigenlijk te dichtbij staan voor een zuiver kritische blik. Sommige deelnemers vragen mede hierom regelmatig raad aan professionals. Het ontvangen van feedback wordt als motiverend ervaren. Ook zijn er enkele beoefenaars die zelf een cursus of workshop geven. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 3

4 Er is volgens sommige deelnemers maar een dunne scheidslijn tussen de professional en de amateur. Plezier in de beoefening en het hebben van talent kunnen genoeg zijn om professional te worden; maar kwaliteit is ook belangrijk om je te onderscheiden als professionals. Als je een hoge kwaliteit wilt bereiken, moet je hard werken en veel ervaring opdoen. Desondanks is volgens velen het verdienen van geld de maatstaf voor professionaliteit, hoewel volgens de geïnterviewden niet alle professionals geld verdienen. Ook zouden amateurkunstenaars er meer behoefte aan hebben hun werk te tonen dan eraan het verdienen. Spanning tussen professionals en amateurs wordt wisselend wel of niet ervaren door de geïnterviewden. Enkele geïnterviewden kunnen zich indenken dat het voor de professional lastig is dat amateurs meer vrijheid hebben. Volgens de meeste beoefenaars van kunst in de vrije tijd wordt kunst gemaakt om te tonen. Vaak gebeurt dit in de context van een cursus of club waar zij lid van zijn. Enkelen proberen zelf expositieruimte te zoeken, maar dat is lastig, vooral omdat je dan afhankelijk bent van anderen. Toegankelijke en laagdrempelige podia worden daarom toegejuicht. Een podium alleen voor amateurs vindt niet iedereen noodzakelijk. Maar exposeren op een professioneel platform wordt als erkenning gezien, hoewel er op deze podia in tegenstelling tot de clubs weinig sprake is van interactie. Meer dan de helft van de geïnterviewden toont werk op internet op een eigen website of via sociale media. Ook zijn er mensen actief op fora om werk uit te wisselen en met elkaar te praten. Het voordeel van internet is, volgens de deelnemers, het grote publieksbereik en de vele mogelijkheden tot exposeren. Dit was ook een van de motivaties van mensen om met wedstrijden mee te doen. Een ander positief aspect van meedoen aan een wedstrijd is dat je feedback krijgt van een professional en dat je niveau getest wordt Het is aan te bevelen hetzelfde onderzoek per discipline en met een grotere groep uit te voeren om te kijken in in welk opzicht de uitkomsten van dit onderzoek representatief zijn voor de amateurfotografen, -schilders en schrijvers in het algemeen. Wellicht kunnen bij de discipline schrijven nog nieuwe inzichten naar voren komen, omdat hier duidelijkere verschillen zijn ten opzichte van de beeldende kunsten en de fotografie. Daarnaast kan het interessant zijn om meer te weten te komen over de tussengroep die uit het onderzoek naar voren komt. Het gaat hier om de mensen die zichzelf zien op een plek tussen de amateur en de professional. Ze willen niet exposeren in het bejaardentehuis maar hebben de weg naar de professionele platforms nog niet gevonden. Het gebruik van de term amateur is een ander interessant aandachtspunt; enkele beoefenaars geven aan er moeite mee te hebben vanwege de negatieve connotatie. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 7 1. Opzet en uitvoering van het onderzoek Keuze van de onderzoekseenheden De dataverzamelingsmethode Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens Motivatie Ambitie Inspiratie Werkwijze Leervraag Techniek en reflectie Sociaal aspect en inhoudelijke beweegredenen Het gemaakte werk Beeldende kunst Schrijven Nieuwe media (fotografie, film, internetkunst) Feedback Reflectie en zelfreflectie Familie/vrienden, amateurs en professionals Erkenning Professionaliteit De amateur tegenover de professional Talent, frequentie en opleiding Spanning tussen de amateur en de professional Exposeren als amateurkunstenaar Exposeren op podia Exposeren en publiceren op internet De rol van wedstrijden 26 Conclusie 27 Discussie 29 Bronvermelding 30 Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 5

6 Literatuur 30 Data 30 Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 6

7 Inleiding In Nederland bruist het van het talent. Ongeveer 7,3 miljoen mensen doen iets aan kunstbeoefening, van wie 3,9 miljoen gemiddeld meer dan 50 minuten per week. Ruim 3 miljoen mensen beoefenen een vorm van beeldende kunst, bijna 2,5 miljoen een vorm van nieuwe media (waar fotografie onder valt) en 2 miljoen mensen houden zich bezig met een wijze van schrijven (Kunstfactor 2011). Bedenk dat amateurkunstenaars vaak actief zijn in meer disciplines; gemiddeld beoefent men 1,7 discipline. Genoemde disciplines onderscheiden zich van de podiumkunsten door hun individuele karakter: het product wordt door de kunstenaar zelf geschapen en een podium is niet vereist. Omdat de podiumkunsten veelal in georganiseerd verband plaatsvinden, zijn ze gestructureerd en mede daarom zichtbaar. In de publicatie Mogelijkheden tot kunstbeoefening van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Van den Broek 2010b) is per discipline beschreven hoe ze in georganiseerde vorm, bijvoorbeeld in een vereniging, plaatsvinden. In de publicatie FAQs over kunstbeoefening in de vrije tijd van het SCP (Van den Broek 2010a) is van deze groep beoefenaars onder andere blootgelegd wat de reden is om hun kunstvorm (in een groep) te beoefenen en hoe zij dat doen. De rest van de amateurkunstenaars beoefent zijn kunstvorm in een informele vorm, zoals thuis, maar ook bijvoorbeeld in de vorm van lessen of cursussen bij een particulier. Onder deze groep amateurkunstenaars valt het grootste gedeelte van de individuele kunstbeoefenaars. Schrijven vindt van de drie eerder genoemde disciplines het meest in ongeorganiseerd verband plaats. Van deze groep is het daarom moeilijk een goed beeld te krijgen, bij fotografie en beeldende kunst lukt dat beter. Voortbordurend op een eerder onderzoek van Kunstfactor, De amateurkunstenaar bestaat niet (Scholten en Volz 2010), dat aan de hand van zes verschillende profielen beschrijft op welke wijze amateurkunstenaars hun kunstvorm beoefenen, is besloten om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. Uit deze publicatie bleek dat er sprake is van een grote mate van diversiteit binnen de amateurkunstenaars en dat er verschillende beweegredenen zijn. Zoals eerder beschreven zijn de individuele kunsten niet zo zichtbaar als de podiumkunsten. Door middel van het afnemen van interviews wordt getracht inzichtelijk te maken wat de amateurkunstenaar die aan schrijven, beeldende kunst of fotografie doet beweegt. Er is voor een kwalitatieve onderzoeksmethode gekozen, omdat hiermee op gedetailleerde wijze informatie vergaard kan worden over de persoonlijke beweegredenen van amateurkunstenaars die hun discipline individueel beoefenen. Naast de mensen die zich thuis met hun kunstvorm bezighouden, worden ook de amateurkunstenaars meegenomen die dit in cursus- of groepsvorm doen. Dit gebeurt om een compleet beeld te scheppen van de beoefenaars van individuele kunsten. Door middel van het afnemen van open interviews met 25 amateurkunstenaars zal de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden: Hoe beoefent de amateurkunstenaar, die een individuele discipline beoefent, zijn kunstvorm? Om hier een gedegen antwoord op te kunnen geven zijn er tijdens de interviews een achttal topics aan de respondenten voorgelegd die hun beweegredenen moeten blootleggen. De amateurkunstenaars hebben uitgeweid over hun motivaties, ambities en inspiratie. Daarnaast werden de werkwijze en de leervraag van de beoefenaars besproken. Ook werd bezien wat zij met feedback doen, hoe zij tegen de verhouding tussen de amateur en de professional aankijken en op welke wijze zij met exposeren omgaan. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 7

8 Naast het kwalitatieve onderzoek is kwantitatieve informatie vergaard uit Amateurkunst: feiten en trends. Monitor Amateurkunst in Nederland (Deekman, Heimans en Volz 2011). De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zijn in aparte hoofdstukken verwerkt. Hierin wordt fotografie niet als apart onderdeel besproken, maar onder de nieuwe media geschaard. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 8

9 1. Opzet en uitvoering van het onderzoek 1.1 Keuze van de onderzoekseenheden Bij dit onderzoek is gewerkt met mensen die aan een vorm van individuele kunstbeoefening in de vrije tijd doen. Voor aanvang van het onderzoek zijn de volgende criteria gevormd voor de mogelijke deelnemers: De leeftijd is afgebakend op 18 jaar en ouder omdat ervan wordt uitgegaan dat mensen vanaf deze leeftijd een bewuste keuze maken om met kunst door te gaan. De beoefenaar moet zijn of haar kunstvorm bovendien al minimaal een half jaar beoefenen, waardoor hij of zij zich er een goed beeld van heeft kunnen vormen en het als een serieuze tijdsbesteding wordt beschouwd. De beoefenaar besteedt minimaal vier uur per maand aan het bedrijven van kunst in de vrije tijd. Het was lastig een bepaalde tijdsduur vast te stellen: de keuze viel op vier uur omdat iemand dan iedere week een uur in zijn hobby kan steken. Er is gestreefd naar een zo n evenwichtig mogelijke verhouding tussen mannen en vrouwen, cursisten, autodidacten en niveau en duur van de beoefening. Om respondenten te werven zijn er op verschillende manieren oproepen geplaatst: in de interne en externe nieuwsbrief van Kunstfactor, op verschillende fora, via naar enkele verenigingen en via social media. Eveneens is er gebruikgemaakt van de persoonlijke netwerken van de medewerkers van Kunstfactor. De oproepen zijn aangepast aan de context waar ze in geplaatst werden. Op fora zag de oproep er als volgt uit: Schrijf, dicht, schilder, film of fotografeer je (of doe je aan een andere vorm van beeldende kunst)? Dan is Kunstfactor op zoek naar jou! Kunstfactor is het landelijk sectorinstituut amateurkunst. Wij zoeken mensen die geïnterviewd willen worden voor een onderzoek naar de beoefening van beeldende kunstvormen, schrijven en fotografie en film in de vrije tijd. Ben jij 18 jaar of ouder? Beoefen je minimaal een half jaar jouw hobby en besteed je hier minimaal 4 uur per maand aan? Dan zouden wij je graag willen interviewen. Voor meer informatie en aanmelding kan g d worden naar: Om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen van de kunstbeoefenaars zijn er acht beeldend kunstenaars, acht schrijvers en negen fotografen geïnterviewd. In totaal hebben er 25 respondenten deelgenomen: Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 9

10 Tabel 1: Overzicht van de deelnemers op basis van leeftijd, ervaring en geslacht Discipline Leeftijd (in jaren) Ervaring (in jaren) Geslacht Beeldende kunst 20 5 Man Vrouw 38 0,7 Man Vrouw 53 4 Man Man Man Man Fotografie Vrouw Man 35 1 Vrouw 42 5 Man Vrouw 53 2 Man Man Man Man Schrijven Vrouw Vrouw Man Vrouw 37 1 Man 44 4 Vrouw Man Vrouw Van de groep deelnemers zijn er tien vrouw en 15 man. Hiervan vallen er negen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar, zes in de categorie 36 tot en met 50 jaar, en ten slotte tien respondenten zich in de categorie 51 jaar en ouder. De jongste deelnemer is 20 jaar en de oudste 73. Bij de selectie van de respondenten is er getracht een zo heterogeen mogelijke groep samen te stellen, op basis van leeftijd, ervaring met de kunstvorm en wijze van beoefening (alleen, cursus etc.). Hoewel de selectie mede afhing van wie er op de oproepen gereageerd hadden, kon er een heterogene respondentengroep worden gevormd. Er zijn alleen iets meer mannelijke (15) dan vrouwelijke (10) deelnemers. 1.2 De dataverzamelingsmethode Er is voor gekozen om informatie te vergaren op kwalitatieve wijze, in de vorm van open interviews. Er werd gewerkt met een gestructureerde vorm hiervan: het topicinterview. In deze lijst zijn een aantal belangrijke punten opgenomen die van belang kunnen zijn. Aan de hand van de topiclijst heeft de interviewer vragen geformuleerd. De gewenste onderwerpen konden spontaan aan de orde komen, maar als dit niet gebeurde werden ze in de vorm van een open vraag onder de aandacht van de respondent gebracht. Op deze manier kunnen alle topics aan de orde komen en kan er beter ingespeeld worden op persoonlijke drijfveren. En om de betekenis Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 10

11 van de persoonlijke aspecten vast te kunnen stellen zijn er alleen individuele gesprekken gevoerd. De volgende topics zijn besproken: motivatie, ambitie, inspiratie, werkwijze, leervraag, feedback, professional tegenover de amateur en exposeren. Deze onderwerpen zijn vastgesteld naar aanleiding van gesprekken met deskundigen op het gebied van amateurkunst. Door enkele proefinterviews af te nemen is getest of de topiclijst compleet was of dat er nog aspecten misten. Dit laatste bleek niet het geval te zijn. Voorbeelden van vragen die gesteld werden zijn: Bent u vanuit uw jeugd gestimuleerd tot het beoefenen van kunst? Heeft u wel eens een cursus gevolgd? Op welke manieren toont u uw werk? 1.3 Registratie, verwerking en preparatie van de gegevens Naar aanleiding van de oproep werd er met geïnteresseerden via contact opgenomen. Voorafgaand aan het interview is toestemming gevraagd om het met een voicerecorder op te nemen. Wanneer er behoefte aan was, werd er uitleg gegeven over het onderzoek en over Kunstfactor. Achteraf werd gevraagd of de geïnterviewde een getranscribeerde versie van het interview wilde ontvangen. Ook werd deze er per van op de hoogte gesteld dat het eindproduct in november op de website van Kunstfactor gepubliceerd zou worden. De interviews zijn door de interviewer letterlijk getranscribeerd. Vervolgens zijn ze ingedeeld in analyse-eenheden in de vorm van fragmenten, waarbij irrelevante tekst werd weggelaten. Met deze analysevorm kon relevante informatie het best verwerkt worden. De fragmenten zijn door middel van open coderen voorzien van een label met omschrijving. Aan de hand hiervan is nagegaan of de labels in een mal te plaatsen waren. Hierbij werd er nog geen gebruikgemaakt van interpretatie. Vervolgens werden de labels geordend en zijn er verbanden gelegd. Daarna is er toegewerkt naar een definiëring van kernlabels. Tot slot is er gebruikgemaakt van axiaal coderen waarbij we onderzochten welke informatie respondenten gaven binnen de kernlabels. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 11

12 2. Motivatie De basis voor het beoefenen van een kunstvorm bleek bij veel van de geïnterviewden in hun jeugd te liggen. 14 van de 25 ondervraagden gaven aan gestimuleerd te zijn door familie en vrienden. 13 respondenten bevestigden op een jonge leeftijd te zijn begonnen. Een aantal van de fotografen kreeg na hun eindexamen bijvoorbeeld een camera cadeau en één van de schrijvers verwerkte samen met haar moeder haar schrijfsels tot boekjes. Geïnterviewden die niet gestimuleerd werden, zijn op eigen initiatief begonnen met hun kunstbeoefening. Het pensioen blijkt bijvoorbeeld een goed moment om ermee te starten. Er werden uiteenlopende redenen genoemd om te schrijven, te fotograferen of aan beeldende kunst te doen. Mensen willen bijvoorbeeld iets moois maken, een beeld of een tekst die ontroert of een emotie oproept. Het beheersen van de techniek is een motief dat door de respondenten gedeeld wordt. Daartegenover werd juist het niet willen laten leiden door techniek als argument aangehaald. Het beeld staat voorop. Volgens een fotograaf is dit iets wat zich door de tijd heen ontwikkeld heeft: Want vroeger bij die fotoclubs werd er eigenlijk vooral gepraat over het diafragma en over dit en dat, allemaal over techniek. En dat gaat nu veranderen, het is meer verdieping. De amateurfotografen en -schilders beoefening het liefst één techniek binnen de gekozen disclipline, bijvoorbeeld het gebruik van acrylverf. 13 geïnterviewden beoefenden naast fotografie, beeldende kunst of schrijven nog een andere kunstvorm, bijvoorbeeld het bespelen van een muziekinstrument. Opvallend vaak kwam de combinatie fotografie en beeldende kunst voor. Sommige schrijvers schilderden, deze keuze kan te maken hebben met een voorkeur voor een individuele kunstvorm. Een van de schrijvers gaf aan bewust de keuze te hebben gemaakt voor een kunstvorm die niet op het podium plaatsvindt omdat hij daar binnen zijn werk al genoeg mee te maken heeft. Inhoudelijk werden er vele persoonlijke redenen gegeven wat betreft motivatie. Een beeldend kunstenaar wilde bijvoorbeeld een eigen identiteit ontwikkelen in zijn kunst. Twee fotografen gaven aan dat zij bepaalde dingen uit het leven willen uitbeelden en hiermee vasthouden. Twee schrijvers vinden hun motivatie in het aantrekkelijk maken van schrijven voor kinderen. De respondenten blijken bovendien meerdere motivaties te hebben: het een sloot het ander niet uit. Op een breder vlak gaven deelnemers aan dat zij een passie hebben voor hun discipline, of simpelweg hun creativiteit willen uiten. Negen deelnemers gaven aan dat het iets is dat zij in eerste instantie voor zichzelf doen. Vaak hangt deze motivatie samen met het gegeven dat mensen iets kwijt moeten, het beoefenen van kunst werd zelfs door tien respondenten als een noodzaak omschreven. Een fotografe omschreef het concreet als volgt: Ik fotografeer puur voor mijzelf, die beelden moeten eruit. Anderen gebruiken hun kunst om een gevoel te uiten of iets te verwerken, of een reactie willen oproepen of een boodschap willen meegeven aan de beschouwer. Nog een andere beweegreden is het verder ontwikkelen van zichzelf, wat werd omschreven als de uitdagende kant van het beoefenen. Erkenning werd ook als motief genoemd om te fotograferen of te schilderen. Acht respondenten beschreven het als iets wat fijn is om te doen, negen geïnterviewden gaven ontspanning als reden voor beoefening op. Daarnaast vinden schrijvers hun motivatie in het delen met mensen, hierbij is niet alleen het tonen van werk maar ook de wisselwerking met het publiek belangrijk. Een beeldend kunstenaar omschreef hoe haar motivatie veranderde naargelang het beoefenen: Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 12

13 Ik vind het gewoon ontzettend lekker om te doen; langzamerhand kwam daar wel bij dat ik door exposities merkte dat iets wat ik zelf fijn vind om te doen en mooi vond om naar te kijken, anderen ook leuk vonden om naar te kijken. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 13

14 3. Ambitie De ambitie die mensen drijft bij het beoefenen van een kunstvorm, is divers. Mensen willen iets bereiken; met hun kunst bijdragen aan de verbeelding van de wereld en persoonlijke ontwikkeling zijn veelgenoemde argumenten. Kunst blijft, zoals een fotograaf de weg van een foto omschreef: Dat gaat de wereld in, het internet op en mensen slaan dat plaatje op omdat ze het leuk vinden. Over 30 jaar is het misschien nog wel ergens digitaal op een computer. Dat heb ik toch een stukje bijgedragen aan de wereld. Een andere ambitie kunstbeoefenaars geven, die overigens ook bij motivatie al werd genoemd, is dat ze zich blijven ontwikkelen en dat ze er plezier in houden. Het is van belang dat de kunstbeoefening een constante factor blijft in hun leven. Daarnaast blijkt de commercie te lonken. Een van de beeldend kunstenaars beschreef het als volgt: De ultieme manier van slagen is om een commercieel succes te combineren met een artistiek succes. Als je een artistieke topprestatie maakt die commercieel aanslaat, dan behoor je tot de top van Nederland. Geld verdienen met kunst bracht uiteenlopende reacties naar voren. Vier geïnterviewden zijn vast van plan met hun kunst geld te verdienen. Ze hebben hier praktische redenen voor. Een beeldend kunstenaar wil graag van haar voorraad af terwijl een fotograaf geld wil verdienen om dit vervolgens weer in de kunst te steken. Maar er waren ook mensen die er geen behoefte aan hebben met kunstbeoefening geld te verdienen. Ze vonden het bijvoorbeeld lastig om een prijs vast te stellen voor hun werk of om er überhaupt geld voor te vragen. Opvallend is dat zes van de ondervraagden aangeeft professional te willen worden en de kunstbeoefening tot een centraal punt in hun leven te willen maken. Geld verdienen is niet hun belangrijkste drijfveer. De groep mensen die professional wil worden, is in deze context ook net wat groter dan de groep die geld wil verdienen. Geld en professionaliteit zijn dus niet per se met elkaar verbonden, hoewel 15 geïnterviewden wel aangeven dat geld verdienen duidt op professionaliteit. Het volgen van een opleiding wordt als een mogelijkheid gezien om professional te worden. Een van de beeldend kunstenaars spreekt echter haar wens uit om zonder scholing professioneel kunstenaar te worden. Vier geïnterviewden geven aan geen professional te willen worden. Ze zijn bang dat de hobby of het plezier erin dan verloren gaat, menen dat er geen geld mee te verdienen is of zien het als iets onhaalbaars; ze noemen het een irreële gedachte of denken dat ze er eerder mee hadden moeten beginnen, zoals deze schilder aangeeft: Kijk, als je jong bent en je wilt schilder worden, dat kan. Maar dan moet je je wel je hele leven daarvoor inzetten. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 14

15 Tien deelnemers hebben als ambitie hun eigen kinderen of familie te stimuleren tot het beoefenen van een kunstvorm. Daarnaast wordt het stimuleren van mensen in het algemeen ook genoemd als beweegreden, net als het promoten van een specifiek genre fotografie of de groep waarmee ze hun kunst beoefenen. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 15

16 4. Inspiratie Hoezeer inspiratie ook iets heel persoonlijks is, onder de amateurkunstenaars blijken wel een aantal dingen overeen te komen. De fotografen halen bijvoorbeeld inspiratie uit de esthetische kant van het beeld: een mooie foto brengt hen op nieuwe ideeën. Een foto is volgens deze groep fotografen mooi als deze gevoeligheid uitdraagt, als de foto een verhaal verteld of wanneer er plezier aan de foto beleefd kan worden. De beeldend kunstenaars en fotografen spreken logischerwijs meer in termen van beeld terwijl de schrijvers het eerder hebben over gevoel. Inhoudelijk raken acht geïnterviewden geïnspireerd door eigen werk. Een eerder werk kan weer tot iets anders leiden, zoals deze schrijfster uitlegt: Als ik een verhaal schrijft denk ik vaak: dit is niet helemaal wat ik wil zeggen. Dan pak ik een klein stukje eruit en dat wordt dan iets nieuws. Dat is gewoon heel erg leuk. Dat ik het allemaal weer kan veranderen en dat het ene lijkt op het andere. Zowel schrijvers en beeldend kunstenaars als fotografen gaven aan dat mensen en menselijke relaties aanzetten tot het beoefenen van kunst. Ook worden er ideeën gehaald uit de eigen omgeving of uit taferelen onderweg. Daarnaast komen natuur en dieren in alle disciplines terug als bron van inspiratie. Drie deelnemers beschouwden zichzelf als een alleseter. De geïnterviewden vinden het belangrijk een eigen stempel op hun kunstwerk te drukken. Welke rol inspiratie speelt is ook afhankelijk van het werkproces. Een schilder geeft bijvoorbeeld aan dat hij van tevoren niet een vast beeld heeft maar dat er gaandeweg een beeld ontstaat wanneer hij eenmaal begint met schilderen. Dit geldt ook voor de een van de schrijvers: Ik ben niet echt een schrijver die een verhaal van begin tot eind al weet. Ik schrijf meer vanuit de personages en relaties, waarbij ik allerlei afslagen kan nemen, en uiteindelijk moet daar dus een verhaal uit voortvloeien. Op twee na geven alle geïnterviewden aan geïnspireerd te zijn door een bepaalde stroming of door werk van anderen, bijvoorbeeld een bekende kunstenaar. De twee voor wie dit niet geldt noemen wel genres die hen insprireren. Een klein gedeelte van de ondervraagden, slechts vijf personen, houdt de inspiratie in stand en zoekt haar op door werk van anderen te bekijken in galeries en musea. Daarnaast geven vijf deelnemers aan boeken over hun discipline te lezen. Een kanttekening hierbij is dat het voor de schrijvers minder relevant bleek te zijn om inspiratie in een museum op te doen. Een dichter beschrijft hoe hij door een andere dichter uit zijn groep geïnspireerd raakte om een muziekstuk te componeren. [ ] daar stond één gedicht in over Dodenherdenking. Ik las dat en ik hoorde daar meteen muziek bij. Toen heb ik een complete cantate voor Dodenherdenking gemaakt, met twee gedichten van de dichter uit mijn groep en twee gedichten van een oudere dichter, en die heb ik zelf uitgevoerd met koor en instrumenten. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 16

17 5. Werkwijze Hoewel het om individuele disciplines gaat varieert de werkwijze van de kunstbeoefenaars. Lang niet iedereen beoefent zijn of haar kunst individueel. 15 van de 25 ondervraagden volgt een cursus, is lid van een club of heeft een eigen groep. Voor mensen die een cursus volgen is dit vaak een vast punt van beoefening in de week. Een enkeling besteedt er thuis ook nog tijd aan. Mensen die geen cursus volgen hebben in enkele gevallen een speciale ruimte in huis waar ze hun kunstvorm beoefenen, of ze doen dit gewoon in de woonkamer thuis. Omdat zij niet afhankelijk zijn van een cursus, geven zij vaker aan dat de frequentie van beoefening wisselt. De groep die uit huis actief is, bestaat behalve uit de cursisten uit fotografen en schilders die bij een foto- of schilderclub zitten, een eigen atelier hebben of alleen buitenshuis met fotografie of schilderen bezig zijn Ook hierbij is er sprake van een wisselende frequentie, variërend van dagelijks, wekelijks of minder frequent. Acht deelnemers geven aan het liefst alleen te werken. De argumentatie die ze hiervoor geven is dat ze gesteld zijn op hun rust en hun focus puur op het werk willen leggen. Daarnaast willen zij hun werkproces niet tonen vanwege het experimentele of moeizame karakter of vanwege de aard van het genre. Zoals een fotograaf omschrijft: Straatfotografie, dat doe ik het liefste ook alleen, [ ] je moet eigenlijk niet opvallen, een beetje onzichtbaar zijn want ja je loopt met je camera om je hals of voor je lichaam. Mensen mogen niet in de gaten hebben dat je foto s aan het maken bent. Ik probeer er eigenlijk bij mijn straatfotografie voor te zorgen dat mensen het niet zien. Als mensen een camera zien dan gaan ze lachen of dan worden ze boos. Tien respondenten hebben een voorkeur voor gezamenlijke kunstbeoefening, zoals het volgen van een cursus, het lidmaatschap van een club of actief zijn bij een eigen groep. Hun motivaties hiervoor verschillen echter. Acht respondenten geven aan het interessant te vinden het werk van anderen te zien of te zien wat mensen met hetzelfde beeld doen. Daarnaast wordt er waarde gehecht aan het sociale aspect en wordt het samenwerken gewaardeerd. Drie beoefenaars hebben een eigen groep samengesteld, vanuit de behoefte om met mensen op hetzelfde niveau samen te werken of omdat zij geen cursus meer willen volgen maar wel graag feedback willen uitwisselen. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 17

18 6. Leervraag 6.1 Techniek en reflectie Mensen hebben diverse redenen waarom ze iets willen leren. Zes respondenten willen bijvoorbeeld de techniek goed onder de knie krijgen, omdat de beheersing van de techniek aan de basis van de kunstbeoefening staat. Niet iedereen wil dit echter in onderwijsvorm leren. Vier van de ondervraagden raadplegen internet voor tips over techniek, drie beoefenaars gebruiken fora op internet om met andere beoefenaars van gedachten te kunnen wisselen. Eenzelfde aantal geeft aan fora niet interessant te vinden of ze slechts te lezen. Een kwart van de groep leest boeken waarin de techniek besproken wordt. Techniek blijkt voor een aantal fotografen de reden te zijn geweest waarom zij lid zijn geworden van een fotoclub of -groep. Daarnaast is techniek voor drie mensen de reden om een vakopleiding te willen volgen. Zij geven hiervoor het bovengenoemde argument dat een goede beheersing van techniek essentieel is voor de kunstbeoefening. Ook reflectie op eigen werk of op het werk van anderen is belangrijk. Door naar elkaars werk te kijken, help je elkaar verder en kun je leren wat wel en niet goed is. Het wordt als een pre beschreven om werk met elkaar te kunnen bespreken, of dat nu in een club, door een cursus of in een eigen groep is. In deze context werd een cursus als nuttig omschreven. Zes van de respondenten haalden aan dat de docent een belangrijke rol inneemt bij reflectie. Deze heeft een kritische kijk, kan accenten leggen en is een goede hulp in het ontwikkelingsproces. 6.2 Sociaal aspect en inhoudelijke beweegredenen Het sociale aspect van het samen beoefenen van een kunstvorm in een club, cursus of groep wordt als bevredigend en belangrijk gezien. Door met elkaar bezig te zijn met kunst leer je van elkaar. Dit gegeven werd ook al aangehaald bij de reflectie in groepen. Een enkeling omschreef het sociale aspect van het werken in een groep als het vervullen van een leerbehoefte; kennis wordt immers gedeeld waardoor je makkelijker vooruit kunt komen. Daarnaast worden het delen van een hobby en de gezelligheid die daarbij komt kijken als redenen genoemd. Een van de fotografen omschrijft zijn deelname aan een fotocollectief als volgt: Het gaat puur om de fun, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het gaat ons helemaal niet om het beoordelen van elkaars foto s. Een andere fotograaf geeft echter aan dat gezelligheid voor hem geen doel is maar dat het hem puur om de leervraag gaat. Er zijn ook mensen die geen behoefte hebben aan een cursus omdat ze liever alleen werken. Dat kan zijn omdat een kunstbeoefenaar vindt dat hij of zij niks meer bij kan leren maar ook omdat hij denkt dat hij alleen zelf in staat te is zichzelf te ontwikkelen. Het komt ook voor dat er simpelweg geen ruimte is voor het volgen van een cursus, zoals deze schrijfster uiteenzet: Omdat ik een ontzettend druk leven heb, vind ik het heerlijk als ik thuis ben en dan vind ik het ook goed. Wanneer mensen wel voor een cursus kiezen doen ze dat om verder te leren en zich te ontwikkelen. Ook wordt de keuze voor een cursus beïnvloed door de persoon van de docent en zijn of haar werk. Het werk wordt bewonderd of zijn of haar techniek kan nieuwe inzichten brengen. Een van de beeldend kunstenaars omschreef het als volgt: Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 18

19 Mijn zus schilderde bij een vriendin van haar. Dat wilde ik ook. [ ] Ja, ik doe het nog steeds. Het is heel expressief. Ze leert je onmiddellijk vrij schilderen. Drie geïnterviewden geven aan dat zij behoefte hebben aan een specifieker cursusaanbod. Dit zou afgestemd moeten worden op individuele behoeften. Hier dragen ze ook ideeën voor aan, een van de beeldend kunstenaars deed de suggestie om vraaggestuurd aanbod te vormen. Wanneer er tijdens de interviews werd gevraagd naar een cursus die mensen nog wilden volgen, waren de antwoorden kenmerkend voor de eigen beoefening. De mensen die een cursus volgen of gevolgd hadden, gaven aan dat een vervolgcursus een meer verdiepende vorm zou moeten hebben. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 19

20 7. Het gemaakte werk De productie van artistieke werken is hoog onder de amateurkunstenaars. In Amateurkunst (Deekman, Heimans en Volz 2011) vroegen we de amateurkunstenaars wat ze doen met het werk dat ze maakten. 7.1 Beeldende kunst Bijna de helft (46%) van de beeldend kunstenaars toont het werk aan en/of bespreekt het met kennissen, vrienden en familie. Een vrij klein deel (10%) van de beeldend kunstenaars toont het werk aan en/of bespreekt het met medebeoefenaars, medecursisten en dergelijke. Exposeren doen maar weinig (4%) beeldend kunstenaars. Degenen die exposeren doen dat wel met volle overtuiging, ze vinden het belangrijk. Veel beeldend kunstenaars (46%) maken hun werk, maar brengen het niet naar buiten, dus laten het niet zien aan derden noch bespreken het met hen. Beeldend kunstenaars die hun werk tonen aan/bespreken met medebeoefenaars/medecursisten hechten daar meer aan, vinden dat belangrijker dan de kunstenaars die tonen/bespreken met kennissen, vrienden, familie. Maar over het geheel genomen is voor driekwart van de beeldend kunstenaars (76%) het tonen aan en/of bespreken met kennissen, vrienden en familie het belangrijkst. 7.2 Schrijven Ook bij creatief schrijven komt het tonen aan/bespreken met kennissen, vrienden en familie het meest voor (43%). Naast tonen aan/bespreken met medebeoefenaars/medecursisten (11%) is ook het tonen en/of bespreken via internet/sociale media (12%) wel redelijk gangbaar. Publiceren doen maar relatief weinig schrijvers (9%). Van de schrijvers treedt 33% niet naar buiten met zijn werk. De meeste schrijvende amateurs die werk tonen aan/bespreken met kennis, vrienden, familie of medebeoefenaars/medecursisten vinden het wel van belang om dat te doen. Dat geldt in mindere mate ook voor tonen en/of bespreken via internet/sociale media. Net als bij beeldende kunst is ook bij schrijven het werk tonen aan/bespreken met kennissen, vrienden en familie verreweg het meest van belang (55%). 7.3 Nieuwe media (fotografie, film, internetkunst) Tonen van het werk aan en/of bespreken met kennissen, vrienden en familie is op 53% van de nieuwemediakunstenaars van toepassing. Een niet te verwaarlozen groep (19%) toont het werk en/of bespreekt het via internet of specifiek via sociale media. Op de derde plaats met 13% komt het tonen aan en/of bespreken met medebeoefenaars/medecursisten. Degenen die dit doen vinden dit vrijwel allemaal belangrijk tot zeer belangrijk. 33% van de nieuwe media-amateurs doet niets met het eigen werk. Kunstfactor De amateurkunstenaar laat zich zien - 20

Ruimte voor amateurkunst

Ruimte voor amateurkunst Ruimte voor amateurkunst Voorzieningen voor kunstbeoefening 2013 Hans Heimans, Lotte Volz, Claudia Marinelli en Amalia Deekman Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2013 Inhoud

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland

LEERLEKKERLAND. Stijlen van leven lang leren in Nederland. Stijlen van leven lang leren in Nederland LEERLEKKERLAND Stijlen van leven lang leren in Nederland Leren doen we allang niet meer alleen op school. We leren overal en op verschillende manieren. Onze samenleving is zo dynamisch dat kennis snel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Combineer schrijven met fotografie, film en animatie

Combineer schrijven met fotografie, film en animatie Kijk, schrijf, maak! Combineer schrijven met fotografie, film en animatie 1 Kijk, schrijf, maak! Inhoud? Inleiding pagina 4 Schrijven en fotografie, pagina 8 Vriend foto, vriendin gedicht Schrijven en

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking. Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep Ik wil

Nadere informatie

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Rapport voor Kunstfactor Utrecht Colofon Het raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie